Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Index op overleden personen in Kollumerland 1806-1812,
G. Helder/ FAF


Kolom 1: bladzijde nummer, Kolom 2: Achternaam, Kolom 3: Voornaam en Patroniem van overledene, Kolom 4: Woonplaats, Kolom 5: Datum overlijden, Kolom 6: Leeftijd overledene, Kolom 7: Familieverhouding, v betekent vader, mr=moeder, m=man, v=vrouw, ovl=overleden, Kolom 8: Opmerkingen, getallen verwijzen naar kinderen, bv. 3k, zk=zonder kinderen, geallmt=geallimenteerd: wordt onderhouden door kerk of gemeente, Voorbeeld: Hessel Jans v003 betekent dat Hessel Jans de vader is van Jakkle Hessels, onder bladzijde nummer 003.

001		Wijtske Harmens Kolmzwg	00 jan 1806	09m	  .	
002		Jac ob Wijtzes	Burum	08 jan 1806	03 j	 Wijtze Jacobs v.	
002		Fokje Andries	Kollum	04 feb 1806	63 j		ongeh.
003		Aafke Popes	Kollum	26 feb 1806	48 j		ongeh.,geallmt
003		Gosse Jans	Kollum	27 feb 1806	73 j	.	geh. z.k.
003		Ettje Meinders	Kollum	27 feb 1806	82 j	Willem Walings 2e m	wed. k
003		Gerke Roels	Kollum	24 feb 1806	44 j	.	geh.3k
003		Taetske Tjerks	Burum	07 feb 1806	56 j	Jan Everts	2k
003		Jakkle Hessels	Burum	03 mrt 1806	47w Bregtje Jakkles mr wed.	Hessel Jans v 
003		Jeltje Teekes	Burum	03 mrt 1806	16 j	Teeke Jarigs v	ongeh
004		Teeke Iebeles	W.geest	08 mrt 1806	03 j	Iebele Teekes v	Gesina Ietes m
004		Riemke Clazes	W.geest	10 mrt 1806	79 j	Claas Pieters m ovl
004		Johanna Sijtzes	Oudw.	07 mrt 1806	42 j	Claas Jans m
004		Pijttje Gerrits	Kollum	04 mrt 1806	80 j	Jan Lieuwes m	geallmt
004		Wiskjen Falks	Kollum	04 mrt 1806	52 j	Lammert Pytters m
005		Jan Jansen	Kollum	13 mrt 1806	38 j	
005		Trijntje Louwes	Kollum	20 mrt 1806	79 j	Arjen Abeles m
005		Grietje Clazes	Burum	09 mrt 1806	43 j	Teunis Fokkes m
005		Bartel Jentes	Burum	30 mrt 1806	44 j	
005		Lijsbert Louwes	Oudw.	23 apr 1806	57 j	Bouwe Haijes
005		Sijbrig Arjens	Kollum	03 apr 1806	48 j	
006		Janke Eetzes	Kollum	17 apr 1806	80 j	Evert Jans m ovl
006	Karper	Doetje Scheltes	Kollum	19 apr 1806	31 j
006	Kiestra	Jan Jans	Kollum	10 mei 1806	05w	Jan Jans Kiestra v	 
006		Sijmen Jans	Kollum	16 mei 1806	66 j		ongeh 3k
006		Trijntje Everts	Kollum	25 mei 1806	73 j		geallmt
006		NN Dieuwkes	Burum	19 mei 1806	00d	Dieuwke Louwes mr
007		Grietje Mekkes	Burum	25 mei 1806	02 j	Aaltje Jochems mr	m geallmt
007		Antje Heines	Kolmzwg	11 jun 1806	32 j	Tiete Hendriks m	geen 1000 cargl bezit
007		Claas Jans	Kolmzwg	11 jun 1806	50 j	
007		Johannes Johannes	Nw.Kr.La	18 jun 1806	32 j	
008		Jeltje Dirks	Kolmzwg	29 jul 1806	38 j	Albert Hendriks m
008		Rinske Jeltes	W.geest	22 jul 1806	94 j	Gerben Pytters m ovl
008		Anne Sjoerds	W.geest	31 jul 1806	13 j	
008		Antje Harkes	Kollum	04 jul 1806	76 j	
008		Ietske Sierks	Kollum	10 jul 1806	67 j	
008		Pijtter Ietes	Kollum	10 jul 1806	45 j	
009		NN Pytters 	Kollum	24 jul 1806	0,5d	Pytter Jacobs v
009		IJttje Arjens	Kollum	24 jul 1806	81 j	
009		Wijbrig Cornelis	Burum	31 jul 1806	48 j	
009		IJttje Wijbes	Kolmzwg	30 aug 1806	39 j	Johannes Wijbes
009		Froukjen Johannes	Kolmzwg	30 aug 1806	07m	Johannes Wijbes v	
009		Grietje Hoppes	Oudw.	27 aug 1806	84 j	Jan Hendriks m
010		Dirk Djurres	Kollum	01 aug 1806	03 j	
010		Aaltje Alberts	Kollum	14 aug 1806	58 j	Claas Minnes m
010		Minke Jans	Kollum	23 aug 1806	74 j	Jurjen Jacobs m ovl
010		Freerkje Pytters	W.geest	06 sep 1806	54 j	Bartel Bienzes m
010		Eeuwe Pytters	Oudw. 	19 sep 1806	1,5j	Pieter Gerrits v	Aaltje Eeuwes mr
011	Meinardi	Sijmen Sijbrens	Kollum	03 sep 1806	32 j	
011		Roelofke Romkes	Kollum	04 sep 1806	42 j
011		Pieter Jacobs	Kollum	07 sep 1806	28 j
011		Antje Andries	Kollum	18 sep 1806	36 j	Jan Andries Keuning m
011		Hendrik Reinders	Burum	17 sep 1806	26 j
011		Doetje Hotzes	Burum 	21 sep 1806	84 j
011		Janke Teekes	W.geest	02 okt 1806	80 j	Ype Luitjens m
012		Jeike Lucas	Kollum	05 okt 1806	33 j	Oeble Sijmens m
012		Maria Regnerus	Kollum	11 okt 1806	85 j	Pier Jelles m ovl
012		Aate Jans	Kollum	20 okt 1806	01 j	Jan Sjoerds v
012		Maijke Pieters	Kollum	16 nov 1806	62 j	
012		NN	Kollum	16 nov 1806	14 j		zwervende bedelaar
012		Trijntje Alofs	Burum	02 nov 1806	60 j	Fokke Gaukes m	geallmt
012		Grietje Djurres	Burum	20 nov 1806	13w	Djurre Elzes v
013		Nittert Nitterts	Burum	23 nov 1806	70 j	
013		Bregtje Egberts	Burum	30 nov 1806	54 j	Hendrik Meijers m ovl
013		Rijkjen Lieuwes	Kollum	10 dec 1806	04 j	Lieuwe Jacobs v
013		Lutske Tabes	Kollum	20 dec 1806	15 j	Tabe Jacobs v
013		Jan Alberts	Burum	29 dec 1806	78 j
014		Hendrik Hendriks	W.geest	17 jan 1807	24 j
014		Jeltje Harmens	Oudw.	31 jan 1807	06 w
014		Trijntje Jans	Kollum	15 jan 1807	03 j
014		Daniel Fokkes	Kolmzwg	15 feb 1807	18 w
014		Fokke Cornelis	Kolmzwg	21 feb 1807	19 w
014		Fokke Dates	W.geest	15 feb 1807	50 w
014		Rindert Jacobs	W.geest	20 feb 1807	75 j
015		Jan Sjoerds	Oudw.	23 feb 1807	23 j
015		Schelte Baukes	Kollum	31 jan 1807	01 j
015		Albert Jans	Kollum	06 feb 1807	62 j		adsistent
015	Harinxma thoe Heeg	Hubertina van	Kollum	21 feb 1807	92 j	Petrus Steensma m	hij dominee
015		Fintje Pieters	Ausbuurt	05 feb 1807	64 j
015		Abele Jacobs	Burum	12 feb 1807	02 w
015		Pieter Hendriks	Burum	22 feb 1807	47 j
015		Trijntje Wijtzes	Burum	28 feb 1807	56 j	Wijtze Dirks m
015		Ruurd Wijtzes	Nw.Kr.L	21 feb 1807	74 j
016		Albert Pytters	Kollmzwg	31 mrt 1807	42 j
016		Eelkjen Jelles	W.geest	06 mrt 1807	82 j	Wijbe Jarigs m ovl
016		Klaaske Engberts	Kollum	02 mrt 1807	46 j
016	Haitsma 	Klaas Johannes	Kollum	13 mrt 1807	35 j
016	Talma	NN	Kollum	14 mrt 1807	03w
016		Corneliske Cornelis	Kollum	27 mrt 1807	40w	Cornelis Heinzes v	
016		Jantje Jans	Burum	02 mrt 1807	20 j
016		NN Ypes	Burum	11 mrt 1807	12 d	Ype Jelles v
017		Barber Roelofs	Kolmzwg	01 apr 1807	73 j
017		Jelle Jans	Kolmzwg	06 apr 1807	3,5j
017		Anne Luitjens	Wgeest	08 apr 1807	55 j
017		Pieter Pieters	W.geest	20 apr 1807	25 j
017		Gerrit Waatzes	W.geest	29 apr 1807	75 j
017		Cornelis Sijtzes	Oudw.	04 apr 1807	04 d
017		Lutske Jacobs	Kollum	01 apr 1807	05 j
017		Aaltje Freerks	Kollum	13 apr 1807	02 j
017		Sijtze Jans	Kollum	13 apr 1807	08 j
017	Meedendorp	Petronella Willems	Kollum	21 apr 1807	64 j	Groenman A. m ovl	dominee
017		Aukjen Pytters	Kollum	25 apr 1807	02 j
018		Grietje Bienings	Burum	04 apr 1807	76 j
018		Fetje Jans	Burum	31 mrt 1807	32 j
018	Sijbesma	Trijntje Alkes	Kollum	09 mei 1807	83 j	Cocq S.R. m
018		Pytter Rijkles	Kollum	29 mei 1807	01 j	Rijkle Jans v
018	Jager	Hemme Brugts	Burum	13 mei 1807	50 j
018		Johannes Clazens	Nw.Kr.L	09 mei 1807	45 j
019		Hattum Everts	Kolmzwg	30 jun 1807	29 j
019		Albert Eelkes	Oudw.	08 jun 1807	52 j
019		Pieter Hendriks	Kollum	15 jun 1807	09w	Hendrik Hoppes v
019		Riemke Pytters	Kollum 	15 jun 1807	01 j	Pieter Jacobs v
019		Haring Barnjers	Kollum	16 jun 1807	??
019	Dam 	Jan Jans	Burum	11 jun 1807	60 j
019	Iedema	M.	Burum	18 jun 1807	83 j
020		Hiske Lammerts	Kolmzwg	28 jul 1807	50 j	Tjipke Djpedes m
020		Andries Jacobs	W.geest	25 jul 1807	72 j
020		Abele Geerts	Kollum	12 jul 1807	53 j
020		Grietje Wijbrens	Kollum	16 jul 1807	60 j		geallmt
020		Aaltje Bartels	Kollum	19 jul 1807	01 j	Bartel Rinzes v
020		Antje Gerrits	Kollum	26 jul 1807	47 j
020		Hiske Maykes	Burum	09 jul 1807	49w	Maijke Jans mr	
021		Minke Annes	W.geest	06 aug 1807	06 j
021		Pieter Beerents	W.geest	10 aug 1807	20 j
021		Pytterkje Folkerts	Kollum	02 aug 1807	14m
021		Tjitske Ypes	Burum	20 aug 1807	5,7j
022		Albert Annes	Kolmzwg	14 sep 1807	26 j
022		Lieuwe Willems	Kollum	02 sep 1807	??
022		Jan Jurjens	Kollum	10 sep 1807	74 j
022	Able`	Tijlema	Kollum	14 sep 1807	38 j
022		Pyttje Jans	Kollum	17 sep 1807	10 j	Jan Annes v
022		Geert Djurres	Kollum	19 sep 1807	1,5j	Djurre Ieskes v
022		Antje Jans	Kollum	26 sep 1807	74 j
022		Mayke Pytters	Burum	03 sep 1807	16 j	Pieter Rimmerts v
022	Jager	Klaas Hemmes	Burum	10 sep 1807	15 j	Hemme Brugts Jager v	v ovl 
022		Jantje Fokkes	Burum	22 sep 1807	48 j
022		Ruurd Tietes	Burum	15 sep 1807	07 j
023		Sjoerd Sjoerds	Kolmzwg	24 okt 1807	44 j
023		Jacob Jans	Kolmzwg	26 okt 1807	60 j
023		Lammert Sijmens	Kollum	18 okt 1807	52 j
023		Hiltje Annes	Kollum	20 okt 1807	74 j	Biening Hessels m
023		Tjeerd Louwes	Ausbuurt	11 okt 1807	06m	Louw Romkes v
023		Dieuwke Martens	Burum	08 okt 1807	70 j
023		Fokke Teekes	Burum	22 okt 1807	62 j
023		Klaas Dirks	Burum	23 okt 1807	36 j
024		Jurk Pieters	W.geest	16 nov 1807	68 j
024		Ids Dates	Kollum	01 nov 1807	02 j	Date Durks v	te Burum begr
024		Aafke Jelles	Kollum	27 nov 1807	??		geallmt int weeshuis
024		Jan Melles	Burum	28 nov 1807	63 j		geallmt
024		Sikke Sjoerds	Nw.Kr.L.	06 nov 1807	24 j
024		NN Luitjens	Nw.Kr.L.	17 nov 1807	00d	Luitjen Lubberts v
025		Wijtske Geerts	Kolmzwg	28 dec 1807	20 j
025		Jan Jans	Kolmzwg	31 dec 1807	08d	Jan Jans v
025		Sijtze Jelkes	W.geest	18 dec 1807	97 j
025		Wijbe Tjeerds	Oudw.	09 dec 1807	74 j
025		Jacob Romkes	Kollum	15 dec 1807	46 j
025	Wustman	Hendrik Jans	Kollum	22 dec 1807	47 j
025		NN Romkes	Burum	09 dec 1807	03d	Romke Jarigs v
025		Jacob Dirks	Burum	23 dec 1807	02 j
026		Fokje Jacobs	Kolmzwg	15 jan 1808	0,7j
026		Wijbe Jans	Kolmzwg	20 jan 1808	10 j	Jan Jarigs v
026		Jan Lulofs	Oudw.	12 jan 1808	69 j
026		Aaltje Jans	Kollum	04 jan 1808	12w	Jan Sjoerds v
026		Wijbe Pieters	Kollum	16 jan 1808	69 j
026		Jan Pieters	Kollum	19 jan 1808	53 j		schipper
026	Kiestra	NN Jans	Kollum	25 jan 1808	00d	Jan Jans Kiestra v
026	Temmes	Johannes Pieters	Kollum	21 jan 1808	55 j
026		Bregtje Cornelis	Ausbuurt	09 jan 1808	37 j
026		Keimpe Jelles	Burum	31 dec 1807	40 j
027		Joute Wijbes	Kolmzwg	29 feb 1808	48 j
027		Sijtske Fokkes	W.geest	10 feb 1808	01 j	Fokke Metskes v
027		Jochum Folkerts	Kollum	21 feb 1808	04 j	Folkert Sjoerds v
027		Fokke Gaukes	Kollum	22 feb 1808	75 j		geallmtrd
027	Faber	Jetske Frederica	Kollum	22 feb 1808	01 j	Faber J.L. v
027		Stijntje Pieters	Burum	12 feb 1808	55 j	Nittert Nitterts m ovl
027		Jochum Ates	Burum	28 feb 1808	08 j	Ate Jochems v
028		Tjitske Oeges	Kolmzwg	12 mrt 1808	85 j	Binne Libbes m ovl
028		Jan Fokkes	Kolmzwg	15 mrt 1808	76 j
028		Antje Jacobs	Kolmzwg	19 mrt 1808	66 j
028		Andries Rinses	Kolmzwg	31 mrt 1808	68 j
028		Minke Gerrits	Kolmzwg	31 mrt 1808	62 j
028	Kempenaar de	Gerrit Jan	Oudw.	23 mrt 1808	38 j
028	Faber	Hiltje J.	Kollum	29 feb 1808	3,5j	 Faber J.L. v
028	Blankje	Jacob Pieters	Kollum	20 mrt 1808	82 j		geallimtrd
028	Damstra	NN Klazes	Kollum	22 mrt 1808	10 d	Damstra Claas Koerts v
028		Jiskje Joukes	Kollum	28 mrt 1808	06m
028		Douwe Jans	Kollum	29 mrt 1808	55 j
028		Ank Alderts	Kollum	29 mrt 1808	76 j	Abel Durks m ovl
028	Boer de	Reinder	Burum	20 mrt 1808	23w	Boer de J.B.	dominee te Minnertsga
029		Jacob Foppes	Kolmzwg	02 apr 1808	56 j
029		Louw Tijmens	Kolmzwg	04 apr 1808	78 j
029		Harmen Geerts	Kolmzwg	06 apr 1808	66 j
029		Baukjen Rinzes	Kolmzwg	07 apr 1808	66 j	Andries Rinzes erflater	w te Burum
029		Anne Jacobs	Kolmzwg	07 apr 1808	66 j
029		Evert Hattums	Kolmzwg	24 apr 1808	57 j
029		Jan Willems	Kolmzwg	30 apr 1808	03d	Willem Feijkes v
029		Johannes Femmes	W.geest	26 apr 1808	55 j
029		Gerlske Sijtses	W.geest	28 apr 1808	54 j
029		Jelle Jacobs	Oudw.	17 apr 1808	36 j
029		Coert Jurjens	Oudw.	19 apr 1808	56 j
029	Siccama	Jan Jans	Oudw	28 apr 1808	57 j
030	Groenland	Pieter Jacobs	Kollum	01 apr 1808	2,5j
030		Jantje Hendriks	Burum	14 apr 1808	44 j
030		Trijntje Pieters	Nw.Kr.L.	21 apr 1808	23 j
031		Fokje Sjoerds	Kolmzwg	10 mei 1808	07 j
031		Wijtze Jans	Kolmzwg	21 mei 1808	70 j
031		Grietje Wepkes	W.geest	08 mei 1808	43 j	Helder Jan Jansen m
031		Geert Pieters	Kollum	04 mei 1808	61 j
031		Sijtske Sipkes	Kollum	10 mei 1808	57 j	Luitjen Alberts m ovl
031	Boon	Jan Johannes	Kollum	18 mei 1808	61 j
031		Pieter Jans	Kollum	22 mei 1808	48 j
031		Klaas Wijtzes	Kollum	24 mei 1808	52 j
031		Aukje Cornelis	Kollum	27 mei 1808	11 j
031		Folkert Pytters	Ausbuurt	03 mei 1808	60 j
031	Siccama	Evert Louwes	Burum	06 mei 1808	03 j	Siccama Louw Elzes v
031	Ruiter	Geertje	Burum	17 mei 1808	70 j
031		Hendrik Engberts	Nw.Kr.L.	25 mei 1808	0,7j
032		Albert Luxks	Kolmzwg	09 jun 1808	37 j
032		Wijtske Jentes	Kolmzwg	21 jun 1808	52 j
032		Dirk Clazes	W.geest	12 jun 1808	01 j	Claas Beerents v
032		Luitjen Johannes	W.geest	16 jun 1808	52 j
032		Jurjen Coerts	W.geest	27 jun 1808	27 j
032		Feijke Clazes	Kollum	02 jun 1808	12 j	Claas Popkes v
032		Jantje Andries	Kollum	21 jun 1808	22 j
032	Andrea	Gerrit Jan Casparus	Ausbuurt	26 jun 1808	18 j
032		Gosse Everts	Burum	29 jun 1808	24 j
033		Haije Foppes	Kolmzwg	04 jul 1808	25 j
033		Reintje Sijtzes	Kolmzwg	04 jul 1808	68 j
033		Jelske Beerents	W.geest	09 jul 1808	07 m
033		Evert Jaspers	Kollum	05 jul 1808	06 j
033	Lubbers	Janke Wessels	Kollum	23 jul 1808	05 w
033		Grietje Minzes	Kollum	28 jul 1808	38 j
033		Trijntje Minkes	Burum	14 jul 1808	0,5j	Minke Louwes mr
033	Bos 	Mijntje Pieters	Burum	26 jul 1808	75 j
034		Hiltje Jelles	Kolmzwg	23 aug 1808	78 j	Uilke Sijtzes m ovl
034		Date Dates	W.geest	11 aug 1808	44 j
034		Riemer Hendriks	W.geest	18 aug 1808	70 j
034		Minke Wouters	W.geest	29 aug 1808	76 j	Wessel Jilkes m ovl
034		Aafke Harmanus	W.geest	31 aug 1808	53 j	Johannes Femmes m ovl
034		Gosse Pieters	W.geest	31 aug 1808	78 j
034 		Jelle Jarigs	Oudw.	26 aug 1808	10 j
034		Sjoukje Joosten	Kollum	03 aug 1808	31 j
034		Wijtske Jans	Kollum	18 aug 1808	52 j	Ette Jacobs m ovl
034		Baukjen Wijbes	Kollum	23 aug 1808	63 j	Jacob Ellens m
034		Japke Paulus	Kollum	24 aug 1808	28 j	Pieter Martens m
034		Claas Minnes	Kollum	29 aug 1808	65 j
034		Jacob Ellens	Kollum	29 aug 1808	78 j
034		NN Louws	Burum	18 aug 1808	00d	Louw Cornelis v
034		NN Klazes	Burum	24 aug 1808	00d	Claas Rinzes v
034		Ried Gerrits	Burum	25 aug 1808	72 j
034		Maijke Bartels	Burum	28 aug 1808	16 j
035		Wijtske Ringers	Kolmzwg	18 sep 1808	34 j
035		Wijbe Wijbes	W.geest	27 sep 1808	70 j
035		Jantje Harmens	Oudw.	10 sep 1808	0,5j	Harmen Jelles v
035		Sijtze Ballings	Oudw.	25 sep 1808	60 j
035		Albert Alberts	Oudw.	26 sep 1808	66 j		schipper uit Wildervank
035		Sieger Wessels	Oudw	27 sep 1808	14 j
035		Aafke Sipkes	Kollum	05 sep 1808	35 j
035	Groenland	Jacob Annes	Kollum	08 sep 1808	38 j
035		Willem Roelofs	Kollum	13 sep 1808	36 j
035		Grietje Jans	Kollum	14 sep 1808	08 j	Schroor J.J. vader
036		Maijke Tjebbes	Kollum	19 sep 1808	30 j
036		Jetske Tjebbes	Kollum	21 sep 1808	23 j
036		Ietske Tjeerds	Kollum	24 sep 1808	70 j
036	Knipmeijer	Hendrik	Kollum	25 sep 1808	65 j
036		Hendrik Tijssens	Ausbuurt	14 sep 1808	40 j
036		Heerdje Lubberts	Burum	02 sep 1808	22 j
036		Jan Piers	Burum	03 sep 1808	60 j
036		Tjeerd Wijbrens	Burum	06 sep 1808	64 j
036		Koene Jans	Burum	08 sep 1808	43 j
036		Willem Pytters	Burum	15 sep 1808	78 j
036		Janke Jans	Burum	18 sep 1808	08 j
036		Iebeltje Koenes	Burum	20 sep 1808	06 j
036		Doeke Cornelis	Burum	23 sep 1808	41w	Cornelis Pieters v
036		Siktje Sikkes	Burum	26 sep 1808	20w
036		Lubbert Koenes 	Burum	30 sep 1808	04 j
036		Martje Jans	Burum	30 sep 1808	71 j	Jelle Rijkles m ovl
037		Cornelis Jans	Nw.Kr.L.	10 sep 1808	??	Jan Lubberts v
037		Grietje Clazes	Nw.Kr.L.	19 sep 1808	??	Cornelis Clazen m ovl
037		Janke Gerrits	Nw.Kr.l.	30 sep 1808	??	Gerrit Rinses v
037		Foppe Piebes	Kolmzwg	23 okt 1808	70 j		geallimtrd
037		Minke Jelkes	W.geest	02 okt 1808	17 j
037		Johannes Oenes	W.geest	16 okt 1808	88 j		bijna geallimtrd
037		Klaaske Roelofs	W.geest	26 okt 1808	03 j
037		Kobus Roelofs	W.geest	28 okt 1808	09 j
037		Gerben Clazens	Kollum	04 okt 1808	12w
037		Hiltje Hendriks 	Kollum	04 okt 1808	42 j
038		Dirk Beerents	Kollum	08 okt 1808	52 j
038		Geertje Geerts	Kollum	09 okt 1808	100j	Minnen Engelbert v ovl	laatste man, geallimtrd
038	Semler	Jurjen Melchers	Kollum	14 okt 1808	58 j		geallimtrd
038		Pietje Jans	Kollum	17 okt 1808	72 j		geallimtrd
038		Jacob Douwes	Kollum	21 okt 1808	02 j	Douwe Wiggers v
038		Eetze Rinzes	Kollum	21 okt 1808	1,5j	Rinse Jans v
038		Grietje Lieuwes	Kollum	30 okt 1808	66 j
038		Trijntje Jans	Kollum	31 0kt 1808	20 j	Feitsma J.J. vader
038		Dirk Jacobs	Ausbuurt	26 okt 1808	25 j
038		Jacob Harmens	Burum	01 okt 1808	32w	Harm Eijkes v
038		Dirk Jilderts	Burum	06 okt 1808	69 j
038		Durk Folkerts	Burum	07 okt 1808	70 j
038		Anne Jans	Burum	15 okt 1808	13 j	Top Jan vader
038		Alle Tjeerds	Burum	18 okt 1808	50 j
039		Jan Johannes	Burum	20 okt 1808	02 j
039		Folkertje Nannings	Burum	21 okt 1808	55 j
039		Jacob Durks	Burum	22 okt 1808	11w	Dirk Jacobs v
039		Pietter Louwes	Burum	27 okt 1808	11 j
039		Marijke Gerrits	Oudw.	08 nov 1808	36 j
039		Tettje Clazes	Oudw.	21 nov 1808	59 j	Siegers E. m
039		Roelof Alberts	Oudw.	27 nov 1808	56 j
039		Antje Ietes	Kollum	04 nov 1808	28 j
039		Lammert Everts	Kollum	07 nov 1808	44 j
039		Pieter Rinzes	Kollum	09 nov 1808	01 j	Rinse Everts v
039		Lijsbert Tjerks	Kollum	10 nov 1808	25 j	Cloppenburg Willem Jans	man
039		Cornelis Takes	Kollum	11 nov 1808	16w	Teeke Tomas v
040		Maijke Everts	Kollum	11 nov 1808	74 j
040		Antje Cornelis	Kollum	17 nov 1808	26w	Cornelis Johannes v
040		Wisse Tjeerds	Kollum	20 nov 1808	27 j
040		Jan Rijkles	Kollum	26 nov 1808	75 j
040		Antje Martens	Kollum	28 nov 1808	01 j	Top Marten Lieuwes,v 
040		Feijke Jans	Burum	10 nov 1808	05 j	Jan Feijkes v
040		Aukjen Scheltes	Burum	14 nov 1808	36 j		geallimtrd
040		Jacob Clazens	Burum	15 nov 1808	32 j
040		Aaltje Jannes	Burum	21 nov 1808	85 j	Gosse Foekes m ovl
040		Tjeerd Martens	Burum	21 nov 1808	35 j
040		Trijntje Wijbrigs	Burum	23 nov 1808	23 j	Wijbrig Geerts mr
040		Jetske Geerts	Nw.Kr.L.	20 nov 1808	??
041		Trijntje Lieuwes	Kollum	01 dec 1808	68 j	Ids Jacobs m ovl
041		Douwe Jelles	Kollum	03 dec 1808	02 j	Jelle Sijmens v
041		Hendrik Jans	Kollum	04 dec 1808	48 j
041		Jacob Clazes	Kollum	06 dec 1808	61 j		geallimtrd
041		Heine Melles	Kollum	08 dec 1808	50 j		geallimtrd
041		Antje Geerts	Kollum	14 dec 1808	02 j	Geert Jacobs v
041		Lutske Sijmens	Kollum	15 dec 1808	30 j
041		Marten Koenes	Kollum	15 dec 1808	53 j
041	Wassenaar	Wessel	Kollum	16 dec 1808	20w	Wassenaar Pieter,v
041		Bonne Freerks	Kollum	21 dec 1808	83 j		geallimtrd
041		Antje Ottes	Kollum	24 dec 1808	82 j	Johannes Wijbrens m ovl
041		Baukjen Hendriks	Kollum	30 dec 1808	20 j	Hendrik Clazes v
041		Albert Hemmes	Burum	03 dec 1808	07 j
041		Jacob Geerts	Burum	17 dec 1808	48 j
042		Dieuwke Pieters	Burum	27 dec 1808	01 j	Pieter Roelofs v
042	Schroor	Pieter Jans	Burum	28 dec 1808	56 j
042		Wieger Wopkes	Burum	29 dec 1808	14 j
042		Pietje Wopkes	Burum	29 dec 1808	11 j
042		Gerrit Lippes	Burum	31 dec 1808	13 j
042		Hendrik Jans	Nw.Kr.L.	27 dec 1808	04m	Jan Jans v
043		Mettje Alles	Kolmzwg	24 jan 1809	52 j		6 k
043		Iebeltje Clazes	W.geest	16 jan 1809	80 j		2 k,geallimtrd
043		Jelkjen Egberts	W.geest	20 jan 1809	76 j		3 k,5 kk
043		Hendrik Siedzes	Oudw.	19 jan 1809	70 j		2 k,geallimtrd
043		Antje Baukes	Kollum	05 jan 1809	07 j
043		Dieuwke Janzen	Kollum	07 jan 1809	01 j		geallimtrd
043		Gerben Clazens	Kollum	11 jan 1809	60 j	Lijftg Hendriks vr	1 k
043		Sijtske Clazes	Kollum	11 jan 1809	80 j		1 dochter
044		Aatje Louwes	Kollum	13 jan 1809	40 j		3 k,1k 2e huw,geald
044		Hedje Wigbolts	Kollum	17 jan 1809	04 j
044		Aukje Jans	Kollum	26 jan 1809	19 j		moeder erfgenaam
044		Freerk Jacobs	Burum	03 jan 1809	40 j		4 k
044		Pieter Hendriks	Burum	03 jan 1809	17 j
044		Metske Louwes	Burum	06 jan 1809	71 j		4 k
044	Zwalf	Hendrik	Burum	11 jan 1809	78 j		3 k,geallimtrd
044		Wijtske Harkes	Burum	22 jan 1809	74 j		3 k,geallimtrd
044		Wouter Eelkes	Nw.Kr.L.	31 jan 1809	40 j		5 k,arm
045		Ype Luitjens	W.geest	15 feb 1809	72 j		3 k,9 kk
045		Yttje Sijbes	Oudw.	02 feb 1809	27 j		1 k
045		Albert Tjerks	Kollum	02 feb 1809	19 j
045		Cornelis Clazes	Kollum	09 feb 1809	64 j		1 k,geallimtrd
045		Aafke Jans	Kollum	10 feb 1809	05 j
045		Jan Hendriks	Kollum	17 feb 1809	40 j		2 k
045		Gerritje Jans	Kollum	22 feb 1809	03 j
045		Falk Harkes	Burum	10 feb 1809	01 d
045		Frans Teekes	Nw.Kr.L.	03 feb 1809	??		2 k
045		Gerrit Romkes	Nw.Kr.L.	14 feb 1809	38 j	Romke Gerrits erfgn
046		Willem Ykes	W.geest	02 mrt 1809	21 j
046		Fintje Bartels	W.geest	07 mrt 1809	15 j		vader erfgn
046		Luitjen Ykes	W.geest	09 mrt 1809	04 j
046		Antje Pieters	Oudw.	12 mrt 1809	36 j		3 k
046		Wijtske Willems	Kollum	08 mrt 1809	18 j		geallimtrd
046		Geeske Jans	Kollum	26 mrt 1809	10 j		geallimtrd
046		Folkje Jans	Burum	02 mrt 1809	5,5j
046		NN Sjoukes	Burum	13 mrt 1809	01 d
047		Bedske Meinerts	W.geest	22 apr 1809	73 j	Johannes Meinerts erfgn
047		Sijbe Jans	W.geest	22 apr 1809	66 j		4 k geallimtrd
047		Maria Hilbrands	W.geest	22 apr 1809	16 j		vader erfgn
047		IJttje Brands	W.geest	27 apr 1809	20 j		vader erfgn
047		Antje Goitzens	Oudw.	02 apr 1809	10 j
047		Sara Willems	Kollum	01 apr 1809	14 j		geallimtrd
047		Jacob Tjebbes	Kollum	02 apr 1809	53 j		5 k
047		Johannes Wiegers	Kollum	04 apr 1809	23 j
047		Falk Tjallings	Kollum	09 apr 1809	0,5j
047		NN Luitjens	Kollum	10 apr 1809	03 d
047		Pietertjen Tjerks	Ausbuurt	25 apr 1809	33 w
047		Hiltje Jacobs	Burum	01 apr 1809	04wj
047		Grietjen Alberts	Burum	01 apr 1809	75 j	Lubbert Jans Cla? erfgn
047		Romke Gerrits	Burum	06 apr 1809	73 j		4 k
047		Gerlske Hendriks	Burum	18 apr 1809	16 j
047		Trijntje Harmens	Burum	21 apr 1809	06w
048		Lieuwe Sjoerds	W.geest	20 mei 1809	40 j		5 k
048		Jan Sjoeks	Oudw.	17 mei 1809	43 j		2 k
048		Sijbren Klazes	Kollum	04 mei 1809	76 j		3 k
048		Anje Cornelis	Kollum	13 mei 1809	01 j
048		Johanna M.H.Frederik	Kollum	21 mei 1809	72 j
048		Sijke Repkes	Kollum	24 mei 1809	54 j		5 k, 2kk
048		Jacob Durks	Kollum	27 mei 1809	54 j		1 k
048		Tjitske Jans	Kollum	27 mei 1809	57 j		3 k
048		Jan Jelles	Burum	10 mei 1809	?? 		6 k
048		Doetje Gerbens	Burum	13 mei 1809	73 j		1 k,geallimtrd
048		Tjitske Ypes	Burum	14 mei 1809	06w
048		Pieter Bouwes	Burum	09 mei 1809	27 j
048		Marten Sijtzes	Nw.Kr.L.	01 mei 1809	??
049		Aaltje Jans	W.geest	01 jun 1809	15 m
049		Geeske Freerks	W.geest	07 jun 1809	09 m
049		Yttje Johannes	W.geest	17 jun 1809	05 j 		
049		Jan Doedes	Oudw.	10 jun 1809	21 j		geallimtrd
049	Broek-Haersma v.d.	Mevr. M.C.	Kollum	15 jun 1809	46 j
049		Gerrit Jacobs	Kollum	18 jun 1809	72 j		geallimtrd
049		Reinder Jans	Kollum	19 jun 1809	67 j		geallimtrd
049		Anje Jelles	Kollum	27 jun 1809	06 m
049		Trijntje Siegers	Nw.Kr.L.	06 jun 1809	??		3 k
049		Luurtske Brands	Nw.Kr.L.	11 jun 18091 	??
049		Jacob Jurjens	Kollum	04 jul 1809	55 j	Pieter+Jeltje Jurjens erf	Minke Jans Coerts erfg
050		Gertje Dirks	Kollum	08 jul 1809	22 j		moeder erfgn
050		Janke Wiegers	Kollum	26 jul 1809	75 j		1 k,1kk
050		Klaas Ruurds	Burum	24 jul 1809	16w
051		Antje Sijbes	Oudw.	18 aug 1809	04 j
051	Wendt de	Eco	Kollum	01 aug 1809	84 j		3 k,2 kk
051		Sijbolt Ruurds	Kollum	02 aug 1809	71 j		4 k,geallimtrd
051		Trijntje Willems	Kollum	10 aug 1809	71 j		1 k,geallimtrd
051		Abele Willems	Kollum	10 aug 1809	01 j
051		Tetske Beerents	Kollum	22 aug 1809	15 j		moeder erfgn
051		Sjoerd Christoffels	Kollum	22 aug 1809	06 j		vader erfgn
051	Braak	Augustus C.G.	Kollum	30 aug 1809	09 m
051		Rinse Aafkes	Burum	16 aug 1809	01 j		geallimtrd
052		Aate Willems	Kolmzwg	01 sep 1809	74 j		4 k
052		Trijntje Jacobs	Kolmzwg	22 sep 1809	66 j		4 k
052		Fokke Dates	W.geest	14 sep 1809	18m		moeder erfgn
052		Maria W{U}ildriks	Kollum	01 sep 1809	25w
052		Oenze Bordzes	Kollum	02 sep 1809	90 j		4 k
052		Geeske Sjoerds	Kollum	23 sep 1809	62 j		7 k
052	Kloppenburg	Jan Willems	Kollum	27 sep 1809	18m		vader erfgn
052		Pieter Fransen	Kollum	30 sep 1809	88 j		7 k,1 kk
053		Antje Lieuwes	Kolmzwg	07 okt 1809	51 j		3 k
053		Antje Jacobs	W.geest	16 okt 1809	??	Ettje+Wijke Drieuwes erf	 
053		Jan Alderts	Kollum	07 okt 1809	75 j		3 k
053		Roelof Willems	Kollum	14 okt 1809	05 j		moeder erfgn
053		Sijmen Jelles	Kollum	15 okt 1809	07 j	
053		Akke Sijbes	Kollum	17 okt 1809	73 j	Antje Reinja erfgn
053		Hinke Jacobs	Kollum	19 okt 1809	55 j	Tabe Jacobs erfgn
053		Martje Haijes	Kollum	20 okt 1809	68 j		2 k,geallimtrd
053		Klaas Taekes	Burum	18 okt 1809	65 j		6 k,geallimtrd
053		Hijke Willems	Burum	27 okt 1809	02 j
053		Jouke Sijmens	Burum	29 okt 1809	36 j		3 k,geallimtrd
054		Hiske Fokkes	Kolmzwg	22 nov 1809	25 j		moeder erfgn
054		Maijke Aukes	Kolmzwg	16 nov 1809	05 j
054		Antje Andries	W.geest	25 nov 1809	60 j		3 k
054		Rindert Everts	W.geest	30 nov 1809	80 j		4 k,geallimtrd
054		IJttje Alles	Oudw.	19 nov 1809	72 j		1 k
054		Sjoukjen Ypes	Kollum	07 nov 1809	42 j		2 k,geallimtrd
054		Sijtske Pieters	Kollum	13 nov 1809	04 d
054		Tjitske Folkerts	Kollum	16 nov 1809	67 j		geallimtrd
054		Elske Geerts	Kollum	20 nov 1809	73 j		3 k
054		Jacob Harmens	Burum	03 nov 1809	08w
054		Antje Rieds	Burum	19 nov 1809	35 j		2 k
054		Hendrik Ants	Nw.Kr.L.	05 nov 1809	?? j		5 k
055		Wieger Jans	Kolmzwg	15 dec 1809	73 j	Tjeerd Freerks erfgn
055		Tjerk Jochems	Kollum	19 dec 1809	39 j		broer+zus erfgn
055		Eelkje Jantjes	Kollum	21 dec 1809	04 j		geallimtrd
055		Lammert Pieters	Kollum	23 dec 1809	60 j		3 k
055		Lubbert Uitjes	Kollum	30 dec 1809	73 j		1 dochter
055		Bote Jans	Burum	04 dec 1809	36 j
055		Grietje Wouters	Nw.Kr.L.	07 dec 1809	??		geallimtrd
055		Pieter Jacobs	Nw.Kr.L.	31 dec 1809	58 j		6 k
056		Hendrik Koenes	W.geest	28 jan 1810	63 j		4 k
056		Jacob sijbes	Oudw.	27 jan 1810	79 j		1 zoon
056		Libbe Geerts	Kollum	14 jan 1810	09 j
056		Jeltje Alles	Kollum	23 jan 1810	70 j		3 k,geallimtrd
056		IJpkje Sijbrandus	Kollum	29 jan 1810	84 j		2 k,geallimtrd
056		Fenneke Pieters	Burum	09 jan 1810	40 j		7 k
056		Antje Cornelis	Burum	13 jan 1810	13 j
056		Gosling Alberts	Burum	28 jan 1810	48 j		4 k,geallimtrd
056		Jan Hendriks	Burum	31 jan 1810	74 j		2 k,geallimtrd
057		Durk Fokkes	Kolmzwg	20 feb 1810	33 j		6 k
057		Froukje Jacobs	Kollum	08 feb 1810	53 j		6 k
057	Nauta	Trijntje Sjoukes	Kollum	08 feb 1810	44 j		4 k
057		Geeske Klazes	Kollum	20 feb 1810	31 j		5 k
057		Janke Klazes	Burum	08 feb 1810	65 j		6 k+1k uit 2e huw.
057		Cornelis Nitters	Burum	13 feb 1810	03 j
057		Jarig Romkes	Burum	28 feb 1810	02 d
058		Rinske Luitjens	Oudw.	24 mrt 1810	41 j		7 k
058		Antje Wijbes	Kollum	07 mrt 1810	61 j		8 k,geallimtrd
058		Geeske Ants	Kollum	21 mrt 1810	40 j		2 broers erfgn
058		Everhardus Jans	Kollum	21 mrt 1810	01 j
058		Rinske Alberts	Kollum	22 mrt 1810	02 j
058		Cornelis Joukes	Kollum	26 mrt 1810	64 j		4 k
058		Aukje Pieters	Kollum	26 mrt 1810	04 w
058		Arjen Alkes	Burum	27 mrt 1810	60 j	Alke+Hendrik Egberts	erfgn
058		Maijke Sijbrands	Burum	29 mrt 1810	41 j		geallimtrd
059		Lurk Pieters	W.geest	06 apr 1810	73 j		3 k+2 kk
059		Nammen Sasses	W.geest	08 apr 1810	44 j		4 k
059		Mient Johannes	W.geest	08 apr 1810	62 j		4 k
059		Hendrik Baukes	W.geest	13 apr 1810	14 d
059		Jitze Willems	Oudw.	06 apr 1810	08 d
059		Jelkjen Siedzes	Oudw.	06 apr 1810	05 j
059		Harmen Johannes	Oudw.	16 apr 1810	62 j		2 zusters+5 zusters k
059		Jan Teunis	Kollum	14 apr 1810	68 j		2 k,geallimtrd
059	Vlint	Trijntje Elles	Burum	07 apr 1810	70 j		1 k,geallimtrd 
059		Hendrik Jans	Burum	22 apr 1810	04 j		moeder erfgn
060		Antje Oedzes	Kolmzwg	15 mei 1810	62 j		3 k,geallimtrd
060		Wiskje Johannes	Oudw.	09 mei 1810	69 j		3 k
060		Aukje Johannes	Oudw.	16 mei 1810	67 j		zusters k erfgn
060		Grietje Everts	Kollum	11 mei 1810	41 j		4 k
060		Jetske Baukes	Kollum	06 mei 1810	80 j		3k+3kk
060	Talma	NN 	Kollum	04 mei 1810	14 d
060		Lieuwe Rommerts	Kollum	14 mei 1810	04 w
060		Wigger Hendriks	Kollum	17 mei 1810	20 j
060		Trijntje Jans	Kollum	28 mei 1810	72 j		1 k,geallimtrd
060		NN Johannes	Burum	04 mei 1810	03 d
060		Marijke Nitterts	Burum	30 mei 1810	1,5 j
060		Hendrik Hendriks	Nw.Kr.L.	25 mei 1810	32 j
061		Grietje Jelmers	Kolmzwg	19 jun 1810	80 j		3 k,geallimtrd
061	Broersma	Minse Abes	Kollum	04 jun 1810	04 w
061		Sijtze Sipkes	Kollum	21 jun 1810	16 j		1 broer,3 zussen erfgn
061		Aukje Paulus	Kollum	22 jun 1810	32 j		3 brs,1 z,1zustrs k erf 
061	Pol	Cornelis Jans	Burum	15 jun 1810	40 j		4 k,geallimtrd
061		Antje Gabes	Burum	27 jun 1810	68 j		neven,nichten erfgn
062		Rindet Sijbes	W.geest	03 jul 1810	64 j		8 k
062		Trijntje Alberts	Oudw.	06 jul 1810	81 j		2 k,geallimtrd
062		Betske Bouwes	Kollum	16 jul 1810	25 j		moeder erfgn
062		Abel Klazres	Burum	06 jul 1810	06 j
062		Aukjen Eltjens	Burum,	11 jul 1810	15 w
062		Markus Klazes	Burum	12 jul 1810 	20 w
063		Aukje Hendriks	Kollum	05 aug 1810	83 j		2 k,geallimtrd
063		Tabe Jacobs	Kollum	25 aug 1810	48 j		7 k
063		IJe Wigbolts	Kollum	26 aug 1810	75 j		1 k,gealimtrd
063	Zwaag v.der 	E.P.[w.Steinfort]	Ausbuurt	21 aug 1810	46 j		2k,w te Steinfort
063		Sara Meinderts	Burum	23 aug 1810	36 j		4 k
064		Dijttje Martens	Kollum	28 sep 1810	58 j		4 k,1kk
064		Wijke Bienzes	Kollum	29 sep 1810	74 j		geallimtrd
064		Albert Jelles	Burum	14 sep 1810	54 j		7 k
065		Eelke Sijtzes	Oudw.	28 okt 1810	08 w
065	Tol	Harmen Jans	Kollum	02 okt 1810	62 j		1 k
065		Wouter Jans	Kollum	16 okt 1810	66 j		2 k,geallimtrd
065		Eelke Meinerts	Kollum	26 okt 1810	78 j		3 k,3 kk
065		Claas Tjebbes	Burum	24 okt 1810	46 j		4 k
065		Jouke Pieters	Burum	08 okt 1810	??		3 k
066		Albertje Jurjens	Oudw.	15 nov 1810	40 j		4 k
066		Sjoerdje Wiegers	Kollum	13 nov 1810	69 j	Rienk Johannes erfgn
066		Hiltje Geerts	Kollum	16 nov 1810	65 j		2 k,geallimtrd
066		Antje Heines	Ausbuurt	07 nov 1810	36 j		4 k
066		Bouwe Abels	Burum	03 nov 1810	13 j
066		Jacob Falks	Nw.Kr.L.	26 nov 1810	??	Botske Falks erfgn
067		Jan Jacobs	Kolmzwg	19 dec 1810	30 j
067		Jacob Siedzes	W.geest	30 dec 1810	04 j
067		Jetske Siedzes	Oudw.	05 dec 1810	1,5j
067		Pieter Wijbes	Kollum	08 dec 1810	83 j		6 k
067		Eelke Elzes	Kollum	16 dec 1810	38 w
067		Luitjen Johannes	Ausbuurt	19 dec 1810	01 j
067		Pieter Jans	Burum	02 dec 1810	3,25j
068		Douwe Jans	Kolmzwg	15 jan 1811	46 w
068		E. Siegers	Oudw.	08 jan 1811	65 j		8 k
068		Pieter Wildriks	Kollum	26 jan 1811	64 j		2 k
068		Sijmen Jans	Burum	01 jan 1811	22 j
068		Hessel Jannes	Burum	01 jan 1811	14 j
069		Jitske Jans	W.geest	03 feb 1811	41 j		5 k
069		Riemke Jilles	Oudw.	04 feb 1811	58 j		1 k
069		Aagtje Klazes	Kollum	05 feb 1811	50 j		2 k,geallimtrd
070		Antje Jacobs	Kolmzwg	04 mrt 1811	22 j		geallimtrd
070		Wijtske Sijes	Kolmzwg	05 mrt 1811	02 j
070		Teetske Hessels	W.geest	15 mrt 1811	60 j		4 kk
070		Jelle Klazes	Oudw.	31 mrt 1811	72 j		6 k
070		Wijtske Martjens	Kollum	02 mrt 1811	08 w	moeder erfgn
070		Cornelis Doekes	Kollum	13 mrt 1811	42 j		broer+zus erfgn
071		Ietske Wijtzes	W.geest	12 apr 1811	20 j		moeder erfgn
071		Jeltje Baukes	Oudw.	13 apr 1811	62 j		7 k
071		Grietje Pijttjes	Kollum	08 apr 1811	03 d		moeder erfgn
071	Groenland	Anne	Kollum	10 apr 1811	73 j		3 k,3 kk
071		Pieter Jans	Kollum	10 apr 1811	01 d
071		Jantje Lieuwes	Kollum	11 apr 1811	39 j		3 k,geallimtrd
071		Hendrik Klazes	Kollum	16 apr 1811	66 j		2 k
071		Tiete Annes	Kollum	26 apr 1811	42 j		4 k
071		Harke Bienzes	Kollum	30 apr 1811	72 j		3 k
071		Jan Tjerks	Burum	11 apr 1811	63 j		1 k
071		Aafke Gerrits	Nw.Kr.L.	23 apr 1811	??		vader erfgn
072		Sijtske Rinderts	Kolmzwg	13 mei 1811	32 j		5 k
072		Tettje Pieters	Kollum	08 mei 1811	49 j		1 k
072		Egbert Eelkes	Kollum	09 mei 1811	04 d
072		Hendrik Hoppes	Kollum	17 mei 1811	29 j		2 k
072	Bewie		Burum	09 mei 1811	03 j
072	Barnjers	Aukje	Burum	13 mei 1811	01 j
073		Alle Eelkes	Kollum	06 jun 1811	05 w
073	Damstra	Koert Klazes	Kollum	08 jun 1811	06 j
073		Pieter Annes	Kollum	26 jun 1811	10 w
073		Antje Harkes	Burum 	15 jun 1811	19 j
074		Jan Dirks	W.geest	30 jul 1811	28 j		2 k,geallimtrd
074		Janke Jans	W.geest	30 jul 1811	2,5j		geallimtrd
074		Wijtske Alberts	Kollum	19 jul 1811	20 j		moeder erfgn
074		Sipkje Jans	Burum	23 jul 1811	31 j		2 k
075		Hendrik Louwes	Kolmzwg	17 aug 1811	53 j		6 k
075		Sijbren Jans	Kolmzwg	25 aug 1811	70 j		1 zoon
075		Antje Sijbes	W.geest	11 aug 1811	30 j		3 k
075		Folkert Wisses	W.geest	08 aug 1811	74 j		1 k
075		Aafke Wessels	Kollum	04 aug 1811	80 j		3 k
075		Tietje Alderts	Kollum	10 aug 1811	02 j
075		Hiltje Abes	Kollum	31 aug 1811	04 w
075		Fokke Tjeerds	Burum	11 aug 1811	04 w
075		Eeuwe Ennes	Burum	11 aug 1811	75 j		5 k
075		Trijntje Hendriks	Burum	14 aug 1811	21 j
075	Postma	Sijbregje	Burum	30 aug 1811	59 j		broers+zus
075		Aukje Jacobs	Nw.Kr.L.	14 aug 1811	20 j		1 k
075		Baukje Tomas	Nw.Kr.L.	30 aug 1811	??		5 k+9k 2e huw
076		Bartel Wijbes	W.geest	17 sep 1811	84 j		5 k,2 kk
076		Aafke Jans	Kollum	14 sep 1811	32 j		1 k
076		Jantje Abels	Kollum	19 sep 1811	62 j		5 k
076		Jan IJkes	Burum	05 sep 1811	21 w
077	Ritsma	Antje Klazes	Kollum	01 okt 1811	11 w
077		Albert Jelles	Kollum	02 okt 1811	01 j
077		Dettje Pieters	Kollum	04 okt 1811	76 j		geallimtrd
077		Dieuwke Dirks	Kollum	12 okt 1811	19 j		geallimtrd
077		Wijtske Pieters	Kollum	16 okt 1811	59 j		1k,geallimtrd
077		Cornelis Heinzes	Kollum	28 okt 1811	50 j		1 k,geallimtrd
077		Saakje Dirks	Burum	05 okt 1811	01 d
077		Romkje Kornelis	Burum	09 okt 1811	19 j
077		Trijntje Hendriks	Nw.Kr.L	20 okt 1811	??	Fokke Karsten erfgn
077		Jacob Meinderts	Nw.Kr.L.	24 okt 1811	??
078		Elze Meinders	Kollum	16 nov 1811	33 j		2 broers,3 broers k erf
078		Klaas Jans	Kollum	19 nov 1811	74 j		7 k
078		Roelof Klazes	Kollum	24 nov 1811	24 j		moeder erfgn
078		Johannes Cornelis	Kollum	25 nov 1811	69 j		4 k
078		Trijntje Haskes [?]	Kollum	26 nov 1811	35 j		geallimtrd
078		Pieter Cornelis	Burum	19 nov 1811	08 d
079		Wijtske Jacobs	Kolmzwg	23 dec 1811	77 j		5 k
079		Ettje Wessels	Oudw.	20 dec 1811	0,5 u
079		Egbert Pieters	Kollum	21 dec 1811	11 w
079		Jan Andries	Kollum	23 dec 1811	73 j		1 k
079		Trijntje Geerts	Kollum	25 dec 1811	63 j		2 k,geallimtrd
079		Hiltje Wiggers	Burum	19 dec 1811	62 j		2 k,geallimtrd
079		Antje Annes	Burum	23 dec 1811	45 j		geallimtrd


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.