Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 62: 1708-1720 

Reinder Tolsma 

Dit boek begint met een index op namen 

1. Op 2 April 1708. 
Beschrijving en inventaris ten sterfhuize van Frans Reijners te Ee, zijn vrouw Grietie Jacobs, benevens haer eijgen projudicio gepossideert, trouwt opnieuw met Sijmen Sinses (Pytter Rinses??). Tvv Jelmer Reijners, geauth. curator actum divisionis over de kinderen van w. Frans Reijners by Grietie Jacobs in egte verwekt (volle oom)
Wegens Tedtie Franses int 10e jaer en Reijner Franses in 2 jaer
Onder de goederen:
Boerderij onder Ee met 72 pm Gedeelten van 16 pm onder Ee en Tipma 10 koeien, 2 bije korven, 6 merries met twee suijgvolens. Veel granen en erwten, kazen, 185 gg aan leggend geld, koopbrieven. Totaal aan 4014-24-: waarnaast nog ingebrachte goederen en geld. In mei 1708 scheiding vastgesteld, ook in 1709 en 1712 nog akten.

18. Op 9 mei 1708. 
Beschrijvinge en inventaris ten sterfhuize van Sipke Paulus, huisman onder Ee. Alle goederen en instrumenten tot nogh toe bij Antie Meijners ongescheijden gepossideert. Gaat weer trouwen met Hessel Franses. Tvv Jan Wopkes en Mr. Jan Goslinghs, geauth. curatoren over de nagelaten kinderen van wl Sipke Paulus, te weten ….jen Sipkes int 10 jaer en Paulus Sipkes in 6 jaer. 
Onder de goederen:
8 koeien, 3 merries, 3 schapen met lammeren Gedeelten van 21 pm bezaaide landen, 800 gg schulden Bl. 27: drie korven bijen.

30. Op 11 mei 1708. 
Inventaris en beschrijvinge ten sterfhuise van wl Pyter Eises, in leven schipper te Anjum, tvv Jenne Johannes mr. Smid te Oudkerk, bestevader en vervolgens legitime tutor over Trijntie Pytters van wl Pytter Eises bij wl Antie Jennes in egte gegenereert, mitsgaders Rinske Jans Roorda laest wed van wl Pytter Eises als moeder en wettige voorstanderse van hare kinderen bij wl Pyter Eises in egte verwekt (namen niet genoemd)
Onder de goederen:
O.a. een coopmans winckel bestaende in enige dosen, traven(?), schalien, vatties en verdere coopmans winckelwaren, sekere schuijtebrief 700 cg, een acte van Barghtogte door verscheidene personen gepasseert, nog een paar inschulden

39. Op 3 juli 1708.
Inventaris en beschrijvinge van enige mobile goederen in de kast bevonden en bij Geeske Gijsberts wed. wl Frans Pelgrims aan t huijs van wl de Heere Cornelis Bosman in leven scrs en ontv generael van OD naegelaten en aldaer gesturven tvv de Hoogh edel welgeboren Heere Hendricus van Wyckel Grietman over Gaasterland, curator over Tietske Fransen een naegelatene onmondige dochter van ged. Geeske Gijsberts bij wl gen. Frans Pelgrims in egte gegenereert
Onder de goederen:
Een Bijbel met silver beslagh, een slveren riem getekent met de naem van Eelke Clases, Kleren, geldstukken, brieven en instrumenten, obligaties, waarin de provincie, Van Wyckel en Burmania veelvuldig voorkomen.

45. Op 19 sept. 1708. 
Beschrievinge en inventaris van ’t sterfhuijs van Eelse Jacobs Siccama, in leven woonagtig en versturven tot Ee. Nagelaten aan Angenis Gerrijts benevens haer eijgen ongescheijden gepossideert tvv Mr. Jan Goslinghs tot Ee, bestevader en vervolgens legitime tutor over Trijnie old 10 jaer, Grijtie int 7 jaer en Eltien Eelses int 5 jaer, kinderen van wl Eelse Siccama bij wl Dirtjen Jans in leven egtel. getogen.
Onder de goederen:
Een koe

51. Op 28 nov. 1708. 
Beschrievinghe en inventarisatie ten huize van Gatse Lieuwes, mr timmerman en soutcoper (santcoper?) op Esumazijl onder Anjum, ende Tjeerdtie Wijtses echtel. En Gatse als vader van zijn drie voorkinderen by syn wl eerste huijsfrou Sytske ? (onleesbaar) tvv Pr Arent van Eningh (?) gelastigde van Petrus Berghsma, schrijver van een compagnie infanterie en Thijs Thomas, mr. Backer en molenaar tot Anjum gecommitteerden van de hypothequaire crediteuren van de geabandoneerde boedel van echt.
Onder de goederen:
8 corven bijen sampt bijhuijs en enige losse bije corven. Huijs en achterhuijs staende op de voet van de zeedijk op Ezumazijl. Houtsteck mede op Ezumazijl staende naest de herberg. Profijtelcke inschulden. Inhoud houtstek beschreven, Vele pagina’s met debiteuren van geleverd hout en arbeid te Anjum, Teerd, Engwierum, Ezumazijl, de polder, zeedijken, Holdinga enz.
De Nijkerckster gemene dijxgenoten sijn schuldigh ter saecke ontvangen balcken, rongen en arbeijtslonen den somme van achtien cargls en vijf centen.
Ids Jans tot Sioorda en Johannes Cuijper tot Nes CS resten van saecke houtwaren en arbeiijdslonen verdient aen’t postwerck, langh 21 voedt daer aen verdientb gelegen dese 21 voedt boven de Zijl den somma van 26 cg en 5 strs

77? Op 25 mrt 1709
Inventarisatie en beschrijvinge t sterfhuijse van Thijs Hoijtes tot Lioessens, van alle nagelatene goederen welke tot nog toe bij Baukjen Sijtses die weer trouwt met Liumme Goijtsens, tvv Lourens Sijdses coopman tot Lioessens, geauth. Curator over de vier kinderen van Thijs Hoijtes bij ged. Baukjen Sijtses in egte gegenereerdt, Maijke 16 jaer, Martien 14 jaer, Hoijte in syn 10 jaer en Geeske Thijssens oldt in haer 5 jaer
Onder de goederen:
13 koeien, 3 merries waerondereen met een fool, een parthij duiven.
Alles getauxeerd op 1841 cg.

90? Op 10 april 1709
Inenarisatie en beschrievinge ten sterfhuijse van wl Geert Tiebbes, huijsman tot Morra van alle goederen en papieren tot nu toe bij Pietie Hilles in bezit die weer gaat trouwen met Edse Reijners, tvv Roeloff Tiebbes en Sije Jans tot Lioessens en Morra wonende geauth. Curatoren over de kinderen van wl Geert Tebbes, gen Nanne, Hille en Claes Geerts bij ged. Pietie Hilles
Onder de goederen:
3 pm samen en half huis te Morra en 1/8 van een zathe tot Ee van Pietie Hilles zelf, bewoond door Hessel Frans
10 koeien, 2 swarte ruijnen, 2 merries en een geel driej. Peerdt
28 om te velde staende graenen. Totaal 1587 cg profijtelyck en 1908 debet

109. Op 10 juny 1709.
Mr. Hidde Ruird tot Niawier, geauth. curator over Pijter Douwes vrijgesel woenachtigh tot Dockum, nu major annis sijnde doet verslag en veranwoording van zijn rekening

110. Op 28 feb.1710
Inventarisatie en beschrijvinghe ten sterfhuijse van Aukjen Sjoukes, wed. van wl Dirk Doekles doch wederom in leven hertrout wesende met Gercke Gerrijts r schoenmaecker tot Nijkerck, tvv Doekle Dirck Mr schoenmaecker tot Holwert bestevader also legitime tutor en geauth. Curator over de twee voorkinderen met namen Weitke en Sjoerdt Dirx.
Onder de goederen
Seeckere acte van scheijdene uit 1704 tussen Doekle Dirx en Riemkjen Dirx van de goederen van Dirk Doekles Vele papieren. In maart 1710 is weer een scheiding, nu vanwege Gercke Gerrijts en de twee voorkinderen Sprake van dorpsrechter Harmen Harmens.
114. Op 17 maij 1710
Inventarisatie en beschrievinge ten huijse van wl Lieuwe Thomas huijsman tot Ee van alle de goederen actien en crediten en brieven en instrumenten ten gedagte sterffhuijse bevonden tvv Jan Jansen huijsman tot Oostrum en Pijter Eelkes huijsman tot Juswier curatoren ad acum divisionis over de vier weeskinderen van wl Lieuwe Thomas by saliger Antie Pybes synde desselfs laeste huijsvrouwe op aengeve van de voorsoon Thomas Lieuwes by voormelde Lieuwe Thomas en desselfs eerste huijsfrouwe Riemke Jacobs Baukjen Lieuwes 16 jaer, Rinse int 14 jaer, Bronger int 11 jaer en Cornelis Lieuwes int 7 jaer.
Een huijsinge ca tot Ee op de grote loon, 18 pm land en nog 25 pm. 18 koeien, 4 merries, 15 (koop)brieven, rekenboeken, aan leggend geld 3061 cg. Op 1 oct 1715 scheiding, later nog eens. Op bl 390 nog eens vervolg.

135. Op 29 maij 1710.
Inventarisatie en beschrievinge ten sterffhuijse van wl Douwe Douwes in leven huijsman tot Metslawier versturven, sulx van….en tot nogh toe bij Sipckjen Aernts desselfs huijsvrouwe pro indiviso gepossideert, tvv Michiel Michiels ontvanger van Nijkerk en Rodmer Alberts geauth. Curatoren over de vier achtergelatene kinderen van wl Douwe Douwes bij wl Jantie Alberts echtel. Gegenereert
Minne Douwes int 18 jaer, Trijntie Douwes int 15 jaer, Albert Douwes int 11 jaer, Douwe Douwes int 9 jaer. Onder de goederen
De affcoop van seeckere huijsinghe schuijre hovinge 100 p van Julius Unia, 51 pm en nog een huis te Metslawier. 18 melkkij, 4 merries, enighe duijven (Oldhuijstra Sate). Leggend geld 363 cg, 10 bladzijden obligaties en koopbrieven e.d. voorkinderen genoemd. Vervolg op bl. 196

157. Op 4 julij 1711.
Inventarisatie en beschrievingeten sterfhuijsse van Pijtie Hilles nu te echte gehadt hebbende enen Edse Reijners, doch voormaels getrout wesende aen enen Geert Tiebbes, tot Morra versturven tvv Sije Jans te Morra geauth. Curator over Hille Geerts int 16 jaer en Claes Geerts int 14 jaer naegelatene kinderen en erven van wl Pijtie Hilles bij wl Geert Tiebbes voorsz. Echel. Getogen
Onder de goederen
1/8 van een zate tot Ee, huijs en 5 ½ pm te Morra 8 koeien, 4 merries, een partij einden.
Testament uit 1702 van Eelcke Douwes, huurcontracten, koopbrieven, reversalen,

176. Op 5 augustus 1711
Inentarisatie en beshrievine ten sterfhuijse van wl Jan Swetses en Trijntie Andrijs in tijden echtel. onder het behoor van Juswier, tvv Uble Swetses huijsman tot Morra, geauth. Curator over Folckert int 16 jaer, Swetse int 13 jaer en Trijntie Jans int 10 jaer, kinderen en erfgenamen van wl Jan Swetses cu. Op aengeven van de naeste vrunden ten sterffhuijse tegenwoordigh,
Onder de goederen
8 pm land tot Jouswier en een half huis te Ee, 10 koeien, 5 merries, enige duijven. Koopbrieven en obligaties, huurcontracten.

198. Op 2 april 1712
Sijbe Fransen huijsman tot Metslawier mij ab secunda vota begeven hebbende met enen Stijntie Wopckes sonder alvorens aan Aefke Sijbes mjn voordochter bij Afke Minnes mijn wl huijsfrou uijtwiesine edaen te hebben, Volgt scheiding.

199. Op 27 april 1712
Inventarisatie en beschrievinge ten uijse van Hendrick Pijters tot Aenjum, soo men seght n onlangs op sijn reijs nae Hamburgh ter zee verongeluck, sulx tvv Taeke Uylckes en Folckert Dirx, geauth. Curatoren ver de vier naegelatene kinderen van voors Hendrik Pijters en Antie Popes in tijden echtel., van alle goederen welcke versegelt zijn.
Eelckjen Hendricks int 16 jaer, Sibbeltie Hendrix in haer ? jaer, Sybrigh in haer 8 jaer en Barber Hendriks in haer 6 jaer.
Onder de goederen:
Huijsinghe in de gebuirte van Aenjum, koopbrieven en obligaties berusten onder de curator Folckert Dirx.

215. Op 19 maij 1713
Inventarisatie en beschrievingen ten sterffhuijse van Waeltie Hiddes tot Aenjum versturven, tvv Hidde Edes, bestevader mitsgaders van Reijtse Sapes p/bantman ?? en Claes Sijmens naebestaende vrunden en curatoren ad actum divisioni over nevenstaende pupillen sampt Trijntie Pijters moeder en voorstander over haer drie kinderen by voorz. Waeltie Hiddes echtel. Gegenereert en dat van alle de goederen enz op aengeven van de weduwe Trijntie Pijters
Saecke Waelties oldt int 19 jaer, soon by Ijtie Saeckes verwekt, Tettie int 16 jaer, Antie int 12 jaer kinderen van wl gedachte Waeltie by wl Dieuck Sijmens voortgebracht.
Onder de goederen
Huis in de buiren te Aenjum, sekere sprietschuijte tot Esumazijl met hout bevracht.

229. Op 20 maij 1713.
Inentarisatie en beschrievinge ten sterffhuijse van wl Thomas Lieuwes tt Ee overleden van alle goederen….en by desselfs weduwe Trijntie Pijters tot dese tijd toe beseten, dat op het aengeven van gedachte Trijntie . Onder de goederen
Huis te Ee, 27 pm, gedeelte van een huis te Ee, 2 paarden met folen

240. Staat en resp. liquidatie, scheidingge en deilinge gemaaekt tusschen Rienk Tijmens als man en vooght over Stijntie Sippes tot Lioessens, Jacob Jans ontfanger van Pasens als curator ad actum divisionis over Wytske Sippes en Claes Sippes ex testamento erfgenamen van wyl. Haer vader en schoonvader Sippe Clases in leven ontfanger van Pasens voor ¾ parten ter eenre en Trijntie Eelkes wed. wyl. Sippe Clases voor har selfs en ex testamento voor ¼ part.
Goederen getauxeert op 28 junij 1712
Onder de goederen
Huijsinge schuijre hovine, bomen en plantagie waard 1834
Meer dan 35 pm land binnen en buitendijks, land tusschen de nieuwe en deoude dijk, de garige vijf, in de miedfenne, de ooster en de wester arme dijken, levendige have 822 cg
Totaal profijtelijk 716 cg, schadelijke staat 5176 cg.

251. 19 april 1714
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van wyl. Wijger Bruijns en dat van alle goederen actien en redten, bij vz Wijger Bruijns nagelaten en tot nog toe bij Dirkjen Wopkes, die haer nu wederom ad secundo vota heeft begeven met Ebe Jans, tvv Jan Goslinghs curator ad sctum divisionis over de kinderen van wyl Wijger Bruijns genaamd Pyter Wijgers olt in syn 16de, Wopkes Wijgers in sijn 13de, Pyttie Wijgers in haer 9de en Bruijn Wijgers in sijn 6te jaer.
Onder de goederen:
Seeckere huijsinghe en schuijre op de zate lands de groote a na een faem 80 pm, komende va de Raetsheer Liius van Haersma cu, Dirk Wopkes heeft het recht van 10 jaer geobtineert.
10 koeijen, 2 rieren, 4 hocklingen 5 kalvers, 4 peerden, een fole, twee korven beijen, 2 lege beijen korven en twee opsetters.
Jochem Geerts schoenmaker tot Ee, competeert een somma van 3 gg en 14 strs nopens geleverde 2 paer schoenen, dus 3 – 14 - : 

269. 27 april 1714
Inentarisatie gedaen ten serfhuijse an Eit Jans tot Metslawier en wel van alle oederen . tot nog toe bij Attie Andries die haer n wederom ad secundo voa heeft beeven met Gerrit Martens, tvv Sjoerd Johannes als curator ad actum divisionis over de kinderen van wl Eit Jans, genaamd Trijntie Eijtes old in haer 16de jaer, Antie Eytes in haer 10de jaer, Grietie Eytes in haer 6de en Andrijs Eytes in sijn ..de jaer
Onder de goederen:
Seeckere afcoop ca bestaende in Huijsinghe, schuijre, hovinge, bomen en wijdere meijers gereghtigheden staende en gelegen op een zate tot Metslawier eienaar Julius Jelto van Unia nl, groot 100 pm, 10 huijrjaeren, waarvan 3 verstreken, waarde 3000 cg 8 koeijen, 3 rieren, paarden, 4822 aan schulden

288. 28 junij 1714.
Inventarisatie en beshrijinge ten sterfhuijse van Wopkien Buwes in leve huisvrouwe van Reijnder Pijters tot Niawier, an alle de goederen … bij Reinder Pijters pro indivisio benevens sijn eijgen wordende gepossideert, tvv Jan Doekle old bysitter en Freerk Jans uijsman tot Bornwerhuijsen las curatoren ad actum divisionis over de kinderen Aukien (?) Clases old in haer 24ste(?) jaar en Pijter Reijnders oldt in sijn 19 jaar beijde kndren en erven van wl haren moeder Wopkien Buwes (Wepckien??)
Onder de goederen:
Seeckere afcoop waarde 2340cg ca bestaende in Huijsinghe, schuijre, hovinge, bomen en wijdere meijers gereghtigheden met de bruijckma en ontruiminghe van 72 pm soo bouw als greijdlanden, sonder jaren, een huijs en schuijr dor Wpkien en Reijnder aangecoght, 26 pm, 8 melkkoeien, 6 merrie peerden, kledinghe tot Claes Hendricks lichaem behoort hebbende,
De schrijver Petus Bergsma is schuldigh uit 1701 een bedragh van 1030, totale waarde 7505. Geert Buwes, schulden enz 13.832

314. 9 jan. 1715.
Inventarisatie en beschrijvinghe ten sterfhuijse van Pijter Tiepkes, in leven op het overset onder de clockslagh van Metselwier, tv Eesge Tepkes geauth. Curator over de voorkinderen, sampt Ballingh Geerts als curator ad acum divisionis, over haer nakint (niet enoemd) bij meerged. Pijter Tiepkes echtel. Gegenereert en dat an alle…. Ten voorn. Sterfhuijse bevonden, kinderen Claes Pijters, old in sijn 23 ste jaerJan Pijters old in syn 21 jaer, kinderen en erfgenamen van hun vader Pijter Tiepkes. 
Onder de goederen
Een huis ca te Metslawier, in de buijren, bewoond door Rommert Gerbens, drie koeien.

327. 9 jan 1715.
Inventarisatie en bescrijvinge ten sterfhuijsse van Bauke Lieuwes tot Anjum, en dat van alle …en tot nogh toe bij Grietie Ps die haer nu wederom ad secundum vota heeft beeven met Pijter Jochums, beneven haer eijgen pro indivisio, tvv Ye Jacobs als curator ad actum dvisionis over het kint van wl Bauke Lieuwes , genaamd Haije Baukes, old n syn 15de jaer.
Onder de goederen:
Huijs tot Anjum in de buijren een huijs te Eezumazijl, 7 schapen, heel veel debiteuren wegens geleverde winkelwaren, verfwaren, Rinse Geerts charger competeert voor impost, wijn en jenever genoemd o.a. uit Amsterdam, totaal 3768

341. 20 feb. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Sippe Jans tot Oostrum, van alle goederen…. En tot nogh toe bij Antie Gerbens die haer nu wederom as secunddo vota heeft begeven met Haije Sijdses, kindern Ja ippes oldt int 13e jaer, Gerben Sippes 8e jaer, Seijke Sippes in haer 6de en Antie Sippes in haer 4de jaer kindern enerfgenamen van hun wl vader, tv Cornelis Douwes huijsman tot Metselwier.
Onder de goederen
Seeckere stemdragende zate Landts, grot na naem en faem 66 m, bij Minse Tiallinghs als meijer bewoont en gebruijckt, waarde 7000cg, 14 pm, nog een stemdragende zathe, 14 koeien, 4 merrien, 1 hengstefole, inschulden 946, uitschulden (Scelto van Heemstra als landheer, de vier dienstboden aan bodeloon 129 cg, totaal 10.427 waaronder 6600 ingebracht door Sippe Jans en door AntieGerbens 2960.

357. Op 7 okt. 1715
Op huijden den 7 okt. 1715 compareerden Nanne Bodes voor hem selfs en Dirk Pieters Timmerman tot Anjum als curator ad actum divisionis over Beern Bodes en Trijntje Bodes samen kinderen en erfgenamen van haer wijlen olders Bodes Beerns en Tietske Nannes ten tyden echtel tot Anjum overleden ter eenre en Sijbe Jans voorm. Te echte gehadt hebbende Tietske nannes voorn. Ter andere omme met elkanderen te procederen tot liquidatie en resp. ontscheijdinghe van alle goederen, actien en crediten replijke goederen 252 by boelgoed vercogt, profytelyck staet 335, schadelyke staet 99

361. Op 6 nov. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Ds A. Bavius dienaer des goddelycken woords tot Aenjum en Rinske Brongers in tyden echtel. aldaer en dat van…..tvv Dr Franciscus Bavius als gelastigde van syn vader, Nicolaas Bavius , bisitter van Ferwerderadeel voor 1/3 deel erfgenaam van syn broeder, Abrahamus Bavius, Frans Bavius, Frederik Bavius en Wypkien Bavius, gesterckt met haer man Willem Span mediate erfgen. van haer wylen vader Bavius Franciscus inleven predikant to Bosum en immediate erfgenamen voor 1/3 parten van haer wylen oom Ds A. Bavius; Jan Johannes en Bartel Douwes als curatoren over Frans Johannes, Jacob Johannes, en Ebeltie Johannes drie buijten dese provintie mediate erfgen, van aaer wylen moeder Hittie Bavius en alsoo mede voor een darde part ab intestato erfgen. van haer wylen oom ds A. Bavius mitsgaders Lieuwe Brongers bisitter Ferwerderadeel voor een gerechte darde part ab intestato erfgenaem van syn wylen suster Rinske Brongers, Breghtie Hoites gesterckt met haer man Monte Buwes universeel erfgenaem van Lysbet Brongers en als voor 1/3 part erfgen. an aer wylen moei Rinske Brongers sampt Lieuwe Brongers voor sich self en als curator over Breghtie Piers en Johannes Piers mediate erfgen. van haer wylen moeder Attie Brongers en alsoo voor de resterende 1/3 part van haer wl moei Rnske Brongers van alle goederen…..ter presentie an e esamenlycke erfgenamen heeft Grietie Ballinghs als dienstmaeght alles aengegeven
Onder degoederen
Veel silver en silverbeslagh, bijels testamenten ook gegraveer, 42 manshemden, veel obligatien anaf 1675

377. Op 13 nov. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van wylen Beern Edes tot Aenghum overleden, tvv Sjoukien Beerns gesterckt met Sybe Symens voor 1/5 part erfgen. van wl Beern Edes, Aede Beerns 1/5, Reinuw Beerns gesterckt met Pouwlus Sippes voor 1/5 , Tryntie Symens als moeder en legitime tutrix over haer minderjarige kinderen met namen Tettie, Symen en Antie Thomas y wylen Thomas Beerns in eghte verwekt voor 1/5 erfgenaem van haer wylen grootvader Beern Edes, mtsgaders Claes Rinnerts als curator over Antie in haer 18e en Doetie Clasen in haer 16e kinderen en erfgen. van haer wylen vader Claes Beerns en alsoo voor 1/5 erfgen van haer wyl grootvader Beern Edes
Onder de goederen
seeckere huijsinge ca in de buijren tot Aenjum, 11 pm o.a. tusschen de olde en de nieuwe dijk onder Anjum, 5 koeijen 8 paarden, eenige corven met beyen mandeligh met Marten Sybes, leggend geld, coopbrieven, reeckeninghe, huijrcontract van de plaets

401. Op 20 maert 1716
Tierk Tieerds Mr Smit onder den Dorpe Aalsum my wederom ten tweeden huwelijk hebbende begeven met ….acke Everts (gedeeltelijk doorgehaald) sonder mjn oorkint Trybie Tieerds by myn wylen eerste huijsvrouwe Dieuke Andries in eghte geprocreert uitwysinge gedaen e hebben an hae moeders goederen, overgesien met Rienk Andries tot Arum als elastigde van synmoeder Antie Dirx de bestemoeder van emelde Tryntie Tieerds.

403. Op 24 okt 1716
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Marten Sybes op Ebwier onder Aenjum van alle goederen…..tvv Take Martens voor hem selfs, Doecke Martens idem, Trijntie Martens huijsvrouw van Jacob Bodes, Reitse Sapes curator ad actum divisionis over Jan Martens old 23 jaer, Claas Rinnerts idem over Johannes Martens, old 18 jaer, sampt Sape Lieuwes als idem over de drie minderjarige kinderen van Antie Martens met namen Trijntie, Lysbeth en Sybe Sioerts tesamen erfgen. van haer vader en bestevader Marten Sybes.
Onder de goederen
Stemdragende plaets 33 pm op Ebwier, 16 pm, 3 koeijen, 6 paarden, 5 korven met beijen, eenighe lege corven met opsetters,eenige krammen met een bey mes ?) veel obligaties, coopbrieven, met scheiding, uitschulden ontbreken, bedragen 2442.

418. Op 26 july 1717
Inventarisatie en beschrijvinghe gedaen ten sterfhuijse van Jan Goslinghs schooldienaer tot Ee an alle de goederen…tv Goslingh Jans schooldienaer tot Anjum, Wiert Jans schooldienaer en ontfanger tot Goutum, Antie Jans huijsvrouw van Dirck Folckerts, Jan Wopkes huijsman tot Engwierum als curator ad actum divisionis over Dirtsen Jans, 14e jaer, Hylkien Jans, 14e jaer, Grietie Jans, 9e jaer en Geert Jans, 9e jaer en deselve Jan Wopkes als curator over de kintskinderen namentl. Tryntie, 19e jaer, Grietie, 17e jaer en Eltien Siccama, 15e jaer kinderen van Dirtsen Jans by Eelse Siccama sampt Pieter Pieters mr schoenmaker tot Ee als vader van en Grietie Pieters kinderen van ….Jans en kintskinderen van Jan Goslinghs ieder voor 1/9 part seeckere halve schuijre en camer annexis, een schaep te halve, kerkegelt van Juswier, reversalen, brieven, huijrcontracten, mensen die nog floreen, zijlschatting, specien en reeëlen moeten betalen uit Jouswier Engwierum, afrekening uit 1719

440. Op 18 aug. 1717
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van wl Jan Dirx tot Metslawier van alle goederen… tvv Jan Formers als geauthoriseerde curator over Mayke Jans (12 jaer), nagelaten kind en erfgenaam van haer vader Jan Dirx, en vervangende haer overleden suster Dieuke Jans, na haer vaders dood versturven, synde de oederen alsnog by Aelie Jans, wed. van Jan Dirx die haer wederom ten tweeden huwelijk heeft begeven met Buwe Carstiens onder Collum
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in de huijsinghe, schuijre, hovinge, boen en plantagie ca te Metslawier de landen de Heere Unia n.u. 6 koeien, 5 merries, 37 pm bezaaide landen, 364 leggend geld, obligaties.

450. Op 1 oct. 1717
Jan Formers (Thoomers???) huijsman tot Metzlawier my ten tweeden uwelijk begeven hebbende met Ydtie Jacobs sonder alvorens aen myn voordogter Tryntie Jans, bij mijn wylen eerste huijsvrouw Ydtie Jans in echte verwekt uitwijsinge gedaen te hebben, daarom met schoonvader Jan Idses scheiding van 1500 cg

458. Op 20 april 1718.
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van Reiner Bartels huijsman aen de oude dijk onder Lioessens en aldaar overleeden, van alle de goederen… by desselfs weduwe Tryntie Eelkes tot dus ver gepossideert tvv Gerben Bartels tot Anjum, Ernst Bartels tot Pasens, Jacob Douwes als voorspraak van Johannes Bartels die absent is, Pieter Bartels schipper tot Pasens, mitsgaders Jan Pieters als geauth. curator over Eelke Eelkes (29 jaar??), nagelatene soon van Eelke Bartels onder hun sessen ab intestato erfgenamen van wylen Reinder Bartels.
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in de huijsinge, schuijre, hovinge ca, de Heere Yminge in qual. groot 51 ½ pm en nog 44 losse landen, 8 melkkoeien, 6 merries 1 ruin, eenige bye crammen met een mes (?)maart 1719 scheiding, totaal bedrag 4398 cg, ook 1722 nog eens.

470. Op 22 april 1718
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse an Johannes Tieerds tot Lioessens an alle de… tot nogh toe by desselfs nagelatene wed. Aafke Sipkes gepossideert tvv Jan Johannes en Hittie Joukes, wed. Tieerd Johannes als moeder van Jouke Tieerds, sampt Pieter Martens als vader van Frouk Pieters by syn wylen huijsvrouw Tietske Johannes in echte geprocreert, ook Anke Johannes hvv Anne Annes onder Rauwerd, mitsgaders Cornelis Douwes tot Metselwier aengehuwde Oom sich sterk makende voor Ydke Oeges en Pieter Oeges kinderen an Teetske (?) by Oege Eintes in echte getogen, alle erfgenamen van vader en grootvader Johannes Tieerds.
Onder de goederen
Eerstelyck seeckere afcoop bestaende in de huijsinge schuijre, ovinge, bomen en plantagie ca staende op de landen van bisitter Jouwersma groot na naem en faem 73 pm, 6 melkkoeien, 6 peerden huurconract, acten van uithandelinge, coopbrief 1682 , in schulden Tiepke Tiepkes te Nikerk, Johannes Tieerds ingebracht 2500.

Ongenummerd, fiche 14, 3e rij. Op 4 jli 1718 Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Jacob Sioerts onder Enghwierum overleeden van alle de….tvv Mintie Jelles als geauth curator over t minderjarige kint Antie Jacobs in haer 18 jaer een nagelaten kint en ab intestato erfgenaem van Jacob Sioerds 
Onder de goederen:
5 koeien, een merrie met een vole, 4 schapen en een ram, weinig papieren.

Ongenummerd.Op 9 aug. 1718.
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Dirkjen Wopkes laest huijsvrouw van Obe Jans onder Ee van alle de…tvv Claes Wopkes huijsman tot Enghwierum, volle oom en geauth. curator over de vier minderjarige kinderen van Wyger Bruijns en Dirkjen Wopkes met namen Pieter (18), Wopke (18), Tyke (?) (old in haer 14 jaer) en Bruijn Wygers (10?) wordende de goederen nog gepossideert door Obe Jans.
Onder de goederen
6 pm, 4 koeien, 3 peerden, 25 pm hoy in de schuijr, 25 pm bezaaide landen, huurcontract, scheiding 24 juli 1722

Ongenummerd fiche 14, 5e rij. Op 20 jan. 1719
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Aaltie Jans wed. van Jan Dirx tot Metselwier, die sich na de dood an haer wylen man nu voor de tweede maal wederom na de dood van haer man Buwe arstiens ten huwelijk heeft begeven met Sioerd Gosses en dat van alle … benevens Dieuke Jans, die na desselfs dood is versturen , tvv Jan Formers als geaut. curator over Maike Jans, nagelatene dochter en universele erfgenaem van haer vader Jan Dirx.
Onder de goederen
Seeckere afcoop huijsinge op de landen van de Heere Unia, met 77 pm, afcoop gewaardeerd op 3032 cg, 3 koeien, 5 merrien (totaal levendige have 576) Scheiding 27 juni 1731
Verder fiche 15

Ongenummerd fiche 15, 2e rij. Op 21 jan. 1719
Op huijden 21 jan. 1719….Pieter Jansen als curator ad actum divisionis over Wytse Gerrits, Hessel Gerrits, Zacharias Gerrits en Marike Gerrits, kinderen en erfgenamen van Gerrit Wytses by Aelie Hessels in echte geprocreert…..op ende teegens Aeltie Jans wed. van wl Gerrit Wytses haer nu wederom ad secundo vota begeven hebbende met Harmannus Harmanni schooldienaer tot Nikerk….omme met elkanderen te procederen tot het maken van staet sig…datie en resp. ontscheydinge. Goederen twv 1060 cg, veel debiteuren voor winkelwaren veel Nes, Nijkerk (o.a. Antoni Symens, Claes Eintes, Jan Douwes, Aart Ages, de armvoogden van Nikerk Lubbert Olberens) en Niawier. Seeckere huijsinge cum annexis tot Nikerk, Wytse Gerrits met lasten en profijten toe getauxeert op 430 cg, totaal aan waarde 4923 cg

Ongenummerd fiche 15, 3e rij. Op 17 feb. 1719.
Ten huijse van Jacob Sapes, huijsman te Anjum en aldaer overleeden sulx van alle….by de overledene nagelaten in possessie by desselfs nagelatene wed. Frouk Dirx die haer nu wederom ten huwelijk begeven heeft met Jan Piebes…tvv Rienk Tymens tot Lioessens als geauth. curator over Janke (14) en Japke (2) Sapes mitsgaders Sape Jacobs voor hem selfs, kinderen en resp erfgen. van haer wylen vader Jacob Sapes.
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in huijsine en schuijre ca staende op de gronden van Pieter Heins en Mchiel Freerx nu, 4 pm by de schans, 10 koeien, 6 merrien buijten 2 die in cummunie blijven, 25 pm bezaaide landen, (niet afgemaak?)

Ongenummerd fiche 15, 4e rij. Op 7 nov 1719.
Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huijse van wylen Jan Douwes onder den dorpe Neijkerk van alle de….door deselven metterdood nagelaten tvv Pijter Martens huisman onder vsz dorpe als geauth. curator in deese over deselve van weegens de twee kinderen door den selven by Itie Cornelis in egte verwekt met namen Gertie, Douwe en Aafke Jans wordende gedagte goederen bij Imck Taekes (?) desselfs nagelatenen wed.
Onder de goederen:
2 sijcke kalvers, 4 peerden, een overjaerse baergh, een magere baerch, een schaep, tien lammen, acht einden, ses hinnen en een haen, 20 pm bezaaide landen, 

Ongenummerd fiche 15, 5e rij. Op 3 jan. 1719
Inventarisatie en beschrijvinghe gedaen ten sterfhuijse van Hylke Ankes huijsman onder Ee, ter instantie van alle de goederen …. ende tot nog toe by Aeltie Saskers benevens haer eigen gepossideert, tvv Ankien Hylkes huijsvrouw van Pieter Dirx, Hylke Hylkes, Tryntie Andries, wed. van Claes Hylkes en als moeder en legitime tutrix over haer minderjarige kinderen by haer man in echte getogen, Antie Hylkes, huijsvrouw van Gerrit Geerts, Jeltie Hylkes, huijsvrouw van Jarigh Bartels, Piebe Sydses (ontvanger van Oostrum) curator ad actum divisioinis over Anke Hylkes (21) en Janke Hylkes (18) tesamen kinderen kintskinderen van wylen Hylke Ankes.
Onder de goederen
Een zate groot 100 pm, 37 ½ pm los land, seeckere huijsinge tot Ee, 9 koeien, 6 merrien , 1459 cg leggend geld, coopbrieven, 25 maij 1720 scheiding.

Ongenummerd fiche 16, 2e rij. Op 3 aug. 1720
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Wiltie Sippes en Antie Willems in tyden echtelieden tot Ee, ter instantie van de fiscael rat. off. weegens Rienk, Sippe, Willem, Obe en Antie Wilties en dat van alle de….by wylen voors. eghte nagelaten in presentie van Hylke Hylkes, Gerrit Geerts en Jarigh Bartels, neeven van voors. kinderen, vermits deselve weigeren om haer tot curatoren te laten authoriseeren, waerover proces sal worden gesustineerd dies onvercort ieder sijn regh
Onder de goederen:
14 pm nieuwland, seeckere zate lands met de huijsinge ca daer op staende groot 72 pm welke huijsinge Wiltie Sippes cu hebben op tauxatie tot 1261 gg, 3 koeien, 4 peerden,