Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Register van betalingsordonnanties, Dokkum 1585-1612

W.H. Keikes


Uit: It Beaken 1964, pagina 53-56

Het register bestaat uit 3 gedeelten:
1. Processen verbaal opgemaakt februari-juli na afloop van het rekeningjaar.
2. Ontvangsten van geestelijke goederen
3. Fortificatiepenningen

In het tijdvak dat door het betalingsboek wordt bestreken maakte men in Dokkum de kerkelijke gebouwen van de roomskatholieken gereed voor de gereformeerde eredienst, liet de magistraat de stins bij de Zijl omtoveren tot een fraai raadhuis, herbergde de stad het college van de noordelijke admiraliteit en vond de afrekening plaats van de in deze en vroegere jaren tot stand gekomen verdedigingswerken.
Een selectie uit het register:

1585 november 12
"Lijcle Saecke zn heeft ordonnantie ter somme van thien carolus gulden vijftiendehalve stuuers vuijt saecken van derthien maenden solderhuijr van sestehalve lasten rogge den landtschappe toebehorende ende op sijn solder leggende."

1585 november 20
"Pieter Pieters zn van Harlingen heeft ordonnantie ter somme van hondert drie ende tachtichste halve car.gulden Alderheyligen verleden verschenen, weesende de helfte van drie hondert vijff ende sestich gelijcke guldens hem by accoerde toegemaect, ter ca(us)e vande verbeteringe aende drie stenen pijpen indes stadts wal leggende, gedaen als hij aengenomen ende sijn besteck waere, breder blijckende bijden instrumente in date den XVIII Junij 1585."

1586 maart 18
"Peeter Jans zn Veldtriel meede burgemeester heeft ordonnantie ter somma van XXV car. gulden XII st. vuijt saecken van vacatien ende expensen bij hem gedaen int becomen van de ordonnantie opte 300 tot des stads fortificatien, item van de 20 000 steen van Sijon, verclaringe nopens de reparatie vande boom ende vande deductie van de 52 florenenrente."

1587 april 13
"Egbert Pieters z. van bergum heeft ordonnantie ter somme van XX van wilgen poten den stadt gelevert tot beplantinge van des stadts wal."

1588 Juni 5
"Tijaerdt Tijaerdts zn, Lupcke Jacobs zn, Gosen Jans zn en Sippe Sijbe zn met hun consorten hebben ordonnantie ter somme van ses car. gulden XVIII strs. vande schanscorven opt bolwerck te brengen ende daer met eerde te vullen."

1599 juni 9
"Dirc Folckers z boumeester heft ordonnantie van dartich car. gulden acht penningen van steen ende kalck tot stadts profijt gecoft ende van 't witten vande kercke bij d'arbeiders verdient ende bij hem wt te keeren."

1606 oktober 24
"Pyter Mewus kistemaker van seven ende twintich car. gulden tien stuivers van holt ende verdiende loon volgens specificatie bij hem verdient aen het gestoelte inden kercke ende den predickstoel."

1607 oktober 2
"Pyter Mewues kistemaker voor het maken van een eeken besloten stek inden kercke met het ijserwerck voorden sanger tsamen sestien car.gulden."

1608 september 26
"Willem Janssen leidecker tot vier ende twintich car. gulden ende tien strs. voor een jaer gage ende enige andere diensten vant repareren den groten toorns ende kercke toorns blaeu leijdack."

Noot: Om het hier besproken Dokkumer archiefdeel ter grootte van meer dan 900 pagina's voor een breder publiek toegankelijk te maken is een transcriptie van de gehele inhoud vervaardigd door drs. F.A. Westhoff te Kollum (te raadplegen ten stadhuize te Dokkum). Er is nu ook een doorlopende paginering met potlood aangebracht omdat weliswaar vanouds bepaalde gedeelten waren gefolieerd maar sommige ook niet. Bovendien zijn bij die gedeelten die wel een folio-cijfer dragen destijds nogal eens vergissingen gemaakt, doordat een folio soms dubbel werd genomen of er werd zo maar een tiental vergeten !Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.