Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 60: 1696-1704 

Reinder Tolsma 

Dit boek begint met een index op (plaats)namen.

1. Op 10 augustus 1696
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Maijke Idses (…) (Aenjum?) hebbende Marten Nitterts van alle …. by Maijke Idses naegelaten en tot nog toe by Marten Nitterts benevens syn eigen indiviso gepossideert tvv Folckert Idses als curator over Antie Martens(16), Waeltie Martens(14), Marten Martens((?), Trijntie Martens(9), Nittert Martens(7), kinderen en erven an Maijke Idses by gedachte Martens Idses in eghte verweckt, Marten Idses ad secunda vota hebbende begeven met Impke Jans
Onder de goederen
6 pm land, 10 melke koeijen, 2 enter rieren, 2 hocklingen, 1 enter bolle, 5 merrien, partij endvogels, enz.18 pm granen, alles getauxeert op 1824 cg, reversalen, Jacob Nitterts ook genoemd (totaal 2870 cg) Schulden 2116 g

12. Op 6 maart 1697
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Trijntie Buwes/Bouwes achtergelaten hebbende Hette Gerrits tot Oostrum van alle de… ende tot nogh toe by Hette Gerrits bevenens syn eigen indiviso gepossideert tvv Gercke Etes en Dirk Bouwes las geaut. curatoren ad actum divisionis over Trijntie Bouwes voorkinderen (Ete Jans 9 jaer, Harke Jans in het seste jaer) by Jan Etes in eghte verweckt benevens Hette Gerrits voor hem selfs en als vader en legitime tutor over syn kint (Gerrit Hettes), by gedachte Trijntie Bouwes in eghte getogen
Onder de goederen
Sekere huisine schuire hovinge bomen plantagie en verdere meiersgerechtigheden met de profijtel. bruijckma van 50 pm staende en gelegen tot de ……onder de clockslagh van Ferwert, 8 koeien, 5 rieren, 6 hocklingen, 5 suigcalvers, 2 merrien, 5 tamme endvogels, 48 cg leggende gelt, huijrcontract 1684, Dirk Bouwes onder Bleie, de ontvanger van Oostrum , daarna een “corte staet van Trijnie Bouwes in leven huijsvrouw van Hette Gerrits” dd 29 martij 1698, totaal 1855 cg waarde, 1936 schuldig + scheiding

26. Wilco van Holdinga Baron tot Schwartzenbergh en Hohenlantschbergh vrij en erfheer van…(Ameland?) Grietman over Barradeel en mede gedep staet van Frieslandt, Anna Dodonea, idem, Edzart van Burmania, Jeannette Isabella, idem, Sicco van Goslinga, tsamen kinderen en erfgenamen van Georgh Wilco Baron van idem . Scheiding goederen van Rixt van Donia, wed. Camminga (erfenis 19 martij 1690) Dan volgen de conditien, dan de goederen:
sate te Pasens Wiltie Claesens gebr., sate oude dijk, daarna aantal zates van on. 5 pm met stemdragendehuisstede onder Wetzens, Paesens, Teerd, Hiemstra op Abwier, Lioessens, Juwswier, Sibandahijs, Moremwolde, Wolterwolde, Lioessens, Aelsum, Aenjum, Ackerwolde, tesamen getauxeert op 63449 cg, Holdinga State te Anjum en de verdeling van deze State: hornleger enz. (15 percelen, tesamen 113 ½ pm, waarde 27000 cg) Gehele waarde 98009 cg. Daarna volgt de verdeling waarbij Jeannette Isabelle lot 1 krijgt waaronder Hebbema op Esumbuiren, groot 22 pm daeronder dan begrepen is het hornleger van Jan Doekles, groot 1 pm bij Heert Theunis bewoont en gebruickt wordende,belast met 7 fl. 14 strs (Geertie Hoek krijgt eeuwige renthe) enz. (bl. 39 !!!) accordeert 10 martij 1699

51. Op 28 mei 1697
Annotatie gemaeckt van alle goederen actien en crediten by Wijtske Pijtters naegelaten en tot nogh toe bij Rinse Tiercx benevens syn eigen indiviso gepossideert alles ten overstaen van… tvv Trijntie Rinses gesterckt met haer man Lieuwe Jacobs beneffens Minne Rienx (te Niawier) als curator ad actum divisionis over Grietie Rinses(19 jaer), Aeffke Rinses(14 jaer) en Tierk Rinses(11 jaer), kinderen van Wijtske Pijtters en Rinse Tierx in eghte verwekt Onder de goederen
5 gg grondpacht, de huisinge enz. staende eghte ecogt is door Rinse Tierx vercogt aen Pijtter Eelckes voor 2430-15 gg, replijcke goederen ij boeloet ercogt 1051-24 Tieerdt Rienx tot Nijkerk debet 4-8-0, Epe Tierx te Dokkum, Johannes Tierx wed., volgt verdeling/afrekening 

56. Op 30 juni 1697
Alsoo Ytie Sabes mijn Wiltie Hiddes huijsvrouwe tot Aenjum alwaer ick woonaghtigh ben int vierde jaer overleden is sonder dat ick met mijn kindt bij haer in eghte getogen met naemen Sieks (…?) Wilties staet ende rekeninge hebbe gemaeckt en nu wederom hertrot sijnde aen Dieuke Sijmens soo verclaere ick… met Folckert Idses als oom van mijn kindt hebbe oversien…. waerde van 350 gg en wat goederen…

58. Op 29 december 1697
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Aernt Eijses van alle de… ende tot nogh toe bij Maria Jans Feijtema tegenwoordigh gepossideert tvv gedachte wed. voor haer selffs ende wegens haer …………ongesienlyck (??)vrught sampt Pijtter Eijses(tot aenjum) ende Sijtse Rimmerens(tot Pasens) als curatoren(resp. omen van vaders en moederskant) over Grietie Aernts(int 13 jaer), Eijse Aernts(int 11 jaer) en Rimmeren Aernts(int 9 jaer), sampt Sijtske Aernts(oldts int 5 jaer)
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca staende en gelegen in de Schans Oostmahorne, nog een ¼ huis daar, seecker wel beseijlde schuijte met anckers ende touwerck, seijl ende treijl in voegen desele bij Aernt Eijses is bevaren, sijnde langh 69 voeten wijdt 18 voeten, leggende tegenwoordigh te Groningen, leggend geld. Cortelijcke staet: schuit verkocht voor 2500 cg, replijcke goederen bij boelgoet 233, totaal aan aarde 2269 cg, scahdelijke staet 961 cg, scheiding 29-4-1698 

67. Op 12 martij 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rennert Clasen onder de clockslagh van Enwierum en dat van alle de… en tot nogh toe bij Gepkien Lourens benevens haer eijgen indivisio gepossideert tvv Brant Reiners als curator ad actum divisionis over Auckien Rennerts (13e jaer), Claes Rennerts (11e jaer), Siouckien Rennerts (9e jaer) en Lourens Rennerts (5e jaer), kinderen en erven van Rennert Claesen bij Gepkien Lourens in eghte geprocreert, Gepkien Lourens die haer wederom ad secundo vota hebbende begeven met Meinse Jans
Onder de goederen
Sekere huijsinge, schuijre, hovinge, bomen en plantagie sampt verdere meiersgerechtigheden staende en gelegen onder de clockslagh van Enghwierum met de bruijckma van 69 pm, nog een huis en campke land te Engwierum, 3 pm te Niawier, 12 koeijen, 7 merrien, 1 enter hinxt, 12 pm bezaaide en soo gedorschen als ongedorschen, huijrcontract met Cornelis Bosma, coopbrieff huijs en campke, uitschulden 3565 cg, scheidingsakten uit 3-8-1698 en 31-1-1708, 24-5-1710, 19-4-1714

80. Op 5 april 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Tijes/Tieg Jarighs van alle de… ende tot nogh toe bij Bartel Jans benevens sijn eijgen pro indivisio gepossideert tvv Jacob Bartels als curator ad actum divisionis over Jan Bartels (16e jaer), Jarigh Bartels (12e jaer) en Antie Bartels (14e jaer) alsoo met haer drieen kinderen en erven van Tijeg Jarighs en Bartel Jans in eghte geprocreert ende Bartel Jans dien hem nu ad secunda vota heeft begeven met Antie Folckerts
Onder de goederen
5 koeijen, 4 merrien, 8pm bezaaide landen, 252 gg leggend geld, Hendrik Jansen Bontekoe te Doccum is schuldig wegens verkochte haver 358 cg, obligatie 1428 cg, uitschulden 657 cg, scheiding op 24-9-1703 (Antie Bartels getrouwd met Wiltie Sipkes onder Ee), op 14-4-1704 (Jan Bartels getrouwd met Bauckien Douwes)

93. Op 30 april 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Pijtter Pijters opt Nijlant onder de clockslagh van Engwierum van alle de….ende tot nogh toe bij Wijtske Classen in divisio gepossideert welcke Wijtske haer ad secunda vota begeven heeft met Saecke Dirx
Kinderen Claes Pijtters (oldt int 19e jaer), Aegtie Pijtters (oldt int 14e jaer), Rinske Pijtters (oldt int 11e jaer) en Pijtter Pijtters (oldts int 5e jaer) Curator Bruijn (?) Wijegers
Onder de goederen 18 melke koeijen, 5 paarden, leggend gelt, uitschulden 1065 cg

104. Op 7 martij 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Sijbrigh Heerts, in leven huijsvrouwe van Lieuwe Haijes Mr Timmerman op Ezumazijl onder den dorpe Aenjum van alle de…. ten sterfhuijse bevonden tvv Andries Tiepkes (Hillema) man en vooght over Antie Poppes voor haer selven ende voor de andere kinderen (niet genoemd, later Gepke Poppes x Dirk Pieters) en erven van wilen Sijbrigh Heerts
Onder de goederen
Sekere huijsinge schuijre ca ende Calckwerck staende en gelegen bij Esumazijl bij Sijbrigh Heerts metter doot ontruijmt (door Lieuwe Haijes overgenomen voor 1150 gg), huis en houtstek “aen de dijck op Ezumazijl” door Gerben Jacobs bewoont (door Lieuwe Haijes voor 850 gg overgenomen), twee halve huizen, 6 pm boulant de Calckfenne genaemt op Ezumazijl, 6 pm, 1 ½ pm op Stiem, 3 pm greide Costverlooren genaemt, 3 pm greijde de Stickelcamp genaemt, 5 koeijen, 1 paard, partij duijven,een corff bijen, 1461 gg leggend geld, 3664 gg aan inschulden, rijen namen in het “Boeckschulden Houtsteck”, waarde 3780 gg, en ook blad zijden lang van t calckwerck, waarde 757 gg, totale schulden 9581 gg, 26 maart 1699 getekend, liquidatie 20 maart, ook 2-2-1701 (ook nog gedeelte rekening op bl. 138, 139)

131. Op 27 juli 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jan Lieuwes in leven mr. schuijtmaecker bij Altena onder de clockslagh van Aelsum van alle de…tvv Lieuwe Haijes ende Taecke Eijses beijde bestevaders over Taecke Jansen, naegelaten weeskint van Jan Lieuwes bij Grietie Taeckes sijn eerste vrou in eghte verweckt, oldt int 4e jaer, opt aengeven van Fettie ….. naegelatene weduwe van Jan Lieuwes
Onder de goederen
¼ van een huis “aen de olde dijck onder Aenjum” , verschillende (10) bijlbrieven, 

140. Op 22 november 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Marten Nitters in leven huijsman op Bolta onder Aenjum van alle de… tvv procureur fiscaal rat. off deser deele, wegens desselfs minderjarige kinderen, opt aengeven van Impckien Jans nagelatene wed. van Marten Nitterts, Antie Martens (olt int ? jaer), Ebeltie Martens (olt int ? jaer), Trintie Martens (olt int ? jaer) ende Nitterts Martens (olt int 10e jaer) kinderen van Martens Nitterts en Maijke Idses in tijden echtelieden tot Aenjum, Lieuwe Idses, volle oom ende Cornelis Reijtses aenbehoudende oom, 
Onder de goederen
6 pm land, 11 koeien, 6 paarden, 28 pm bezaaide landen, 1136 aan leggend geld, enkele obligaties, “Corte Staet, 3897 waerde, 3674 schadelijk, 

153. Op 5 december 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Pieter Harmens van op Ezumazijl van alle de… tvv Ulcke Wijtses bestevader van Harmen Pieters en Wijtse Pieters, kinderen en erven van Pieter Harmens bij Bauckien Ulckes in eghte verweckt
Onder de goederen
Seeckere huisinge ca staende op de dyx saetsen onder Aenjum bij Esumazijl, metterdoodt ontruijmt, een schuijt met seijl en treijl gelegen binnen Esumazijl 

159. 6 martij 1700
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten huijsse van Jacob Sapis huijsman tot Bollingwier onder Nijkerck als vader en wettige voorstander syn kindt Sape Jacobs bij Sijtske Hendrix syn overleden huijsvrouw in eghte geprocreert en de desselfs Jacob Sapes hem wederom ad secunda vota begeven hebbende met Frouckien Dirx van alle de goederen ten vrsz. huisinge bevonden tvv Hendrick Fransen (mr. smid tot Marrum) als bestevader ende orig. curator ad actum divisionis,
Onder de goederen
Seeckere huijsinge schuijre, hovinge ende bomen en plantagie ca ende de ontruijminge van 44 pm, waarde 1150 gg, 5 koeien, 5 paarden, 28 ½ pm bezaaide landen, 40 gg leggend geld, 20 gg inschulden, Dirck Pijtters ontfanger van Nijkerck, uitschulden 2256 gg

168. Op 1 mei 1700
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rixt Folckerts wed. van wijlen Feijke Takes tot Pasens van alle de… ten sterfhuijse bevonden opt aengeven van de gesamentlycke erfgenamen, Hiske (?) Feijkes olt int 19 jaer, Antie (?) Feijkes olt int 16 jaer, .etse(?) Feijkes olt int 13 jaer, gesterckt met aer broeders Folckert Feijkes en Taeke Feijkes, Taeke Jans tot Nes curator
Onder de goederen
Een huis te Pasens door Rixt metterdoodt ontruijmt, nog een huis, leggend geld, wat crediteuren: dat is het 

173. Op 13 april 1701.
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Edo Meijlis tot Niawier van alle de …. tv gesamenlijcke crediteuren geadsisteert met Douwe Steffens ende Jelle Wiegers aenbehoude oomen van Edo Meijles, drie voorkinderen bij Dieuke Steffens sijnen eerste vrou in eghte verweckt en dat opt aengeven van Antie Douwes tegenwoordighe weduwe van Edo Meijles
Onder de goederen
6 koeien, 4 merrien, 18 à 20 entvogels en erken, 12 pm bezaaide landen, leggend geld 24 cg, alles in boelgoed verkocht voor 1015 (waaronder het vee voor 448) schulden 1647 cg

182. Op 13 mei 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Doetie Ritskes in eghte gehadt hebbende Hero Classen die hem nu wederom te echte begeven hebbende ad secunda vota met Grietie Jelles welcke goederen en effecten sijn aengegeven bij Hero Classen, curator Joucke Classen huijsman te Aenjum, kind(eren?) Jouckien Heros int 9e jaer
Onder de goederen
t boelgoed van Heere Classen 69 gg, vee (?) tauxatie 845, ijserwerck, inboelen, De Bijen gewardeert tot 24 corven door Engel Beerns en Pieter Juckis sampt Jacob Jansen op 115 gg met de gereedschappen van dien, totale waarde 1723 g, schadelijke staat 838 gg, 

185. Op 13 mei 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Botte Jans, in leven te echte gehadt hebbende Grietie Jelles die haer nu wederom ad secunda vota te echte begeven heeft met Here Classen, aengegeven door Grietie Jelles, curator Harmen Jansen tot Marrum, volle oom, over de kinderen Jan Bottes, oldt in 14e jaer, Grietie Bottes, oldt int 10e jaer, kinderen van BotteJans en Grietie Jelles
Onder de goederen
Alles is getauxeert, boelgoed, inboelen, d’huisinge, voermannerije, boeckschult, totaal 560, De gortmeulen is buijten staet tot Mandeprofijt gelaten, dit pro memorie

188. Op 20 juli 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Goffe Joannes in leven huijsman tot Morra van alle de… tvv Antie Goffes wed wylen Sijmen Dirx, Jacob Hendrix man ende voogt over Sijke Goffes, meerder jarigh sijnde, sampt Cornelis Jansen van Nes,aenbehoude oom als geauth. curator over de minderjarige kinderen van Goffe Joannes bij Doetie Tialles in echte verweckt, opt aengeven van Grietie Tierx (nu getrouwd met Eelke Douwes) wed, w. Goffe Joannes als moeder en wettige voorstanderse over haer kindt Sijds Goffes by Goffe Joannes in echte verweckt, Tialle Goffes int 14e jaer en Grietie Goffes int 12e jaer
Onder de goederen
Seeckere huijsing ca met de ontruiminge van 118 pm op de Keegsdijk onder Morra, 12 koeien, 7 paarden, 34 pm bezaaide landen, huijrcontracten, uijtwiesinge tusschen Gofe Joannes en sijn voorkinderen dd 7-7-1696 197. Corte Staet tusschen Grietie Tierx en Antie Goffes, wed van Sijmen Dirx te Nijkerk, enz. op 26 feb 1703, waarde 2015 gg (Joannes, Trintie en Tialles Goffes, de drie jongste kinderen van Goffe Joannes) totaal 697 gg schulden

201. Op 4 oktober 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jetse Gerrits in leven huijsman tot Engwierum van alle de… tvv mr. Goslingh Jans schooldienaer tot Ee ende Jan Wopkes huijsman tot Engwierum als testamentair geauth. curatoren over de minderjarige weeskinderen van w. Jetse Gerrits bij Tietske Jacobs sijn overledene huijsvrouw ende Jancke Willems zijn naegelatene wed. in eghte gewonnen, alles opt aengheven van Jancke Willems, Gerrit Jetses int 11 jaer, Pijtrick Jetses int 8e jaer (bij Tietske Jacobs) en Riemcke Jetses olt int 4 jaer en Gertie Jetses int 2e jaer bij Jancke Willems,
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca met de ontruiminghe van 96 pm, 22 ½ pm land, 10 koeijen, 6 paarden, 30 pm bezaaide landen, 13 pm tarwe en gerst op de zolder, 47 pm in de schuijre, veel leggend geld, testament an Jetse Gerrits, coopbrieven, scheidingsakten (zuster Harmke Gerrits, vader Gerrit Gerloffs) veel obligaties, schuijtebrieven, daarna een “Corte Staet” waarde 5731 gg, schadelijke staet 2872 gg (vervolg op 322 !!!) 

220. Op 2 november 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Wijtske Classen in leven huijsvrouw van Saecke Dirx tot Enghwierum opt Nieulandt gewoont hebbende van alle de… en dat alles opt aengeven van Saecke Dirx, kinderen Claes Pieters olt 22e jaer, Aechtie Pieters int 17e jaer, Rinske Pieters, olt 14e jaer, voor haer selven ende wegens Pieter Pieters olt 8 jaer, kinderen en erfgenamen van wijlen Wijtske Classen bij w. Pieter Pieters in echte verwekt, Bruijn Wiegers huijsman tot Ee, aenehoude oom ende Roelff Classen huijsman tot Engwierum, volle oom (er moeten 5 kinderen zijn)
Onder de goederen
13 koeijen, 3 merrien, partij entvogels, enige duijven, 20 pm graan in de schuur, 48 pm hoij in de scheun (de skûne), 15 pm bezaaide landen, leggend geld, inschulden, daarna corte staet, waerde 1382, schadelijke staet 1525 gg

234. Op 6 feb 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Lieuwe Haijes in leven holtkooper ende mr timmerman op Ezumazijl onder de clockslagh van den dorpe Aenjum van alle de…tvv Gaetse Lieuwes, Bauke Lieuwes en Rinske Lieuwes gesterckt met haer man Ebe Jacobs, Goslingh Pieters, ontvanger te Aenjum, is curator ad actum divisionis over Taeke Jansen olt int 6e jaer (zoon van Jan Lieuwes), alle erfgenamen van hun vader Lieuwe Haijes opt aengeven van Rinske Lieuwes t welcke altoos int sterfhuijs bij haer vader heeft gewoont
Onder de goederen
Een huis “aen de dijck”, een holtsteck, half huijs, 3 pm costverloren genaempt onder Aenjum, 3 pm de stickel camp onder Aenjum, huijs e calckwerck op Esumazijl aen Epo Jacobs en Rinske Lieuwes vercogt voor 2000 cg, 4 koeien, 1 bruijne ruijn, 9 corven bijen nogh een 6 pm bezaaide landen, meer dan 1000 gg leggend geld, veel obligaties, bijlbrieven, handschriften, koopbrieven, dd 26-1-1704 scheiding, waarde 22334 cg, schadelijk 16731 cg,

248. Op 8 april 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Tiaerd Clasen, inleven huisman tot Morra tvv Ysbrandt Claesen, volle oom en Sijmen Clasen, volle oom geauth. curator over Claes Tiaerdts ad actum divisionis bij Sijbrigh Sijbrens naegelatenen weduwe van Tiaerd Clasen in echte getogen en de vrsz Sijbrigh haer ad secundo vota begeven hebbende met Yde Tiaerdts hier present welcke de goederen indivisio possideert
Onder de goederen
8 koeijen, 3 merrien, 18 pm bezaaide landen, 36-11 gg, inschulden 37 gg, schadelijke staet 1309 gg, scheiding nog eens op 26-2-1703

261. Op 21 juli 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jan Jacobs ende Sibbeltie Michiels in tyden echtelieden op Tibma onder Ee van alle de ….ten sterfhuijse bevonden nadat alvorens de ontzegelinge was gedaen tvv Wepke Jacobs en Frans Reijners (volle en aengehoude oomen) curatoren over de drie kinderen van w. Jan Jacobs en Sibbeltie Michiels (Jacob Jans olt int 6e jaer, Neeltie Jans olt int 4e jaer en Cornelis Jans, olt int eerste jaer) ende Lieuwe Thomas curator over Harmen Oenses voorkint van Sibbeltie Michiels bij Oense Harmens in echte verwekt
Onder de goederen
Sekere huijsinge en hovinge ca te Tibma en 106 pm land eigenaar grietman Aylva, 71 pm in diverse percelen, een half huijs te Ee, een camer te Ee, 13 koeijen, 6 paarden, de helffte van een corf bijen, veel silverwerck, 43 pm bezaaide landen, 36 pm top en nieugas, 42 pm weijdlanden, 236 cg leggend geld, vele coopbrieven en obligaties, huurcontract dd 2-4-1695, testamen van elck Dirx wed, Jacob Lubberts, staet an oderen van Oense Harmens 1691, dertien brieven Oense Harmens betreffende, daarna de Corte Staet, waarde 4817 cg, schadelijke staet 4251 cg, nog en scheiding op 10-5-1704 en in 1707

282. Op 6 martij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jacob Jansen in leven molenaer tot Ee, van alle … ten sterfhuijse bevonden tvv Jelke Jans, volle Oom, curator ad actum divisionis over de minderjarige kinderen (Rinske Jacobs olt int 6e jaer, Anne Jacobs olt int 5e jaer, Jan Jacobs int 2e jaer) van w. Jacob Jansen bij Jancke Annes (Aanes) in echte verweckt
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca, sampt Molen en Backerie met desselfs gereedschap, beswaert met 1 ½ gg ende vrij Malen aende Staete ende Sathe Humalda tot Ee, de helfte van wee corven bijen, 46 cg leggende geld, profijtelyck boeckschulden, 2739 cg schadelijke staet, scheiding ook op 14 jan. 1704

289. Op 2 mei 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Roeliff Clasen tot Engwierum van alle de… tvv Bruin Wiegers bestevader van de nagelatene weeskinderen van bovengemelde Roeliff Clasen bij Aeffke Bruins in tijden echtel. in echte geprocreert alles opt aengeven van Wijtske Sijmens de dienstmaeght
Onder de goederen
Seeckere huijsinge en hovinge tot Engwierum, 8 koeijen, 25 cg leggend geld, een scheiding op 28 sept. 1708, profijtelijk 2063 cg, schadelijk 784 cg, scheiding 21 julij 1710

297. Op 10 martij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jelle Jans in leven huisman tot Aelsum, van alle de…. ten sterfhuijse bevonden tvv Gerrijt Jans curator over de minderjarige kinderen van Lammert Hendrix en Aeffke Jans in tyden echtel. tot Harlingen ab ex testamento van Jelle Jans vrsz. opt aengeven van Rixtie Pijtters nagelatene weduwe
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca staende op Sijbrandahuijs onder den dorpe Aelsum met 68 pm lants en 5 pm land, 10 koeijen, 6paarden, een partij duiven, drie corven met bijen, 20 pm bezaaide landen, huurcontract met Here Camminga 1698, coopbrieven, testament van Jelle Jans, acte van inbreng, 

308. Op 4 april 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Wiltie Jelles in leven huijsvrou van Jan Sickes huisman tot Metselwier van alle de… ten sterfhuijse bevonden, tvv de procureur ratione officie wegens Ieck Jans int 15e jaer, Grietie Jans int 12e jaer, Jelle Jans int 9e jaer en Sicke Jans int 4e jaer kinderen erffgenaemen van Wiltie Jelles bij Sicke Jans in echte getogen, gesterckt met Wijbren Saeckis mr. Cuijper in de Rotte valle aenbehoudene Oom
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca groot onder de affcoop 77 pm te Metselwier, gedeelte van een clein plaetske tot Rotte valle, 6 koeijen, 6 paarden, 2 enter hinxten, 3 toukes, 25 pm bezaaide landen, 135 gg leggend geld, 754 gg inschulden, waaronder Jou Jouws cum uxore Molenaers tot Ee, sijn debit per reversael op de molen tot Ee 695 gg, totaal schadelijk 3513 gg

322. vervolg van bl. 219

325. Op 10 julij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Empkien Reijners in even echte huijsvrouw van Brant Reijners huisman tot Ee van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv Frans Reijners ende Jelmer Reijners, volle oomen, en dat alles opt aengeven van Brant Reijners, kinderen Reijner Brants olt int ? jaer, Tettie Brants olt int 6e jaer, Claes Brants olt int 2e jaer
Onder de goederen
Seeckere huijsinge ca onder Ee 84 pm bou en greide, 1/3 van 7 pm onder Tibma, 8 melcke koeijen, 7 paarden, leggend geld de voorkinderen toebehorende, leggend geld 16-18, schadelijke staet 3081 cg, 

337. Op 16 juli 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jelle Minties in leven coopman en herbergier tot Engwierum van alle de…ten sterfhuijse bevonden tvv Sijbren Minties curator over Jelle Minties kindt ende Mintie Jelles mede hier praesent alles opt aengeven van Mintie Jelles
Onder de goederen
1 merrie, de helfte van 8 corven bijen, cledinge tot wylen Grietie Minnes ligchaem behoort hebbende, een klein coopmans winckel bestaende in doossen, vlessen, cannen, halfmingles, varndelties etc. wichten en schalen etc.

345. Op 20 jan. 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rinse Tierx in leven huisman op Midhuizen onder Ee van alle de… ten sterfhuijse bevonden, tvv de gesamentlijke erven en kinderen van gedachte Rinse Tierx, gesterckt met de procureur en haer Oom Syds Tierx en dat alles opt aengeven van Bauckien Douwes wed. Rinse Tierx
Onder de goederen
Seeckere recht van affcoop op Midhuizen, gronden behorende Wel Edel geboren Helena van Burmania wed. Humalda en Hector Livius van Haersma, 8 koeijen, 4 paarden, veel granen soo gedoschen als ongdorschen in de schuur of in de schone (skûne), 13 pm bezaaide landen, wat leggend geld en silverwerck, inschulden w.o. Pieter Romckes molenaer tot Dockum, daarna een corte staet, profijtelijk 2286 gg, schadelijk 2913 gg, daarna scheiding, 

356. Op 11 feb. 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Abe Juriens ende Trintie Wijbets Alma, in leven echtel. tot Lioessens van alle de… ten sterfhuijse bevonden, tvv de procureur ratione officie opt aengeven van de gesamentlijke efgenaemen van w. Abe Juriens
Onder de goederen
11 koeijen, 4 paarden, partij duijven, drie corven met bijen, leggend geld en silverwerck, granen gedorschen soo ngedorschen in 15 perselen, 15 pm bezaaide landen, huurcontract met Henricus van Wijckel en met de Here Haersma x Titia Bosman

370. Op 9 april 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Claes Edes in leven huisman op Dijxhorne onder den dorpe Ee van alle de… ten sterfhuijse bevonden tvv naeste gesamentlijke vrunden gesterckt met de procureur ratione officie opt aengeven van Trintie Joannes laeste wed, van gemelte Claes Edes (onder de vermeldingen staat: Cledinge tot wl Trijntie Johannes sijn twede vrouwe ligchaam behoort hebbende, moet dat Antie Johannes zijn?) Voorkinderen van Claas Edes bij Antie Johannes zijn: Rinske Clases en Tettie (Fettie?) Clases en hun curator Sioerdt Johannes. Beern Edes curator over de nakinderen van Claas Edes bij Trijntie Johannes met name Grietie Clases, Ede Clases en Lijsbeth Clases 
Onder de goederen
11 koeijen, 5 paarden, 15 pm bezaaide landen, 191 cg leggend geld, huurcontract uit 1698, scheiding 28-5-1706 totaal aan waarde 1728 cg

382. Op 22 april 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jeltie Clasesn, huijsvrouw van Thomas Wickes, in leven tot Niawier gewoond hebbende van alle de… ten vrsz sterfhuijse bevonden tvv Mr Hidde Ruurds curator over Pieter Douwes een voorsoon van Jeltie Clasen bij Douwe Jelles in eghte verweckt, opt aengeven van Thomas Wickes
Onder de goederen
De winckel met sijn gereedschap mingelen, varndelen, vijsel, mostertvat, brandewijn, meelvaten, 14 juli 1704 scheiding

387. Op 28 mei 1704
Alsoo ick Pijter Martens huijsman onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk mij ten twede houlijk hebbe begeven met Ijbelie Ebis ende bij mijn vorige huijsvrouwe Teetske Johannes een kindt hebbe geprocreert met namen Frouk Pijters sonder hetselve van desselfs moederlijke goederen uijtwijsinge gedaan te hebben… staat van goederen gemaakt, waarde 530 cg moederlijk erfdeel en met name genoemde persoonlijke sieraden e.d. Johannes Tiaards als bestevader getuige 

389. Op 30 mei 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Uijlke Wijtses op Ezumazijl onder Aenjum bevonden opt aengeven van Dirk Uijlkes, Taeke Uijlkes, sonen, Claas Jans man en vooght over Antie Uijlkes gez. efgenamen
Onder de goederen
Een huijsinge bestaende in twe kamers te Ezumazijl, heel veel leggend geld in allerlei munteenheden en wat obligaties, daarna Corte Staet, profijtelijk 667 gg, schadelijk 157 gg. 

392. Op 31 mei 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Saakje Bernhardus Kingma laast weduwe van wl Pieter Lolkes tot Lioessens, alles opt aengeven van de oudste dogter Bauk Tiepkes tvv procureur fiscaal rat. off
Onder de goederen
Huijsinge tot Lioessens, 5 pm achter de molen, 5 ½ pm met een huijs met Eelke Douwes gemeen tot Morra, half huijsinge tot Morra op de keesdijk, 2 koeijen, 8 pm bezaaide landen, klein copenscaps winkeltie met sijn dosen en cruijden, coopbrieven, testament van Binnert Lolkes

(?. )Op 17 juni 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Dieuke Jacobs tot Metslawier op Fridshuijs bevonden alles opt aengeven van Sijbe Fransen oldtste soon van wl Dieuke Jacobs en Franse Sijbes alles opt versoecke van Dirk Takes geauth. curator over de naagelatene kinderen van wl Frans Sijbes ende Dieuke Jacobs vrsz.
Onder de goederen
Seekere zathe ende Landen gelegen tot Nijkerk groot 25 pm Brandahuijs genaamt, 2 pm onder Paesens, een affcoop bestaande in een huijsinge schuijre bomen en plantagie met de profijtelijke bruijckma van 137 pm Landts begerechtigt met 15 jaren huijringe van petri 1704 te rekenen, 11 koeijen, 6 paarden, 9 ganzen, enige duijven, seven korven bijen, 

(? )Op 8 junij 1705 compareerden de gesamentlycke erffgenaemen van wl Rinse Tjerks voor een principale scheiding, om vorige scheidinge te resiveren nopens de wanbetalinge van Lieuwe Jacobs cu, Syds Tjerks, ) dan gaat Sijbe Fransen verder: cledinge tot wl Frans Sijbes ligchaam behorende en tot Dieuke Jacobs ligchaam behoord hebbende, 75 pm bezaaide landen,leggende geld 1300 cg en meer, huijrcontract met Heere Hessel van Sminia en ds Justus Gerckema dienaer des Godde licken woorts tot Uitreght ende Dieuke Jacobs, wed Frans Sijbes uit 1703, reversalen w.o. de 25 pm tot Nijkerk in dato 25-9-1696 door Ruird Juckema van Burmania en verder de eijgendom bekomen van de Heere Idsert van Burmania in dato 23 maij 1697, coopbrieven, huur Fridshuijs Op 2 nov. 1707 scheiding, profijtelijcke staet 8403 cg, schadelijk 849 cg, ijder der drie kinderen krijgt 2518 cg

Laatste bl. Op 30 nov. 1704 Pijbe Sijtzes, ontvanger van Oostrum mij ten tweeden houwelijk hebbende begeven met Hijlk Wilties (welke nu al weder overleden is), sonder mijn voorkinderen bij Styntie Eelses in echte geprocreert uijtwijsinge gedaen te hebben van haer moederlijcke goederen, dus om voor te komen alle onheijlen en dispueten tussen voor en nakinderen (bij Hijlck Wilties) de kinderen bij Styntie Eelses krijgen 78 cg en nog 1747 voortgekomen uit haer bestemoeder Grijtie Drieses (?) goederen, met namen Sijds Pijbes, Bouk Pijbes. Melis Harmens als aenbehoude oom is getuijge