Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel 96. 1606-1620

R.Tolsma


Ten geleide

Het oudste proclamatieboek van Oostdongeradeel is niet meer in te zien, maar is wel op microfiches te raadplegen. In het kader van mijn onderzoek naar het dorp Oosternijkerk heb ik deze fiches nagekeken op verkopen van huis en land. Omdat ik toch bezig was heb ik alle toponiemen die ik tegenkwam en alle verkopen van bijzonder onroerend goed als smederijen, molens, kooien, saten en staten enz. ook maar genoteerd, misschien dat iemand anders er belang in stelt. Nadeel is dat de akten van Oosternijkerk wel voluit beschreven staan maar van de andere alleen korte uittreksels. Die dient men dus zelf te raadplegen met behulp van data en paginanummers op het Ryksargyf te Leeuwarden (bijv.)

2-7-1606 Tiete van Peijma koopt 4 1/2 pm land
idem Een huis te Anjum “van voren aen de Strate en van agteren aen de vicarij huijse”
15-10-1606 Land op Juusma Heegh te Anjum, behoerende onder juusma beschut, anjumer koefenne ten oosten
4-2-1607 Yntema hemrick tot Anjum
25-3-1607 Verkoop van seven schapegrasinghen met hun lammeren, gelegen op Abema Dyckswallen onder de clockslagh van Ee
15-4-1607 Tiete van Peijma bbc op de coop van sekere 16 gg jaarlyxse eeuwighe renthe gaende uijt Geretsma (Gerroltsma) zate to Lijussens by den proclamant zelffs bewoont ende gebruijckt wordende t samen toebehorende by hem gecoft ende vercregen van juffr Alegonda van Achlen? bij consent van Jr Caerl van Unia voor de somma van 428 ggls van 28 strs stuck vrij schadeloos gelt, vermogende den koopbrieve daeraff zijnde
mei 1607 Verkoop Eijsinghe Fenne en d’halling drie pm aen de hallen(halligen?) Janga fenne? Ranghe? twe pm op de monarche kolcken (monnicke?) met een pm zijnde de huijsstede van Eijzingha vrsz jaerlyx met een daelder aan de patroon te Anjum belast
17 juni 1607 Tiete fenne onder Ee
17 juni 1607 Thomas Alles zn koopt Stinstra state te Aalsum, groot ongeveer 102 pm gebruikt bij Baucke Claes zn, gekocht van Ernst van Groustins voor 52 gg de pm (niaerverzoeck)
20-3-1608 Jelle Claes en Trijnke Minnesdr wonende op Syxsma sate tho Sybrandahuijs
2-3-1608 Jr Tiete van Peijma koopt 2 pm te Lijussens(27)
17-5-1608 Jr Syds Popma wonende te Ylst koopt een pm in Wijgera sate tho Ee(33)
28-9-1608 Een stuck van zes pm gelegen by Wetsenser tille en een stuk genaamt “het groot tziel” 5 pm(37)
29-6-1608 Tzomme Joannes ende Griet Jansdr echtel. tho Wygera onder den clockslagh van den dorpe Ee, kopen een pm in Wygera sate, Sixtus van Popma t niaer rationes vicinitatis(38)
19-10-1608 gelegen byden Stiem onder Aenijum, den heeren-wegh ten zuijden(39)
19-10-1608 Sijerck van Tritsum tot Leijden bbc op de koop van 1 1/2 pm d’hoegh fenne” tot Pasens
19-10-1608 Verscheidenen stukken land “in Wilmahemrick”
26-10-1608 Aaff Lieuwes, wed. van Lieuwe Jansssen bbc op de koop van seeckere huijsinghe metten calck-ouven staande by bornwerder zijllen sampt het hiem en plaats enz., de Ee ten zuijden voor 200 gg(41)
30-10-1608 Land in Putma Hemrick te Anjum
14-12-1608 3 1/2 pm maedlandt weghfenne genaempt leggende op die marsworven
27-2-1609 Land te Anjum, Feijtmawegh ten oosten, Groustra landen ten zuiden
22-8-1609 Syerck van Tritzum tegenwoordigh binnen Leyden in Hollandt woonachtigh koopt 6 1/2 pm te Paesens in Tialma Sate soo binnen als buijten dijx liggende
16-8-1609 land te Engwierum hebbende de keegh ten zuijden, engwierumer mieden, de miede wegh, en de noch een aenpart leggende in sestien eijsen op engwierumer nijlant, hietende “Int priesters lant”, ende hebbende Joucke Camp ten suiden ten naesten,
22-8-1609 belendet aen den gasthuijssteghe tot Aenjum(51)
9-9-1609 land in Wygera State te Ee wordt verkocht, koper Dr. Syds Popma
8-9-1609 pm lants te Aengium, het Reijdtlant genaempt
8-9-1609 Douwe Bockes bbc op Rypkema heminghe ofte hoornleger te Aenium, nog drie pm de ouve/ouye genaempt, hebbende Nitma ten z (de ouxen??)
Er wordt veel grond en de huizen daarop verkocht “staende op de gront van de prebende” te Anjum, de gasthuijssteghe ten oosten
8-9-1609 Aesch Eminga te Lyussens als naestleger
8-9-1609 Tzomme Joannes ende Griet Jans dr. ecgteluiden wonende op Wygera Sate te Ee
1-1-1610 Einse ende Kempe Nanne zonen geauthoriseerde curathoren over die weeskinderen van wijlen Lieuwe Joannes naegelatene, gedencken by den consente vanden gerechte te vercopen sestiende halve pm landen mijn een feernendeel leggenden over hooch ende leegh Inden Saete Bercghuijsen, beswaert metten huijsijnghe ende floreenrente pro quota. Die daer gaedinghe aen heeft mach coemen opten 3den januarij
28-2-1610 Jeldert Rypkes Sminia bbc 15 pm uit Monte Sate te Anjum en nog 5 pm uit een stuk van 6 pm, Herema fenne, genaempt en nog 2 pm gelegen in Popma fenne, en nog een stuk by Ostmehorne (Saepke Wigbolt het niaar)
8-2-1610 Jr. Sybren Nyehuijs bbc 8 pm in Sminia Sate te Lyussens
De Douwe Poelen tusschen den ouden en nieuwen dijck onder den klockslagh van Aenijum (dicht-bij Engwierum?), streckende vanden dijck int slyck met het aengewassen vandien te mogen arresteren
5-4-1610 Gerrolt van Feijtsma en Ebel van Feijtsma tot Oltkerck bbc 32 pm over hoogh ende leegh inde Saete Aterp tot Ee, gekocht van Taeke van Hemstra, man van Jelts Bonga ende Feio van Hemstra voor 38 1/2 gg
8-4-1610 seeckere huijsinghe staende tot Anghusum op Hellinga steede/hollinga, hebbende Rypkema en Eijsingha t Anghusum ten oosten ende vicarie ten westen en noorden
5-4-1610 Een huijs in den dorpe Ee met den Gormuelen ende peert en vordere toebehoorten vandien metten matte over het buijte huijs voor de somma van 259 gg en gulden 28 strs ende 2 1/2 ellen swart Engels laecken ofte inplaetse van dien 12 1/2 keijsers guldens
18-4-1610 Johannes Aerents ende Tryn Claes dr echteluijden wonende in den dorpe Nijkerck bbc op zeeckere halve huijsinghe mette alle tgene daeraen aerdt bant spijcker ende naegelvast is, mitsgaders het gehele hiem ende den wintersaeijinge daerop staende, met oock de bruickma van een koegangk Inden buierfenne waer van d voeghden van nykerk d jaerlyckze huijere bueren, hebbende de huijsinge van Johannes Johannes ten suiden ende Wytze Fockes ten noorden ende de rydwech ten oosten, dit alles by d voorn echteluijden in coope vercregen van Tzomme Tierckz ende Gaets Watze dr voorden somma van 182 gg vry schaedeloos geldt nae breder vermogen den coopbrieff daeraff zijnde
3-5-1610 hebbende Esumbuierster lyckpadt ten noordoosten
9-5-1610 een half pm land onder Ee opt meenschar, de scherm genaempt
9-5-1610 Jkr Douwe van Atlva en Itske van Meckema bb op de koop van een halve Sate lants te Aengium genoemt Repta Saete 28 pm, bewoner wed. van Wijger Upkes, (niaernemer sanguinus)
9-5-1610 zeeckere huijsinghe te Neawier met den gerechtigheijd van Tapperije, inden kerckbuijren, het kerckhoff ten oosten
23-5-1610 Jeldert Rypckes Sminia bbc zeeckere huijssteden daer Broer Douwes huijs plach op te staen tho Taert, de copers zelf met Gerckema stede ten oosten Sytsma heminghe ten noordwesten
17-6-1610 Sierck van Tritsum ende Claeske Palts (?) bbc 17 1/2 pm hebbende Ytse fenne ten sijden en de notwegh lopende van Taerdt nae Jeppema te westen
23-1-1611 Douwe Hieltges burger binnen Dockum ende Bauck Aesges dhtr bbc op zeckere huijs het hinckste huijs geneampt
23-1-1611 Pieter Sytses tot wierum en lysbeth Pouwels bbc op zeeckere saete lants onder Aenijum zo binnen als buijten 54 pm met nog 2 huijrjaeeren Keimpe Douwes daeraen hebbende a 65 gg, 16 flor. 1 str, enz. enz. in cope becomen van Peter van Teetlum binnen Leeuwarden, procuratie hebbende van vrou Clemens van Hoytema, wed. van Igram van Achelen? a 66 gg, niaerversoeck Keimpe Douwes, Ernst van Aylva idem
jan 1611 Berent Pouwels en Tryn Pieters bbc 5/6 part van 4 pm en 8/9 part van 1 pm zijnde saedtlandt gelegen tot Nijckerck, Obbe Bauckes ten westen, Tiepke Jansen ten oosten, gekocht van Romcke Douwes in qlt Geeske en Anna Pouwels dhtrs, Siurdt Gerbens als man en voogdt over Doedt(?) Pouwels, Wytze Jans als man en voeghdt van Tryn Berents ende Symen Wolters als vader en legitimu administrateur van zijn kinderen by Sibbel Gerbrandts(?) in eghte verweckt en de Wytze Popes zn, voor 29 gg en 33 gg
jan 1611 Reijmer Minnolts burger binnen Dockum ende Aelcke Pieters bbc op zekere Sate Lants leggende buijten dyck onder Aenijem, 54 pm by de Weduwe van Sippe Wilckes bewoont voor 75 gg 's jaars gekocht voor 90 gg/pm van Pieter van Teethum te Leeuwarden in qlt Vrouwe Clemens van Hoijtema, wed Igram van Achelen (?)
Idem van op de hiere van 10 pm buijtendijcx lant, hebben Hetsma Saethe buijtendijck ten noorden ende oosten
23-1-1611 Ritske Jans en de Saepck Minnes te Doccum bbc op de koop van 1 pm tot Nijkerck, den patroonslanden ten noorden, erfg. van Gerben Goffes ten oosten, ende westen en noch 1 1/2 pm tot Bollingwier in den vrsz dorpe in een beschoten stuck lants genaempt tiuuersgras by Anne Sipckes als meijer gebruijckt door wandelcoop vercregen van Sas Sipckes dr met consent van haer man Hendrick Jans
6-2-1611 Frans van Humalda bbc op de coop van 1 1/2 pm in een stuck van 10 pm Tiede Fenne gemaepmt tot Ee, Gerbrandt Gosse erfg. ten naasten
6-2-1611 Auck Aeltzes dhtr. wed van Sybren Joachims bbc 4 pm bou onder Aenyum op de ouxen genaempt
27-2-1611 Land Op den hoijten onder den clockslagh vanden dorpe Ee, tot Tibma
10-3-1611 Syts Syds ende Wyts Tijercks tot Nijawier bbc op zeeckere Seven Fack huijsinghe te Nijawier, Former Douwes ten westen, het lyckpad ten oosten, gekocht van Pieter Jans ende Anna Jans dhtr voor 250 gg
24-4-1611 Boulant opde Ouxe genaempt, 2 pm leggen Inden marsvouuen
22-5-1611 Tijerck Haijes ende Mary Worps bbc 12 pm oppe scherne te Ee, land op Tibster Colcken, gelegen op Tibma Faelinghen, huijs in Tibma buijren, de tillewegh, de colckwegh, phluislandt gelegen bij Juwswierster mieden, noch een vierdendele van anderhalve pm d warren genaempt onder den clockslagh (van EE??)
22-5-1611 Mr Fries Hertezn chirurgijn binnen Aengium ende Bauckien Claes dhtr, bbc op een huis te Anjum
29-5-1611 Huis te Morra, metten gereghtigheijt ende certie (?) van een koegras ende lot inde paelvenne
27-8-1611 Land op Marwierster meden te Metselwier, Sijouster landen
8-10-1611 Aucke Johannes, dorpsrechter tot Ee bbc op een huis inde kerckbuijren opden gront vanden edelen Francisco Humalda, Freerck Tijaes zn mollenaer ten suijden
23-10-1611 Claes Dircks ende Ted Rintses dhtr tot Bollingwier bbc o.a. een pm in hantsmoers camp/hamptsmoers en 4 pm op de wester wael onder den clockslagh van Nijkerck, idem 2 pm in den Oosterwaal onder den clockslagh van Nijkerck, land op de Lijussemer Feelgen, gek. van Johannes Wytzes, die het erfde van zijn vader Wytse Minnes
6-1-1611 Verkoop Mockema te Aelsum aan Foppe van Aetzema (zie kopie !!)
9-11-1611 Jan Jansz Doenia ende Tryn Piters bbc op de coop van 6 pm opt Nes genaempt te Engwierum
11-11-1611 Land 12 pm " in de grote scherne" te Metselwier
11-11-1611 Joucke Foockes ende Meijnu Johannes bbc 1 pm in een stuck van 7 pm nu gebruikt door Jan Meijnses, de heerewegh ten suijden,, Jeppe Jelles erfg. ten oosten ende westen, gek. van Geeske Geeskes ende Intke Taeckes voor 52 gg
27-11-1611 Tiete Fenne te Ee, 6 pm groot
23-1-1612 1 1/2 pm wiema hemrick(s dyck) in een stuck van 9 pm op hem selven affgedeelt ende affgepaelt, Groustra Sate ten oosten, koper als eijgenaer van Jinia Sate (Gabbe Wigers (Botma) is de koper) de heere wegh ende de olde zeedijck ten noorden
27-2-1612 Jelcs (?) Jans wonende tot Nijkerck bbc zeeckere huijsinghe "den steen bemuert ende onbemuert, onder ende boven de eerde sampt de gerechtigheijt ende schurtelbanck keuije eetelspijn ende bancken int huijs zijnde, een bed ende puel, twee bedkussens, twee wolde deeckens, zijnde de huijsinghe belast met een oort gouts tot schattinghe gek. van Pucke Syds ende Hanne Gerbens tot Nijkeck voor 170 gg
11-12-1611 Heert Sipckes ende Doed Gaetses bbc op zeeckere smidtshuijsinghe staende te Lijussens, de pastorijhovinghe ten noorden, de heere wegh ten suijden, 1 gg stedepacht aenden benificiale landen, met het block daer het ambolt op staet metten spijchaeck, 325 gg van Berent Roeloffs ende Aeff Harmens
19-2-1612 Land te Anjum, In de Kegen, de olde zeedijck ten westen
1612 Wopcke Bartholomeus, burger binnen Dokkum
4-3-1612 Haije Luijtses , mede bgm der Stadt Dockum ende Griet Lous bbc op vierde part van eenen Saete lants gelegen tot Nikerck in Dongerdeel tot Berghuijsen, groot ongeveerlijck 11 pm doch ten alderminsten thien pm, gebr. door Aeff Lijuwe Johannes Wed., 5 1/2 gg e.r., gek. van Hessel Douwes ende Geesck Jacobs voor 300 gg
Wytse Douwes, broer van verkoper, niaar rationes sanguinis
25-3-1612 Grietman Ernst van Aylva van Dongerdeel oosterzijde der Pasens, bbc o.a. op een hijsstede Beijntema heem genaempt tot Aenijum, olde zeedijck ten noordenIdem 7 1/2 pm te Anjum, Hollinga weij ende den Lutke Colcken ten o, Peijma ten w
26-5-1612 Sjolle Wytses zn Hylck Sijoerts dhtr tot Nijkerk bbc zeeckere huijsinghe ca metten nuttelen eijgendom vande huijsstede ofte hieminge belast zijnde aen Hillebrant Pieters met 2 gg 22 strs steedpacht, mitsgaders hovinge ende plantagie van bomen, sampt oock den overdragten van een koegras inden buijerfenne aldaer doende Jaerlycks te huijre 2 gg 20 strs exempt den lasten vanden floreenrente dat alles in cope vercregen van Johannes Johannes wonende to Nijkerck de rato consent hebbende voor Lisck Martens dhtr sijn huijsfrouwe voor de somma van 382 gg vermogens den coopbrieff daeraff zijnde
10-6-1612 Hessel oversetters huijs aende dycksaeytsen te Ee
7-6-1612 de ander pondemaete onder de clockslagh van Nijkerck woerdende by Werner bij de tijlle gebruijckt, Joucke Fockes Rietsma ten o en n
22-7-1612 Huijsinghe tot Ee staende binnen voorsz dorpe op de Snacker-buijren
7-10-1612 Juffr. Itien Houwerda wed. Philips van Meckema wonende Op den Dam bbc op de coop van seeckere halve Sate Lants gelegen tot Aenijum Riptha geheten, gek. van Douwe van Aylva luijt de coopbrieff daeraff zijnde (bl. 67)
27-1-1613 De erffgenaemen van wylen Gerbrant Gosses bbc op zeeckere halve pm tot Nijkerck in een stuck van 6 pm althans by Eete Tijaerdt gebruijckt, de pastorie aldaer ten z, gek. van Sepck Minnes dhtr echte huijsfrou van Ritske Jans voor 35 gg (bl. 69)
27-1-1613 Ernst van Aylva, grietman over Oostdongeradeel koopt land van Hitsma te Anjum, leggende tusschen de olde ende nyieuwe zeedycken(bl. 70)
28-4-1613 Twee pm te Anjum "op Juusma heegh" Joncker Tiete van Peijma ten z en w (75)
28-4-1613 Joncker Tiete van Peijma bbc op versch. landen, 5 pm onder Lijussens, de soenwegh ten nw en Peijma ten w, 10 eijsen onder Anjum bij Rixma, "in de meet fen genaempt", noch 1 1/2 pm "fioer fen" genaempt (siaer kin ek, wierskynlik in s oan't begjin), de Ridweij tusschen Aengum ende Lyussens (Suijer Fen, kin ek neffens de folgjende akte) 75
16-6-1613 Dr. Sipty Doma advocaet voorden hove van Vrieslant bbc 20 pm in Minnema Saete tot Aenijum, gebruijckt by Jan Piters (77)
7-7-1613 Anne Sijpkes en Impck Wybe dhtr bbc 1 1/2 pm gelegen in een besloten stuk van 8 pm tho Nijkerck leggende Tiergras genaempt (78)
7-7-1613 Jeronimus Abbema en Auck Roersma bbc op 1/8 van Haeyma Saete tot Ee(79)
28-10-1613 Land te Ee "leggende in de Lutke Scherne"
10-11-1613 Land "leggende by ende in den Schantze Oestmahorne, mettet vergravene lant naeste belandet”
10-11-1613 Land te Anjum, gelegen by het Sandtpadt tot Aenijum, sijnde utgewesen (?) Landt, ander land in de faelighen tot Abbewier
8-11-1613 Baucke Obbes ende Welmoet Tjomme dhtr tot Ee kopen een huis en 3 pm tot Ee
14-11-1613 Tierck van Tritzum wonende tot Leijden in holland curator over Taetske Ornia, zijne zusters dhtr, bbc op zeeckere 39 pm en 10 1/2 einse land onder Ee, Haeijma Sate genaempt van welck eene Jacob Jans bruijker is, gek van Gabbe Jans bgm van Dockum, de kerkvoogden van Metslawier protesteren (85)
26-1-1614 1 pm lants leggende in een stuck van zeven pm "het muncke Landt genaempt" leegen de op de suijder ... ? (87)
9-2-1614 Ernst van Aylva, grietman OD, bbc op de koop van die Saete lants Groot Boutsma genaempt onder de clockslagh van Engwierum, meijer Frans Baukes, groot omtrent 75 pm met de schapegrasen daertoe behoerende, gek van juffr. Clementine van Feijtsma, wed. Igram voor de somma van 3800 gg (87)
23-2-1614 3 1/2 pm "Wijghe Falin(gh??) genaempt op de Marswurven onder Anjum (89)
23-3-1614 Verkoop huis in de kerkburen te Anjum, exempt d' steen (?) tot het smidtsgereetscap
Bauck Obbes en Welmoet nog eens, 90
25-5-1614 Taecke Wybes zn Scheltinga ende Aeffke Lyusendtr op Loenia wonende Engwierum (93)
22-3-1615 Jan Pieters zn en de Affke Pieters dhtr tot Bollinghwijer onder de clockslagh van den dorpe Nijkerck bbc op de gerechte helffte van sekere halfftue (?) huijsinghe, schuijre deurgaens met de annexen en gerechtigheden van dien mitsgaders tgene daeromme ende aen ardt bandt spijcker ende naegelvast ende annex is, oek d halffue hovinge bepotinghe ende plantagie oek alsoe de gront daeroppe de selffue staen Item Hessel Pieters heemminghe ofte heemstede ......................(we..stens) de helffte van veertich pondematen Lants vijer eijnssen sestien penninghen drie roeden onder de voorsz huijssinghe beclemt staende ende geleghen tot Bollinghwijer voorts by den proclamanten selffs gepossideert wordende ende vande welck hun dogter meijns d' andere helfte alsoo deurgaens ende onverdeelt toebehoort metten lasten van schattinghe dijcken tax (vints?) ende dergelijcke domeijnen daerop sijnde ende mogen vallen by hen in cope vercregen van Minne Stobdes (?) zn to Ternaardt voor hem selffs minne Sijurcks insgelijcks voor hem ende voorts overs vtcope t Recht hebbende van Siouck Sijurcks dochter sijne susters Taco Wilcks voor hem selffs Auck Wilcks dochter eghte huijsfrouw van Dirck Pieterszn ende bij consent vanden selfftue man Hijlck Hoeijtes dochter echtewijff van Halbe (?) Lijeuwess ende daermede geadsisteert ende Idtske Hoeijtes dochter naegelatene weduwe van Marten Jacobs zoon, insgelijcx voor haer ende sij .... of onder oek Harmen naste bloedvrienden ende erffgenaemen van minne Jantses zn ..... tot Bollinghwijer voorts gewoont hebbende ende voor allen (onder soeck ?) des, opten erffgen. mogende concerneren, ante partijen malkanderen cabet hebbende de rato ijder pondemate alsoe daerinne de huijsinghe hovinghe versmolten afte t strijckgelt daerop accordeert en de verrekent, voorden summa van een honndert golde guldens seventien stuijvers tien pennninghen ijder gulden van 28 strs buijten alle vordere omgelden alsoe frij schadeloos gelt sonder duijgh (?) deductie, alles nae breder vermogen van den coopbrieff daeraff sijnde (97)
21-12-1615 Land in Witma Steede te Anjum
8-2-1615 Een stuk land van 12 pm te Paesens: Sijema Hoochfenne genaempt
8-2-1615 Huis te Anjum "hebbende het gemeene padt naeden Schipvaert ten westen"
8-2-1615 Saedlandt gelegen byde wijnighe horne tot Aengium
15-2-1615 Twe pm land "Minnema Stee"
29-1-1615 Jelderda Saete wordt verkocht, gebruiker Eelcke Piter, koper dr. Sixtus Donia ende Juffr, Sijtske van Wijtsma, Lioessens
2-3-1615 Acht pm te Anjum "Minnema Fenne" genaempt
29-3-1615 Jelle Andrijs ende Anna Douwedhtr tot Nijkerck bbc op zekere huijsinghe met alle het tgene daerin ende aen aerdt bant spijcker en nagelvast is mette losse bancken ende balcholt binnen d selvighe huijsinghe zijnde mij vercoper toebehorende metten ontruijminghe ende bruijckma van plaetse daer d huijsinghe is staende wesende belast met seven strs schattinghe laest by Popcke Syds zn gebruijckt byden proclamanten in cope vercregen van Jelis Jans tot Nijkerck voorden somma van drije hondert ses en dertigh gg
29-4-1615 Verkoop "roesmullen" te Ee (110)
2-6-1615 Twee 1/2 pm land tot Wetsens "in de kouwen genaempt"
20-6-1615 Mennolt Jouuersa zn (?) wonende onder de clockslagh van Neawier bbc op den gerechten vijftepart over hoech over leegh van negenthien pm lants gelegen tot bollingewier onder den clockslagh van Nijkerck nu bij Jan Jans gebruijckt vrij van huijsinghe ende op redemtie van thien jaren voormals gecofft van welcke penningen hij Jan betaelt heeft vijf ende tweintigh ggls ende als noch schuldigh is 250 gg welck hij Jan gedurenden den vrsz tijt op interessen sal houden doch alles soe goet ende quat deselve mogen wesen ende Wiger Jennes van ? Hamersma zijn moeder aen geert (?) by den proclamant in wandelcoop vercregen van Wiger Jennes zn tegens Geeske sate lants gelegen op collumersuaegh nu by Jelt ? als meijer gebruijckt zoe boulanden graslanden als wijlanden alles breder
16-10-1615 Hessel Oversetters Huijs bij de dijck saijtsen tot Ee
6-3-1616 land "leggende bij Lyoessemer molen, hebbende den gemenen wegh ten noorden ende oosten ende pastorijen landen ten suijden ende westen, belast met 3/4 van 21 strs renthen metten kopers van Jelderda Sate
13-3-1616 Het Jongerleen Land te Lijussens
13-3-1616 Twee pondemate miedlant leggende op Eester Meenschar (117a)
27-3-1616 Menne Bartels ende Janck Jarichs dhtr echtekuijden wonende to nijkerck bbc op zeeckere huijsinghe staende inden dorpe vrsz op de beneficiale gronden aldaer belast met seven strs in de schattinghe hebbende den wech ten suijden ende den beneficiale landen ten noorden naestbelandet, by den proclamanten in cope vercregen van Jelmer Tjepckes tot Lyussens de rato caverende vor Sijouck Schelte dr voor de somma van 155 gg vermogens den coopbrieff daeraff zijnde
27-3-1616 Wble Annes bbc op alzulcke Sate Landen gelegen onder den clockslagh van Oostrum metten lasten ende profijten daeroppe behorendenu by Pieter Sijmons als meijer gebruijckt wordende. By den proclamant in cope vercregen van den weduwe ende erffgenaemen van Joncker Epco van Burmania, alles breder in den cooparticelen verhaelt ende afgedruckt (119)
27-3-1616 Thonis Sijbrants ende Mints Douwe dhtr bbc op de koop van "zeeckere huijsinghe ende calkoven met het hiem daeropp d'selve staen, gelegen opt west van Bornwerder Zijl", den Ee ten suijden, den heere wegh ten noorden
1-5-1616 Jan Atses ende Anna Reijners dhtr echteluijden tot nijkerck wonenden bbc op sekere vierde halve pondematen doch soe groet ande cleijn goet ende quaet leggende onder den clockslagh van den dorpe Ee (120)
10-4-1616 Willem Seppes ende Sebbel Bottes wonende tot nijkerck bbc op zekere darde halff pondtmate Lants leggende in drije verscheiden stukken twee pm ende halve te nijkerck onder den clockslagh vrsz de halff pm onder den clockslagh van Luijssens hebbende die halff pm Aese Jans ten noorden ende Haebbe Jelgers erff ten suijden d' ander pm Aese Jans ten westen Ebe dixtra ten oosten ende de coper selfs van wegen haere groent heer ten westen ende ten naesten belandet ende die Landen vrsz vercogt soe groet ende cleijn die selvige sijn met zijn behoerlicke lasten enz.vercregen van Claes Dircks voer de somma van 65 gg ijder pondemaet
Gosse Minnes versoeckt het nijaer rationes sanguinis (als bloetverwant )
15-5-1616 Jacob Adses (Feddes?) burger binnen Leeuwarden bbc op 28 pm In barwechster Saete tho Engwerum (123)
29-5-1616 Haijo Luijtens mede bgm der Stadt Dockum en de griet Louws (?) bbc op de coep van 1/6 part ? onder den clockslagh van den dorpe nijkerck en hantumhuijsen, sijnde alle pro quota mede beclemt metten huijsinghe daar..... beswaert met 2 gg in de florenen vier voeten drie duijmen waterdyck ende noch een cleijn .... ander dyck welck, (...) welck 20 pm d ene gerecghte helfte ende hilck johannes ende hendryck Wijnia elck een sesde part toebehoort in cope vercregen van Aenschck (?) Thomas dr weduwe van wijlen Claes Pieters geassisteert met crediteurs van haer ende Claes vrsz voor 45 gg naar advenant
10-6-1616 Den Ed. Here Ernst van Aylua grietman over desen dele ende Juffrou Aecke van Ockinga bbc op seeckere Sate lants gelegen inde dorpe Oostrum groot ongeveerlijc 50 pm by Pieter Sijmons als meijer gebruijckt wordende, gek. voor 68 gg t eijnde mate t eijnde gelt van Joncker Georgien van Burmania CS
10-7-1616 Reijnck Folkerts bbc op zekere huijsinghe staende inden kerckebuijren van nijkerk, belast met 14 strs, hebben de Liesbet Pieters dr ten noorden ende greetse .... weduwe ten zuijden gekocht van Minne Bartels ??? Jaanen Harms zijn huijsffrou voor 174 gg
28-8-1616 Paeijt Douwes ende Lisbet Hans te Hallum bbc seker huis staende inden dorpe nikerck, hebbende Claes Joannes ten westen ende Witse Folckerts ten noorden, den here wegh ten osten gaende jaerlicx vut ten grontpaght 1 gg tho betalen aen Ruerd Jouckess, gekocht van Anske Jans ende Siouck Dircks voor 192 gg
13-9-1616 Garit Everts te Lewerden bbc op 2/7 parten van 8 pm gelegen in Brandmieden onder de clockslagh vanden dorpe nikerck, gekocht van Dirck Pieters ende taecke wilkes ieder sevende part voor de zomma van 87 gg (Jonkheer Douwe van Aylva 't niaer) (126)
16-9-1616 Land in Allesma Sata tot oldterp onder die clockslagh van den dorpe Ee
18-9-1616 zeeckere huijsinghe en rosmolen met het peert inden dorpe aenijum by de molen
29-9-1616 Aeff Claesdr nagelatenen wed. van Lijuwe Joannes (Jochems?) wonende tot Berghuijsen onder den clockslagh vanden dorpe Nijkerck bbc op 16 pm gelegen over hoogh ende leegh inden sate ende landen by den proclamante/kopersche zelffs bewoont ende gebruijkkt, voor 1130 gg gekocht van Nanne Lijuwes tot Beetgum en zijn huijsfrou Tiedte Aebe dr
22-1-1617 Seeckere hornleger ende hieminghe van Jelderda Sate metten seeckere porcheel fenne ofte greijdlandt aenden zelvige leggende groot 12 pm lants (genoemde scheijdinghe van Jelderda landen) Lioessens, 128
22-1-1617 Jan Pieters ende Jets Jans echteluijden wonende op Mockma Sate onder den klockslagh van den dorpe Ee
12-2-1617 Douwe Gercks is gebruiker van Jeppema Sate te Anjum
12-3-1617 Ernst van Aylva, grietman en gedeputeerde staat en Aelcke van Ockinga bbc zeeckere sate landts gelegen onden den clockslagh van Nijkerck, groot ongeveerl. 40 pond bij Heercke Aetseszoon gebruijckt wordende metten lasten van floreen renthe taux dijcken dammen ende andersins daeroppe behorende bij den proclamanten gecoft ende vercregen met enige .....landen ende renthen in verscheijden jurisdictien gelegen van Ybel Harmens dhtr Roswinkel

Verkoop 14 pm digt aan Aelsumerpoort " Altena" genaamd , 130
16-3-1617 Stuck weijdlandt " de cruijs fenne" genaemt groot 7 pm onder Lijussens, de patroon ten noorden
7-5-1617 Gerrijt Everts Apoteecquer binnen Liewarden bbc op 2/7 parten van de helfte van Oelsma Sate tot Nes, 32 pm groot en noch op 2/7 parten van 8 pm ende een verndel gelegen te Brandamieden onder Nijkerck, 't niaer Douwe van Aylva
8-5-1617 huis met rosmolen te Ee metten hincgst bijden rosmolen zijnde (2x)
15-5-1617 drie porchelen greijdlant gelegen buijten den Hanspoort der Stede Dockum vrsz net oock d ' eijgendom van de bleeckers-huijsinghe op het ene porscheel lants staende, gelegen van Dockumer Stadtsgraft aff westwaerts aen tot aen d ' olde Bornwerder Sijl rijdt, de here wegh ten noorden, de Ee ten suijden (Douwe van Aylva 't niaer) (135)
Nog eens 2/7 parten van Brandamieden te Bollingwier, zelfde kopers, gekocht van Halbe Lijuwes als voogd van Tijepck Hoijte dhtr zijn wijff ende last hebbende van Idsck Hoijte dhtr, zijn wijffs suster voor 232 gg
Nog eens 1/7 part van 8 pm gelegen tot Bollijnghweer in een stuck Landts genaempt BrandaMieden, groot 18 pm, vrij van huijsinghe (ook weer Oelsma, gekocht van Minne Sijoerdts voor 98gg (Jan Pieters 't niaer)
29-10-1617 drie pm te Neawier "de ghele Seth" genaempt
10-11-1617 een mienscher inden dorpe Ee "In de Crintsen genaempt" Jan Pieters Mockema als meijer ten oosten
4-3-1818 boulant gelegen Inde Grouen, te Anjum
4-3-1818 Otto Hobbema, nu op Groot Jaarla wonachtich en Margrieta van Boeijmer bbc op de gerechte darde part van Hobbema Sate ende Landen gelegen op Tibmabuijeren, groot geheel 88 pm, by Anne Melis gebruijckt, in wandelcoop vercregen van Sijouck Hobbema en Horatio Conradi haar man aen sekere huijsinghe staende binnen Dockum (139)
6-3-1618 Hebbende een gemeen Lijckpadt ten westen te Anjum
16-3-1618 Met de bruijckma van twee koegrasen inde buijre fenne ende mede 't gebruijck van een Loth inde Paelfenne tot Morrha (gaat om een huis te Metslawier !!)
5-4-1618 Een stuk van zes pm "by Esummerzijl genaempt de cleijne han (?)
6-5-1618 Huis te Ee, belast met d' onderholdinge van een "delijie" (??) op des predicants voetpadt naden kercke te gaen
6-5-1618 Lijuwe Mellema voor hem selffs ende mede als voormomder over de weeskinderen van wijlen heren Dirck Hillebrants ende Arecke (Ancke?) Mellema in tijden echteluijden naegelaten doet proclameren ende te boden stellen een gerechte vierde part van een derdepart van zekere gehele sate lants int geheel groot ongeveerlijcken 39 pm gelegen op Paessumer Wael onder de clockslagh Nijkerck by Sije Haijes ende nu laest by Frerick Thomas in huijringe gebruijckt metten lasten pro quota daerop behorende alles zo groot ende cleijn d' selve is, ende by de proclamanten in vrsz qlt bij accoordt in eijgendom vercregen van Dirck Jacobs de Falck ende Jantijen Takedhtr echtelieden nae breder inholden vanden scriftelijcken accoordt daeraff zijnde ende op dato den 8-4-1617 voor den Ed. M. Here Hillema als commissaris vanden Hove passeert (140)
16-5-1618 3 1/2 pm over hoogh ende leegh leggende in Tijaersma Fenne, te Anjum en een stuck van 5 pm "waer de huijsinghe op staet oppe Stiem" (2 keer)
9-9-1618 Dr. Johannes Veltriel Advocaet voor den hove ende Barbara Douwe dr echteluijden tot Dockkum bbc op zekere hornleger ofte hieminge van Jelderda Saate met seeckere perceel fenne offte greijdtlandt aende selvige hiemenge leggende, 't samen metden selven hornleger ofte hieminghe groot 12 pm, de herewegh ten oosten (Pijter Eskes het niaer), Lioessens
12-9-1618 Een halve pm lants doch zo groot ende cleijn 't selve is, genaempt Wisselmoers Pollen leggende onder den clockslagh van Aenijum, d' olde hornrijd ten nw
8-10-1618 Jelle Claes zn ende Trijnke Minnedhtr echteluijden tot Sijuckmahuijs onder Oostrum (143)
20-11-1618 leggende by den vrsz Stadt op de westersijde van de bleeckerije buijten de Hans poorte
9-12-1618 op seeckere drie fack huijs staende inden kerckebuijren van Aenijum, leggende aen Salige Douwe Ledige plaets
9-12-1618 Simon Jans vrij gesell bbc op seeckere huijsing ende met alle Smits gereedtschap daertoe behorende te Ee op de loon
21-12-1618 het Armelandt te ee
21-1-1619 "Iesema Handt" genaempt, land te Ezumazijl (146)
21-1-1619 buijten de Hanspoort opt west der Stede Doccum, hebbende de bleeckers graffte ten oosten, de vaart Ee ten suijden, groot ongeveerlijcken tachtentich voet in de lengte ende seventigh voet in de breete
2-2-1619 Eeuwige Rente uit Jangha Sate gelegen tot Ee
(Trochhelle en sūnder datum: Joucke Foockes zn ende Meijnu Jans bbc 1 1/2 pm aen 2 stucken op Pasens Wall bij Jan Meintes gebruijckt wordende ende de ander de huijsinghe mede beclempt wesende waervan de coperse de resterende 6 pm selffs toebehoren desze 7 pm hebben de erfg. van wijlen Jeppe Jelles ten n en nw, en de halve pm leggende op Lijussemer faelgen, (akte hāldt hjir op, fierderop it oare stik) gekocht van Jochum Jouus wonende op Esumerbuijren en Auck Claes dr, zijn huisffrou voor 122 gg (148)
12-2-1619 Jr Frans van Humalda ende Juffr. Ebbe van Meckama bbc seeckere Sate landts 31 pm met de huijsinghe onder ee bij Keijmpe Meijnses als meijer althans bewoont, gekocht van Ed. Juffr. Anna van Scheltema vr v Frans van Aylva a 57 gg 21 strs
3-3-1619 het oude leen te Lioessens
24-3-1619 Ulckema fenne te Engwierum
10-3-1619 Joncker Frans van Humalda hopman van een compagnie nederlantsche soldaten ende Ebel van Meckema bbc op seeckere sate landts gelegen onder den dorpe Aenijum oppe Stiem, groot 33 pm sampt de huijinghe daerop staende (Ritske Broersma 't niaer)
1-3-1619 Jr. gerrijt van Wijtsma en Juffr. Biuck van Bauma te Ee bbc op de koop van 3 pm in de colcken onder Ee
17-3-1619 Dirck Claes mede bgm te Dockum en Tijtke Facks(?) bbc op de koop van 9 pm gelegen opt oost van de Stadt Dockum buijten de Halffmaenspoort, genaempt de Stickeldobbe (bl 152)
17-3-1619 Eeuwige rente uit "Hebma" genaempt geruild tegen 1 pm land "opt hoghe hiem"
14-4-1619 Huis "hebbende de kerckhoffs muijre ten westen" te Anjum verkocht

Gerrijt Everts burger ende apotheker binnen leeuwarden voor hem selffs ende mede van wegen zijn huijsfrouwe Wijtske Igedr. daervoor soo veel noodt onder verbant sijner goeederen de rato caverende als leggende gras in gras alsoo naestleger versoeckt t niaer diervolgensdoet proclameren d zelve stellen seeckere ongeveerlijcke acht pondematen lants ende een verndel gelegen onder de clockslagh van Nijkerck in een stuck van achtien pm gewoonlijck "de brande mieden" genaempt werdende voor alsnoch toebehorende Jan Pijters ende Aefke Pijters dr. echteluijden tot Bollingwier onder de clockslagh van Nijkerck voorsz ende bij hun in cope vercreghen van Jan Janssen ende Tijetske Pijters echteluijden voor de helfte voor, 153 en 154, 155
12-5-1619 Aeff Mijntse dr. weduwe van wijlen Gerloff Jacobs bbc seeckere huijsinghe met alle het ghene daerin ende aen aerdt bant spijcker ende naegelvast is met de bruijckme van de plaetse daerop de huijsinghe is staende sampt bomen plantagij hiem daertoe behorende ende alle verdere gereghtigheden belast met veertigh strs grondpaght gelegen onder de clockslagh Nijkerck bij den vercopers althans bewoont ende gebruijckt bij den proclamanten gecoft ende vercregen voor de somma van 200 gls van 28 strs van Aatse Jans op raerder terp de rato caverende voor Wijts Jans dr zijn wijff, breder vermogens coopbrieff daeraff zijnde (156)
20-5-1619 Jr. Tiete van Peijma ende Juffr. Catharina van der Moelen wonende op Geeresma State tot Lijussens bbc op 3 pm lants hebbende de gemene wegh ten oosten en zuijden, de kopers ten noorden en Lijutma landen ten westen
20-8-1619 seeckere huijsinghe staende op de luttie Loen toe Ee mette hovinghe beplantinghe staeckettinghe
20-8-1619 Former Douwes ende Hill Jans dhtr tot Neawier bbc 2 pm lants by de Couwenwegh in een stuck van negende half pm zijnde utgewesen landt , Sierck van Tritzum als naastleger 't niaer
20-8-1619 Jr. Haije van Scheltema ende Juffrou Impck van Dekema wonende tot Minnersma bbc op ongeveerlijcken 41 pm vuijtgewesen landt to Aenijum, in Jeppema Sate, daeronder het hornleger, hoff, hiem, singel, graft cum annexis, 4 jaren huur a 76 gg Romcke Romckes, gekocht a 61 gg van Engbert Jeppema, notaris Publ. ende postulant binnen Leeuwarden, 158
20-10-1619 een pm onder Engwierum "genaempt nele pondemaet" (?) nede/nek
20-10-1619 Sibbel Willems dhtr nagelatene weduwe van Eto Tijaerts tot Nijkerck bbc helffte van 7 pm in twee stukken waarvan de drie pm leggende in ha.. rijdt onder hantumhuijsen en de verdere vier pm onder Nijkerck hebbende Goffe Johannes ten s ende n ten n aengelandet, komt zelf de andere helfte tot gekocht ende vercregen van Wijbe Willems wonende op de Jouwere naby Doccum de rato caverende voor Hilcke Gosses zijn huijsfrou voor de somma van 65 gg per pm ende sestehalffs verndel suart engels laecken d' ellen tot seven guldens alles frij schadeloos gelt breder vermogens dee coopbrieff daeraff zijnde 160
20-10-1619 Ernst van Aijlua mede gedeputeerde Staedt van friesland ende grietman van Oostdongeradeel ende juffrou Aeltie Ockema echtel. bbc op seeckere Saete landts genaempt Wijtsma Sate op Esumabuijren, Sije Sijes meijer 23 pm, 6 jaar huur van Regnerus Bras ende Marie Gerrijts a 80 gg (margine: met de aengewassen ende noch aen te wassene buijten dijckslanden)
7-12-1619 een pm leggende by den dyxhorne onder den clockslach van Ee genaempt t tiers pondemaet, den dycksatijen ten oosten
9-2-1620 een half pm te Liussens den Wutze genaempt (?)
12-2-1620 een vierendeel pm boulant op Luissemer faelgen, het cort landt genaempt 163
10-5-1620 de hornster faligen tot Aenijum , 166
22-5-1620 Roelof Jacobs bbc derde part van 16 pm in foeckema sate onder de clockslagh van den dorpe Aenijum van Idts Aete dhtr, echte huijsvrouw van Douwe Bienties voor 275 gg
22-3-1620 negen einsen landts gelegen by dyxhorne op de lutke schern onder den clockslagh van den dorpe Ee en noch vier pm leggende in een camp genaempt Tiedmoers Camp by Dyxhorne hebbende de Coy ten noordoosten, de weg ten noordwesten
10-5-1620 Huis aen het Lyckpad nae het kerckhoff ten oosten, 168
24-5-1620 Jr Adolf van Hiemstra als geauthoriseerde vormomber over Yd van Hiemstra syn broeders dochter bbc zekere 2 pm landts ca gelegen tot Nikerck in twe verscheidene stucken hebbende de coper in zijn qlt ten noordwesten en suijdoosten doch beswaert met 14 strs inden floreenrhente by den proclamant gecoft ende vercregen van Wopcke Bartholomeus voor de summa van 190 gg van 28 strs volgens cooopbrieff daeraff zijnde, 170
20-9-1620 Haijo Luitien mede bgm der stede Doccum ende griet lous bbc 2 geregte vijfde parten van 19 pm lants tot Bollingwier, vrij van huijssinghe, nochthans metten anderen lasten ende domeinen daerop resorterende gelegen in verscheijden stucken als anderhalve pm een besloten stuck greidlandt hebbende Minne Jouckes landen aldaer ten Suiden ende Taco Hettinga erffgen. cs ten westen, het 5 pm boulant op d' ooster zijde van de Paesens, hebbende de kerckvoogden van Nijkerck ten oosten ende Roeloff thomas ten noordoosten item dardehalve pm boulant in seven pm "Lolcke Harmen" genaempt noch twe pm in dezelve Lolcke Harme / Harnne by hem in cope vercregen van Jan Jans ende Tied Pieters dhtr echteluijden tot Bollingwier voor de summa van 650 gg d gulden 28 strs des dat de vercopers van de selve 2/5 parten huierluiden sullen mogen zijn ende blijven geduirende beijden hun leven ende residentie aldaer alles nae breder vermogens den huiereter (?) ende coopbrieff respectievelyc daeraff zijnde, Saepe Saepes ende Foocke Fockes 't niaer, 171
18-10-1620 anderhalve pm lants tot Aenijum genaempt d' Oxen
8-11-1620 Folckert Jaringhs op Sijbersma State Landen ten suijden (paesens)

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.