Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 7 : 1707 - 1731
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 103


R.Tolsma

2	De kleine Slijpsteen te Niawier
5v 	Vijf pm bouwland te Ee, genaamd ‘t Susterdeel(ook 11)
6	De Buierfenne te Niawier (ook 102,152)
14	Huis aan de Lutje Loon te Anjum
21	De Buierfenne te Anjum (ook45v)
22	De Colcken te Ee en te Lioessens
26v 	Verkoop “de witte Swaen”, herberge te Anjum
27v 	Gelegen in de Scherne, onder Ee (ook 98,115v)
34v 	Drie pm ‘t geelset” op de mieden te Niawier
35	Thys Thomas, molenaar en backer te Anjum
35v 	Jan Reytses, mr Brouwer te Anjum
36v	Maeyke Melis vrouw van wijlen Harmen Jacobs, molenaar, koopt de molen te Lioessens van Reytse Sapes
40	Estrikwerk onder Aalsumerpoort aen de Stadtsgracht 750 cg en de kleij uit 4 pm bij ‘t vallaat onder Oostrum
40v 	Estrikwerck en panbackerije aan de Hanspoort
42	Panbackerije en estrickwerck, gelegen buiten de Hanspoort, onder Aelsum
45	t Susterdeel te Ee
46	Het pottebackerslandt te Niawier
47v 	‘T Lioessemer Meenschar, 1 pm “met doelen affgescheijden”
47v 	De kleine griede te Anjum
48v 	Een huis “De Trappen” te Anjum, gelegen aan het kerkhof
48v	De schoolmeester te Anjum koopt een huis naast de pastorie en ten westen van de school
49v 	Verkoop Feddema sate te Engwierum
51	Het arme- of diaconijehuis te Morra
52	De “smitterije” te Morra (ook 59)
53v 	Hooghuisterlandt tot Tibma, de meenschar de Hoyten, te Ee
55	‘t Lijkpadt te Ee
55	Op de Fielde te Peazens
57v 	Klein Humalda te Ee
58	Sipma, 38 pm, “sate zonder huis, met stem 3” te Anjum
59v	Huisinge, schuijre, hovinge, bomen en plantagie aen de Grote Loon te Ee, de steegh ten zuiden
62	2 ½ pm, naest aen de Wiel bij de Dijck gelegen, te Peazens
62v 	Vijf pm terplandt te Jouswier
63	Vier pm aan de Jouswierster Miedtswegh
68v 	Op de Falingen te Nikerk tussen Bollingwier en Berghuizen
69	Tjeurgers landt genaemt te Nikerk, gelegen aan de groene weg (ten zuiden ervan)
73	Vier pm Meerlandt omtrent Jouswier
74v 	In de grote Crinsen onder Ee
75	Op de Colcken, over de hoijdammen, onder de clockslagh van Morra
75	Op de Colcken, in de Slegte Mieden, onder Anjum
78v 	Twee pm, het Hooghiem genaemt, te Anjum
78v 	De Tillewegh, onder Anjum (ook 133)
79	Drie pm gelegen in Popmafenne, de Heerewegh ten oosten en Ljussemer Meenschar ten zuiden
79v 	Meenschar onder Anjum
80v 	Negen pm gelegen aan de Binnen wegh te Aalsum (ook 81)
83	Hylke Jacobs Molenaer te Nes
89	Johannes Sierdts, wonende op t vallaat in Oostdongeradeel
92v	Op de Valingen te Peazens, gekocht door Wigger Douwes, ook 157v
96	Ballingh Pytters koop te gortmeulen te Anjum, ook 101		     1712
98v 	De smitte,te Anjum
102	Vier pm Meerlandt te Ee
102v	Drie pm onder Anjum, de Manjer genaamd
109	Verkoop Dijxtra sate te Lioessens
109v	Een huis “Dubio” te Anjum
111	“Smitterij met koehuis”, onder Aalsum, ook 116v, 117v
114	Bouwlandt De Lep, onder Lioessens
127v	Verkoop Groot Ropta te Metslawier					     1714
130	Eysinga sate te Anjum wordt verkocht
131	De Suierfenne te Anjum
143v	Jelle Beerns, Mr Wagenmaker koopt wagenmakerij te Anjum (hierbij worden drie voorgangers genoemd)
144	Klooster Zion genaamd, Niawier (ook 160)
147	De herberge Altena genaampt, gelegen op de Streek onder het dorp Aalsum
150	Twee pm onder Anjum, “de Tioer grasen genaemt”
152	2 ½ Pm bouwland “op de marren” onder Ee
153	Tapperie en Weertshuijs te Enghwierum
153v	De houtmolen onder Aalsum
155v	Herbergh te Ee
156v	Weverij te Morra
161	Vogelkooi onder Engwierum, met 56 pm land, Jeltie Jans Wiersma
163	De laage drie te Aalsum
164	Jennema te Lioessens wordt executoriaal/publiek verkocht
172v 	De Schotsnegen te Anjum, de Anjumervaart ten noorden
172v	2 ½ Pm “Op de Moersworven” onder Anjum
173	Huis “op de Molen Buijren”te Anjum
178	Wagenmakerij op de Streek
185	Panwerck onder de Aalsumerpoort
187	De dyxdellen van Dockum, aen het steck by het Vogelland omtrent Oostrum
188	Jan Reitses Mr Brouwer tot Anjum koopt 4 pm op de Moreworven
195	Tichelwerck buiten de Hanspoort
201	Een huis “op de kleine Loon” te Ee
202	Verkoop 6 pm “de veermolenaers zes” te Oostrum
206v	Gerrit Botma koopt Jennema sate te Lioessens
212v	Panwerck onder Aalsum “met alle des selfs panbackers gereedschappen met syn appendentien en dependentien van dien, geen uytgesondert”
213	Huysinge, hellingh, timmerhuijs even buijten Dockum, onder Aalsum
221	Verkoop Meinsma sate te Peazens
223	Anderhalf varndel Lands, gelegen in de Miedfenne, onder Lioessens
224	Huis op de kleine Lone te Anjum, het Schipvaertspad ten suyden
225	Vier pm bouwland “de Lape” genoemd te Ee (ook: 272)
240	Een halve schar aen de dyck streckende van de halfmaanspoort af tot aen het Voogellantsche Schoor (onder Oostrum)
244	Huis, hebbende “de tempel” ten noorden (geen plaats genoemd)
249	2 ½ Pm bouwland gelegen “op de Warren” onder Ee
252v	Jeppe Harmens koopt de roggemolen te Lioessens van Barthel Harmens voor 4000 carg. (los backers en molenaersgereedschappen voor 550 cg)
256v	Half pannewerck en estrickbackerei, even buiten de Hanspoort onder Aalsum
261v	Huijsinge en herberg te Peazens
262	Sjoerd Wybes Osinga koopt huijsinge en herberg te Morra
262v	Vier pm land “in de statten” (?)
264	Woenhuijs en Schuijtmakers timmerhuijs, gelegen aan de Eewal
265	Twaalf pm greidland, “bij de Morster koij” gelegen
266v 	Vijf pm bouwland “de Tjel” genaamd onder Wetsens
273	Gerrit Botma koopt “Oldhuystra sate” te Morra
275v 	Rixt van Andreae koopt Nittema te Morra
282	Verkoop Groot Humalda te Ee
286v 	De vogelkooi op Teerd onder Anjum wordt verkocht door P. Bergsma “in de kooij moeten blijven 150 tamme endvogels, 200 vluchtige smeinten, 50 korte smeinten”
291	Wicke Thomas en Siouckjen Clases Tania te Metslawier proclameren huwelijkscontract
294v 	Een stuk land van 7 pm onder Engwierum “de groote Loon”
295v	Seeckere huijsinge, twee kalkovens, sampt leedige plaats tot de legginge der schil, bij de Hanspoort op de grens van Oost- en Westdongeradeel
300	Minne Sybes Donga en Swaentie Wessels, herbergier in de Blauwe Clock te Dokkum
309v 	Verkoop boerderij nr. 1 te Niawier, groot 70 ½ pm voor 3384 gg
313	Ids Uylkes koop Hetsma te Anjum nr. 49, groot 7Opm voor 3000 cg
317	Sate van Minne Symens te Engwierum gekocht door Arent v. Haersma
317v 	Nitma te Anjum, groot 95 pm verkocht voor 2090 gg
319	Verkoop van 5 pm onder Wetsens, het Tjel genaemt
321	“Seeckere Huysinge CA, Anghuijsen genaemt, beswaert met een hout en steijger by het steenen padt,” koper Ids Jacobs Coopman van Jarigh Jacobs voor 120 gg
325	Huijsinge met twee kalckovens even buijten de Halffmaenspoort
337	Aankoop ¼ van t Klooster Zion te Niawier voor 732 gg
340v 	Huis te Ee, hebbende t Lijkpadt ten oosten
346	Zathe op Abwier te Anjum, nr. 10, groot 49 pm, bewoner Doecke Martens voor 31 gg per pm
354	Jan Jetzes Coopman en Barber Rinderts bbc seecker Tichelwerk, met een huijsinge en steenplaets, gelegen even buijten de Hanspoort, hebbende de trekvaart ten zuijden, de tennaardervaart ten westen, de kleijsloot ten oosten, de wegh ten noorden. Wordende by Lolle Andeles bewoont, die het tichelen voor de helfte mede aengaet, mits betaelende een huur van 110 cg jaers Gekocht van Jan Haeijes Eisma voor 1000 silveren ducatons van 63 stuivers t stuck
355	De helft van Dijxtra Sathe te Lioessens, groot 118 pm, nr. 12 voor 2065 gg
358	Vijf pm bou onder Niawier, Doytse vyff genaamt
357	7 1/2 pm greidlanden gelegen in de boniesen onder Niawier
364	Huijsinge CA staende op de Molenbuiren te Anjum
368	Aankoop Winia te Jouswier, nr. 2, door Titia van Bosman en nr. 3 een hornleger, gekocht van Allard van Buren voor 8347 gg
368v	Drie pm in drie stukken, van welke het middelste is een stemdragend hornleger op nr. 1. op welke een huijsje staet te Aalsum
373	Maria van Bosman koop Mokma op groot Midhuijsen “huijsinge en schuijre, duijvehuijs en plantagie CA voor 1700 gg”, de gehele plaats levert 6224 gg op
375	Vijf pm bouw onder Niawier “Sjoordster vyff” genoemd
382	Gerrit Botma koopt zate van 129 pm, 27 floreen belasting en als meijer fungeert Gerrit Rinzes, prijs 10500 cargls
383	Aankoop Eysinga te Anjum, 52 pm voor 78 gg de pondemaat
384v 	Twee pm greide, geleegen in de Steerten, onder Anjum
386	Drie pm gelegen int kleijn mienschar onder Anjum
390	Verkoop Oppedijks Zathe, 130 pm a 55 gg, te Engwierum
393	Pyter Jansen schapekoper tot Nikerk
394v	Verkoop ¼ van t Klooster Zion, groot 71 pm
396v	Smitterie tot Metslawier, door Jacob Jans metterdood ontruimt voor 375 gg
399	Vijf pm greide onder Ee, “de Molendijk” ten noorden
399v	Smitterij te Paesens, naast kerk, voor 929 eq
401	Huis te Ee, de straat voor en “Snackerbuijren” ten suijden
405	Verkoop boerderij nr. 10 te Paesens, groot 20 pm a 75 gg
406v	Smitterij te Lioessens voor 553 gg, smidsgereedschap 70 gg
412	Huis te Anjum, “de tempel” ten oosten, “de grote lone” ten Noorden
415	Twee pm “het hooghiem” onder Anjum
417	Backerije even buijten de Aalsumer poort, gehuurd door Claes Bauckes a 30 gg, de halve souderinge gehuurd door Tiepke Tiepkes a 10 gg s jaars voor een somma van 810 eq
419v	4 1/2 pm aan de “Hamsweg” te Morra
420v	Zes pm “in de Muntsen Colcken” onder Ee
430v	De halve stem nr. 10 op Ebwier te Anjum, groot 49 pm, a 45 gg gehele somma van 1102 gg
435	Sate te Ee, gebruiker Jan Goslinghs, gekocht door Huber van de Burmania’s voor 2129 gg, groot 43/93 pm
448	Hornleger nr. 9 onder Ee voor 150 cg, verkopers mogen er blijven wonen voor 5 gg huur per jaar

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.