Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Jeneverbranders in het ressort Dokkum in 1808 en 1818-1820 (Sneuper no. 58 en 59 voor meer details).

R.H.C. van Maanen

Ressort Dokkum
In 1806 werd voor het arrondissement Dokkum vijftien branderijen met vijftien werknemers en een jaarproductie van 1.800 anker opgegeven. In 1811 resteerden nog acht branderijen met acht werknemers en een jaar productie van 660 anker. Uitgaande van een tekst uit 1808 behoorde tot het ressort Dokkum naast Dokkum, Hallum, Kollum, Marrum, Ferwerd, Nijkerk, Holwerd, Oostermeer, Rottevalle, Surhuisterveen en Kootstertille (Buitenpost).

Dokkum

Pytter Boomsma.
Oege Goslings

Oege Goslings, distillateur en burgemeester te Dokkum, geboren 3 nov 1754 Dokkum, overl 16 sept 1826 Tytje Colerus, geb 20 aug 1762,overleden 26 februari 1855 te Dokkum, oud 92 jaar
Pastelportretten van het echtpaar Goslings- Colerus, door Gosling Posthumus rond 1820.

Binne Jans Hoekstra.
Bouwynus [Boudewijn] Jeltema.
Laurens Jitses Jouwstra
Jan Pieter Land[t].
Auke Morrema.
Rintje Posthumus.
Gerhardus Riemersma.
Klaas Ritsma.
F.J. Uitstroom.
Focke Tjeerds.

Ferwerd
Hillebrant Pieter van der Ploeg.

Hallum
Sijtse Mijnses Zijlstra.
Feike Wijnsens (Zijlstra).

Holwerd
Jorrit Idzes Bierma.
Janke Eelkes.
Jacop Ypma.
Joue Koopmans.

Kollum
Regnerin Theodorin de Kok/Cock.
Johannes Meinardi[j].

Kootstertille (Buitenpost)
E.L. Sikkama.
Louw Klazes Gorter.

Marrum
Dirk Dirks.

Nijkerk
Enneus Rijpma.

Oostermeer
Gabe Jans.
Marten Alles Wagenaar.

Rinsumageest
Gaele Pieters van der Schaaf.

Rottevalle
Jan Jelkes Faber.

Surhuisterveen
Albert Hendriks Postmus.

Aanvullende informatie of vragen kunt u sturen aan de redactie.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.