Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 6 : 1683 - 1696
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 101


R.Tolsma

4	Verkoop Wybersma te Paesens, groot 33 pm voor 2000 gg
5	Plaats onder Engwierum, 56 pm groot + 13 pm iosland, gekocht door Bosman van Sjoerd van Aylva kinderen
5	“Huis in de Schans” te Oostmahorne
8v	Halve sate te Aalsum, Sybrandahuijs, groot 76 geheel, gekocht door Bosman van Michiel Cornelis en Dirck Michiels a 35 gg
11	Verkoop “Haijma” te Ee, gekocht door Bosman van Wilhelmina van Wegewaert voor 2100 cg
12	Koop “Groot Wobbema” te Anjum door Wybe Jansen a 58 gg, groot 80 pm, van de Erven Sjoerd van Aylva
17v	Drie pm greidlandt onder Niawier “t Wierlandt genaempt”
19	De helft van 6 pm te Aalsum “het drieland genaemt”
21v	Mr. Pieter Haijes Swart, schooldienaer tot Nijkerck ende Janke Rienx koopt 1 ½ pm tot Niawier “buijrfenne” voor 173 gg (verkoop zelfde stuk bl. 31 voor 150 gg!)
22v	Land in “Luismer Mienschar” aen de Westcant gelegen, de Herewegh ten suijden
23	De “koewegh” te Lioessens
38v	Verkoop smitterij + gereedschap te Anjum
41	Bosman koopt sate te Engwierum, 34 pm, bewoner Sjoerd Tjallings, van Aafke Meints, huisvrouw van Dirk Corneiis, voor 1200 gg
41v	Jan Jansen Brouwer koopt sate lants te Aenjum, 66 pm, Wopke Jacobs gebruiker, 16 flr. 1 oort, a 29 gg 21 strs en Bosman verzoekt het niaer
44	Bosman koopt sate te Morra, 35 pm, beswaert met 9 huyrjaeren van Geert Tiebbes a 87 gg voor 2700 cg van Mons. Jacob Fenonius als erfgenaam van Juffr. Eijske van Wubna
45v	Twee pm greidland, “de styckelcamp” te Anjum
50v	3 ½ pm te Nijkerk “op de waerden”
51	“t mandelandt, een stuckien landt tot Lioessens”
51b	Halve sate “Abema” te Ee, gekocht door Bosman, 100 pm buiten het “uijtterlandt” voor 1652 cg van Jeppe Meinerts
51bv	Bosman koopt ook “Wigera”, 64 ½  pm door Auke Jans bewoond, op het strijkgeld van dezelve Auke Jans (van de crediteuren Jan Gaijtzes CS) voor 51 gg 19 strs de pm
52v	Drie pm grasland te Ee “in de Crinsen in een meenschar”
53	Twee pm greidland “in een meenschar Haije Horne genaempt” 
2 ½ pm, gelegen aan de “Wierfenne” te Ee, onder Tibma
53	Bosman koopt sate, 80 pm, te Oostrum, a 160 gg bewoont door een Oene Wijtzes op strijkgeld van de crediteuren van Albert van Veelkes te Groningen a 43 gg (beswaert met 24 ½ flor)
53v	Wiersma sate te Paesens, 52 pm, koper Bosman
62v	Tien pm onder Ee “de Wierfenne” beswaert met 4 flor.
66v	Tien pm gras tot Morra “by de Koij gelegen, hebbende de Hamsweg ten westen, de inwech ten oosten”
68	2 ½ pm bouw te Tibma, “de lots genaempt”
71v	Backerije te Ee, aan de Loon
72v	Nicolaas Lam koopt 2/3 van 145 pm, “waer op nieuw gemaeckt huijsinge en schuijre” te Engwierum + “1/4 delten beide zijden zeedijk bij de koij in Watnawiel”, gebruiker Hem Botes, gekocht van Jacob van der Heijde en Epo Eelcama, curatoren over de boedel van L. Jac. Lam a 40 qg
73v	Dezelfden: “de vogelkoij in Watnawiel” 402 gg, gebruiker Cornelis Willems
75v	Oldhuijstra te Morra, gekocht door Poppe van Andreae van Magdalena van Burmania voor 79 gg de pm (groot 67 pm)
76	Kalckwerck met twee oevens, even buijten de Halfmaenspoort
80v	3/5 van een sate op Midhuizen, groot 80 pm, 25 flor, koper Feijo van Heemstra, gekocht van Aefke van Buttinga, wed. Joh. van Wyckel, erfgenamen van Gellius Heidama, a 30 gg (familie van Wyckel verzoekt het niaer)
82	Upt Cornelis en Antie Meints Hobbema te Nijkerk
83	Hobbo Esaia van Aylva, wonende op Holdinga Anjum, koopt sate te Aalsum, groot 60 pm, 18 flor, huurder Jan Jansen Mockema voor 5 jaar a 3 ½ gg/pm, gekocht van Jan Jansen van Aelsum, buijre Hopman en koopman a 90 gg
83v	Bosman koop 1/8 van Muckehuijs te Esumbuiren van Here Gerumeus CS en nog 8 pm “aan de tellewegh” voor 2700 cg, gebruiker Claas Jacobs
84	“Schipvaertssteegh” te Anjum
86	Smitterije te Anjum staende en gelegen “op de meulenbuiren”
87v		Vijf pm te Niawier “de bonies genaemt”
88	Twee pm landt “int Verwijnie Landt” te Metslawier
89v		Drie pm greidlandt “de styckelcamp” te Anjum 			juni 1687
92	‘t geelset” drie pm land te Niawier
94	De Wierfenne te Ee
96v	Bosman koopt sate van 80 pm te Metslawier, 24 flor 14 strs, gebruiker Frans Andrijs a 160 gg, gekocht van Hendrikus Vormholt, CU voor 46 gg 7 strs de pm, waarbij “6 pm meerlandt versmelten in de coop”
97	Halve sate van 62 pm, 16 flor 5 strs, te Anjum, met twee stemmen gekocht dooor Johannes Jennema van erfgen. Trijntie Beernts voor 19 gg/pm, gebruiker Joucke Gabis voor 125 gg
98	Bosman koopt sate “opt Nieulandt” te Engwierum, gebr. Wopke Epis 70 pm, waarvan 50 pm buitendijks, 8 flor. gekocht van Erven Hendrick Beilanus, Apothecarius te Leeuwarden a 30 gg 21 strs
98	Idem “vogelkoij en 14 schapegrazen” gebruiker Cornelis Willems voor 171 gg
102	Drie pm “kostverloren” onder Anjum
105	“De groote keegh” zeven pm te Nijkerk gekocht door Joucke Cornelis en Lysbetie Meints
106	11 pm greide te Anjum “bij de koij”
106v	Cornelis Bosnian koopt 3/5 sate, 80 pm groot, te Midhuizen, bew. Douwe Clasen, 25 flor. voor 1002 gg van Jhr. Feije van Heemstra.
109	Huijsinge te Anjum, hebben de ”steige van het Gasthuijs ten o” de Loon ten z en w, ½ floreen
110	Huis en wintmeulen te Ee, gekocht door Brandt Sijmens voor 1350 gg
112	3 pm te Ee, “by t Stienveck”
112v	Cornelis Bosman koopt 5 pm en het hornleger te Ee, “Meinse Takes Hornleger” genaamd, 3 oord flor. gek. van Pieter Rienx voor 500 cg
117v	3 pm landts, “costverloren” bij de Tillewegh te Anjum
117v	Cornelis Bosman koopt sate te Oostrum, Jurien Reijner bew, groot 47 pm, gek. van Fokel van Burmania, huisvr. van Homme van Camstra, a 35 gg/pm
118v	3	pm te Wetsens, gelegen in de meenschar
120	Ds Harmanus Reneman koop ½ sate te Engwierum, bew. Pieter Pieters + halve koij in Watnawiel, gek van Edaeus Roelants ds te Peasens voor 3000 cg
120v		De smitterie te Anjum
121	Hobbo Esaias van Aylva op Holdinga koopt Ornia te Paesens, 72 pm bew. Louw Drieuwes a 175 cq. 22 flor + 1 flor te Morra a 33 gg/pm van Burgesius van Groningen, niaer Comnelis Bosman, in naam van Gerbrandt van Ornia
122v		Wandelcoop halve sate Wiegersma te Ee
124v	De achterste ses genaempt te Jouswier, beswart 2 ¼ flor
125v	Rinse Jansen goltkoper te Leeuwarden koopt sate te Niawier in 3 stukken, 14 pm/2 flor gek. van erfgen. Dirck Pieters, protest van Hobbo Esaias van Aylva  2 pm - a 140 gg, 4 pm a 76 gg, 8 pm a 96 
126	De 6 pm greidtlandt “de Reidt genaemt” onder Jouswier
130	De Abtsfenne te Anjum
130v	6 pm in Popma fenne te Anjum, kerkelanden ten o, hereweg ten w, Lioessumer Meenschar ten z, gek. van Wick van Popma
131	Cornelis Bosman koopt sate te Ee, ong. 50 pm, buijten de zaetsen gebr. Claes Edis, gek van erven Anne van Wijtsma voor 2625 cg
134v	6 pm greidtlandt te Oostrum ‘de heercampen”
	verkoop van sate van Jaen Rypema (zijn crediteuren)
137v	De Aaldobben te Anjum, de cleyne crijnsen te Ee
138	Huis staande op de Keegsdijk te Morra
138v	Hobbo Esaias van Aylva op Holdinga koopt Oldhuijstra te Metslawier, 97 pm/24 ½ floreen, elk pm aan huur 1 ryxdaeler, gek. van Tacla Maria van Agama, wed Ockinga a 44-14 gg
140v	Smitterie tot Ee
	Huijs tot Ee hebbende “het arme huijs” tot naasten 
144	De wintmeulen tot Ee
	In 1691 is Hessel Jans Mr. schoenmaker te Nijkerk
145	Cornelis Bosman koopt Obma State te Ee, 100 pm en “swaenejacht” gek. van Tierck Hendricks Banga tot Garijp voor 2000 cg
146	6 ½ pm, “de lange loon” genaempt te Engwierum
146v	De meulen en backerie te Anjum
155v	1 ½ pm te Lioessens in de Meenschar, de Mietfenne(?) genaamd
	7 pm te Nijkerk, de lange Pasens
160	Smitterie te Ee
163	Cornelis Bosman koopt ½ sate te Abwier, Rixma, 38 ½ pm, 28 cg aan huur + intres van 1000 cg verschoten geld, gekocht van Catharina Angius van Spitholt voor 1050 cg
166	t Verlaatshuijs + 2 pm daaraen gelegen aan de groot tille by Doccum
167	Smitterie te Niawier
175	Wed Hobbo Esias van Aylva koopt sate te Ee, aen t kerkhoff, bew. Foke Heins, 45 pm, 8 flor. gek. van Susanna Barbara van Camminga a 47 99
176v	Gerrit Botma koopt sate te Ee, 86 pm, bew. Bouwe Wytses, huur 200 cg, 32 ½ flor. gek. van erfgenamen van Arrien Sipkes kussens (?) en Trijntie Abbes Ordingsma
178	Anna Dodonea Schwartzenberg (wed. H.E. van Aylva) wandelcoop van Bonia te Ee (Bouwe Wytses, 58 pm, 16 flor) nog een zate, 36 pm, 12 flor. bew. Foke Etes, nog een zate in Dyxhorne, Johannes Johannes bew. 18 pm, 4 flor, 5 pm te Nijkerk (uit sate 35 pm van Bosman) halve sate te Metslawier, 34 pm, 9 flor. zate te Lioessens, 22 pm, 6—14 flor, zate te Bornwird, 55 pm gewandeld met Jr. Adolphus Sixtus Clant te Witmarsum, tegen een te Witmarsum op de Campen + 3907 gg (redemptie coop =)
187	gortmeulen te Anjum voor 164 gg
	tapperie de Wite Swaen ten 0
188	gortmeulen te Anjum 1000 cg (dus twee ?) gekocht van Sake Tyssen
189	6 pm “de Scherne” tot Ee
190	op’t oost van Doccum aan de groene wegh
193	Cornelis Bosman koopt 1/3 sate van 83 pm, 23 flor te Ee, de familie Rypema 2/3 in eigendom, by stryckgelt a 54 gg, niaerversoek van Buwe Rypema
196v	Gerrit Botma koopt 17 ½ pm land te Abwier, 6 flor. van Aurelia v. Aylva a 599 gg, Cornelis Bosman ‘t niaer
197	Idem 4 pm gelegen op Bentie Hoogh, gebr. Sape Takes 1 flor. en de zelfde verkoper
201	3 pm te Aalsum “op de Marren”
201v	Brouwerie, Mouterie, wagenhuis te Anjum
203	Wigger Douwes te Paesens koopt 2 ½ pm land
205	8 pm land te Anjum, hebbende “de toorns wegh” ten oosten
208v		Saepe Teeckes Jepma koopt 8 pm
213v	Waegenmaeckerswinckel tot Ee door Gerben Jansen met de dood ontruijmt, 170 gg
218	Cornelis Bosman koopt sate te Metslawier, 75 pm 
220	Idem a 65 gg van Heere Valerius Glinstra, Ged. Staet en grietman van Gaesterland
220v	Goffe Johannes koopt 3/4 van 80 pm land “Hiemstra” Nijkerk
223v	Seeckere Schuijtmaeckers Hellinge, buijten de Aelsumer Poort, hebbende de stadsgrachten ten z., de stadscamp ten o. en de Heere wegh ten w.
224	Gerryt Tiaerds koopt sate te Oostrum, zelf huurder, 5. pm, 15 floreen, 125 cg huur, de Oostrumermeer ten oosten, gek. van Ernst van Aylva voor 3025 gg, Cornelis Bosman verzoekt het niaer
224b	huisijnge met de gortmeulen en gortmaeckersgereedschappen te Anjum (bl. 232 idem te Lioessens)
225	Lolcke Suijderbaan koopt Calckwerck buiten de Hanspoort
226	Corn. Bosman koopt 1/5 sate te Oudterp te Ee, gebr. Lourens Sydses, nu in stukken verhuurd, 60 pm, Helena van Burmania heeft 4/5, gekocht van Elisabeth van Heemstra a 63 gg
226	Idem koopt Jillerda te Lioessens, 70 pm voor 1346 gg
227v	Gerryt Botma koopt sate van 114 pm, huurder Jelle Minnes, 42 fl. van Jetske Wisschia van Broersma en Bouritius van Scheltinga, voor 9250 gg te Morra
230	Wigerus Botma koopt Sibeda op Abwier, Anjum, 2/3 al eigendom, 32 pm, huurder Beernt Eedes, 14 flor. 26 strs, van Antie Roorda, wed. Botma a 32 gg
231	Cornelis Bosman koopt ½ sate te Metslawier, 34 pm, andere ½ van Hobbo Esaias van Aylva erfg., 20 huurjaren, 9 flor. van Jhr. Adolphus Sixtus Claerdt (?) wandelcoop
238v	Corn. Bosman koopt ½ Ryxma te Anjum, andere helft al eigendom, 40 pm, van Vrouwe Spitholt, erfg. Spitholt voor 800gg, verschot van 1000 gg op de sate
239	Idem halve sate te Anjum, 62 pm, Dr. Langhwart de andere helft, Gaadse Fokkes meijer, gek. van Johannes Reneman voor 600 gg Idem ½ gq eeuwige rente uit Doenja te Anjum, door Teke Gerryt in gebruik
239v	Idem 40 pm uit Janga door Foocke Eedes te Ee bewoont, 30 pm van Vrouwe Humalda, 20 flor. renten aan pastoors te Ee en Jouswier, gek. van Anna Lucia van Boelens, huisvr. van Carolus van Lanoy a 58 gg
241	Idem 1/3 van 42 pm (heeft zelf al 1/3) te Niawier, Binnert Sijmens huurder, van Gerloff Baarda CU a 100 daalders van 30 str
240v	Jelle Foockes koopt backhuijs, meulen te Ee en de gereedschappen
241v		Wagenmakerij te Morra
243v	Lolcke Suijderbaan koopt ½ Osseweide te Oostrum, ander ½ van ds. Reddinge te Oenkerck van Antje Arjens Helder a 93 gg, groot 29 pm (vrouw van ds Joannes van der Meij)
247v	Doetie Cornelis wed. Douwe Jacobs koopt sate van 18 pm, zelf be-woonster, 6 ½ floreen, 36 gg huur, van Juffr. Johanna Wiggewaert, a 110 gg
248	Jan Doeckles een sate te Paesens, 54 pm, 22 flor. gek van Juffr. Johanna Wegevert(?) a 70 gg 7 strs
253v	Julius Schelto van Aijtsma wandelcoop van ½ Groot Mockema te Aalsum, moet 6000 eq toebetalen
255	Corn. Bosman sate te Ee, 28 pm, Jan Dirx meijer, 10 flor. van Hiske van Camstra, wed. Jarich van Burmania a 64 gg
	Idem halve sate te Anjum, gek, van Cath. Maria van Vierssen voor 2000 gg
260	Lieuwe Folckerts brouwer tot Anjum koopt 40 pm bouw onder Anjum Edo Meiles bruiker, 5 flor. 1 oord van Gerardus Rienx(?) voor 588 gg
263v	Gerrit Tieerts te Oostrum koopt sate te Oostrum 70 pm, Sybren Haenties bruiker, 21 flor. gek. van Gilles Vermeers voor 3445 gg
265	Molen te Ee, beswaert met 1 ½ gg grontpagt en vri malen van Humalda State tot Ee, van Jelle Jebus CU voor 1820 gg
267v	Mouterie en Brouwerie te Anjum gekocht door Jan Reijtses
271	Dr. Symen Langhwart koopt 1/8 sate te Anjum, 62 pm, van Elisabeth Langhwart voor 250 cg

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.