Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Militairen in leger en marine van Napoleon 1810-1813 uit de gemeente Kollumerland c.a.
J. Paasman


Aderie, Jacob Simons, geb.Kollumerzwaag 28.07.1788, zoon van Symon Jans en Sipkjen Jacobs; Loteling lichting 1808 mairie Burum; 9e regt.artillerie te voet; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 20..10.1812; Bronnen: nr.264 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22

Broersma, Abe Heddes , geb.in 1790; zoon van Hedde Broersma; loteling lichting 1790 mairie Kollum; Vervangen door Roelof Romkes Topstra dagloner te Buitenpost Bronnen: RAF toegang 8/4059 nr.201;

Broersma, Bouwe Jans, geb.Burum 02.03.1792, wonende te Ee, zoon van Jan Douwes Broersma en Wytske Tjeerds; loteling lichting 1812; 33e regt.lichte inf. (jagers); bij aanneming familienaam 17 jaar; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 26.10.1813 Bronnen: nr.277 van de lijst Vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Kollum fol.1v

Broersma, Hylke Broers, geb.te Nes (WD)02.09.1792, zoon van Broer Lieuwes en Gertje Hessels; Loteling lichting 1812 mairie Kollum; fuselier 12e regt.inf. wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 27.07.1813 Bronnen: nr.276 van de lijst. Vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22;

Boersma, Jetze Louws, geb. 23.03.1788 te Oudwoude zoon van Louw Douwes Boersma en Tetje Jans; loteling lichting 1808; 33e reg.lichte inf. (jagers), 4e bat., 4e comp.; bij aanneming familienaam wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 19.01.1812 uit Stettin; Bronnen: nr.285 van de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Oudwoude fol.44;

Burg, Tjeerd Tjitses van der, geb. te Oudwoude 04.04.1788, zoon van Tjitse Baukes van der Burg en Trijntje Tjeerds; Loteling lichting 1808 maire Oudwoude; 9e regt.artillerie te voet, 4e comp; bij aanneming familienaam 23 jaar; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 30.08.1812 uit Spandauw; Bronnen: nr.296 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22

Dijkstra, Dirk Roelofs, geb. te Kollum 24.09.1789, zoon van Roelof Dijkstra en Tjitske Durks Ype; Loteling lichting 1809 mairie Kollum; grenadier 2e regt., 1e bat., 1e comp.; bij aanneming familienaam 22 jaar; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 09.10.1812;opmerking: zie Sjoerd Dijkstra; Bronnen: nr.275 van de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Kollum fol.50.

Dijkstra, Sytze Martens, geb. in 1788, wonende te Burum, zoon van Marten Sytzes en Styntje Pieters Luimstra; Loteling lichting 1788 mairie Burum; moet in dienst daar zijn plaatsvervanger Wytbe Ytsens de Jong, schuitevoerder te Pingjum, op 16.06.1811 is gedeserteerd; 33e regt.lichte infanterie (jagers), 5e bat., 1e comp.; 23.05.1812 opgenomen in het militair hospitaal te Givet en aldaar 25.05.1812 overleden aan de gevolgen van koorts; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.3993 nr.12; 4023 nr.11 en 4052 nr.036; ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak D.nr.73;

Dijkstra, Sjoerd, glazenmaker-schilder, geb. te Kollum 23.09.1789 wonende aldaar, zoon van Roelof Zeilstra (!) en Tietske Ypey; Loteling lichting 1809; fuselier 09.11.1811 5e bat., 1e comp. 124e regt. inf. onder nr.3478; 02.12.1812 2e regt.van de Middellandse Zee; Opmerkingen: zie Dirk Roelofs Dijkstra met waarschijnlijk dezelfde moeder; Bronnen; RAF Collectie Visser

Sytze Djurres Doedens, bakker, geb. te Kollum 16.09.1791, wonende aldaar, zoon van Kollum Djurre Yskes Doedens en Antje Sytzes; loteling lichting 1811 mairie Kollum; 19.12.1812 soldaat 5e bat., 4e comp. 125 reg.inf. onder nr.5283; 12.03.1813 134e regt.inf.van linie; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 14.03.1813; Bronnnen: nr.268 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Veen(stra), Freerk Jans, geb.te Kollum 21.10.1790 te Kollum, wonende aldaar, zoon van Jan Alberts (overl.) en Aaltje Freerks; Plaatsvervanger voor Fedde Reitze de Vries ( geb.1790 lichting 1810) te Burum; krijgsmachtonderdeel onbekend; Wordt eind 1814 vermist; laatste berichxt 09.02.1813; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4059 nr.225; nr.272 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Kollum fol.47 t..n.v. Freerk Jans Veenstra

Veenstra, Jarig Jans, geb. in 1790 te Kollumerzwaag zoon van Jan Jarigs Veenstra, lichting 1810 mairie Oudwoude. Vervangen door Jurjen Jurjens Scholts te Harlingen; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4059 nr.210;

Feitsma, Enne Jans, geb.in 1789 wonende te Kollum, zoon van Jan Jans Feitsma; loteling lichting 1809 mairie Kollum; Vervangen door Jan Jacobs Zeewen te Zwaagwesteinde; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4055 nr.120

Ferwerda, Cornelis Jacobus, koopman, geb.07.1788 te Midlum, wonende te Kollum, gehuwd, zoon van Jacob Ages Ferwerda en Grietje Johannes Nieuwhof; plaatsvervanger voor Feitze Hanzes Hommema, (geb.1788 lichting 1808) canton Bolsward; 147e regt., 3e bat., grenadierscomp.; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 07.05.1813; Opmerkingen: ouders overleden; vader doopsgezind; contract met Jelle Jurjens Nauta te Heeg kennelijk niet doorgegaan; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4071 nr.456; toegang 26 inv.nr.54003 akte nr.170; nr.282 lijst van vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Fopstra, Roel Romkes, geb.te Kollum in 1782, wonende in Augsbuurt, namen ouders onbekend; Plaatsvervanger voor Abe Broersma, ( nadere gegevens onbekend) loteling canton Buitenpost Legeronderdeel onbekend; Bronnen: toegang 8 inv.nr.4059 nr.201

Vries, Eelke Roelofs de, geb. 06.05.1793 te Westergeest, zoon van Roelof Kobus de Vries en Aukjen Eelkes; loteling lichting 1813; 30e regt. inf. wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 10.1813 uit Mentz (=Mainz) Bronnen: nr.283 van de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22

Vries, Hinne Hayes de, geb. in 1793 wonende te Kollum, zoon van Haye Hennes de Vries; loteling lichting 1813 mairie Kollum; Vervangen door Gerson Leon, slager te Leeuwarden; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4068 nr.511

Vries, Henne Reitses de, geb.in 1788, wonende te Burum, zoon van Reitse Hennes de Vries, namen moeder niet bekend; Loteling lichting 1808 mairie Burgum; om onbekende redenen moet de loteling zelf in plaats van zijn plaatservanger Auke Autgers, werkman te Leeuwarden, in dienst; waarschijnlijk 74 Equipage van de vloot; bij aanneming familienaam 23 jaar; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr. 4039 nr.65 en 4052 nr.049; Register naamsaanname Burum fol.54v;

Groot, Willem Pieters de, geb. te Munster (Dld.)11.01.1788 zoon van Pieter de Groot en Grijtje Willems; vrijwilliger; fuselier 123e regt.inf., 1e bat., 1e comp.; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 10.02.1812; Opmerkingen: komt niet voor in RAF Collectie Visser; Bronnen: nr.281 van de lijst Vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Heloma, Klaas, kleermaker, geb.10.09.1785 te Kollum, zoon van Klaas Sjoukes Nauta en Rikje Wibes vrijwilliger; pukkelig; 23.10.1806 fuselier 5e regt.inf.; 06.01.1810 126e regt.inf.van linie onder nr.1095, 5e bat.,3e comp; Veldtochten 1807 t/m 1809; 21.05.1812 afgekeurd; Opmerkingen: wordt genoemd met de familienaam Heloma en de vader met de familienaam Nauta; Bronnen: RAF Collectie Visser;

Hermans, André, geb. te Groningen 01.01.1770 wonende te Kollum zoon van Henry en Jantje Tuinemans; vrijwilliger; 01.01.1809 6e reg. Holl.inf.; 02.10.1810 123e reg. inf.van linie onder nr.1809, 1e bat.4e comp, grenadierscomp 3e en 1e bat.; 02.10.1811 gedeserteerd uit het linkse kamp te Boulogne; bij verstek tot 7 jaar dwangarbeid veroordeeld; door de gendarmerie opgebracht; verstekvonnis op 04.01.1812 bevestigd; Bronnen: RAF Collectie Visser;

Hettes, Diederick, geb.te Kollum 02.05.1777, zoon van Hette Wigbolds en Grietje Dirks Groen; vrijwilliger; 13.03.1795 lancier regt. Bataafsche huzaren; 01.03.1808 Kon.Garde; 21.09.1810 2e garderegt.lanciers (lichte cavalerie) onder nr.348, 2e esk., 2e comp; Acties en Veldtochten: 1797 en 1805 aan boord op Texel; 1799 Nrd.Holland;1800 en 1801 Duitsland, 1805 Ulm en Oostenrijk,1806 Pruisen; 01.12.1811 gepensioneerd wegens gebrekkigheid; Opmerkingen: broer van Wigbold Hettes Schaafsma te Kollum; Bronnen: RAF Collectie Visser; Register naamsaanname Kollum fol.36v;

Hoekstra, Egbert Renses, geb. in 1789, wonende te Burum, zoon van Rense Egberts Hoekstra; naam van de moeder onbekend; Loteling lichting 1809 mairie Burum (?); legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 22, in ’s lands dienst; Bronnen: Register naamsaanname Burum fol.36;

Hoekstra, Roelof Cornelis, geb.te Burum in 1792, zoon van Cornelis Klazes en Engeltje Roelofs; Loteling lichting 1812 mairie Burum; fuselier 24e regt., 1e bat., 1e comp.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 01.06.1813; Bronnen: nr.263 van de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.263;

Horn, Lubbert Jans van der, geb.te Burum 14.08.1793 wonende aldaar, zoon van Lubert Jans van der Horn en Sjoukjen Cornelis; Loteling lichting 1813 mairie Burum; 30e regt.inf.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 22.10.1813; Bronnen: nr.265 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Ittema, Julius Dominicus Albertus, geb.in 1788, namen ouders niet bekend; Loteling mairie Kollum; moet vermoedelijk na 26.03.1812 in actieve dienst ter zee daar zijn plaatsvervanger Jacob Jans Zandstra op die datum is overleden; mogelijk 74 Equipage van de vloot; Opmerkingen: zie Jacob Jans Zandstra; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4039 nr.56 en 4051 nr.020;

Jans, Dymer, geb.te Burum 04.04.1789 wonende aldaar, zoon van Jan Dymers en Trijntje Jans; Loteling lichting 1809 mairie Burum; 09.11.1811 fuselier 124e regt. inf.van linie onder nr.3504, 5e bat., 3e comp. en 2e bat., 3e comp.; In 1813 gedeserteerd; Bronnen: RAF Collectie Visser;

Johannes, Bauke, geb.te Westergeest 12.10.1783 wonende aldaar, zoon van Johannes Femmes (overl.) en Aafke Hermanus (overl.); Plaatsvervanger voor Hendrik Klazes Bouma (geb.1789 loteling lichting 1809 mairie Veenwouden) te Driesum; 09.11.1811 124e regt.inf.van linie onder nr.3541, 5e bat., 4e comp., 2e bat., 3e comp.; in 1813 gedeserteerd en wordt in 1814 vermist; Opmerkingen: broer van Laan, Femme Johannes; Bronnen: RAF Collectie Visser; toegang 8 inv.nr.4055 nr.135; nr.289 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Johannes, Sikke, geb.te Kollum 01.02.1783, 15.05.1803 te Kollum gehuwd met Antje Sweitzes, zoon van Johannes Gerlofs en Antje Sikkes; vrijwilliger; 14e regt.curassiers 3e comp. wordt eind 1814 vermist; 1832: afwezig sedert de Russische Veldtocht van 1812; zijn laatste bericht: 06.02.1812; Opmerkingen: aangenomen niet teruggekeerd; Bronnen: nr.274 van de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22; BS Kollumerland overl.akte 30.06.1832 Antje Sweitzes;

Katsma, Berend Jans, dagloner, geb.te Burum 07.11.1788 woenden aldaar, zoon van Jan Jans Katsma en Geeske Berends; Plaatsvervanger voor Roelof Berends Riddersma (geb.1790 lichting 1810 mairie Burum) te Burum; pokdalig; 07.12. 1812 soldaat 124e regt.inf.van linie onder nr.5144, 5e bat., 3e comp.; 17.03.1813 134e regt.inf.van linie; Opmerkingen: trouwt in 1814 in de gemeente Kollumerland c.a.; Bronnen: RAF Collectie Visser; toegang 8 inv.nr.4062 nr.313; BS Kollumerland c.a. huw.akte 1814 nr.13

Keegstra, Klaas Rinses, geb.in 1792 wonende te Burum, zoon van Rinze Hessels Keegtra, loteling lichting 1812 mairie Burum; Vervangen door Jan Pieter van der Veer, metselaar te Leeuwarden; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4065 nr.393

Kiestra, Else Jans, geb. in 1788 wonende te Burum, zoon van Jan Elzes Kiestra, loteling lichting 1808 mairie Burum; Vervangen door Pieter Klazes de Vries, dagloner te Paesens; Bronnen: RAF toegang 8/4051 nr.033;

Kiestra, Johannes Jans, geb. in 1792, wonende te Burum, zoon van Jan Elzes Kiestra, loteling lichting 1812 mairie Burum; Vervangen door Willem Harmens Didot, wever te Leeuwarden; Bronnen: RAF toegang 8/4065 nr.392;

Kijlstra, Freerk Jurks, geb.te Kollum 29.07.1791 wonende aldaar, zoon van Jurk Gerrits en Aaltje Freerks; Loteling lichting 1811 mairie Kollum; 07.12.1812 soldaar 125e regt.inf.van linie onder nr. 5066, 5e bat., 4e comp.12.03.1813 fuselier 134e regt.inf.van linie, 5e bat., 4e comp.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 07.02.1813; 23.5.1813 opgenomen in het hospitaal te Spire (=Spier) en aldaar 09.06.1813 overleden aan de gevolgen van koorts; Bronnen: RAF Collectie Visser; nr.273 lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Genealogysk Jierboeken 1956 bldz. 27 nr.404; ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 150 K2 nr.404;

Koop, Rudmer Wybes, geb.in 1793 wonende te Westergeest, zoon van Wybe Rudmers Koop, loteling lichting 1813 mairie Oudwoude; Vervangen door Pieter Smeding te Harlingen; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4068 nr.491;

Kootstra, Auke Martens, geb. in 1792 wonende te Kollumerzwaag, zoon van Marten Jentes Kootstra Loteling lichting 1812 mairie Oudwoude; fuselier 72e regt.inf.van linie, 1e bat., 1e comp.; bij aanneming familienaam 20 jaar; 0.05.1813 opgenomen in het garnizoenshospitaal te Brussel en aldaar 23.05.1813 overleden aan de gevolgen van ‘gorge gangreneux’ (door koudvuur aangetaste keel ?); oud 21 jaar Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4046 nr.33; gem.Kollumerland c.a. (mairie Oudwoude), overl.akte 1813 nr.7 (Kooistra); ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 150 K1 nr.213; Register naamsaanname Oudwoude fol.11

Laan, Femme Johannes van der, dagloner, geb. te Westergeest 09.12.1791 wonende te Oudwoude, zoon van Johannes Femmes en Aafke Hermanus Loteling lichting 1812 mairie Oudwoude; pokdalig; 07.12.1812 soldaat 125e reg. inf. onder nr.5079, 5e bat., 4e comp; 12.12.1812 opgenomen in het burger hospitaal te Amiens en aldaar 17.12.1812 overleden aan de gevolgen van ‘fièvre ataxique’ (onregelmatige koorts ?), oud 20 jaar; Bronnen: RAF Collectie Visser; Genealogysk Jierboekje 1956 bldz.28 nr.4; ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 151 L1 nr.4; Lerk, bldz.135 (Johannes van der Laan); Register naamsaanname Oudwoude fol.85v;

Leegstra, Jacob Symons, geb.te Burum in 1788, zoon van Symon Jans Leegstra, naam van de moeder onbekend; Loteling lichting 1808 mairie Burum (?); legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 23 jaar, in dienst; Bronnen: Register naamsaanname Burum fol.16v;

Leegstra, Klaas Jans, geb. te Kollum 12.07.1775, wonende aldaar, zoon van Jan Melles (overl.) en Aafke Klazes; Vrijwilliger; 16.09.1809 3e reg.huzaren; 16.07.1810 2e garderegt.lanciers (lichte cavalerie) onder nr.866, 4e esk., 2e comp; Veldtochten: 1812 Rusland, 1813 Saksen; bij aanneming familienaam 33 jaar, militair; Wordt 02.02.1814 krijgsgevangen gemaakt; Aangenomen niet teruggekeerd; Opmerkingen: geb.datum volgens doopboek Kollum: 12.07.1777; ook bekend als Nicolas Jean Melis; Bronnen: RAF Collectie Visser; Register naamsaanname Kollum fol.2v; geen huwelijks- en overlijdensakte aangetroffen;

Ludema, Geert Cornelis, geb.te Oudwoude 29.12.1792, zoon van Cornelis Geerts Ludema en Fijtze Arjens Loteling lichting 1812 mairie Oudwoude; 26e reg.van linie 5e bat., 3e comp.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 14.10.1813 uit Mentz ( =Mainz); Bronnen: nr. 287 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Meyer, Jan Heerkes, geb.te Burum 02.10.1793, zoon van Heerke Sybrens en Hendrikje Jans; Loteling 30e regt.inf.; Wordt eind 1814 vermist; laatst bericht 22.10.1813; Bronnen: nr.266 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22

Pijnacker, Jacob Jans, schoenmaker, geb.te Kollum 02.11.1791 wonende aldaar, zoon van Jan Cornelis Pijnacker en Antje Teunis; Loteling lichting 1811 mairie Kollum; 07.12.1812 soldaat 125e regt.inf.van linie onder nr.5006, 5e bat., 1e comp.; 12.03.1813 134e regt. inf. van linie; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 30.03.1813; Bronnen: RAF Collectie Visser; nr.269 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Post, Johannes Johannes, geb.te Kollum 10.05.1787 wonende te St.Annaparochie, zoon van Johannes Jacobs (overl.) en Baukje Cornelis; Plaatsvervanger voor Siebe Jacobs Boersma ( geb.1788 lichting 1808 mairie Ee) te Ee; 24.04.1811 123e regt. inf.van linie onder nr. 3000, 5e bat., 4e comp.; 2e bat., 2e comp.; Bronnen: RAF Collectie Visser; toegang 8 inv.nr.4051 nr.019;

Postema, Marten Pieters, geb.te Burum, 15.09.1789 wonende aldaar, zoon van Pieter Martens Postema en Folkertje Nannings; Loteling lichting 1809 mairie Burum; 09.11.1811 fuselier 124e regt.inf.van linie onder nr,.3464, 5e bat., 1e comp.; bij aannameing familienaam 22 jaar, in dienst; 1.04.1812 opgenomen in het burger hospitaal te Abbéville en aldaar 10.04.1812 des namiddags 5 uur overleden aan de gevolgen van een kwaadaardige koorts; Opmerkingen: de vader heet in het register van naamsaanname Pieter Jacobs; Bronnen: RAF Collectie Visser; Genealogysk Jierboekje 1956 bldz.29 nr.77; ARA Mil.stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 152 P nr.77; Register naamsaanname Burum fol.54;

Postma, Ate Feikes, geb. te Kollum 17.10.1791 wonende te Oudwoude, zoon van Feite Ates (overl.) en Gaske Fokkes; Loteling lichting 1811 mairie Oudwoude; 07.12.1812 soldaat 125e regt.inf.van linie onder nr.5075, 5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e regt.inf.van linie, artillerietrein te voet; bij aanneming familienaam 21 jaar. Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 16.03.1813; 08.09.1813 opgenomen in een militair hospitaal en aldaar overleden 29.09.1813 aan de gevolgen van koorts; akte getekend te Parijs, 14.04.1814; Bronnen: RAF Collectie Visser; Genealogysk Jierboekje 1956 bldz.29 nr,.152; ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak 162 P nr.152; Register naamsaanname Kollum fol.40

Radema, Jan Lubberts, geb. in 1790 wonende te Kommerzijl, zoon van Lubbert Jans Radema, loteling lichting 1810 mairie Burum; Vervangen door Sjoerd Meines van der Veen, stoelenmaker te Leeuwarden; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4059 nr.227;

Riemersma, Take Aebeles, geb. te Kollum 04.01.1792, zoon van Aebele Geerts en Lutske Meinderts; Loteling lichting 1812 mairie Kollum; 1e regt.curassiers, 4e comp.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 23.03.1812; Bronnen: nr.278 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Rispens, Jilles Klaas, geb. in 1790 wonende te Burum, zoon van Klaas Rinses Rispens; loteling lichting 1810 mairie Burum; Vervangen door Jilles Rienks Posthumus, dagloner te Leeuwarden; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4059 nr.226

Ritzema, Harmanus Rudolphus, geboren in 1783, wonende te Kollum, zoon van Rudolphus Ritzema, naam moeder niet bekend; Vrijwilliger (?); leger onderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 28 jaar, militair; Bronnen; Register naamsaanname Kollum fol.37v;

Ritsma, Jetze Fokkes, geb. in 1786 wonende te Kollum, zoon van Fokke Jetzes Ritsma en Aaltje Tjerks; Vrijwilliger; 33e regt.lichte infanterie (jagers), 3e bat., 1e comp.; bij aanneming familienaam 25 jaar, militair; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 22.03.1811; Bronnen: nr.270 van de lijst vermisten RAF toegang 11, inv.nr.6510 nr.22;

Zandstra, Jacob Jans, geb.te Kollum 26.01.1787 wonende aldaar, zoon van Jan Alberts (overl.) en Aaltje Freerks; Plaatsvervanger voor Julius Dominicus Albertus Ittema ( geb.1788 lichting 1808 mairie Kollum) te Kollum; 01.06.1811 ingelijfd bij de 74e Equipage van de vloot; 26.03.1812 overleden in het marinehospitaal te Hemrikshem dept.de Twee Nethen (arr.Antwerpen), oud 25 jaar;

Opmerkingen: Julius Dominicus Albertus Ittema moet door het overlijden van de plaatsvervanger zelf opkomen; zie aldaar; Bronnen: toegang 8 inv.nr.4039 nrs. 3 en 56; 4051 nr.020; BS Kollumerland c.a. (mairie Kollum) overl.akte 1812 nr.24; Reg.naamsaanname Kollum fol.6.

Schaafsma, Jan Pieters, geb.16.02.1791 te Westergeest, zoon van Pieter Johannes Schaafsma en Geeske Jans Loteling lichting 1811; 147e regt., 2e bat., 3e comp.; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 19.05.1813 uit Goldberg; Bronnen: nr.288 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22;

Scholtens, Jan Jans, geb.07.08.1791 te Kollum, wonende te Burum, zoon van Jan en Sytske Sakes Idserda; Loteling lichting 1811 mairie Burum; pokdalig; 07.12.1812 125e regt. inf.van linie onder nr.5038, 5e bat., 2e comp.; 12.03.1813 134e regt. inf. van linie; Bronnen: RAF Collectie Visser; Reg.naamsaanname Burum fol.25;

Siegers, Louwe Eeuwes Siegers, geb. te Kollum 20.06.1791 wonende aldaar, zoon van Eeuwe Sygers en Tjettje Klazes; Loteling lichting 1811 mairie Kollum; 07.12.1812 solldaat 125e regt.inf.van linie onder nr.5043, 5e bat., 3e comp.; 12.03.1813 134e regt..inf.van linie; Bronnen: RAF Collectie Visser;

Zijlstra, Repke Minnes, geb. in 1791 wonende te Burum, zoon van Minne Repkes Zijlstra, loteling lichting 1811 mairie Burum; Vervangen door Yzaak Albert Roorda, dagloner te Ferwerd; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4062 nr.329

Zijlstra, Wigger Jans, geb.Augsbuurt in 1793, zoon van Jan Paulus Zijlstra en Wytske Wiggers; Loteling lichting 1813 mairie Kollum; voltigeur 72 regt., 1e bat.,m 6e comp.; bj aanneming familienaam 22 jaar; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 03.05.1813; Bronnen; nr. 280 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Kollum fol.13v;

Siccama, Jan Hendriks, geb.1788 wonende te Oudwoude, zoon van Hendrik Jans Siccama, namen van de moeder onbekend; Loteling lichting 1808 mairie Oudwoude; moet in dienst als vervanging voor de om onbekende redenen niet meer in dienst zijnde Johannes Gerrits; waarschijnlijk 74e Equipage van de vloot; bij aanneming familienaam 23 jaar; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr.4039 nrs. 3 en 56; Register naamsaanname Oudwoude fol.42v

Steenstra, Jan Roelofs, dagloner, geb.20.01.1791 te Oudwoude, wonende aldaar, zoon van Roelof Alberts (overl.) en Trijntje Jans; Loteling lichting 1811; 07.12.1812 soldaat 125e reg. inf. onder nr. 5041, 5e bat., 2e comp.; 12.03.1813 134e regt.infanterie van linie; bij aanneming familienaam 19 jaar; Bronnen: RAF Collectie Visser; Register naamsaanname Oudwoude fol.76;

Tuinstra, Willem Botes, geb. in 1790 wonende te Kollum, zoon van Bote Willems Tuinstra; naam van de moeder onbekend; Loteling lichting 1810 mairie Kollum (?); legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 21 jaar, militair; Bronnen: Register naamsaanname Kollum fol.59v;

Wapstra, Nanning Teekes, geb.te Burum 21.10.1789 wonende aldaar, zoon van Fokke Teekes (overl.) en Aaltje Nannings Zijlstra; Loteling lichting 1809 mairie Burum; 09..11.1811 fuselier 124e regt.inf.van linvie onder nr.3499, 5e bat. en 1e bat., beide 2e comp.; bij aanneming familienaam 22 jaar, in landsdienst; In 1813 gedeserteerd; Bronnen; RAF Collectie Visser; Register naamsaanname Burum fol.23v;

Wouda, Gerke, geb.08.03.1793 te Augsbuurt, zoon van Heine Eintes Wouda en Tietske Jetses; Loteling lichting 1813; 30e regt.inf.; bij aanneming familienaam 19 jaar; Wordt eind 1814 vermist; laatste bericht 21.10.1810 uit Mentz (=Mainz); Bronnen: nr.284 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Oudwoude fol.40v;Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.