Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Lijsten van volmachten colleges, bestuur, boekhouders en opzichters van het waterschap De Polder van Oost- en Westdongeradeel
(uit: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen, pag. 60 e.v.)

H. Zijlstra

Voor 1860 was bij het waterschap De Polder van Oost- en Westdongeradeel geen volmachtencollege. Dit kwam er pas in 1860 toen dertig volmachten gekozen werden. Bij de reglementswijziging van 1888 werd bepaald dat het aantal volmachten voortaan geen dertig maar vijftien zou bedragen. Hierdoor moest dus de helft van het aantal volmachten afvallen. Het in dat jaar vastgesteld aantal volmachten bleef gehandhaafd tot de opheffing van De Polder van Oost- en Westdongeradeel.
Onderstaand volgt nu allereerst een overzicht van die volmachtenzetels die in 1888 niet weer werden bezet. Daarna volgt het overzicht van de volmachtzetels van 1860 tot heden (1973), terwijl tenslotte een overzicht wordt gegeven van de diverse bestuurssamenstellingen en de bij het waterschap in dienst geweest zijnde hoofdambtenaren.

Volmachtenzetels tot 1888 (daarna niet meer bezet)

M.M. Douma, Ee, 1860-1882
K.D. Beintema, Engwierum, 1882-1888

J.D. Beintema, Engwierum, 1860-1863
M.D. Memerda, Brantgum, 1863-1886
W.A. Terpstra, Aalsum, 1886-1888

G. van Kleffens, Morra, 1860-1871
J.T. de Vries, Morra, 1871-1886
J.H. Douma, Morra, 1886-1888

J.Y. Botma, Anjum, 1860-1881
U. Dijkstra, Anjum, 1881-1888

L.L. Slager, Anjum, 1860-1868
P.E. Rijpma, Nijkerk, 1868-1888

A.D. Douma, Anjum, 1860-1880
P.T. v.d. Herberg, Anjum, 1880-1888

K.D. Dijkstra, Lioessens, 1860-1862
E.F. Botma, Morra, 1862-1888

G.S. Sinia, Metslawier, 1862-1869
E.J. Holwerda, Metslawier, 1862-1869
J.T. Hiemstra, Bornwird, 1869-1888

E.P. Rijpma, Niawier, 1860-1887
P. Rijpma, Niawier, 1887-1888

B.O. Bergmans, Holwerd, 1860-1883
B.O. Joustra, Holwerd, 1883-1888

H.G. Douma, Nes, 1860-1863
P.F. Meindersma, Wierum, 1863-1888

J.L. Heeringa, Hantumhuizen, 1860-1888

R.T. Spriensma, Brantgum, 1860-1864
P.P. Bosch, Hantum, 1864-1888

A.D. Bosch, Betterwird, 1860-1868
W. Hannema, Hantum, 1868-1870
D.J.Benthem, Hantum, 1870-1877
D.J. Reiding, Hantumhuizen, 1877-1888
P.J. Idsardi, Betterwird, 1860-1888

Volmachtenzetels vanaf 1860-1973

P.K. Bakker, Ee, 1860-1866
J.F. Botma, Ee, 1866-1870
W. Bierma, Aalsum, 1870-1895
L.T. Olivier, Holwerd, 1895-1918
P.G. Hiemstra, Bornwird, 1918-1946
J. Wiersma, Hantumhuizen, 1946-1954
S. Posthumus, Hantumhuizen, 1954-1967
J. Veenstra, Wierum, 1967-1973

D.M. Mellema, Oostrum 1860-1868
E.F. Meindersma, Ee, 1868-1898
F.E. Meindersma, Ee, 1898-1900
J.S. Douma, Ee, 1900-1910
E.J. Beintema, Engwierum, 1910-1946
W. Reitsma, Ee, 1946-1970
Tj. Dijkma, Niawier, 1970-1973

E.D. Meindersma, Ee, 1860-1871
E. Idsardi, Ee, 1871-1882
J.T. Alberda, Engwierum, 1882-1918
E.G. Botma. Morra, 1918-1954
K. de Groot, Morra, 1954-1967
J. Havinga, Oostrum, 1967-1973

J.N. Witteveen, Metslawier, 1860-1875
S.S. Baarda, Metslawier, 1875-1885
F.E. Botma, Metslawier, 1885-1906
P.W. Hoogland, Metslawier, 1906-1918
J.W. Idsardi, Ternaard, 1918-1920
J.R. Hartmans, Ternaard, 1920-1947
S. Hartmans, Ternaard, 1947-1970
S. Dijk, Brantgum, 1970-1973

R.G. Zijlstra, Wetzens, 1860-1871
Y. Dijkstra, Nijkerk, 1871-1898
J.Y. Botma, Anjum, 1898-1909
D. v.d. Herberg, Anjum, 1909-1950
R.J. Boersma, Ee, 1950-1967
M.J. Boersma, Ee, 1967-1973

F.J. Dijkstra, Nijkerk, 1860-1861
F.M. Miedema, Aalsum, 1861-1895
P.P. Bosch, Aalsum, 1895-1924
G.P. Stallinga, Anjum, 1924-1954
A.H. Jensma, Engwierum, 1954-1973

A.H. Wijnia, Ternaard, 1860-1898
D.J. Meinsma, Nes, 1898-1920
K. Steensma, Oosternijkerk, 1920-1932
F.A. Noordenbos, Oosternijkerk, 1932-1950
A. Noordenbos, Oosternijkerk, 1950-1962
J.M. Noordenbos, Oosternijkerk, 1962-1970
S. van Kleffens, Morra, 1970-1973

J.W. Idsardi, Ternaard, 1860-1888
W.J. Idsardi, Ternaard, 1888-1918
D.W. Terpstra, Hantum, 1918-1924
J. de Haan, Hantumhuizen, 1924-1946
W. Hoogland, Ternaard, 1946-1947
R. Bleinsma, Holwerd, 1948-1973

P.H. Mokma, Hiaure, 1860-1868
J.Y. Kingma, Hiaure, 1868-1880
F. Jacobsma, Anjum, 1880-1896
J.E. Holwerda, Nijkerk, 1896-1930
I.K. Holwerda, Niawier, 1930-1947
L.M. Dijkstra, Anjum, 1948-1973

L.S. Banga, Hantumeruitburen, 1860-1877
B.J. Hannema, Hantum, 1877-1881
G. Becking, Hantum, 1884-1914
W. Hannema, Hantum, 1914-1932
S.B. Meirink, Waaxens, 1932-1938
S. de Jong, Brantgum, 1938-1956
J.M. Tania, Foudgum, 1956-1967
P.D. Bosch, Foudgum, 1967-1970

P.P. de Groot, Bornwird, 1860-1877
E.I. Kuipers, Bornwird, 1877-1883
G.J. Hiemstra, Bornwird, 1883-1913
J. de Hoop, Hiaure, 1913-1922
D.P. Bosch, Hiaure, 1922-1946
J. Botma, Dokkum, 1946-1958
T. Boomsma, Holwerd, 1958-1973

P.J. Idsardi, Betterwird, 1860-1888
A. Noordenbos, Nes, 1888-1896
F.P. Meindersma, Engwierum, 1896-1922
S.F. Dantuma, Morra, 1922-1940
D. Sipma, Oosternijkerk, 1940-1958
D. Holwerda, Niawier, 1958-1967
H. Norder, Oosternijkerk, 1970-1973

J.S. Koopmans, Brantgum, 1860-1862
A. Sijbenga, Nijkerk, 1862-1898
M.K. Douma, Oostrum, 1898-1922
B.W. Terpstra, Oostrum, 1922-1952
W.P. Sytsma, Wetzens, 1952-1970
H. Deinum, Aalsum, 1970-1973

D.P. Bosch, Foudgum, 1860-1891
D.J. Reiding, Hantumhuizen, 1891-1920
D.A. Wierda, Ternaard, 1920-1932
S.J. Dijkstra, Nes, 1932-1950
H. Stienstra, Nes, 1950-1962
J. de Boer, Hantumhuizen, 1962-1973

F. Olivier, Waaxens, 1860-1871
P.B. Ypma, Waaxens, 1871-1892
B.O. Joustra, Holwerd, 1892-1904
B.P. Ypma, Waaxens, 1904-1922
P. Hiemstra, Foudgum, 1922-1928
J.H. Kroodsma, Betterwird, 1928-1952
L. Bosch, Hiaure, 1952-1973

Bestuurssamenstelling 30 maart 1821 tot 1860

Oostdongeradeel

M.D. Mellema, Oostrum, 1821-1843
D.M. Mellema, Oostrum, 1843-1860

J.P. Reiding, Metslawier, 1821-1823
A.L. Blom, Nijkerk, 1823-1826
N.P. Benthem, Morra, 1826-1842
S.J. Sinia, Morra, 1842-1857
E.D. Meindertsma, Ee, 1857-1860

N.P. Benthem, Morra, 1821-1825
J.P. Reiding, Metslawier, 1825-1833
F.F. Wiersma, Wetzens, 1833-1847
R.G. Zijlstra, Wetzens, 1847-1860

Westdongeradeel

W. v. Peijma, Ternaard, 1821-1849
J.W. Idsardi, Ternaard, 1849-1860

A.M. Martens, Brantgum, 1821-1823
W.J. Hannema, Hantum, 1823-1826
P.J. de Groot, Holwerd, 1826-1829
J.I. Idsardi, Holwerd, 1829-1841
J.H. Mellema, Waaxens, 1841-1847
J. Bierma, Waaxens, 1847-1859
J. Koopmans, Brantgum, 1859-1860

L.L. Olivier, Hantum, 1821-1827
W.J. Hannema, Hantum, 1827-1843
F.G. Hiemstra, Bornwird, 1843-1846
A.D. Bosch, Bornwird, 1846-1860

Bestuurssamenstelling 1860-1888

Oostdongeradeel

J.N. Witteveen, Metslawier, 1860-1875
A. Sybenga, Nijkerk, 1875-1888

J.A. Botma, Anjum, 1860-1886
E.F. Botma, Morra, 1886-1888

D.M. Mellema, Oostrum, 1860-1868
A. Sybenga, Nijkerk, 1868-1875
E.F. Meindersma, Ee, 1875-1888

Westdongeradeel

J. W. Idsardi, Ternaard, 1860-1888
P.B. Ypma, Waaxens, 1888-1888

A.D. Bosch, Betterwird, 1860-1862
P.J. Idsardi, Betterwird, 1862-1888

P.H. Mokma, Hiaure, 1860-1868
Y.P. Douma, Nes, 1868-1883
A.H. Wynia, Ternaard, 1883-1888

Bestuurssamenstelling vanaf 1888

Voorzitter

A. Sybenga, Nijkerk, 1888-1899
J.T. Alberda, Ee, 1899-1918
J.E. Holwerda, Aalsum, 1918-1929
D. v.d. Herberg, Dokkum, 1929-1950
L.M. Dijkstra, Anjum, 1950-1973

Bestuurslid

E.F. Meindersma, Ee, 1888-1898
J.T. Alberda, Ee, 1898-1899
J.E. Holwerda, Nijkerk, 1899-1918
D. vd. Herberg, Aalsum, 1918-1929
J.R. Hartmans, Ternaard, 1929-1946
J.W. Wiersma, Hantumhuizen, 1946-1954
S. Hartmans, Ternaard, 1954-1965
A. Jensma, Engwierum, 1965-1973

Bestuurslid

A.H. Wynia, Ternaard, 1888-1898
W.J. Idsardi, Betterwird, 1898-1918
E.J. Beintema, Engwierum, 1918-1946
G.P. Stallinga, Anjum, 1946-1954
A.F. Noordenbos, Nijkerk, 1954-1961
R. Bleinsma, Holwerd, 1961-1970
J. de Boer, Hantumhuizen, 1970-1973

Boekhouder, m.i.v. 1888 secretaris-ontvanger

M.D. Mellema, Oostrum, 1821-1843
D.M. Mellema, Oostrum, 1843-1858
G. Gatsonides, Metslawier, 1858-1874
K. Jansma, Metslawier, 1874-1919
S. van Straten, Aalsum, 1919-1933
L. Jaarsma, Dokkum, 1933-1946
H. Huizenga, Metslawier (later Dokkum), 1946-1965
C. Boers, Dokkum, 1965-1973

Opzichter

W. Booijenga, Metslawier, 1909-1937
P. Feddema, Metslawier, 1937-1946
J. Bramer, Metslawier, 1946-1953
A. Kik, Metslawier, 1953-1973

Van het voltallige bestuur in 1931 is nog een foto in het bezit van het Steekmuseum Admiraliteitshuis te Dokkum.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.