Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Index op boek 'Reboelje yn de Dongeradielen', door D.P. Keizer.


P. Boersma

Het boek Reboelje yn de Dongeradielen is alleen nog antiquarisch te koop maar bevat vele namen van mensen uit Noordoost Friesland die in 1749 betrokken waren bij het oproer. Hieronder de namen en het paginanummer van het boek waarin ze zijn terug te vinden.
Abbema,Hylke Tjipkes 102
Adses,Jacob 79
Agnes,Albertine 23
Agtcarspelen 80
Alberts,Claes 69,71,76,87,88,92,127
album promotorum academiae Franekersensis 105
album studiosorum academiae Franekersensis 105
Alles,Sicke 102
Altena,Syds 102
Altena,Syndicus 114,126
Altona (Altena) 116,120,121,123,127
Amsterdam 5,25,50,94,118,120,121
Anes,Doeke (Aans) 44,77
Anjum (Eanjum) 71-73,90
Apen (Ape) 116,117,127
Appeldoorn,Gosling 36,101
Appingedam 114
archtecture militaris 33
Aristides 36,87
Arum 38
astrolabium 61
Aukes,Sijmen 111
Aurich 126
Aylva,Ernst van 32
Aylva,Hans Willem van 32,36
Aylva,Hessel Douwe Ernst van 32,34-38,43,57,82,90,97
Aylva,Ulbo Jan van 33,35,59,60,62,63,82,101
Aylvastate tekening 60,83
baarch 44
Baarderadiel 36,101
Baarle 114
barbier 28
Bearda,Frans 38
Bergen op S(Z)oom 120
Bergsma,W. 76
Berltsum 32,38
bestiaal 12,13
bierbrouwer 72
Bijsitter 110,125
Bikje,Jan 114
Blanckeneer 118
Blankenese (Blanckenaas) 119,127
Blaton 127
Blau,de 10
Blerchaus 116
Blije(a) 28,42,84,111,125
Blom,Gysbert 59,66
Blots (Blaton,Blotzheim) 120
Blotzheim 127
Boarnwert 37
Bockes,Tjeerd 34
Bode,Jan 116
Bolswarderbrug 20
Bosscha,Eelco Luitjes 35
Botes,Douwe 47,102
Botna,Herman 71
Braatbard,Abraham Chaim 50
branje 12
Brantgum 37,57,65,66
Bremen 118,119
Brokhausen 127
Burgum 17,50
Burmania,Bouwina van 90
Burmania,Eduard Marius van 89,90,97
Burmania,Epo Sjuck van 20
Burmania,jhr. Jarich Georg van 72-74,92
Buxtehude (Boxtehoe) 119,127
Christiaans,Pyter 68,77
Claerbergen,H. Vegelin van 28,29,96,105
Claerbergen,Johan Vegelin van 13-15,18,28,29,33,34,40,104,105
Claeses,Cornelis 40,42
Claeses,Geert 80
Claeses,Sytse (Claes) 75,90,91
Clases,Wynsen 71
Coehoorn,Menno van 126
Coenes,Dirk 75
Columba,praedikant Dr.
Cornelis,Anne 111
Cornelis,Antie 42
Cornelis,Claes 29,30,31,40,42-45,48-63,65,69,75,79-85,94,95,101,102,121-124
Cornelis,Dirk 78
Cornelis,Ids 72-74
Cornelis,Jacob 56,57
Cornelis,Rinske 42,45-48,102,103
Cornelis,Sipke 42,54-57
Cros,chijruigijn 120
Daalman,Neeltje 61,65
De Lytse Jouwer 34,37
Den Haach 17,22,23,25,39,40
Detern (Ditenen) 116
Dijkslobbe 112
Dirks,Jacob 76,79
Dirx,Pyter (Dinx) 68,77
Doekes,Gosling 77
Doelen,De 21,22,39
Doeliste(n)beweging 5,7,9-11,15-18,22-24,26,28,30,39-42,49,51,75-77
Dokkum 20,34,35,49,50,73,76,79,86,94,102,112,120,122,125,126
Dokkum,Streek 112,125
Dokkum,Woudpoort 112,125
Dokkumer Meer 112,126
Dokkumer Nije Silen 112,126
Dollart 115
Dongeradeel,East- 70,72,76,78,80,87,90
Dongeradeel,West- 28,31-34,36,38,39,43,59,79,80,82,85-87,90,101-103,125
Dongeradielen 24,28,30,38,40,49,57,65,78,84
Dotingh,Johannes 28,49,105
Douwes,Albert 78
Douwes,Gerlof 69
Douwes,Johannes 73
Douwes,Sasker 75,76
Douwes,Tamme 47
Drachten 47
Draijer,te Altona 122,123
Droegeham 17
Ealsum 76
Eanjum 71,72,91,92
Eastenrykske Suksesje-oarloch 15,18
Eastergo 42
Eastermar 17
Easternijtsjerk (Nijtsjerk) 45,77,78,90
Eastrum 76,79
Eekhoff,W. 105
Eems 115
Effen,Justus van 105
Eiberts,Pyter 54,55
Elbe (Elf) 119,120,127
Emden 114,126
Ennes,Hans 47
Envie,luitenant-generaal 49
equivalenten 12
Everschip 120,127
Eysinga's,van 105
Faber,Dr. J.A. 10,13,15,104
Faber,Linse 71
Fardebourren,Blier-Flap 112,125
Feddes,Douwe 58
feepest 15
Ferwerteradiel 18,125
floreen 12
Folkerts,Cornelis 69,71,76,92
Folkerts,Jan 44
Folkertsma sate 43,105
Foudgum 42,57,62
Frankryk 27,116,120
Franske revolusje 27,99
Freerks,Jacob 112,120,122,123
Frieswijk fan Snits 10
Frjentsjer(adiel) 14,33,46,47,53,54,72,94,101,102,105
Frjentsjer,Fliet 46,47
Frjentsjerter universiteit 33
Fuks,L. 105
Garyp 17
Geerts,Minne 76
gemaal 12,13
Gerkeskleaster 17
Giesselhorst (Gijselhorst) 116
Ginnum 125
Goikes,Jan 68
Goslings,Jan 68,77
Goverts,Roelof 79
Grijpskerk 113
Grins 5,56
Grinslan 17,94,95,110,123,124
Gristede (Griste) 116,117,127
Guibal,dr.C.J. 30,86,104,105
Haarsma,grytman 71
Haersma,Hans Hendrik van 76,78
Hager,Pyter Sickes 46
Haijes,Sjolle (Hayes) 68,69
Hamburg (Hamboarch) 52,94,95,100,103,115,116,118,120,121
hameij 112,125
Hantum 57,58
Hantumhuzen 44
Hardenberg,H. 104
Harmen kennis van Jantie te Grijpskerk 113
Harmens,Willem 110
Harmens,Ype 58
Harns (Harlingen) 17-20,23,24,34,47,80,123
havenpachten 18,19
havenspecien 12
Haverkamp,J. 28,84,105
Hayes,Sjolle 87
Heeres,Schelte 82
Heeringa,G.G.  87,110,111,125
Heeringa,Gosse 110,125
Heijnsbergen,P. van 106
Heins,Seijke 47
Heinsius,koopman 119
Hempenius,B.S. 5
Hemsterhuis 36
Hendricks,Jacob 102
Hendriks,Arjen 120-123
Hendriks,Hendrik 62
Hendriks,Lammert 65-67,76,79,88,91,115
herberg,paleis en varkenshok 117
Hiddema plaats,dr. 112,125
Hjelbeam 102
Hoites,Atse 67,77
Holdingastate Anjum 72.Holdinga state
Holwert 28,33,35,37-42,50,52,56-58,61,62,65,66,68,69,71,72,74-77,79-82,84-87,91,92,100,102,125
Holwert,Hania (Aylva) state 82-84,86,92
Holwert,herberg Het Zwaantje 81,84
Holwerterfeart 37,112
Hommema,Baukje Lolkes 32,33
Horn,mr. J. (van) de(r) 52,96-98
Huber,U. 106
Hulshuis,Anna 35,36,100,108,115
Hulshuis,Annekjen 36,100
Hulshuis,Claes Jilles 31-33,35-39,52,81,86,87,97,100-102
Hulshuis,Fokeltje 36,108
Hulshuis,Johannes 32
Hulshuis,Jurjen 31
Hulshuis,Lolke 28-31,33,34,36,39,40,42,43,45,49-53,66,67,81-86,94,95,100-103,107-124,126,127
Hulshuis,Michael 31,32,35,36,38,100,101
Hulshuis,Sjoukje 36
hunich 12
Hylkes,Eabe 75
Idses,Willem 38
Idsinga,Saco Harmen 19,20,104
Ie 75,76,93,112,125
Igles,Jacob 42
Ingwierrum 73,75,90
Ipey,N. 104
It Bilt 36,101
Jacob 'Alde Deen' 69
Jacobs,Jacob 77,78
Jacobs,Jetse 76
Jacobs,Sijbe 45
Jacobs,Willemke 102
Jan Oom 114
Jannum,'t Smidshuis 112,125
Jans,Bouke 72
Jans,Jacob 82,85
Jans,Marten 91
Jans,Oege 110
Jans,Otto 56
Jans,Rintie 111,112
Jans,Servaes 100,111,125
Jans,Teeke (Teake) 72-75,92
Jansen,Pyter 80
Jantie te Grijpskerk 113
Janties,Minne 76
Jelsum 32
Jeltes,Jan 57,58
Jeltes,Willem (Kooyker) 62
jenever 33,46
Jiddyske kroniek 50
Jislum 125
Joekes,Houke 56
Johannes,Watse 77
Joosten,Sjoerd 28,29,37,38,81-84
Joukes,Sibbeltje 56
Jouswier 76
Keimpemareed 105
Keympema (Keimpema) sate 43,105
Kingma,G.A. 5,106
Kleine Schouw (Gr.) 113
Klippen 66,77
Klopper,dr. O. 126
Knijf,Horatius Hiddema van 18,104,125
Knok (Knock) 114,126
koffe 111,125
Kollumer Zijl 113
Kommerzijl 113
koning van Pruisen 114,126
Laring,Idske 48
Larrelt 126
Lauwers 9
Leens 126
Leer (Eastfryslan) 31
Leeuwen,J. van 36,37
Leien (Leiden) 14
Lemmer,De 17
Lenning,Jacob 121
Lenz zie Lins
Lier 115,117,118
Lieuwes,Willem 56,82
Ligtaard (lichtaard) 111,112,125
Lindern (Landeren) 116
Lins (Lenz) 114,126
Ljouwert 18,19,21,24,31,32,34,38,40,57,66,84-87,102,118
Ljouwert,blokhuis 87,92,95,99,114,123
Ljouwert,Fliet 21
Ljouwert,grutte tsjerke 39,102
Ljouwert,kanselderij 99
Ljouwert,Vrouwenpoort 32
Ljussens (Lioessens) 69,72,73,91,92
Loga (Laage) 117
Lore,Willem 126.Willem Loré
Maastricht (Mastrigt) 120
Mansie (Manse) 116
Meijnes,Martjen 46,47
Melis,Claes 39
Melis,Lieupke 71,72,91,92
Memoriaal 26
Merwede,kaptein D.W. van 32
Metjendorf (Mitjengeershaus) 117
Metselwier 71,75,76,78,79
Minnisten 22,40,42,46
Moarre 71,79
Montes,Willem (Martens) 68
Moskovien 116
Muijs,prof. Wijer Willem 33
Munneke Zijl 113
Nederlandsch jaarboek 28,105
Nes 39,66,68,74,77,79,91
Neuenkrug (Nieuwekroeg) 117
Nieuwe Zeedijk 111
Nieuwland,P. 5
Nortmoor (Nortmoer) 116
Nutma,sate 40,105
Nutters,Willem 77
Oerisel 24
offisyjilden 12
Oldampt 80,124
Oldenburg 116-119,127
Olivier,Johannes 61,65-67
Olivier,L. 38
Olivier,Laurens 92
Olthof,B. 5
Oosterbeintum 112
opperteur(s) 28,29,43,45,49-51,57,59,80,82
Ottensen (Ottens) 120-123,127
Oye,jhr. A.Schimmelpenninck van der 25
pachters oproer 5,7,14-17,28,39,83
Paezens 66,68,69,71,77,79,92,93
passaazjejild 12,13,17
personeel 12
Peyton Place 39
Piebenga,Hendrik 47
Piebenga,J. 105
Plekker,schoolmeester Jetse 66,67
Plettenburg,H.W. van (Plattenburg) 86,91
poolster 52
Poortje logement 20
Popes,Paulus 71-74,92
Posthumes,Sytske 38
postmeester 118
pro libitus 11
puiskeuken 110,125
pynbank 95,96
Pyters,Egbert 66
Pyters,Schelte (Pytters) 66,91
Pyters,Sicke 29,30,31,45-48,52-55,59-63,65,69,75,80,81,83-85,94,101,102,109,121-124
Pytersen,Sicke 46
Pytters,Gerben 78,79,88,90,91
Pytters,Hoyte 88,91,92
Pytters,Jan 71,72,76,79,88,92
Pytters,Otto 79,88
Pytters,Rochus 88
Pytters,Wybren 80,88,91
quotisatie 28,32,38,45,47,72,73,80,84,125
Raard 37
Ramaker,P.W. 86,95
recesboek 48
reeel 12,13
Regteren,generaal-majoar van 50
Reiddjip 126
Reiding,dr. Focco Sytzes 102
Reinders,Eelkjen 45,55,102
Reitsum (Rottum) 112,125
Rengers,majoar 23,24
Rijst,Antonides 102
Rinsumageast 126
Ripperda,Folkert 34,35
rispen 118,127
Roeland,beeld (Roland) 118,127
Rohaan (Gr.) 113
Rome (herberge) 19
Rommels,Harm 31
Rommerts,Meinert 46
Roode Haan 126
rook (hea) 110,125
Roorda,R.S. 93
Rottefalle 17
rydtugebelesting 11
Ryksargyf 5
Saaksum 126
Saardam (Zardam) 124
Sannes,H. 105
Schalterdijken 113,126
Scheltes,Pyter 65,66
schermeester 119
Schotanus,Ch. 9
Schouwersyl 126
Schregardus,Fredericus 68,69,87
Schroder,Antje 63
Schroder,Elisabet (Lysbet) 59,61,62
Schroder,Johannes 33-35,37,38,43,44,57,59,61-64,82,101
Sentenieboek 31,33
Sevensma,Lollius 35,115
Sickenga,F.N. 104
Sickes,Dirk 109,112,114,120
Sijgers,luitenant-generaal 26
Sijmen 14
Sijtses,Sjaard 110
Sipkes,Aaltie 40,42-45,54,55,102
Sjoeks,Jan Pytters 75,76
Sjoerds,Foeke 77,78
Sjoerds,Jacob 46,47
Sjuck,Jan Pytters 93
skippers 12
Slothouwer,F.G. 104
Sminia,H. Baerdt van 105
Smissen,van der 122
snider 102
Snits 48
Solemnele 25
Spijker Ternaard 60
Starum 23
Stellingwerf,Jacobus 60,83
Stoeltie,Dirk Pyters 77,78,87,91,92
Stokholm 120
Sumar 17
Sunt Bona Leges Frisiis 14,15
Swarte Jonge 109
swietekou 12
Sybes,Jacob 5,29,30,31,45,47,49,51-55,57-65,67,80,84,85,94-102,121-123
Sybes,Wybren 80
Sytses,Claes 75,76
Talma,Sjoerd 47,48
Tepma,Lysbeth Reitzes 75
Ter Luine 126
Termunter Zijl 113,114
Ternaard 28,34,37,40,42,45,46,49,54,55,58,60,62,65-67,76,77,80-82,85,87,91,102
Ternaard,Fiskbourren 40,55
Thomas,Jacob 75,90
Thomas,Tjerk 68,76,77,87,91-93
Timmerman 123
Tjebbes,Hincke 47,102
Tjerks,Trijntje 47
tolhek 17
tolhuis 112,126
Trojaansk hynder 24
Utrecht 118
vestingwerken 114,126,127
Vlie 9
Vlieterpen 111
Voogd,N.J.J. de 105
Vrankrijker,A.J.C. de 104
Vries,D.P. de 5
waachrjocht 12
Waaksens 37,57
Waalkes,G.M. van Borssum 104,105
Walden,De 17
Warfhuizen 126
Weser 121
Westerbourren 126
Westernijtsjerk 45
Wierum 39,44,61,65,67-69,74,76,77,79,82,91-93
Wierumer feart 38
Wigman,herbergier 117
Wijbrens,Pijter 115
Willem IV 9,23,26,28,105
Wilman,Johannes 78
wittebroodskind 33
Wouters,Wijbe 48
Wumkes,G.A. 105
Wybes,Symen (Symon) 73,91,92
Wynsen,Claes 78,79,90,91
Wynsen,Hendrik 68,76,77,87,91-93
Wytses,Eit 73,74
Ymes,Johannes 56,57
Ypes,Jacob 75
Ypey,N. (Ipey) 14,15,104
Zoutkamp (Soutkampen)  85,94,121

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.