Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Levenloze kinderen Dantumadeel 1817-1956

Kor Postma (Voor vragen of opmerkingen email k.postma @ chello.nl)

Introductie

Lijst per jaar.

Graafsma, Antje Johannes				28-06-1817		kind
Werf van der, Johannes Hendriks			28-06-1817		kind
Witt de, Egbert Teeuwes				29-06-1817		kind
Witt de, Elisabeth Jans				29-06-1817		kind
Piebersma, Auke Thomas				13-07-1817		kind
Visser, Tjitske Gerrits				13-07-1817		kind


Steenstra, Foppe Baukes				13-02-1818		dochter
Wieringa, Eelkje Wybrens				13-02-1818		dochter
Veen van der, Antje Annes				10-12-1818		kind
Veen van der, Theunis Piers				10-12-1818		kind
Lindeboom, Dieuwke Gelts				18-12-1818		dochter
Wijbenga, Dedde Bienses				18-12-1818		dochter
Miedema, Beitske Sydses				24-12-1818		zoon
Veninga, Harke Tjeerds				24-12-1818		zoon


Haakma, Oebele Johannes				18-02-1819		zoon
Haakma, Tjitske Jans					18-02-1819		zoon
Doornstouter, Helena Catharina			02-05-1819		dochter
Huwing, Harmen Johannes				02-05-1819		dochter
Feenstra, Jan Hendriks				12-06-1819		zoon
Postma, Antje Andries				12-06-1819		zoon


Dijkstra, Trijntje Doedes				17-01-1820		dochter
Faber, Gerben Sybes					17-01-1820		dochter
Postma, Janke Douwes				22-02-1820		zoon
Postma, Taede Taedes				22-02-1820		zoon
Bij van der, Hedse Bastiaans				15-03-1820		dochter
Jong de, Sepkje Lieuwes				15-03-1820		dochter
Postma, Gosling Goslings				22-03-1820		dochter
Terpstra, Doetje Cornelis				22-03-1820		dochter
Grijp van der, Ynske Wygers				27-03-1820		zoon
Wolters, Jan Durks					27-03-1820		zoon
Broersma, Freerk Jans				14-05-1820		zoon
Kooistra, Ybeltje Sapes				14-05-1820		zoon


Groen, Eltjen Jacobs 					06-01-1821		dochter
Oberman, Taeke Carels				06-01-1821		dochter
Mey van der, Abe Feddes				20-01-1821		dochter
Ploeg van der, Hiltje Wygers				20-01-1821		dochter
Dijkstra, Antje Klases				01-02-1821		zoon
Osinga, Frans Jans					01-02-1821		zoon
Kloosterman, Dedde Oenes				03-09-1821		dochter
Pettinga, Janke Wijbes				03-09-1821		dochter
Groot de, Marijke					17-10-1821		dochter

Klaver, Antje Minnes					16-01-1822		zoon
Terpstra, Symen Klazes				16-01-1822		zoon
Blumers, Hendrik					11-02-1822		dochter
Duif, Susanne Bernardus				11-02-1822		dochter
Postma, Haaye Haayes				11-03-1822		dochter
Postma, Marijke Baukes				11-03-1822		dochter
Damstra, Romkje Jans				13-03-1822		zoon
Napjus, Aant Eeltjes					13-03-1822		zoon
Smeding, Trijntje Jans				30-06-1822		dochter
Veen van der, Doetje Jelgers				30-06-1822		dochter
Vellinga, Ritske Klases				30-06-1822		dochter
Jong de, Fokeltje Johannes				26-07-1822		dochter
Wijbenga, Minne Brandts				26-07-1822		dochter
Elzinga, Sytske Harmens				31-10-1822		dochter


Mei van der, Douwe Feddes				04-01-1823		zoon
Veen van der, Gepke Andries			04-01-1823		zoon
Bosch, Baukje Ypes					04-02-1823		dochter
Faber, Tietje Jans					09-06-1823		dochter
Jager de, Ate DaniŽls					09-06-1823		dochter
Huizinga, Grietje Oedzes				11-10-1823		zoon
Dantuma, Luitjen Eelkes				25-10-1823		zoon
Minnema, Hiltje Minnes				25-10-1823		zoon


Hansma, Baukjen Sipkes				01-01-1824		dochter
Hansma, Baukjen Sipkes				01-01-1824		dochter
Woudstra, Biense Martens				01-01-1824		dochter
Woudstra, Biense Martens				01-01-1824		dochter
Assen van, Froukje Durks				01-04-1824		dochter
Jellema, Johannes Wijgers				01-04-1824		dochter
Postma, Wopkjen Jurjens				16-09-1824		zoon
Venema, Minne Feyes				16-09-1824		zoon
Folkertsma, Agnieta Cornelis			08-11-1824		zoon
Werf van der, Douwe Jacobus			08-11-1824		zoonHeidema, Antje Andries				03-03-1825		dochter
Stellingwerf, Krijn Jans				03-03-1825		dochter
Halbesma, Anne Douwes				08-03-1825		zoon
Wiegersma, Maaike Wiegers				08-03-1825		zoon
Grijpsma, Ynskje Wiegers				21-03-1825		dochter
Wolters, Jan Durks					21-03-1825		dochter
Veen van der, Ymkje Feyes				05-04-1825		zoon
Wal van der, Thijs Willems				05-04-1825		zoon
Lap van der, Bjettje Tjietses				14-05-1825		zoon
Assen van, Froukje Durks				29-05-1825		dochter
Jellema, Johannes Wijgers				29-05-1825		dochter
Nauta, Gjalt Lukas					23-06-1825		dochter
Terpstra, Grietje Jans					23-06-1825		dochter


Poon, Grietje Rintjes					16-01-1826		dochter
Schaaf van der, Doede Geerts			16-01-1826		dochter
Fransbergen, Froukjen Engberts			28-02-1826		zoon
Veenstra, Durk Jans					28-02-1826		zoon
Blumers, Hendrik					16-03-1826		zoon
Duif, Susanna Bernardus				16-03-1826		zoon
Buurstra, Antje Douwes				20-09-1826		zoon
Vries de, Cornelis Douwes				20-09-1826		zoon
Folkertsma, Agnieta Cornelis			12-12-1826		zoon
Werf van der, Douwe Jacobus			12-12-1826		zoon


Fransbergen, Froukjen Engberts			29-03-1827		zoon
Veenstra, Durk Jans					29-03-1827		zoon
Bouma, Sipke Sybrens				12-09-1827		zoon
Oegema, Antje Sikkes				12-09-1827		zoon
Jong de, Teetske Hendriks				17-10-1827		zoon
Venekamp, Romke Harkes				17-10-1827		zoon


Jong de, Yke Minnes					23-01-1828		dochter
Lourens, Pietje Durks					23-01-1828		dochter
Doornstouter, Helena Catharina			07-02-1828		dochter
Huwink, Harmen Jans				07-02-1828		dochter
Haan de, Jacob Pieters				19-07-1828		dochter
Meersma, Eelkje Alles				19-07-1828		dochter
Bouma, Beern Mients					14-09-1828		dochter
London, Menke Thomas				14-09-1828		dochter
Veen van der, Froukje Tjallings			25-10-1828		zoon
Veenstra, Theunis Theunis				25-10-1828		zoon
Berg ten, Jan Ouwes					29-11-1828		dochter
Jong de, Sikje Willems				29-11-1828		dochterKloosterman, Dedde Oenes				15-01-1829		dochter
Pettinga, Janke Wijbes				15-01-1829		dochter
Hijum van, Antje Ydes				06-03-1829		dochter
Jansen, Kornelis Pieters				06-03-1829		dochter
Bij van der, Hetze Bastiaans				14-03-1829		dochter
Jong de, Sepkje Lieuwes				14-03-1829		dochter
Boonstra, Sepkje Folkerts				23-07-1829		zoon
Postma, Douwe Andries				23-07-1829		zoon
Dijkstra, Jan Ruurds					28-07-1829		dochter
Wal van der, Aukje Geales				28-07-1829		dochter
Fontein, Anna						01-12-1829		zoon
Jong de, Arnoldus					01-12-1829		zoon


Hoekstra, Janke Hoekes				19-01-1830		zoon
Wending, Wiebe Aebeles				19-01-1830		zoon
Hofman, Oene Klazes				14-02-1830		zoon
Straatsma, Zijke Oenses				14-02-1830		zoon
Doornstouter, Helena Catharina			17-06-1830		zoon
Huwink, Harmen Jans				17-06-1830		zoon
Terpstra, Johannes Wiegers				18-09-1830		dochter
Zuiden van, Froukje Martens				18-09-1830		dochter


Westerga, Antje Hendriks				24-01-1831		dochter
Cijffers, Biense Tammes				13-02-1831		zoon
Dijkstra, Stijntje Pieters				13-02-1831		zoon
Brunner, Amelia Godefrida				10-03-1831		zoon
Gatsonides, Tjepke Ysbrandts			10-03-1831		zoon
Hoekstra, Trijntje Wijbes				26-06-1831		dochter
Meisner, Arend Johannes				26-06-1831		dochter
Lyzinga, Gertje Gerrits				26-12-1831		dochter
Werf van der, Sytse Frederiks			26-12-1831		dochter


Kooistra, Antje Sytses				16-03-1832		dochter
Monsma, Pieter Eelkes				16-03-1832		dochter
Jong de, Jelle Lieuwes				05-05-1832		dochter
Vries de, Jantje Baukes				05-05-1832		dochter
Falkama, Trijntje Hermanus				20-05-1832		dochter
Roock de, Johan Diderik				20-05-1832		dochter
Oosterhof, Hendrik Oedzes				24-05-1832		dochter
Postma, Trijntje Andries				24-05-1832		dochter
Toonstra, Wouter Ales				28-08-1832		zoon
Vrieswijk, Antje					28-08-1832		zoon

Kingma, Sas Johannes				27-03-1833		dochter
Prins, Ymkje Jans					27-03-1833		dochter
Hoogterp, Sipke Tjeerds				19-05-1833		zoon
Memerda, Tjitske Tjitses				19-05-1833		zoon
Jager de, Teatske Johannes				30-08-1833		dochter
Koopmans, Wybe Folkerts				30-08-1833		dochter
Boer de, Hendrik Theunis				01-10-1833		dochter
Kempenaar, Pieterkje Keimpes			01-10-1833		dochter
Assen van, Auke Dirks				19-10-1833		zoon
Lourens, Sjoukje Dirks				19-10-1833		zoon


Kammen van, Doede Piebes				23-03-1834		zoon
Zwaag van der, Stijntje Martens			23-03-1834		zoon
Dijkstra, Tjitske Eelkes				11-04-1834		dochter
Kooistra, Jacob Thymens				11-04-1834		dochter
Dijkstra, Roelofke Jans				01-08-1834		zoon
Zuidema, Wytse Johannes				01-08-1834		zoon
Algra, Tietje Gerks					22-09-1834		zoon
Oberman, Pieter Carels				22-09-1834		zoon


Bosma, Hylkje Sijes					14-01-1835		zoon
Wijbenga, Minne Jelles				14-01-1835		zoon
Agema, Douwe Gerrits				04-02-1835		dochter
Meulen van der, Ykje Jans				04-02-1835		dochter
Dantuma, Pieter Roelofs				08-10-1835		dochter
Vries de, Rinske Jacobs				08-10-1835		dochter

Dijkstra, Betje Tjietses				04-02-1836		dochter
Vries de, Hendrik Sybes				04-02-1836		dochter
Burg van der, Maaike Harmens			17-03-1836		dochter
Paulusma, Johannes Bartels				17-03-1836		dochter
Veen van der, Willemke Romkes			17-03-1836		dochter
Vries de, Taede Lammerts				17-03-1836		dochter
Kooi van der, Wietse Lieuwes			23-03-1836		dochter
Schaafsma, Grietje Harmens				23-03-1836		dochter
Feddema, Hinke Douwes				24-03-1836		zoon
Monsma, Anne Eelkes				24-03-1836		zoon
Singer, Lambertus					12-04-1836		zoon
Vries de, Juliana					12-04-1836		zoon
Dijkstra, Antje Minnolts				20-05-1836		dochter
Douma, Tjeerd Piebes				20-05-1836		dochter
Hoekstra, Gerrit Franses				06-06-1836		zoon
Waltjer, Jantje Jans					06-06-1836		zoon
Dijkstra, Sjoukje Sakes				11-06-1836		zoon
Ernst, Arnoldus Lammerts				11-06-1836		zoon
Sikkema, Sieuwke Sikkes				06-07-1836		dochter
Zijlstra, Jacob Aukes					06-07-1836		dochter
Dijkstra, Hendrik Tjipkes				25-08-1836		dochter
Exter, Janke Fokkes					25-08-1836		dochter
Folkertsma, Grietje Eelses				05-09-1836		dochter
Smedinga, Hemke Jans				05-09-1836		dochter
Bosma, Hylkje Sijes					20-09-1836		zoon
Bosma, Hylkje Sijes					20-09-1836		zoon
Wijbenga, Minne Jelles				20-09-1836		zoon
Wijbenga, Minne Jelles				20-09-1836		zoon
Heidstra, Hinke Ydes					08-10-1836		zoon
Postma, Keimpe Pieters				08-10-1836		zoon
Herberg van der, Jelke Freerks			24-12-1836		dochter
Rijpma, Eelkje Tjeerds				24-12-1836		dochter


Loonen van, Taetske Jans				03-01-1837		zoon
Luehof, Gerrit Bernardus				03-01-1837		zoon
Hoekstra, Akke Pieters				07-01-1837		zoon
Wijbenga, Gelt Deddes				07-01-1837		zoon
Oosterhof, Hendrik Oedzes				23-02-1837		zoon
Postma, Trijntje Andries				23-02-1837		zoon
Dijkstra, Ruurd Jans					10-04-1837		dochter
Rintjema, Martje Tjeerds				10-04-1837		dochter
Elzinga, Johannes Hendriks				19-04-1837		dochter
Haan de, Antje Tjibbes				19-04-1837		dochter
Helder, Trijntje Thomas				26-04-1837		dochter
Sinia, Sjolle Gerrits					26-04-1837		dochter
Dijkstra, Antje Tjipkes				02-08-1837		zoon
Heide van der, Jan Ydes				02-08-1837		zoon
Bij van der, Thymen Piers				05-08-1837		dochter
Kloosterman, Aaltje Geerts				05-08-1837		dochter
Schaaf van der, Antje Alberts			10-08-1837		zoon
Walstra, Jogchum Jacobs				10-08-1837		zoon
Folkertsma, Grietje Eelses				17-08-1837		dochter
Smedinga, Hemke Jans				17-08-1837		dochter
Gortersma, Piebe Oenes				28-09-1837		zoon
Plantinga, Lijsbert Paulus				28-09-1837		zoon
Bosma, Hylkje Sijes					15-10-1837		dochter
Wijbenga, Minne Jelles				15-10-1837		dochter
Dijkstra, Biense Eelkes				17-11-1837		zoon
Westra, Sytske Nammens				17-11-1837		zoon
Bruin de, Fokke Theunis				27-12-1837		zoon
Haan de, Ytje Tjibbes					27-12-1837		zoon	


Hilner, Johan Godfried				27-09-1838		zoon
Schoffelmeer, Baukje Christiaans			27-09-1838		zoon


Bij van der, Aafke Jans				15-01-1839		dochter
Dijkman, Pieter Roelofs				15-01-1839		dochter
Boskma, Herre Gerbens				05-02-1839		zoon
Folkersma, Fokje Cornelis				05-02-1839		zoon
Westra, Duurt Jans					15-05-1839		zoon
Zuiderbaan, Jitske Dirks				15-05-1839		zoon
Koopmans, Haaye Folkerts				01-08-1839		dochter
Mey van der, Tjitske Ulbes				01-08-1839		dochter
Haan de, Mintje Hanses				01-10-1839		zoon
Posthuma, Folke Douwes				01-10-1839		zoon
Meer van der, Trijntje Wouters			15-10-1839		dochter

Meekeren van, Martsen Harmens			04-03-1840		dochter
Vries de, Taede Lammerts				04-03-1840		dochter
Visser, Fokke Johannes				29-04-1840		zoon
Westra, Grietje					29-04-1840		zoon
Haan de, Jacob Tjibbes				02-06-1840		zoon
Westra, Jelske Lubberts				02-06-1840		zoon
Meulen van der, Harmen Jelles			06-09-1840		zoon
Visser, Trijntje Jans					06-09-1840		zoon
Haan de, Neeltje Meines				01-12-1840		dochter
Meulen van der, Harke Pieters			01-12-1840		dochter


Praamstra, Tobias Hylkes				21-01-1841		dochter
Visser, Maaike Gerrits				21-01-1841		dochter
Dijkstra, Doeke Eeltjes				18-03-1841		zoon
Pranger, Antje Klazes					18-03-1841		zoon
Assen van, Heine Jans				19-04-1841		zoon
Heide van der, Froukje Pieters			19-04-1841		zoon
Ludema, Bartje Cornelis				26-04-1841		zoon
Hoekstra, Heerke Lolles				18-07-1841		zoon
Zijlstra, Metje Theunis				18-07-1841		zoon
Nijdam, Grietje Jans					15-11-1841		zoon
Woude van der, Pieter Wiegers			15-11-1841		zoon
Plantinga, Tjitske Jilts				12-12-1841		zoon
Veen van der, Wytse Foppes				12-12-1841		zoon


Cijffers, Jantje Bienses				03-02-1842		dochter
Cijffers, Jantje Bienses				03-02-1842		zoon
Posthumus, Andries					03-02-1842		dochter
Posthumus, Andries					03-02-1842		zoon
Huizinga, Daniel Rienks				26-02-1842		zoon
Talma, Maaike Heines				26-02-1842		zoon
Dijkstra, Doeke Eeltjes				25-04-1842		dochter
Pranger, Antje Klazes					25-04-1842		dochter
Haan de, Neeltje Meines				11-05-1842		zoon
Meulen van der, Harke Pieters			11-05-1842		zoon
Dijkstra, Sjoukje Sakes				06-10-1842		zoon
Ernst, Arnoldus Lammerts				06-10-1842		zoon


Bruin de, Freerk Douwes				09-01-1843		dochter
Bruin de, Freerk Douwes				09-01-1843		zoon
Leyen van, Grietje Jitses				09-01-1843		dochter
Leyen van, Grietje Jitses				09-01-1843		zoon
Minnema, Minne Johannes				29-03-1843		zoon
Scheepen van, Rykeltje Hendriks			29-03-1843		zoon
Damsma, Hendrik Geerts				22-04-1843		dochter
Eilander, Sipkje Cornelis				22-04-1843		dochter
Hoek van der, Kornelis Johannes			01-05-1843		dochter
Postma, Grietje Feddes				01-05-1843		dochter
Dijkstra, Doeke Eeltjes				15-06-1843		zoon
Pranger, Antje Klazes					15-06-1843		zoon
Braaksma, Foekje Douwes				28-06-1843		zoon
Monsma, Eelke Annes				28-06-1843		zoon
Meulen van der, Lijsbeth Ykes			19-08-1843		dochter
Plantinga, Tjitske Jilts				28-08-1843		dochter
Veen van der, Wytse Foppes				28-08-1843		dochter
Dijkstra, Foppe Tjipkes				29-11-1843		zoon
Hofstra, Sieuwke Egberts				29-11-1843		zoon
Boermans, Gerben Pieters				05-12-1843		zoon
Boonstra, Wimke Zweitses				05-12-1843		zoon


Halbesma, Jelske Johannes				04-03-1844		zoon
Sikkema, Keimpe Jans				04-03-1844		zoon
Postma, Aafke Andries				16-03-1844		dochter
Ploeg van der, Fokke Jacobs				04-05-1844		zoon
Schouwstra, Hiltje Uilkes				04-05-1844		zoon
Albarda, Adriana Janke				27-05-1844		dochter
Sytzama van, Douwe Jan Vincent			27-05-1844		dochter
Bloemsma, Sjoerd Ydes				05-08-1844		dochter
Grijpstra, Lijsbert Wiegers				05-08-1844		dochter
Wijbenga, Tjitske Jacobs				07-08-1844		zoon
Holwerda, Sybrigje Louws				17-09-1844		dochter
Meer van der, Emke Aukes				17-09-1844		dochter
Venema, Jitske					23-09-1844		dochter
Westra, Jan Feyes					23-09-1844		dochter
Mulder, Thomas Johannes				08-12-1844		zoon
Zwaag van der, Teetske Sjoerds			08-12-1844		zoon


Heidstra, Seye Pieters					23-01-1845		zoon
Lourens, Antje Jans					23-01-1845		zoon
Jong de, Antje Hendriks				04-02-1845		zoon
Westra, Jan Jacobs					04-02-1845		zoon
Ploeg van der, Dirk Ruurds				01-04-1845		zoon
Postma, Stijntje Taedes				01-04-1845		zoon
Meyer, Bokke Gerrits					06-04-1845		dochter
Wielinga, Lijsbert Oebeles				06-04-1845		dochter
GaliŽn van der, Dieuwke Hendriks			20-04-1845		dochter
Tuinstra, Cornelis Jans				20-04-1845		dochter
Hekstra, Jacob Wijbes				06-09-1845		dochter
Westra, Eeuwkje Andries				06-09-1845		dochter
Gortersma, Piebe Oenes				12-09-1845		zoon
Plantinga, Lijsbert Paulus				12-09-1845		zoon
Lampe, Janna						18-09-1845		zoon
Wiersma, Willem Thomas				18-09-1845		zoon
Assen van, Sjoukje Dirks				06-10-1845		zoon
Wiermsa, Syds Johannes				06-10-1845		zoon
Boskma, Klaas Gerbens				25-10-1845		dochter
Minnema, Janke Lieuwes				25-10-1845		dochter
Bosch, Johannes					07-11-1845		dochter
Postma, Grietje Pieters				07-11-1845		dochter
Glas, Evert Klases					29-11-1845		dochter
Hes, Antje Hermanus					29-11-1845		dochter
Nijdam, Grietje Jans					25-12-1845		dochter
Woude van der, Pieter Wiegers			25-12-1845		dochter


Haan de, Jan Jans					05-01-1846		dochter
Meulen van der, Sjoukje Jelles			05-01-1846		dochter
Hoek, Gerrit Jans					10-03-1846		zoon
Hoek, Lutske Ates					10-03-1846		zoon
Feddema, Antje Feddes				05-06-1846		zoon
Mey van der, Lieuwe Douwes			05-06-1846		zoon
Algra, Trijntje Fokkes				20-06-1846		zoon
Vellinga, Ritske Klases				20-06-1846		zoon
Veenstra, Grietje Hendriks				01-07-1846		zoon
Zuidema, Jan Johannes				01-07-1846		zoonBoonstra, Trijntje Zweitses				30-01-1847		zoon
Haas de, Jan Rinses					30-01-1847		zoon
Assen van, Auke Dirks				06-03-1847		dochter
Lourens, Sjoukje Dirks				06-03-1847		dochter
Bouma, Melle Eelkes					21-04-1847		zoon
Postma, Maaike Willems				21-04-1847		zoon
Hoekstra, Heerke Lolles				04-06-1847		dochter
Zijlstra, Metje Theunis				04-06-1847		dochter
Gortersma, Tjimkje Oenes				25-10-1847		zoon
Venema, Albert Jans					25-10-1847		zoon
Ketelaar, Lijsbert					10-11-1847		dochter
Talma, Akke Heines					27-11-1847		zoon
Vries de, Marten Hendriks				27-11-1847		zoon


Dijkstra, Maaike Klases				18-01-1848		dochter
Dijkstra, Renze Wates				18-01-1848		dochter
Dijk van, Rinze Bokkes				28-01-1848		dochter
Uitterdijk, Gertje Klases				28-01-1848		dochter
Ruiter de, Antje Alberts				25-02-1848		dochter
Vlint, Ruurd Machiels				25-02-1848		dochter
Stellema, Aaltje Wybrens				26-02-1848		dochter
Vries de, Gerrit Alles					26-02-1848		dochter
Cijffers, Rimkje Bienses				21-03-1848		zoon
Zijlstra, Wybe Beerts					21-03-1848		zoon
Haisma, Jacob Hayes					23-03-1848		zoon
Ros, Talkje Sytses					23-03-1848		zoon
Jong de, Lieuwe Hendriks				09-06-1848		zoon
Zijlstra, Jantje Jannes					09-06-1848		zoon
Noordenbos, Pietje Jans				20-10-1848		dochter
Talsma, Johannes Sikkes				20-10-1848		dochter
Talma, Klaas Hessels					28-11-1848		zoon
Vries de, Aafke Durks				28-11-1848		zoon
Postma, Jantje Marks					13-12-1848		dochter
Tibma, Albert Willems				13-12-1848		dochter
Antonides, Luitsen Franciscus			17-12-1848		zoon
Werf van der, Maaike Alberts			17-12-1848		zoon
Kooistra, Sybe Sikkes				29-12-1848		zoon
Vries de, Etje						29-12-1848		zoonAdema, Froukje Meinderts				11-01-1849		zoon
Adema, Froukje Meinderts				11-01-1849		zoon
Koolstra, Jan Wybrens				11-01-1849		zoon
Koolstra, Jan Wybrens				11-01-1849		zoon
Dijk van, Sybren Symens				01-02-1849		zoon
Sikkema, Ytje Geerts					01-02-1849		zoon
Assen van, Dirk Jans					05-06-1849		dochter
Dijkstra, Hendrikje Femmes				05-06-1849		dochter
Westra, Duurt Jans					10-07-1849		dochter
Zuiderbaan, Jitske Dirks				10-07-1849		dochter
Mey van der, Wieger Abes				07-09-1849		zoon
Wal van der, Pietje Gjalts				07-09-1849		zoon
Haisma, Jacob Hayes					05-10-1849		zoon
Ros, Talkje Sytses					05-10-1849		zoon
Dantuma, Gertje Roelofs				22-11-1849		dochter
Douma, Jurjen Jans					22-11-1849		dochter
Hoek, Gerrit Jans					18-12-1849		dochter
Hoek, Lutske Ates					18-12-1849		dochter


Vrieswijk, Trijntje Johannes				08-01-1850		dochter
Vrieswijk, Trijntje Johannes				08-01-1850		dochter
Bruin de, Jitske Douwes				10-01-1850		dochter
Zuidema, Eelke Johannes				10-01-1850		dochter
Fennema, Jetske					02-02-1850		dochter
Schipper, Berend Jacobs				02-02-1850		dochter
Wiersma, Johannes Meinderts			30-03-1850		zoon
Woude van der, Akke Cornelis			30-03-1850		zoon
Brunia, Jette Jans					13-04-1850		dochter
Brunia, Jette Jans					13-04-1850		zoon
Veenstra, Lammert Geerts				13-04-1850		dochter
Veenstra, Lammert Geerts				13-04-1850		zoon
Faber, Renske Gerbens				26-05-1850		dochter
Miedema, Anne Beens				26-05-1850		dochter
Flootman, Stijntje Harmens				02-09-1850		zoon
Schaafsma, Anne Jans				02-09-1850		zoon
Reiding, Lijsbert Pieters				08-09-1850		zoon
Wouda, Sipke Berends				08-09-1850		zoon
Annema, Jan Annes					20-10-1850		dochter
Wiegersma, Jelske Andries				20-10-1850		dochter
Cousijn, Douwe Klazes				14-12-1850		zoon
Fokkens, Martje Fokkes				14-12-1850		zoon


Jong de, Sjoukje Wiegers				13-02-1851		zoon
Miedema, Willem Henderiks				13-02-1851		zoon
Lepstra, Tjeerd Gelts					14-02-1851		dochter
Westra, Rinske Fokkes				14-02-1851		dochter
Minnema, Minne Johannes				20-03-1851		dochter
Scheepen van, Rykeltje Hendriks			20-03-1851		dochter
Huwing, Maria Berbera Elisabeth			22-03-1851		zoon
Schoffelmeer, Taeke Christiaans			22-03-1851		zoon
Meulen van der, Tetje Jans				05-06-1851		dochter
Zwaag van der, Sjoerd Haayes			05-06-1851		dochter
Meulen van der, Harke Sytses			07-07-1851		zoon
Vellinga, Neeltje Piers				07-07-1851		zoon
Mark van der, Rinse Willems			10-08-1851		zoon
Ploeg van der, Grietje					10-08-1851		zoon
Brunia, Jette Jans					10-09-1851		dochter
Veenstra, Lammert Geerts				10-09-1851		dochter


Dijk, Sytse Alles					04-01-1852		dochter
Zwaag van der, Trijntje Botes			04-01-1852		dochter
Riedstra, Gerrit Sieds					05-02-1852		dochter
Slim, Akke Arjens					05-02-1852		dochter
Dijkstra, Femme Johannes				18-02-1852		dochter
Vries de, Haebeltje Abrahams			18-02-1852		dochter
Stellema, Aaltje Wybrens				05-03-1852		dochter
Vries de, Gerrit Alles					05-03-1852		dochter
Drost, Trijntje Jans					19-03-1852		dochter
Woude van der, Luudsen Wybes			19-03-1852		dochter
Boonstra, Antje Jans					18-04-1852		zoon
Postma, Sijke Pieters					03-05-1852		dochter
Zwaagstra, Wijbe Joukes				03-05-1852		dochter
Postma, Eelkje Fokkes				04-08-1852		zoon
Zwaag van der, Freerk Sjoerds			04-08-1852		zoon
Glas, Evert Klazes					15-09-1852		zoon
Hes, Antje Hermanus					15-09-1852		zoon
Damstra, Taeke Wybes				31-10-1852		dochter
Loonstra, Grietje Piebes				31-10-1852		dochter
Jager de, Durk Durks					24-11-1852		dochter
Terpstra, Akke Ouwes				24-11-1852		dochter
Noordenbos, Pietje Jans				29-11-1852		zoon
Talsma, Johannes Sikkes				29-11-1852		zoon


Postma, Antje Jans					29-01-1853		dochter
Kingma, Trijntje Thomas				10-02-1853		zoon
Tamminga, Andries Durks				10-02-1853		zoon
Monsma, Tettje Pieters				12-02-1853		dochter
Veenstra, Sjoerd					12-02-1853		dochter
Meerstra, Johannes Wytzes				14-03-1853		zoon
Radema, Froukje Alles				14-03-1853		zoon
Jong de, Paulus Sjoerds				10-06-1853		zoon
Roos de, Trijntje Pieters				10-06-1853		zoon
Hazekamp, Willem Pieters				09-07-1853		dochter
Hazekamp, Willem Pieters				09-07-1853		dochter
Hazekamp, Willem Pieters				09-07-1853		zoon
Meer van der, Grietje Oedzes				09-07-1853		dochter
Meer van der, Grietje Oedzes				09-07-1853		dochter
Meer van der, Grietje Oedzes				09-07-1853		zoon
Klaver, Sjoerd Sikkes					11-07-1853		dochter
Koop, Akke Jans					11-07-1853		dochter
Akkerman, Sipke Sybrens				22-07-1853		dochter
Sjoerdsma, Martje Sjoerds				22-07-1853		dochter
GaliŽn van der, Dieuwke Hendriks			04-09-1853		dochter
Tuinstra, Cornelis Jans				04-09-1853		dochter
Huwing, Maria Berbera Elisabeth			05-10-1853		zoon
Schoffelmeer, Taeke Christiaans			05-10-1853		zoon
Dijkstra, Hendrikje Femmes				25-10-1853		zoon
Hesling, Grietje Johannes				29-10-1853		zoon
Jongsma, Sikke Jans					29-10-1853		zoon
Ploeg van der, Willem Gerrits			03-12-1853		dochter
Terpstra, Jantje Klazes				03-12-1853		dochter
Dantuma, Tjitske Tjallings				08-12-1853		zoon
Reitsma, Ritske Binnes				08-12-1853		zoon


Viersen, Romke Jans					14-03-1854		dochter
Wijbenga, Trijntje Minnes				14-03-1854		dochter
Boonsma, Koene Klazes				04-04-1854		dochter
Wielstra, Sjoukje Wybrens				04-04-1854		dochter
Antonides, Fokke Sakes				25-04-1854		zoon
Hesling, Sjoukje Johannes				25-04-1854		zoon
Mark van der, Rinse Willems			06-07-1854		zoon
Ploeg van der, Grietje					06-07-1854		zoon
GaliŽn van der, Dieuwke Hendriks			10-08-1854		zoon
Tuinstra, Cornelis Jans				10-08-1854		zoon
Sluis van der, Klaas					17-09-1854		zoon
Venema, Jetske					17-09-1854		zoon
Kooistra, Sikke Jintes					12-11-1854		zoon
Oegema, Aafke Theunis				12-11-1854		zoon
Postma, Eelkje Fokkes				18-11-1854		zoon
Zwaag van der, Freerk Sjoerds			18-11-1854		zoon


Boskma, Wijtske Hendriks				17-01-1855		zoon
Ros, Sytse Haans					17-01-1855		zoon
GaliŽn van der, Detje Hendriks			04-02-1855		dochter
Kooistra, Jan Tabes					04-02-1855		dochter
Hoek, Gerrit Jans					25-02-1855		dochter
Hoek, Lutske Ates					25-02-1855 		dochter
Blumers, Bernardus Hendriks			06-03-1855		dochter
Woudstra, Antje Tjallings				06-03-1855		dochter
Huizen van, Symen Hendriks				08-04-1855		zoon
Ploeg van der, Teetske Arends			08-04-1855		zoon
Bij van der, Jan Bastiaans				28-04-1855		dochter
Visser, Hitje Bokkes					28-04-1855		dochter
Berg van der, Hendrikje Alberts			22-05-1855		dochter
Veen van der, Klaas Luitzens			22-05-1855		dochter
Flootman, Trijntje Harmens				17-07-1855		zoon
Talma, Klaas Linzes					17-07-1855		zoon
Stellema, Aaltje Wybrens				08-10-1855		zoon
Vries de, Gerrit Alles					08-10-1855		zoon
Boersma, Elisabeth Taekes				27-10-1855		zoon
Klaver, Eelke Sikkes					27-10-1855		zoon
Kooistra, Klaaske Sytses				30-10-1855		dochter
Wal van der, Jacob Gjalts				30-10-1855		dochter
GaliŽn van der, Dieuwke Hendriks			01-11-1855		dochter
Tuinstra, Cornelis Jans				01-11-1855		dochter


Boskma, Wijtske Hendriks				28-01-1856		zoon
Ros, Sytse Haans					28-01-1856		zoon
Kroodsma, Ynske Jacobs				13-02-1856		zoon
Zuidema, Popke Jans					13-02-1856		zoon
Bree de, Gooitsen Hendriks				29-02-1856		zoon
Oegema, Froukje					29-02-1856		zoon
Bijl van der, Geert Durks				23-06-1856		zoon
Kramer, Jarigje Pieters				23-06-1856		zoon
Lijzenga, Lammert Annes				03-12-1856		zoon
Posthuma, Jeike Johannes				03-12-1856		zoon
Meulen van der, Jifke Rintjes			23-12-1856		dochter
Meulen van der, Sipke Aukes			23-12-1856		dochter
Castelein, Melle Hedzers				30-12-1856		zoon
Hiemstra, Sjoukje Annes				30-12-1856		zoon
Bloemsma, Sjoerd Ydes				31-12-1856		zoon
Grijpstra, Lysbert Wiegers				31-12-1856		zoonBraaksma, Maaike Jacobs				29-01-1857		zoon
Ros, Fokke Haans					29-01-1857		zoon
Haan de, Ymkje Tjebbes				01-02-1857		dochter
Haan de, Ymkje Tjebbes				01-02-1857		dochter
Schonenburg, Johannes Sjoukes			01-02-1857		dochter
Schonenburg, Johannes Sjoukes			01-02-1857		dochter
Kooistra, Klaaske Sytses				02-02-1857		zoon
Wal van der, Jacob Gjalts				02-02-1857		zoon
Boorsma, Tjetje Pieters				12-02-1857		zoon
GaliŽn van der, Detje Hendriks			10-03-1857		zoon
Kooistra, Jan Tabes					10-03-1857		zoon
Snoek, Folkje Jans					30-03-1857		zoon
Wiersma, Willem Dirks				30-03-1857		zoon
Postma, Sjoukje Jans					25-04-1857		dochter
Boersma, Elisabeth Taekes				04-05-1857		zoon
Klaver, Eelke Sikkes					04-05-1857		zoon
Leistra, Neeltje Freerks				18-06-1857		dochter
Leistra, Pieter Durks					18-06-1857		dochter
Roos de, Johanna Pieters				21-08-1857		zoon
Struiksma, Willem Jans				21-08-1857		zoon
Annema, Hedman Annes				07-09-1857		zoon
Broersma, Froukje Harmens				07-09-1857		zoon
Boskma, Trijntje Herres				17-09-1857		dochter
Mei van der, Jelle Ulbes				17-09-1857		dochter
Boer de, Eelke Reinders				02-10-1857		zoon
Postma, Hetje Fokkes					02-10-1857		zoon
Hofstra, Aaltje					05-10-1857		zoon
Dijk van, Kornelis Tjeerds				08-10-1857		zoon
Heide van der, Berber Jaspers			08-10-1857		zoon
Boskma, Romke Hendriks				31-10-1857		zoon
Veen van der, Jelske Edzes				31-10-1857		zoon
Antonides, Fokke Sakes				13-12-1857		zoon
Hesling, Sjoukje Johannes				13-12-1857		zoon
Bijlstra, Jacob Jemkes				15-12-1857		zoon
Wiersma, Rinske Jilles				15-12-1857		zoon
Tuinstra, Fokke Freerks				17-12-1857		zoon
Visser, Sjouke Feikes					17-12-1857		zoonJong de, Bauke Jelles					05-01-1858		dochter
Wielen van der, Trijntje Meinderts			05-01-1858		dochter
Bos, Grietje Keimpes					09-04-1858		zoon
Struiksma, Andries Jans				09-04-1858		zoon
Hietkamp, Aldert Harmens				14-04-1858		dochter
Jager, Trijntje Luitzens				14-04-1858		dochter
Assen van, Aaltje Aukes				20-04-1858		zoon
Hoekstra, Keimpe Sietses				20-04-1858		zoon
Dantuma, Hille Pieters				29-04-1858		dochter
Dantuma, Hille Pieters				29-04-1858		dochter
Vries de, Dirkje Joukes				29-04-1858		dochter
Vries de, Dirkje Joukes				29-04-1858		dochter
Bosma, Beitske Gerbens				01-06-1858		zoon
Minnema, Romkje Willems				07-06-1858		zoon
Veenstra, Johannes Hendriks				07-06-1858		zoon
Dijk van, Hendrikje Symens				24-06-1858		zoon
Plantinga, Anne Ruurds				24-06-1858		zoon
Boersma, Elisabert Taekes				14-07-1858		zoon
Klaver, Eelke Sikkes					14-07-1858		zoon
Hiemstra, Lutske Everts				04-09-1858		zoon
Miedema, Evert Hendriks				04-09-1858		zoon
Hoekstra, Popke Sietzes				05-09-1858		dochter
Kloosterman, Gelfke Geerts				05-09-1858		dochter
Broersma, Froukje Harmens				09-09-1858		zoon
Minnema, Hedman Annes				09-09-1858		zoon
Miedema, Kaatje Hendriks				02-10-1858		zoon
Schonenburg, Trijntje Emkes				25-11-1858		zoon
Wijnsma, Gerrit Klazes				25-11-1858		zoon
Boskma, Romke Hendriks				22-12-1858		dochter
Veen van der, Jelske Edzes				22-12-1858		dochter


Visser, Hinke Alberts					15-01-1859		dochter
Vries de, Jentje Jans					15-01-1859		dochter
Groenia, Johannes Lolkes				21-01-1859		zoon
Zwaag van der, Trijntje Haayes			21-01-1859		zoon
Bij van der, Hiske Bastiaans				22-01-1859		dochter
Veer van der, Jan Berends				22-01-1859		dochter
Bosma, Sake Alberts					25-01-1859		dochter
Ploeg van der, Trijntje Fokkes			25-01-1859		dochter
Feenstra, Jacob Feyes					05-03-1859		zoon
Wiersma, Jinke Siedses				05-03-1859		zoon
Boonstra, Sytze Ruurds				08-03-1859		dochter
Douma, Ytje Ages					08-03-1859		dochter
Veenstra, Jelle Theunis				13-03-1859		zoon
Woudstra, Jitske Sipkes				13-03-1859		zoon
Haalstra, Folkert Jippes				23-03-1859		dochter
Vries de, Hiltje Wijtses				23-03-1859		dochter
Hoekstra, Durkje Popkes				27-03-1859		zoon
Westra, Jan Jacobs					27-03-1859		zoon
Boer de, Jan Eizes					20-04-1859		dochter
Veenstra, Murkje Luitsens				20-04-1859		dochter
Bij van der, Mintje Meinderts			25-04-1859		dochter
Jong de, Paulus Sjoerds				25-04-1859		dochter
Hofstra, Aaltje					09-08-1859		zoon
Postma, Sibbele Douwes				09-08-1859		zoon
Bruin de, Jitske Douwes				11-08-1859		dochter
Jonkman, Jantje Gooitsens				11-08-1859		dochter
Zuidema, Eelke Johannes				11-08-1859		dochter
Zwaag van der, Jacob Jans				11-08-1859		dochter
Oosterbaan, Fetje Sytzes				20-08-1859		dochter
Graaf de, Anna Catharina				13-09-1859		dochter
Stevan, Johan Hendrik				13-09-1859		dochter
Dijkstra, Hendrik Eedses				19-09-1859		dochter
Kootstra, Gertje Annes				19-09-1859		dochter
Damstra, Jantje Geerts				30-09-1859		dochter
Visser, Gerrit Sakes					30-09-1859		dochter
Veen van der, Houkje Ybeles			29-10-1859		dochter
Vries de, Anne Jitzes					29-10-1859		dochter
Vries de, Fokje Abrahams				25-11-1859		zoon
Bonnema, Grietje Arjens				14-12-1859		zoon
Holwerda, Anne Klazes				14-12-1859		zoon
Lourens, Lieuwe Annes				25-12-1859		dochter
Postma, Hanskje Wijbes				25-12-1859		dochter


Postma, Aafke Anskjes				22-01-1860		zoon
Vellinga, Jacob Lieuwes				22-01-1860		zoon
Visser, Hinke Alberts					05-02-1860		dochter
Visser, Hinke Alberts					05-02-1860		dochter
Vries de, Jentje Jans					05-02-1860		dochter
Vries de, Jentje Jans					05-02-1860		dochter
Hellinga, Pieter Hendriks				15-02-1860		dochter
Talsma, Jeltje Hendriks				15-02-1860		dochter
Meer van der, Jan Jacobs				20-04-1860		dochter
Vrieswijk, Trijntje Johannes				20-04-1860		dochter
Uitterdijk, Wieger Jans				01-07-1860		zoon
Vellinga, Geiske Tammes				01-07-1860		zoon
Hoekstra, Rigst Sipkes				19-07-1860		zoon
Meekeren van, Rijk Harmens				19-07-1860		zoon
Dijkstra, Johannes Douwes				12-08-1860		zoon
Wijma, Grietje Aans					12-08-1860		zoon
Hoekstra, Popke Sytzes				04-09-1860		zoon
Kloosterman, Gelske Geerts				04-09-1860		zoon
Folkertsma, Antje Johannes				14-09-1860		dochter
Monsma, Sytze Pieters				14-09-1860		dochter
Dijkstra, Jan Pieters					21-10-1860		dochter
Tuinstra, Aagtje Baukes				21-10-1860		dochter
Hiemstra, Lutske Everts				24-10-1860		dochter
Miedema, Evert Hendriks				24-10-1860		dochter
Heide van der, Ytje Jaspers				05-12-1860		dochter
Wal van der, Jelle Klazes				05-12-1860		dochter


Jong de, Sytse Eelkes					01-01-1861		zoon
Postma, Antje Pieters					01-01-1861		zoon
Viersen, Tjerk Jans					19-01-1861		dochter
Werf van der, Jitske Tjipkes				19-01-1861		dochter
Postma, Aafke Anskjes				28-01-1861		dochter
Vellinga, Jacob Lieuwes				28-01-1861		dochter
Talsma, Grietje Jans					07-02-1861		zoon
Woudsma, Riemer Arends				07-02-1861		zoon
Dijkstra, Hendrik Eedses				25-02-1861		zoon
Kootstra, Gertje Annes				25-02-1861		zoon
Assen van, Klaaske Aukes				19-04-1861		zoon
Vries de, Tjietse Hendriks				19-04-1861		zoon
Jager de, Akke Wybes				14-05-1861		zoon
Oegema, Sikke Theunis				14-05-1861		zoon
Cupery, Sipkje Sipkes				07-07-1861		zoon
Keuning, Egbert Jacobs				07-07-1861		zoon
Hoek, Gerrit Jans					01-08-1861		dochter
Hoek, Lutske Ates					01-08-1861		dochter
Bijlstra, Gaatske Jans					09-12-1861		zoon
Visser, Jan Tjeerds					09-12-1861		zoon


Faber, Rinske Gerbens				01-01-1862		zoon
Miedema, Anne Berends				01-01-1862		zoon
Bijlstra, Geeske					15-01-1862		zoon
Wiersma, Sjoerd Johannes				15-01-1862		zoon
Hitman, Theunis Geerts				09-02-1862		zoon
Huizenga, Jeltje Harings				09-02-1862		zoon
Braaksma, Antje Gerbens				12-04-1862		dochter
Kamminga, Douwe Gerrits				12-04-1862		dochter
Bruin de, Fokke Geerts				25-04-1862		zoon
Fink, Tietje Luitzens					25-04-1862		zoon
Haak van der, Minke Pieters				11-09-1862		dochter
Hayema, Minne Klazes				11-09-1862		dochter
Heide van der, Ytje Jaspers				30-09-1862		dochter
Wal van der, Jelle Klazes				30-09-1862		dochter
Jager de, Aukje Wybes				29-12-1862		zoon
Oegema, Sikke Theunis				29-12-1862		zoon


Annema, Hedman Annes				05-01-1863		dochter
Broersma, Froukje Harmens				05-01-1863		dochter
Zwaag van der, Gertje Botes				16-02-1863		dochter
Postma, Aafke Anskjes				08-03-1863		zoon
Vellinga, Jacob Lieuwes				08-03-1863		zoon
Dijkstra, Reinder Reinders				16-03-1863		zoon
Kuipers, Folkje Christiaans				16-03-1863		zoon
Groot de, Antje Pieters				30-03-1863		zoon
Leistra, Minse Aukes					30-03-1863		zoon
Germeraad, Tjipke Gerrits				09-04-1863		zoon
Mark van der, Grietje Martens			09-04-1863		zoon
Postma, Elisabeth Jans				19-04-1863		dochter
Vellinga, Hendrik Ypes				19-04-1863		dochter
Loonstra, Baukje Piebes				06-05-1863		zoon
Loonstra, Baukje Piebes				06-05-1863		zoon
Bouma, Antje Klazes					15-05-1863		zoon
Meer van der, Pieter Gerrits				15-05-1863		zoon
Wijnsma, Pierke Sybes				30-05-1863		zoon
Bosma, Akke Tjeerds					05-08-1863		zoon
Epema, Wybren Brugts				05-08-1863		zoon
Werff van der, Sake Johannes			05-08-1863		zoon
Westra, Trijntje Dirks					05-08-1863		zoon
Hekstra, Gerrit Wijbes				18-10-1863		zoon
Veen van der, Grietje Romkes			18-10-1863		zoon
Boskma, Trijntje Klazes				13-11-1863		zoon
Hoekstra, Melle Nannes				13-11-1863		zoon


Hopperus, Hendrik					30-01-1864		zoon
Hopperus, Minke Sytses				30-01-1864		zoon
Hoekstra, Durkje Popkes				14-02-1864		dochter
Westra, Jan Jacobs					14-02-1864		dochter
Nijhuis, Doetje Bernardus				11-05-1864		zoon
Schouw van der, Bauke Jacobs			11-05-1864		zoon
Plantinga, Sijke Jacobs				16-06-1864		dochter
Ploeg van der, Antje Jans				07-07-1864		dochter
Gosma, Auke Arjens					25-07-1864		dochter
Lyzenga, Tjitske					25-07-1864		dochter
Halbesma, Akke Sikkes				07-08-1864		dochter
Sikkema, Klaas Andries				07-08-1864		dochter
Hekstra, Gerrit Wybes				18-11-1864		dochter
Veen van der, Grietje Romkes			18-11-1864		dochter
Boersma, Tjetje Pieters				29-11-1864		zoon
Bruin de, Popke Douwes				29-11-1864		zoon


Veenstra, Jelle Theunis				18-01-1865		zoon
Woudstra, Jitske Sipkes				18-01-1865		zoon
Veen van der, Froukje Romkes			20-01-1865		zoon
Wal van der, Minne Thijssens			20-01-1865		zoon
Bosma, Akke Tjeerds					16-02-1865		zoon
Epema, Wybren Brugts				16-02-1865		zoon
Boer de, Jacob Jacobs					03-03-1865		dochter
Westra, Pietje Jacobs					03-03-1865		dochter
Buikema, Hiltje					12-03-1865		zoon
Dantuma, Albert Klazes				31-03-1865		zoon
Hoekstra, Metje Tjibbes				31-03-1865		zoon
Joha, Maria Thomas					23-05-1865		dochter
Werk van der, Sake Everts				23-05-1865		dochter
Heidstra, Jantje Sytses				29-06-1865		zoon
Potstra, Ruurd Pieters					10-07-1865		zoon
Schoffelmeer, Maria Taekes				10-07-1865		zoon
Jong de, Gelfke Jelles					05-08-1865		dochter
Ploeg van der, Piebe Jans				25-08-1865		dochter
Schuring, Lysbert Jans				25-08-1865		dochter
Dijkstra, Jan Femmes					07-09-1865		dochter
Kooistra, Trijntje Tabes				07-09-1865		dochter
Hesling, Renger Johannes				12-09-1865		zoon
Sikkema, Aukje Johannes				12-09-1865		zoon
Hiemstra, Lutske Everts				14-10-1865		dochter
Miedema, Evert Hendriks				14-10-1865		dochter
Assen van, Willem Geerts				27-10-1865		dochter
Jong de, Jinke Sikkes					27-10-1865		dochter
Brouwer, Herman Bellinga				22-12-1865		dochter
Huizenga, Hylkje Ybeles				22-12-1865		dochterDijkstra, Eeltje Doekes				19-01-1866		zoon
Woudstra, Gertje Aebes				19-01-1866		zoon
Vellinga, Ritske Jacobs				23-01-1866		dochter
Vries de, Etje Alles					23-01-1866		dochter
Vries de, Reinder Taedes				25-01-1866		dochter
Westra, Klaaske Jans					25-01-1866		dochter
Boskma, Wijtske Hendriks				07-02-1866		zoon
Ros, Sytse Haans					07-02-1866		zoon
Dijkstra, Willem Lammerts				13-02-1866		zoon
Hellinga, Aukje Hendriks				13-02-1866		zoon
Hekstra, Gerrit Wybes				17-02-1866		dochter
Veen van der, Grietje Romkes			17-02-1866		dochter
Roemers, Jacobus					19-03-1866		zoon
Sikma, Grietje Gerbens				19-03-1866		zoon
Jellema, Janke Sytses					06-04-1866		zoon
Meulen van der, Hedzer Jacobs			06-04-1866		zoon
Bij van der, Reinder Bastiaans			07-04-1866		zoon
Meulen van der, Fokje Jacobs			07-04-1866		zoon
Poortinga, Rinze Dirks				12-04-1866		zoon
Rinsma, Baukje Alefs					12-04-1866		zoon
Kobes, Andries Jans					25-04-1866		zoon
Wybenga, Antje Bienses				25-04-1866		zoon
Hoekstra, Ytsen Gerks				01-05-1866		dochter
Veen van der, Marijke Sapes				01-05-1866		dochter
Heikamp, Jouke Jans					25-05-1866		dochter
Vries de, Martje Sybrens				25-05-1866		dochter
Dijk van, Hylkje Wybrens				15-06-1866		zoon
Veer van der, Johannes Berends			15-06-1866		zoon
Zwaagstra, Trijntje					14-07-1866		dochter
Bruin de, Tietje Joutes				17-09-1866		dochter
Meer van der, Emke Popkes				17-09-1866		dochter
Ernst, Minke Arnoldus				25-10-1866		zoon
Stellema, Wybren Feddes				25-10-1866		zoon
Hoekstra, Pietje Sytses				26-10-1866		zoon
Meulen van der, Roel Sanders			26-10-1866		zoon
Damstť, Hugo Maurits				07-12-1866		zoon
Lawerman, Romkje Thomas				07-12-1866		zoon

Elzinga, Sake Geerts					25-01-1867		dochter
Veenstra, Hiltje Heerkes				25-01-1867		dochter
Douma, Harmen					16-04-1867		dochter
Tijsman, Wytske Dreves				16-04-1867		dochter
Roemers, Jacobus					21-04-1867		dochter
Sikma, Grietje Gerbens				21-04-1867		dochter
Brouwer, Hendrik Jans				28-04-1867		zoon
Kempenaar, Aaltje Piebes				28-04-1867		zoon
Viersen, Aaltje Tjerks				21-05-1867		kind
Zijlstra, Wijbe Douwes				21-05-1867		kind
Hitman, Gerrit Geerts					11-06-1867		zoon
Tilstra, Eelkje Folkerts				11-06-1867		zoon
Scheffer, Antje Philips				26-07-1867		zoon
Tuinenga, Jacob Siedses				26-07-1867		zoon
Boskma, Wijtske Hendriks				07-08-1867		dochter
Ros, Sytse Haans					07-08-1867		dochter
Jeltema, Elisabeth					13-08-1867		zoon
Jeltema, Elisabeth					13-08-1867		zoon
Nauta, Jan						13-08-1867		zoon
Nauta, Jan						13-08-1867		zoon
Douma, Fokeltje Jans					01-09-1867		zoon
Rintjema, Jacob Tjeerds				01-09-1867		zoon
Feenstra, Pieter					21-10-1867		dochter
Reinders, Anna					21-10-1867		dochter
Bij van der, Akke Jans				16-11-1867		zoon
Venema, Eelke Alberts				16-11-1867		zoon
Haan de, Gaele Jeltes					21-11-1867		dochter
Koonstra, Janke Sytses				21-11-1867		dochter
Haak van der, Minke Pieters				16-12-1867		dochter
Hayema, Minne Klazes				16-12-1867		dochter
Braaksma, Maaike Jacobs				11-01-1868		zoon
Ros, Fokke Haans					11-01-1868		zoon
Kooistra, Fokke Tabes				26-01-1868		dochter
Zwaag van der, Jantje Gabes				26-01-1868		dochter
Meulen van der, Johannes Jelles			02-02-1868		zoon
Wal van der, Aaltje Gjalts				02-02-1868		zoon
Jansen, Sophia					04-02-1868		zoon
Klopstra, Pieter					04-02-1868		zoon
Jong de, Maaike Jelles				20-02-1868		dochter
Dijkstra, Eeltje Doekes				23-05-1868		dochter
GaliŽn van der, Hendrikje Durks			23-05-1868		dochter
Venema, Wieger Tjibbes				23-05-1868		dochter
Woudstra, Gertje Aebes				23-05-1868		dochter
Veer van der, Aebele					17-07-1868		zoon
Zeehuizen, Grietje					17-07-1868		zoon
Postma, Aafke Anskjes				01-08-1868		dochter
Vellinga, Jacob Lieuwes				01-08-1868		dochter
Potstra, Ruurd Pieters					13-12-1868		zoon
Schoffelmeer, Maria Taekes				13-12-1868		zoon


Haalstra, Sybe Andries				07-01-1869		dochter
Hoek van der, Jeltje Meinderts			07-01-1869		dochter
Schaaf van der, Rintje Doedes			21-01-1869		dochter
Zijlstra, Klaaske Douwes				21-01-1869		dochter
Heidstra, Yde Sytses					23-01-1869		dochter
Visser, Doetje Hermanus				23-01-1869		dochter
Wiegersma, Wieger Andries				30-01-1869		zoon
Witteveen, Ymkje Oedzes				30-01-1869		zoon
Kloosterman, Ybeltje Adzers				01-02-1869		dochter
Veen van der, Jacob Hayes				01-02-1869		dochter
Hoekstra, Sierd Gosses				19-02-1869		zoon
Woudstra, Aafke Klazes				19-02-1869		zoon
Hoek van der, Johannes Barteles			04-04-1869		dochter
Wielstra, Tjitske Sikkes				04-04-1869		dochter
Hoeksma, Taetske Pieters				20-04-1869		dochter
Jagersma, Anne Taedes				20-04-1869		dochter
Jansma, Jan Sipkes					31-05-1869		zoon
Talsma, Dieuwke Rinderts				31-05-1869		zoon
Klinkhamer, Hendrikje Johannes			06-06-1869		zoon
Meer van der, Pieter Sjoerds				06-06-1869		zoon
Koersma, Klaas Rinzes				12-07-1869		zoon
Tulp, Jantje Gaatzes					12-07-1869		zoon
Dijkstra, Femme Johannes				21-09-1869		dochter
Vries de, Haebeltje Abrahams			21-09-1869		dochter
Postma, Aafke Anskjes				03-10-1869		zoon
Vellinga, Jacob Lieuwes				03-10-1869		zoon
Dijkstra, Eeltje Doekes				19-10-1869		zoon
Woudstra, Gertje Aebes				19-10-1869		zoon
Vries de, Reinder Taedes				06-11-1869		dochter
Westra, Klaaske Jans					06-11-1869		dochter
Dijkstra, Rinske Jans					21-12-1869		zoon


Jansma, Johanna Jans					04-01-1870		dochter
Annema, Rintje Tabes				02-02-1870		zoon
Douma, Antje Tjeerds				02-02-1870		zoon
Boorsma, Tjetje Sierds 				06-04-1870		dochter
Boorsma, Tjetje Sierds				06-04-1870 		dochter
Bruin de, Keimpe Hendriks				06-04-1870		dochter
Bruin de, Keimpe Hendriks				06-04-1870		dochter
Boer de, Foekje Alberts				20-04-1870		dochter
Rauwerda, Jan Pieters				20-04-1870		dochter
Jong de, Symen Klazes				09-05-1870		zoon
Reitsma, Antje Piers					09-05-1870		zoon
Annema, Trijntje Tjeerds				16-05-1870		zoon
Hoekstra, Eelke Geerts				16-05-1870		zoon
Gulmans, Rigtje Jans					21-06-1870		zoon
Wiersma, Dirk Goslings				21-06-1870		zoon
Monsma, Oege Hermanus				30-06-1870		dochter
Visser, Akke Bienses					30-06-1870		dochter
Woude van der, Geeske Thymens			04-09-1870		zoon
Elzinga, Baukje Johannes				08-10-1870		zoon
Postma, Djoerd Jans					08-10-1870		zoon
Goinga van, Melle Rienks				17-11-1870		zoon
Visser, Rigtje Jans					17-11-1870		zoon
Dijkstra, Eeltje Doekes				13-12-1870		zoon
Woudstra, Gertje Aebes				13-12-1870		zoon


Dijkstra, Tietje Minnes				20-01-1871		dochter
Postmus, Biense Andries				20-01-1871		dochter
Jansma, Johanna Jans					23-01-1871		zoon
Holtewes, Wouter Harmens				24-01-1871		zoon
Vollema, Tietje Gerlofs				24-01-1871		zoon
Bijlstra, Geeske Aebeles				30-01-1871		dochter
Hijum van, Yde Jans					30-01-1871		dochter
Reitsma, Bjetje Ritskes				10-02-1871		dochter
Venema, Minne Franses				10-02-1871		dochter
Assen van, Antje Jans					09-04-1871		dochter
Kuipers, Sybe Siedses				09-04-1871		dochter
Halbesma, Janke Sikkes				11-07-1871		dochter
Sikkema, Geert Martens				11-07-1871		dochter
Gulmans, Rigtje Jans					21-07-1871		zoon
Wiersma, Dirk Goslings				21-07-1871		zoon
Bos, Trijntje						14-12-1871		dochter
Monsma, Pieter Eelkes				14-12-1871		dochter
Huizinga, Eelkje DaniŽls				16-12-1871		zoon
Jong de, Anne Wiegers				16-12-1871		zoon


Apol, Berend Andries					23-02-1872		zoon
Steensma, Jantje Sipkes				23-02-1872		zoon
Hoekstra, Grietje Hendriks				06-03-1872		dochter
Spoelstra, Tiete Annes				06-03-1872		dochter
Holtewes, Wouter Harmens				16-03-1872		dochter
Vollema, Tietje Gerlofs				16-03-1872		dochter
Douwes, Dirk Jans					22-03-1872		zoon
Haan de, Anke Hendriks				22-03-1872		zoon
Lijzenga, Froukje Ypes				18-04-1872		zoon
Wal van der, Pieter Hendriks				18-04-1872		zoon
Brouwer, Bontje					19-04-1872		dochter
Hoogstra, Dirk Johannes				19-04-1872		dochter
Hopperus, Hendrik					05-05-1872		zoon
Hopperus, Minke Sytses				05-05-1872		zoon
Ernst, Tetje Arnoldus					17-05-1872		dochter
Terpstra, Thomas Jans				17-05-1872		dochter
Kooistra, Wybren Jilts				27-05-1872		dochter
Veen van der, Taapke Martens			27-05-1872		dochter
Boskma, Wijtske Hendriks				31-05-1872		dochter
Ros, Sytse Haans					31-05-1872		dochter
Jong de, Maaike Jelles				01-06-1872		dochter
Reitsma, Harke Ritskes				01-06-1872		dochter
Meer van der, Sybren Baukes			04-06-1872		zoon
Zijlstra, Janke Jurjens					04-06-1872		zoon
Jong de, Sjoukje Wiegers				23-06-1872		zoon
Miedema, Willem Hendriks				23-06-1872		zoon
Dijkstra, Tietje Minnes				28-07-1872		dochter
Postma, Biense Andries				28-07-1872		dochter
Talma, Meindert Klazes				11-08-1872		zoon
Uitterdijk, Sytske Klazes				11-08-1872		zoon
Bosch, Antje Pieters					14-08-1872		dochter
Huizenga, Pieter Rienks				14-08-1872		dochter
Bosma, Albertina Alberts				20-08-1872		zoon
Wal de, Harmen Johannes				20-08-1872		zoon
Gulmans, Rigtje Jans					08-09-1872		dochter
Wiersma, Dirk Goslings				08-09-1872		dochter
Jansma, Johanna Jans					14-09-1872		dochter
Visser, Freerk Andries				14-09-1872		dochter
Bruin de, Douwe Geerts				08-11-1872		zoon
Elzinga, Ytje Geerts					08-11-1872		zoon
Fink, Jantje Luitzens					05-12-1872		zoon
Wagenaar, Jan Minnes				05-12-1872		zoon
Hoekstra, Baukje Harmens				11-12-1872		zoon
Woude van der, Jelle Willems			11-12-1872		zoon
Meulen van der, Pieter Harkes			16-12-1872		zoon
Werf van der, Maaike Tjipkes			16-12-1872		zoon
Boskma, Cornelis Herres				18-12-1872		dochter
Pijnakker, Neeltje Eelkes				18-12-1872		dochter


Bruin de, Pietje Joutes				22-01-1873		dochter
Toonstra, Gerben Eelkes				22-01-1873		dochter
Veenstra, Antje Hendriks				08-02-1873		zoon
Vries de, Auke Alles					08-02-1873		zoon
Leest van der, Pieter Jans				02-03-1873		zoon
Sikma, Grietje Joukes					02-03-1873		zoon
GaliŽn van der, Klaske Andries			04-03-1873		zoon	
Zuidema, Engele Wytses				04-03-1873		zoon
Boer de, Atze 						29-03-1873		dochter
Wiersma, Durkje Siedses				29-03-1873		dochter
Dijkstra, Simkje Tjallings				14-04-1873		kind
Gosma, Auke Arjens					14-04-1873		kind
Monsma, Johannes Sytses				28-04-1873		zoon
Steensma, Pietje Jans					28-04-1873		zoon
Brouwer, Bontje					14-05-1873		dochter
Hoogstra, Durk Johannes				14-05-1873		dochter
Kooistra, Symen Sapes				24-05-1873		zoon
Ruisch, Rinske Lammerts				24-05-1873		zoon
Wijbenga, Atje Brandts				25-05-1873		dochter
Douwes, Dirk Jans					27-05-1873		zoon
Haan de, Anke Hendriks				27-05-1873		zoon
Blumers, Sjoerdtje Bernardus			12-06-1873		zoon
Huging, Hermanus Johannes				12-06-1873		zoon
Dijkstra, Durkje Reitses				26-06-1873		zoon
GaliŽn van der, Andries				26-06-1873		zoon
Jager de, Jantje Jans					04-07-1873		zoon
Meulen van der, Pieter DaniŽls			04-07-1873		zoon
Dijkstra, Wijtske Jans					03-08-1873		zoon
Ros, Haan Sybrens					03-08-1873		zoon
Oostenbrug, Melle Theunis				03-10-1873		zoon
Wijmenga, Maaike Roels				03-10-1873		zoon
Godhelp, Anna Margaretha				01-11-1873		zoon
Gulmans, Rigtje Jans					30-11-1873		dochter
Wiersma, Durk Gerbens				30-11-1873		dochter
Dellen van, Antje					06-12-1873		zoon
Tamsma, Feike Arjens				06-12-1873		zoon
Bloem, Antje Jans					23-12-1873		zoon
Sikma, Kornelis Willems				23-12-1873		zoon
Heide van der, Jacob Jenzes				24-12-1873		dochter
Ploeg van der, Froukje Jans				24-12-1873		dochter

Jansma, Johanna Jans					20-01-1874		zoon
Visser, Freerk Andries				20-01-1874		zoon
Viersen, Tietje Jacobs				21-01-1874		zoon
Bouma, Antje Klazes					15-02-1874		zoon
Meer van der, Pieter Gerrits				15-02-1874		zoon
Feenstra, Jacob Feyes					23-02-1874		zoon
Wiersma, Jinke Siedses				23-02-1874		zoon
Vellinga, Sjoukje Jacobs				15-03-1874		zoon
Vries de, Jan Aalles					15-03-1874		zoon
Loonstra, Roelofke Dates				30-03-1874		zoon
Schaafsma, Harmen Douwes				30-03-1874		zoon
Boersma, Doetje Johannes				03-05-1874		dochter
Vries de, Pieter Jans					03-05-1874		dochter
Boorsma, Tietje Hylkes				24-05-1874		dochter
Meer van der, Sybren Baukes			24-05-1874		dochter
Woudstra, Hendrik Martens				24-05-1874		dochter
Zijlstra, Janke Jurjens					24-05-1874		dochter
Gosma, Ytje Arjens					09-06-1874		zoon
Koonstra, Aant Sytses				09-06-1874		zoon
Visser, Hendrikje Bienses				02-07-1874		zoon
Wolters, Pieter Dirks					02-07-1874		zoon
Jong de, Bauke Jelles					03-07-1874		zoon
Wielen van der, Trijntje Meinderts			03-07-1874		zoon
Boskma, Lourens Tjommes				05-07-1874		zoon
Kam van der, Antje Yges				05-07-1874		zoon
Heide van der, Wytse Jaspers			19-07-1874		dochter
Wijbenga, Akke Lolkes				19-07-1874		dochter
Braaksma, Fedde Thijsses				03-08-1874		zoon
Uitterdijk, Akke Heines				03-08-1874		zoon
Rekker, Japke Tjallings				20-08-1874		dochter
Peterson, Johannes Jacobs				26-08-1874		zoon
Vellinga, Hiltje Klazes				26-08-1874		zoon
GaliŽn van der, Klaske Andries			09-09-1874		dochter
Zuidema, Engele Wytses				09-09-1874		dochter
Boersma, Grietje Klazes				17-09-1874		dochter
Boersma, Grietje Klazes				17-09-1874		zoon
Rozema, Gerrit Roelofs				17-09-1874		dochter
Rozema, Gerrit Roelofs				17-09-1874		zoon
Dijkstra, Douwe Idses				15-10-1874		dochter
Hoek van der, Johanna Meinderts			15-10-1874		dochter
Meerloo van, Johannes Franzes			18-10-1874		zoon
Steensma, Antje Pieters				18-10-1874		zoon
Ploeg van der, Froukje Annes			21-10-1874		zoon
Westra, Dirk Alles					21-10-1874		zoon
Jager, Melle Alberts					06-11-1874		dochter
Klompstra, Antje Wijtses				06-11-1874		dochter
Bij van der, Dirks Tjeerds				12-11-1874		zoon
Postma, Uilkje Riemers				12-11-1874		zoon
Helder, Frederik Jans					20-11-1874		dochter
Straten van, Geeske					20-11-1874		dochter
Boer de, Reinder Eelkes				01-12-1874		zoon
Feddema, Antje Freerks				01-12-1874		zoon
Leest van der, Grietje Jacobs				04-12-1874		dochter
Postma, Romke Sybes				04-12-1874		dochter
Grevenstuk, Gerrit Jans				17-12-1874		zoon
Grevenstuk, Gerrit Jans				17-12-1874		zoon
Kingma, Trijntje Paulus				17-12-1874		zoon
Kingma, Trijntje Paulus				17-12-1874		zoon


Schonenburg, Eelkje Johannes			17-01-1875		dochter
Jong de, Hendrik Jelles				31-01-1875		zoon
Wijbenga, Fokeltje Brandts				31-01-1875		zoon
Boonstra, Wieger Jans				02-02-1875		zoon
Leegstra, Sjoukje					02-02-1875		zoon
Stelwagen, Grietje Johannes				12-02-1875		zoon
Talsma, Egbert Alberts				12-02-1875		zoon
Bloem, Antje Jans					03-03-1875		dochter
Sikma, Kornelis Willems				03-03-1875		dochter
Bruin de, Gertje Kornelis				06-03-1875		zoon
Elzinga, Wieger Theunis				06-03-1875		zoon
Assen van, Klaaske Aukes				31-03-1875		zoon
Vries de, Tjietse Hendriks				31-03-1875		zoon
Biesma, Teetske Jans					10-04-1875		dochter
Sikma, Symen Jacobs					10-04-1875		dochter
Herder, Durkje Durks					17-05-1875		dochter
Meulen van der, Jan Dirks				17-05-1875		dochter
Gosma, Ytje Arjens					24-08-1875		dochter
Koonstra, Aant Sytses				24-08-1875		dochter
Faber, Jeltje Johannes					26-08-1875		zoon
Vries de, Marten Joukes				26-08-1875		zoon
Uitterdijk, Willemke Heines				22-09-1875		zoon
Vellinga, Tamme Klazes				22-09-1875		zoon
Wijnsma, Janneke Klazes				28-09-1875		zoon
Feenstra, Jacob Feyes					06-12-1875		zoon
Wiersma, Jinke Siedses				06-12-1875		zoon
Blumers, Hendrik Bernardus				15-12-1875		dochter
Sytsma, Aukje Sipkes					15-12-1875		dochter
Boer de, Sytse Annes					29-12-1875		dochter
Jong de, Tjalkje Tjitses				29-12-1875		dochter


Brouwer, Auke Harmens				08-01-1876		zoon
Meulen van der, Trijntje Heerkes			08-01-1876		zoon
Stoker, Jacoba Sybrens				20-01-1876		dochter
Veen van der, Frans Tjipkes				20-01-1876		dochter
Lijzenga, Janke Foppes				30-01-1876		dochter
Visser, Ids Ruurds					30-01-1876		dochter
Veninga, Gerrit Johannes				14-02-1876		zoon
Wal van der, Antje Fokkes				14-02-1876		zoon
Spijksma, Ymkje Lieuwes				19-03-1876		zoon
Zoethout, Douwe Formers				19-03-1876		zoon
Boer de, Eize Lammerts				21-04-1876		dochter
Wal van der, Antje Sybes				21-04-1876		dochter
Braaksma, Tetje Jacobs				12-05-1876		zoon
Eisma, Yke Harkes					12-05-1876		zoon
Postma, Wybe Baukes				16-05-1876		zoon
Vriesema, Antje Binnes				16-05-1876		zoon
Obma, Bauke Tjeerds					19-06-1876		zoon
Talsma, Aukje Sybrens				19-06-1876		zoon
Postma, Freerk Riemers				08-07-1876		dochter
Postma, Freerk Riemers				08-07-1876		zoon
Uitterdijk, Antje Heines				08-07-1876		dochter
Uitterdijk, Antje Heines				08-07-1876		zoon
Jager, Melle Alberts					28-08-1876		dochter
Klompstra, Antje Wytzes				28-08-1876		dochter
Scheffer, Antje Philips				15-10-1876		dochter
Tuinenga, Jacob Siedses				15-10-1876		dochter
Ekster, Fokke Jurjens					21-10-1876		zoon
Wijbenga, Antje Brants				21-10-1876		zoon
Holtewes, Wouter					09-11-1876		zoon
Zwaagstra, Trijntje Johannes				09-11-1876		zoon
Kaspersma, Enne Cornelis				18-12-1876		zoon
Zijlstra, Grietje Wijbes				18-12-1876		zoon
Dijkstra, Jan Johannes				23-12-1876		dochter
Wal van der, Grietje Feyes				23-12-1876		dochter


Meindersma, Ernst Pieters				22-02-1877		zoon
Meulen van der, Antje DaniŽls			22-02-1877		zoon
Dijkstra, Jitske Jans					20-03-1877		dochter
Haisma, Sytse Harmens				20-03-1877		dochter
Huizenga, Eelkje DaniŽls				26-03-1877		zoon
Jong de, Anne Wiegers				26-03-1877		zoon
Jong de, Wybe Pieters				06-04-1877		zoon
Veen van der, Janke Sybrens				06-04-1877		zoon
Meulen van der, Pieter Wybes			31-05-1877		dochter
Viersen, Wipkje Jacobs				31-05-1877		dochter
Kooistra, Eelkje Eelkes				04-06-1877		zoon
Halbesma, Johannes Hessels				02-07-1877		zoon
Halbesma, Ytje Foekes				02-07-1877		zoon
Halbesma, Johannes Hessels				03-07-1877		zoon
Halbesma, Ytje Foekes				03-07-1877		zoon
Veen van der, Marijke Tjallings			13-08-1877		zoon
Venema, Romke Minnes				13-08-1877		zoon
Postma, Wybe Baukes				21-08-1877		zoon
Vriesema, Antje Binnes				21-08-1877		zoon
Hoogland, Wytske Roelofs				01-09-1877		dochter
Sjoeks, Jan Pieters					01-09-1877		dochter
Kommerij, Ytje Rinderts				12-09-1877		zoon
Veenstra, Jurjen Theunis				12-09-1877		zoon
Dijkstra, Douwe Idses				23-09-1877		dochter
Hoek van der, Johanna Meinderts			23-09-1877		dochter
Hoop de, Emke Pieters				29-09-1877		dochter
Huizinga, Antje DaniŽls				29-09-1877		dochter
Holtewes, Wouter					03-10-1877		zoon
Zwaagstra, Trijntje Johannes				03-10-1877		zoon
Schaaf van der, Antje Wijbes				11-10-1877		dochter
Werk van der, Sake Everts				11-10-1877		dochter
Leegstra, Dieuwke Hendriks				12-10-1877		zoon
Schonenburg, Sjouke Emkes				12-10-1877		zoon
Blumers, Sjoerdtje Bernardus			28-10-1877		zoon
Huging, Hermanus Johannes				28-10-1877		zoon
Boer de, Eize Lammerts				04-11-1877		zoon
Wal van der, Antje Sybes				04-11-1877		zoon
Schaafsma, Lammert Jans				17-11-1877		zoon
Veenstra, Minke Thijsses				17-11-1877		zoon
Jousma, Lieuwe Joutes				25-11-1877		zoon
Jousma, Lieuwe Joutes				25-11-1877		zoon
Struiksma, IJbeltje Gaatses				25-11-1877		zoon
Struiksma, IJbeltje Gaatses				25-11-1877		zoon
Boer de, Atze						25-12-1877		kind
Boorsma, Tjettje Hylkes				25-12-1877		zoon
Wiersma, Durkje Siedses				25-12-1877		kind
Wijbenga, Brand Lolkes				25-12-1877		zoonDijkstra, Jan Johannes				27-01-1878		zoon
Wal van der, Grietje Feyes				27-01-1878		zoon
Meulen van der, Jelle Harkes				29-01-1878		zoon
Woudstra, Trijntje Ebes				29-01-1878		zoon
Dijkstra, Beitske Minnes				26-03-1878		dochter
Staal van der, Jacob Dirks				26-03-1878		dochter
Werff van der, Sake Johannes			08-04-1878		dochter
Westra, Trijntje Dirks					08-04-1878		dochter
Haan de, Giliam Giliams				29-05-1878		dochter
Schonenburg, Eelkje Johannes			29-05-1878		dochter
Hempenius, Janke Hendriks				25-07-1878		zoon
Huizen van, Arend Symens				25-07-1878		zoon
Ekster, Fokke Jurjens					08-08-1878		zoon
Wijbenga, Antje Brants				08-08-1878		zoon
Boer de, Seeske Roelofs				13-08-1878		zoon
Jong de, Johannes Everts				13-08-1878		zoon
Postma, Johannes Jacobs				16-08-1878		dochter
Wal van der, Antje Martens				16-08-1878		dochter
Heide van der, Wijtske Baukes			05-09-1878		dochter
Lourens, Anne Lieuwes				05-09-1878		dochter
Wal van der, Ytje Hoekes				27-10-1878		dochter
Woudstra, Sipke Klazes				27-10-1878		dochter
Bruin de, Klaaske Klazes				20-12-1878		zoon
Visser, Romke Jans					20-12-1878		zoon


Lourens, Doetje Jans					30-01-1879		dochter
Westra, Hendrik Annes				30-01-1879		dochter
Hulzinga, Klaaske Jans				20-02-1879		zoon
Jong de, Jilt Baukes					20-02-1879		zoon
Dijkstra, Keimpe Riemers				28-02-1879		zoon
Tilstra, Klaaske Pieters				28-02-1879		zoon
Heidstra, Tjipke Jans					11-03-1879		dochter
Werf van der, Maaike Frederiks			11-03-1879		dochter
Douma, Harmen					17-03-1879		zoon
Tijsman, Wytske Dreves				17-03-1879		zoon
Ruisch, Aaltje Lammerts				23-03-1879		zoon
Zijlstra, Egbert Dirks					23-03-1879		zoon
Haakma, Hiske Johannes				24-03-1879		zoon
Hijum van, Jan Ydes					24-03-1879		zoon
Haag van der, Grietje Willems			30-03-1879		zoon
Postma, Jarig Johannes				30-03-1879		zoon
Geertsma, Wybe Pieters				06-04-1879		zoon
Hoop de, Sepkje Dirks				06-04-1879		zoon
Bruin de, Andreas Jacobs				23-04-1879		dochter
Wever, Johanna Catharina				23-04-1879		dochter
Bosma, Tietje Petrus					05-07-1879		zoon
Vries de, Anne Taedes				05-07-1879		zoon
Damstra, Romkje Wybes				12-07-1879		zoon
Schoffelmeer, Harmen Sytses			12-07-1879		zoon
Jong de, Minke Jans					05-08-1879		zoon
Wal van der, Tjitse Bottes				05-08-1879		zoon
Boer de, Seeske Roelofs				11-08-1879		zoon
Jong de, Johannes Everts				11-08-1879		zoon
Ludema, Wybe					17-08-1879		dochter
Westra, Tietje Jans					17-08-1879		dochter
Dijkstra, Jan Johannes				24-08-1879		zoon
Wal van der, Grietje Feyes				24-08-1879		zoon
Hulzinga, Sybren Gosses				22-09-1879		dochter
Venema, Aaltje Klazes				22-09-1879		dochter
Jansma, Johanna Jans					03-10-1879		dochter
Visser, Freerk Andries				03-10-1879		dochter
Boersma, Adriaantje Thomas				22-10-1879		dochter
Ruisch, Arnoldus Elles				22-10-1879		dochter
Haak van der, Teetske Johannes			11-11-1879 		zoon
Wiersma, Pieter Deddes				11-11-1879		zoon


Gorter, Froukje Aans					06-01-1880		zoon
Sinnema, Sjouke Piebes				06-01-1880		zoon
Ernst, Tetje Arnoldus					19-01-1880		zoon
Terpstra, Thomas Jans				19-01-1880		zoon
Bruin de, Klaaske Klazes				23-01-1880		zoon
Visser, Romke Jans					23-01-1880		zoon
Annema, Trijntje Tjeerds				06-02-1880		dochter
Hoekstra, Eelke Geerts				06-02-1880		dochter
Hopperus, Hendrik					17-02-1880		dochter
Hopperus, Minke Sytses				17-02-1880		dochter
Dijkstra, Frank Oeges					12-03-1880		zoon
Ozinga, Wilhelmina Popkes				12-03-1880		zoon
Huizenga, Sytze Gjalts				28-03-1880		dochter
Venema, Johannes Sakes				28-03-1880		dochter
Postmus, Auke Mintjes				03-04-1880		dochter
Rondon, Maaike Jelles				03-04-1880		dochter
Heikamp, Marten Jans				17-06-1880		dochter
Heikamp, Marten Jans				17-06-1880		zoon
Vries de, Janke Dirks					17-06-1880		dochter
Vries de, Janke Dirks					17-06-1880		zoon
Viersen, Jantje Romkes				17-07-1880		zoon
Woudstra, Hendrik Martens				17-07-1880		zoon
Terpstra, Rinze Jans					22-07-1880		dochter
Wiersma, Trijntje Bokkes				22-07-1880		dochter
Stuurhaan, Rinske Sytske Hendriks			05-08-1880		dochter
Wiegersma, Sake Ringers				05-08-1880		dochter
Monsma, Oege Hermanus				08-09-1880		dochter
Visser, Akke Bienses					08-09-1880		dochter
Blumers, Sjoerdtje Bernardus			30-09-1880		zoon
Huging, Hermanus Johannes				30-09-1880		zoon
Haak van der, Teetske Johannes			04-10-1880		dochter
Wiersma, Pieter Deddes				04-10-1880		dochter
Boer de, Reinder Eelkes				28-11-1880		zoon
Feddema, Antje Freerks				28-11-1880		zoon
Braaksma, Fedde Jacobs				30-11-1880		dochter
Vries de, Lutske Klazes				30-11-1880		dochter


Bosma, Baukje Douwes				15-01-1881		zoon
GaliŽn van der, Oetzen Durks			15-01-1881		zoon
Kempenaar, Jan Piebes				22-01-1881		zoon
Lei, Antje Gerbens					22-01-1881		zoon
Schans van der, Geeltje Kornelis			30-01-1881		dochter
Zijlstra, Douwe Hiddes				30-01-1881		dochter
Braaksma, Akke Jacobs				21-02-1881		zoon
Wiersma, Jacob Sjoerds				21-02-1881		zoon
Offringa, Sjuk Durks					06-03-1881		dochter
Zuidema, Sytske Willems				06-03-1881		dochter
Bruin de, Klaaske Klazes				14-03-1881		dochter
Visser, Romke Jans					14-03-1881		dochter
Dijkstra, Reitse Ruurds				10-05-1881		dochter
Jongsma, Beitske Egberts				10-05-1881		dochter
Braaksma, Jantje Johannes				22-05-1881		zoon
Riemersma, Riemer Willems				22-05-1881		zoon
Nieuwland, Jan Johans				08-07-1881		dochter
Oostrum van, Trijntje Tjitzes				08-07-1881		dochter
Heikamp, Dieuwke Jans				15-07-1881		zoon
Vriesema, Fokke Martens				15-07-1881		zoon
Viersen, Jantje Romkes				17-07-1881		dochter
Woudstra, Hendrik Martens				17-07-1881		dochter
Bayema, Froukje Annes				02-10-1881		zoon
Stegenga, Wiepke Herres				02-10-1881		zoon
Jansma, Johanna Jans					08-10-1881		dochter
Visser, Freerk Andries				08-10-1881		dochter
Dijkstra, Reitse Wiegers				08-12-1881		zoon
Meer van der, Sjoerdtje Jans				08-12-1881		zoon
Boskma, Jan Gerbens					10-12-1881		dochter
Hekstra, Dieuwke Jacobs				10-12-1881		dochter


Schaaf van der, Wijbe Johannes			17-01-1882		dochter
Soepboer, Antje Taekeles				17-01-1882		dochter
Boersma, Kornelis Dirks				04-02-1882		zoon
Velde van der, Trijntje Feitzes			04-02-1882		zoon
Ludema, Rinske Egberts				08-02-1882		dochter
Zuiderbaan, Dirk Folkerts				08-02-1882		dochter
Uitterdijk, Dieuwke Heines				07-03-1882		zoon
Wiersma, Tjibbe Deddes				07-03-1882		zoon
Braaksma, Fedde Jacobs				18-03-1882		zoon
Vries de, Lutske Klazes				18-03-1882		zoon
Schans van der, Geeltje Kornelis			21-03-1882		dochter
Zijlstra, Douwe Hiddes				21-03-1882		dochter
Poortinga, Jelske Jinnes				28-03-1882		dochter
Wey van der, Luitzen Johannes			28-03-1882		dochter
Dijkstra, Jitske Jans					16-06-1882		dochter
Haisma, Sytse Harmens				16-06-1882		dochter
Dijk van, Geertje Gerbens				14-07-1882		zoon
Beetsma, Jochem Fokkes				27-09-1882		zoon
Ozinga, Menke					27-09-1882		zoon
Feddema, Jeltje Freerks				09-11-1882		dochter
Vries de, Alle Gerrits					09-11-1882		dochter
Minsma, Tjitske Sytses				07-12-1882		zoon


Sikma, Aukje Jacobs					08-01-1883		zoon
Woude van der, Jan Meints				08-01-1883		zoon
Slooten van, Maaike					12-01-1883		zoon
Ven van der, Willem					12-01-1883		zoon
Ernst, Tetje Arnoldus					30-01-1883		zoon
Terpstra, Thomas Jans				30-01-1883		zoon
Jong de, Froukje Jelles				29-03-1883		dochter
Jong de, Froukje Jelles				29-03-1883		zoon
Jong de, Geert Harmens				29-03-1883		dochter
Jong de, Geert Harmens				29-03-1883		zoon
Ekster, Fokke Jurjens					02-04-1883		dochter
Wijbenga, Antje Brants				02-04-1883		dochter
Heide van der, Wijtske Baukes			07-04-1883		dochter
Lourens, Anne Lieuwes				07-04-1883		dochter
Pruik, Tabe Freerks					09-04-1883		dochter
Wijkstra, Aukje Piers					09-04-1883		dochter
Jong de, Grietje Jans					18-04-1883		dochter
Steringa, Melle Harmens				18-04-1883		dochter
Haan de, Giliam Giliams				21-05-1883		zoon
Schonenburg, Eelkje Johannes			21-05-1883		zoon
Boersma, Trijntje Annes				10-06-1883		zoon
Meerloo van, Nicolaas Franzes			10-06-1883		zoon
Bos, Maaike Johannes				24-07-1883		dochter
Postma, Jitze						24-07-1883		dochter
Dijkstra, Jitske Jans					26-08-1883		zoon
Haisma, Sytse Harmens				26-08-1883		zoon
GaliŽn van der, Anne Jans				27-09-1883		zoon
Monsma, Ynskje Eelkes				27-09-1883		zoon
Sikma, Antje Jacobs					29-09-1883		dochter
Woude van der, Jan Meints				29-09-1883		dochter
GaliŽn van der, Willem Meinderts			03-10-1883		dochter
Rosier, Antje Jacobs					03-10-1883		dochter
Castelein, Pietje Melles				17-10-1883		zoon
Minnema, Gerben Minnes				17-10-1883		zoon
Veenstra, Jelle Harmens				19-10-1883		zoon
Westra, Tietje Jans					19-10-1883		zoon
Kaspersma, Enne Cornelis				24-10-1883		zoon
Zijlstra, Grietje Wijbes				24-10-1883		zoon
Posthuma, Sybe Andries				21-11-1883		zoon
Veenstra, Hiltje Jans					21-11-1883		zoon
Brug van der, Anna					06-12-1883		zoon
Rienskma, Rienk					06-12-1883		zoon
Boersma, Gertje Annes				22-12-1883		dochter
Tuinstra, Ritske Jans					22-12-1883		dochter
Bos, Trijntje						27-12-1883		zoon
Dijkstra, Eeltje Doekes				27-12-1883		zoon
Hamstra, Trijntje Geerts				08-01-1884		dochter
Reitsma, Anne Dirks					08-01-1884		dochter
Hoek van der, Meindert Barteles			27-01-1884		zoon
Wits, Geeske Klazes					27-01-1884		zoon
Posthuma, Geertruida Wilhelmina			28-01-1884		zoon
Staal van der, Gerrit Durks				28-01-1884		zoon
Algra, Sjoerdtje Douwes				11-02-1884		dochter
Hoekstra, Willem Tjibbes				11-02-1884		dochter
Praamstra, Lutske Thobias				22-03-1884		dochter
Werf van der, Sytse Gerrits				22-03-1884		dochter
Bruin de, Geert Douwes				31-03-1884		dochter
Postma, Antje Willems				31-03-1884		dochter
Halbesma, Hessel Hessels				12-04-1884		zoon
Weg van der, Anje Meinderts			12-04-1884		zoon
Braaksma, Fedde Jacobs				20-05-1884		zoon
Vries de, Lutske Klazes				20-05-1884		zoon
Graaf de, Ruurdtje Heines				29-05-1884		dochter
Luehof, Wybren Johannes				29-05-1884		dochter
Dijk van, Jan Folkerts					02-06-1884		dochter
Jong de, Baukje Adzers				02-06-1884		dochter
Dijkstra, Wijtske Jans					01-07-1884		dochter
Ros, Haan Sybrens					01-07-1884		dochter
Schaafsma, Stijntje Annes				18-07-1884		zoon
Dijkstra, Jitske Jans					18-08-1884		dochter
Haisma, Sytse Harmens				18-08-1884		dochter
Offringa, Sjuk Durks					21-09-1884		zoon
Zuidema, Sytske Willems				21-09-1884		zoon
Jong de, Jacobus Lammerts				16-10-1884		dochter
Veen van der, Geeske Ybeles			16-10-1884		dochter
Leyen van, Fokke					08-11-1884		dochter
Monsma, Roelofke Lieuwes				08-11-1884		dochter
Schieving, Klaas Berends				15-11-1884		zoon
Wybenga, Trijntje Sytses				15-11-1884		zoon
Postma, Minke Andries				27-11-1884		zoon
Veenstra, Sjoerd Jelles				27-11-1884		zoon
Meulen van der, Pieter Wybes			29-12-1884		zoon
Viersen, Wipkje Jacobs				29-12-1884		zoonJong de, Sieds Pieters					19-01-1885		dochter
Ros, Maaike Fokkes					19-01-1885		dochter
Jansma, Johanna Jans					06-02-1885		zoon
Visser, Freerk Andries				06-02-1885		zoon
Hoop de, Emke Pieters				09-02-1885		zoon
Huizinga, Antje DaniŽls				09-02-1885		zoon
Postma, Ida Jacobs					13-02-1885		dochter
Zuidema, Johannes Eelkes				13-02-1885		dochter
Boer de, Reinder Eelkes				08-03-1885		dochter
Feddema, Antje Freerks				08-03-1885		dochter
Boskma, Jan Gerbens					09-03-1885		zoon
Hekstra, Dieuwke Jacobs				09-03-1885		zoon
Miedema, Geert Jacobs				21-03-1885		dochter
Veer van der, Doetje Jans				21-03-1885		dochter
Boer de, Jan Lammerts				23-03-1885		zoon
Wartena, Suster Abes					23-03-1885		zoon
Ernst, Rebecca Arnoldus				25-04-1885		dochter
Terpstra, Lieuwe Eeltjes				25-04-1885		dochter
Boonstra, Klaas Jans					15-05-1885		dochter
Stuurhaan, Trijntje Hendriks				15-05-1885		dochter
Mulder, Johannes Thomas				11-06-1885		zoon
Werff van der, Albertje Tjeerds			11-06-1885		zoon
Antonides, Franciscus Tabes				17-07-1885		dochter
Minnema, Leelke Pieters				17-07-1885		dochter
Huizinga, Ymkje Rienks				26-07-1885		zoon
Uitterdijk, Jan Wiegers				26-07-1885		zoon
Dijk van, Aafke Folkerts				03-08-1885		dochter
Viersen, Jan Romkes					03-08-1885		dochter
Dijkstra, Jitske Jans					16-08-1885		zoon
Haisma, Sytse Harmens				16-08-1885		zoon
Graaf de, Ruurdtje Heines				16-09-1885		zoon
Luehof, Wybren Johannes				16-09-1885		zoon
Dijkstra, Janke Wiegers				16-11-1885		dochter
Roos de, Wessel Brants				16-11-1885		dochter
Boersma, Steven Gosses				17-11-1885		dochter
Wagenaar, Lutske Reinders				17-11-1885		dochter
Schoffelmeer, Jetske Doekes				22-11-1885		dochter
Postma, Gosse Johannes				19-12-1885		zoon
Veen van der, Antje Tjallings			19-12-1885		zoon
Meulen van der, Pieter Wybes			25-12-1885		dochter
Viersen, Wipkje Jacobs				25-12-1885		dochter


Veen van der, Trijntje Jemkes			23-01-1886		zoon
Posthuma, Sybe Andries				13-03-1886		dochter
Veenstra, Hiltje Jans					13-03-1886		dochter
Ende van der, Grietje Tietes				20-03-1886		dochter
Kuipers, Sybe Pieters					20-03-1886		dochter
Meindertsma, Pieter Meinderts			27-03-1886		zoon
Veen van der, Jeltje Pieters				27-03-1886		zoon
Postma, Ruurd Jelles					10-04-1886		zoon
Wijnsma, Joukje Folkerts				10-04-1886		zoon
Schaaf van der, Lieuwkje Jakles			14-04-1886		dochter
Zijlstra, Auke Pieters					14-04-1886		dochter
Meyer, Einte Sikkes					28-04-1886		zoon
Zuidema, Barber Teijes				28-04-1886		zoon
Kooistra, Trijntje Wybrens				13-06-1886		zoon
Kuitert, Jacob Jans					13-06-1886		zoon
Heide van der, Pieter Hendriks			27-06-1886		zoon
Roosma, Johanna Sierks				27-06-1886		zoon
Elzinga, Anneke Theunis				05-07-1886		zoon
Hoekstra, Auke Keimpes				05-07-1886		zoon
Hiedstra, Tietje Sytses				12-07-1886		dochter
Offringa, Sjuk Durks					15-07-1886		zoon
Zuidema, Sytske Willems				15-07-1886		zoon
Maassen van, Tjibbe Jans				15-08-1886		zoon
Westra, Trijntje Jurjens				15-08-1886		zoon
Dijkstra, Janke Wiegers				07-09-1886		dochter
Roos de, Wessel Brants				07-09-1886		dochter
Koonstra, Sytse Gaeles				23-09-1886		dochter
Venema, Antje Klazes				23-09-1886		dochter
Bosma, Auke Kornelis				06-10-1886		zoon
Wedzinga, Pietje Klazes				06-10-1886		zoon
Castelein, Pietje Melles				11-11-1886		zoon
Minnema, Gerben Minnes				11-11-1886		zoon
Bruining, Dirkje Jans					26-11-1886		dochter
Venema, Frans Sikkes				26-11-1886		dochter
Gorter, Henderika Geertruida				01-12-1886		zoon
Hiemstra, Biense					01-12-1886		zoon
Boorsma, Jan						09-12-1886		dochter
Jong de, Pietje Jans					09-12-1886		dochter
Dijkstra, Jitske Jans					25-12-1886		zoon
Haisma, Sytse Harmens				25-12-1886		zoon
Hofing, Jan Lieuwes					28-12-1886		zoon
Kooistra, Antje Jans					28-12-1886		zoon
Boer de, Gooitske Oebeles				30-12-1886		zoon
Knoop, Tjeerd Pieters					30-12-1886		zoon


Bol, Thijs Klazes					16-01-1887		zoon
Odinga, Rigtje Martens				16-01-1887		zoon
Meulen van der, Wiegertje Sints			18-01-1887		zoon
Vries de, Dirkje Dirks				20-01-1887		zoon
Wijbenga, Anne Brants				20-01-1887		zoon
Minnema, Antje Pieters				20-03-1887		zoon
Minnema, Antje Pieters				20-03-1887		zoon
Minnema, Antje Pieters				20-03-1887		zoon
Sikkema, Klaas Jitzes					20-03-1887		zoon
Sikkema, Klaas Jitzes					20-03-1887		zoon
Sikkema, Klaas Jitzes					20-03-1887		zoon
Haisma, Hiltje Ebeles					27-03-1887		dochter
Tuinstra, Freerk Fokkes				27-03-1887		dochter
Groustra, Renze					05-04-1887		dochter
Weringh van, Geeszien				05-04-1887		dochter
Haan de, Tjitske Jacobs				07-04-1887		zoon
Vries de, Harmen Johannes				07-04-1887		zoon
Dijkstra, Antje					21-04-1887		dochter
Boersma, Trijntje Annes				23-04-1887		zoon
Meerloo van, Nicolaas Franzes			23-04-1887		zoon
Oegema, Pietje Tammes				14-05-1887		dochter
Wiersma, Ids Minnes					14-05-1887		dochter
Elzinga, Anneke Theunis				28-05-1887		zoon
Hoekstra, Auke Keimpes				28-05-1887		zoon
Lei, Antje						30-05-1887		dochter
Zuidema, Johannes Wytses				30-05-1887		dochter
Dijk, Alle Rompts					21-06-1887		dochter
Haakma, Ebeltje Johannes				21-06-1887		dochter
Heide van der, Pieter Hendriks			15-08-1887		dochter
Roosma, Johanna Sierks				15-08-1887		dochter
Kooistra, Bjetje Wybrens				24-08-1887		zoon
Veenstra, Jelle Harmens				13-09-1887		dochter
Westra, Tietje Jans					13-09-1887		dochter
Dijkstra, Wytske Harmens				08-10-1887		dochter
Sytstra, Tabe Wygers					08-10-1887		dochter
Bruin de, Geertje Kornelis				20-10-1887		zoon
Elzinga, Wieger Theunis				20-10-1887		zoon
Haalstra, Pietje Baukes				31-10-1887		zoon
Elzinga, Agnieta Pieters				08-11-1887		dochter
Visser, Wytse Baukes					08-11-1887		dochter
Bersma, Symen Eelkes				22-11-1887		zoon
Dijk van, Remelia Jacobs				22-11-1887		zoon


Bouma, Gertje Mients				30-01-1888		dochter
Oegema, Sikke Tammes				30-01-1888		dochter
Meer van der, Wouter Lykeles			09-02-1888		dochter
Veen van der, Janke Wierds				09-02-1888		dochter
Hamstra, Akke Ydes					27-02-1888		zoon
Weistra, Keimpe Jans					27-02-1888		zoon
Schans van der, Geeltje Kornelis			02-03-1888		zoon
Zijlstra, Douwe Hiddes				02-03-1888		zoon
Elzinga, Anneke Theunis				11-03-1888		zoon
Hoekstra, Auke Keimpes				11-03-1888		zoon
Feddema, Lutske Wiegers				01-04-1888		zoon
Schaaf van der, Wybe Mients			01-04-1888		zoon
Schieving, Klaas Berends				15-04-1888		zoon
Wybenga, Trijntje Sytses				15-04-1888		zoon
Braaksma, Grietje Klazes				29-04-1888		zoon
Braaksma, Grietje Klazes				29-04-1888		zoon
Oosten van, Albert Douwes				29-04-1888		zoon
Oosten van, Albert Douwes				29-04-1888		zoon
Peterson, Jacob Pieters				03-05-1888		zoon
Ros, Trijntje Sytses					03-05-1888		zoon
Braaksma, Jantje Johannes				06-05-1888		dochter
Riemersma, Riemer Willems				06-05-1888		dochter
Boer de, Reinder Eelkes				07-05-1888		zoon
Feddema, Antje Freerks				07-05-1888		zoon
Elzinga, Aaltje Hendriks				13-05-1888		zoon
Meulen van der, Pieter Wybes			11-06-1888		dochter
Viersen, Wipkje Jacobs				11-06-1888		dochter
Zwaag van der, Jan Martens				22-06-1888		dochter
Zwaag van der, Trijntje Louws			22-06-1888		dochter
Feddema, Jeltje Freerks				05-09-1888		zoon
Vries de, Alle Gerrits					05-09-1888		zoon
Hoekstra, Sytse Keimpes				06-10-1888		zoon
Jong de, Dieuwke Jans				06-10-1888		zoon
Huizen van, Sepkje Symens				22-10-1888		zoon
Vries de, Jacob Jans					22-10-1888		zoon
Raap, Metje Siegers					25-10-1888		dochter
Visser, Ruurd Jans					25-10-1888		dochter
Feddema, Fedde Wiegers				21-11-1888		dochter
Wiegersma, Trijntje Johannes			21-11-1888		dochter
Veenstra, Jelle Harmens				05-12-1888		dochter
Westra, Tietje Jans					05-12-1888		dochter
Postma, Minke Andries				07-12-1888		zoon
Veenstra, Sjoerd Jelles				07-12-1888		zoon
Heide van der, Pieter Hendriks			17-12-1888		zoon
Roosma, Johanna Sierks				17-12-1888		zoon


Visser, Sibbele Jans					15-01-1889		dochter
Wijnsma, Geertje Tjibbes				15-01-1889		dochter
Boersma, Trijntje Annes				28-01-1889		dochter
Meerloo van, Nicolaas Franzes			28-01-1889		dochter
Wal van der, Wiltje Klazes				28-01-1889		zoon
Witteveen, Sjoukje Joostes				28-01-1889		zoon
Feddema, Fedde Freerks				05-03-1889		dochter
Hoekstra, Minke Taekes				05-03-1889		dochter
Dijk, Alle Rompts					18-03-1889		dochter
Haakma, Ebeltje Johannes				18-03-1889		dochter
Hoekstra, Auke Pieters				20-03-1889		zoon
Minnen van, Lykeltje Ernestus			20-03-1889		zoon
Bijlstra, Jilles Jacobs					07-04-1889		dochter
Wierstra, Grietje Gaatzes				07-04-1889		dochter
Weit van der, Trijntje Pieters				17-04-1889		dochter
Werff van der, Frederik Sytses			17-04-1889		dochter
Kalsbeek, Wiepkje					18-04-1889		zoon
Meulen van der, Alle Jacobs				18-04-1889		zoon
Vriesema, Hendrikje Folkerts			27-04-1889		zoon
Vrieswijk, Thomas Sipkes				27-04-1889		zoon
Posthuma, Sybe Andries				26-07-1889		dochter
Veenstra, Hiltje Jans					26-07-1889		dochter
Hoekstra, Sytse Popkes				31-08-1889		zoon
Westra, Berber Jans					31-08-1889		zoon
Meekeren van, Klaas Rieks				20-09-1889		zoon
Peterson, Akke Johannes				20-09-1889		zoon
Dijkstra, Wieger Andries				22-10-1889		zoon
Dijkstra, Wieger Andries				22-10-1889		zoon
Jager de, Sjouke Rienks				22-10-1889		zoon
Jager de, Sjoukje Rienks				22-10-1889		zoon
Vries de, Grietje Gelts				09-12-1889		zoon
Wal van der, Gjalt Jacobs				09-12-1889		zoon
Boonstra, Jelske Eelkes				14-12-1889		dochter
Kooistra, Binne Tjallings				14-12-1889		dochter
Dijkstra, Jacob Kornelis				28-12-1889		dochter
Haalstra, Trijntje Sjoerds				28-12-1889		dochter


Bijlstra, Akke Geerts					04-01-1890		dochter
Bouma, Binne Edzes					04-01-1890		dochter
Broersma, Harmen Pieters				20-01-1890		zoon
Feddema, Jacoba Wiegers				20-01-1890		zoon
Elzinga, Anneke Theunis				05-03-1890		dochter
Hoekstra, Auke Keimpes				05-03-1890		dochter
Ploeg van der, Dirk					18-03-1890		dochter
Visser, Grietje Eelzes					18-03-1890		dochter
Heide van der, Pieter Hendriks			29-03-1890		dochter
Roosma, Johanna Sierks				29-03-1890		dochter
Woude van der, Sieuwke Hendriks			20-04-1890		zoon
Werff van der, Thijs Jacobs				07-05-1890		zoon
Wit de, Harmke Harmens				07-05-1890		zoon
Krol, Gerlofke Klazes				22-05-1890		zoon
Wieren van, Reinder Gerbens			22-05-1890		zoon
Dijkstra, Jan Jelles					22-07-1890		zoon
Wijbenga, Geertje Aukes				22-07-1890		zoon
Koonstra, Sytze Gaeles				03-08-1890		zoon
Venema, Antje Klazes				03-08-1890		zoon
Plantinga, Marten Johannes				09-09-1890		dochter
Terpstra, Froukje Pieters				09-09-1890		dochter
Bijlstra, Jilles Jacobs					26-09-1890		zoon
Wierstra, Grietje Gaatzes				26-09-1890		zoon
Meulen van der, Pieter Wybes			08-10-1890		dochter
Viersen, Wipkje Jacobs				08-10-1890		dochter
Roos de, Pieter Jans					04-12-1890		dochter
Tuinen van, Folkje Klazes				04-12-1890		dochter
Haakma, Sybren Sikkes				21-12-1890		dochter
Vries de, Lutske Louws				21-12-1890		dochter Feenstra, Sybolt Douwes				04-01-1891		zoon
Oegema, Antje Tammes				04-01-1891		zoon
Loonstra, Sjoukje Thomas				07-01-1891		zoon
Krol, Gerlofke Klazes				14-01-1891		dochter
Wieren van, Reinder Gerbens			14-01-1891		dochter
Bos, Yede Feddes					31-01-1891		dochter
Velde van der, Sjoukje Martens			31-01-1891		dochter
Heide van der, Pieter Hendriks			02-04-1891		dochter
Roosma, Johanna Sierks				02-04-1891		dochter
Postma, Antje Jans					18-04-1891		dochter
Wal van der, Thijs Fokkes				18-04-1891		dochter
Jongsma, Meindert					14-05-1891		zoon
Rohling, Anna Susanna				14-05-1891		zoon
Veen van der, Teetske Sierks				08-08-1891		dochter
Veenstra, Pieter Sjoerds				08-08-1891		dochter
Uitterdijk, Willemke Heines				25-08-1891		zoon
Vellinga, Tamme Klazes				25-08-1891		zoon
Meulen van der, Wiegertje Sints			06-09-1891		zoon
Braaksma, Boukje Sapes				21-11-1891		dochter
Bruin de, Tjipke Hendriks				21-11-1891		dochter
Bijlstra, Jilles Jacobs					22-11-1891		zoon
Wierstra, Grietje Gaatzes				22-11-1891		zoon
Braaksma, Lieuwe Siebrens				16-12-1891		zoon
Zwaag van der, Janke Wybes				16-12-1891		zoon
Kramer, Gertje Ykes					29-12-1891		zoon


Haisma, Tjetje Ebeles					16-01-1892		zoon
Poortinga, Dirk Dirks					16-01-1892		zoon
Knoops, Grietje					20-01-1892		zoon
Terpstra, Jan Thomas					20-01-1892		zoon
Holman, Helena					06-02-1892		zoon
Hooghiemstra, Tjerk					06-02-1892		zoon
Broersma, Harmen Pieters				11-02-1892		dochter
Feddema, Jacoba Wiegers				11-02-1892		dochter
Boonstra, Tjisse Koenes				13-02-1892		dochter
Wijbenga, Fokeltje Sytses				13-02-1892		dochter
Blom, Trijntje Wytses				26-02-1892		dochter
Hansma, Hans Jacobs					26-02-1892		dochter
Bouma, Feye Mients					26-03-1892		zoon
Vries de, Antje Egberts				26-03-1892		zoon
Bos, Maaike Johannes				24-07-1892		dochter
Postma, Jitze						24-07-1892		dochter
Raap, Metje Siegers					06-08-1892		zoon
Visser, Ruurd Jans					06-08-1892		zoon
Elzinga, Anneke Theunis				08-08-1892		dochter
Hoekstra, Auke Keimpes				08-08-1892		dochter
Schieving, Klaas Berends				21-08-1892		zoon
Wybenga, Trijntje Sytses				21-08-1892		zoon
Elzinga, Johannes Hendriks				24-08-1892		zoon
Wal van der, Antje Jelles				24-08-1892		zoon
Ruiter de, Trijntje					06-09-1892		dochter
Jager de, DaniŽl DaniŽls				11-09-1892		dochter
Venema, Metje Franzes				11-09-1892		dochter
Damstra, Gerlof Geerts				14-11-1892		zoon
Posthumus, Klaaske Jans				14-11-1892		zoon


Damstra, Bauke					07-01-1893		zoon
Hoekstra, Sybrigje					07-01-1893		zoon
Bijlstra, Jilles Jacobs					10-01-1893		zoon
Wierstra, Grietje Gaatzes				10-01-1893		zoon
Rosier, Ymkje Jacobs					05-06-1893		dochter
Stienstra, Dirk						05-06-1893		dochter
Visser, Sibbele Jans					28-06-1893		dochter
Wijnsma, Geertje Tjibbes				28-06-1893		dochter
Dijkstra, Jacob Kornelis				30-06-1893		dochter
Haalstra, Trijntje Sjoerds				30-06-1893		dochter
Berg van der, Janke Lieuwes				14-07-1893		zoon
Plantinga, Ruurd Gerrits				14-07-1893		zoon
Meyer, Adrianus Meinderts				20-08-1893		zoon
Visser, Geeske Bokkes				20-08-1893		zoon
Dantuma, Geertje					09-09-1893		dochter
Dijkstra, Ruurd					09-09-1893		dochter
Kempenaar, Janke					11-09-1893		dochter
Lourens, Auke					11-09-1893		dochter
Krol, Gerlofke Klazes				16-09-1893		dochter
Wieren van, Reinder Gerbens			16-09-1893		dochter
Boonstra, Ruurd Tjipkes				17-10-1893		dochter
Monsma, Tetje Eelkes				17-10-1893		dochter
Smits, Jochum Rinses					07-11-1893		zoon
Wybenga, Stijntje Sytses				07-11-1893		zoon
Blumers, Jantje Bernardus				19-11-1893		zoon
Pijper, Gerhardus Berends				19-11-1893		zoon
Klaarbergen van, Wijbe Klazes			28-11-1893		zoon
Mud, Hiltje Jans					28-11-1893		zoon
GaliŽn van der, Auke					08-12-1893		zoon
Vellinga, Meike					08-12-1893		zoon
Miedema, Willem Jacobs				11-12-1893		kind
Venema, Pietje Oenes				11-12-1893		kind


Heide van der, Pieter Hendriks			21-01-1894		zoon
Roosma, Johanna Sierks				21-01-1894		zoon
Elzinga, Anneke Theunis				01-03-1894		zoon
Hoekstra, Auke Keimpes				01-03-1894		zoon
Hoekstra, Rinske					01-03-1894		zoon
Wielstra, Sikke					01-03-1894		zoon
Elzinga, Hendrik					11-03-1894		zoon
Westra, Jitske						11-03-1894		zoon
Dijkstra, Jan Jelles					26-03-1894		dochter
Jansma, Ankje Jacobs					26-03-1894		zoon
Wijbenga, Geertje Aukes				26-03-1894		dochter
Zwaagstra, Jouke Johannes				26-03-1894		zoon
Haisma, Pieter Ebeles					12-06-1894		dochter
Jagersma, Maaike Jurjens				12-06-1894		dochter
Koopmans, Jan					27-08-1894		zoon
Raap, Antje						27-08-1894		zoon
Tadema, Antje					19-09-1894		dochter
Wielinga, Martin					19-09-1894		dochter
Feddema, Fedde Wiegers				06-10-1894		dochter
Wybenga, Trijntje Johannes				06-10-1894		dochter
Dijk, Antje Alles					11-11-1894		zoon
Lyzenga, Oebele Jacobs				11-11-1894		zoon
Feddema, Jeltje Freerks				18-12-1894		dochter
Vries de, Alle Gerrits					18-12-1894		dochter


Haakma, Gerrit Jochums				22-01-1895		dochter
Raap, Antje Adrianus					22-01-1895		dochter
Heide van der, Pieter Hendriks			12-02-1895		zoon
Roosma, Johanna Sierks				12-02-1895		zoon
Jong de, Hylkje					05-03-1895		zoon
Jong de, Jan 						05-03-1895		zoon
Huizen van, Goffe					19-03-1895		zoon
Krol, Janke						19-03-1895		zoon
Postma, Ruurd					21-03-1895		dochter
Wijnsma, Joukje					21-03-1895		dochter
Epema, Tjeerd						22-03-1895		zoon
Sybrandy, Froukje					22-03-1895		zoon
Everts, Lammert Sjoerds				02-04-1895		zoon
Haan de, Aafke Jacobs				02-04-1895		zoon
Wal van der, Wiltje					14-04-1895		dochter
Witteveen, Sjoukje					14-04-1895		dochter
Dijkstra, Gerke					09-08-1895		zoon
Duinen van, Jitske					09-08-1895		zoon
Klok, Anne						07-11-1895		dochter
Posthuma, Antje					07-11-1895		dochter
Jong de, Joukje Wiegers				16-11-1895		zoon
Vries de, Jan Egberts					16-11-1895		zoon


Minnema, Haan Luitzens				12-01-1896		dochter
Werff van der, Tjitske Franses			12-01-1896		dochter
Koop, Pieter Jans					19-01-1896		zoon
Postma, Agnietha Gosses				19-01-1896		zoon
Dijk, Antje Alles					26-01-1896		dochter
Lyzenga, Oebele Jacobs				26-01-1896		dochter
Knoop, Neeltje Pieters				03-02-1896		dochter
Nicolai, Marten IJsbrands				03-02-1896		dochter
Vries de, Hendrik					16-04-1896		zoon
Vries de, Hendrik					16-04-1896		zoon
Woude van der, Johanna Sijes			16-04-1896		zoon
Woude van der, Johanna Sijes			16-04-1896		zoon
Haalstra, Sieuwke					29-05-1896		zoon
Huging, Bernardus					29-05-1896		kind
Jong de, Fokke					29-05-1896		zoon
Schoffelmeer, Jetske					29-05-1896		kind
Hoekstra, Auke Pieters				29-06-1896		dochter
Minnen van, Lykeltje Ernestus			29-06-1896		dochter
Reitsma, Eelkje					17-07-1896		zoon
Hoekstra, Trijntje					08-08-1896		dochter
Venema, Binne					08-08-1896		dochter
Bos, Johannes						16-08-1896		zoon
Meulen van der, Froukje				16-08-1896		zoon
Koezema, Pietje					25-08-1896		dochter
Sytsma, Gerrit						25-08-1896		dochter
Hoekstra, Antje					16-09-1896		dochter
Vries de, Taede					16-09-1896		dochter
Kaspersma, Enne Cornelis				03-11-1896		zoon
Zijlstra, Grietje Wybes				03-11-1896		zoon
Dijkstra, Trijntje					27-11-1896		zoon
Wijbenga, Dirk					27-11-1896		zoon
Boorsma, Hylke Reinders				22-12-1896		dochter
Wijbenga, Antje Hendriks				22-12-1896		dochter
Hesling, Roelof					26-12-1896		zoon
Veen van der, Jelske					26-12-1896		zoonHeidstra, Trijntje Sytzes				05-01-1897		dochter
Postma, Andries Willems				05-01-1897		dochter
Haisma, Ytje Ebeles					18-01-1897		zoon
Ros, Haan Jans					18-01-1897		zoon
Vries de, Haring Harmens				18-01-1897		dochter
Vries de, Jitske Reinders				18-01-1897		dochter
Assen van, Grietje Hendriks				23-01-1897		dochter
Plantinga, Watze Johannes				23-01-1897		dochter
Ros, Aaltje						27-02-1897		zoon
Wiersma, Gabe					27-02-1897		zoon
Lemstra, Antje					07-03-1897		dochter
Visser, Anne						07-03-1897		dochter
Reitsma, Feye						20-03-1897		zoon
Veen van der, Ynskje					20-03-1897		zoon
Vries de, Hendrik					21-04-1897		zoon
Woude van der, Johanna Sijes			21-04-1897		zoon
Feddema, Jan Wiegers				22-04-1897		dochter
Visser, Willemke					22-04-1897		dochter
Minnema, Haan Luitzens				15-05-1897		dochter
Werff van der, Tjitske Franses			15-05-1897		dochter
Plantinga, Marten					26-06-1897		dochter
Vries de, Grietje					26-06-1897		dochter
Hoek van der, Bartele Johannes			04-09-1897		zoon
Sjoerdstra, Froukje Baukes				04-09-1897		zoon
Heide van der, Wijtske Baukes			13-10-1897		dochter
Lourens, Anne Lieuwes				13-10-1897		dochter
Leistra, Hylkje Wolters				24-12-1897		zoon	
Meer van der, Sake					24-12-1897		zoon


Hesling, Roelof					16-01-1898		zoon
Veen van der, Jelske					16-01-1898		zoon
Bleeker, Jan Pieters					09-02-1898		zoon
Rekker, Sibbeltje Luitzens				09-02-1898		zoon
Broersma, Harmen Pieters				13-03-1898		zoon
Feddema, Jacoba Wiegers				13-03-1898		zoon
Haisma, Ytje Ebeles					12-04-1898		zoon
Ros, Haan Jans					12-04-1898		zoon
Brouwer, Aukje HenriŽtte				15-06-1898		zoon
Wartena, Sjoerd Dirk August				15-06-1898		zoon
Hoekstra, Trijntje					27-08-1898		zoon
Schaafsma, Douwe					27-08-1898		zoon
Veenstra, Jitske					27-08-1898		zoon
Venema, Binne					27-08-1898		zoonVeenstra, Willem Johannes				21-02-1899		zoon
Venema, Pietje Klazes				21-02-1899		zoon
Schotanus, Johannes					27-03-1899		dochter
Wiersma, Janke					27-03-1899		dochter
Boorsma, Thijs					29-04-1899		dochter
Kooistra, Grietje					29-04-1899		dochter
Feddema, Fedde Wiegers				11-08-1899		dochter
Wybenga, Trijntje Johannes				11-08-1899		dochter
Kempenaar, Janke					15-08-1899		dochter
Lourens, Auke					15-08-1899		dochter
Jong de, Jelle Binnes					10-11-1899		zoon
Jong de, Sjoukje Joukes				10-11-1899		zoon
Kooistra, Martje Jans					20-11-1899		zoon
Rintjema, Tjeerd Jans					20-11-1899		zoon
Bruin de, Brant					24-12-1899		zoon
Postma, Antje						24-12-1899		zoon	


Bergsma, Sjoerdtje					16-01-1900		dochter
Bruin de, Fokke					16-01-1900		dochter
Dijkstra, Haebeltje					17-03-1900		dochter
Steringa, Ype						22-03-1900		zoon
Wendt de, Aleida					22-03-1900		zoon
Hoekstra, Trijntje					17-04-1900		zoon
Venema, Binne					17-04-1900		zoon
Dijkstra, Baukje					26-04-1900		dochter
Feenstra, Trijntje					04-05-1900		dochter
Post, Keimpe						04-05-1900		dochter
Kooistra, Sieds					05-05-1900		dochter
Woude van der, Boukje				05-05-1900		dochter
Beek van der, Gerardus				29-05-1900		zoon
Tuinenga, Trijntje					29-05-1900		zoon
Hoekstra, Geert					07-06-1900		zoon
Minnema, Akke					07-06-1900		zoon
Dijkstra, Jan Jelles					18-06-1900		zoon
Wijbenga, Geertje Aukes				18-06-1900		zoon
Dijkma, Pieter						22-06-1900		zoon
Kaspersma, Dieuwke					22-06-1900		zoon
Bijlstra, Antje Dirks					02-08-1900		zoon
Scherjon, Dirk	 Jacobus				02-08-1900		zoon
Boersma, Froukje					03-11-1900		dochter
Bosma, Hendrik					03-11-1900		dochter
Steringa, Ype						17-11-1900		zoon
Wendt de, Aleida					17-11-1900		zoon
Venema, Ootske					28-11-1900		dochter
Zwaag van der, Jan					28-11-1900		dochter
Ernst, Froukje						29-11-1900		dochter
Gosma, Arjen						29-11-1900		dochter
Heikamp, Joukje					05-12-1900		dochter
Reitsma, Berend					05-12-1900		dochter
Kammen van, Klaaske Dirks				29-01-1901		zoon
Seggeren van, Tjeerd Jans				29-01-1901		zoon
Steen, Jitske						02-02-1901		zoon
Veen van der, Elle					02-02-1901		zoon
Bosma, Froukje					19-02-1901		zoon
Meerstra, Ruurd					19-02-1901		zoon
Komri, Antje						07-03-1901		zoon
Posthuma, Pieter					07-03-1901		zoon
Reitsma, Binne					11-03-1901		dochter
Visser, Trijntje					11-03-1901		dochter
Jilderda, Ytje						17-03-1901		dochter
Visser, Feikje Jans					26-05-1901		zoon
Vries de, Mient Alles					26-05-1901		zoon
Procee, Trijntje Paulus				10-06-1901		zoon
Wal de, Johannes Harmens				10-06-1901		zoon
Assen van, Grietje Hendriks				19-06-1901		dochter
Plantinga, Watze Johannes				19-06-1901		dochter
Hijum van, Fokke					27-06-1901		zoon
Zuidema, Janke					27-06-1901		zoon
Teitsma, Jan						01-07-1901		zoon
Wielinga, Lutske					01-07-1901		zoon
Kingma, Johannes					17-07-1901		zoon
Veenstra, Tjitske					17-07-1901		zoon
Hogendijk, Hendrik					25-07-1901		zoon
Vries de, Jelske					25-07-1901		zoon
Bosma, Petronella Tietes				30-07-1901		zoon
Jagersma, Taede Hendriks				30-07-1901		zoon
Jong de, Antje						05-08-1901		zoon
Vries de, Berend					05-08-1901		zoon
Boonstra, Trijntje					23-09-1901		zoon
Postma, Waatze					23-09-1901		zoon
Groenhof, Jacob					08-10-1901		dochter
Schutte, Rikste					08-10-1901		dochter
Osinga, Elisabeth					19-11-1901		dochter
Talsma, Jan						19-11-1901		dochter
Meulen van der, Sytse				06-12-1901		zoon
Schaafsma, Antje					06-12-1901		zoon
Bosgraaf, Tjetje Alberts				17-12-1901		dochter
Hooghiemstra, Willem Frederiks			17-12-1901		dochter
Potstra, Taeke						24-12-1901		zoon
Stellingwerf, Antje					24-12-1901		zoon
Louwsma, Dirk					25-12-1901		dochter
Veenstra, Attje Symens				25-12-1901		dochterBij van der, Jan Dirks					01-01-1902		zoon
Vellinga, Foekje					01-01-1902		zoon
Postma, Jan						17-01-1902		dochter
Pranger, Etje						17-01-1902		dochter
Bruin de, Sake Douwes				18-03-1902		dochter
Weistra, Minke Jelkes				18-03-1902		dochter
Bij van der, Baukje					05-04-1902		zoon
Hoekstra, Tjibbe					05-04-1902		zoon
Berg van der, Aafke Jans				28-05-1902		dochter
Smedinga, Eelke					28-05-1902		dochter
Boersma, Gerrit Marks				13-07-1902		zoon
Buruma, Grietje Hendriks				13-07-1902		zoon
Baarsma, Geert					15-07-1902		zoon
Witteveen, Anskje					15-07-1902		zoon
Smits, Jochum	 Rinses					03-09-1902		zoon
Wybenga, Stijntje Sytses				03-09-1902		zoon
Meindertsma, Eelke					09-09-1902		zoon
Sikma, Yke						09-09-1902		zoon
Adema, Adriaantje					14-09-1902		zoon
Pijl, Haaye						14-09-1902		zoon
Elzinga, Hendrik					30-09-1902		zoon
Groot de, Antje					30-09-1902		zoon
Werf van der, Jantje					11-10-1902		dochter
Wijbenga, Hendrik					11-10-1902		dochter
Eldering, Roelofke Hermanus			06-11-1902		dochter
Wieren van, Egbert Lubberts				06-11-1902		dochter
Poortinga, Sybrigje					21-11-1902		zoon
Wieren van, Kornelis					21-11-1902		zoonDijkstra, Folkje					24-01-1903		dochter
Wiersma, Klaas					24-01-1903		dochter
Boersma, Sjoukje					16-03-1903		dochter
Jongsma, Klaas					16-03-1903		dochter
Jong de, Pieter Rinkes				06-04-1903		zoon
Timmer, Geeske Hendrikus				06-04-1903		zoon
Ernst, Froukje						10-05-1903		zoon
Gosma, Arjen						10-05-1903		zoon
Hoogstra, Sybrigje					15-06-1903		dochter
Lei van der, Roel Jochums				15-06-1903		dochter
Assen van, Grietje Hendriks				20-06-1903		zoon
Plantinga, Watze Johannes				20-06-1903		zoon
Veenstra, Sybe					12-07-1903		dochter
Vries de, Antje					12-07-1903		dochter
Meindertsma, Eelke					26-07-1903		zoon
Sikma, Yke						26-07-1903		zoon
Jansma, Hitje Jacobs					01-08-1903		dochter
Woudstra, Willem Martens				01-08-1903		dochter
Elzinga, Klaaske Sakes				27-11-1903		dochter
Hoekstra, Popke Keimpes				27-11-1903		dochter
Elzinga, Baukje					04-12-1903		zoon
Visser, Fokke						04-12-1903		zoon
Damstra, Hanskje					08-12-1903		dochter
Damstra, Wiebe					08-12-1903		dochter
Hamstra, Akke					18-12-1903		dochter
Weistra, Keimpe					18-12-1903		dochter
Maikay, Johanna Petronella				20-12-1903		zoon
Polman, Jan Willem					20-12-1903		zoon

Werf van der, Hiltje					08-01-1904		dochter
Wijbenga, Hendrik					08-01-1904		dochter
Veen van der, Hendrikje				02-02-1904		zoon
Annema, Antje					07-02-1904		zoon
Veen van der, Roelof					07-02-1904		zoon
Vries de, Aafke					06-03-1904		dochter
Zwaag van der, Gerben				06-03-1904		dochter
Bosma, Feye						11-04-1904		zoon
Vries de, Antje					11-04-1904		zoon
Hoek van der, Bartele Meinderts			13-05-1904		zoon
Monsma, Grietje					13-05-1904		zoon
Jong de, Thijs						22-05-1904		dochter
Uitterdijk, Aafke					22-05-1904		dochter
Bij van der, Jan Dirks					20-07-1904		zoon
Vellinga, Foekje					20-07-1904		zoon
Meindertsma, Eelke					21-07-1904		zoon
Sikma, Yke						21-07-1904		zoon
Banga, Mintje						14-08-1904		zoon
Vrieswijk, Sipke					14-08-1904		zoon
Assen van, Grietje Hendriks				11-09-1904		dochter
Plantinga, Watze Johannes				11-09-1904		dochter
Vries de, Jeltje					29-10-1904		dochter
Wiegersma, Andries					29-10-1904		dochter
Leistra, Hylkje Wolters				04-12-1904		zoon
Meer van der, Sake					04-12-1904		zoon
Hijum van, Fokke					14-12-1904		zoon
Zuidema, Janke					14-12-1904		zoon
Postma, Lijsbert					26-12-1904		zoon
Visser, Wijbe						26-12-1904		zoon


Seinstra, Tjitske Gerks				03-01-1905		dochter
Wal van der, Minne					03-01-1905		dochter
Koop, Pieter Jans					04-01-1905		dochter
Postma, Agnieta Gosses				04-01-1905		dochter
Hoekstra, Ruurd					09-01-1905		dochter
Meulen van der, Wiegerke				09-01-1905		dochter
Meulen van der, Gjelt					19-01-1905		zoon
Wolters, Akke						19-01-1905		zoon
Stienstra, Froukje					23-01-1905		zoon
Hoekstra, Getje					01-02-1905		zoon
Veen van der, Sape					01-02-1905		zoon
Cuperus, Christiaan					07-02-1905		dochter
Dijk, Johanna						07-02-1905		dochter
Rigter, Eltje						22-02-1905		zoon
Wijnsma, Sipke					22-02-1905		zoon
Meulen van der, Sytze				27-02-1905		dochter
Schaafsma, Antje					27-02-1905		dochter
Postma, Tietje						02-03-1905		zoon
Vries de, Gerrit					02-03-1905		zoon
Vries de, Aaltje Durks				04-03-1905		dochter
Boonstra, Brant					05-03-1905		zoon
Vries de Hendrikje					05-03-1905		zoon
Veenstra, Grietje					08-03-1905		zoon
Zijlstra, Klaas						08-03-1905		zoon
Hoekstra, Jan						18-03-1905		dochter
Monsma, Sijke					18-03-1905		dochter
Talma, Klaas						24-03-1905		dochter
Venema, Doetje					24-03-1905		dochter
Douma, Wijtske					03-04-1905		zoon
Ros, Haan						03-04-1905		zoon
Kammen van, Jan					09-04-1905		dochter
Koster, Grietje					09-04-1905		dochter
Werf van der, Jantje					14-04-1905		zoon
Wijbenga, Hendrik					14-04-1905		zoon
Boersma, Atje						24-05-1905		kind
Plantinga, Jacob					24-05-1905		kind
Koning, Nolle						29-05-1905		dochter
Westra, Grietje					29-05-1905		dochter
Spill ter, Eelco Cornelis				02-06-1905		zoon
Wesselink, Anna Maria				02-06-1905		zoon
Lourens, Jerrit						08-06-1905		zoon
Veen van der, Sijke					08-06-1905		zoon
Jong de, Johanna					18-07-1905		dochter
Wybenga, Sytse					18-07-1905		dochter
Eisma, Geeske					19-07-1905		zoon
Rintjema, Dirk					19-07-1905		zoon
Hoekstra, Sieger					19-08-1905		dochter
Postma, Trijntje					19-08-1905		dochter
Visser, Grietje						16-09-1905		dochter
Zuidema, Johannes					16-09-1905		dochter
Bruin de, Sake Douwes				02-10-1905		dochter
Weistra, Minke Jelkes				02-10-1905		dochter
Kooistra, Dieuwke Lammerts			11-12-1905		zoon
Zwaagstra, Jacob Joukes				11-12-1905		zoon
Brouwer, Tietje					28-12-1905		zoon
Jansma, Pier						28-12-1905		zoon


Jong de, Tjalkje Ykes					06-02-1906		dochter
Zijlstra, Jacobus					06-02-1906		dochter
Boonstra, Brant					23-02-1906		zoon
Vries de, Hendrikje					23-02-1906		zoon
Hoekstra, Trijntje					29-03-1906		dochter
Venema, Binne					29-03-1906		dochter
Dijkstra, Pietje					09-05-1906		dochter
Jacobs, Arnoldus					09-05-1906		dochter
Boersma, Atje						04-06-1906		zoon
Plantinga, Jacob					04-06-1906		zoon
Vries de Janke						30-07-1906		dochter
Westerlaan, Harmen					30-07-1906		dochter
Jong de, Bauke					12-08-1906		dochter
Weistra, Japke						12-08-1906		dochter
Faber, Grietje 						10-11-1906		dochter
Meer van der, Folkert Pieters				10-11-1906		dochter
Ebbens, Yde						11-11-1906		dochter
Venema, Jantje					11-11-1906		dochter
Bruin de, Brant					16-12-1906		dochter
Postma, Antje						16-12-1906		dochter


Vries de, Aafke					03-01-1907		dochter
Zwaag van der, Gerben				03-01-1907		dochter
Stellingwerf, Antje					23-01-1907		dochter
Dantuma, Neeltje					09-05-1907		zoon
Dantuma, Neeltje					09-05-1907		zoon
Vries de, Pieter					09-05-1907		zoon
Vries de, Pieter					09-05-1907		zoon
Jager, Tjitske Alles					25-05-1907		zoon
Venema, Geert					25-05-1907		zoon
Veen van der, Johannes				28-06-1907		dochter
Wiersma, Akke					28-06-1907		dochter
Boersma, Gerrit Marks				27-07-1907		dochter
Buruma, Grietje Hendriks				27-07-1907		dochter
Vries de, Rienk					11-09-1907		dochter
Westra, Hiltje						11-09-1907		dochter
Haisma, Tjetje Ebeles					19-09-1907		dochter
Poortinga, Dirk Dirks					19-09-1907		dochter
Boonstra, Ytje						04-11-1907		dochter
Kooistra, Jan						04-11-1907		dochter
Meulen van der, Gjelt					10-11-1907		zoon
Wolters, Akke						10-11-1907		zoon
Jager de, DaniŽl					12-11-1907		zoon
Venema, Metje					12-11-1907		zoon
Kooistra, Binne Tabes				28-12-1907		dochter
Vries de, Grietje Freerks				28-12-1907		dochter	


Postma, Jeltje						25-01-1908		zoon
Vellinga, Klaas					25-01-1908		zoon
Bruin de, Anne Popkes				01-02-1908		dochter
Kommerij, Jelske					01-02-1908		dochter
Roos de, Pieter Jans					28-02-1908		zoon
Rosema, Jitske					28-02-1908		zoon
Kooistra, Jan						22-04-1908		zoon
Veenstra, Antje					22-04-1908		zoon
Douma, Baukje					24-05-1908		zoon
Meekeren van, Riek					24-05-1908		zoon
Haan de, Jannigje					29-05-1908		dochter
Kammen van, Roelof					29-05-1908		dochter
Dijkstra, Floris					17-06-1908		dochter
Wal van der, Aaltje Alles				17-06-1908		dochter
Kooistra, Dieuwke Lammerts			21-06-1908		zoon
Zwaagstra, Jacob Joukes				21-06-1908		zoon
Groothof, Sibbele Klazes				24-10-1908		dochter
Veen van der, Uilkje Teunis				24-10-1908		dochter
Boskma, Klaas					13-12-1908		zoon
Visser, Maaike					13-12-1908		zoon
Boonstra, Marijke Eelkes				17-12-1908		zoon
Scherjon, Johannes Marinus				17-12-1908		zoon
Posthumus, Having					18-12-1908		dochter
Wey van der, Fetje					18-12-1908		dochter


Ros, Jantje						11-01-1909		dochter
Vries de, Dirk						11-01-1909		dochter
Brouwers, Rigtje Johannes				12-02-1909		dochter
Jilderda, Johannes					12-02-1909		dochter
Jong de, Pieter					04-03-1909		zoon
Ley van der, Saakje					04-03-1909		zoon
Hanenburg, Rinze					13-03-1909		dochter
Hulzinga, Hiske					13-03-1909		dochter
Dijkstra, Elisabeth Uilkes				04-04-1909		zoon
Vries de, Sjoerd					04-04-1909		zoon
Werff van der, Binne					25-04-1909		zoon
Woudstra, Antje					25-04-1909		zoon
Jellema, Ebeltje Dirks				20-06-1909		zoon
Zwaag van der, Pieter Hemkes			20-06-1909		zoon
Hoek van der, Baukje					05-07-1909		zoon
Hoeksma, Jan Pieters					05-07-1909		zoon
Veenstra, Roelofke					07-07-1909		zoon
Boersma, Atje						07-10-1909		zoon
Plantinga, Jacob					07-10-1909		zoon
Elzinga, Hiltje						13-10-1909		dochter
Meulen van der, Anne				13-10-1909		dochter
Schaafsma, Douwe					19-10-1909		zoon
Veenstra, Jitske					19-10-1909		zoon
Sleiver, Folkert					26-10-1909		zoon
Weldering, Anna					26-10-1909		zoon
Kooistra, Antje					04-11-1909		dochter
Leegstra, Romke					04-11-1909		dochter
Kooistra, Dieuwke Lammerts			08-11-1909		dochter
Zwaagstra, Jacob Joukes				08-11-1909		dochter
Visser, Akke						17-11-1909		zoon
Wijnsma, Sjouke					17-11-1909		zoon
Westerhof, Wiebrand					05-01-1910		dochter
Zaagman, Jantje					05-01-1910		dochter
Koning, Nolle						03-03-1910		zoon
Westra, Grietje					03-03-1910		zoon
Hofing, Trijntje					16-03-1910		dochter
Stellema, Fedde					16-03-1910		dochter
Jilderda, Sybren					17-03-1910		dochter
Wiersma, Geeske					17-03-1910		dochter
Postma, Pietje						28-04-1910		zoon
Wal van der, Feye					28-04-1910		zoon
Dijk van, Dieuwke					08-05-1910		dochter
Steensma, Metske					08-05-1910		dochter
Boelstra, Fetje						29-05-1910		zoon
Oostra, Doeke						29-05-1910		zoon
Schaafsma, Douwe					21-07-1910		zoon
Veenstra, Jitske					21-07-1910		zoon
Postma, Rinze						07-08-1910		zoon
Veenstra, Roelofke					07-08-1910		zoon
Dijkstra, Elisabeth Uilkes				11-08-1910		zoon
Vries de, Sjoerd					11-08-1910		zoon
Teitsma, Johannes					07-09-1910		dochter
Terpstra, Jantje					07-09-1910		dochter
Dijk van, Klaaske					25-10-1910		zoon
Minnema, Minne					25-10-1910		zoon
Veen van der, Lieuwe					19-11-1910		zoon
Vries de, Antje					19-11-1910		zoon
Feenstra, Minke					28-12-1910		dochter
Mark van der, Geert					28-12-1910		dochter
Haan de, Jan						29-12-1910		zoon
Visser, Jitske						29-12-1910		zoonLyzenga, Lammert					22-01-1911		dochter
Wolters, Feikje					22-01-1911		dochter
Stienstra, Froukje					09-02-1911		zoon
Visser, Sjoerd						09-02-1911		zoon
Jong de, Jacob						17-02-1911		zoon
Zijlstra, Jitske						17-02-1911		zoon
Veen van der, Johannes				18-03-1911		dochter
Wiersma, Akke					18-03-1911		dochter
Bijlstra, Harmen					06-05-1911		dochter
Bosgraaf, Petronella					06-05-1911		dochter
Boersma, Atje Gerbens				13-05-1911		dochter
Plantinga, Jacob Kornelis				13-05-1911		dochter
Minnema, Geertje					20-05-1911		zoon
Woudstra, Jacob					20-05-1911		zoon
Annema, Tabe						25-05-1911		dochter
Westerlaan, Jeltje					25-05-1911		dochter
Postma, Pietje						26-05-1911		dochter
Wal van der, Feye					26-05-1911		dochter
Posthuma, Roelof					30-05-1911		zoon
Ykema, Geertje					30-05-1911		zoon
GaliŽn van der, Tjimkje				09-06-1911		zoon
Kooistra, Ruurd					09-06-1911		zoon
Lousma, Epke						13-06-1911		dochter
Tiemersma, Yttje					13-06-1911		dochter
Meulen van der, Harke				19-06-1911		zoon
Meulen van der, Harke				19-06-1911		zoon
Wal van der, Klaaske					19-06-1911		zoon
Wal van der, Klaaske					19-06-1911		zoon
Postma, Anne						06-08-1911		dochter
Sjoerdstra, Hiske					06-08-1911		dochter
Jilderda, Hylke					12-08-1911		zoon
Visser, Antje						12-08-1911		zoon
Huizenga, Pieter					21-08-1911		dochter
Veen van der, Christina				21-08-1911		dochter
Boorsma, Sikke Sierds				20-09-1911		dochter
Bulthuis, Antje					20-09-1911		dochter
Lourens, Jerrit						13-10-1911		dochter
Veen van der, Sijke					13-10-1911		dochter
Elzinga, Hiltje						24-10-1911		zoon
Meulen van der, Anne				24-10-1911		zoon
Kooistra, Dieuwke Lammerts			26-10-1911		dochter
Zwaagstra, Jacob Joukes				26-10-1911		dochter
Dijk, Gerrit						27-10-1911		zoon
Venema, Sytske					27-10-1911		zoon
Boonstra, Gooikje					29-11-1911		zoon
Hoek van der, Jan					29-11-1911		zoon
Haakma, Sybren					30-12-1911		dochter
Vries de, Aafke					30-12-1911		dochter


Kooistra, Jan						15-01-1912		zoon
Veenstra, Antje					15-01-1912		zoon
Feddema, Akke					14-02-1912		zoon
Hijum van, Anne					14-02-1912		zoon
Jong de, Pieter					06-03-1912		zoon
Nammensma, Tjipkje					06-03-1912		zoon
Grijpstra, Janke Jurjens				07-03-1912		dochter
Jong de, Jan						07-03-1912		dochter
Douma, Age Ruurds					17-03-1912		dochter
Vries de, Lutske					17-03-1912		dochter
Postma, Hiltje						02-04-1912		zoon
Postma, Jemke					02-04-1912		zoon
Veen van der, Grietje					27-04-1912		zoon
Wal van der, Auke					27-04-1912		zoon
Oegema, Tamme					29-04-1912		dochter
Vries de, Folkje					29-04-1912		dochter
Beets van, Anne					16-05-1912		dochter
Zwaag van der, Trijntje				16-05-1912		dochter
Eisma, Hiltje						30-05-1912		zoon
Hout van der, Jan					30-05-1912		zoon
Ritsma, Ymkje Wopkes 				06-07-1912		dochter
Storm, Pieter Pieters					06-07-1912		dochter
Miersma, Rinske					14-12-1912		kind
Zijlstra, Hessel					14-12-1912		kind


Jager de, Atje						17-01-1913		zoon
Viersen, Jan						17-01-1913		zoon
GaliŽn van der, Meindert Sybes			25-01-1913		zoon
Ozinga, Hiltje Rikkerts				25-01-1913		zoon
Bosch, Tjeerd						01-02-1913		zoon
Hofing, Hiltje						01-02-1913		zoon
Boersma, Stijntje					13-03-1913		zoon
Postma, Bauke					13-03-1913		zoon
Stienstra, Froukje					02-04-1913		dochter
Visser, Sjoerd						02-04-1913		dochter
Postma, Maaike					06-04-1913		dochter
Wolters, Sytze						06-04-1913		dochter
Veenstra, Jaike					22-05-1913		zoon
Vries de, Klaas Berends				22-05-1913		zoon
Bosma, Kornelis					28-05-1913		zoon
Veen van der, Romkje				28-05-1913		zoon
Koudenburg, Geertrui Elisabeth			09-06-1913		dochter
Wijngaarden van, Gerben				09-06-1913		dochter
Jong de, Sybren					14-06-1913		dochter
Spoor, Baukje Fokkes				14-06-1913		dochter
Pasma, Ulbe						17-06-1913		zoon
Rozenga, Neeltje					17-06-1913		zoon
Banga, Mintje						26-06-1913		zoon
Vrieswijk, Sipke					26-06-1913		zoon
Pasma, Jelte						09-09-1913		zoon
Valk van der, Sjoerdtje				09-09-1913		zoon
Eekkerk, Grietje					26-09-1913		zoon
Postma, Taeke						26-09-1913		zoon
Smedinga, Klaaske					01-10-1913		dochter
Visser, Jacob						01-10-1913		dochter
Hoekstra, Jitske					17-10-1913		dochter
Werk van der, Jildert					17-10-1913		dochter
Pranger, Romkje Jans					01-12-1913		zoon
Zijlstra, Brant Tjallings				01-12-1913		zoon
Steringa, Ype						26-12-1913		dochter
Wendt de, Aleida					26-12-1913		dochter

Braaksma, Antje					07-01-1914		zoon
Stellema, Lammert					07-01-1914		zoon
Haakma, Johannes					09-01-1914		dochter
Rosema, Mientje					09-01-1914		dochter
Louwsma, Dirk					19-02-1914		dochter
Veenstra, Attje Symens				19-02-1914		dochter
GaliŽn van der, Wybe Andries			22-02-1914		zoon
Wiersma, Grietje Hilles				22-02-1914		zoon
Meulen van der, Elisabeth				28-02-1914		zoon
Talman, Douwe Sjoukes				28-02-1914		zoon
Wiegersma, Dirkje					13-03-1914		dochter
Wiersma, Pieter					13-03-1914		dochter
Dijkstra, Gerben					22-04-1914		zoon
Wiersma, Foekje					22-04-1914		zoon
Bruin de, Anne Popkes				25-05-1914		zoon
Kommerij, Jelske					25-05-1914		zoon
Koning, Jeltje						05-07-1914		zoon
Feenstra, Sjoukje					10-08-1914		zoon
Huizenga, Meindert					10-08-1914		zoon
Werf van der, Jeltje					12-08-1914		zoon
Kooistra, Dieuwke Lammerts			17-08-1914		dochter
Zwaagstra, Jacob Joukes				17-08-1914		dochter
GaliŽn van der, Pieter					05-12-1914		dochter
Gosma, Sijke						05-12-1914		dochter


Leeuwen van, Nicolaas Dirk				21-04-1915		zoon
Terpstra, Taetske					21-04-1915		zoon
Koolstra, Janke					23-05-1915		zoon
Pranger, Klaas						23-05-1915		zoon
Halbesma, Homme					24-05-1915		zoon
Jong de, Sieuwke					24-05-1915		zoon
Hamstra, Rinske					03-06-1915		zoon
Heide van der, Oets					03-06-1915		zoon
Aalsma, Bregtje					14-06-1915		dochter
Stienstra, Pieter					14-06-1915		dochter
Postma, Ykje						05-07-1915		zoon
Visser, Hendrik					05-07-1915		zoon
Feddema, Jantje					21-11-1915		zoon
Zwaagstra, Hendrik					21-11-1915		zoon
Broersma, Grietje Jacobs				09-12-1915		dochter
Feenstra, Sjoerd Aukes				09-12-1915		dochter
Hanenburg, Rinze					20-12-1915		dochter
Hulzinga, Hiske					20-12-1915		dochter


Veen van der, Ate					29-01-1916		zoon
Wind, Grietje						29-01-1916		zoon
Dijkstra, Pietje					31-01-1916		dochter
Jacobs, Arnoldus					31-01-1916		dochter
Banga, Mintje						02-02-1916		zoon
Vrieswijk, Sipke					02-02-1916		zoon
Hoekstra, Sybren					23-03-1916		dochter
Postma, Fetje						23-03-1916		dochter
Veen van der, Sikke					14-05-1916		zoon
Vriesema, Trijntje					14-05-1916		zoon
Bruin de, Geert					01-06-1916		dochter
Veenstra, Antje					01-06-1916		dochter
Veenland, Sijke Katharina				05-06-1916		zoon
Venema, Auke					05-06-1916		zoon
Kooistra, Jantje					07-07-1916		zoon
Leegstra, Hendrik Annes				07-07-1916		zoon
Leeuwen van, Nicolaas Dirk				10-07-1916		dochter
Terpstra, Taetske					10-07-1916		dochter
Meer van der, Jantje					16-09-1916		zoon
Vries de, Arnoldus					16-09-1916		zoon
Koolstra, Janke					07-11-1916		zoon
Pranger, Klaas						07-11-1916		zoon
Boersma, Gerrit Marks				17-11-1916		dochter
Buruma, Grietje Hendriks				17-11-1916		dochter


Dijkma, Pieter						08-02-1917		zoon
Kaspersma, Dieuwke					08-02-1917		zoon
Sytsma, Aaltje						08-03-1917		dochter
Sytsma, Aaltje						08-03-1917		dochter
Wal van der, Botte					08-03-1917		dochter
Wal van der, Botte					08-03-1917		dochter
Terpstra, Pietje					24-03-1917		dochter
Wielinga, Kornelis					24-03-1917		dochter
Komrij, Jelle						23-04-1917		zoon
Meulen van der, Pietje				23-04-1917		zoon
Boonstra, Eelke					30-04-1917		zoon
Miedema, Sjoukje					30-04-1917		zoon
Elzinga, Baukje					11-06-1917		dochter
Elzinga, Baukje					11-06-1917		dochter
Westra, Hendrik					11-06-1917		dochter
Westra, Hendrik					11-06-1917		dochter
Bijlsma, Ale						15-06-1917		dochter
Hollema, Antje					15-06-1917		dochter
Kammen van, Antje					03-07-1917		zoon
Kammen van, Antje					03-07-1917		zoon
Veenstra, Gerrit					03-07-1917		zoon
Veenstra, Gerrit					03-07-1917		zoon
Boorsma, Sikke					07-09-1917		zoon
Bulthuis, Antje					07-09-1917		zoon
Kooistra, Jantje					10-10-1917		dochter
Leegstra, Hendrik Annes				10-10-1917		dochter
Veen van der, Sikke					18-10-1917		dochter
Vriesema, Trijntje					18-10-1917		dochter
Epema, Haitse						29-10-1917		dochter
Huizinga, Geertje					29-10-1917		dochter
Haakma, Oene					17-12-1917		zoon
Reitsma, Ymkje					17-12-1917		zoonDijk, Teye Botes					26-02-1918		zoon
Meyer, Maaike Eintes				26-02-1918		zoon
Poortinga, Lambertus					16-03-1918		zoon
Sytsma, Antje						16-03-1918		zoon
Kijlstra, Lijsbeth					18-03-1918		zoon
Louwsma, Nanne					18-03-1918		zoon
Graaf de, Oene					24-05-1918		dochter
Visser, Roelofke					24-05-1918		dochter
Meer van der, Jantje					31-07-1918		zoon
Vries de, Arnoldus					31-07-1918		zoon
Terpstra, Pietje					01-08-1918		dochter
Wielenga, Kornelis					01-08-1918		dochter
Postma, Trijntje					26-08-1918		zoon
Veen van der, Jan					26-08-1918		zoon
Kooistra, Jantje					12-09-1918		dochter
Leegstra, Hendrik Annes				12-09-1918		dochter
GaliŽn van der, Meindert Sybes			24-10-1918		zoon
Ozinga, Hiltje Rikkerts				24-10-1918		zoon
Jong de, Klaas Hendriks				06-11-1918		dochter
Jong de, Klaas Hendriks				06-11-1918		zoon
Reitsma, Fettje					06-11-1918		dochter
Reitsma, Fettje					06-11-1918		zoon
Bos van der, Grietje					15-11-1918		zoon
Huberts, Jan						15-11-1918		zoon
Heide van der, Sjuk					22-12-1918		zoon
Prins, Antje						22-12-1918		zoonBruin de, Geert					17-01-1919		zoon
Veenstra, Antje					17-01-1919		zoon
Kramer, Rindert					16-03-1919		dochter
Zijlstra, Trijntje					16-03-1919		dochter
Blom, Hans						17-03-1919		dochter
Coree, Grietje						17-03-1919		dochter
Douma, Bouwe Michiels				04-04-1919		dochter
Vries de, Hetje Douwes				04-04-1919		dochter
Dijkstra, Jurjen					17-04-1919		dochter
Winkler, Martha					17-04-1919		dochter
Postma, Trijntje					16-07-1919		zoon
Veen van der, Jan					16-07-1919		zoon
Epema, Sjoerd						05-08-1919		dochter
Veenstra, Geertje					05-08-1919		dochter
Veenstra, Aukje					19-10-1919		zoon
Leeuwen van, Nicolaas Dirk				02-11-1919		dochter
Terpstra, Taetske					02-11-1919		dochter
Haisma, Jan						01-12-1919		dochter
Peterson, Klaaske					01-12-1919		dochter
Koolstra, Janke					02-12-1919		zoon
Pranger, Klaas						02-12-1919		zoon
Jong de, Sybren					12-12-1919		zoon
Spoor, Baukje Fokkes				12-12-1919		zoon	Postma, Rinze						05-01-1920		dochter
Veenstra, Roelofke					05-01-1920		dochter
Assen van, Hiltje					09-01-1920		dochter
Plantinga, Johannes					09-01-1920		dochter
Wijnsma, Sybe					09-02-1920		dochter
Wijnsma, Willemke					09-02-1920		dochter
Veenstra, Baukje					12-02-1920		zoon
Wiersma, Jurk						12-02-1920		zoon
Sytsma, Thomas					27-02-1920		dochter
Veen van der, Aukje					27-02-1920		dochter
Boersma, Pieter					18-03-1920		dochter
Heide van der, Hylkje					18-03-1920		dochter
Kooistra, Tjitske					08-04-1920		zoon
Talma, Gerke						08-04-1920		zoon
Lei, Sytse						13-04-1920		zoon
Zwaag van der, Hiltje					13-04-1920		zoon
Kooistra, Jantje					14-04-1920		dochter
Leegstra, Hendrik Annes				14-04-1920		dochter
Kooistra, Elisabeth					07-05-1920		zoon
Visser, Engele Gosses				07-05-1920		zoon
Boer de, Tjeerd					13-09-1920		zoon
Heide van der, Jantje					13-09-1920		zoon
Hornstra, Klaaske					23-09-1920		dochter
Hornstra, Klaaske					23-09-1920		zoon
Nicolai, Hoeke					23-09-1920		dochter
Nicolai, Hoeke					23-09-1920		zoon
Kooistra, Tjitske					21-12-1920		dochter
Talma, Gerke						21-12-1920		dochter
Cnossen, Sipke					31-12-1920		dochter
Hornstra, Yke						31-12-1920		dochter


Akkerman, Grietje					04-01-1921		zoon
Plantinga, Watze					04-01-1921		zoon
Heide van der, Gepke					24-01-1921		zoon
Meer van der, Sybren					24-01-1921		zoon
Feenstra, Petrus					06-02-1921		dochter
Kooistra, Ymkje					06-02-1921		dochter
Bij van der, Anne					15-02-1921		dochter
Jong de, Antje						15-02-1921		dochter
Haakma, Egbert					07-03-1921		dochter
Heide van der, Gelske				07-03-1921		dochter
Vries de, Jacob					07-03-1921		dochter
Willemsen, Wintje					07-03-1921		dochter
Tuinenga, Sieds					31-03-1921		zoon
Vries de, Froukje					31-03-1921		zoon
Velde van der, Aaltje					23-05-1921		zoon
Wieren van, Gerben					23-05-1921		zoon
Boersma, Pieter					17-08-1921		zoon
Heide van der, Hylkje					17-08-1921		zoon
Glastra, Hessel Jan					22-08-1921		zoon
Heukels, Fokeltje					22-08-1921		zoon
Vries de, Anna					28-08-1921		zoon
Wiersma, Hendrik					28-08-1921		zoon
Bruin de, Jantje					25-09-1921		zoon
Dijkstra, Tabe						23-10-1921		dochter
Kooistra, Barber					23-10-1921		dochter
Kooistra, Tjitske					29-10-1921		dochter
Talma, Gerke						29-10-1921		dochter
Broersma, Minze					10-11-1921		dochter
Wal van der, Hiltje					10-11-1921		dochter
Vries de, Rienk					25-11-1921		zoon
Westra, Hiltje						25-11-1921		zoon
Loonstra, Sepkje					04-12-1921		zoon
Schaaf van der, Ebele					04-12-1921		zoon
Bloem, Marten					31-12-1921		zoon
Dijkstra, Trijntje					31-12-1921		zoon


Kooi van der, Keimpe				01-01-1922		dochter
Vries de, Doetje					01-01-1922		dochter
Dijkstra, Elske					18-01-1922		dochter
Wiersma, Reinder					18-01-1922		dochter
Broersma, Minze					05-02-1922		dochter
Wijnsma, Sepkje					05-02-1922		dochter
Boonstra, Betske					18-02-1922		dochter
Haisma, Harmen					18-02-1922		dochter
Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida		27-05-1922		dochter
Jilderda, Auke						27-05-1922		dochter
Sloot, Trijntje						24-08-1922		zoon
Zwaag van der, Gabe					24-08-1922		zoon
Reitsma, Gerrit					04-09-1922		dochter
Veenstra, Martje					04-09-1922		dochter
Kooistra, Tjitske					02-11-1922		dochter
Talma, Gerke						02-11-1922		dochter
Jacobs, Wytske					14-11-1922		zoon
Schaafsma, Harmen					14-11-1922		zoon
Veenstra, Baukje					12-12-1922		zoon
Woudwijk, Theunis					12-12-1922		zoon


Rozendaal, Grietje					06-01-1923		zoon
Veenstra, Tjitske					06-01-1923		zoon
Jong de, Durkje					05-02-1923		zoon
Koster, Johannes Hermanus				05-02-1923		zoon
GaliŽn van der, Douwe Dirk				14-02-1923		dochter
GaliŽn van der, Douwe Dirk				14-02-1923		dochter
Kooistra, Elisabeth					14-02-1923		dochter
Kooistra, Elisabeth					14-02-1923		dochter
Bouma, Mient						24-03-1923		zoon
Bouma, Mient						24-03-1923		zoon
Vries de, Lutske					24-03-1923		zoon
Vries de, Lutske					24-03-1923		zoon
Alkema, Sybe						27-03-1923		zoon
Dantuma, Rinske Grietje				27-03-1923		dochter
GaliŽn van der, Dirkje				27-03-1923		zoon
Veen van der, Sytze					27-03-1923		dochter
Meulen van der, Antje Jans				23-04-1923		zoon
Monsma, Anne Johannes				23-04-1923		zoon
Leystra, Auke						26-05-1923		dochter
Visser, Baukje						26-05-1923		dochter
Hellinga, Durk					11-06-1923		dochter
Vries de, Antje					11-06-1923		dochter
Leistra, Menze					18-06-1923		zoon
Steen, Akke						18-06-1923		zoon
Boorsma, Thijs					27-07-1923		dochter
Monsma, Ytje						27-07-1923		dochter
Dijkstra, Elske					04-08-1923		zoon
Wiersma, Reinder					04-08-1923		zoon
GaliŽn van der, Wijbe					11-08-1923		dochter
Wiersma, Grietje					11-08-1923		dochter
Wal van der, Minne					01-09-1923		zoon
Zuidema, Pietje					01-09-1923		zoon
Kooistra, Jantje					16-09-1923		zoon
Leegstra, Hendrik Annes				16-09-1923		zoon
Veenstra, Baukje					24-11-1923		dochter
Woudwijk, Theunis					24-11-1923		dochter
Bouma, Hieke						24-12-1923		dochter
Postma, Teunis					24-12-1923		dochter


GaliŽn van der, Douwe Dirk				13-01-1924		dochter
Kooistra, Elisabeth					13-01-1924		dochter
Boonstra, Geertje					24-02-1924		zoon
Zwaag van der, Marten				24-02-1924		zoon
Elzinga, Sije						25-02-1924		dochter
Venema, Bjetje					25-02-1924		dochter
Plantinga, Eelkje					08-05-1924		dochter
Wielstra, Sape						08-05-1924		dochter
Uitterdijk, Wijtske					28-05-1924		zoon
Wiersma, Yke						28-05-1924		zoon
Elzinga, Hiltje						15-06-1924		dochter
Veenstra, Pieter					15-06-1924		dochter
Reitsma, Harke					13-07-1924		zoon
Werk van der, Albertje				13-07-1924		zoon
Haakma, Egbert					26-08-1924		dochter
Willemsen, Wintje					26-08-1924		dochter
Bloem, Marten					07-10-1924		zoon
Dijkstra, Trijntje					07-10-1924		zoon
Smits, Sytse						19-10-1924		dochter
Zwaag van der, Janke					19-10-1924		dochter


Meekeren van, Johannes				03-01-1925		dochter
Venema, Jelkje					03-01-1925		dochter
GaliŽn van der, Douwe Dirk				12-01-1925		dochter
Jong de, Uiltje						12-01-1925		zoon
Kooistra, Elisabeth					12-01-1925		dochter
Mei van der, Ruurdtje					12-01-1925		zoon
Jilderda, Sybren					18-03-1925		dochter
Wiersma, Geeske					18-03-1925		dochter
Hulzinga, Gosse					24-03-1925		zoon
Triemstra, Freerkje					24-03-1925		zoon
Haitsma, Oepke					04-04-1925		dochter
Tiesma, Jitske						04-04-1925		dochter
Postma, Hidzer					22-05-1925		zoon
Triemstra, Getje					22-05-1925		zoon
Haakma, Egbert					14-08-1925		zoon
Willemsen, Wintje					14-08-1925		zoon
Raap, Taeke						13-10-1925		zoon
Zwart de, Trijntje					13-10-1925		zoon


Weide van der, Foeke					01-02-1926		dochter
Wijnsma, Dirkje					01-02-1926		dochter
Elzinga, Hiltje						02-03-1926		dochter
Veenstra, Pieter					02-03-1926		dochter
Braaksma, Wijbe					15-03-1926		dochter
Visser, Klaaske					15-03-1926		dochter
Althuis van, Hein					02-05-1926		zoon
Brouwer, Hiltje					02-05-1926		zoon
Brantsma, Lijsbeth					26-05-1926		zoon
Visser, Jan						26-05-1926		zoon
Potstra, Jeltje						27-05-1926		zoon
Werff van der, Eildert					27-05-1926		zoon
Kingma, Jan						21-08-1926		zoon
Kuipers, Johanna					21-08-1926		zoon
Boer de, Wijbe					14-10-1926		zoon
Veen van der, Klaaske				14-10-1926		zoon
Boonstra, Betske					13-11-1926		zoon
Leegstra, Anne					13-11-1926		zoon


Hooghiemstra, Trijntje				05-01-1927		zoon
Vries de, Jentje					05-01-1927		zoon
Haalstra, Bauke					18-01-1927		zoon
Jong de, Johanna					18-01-1927		zoon
Sytsma, Aaltje						29-01-1927		zoon
Wal van der, Botte					29-01-1927		zoon
Reitsma, Sjouke					06-05-1927		dochter
Terpstra, Antje					06-05-1927		dochter
Sytsma, Lieuwkje					21-05-1927		dochter
Woudstra, Hendrik					21-05-1927		dochter
Jong de, Tjibbe					09-06-1927		zoon
Jong de, Tjibbe					09-06-1927		zoon
Veen van der, Dieuwke				09-06-1927		zoon
Veen van der, Dieuwke				09-06-1927		zoon
Visser, Aaltje						31-10-1927		dochter
Vries de, Freerk					31-10-1927		dochter
Tibbesma, Aafke					13-11-1927		zoon
Lijzenga, Dieuwke					28-11-1927		dochter
Obma, Egbert						28-11-1927		dochter
Dijkstra, Jacoba					05-12-1927		dochter
Ferwerda, Dirk					05-12-1927		dochter
Veenstra, Popke					26-12-1927		zoon
Wijbenga, Sytske					26-12-1927		zoon


Boskma, Grietje					13-01-1928		zoon
Poelstra, Douwe					13-01-1928		zoon
Hijum van, Ebele Jans				31-01-1928		zoon
Wolters, Lijsbert					31-01-1928		zoon
Monsma, Sytze					12-02-1928		zoon
Vries de, Atje						12-02-1928		zoon
Blumers, Wipkje Henderika				26-02-1928		dochter
Scherjon, Jacobus					26-02-1928		dochter
Plantinga, Ruurdtje					07-03-1928		dochter
Zwaag van der, Tabe					07-03-1928		dochter
Elzinga, Sije						11-03-1928		dochter
Venema, Bjetje					11-03-1928		dochter
Schreiber, Harmen					01-05-1928		dochter
Vellema, Petronella					01-05-1928		dochter
Kommerie, Hiltje					26-05-1928		zoon
Rozema, Roelof					26-05-1928		zoon
Boonstra, Pietje					22-07-1928		dochter
Terpstra, Tjeerd					22-07-1928		dochter
Feenstra, Martje					23-08-1928		zoon
Overzet, Jan						23-08-1928		zoon
Bouma, Elisabeth Tjibbeltje				06-09-1928		dochter
Wal van der, Thijs					06-09-1928		dochter
Krol, Pieter						16-11-1928		dochter
Krol, Pieter						16-11-1928		dochter
Wal de, Yttje						16-11-1928		dochter
Wal de, Yttje						16-11-1928		dochter
Bruin de, Lammert					19-11-1928		zoon
Hollema, Dirkje					19-11-1928		zoon


Bruin de, Douwe					10-01-1929		dochter
Zijlstra, Johanna					10-01-1929		dochter
Haakma, Egbert					13-02-1929		zoon
Willemsen, Wintje					13-02-1929		zoon
Halbesma, Ytje					21-02-1929		dochter
Vries de, Tjipke					21-02-1929		dochter
Pranger, Johannes					10-03-1929		zoon
Vries de, Ymkje					10-03-1929		zoon
Bouius, Gerrit						23-03-1929		dochter
Zijlstra, Sytske					23-03-1929		dochter
Jong de, Lieuwe					14-04-1929		zoon
Meerstra, Trijntje					14-04-1929		zoon
Jaarsma, Berber					30-04-1929		zoon
Timmermans, Broer					30-04-1929		zoon
Hoekstra, Akke					13-05-1929		dochter
Holwerda, Gerben					13-05-1929		dochter
Veenstra, Egbert					24-08-1929		zoon
Westra, Trijntje					24-08-1929		zoon
Bijlsma, Eelke						25-08-1929		dochter
Busman, Geertje					25-08-1929		dochter
Bruin de, Kornelia					25-01-1930		dochter
Jong de, Brant						25-01-1930		dochter
Vries de, Jeltje					13-02-1930		zoon
Vries de, Marten					13-02-1930		zoon
Algra, Gerrit						28-04-1930		dochter
Duursma, Geertje					28-04-1930		dochter
Hofstee, Klaas						01-05-1930		dochter
Veen van der, Johanna				01-05-1930		dochter
Bij van der, Douwe					03-05-1930		dochter
Postma, Feikje					03-05-1930		dochter
Adema, Lutske					07-05-1930		dochter
Bos, Jacobus						07-05-1930		dochter
Boon, Wikke						21-08-1930		dochter
Kalma, Dirk						21-08-1930		dochter
Hoekstra, Jeltje					08-09-1930		zoon
Post, Tiete						08-09-1930		zoon
Havinga, Freerk					25-12-1930		zoon
Kingma, Aagje					25-12-1930		zoon
Woudwijk, Gelske					30-12-1930		dochter


Elzinga, Bouwe					18-02-1931		dochter
Talsma, Hinke						18-02-1931		dochter
Hoekstra, Akke					01-03-1931		zoon
Holwerda, Gerben					01-03-1931		zoon
Elzinga, Geert						22-03-1931		dochter
Kammen van, Minke					22-03-1931		dochter
Bijl van der, Geertje					05-06-1931		dochter
Dijkstra, Ruurd					05-06-1931		dochter
Sikkema, Douwe					26-07-1931		zoon
Sipma, Wijtske					26-07-1931		zoon
Bruin de, Lammert					05-08-1931		dochter
Hollema, Dirkje					05-08-1931		dochter
Veenstra, Jan						08-08-1931		zoon
Wijbenga, Eelkje					08-08-1931		zoon
Bruin de, Neeltje					27-08-1931		zoon
Heidstra, Bauke					27-08-1931		zoon
Hoekstra, Sybren					25-09-1931		dochter
Postma, Fetje						25-09-1931		dochter
Postma, Hidzer					28-09-1931		dochter
Triemstra, Getje					28-09-1931		dochter
Ploeg van der, Foppe					16-10-1931		zoon
Veen van der, Ida					16-10-1931		zoon
Meer van der, Jan					07-12-1931		dochter
Procee, Geertje					07-12-1931		dochter


Wiersma, Fokeltje					14-02-1932		dochter
Annema, Janke					26-02-1932		dochter
Boskma, Elle						26-02-1932		dochter
Jong de, Harmke					10-05-1932		zoon
Wolters, Jan						10-05-1932		zoon
Broersma, Grietje					13-05-1932		zoon
Tuinenga, Andries					13-05-1932		zoon
Dijk van, Jan						10-07-1932		dochter
Radersma, Wijtske					10-07-1932		dochter
Rozema, Haan						26-07-1932		zoon
Zwaag van der, Saapke				26-07-1932		zoon
Kooistra, Klaas					01-11-1932		zoon
Siegersma, Klaaske					01-11-1932		zoon
Haak van der, Tjetje					23-11-1932		zoon
Zuidema, Johannes					23-11-1932		zoon
Veenstra, Egbert					19-12-1932		zoon
Westra, Trijntje					19-12-1932		zoon


Hoekstra, Hylkje					18-03-1933		zoon
Jensma, Hendrik					18-03-1933		zoon
Annema, Janke					01-04-1933		dochter
Boskma, Elle						01-04-1933		dochter
Kooistra, Eelke					17-04-1933		zoon
Osch van, Josephina					17-04-1933		zoon
Boskma, Hendrik					12-08-1933		dochter
Ruisch, Willemke					12-08-1933		dochter
Haak van der, Tjetje					10-09-1933		dochter
Zuidema, Johannes					10-09-1933		dochter
Hornstra, Hiltje					19-09-1933		dochter
Bij van der, Uilkje					25-09-1933		zoon
Braaksma, Gerrit					25-09-1933		zoon
Feenstra, Rinske					06-10-1933		zoon
Sjoerdstra, Bauke					06-10-1933		zoon
Algra, Gerrit						26-11-1933		zoon
Duursma, Geertje					26-11-1933		zoon


Vries de, Jeltje					05-02-1934		dochter
Wal van der, Dirk					05-02-1934		dochter
Bijma, Bauke						21-02-1934		dochter
Nicolai, Minke					21-02-1934		dochter
Kooistra, Alle						06-03-1934		zoon
Vries de, Yttje						06-03-1934		zoon
Kooistra, Alle						07-03-1934		zoon
Vries de, Yttje						07-03-1934		zoon
Delfstra, Gerrit					26-05-1934		dochter
Meulen van der, Jeltje				26-05-1934		dochter
Meer van der, Antje					28-06-1934		zoon
Raap, Hendrik						28-06-1934		zoon
GaliŽn van der, Trijntje				29-06-1934		zoon
Halbesma, Berend					29-06-1934		zoon
Elzinga, Jelske					16-08-1934		kind
Hekstra, Ebele						16-08-1934		kind
Annema, Hedman					17-11-1934		zoon
Zwart, Hylkje						17-11-1934		zoon
Jong de, Janke						22-11-1934		dochter
Taekema, Andele					22-11-1934		dochter
Meulen van der, Gerben				22-12-1934		zoon
Schaaf van der, Antje					22-12-1934		zoon


Elzinga, Tjeerd					01-01-1935		zoon
Heide van der, Durkje				01-01-1935		zoon
Bosch, Aaltje						18-03-1935		dochter
Lolkema, Wiebren					18-03-1935		dochter
GaliŽn van der, Berber				23-03-1935		dochter
Pranger, Klaas						23-03-1935		dochter
Vries de, Date						02-04-1935		dochter
Woudwijk, Jeltje					02-04-1935		dochter
Brouwer, Binne					12-06-1935		zoon
Rinzema, Janke					12-06-1935		zoon
Bruning, Aaltje					06-07-1935		zoon
Roelofs, Hendrikus Johannes				06-07-1935		zoon
Jellema, Joukje					11-07-1935		zoon
Zwaagstra, Johannes					11-07-1935		zoon
Leegstra, Jan						21-07-1935		zoon
Vries de, Hendrikje					21-07-1935		zoon
Meekeren van, Akke					21-09-1935		kind
Haakma, Antje					23-11-1935		dochter
Visser, Heerke					23-11-1935		dochter


Plantinga, Martje					18-03-1936		dochter
Venema, Jouke					18-03-1936		dochter
Bosgraaf, Tjipkje					24-03-1936		zoon
Elzinga, Jan						24-03-1936		zoon
Veenstra, Trijntje					24-05-1936		zoon
Wijbenga, Hendrik Pieters				24-05-1936		zoon
Hekstra, Pieter					04-06-1936		dochter
Lijzenga, Janke					04-06-1936		dochter
Jilderda, Lieuwe					19-07-1936		dochter
Leiseboer, Elske					19-07-1936		dochter
Veer van der, Geeske					27-07-1936		dochter
Zijlstra, Bonne					27-07-1936		dochter
Damsma, Sybrigje					17-09-1936		zoon
Klaver, Ouwe						17-09-1936		zoon
Schaafsma, Fokje					26-11-1936		dochter
Wijnsma, Folkert					26-11-1936		dochter
Vries de, Antje					24-12-1936		zoon
Wiersma, Adzer					24-12-1936		zoon
Breeden van, Antje					26-12-1936		dochter
Jong de, Harke					26-12-1936		dochterBoskma, Fetje						11-01-1937		zoon
Kooistra, Tjalling					11-01-1937		zoon
Akkerman, Margje					13-01-1937		dochter
Zwart, Luitjen						13-01-1937		dochter
Algra, Gerrit						28-02-1937		kind
Duursma, Geertje					28-02-1937		kind
Jansma, Geertje					16-03-1937		zoon
Brouwer, Elske					17-03-1937		zoon
Vrieswijk, Folkert					17-03-1937		zoon
Dijkstra, Anne						02-04-1937		zoon
Meulen van der, Grietje				02-04-1937		zoon
Bottema, Akke					03-07-1937		dochter
Postma, Brand						03-07-1937		dochter
Boersma, Frederika					20-07-1937		zoon
Talma, Hendrik					20-07-1937		zoon
Lap, Hiltje						26-07-1937		dochter
Veen van der, Wijbe					26-07-1937		dochter
Kammen van, Jan					10-08-1937		kind
Koop, Minke						10-08-1937		kind
Jong de, Jurjen					15-09-1937		dochter
Kloosterman, Sibbeltje				15-09-1937		dochter
Abma, Harmen					24-09-1937		dochter
Plantinga, Trijntje					24-09-1937		dochter
Kooistra, Aaltje					11-10-1937		zoon
Vries de, Ritske					11-10-1937		zoon


Boskma, Fetje						05-01-1938		dochter
Kooistra, Tjalling					05-01-1938		dochter
Bij van der, Akke					01-02-1938		dochter
Wal van der, Wijbren					01-02-1938		dochter
Bosma, Douwe					02-08-1938		zoon
Broersma, Willemke					02-08-1938		zoon
Boskma, Gerlofke					06-08-1938		kind
Sipma, Tjalling					06-08-1938		kind
Hoekstra, Jacob					10-10-1938		zoon
Postma, Hiltje						10-10-1938		zoon


Kingma, Maaike					04-02-1939		kind
Veenstra, Jan						04-02-1939		kind
Bakker, Pieter						05-04-1939		dochter
Venema, Antje					05-04-1939		dochter
Lijzenga, Anne					29-04-1939		dochter
Robijn, Aaltje						29-04-1939		dochter
Visser, Jan						09-06-1939		zoon
Wolters, Antje						09-06-1939		zoon
Jager, Jantje						07-07-1939		dochter
Tolsma, Hendrik					07-07-1939		dochter
Scholte, Eelkje					16-07-1939		kind
Veen van der, Romke					16-07-1939		kind
Jong de, Wijtze					12-10-1939		zoon
Raap, Wijtske						12-10-1939		zoon
Meer van der, Haye					16-10-1939		zoon
Reitsma, Dirkje					16-10-1939		zoon

Hoekstra, Froukje					15-02-1940		dochter
Elzinga, Anna						20-02-1940		zoon
Veenstra, Wijbe					20-02-1940		zoon
Douma, Klaaske					08-03-1940		dochter
Schaaf van der, Bote					08-03-1940		dochter
Postma, Hendrik					21-03-1940		zoon
Vries de, Fokje					21-03-1940		zoon
Nicolai, Sikke						17-04-1940		zoon
Slijver, Tetje						17-04-1940		zoon
Damstra, Wijtske					30-04-1940		zoon
Gosma, Douwe					30-04-1940		zoon
Bouma, Jelte						10-05-1940		dochter
Veen van der, Henderica				10-05-1940		dochter
Jellema, Meike					22-05-1940		dochter
Klaarbergen, Sape					22-05-1940		dochter
Bij van der, Uilkje					07-06-1940		zoon
Braaksma, Gerrit					07-06-1940		zoon
Elzinga, Bouwe					14-07-1940		dochter
Talsma, Hinke						14-07-1940		dochter
Damsma, Sybrigje					07-11-1940		dochter
Klaver, Ouwe						07-11-1940		dochter
Hollema, Wessel					25-11-1940		dochter
Steringa, Klaaske					25-11-1940		dochter
Boonstra, Martje					04-12-1940		zoon
Talma, Jacob Lieuwe					04-12-1940		zoon
Vries de, Sytske					22-12-1940		dochter
Zijlstra, Jacob						22-12-1940		dochterKingma, Sas						07-01-1941		zoon
Kingma, Tjitske					07-01-1941		zoon
Jong de, Eelke						15-01-1941		dochter
Zuidema, Taetske					15-01-1941		dochter
Steringa, Margarete					18-01-1941		zoon
Weistra, Bauke					18-01-1941		zoon
Heide van der, Thomas				01-02-1941		dochter
Meer van der, Wiebrigje				01-02-1941		dochter
Jilderda, Klaas					06-02-1941		dochter
Plantinga, Eelkje					06-02-1941		dochter
Akkermans, Klaaske					31-05-1941		zoon
Wielstra, Sikke					31-05-1941		zoon
Heide van der, Jantje					20-06-1941		zoon
Meulen van der, Wijbe				20-06-1941		zoon
Bruin de, Trijntje					11-07-1941		dochter
Smid, Sikke						11-07-1941		dochter
Berg van den, Sytske					04-08-1941		zoon
Wiersma, Lieuwe					04-08-1941		zoon
Boonstra, Grietje					08-11-1941		zoon
Kooi van der, Durk					08-11-1941		zoon
Plantinga, Tjeerd					13-11-1941		zoon
Roos de, Trijntje					13-11-1941		zoon


Atema, Hendrik					08-07-1942		kind
Hoekstra, Sybrigje					08-07-1942		kind
Lijzenga, Anne					05-10-1942		kind
Robijn, Aaltje						05-10-1942		kind
Scherjon, Eelke					07-11-1942		zoon
Veen van der, Doetje					07-11-1942		zoon


Kooistra, Trijntje					16-01-1943		zoon
Postma, Johannes					16-01-1943		zoon
Algera, Jan						28-01-1943		kind
Taekema, Hendrika					28-01-1943		kind
Berg van den, Ankje					31-01-1943		zoon
Woudstra, Sjouke					31-01-1943		zoon
Sikma, Willem					12-06-1943		dochter
Wolters, Janke					12-06-1943		dochter
Postma, Fokke					19-10-1943		kind
Woudwijk, Pietje					19-10-1943		kind

Dol, Jacobus						01-01-1944		kind
Schuit, Aafje						01-01-1944		kind
Hoekstra, Minke					26-05-1944		kind
Jellema, Wieger					26-05-1944		kind
Jonge de, Lummigje					12-08-1944		kind
Veen van der, Romke					12-08-1944		kind
Medenblik, Jilles					19-10-1944		kind
Vries de, Jeltje					19-10-1944		kind
Hellinga, Iemkje					06-12-1944		kind


Douma, Tjeerd					06-01-1945		kind
Huizenga, Jitske					06-01-1945		kind
Groenewoud, Lubertus				25-01-1945		kind
Kramer, Yke						25-01-1945		kind
Nauta, Wijtske					25-01-1945		kind
Schaafsma, Marijke					25-01-1945		kind
Hoekstra, Aaltje					16-02-1945		kind
Vries de, Johanna					24-02-1945		kind
Vries de, Luitzen					24-02-1945		kind
Boorsma, Jacob					07-04-1945		kind
Wijbenga, Pietje					07-04-1945		kind
Strijbos, Johannes Wilhelmus			12-05-1945		kind
Swart de, Anna Maria Theodora			12-05-1945		kind
Koonstra, Aant					29-10-1945		kind
Koonstra, Aant					29-10-1945		kind
Meulen van der, Trijntje				29-10-1945		kind
Meulen van der, Trijntje				29-10-1945		kind
Bij van der, Sijtske					12-11-1945		kind
Wassenaar, Wijtze					12-11-1945		kind
Broersma, Korneliske					19-11-1945		kind
Hoekstra, Gerk					19-11-1945		kind
Damstra, Pieter					10-12-1945		kind
Damstra, Pieter					10-12-1945		kind
Hoekstra, Jantje					10-12-1945		kind
Hoekstra, Jantje					10-12-1945		kind


Veen van der, Lieuwkje				15-02-1946		kind
Visser, Gerrit						24-02-1946		kind
Visser, Gerrit						24-02-1946		kind
Wal van der, Hiltje					24-02-1946		kind
Wal van der, Hiltje					24-02-1946		kind
Minnema, Eelkje					11-05-1946		kind
Raap, Jacob						11-05-1946		kind
Hazenberg, Harmannus Klaas			18-05-1946		kind
Sikkema, Harmina					18-05-1946		kind
Boonstra, Aaltje					23-05-1946		kind
Potstra, Ruurd						23-05-1946		kind
Reitsma, Trijntje					19-06-1946		kind
Tolsma, Harm						19-06-1946		kind
Postma, Fokke					11-07-1946		kind
Woudwijk, Pietje					11-07-1946		kind
Land van der, Anna					27-10-1946		kind
Zijlstra, Sape						27-10-1946		kind
Mulder, Peepke					24-11-1946		kind
Tadema, Hijlke					24-11-1946		kind
Hoop de, Grietje					05-12-1946		kind
Leegstra, Hendrik					05-12-1946		kind


Bouma, Grietje					05-02-1947		kind
Weistra, Yde						05-02-1947		kind
Vriesinga, Antje					26-02-1947		kind
Westra, Kornelis					26-02-1947		kind
Vries de, Johanna					25-03-1947		kind
Vries de, Luitzen					25-03-1947		kind
Feddema, Fedde					13-04-1947		kind
Jong de, Gaatske					13-04-1947		kind
Jager, Jantje						14-04-1947		kind
Tolsma, Hendrik					14-04-1947		kind
Hoek van der, Johanna				08-10-1947		kind
Visser, Feike						08-10-1947		kind
Veltman, Jantje					24-12-1947		kind
Vries de, Frederik					24-12-1947		kindStaal van der, Tetje					19-01-1948		kind
Tuinenga, Freerk					19-01-1948		kind
Haan de, Wessel					29-01-1948		kind
Wijnsma, Anna					29-01-1948		kind
Feddema, Jouke					01-02-1948		kind
Vries de, Tjitske					01-02-1948		kind
Monsma, Freerk					10-04-1948		kind
Rozema, Aukje					10-04-1948		kind
Vries de, Jacob					27-04-1948		kind
Westra, Pietje						27-04-1948		kind
Vries de, Hanskje					10-06-1948		kind
Vries de, Taede					10-06-1948		kind
Bruinsma, Durk					12-12-1948		kind
Wiersma, Tjitske					12-12-1948		kind


Geertsma, Marten					17-02-1949		kind
Wilstra, Fetje						17-02-1949		kind
Beute, Lute Pieter					01-04-1949		kind
Elzinga, Maria					01-04-1949		kind
Althuis van, Akke					18-05-1949		kind
Kooistra, Freerk					18-05-1949		kind
Bosma, Dirk						30-05-1949		kind
Postma, Grietje					30-05-1949		kind
Elzinga, Ytje						01-06-1949		kind
Huizenga, Sijbolt					01-06-1949		kind
Dekken van, Hendrik					22-08-1949		kind
Sipma, Vogeltje					22-08-1949		kind


Dijk, Oege						06-03-1950		kind
Kootstra, Aaltje					06-03-1950		kind
Bruning, Bernardus					27-05-1950		kind
Postma, Antje						27-05-1950		kind
Span, Gjalt						07-07-1950		kind
Werff van der, Simkje				07-07-1950		kind
Heide van der, Piebe					18-11-1950		kind
Vriesinga, Jantje					18-11-1950		kind
Bos, Jan						13-12-1950		kind
Hoekstra, Janke					13-12-1950		kind


Bei van der, Antje					06-04-1951		kind
Elzinga, Jelle						06-04-1951		kind
Annema, Anne					13-04-1951		kind
Wielstra, Rensche					13-04-1951		kind
Koster, Anna						24-04-1951		kind
Postma, Thomas					24-04-1951		kind
Reitsma, Taetske					15-06-1951		kind
Teitsma, Marten					15-06-1951		kind
Streun van, Elizabeth					23-06-1951		kind	
Vroom, Jan Evert					23-06-1951		kind


Germeraad, Antje					03-03-1952		kind
Haakma, Jacob					03-03-1952		kind
Beek van der, Oepke					29-04-1952		kind
Greijdanus, Ytje					29-04-1952		kind
Dijkstra, Reitse					07-05-1952		kind
Zee van der, Tietje					07-05-1952		kind
Leegstra, Sint						09-06-1952		kind
Visser, Grietje						09-06-1952		kind
Boorsma, Gertje					13-10-1952		kind
Grijpstra, Fokke					13-10-1952		kind
Raap, Thijs						13-10-1952		kind
Smit, Anna						13-10-1952		kind
Dijkstra, Sjouke					27-11-1952		kind
Postma, Aagje						27-11-1952		kind
Talma, Lourens					27-11-1952		kind
Visser, Minke						27-11-1952		kind


Bleeker, Maria Martha				03-03-1953		kind
Lap, Jemke						03-03-1953		kind
Visser, Hein						02-10-1953		kind
Vries de, Jeltje					02-10-1953		kind
Gosma, Leentje					11-12-1953		kind
Kempenaar, Oene					11-12-1953		kind


Talma, Folkje						18-03-1954		kind
Wal van der, Hein					18-03-1954		kind
Smid, Hendrik						11-05-1954		kind
Trip, Berendina Geessiena				11-05-1954		kind
Kamminga, Andries					26-05-1954		kind
Zijlstra, Pietje						26-05-1954		kind
Tadema, Pieter					15-09-1954		kind
Werk van der, Tjitske					15-09-1954		kind
Boonstra, Akke					17-12-1954		kind
Vries de, Pieter					17-12-1954		kind


Beer de, Anna						01-07-1955		kind
Geurts, Ype						01-07-1955		kind
Dantuma, Mietje					16-12-1955		kind
Monsma, Pieter					16-12-1955		kind


Duursma, Haaye					28-02-1956		kind
Zonneveld van, Dina Jantje				28-02-1956		kind
Bouius, Sijtze						17-03-1956		kind
Bruin de, Stijntje					17-03-1956		kind
Boonstra, Anna					23-07-1956		kind
Postma, Anne						23-07-1956		kind
Bruning, Klara					16-08-1956		kind
Visser, Jacob						20-08-1956		kind
Zwaag van der, Neeltje				20-08-1956		kind
Dijkstra, Geertje					18-12-1956		kind
Hoop de, Harmannus					18-12-1956		kind


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.