Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Samenstelling van de Vierde Kompagnie van het tweede Bataillon rustende schutterij in Friesland gemeente Ferwerderadeel 1882-1897.

Een kompagnie bestaat uit:
1 kapitein
1 1e luitenant
2 2e luitenants
1 sergeantmajoor
4 sergeants
1 fourier
6 korporaals
2 tamboers


OFFICIEREN

NAMEN				RANG			WOONPLAATS			DAGTEEKENING VAN BENOEMING		AANMERKINGEN
Wiesenhaan, F.C.		kapitein		Ferwerd				bijz. m. besluit van 25 april 1882			

Jensma, B.G.			1e luitenant		Nijkerk				bijz. m. besluit van 23 juli 1878

Hartmans, R.P.			2e luitenant		Blija				bijz. m. besluit van 17 
september 1870	bijz. m. besluit dd 21 oktober 1889 is op verzoek eervol ontslagen
Meij (van der), D.J.		2e luitenant		Nijkerk				bijz. m. besluit van 24 mei 1872
Sijtsma, S.G.			2e luitenant		Ferwerd				bijz. m. besluit dd 21 oktober 1889

ONDEROFFICIEREN

Dijkstra, Johannes		sergeantmajoor		Wanswerd			den 31 maart 1883	
		vertrokken naar Amsterdam 12 november 1887
Noordenbos, Anne Meinderts	sergeant		Hallum				den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Postma, Ruurd Gerrits		sergeant		Hallum				den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Wassenaar, Gerrit Tjepkes	sergeant		Hallum				den 31 maart 1883			12 augustus 1891 ontslagen
Koning, Willem			sergeant		Nijkerk				den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Kalma, Jakob Sipkes		sergeant		Hallum				den 31 maart 1883			12 augustus 1891 ontslagen
Groot (de), Sjoerd Willems	sergeant		Nijkerk				den 31 maart 1883			12 augustus 1891 ontslagen
Rozenga, Meindert Siegers	fourier			Hallum				den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Nauta, Hendrik			sergeant/		Wanswerd			4 september 1889/
				/sergeantmajoor						/9 november 1891
Plantenga, Tjalling		sergeantmajoor		Marrum				4 september 1889	
		vertrokken naar Barendrecht 1 juli 1891
Poelstra, Sake Tjebbes		fourier			Hallum				29 oktober 1889				27 juli 1892 ontslagen
Vries (de), Johannes		sergeant		Hallum				4 november 1891				benoemd 
tot 2e luitenant bijz. m. besluit dd 21 december 1891 bij de 3e compagnie
Jong (de), Hein Pieters		sergeant		Wanswerd			9 november 1891
Osinga, Dirk Douwes		sergeant		Nijkerk				9 november 1891				14 augustus 1896 ontslagen
Werff (van der), Dirk Ytzens	sergeant		Hallum				9 november 1891
Dijk (van), Sytze Martens	sergeant		Hallum				9 november 1891
Meekma, Corn. Jans		sergeant		Hallum				9 november 1891
Haan (de), Meindert		fourier			Marrum				27 oktober 1896

KORPORAALS

Roeda, Kornelis Jitzes		korporaal						den 31 maart 1883			29 juli 1886 ontslagen
Moedt, Roelof Geerts		korporaal						den 31 maart 1883			30 september 1885 ontslagen
Slim, Arjen Cornelis		korporaal						den 31 maart 1883			ontslag verleend 14 augustus 1888
Kooij (van der), Sjoerd		korporaal						den 31 maart 1883			1 juni 
1883 vertrokken naar Leeuwarden
Poelstra, Hantje Luitzens	korporaal						den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Bouma, Broer Gerlofs		korporaal						den 31 maart 1883			12 augustus 1891 ontslagen
Poelstra, Sake Tjebbes		korporaal						den 31 maart 1883			29 oktober 1889 bevorderd tot fourier
Boersma, Gerrit Sytzes		korporaal						den 4 september 1889			14 augustus 1897 ontslagen
Hoekstra, Jacob Ytzens		korporaal		Hallum				den 4 september 1889			14 augustus 1897 ontslagen
Cuperus, Fokke Jacobs		korporaal						den 4 september 1889			14 augustus 1897 ontslagen
Dijk (van), Sytze Martens	korporaal						den 4 september 1889			
9 november 1891 bevorderd tot sergeant
Velde (van der), Joeke Sipkes	korporaal						den 4 september 1889			14 augustus 1896 ontslagen
Smit, Jan Hessels		korporaal						den 4 september 1889
Haag (van der), Pieter Baukes	korporaal						
Vellema, Pieter Franzen		korporaal						den 29 oktober 1889			vertrokken 
12 mei 1890 naar Oostdongeradeel
Brandsma, IJsbrand		korporaal						9 november 1891
Kooistra, Fokke Annes		korporaal						9 november 1891
Stienstra, Siebren		korporaal		Hallum				9 november 1897
Tiesma, Sieds			korporaal		Hallum				9 november 1897
Vries (de), Jelle		korporaal		Hallum				9 november 1897	

TAMBOERS
	
Leistra, Freerk Freerks		tamboer			Wanswerd			den 31 maart 1883			24 juli 1889 ontslagen
Laan (van der), Johannes 	tamboer			Wanswerd			den 31 maart 1883			11 augustus 1887 ontslagen
Gooitsens
Haag (van der), Pieter Baukes	tamboer							den 4 september 1889
Brandsma, IJsbrand		tamboer							den 4 spetember 1889			9 november 1891 bevorderd tot korporaal
Smit, Jan Popkes		tamboer			Hallum				27 oktober 1896

SCHUTTERS	

Zwart, Pieter Hendriks					Marrum				ontslagen 1883
Talsma, Jan Renzes					Wanswerd			ontslagen 1883
Miedema, Jan Pieters					Hallum				ontslagen 1883
Friesema, Jentje Harmens				Hallum				ontslagen 1883
Akkerman, Jacob Romkes					Wanswerd			ontslagen 1883
Berg (van den), Popke Sierds				Hallum				ontslagen 1883
Pot, Symen Pieters					Wanswerd			ontslagen 1883
Meulen (van der) Jelle Harkes				Hallum				ontslagen 1883  
Bennema, Dirk Tjepkes					Hallum				ontslagen 1883
Ferwerda, Dirk Hendriks					Wanswerd			ontslagen 1883
Bijlsma, Auke Jelles					Marrum				ontslagen 1883
Veen, Wieger Pieters					Marrum				ontslagen 1883
Rijpstra, Hendrik Gerrits				Marrum				ontslagen 1883
Borger, Eeltje Jans					Hallum				ontslagen 1883
Postma, Gijsbert Gerrits				Hallum				ontslagen 1883
Boer (de), Klaas Jans					Jislum				ontslagen 1883
Steegstra, Frans Andries 				Nijkerk				ontslagen 1883
Oosterga, Pualus Gerbens				Wanswerd			ontslagen 1883
Bijlsma, Johannes Martinus				Hallum				ontslagen 1883
Visbeek, Tjalle Tjeerds					Nijkerk				ontslagen 1883
Dobma, Bauke Jans					Nijkerk				ontslagen 1883
Boer (de), Tjeerd Pieters				Nijkerk				ontslagen 1883
Veen (van der), Pieter Gosses				Wanswerd			12 mei 1884 naar Dantumadeel
Wierstra, Willem					Marrum				28 maart 1884 overleden
Hoekstra, Johannes Reinders				Hallum				ontslagen 1884
Woude (van der), Jan Sytzes				Hallum				ontslagen 1884
Radersma, Jorrit Feikes					Hallum				ontslagen 1884
Jong (de), Jan Mennes					Lichtaard			ontslagen 1884
Stienstra, Jacob Berends				Hallum				ontslagen 1884
Hellenga, Marten Martens				Jislum				ontslagen 1884
Jong (de), Sjoerd Pieters				Hallum				ontslagen 1884
Wiersma, Lucas						Hallum				ontslagen 1884
Feenstra, Pieter Alderts				Hallum				ontslagen 1883
Leij (van der), Klaas Alderts				Hallum				ontslagen 1883
Vries (de), Gosse Annes					Wanswerd			ontslagen 1885
Meij (van der), Schelte Dirks				Nijkerk				ontslagen 1885
Hoekstra, Tjerk Arjens					Marrum				ontslagen 1885
Pijnakker, Sipke Jans					Wanswerd			vertrokken 12 mei 1885 Birdaard
Jensma, Doekele Gerlofs					Nijkerk				ontslagen 29 juli 1886
Holwerda, Lucas Gerbens					Hallum				29 juli 1886 ontslagen
Smits, Andries Freerks					Genum				29 juli 1886 ontslagen
Hoekema, Dirk Jans					Hallum				29 juli 1886 ontslagen
Bouma, Douwe Nannes					Genum				29 juli 1886 ontslagen
Spoelstra, Jan Hendriks					Hallum				14 juli 1885 overleden
Bijleveld, Willem Iedes					Wanswerd			1 juni 1884 naar Dantumadeel
Keuning, Gerrit Johannes				Marrum				1 juni 1883 naar Usquert
Dijkstra, Jacob Pieters					Hallum				29 juli 1886 ontslagen
Vries (de), Pieter Eize					Wanswerd			ontslagen 1883
Kingma, Willem						Wanswerd			ontslagen 1883
Belgraver, Willem					Wanswerd			ontslagen 1886
Boerma, Berend						Hallum				ontslagen 1886
Bos, Wiebren Ymes					Hallum				11 augustus 1887 ontslagen
Bouma, Jacob Gerlofs					Hallum				11 augustus 1887 ontslagen
Groot (de), Anske Johannes				Marrum				11 augustus 1887 ontslagen
Meij (van der), Cornelis Dirks		 		Nijkerk				luitenant 2e
Hoekstra, Sape Sytzes					Nijkerk				11 augustus 1887 ontslagen
Smeding, Pieter Jans					Hallum				11 augustus 1887 ontslagen
Bierma, Gerlof Wijbes					Hallum				11 augustus 1887 ontslagen
Zoodsma, Douwe Wiegers					Nijkerk				11 augustus 1887 ontslagen
Molen (van der), Wopke					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Pot, Renze Kornelis					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888		 							 
Sinnema, AElze Tjipkes					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Vries (de), Renze Jelles				Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Meindersma, Pieter Jans					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Bakker, Jentje Gerrits					Wanswerd			12 mei 1884 naar Wymbritseradeel
Reitsma, Meindert Lieuwes				Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Jong (de), Hendrik Murks				Hallum				sergeant 3e kompagnie. ontslagen 14 augustus 1888
Rijpstra, Hartman Pieters				Marrum				ontslagen 14 augustus 1888
Woude (van der), Meindert Andries			Marrum				ontslagen 14 augustus 1888
Jousma, Jouke Pieters					Marrum				ontslagen 14 augustus 1888
Postma, Folkert Aukes					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Timmermans, Sake Mennes					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Dijkstra, Piebe Jans					Marrum				ontslagen 14 augustus 1888
Terwal, Wopke Taekes					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Bijleveld, Gerben Ydes					Wanswerd			ontslagen 14 augustus 1888
Hamstra, Antoon Pieters					Hallum				ontslagen 14 augustus 1888
Molen (van der), Lodewijk				Hallum				29 juli 1886 ontslagen
Neisingh, Wybe Jans					Wanswerd			29 juli 1886 ontslagen
Jongbloed, Ate Machiels					Marrum				29 juli 1886 ontslagen
Roeda, Kornelis Jitzes					Hallum				korporaal. 29 juli 1886 ontslagen
Zeemans, Jentje	Sybes					Hallum				29 juli 1886 ontslagen
Hoekstra, Klaas Jacobs					Wanswerd			30 september 1885 ontslagen
Talsma, Sake Jenzes					Wanswerd			30 september 1885 ontslagen
Dijk (van), Pieter Wytzes				Nijkerk				30 september 1885 ontslagen
Moedt, Roelof Geerts					Marrum				korporaal. 30 september 1885 ontslagen
Bijlsma, Jan Jelles					Marrum				30 september 1885 ontslagen
Keuning, Klaas Johannes					Marrum				1 juni 1883 naar Usquert
Rienks, Rienk Siedzes					Hallum				ontslagen
Meulen (van der), Jan Keimpes				Hallum				ontslagen 1884
Germeraad, Gerrit Willems				Hallum				ontslagen 1883
Wierda, Anne Jacobs					Hallum				14 augustus 1888 ontslagen
Slim, Arjen Cornelis					Hallum				korporaal, 14 augusutus 1888 ontslagen
Poortinga, Pier Gerbens					Jislum				14 augustus 1888 ontslagen
Wal (van der), Sake Lieuwes				Hallum				14 augustus 1888 ontslagen 
Engbrenghof, Ids Hessel					Wanswerd			22 juni 1884 overleden
Korvinus, luitzen Willems				Marrum				21 juli 1883 naar Zwolle
Nicolay, Tjamme						Hallum				ontslagen 1883
Koning, Sybren						Hallum				5 oktober 1883 overleden
Kooij (van der), Sjoerd					Hallum				1 juni 1883 naar Leeuwarden
Andringa, Klaas						Hallum				1 juni 1886 naar Amerika
Dijkstra, Jan						Nijkerk				ontslagen 1883
Wijbenga, Jan Jans					Hallum				ontslagen 24 juli 1889
Fennema, Sake Gerrits					Hallum				ontslagen 24 juli 1889
Visbeek, Douwe Gerrits					Hallum				ontslagen 24 juli 1889
Noordenbosch, Arjen Meinderts				Hallum				sergeant. ontslagen 24 juli 1889
Poelstra, Hantje Luitzens				Hallum				korporaal. ontslagen 24 juli 1889
Homsma, Homme Tjeerds					Marrum				ontslagen 24 juli 1889
Hoekema, Hendrik Tjeerds				Hallum				ontslagen 24 juli 1889
Rozenga, Meindert Siegers				Hallum				fourier. ontslagen 24 juli 1889
Hoekstra, Bienze Jitzes					Hallum				ontslagen 24 juli 1889
Ebbens, Sierd Nannes					Hallum				ontslagen 24 juli 1889	
Terpstra, Fokke Pieters					Nijkerk				ontslagen 24 juli 1889
Dijsktra, Gerrit Jans					Marrum				ontslagen 24 juli 1889
Roeda, Folkert Jitzes					Hallum				korporaal. 9 december 1886 overleden
Postma, Ruurd Gerrits					Hallum				sergeant. 24 juli 1889 ontslagen
Leistra, Freerk Freerks					Wanswerd			tamboer. 24 juli 1889 ontslagen
Fennema, Andries Aukes					Marrum				24 juli 1889 ontslagen
Smits, Sybren Jans					Marrum				Vorenstaande ontslagen wegens volbrachte diensttijd
Stienstra, Nanne Sjoukes				Hallum				Vorenstaande ontslagen wegens volbrachte diensttijd
Katsma, Gerrit						Hallum				14 augustus 1888 ontslagen
Kooistra, Lieuwe Jacobs					Wanswerd			14 augustus 1888 ontslagen
Boersma, Jan Klaas 					Jislum				1 december 1882 naar Dantumadeel
Dijkstra, Johannes					Nijkerk				24 juli 1886 ontslagen
Algra, Klaas Tjeerds					Hallum				24 juli 1886 ontslagen
Hornstra, Steven Klazes					Hallum				ontslagen 1884
Laan (van der), Johannes Gooitsens			Wanswerd			tamboer. 14 augustus 1887 ontslagen
Sonnema, Meindert					Hallum				20 april 1886 vertrokken naar Westdongeradeel
Hoekstra, Jacob Arjens					Nijkerk				9 augustus 1890 ontslagen
Terpstra, Wybren Haijes					Hallum				9 augustus 1890 ontslagen
Borger, Wytze Jans					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Woudma, Hendrik Renzes					Marrum				12 augustus 1891 ontslagen
Docter, Frans Ydes					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Wal (van der), Auke Pieters				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Dijk (van), Broer Martens				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Rozenga, Ruurd Wybrens					Jislum				12 augustus 1891 ontslagen
Sinderen (van), Sije Stevens				Marrum				30 oktober 1883 naar Sneek	
Wassenaar, Gerrit Tjepkes				Hallum				sergeant. 12 augustus 1891 ontslagen
Bouma, Broer Gerlofs					Hallum				korporaal. 12 augustus 1891 ontslagen
Jong (de), IJsbrand Pieters				Hallum				mei 1890 naar Amerika
Kalma, Dirk Dirks					Wanswerd			12 augustus 1891 ontslagen
Hiemstra, Wytze Pieters					Hallum				mei 1890 naar Amerika
Bisschop, Johannes Freerks				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Spoelstra, Wobbe Sjoerds				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Roorda, Taeke Sybrens					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Faber, Wybe Mients					Marrum				12 augustus 1891 ontslagen
Koning, Willem						Nijkerk				sergeant. 24 juli 1889 ontslagen
Polstra, Thijs Dirks					Hallum				14 augustus 1888 ontslagen
Zaag (v.d.), Willem Piers				Marrum				24 juli 1889 ontslagen
Tilstra, Jacob						Marrum				4 juli 1884 overleden
Douma, Jaocb						Marrum				29 juli 1886 ontslagen
Plantenga, Jan Jacobs					Wanswerd			13 augustus 1884 ontslagen
Dijkstra, Johannes					Wanswerd			sergeant majoor. 12 november 1887 naar Amsterdam
Postma, Sybe AEdes					Marrum				27 juli 1892 ontslagen
Oosten (van), Menne Douwes				Marrum				16 januari 1883 overleden
Woude (v.d.), Pieter Sijes				Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Kalma, Jacob Sipkes					Hallum				sergeant. 27 juli 1892 ontslagen
Groot (de), Sybren Jentjes				Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Boersma, Metske Hendriks				Wanswerd			27 juli 1892 ontslagen
Poelstra, Sake Tjebbes					Hallum				korporaal. 27 juli 1892 ontslagen
Pot, Sieds Baukes					Wanswerd			27 juli 1892 ontslagen
Leest (v.d.), Tjeerd Gerrits				Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Veen (v.d.), Sijbe Gosses				Wanswerd			12 mei 1884 naar Dantumadeel
Dobma, Klaas Douwes					Hallum				9 augustus 1890 ontslagen
Pot, Symen Baukes					Wanswerd			9 augustus 1890 ontslagen
Talsma, Tjebbe Reinders					Wanswerd			9 augustus 1890 ontslagen
Groot (de), Sjoerd Willems				Nijkerk				sergeant. 9 augustus 1890 ontslagen
Elzenga, Jelle Reinders					Hallum				9 augustus 1890 ontslagen
Koster, Douwe Sybes					Wanswerd			1 oktober 1883 naar Tietjerksteradeel
Broersma, Hein Johannes					Wanswerd			9 augustus 1890 ontslagen
Hijma, Hette Willems					Marrum				7 augusutsu 1893 ontslagen
Rijpstra, Tamme Gerrits					Marrum				8 november 1886 naar Leeuwarden
Groot (de), Klaas Willems				Nijkerk				7 augustus 1893 ontslagen
Voot (van der), Schelte Pieters 	 		Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Rienks, Sikke Johannes					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Jong (de), Jan Murks					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Dijk (van), Johannes Wytzes				Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Groot (de), Klaas Wytzes				Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Tiescnitsch, Johannes Jurjens				Hallum				13 juni 1888 naar Finkum
Jousma, Willem Pieters					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Leij (van der), Anne Jans				Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Bontekoe, Sipke						Hallum				12 mei 1884 naar Dockum
Zoodsma, Sytze Wiegers					Wanswerd			7 augustus 1893 ontslagen
Posthumus, Pieter Gosses				Marrum				27 juli 1892 ontslagen
Mellema, Jurjen Sybes					Marrum				9 augustus 1890 ontslagen
Walstra, Hendrik Kornelis				Jislum				14 augustus 1888 ontlsagen
Steen, Johannes	Gerrits					Marrum				30 september 1885 ontslagen
Walstra, Pieter Kornelis				Wanswerd			7 augustus 1893 ontslagen
Tuyn, Willem				 		Wanswerd			12 mei 1886 naar Leeuwarden
Vries (de), Gerben Klazes				Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Bakker, Pieter Lieuwes					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Bouma, Tjipke Bokkes					Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Leij (van der), Jacob Gerrits				Hallum				12 mei 1890 naar St. Anna parochie
Kingma, Meindert Lieuwes				Wanswerd			7 augustus 1893 ontslagen
Dijkman, Koenraad Tjisses				Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Wierstra, Sake Gerbens					Nijkerk				7 augustus 1893 ontslagen
Hoekstra, Tjerk	Sytses					Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Dijkman, Taeke Nannings 				Nijkerk				7 augustus 1893 ontslagen
Rienks, Ruurd Rienzes					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Hijma, Hendrik Sjoerds					Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Smits, Jurjen Jilderts					Marrum				7 augustus 1893 ontslagen
Hoekstra, Jentje Harmens				Marrum				12 mei 1890 naar Vrouwenparochie
Hylkema, Tjerk Botes					Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Wuffen, Pieter Reinders					Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Bonga, Gerrit Jitzes					Wanswerd			27 juli 1892 ontslagen
Straatsma, Taeke Kornelis				Wanswerd			8 januari 1891 overleden
Westra, Conrelis Sjoerds				Marrum				27 juli 1892 ontslagen
Polstra, Lieuwe Johannes				Hallum				23 november 1887 naar Menaldumadeel
Snoek, Wopke Romkes					Marrum				12 augustus 1891 ontslagen
Leij (van der), Jelle Hendriks				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Jong (de), Wiltje Gerbens				Hallum				2e luitenant
Zwart, Kornelis Hendriks 				Marrum				12 augustus 1891 ontslagen
Kamminga, Arjen Hommes					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Woude (van der), Symen Eelzes				Wanswerd			12 augustus 1891 ontslagen
Stienstra, Tjeerd Hommes				Hallum				1 mei 1890 naar Amerika
Dekker, Ruurd Ales					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Bosch, Fetze Jans					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Wiersma, Douwe Gerbens					Marrum				12 augustus 1891 ontslagen
Boersma, Lieuwe Montes					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Groenewoud, Pieter					Hallum				24 juli 1892 ontslagen
Oberman, Gerrit Gerks					Wanswerd			8 augustus 1894 ontslagen
Steenhuisen, Jan Klazes					Wanswerd			12 mei 1885 naar Birdaard
Kingma, Hendrik Geerts					Jislum				12 mei 1885 naar Rinsumageest
Castelein, Cornelis					Wanswerd			25 maart 1888 naar Leeuwarden
Leij (van der), Rienk					Hallum				26 juli 1885 naar Wonseradeel
Wilde (de), Andries Sierds				Hallum				10 november 1890 overleden
Poelstra, Willem Gerks					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Slim, Jan Cornelis					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Talsma, Pieter Ydes					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Havenga, Pieter Taedes					Hallum				20 april 1886 naar Westdongeradeel
Peijzel, Foppe Bartels					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Boer (de), Douwe Sybes					Jislum				12 mei 1890 naar Rinsumageest
Wielinga, Hilbrand Feddes				Marrum				8 augustus 1894 ontslagen
Rozinga, Bonne Wybrens					Jislum				8 augustus 1894 ontslagen
Hijma, Dirk Sjoerds					Marrum				8 augustus 1894 ontslagen
Wudma, Cornelis Renzes					Marrum				8 augustus 1894 ontslagen
Jong (de), Jacob Sjoerds				Marrum				8 augustus 1894 ontslagen
Vellenga, Klaas Annes					Marrum				8 augustus 1894 ontslagen
Spoelstra, Klaas Hendriks				Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Terpstra, Yne Lieuwes					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Koelmans, Sybe Jacobs					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Stap, Jan Hendriks					Hallum				8 augustus 1894 ontslagen
Bloksma, Theunis					Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Hoop (de), Adolphus Jans				Marrum				11 augustus 1887 ontslagen
Talsma, Klaas Reinders					Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Wielenga, Marten Klazes					Wanswerd			12 mei 1886 naar Oudkerk
Werkhoven, Klaas					Hallum				7 augustus 1893 ontslagen
Poortinga, Jacob Lieuwes				Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Vierzen, Klaas Ypes					Wanswerd			12 mei 1886 naar Birdaard
Huizenga, Aede Gosses					Hallum				23 november 1887 naar Ternaard
Keekstra, Kornelis					Hallum				20 april 1886 naar Engwirden
Tjepkema, Sytze						Hallum				24 juli 1889 ontslagen
Miedema, Willem Cesars					Wanswerd			14 augustus 1896 ontslagen
Kingma, Symen Lieuwes					Wanswerd			14 augustus 1896 ontslagen
Vierzen, Jacob Wybrens					Wanswerd			8 augustus 1894 ontslagen
Beute, Harm Jans					Wanswerd			27 juli 1892 ontslagen
Jong (de), Lieuwe Jans					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Boer (de), Jan Rinderts					Nijkerk				14 augustus 1896 ontslagen
Stelpstra, Sybren Davids				Nijkerk				14 augustus 1896 ontslagen
Wilde (de), Pieter Sierds				Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Smits, Sake Jans					Marrum				14 augustus 1896 ontslagen
Kalma, Derk Baukes					Wanswerd			14 augustus 1896 ontslagen
Jongsma, Geert Engberts					Marrum				6 mei 1892 naar Leeuwarden
Hamstra, Thijs Pieters					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Fokker, Jan Frederik					Hallmu				30 novebmer 1887 naar Veere
Jensma, Theunis Gosses					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Ferwerda, Johannes Pieters				Marrum				14 augustus 1896 ontslagen
Sipma, Ype Eelkes					Wanswerd			31 mei 1889 naar Oostdongeradeel
Wielenga, Klaas Jans					Hallum				12 mei 1891 naar Dockum
Schaaf, Dirk Dirks					Hallum				4 augustus 1890 naar birdaard
Veenstra, Douwe						Hallum				27 juli 1892 ontslagen
Talsma, Jense Harmens					Wanswerd			14 augustus 1897 ontslagen
Steenhuisen, Pieter Klazes				Wanswerd			14 augustus 1897 ontslagen
Terpstra, Dories Anskes					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Poelstra, Foppe Gerkes					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Post, Jan Hendriks					Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Dobma, Jan Herres					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Dijk (van), Ybele Fransen				Marrum				vertrokken naar Noord Amerika
Terpstra, Dirk Piers					Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Kooistra, Meindert Annes				Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Faber, Gosse Mients					Marrum				19 november 1891 overleden
Posthumus, Dirk Gosses					Marrum				14 augustus 1895 ontslagen
Timmernmans, IJsbrand Mennes				Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Pheiffer, Foeke Wybrens					Wanswerd			14 augustus 1895 ontslagen
Dijkstra, Liebe Hendriks				Marrum				14 augustus 1895 ontslagen
Weit (v.d.), Sjoerd Wytzes				Marrum				14 augustus 1888 ontslagen
Boersma, Gerrit Sytzes					Hallum				korporaal
Brouwer, Melis Mennes					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Cuperus, fokke Jacobs					Marrum				korporaal
Dijk (van), Sije Meinderts				Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Ebbens, Geert Christiaans				Hallum				20 juni 1895 naar 't Bildt
Hoekstra, Jacob Ytzens					Hallum				korporaal
Pot, Pieter Baukes					Wanswerd			9 december 1889 overleden
Stienstra, Adam Hommes					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Terpstra, Sjoerd Wytzes					Nijkerk				14 augustus 1897 ontslagen
Tiesnitsch, Evert Jurjens				Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Feenstra, Tjalling Harings				Wanswerd			
Roorda, Freerk Pieters					Hallum				Woont te Amsterdam. Overleden
Rienks, Cornelis Johannes				Hallum				
Winkel, Meindert Gerrits				Marrum				
Tadema, Melis Hendriks					Marrum				7 augustus 1890 overleden
Obma, Ytzen Ytzens					Hallum				12 mei 1890 naar Franeker
Akkerman, Symen Aukes					Marrum				
Plantenga, Tjalling Jans				Marrum				1 juli 1891 naar Barendrecht
Tonjes, Ruurd						Hallum				1 september 1891 naar St. Anna parochie
Hijma, Homme Pieteres					Hallum				
Boer (de), Jan Sybes					Jislum				
Wierstra, Jan Gerbens					Nijkerk				
Hofman, Fokke Gerrits					Hallum				
Wassenaar, Anne Klazes					Hallum				13 juni 1895 naar Leeuwarden
Nauta, Hendrik						Wanswerd			sergeantmajoor
Werff (van der), Dirk Ytzens				Hallum				sergeant
Ebbens, Sjoerd Nannes					Hallum				
Vries (de), Wytze Pieters				Hallum				
Wal (van der), Dirk Lieuwes				Hallum				
Stienstra, Dirk AEesges					Hallum				
Kingma, AEelze Johannes					Marrum				1 mei 1894 naar Noord Amerika
Koehoorn, Jan Willems					Hallum				20 juni 1895 naar 't Bildt
Berkenpas, Leendert Tieles				Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Matthijs, Willem					Wanswerd			gep.s. 12 november 1890 naar Leeuwarden
Noordenbos, Sybe Ulbes					Hallum				13 juni 1895 naar Dantumadeel
Spoelstra, Christiaan Hendriks				Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Homsma, Douwe Tjeerds					Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Hoekstra, Gosse Baukes					Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Kingma, Paulus Willems					Wanswerd			21 december 1889 naar Tietjerksteradeel
Steen, Gerrit Gerrits					Marrum				14 augustus 1897 ontslagen
Dijk (van), Jouke Watzes				Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Tilma, Bauke Piers					Nijkerk				14 augustus 1896 ontslagen
Jongbloed, Gerrit Ages					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Fenstra, Hendrik Johannes				Hallum				12 mei 1891 naar Finkum
Osinga, Dirk Douwes					Nijkerk				sergeant
Boersma, Jurjen Jans					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Velde (van der), Joeke Sipkes				Marrum				korporaal
Bisschop, Klaas Freerks					Hallum				14 augustus 1896 ontslagen
Woude (van der), Tjeerd Berends				Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Posthumus, Pieter Watzes				Nijkerk				14 augustus 1895 ontslagen
Polstra, Lieuwe Johannes				Hallum				12 augustus 1891 ontslagen
Kooistra, Fokke Annes					Hallum				korporaal
Breeden (van), Fokke					Wanswerd			1 april 1890 naar Kollum
Jager (de), Ate						Marrum				9 augustus 1890 ontslagen
Boersma, Tjalling Tietes				Marrum				
Brandsma, IJsbrand					Marrum				korporaal
Dijk (van), Sytze Martens				Hallum				sergeant
Dijk (van), Wybe Menzes					Marrum				1 mei 1894 naar Noord Amerika
Dijkstra, Liebe Pieters					Marrum				1 juli 1892 naar Leeuwarderadeel
Friesema, Jan Harmens					Hallum				tamboer
Haag (van der), Pieter Baukes				Hallum				29 april 1891 naar Dockum 
Jong (de), Douwe Renzes					Hallum				
Roersma, Andries Lieuwes				Marrum				korporaal
Smit, Jan Hessels					Hallum				1 juli 1892 naar Leeuwarderadeel
Spoelstra, Bouwe Wiltjes				Hallum				
Terpstra, Jan Gerrits					Wanswerd			
Terpstra, Oebele Markus					Hallum				
Valk, Tjamme Jans					Marrum				
Velde (van der), Jacob Sipkes				Marrum				
Vellema, Pieter Fransen					Marrum				korporaal. 12 mei 1890 naar Wetsens	
Vellenga, Johannes Annes				Marrum				29 april 1897 overleden
Hamstra, Botte Pieters					Hallum				
Wiersma, Pieter Klazes					Hallum						
Poortinga, Gerben Ypes					Wanswerd			4 juni 1896 naar Hennaarderadeel
Boersma, Sybe Derks					Marrum				
Althuizes, Minne Johannes				Wanswerd			
Dijkstra, Jacob Abes					Marrum				
Dijk (van), Paulus Martens				Hallum				vertrokken 4 juni 1891 naar Oostdongeradeel
Ynema, Jouke Mykes					Hallum				
Roersma, Johannes Lieuwes				Marrum				14 augustus 1896 ontslagen
Tadema, Cornelis					Wanswerd			14 augustus 1896 ontslagen
Kingma, Hendrik Geerts					Wanswerd			8 augustus 1894 ontslagen
Tasma, Wybe Johannes					Hallum				
Sleijffer, Jacob Johannes				Marrum				5 december 1892 naar Westdongeradeel
Ploeg (van der), Gerben Jans				Hallum				
sinnema, Symen AEelzes					Hallum				oktober 1896 naar Leeuwarderadeel
Vries (de), Ruurd Pieters				Hallum				
Boonstra, Albert Hendriks				Hallum				
Jong (de), Hein Pieters					Wanswerd			sergeant
Fortuin, Frans Jans					Marrum				
Meekma, Cornelis Jans					Hallum				sergeant
Jansma, Ritske Johannes					Hallum				
Rienks, Jacob Siedzes					Wanswerd			5 december 1892 naar Westdongeradeel
Veen (van der), Jan Pieters				Marrum				
Neuteboom, Marten Tjeerds				Hallum				
Bijlstra, Gerben Kornelis				Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Boersma, Rochus Sytzes					Hallum				
Halma, Dirk Kornelis					Hallum				oktober 1896 naar Leeuwarden
Leij, Hermanus Hendrik					Hallum				
Leickering, Haite					Hallum				1 september 1896 naar Sneek
Posthumus, Dirk Henderikus				Marrum				2e luitenant. 1 juli 1893 naar Zaltbommel
Vries (de), Johannes					Hallum				oktober 1896 naar 't Bildt
Obma, Ytsen Ytsens					Hallum				1 september 1896 naar Dantumadeel
Jong (de), Johannes					Wanswerd			14 augustus 1897 ontslagen
Sipma, Klaas						Hallum				14 augustus 1892 ontslagen
Riemersma, Keimpe					Hallum				
Faber, Jan Mients					Marrum				27 oktober 1896 tamboer 
Koehoorn, Jan Eizes					Hallum				1 september 1896 naar Wymbritseradeel
Smit, Jan Popkes					Hallum				
Veenstra, Wieger					Marrum				27 oktober 1896 fourier
Groot (de), Klaas					Marrum				
Haan (de), Meindert					Marrum				
Woude (van der), Sjoerd					Hallum				
Haag (van der), IJsbrand				Hallum				
Link, Hendrik						Hallum					
Straatsma, Jan						Wanswerd			
Talma, Sybren						Hallum				
Palma, Sybe						Hallum				
Waasdorp, Leonardus					Hallum				
Huizinga, Aede Gosses					Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Boer (de), Douwe Sybes					Wanswerd			8 augustus 1894 ontslagen
Oosten (van), Albert					Wanswerd			7 augustus 1893 ontslagen
Jippes, Douwe Jans					Hallum				
Kooistra, Boele Annes					Hallum				
Wiersma, Sjoerd Jans					Hallum				
Sinnema, Symen						Hallum				
Posthumus, Gosse Gosses					Marrum				
Olivier, Kornelis Oenses				Hallum				
Vinstra, Jan Jans					Hallum				
Hiemstra, Hylke						Hallum				
Smits, Dirk Popkes					Hallum				
Lep, Wieger						Hallum				
Halma, Anne						Hallum				
Koopmans, Gerben Klazes					Marrum				
Talsma, Tiete Ydes					Hallum		
Kooistra, Jitse IJsbrands				Hallum
Aarnout, Gerrit						Hallum
Dijkstra, Leendert					Hallum
Miedema, Sybe						Hallum
Pot, Anne Baukes					Wanswerd
Elzenga, Lieuwe						Hallum
Dijk (van), Jan						Hallum
Timmerman, Jacob Menzes					Hallum
Halma, Douwe Keimpes					Hallum
Hoekstra, Klaas Ytzens					Hallum				23 juni 1894 naar Dantumadeel
Ploeg (van der), Mient Jans				Hallum
Biersma, Sybe tietes					Marrum
Rinsma, Sybe Folkerts					Hallum
Kuipers, Paulus Nannes					Wanswerd
Bonsma, Harmen						Hallum
Terpstra, Wytse						Hallum
Wilde (de), Jitse Sierds				Hallum
Groot (de), Jarig Jentjes				Hallum
Hoekstra, Gerrit					Marrum
Kingma, Taeke Alberts					Wanswerd
Hopman, Reinder						Hallum
Fokkema, Gerrit						Hallum
Koersma, Jelle Klazes					Hallum
Hopman, Wytze Gerrits					Hallum
Valk, Willem						Nijkerk
Bontekoe, Gerrit					Wanswerd
Poortinga, Jan						Hallum
Winkel, Bauke						Marrum
Vries (de), Bouwen					Marrum				28 mei 1895 naar Leeuwarderadeel
Faber, Renze						Hallum
Groot (de), Willem					Marrum
Vierzen, Ype						Wanswerd
Vries (de), Symen					Marrum
Hoekstra, Menkes					Hallum
Wiersma, Pieter Sijes					Hallum				november 1896 naar Leeuwarden
Dijkman, Koenraad Johannes				Marrum
Slager, Pieter Piers					Hallum
Fortuin, Frans Bertus					Marrum
Jong (de), Johannes Dirks				Hallum
Greydanus, Jacob Aukes					Marrum
Wierstra, Pieter Jacobs					Marrum
Dijkstra, Johannes Douwes				Hallum
Terpstra, Jan Wytzes					Marrum
Koopmans, Teke						Wanswerd
Dijk (van), Jouke Jurjens				Hallum				oktober 1896 naar Leeuwarderadeel
Hoekema, Paulus Tjeerds					Hallum				oktober 1896 naar Amerika
Jongbloed, Wybren Ages					Marrum
Braaksma, Jelle Wybes					Hallum
Andrae, Andries Annes					Marrum
Poortinga, Iebe Lieuwes					Nijkerk
Kalma, Romke Baukes					Wanswerd
Bonsma, Gerrit						Hallum				juni 1897 naar Arnhem
Groot (de), Pieter					Hallum				29 december 1894 overleden
Veltman, Gerben Arjens					Marrum
Nieuwenhuis, Pieter Symens				Jislum
Jansma, Riemer						Wanswerd			4 juni 1896 naar Dantumadeel
Tjepkema, Jacobus					Hallum
Boonstra, Lieuwe					Marrum
Dobma, Pieter						Marrum
Postma, Jacob						Hallum
Meer (van der), Lammert					Hallum
Dijkstra, Wopke						Wanswerd			20 mei 1895 naar Westdongeradeel
Valk, Jan Jacobs					Marrum
Poelstra, Hendrik					Marrum
Burmania, Jan						Marrum				1 september 1896 naar Leeuwarderadeel
Dijk (van), Sije					Hallum
Dijk (van), Sytse					Marrum
Winkel, Meindert					Hallum
Meij (van der), Romke					Hallum
Jong (de), Doede					Hallum
Rinsma, Bertus						Hallum
Akkerman, Jacob						Hallum
Osinga, Klaas						Marrum
Boonstra, Jacob						Marrum
Dijkstra, Jan						Hallum
Jongsma, Jan Engberts					Hallum				14 augustus 1895 ontslagen
Kalma, Bauke						Wanswerd
Terpstra, Eeltje Jenzes					Hallum				14 augustus 1897 ontslagen
Hoekstra, Jan Oeges					Hallum
Post, Bouwe						Hallum				oktober 1896 naar 't Bildt
Hiemstra, Jan						Wanswerd
Jansen, Tiete						Hallum
Boorsma, Klaas Tjerks					Hallum				6 januari 1896 naar Tietjerksteradeel
Kingma, Paulus Willems					Wanswerd			14 augustus 1897 ontslagen
Noordenbos, Anne					Hallum
Boonstra, Gerben Harmens				Hallum
Beek (van der), Jan					Jislum
Schat, Pieter						Hallum				juli 1897 naar Nederlands IndiŽ
Boer (de), Antoni					Hallum
Dijkstra, Pieter					Wanswerd
Vellema, Johannes					Wanswerd
Stienstra, Pieter					Wanswerd
Berg, Hemme Lykele					Marrum
Jippes, Tjeerd						Hallum
Meer (van der), Bouwe					Hallum
Tiesma, Sieds						Wanswerd			9 november 1897 benoemd tot korporaal
Vellinga, Hendrik					Marrum
Kramer, Thijs						Hallum
Stienstra, Sybren					Hallum				9 november 1897 benoemd tot korporaal
Dijk (van), Menkes					Marrum
Poortinga, Jenne					Wanswerd			overleden
Bijlsma, Dirk						Hallum
Poortenga, Renze					Wanswerd
Ploeg (van der), Jan					Wanswerd
Zijlstra, Hendrik					Wanswerd
Post, Keimpe						Wanswerd
Feenstra, Hylke						Marrum
Hoot, Lieuwe						Marrum
Jong (de), Klaas					Hallum
Brandsma, Hendrik					Wanswerd			5 oktober 1897 naar Sloten (fr.)
Tiekstra, Hendrik Hiddes				Hallum
Algra, Johannes						Marrum
Walda, Tjalling						Hallum
Boersma, Dirk						Hallum
Idzinga, Dirk Hayes					Hallum
Plantinga, Jacob					Wanswerd
Jongh (de), Tjeerd					Marrum
Vrij, Broer						Hallum
Halma, Hendrik						Marrum
Kooistra, Renze						Hallum
Hofstra, Sijne Pieters					Marrum
Holwerda, Gerben					Hallum
Vries (de), Jelle					Hallum				9 november 1897 benoemd tot korporaal
Reitsma, Harmen						Hallum
Damsma, Jacob						Jislum
Vries (de), Govert					Marrum

Vierde compagnie
Officieren	1
Onderofficieren	7
Korporaals	19
Tamboers	31
Schutters	37

Bron: Gemeentearchief Ferwerderadeel, G 1610.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.