Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 3 : 1641 - 1656
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 98


R.Tolsma

1	4 pm te Lioessens "de Wierden", de gemene miede ten oosten
1v	Cornelis Folckerts koopt Eysinga State te Anjum, 64 pm, zelf bewoner, 20 flor. gekocht van Pieter Dionisius en Nicolas Hendricides als lasthebbers van de gezamentlycke Crediteuren van Douwe Bockes Jennema, 68 - 14 gg
3	Executoriale verk. van Munckhuijster huijsing te Anjum(copy)
3v	"De drievoet" te Anjum, 3 pm land
4	De mienschar onder Ee
4v	Drie pm "de Ooxen" te Anjum
5	Schwartzenbergh koopt Meinsma te Lioessens "huis met een put en duivehuis" van Pieter Gerbens voor 226 gg
5v	Huis bij de molen te Lioessens
6v	Verkoop Altena met tap, koper Feije Tierxc olde burgemeister voor 922 gg
8	Een huis, tuin, een koegras in de Morster buierfenne, met een halff Morster feerschip gelegen tot Morra, 273 gg
8v	Huis by de rooster van de kerck, de heerewegh ten z. en die schole ten oosten, te Lioessens
11	Een gg eeuwige rente uit Watma Sate te Ee, voor 16 gg, 4 roede zeedyck "opt suijd van Munckewiel"
11v	Een 17 pm land "leggende in Loenia sate onder Ee"
12v	Land gelegen op "de lytse scherne" te Metslawier
13	Vier pm greydtlandt gelegen by de koij in Dycxhorne
14	Land op de Paesummer felingen
15v	Verkoop "het Priesters huijs" te Anjum
16	Lolle Sybrandts, Coopman in Dokkum koopt 7 pm in Rommersma te Lioessens, zelf de rest, gebr. Tiaerd Pieters, 114 gg
17	Twee pm "de Styckelcampen" te Anjum "aen de buijren" Vijftien einsen land, hebbende "Bieucke hoog" ten zuiden en belast met 2 voeten dyck "in de smalle hanssen"
18v	Jacob Jacobs koopt sate te Aalsum, 71 pm, zelf bew., gekocht van Alle van Burum en de schepen Wybrandus Aitsma CS 65-14 gg per pm
21	Een huis "buiten de drie piepen" ten zuiden de Eewal onder Dokkum Zes pm "de drost venne" buiten de Aalsumerpoort, hebbende de bleeck ten zuiden, de heerewegh ten westen, de Paesens ten oosten
25	Smitte te Ee
De huijlckfenne toe Tibma onder Ee
De kleijne Jilen te Aalsum
29	Land te Wetsens "by t fogel landsters zet", de zuijder Ee ten zuiden
30	Frouck van Scheltema en Jhr Lenninck Georgh van Andreae kop. sate te Lioessens, 50 pm, 20 flor., gekocht van Capiteijn J Popcke van Roorda 63 gg
30v	Land gelegen op Muntie Colcken te Anjum (ook op 44)
31	Frans van Eminga koopt sate, 34 pm, te Wetsens, bew. Tiepcke Fockes, 8 flor., gekocht van Yge Deckens  184 gg
Drie pm te Morra "de gele (hele?) hou" 1 flor.
31v	Backerije te Aenjum
32v	De Branda Mieden te Nijkerk
33	Schwartzenberg koopt een sate te Aalzum "aant Terp", 75 pm van Jacob Jacobs en Antie Tierx, huurder Saecke Feijts ende Antie Tierx, koop-prijs 4700 gg (Dit moet kloosterland geweest zijn omdat vermeld wordt dat eerdere eigenaars Alle van Burum, Harmen Dirx en Wibrandus Atsma het land van Ged. Staten hebben gekocht) Niaerversoek van Feije Tierx
34v	Copy
35	Land gelegen "by de falinge dam" te Lioessens
36	Land gelegen op de Couwen te Niawier
40	Brouhuis en brougereedschappen te Anjum in			   1644
40v	9 pm "den Grou genaempt" te Anjum
3 pm Colckland, de colckwech ten oosten
de tigeldobben buijten de Halve Maenspoort te Dokkum
41v	Land "buijten d'olde dyck, synde van Sytsmalanden" Paesens
42	2 pm land op Minnematerp op Stiem, Anjum
43	Haije Tiercx koopt 1/3 deel van 30 pm leggende in Reyxkma Sate te Jouswier, niaer van Claes Thomas, ook 45v nog 2/3 deel gekocht van Sipke en Rienx Rienxens 85 gg (Rienckma)
44	Zes pm op Ezumazijl hebbende "het Calckwerck" ten oosten
44v	Drie pm (uit 6 pm) op Aengiumer Colcken, "d'halve hou"
46	Verkoop helft van Altena met tapperie voor 925 gg
49	Johan Onuphrius Schwartzenbergh koopt sate van 40 pm, bewoner Taecke Sydses, gekocht van Hero Kingma 68 gg (gj.plak)
49v	Bouwland leggende achter "t Soen, by't draeijhout" mogelijk te Lioessens. Ook 52v "by 't Soen"
50v	3 pm te Anjum "de trievoet", 1 flor. 8 strs
Land gelegen bij d' knijpe te Wetsens, de Couwensweg ten oosten, de Grietmanslanden ten westen
52	Vijf pm greijde "de soenwegh ende het terp ten westen"
3 pm = het terp genaemt, flor. (mogelijk Gerroltsmalanden te Lioessens)
53v	Johan Onuphrius Schwartzenbergh koopt Sioerdsma huijsinge + 3 pm land (1 flor 1 oord), gekocht van Lieuwe Folckerts voor 675 gg, het land 174 gg (waarschijnlijk te Anjum)
54v	Symen Ockes koopt sate te Oudterp "Bonia", 63 pm, te Ee, gek. van Catharina van der Meulen, wed. Peijma, 67 gg, niaer versoek Gerrit van Wijtsma, "ratione vicinitatis" =naastleger
54v	Een koegras in de buiere fenne van Morra				   1645
55	Aelte Lolles, wijncooper te Leeuwarden koopt een sate aen de dyck te Lioessens, Gerroltsma Staete, 112 pm, met een meijerregt van 5000 gg en 7 jaeren huijr, volgens huijrcontract van wijlen Tiete van Peijma en Dieles(?) Stoffels, gekocht van Catharina van der Meulen 137 gg 21 strs
55	Aelte Lolles koopt sate te Metslawier, 40 pm, 15 flor. (ontvangt weer 2 flor. uit plaats van Fookel Epes Feijtsma te Wetsens (Hoytsma?) nog twee jaar huur 80 gg, gekocht van de erfgenamen van Joost van Ockinga 93 gg
57v	Twee koegrasen in de arme fenne te Niawier
58	Tapperie te Morra
58v	Land uit Reyntema sate te Jouswier, geheel groot 60 pm
59v	Smitterie te Niawier
59v	De Angel, andersins costverloren genaemt, met de gerechtig heid van t aengewas vandien, de zaetsen ten oosten, zijlried naar Ezumazijl ten westen, te Anjum
61v	Johan Onuphrius Schwartzenberg koopt huis + 2 pm + stem van Marten Hania van Eelckema, erfgen. van Joannes van Eelckama voor 525 gg (waarschijnlijk Oostrum)
62	Mienschar te Wetsens
63	Zes pm gelegen in de Colcken "de halve hou"
63v	De jongerleensfenne te Nijkerk
68v	Marten Jacobs koopt 40 pm van Gabbe Botma, schietende 18 of 19 gg eeuwige rente aan de erven van Claes Sijmens
69	Land in de Morster faelingen
70v	Verkoop huis en twee kalckovens te Ezumazijl
71v	Twee pm "het hoochien" genaampt, Reyner Arriens koper
74v	Zes pm losse landen te Aengium "Eelckama camp ofte fenne", 2 flor., Tamme fen ten noorden, hellinghwech ten oosten en de Popmalanden ten zuiden
76	Twee pm gelegen by t hoochien
77v	Twee koegrasingen in de buierefenne van Niawier, int geheel groot 14 pm
79v	Vier pm "de hogeneijnde" te Anjum, 1 flor.
81	Verkoop 1/4 deel van 50 pm hoylands in Taecke Jepma gebruijckende plaats, te Anjum
82v	Verkoop Gerroltsma State te Lioessens
83	7 pm = van 28 pm genaamd De Pollen tussen de oude en nieuwe dijk te Lioessens
84	4 pm en 2p "Op de grote Scharne" (zonder plaatsnaam)
86v	2 pm bouw op de Warren leggende in een stuck Mienschar(Ee?)
89	Feije Tierx binnen Leeuwarden koopt halve sate van 138 pm te Engwierum, meijer Jacob Thonis, 31 gg van Pieter Dionysius
91v	4 pm greide "de hogereijnde" te Anjum
93v	Eelcke fen, 7 pm te Anjum
94	1 pm bouw aen't terp te Ee, de burenfenne ten zuiden
94v	3 pm "verwinie landt" te Metslawier
95	5 pm "int Susterdeel" te Ee
97v	Executoriale verkoop sate van 12 pm te Morra "die Tjallingh Jelmers in leven bruijckende heeft gekocht van Allert van Jongestal 
voor 1560 gg								   1647
99v	Juffr. Hiskia van Aylva, huisvrouw van Luitenant Gerrit van Loo kkopt 35 pm binnen de keeghsdijck (Morra?), 13 flor., beswaert met de huisinge, 14 huijrjaren 2 gg, gekocht van Dirck Idses CU 75 gg
100	Cornelis Aeges te Doccum koopt sate tot Sybrandahuijs, Aucke Jacobs gebruiker, 50 pm, 4 huijrjaeren 94 gg + 6 gg eeuwige rente, 5 flor 7 strs, gekocht van Sicke van Hemmema 75-7 strs,niaerversoeck Van Albada
103	Pieter Dionysius koopt sate te Engwierum, 71 pm, 6 fl. 21 st Folckert Luitiens gebruiker, gekocht van Bernardus Hesseli 42 gg
104	Tiaerd Riencx wonende opt Hoochiem te Engwierum koopt huis + 2 pm "t Hoochiem" genaempt, verwandelt met Reiner Arriens
107	Aesge Allerts koopt sate te Aelsum, 102 pm, Stinstra genaamd zelf meijer, 3 x 9 jaeren, gekocht van Roelof Jans 100gg + 600 cg vereringe
108v	Executoriale verkoop van Hornstra Sate te Ee, 64 pm, Jaen Willems curator over Jaatie Willems opdrachtgever				   1649
108v	Juffr. Eue Tiarx koopt sate te Ee, Geert Pytters meijer, 72 pm (71) 22 floreen, 10 jaeren huijr 106 gg, gekocht van Johan van Aysma tot Marrum 65 gg, niaerversoek Philippus van Humalda
109	Reyner Jelles koopt sate te Aalsum, Jucke Jacobs gebruiker, 50 pm, gekocht van Jhr Oene Andries van Albada qq 91 gg 7 strs, niaer-versoeck Cornelis Wiegers
109v	Landen te Engwierum, "gelegen opt Nes"
113	Landen op de Lange grou te Nijkerk
113v	Leggende in de hornen te Anjum
114v	idem
114v	Executoriale verkoop van een sate Lieuwe Cornelis is bruijkende te Anjum, ten profijte van Gabbe Wiegers Botma, ten nadele van Idske Rommertsma
116	De kleine Loon te Ee
116v	Vier pm te Nijkerk, "de halve Hocht"
117v	Iept Sybes CU kopen sate te Engwierum, self bewoner, gekocht van Humu Sievens CS, Feije Tierx versoekt het niaer
119v	t Hoochiem te Anjum, 2pm + huis
121	Minse Takes CU kopen cleijne sate tot Ee, 23 pm, 7 flor + 2/3 floreen, 35 gg huur, gekocht van Johan van Aylva 66 gg
123v	Siouck Alle dhtr op de Eewal by de Claercamperbrugge (Hiaure?) koopt sate te Sybrandahuis, 102 pm, 28 flor., gekocht van Aesge Allerts voor 15556 gg
125	Ebel van Meckema, wed. Humalda tot Ee en Jhr. Minne Houwerda van Meckama kopen sate te Aalsum, meijer Hendrick Joannes, 40 pm, gekocht van Jhr. Wibrant van Roorda CS 150 gg
126	Executoriale verkoop sate te Engwierum, meijer Upt Sybes
126	Executoriale verkoop sate te Morra, meijer Aefke Scheltinga
129v	Tapperie van Aenjum executoriaal verkocht
131	2/9 part van een sate te Engwierum execu toriaal verkocht, bewoner Upt Sybes
idem 1/6 part van een sate te Morra, bewoner Aeffles Scheltinga
133v	2 Pm te Lioessens, "met acght ackers met de eijgendom van de Bilgreppel, leggende op het langhlandt, de wegh ten oosten, het jongerleen ten zuijden
Huis, tuin en backovens te Lioessens				   1650
134v	Brouhuijs en brougereedschappen te Aenium, 2000 gg
135	Huijs "bij de schipvaert" te Anjum
136	2 PM greijde "op de Scherne" tot Ee
136v	De tapperie te Metslawier, 1250 gg
137v	Timmerhuijs (635 gg) en panwerck (2750gg) bij Damzijl, buijten de Hanspoort
138	Land "leggende tot Wetzens in de groote Couwen in't mienschar synde met deelpaelen afgedeelt"
139	Land "over de hoydam op de muncke Colcken" te Morra
140	Land te Wetzens "aen de meer", de meer ten oosten, de groote Couwen ten zuiden
141	De wagenmakerij te Anjum
141v	5/6 deel van een sate te Morra, koper Hendrick Joans (zelf nog 1/6 deel), groot 106 pm, huur 42 strs (huurder na 28 j 2000 gg terug betalen) gekocht van Aefke Luitiens, weduwe v. Taecke Scheltinga voor 5375 gg
143v	Jf His van Eminga, wed. Harinxma van Zijtzema, koopt sate te Aelsum, gebr. Joan Sytzes, 60 pm, 22 flor. gekocht van Schelto van Aminga (?) in qq 95 gg
145	Sate Allertsma tot Out Terp tot Ee, executoriale verkoop van het 4/7 deel van 60 pm bruiker nu wijlen Pybe Thomas, voor zijn erven (148 idem)
146	2 pm te Anjum "Trin fenne", Hellinghwegh ten zuiden		   1651
148v	4 pm bouwland "de Laepe" d' Steenfacxwegh ten oosten, de dyxzaetsen ten zuiden te Ee
151v	4 pm meerlandt int mienschar te Juswier
152	Livius Hilarius, ds te leeuwarden koopt sate te Anjum, bew. Jan Tiepckes, 40 pm, 12 jaren "zoals vercopers dezelfe van het landschap hebben becomen", gekocht van Mr Hendricus Dominici Chirurgijn, 5000 cg
153	Minne Houwerda van Meckema koopt sate te Oostrum, 45 pm, 17 floreen, gekocht van Juff. Bauck van Roorda, huisvr. van Ritske van Eysinga, 90 gg
153	Huis te Metslawier "hebbende de schole aldaar ten oosten"
155v	"Het out Tichelwerck genaempt" tot Oostrum 1545 gg
158v	Dr Amilius Huber koopt Hornstra te Ee, 60 pm en 4 schar aen de dycxk (gereeckent voor een pm ieder), 20 flor. gekocht van Gerrit Crab 65 99										   1652
162	Een gortmeulen CA te Aenium, koper Sytse Clases van Wytze Piers voor 540 gg (huis 250 gg)
163	Executoriale verkoop van de tapperie te ? (Metslawier)
163v	Siuck Aebinga van Humalda en zijn vrouw Juffr. Ebel van Meckema en Jhr. Minne Houwerda van Meckema elk de helft koper van "een saete staende in een bequaem zeedyck" 107 pm, met de gerechtigheid "vant oversetten nae Collumersijl" bezwaard met 6 flor 1 oord, Claes Douwes huurder 350 gg en een verschot van 1200 cg, gelegen te Engwierum "de oude schans genaemt", gekocht van Wilhelmus van Tuinen 91 gg 
   1653
164	Frederik Willems koopt sate te Oostmahorne, 63 pm. Feijtema, Allert Jansen nog 3 jaar huurder 4 gg + vrijheid van dijken, wederom inbeurende de grondpacht van de huizen te Oostmahorne, gekocht van Oene Gerrits als crediteur (dus executoriale verkoop?) 20 gg
164v	His van Eminga koopt halve sate te Ee, Claas Jelles bewoner, gekocht van Huijbert Fransen Stockman tot Campen voor 1327 99. Niaerversoek van Haring van Sijtsma
168	4 pm greidtlandt tot Tibma, in een stuck meenschar, de Brefenne genaemt
168	6 pm, hebben de Steenvacqwegh ten westen, te Ee
171	Egbert Itskema, bgm tot Dockum, en Tryntie Berents Crab, kopen sate te Anjum, 62 pm, 16 flor, gekocht van Freerck Clasen voor 4920 gg
172	Huis hebbende de moelenaersheem ten oosten (geen plaats gen.)
172v	Executoriale verkoop van Junia te Anjum(Inia?), 60 pm, ten versoeke van de familie Botma (idem 181v)
172v	Executoriale verkoop van sate te Anjum, 52 pm, ten voordele van Abe Roelleffs, bewoner Claes Sybrens
173v	Huis te Morra "aen de loon gelegen"
174	Stuk land te Nijkerk, "de Peymatyen"
177	Wobbel Claasses ende Claes Andries tot Sybrandahuijs kopen sate te Aalzum, 38 pm, gekocht van Here Barent Coenders 93 gg, niaerversoek van Cornelis Bosman
178	Huis + twee calckovens, "lasckhuijs(?) waarde 100gg" te Ezumazijl, verkocht voor 400 gg
179	Jr. Leo van Wijtsma koopt sate te Anjum, 22 pm, gekocht van Egbert van Itskema 150 gg
181	2 pm te Lioessens "Op de Velingen"
181	10 pm uit Sinia te Anjum, 34 pm groot, by Jantie Minnes metterdoot ontruijmt									   1654
182	Huis te Morra, de herberghe ten westen 
183v	Feije Tiercx koopt sate te Midhuizen te Ee, 80 pm, nog 7 jaren huur voor Rienck Janssen, 25 flor., gekocht van Tiets van Sixma, weduwe Osinga, 57 gg
185	Grietman Schwarzenbergh koopt huijsstede tot Niawier + huis + stem, 10 strs huur, gekocht van Simen Ales (bewoner) voor 80 gg, hebbende de kerkelanden ten o, de wegh ten w, de weesvoogden ten z 
190 	Feije Tiercx koopt sate te Engwierum bewoner Michiel Oenses 72 pm + 1/4 van 80 pm dyckzaetsen, gekocht van Henricus Beilanus voor 1106 gg, niaerversoek van Sioerd Hilles en Cornelis Bosman 
190v	Heinricus Beilanus koopt halve sate opt Nieuland Engwierum, bewoner Jarich Siolles, Fedtien Femmes heeft andere helft, gekocht van Watse Pieckes ,79 gg 7 strs + het 1/4 part van een koij bij Minne Simens gebruijckt voor 125 gg 
192v	verkoop 15 einsen land te Anjum, hebbende Bieucke Heegh ten zuiden 
195v	Romcke Feddrix koopt sate te Ee, 105 pm, zelf bewoner, 28 flor. gekocht van Doedt van Idzaerda, weduwe Jarich van Hottinga ,120 gg 
201v	Verkoop 12 pm land te Niawier, bestaande uit o.a.: 5 pm de boonies genaamd 2 pm het verwijne lant genaamt				   1655
203	Verkoop 13 pm land = 1/3 deel van 39 Pm "de pelfenne" (puelfenne) genaamd te Metslawier en Morra, 8 flor.
203	Huis te Morra, hebben t gemeene Lyckpadt ten westen 
205	Hemmingh Georg van Andreae en Frouck van Scheltema kopen een sate te Morra, 106 pm, 36 flor., gekocht van Hendrick 	Jaens, 75 gg											   1656
207	Twee pm greide tot Anjum "de Styckelcamp"
207	Anna van Wijtsma koopt Obma State te Ee, 99 pm, zingel,stins toorn enz. van Leo van Wijtsma 
207v	Poppo van Burmania koopt sate te Aalzum, 75 pm, Meijnse Takes was gebruiker, 19 flor., gekocht van Wibrandus van Roorda, 86 gg
209v	Huijs en schuijrke te Metslawier: hebbende de Kercke en Kerckehoff ten oosten, de Schole ten zujden 
209v	Land in de buijrfen tot Metslawier 
210v	Verkoop huis + vrie tapperie te Engwierum
211	Calckhuijs en twee calckovens enz. buiten de Aelsumerpoort voor 370 gg
211v	Verkoop Roersma huijsinge te Ee
212	Huis bij de molen te Anjum
212	huis te Anjum "beswaert met de onderholdinge van de Clockstouwen"
213	De brouwerie tot Ee
216v	De backerie tot Lioessens

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.