Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Personele impositie 1578 Noordoost Friesland.


H. Zijlstra

Eastdongeradiel
Ynv. nr. 735
(fol. 1r) Register Doedo van Syrcxsma Conincklyke Mayesteyts Grietman van Dongerdeel Oesterzijde der Paesens, vanden ontfanck vanden VIII ste penninck ende die personelen Impositien.
(fol. 2r) Register van Doedo van Syrcxsma, Conincklyke Mayesteyts Grietman van Dongeradeel Oesterzyde van Paesens, vanden ontfanck die hy gehadt heeft vanden voors. Grietenye uuyt saecke vanden hooftimpositie nu onlancx geaccordeert. Tsampt oock den achsten pennynck mede inden lande van Vrieslandt geconsenteert. Welcke register ende reeckeninge gevoert is in carolus guldens tot twintich stuivers tstuck.
Het dorp Engwierum Inden eersten heeft het voors. dorp opgebrocht tot het hooftgelt nae luyt den attestatie ende rectificatie daer van zijnde die somma van 25 cg Item heeft tzelve dorp noch opgebrocht ende betaelt vanden achsten pennynck nae luyt den attestatie daer van zijnde die somma van tweenveertich dalers, facit 63 cg
Het dorp Paesens Het voors. dorp heeft tot betaelinghe vant hooftgelt opgeschooten ende betaelt nae luyt den attestatie daer van zijnde die somma 21 cg Ende van gelycken voorden achsten pennynck nae luyt die selve attestatie vyff ende dartichste halve dalers, facit 51 cg 15 st
(fol. 2v) Het dorp Morra Tvoors. dorp heeft tot betaelinghe vant hooftgelt opgebrocht naevolgende die attestatie daer van zijnde die somma van 66 cg Item noch tot betaelinghe vanden achsten pennynck nae luyt die attestatie daer van zijnde die somma van 52 dalers, facit 78 cg
Het dorp Anyum Inden eersten vanden achsten pennynck ontfangen van den voors. dorpe nae luyt den attestatie daer van zijnde die somma van 300 cg Item noch vant hooftgelt vanden voors. dorpe ontfangen zoe hier naer volcht
860. die pastoor 6 cg 
861. heer Jetse 6 cg 
862. Sybren Jacobz 10 cg 
863. Jan Thijsz 3 cg 
864. Popcke Eyez 3 cg 
865. Sytse Hommez 3 cg 
866. die wedue van Saepe Taeckez 3 cg 
867. Sippe Douwez 1 cg 
(fol. 3r) 
868. Wilcke Synez 3 cg 
869. Douwe Kempez met Pieter Arentsz tsamen 3 cg 
870. Simen Pietersz 1 cg 
871. Jeppe Douwez 1 cg 
872. Syuert Bottes 1 cg 
873. Pieter Eelckez 1 cg 
874. Dirck Jochumsz 1 cg 
875. Brant Bolta 3 cg 
876. Reyner Bolta 1 cg 
877. Griet Jochums 1 cg 
878. Menne Gabbez 1 cg 
879. Abbe Mennez 1 cg 
880. Reyner Gerbez 1 cg 
881. Alyt Martens wed. 1 cg 
882. Oene Jansz 3 cg 
(fol. 3v) 
883. Wilcke buyten Dyck 1 cg 
884. Cornelis Jousmaz 1 cg 
885. Harmen Meynertsz 15 st 
886. Jancke scroer 1 cg 
887. Bruyn Jacobz 15 st 
888. Jelcke Dilisz 15 st 
889. Dirck Symenz 1 cg 
890. Marten scroer 1 cg 
891. Taecke Waelez 1 cg 
892. Jan Lutma 3 cg 
893. Pieter backer 1 cg 
894. Baltus schoemaecker 1 cg 
895. Sippe Minnema 3 cg 
896. Willem Wobbema 3 cg 
897. Bocke Janz 3 cg 
(fol. 4r) 
898. Syuert Bottes 1 1 cg 
899. Abbe Donie 3 cg 
900. Jan Pouwelsz 3 cg 
901. Sipcke Juckez 1 cg 
902. Botte Geertsz 1 cg 
903. Tzialinck opde Ryp 1 cg 
904. Tie Janz 3 cg 
905. Bentze Sibada 1 cg 
906. Anna Rickelsma 1 cg 
907. Heute Herema 1 cg 
908. Saecke Pietersz 1 cg 
909. Eeuwe int Foegellant 1 cg 
910. Roeleff Foeckema 1 cg 
911. Doede Willemsz 1 cg 
912. Jan Jansz 1 cg 
913. Lieuwe Aetez 1 cg 
914. Broer Douwez 3 cg 
(fol. 4v) 
915. Douwe Nittingha 3 cg 29 
916. Bocke Eelckez 1 cg 
917. Worp Philipsz 1 cg 
918. Wybrant Eelckez 1 cg 
919. Tyaert Witsma 1 cg 
920. Kempe Witsez 1 cg 
921. Rinck Ripta 3 cg 
Somma totalis vant dorp Anyum bedraecht 116 cg 5 st 
Het dorp Nykerk Item het voors. dorp heeft opgebrocht tot betaelinge vanden achsten pennynck nae luyt die attestatie daer van zijnde die somme van tnegentich dalers, maeckende die somme van 135 cg Naemen vande personen
922. die pastoor 6 cg 
923. Douwe Gerkez 3 cg 
924. Frans te Burchhuysen 1 cg 
(fol. 5r) 
925. Symen Roelefsz 1 cg 
926. Pieter Pietersz 1 cg 
927. Eepe Egbertsz 3 cg 
928. Foecke Tyercxz 3 cg 
929. Jettzie Jansz 3 cg 
930. Claes Jacobsz 3 cg 
931. Jan Pietersz 3 cg 
932. Wytse Heyntsma 3 cg 
933. Johannes Gossez 3 cg 
934. Jeppe Wytsez 3 cg 
935. Marten Syuertsz 1 cg 
936. Syuert Dircxz 1 cg 
937. Tyaert Tiebbez 1 cg 
938. Benedictus Egbertsz 1 cg 
939. Pouwels Douwez 3 cg 
940. Rintse Yez 3 cg 
(fol. 5v) 
941. Schelte Claesz 1 cg 
942. Melcke Douwez 1 cg 
943. Jenne Harckez 1 cg 
944. Sydts ende Feycke 1 cg 
945. Obbe Bauckez 1 cg 
946. Jelle Gerckez 1 cg 
947. Minne op Paesene Wall 1 cg 
948. Douwe Lyeuwez 3 cg 
949. Willem Tyercxz 3 cg 
950. Sytse Montez 1 cg 
951. Steffen Zytsz 1 cg 
952. Jan Egbertsz 1 cg 
953. Sybren Louwsz 1 cg 
954. Eelcke Jansz 1 cg 
955. Willem Wybez 1 cg 
956. Dirck Claesz 3 cg 
Somma totalis 68 cg 
(fol. 6r) Het dorp Lyoessens Tvoors. dorp heeft opgebrocht tot betaelinge vanden achsten pennynck die somma van nae luyt dattestatie 72 dalers, facit 108 cg Naemen vanden hooftpenningen
957. die pastoor 6 cg 
958. Wytse Jousma 3 cg 
959. Sipcke Jelckez 1 cg 
960. Dirck Claesz 1 cg 
961. Haio Wopckez 3 cg 
962. Minne Haiez 3 cg 
963. Melcke Yepema 3 cg 
964. Saepe Rietsma 3 cg 
965. Jelmer Tiepckez 1 cg 
966. Menne Rypckez 1 cg 
967. Symen Dirckz 3 cg 
968. Pieter Gerrytz 1 cg 
969. Gaelman Formerz 3 cg 
(fol. 6v) 
970. Outger Janz 1 cg 
971. Claes Reytema 1 cg 
972. Minne Jennema 3 cg 
973. Reyer Dixstra 3 cg 
974. Gerryt Nyhiemstra 3 cg 
975. Lolcke Gerroltsma 3 cg 
976. Jaco Jacobsz 1 cg 
977. Tyerck Jaclez 1 cg 
978. Merck Smingiez 3 cg 
Somma 51 cg 
Het dorp Nyawier Inden eersten heeft tvoors. dorp opgebrocht voorden achsten pennynck naevolgende het register die somma van negenenvyftich dalers een oort maeckende in carolus guldens die somme van 88 cg 17 st Naemen vant hooftgelt
979. die pastoor 6 cg 
980. Botte Hendricxz 3 cg 
(fol. 7r) 
981. Mr. Beernt 1 cg 
982. Engle Ritskez 1 cg 
983. Ritske Claesz 1 cg 
984. Syttie Roeleffsz 1 cg 
985. Sicke Martensz 3 cg 
986. Tzalinck Tyercxz 3 cg 
987. Jacob Harmensz 1 cg 
988. Dirck Emez 1 cg 
989. Douwe Broersz 1 cg 
Somma 22 cg 
Het dorp Ee Tvoors. dorp heeft opgebrocht tot betaelinge vanden VII sten pennynck nae luyt het register daer van zijnde die somme van 284 dalers 10,5 st, maeckende in carolus guldens die somme van 426 cg 10 st 5 p Naemen van hooftpenningen
990. die pastoor 6 cg 
(fol. 7v) 30 
991. Syuck Humalda heerschap 12 cg 
992. Taecke Mockema 12 cg 
993. Lyeuwe Wytsma 12 cg 
994. Wybe Taeckez 10 cg 
995. Tymen Femmez 3 cg 
996. Gabbe Renixz 1 cg 
997. Aucke Syuertsz 1 cg 
998. Kempe Mockema 3 cg 
999. Pieter Dircxz 1 cg 
1000. Symen Aebema 3 cg 
1001. Anna inde Stwegen 1 cg 
1002. Aucke Buwez 1 cg 
1003. Jelmer Haime 1 cg 
1004. Claes Pietersz 3 cg 
1005. Wble Wblez 3 cg 
1006. Douwe Eertsz 1 cg 
1007. Frans Pietersz 1 cg 
(fol. 8r) 
1008. Aucke Jangha 3 cg 
1009. Jan Auckez 1 cg 
1010. Tietger Melisz 1 cg 
1011. Upt Sipckez 3 cg 
1012. Pieter Dircxz 1 cg 
1013. Tierdt Jouckez 3 cg 
1014. Reyntse Wptz 3 cg 
1015. Barbara Hetse wed. 1 cg 
1016. Pieter Jacobsz 1 cg 
1017. Jan Cornelisz 1 cg 
1018. Aucke Syuertsz 2 1 cg 
1019. Doedt Jelte wed. 1 cg 
1020. Buwe Aesgez 1 cg 
1021. Jan Taeckez 1 cg 
1022. Gabe Jeltez 1 cg 
1023. Pieter Ryuertsz 1 cg 
1024. Melcke Ritskez 1 cg 
(fol. 8v) 
1025. Buwe Claesz 1 cg 
1026. Thomas Tyengie 3 cg 
1027. Taetz Melis wed. 1 cg 
1028. Pieter Frerixz met Tzietze 3 cg 
1029. Ryeurt Hoytema 1 cg 
1030. Syte Rintzez 1 cg 
1031. Claes Symensz 1 cg 
1032. Albert Fockez 1 cg 
1033. Baucke te Boyngie 1 cg 
1034. Pieter Jansz 3 cg 
1035. Harmen Sippez 1 cg 
1036. Waelcke Wygde 3 cg 
1037. Johannes Wattingha 1 cg 
Somma 115 cg 3 
Wetsens Het dorp van Wetsens heeft opgebracht in betaelinghe (fol. 9r) vanden achsten pennynck die somme van zes ende veertich dalers min een oort, maeckende in carolus guldens de somme van 68 cg 12 st 6 p Naemen vande persoonen vant hooffgelt
1038. die pastoor 6 cg 4 
1039. Jacob Sybez 1 cg 
1040. Pieter Gabbez 1 cg 
1041. Luppe Hesselsz 1 cg 
1042. Taets Hinne wed. 1 cg 
1043. Johan Rippertsz 1 cg 
1044. Symen Joostz 1 cg 
1045. Jarich Sybez 3 cg 
1046. Geert Gerlefs wed. 3 cg 
1047. Botte Douwez 3 cg 
1048. Wybrant Syuertsz 3 cg 
Somme 24 cg 
(fol. 9v) Mettzelaewier Het dorp Mettzelawier heeft opgebrocht tot betaelinge vanden achsten pennynck de somme van negenentnegentich dalers vyfthien st, facit 149 cg 5 st Naemen vant hooftgelt
1049. die Grietman Sierxma 12 cg 5 
1050. die pastoor 6 cg 
1051. Jr. Caerl Steernse 12 cg 
1052. Eelcke Mockema 12 cg 
1053. Jan Hendrickz 3 cg 
1054. Johannes Kempez 1 cg 
1055. Reyner te Fridshuys 3 cg 
1056. Johannes Sippez 3 cg 
1057. Tyerck Doekes 3 cg 
1058. Wyger Cornelisz 1 cg 
1059. Willem Willemsz 1 cg 
1060. Mathijs Joostz 3 cg 
Somme 48 cg 
(fol. 10r) Oestrum Het dorp Oestrum heeft opgebrocht tot de achsten pennynck nae luyt het register die somme van hondert elleff dalers, facit 166 cg 10 st Naemen vant hoofftgelt
1061. die pastoor 6 cg 
1062. Dirck Hesselsz 1 cg 
1063. Meynse Kempez 3 cg 
1064. Rompcke Gerckez 1 cg 
1065. Coep Eeuertsz 1 cg 
1066. Minne Bolta 3 cg 
1067. Syttie Douwez 1 cg 
1068. Jelte Rypma 3 cg 
1069. Lyeuwe Douwez 1 cg 
1070. Saeck inde Weyde 1 cg 
1071. Jan Cornelisz 3 cg 
(fol. 10v) 
1072. Gerbe Mellema 3 cg 
1073. Gerke Andriesz 1 cg 
1074. Vriese Auckez 3 cg 
1075. Jan cremer 3 cg 
1076. Jan Albertsz 1 cg 
1077. Meuus Jacobz 3 cg 
Somme 38 cg 31 
Jouswier Het dorp voors. heeft opgebrocht tot betaelinge vanden achsten pennynck nae luyt het register die somme van vier ende dartich dalers vijfthien st, facit 51 cg 15 st Naemen vant hooffdgelt
1078. die pastoer 6 cg 
1079. Joost Fransz 3 cg 
(fol. 11r) 
1080. Obbe Hettsez 1 cg 
1081. Haie Wynie 3 cg 
1082. Baucke te Eernsma 3 cg 
Somme 16 cg 
Aelsum Het dorp voors. heeft opgebrocht tot betaelinghe vanden VIII sten pennynck nae luyt het register die somme van eenentachtich dalers vijfthien st, facit 122 cg 5 st Naemen vande hoofftpenningen
1083. die pastoor 6 cg 
1084. Ernst van Groustins 12 cg 
1085. Rompcke te Sybrandahuys 3 cg 
1086. Harinck opde Marnen 1 cg 
1087. Syouck opde Marne 1 cg 
(fol. 11v) 
1088. Claes Jansz 3 cg 
1089. Taecke Syuertsz 1 cg 
1090. Pieter opde Marnen 1 cg 
1091. Thymen Formersz 1 cg 
1092. Laurens Claesz 3 cg 
1093. Wytse opde Faligen 1 cg 
1094. Olphert te Sauwen 1 cg 
1095. Frerick Gerrytsz 1 cg 
1096. Gerryt Folckertsz 3 cg 
1097. Jucke Juckez 1 cg 
1098. Minne Gossez 3 cg 
1099. Dirck Wytsez 1 cg 
1100. Baucke Dircxz 1 cg 
1101. Gercke Annez 1 cg 
Somme 45 cg 
(fol. 12r) Cloosters 
[Syon] 1102. Het convent van Syon heeft opgebrocht voorden achsten pennynck die somme van eenentwintich dalers ende vierentwintich stuivers, facit an carolus guldens die somme van 32 cg 14 st
1103. Item het voors. convent heeft opgebrocht tot het hooffdgeld naevolgende die ordonnantie daer op gemaect die somme van 25 cg
Weert 1104. Het convent van Weerdt heeft opgebrocht voorden achsten pennynck die somme van achtien dalers ende eenentwintich stuivers, facit an carolus guldens 28 cg 1 st 1105. Item het voors. convent heeft betaelt voort hooffdgelt naevolgende die ordonnantie daer op gemaect die somme van 25 cg
Doccum 1106. Die prelaet van Doccum heeft voorden achsten pennynck betaelt vyfthien dalers, facit 22 cg 10 st Ende belangende het hooffdgelt heeft die stadt van Doccum ontfanghen, ergo hier niet Totalis somma vant hooffdgelt 704 cg 5 st 6 Totalis somma vanden achste pennynck 1892 cg 15 st 6 p 7
(fol. 16v) Personele Impositie Dongerdeel Oesterzyde 32
Register van de Personele impositie van Dongeradeel Oostzijde de Peesens en van de Agtste penninghe 1578 8 1578 240 9 Totalis 813 cg 15 st 10 704 cg 5 st
Noaten
1. Op fol. 3 r wurdt e k in 'Syue rt Bottes neamd; it is net dúdlik oft it hjir om deselde persoan hannelt.
2. Op fol. 7 v wurdt ek in 'Aucke Syuertsz' neamd; it is net dúdlik oft it hjir om deselde persoan hannelt.
3. Korrekt bedrach is 121 cg.
4. Trochhelle: 12 cg.
5. Letter tafoege; bedrach is net meiteld yn totaaloptelling.
6. Korrekt bedrach is 711 cg 5 st.
7. Korrekt bedrach is 1893 c g 1 st.
8. Lettere hân.
9. Oare, lettere hân.
10. Trochhelle. 33

Dantumadiel

Ynv. nr. 737 (fol. 1r) Dye Capitale impositye bedraegt oever Dantumadeell luyt mijn reeckenboeck ende also daerover bij mij ontfanghen gelijck deese naevolgende specificatye is meede brengende 394 cg 8 st
Birdaerdt 27½ cg
Rinsmageest 63 cg
Janum 15 cg
Sijbrandehuijs 27½ cg
Ackerwolde 33 cg
Mormwolde 12 cg
Dantumwolde 30 cg 5 st
Walterswolde 32 cg 18 st
Drijesum 62 cg 5 st
Swaeg 5 cg
Feenwolde 15 cg
Roeudtkerck 21 cg
Claercamp 50 cg
Ergo compt Paulus Jellez als generaell ontfangher 394 cg 8 st, waer van specificatije per rugge van deesen geteijckend is.
(fol. 1v) In den eersten 130 hollanse dalers van 35 st 227½ cg
Item 57½ daelers van 32 st 92 cg Item 8 staets dalers van 36 st 14 cg 13 st 1
Item 8 coemens dalers van 45 st 18 cg Item 4 oude rijxse dalers 8 cg 4 st
Item aen halve ende geheele brabanse st 33 cg Item aen halve staetze dalers 18 st
beloepende deese posten gaergefoeget 394 cg 8 st ergo betaeldt
Actum Birdaerdt den 16 septembris Ann o 1579 Oene Wytzma
Memorie dat den 1 c penning belopt 3½ cg 8 st (fol. 2r) Dye summa totalis Hero Burmania belopt 111 cg 7 st, waarvan den honderdste penning belopt 1 cg 2 st, compt den ontfangher: 110 cg 5 st waer teghen aen oerden 50 cg 7 pistoletten van 55 st 19 cg 5 st 6 croenen van 57 st 17 cg 2 st 4 goldene coemens dalers met 1 klimmergen 11½ cg 4 st 5 Heeren Berchse dalers 8 cg 2 Conixs dalers 4 cg 10 st
Bedraegt deesen posten 110 cg 11 st ergo 6 st oeverig Oene Wytzma
(fol. 2v) 34 Verclaering van die Personele Impositien met oick quitantie in current stuvers in Hero van Burmania bij Oene Wytsma Grietman in Dantumadeel vertoent ende overgelevert
272 Register der Personele Impositie in Dantumadeel den 16 septemb. 1579 2 Ontfanck van Paulus Jellis drie hondert vier ende negentig carolus gulden acht st. Noch een hondert thien gelijcke gulden 11 st van die voors. tot Heere van Burmania 3 Syuck Eminga heefft ontfangen tregister vanden capitale impositie ende beloept wederomme in toe brengen bedraegh ter zomma van 358 cg 12 st 4
Noaten
1. Korrek t bedrach is 14 cg 8 st. 2. Lettere hân. 3. Oare hân. 4. Oare hân. 35 Dokkum Ynv. nr. 734 (fol. 1r) Register ende specificatie van de personele impositie gemaeckt ende geraempt by de borgemeesteren ende wethouderen der stede Doccum tot proffyt vande gemene zaecken den XIII en Novembris anno XV c acht ende tseventich
1107. Focke Hennes 2½ cg 
1108. Hette Sybbez 15 st 
1109. Jacob Nannes 30 st 
1110. Jacob Scheltes 20 st 
1111. Henrick Egbertsz 20 st 
1112. Albert Claesz 20 st 
1113. Cornelis Symensz 3 cg 
1114. Syuck Sydtsz 20 st 
1115. Eelcke tymmerman 15 st 
1116. Jan Gerritsz schipper 20 st 
1117. Merck Jensma 4 cg 
1118. Aebe Douwes 2½ cg 
Somma lateris 20 cg 
(fol. 1v) 
1119. Reyner Reynersz 2½ cg 
1120. Rytsche Boetez 20 st 
1121. Claes Renycksz 20 st 
1122. Hylle Hansz 20 st 
1123. Douwe Syrcksz 6 cg 
1124. Pieter Aebes 5 cg 
1125. Mense Graetema 5 cg 
1126. Cornelis Jacobsz borgemester 6 cg 
1127. Gabbe Beentzies 20 st 
1128. Thys Folckertsz keteler 20 st 
1129. Douwe Tzalincksz 3 cg 
1130. Sybbe Syrcksz 3 cg 
1131. Sybbe Peyma 5 cg 
1132. Jacob Gabbes borgemester 3 cg 
1133. Lyupcke Pietersz 2 cg 
Somma lateris 45½ cg 
(fol. 2r) 
1134. Doed Claes wed. 20 st 
1135. Eelck Pieters wed. 20 st 
1136. Schelte van Scheltema 12 cg 
1137. heer Fedde Ockez vicarius 6 cg 
1138. Henrick schoemacker 20 st 
1139. Jarych Syurdtsz 20 st 
1140. Mecke Taeckema secretarys 3 cg 
1141. Taecke Tyercksz 15 st 
1142. Roeloff ryemsnyer 15 st 
1143. Henrick Jansz procureur 3 cg 
1144. Mr. Georgien Tzalincksz 3 cg 
1145. Symen Henricksz 20 st 
1146. Jan Hansz 6 cg 
1147. Sybbe cannegieter borgemester 3 cg 
Somma lateris 42½ cg 
(fol. 2v) 
1148. Lyubbe Eesckez 20 st 
1149. Mr. Evert Jacobsz borgemester 2 cg 
1150. Ulbe Jansz 20 st 
1151. Beentzie Abbes 20 st 
1152. Luytjen Hermensz 20 st 
1153. Taecke van Aeleua 12 cg 
1154. Pieter Rypelmonde [...] 1 30 st 
1155. Tyepcke Aesgez 20 st 
1156. Mr. Jan Symonsz 20 st 
1157. Wyllem Boen excysmeester 2 cg 
1158. Jan Bonifaesz 15 st 
1159. Doed Lieuwe Jarychs wed. 3 cg 
1160. Aernt brouwer 20 st 
1161. Heerman Jacobsz 2 cg 
Somma lateris 30 cg 5 st 
(fol. 3r) 
1162. Saecke Pietersz 20 st 
1163. Berent Eernstsz 20 st 
1164. Mr. Evert Symensz berbier 15 st 
1165. Pieter Jansz 20 st 
1166. Roeloff schoemacker 20 st 
1167. Gheertzien Cornelis wed. 20 st 
1168. Jacob Gerritsz 3 cg 
1169. Jan backer 20 st 
1170. Henrick Meusz 15 st 
1171. Gysbert Cornelisz 20 st 
1172. Jan Pietersz huedtmaecker 20 st 
1173. Syts Ryntzie wed. 30 st 
1174. Georgien Fransz 20 st 
Somma lateris 15 cg 
(fol. 3v) 
1175. Anna Hans wed. 6 cg 
1176. Heere Pietersz schoemaeker 20 st 
1177. Baucke Feyez 20 st 
1178. Jasper Juckema 20 st 
1179. Albert Syttziez 15 st 
1180. Juff. Lyck Mockema 12 cg 
1181. Wybe Dyrcksz 15 st 
1182. heer Willem Gerritsz 6 cg 
1183. heer Henricus Kessel prelaet des 
convents bynnen Doccum 50 cg 
1184. Olfert Gerritsz 30 st 
1185. Itzien Eesckes wed. 15 st 36 
1186. Ryntzie Jelgersz 20 st 
1187. Fettzie Hesselsz 15 st 
Somma lateris 82½ cg 
(fol. 4r) 
1188. Anne Annez 20 st 
1189. Harmen Reynersz 20 st 
1190. schipper Doecle Tzalincksz 20 st 
1191. Jelle backer 20 st 
1192. Cryn Gysbertsz pottebacker 20 st 
1193. Cornelis Luytjensz brouwer, mede borgemester der stede voors. 3 cg 
Somma lateris 8 cg 
Somma totalis bedraecht twee hondert drie ende veertich carolus guldens vyftyen stuvers een gulden tot twintich stuvers gereckent 243 cg 15 st
Aengesyen alle lasten ende contributien zoo wel nae dispositie van rechte als nae alle reden ende billicheit by enen jegelycken behoren gedaen ende gedraegen te worden nae die gelegenheit van hunne faculteiten ende guederen ende nyet naeden staett ofte officien die by emant bedient worden, soe en hebben die borgemeesteren der stede Doccum (die meer schaede als genuet hebben van hun officie) hun zelven nyet gelycke hoech konnen taxeren, vermits zy altesaemen zyn hantwerckers luyden, uuytgesondert Cornelis van Aenyum allene, die hunne cost met haren handen moeten wynnen, als zy insgelix haaren secretarys nyet en koenen taxeren nae die uuytschryvinge, zoo dzelve in alles geen jaerlixe renten ofte incompsten heeft ende zyn officie oick zeer weynych opbrengt.
Actum bynnen Doccum den IX en decembris anno XV c LXXVIIJ
Ter ordinantie vande borgemeesteren schepenen ende Raeden der Stede Doccum by my ondergeschreven Secretarys aldaer
Mecke Taeckema
(fol. 6v) Vant hoeft gelt
Register en Tauxatie van de personele impositie der stad Dockum den 13. November 1578 2 Overgelevert den IIII february 1579
22. J. 3 243 cg 15 st Noaten
1. Net dúdlik lêsber.
2. Lettere hân.
3. Lettere hân.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.