Alfabetische lijst van namen


Uitsluitend de namen die voorkomen in de titel van een artikel en verwijzend naar een of meerdere personen zijn vermeld. Namen met voorvoegsels zijn opgenomen in de vorm: Kooij, van der. Namen verwijzend naar bedrijven, panden etcetera zijn niet opgenomen.

Klik hier om terug te keren naar 'De Sneuper'.




Achternaam Voorna(a)m(en) / voorletter(s) Nummer Pagina Soort
Akker, van den Jouw 24 44 Persoonsbeschrijving
Alberda   30 149 Familiefoto's
Alberts Claes 52 126 Artikel
Allerts Harmen, nakomelingen 52 110 Genealogie
Anjum, van Willem Taeckes 35 176 Aankondiging boek
Annema   43 135 Aankondiging boek
Bauckes Aobbe 48 170 Vragen
Beckers   40 28 Stamreeks
Beckers (Driesum)   30 171 Vragen
Bijker   53 152 Kwartierstaat
Bijlstra Jillis 23 24 Persoonsbeschrijving
Blom   31 12 Artikel
Boeijenck Johanna 54 32 Artikel
Boer, de (Leeuwarden) Tjibbe Hanzes 31 16 Vragen
Borduinsma Pietje Jacobs 21 28 Genealogie
Borduinsma Pietje Jacobs 22 15 Genealogie
Boskma Frederik 34 99 Kwartierstaat
Botma Tiamke Gerrits 52 126 Artikel
Braak   43 101 Artikel
Broeksma   49 7 Stamreeks
Brouwer Oeds Andries 54 22 Artikel
Bury, Burrie, Van Buren   16 41 Genealogie
Buwalda (Dokkum)   47 127 Vragen
Cramer, ds. (Hantum)   21 17 Artikel
Cuijk Johannes 42 64 Artikel
De Boer   4 6 Genealogie
De Haan (Paesens)   45 38 Vragen
De Jong (Paesens)   47 127 Vragen
De Roos (Dokkum)   33 90 Vragen
De Vries   8 9 Genealogie
De Vries (Harlingen)   46 83 Vragen
Degelencamp Lourens 53 174 Artikel
Dekema Juw Jarichs 33 91 Vragen
Dekema Jantje 28 60 Kwartierstaat
Dekema (Dokkum)   37 85 Vragen
Dekema (Dokkum)   35 178 Vragen
Dijkstra Antje 26 148 Parenteel
Dijkstra   30 153 Stamreeks
Dijkstra (Hantumhuizen) Jetze Ates 24 80 Vragen
Dijkstra (Paesens/Nes/Oosternijkerk)   43 136 Vragen
Douma   37 67 Genealogie
Douma   5 15 Parenteel
Douma   43 100 Aankondiging boek
Douma   46 44 Artikel
Douwes Eelcke 52 126 Artikel
Eck, van (Driesum) Cornelis 27 39 Vragen
Elgersma (Dongeradeel)   16 38 Genealogie
Elzenga   31 5 Stamlijn
Feenstra Akke 25 116 Kwartierstaat
Ferwerda   28 58 Genealogie
Ferwerda   39 139 Aankondiging boek
Fokkes Abe 45 18 Reactie
Folkerts Wyger 43 135 Aankondiging boek
Fopma   14 10 Gezinsstaat
Fransen Sjuk 39 136 Genealogie
Fransen (Dokkum) Frans 30 171 Vragen
Grijpstra Jan 20 17 Artikel
Haaijer   35 172 Genealogie
Haakma (Holwerd)   33 91 Vragen
Hania (Wierum)   43 136 Vragen
Hansen Casper 53 156 Artikel
Hayma Piebe Jacobs 49 42 Vragen
Heeringa Meint 52 135 Vragen
Heeringa (Dongeradelen)   36 41 Vragen
Helpen, van Coenders 35 140 Kwartierstaat
Heringa   36 41 Vragen
Hiemstra   29 113 Genealogie
Hoekstra Maaike Ikes 53 153 Kwartierstaat
Holman Thecla Monica 24 62 Kwartierstaat
Holman Thecla Monica 53 174 Kwartierstaat
Holwerda Douwe Jans 23 32 Genealogie
Holwerda   24 46 Aankondiging boek
Holwerda   26 170 Aankondiging boek
Holwerda   43 104 Genealogie
Holwerda   45 4 Genealogie
Holwerda   47 95 Genealogie
Holwerda   48 132 Genealogie
Holwerda Jan Wigbolts 27 33 Genealogie
Holwerda Piebe Jacobs 25 124 Vragen
Holwerda Renske 39 175 Stamreeks
Holwerda Sijtze Baukes 24 52 Genealogie
Holwerda   25 127 Genealogie
Holwerda   25 125 Vragen
Holwerda Wytze Jelles 38 102 Kwartierstaat
Holwerda Wytze Jelles 40 18 Kwartierstaat
Holwerda Obbe Baukes 54 15 Genealogie
Holwerda Syds Ubles 54 13 Genealogie
Holwerda   53 143 Genealogie
Holwerda   50 66 Aankondiging boek
Hortulanus (Dokkum)   37 85 Vragen
Hortulanus (Dokkum)   39 173 Vragen
Houtman Hendrikus 8 16 Persoonsbeschrijving
Jager, de Kornelis Enneüs 23 20 Kwartierstaat
Jans (Anjum) Taeke 17 15 Artikel
Jans (Dokkum) Claas 54 32 Artikel
Jansen (Dokkum) Egbert 28 47 Vragen
Jansen (Ternaard) Claes 25 124 Vragen
Jansma (Ferwerderadeel)   37 85 Genealogie
Jansma (Ferwerderadeel)   37 85 Vragen
Jong, de (Ferwerd) Jan Yedes 24 80 Vragen
Jurjens Rodmer 52 126 Artikel
Kamminga D.J. 16 2 Persoonsbeschrijving
Kamminga D.J. 18 4 Persoonsbeschrijving
Kamminga D.J. 19 8 Persoonsbeschrijving
Kamminga D.J. 20 6 Persoonsbeschrijving
Kamminga (Dokkum)   37 87 Vragen
Kamminga (Dokkum) D.J. 51 geheel Persoonsbeschrijving
Kampstra (Ternaard)   43 136 Vragen
Kerkstra   11 12 Genealogie
Keune W.T. 4 4 Artikel
Keune W.T. 21 4 In memoriam
Kloosterman (Kollumerland) Pieter Johannes 33 91 Vragen
Kniepkoekje Hinke 6 5 Persoonsbeschrijving
Kooi, van der Hendrik 33 54 Gezinsstaat
Kooi, van der   27 29 Artikel
Kooi, van der   11 7 Genealogie
Kooij, van der (Oudkerk)   30 171 Vragen
Kooistra (Anjum) Fokke Johannes 40 44 Vragen
Laan, van der Wietse 22 5 Persoonsbeschrijving
Lamminga   24 82 Aankondiging boek
Leij, van der   19 26 Genealogie
Lieuwes Herman 52 135 Vragen
Lodeizen (Dokkum)   49 42 Vragen
Lubberts Jan 42 84 Artikel
Luidema Everdina 54 32 Artikel
Medema A. 4 4 Artikel
Meekeren, van   12 28 Genealogie
Meekeren, van   52 105 Stamreeks
Meekeren, van (Dokkum) Geert Rijks 30 171 Vragen
Metskes Wynzen 53 169 Artikel
Mossel Bote 49 3 Kwartierstaat
Mossel Bote 50 48 Kwartierstaat
Mossel Bote 52 96 Kwartierstaat
Mullender (Dokkum)   39 173 Vragen
Nauta (Dokkum) Ype 42 95 Vragen
Nicolai   45 38 Vragen
Nijenhuis (Jubbega)   33 91 Vragen
Nijenhuis, Te   24 48 Aankondiging boek
Nijenhuis, Te   52 117 Aankondiging boek
Noaske Piter 5 5 Persoonsbeschrijving
Odinga   45 38 Vragen
Odinga (Goutum)   38 130 Vragen
Odinga (Heerenveen)   34 135 Vragen
Osinga   22 25 Genealogie
Osinga Sjoerd Wijbes 9 13 Persoonsbeschrijving
Plantinga Gerrit 19 6 Persoonsbeschrijving
Ploeg, van der Bokke 26 166 Kwartierstaat
Ploeg, van der (Hantumhuizen) Gosling Douwes 24 81 Vragen
Ploeg, van der (Hantumhuizen) Gosling Douwes 40 45 Vragen
Poes en Spier Antje en Robert 23 27 Persoonsbeschrijving
Poortinga (Waaxens)   48 171 Vragen
Poortinga (Waaxens)   49 42 Vragen
Popes Jan 40 40 Aankondiging boek
Posthumus (Ternaard) Cornelis Cornelis 34 135 Vragen
Postma   42 51 Stamreeks
Postma Renze 47 91 Persoonsbeschrijving
Postma Thomas Jans 52 135 Vragen
Pranger   13 10 Gezinsstaat
Pyters (Heeringa) Pyter 38 128 Vragen
Raadsma (Dokkum)   40 45 Vragen
Raap   12 29 Genealogie
Reiders (Groot Baarda) Baucke? En Aafke 47 127 Vragen
Reitses Jan 19 20 Artikel
Revius   37 61 Genealogie
Roos, de Harke 23 17 Artikel
Roos, de Harke 24 55 Artikel
Roos, de Harke 30 142 Artikel
Roos, de Harke 5 14 Genealogie
Roos, de Harke 6 13 Genealogie
Roos, de Harke 7 7 Genealogie
Roos, de Harke 8 5 Genealogie
Roos, de Harke 9 12 Genealogie
Roos, de Harke 10 7 Genealogie
Roos, de Harke 11 3 Genealogie
Roos, de Harke 12 14 Genealogie
Roos, de Harke 13 3 Genealogie
Ros Jelske Haans 53 149 Kwartierstaat
Rosier   48 140 Artikel
Rozema (Dokkum)   35 178 Vragen
Ruijsch Elle Willems 34 106 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 35 169 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 36 11 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 37 64 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 38 112 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 39 140 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 40 15 Kwartierstaat
Ruijsch Elle Willems 50 52 Kwartierstaat
Ruijsch (Dokkum)   35 178 Reactie
Ruijsch (Dokkumer Nieuwe Zijlen) Willem Casparus 25 124 Vragen
Schelwald Peter 40 34 Artikel
Schelwald (Dokkum)   42 94 Vragen
Schmeltz (Dokkum)   39 174 Vragen
Schoorstra   7 9 Aankondiging boek
Seepma (Ternaard)   11 20 Aankondiging boek
Segers, ds.(Morra-Lioessens) E.J. 47 88 Artikel
Sjoerds Foeke 42 52 Artikel
Sjoerds (Anjum) Gerardus 33 90 Vragen
Smids, Smits (Dongeradelen)   18 17 Genealogie
Spier Robert 26 165 Persoonsbeschrijving
Sprietsma   37 60 Stamreeks
Sprietsma (Dokkum) Antje 24 81 Vragen
Stapland (Hantumeruitburen)   43 136 Vragen
Stavorinus   7 12 Artikel
Stiemsma (Anjum)   45 37 Vragen
Struiksma   38 131 Stamreeks
Sybes Trijntje 54 28 Artikel
Tania Bregtje 22 27 Kwartierstaat
Terpstra (Bornwird)   34 135 Vragen
Thibaul (Dokkum)   25 124 Vragen
Tolsma   24 82 Aankondiging boek
Toornstra   23 34 Genealogie
Tuin, v.d. K. 53 158 Kwartierstaat
Van der Berg (Veenwoudsterwal)   46 83 Vragen
Veen, van der   16 40 Genealogie
Veeninga   29 100 Genealogie
Veeninga   30 168 Reactie
Velde, van der (Nes)   45 39 Vragen
Velding   36 13 Stamreeks
Veltcamp   52 117 Genealogie
Venema (Ternaard)   48 171 Vragen
Viersen Oeble Ypes 46 54 Kwartierstaat
Viersen Oeble Ypes 47 98 Kwartierstaat
Visser (Wierum)   46 83 Vragen
Visser (Wierum)   52 135 Vragen
Vries, de Anne 31 22 Kwartierstaat
Vries, de Willem 46 51 Stamreeks
Vries, de (Harlingen) Jan Douwes 48 171 Vragen
Weger, de Frank 45 13 Persoonsbeschrijving
Weger, de Frans Arriënszoon 45   Artikel
Werf(f), van der (Dokkum)   27 42 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   28 68 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   29 111 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   29 112 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   30 138 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   31 10 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   33 50 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   33 52 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   34 100 Genealogie
Werf(f), van der (Dokkum)   54 18 Genealogie
Wijbenga   54 34 Artikel
Wijnberg Klaas 23 30 Persoonsbeschrijving
Woud, van der   20 5 Genealogie
Wüst Heinrich 54   Genealogie
Wybenga Anders Minnes 2 5 Kwartierstaat
Wybenga Johannes 53 160 Kwartierstaat
Yntema (Dokkum) Tytje Johannes 36 41 Vragen
Zandstra (Dokkum)   34 135 Vragen
Zijlstra Geert Jochems 27 39 Vragen
Zijlstra   18 26 Artikel
Zuidema Jacob Tabe 45 22 Kwartierstaat
Zuidema   13 34 Stamreeks
Zwaag, van de Antje 28 65 Kwartierstaat
Zwart Zwaantje Sjoukes 45 27 Kwartierstaat

Klik hier om terug te keren naar 'De Sneuper'.

Correcties en aanvullingen naar:



Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.