Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708 

Reinder Tolsma 

Dit boek begint met een index op namen 

1.Op 21 jan. 1705. 
Inventarisatie en beschrievinge ten sterfhuijse van Bruijn Wijgers onder de clockslagh van Ee, van alle de goederen…tvv Jan Goslings tot Ee, als geauth. curator ad actum divisionis over de minderjarige kinderen van Aafke Bruijns, by Roeloff Clasen (Claes Roeloffs, int 18 jaer, Pieter Roeloffs, int 17 jaer, Rinske Roeloffs, int 15 jaer, Thijs Roeloffs, 13 jaer, Tytie Roeloffs, int 9 jaer en Aaght Roeloffs, int 6 jaer) in eghte geprocreert voor 1/3 neffens Wijger Bruijns als voljarig synde, alsmede Grietie Bruijns voor de resterende 1/3 part. 
Onder de goederen
Sekere huijsinge en schuijre, 81 pm, 10 melke koeijen, 5 merrien, enige duijven, een lieuwrik, de helfte van seven korven bijen, 12 ½ pm bezaaide landen, Corte staet, de mobile goederen twv 1119 g

12. Op 24 jan. 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Jantie Clasen onder de clockslagh van den dorpe Aanjum van alle…tvv Meinse Jans tot Engwierum als geauth. curator ad actum bonorum over de minderjarige kinderen van Rinnert Clasen (Auckjen int 20, Claas int 18, Sieuckjen int 16, Louwrens int 12 jaer) bij Gepke Louwrens in eghte geprocreeert en alsoo te samen Erffgenaemen van Jantie Clasen voorsz en dat alles op aengeven van Auckjen Rinnerts en Sioukjen Hiddes welke voor ’t versterven van Jantie Clasen aan voornmd int sterffhuijs syn geweest
Onder de goederen. 
Seeckeren afcoop bestaende in huijsinge enz. en 52 pm. 8 melkkoeijen, 4 merrien, reversalen, verschillende linnen buidels met geld, scheiding 2 april 1707

32. Op 31 jan 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Trijntie Poulus overledene weduwe van wl Pieter Gerrits ter instantie van Dirk Sjolles geauth. curator over desselfs naegelatene kinderen van alle de…en sterfhuijse bevonden opt aengeven van de bestemoeder van de kinderen en de dogter van het huis Barber Pieters. Kinderen: Jacob Pieters int 18 jaer, Barber Pieters int 13 jaer. 
Onder de goederen: 
Een huijsinge ca onder Metslawier beswaert met 2 gg jaerlyxs grondpagt

38. Op 18 april 1705
Alsoo ick Bottie Sijbes onder Morra my int twede huwelijk heb begeven met Johannes Lieuwes endee bij mjn vorige man Keimpe Douwes ses kinderen in egte hebbe geprocreert, met namen: Sijbe, Aafke, Abbeltie, Trijntie, Douwe en Dieuke Keimpes, sonder van desself vaderlijke goederen uitwijsinge hebbe gedaen…..500 cg scheiding/toewijzing vaderljke goederen

39. Op 30 apri 1705
Pieter Douwes meester smid tot Pasens mij wederom ad secunde vota met Trijntie Taekis, sonder alvorens aen Grijtie Pieters,mjn dochter bij Froukjen Broers in echte verwekt uitwiesinge gedaen te hebben, soo ist…450 cg scheiding/toewijzing moederlijke goederen

40. Op 17 junij 1705
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Wijtske Hiddes (gehuwd geweest met Ebe ??) tot Nijkerk, ter instantie van Hendrik Hendriks als geauth. curator over desselfs naegelatene kintskinderen van de goederen… alles op aengeven van de gesamentlyke erffgenaemen van vrnd Wijtske Hiddes, te weten Riemke Ebes x Jan Martens, Lysbeth Ebes x Pijter Baukes, Ebeltie Ebes x Pijter Martens en Wijger Ebes. Eebe Jans int 20e jaer en ..ke Jans in 18 jaer, kinderen van Jan Ebes en kintskinderen van Wijske Hiddes
Onder de goederen: 
Sekere huijsinge en smitte staande in den dorpe Nijkerk, drie koeien waeronder een droogh, leggend gelt (alles in een houten laadt) brieven en instrumenten terug tot 1686

50. Op 27 junij 1705
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Taeke Eijses in leven onder Oostmahorn onder den dorpe Aenjum woonoagtigh tvv Gatse Lieuwes, curator over Taeke Jans een kint van Jan Lieuwes en een kintskint van Taeke Eijses van alle de goederen… aengegeven door Hylck Jans, weduwe van Taeke Eijses
Onder de goederen
Een huijsinge en kamer op Eesumasijl, nogh een huijsinge en hovinge op Oostmahorn, 12 pm greijdtlandt, 4 koeien, 5 pm bezaaide landen, heel veel leggend geld in diverse specien, bijlbrieven, reversalen, coopbrieven

59. Op 3 april 1706
Idem, maar nu voor Antie Takes oldt in haer 18e jaer sijnde een kindt van Taeke Eijses by wylen Hijlk Jans in egte verwekt tvv Meinse Jans en Pijter Jansen, volle omen van Antie (dus nu een wees geworden) 
Bij boelgoedt verkochte mobile goederen 384 gg, verkocht huis Oostmahorn 104 gg, totale waarde 1635 gg, totale kosten 656, scheiding op 3 april 1706 en 5juli 1707

64. Op 13 juli 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Lieutske Gerx Tadama in leven onder de clockslagh van den dorpe Morra tvv Wallingh Ales voor hem selffs en voor zijn absente broer Gerk Ales, voorkinderen van Lieutske Gerx Tadama bij Ale Wallings in egte geprocreëert, mitsgaders Engel van Minnen curator over Heijn Jans (int 18 jaer) sijnde een naa soon van Lieutske Gerx voorsz bij haer twede man Jan Heijns in egte verwekt van alle de…. in possessie bij Sijbren Theunis beneffens sijn eigen, 
Onder de goederen
De affcoop bestaende in huijsinge, schuijre, hovine, bomen en plantagie en de bruijckma van 73 pm, 12 pm landt gelegen bij de Coij onder den dorpe Aenjum, 10 melke koeijen, 4 merrien, 45 pm bezaaide landen, obligatiën, reversael, huijrcontracten, testament, corte staet met getauxeerde goederen, totaal 9005 aan waarde, schadelijke staet 9326 en 16 juli 1706 de scheiding

81. Op 12 dec. 1705
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Antie Tieerds laest weduwe van Johannes Jurriens in leven woonagtigh op Teert onder den dorpe Aenjum tvv Pijter Sijbes, als geauth. curator over Rixt Alberts een kindt van Rixt Haijes bij Albert Feijkes in egte getogen, sijnde een kindtskindt van Antie Tieerdts, alles op aengeven van Tierdt Haijes en Trijntie Johannes van alle de….ten vrsz sterfhuijse bevonden
8 koeien, 3 merrien, 16 pm bezaaide landen, huijrcontracten, obligaties tot aan 1683

98. Op 9 jan. 1706. 
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Ympkjen Pijters in leven op Jaerla Zathe onder den dorpe Wetsens woonagtigh en dat van alle de goederen…ende tot nogh toe bij Anne (Ynse??) Sioerts benevens syn eigen pro indivisio gepossideerd, tvv Claas Sijdses, geauth. curator over Aeffke Jaspers (23 jaer), een dochter an Ympkjen Pijters en Jasper Clasen in egte verwekt
Onder de goederen
De gereghtigheijt van een Zathe Landts Groot Jaerla genaemt, tot Wetsens, ongeveer groot 74 pm, recht van een jaer huijringe, 15 pm land, een huijske staende op een affbreuk tot Wetsens wordende by Eijlert Jurriens bewoondt en gebruikt, 6 koeien, 4 merrien, drie bijekorven, 22 pm bezaaide landen, afrekening dd 29 jan 1703. Verder geen brieven en instrumenten

112. Op 8 feb 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Gepcke Popis, naegelatene weduwe van Dirk Pijters in leven Mr. timmerman te Aenjum, doch sigh wederom ad secunda vota ten twede huwelijk begeven hebbende met Folckert Dirx te Aenjum, en dat van alle de….tvv Sape Lieuwes als geauth. curator over Rinske Dirks (in 4 jaer) sijnde een dogter van wylen Dirk Pijters by Gepke Popes in egte verweckt, op aengeven van Gepke Popes. 
Onder de goederen: 
Sekere huijsinge en houtsteck, 24 pm waaronder De Calckfenne (6pm), De Bijlen (4 pm), land bij ’t Bandthoenders Huijs, huijs tot Anjum, partij duiven, ee koe, handscriften, olgaties, bijlbrieven, coopbrieven, inschulden uijt het houtboeck, vele bladzijden 

254. Op 18 mrt 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Hessel Clases en Grijttie Hessels inleven woonaghtigh op Pasumawal onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk t samen in een week overleden en gelijk ter aarde bestelt tvv Tijmen Jans, Gerrijt Wijtzes tot Aelsum en Nijkerk resp. woonaghtigh, mitsgaders Ids Hessels ontanger van den dorpe Hantumhuijzen, als geauth. curatoren over de nagelatene onmondige kinderen (Welmoedt int 11 jaer, Claes int 9 jaer, Hessel int 7 jaer, Gerryt int 4 jaer en Tietske Hessels oldt int 2 jaer) bij vrsz echtel. in leven in eghte getogen van alle de…ten sterfhuijse bevonden
Onder de goederen
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinge schuijre hovinge bomen en plantagie cum annexis, met de profijtelijke bruijkma van 96 pm land begeregtigt met 12 jaren huijrine van t etri 1706, nogh 3 pm bouwlandt onder Hantumhuijsen, nogh sekere huijsinge en hovine tot Nijkerk in de buiren op het lijkpadt staende, 9 koeijen, 3 rieren, 4 hocklingen, 1 geld rier, 4 merrien, 2 ruijnen, kledinge tot wylen Hessel Clases en Grijtie Hessels lighaam behoort hebbende, granen soo gedorschen als ongedorschen: weijt, haver, wintergarst, rogge, hoij, stroo en dak, 28 ½ pm bezaaide landen, veel leggend geld, Fetse Harmens als kerkvoogt is scldigh p handscrift in dato 1697 summa 200 ggls obligatie 1700, huijcontract met Bijsitter Gerrits Botma en Janie Nannes echte. met Hessel Clases, destijds vrijgesel 11-2-1693, na huwelijkop 8-5-1700 verneiuwd, 4 aug. 1708 rekening, tot bl. 268

275. Op 30 maart 1706. 
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Tijdtie Pijters wed. wl Claes Sijmens in leven woonaghtigh op Itskema zathe onder den dorpe Nijkerk, en dat van alle….bij Tijttie Pijters wed Claes Sijmens naegelaten en ten sterfhuijse bevonden tvv Lieuwe Clasen huijsman onder Nijkerk, Baukjen Clasen, hvv IJe Takes onder de clockslagh van Ternaerdt, Wijbren Clasen, huijsman onder Blia, voor drievierde parten erffgenamen van haer moeder en vader Tijttie Pijters en Claes Sijmens, mitsgaders Sierp Jans en Jan Joannes, beijde onder den dorpe Ternaerdt woonaghtigh, als curator en resp. tutoren ad acum divisionis over Jacob Sijmens int 19 jaer, Sijtske Sijmens int 17 jaer, Gertie Sijmens int 12 jaer, Ietske Sijmens in haer 10 jaer, en Eelk Sijmens int jaer, onder hun vijven kinderen en erffgenaemen van hun vader Sijmen Clasen, en alsoo uit dien hooffde voor ¼ part erffgenamen van hun bestevader en bestemoeder, alles opt aengeven van Sijke en Jacob Sijmens, kintskinderen van Caes Sijmens vorengedagt en…twe Jaren ten voorsz sterffhuijse gewoont, 
Onder de goederen
Sekere vierde part van Sathe en Landen met de huijsinghe daer op staende welke haer geheel is toekomende, groot 139 pm, Itskema genaemt, onder de Clockslagh van den Dorpe Nijkerk, 10 pm bouw omtrent de sathe, 10 p reijde meede aldaer, 3 à 4 pm greijde, de streng genaemt, 7 pm de lege Paesens onder Nes gekcht 1691), 16 einsen onder Visburen, 20 koeijen, 2 gelde rieren, 3 hokl., 2 ruijnen, 8 merrien, gereedschap enz. cledinghe tot het ligchaam van Claes Sijmens behoort hebbende, silverwerck, dooske met munten, veel granen op zolder, 51 pm bezaaide landen, vele “thoonder deses”, huijcontract met Elisabeth Langhwart en Claes Sijmens, coopbrieven, reversalen, scheiding 8-8-1707, 12 juni 1708, 2 mei 1710, 

303. Op 5 april 1708(6?) 
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Harmen Sijbes onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk en dat van alle…… ten vrsz sterfhuijsse bevonden tvv de Armevoogden van den Dorpe Nijkerk en dat van alle…soo actien als crediten alles op aengeven van Harmen Sijbes oldtste soon die daerinne wel en getrouwelijk te handelen willen enz. 
Onder de goederen
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinghe, hovinge, schuijre, bomen en plantagie elegen onder den Dorpe Nijkerk waeraff voor maij 1706 (1708?) tauxatie sal geschieden 6 koeien, 2 merrien, 24 pm bezaaide landen, leggend geld, coopbrieff van de plaets dd 25-5-1694 tusschen Jouke Cornelis als kerkvoogd en Harmen Sijbes (niet afgemaakt??) 

316. 23 april 1706 (?)
Staet en opstel soo profijtelijk als schadelijk van de goederen en erffenisse bij wl Antie Scheltes in leven huijsvrouwe van Johannes Takes huijsman tot Bollinghwier onder Nijkerk, met er doodt naegelaten en bij den selven Johannes Takes tot nu toe pro indiviso gepossideert, op aengeven van Johannes Takes ter requisitie van Sioerdt Ijskes huijsman onder Hantummeruijtbuijren, als vader en wettige voorstander van syn drie kinderen bij Auckjen (Anschjen?) Arriens sijn overl huijsvrouw en als zodanig halve erfgenamen van Antie Scheltes en Johannes Takes als vader en wettige voorstander over sijn soon Take Johannes voor de andere helffte
Onder de goederen
Verkoop onroerend goed 794, afkoop gekocht door Louwrens Takes (?) voor 2225, leggend geld 42 gg enz. totaal 3185 gg, schadelijke staat, landvrouw wed De Vries, aan de Smdt en Schoenmaker en Hendrik Hendrik van wat brandewijn, totaal 1984. 

321. Op 26 april 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Taeke Feijkes en dat van ……bij denselven naegelaten en alsnogh bij Antie Willems, benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert, tvv Sijbe Siolles als curaor ad actum divisionis over Taeke Taekes enigste en universele erffgenaem van sijn vader Taeke Feijkes bij vorengedaghte Antie Willems in eghte geprocreëert, Antie is aangeefster willens nogh wetens iets te verswijgen
Onder de goederen
Sekere huijsinge ca te Pasens Taeke Feijkes voor’t eghte toebehorende, leggend geld 177 cg, broer Folkert Feijkes (?), ook scheiding dd 26-4-1706

329. Op 1 maij 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Bauckjen Douwes laest wed. wylen Rinse Tierx in leven woonagtigh tot Ee van alle…..ten vrsz sterffhuijse bevonden tvv Douwe Pijters (tot Menaam) als bestevader over Sioerdt Herckes (int 13 jaer) en uijt dien hoofde curator over deselve, mitsgaders de Armevoogden van den Dorpe Ee wegens Wijtske en Antie Rinses kinderen van meergemelde Bauckjen Douwes by Hercke Sioerdts en Rinse Tierx resp. in egte getogen
Onder de goederen
Mobile goederen worden by boelgoed verkocht voor 148 cg, leggend geld 124 cg, twee thoonder deses à 500 cg, landtschapsobligatien 1682 en 1695 (onder Sijdts Tierx) doodtschulden 30 cg, scheiding 3 mei 1706

334. Op 18 maij 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wl Pijter Aukes en Lijsbeth Ubles in tijden echtel. woonaghtigh en versturven tot Ee en dat van alle…ten vrsz sterfhuijse bevonden tvv Sybren Minties tot Ee als geauthoriseerd curator over de naegelatene kinderen, Auke (int 10e jaer) Taetske Pijters (olt int 7 jaer) Grytie Pijters (in haer 3e jaer) en Dieuke Pijters (oldt 4 weeken) en erffgenamen van Pijter Aukes en Lijsbeth Ubles voren gedagt opt aengeven van de naeste vrunden in t sterfhuijse tegenwoordigh
Onder de goederen
18 pm land, sekere huijsinge en hovinge ca staende en gelegen in vrsz dorpe, sampt de cuijpers winckel en desselfs gereedtschappen, mobilaria in boelgoed verkocht, schrieffboek waer uijt de inschulden te sien zijn soo volght, 1 koe

342. Op 9 juni 1706
Corte Saet van de goederen en effecten bij Lieuwe Folkerts ongescheijden gepossideert soo nopens de goederen van sijn doghter Trijntie Lieuwes bij Rienschk Reijtses in egte verweckt en voornoemde Lieuwe Folkerts sigh wederom ad secunda vota ten twede huwelijk begeven hebbende met Haebeltie Jans
Onder de goederen
Wegens in breng Lieuwe Folkerts3292, wegens erfenisse van Jetske Tiaerdts 29 cg, wegens sijn oom Hijlke Tieerds 190, totaal 4471 cg, wegens inbreng Rienschk Reijtses 1555, deel van Monta zathe enz in totaal 1706 cg Vaste goederen, de huijsinge ca alwaer ´t grauw peert uijt hangt, 31 pm , landen onder Monta zathe, Monta hornleger, in´t langhland, obligaties, thoonder deses, bijlbrieven

353. Op 4 augustus 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wylen Aeffke Minses wed. wylen Abe Sijmens in leven woonaghtigh en versturven tot Niawier van alle…. ten gedagte sterfhuijse bevonden tvv Rinnert (Binnert?) Sijmens en Melle Minses als geauth. curatoren en resp tutoren (volle omen) over de naegelatene kinderen en erffgenamen (Simen Abes int 14e jaer, Ruerdtie in’t ? jaer, Janke int 6 jaer, ..aerentske(?) Abes int 3 jaer) van wylen Aeffke Minses by Abe Sijmens in egte verwekt op aeneven van de dienstboden in’t sterfhuijs tegenwoordigh
Onder de goederen
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinge schuijre hovinge bomen en plantagie ca met de profytelijcke bruijckma van 64 pm, 14 huijrjaeren tot Niawier, 8 melkkoeien, 5 merrien, 42 pm bezaaide landen, leggend geld, huijrcontract met Margareta van Zijtzema

368. Op 1 september 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wylen Heyn Botes in leven woonaghtigh en versturven onder t resort van den dorpe Engwierum, sulx van alle…..by denselven naegelaten en tot noch toe bij Trijntie Jaspers als moeder en legitime tutrix over hare kinderen Jasper, Pijter, en Aeghtie Heyns, by wylen Heijn Botes vorengedagt in eghte gegenereert pro indivisio gepossideert tvv Mr Jan Goslinghs en Johannes Clasen tot Ee en Engwierum woonaghtgh als geauth. curatoren ad actum divisionis over Bote Heijns (oldt in syn 24e jaer, by Saeckjen) en Saeckjen Heijns (oldt in haer 18e jaer, by Sijtske), kinderen van wl Heijn Botes by wl Saeckjen Taekes en Sijtske Metskes in eghte geprocreert, alles opt aengeven van Trijntie Jaspers
onder de goederen
8 koeien, 7 rieren, 11 hoklingen, 1 bolle, 1 osse, 9 koekalen 1 bolle calff, 4 swarte merrien, 1 bruijn, 1 hinxte foole,1 overj. barg, 3 winterbargen, 12 droge schapen, 7 melke schapen, 15 lammen, 2 gansen, parthij einen, partij hennen, enige duijven, dardehaff korff bijen, 34 pm bezaaide landen, huijrcontract van de plaets 1692, inschulden wegens de voedpenningen der beesten, o.a. Goijtsen Cornelis te Nijkerk en Taeke Heijns (zoon?) scheiding 9-7-1707 tot bl 387

391. Op 4 september 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Gatse Foekes/Fockes in leven woonaghtigh en versturven op de stiem gehorigh onder den dorpe Aenjum van alle de… by deselven naegelaten en tot nogh toe bij Hendrikje Eelses sijn wl huijsvrouwe benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert tvv Hittie Gatses, gesterckt met haer man Heijn Fransen, Rinske Gatses gesterkt met haer man Pijter Joannes, mitsgaders Sioerdt Johannes tot Metselwier, volle oom, als geauth. curator over Foeke Gatses(in’t 18e jaer) een kindt van wl Gatse Foekes by wl Wijtske Johannes in eghte gegenereert, sampt Reijtse Sapes, huijsman op Abwier, als geauth. curator ad actum divisionis over Trijntie (int 10e jaer), Ocke(int 8e jaer) en Wijtske(int 7e jaer) Gatses bij Rixt Ockes in eghte geprocreeert op aengeven van de praesente vrunden in’t sterfhuijst tegenwoordigh
Onder de goederen
8 koeien, 4 rieren, 3 merrien, 1 ruijn, 5 schapen, 39 pm granen in de schuijr, huijrcontract met dr Langwart/Gertie Hoek, geld in buijdels, scheiding dd 18-10-1707, opbrengst boelgoed enz. 1746 cg, schadelijk 1181 cg

408.Op 2 oktober 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Jans laest wed. van Jan Brandts in leven woonaghtigh en versturven tot Aenjum, sulx van alle… ten gedagten huijsse bevonden tvv de gesamentlycke en naeste vrunden praesent ten vrsz sterfhuijsse Onder de goederen
Leggend geld en wat kleren en meubels

418. Op 26 januarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Johannes Takes in leven huijsman woonaghtigh en versturven op Itskema Zathe onder den dorpe Nijkerk sulx van alle…..ten gedagten sterfhuijsse bevonden tvv Bodis Harckes huijsman woonaghtigh onder den clockslagh van Ternaerdt, geauth. curator over Take Johannes, de soon van Johannes Takes vorengedagt, alles op t aengeven van Trijntie Dirx, de dienstmaeght praesent in t sterfhuijse vorengedagt 
Onder de goederen
Een huijsinge cum annexis tot Bollinghwier leggende bij Johannes Takes ??? vercogt te sijn aen Jarigh Rinses voor de somma van 100 cg dit pro memorie, 13 pm buitendijks land te Ternaard, 2 koeien, 1 rier, een vos, 2/3 jarig ruijn, 1 schaap, parthij hennen, weinig inboedel, enkele obligatien, koopbrief huis, testament en scheiding van Petrus Petri Nauta, meer niet

425. Op 7 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Jurrien Jillerts in leven huijsman woonaghtigh en versturven tot Metzlawier sulx van alle….ten gedagten sterfhuijse bevonden in bijwesen van de armevoogden van genoemden dorpe, edogh sijn vrouw Jaike van Wyckel, wed. wl de scrs Cornelis Bosman de jonge en de Heere Fredrik van Vegelin n.u. praegnantste en hypothecaire crediteuren van wl Jurrien Jillerts vorenged. alles op’t aengeven van Esge Tiepkes ouderlingh der gereformeerde gemeente Jesu Christi in Metzlawier ten sterfhuijse arbeijdende en vervolgens aldaer praesent, 
Onder de goederen
8 koeien, 4 rieren, 3 merrien waronder twee met volen zijn, 4 schapen, 1 ram, 7 eijnden, partij hennen en een haen (cledinge tot wl Jurrien Jillerts en tot wl Minck Everts lighaam behoort hebbende = vrouw??) in’t cantoor bevonden, huurcontracten 1698, meer niet

438. Op 9 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Gerk Romkis, in leven huijsman onder ’t resort van Aenjum, sulx van alle….ten gedagte uijse syn bevonden tvv Tiepke Jans bestevader en verv olgens legitime tutor over de kinderen van Gerk Romkes bij sijn wl vrouw Lijsbeth Tiepkes in eghte gegenereert alles op t aengeven van Tietske Nannes naegelatene wed. van Gerk Romkes die daeromme om t selve wel en getrouwelijk aen te geven willens en wetens ijkts te verswijgen den behoorlijken ede daer toe staende in handen van gedagten commissiaris gepraesteert
Onder de goederen
8 koeien, 3 rieren, 3 hoklingen, 4 merrien, enighe duijven, granen op de solder, 11 p coolsaedt, 18 pm granen, sijden spek, pekelvlees, veel schulden uitstaan

458. 18 feb. 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Annes wed. wl Thomas Annes, in leven huijsman en versturven op Ebwier onder den clockslagh van den dorpe Aenjum, dogh wederom ad secunda vota sigh ten twede eghte begeven hebbende met Minne Wijtses, tvv Tiepke Jans (olde oom) en Marten Sijbes onder Anjum, geauth. curatoren ad actum divisionis over de naegelatene kinderen en efgenamen van wl Trijntie Annes, met namen Idtske Thomas int 14e jaer, Anne Thomas int 12 jaer, Jacob Thomas int 8 jaer en Bauke Thomas int 4 jaer by wl Thomas Annes in eghte gegenereert, alles opt aangeven van Trijntie Annes
Onder de goederen
7 pm greijde, de hoogfenne onder Aenjum, 4 pm op t hooghgreijn onder Aenjum, 3 pm op de Mursworven, 9 pm op de Riedtwal, de affcoop bestaende in sekere huijsinge, schuijre, hovinge, bomen en plantagie ca met de ontruijminge van 80 pm (waerde 2153 gg) 10 melke koeijen, 6 hoklingen, 4 merrien, 1 swart enter merrie, silverwerck, 34 pm bezaaide landen, huurcontract met Edsart van Burmania n.u. te reste van de pallagie en t slaen (dijkwerk) boven het slaen van 11 voet, de groote knegt en de kleijne knegt, 1 maart 1707 scheiding, ook maart 1712

470. Op 25 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Dirk Dirx cum uxore tot Nijkerk van alle de….en ten vsz sterfhuijse bevonden tvv de armevoogden van den dorpe Nijkerk alles op t aengeven van Sibbeltie Cornelis de huijsvrouw van Tiallingh Sijbes ten sterfhuijse tegenwoordigh en alhier toe specialijk versogt
Onder de goederen 2 koeien, 2 schapen tot Pasens bij Bote Sipkes, 1 schaap tot Joannes ? twee idem in de buir fenne, verder alleen kleren en bedsgoed, meubelen, enz. 

47?. Op 13 april 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Janke Andrijs laest wed. van wl Haantie Dirx in leven woonaghtigh tot Niawier, naelatende een soon met namen Olbert Harrijts woonagtigh tot Vlissingen in Zeelandt, tvv de dorprechter Hdde Ruirdts tot Niawier als geauth. curator ad actum bonorum over vrnde boedel
Aentekeninge van wat in de kast is bevonden: wat kleren “wijders de verdere replijcke goederen bij boelgoed op huijden 13 april 1707 vercogt

48?. Op 1 maij 1707
Jan Sickes tot Metselwier verclaert dat sijn egenwoordighe huijsvrouw Tijtie Johannes bij mij ten huwelijk heeft ingebragt 800 cg en ¾ van 11 pm land te Nes

493. Op 12 julij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Dirk Jansen in leven wagenmaker tot Nijkerk en Aeltie Gosses in tijden echtel., sulx van alle…bij deselve naegelaten tvv de bestevader Jan Jansen tot Nijkerk en vervolgens legitime tutor over de kinderen met namen Gosse Dirx int 7 jaer, Jan Dirx int 4 jaer, en Evert Dirx int 3 jaer, alles opt aengeven van de vrunden int sterfhuijs praesent
Onder de goederen
Sekere huijsinge en hovinge cumannexis bi Forma (?) van affcoop, de kerke Nijkerk de gronden toebehorende met de profijtelijke bruijkma van 11 ½ pm bezwaert met 4 floreen min een real, de gerechte helfte van 24 pm onder Nijkerk (Ferw.), de helfte van een bilplaets 32 morgens onder Vrouwen (parochie?), nogh een vierde part van een bilplaets in ’t geheel 36 morgens, 3 koeien, 3 schapen, 1 lam, 1 overj. barg, enighe duijven, negen korven bijen, de eregte helfte van deselve enige bije gereedtschappen, 1100 cg credit van Jan Clasen, 100 cg van Andrijs Jansen, 250 van Mevis Freerx, soon van Claaske Jans, 250 gg van Einte Mients, de helft van 1800 cg van Jan Clasen en Trijntie Gosses, De kerkvoogden van den dorpe Westernijkerk zijn 120 cg schuldigh, 500 cg van Eelse Meijnerts uit 1693, huijrcontract van 1701 tussen de kerkvoogden van Nijkerk en Jan Jansen, 200 cg van Mettie Drx, wed van Lieuwe Jansen tot Nijkerk, coopbrieff in dato dd 2 junij 1701 tusschen Jan Jansen en wl Dirk Jansen opgeregt beroerende de huijsinge, schuijre, hovinge, sampt wagenmakerie met 11 ½ pm nog 500 te betalen, 200 van Schelte Freerx van Wierum, een schrijffboek, beroerende de uijt- en nschulden soo nopens de wagenmakerie als andersins

501(?). Op 31 augustus 1707
Inventarisatie en respectieve beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Sioerdt Sioerdts op Sjoorda tot Nijkerck van desselfs effecten meterdoot naegelaten
Levendige have: 2 koeien, 1 rier, 1 hocklingh, 2 kalvers, 2 merrien, 2 lammen, 1 bigge, 4 hennen met een haen, eenighe brieven van gheen waerde, leggende gelt dat is alles) 

503. Op 13 september 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Marten Hilbrandts en dat van alle… ende tot nogh toe bij Hincke Andries desselfs weduwe benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert, dogh nu sich ad secunda vota met Tierck Alles hebbende begeven tvv Hilbandt Wijtses en Folckert Tietes(?) als curatoren over de kinderen en erven (Hilbandt Martens int tiende en Riemck Martens,oldt int sevende) van vrsz Marten Hilbrandts alles opt aengeven van Hincke Andries
Onder de goederen
Huis te Pasens, 5 pm te Nes, 1 koe, coopbrieff van het huis en van de 5 pm , de winckel en al het ghene dat daer aenbehoort is getauxeert op 64 gg (aantal debiteuren genoemd) scheiding 12-10-1707

508. Op 7 oktober 1707
(Alleen aanhef, niet afgemaakt) 
Op huijden desen 7en 8ber 1707 compareerden voor ons Bijsitter Jan Doekles als comm. en Dr. Pierius Ljklama à Nijeholt secrs der Grietenie Oostdongerdeel, Jakle Sijbrens oldt in sijn 15 jaer voor hem selfs en wegens sijn broeder Reijner Sijbrens in sijn 10 jaer, sampt Sijbren Sijbrens in sijn 7. jaer geadsisteerd met de fiscaal rat. off. deser deele reqrt en Sijbe Thijssen huijsman onder den dorpe Nes, aenbehoude ome van de reqrt (meer niet) 

512. Op 8 october 1707
Op huijden den 8en octob. 1707 compareerden……Welmoedt Tijmens old 14 jaer, voor haer en wegens haer suster Antie Tijmens int 11 jaer en Baukjen Tijmens in haer 6 jaer kinderen van Ydtie Hessels bij wl Tijmen Jansen in eghte geprocreert, Hendrik Hansen, mr groffsmid onder Aelsum, 
Idem compareerden Claes Jacobs burger en mr. wagenmaker binnen Dockum man en voogdt over Sioerdtie Tijmens sijn huijsvrouw, sampt Hendrik Hansen Mr. Smidt onder Aelsum als geauth. curatoren ad actum divisionis over Welmoedt, Antie en Baukjen Tijmens . Ydtie Hessels haer wederom ad secunda vota begeven hebbende met Auke Fransen, tvv Ids Hessels ontvanger van Hantumhuijsen, volgt scheiding
8 pm, 5 pm, 7 pm, Zathe onder Aelsum met 66 pm van Edzart van Burmania, zathe onder Hantumhuijsen, inoedel enz enz. totale waarde 5830 c, scahdelike staet 2795 cg, volgt de verdeling onder de vier kinderen

531. Op 26 october 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Lolke Edes in leven woonaghtigh en versturven in de schans onder Aenjum, van alle de…. ten edagten sterfhuijse bevonden tvv Beern Edes en Hidde Edes, geauth. cuatoren over Ede Lolkes int 19 jaer en Claes Lolkes int 15 jaer, kinderen van Lolke Edes by Ytske Hendrix in egte gegenereert tvv de verdere naeste vrunden ten sterfhuijse tegenwoordigh
Onder de goederen: 
In een leeren buijdel “leggende gelderen” + scheiding

538. Op 21 december 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Lourens Jakles in leven huijsman tot Bollingwier onder Nijkerk en dat van alle de…bij den selven met er doodt syn naegelaten tvv Sijbe Thijssen huijsman tot Wie onder Nes als geauth. curator over de naegelatene kinderen van Sijbren Jakles in die qlt mede erffgenaem ab intestator van geseijde Lourens Jakles
Onder de goederen
Eerstel. sekere huijsinge, hovinge, bomen en plantagie cum annexis tot Bollinghwier onder Nijkerk met de profijtelicke bruijkma van ontrent 88 pm, 9 koeijen, 4 hocklingen, 6 merrien, winterbargh, 3 schapen, parthij eijnden, enige hennen, enighe duijven, granen soo gedorschen als ongedorschen, 70 lopen haver op de solder, weijt, coorn, rogge, 9 pm somercoorn in de schuir nogh 3 ½ , 15 pm haver, 6 pm weijt, 4 pm rogge en 3 pm bonen, 5 pm engels coorn, 23 pm bezaaide landen, brieven en instrumenten niet gevonden en ook geen gelt
scheiding op 4 april 1711 (uitvoerig) ook brieven in bezit bij Aeltie Louwrens, weduwe van Jakle Bockes (waaronder Pijter irx die een huis koopt op Bollingwier voor 1700 gg) 

???. Op 5 maart 1708
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wl Barthel Jans in leven huijsman op Midhiusen onder Ee woonaghtigh, van alle de…en tot nogh toe bij Antie Folkerts benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert welke Antie Folkerts sigh ten tweden eghte begeven hebbende met enen Dirk Sijbrens insgelijks huisman onder Ee, tvv Mr. Jan Goslinghs geauth. curator ad actum divisionis over de naegelatene kindere (Tieerd Barthels int 6 jaer en Doecke Barthels int 4 jaer) van wl Barthel Jans bij Antie Folkerts in egte gegenereert
Onder de goederen
Zathe met 66 pm, nogh ee huijsinge op Midhuisen op de gronden van Mevrou Humalda, 9 koeien, 4 riern, 3 hocklingen, 1 ruijjn, 1 merrie met swart merrie fool en nog 4 merrien, 1 bruijn enter merrie, 1 bargh,3 schapen, 1 ram, enighe hennen, graene gedorschen soo ongedorschen, 43 pm bezaaide landen, scheiding 22-7-1709