Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Lijsten met contribuabelen ter vinding van de kosten van levering van paarden aan de Russische Legers in 1813,(opgemaakt in 1816)

Aalzum, den 6 July 1816.

No. 574
Militaire Zaken
No. 62

Ten gevolge Uwer Hoogwelgeb. autorisatie van den 15 Juny ll. 2e Bureau No. 494 heb ik de eer hiernevens ter approbatie en arrestering aan te bieden eene quotisatie in duplo over de begoedigste Ingezetenen dezer Gemeente ten einde in staat te worden gesteld om zodanige pretensiŽn te kunnen voldoen als vermeld zijn op de staat van pretensiŽn welke ik de eer heb hierbij te voegen.

De Schout van de Gemeente Ee

J. van Assen

Aan den Heer Gouverneur van de Provincie Friesland.
--------------
Staat van pretensiŽn wegens paarden geleverd ten dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee December 1813.

Albert Remkes Allema (???)
Een paard						somma	275,--,--
Pieter Meinderts Meindertsma
Een paard						somma	230,--,--
Wegens 1/2 Jaar rente van
Gemelde som							 30,--,--
Aanrente(?)kosten						 10,--,--
Aan Auke Teekes Hofman
en anderen wegens gevallen 
kosten bij ÖÖ vorige paarden				 93,10,--
								_________

						Totaal		638,10,--


Aldus opgemaakt bij ons Schout en Raden
der Gemeente Ee den 5 July 1816.

J. van Assen
E.W. Meindersma
W. Dijkstra
M.D. Mellema
J.M. Donga
B.T. Obma
R.M. Douwma
Arjen Eelzes Kingma
P.J. Sjoeks
S.D. Mellema Repartitie over de
Ingezetenen van de Gemeente
Ee tot vinding der kosten van
twee Paarden voor de Ar-
tillerij, geleverd aan den Overste 
Baron Rozen, ten behoeve
van het Russische Leger
Ingevolge besluit van den
Heer Gouverneur der Pro-
vincie Vriesland van den 15 Junij
1816 / 2 Bur. No. 494.


Namen der	Namen der Gequotiseerden		Aanslag
Dorpen

Aalzum		Jan van Assen				8,--,--
		Pieter Jans Faber			5,--,--
		Jan Simons de Vries			1,--,--
		Ruurd Jans Bruinsma			1,--,--
		Dirk Lykles Lyklama			1,--,--
		Barre Sjoerds Faber			1,10,--
		Pieter Cornelis Wijngaarden	2,10,--
		Jakob Botes Damsma			1,--,--
		Jan Tjerks Ozinga Wed.		1,--,--
		Dominus Bavius			2,--,--
		Jelmer Douwes Boersma		3,--,--
		Klaas Rinderts Visser		1,--,--
		Jan Eeltjes Bruinsma Wed.		1,10,--

						   29,--,--


					Transport  29,--,--
Dokkum		Rinse Oebles van der Heide		2,10,--
		Sjoerd Sytzes Hiemstra		1,10,--
		Jan Fredriks Schregardus		1,--,--
		Siebren F.? Bootmaker		2,10,--
		Harmen H. Vink			2,--,--
		Jakob Vink				1,10,--
		Rein Minnema			   12,--,--
		Michiel Schregardus			2,--,--
		Hette Plantinga Wed.		3,--,--
		Wiebe Wiebrens Keuning		5,--,--
		Koene K. Wijngaarden		1,10,--
		Jan Pieters Helder			5,10,--
		Harmanus P. Helder			5,10,--
		Goff Jilderda				2,--,--
		Eesge Meinsma				2,10,--
		Gerben Tietes van der Zwaan	2,10,--
		Marten Franses Hoedemaker		5,--,--
		Jan Pieters Friezema		2,--,--
		Simon Pieters Hiemstra		6,--,--
		Hendrik? Siegers v.d. Weide	3,--,--
		Gerrit Willems Weidema		4,10,--
		Jouke Jans Zijlstra Wed.		1,--,--
		Simon Lieuwes Banga Erven		6,--,--
		W. van Wateren?			2,--,--
		Frans Willems Weidema		4,10,--
		Lieuwe Pieters Banga		4,10,--
		Melle Klazes Minnema		1,--,--

						   123,10,--


					Transport 123,10,--
Aalzum		Marten Franzes Miedema		5,--,--
		Pieter Sipkes Prins			3,--,--
		Pieter Lieuwes Banga Wed.		8,--,--
		Willem Fokkes Siebersma Wed.	2,--,--
		Tjerk Sipkes Prins			2,--,--
Ee		Douwe Freerks Bonia			4,--,--
		Pieter Jans Sjoeks			6,10,--
		Rienk Minnes Douwma			7,--,--
		Egbert Romkes Douwma		3,--,--
		Jelle Gerbens Pavoraad		3,--,--
		Gerke Jakobs Obma			6,10,--
		Ulbe Eelkes Buwalda			1,10,--
		Johs Sippes van Dijk		1,10,--
		Sieds Jakobs Douma			5,--,--
		Pieter L. Dijkstra			6,--,--
		Klaas Jakobs Bosch			1,--,--
		Ankjen Jans Terpstra		1,--,--
		Mintje Johs Tibstra			1,10,--
		Sieds Siebrens Tibma		7,--,--
		Eelke Wigchers Meindersma	   12,--,--
		Bote Tamboezer			1,--,--
		Folkert Rinzes Ploegsma		1,--,--
		Jan Klazes Jansma			4,--,--
		Pieter Harms Berg			1,10,--
						   217,10,--


					Transport 217,10,--
Ee		Jan Johs Douma			4,--,--
		Jelle Siebrens Faber		4,--,--
		Jan Klazes Smeding Wed.		3,--,--
		Lolke Klazes Jansma			1,--,--
		Reitze Humalda			4,--,--
		Wopke Romkes Douwma			4,--,--
		Marten Everts Jannema		1,--,--
		Jan Hylkes Kinnesma			1,--,--
		Douwe Eelkes Meindersma		3,--,--
		Jan Gerrits Swart			2,--,--
		Lammert Gerrits Swart		2,--,--
		Jan Pieters Boersma			5,--,--
		L.J. Florizon				6,--,--
		Eelkjen Jans Alma			2,--,--
		Klaas Jans Smeding			1,--,--
		Wopke Wiebes Visser			1,--,--
		Jakob Jans Hoogeboom		1,--,--
		Bokke Jakobs van Dijk		1,--,--
		Jakob Harkus van Dijk		1,--,--
		Jan Tjallings Dijkstra		3,--,--
		Ynze Gerbens Tuma			1,--,--
		Siebe Bienzes Loonstra		1,--,--
		Jan Sakes Buwalda			1,--,--
						  f 270,10,--


					Transport 270,10,--
Ee		Jakob Douwes van der Oven		1,--,--
		Bote Tjeerds Obma			7,--,--
		Anne Sjoerds de Vries		1,--,--
		Jitze Gerkes Ganzinga		1,--,--
		Paulus Gerrits Buwalda		2,--,--
		Pieter Meinderts Meindertsma	4,--,--
		Jan Fokkes Anjema			4,10,--
		Tjibbe Geerts Wed.			1,--,--
		Jan Minnes Donga			8,--,--
		Keimpe Eeuwes van Leeuwen		2,--,--
		Gerben Rienks Kooistra		5,--,--
		Iede Florus Westra			1,--,--
		Jakob Geerts Smid			1,--,--
		Lieuwkes Siebes Wiersma		7,10,--
		Douwe Wigchers Meindersma		4,--,--
		Abele Geerts de Vries		1,--,--
		Wate Rinzes Dijkstra		3,--,--
		Johs Harmens Goudberg		1,10,--
		Florus Jurjens Westra		4,--,--
		Meindert Lieuwes Meindertsma	3,--,--
		Sipke Gerbens Bouwma		1,--,--
						  f 335,--,--


					Transport 335,--,--
Ee		Tjeerd Jochems Algra		1,10,--
		Willem Dooyer Ruisch		2,--,--
		Lieuwe W. Meindertsma		6,--,--
		Gerrit L. Buwalda			4,--,--
		Bartel Fokkes Meirink		3,--,--
		Pieter J. Riemersma			1,--,--
		Pieter G. Tuma			1,--,--
		Sake Pieters Buwalda		3,--,--
		Pieter W. Meindertsma		3,10,--
		Lolke Botes Westra			1,10,--
		Bauke T.H.? Hayma			1,10,--
		Johs. Pieters Vlasman		1,--,--
		Klaas Sakes Buwalda			1,--,--
		Jan Sytzes Holwerda			1,--,--
		Klaas Eelzes Buwalda		1,--,--
		Jakob Ypes Humalda			6,--,--
		Hans Minzes Jeltema			1,--,--
		Klaas Lolkes Veenema		6,--,--
		Hidde Oedzes Dijkstra		3,--,--
		Jakob Rengers Boersma		4,--,--
		Jelle Sjoerds Boersma		3,--,--
		Duk? Jakobs Holdinga		7,--,--
		Jakob Dirks Wed.			1,--,--
						  f 398,--,--


				   Transport f 398,--,--
Engwierum	Jan Takes Miedema			2,--,--
		Jacobus Nicolaas Talma	   12,--,--
		Simon Pieters Hoekstra		1,--,--
		Pieter Tammes Sikkema		3,--,--
		Tjalling Minzes de Boer		8,--,--
		Jan Johs. Holwerda			4,--,--
		Willem Johs. Dijkstra		6,--,--
		Klaas Sjoukes Nauta			3,--,--
		Jan Bakker				2,--,--
		Jan Taekes Zijlstra			1,10,--
		Sjouke Klazes Nauta			1,--,--
		Antoni Sikkema Wed.			6,--,--
		Klaas Jaks? Doornbos		1,10,--
		Gerrit Heins Wed.			4,--,--
		Jakob Jans Holwerda			1,--,--
		Petrus Johs. van der Werf		4,10,--
		Dirk Popes van der Weide		2,10,--
		Abe Gerrits Katsma			4,--,--
		Jak Lieuwes Hofman			1,--,--
		Wytze Jakobs Holwerda		4,--,--
		Jan Geerts Siccama			7,--,--
						  f 477,--,--


				   Transport f 477,--,--
Engwierum	Hein Geerts Kingma			1,--,--
		Siebren Jakobs Hoekstra		1,--,--
		Wytze Jelles Holwerda		1,--,--
		Klaas Rinzes Kerkstra		1,10,--
		Rommert Klazes Vettema		1,--,--
		Albert Hendriks Doornbos		2,--,--
		Hilbert Aants Fokkema		1,--,--
		Ype Rienks Zijlstra			3,--,--
		Pieter Lammerts Albronda		5,--,--
		Hendrik Klazes Leemborg		1,--,--
		Hans Blom				1,--,--
		Hendrik Jaks Obma			5,--,--
		Sjolle Harkus Wieringa		1,--,--
		Meine Jelles Holwerda		1,--,--
		Hendrik Sjoeks Plantema		1,--,--
		Tjeerd Dirks van der Weg		1,--,--
		Geert Andries Terpstra		1,10,--
		Harke Aukes de Roos			1,--,--
		Eit Pieters Kooistra		2,--,--
		Minne Alberts Zwart			1,--,--
		Thomas Doedes Dijkstra		8,--,--
						  f 520,--,--


				   Transport f 520,--,--
Engwierum	Halbe Hessels Hollander		7,--,--
		Jan Teunis Westra Wed.		3,--,--
		Dirk Jans Aartsma			1,--,--
		Jan Jans Alberda			5,--,--
		Auke Taekes Hofman			3,--,--
		Melle Roelofs Binnema		7,--,--
		Arjen Eelzes Kingma			8,--,--
Oostrum	Minne Douwes Mellema		8,--,--
		Pieter Oedzes Wed.			2,--,--
		Hein Jans Zijlstra			3,--,--
		Arent Jans Ploegsma			2,--,--
		Siebren Douwes Mellema		7,--,--
		Wiebe Watzes Bosma			4,--,--
		Marten Johs. Faber			1,10,--
		Petrus Holkema			4,--,--
		Jan Fokkes Witveen			4,--,--
		Johan Sjoerds de Vries		4,--,--
		Keimpe Hedzers v.d. Kooi		5,--,--
		Willem Alberts Tibma		3,--,--
		Klaas Gerrits Buwalda		2,--,--
		Harm Sipkes van der Weide		2,--,--
		Jantje Klazes Stiemsma		3,--,--
		Pieter Gerrits Rijpstra		3,--,--
						  f 611,10,--


				   Transport f 611,10,--
Oostrum	Sytze Bienzes Hiemstra		2,--,--
		Albert Jans Douwma			6,--,--
		Klaas Daniels Zijtsma		3,--,--
		Bote Jakobs de Vries		3,--,--
		Pieter Boomsma Senior		8,--,--
		Walle Melis van der Werf		3,--,--
		Pieter Boomsma Junior		2,--,--
						  f 638,10,--


Aldus opgemaakt bij ons Schout en Raden der
Gemeente Ee, den 5 July 1816.


J. van Assen
E.W. Meindersma
A.E. Kingma
W.J. Dijkstra
M.D. Mellema
J.M. Donga
B.S. Obma
R.M. Douwma
P.J. Sjoeks
S.D. Mellema


De Gouverneur van de Provincie Vriesland.
Gezien de Repartitie over de Ingezetenen van
de Gemeente Ee, de Somma van Zeshonderd
achtendertig Guldens en tien Stuivers door het
Plaatselijk Bestuur van de Gemeente Ee, opgemaakt

\ingevolge


ingevolge de Dispositie van den 15 Juny 1816 no. 494, ten
fine als in het hoofd dier Repartitie is vermeld.

	Approbeert en arresteert dezelve, en gelast de
Contribuabelen daarop gebragt, om de Sommen 
waarop zij zijn aangeslagen, aan den, daartoe
door gemeld Plaatselijk Bestuur te designeren persoon
te voldoen, bij poene van daartoe door parate execu-
tie geconstringeert te worden.

Leeuwarden den 10 July 1816

De Gouverneur voornoemd

J. Aebinga Van Humalda

Ter ordonnantie van Dezelve
De Griffier der Staten

M. Ypey

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.