Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 7 : 1696 - 1707
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 102


R.Tolsma

7	Sate en landen te Ee worden executoriaal verkocht, groot 75 pm en 12 schapegrasen = 5 pm, belast met 26 florenen
14	Land verkocht “by de Slijpsteen” te Niawier
23	De helft van Eysinga te Anjum wordt verkocht
24v		Een stuk land “de Manjer” te Anjum
26	Vijftien pondemaat te Oostrum “die lege keeg” genaamd (ook 148 waar erbij wordt gezegd: achter Mellema State)
26v		Verkoop “smitterie” te Aalsum
28	Smitterie te Anjum
28v		Wigger Douwes, mr kuiper tot Paesens
41	Huis aent verlaet “het brockhuijs” genaamd, te Oostrum, onder Dockum
44v		De Wintmeulen ende ‘t Backergereedschap, te Ee
46v	Zathe te Sybrandahuijs onder Aalsum, groot 55 pm, 7 florenen en een oord, gebruiker Dirck Gerbens en P. Banga, huur 90 cargls koper Idsard van Burmania
47v		Zathe te Metslawier, 44 pm, 11 floreen, koper Cornelis Bosman
58v		De Nessemer Zes, te Anjum
59	De kromme kamp te Anjum
59v	Drieënhalve pm aen de eerste inwegh, aen de Morraster koij, te Anjum
60	Thijs Thomas, molenaar te Anjum, koopt 1 ½ pm “de kleine griete”
61	Huis te Anjum, sijnde met blauwe pannen gedeckt
64v		De lege drie, onder Aalsum
68	Seeckere uijthoeck of te stuckie lant, de Streng genaemt, onder Aalsum
68	Vier pm te Anjum, de oude Aeldobben genaemt
68v		Idem, aen de Marslootswal aldaer
71	Verkoop Mockema State te Ee, “met t oud stins”
76	Een pm greide mt Mienschar t Kieslant genaamt, te Anjum
79	De Oxsen genaemt, te Anjum, 4 pm groot
83	Verkoop Holdinga State onder Ee
83v	Verkoop 103 pm binnen/buiten de Lioessenser polder, gekocht van Hiske van Camstra, weduwe Jarich van Burmania
95b	Twee pm “int Verwijnie landt gelegen onder de clockslagh” van Niawier
98b		Drie pm onder Niawier “t Wierlant” geheten
lOlb	Een stuk land met als naastleger “de Schipvaert”
104	Een hiemstede te Paesens “Cuitiers hiem” genaamd
105	Landerijen “op de Warren” onder Ee
106	“Aen de Suierfenne” onder Anjum
108-109	Verschillende akten verkoop land te Morra aan de “cleine inweg” en de “Hanenwegh” te Morra
112b	“In de cleine Crinsen”, met als naastleger de Tibstervaart ten oosten
118b	Huis te Anjum met de Loon ten oosten en “de Tempel” ten n.
119b	Vier pm bouwland te Oosternijkerk “de lange grou” Er worden landerijen verkocht “op de Marren” te Aalsum, koper woont op “Bierumer terp” in Westdongeradeel.
120	Stuk land van 1 ½ pm “de Stringh” onder Ee
123	Een pm land, gelegen in “de Slechte Mieden op de Colcken” onder Ee
124	“Hebbende de groene wech ten noorden” te Anjum
126	Douwe Douwes te Metslawier koopt “zeven pm greidlandt in de bijlen te Anjum”
128	Een heerlycke huysinge cum annexis gelegen in Altena onder Aelsum, hebbende te Ee ten zuyden, de “Bleeeke” ten noorden, 450 gg
130	Vegelin van Claerbergen koopt ½ hornleger “Gerckma” onder Teert te Anjum voor 90 gg
131	Naastlegers onder Anjum: de Moerwegh, “Op de Falingen”, de Hellingwegh
137	Sate en landen “By de Molen” te Anjum, de 56 pm land binnen en 5 pm buiten de dijk worden verkocht en de stem blijft aan de verkoper
137	Hebbende de Witte Swaen ten oosten, te Anjum
139b	Verkoop smitterie te Anjum
141	Idem smitterie te Morra
144	Hebbende het huis “den Dubio” ten oosten, te Anjum
149	Verkoop sate “de Tioegen” te Ee
150b	Twaalf pm “Meerlandt” onder Jouswier
154	Acht pm greide “de grote Wiins” onder Anjum
155b	Vier pm greide “de bijlen” in de colcken onder Anjum
157	Verkoop cuyperie te Anjum
157b	“de groote Weins” drie pm bouwland te Anjum, hebbende de reed van de groote Weins ten westen en de Zijlsterwegh ten oosten
158	De “gortmakerie” te Anjum wordt verkocht
160	Hebbende de Wielsfenne ten zuijden, te Ee
162	Een pm, liggende in 3 pm “de Maenier genaempt” (Manjer), Anjum
177	Verkoop “Smitterie, op de groote Loon” te Ee
178b	Zeven pm tussen de ouden en de nieuwe Dijk onder Lioessens “de Pollens” genaamd
181	Twee pm “het olde Hoff” te Sybrandahuis
185	Seeckere nieuwe huysinge en hovinge “Ackrum” genoemde op de kleyne Loon te Ee, waar Hans Jochums, mr Glasenmaker woont
186b	Wigger Douwes koopt een huis te Paesens
194	4 ½ pm land, over de hoijdammen, “de uijtten colcken genaamt” onder Morra
197b	Verkoop bakkerij + bakkersgereedschap “mitsgaders de Windtmolen om granen te malen” te Ee
201	Huysinge te Morra “Coudenburgh”
204	Rienk Ates en Janke Ebes onder Nijkerk kopen huis te Niawier
203v	De meenschar te Paesens
205	1 pm in de Slegte Mieden, onder de klokslag van Ee
206	Weduwe van Aylva proclameert in wandelcoop “Klein Albada” te Metslawier, Sioerd Johannes gebr. 47 pm, echter na metinge 44 pm, 11—7—8 floreen en 2 flor te Wetsens en 1 pm te Nijkerk, huur 139 cg, tegen een halve sate te Blija met Aeltie Allardts Laquart, wed Clinckhamer
212v	Jan Doekles, huisman te Metslawier, koopt huisinge met de tapperie, alwaer het Recht geholden wort, de pastorie ten o 4 gg rente aan Ropta, gekocht bij stryckgelt van Aeltie Cornelis Coningh voor 800 gg op 18—1—1706
215	Bavius Nauta verkoopt boerderij te Lioessens aan de nieuwe dijk, Folkert Douwes gebruiker
216v	3 pm gelegen aan de Maraaster koij
222	Jurjen Clasen Fonteyn koopt stemdragende sate te Niawier van 65 pm, Paulus Mames gebr. 6 jaar huur a 200 cg, 18-21 floreen, gek van Gysbertus Fonteyn op Toutenburgh a 66 gg/pm
225v	Petrus Bergsma koopt sate te Anjum, 33 pm, 2 stemmen !, gebruiker Gatse Fockes, 8-5 tloreen, er is ook veel land verkocht (samen 62 pm ?) gekocht van Elisabeth Langhwart, de weduwe van Secrs Lansbach voor 1184 gg en 7 strs
236	1 pm landts “de oude buijrfenne genaempt” te Niawier, geheel 4 pm groot
237v	1 ½ pm land, hebbende de keegh ten z
238	huijsinge te Anjum, de griede ten z
240	4 pm, gelegen aghter een zathe landt “de Siijpsteen” gen.
241	Pytter Dirx en Trijntie Sapes wonen op Isalda te Lioessens
242v	3 pm te Oostrum, met een huijsinge en schuijre daerop staande “‘t olde tichelwerk” genaamd
243	3 pm te Anjum, leggende in 6 pm, in Popma fenne, tussen de zijl en de Tillewegh

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.