Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Naamlijst van de deelnemers aan een ploegwedstrijd op 16 Augustus 1856 te Metslawier .
In het boek Pleatsen yn Eastdongeradiel van R. Tolsma, waarin de 58 boerenplaatsen van Oostdongeradeel worden beschreven met hun bewonersgeschiedenis van vaak 1511 tot 'heden', staat op pagina 269 een gedrukte naamlijst ter aankondiging van een 'Ploegwedstrijd'. Uit aantekeningen in de kantlijn valt op te maken dat koppel 3 (Jousma/Jansma) het won, voor 8, 14 en 5.

Naamlijst der mededingers bij den Ploegwedstrijd te houden op den 16 Augustus 1856 te Metslawier van wege de vierde afdeeling der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt

Naam en voornamen		Qualiteit		Beroep		Woonplaats

1. Marten Gerrits Elzenga	Ploeger		Boereknecht	Metslawier
Jacob Gerrits Elzenga		Ploegdrijver	Geen		Id.
2. Uilke Folkerts Sminia	Ploeger		Landbouwer	Lioessens
Jan M. Meindersma		Ploegdrijver	Geen		Id.
3. Lieuwe Ypes Jousma		Ploeger		Boereknecht	Nijkerk
Klaas Jansma			Ploegdrijver	Geen		Id.
4. Sjoerd Wiegers Reijger	Ploeger		Boereknecht	Id.
Gerrit Isaaks Cahais		Ploegdrijver	Geen		Id.
5. Geert Jans Jongsma		Ploeger		Boereknecht	Id.
Klaas Jansma			Ploegdrijver	Geen		Id.
6. Geert Gerrits de Zwart	Ploeger		Arbeider	Id.
Bote A. Koudenburg		Ploegdrijver	Geen		Id.
7. Hendrik Gerrits de Zwart	Ploeger		Arbeider	Id.
Jan B. Zuidema			Ploegdrijver	Geen		Id.
8. Willem Romkes Meinsma	Ploeger		Arbeider	Id.
Kornelis Durks Sjoorda		Ploegdrijver	Geen		Id.
9. Tiete Harings de Vries	Ploeger		Arbeider	Niawier
Hans Lieuwes Holwerda		Ploegdrijver	Geen		Id.
10. Teunis Pieters Dijkstra	Ploeger		Arbeider	Nijkerk

11. Jan Fockes Fokkema		Ploeger		Arbeider	Metslawier

12. Jan Titsma			Ploeger		Boereknecht	Paezens

13. Hendrik Meints Hamstra	Ploeger		Boereknecht	Lioessens
Martinus Lubberts Halbersma	Ploegdrijver	Geen		Id.
14. Eelke Johannes de Vries	Ploeger		Boereknecht	Niawier
Jacob Daniels Wiersma		Ploegdrijver	Geen		Id.
15. Jan Klazes Bandstra		Ploeger		Boereknecht	Lioessens

16. Douwe Wopkes Douma	        Ploeger		Gardenier	Ee
Jan Jans Talsma			Ploegdrijver	Geen		Id.
17. Pieter Jacobs Riemersma	Ploeger		Boereknecht	Niawier
Berend Sijbes Bos		Ploegdrijver	Geen		Id.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.