Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Naamlijst van de deelnemers aan een schaatswedstrijd op 19 december 1853 te Dokkum.
'Hardrijderij op Schaatsen Door Manspersonen; / te Dockum, op Maandag den 19 December 1853. / tot prijs eene som van / Honderd Dertig Gulden / en tot premie / Dertig Gulden.

Deelnemers:
Rienk Terpstra (Warten),
Iebele Geerts van der Veen (Hurdegaryp),
Freerk Freerks Postma (Grou),
Sjoerd Pieters Snoek (Tytsjerk),
Wijbe Feenstra (Warten),
Jacob Sikkema (Buitenpost),
Hendrik van der Wal (Wirdum),
Johs. Louws van der Heide (Oentsjerk),
Eltze Alderts Riddersma (Burum),
Sieds Johs. Halbesma (Lichtaard),
Sjienk Berends van der Werff (Valom),
Uilke Johannes de Waal (Burgum),
Hendrik Jonker (Warten),
Harke Geerts Hellinga (Oentsjerk),
Pieter Halbes van der Veen (Tytsjerk),
Pieter Jacobs de Haan (Veenwouden),
Oene Klazes de Vos (Aldtsjerk),
Freerk Tuininga (Sijbrandahuis),
Jacob Walda (Warten),
Franke Annes de Jong (Oppenhuizen),
Wijtze Sijtzes Sijtsma (Warten),
Rintje Sijbrens Uilkema (Grou),
Wijbe Aukes van der Berg (Ryptsjerk),
Rienk Ates de Jager (Murmerwoude),
Albert Alberts de Vries (Gytsjerk),
Seije Douwes Zijlstra (Veenwouden),
Pieter Jans van der Meer (Rinsumageest),
Hedman A. Annema (Sijbrandahuis),
Alle Jans van der Veen (Oentsjerk),
Sibbele Postma (Warten),
Auke Jelles Sietema (Warten),
Pals Geerts Bleeksma (Rinsumageest),
Rein Kuipers (Drachten),
Jan H. Klootsema (Woltersum),
Jouke Romkes van der Veen (Valom),
Jan Annes Annema (Akkerwoude),
Johs. R. de Vries (Uitwellingerga),
Lammert G. de Vries (Akkerwoude),
Jacob Rintjema (Rinsumageest),
Tabe Johs. Annema (Rinsumsageest),
Sijtse Wijbes de Jager (Driesum),
Sape Keimpes Visser (Oentsjerk),
Joost Sieteman (Rinsumageest),
Cornelis Cornelis Sikkema (Roodkerk),
Gooitzen Bijl (Oppenhuizen),
Johannes M. de Waal (Burgum),
Sijbe Scheltes Veninga (Aldtsjerk),
Jelle Hotzes van der Meulen (Aldtsjerk),
Bouwe Y. Ringnalda (Dearsum),
Bouwe Kooistra (Drachten),
Tewis Pieters Hettinga (Oppenhuizen),
Wijtze T. Oostenbrug (Roodkerk),
Binne Johs. Halbesma (Murmerwoude),
Gerrit Wouda (Warten),
Sipke Joukes de Jong (Valom),
Dirk Molles Feenstra (Buitenpost),
Wopke Kastelein (Suw‚ld),
Jan Jelles van der Meulen (Valom),
Jacob Durks Tolsma (Aldtsjerk),
Tabe Annes Annema (Sijbrandahuis),
Romke Gaeles Fockema (Oentsjerk),
Sieds Jonker (Warten),
Sietze Joukes de Jong (Valom),
Gosse Halbes van der Veen (Tytsjerk),
Klaas Keimpes Hoekstra (Wergea),
Sijmen Johs. Douma (Roodkerk),
Klaas Schuurman (Bolsward),
Bindert T. Wouda (Surhuisterveen),
Harke R. van der Meulen (Rinsumageest),
Pieter Durks Talsma (Reduzum),
Johannes Wiersma (Oudwoude),
Eetze Tjeerds Oostenbrug (Oentsjerk),
Wieger A. Wiegersma (Akkerwoude),
Klaas K. Bruinsma (Oppenhuizen),
Sipke Aldert Riddersma (Burum),
Ruurd Jans Hoving (Rinsumageest),
Tjeerd D. Woelinga (Dantumawoude),
Fedde Wiersma (Bolsward),
Roelof Jongerdijk (Holwerd),
Uilke Klazes Brinksma (Oppenhuizen),
Oene Wiltjes Bottema (Roodkerk),
Sijtze Diemers Feenstra (Lutjewoude),
Johs. de Hoop (Hurdegaryp),
Homme H. Halbesma (Rinsumageest),
Sjoerd Sints de Jong (Grou),
Rintje Annema (Akkerwoude),
Hendrik Pieters Westra (Oentsjerk),
Otto Feenstra (Warten),
Gabe H. van der Veen (Tytsjerk),
Joh. J. van der Meulen (Veenwouden),
Herre Heerema (Warten),
Jan Klazes Bruinsma (Oppenhuizen),
Klaas Edser Westra (Hurdegaryp),
Wijtze Jelles van der Meulen (Valom),
Reitze W. Dijkstra (Rinsumageest),
Johannes Weller (Warten),
Pieter G. van der Meer (Roodkerk).

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.