Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Genealogie Leistra, Suameer.


G. Leistra

Ook deze familie dankt de achternaam aan de leijen. Een enkele keer treffen we hier ook de naam VAN DER LEI aan, een naam die overigens meer in Smallingerland en in Tietjerksteradeel voorkomt. Daar het hier in de 18e eeuw een geheel doopgezinde familie betreft en de gereformeerde trouwboeken van Suameer ontbreken, was er niet veel te achterhalen. Aanvullingen zijn welkom via het emailadres van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Eerste Generatie

I.600. Arend Wytze van der Lei , boer te Suameer, komt niet voor in de 
floreencohieren van Tietjerksterdeel, maar was blijkens het
quotisatiechier in 1749 een “gemeen boer, bestaat redelijk wel” met
twee personen boven 12 jaar en een aanslag van 31 gulden en 4 stuivers.
Hij trouwde met klaaske rienks 
Uit hun huwelijk is slechts ιιn zoon bekend:
601 Wytze Arends, * omstr 1740 Suameer volgt

Tweede Generatie

II.601. Wytze Arends van der Lei , * omstreeks 1740 Suameer, 
† 24.01.1817 aldaar, veehouder , trouwde met Ymkjen Jelles, † 1788 Suameer 
kinderen:
602. Arend Wytze , * 1768, te Suameer volgt;
603. Jelle Wytze , * 1779, te Suameer † 27.12.1831 te nijega, ongehhuwd;
604. Rienk Wytze , * 1.05.1780, te suameer volgt;
Wellicht zijn er nog meer kinderen geweest maar ze komen na 1811 niet 
voor onder de namen Leistra of van der Lei

Derde Generatie

III.602. Arend Wytzes Leistra, * omstreeks kerstmis 1740 Suameer, † 08.04.1867
Plaats van overlijden onbekend, arbeider, trouwde op 03.07.1819
in Tietjerkterdeel met Wipkjen Errits Nieuwenhuis .* 1783 onder Oostermeer,
dochter van Errit Jans Nieuwenhuis, arbeider te Rottevalle, en Geeske Tjerks Hoekstra.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

III.604. Rienk Wytze Leistra , * 01.05.1780 Suameer, † 06.04.1867 Opeinde
Boer aldaar; trouwde I met Hiltje Gerbens, † 10.05.1808 Opeinde
trouwde II op 21.04.1813 Oudega met Trijntje Theunis van der Meulen, * 27.12.1785 † 27.04.1857
zuider Drachten , dochter van Theunis Jans van der Meulen en Tettie Jans Koning.
Kinderen:
605. Wytze Rienks, * 18.06.1807 Opeinde, volgt ;
606. Theunis Reinks , * 03.02.1815 Opeinde volgt ;
607. Ieme Rienks, * 22.11.1816 Opeinde volgt;
608. Tettje Rienks, * 07.04.1819 Opeinde, † 15.07.1839 aldaar ; ongehuwd
609. Klaas Rienks, * 02.04.1821 Opeinde, † 14.06.1837 aldaar ; ongehuwd
610. Jan Rienks, * 06.04.1823 Opeinde, volgt ;
611. Iemkjen Rienks, * 20.04.1825 Opeinde volgt ;
612. Geeske Rienks, * 03.10.1827 Opeinde volgt ;
613. Antje Rienks, * 07.02.1831 Opeinde volgt ; † 29.04.1848
Vierde Generatie

IV.605. Wietze Rienks Leistra, * 18.06.1807 Opeinde , † nov 1943 Terwispel
lootte in 1825 nr 72 voor de militere dienst, te behoefde geen dienst te doen, lang 1 el 660 str. (166.m)
aangezicht lang, voorhoofd, ogen bruin , neus klein, mond , kin rond, haar bruin;
trouwde op 12.09.1838 met Geeske Rinderts Lambarts , * 24.09.1806 Rottevalle † 07.11.1899
dochter van Rinders Lambarts en Grietje Oebeles Oosterhof.
Kinderen:
614. Rienk Wytzes, * 22.06.1840 Nijega, volgt ;
615. Grietje Wytzes, * 26.12.1843 Nijega , volgt ; 
617. Rinder Wytzes, * 31.01.1847 Nijega , volgt ;
618. Hillebrand Wytzes, * 6.02.1851 Nijega, Volgt ;
619. Oebele Wytzes, * 15.02.1858 Nijega, volgt ;
616. A Levenloos kind  06.02.1839


IV.606. Theunis Rienks Leistra ,* 18.06.1815 Opeinde, aldaar
Kantoorbediende, trouwde op 08.05.1841 in Tietjerksterdeel met 
Trijntje Johannes Brandsma, * 03-02-1815 Bergum 
dochter van Johannus Annes Brandsma en Minke Seijes Sikma .
Kind:
620. Rienk Theunis, * 13.04.1842 Bergum, † 10.05.1868


IV.607. Ieme Rienks Leistra, * 23.11.1816 Opeinde, † 13.02.1858 Irnsum,
Koetsier trouwde op 13.05.1854 te Leeuwarden met Waltje Sybrands Radelaar, *     
† 08.06.1857 Womels, zoon van Sybrand Djurres Radelaar en Joukje Walles.
Levenloos kind, † 27.03.1857


Vijfde Generatie 


V.610. Jan Rienks, * 06.04.1823 Opeinde, † 30.05.1897  trouwde op 04.03.1880
met Farduw van der Ley
Kinderen:


V.611. Iemkjen Rienks, * 20.04.1825  † 21.11.1897 Opeinde, trouwde op 23.05.1857 
Smallingerland met Liebbe Poppes Bouwma
Kinderen:
Rienk * in 1865 † 17- 05.1871V612. Geeske Rienks, * 03.10.1827 Opeinde, † 10.11.1895
trouwde op 14.05.1863 Smallingerland met Jan Geerts Benedictus.
Kinderen:
Jeltje *  21.07.1864   † 07.01.1935
Rienk *  30.11.1865   † 28.11.1927


V.614. Rienk Wytzes Leistra, * 22.06.1840 Nijega, † 11.01.1908 arbeider, trouwde op 04.04.1863 Smallingerland
met Antje dirks Zandberg, * 30.05.1841 Eernewoude , dochter van Dirk Jans Zandberg en Hylkje 
Wolters Fennema.
Kinderen:
620. Wytze Rienks, * 16.07.1863 Suameer volgt ;
621. Hylje Rienks, * 16.02.1866 Suameer volgt ;
622. Geeske Rienks,* 19.07.1868 Suameer volgt ;
623. Durk Rienks, * 13.05.1871 Nijega volgt ;
624. Jan Rienks, * 06.12.1873 Nijega volgt ;
625. Bontje Rienks, * 24.11.1876 Nijega volgt ;
626. Grietje Rienks, * 02.08.1879 Nijega volgt ;
627. Wolter Rienks, * 28.06.1882 Nijega volgt ;
628. Geertje Rienks,* 10.11.1885 Nijega volgt ;


V.616. Grietje Wytzes Leistra, * 26.12.1843 Nijega † 10.03.1876, 
trouwde op 03.11.1869 in Tietjerksterdeel met Ebe Terpstra, *29.08.1832 † 18.04.1892 
 zoon van Sjouke Hinnes Terpstra en Berber Ebes Stel
Kinderen:
Sjouke, * 02.06.1870 
Grietje, * 10.03.1876


V.617. Rindert Wietzes Leistra , * 31.01.1847 Nijega arbeider Trouwde op 06..05.1875 Smallingerland 
met Aukjen Geertsma, * 25.05.1848 Ureterp dochter van Tjeerd Andries Geertsma en Fokjen Alberts van der Jacht
Kinderen:
629. Fokje Rinderts, * 03.11.1875 Opeinde ; volgt ;
630. Wytze Rinderts, * 02.07.1877 Tietjerk ; volgt ;
632. Geeske Rinderts, * 05.11.1880 Langezwaag volgt ;

V.618 Hillebrand Wietzes Leistra, * 06.02.1851 Nijega, † 10.08.1930
arbeider, trouwde op 19.05.1888 Tietjerksterdeel met Geertje Popkes van der Meulen, * 27.04.1854 Engwierum Dochter van Popke Jans van der Meulen en Korneliske
Oenes Hooghiemstra . 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend


V619. Oebele Wietzes Leistra, * 15.02.1858 Tieke onder Nijega, † 15.05.1926 Tietjerk
veehouder en fouragehandelaar, trouwde op          met Klaaske Popkes van der Meulen  
* voor 1874 † 15.08.1941   dochter van Popke Jans van der Meulen en Korneliske Oenes Hooghiemstra.
te Tietjerk

Het woonhuis Suderein 40 te Tytsjerk is in 1904 gesticht door Oebele Wietzes Leistra te Tytsjerk. Oebele woonde hier ook. 
Na zijn dood werd zijn weduwe de hoofdbewoonster. Echter dit veranderde even later, want dochter Korneliske Leistra, 
getrouwd met Eelke Visser kwamen ook in het huis wonen. Eelke Visser werd toen hoofdbewoner en de weduwe van Oebele 
Leistra werd inwonend volgens de woningkaart. 
Deze weduwe overleed op 15 augustus 1941. Eelke Visser (geboren op 4 maart 1900) overleed bijna 8 jaar later op 18 mei 1949. 
Dochter Korneliske Leistra, de weduwe van Eelke, 
werd toen als hoofdbewoonster op de woningkaart van het adres Suderein 40 gezet. Niet lang daarna is Korneliske verhuisd, 
want op 17 november 1953 ging zij in het huis Suderein 30 wonen. De nieuwe bewoner op het perceel Suderein 40 werd Mient Klooster.

Kinderen:
633. Wytze, * 15.05.1890 Tietjerk volgt ;
634. Popke, * 13.07.1892 Tietjerk, opper wachtmeester marechausse, volgt ;
635.Korneelske, * 12.12.1893 Tietjerk volgt ;
636.Geeske , * 21.06.1896 Teitjerk, volgt ;
637.Hillebrand, * 19.10.1898, volgt ;

Zesde Generatie

VI. 620. Wietse Rienks Leistra, * 16.07.1863 Suameer † 29.04.1887 
trouwde met Aaltje van der Iest, * 29.1.1864 Boornbergum, † April 1923 Smalle Ee 
Dochter van Simon van der Iest en Jeltje Nijboer.
Kinderen:
638. Jeltje, * 02.10.1890 Wartena, volgt ;
639. Antje, * 29.06.1892 Boornbergum, volgt ; 
640. Rink, * 25.05.1894 Boornbergum volgt;
641. Simom, * 29.02.1896 Boornbergum, volgt ;
642. Wietse, * 26.03.1922 Boornbergum volgt ;
643. Brugt, * 13.05.1923 Boornbergum, volgt ;
644. Anna Aalje , * 22.04.1926 Boornbergum volgt ;
645. Rink, * 16.02.1935 Jerusalem. Goor volgt ;
645A Tjeert * 20.05.1899 † 20.05.1900
645B levenloos kind † 17.03.1907


VI. 621. Hylje Rienks Leistra, * 16.02.1866 Suameer 
Kinderen:


VI. 622. Geeske Rienks,* 19.07.1868 Suameer getrouwd met Jan Geerts Benedictus
Kinderen:
Rienk, * 1866 † 28.11.1927


VI. 623. Durk Rienks Leistra, * 13.05.1871 Nijega getrouwd op 12.12.1919 
met Evertje Wind huwlijk ontbonden 25.02.1926
Kinderen:


VI. 624. Jan Rienks Leistra, * 06.12.1873 Nijega getrouwd op 21.05.1898 
met Jeltje Brouwer
Kinderen:


VI. 625. Bontje Rienks Leistra, * 24.11.1876 Nijega
Kinderen:


VI. 626. Grietje Rienks Leistra, * 02.08.1879 Nijega getrouwd op 23.05.1903
met Ernestus van der Zee
Kinderen:


VI. 627. Wolter Rienks Leistra, * 28.06.1882 Nijega
Kinderen:


VI. 628 . Geertje Rienks Leistra,* 10.11.1885 Nijega trouwde op 22.05.1912 Den haag 
met Leo Mardus Jacobus Evert
Kinderen:


VI . 629. Fokje Rinderts Leistra, * 03.11.1875 Opeinde ;
Kinderen:


VI.630. Wytze Rinderts Leistra, * 02.07.1877 Tietjerk ;
Kinderen:

VI.632. Geeske Rinderts Leistra, * 05.11.1880 Langezwaag
Kinderen:

VI.633. Wytze Leistra, * 15.05.1890 Tietjerk, † 10.03.1944 St.Jacobiparochie, arbeider,
trouwde op 24.05.1913 te Bergum met Sietske van der Wal, * 01.04.1889 Eernewoude, † 
dochter van Jelle van der Wal en Trijntje van der Wal .
te Tietjerk 
Het huis stond vroeger bekend onder het huisnummer 59. Daarna kreeg het een nieuw huisnummer: Tietjerk 69. Voor de officiλle invoering 
van de straatnaamgeving in deze gemeente in 1949 bestond het huis echter al niet meer, het was al afgebroken. We weten wel 
waar het heeft gestaan: tussen de adressen Zomerweg 10 en 12 te Tytsjerk.
Uit de woningkaart blijkt dat beide zonen op voornoemd adres geboren zijn!!!!!

Oebele is op 22 november 1914 geboren in het pand aan de Zomerweg. Zoon Jelle kwam daar op 25 februari 1916 ter wereld. 
Enkele maanden daarna, is het gezin verhuist op 29 mei 1916, ve naar St. Jacobiparochie.


Kinderen:
646. Oebele, * 22.11.1914 Tietjerk volgt;
647. Jelle, * 28.02.1916 St.anneparochie volgt ;
648. Trijntje, * 14.11.1918 St.jacobiparochie volgt ;
649. Popke, * 27.03.20 St.jacobiparochie volgt ;


VI.634 Popke Leistra, * 13.07.1892 Tietjerk operwachtmeester Marechaucee †
getrouwd op         met Hendika Meenen, * tussen 1887 1914
Kindern:VI .635 Korneliske Leistra,* 12.12.1893 Tietjerk † 26.11.1969 Tietjerk
Getrouwd op         met Eelke Visser,* tussen 1864 1904 † in 1949 Tiejerk
Kinderen:VI.636 Geeske Leistra, * 21.06.1896 Tietjerk, † 13.09.1964 Tietjerk
getrouwd op 31.05.1928 Bergum met Hezer van grokum,* 06.03.1901 Rijperkerk † 20.04.1996
Bergum zoon van Pieter van Gorkum en Trijntje van der velden.
Kinderen:
650. Oebele,* 11.02.1935 Tietjerk † 25.11.2051
651. Pieter, *      1930 Tietjerk  † 19.02.1992
VI.637. Hillebrand Leistra, * 19.10.1898 Tietjerk †  07.03.1967  
Fourage- brandstoffen handelaar trouwde op 28.05.1925 tietjerkstredeel 
met Adriaantje Chaterina Balkende, * 12.08.1902 Lisse † 19.02.1967      
dochter van Pieter Balkende en Johanna de Smit.

Te Tietjerk de boerderij Suderein 42 is gebouwd door een Leistra. Op land in eigendom van W. Leistra is op 21 januari 1925 
een boerderijtje gebouwd in opdracht van H. Leistra. Hier kwam Hillebrand Leistra te wonen. F. Hoekstra was de bouwmeester 
van het pand.

Kinderen:
652. Pieter, * 31.03.1927 Tietjerk volgt ;
653. Oebele, * 06.02.1929 Tietjerk volgt ;
654 . Johan Klaas, * 14.01.1933 Tietjerk volgt ;
655. Klaaske, * 05.09.1941 Tietjerk Volgt ;


VI .638. Jeltje, * 02.10.1890 Wartena, 06.06.1914 trouwde met Gjalt Kootstra 


VI .639. Antje, * 29.06.1892 Boornbergum, † 08.01.1924 Den Haag 
trouwde met Peter Zandberg


VI.640.Rink, * 25.05.1894 Boornbergum , veehouder trouwde met Rika Werkman


VI.641.Simon, * 29.02.1896 Boornbergum, straatmaker trouwde op 13.01.1921 Smallingerland
met Lankje Kunst, * 18.02.1899 Boornbergum dochter van Brugt Kunst en Tietje de Jong.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.