Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Lijst van gezochten na Kollumer Oproer 1797

A. Prins/ H.Zijlstra

Inleiding

Naast de lijst van arrestanten voor het Kollumer Oproer en de index op het boek van BK van der Veen, blijkt er ook een lijst van gezochten gepubliceerd te zijn. Ons lid mevrouw A. Prins attendeerde ons op een stuk in het informatieboek Nedergerecht te Lemsterland, invoerno. 3, bldz 10, RA 3361/1. Dit betreft een scan op microfiche van wat waarschijnlijk een aanplakbiljet is geweest. Hierin wordt opgeroepen om de gezochten te melden bij ene Andringa. Het doet denken aan de aanplakbiljetten uit western films met 'Wanted, dead or alive'! Een transcriptie van de tekst (voorzover leesbaar) vindt u hieronder. Via de link kunt u de scan downloaden en zelf bekijken.
Van Geert Pieters Prins, een van de hoofdrolspelers, nog het volgende: Geert vlucht waarschijnlijk de provincie uit. Hij wordt uitgeschreven uit de kerkboeken, en in een akte van verkoop van het nedergerecht Achtkarspelen (1798), wordt Geert Pieters van Prins, woonende te Grootegast, aangeduid als verkoper van 4 pondenmaten greidland, gelegen te Buitenpost. In augustus 1802 klopte hij bij de diaconie in Groningen aan om geld. Zijn vrouw is dan overleden, en hij heeft geen zwart pak. Als u hier meer informatie over heeft, stuur dan een email naar de redactie.

Transcriptie:

Burgers

Wij hebben goedgevonden u luiden bij deesen te zenden eene lijst van personen welke sig meede hebben schuldig gemaakt aan te voorige oproer op den 4 en 5 Febr LL in Collumerland en Elders hebbende plaats gehad
U.L. versoekende en amptshalve ordonnerende om wanneer van de op voorn. lijst staande persoonen Zij onder n.l. souden vinden te doen …. en door de dienaren van U.L. geregte laten overbrengen op het gedemolieerde blokhuis waartoe ons verlaatende…. wij U in de betekeninge van God almagtig u verklaren U.L. Goede vrinden De raaden van Justitie Hofs v. Friesland van den hove
Get. Andringa
Leuwarden, den 15 maart 1797

Copie: Lijst van personen welke de voornaamste zijn geweest en hebben uitgemunt in het oproer in Collum en elders op den 4 en 5 febr. 1797

Marten Eeuwes van Collumerterp
Abel Reitses van Buurum
Salomon Levij van Swaagwesteinde
Jacob Eedes van Collumerswaag
Jacob Dirks van Collum
Pieter Gerrits van Kuikhorn
Ritske Alberts Stoker van Collum
Jan Tonnes van Surhuisterveen
Jacob Jurriens van Swaagwesteinde
Jan Geerts…. poepke… Oostvries
Geert Pieters Prins van Optwijsel
Wijtse Binderts van Buweklooster
Melle Gerrits van Surhuisterveen
Foppe Eerdes van Harkema Opeinde
Harrit Jans van Droogeham
Sjoerd Geerts van Augustinusga
Idsert Andries van Zwaagwesteinde
Klaas Wiebes van Kootstertille
Hend. Jans van Droogeham of harkema op Einde
Jan Eedes van Anjum
Jan Eintes van Optwijsel
Pieter Jans knegt van Hijlke…. van Harkema Opeinde
Daniel Lippes knegt van Hindrik Martens van de Kooten
Rijtske Jans van de Kooten
Douwe Jurriens timmerman te Collum
Sijmen Eelkes van Swaagwesteinde
Lieuwe Jelles van dito

Scan van lijst met gezochten Kollumer OproerDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.