Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 2 : 1621 - 1641
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 97


R.Tolsma


Ten geleide

NB. Deze zijn al eerder door mij beschreven in De Sneuper. Let wel! Bij het converteren vanuit een oude computer zijn enkele tekens niet goed meegenomen, bijv. , , enz. Hier dient rekening mee te worden gehouden. Als er staat “een sate”, is in enkele gevallen of sate ook mogelijk!! De losse jaartallen geven enige indicatie van de jaartallen waarin de proclamatie werd gedaan.


1	Riemck Minnedochter koopt 20 pm uit Barwegen te Engwierum, bewoner 	
Oentze Harmens, gekocht van Jacob Feddes voor 1150 gg
1v 	Dr. Johannes Veltriel koopt 1/5 deel van 90 pm gelegen tot 
Bollingwier, bewoner Jan Jansen
5	Verkoop 6 pm land "hebbende de groot Marsloot ten oosten" de 
Feenslanden van Lioessens ten zuiden op Taester falinghen te Anjum
6	Land te Anjum, in een meenschar genaempt "de bylen"
6	Land bij Byuucke heech in een clein meenschar te Anjum
6v	Verkoop 6 pm land te Anjum "de Claijcolcken" 2 pm in Houckmoers 
Camp te Lioessens
8	Land gelegen bij de Lyussemer molen
9v	Sekere huising te Anium "alwaer de witte swaen uthangt" verkocht 
voor 997 
11	Ernst van Aylva koopt 40 pm te Metslawier, gebr. Halbe Lieuwes, 
gekocht van Itsien Claasdochter, van wijlen Mr. Claas Cornelis, gewesene 
Secrs, voor 50 gg
12	Verkoop herberg te Metslawier
12v	1 pm op de Laage Grouwen te Nijkerk (meestal Lange Grouwen)
13v	"Lolckema horne", 5 1/2pm te Bollingawier
14	Verkoop smederij van Nijkerk
14v	Verkoop smederij van Lioessens
16	Verkoop 10 pm tot Tibma onder Ee "onder het beschott van Hobbema 
Saete", gekocht van Otto van Hobbema. Later worden nog verkocht: 2 pm, 
2 pm, 8, 10, 9 (bl 43)
18v	Smederij van Morra
18v	Land "hebbende Jilderda hornleger" ten noorden, Lioessens
19v	Coert Brederhoff koop 64 pm te Anjum, gebr. Reijner Minnolts 13 
floreen, gekocht van Reijner Minnolts , 80 gg
20	Sixtus Doenia koopt 7 pm tot Lioessens, Jilderda hornleger, en 
2 pm "vrij van huisinge dog pro quota belast met 57 pm Jilderdalanden 
waeronder dese landen voormaals syn begrepen geweest, 21 floreen, 
gekocht van Tiet Auckdochter, wed. Pieter ?, 75 gg 7 strs
20 v	Land Tiaersmafenne ten westen
21	Drie ackers saylandt, genaemt “d cloppers ackers” gelegen op 
Taerster falingen tot Angium + my.t (?) land in de Hornen
21	De cromme camp, Anjum
21v	1 pm uit Sinia Saete tot Anjum
23	De smederij tot Paesens "t kerhoffs graft" ten westen, de here 
wech ten oosten voor 402 gg
24	15 pm te Anjum, Tiaersmafenne
24v	De Ham, te Anjum, 3 pm
25	Willem Lourens koopt Hebma te Anjum, 24 pm, 9 gg eeuwige rente,
gekocht van Luitien Cornelis, vanwege de Crediteuren van wijlen Peter 	
Jipkes, 2262 gg
25v	"Willem Hemrick" te Anjum (land in de)				  
1624
26v	Land hebbende de gerechtigheid "vant halve meerlandt" op Engwierumer 	
Mieden 15 pm, voor een deel genaamd "d Utvangh" en voor een deel "d hoge ooren"
27	De Angel, met de gerechtigheid vant aenwas vandien, dykzaatsen ten 
oosten, te Anjum, de zylriedt naar Ezumazijl ten westen
28	Verkoop 5 1/2 pm uit "de Reijdswal" te Metslawier, 24 pm, Tijs 
Taeckes gebr., gekocht van Veltriel, 100 cg Otto Swalue is de koper 
(had ook al aandeel) op bl. 33 nog eens
30	Drie pm te Anjum "leech heerema" genaamd, hebbende “hooch heerema” 
ten noorden (daarvan verkoop op bl. 38)
31	Land "op de Crijnsen" te Ee
31v	Verkoop van dyzsaetsen "den Statenwech" ten suijdwesten te Anjum
31v	"Hibma fenne", drie pm te Anjum
32	Zes pm maedlandt in de Anjumer Colcken "Heerema Ses" genaemt
33	Joucke Foockes koopt 52 pm te Lioessens, gekocht van Abbe en Homme 
van Bootsma, 77 gg
34	De Newierster langhe mieden, Jan Pyters t Munckhuijs ten N.
37	"Aetemeijs steed" te Anjum, de notwech ten westen		   
1625
1 pm, d' molenwier ten westen beswaert met d huisinge 
daerop staende en Frans Jans mullener toebehorende, 451 ggg
37v	Een eeuwige rente uit de sate Inia te Anjum
38v	Wintmolen te Metslawier, 2 gg grondpacht aan de kerk,1350 gg
39	Verkoop 2 pm uit Fookma te Anjum
40	Bakkerij te Anjum
40v	Lambertus Beijma koopt 42 pm in Jangha Sate, geheel 74 pm, 
gebruiker Syts Jelles Wed., 20-6 floreen, 18 strs aan de pastorie te 
Ee, 12 strs eeuwige rente aan de pastorie te Jouswier, noch 9 huijrjaeren, 
gekocht van Jelle Sibes Jangha + broers en zusters, 57 gg
41	De Miedfenne te Lioessens
42	Vijf pm te Anjum, leggende op de kant van de Ael Dobbe riedt
42v	Sierick van Eernstma koopt land in Ornia, zelf ook eigenaar
46v	Claijcolcken, Anjum (51v idem)
47v	Dertien huizen te Ee, "Snackerbuieren"				   
1626
	Vier pm land "De Akse" te Morra
48v	Huize Altena onder Dokkum verkocht voor 1100 gg
49v	Het groene padt te Lioessens
53	Douwe Bockes Rennema koopt sate bij de mullen te Anjum, 53 pm, 
Sape Aesges gebr., 20 flor-26 strs, gekocht van Marcellus Goverts in 
qq, 60-14 gg, Schwartzenbergh verzoekt het niaer
54	"Geerlange steedt" te Anjum, 1 1/2 pm 				   
1627
54	Gerrit van Wijtsma koopt sate te Engwierum, 40 pm, 16 flor. gebr. 
Dirck Fockes, gekocht van Anna van Scheltema, 1890 gg
56v	Verkoop gedeelte "de Reijdswal"
57v	Melis Annes koop sate te Morra, 50 pm, gekocht van Dirck Gerbens 
voor 1250 gg
58	Mr Henricus Dominicy, Chirurgijn te Anjum
59v	Drie pm te Anjum, Altemis stede (Alteuis, Alteuies ?)
60	Bij Dyx horne in een mientschar
60	Op de Scherne bij Dyxhorne 						   
1628
60v	Claas Symens Houck koopt 90 gg eeuwige rente uit Hebbema te Anjum, 
bij Ezumazijl, eigenaar Willem Lourens, Rommert Sioerts gebruiker 23 gg, 
gekocht van Allert Gratema toe Wylaert
62v	Twee pm op Minnema terp te Anjum 					   
1629
63v	De Aptsfenne, Minnema terp en de schapefenne te Anjum
64	Huize bij de mullen te Anjum
68	Feije Tiercx koopt sate te Anjum, 56 pm, Jensma, Jansma, de bewoner 
is Jan Jacobs 71-7 gg, gekocht van Anna van Scheltema + twee huizen, op 
taxatie 1225 gg
69	Gellius Jongstal koopt 23 1/2 pm te Aalsum: 110 gg en 36 pm te 
Niawier, 45 gg en 23 pm te Anjum, 50 gg gekocht van Dirck Claas 											   
1630
70v	12 1/2 pm onder de huisinge Pijpersma genaempt, Anjum
72	Harcke Epes Jeppema koopt 41 pm gelegen in Jeppema Sate te Aangium, 
gekocht van Catharina van Hetkema(?), weduwe Groustins, 52 gg, niaerversoek 
Heijman
73v	Huis en houtsteck tot Anjum
74	Twee pm in Sinia te Anjum
76	Hendrick Jansen, backer tot Anjum
76v	Heercke Sybrens koopt 22 pm te Lioessens, gekocht van Syts Sybrens 
"onder afcoop van de geheele Sate ende Landen" 120 gg
76v	Half pm in Sybersma Sate te Paesens
77v	Gerrit Jansen Mullenaer tot Anjum
80	2 1/2 pm te Niawier "de Spelt"
81	Huisinge staende op de keeghsdyck te Morra, met een koegras in de 
buerefenne ende een lot in de paelfenne toe Morrha
82	Claes Symens Hoeck koopt 28 pm op Stiem, gebr. Gerloff Jansen 
gekocht van Feione Gabbema 82 gg, Gabbe Wiegers Botma verzoekt t niaer, 
o.a. "de gaeren" Harcke Epes Jeppema ten noorden) "de Zuierfenne" en "de 
hogereijnde" Anjum
83v	Huis te Anjum met enig koopmansgereedschap als "wichten, schalien, 
thoonbanck, dozen en andersins"
84	Huis te Anjum hebbende t Gasthuijs ten westen, t houtsteck ten oosten
86v	Saecke Feites koopt halve sate te Aalsum, 50 pm, toe Sybranda huijs, 
gebr. Yge Heddes, 18 flor. gekocht van Baucke en Jacob Gerbens voor 3458 gg
86v	Eysse backer tot Ee
87v	Roelof Roelofs smid te Metslawier
	Dirck Vogelsangh koopt "10 stocken op den Bandt" te Anjum
88	Oostwaarts van de Landrugge op Taert 
(hierover een kwestie in 1758/1763!, zie De Sneuper 16)
88	Willem Galama, Chirurgijn tot Metslawier			    
1631
89	Landt te Dyxhorne "op de lutke Scherne" te Ee
Idem "in Tiedmoers Camp" bij Dyxhorne, hebbende den koij ten noord-	
oosten
89v	Drie pm greidland te Ee, leggende op de heijde
91	Gerrit van Wytsma koopt 12 pm op Oltterp "int groot Mienschar"
91v	Jelle Jangha verkoopt weer land uit de sate
93	Claes Symens koopt sate op Abbewier, gebr. Evert Ariens, 70 pm, 
7 huijrjaeren, 24 flor., gekocht van de erfgenamen van wijlen de Coronel 
Frans van Ronsel 93 gg, Schwarzenbergh versoeckt t niaer
93v	Gerloff Jans koopt brouwerie te Anjum
94	Negen pm greidlandt opt oost van Doccum "de Ticheldobben" genaemt
96v	Drie koegrasen in de buierefenne (11/2 flor.)en drie lotten in de 
paelfenne (1 flor.) te Metslawier
97v	Huis "het presters hoff" ten westen
98v	Pybe Thomas koopt land in Allersma zaate op Outterp, elf bewoner
99	Int Meenschar tusschen het Nieulant en de Dyxhorne te Engwierum
99v	In een meenschar bij de nieuwe koij, te Ee
102v	Vijf pm "de greiden" genaamd te Lioessens, de groene wegh ten noord-
oosten
103	Vijf pm "de oldfen" te Lioessens (in stuk van 13 pm), de groene 
wegh ten zuiden (beide stukken gekocht van Johannes en Foppe Minnes te 
Nijkerk)
104v	De smitterie te Lioessens
105v	Minnematerp te Anjum, ook: de barnde kamp (koijwegh ten NW), de 	
Oldfenne, de Aepe fenne, Minnemafenne, de Ossefenne
106	Het lange land, eigendom kerk Metslawier			    
1632
106v	Pieter Jarichs Cooycker ende Anna Tierx tot Engwierum
106v	De Tryne Finne tot Anjum
109	De smitterie tot Paesens
109v	Verkoop land in Noijntema Sate te Nes (d.i. Westdongeradeel!
111	Schwarzenbergh koopt 1/8 van 51 pm in Foockma te Anjum, gekocht van 
Ruierd Jansen 80 gg
112v	Aebe Roeloffs koopt 5/8 van Fookma, Anjum van Jacob Geerts CS, voor 
2150 gg
116v	Claes Symens Hoeck koopt 90 gg eeuwige rente uit Fookma onder 
Ezumazijl, uit 45 pm land, gekocht van Aebe Roeloffs
117	Huijs, alwaer het grauwe peert uijthangt, te Anjum, 1650 gg
117	Folckert Luitiens koopt 39 pm uit Loenia Saate te Ee, waarvan 33 1/2 
pm onder t huis, gekocht van Lieuwe Symens voor 4100 gg, niaer-versoeck van 
Joncker Ruardus van Asenga CS
118v	Huis, hebbende de mullen ten oosten, Anjum
119	Land in "Aengiummer putma hemrick, de Tibmarijd ten zuiden
119v	Verkoop 39 pm in Loenia sate te Ee, koper Pieter Dirx, zijnde 33 1/2 
pm onder het huis, gekocht van Folkert Luitiens voor 4000 gg
120	Idem 11 pm in Loenia, zelfde kopers/verkopers, voor 1459 gg
121v	9 pm te Nijkerk "het Schout"
122v	Huis alwaer de Witte Swaen uithangt, te Anjum, 1200 gg
123	Idem
125	Huis, hebbende de schole ten zuijden, te Ee
125	Huis, hebbende het Jungerleens huijs ten oosten, Lioessens (idem 148)
127	t Lyckpadt te Morrha
127v	Verkoop land uit Rommertsma sate te Engwierum
128v	Huis te Metslawier, hebbende de opwech naer Fridshuis ten oosten, 't 
hoge pat naer Ropta ten noorden
129	Oene Gerrits bakker te Leeuwarden koopt sate te Oostmahorne, genaamd 
Feijtema voor 3000 gg, gekocht van familieleden Gratema, niaerversoek 	
Rompt Jacobs
130	Huis tot Aengium op teerd van holdinga buieren			   
1633
131	De Hasekamp onder Hantum, 11 pm
132v	Wonende by de tille opt oost van Dockum
133	Twee koegrasen in Metslawierster buierfenne twee lotten in de Morster 	
paelfenne
133	Claes Symens Hoeck tot Leeuwarden koopt een kleine sate tot Anjum, 
bewoner Ysbrant Annes, 28 pm, 10 huurjaren, gekocht van Jacob Bras 
voor 65 gg
134	1 pm gelegen in Tilfenne in Jepma Sate te Anjum
134	Een Mad Miede in de Bant
136	Land te Ee, de dyckvoet ofte schapegraesen ten noorden
139	Land "in de lutke scherne" te Anjum
139v	Beswaert met een half roede dyck gelegen in Watnawiel onder Engwierum
143	Buitendijks land te Pasens, t Jongerleen ten zuiden
144	Land op Pasemer Wal te Nijkerk					   
1634
144v	Executoriale verkoop van een huis en kalckwerck, Eesmazijl
145	Freerck Clasen koopt sate te Eesmazijl, Hobma genaampt, 33 pm, 13 gg 	
eeuwige rente, gekocht van burgemeester Willem Lourens voor 2435 gg, 	
niaerversoeck Gabbe Wigers Botma
147v	Ebel van Meckema koopt half Janga te Ee, 32 pm, gekocht van Tiaerd 	
Hoitema , 104 gg
1491	1/2 pm boulant, d' oxen aan de Hellinghwech te Anjum
	2 pm op de Morswerven
149v	Land te Ee: "op de Crijnse" "by d Tioegen" "op de Scherne"
150	idem
150	Huis te Anjum, t houtsteck ten o, t gasthuijs ten westen
151	Douwe Bockes Jennema koopt 25 pm (onder het huis beclemt) en nog eens 	
25 pm verwandeld met Geiske Jilderts (Anjum?)
151	Verkoop Altena bij Dokkum, 950 gg + een huis verwandeld
154	1 1/2 gg eeuwige rente uijt Donia Sate tot Anjum, bewoner Jan Aebes, 	
gekocht van Lieuwe Ryxma voor 24 gg
154	De Suierfenne onder Anjum
158	Huis "de falom" genaamd te Anjum
159v	De mullenwier, te Lioessens
159v	De Morsloot onder Morra
160	Huis te Lioessens, de schole ten noorden
160v	Jongerleensland te Paesens 						   
1635
160v	Land uit de Sate Barwegen te Engwierum verkocht
161	Idem, Harmen Oentses qq, 22 1/2 pm 100 gg, gekocht van Reijner Hendrix 
en Grietie Feddes en Jacob Feddes
162v	Verkoop van huijs en hoff en halve hoijschip met de gerechtigheid 
vant Veer, te Anjum
163	Huis cum annexis met de gerechtigheid van de Tap staende "in de Schans" 
onder Anjum
166v	Twee Calckovens cum annexis buijten de halve maenspoort
166v	Huis, hebben t grauwe peert ten oosten, te Anjum
167v	Een pm land te Lioessens, t cortlant
168	Land in Ryxma Sate te Anjum
169	Rente uit Scheltema Sate tot Tibma
169v	Verkoop land uit Sytsma Sate te Lioessens
170	Land te Anjum, "de Barne Campen" 					   
1636
171v	Executoriale verkoop Munnickhuijs te Anjum, bewoner Tyaerd Andries, 
ten profijte van Jan Pytters armevogt, ten nadele van Simen Fransens 
( bl.174 idem)
171v	De Claycolcken, Anjum
174v	Tamme fenne te Anjum, de Hellinghwech ten westen
177v	Verkoop Altena bij Dokkum voor 1900 gg
179v	Hebbende de Witte Swaen ten westen, Anjum
182v	Twaalf pm "d'Uijtvanghe" bestaende uit 4 en 8 pm op de Engwierumer 
Mieden, het Mandeland ten zuidoosten, Jouswierster kerkeland ten zuidwesten
184	De smitterie te Ee 							   
1637
	Tierck Tiallinghs verkoopt veel land te Nijkerk
184v	Executoriale verkoop van land uit Hornstra Sate te Ee
185v	Executoriale verkoop sate op Nieulant te Engwierum, ten profijte van 	
Walingh Jans, ten nadele van Lieuwe Symens
186	Muncke Colcken, d Ried ten westen (Lioessens?)
187v	Dr Nauta en Riemerus Haringii kopen sate en landen tot Teerd onder 
Anjum, 49 pm, "so terp, bou, weijd als miedlanden" nog 9 huurjaren voor 
Dirck Tyerx, gekocht van Douwe Bockes Jennema voor 3552-14 gg (idem nog 
6 pm: ?ome kamp ofte fenne)
188	Andries Harckes koopt 1/3 deel van Bolta te Anjum, 78 pm, zelf bewoner, 
36 1/2 floreen, gekocht van Hector Meijnsma, als lasthebber van Roorda 53gg
189	Ebel van Meckema en Frans van Humalda kopen 3 pm in Humalda plaats te 	
Ee door hen zelf bewoond
190	Luttie Scherne te Ee							   
1638
195	Land uit Hornstra te Ee
200	Johan Onuphrius Vrijheer thoe Schwarzenbergh koopt sate te Paesens, 
25 pm, Aesge Fleurzn (?) gebruiker, gekocht van Neltie en Nieske Jans voor 
1940 gg								   
1639
203v	Douwe van Aylva koopt sate te Metslawier, 50 pm, gekocht van Hector 	
Meijnsma als curator Roorda kinderen 79 gg
207v	Juke(?) Claes koopt sate landts 100 pm onder Ee, Aebma genaamt, 	
bewoner Betske Jelmers weduwe, gekocht van Douwe Bockes 62 gg
208	De erfgenamen van Douwe van Aylva kopen Jaersma tot Metslawier 
(Sate ofte State) "met een cleijn huis en twee hiemingen" door wijlen 
Aylva gekocht van Marco Verspeeck, secretaris van Oostdongeradeel, die 
er nog mag blijven wonen zolang hij secretaris van deze gemeente is, 2900 gg
208v	Vier pm "de jelen" genaamd onder Sybrandahuis
209	Verkoop panwerck en calckwerck net buiten Doccum
209v	Lambertus Beijma koopt 33 pm te Ee, geheel is 67 pm, Take Scheltinga 	
heeft de rest, gekocht van Pytter Dirx 60 gg
212	Zes pm "die ham" by Esmazijl 						   
1640
212	Verkoop land uit Foockma te Anjum
215v	Huis thuin en twee calckovens en de lasckhuijs te Ezumazijl
216	Zes pm "de oude dyck" te Lioessens
217v	Juck Gerbrandt van Liauckema koopt Isalda te Lioessens, 100 pm, 
gebruiker Pytter Aesges, 35 flor. gekocht 66-7 gg van Vomelia van Unia, 
wed. Douwe van Roorda
218	De Ticheldobben onder Dokkum
219	Lolle Ysbrant koopt sate te Lioessens, 73 pm, bewoner Tiaerd Pytters, 	
gekocht van Fredericq Ludowyck van Aytsema, 8000 gg
220	Verkoop delen uit Lonia te Ee 					   
1641
222	Gerrit van Loo koopt sate te Engwierum, 40 pm, gebruiker Wopke Jeltes 	
(+buitendijkse landen) gekocht van Julius Mockema de Unia 29 gg
223	Johan Onuphrius Schwarzenbergh op Holdinga te Anjum koopt sate(?) te 
Anjum, de olde dyck, 21 1/2 pm, Claas Symens gebruiker, gekocht van de 
weduwe van Pytters Aeltses (niaerversoeck)
223v	Lotten in de paelfenne te Metslawier en Koegras in de burefenne
225	Huis op de Trappen staende te Anjum
227	Huijs alwaert grauwe peert uijthanght, 760 gg
227v	Rinse Mammes toe Clein Jaarla, Wetsens
228v	Gerrit Gerrits koopt Jennema State te Lioessens, 65 pm, Mintie Sybrens 
bewoner, 14 flor + 5 realen, gekocht van Pytter Dionysius, niaer van Wybet 
Gerloffs Jennema

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.