Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Samenstelling van de Derde Kompagnie van het tweede Bataillon rustende schutterij in Friesland gemeente Ferwerderadeel 1882-1897.

Een kompagnie bestaat uit:
1 kapitein
1 1e luitenant
2 2e luitenants
1 sergeantmajoor
4 sergeants
1 fourier
6 korporaals
2 tamboers


OFFICIEREN

NAMEN				RANG			WOONPLAATS			DAGTEEKENING VAN 		AANMERKINGEN
											BENOEMING

Tuuk (van der), Gerhard		kapitein		Hogebeintum							Eervol ontslag 
verleend bijz. m. besluit van 22 juli 1890, no. 2
Hulshof, Pieter			kapitein		Ferwerd				22 juli 1890

Hulshof, Pieter			1e luitenant		Ferwerd				25 april 1882			bevorderd tot kapitein 22 juli 1890	
Obma, Geert Tjibbes		1e luitenant		Ferwerd				22 juli 1890

Meij (van der), Cornelis Dirks	2e luitenant		Nijkerk				25 april 
1882			21 december 1891 op verzoek eervol ontslagen
Harinxma (van), J.C.H.		2e luitenant		Hallum				25 april 1882			20 maart 1884 eervol ontslagen
Obma, Geert Tjibbes		2e luitenant		Ferwerd				20 maart 1884
de Jong, Wietje Gerbens		2e luitenant		Hallum				22 juli 1890
de Vries, johannes		2e luitenant		Hallum				21 december 1891

ONDEROFFICIEREN

Obma, Geert Tjibbes		sergeantmajoor 		Ferwerd				31 maart 1883		
	benoemd tot 2e luitenant 20 maart 1884
Jong (de), Hendrik Murks	sergeant		Ferwerd				31 maart 1883			ontslag verleend 14 augustus 1888
Wal (van der) Sjoerd Jans	sergeant		Hogebeintum			31 maart 1883	
		ontslag verleend 29 juli 1886
Postma, Hendrik Jacobs		sergeant		Ferwerd 			31 maart 1883			ontslag verleend 24 juli 1889
Tilma, Bauke Evert		sergeant		Ferwerd				31 maart 1883			ontslag verleend 12 augustus 1891
Rienks, Anne Johannes		sergeant		Ferwerd				31 maart 1883			27 juli 1892 ontslagen
Walle (de), Hendrik Sjoerds	fourier			Ferwerd				31 maart 1883		
	13 augustus 1884 ontslagen wegens 34 jr ouderdom
Sytsma, Sieds Gerrits		sergeantmajoor 		Ferwerd				1 november 1884	
		21 oktober 1889 benoemd tot 2e luitenant
Beima, Anne Eltes		fourier			Blija				1 november 1884			ontslag verleend 11 augustus 1887
Fortuin, Oene Symens		sergeant		Blija				4 september 1889		vertrokken naar Anjum 28 mei 1890
Koopmans, Anne Thomas		sergeant		Blija				4 september 1889		22 mei 1894 naar Leeuwarden
Bergsma, Jan			sergeantmajoor 		Ferwerd				28 oktober 1889	
Scheen, Klaas Johannes		fourier			Blija				28 oktober 1889			14 augustus 1896 ontslagen
Teitsma, Sybren Jans		sergeant		Genum				9 november 1891			vertrokken naar Noord-Amerika
Dijkstra, Klaas Korns.		sergeant		Ferwerd				9 november 1891
Hartmans, Dirk			sergeant		Ferwerd				9 november 1891
Geel, Gerrit Hermans		sergeant		Ferwerd				27 oktober 1896			Benoemd 
tot officier van gezondheid 23 augustus 1897
Speulstra, Jan Oeges    	sergeant		Ferwerd				27 oktober 1896
van der Vlugt, Johannes		fourier			Ferwerd				27 oktober 1896
Miedema, Willem	 		sergeant		Ferwerd				9 november 1897

KORPORAALS

Boer (de), Harm Dirks		korporaal		Ferwerd				31 maart 1883			ontslag verleend 24 juli 1889
Weit (van der), Izaak Wytzes	korporaal		Genum				31 maart 1883			vertrokken naar Britsum
Vries (de), Evert Hendriks	korporaal		Ferwerd				31 maart 1883			ontslagen 12 augustus 1891
Reitsma, Tiede Piers		korporaal		Reitsum				31 maart 1883			ontslagen 12 augustus 1891
Heide (van der) Johannes Dirks	korporaal		Ferwerd				31 maart 1883	
		vertrokken naar Amerika 24 juli 1891
Heidanus, Willem Sierds		korporaal		Ferwerd				31 maart 1883			vertrokken naar Kollum 19 mei 1891	
Talstra, AEbele Romkes		korporaal						4 september 1889		ontslagen 14 augustus 1897
Roeda, Jan Dirks		korporaal						4 september 1889		ontslagen 14 augustus 1897
Dijkstra, Reitse Sjoerds	korporaal						4 september 1889
Dijkstra, Dirks Jans		korporaal						4 september 1889
Wal (van der), Willem Jans	korporaal		Ferwerd				9 november 1891	
Klazinga, Aan Hendriks		korporaal		Blija				9 november 1891
Bouma, Sipke			korporaal		Ferwerd				9 november 1897
Zijlstra, Jippe			korporaal		Ferwerd				9 november 1897

TAMBOERS

Hijma, Hein Pieters		tamboer			Ferwerd				31 maart 1883			ontslagen 13 juli 1889
Westra, Menne Sjoerds		tamboer			Ferwerd				31 maart 1883			ontslagen 24 juli 1889
Vellema, Klaas Willems		tamboer			Blija				4 september 1889		ontslagen 14 augustus 1897
Meer (van der), Jelle Eintes	tamboer			Ferwerd				29 oktober 1889		
Vellema, Tiede			tamboer			Ferwerd				9 november 1897		

SCHUTTERS

Wiersma, Tjeerd Gerlofs					Ferwerd								ontslagen 1883
Dijkstra, Anne Rienks					Ferwerd								ontslagen 1883
Grevenstuk, Evert Sape					Ferwerd								ontslagen 1883
Ploeg (van der), Jan Siedzes				Ferwerd								ontslagen 1883
Looijenga, Peendert Pieters				Ferwerd								ontslagen 1883
Terpstra, Jan Jelles					Ferwerd								ontslagen 1883
Holwerda, Pieter Annes					Blija								ontslagen 1883
Dijkstra, Sake Atzes					Ferwerd								ontslagen 1883
Wiersma, Dirk Gerlofs					Ferwerd								ontslagen 1883
Meij (van der), Johannes Gerrits			Ferwerd								ontslagen 1883
Swart, Hendrik Jans					Hogebeintum							ontslagen 1883
Verbeek, Johannes Pieters				Ferwerd								ontslagen 1883
Rijpma, Douwe Joukes					Ferwerd								ontslagen 1883
Braak, Jacob Pieters					Ferwerd								ontslagen 1883
Bouma, Berend Nannes					Reitsum								ontslagen 1883
Halbersma, Symen Sjoerds				Hogebeintum							onstlagen 1883
Reitsma, Anne Piers					Genum								ontslagen 1883
Rienstra, Marten					Hogebeintum							ontslagen 1883
Douwes, Dirk						Blija								ontslagen 1883
Waale (de), Hendrik Sjoerds				Ferwerd								ontslagen 1884
Beute, Bauke Rinkes					Genum								ontslagen 1884
Wierstra, Eelke Dirks					Ferwerd								ontslagen 1884
Talsma, Klaas Jans					Ferwerd								ontslagen 1884
Dijk (van), Taeke Meinderts				Ferwerd								ontslagen 1884
Mennega, Heerke Willems					Ferwerd								ontslagen 1884
Reitsma, Roelof Piers					Genum								ontslagen 1884
Wallendal, Sytze Hanses					Blija								ontslagen 1884
Fennema, Eeltje Aukes					Ferwerd								ontslagen 1884
Jong (de), Conrelis Hayes				Blija								ontslagen 1884
Klok, Sjoerd Wybes					Blija								ontslagen 1884
Nauta, Elias						Ferwerd								ontslgaen 1883
Burmania, Dirk Pieters					Ferwerd
Ploeg (van der), Lubbert Feikes				Blija
Grevenstuk, Adolf Christiaan				Ferwerd					
Dijk (van), Bauke Hendriks				Ferwerd
Feenstra, Jacob						Blija								ontslagen 1883
Bosma, Lucas						Ferwerd
Zweep (van der), Folkert Jacobs				Blija								12 september 1883 overleden
Kuiphof, Klaas Thijssen					Ferwerd
Dijkstra, Jacob Dirks					Ferwerd
Jong (de), Douwe Lieuwes  				Ferwerd					
Dijk (van), Taeke Hilbrands				Ferwerd
Brug (van der), Samuel Harmens				Ferwerd								ontslagen 1884
Jong (de), Abraham Annes				Genum
Talsma, Johannes Dirks					Ferwerd
Bergmans, Oege Gosses					Blija
Sterk, Hein Jans					Ferwerd
Buursma, Tjitze Tjallings				Ferwerd
Miedema, Martinus Mennes				Hogebeintum
Werff (van der), Sytze Tjipkes				Ferwerd
Elzenga, Goffe Sytzes					Blija
Jansma, Jan Jelles					Ferwerd								1 november 1883 Amerika
Braak, Hendrik Jacobs					Ferwerd
Velde (van der) Joeke Tjisses				Blija
Jong (de), Martinus Haijes				Blija
Hoekstra, Jacob Jans					Blija
Talsma, Jan Renderts					Hogebeintum
Koopmans, Klaas Gerbens					Ferwerd
Beima, Anne Elkes					Blija								fourier
Smedema, Kornelis Jans					Ferwerd
Hellenga, Anne Martens					Blija
Haas (de), Bruin Gerrits				Blija
Grevenstuk, Petrus Johannes				Ferwerd								1 december 1882 naar Amerika
Vries (de), Oege Jans					Ferwerd
Wal (van der), Romke Dirks				Ferwerd
Meer (van der), Klaas Jacobs				Ferwerd
Postma, Eibert Eiberts					Blija
Kalverda, Bauke Annes					Ferwerd
Meer (van der), Jelle Pieters				Blija
Halma, Renze Kornelis					Ferwerd
Talsma, Bauke Jans					Ferwerd
Beute, Harmen Rinkes					Genum
Wal (van der), Sjoerd Jans				Hogebeintum							sergeant
Reitsma, Jan Piers					Genum
Weij (van der), Johannes Johannes			Blija
Dijkstra, Klaas Gerbens					Ferwerd
Tamboezer, Bote Jelkes					Ferwerd
Dijkstra, Symen Atzes					Ferwerd
Steinvoorn (van), Johannes Pieters			Lichtaard
Steensma, Pieter Theunis				Ferwerd
Meer (van der), Sytze Eintes				Blija
Buursma, Hemme Tjallings				Ferwerd
Miedema, Dirk Andries					Ferwerd
Leistra, Auke Jans					Genum
Boer (de), Jacob Renderts				Hogebeintum
Faber, Gerben Doedes					Hogebeintum							1 mei 1884 naar Amerika
Velde (van der), Dirk Gerbens				Hogebeintum			
Timmermans, Pieter Jans		  			Genum
Keuning, Rintje Pieters					Genum
Mellema, Wytze						Lichtaard
Gaikema, Martinus					Reitsum								25 juni 1884 naar Hennaarderadeel
Zijlstra, Bauke Sybrens					Blija
Dijk (van), Jan Dirks					Ferwerd
Wiersma, Jouke Jans					Blija
Hijma, Hein Pieters					Ferwerd								tamboer
Steensma, Jan Theunis					Ferwerd
Westra, Menne Sjoerds					Ferwerd								tamboer
Bontekoe, Taeke Harings					Blija								7 juni 1883 naar Amerika
Feenstra, Haring Jans					Blija
Kooistra, Ruurd Eelkes					Blija								29 augustus 1883 naar Amerika
Boer (de), Harm Dirks					Blija								korporaal
Loonstra, Dirk Pieters					Blija
Postma, Hendrik Jacobs					Ferwerd								sergeant
Vellema, Klaas Dirks					Blija
Folkertsma, Thomas Klazes				Blija
Swart, Willem Jans					Hogebeintum							ontslagen wegens volbrengen dienst
Leistra, Auke						Ferwerd								29 juli 1886 ontslagen
Boonstra, Lucas Gerrits					Hogebeintum							29 juli 1886 ontslagen
Waalkes, Pieter van Borssum				Lichtaard							19 april 1886 naar Leeuwarden		
Leo, Frans Joukes					Ferwerd								vertrokken
Hartmans, Joh.s Reinders				Blija								11 augustus 1887 ontslagen
Postma, Ulbe Jans					Blija								12 mei 1887 naar Holwerd
Weit (van der), Izaak Wytzes				Genum								korporaal. 1 november 1887 naar Jelsum
Verbeek, Evert Hendriks					Ferwerd								8 september 1890 overleden
Vries (de), Evert Hendriks				Ferwerd								korporaal. 12 augustus 1891 ontslagen
Andrae, Pieter Klazes					Ferwerd								12 november 1887 naar Westdongeradeel
Tilma, Bauke Everts					Ferwerd								sergeant. 12 augustus 1891 ontslagen
Zijlstra, Thijs Everts					Hallum								12 augustus 1891 ontslagen
Fennema, Pieter	Jans					Ferwerd								12 augustus 1891 ontslagen
Reitsma, Tiede Piers					Genum								korporaal. 12 augustus 1891 ontslagen
Dijkstra, Jacob Egberts					Reitsum								12 oktober 1883 naar Sassenheim
Wijnstra, Bauke Renzes					Ferwerd								1889 naar Zuidbroek 
Grevenstuk, Cornelis Christiaan				Ferwerd								1 december 1882 naar Amerika
Unema, Jan Idzes					Blija								12 augustus 1891 ontslagen
Jager, Sybout						Blija								9 augustus 1980 ontslagen 
Sprietsma, Lieuwe					Genum								29 augustus 1886 ontslagen
Hogendijk, Oege Thomas					Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Heide (van der), Johannes Dirks				Ferwerd								korporaal. 24 juli 1891 Amerika
Fennema, Dirk Jans					Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Elzenga, Harmen Jans					Blija								27 juli 1892 ontslagen
Weij (van der), Johannes Luitzens			Blija								27 juli 1892 ontslagen
Obma, Geert Tjibbes					Ferwerd								2e luitenant
Rienks, Anne Johannes					Ferwerd								sergeant. 27 juli 1892 ontslagen
Ploeg (van der), Klaas Lieuwes				Blija								27 juli 1892 ontslagen	
Heidanus, Willem Sierds					Genum								korporaal. 9 mei 1891 naar Kollum
Jong (de), Eelke Hayes					Blija								12 augustus 1891 ontslagen
Wouda, Sytze Pieters					Blija								15 juni 1889 ontslagen
Braak, Anne Jacobs					Ferwerd								9 augustus 1890 ontslagen
Pasma, Jan Andries					Ferwerd								9 augustus 1890 ontslagen
Wielenga, Douwe Feddes					Blija								9 augustus 1890 ontslagen
Teitsma, Pieter Dirks					Blija								9 augustus 1890 ontslagen
Bakker, Lieuwe Kornelis					Blija								12 november 1887 naar Westdongeradeel
Dijk (van), Klaas Goffes				Blija								7 augusuts 1893 ontslagen
Zijlstra, Pieter Jans					Blija								7 augustus 1893 ontslagen
Roo (de), Pieter Benderts				Blija								7 augustus 1893 ontslagen
Oberman, Taeke Pieters					Lichtaard							7 augustus 1893 ontslagen
Vries (de), Auke Watses					Blija								28 oktober 1886 overleden
Tibma, Pier Everts					Ferwerd								7 augustus 1893 ontslagen
Veltman, Tjalling Pieters				Blija								maart 1890 naar Amerika
Weit (van der), Pieter Wytzes				Genum								7 augustus 1893 ontslagen
Koops, Jacob Hero's					Hogebeintum							maart 1890 naar Amerika
Brandsma, Schelte IJsbrands				Ferwerd								7 augustus 1893 ontslagen
Hogendijk, Aiso Hendriks				Ferwerd								21 november 1884 overleden
Sterk, Jan Johannes 					Reitsum								7 augustus 1893 ontslagen	
Hamstra, Anne Fransen					Blija								7 augustus 1893 ontslagen
Beintemam, Pieter Jans					Blija								7 augustus 1893 ontslagen
Tadema, Meindert Pieters				Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Swart, Jan Sytzes					Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Adreae, Joeke Annes					Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Kroes, Wytze Popes					Blija								27 juli 1892 ontslagen
Drost, Luitzen Gisbers					Blija								27 juli 1892 ontslagen
Annema, Bouwe Eelkes					Blija								27 juli 1892 ontslagen
Jager (de), Dirk Dirks					Lichtaard							vertokken naar Westdongeradeel
Dijkstra, Uilke Kornelis				Hogebeintum							27 juli 1892 ontslagen
Terpstra, Jan Pieters					Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Sterk, Pieter Jacobs					Ferwerd								12 augusuts 1891 ontslagen
Tijtsma, Pieter Rientses				Hogebeintum							12 augustus 1891 ontslagen
Boersma, Jan Taekes					Ferwerd								12 augustus 1891 ontslagen
Faber, Wytse Doedes					Blija								17 april 1885 naar Amerika
Bosma, Klaas Hendriks					Ferwerd								12 augustus 1891 ontslagen
Westerbaan, Lieuwe Pieters				Ferwerd								12 augustus 1891 ontslagen
Jonkman, Klaas Nannes					Ferwerd								1 novebmer 1887 naar Amerika
Dijsktra, Lammert Abes					Ferwerd								12 augustus 1891 ontslagen
Sijtsma, Sieds Gerrits					Ferwerd								sergeant majoor/2e luitenant
Wouda, Sytse Pieters					Blija								30 september 1885 ontslagen
Beintema, Pieter Jacobs					Blija					 			1 mei 1890 naar Amerika
Rozeboom, Klaas						Ferwerd								12 mei 1886 naar Minnertsga
Velde (van der), Marten Gerbens				Ferwerd								8 augustus 1894 ontslagen
Beute, Harmen Klazes					Ferwerd								juni 189 naar Amerika
Wijnstra, Jan Ates					Ferwerd								15 april 1886 naar Amerika
Vries (de), Sybren Jans					Ferwerd								8 augustus 1894 ontslagen
Hof, Kornelis Douwes					Hogebeintum							8 augustus 1894 ontslagen
Fennema, Douwe Cornelis					Ferwerd								8 augustus 1894 ontslagen
Kroes, Johannes Popes					Ferwerd								8 augustus 1894 ontslagen
Dijk (van), Jan Douwes					Blija								8 augustus 1894 ontslagen
Nicolai, Douwe Sjoerds					Ferwerd								1 mei 1893 Noord Amerika
Dijk (van), Eeltje Ytsens				Ferwerd								26 juni 1887 overleden
Blauw (de), Jacob					Ferwerd								28 juni 1890 naar Mijdrecht
Kuipers, Eeltje						Ferwerd								27 juli 1892 ontslagen
Walle (de), Jan Andries					Ferwerd								14 augustus 1895 ontslagen
Akkerhof, Feeke Folkerts				Hogebeintum							14 augustus 1895 ontslagen
Struiksma, Pieter Willems				Lichtaard							8 augustus 1894 ontslagen
Postma, Mient Andries					Ferwerd								1 september 1890 naar Amerika
Elzinga, Gerlof						Blija								7 augustus 1893 ontslagen
Ganzenga, Jouke						Ferwerd								7 augustus 1893 ontslagen
Wijga, Jan						Genum								1 juli 1892 naar Rauwerderhem
Roo (de), Cornelis Aelzes				Blija								14 augustus 1896 ontslagen
Fennema, Sijmen Jelles					Ferwerd								1 mei 1890 naar Amerika
Teitsma, Dirk Gerbens					Blija								14 augustus 1896 ontslagen
Meijer, Harm Hendriks					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Fortuin, Jan Symens	 				Blija								14 augustus 1896 ontslagen
Oberman, Jacob Pieters					Genum								14 augustsu 1896 ontslagen
Bonga, Jan Pieters					Ferwerd								24 juli 1891 naar Amerika
Dijsktra, Arjen Cornelis				Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Zijlstra, Hendrik Broers				Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Postma, Harm Dirks					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Boer (de), Gosse Gerrits				Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Dreijer, Ritske						Ferwerd								24 juli 1892 ontslagen
Luurs, Hendrik						Ferwerd								11 augustus 1887 ontslagen
Weber, Ate						Ferwerd								30 november 1887 naar Heerenveen
Woude (van der), Jan Pieters				Hogebeintum							14 augustus 1897 ontslagen
Weit (van der), Klaas Wytzes				Genum								14 augustus 1897 ontslagen
Bergsma, Jan						Ferwerd								sergeantmajoor
Huizen (van), Pieter Hendriks				Blija								14 augustus 1897 ontslagen
Vries (de), Sjoerd Wates				Blija								14 augustus 1895 ontslagen
Roo (de), Klaas AElzes					Blija								24 juni 1891 naar Amerika
With (de), Gjalt Hendriks				Blija								31 oktober 1891 overleden	
Woude (van der), Symen Pieters				Hogebeintum							14 augustus 1895 ontslagen
Jong (de), Jan Wybrens					Ferwerd								23 november 1887 naar Groningen	
Dijk (van), Sybren Meinderts				Ferwerd								vertrokken naar Amerika
Dijkstra, Dirk Jans					Blija								korporaal
Koopmans, Anne Thomas					Blija								sergeant. 22 mei 1894 naar Leeuwarden	
Oosterbaan, Foeke Melles				Blija								14 augustus 1897 ontslagen
Roeda, Jan Dirks					Blija								korporaal
Talstra, Abele Romkes					Lichtaard							korporaal
Wal (van der), Watze Jacobs				Ferwerd								15 augustus 1892 overleden
Vellema, klaas Willems					Blija								tamboer
Vellema, Johannes Fransen				Blija		
Monsma, Bodus Egberts					Blija
Heide (van der), Hendrik Martens			Ferwerd
Meijer, Hessel Hendriks					Ferwerd								28 februari 1897 overleden
Tilma, Jantje Everts					Ferwerd								
Swart, Johannes Sytzes					Ferwerd
Verbeek, Otte Ruurds					Ferwerd
Stelpstra, Johannes Davids				Ferwerd
Boersma, Johannes Taekes				Ferwerd								12 mei 1894 naar Leeuwarderadeel
Haas (de), Jitze Jacobs					Ferwerd								12 mei 1894 naar Leeuwarderadeel
Jong (de), Evert Pieters				Blija								12 mei 1890 naar Bornwerd
Miedema, Sytze Tjerks					Genum			
Koopmans, Gerben Johannes				Blija
Sterk, Martinus Jans					Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Weit (van der), Jan Pieters				Ferwerd								juni 1889 naar Amerika 
Teitsma, Gerrit Ytzens					Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Teitsma, AEbele Dirks					Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Walstra, Jitze Kornelis					Ferwerd								4 juni 1891 naar Hempens
Tadema, Mient Hendriks					Ferwerd								1 september 1896 naar Leens
Talsma, Klaas Geerts					Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Tuin (van), Gerrit Gosses				Hogebeintum							20 mei 1892 naar Amerika
Braaksma, Jippe Jans					Blija								14 augustus 1897 ontslagen
Ferbeek, Hendrik Klazes					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Buursma, Douwe Menzes					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Ferwerda, Auke Mentjes					Ferwerd								30 november 1891 naar Leeuwarden
Hoekstra, Jan Uilkes					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen	
Bouma, Jacob Gerrits					Ferwerd								14 augustus 1896 ontslagen
Vries (de), Foppe					Ferwerd								16 september 1891 overleden
Scheen, Klaas Johannes					Blija								fourier
Krol, Berend Atzes					Lichtaard							27 mei 1889 naar Westdongeradeel
Huizen (van), Eize Hendriks				Blija								14 augustus 1895 ontslagen
Graaf (de), Fedde Sjoukes				Blija								14 augustus 1895 ontslagen
Koopmans, Cornelis Joh.s				Reitsum								14 augustus 1895 ontslagen
Folkertsma, Sjoerd Klaas				Blija								14 augustus 1895 ontslagen
Jager, Albert Roelofs					Ferwerd								8 augustus 1894 ontslagen
Heide (van der), Bote					Ferwerd								1 december 1888 naar Aalsmeer
Meindersma, Wigger Ernst				Lichtaard							12 oktober 1892 naar Oostdongeradeel
Dijkstra, Reitse Sjoerds				Ferwerd								korporaal
Fortuin, Oene Symens					Blija								sergeant. 28 mei 1889 naar Anjum 	
Kroes, Wytze Hendriks					Ferwerd								
Mer (van der), Jelle Eintes				Blija								tamboer
Miedema, Gerlof Jans					Ferwerd
Oosterbaan, Gerrit Mennes				Blija								9 december 1896 naar Arnhem
Zijlstra, Jippe Broers					Ferwerd								9 november 1897 bev. tot korporaal	
Wal (van der), Willem Jans				Ferwerd								korporaal
Bergmans, Pieter Annes					Blija								
Hartmans, Dirk Rentjes					Ferwerd								sergeant	
Jonker, Klaas Jans					Blija								
Klazinga, Aan Hendriks					Blija								korporaal
Boersma, Jacob						Blija								
Dijkstra, Klaas Kornelis				Ferwerd								sergeant
Slager, Lieuwe Klazes					Blija								17 december 1892 overleden
Teitsma, Sybren Jans					Genum								sergeant. Amerika	
Bonga, Sjoerd Pieters					Ferwerd								4 juli 1893 overleden
Kroes, Douwe Andries					Ferwerd
Braak, Pieter Pieters					Ferwerd
Tadema, Harmen Pieters					Ferwerd
Hoogland, Pieter Jans					Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Ley, Hermanus Hendrik					Hallum
Fortuin, Oene Symens					Blija
Heeringa, Goffe						Ferwerd								14 augustus 1897 ontslagen
Fennema, Jan Hendriks					Ferwerd
Ploeg (van der), AEde Gerbens				Blija
Speulstra, Jan Oeges					Ferwerd								sergeant
Struiksma, Keimpe Gerrits				Reitsum
Velde (van der), Joeke Sasses				Blija
Vires (de), Pieter Sjoerds				Blija
Kuipers, Cornelis					Blija
Zeilstra, Frans						Blija
Reitsma, Jan Pieters					Reitsum
Peereboom, Johannes					Ferwerd								2 mei 1894 naar Oostdongeradeel
Struiksma, Andries Gerrits				Lichtaard							6 juni 1896 naar Westdongeradeel
Boonstra, Eize Egberts					Blija								14 juni 1894 naar Tietjerksteradeel
Fennema, Jelle Hendriks					Ferwerd
Cuperus, Hette Baukes					Ferwerd
Miedema, Jelle Jans					Ferwerd								10 juni 1894 naar Westdongeradeel
Oberman, Karel Pieters					Genum
Hiddenga, Jan Bouwes					Blija
Hansma, Johannes					Ferwerd
Geel, Gerrit Herman					Ferwerd								sergeant 27 oktober 1896
Boersma, Kornelis					Blija
Havenga, Jan						Blija
Vellema, Jan Fransen					Blija
Koopmans, Johannes Gerbens				Ferwerd
Huizinga, Pieter					Hogebeintum
Hiddenga, Jan Sybrens					Blija								overleden
Hoekstra, Jacob Meintes					Ferwerd
Heide (van der), Hendrik				Hogebeintum
Hansma, Johannes Dirks					Ferwerd
Vlugt (van der), Johannes				Ferwerd								fourier 27 oktober 1896
Wiersma, Rentje						Blija
Bouma, Jan						Blija
Slager, Meindert					Ferwerd
Boersma, Age						Ferwerd
Dijk (van), Meindert Jans				Ferwerd
Rijpstra, Jitse						Blija
Heide (van der), Bauke Wiegers				Ferwerd
Tamsma, Theunis Pieters					Blija
Spoelstra, Watze Annes					Ferwerd
Cuperus, Jan Watses					Blija
Holwerda, Wybren Mennes					Hogebeintum
Jansma, Harmen Willems					Blija
Hellinga, Feite Jans					Blija
Wiersma, Jacob Pieters					Ferwerd
Jensma, Jasper Jans					Ferwerd
Hoekstra, Jan Uilkes					Blija
Braak, Jacob						Ferwerd
Zijlstra, Sytse						Ferwerd
Hartmans, Schelte					Ferwerd
Hiddenga, Pieter					Blija
Hogema, Albert						Ferwerd
Zijlstra, Hessel					Hogebeintum
Jensma, Jouke						Ferwerd
Vellema, Tiede						Blija								komt dubbel voor
Kroes, Dirk						Blija
Vellema, Rense						Blija								14 augustus 1895 overleden
Ferwerda, Jacob						Blija								1 september 1896 naar Westdongeradeel
Meetsma, Sybe						Lichtaard							1 september 1896 naar Dantumadeel
Boersma, Johannes Taekes				Ferwerd
Penninga, Jacobus Jillardus				Ferwerd
Miedema, Jan						Hogebeintum
Feenstra, Pieter					Blija
Bouma, Sipke						Ferwerd								9 november 1897 ben. tot korporaal
Vellema, Tiede						Blija								9 november 1897 ben. tot tamboer
Braaksma, Jan						Ferwerd
Hoekstra, Sytse						Reitsum
Struiksma, Klaas					Lichtaard							5 oktober 1897 naar Dantumadeel
Walstra, Jan						Blija								
Miedema, Willem						Ferwerd								9 november 1897 ben. tot sergeant
Botma, Gerlof						Ferwerd
Smits, Harmen						Blija
Roeda, Taeke						Blija
Bakker, Kornelis					Blija

Derde compagnie
Officieren	1
Onderofficieren	7
Korporaals	21
Tamboers	39
Schutters	45

Bron: Gemeentearchief Ferwerderadeel, G1610.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.