Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 5 : 1669 - 1683
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 100


R.Tolsma


Ten geleide

NB. Deze zijn al eerder door mij beschreven in De Sneuper.
Let wel! Bij het converteren vanuit een oude computer zijn enkele tekens niet goed meegenomen, bijv. , , enz. Hier dient rekening mee te worden gehouden. Als er staat een sate, is in enkele gevallen of sate ook mogelijk!!
De zwart gedrukte jaartallen geven enige indicatie van de jaartallen waarin de proclamatie werd gedaan


1	Openbare verkoop sate te Anjum op Taert kinderen Rosema en Aijtsma in 8 perselen
3	Gerben Andrijs sate te Ee, zelf bewoner, gek.van Auke Jacobs en Lieuwe Thomas voor 800 gg
4	Backerie te Lioessens
7	Georg Wilco Schwartzenbergh koopt sate te Anjum, gek. van Leovinnus Roelants in qlt voor 404 gg, vrij van floreen
10a	Idem, gekocht van Maria van Unia 155-7 gg
11v	Cornelis Bosman koopt sate te Tibma onder Ee voor 229 gg van Tieerd Tieerds en Trijntie Koerts
12	Doytse Jansen koopt sate te Ee, 83 pm, "grachtpoort" en "in de tiurgen" "by Leo van Ripema en Anna Elena met ter doodt ontruimpt", 18 flor., gek. van Rignerus van Ripema enz. 145 gg
13v	3 pm "t Geelset" te Niawier, met wintercoorn ingesayt
14	8 pm graslandt "de lange fenne" te Anjum, gelegen aan de gebuirte
15	De erven van Scipio Meckema kopen sate te Metslawier, gebr. Harmen Jansen voor 90 gg, 52 pm, 16-9-6 floreen, gekocht van Jarich van Grovestins CS , erven van Sicco van Grovestins 87 gg
15v	Backerie te Lioessens
17	Philippus van Humalda en Vrou Helena van Burmania kopen een sate te Ee, bew. Lourens Sydses, 60 pm, gekocht van Sibrant van Walta op Holdinga te Finckum 60 gg
19	Georg Wilco Schwartzenbergh wandelcoop Foolsma te Nijkerk, groot 48 pm, 27 pm Niawier, 11 pm Niawier, hornleger en een hornleger te Paesens voor 11140 gg 
20	Cornelis Bosman wandelkoop van sate te Metslawier, Age Pieters gebr., 24 pm, 48 gg huur, van Frouck van Scheltema, vrouw van Lambertus van Coehoorn wonende op Hiemstra te Morra tegen 6 pm en 900 toe
20v	Huis "luijckpadt ten z." tot Ee
22v	Cornelis Bosman koopt 3/4 van een sate te Morra, bew. Jacob Doederus, 9 jaren, 115 cg huur, 68 pm, gek. van de erven Leo Aitzema 60-7 gg
24	Brouwerie te Ee
28v	Smitterie te Metslawier
29	Brouwerie te Ee
32v	Tapperie tot Niawier
32v	Georg Wilco van Schwartzenbergh wandelkoop de helft van Nittema te Morra, bew. Jan Pytters, 66 pm 2gg huur, 22 flor. + alle voordelen in kerk enz., gekocht van Frouck van Scheltema, huisvr. van Lambertus van Coehorn, tegen 6 pm + 1546gg
33	Idem sate by Hendrik Jaens bewoond 2 gg, groot 108 pm, 36 floreen, idem sate te Lioessens, 50 pm, bewoner Thomas Tierx, huur 100 gg, 21 floreen, idem sate te Lioessens bew Thomas Tierx, 6-24-8 flor, huur 22 gg gekocht van Frouck van Scheltema, tegen 8 pm te Anjum, de "grote Jans acht" en 4370 gg
35	Tapperie te Anjum
35v	Huisinge "het blauhuis" te Anjum, uit de plaats Eysinga genaemt
38v	Sije Cornelis koopt sate , 43 pm, zelf andere helft, Anjum gek. van Doetie Cornelis 150 gg
39	Jan Lolckes Suiderbaan koopt 40 pm los lant te Aalsum, Grietje Pytters bew. Heerewegh ten o, de Boonacker ten z, de stadsweeshuis-landen ten w, Burmania ten n, 4 flor. huur 120 gg, gek. van Lucia Hester van Ailva, 132 gg
40	Gerrard Adius Raadsheer koopt sate te Morra van 35 pm, by d olde Jacobs gebruickt, 13 flor. gek. van Hiskia van Ailva 54-7 gg
41	Idem sate te Engwierum, 40 pm, bew. Wybe Pyters, 2 flor. 50 gg huur, zelfde verkoper 28 gg niaerversoek van Tiaerd van Aylva
43	6 pm "int susterdeel" te Ee
5 pm op de Marren te Jouswier
44	2 pm te Aelsum "t old hoff"
48	Georg Wilco van Schwartzenbergh koopt sate te Wetsens, 90 pm, Jan Hessels bew. 14 jaren 2 gg/pm, gekocht van Jan Hessels
48v	Idem andere helft van Elske en Liupke Hessels
49v	Dr. Joannes Wubbema, Philosophi Professor koopt hornleger Sibertsma in de gebuirte van Morra, 1 pm, gek. van Thymen Tiallinghs en Antie Botma voor 1000 cg + 2 gouden ducatons
52v3	 pm de Buijrfenne te Niawier, de mennonijte armen ten z
53v	Een stuck boulant "de lape" genaamt, 4 pm groot, te Ee
55	5 pm greide eerder onder Foockma behoort hebbende, onder Anjum in 1673
1-3-1673	Wopke Ates wede. van wijlen Bartel Pijters bbc op 6 m uit de Osseweijde onder Oostrum (60)
16-3-1673	Cornelis Bosman ende juffr. Aurelia van Wyckel echteluijden tot Metslawier bbc op de koop van sekere acht pm soo greijde als bouland vande 15 pm in foockma sate bij hem nu possideert over hoogh ende leeg inde 16 pm leggende vrij van huijsinghe ende meijerregt doch heevt de Welgeb. Heere Grietman Schwartzenbergh in betalinge van zijn revsael op de 15 pm by syn ende syn wylen huijvrouwe van hem gecoght een stuck van 5 ende een stuck van 2 pm aengehandelt, soo dat dese 8 pm over hoogh ende leeg enz. 
In cope bekomen van Douwe Tiuerds te Aenjum a 85 gg
23-3-1673	Jan Jansen mr smit ende Barber Broers te Morra kopen de door hen bewoonde smederij, de kerk ten o, de vercopers beholdende aen haer de legerstede aen de huijsinge, gekocht van Bieucke Aris(?) 465 gg (62)
6-4-1673	Land te Niawier " de olde meer" ten zuijden
1-6-1673	Mr. Beern van Minnen Chirurgijn tot Metslawier
29-6-1673	3 pm op stiemster falinghen mede door slatinghe afgesondert, ende noch twee pondemaeten boulant "t Oegien" genaemt (65)
29-6-1673	7 pm greijdland gelegen buitendyx onder t resort van Lioessens "de pollen genaemt"
29-6-1673	Mr Leovinius (?) Roelants Chirurgijn tot Aenijum
58	Cornelis Bosman koopt sate, 65 pm groot, Sybren Jans bew. huur 2 gg 16 jaren, 22 flor. gekocht van Frouck van Scheltema 48-7 gg
60	6 pm greide behoort hebbende onder de Osseweijde te Oostrum by de Heere Potter metter doodt ontruijmt, hieruit wort clei gegraven
61	8 pm eerder uit Foockma onder Anjum
62	Smitterie tot Morra
65	2 pm boulant "t oehier" (?), by Hiemstra huijsinge te Metslawier
67v	Cornelis Bosman en Aurelia van Wyckel kopen sate te Midhuizen onder Ee, bewoner Geert Pieters, 50 pm, Heerwegh ten westen, 18 flor, 100 gg aan huur, gekocht van Douwe van Aylva (Unia) grietman van Tietjerksteradeel 64 gg
71	Cornelis Bosman koopt sate te Stiem, Anjum, bewoner Ale Jans 23 pm, 8 flor. gekocht van Titia van Hottinga 46-7 gg
71v	De lange mieden te Aalsum, kostlycke greide van 14 pm
76	Tapperie te Paesens
78	De Ridwegh te Lioessens
78v	Heere Jochum d' Driel(?) luitenant te peerde ende Juff. Catarina Messer te Leeuwarden kopen twee saten:
71 pm te Niawier, Abe Abes nog 6 jaren 2 gg, 21 flor.
88 pm te Nikerk, Sape Jouckes bewoner
79v	Helena Maria toe Schwartzenbergh, wed. Georg Wilco Schwartzenbergh, koopt 9 pm buitendijks te Paesens, met een stem en vrij van huizinge, 9 flor. Rinnert Tjallinghs bewoner, gekocht van Suzanna van Burmania CS, erfg. van Tedt en Luts van Camminga 30 gg = 525 gg
81v	Sije Jacobs koopt Eysinga te Anjum, 52 pm nog 2 keer 9 jaren verhuurd, gekocht van Sije Cornelis CU 69 gg
83v	Claes en Sytze Jansen, broeders van Beitske Jansen kopen 1/3 van ouders plaats, 37 pm (geheel 111 pm, Claes en Sytze hebben zelf de andere 2/3), 26 flor. gelegen op Suickmahuis te Oostrum, gekocht van Joannes Andrijs en Beitske Jansen te Leeuwarden 107 gg 4 strs = 3964 gg 8 strs
85v	Verkoop van de Witte Swaen te Anjum 276 gg
86v	Huis te Morra, met een winkel ende verf tonnen, 420 gg
87	2 pm te Niawier, de keegh genaempt, de Heerewegh ten oosten, de Cloostersingel ten noorden en westen
87v	Cornelis Bosman koopt sate te Oostrum, Former Pyters gebruiker van 75 pm, 24 flor. 3 jaren huijringe 182 cg gekocht van Maria Clara van Wytsma 56 gg
88	2 pm gelegen aan het hornleger van Feitemaplaets te Paesens
88v	Wandelcoop sate te Oostrum, 48 pm, tegen 1/6 plaats op Wederbuiren onder Westergeest, Jelle Sytzes + toehaack van 2720 gg
89	Tapperie te Lioessens
89v	Familie Fonteijn koopt sate te Oostrum, Claes Sioerts bewoner nog 13 jaren, 170 cg huur, 21 flor. 3 gg eeuwige rente aan Mellema, 1 gg aan de kerk, verkocht 48-14 gg
90v	50 einsen landt "t Tiorgras" te Anjum, beswaert met 2 voet dyck in de smalle handen
93	Cornelis Bosman koopt sate te Tibma, 50 pm, bewoner Douwe Clases, 16 flor 21 strs, 3 huurjaren 100 cg, gekocht voor 39-7 gg de pm van Wick van Eysinga, niaerverzoek van Suick van Aebinga van Humalda
93v	Cornelis Bosman koopt brouwerie en brouwersgereedschappen te Ee van Willem Hettes voor 680 gg
94	Zeven pm te Lioessens "die Dollen" genaamd
95	Egbert Ades, mr. Backer te Doccum, koopt sate te Ee, 45 pm, Folckert Jans bewoner, 14-14 flor., nog een jaar huur 105 gg, gekocht van Vrou Hester Lucia van Aylva 55 gg
95v	5 pm "t Tiel" genaempt te Aalsum
97	6 pm greidtlandt "in de Hoyten" te Ee
98	2 pm landt aen Feytema zingel te Anjum
99	Openbare verkoop sate en landen te Juwswier, 60 pm (was eerder van Haie Tierx)
100v	Vier pm "de Stege" genaamt te Ee					   1676
102	Twee pm "by de hoijdam" te Morra
103v	Vier pm land, hebbende de meenschar te Ee ten westen "hebbende reed over het mande landt"
104v	Clara van Andreae koopt Hiemstra Sate te Morra, Jhr Caspar van Tittingh gebruiker, 34 pm met "het stins", 9 flor. gekocht van Frouck van Scheltema 140 gg
105	Clara van Andreae koopt Willemsche Willems sate te Morra, 82 pm, 33 flor. huurwaarde 134 gg, gekocht van Frouck van Scheltema 40 gg
105v	Clara van Andreae koopt Bernardus Kingma sate, 80 pm, 25 fl. nog twaalf huurjaren, gekocht van Frouck van Scheltema 64 gg
108	Executorale verkoop van Douwe Cornelis boerderij op Midhuizen ten voordele van Helena van Burmania
108	Jan Jansen koopt sate te Engwierum, Sybe Minses bewoner, 44 pm + koij, 16 flor. huur 60 gg, gekocht van Maria Clara van Wijtsma
108v	3 pm in de meenschar in de utterkolcken onder Morra
109	Cornelis Bosman koopt 5/6 van een sate int fogellandt onder Oostrum, Mame Ulbis bewoner, 36 pm, 14 jaren 1 gg, 12 flor. verkoper Jhr Frans van Eminga op Sithiema te Hallum 32 gg
109v	Vijf pm greidtlandt te Metslawier, de Vickerie ten noorden
110	Cornelis Bosman koopt sate tot Dijxhorne te Ee, Jarigh Jacobs bewoner 50 pm, 9 flor. vier jaren huur 100 gg (de zaatsen versmelten hierin) gekocht van Maria Clara van Wijtsma 48 gg en 14 strs
112	Cornelis Bosman koopt sate te Ezumbuiren, Johannes Taeckes wed. bewoner, gekocht van Johan Egbert Clant 21 gg
113v	Cornelis Bosman koopt ook andere helft van Jhr Egbert Lolckema, 21 gg
112v	Zes pm te Niawier, de Bonies genaamt				   1677
113	Tierck Hendricks Banga koopt Obma te Ee, 99 pm "met de Adelycke Stins" tot Outterp 
114	Zes pm onder Aelsum "het drijslandt genaempt", de eigenaar van Groot Jarla ten westen
114	De Van Ripema's kopen sate van 83 pm te Ee met poort en homeie + 1 pm kerkeland te Oostrum en 2 pm pastorieland te Ee "in de Tioegen" bewonen het zelf, 18 flor. te Ee, gekocht van andere Ripema's voor 8000 cg
116	Verkoop herberg "Altena" tapperie de Eevaart ten zuiden en het paerdepadt ten oosten voor 630 gg
117	Cornelis Bosman wandelkoop van eeuwige rente uit Foockema en Feitsma te Anjum tegen vier pm "de Stegen" te Ee
118	Cornelis Bosman koopt "de Reijdswal" te Metslawier, 24 pm en beswaert met de huisinge, langhhuis, kelder en kelderskamer, 12 huurjaren 1 gg, gekocht van Albert Swalue voor 1300 gg
121	Jan Gerrits koopt 2/3 van huis "herringe hornleger" + stem te Tibma, gekocht van Gerrit Gerrits voor 350 gg (bezit zelf 1/3 al)
122	Smitterie te Ee
122	Drie pm te Wetsens, de Jaarlahuijsterreed ten w, de reed in t Terp Wetsens ten zuiden, de dorpsopreed ten oosten, Heere wegh ten noorden 88 gg
126	Drie pm landts gelegen by de Aelsumerpoort, "de Cruisfenne" genaemt, 1 flor. Aelsumerweg ten w.
128	Vrije tapperie te Ee
131	Tyaerd van Aylva koopt sate te Wetsens, 44 pm, Ye Johannes bewoner, 8 flor. verkoop 60 gg, niaer van Hessel van Emin ga
Tyaerd van Aylva koopt sate te Niawier, bewoner Symen Claesen, 22 flor 16 strs, vier huijssteden hiertoe behorend, de huur is 132 gg, wandelcoop met Johan van Heslinga tegen een sate te Schalsum
135	Jan Jansen koopt 7/8 deel van Holdinga State te Ee, 84 pm Burmania de rest, 8 jaeren huur, gekocht van Helena Maria toe Schwartzenbergh 48 gg
136	Jan Jansen wandelcoop met Cornelis Bosman van halve sate te Ee, Geert Pieters bewoner, 60 pm, Bosman reeds andere helft, tegen 5 pm op de Warren + toehaack van 800 gg
139	Vier pm in de Kouwen te Niawier					   1679
141	Cornelis Bosman koopt state Bolta te Anjum, 62 pm, Harcke Andrijs bewoner nog zes jaeren 120 gg, 28 flor. gekocht 30 gg 14 strs, niaerversoek van Helena van Ackinge
141v	Cornelis Bosman koopt sate te Wetsens, 26 pm, bewoner Hendrick Ages en Folckert Jilles 110 gg, 10 flor. gekocht van Gerrolt van Kamminga 100 gg
142	Auck Rouda koopt sate te Lioessens 42 pm, 17-5-6 flor., gekocht van Catharina van Mellinge 55 gg
149	Vijf pm greide, "de Keegh" genaamt onder Niawier
149v	Cornelis Bosman koopt halve sate te Paesens, bewoner Sape Jouckes, 30 pm (geheel 60 pm), huur 60 cg, gekocht van Vrou Catharina Victoria van Sternsee, huisvrouw van Gerrolt van Kammingha 59 gg
151	Tapperie tot Morra
156	Rinse Gerrits koopt halve sate te Pasens, bewoner Doecke Tietses wed. 60 pm gekocht van Cornelis Bosman voor 50 gg (+achterstallige huur
162v	Dr Wigerus Stania koopt Tadema, bewoner Trijntje Sioerds, 66 pm, 24 floreen, gekocht van gezamenlijke erven van Gerck Sipts Tadema en Eeltie Reitses 95 gg 21 strs
163	Tyaerdt van Aylva wandelt twee halve sates te Lioessens, bewoner Thomas ?? samen 65 pm, vervallen huis tegen twee halve sates te Morra: bewoner Jacob Jacobs,100 pm bewoner Johannes Tiaerds 66 pm Jan Poppo van Andreae is de verwandelaaar, Van Aylva geeft een toehaack van 3038 gg
165v	Tyaerdt van Aylva koopt huis te Anjum + stem, hebbende de Witte Swaen ten westen, gekocht van de kerkvoogden voor 300 gg
166	Zes pm greide "de Drostfenne" te Aelsum
170	Acht pm "Branda" genaamt te Bollingawier
172	Een pm in twee pm, "de Wtvaegh" genaemt
Vier pm aen de Hornsrijd
173	Hobbo Esaias van Aylva koopt sate te Niawier, 65 pm, bewoner Wed. Pieter Ebbis, verschot 1000 gg, 19 flor. 25 strs, gekocht van Lucia van Aylva CS 61 - 21 gg
174	Hobbo Esaias van Aylva koopt halve sate te Metslawier, bew. Jacob Mackes, 52 pm, geheel 16-6 flor., gekocht van Lucia van Aylva 82 gg
174v	Hobbo Esaias van Aylva koopt halve sate te Metslawier, 51 pm 16-6 flor., huur 102 gg, gekocht van Lucia van Aylva 62 gg
176	Cornelis Bosman koopt sate te Anjum, 70 pm, buiten het wterland en de zaetsen, Uylcke Idses bewoner, 24-24 floreen, huur 140 gg, verkoper Lucia van Aylva
178	Cornelis Bosman koopt grondpacht uit Ryxma te Anjum
178v	Wagenmakerij te Anjum wordt per executie verkocht
179	idem
179	Cornelis Bosman koopt Tialma te Pasens, bewoner Sippe Clasen CS, 30 pm, 100 gg verschot, gekocht voor 1300 gg van Anne Siccema en Jan Renses
179v	Cornelis Bosman koopt sate te Lioessens, 30 pm, 9 2/3 floreen huur 50 gg, gekocht van Petrus van Buijgers 45 gg 7 strs, + 18 pm los land 57 - 14 gg
180	Cornelis Bosman wandelkoop huis, hornleger + stem op de Marren te Aelsum
181	Cornelis Bosman koopt halve sate te Lioessens, wijlen Jan Folckerts gebruiker, 56 pm geheel, 23-5 floreen, huur 100 gg gekocht van Jhr Petrus van Buijgers 36 gg
182	Land in de "Wtvangck" te Ee
183	Cornelis Bosman koopt sate te Anjum, 32 pm waarin dr Kemperius 8 pm heeft, 8-4 floreen, gekocht van de erven van Allert Pieter van Jongestal 10 gg
183v	Kalckwerck en schilplaets en gereedschap opt west van Dockum verkocht voor 449 gg
184	Smitterie te Lioessens
184v	Jarigh Jacobs koopt sate te Midhuizen te Ee, bewoner Claes Douwes, 100 pm, 30 floreen, 12 jaeren 215 cg, gekocht van Bocko van Burmania 38 - 7 gg, niaerversoek van Cornelis Bosman
185v	Tiaerd van Aylva wandelcoop sate van 56 pm te Aalsum, huur 54 ducatons, bew. Symen Thomas, tegen Hendrick Steenhuijsen, heer op Folckerda, 5 grasen in een heert enz. te Garsthuisen met een toehaeck van 4200 cg
185v	Twee koegangen in Niawierster buijrfenne
187	Acht pm gras, bij Doccum aan de gracht "de Schapegrasen" genaamt hebbende: gracht ten westen, Zuur Ee ten zuiden, heere wegh ten noorden
189	Vier pm, gelegen digt aan Doccum, "de molenaarscamp" genaamd
192	Schipvaertspad, Hellinghswegh, Tillewegh (ook 201) te Anjum
198	Huis "Op de Trappen" te Anjum
203	Tichelwerck voor 1703 gg						   1681
Panwerck voor 601 gg
Wagenmakerij voor 92 gg  (te Dokkum)
204v	Smitterie te Morra
205	Cornelis Bosman koopt sate te Oostrum, Minne Hettes bewoner, 33 pm, 8 jaeren, 12 floreen, huur 68 cg, gekocht van Jan Hendricks Linthorst voor 1700 cg
207	Tierck Hendrix Banga koopt seeckere kleijne sate lants te Metslawier, 12 pm, het overzet genaempt, bewoner wed. Lieuwe Tierdts + tille en barten tussen Metslawier en Jouswier + hooghholt over Morraster vaart + 3 andere holten, 2 floreen hebbende de geregtigheit van't overzetten, gek. van de Erven van Here Allert Pieter van Jongestal, voor 27 gg 14 strs/pm
208	Zes pm te Ee "de twee drien" genaampt, de dyck ten westen, de wiels-fenne ten zuiden, 2 floreen
209	Vier pm te Anjum "op de Morswurven" gelegen
209v	De Meulenweg te Anjum
210	Cornelis Bosman koopt sate te Dyxhorne te Ee, 50 pm, bewoner Lieuwe Thomas, 4 2/3 floreen, gekocht van Cornelis van Aersen van Somelsdijk 60 - 7 gg
213	Cornelis Bosman koopt 1/8 sate te Anjum, 93 pm, 32-18 floreen, 24 gg van de crediteuren van Johan Verheel
213v	Tiaerdt van Aylva koopt Klein Jarla te Wetsens, 84 pm, Folckert Geles gebruiker, 24 flor. gekocht van Frouck Eysinga in wandelcoop
215v	De miedfennen te Lioessens
216v	Cornelis Bosman koopt sate te Anjum, 55 pm, Gerrit Gerloffs bewoner, gekocht van Juffrouw van Hottinga 56 gg, niaerversoek van Julius Schelto van Aytsma
217	Drie einsen land "het hoogereinde" by t Teert te Anjum 
Cornelis Bosman en Aurelia van Wyckel kopen sate te Ee met stem "in de buyrte staende" (geen land genoemd) 21 strs gr. pacht aan de Pastorie, gek. van Lieuwe Thomas voor 240 gg
217v	Smitterie Nijewier + gereedschap en het alleenrecht
Twaalf pm te Anjum "de Tammen"
218	Bartholomeus Bus, Molenaer te Anjum					   1682
221	Sape Takes Jepma, Sape Lieuwes en Trijntie Cornelis tot Anjum kopen 6 pm in "Montsma Sate"
221v	Cornelis Bosman koopt halve sate, 55 pm, te Lioessens gekocht van Jhr Tiberius Phipinus van Eminga voor 950 gg
223	Smitterie tot Anjum + gereedschap, gekocht van de diaconie voor 90 gg
223v	Cornelis Bosman koopt helft van Aebema te Ee, bew. Dirck Jansen, "groot boven de saetsen 100 pm", volgens opgerecht huijrcontract van Eue Claesen met Baucke Sybrens, 20 flor. gek. van Claes Tiepkes Munckhuijs voor 2400 cg + 3 jr huur
223v	Smitterie Metslawier
224	Huis aan de Zylster loone, hebbende het vermaenhuijs ten westen, de loone ten oosten te Anjum
225v	De groote en kleijne Weijns, groot 3 pm en 8 pm te Anjum
228	Jan Jansen Brouwer, koopman te Dokkum koopt sate te Lioessens, oude en nieuwe landen, 40 pm, waarvan 24 onder t huis en 16 pm los land, 11 flor. 14 strs, 3 huurjaren voor Thys Sytses, gek. van Anna Catharina van Unia, huisvrouw van Gerligh Doijs, 31 gg 21 strs, niaerversoek Cornelis Bosman
230	Executoriale verkoop brouwerie te Anjum "aant kerckhoff" en tapperie "aent hoogst van de straet al waert grauw peert wyt hangkt by Symen Jacobs bewoont en een huis en tapperie onder Oostmahorn

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.