De eendenkooi bij de hel te Hallum.
Index op namen voorkomend in het boek.


Auteur: Gerard Mast, g.mast(apestaartje) chello.nl


In deze beschrijving is de historie van de huidige eendenkooi vanaf het ontstaan in de 17e eeuw tot 2007 beschreven. Relaties van de diverse eigenaren en de gebruikers zijn in beeld gebracht.

Aarjens (Arjens), Maartje    98, 101
Abbema, van   29
Abbema, Jiskien van   82
Abbema, Titia van    81, 82
Abes, Douwe   80
Aebinga, Dorothea van  20, 23, 24, 27
Aebinga (sr.), Hette  20
Aebinga, Hette Scheltes van   20, 21, 25
Aebinga, Juffer Juliana Catharina (Jel) van   20, 26, 29, 80
Aebinga (Æbbinga), Lucia Helena van   20, 26, 27, 29, 73, 75, 80, 81, 181
Aebinga (Æbinga), Juffer Maria Anna van 20, 27, 29, 80
Aebinga, Riurd (Ruurd) van   20, 21, 25
Aebinga, Jhr. Schelte(o) Hettes van   5, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 35, 181
Aebinga, Schelte Jarigh van   26
Aebinga, Schelte Julius van   26
Aebinga (Abbinga), Schelte (Schelto) Scheltes van    16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 72, 80, 81,
    181
Aebinga, Sicco (Sicke of Sixtus) van  20, 21, 23, 25
Aebinga, Siouck van   20, 21, 23
Aedesdr, Fokell 11
Ædes, Gerben  49
Aedes, Lysbet  38
Aedes, Paulus  75
Aedes, Tade   74
Albada, Piebe van    25
Albarda, Jan  38, 77, 103, 105, 107, 115, 116, 117, 118
Albarda, H.J.  44
Albarda, Willem 45, 46, 48
Alberda, A. With    163
Alberts, Jan  66
Algers, Antge  59
Algers, Pijtter (Pijter)    59, 72
Algers, Tiepke 59
Alles, Steven  61
Alue weduwe, Mints   143
Anema, Fokke  135, 139
Anes, Frans   66, 67, 68
Andrae, Andries Annes  140, 149
Andries (Andrijs) (Kooistra), Gerrit (Gerrijt, Gerryt) 42, 43, 49, 51, 52
Andries, Gribbert    50, 51, 54, 63
Andries, Jan  63
Andries (Kooistra), Romke    42
Andris, Dirck (Dijrck) 31
Annes, Bau(c)ke 67, 84, 85
Annes, Fokjen  80
Annes (Kooistra), Hendrik    53, 54, 84
Annes, Pytrick 8
Aremberg, graaf van   21
Asperen, Hendrikus van 130
Attema, Trijntje    130
Aukes, Gerben  62, 63
Aukes, Tietje  83
Aylva, Barthold van   20, 24
Ailva, Elisabeth Baronesse van 61
Ailva, Epo van 61
Aliva, Ernst van    61
Aylva, Hans Willem baron van  20, 34
Aylva (Aijlva), Hessel Douwe Ernst van 36, 77, 101, 181
Aylva, Juliana Agatha barones van    20, 34
Aijlva, Tieppe Yske Popma van  79
Aylva, Vrouwe W.E. van 21, 28

Baarda, Attje Sjoerds  85, 101
Bakker, Gebroeders   167, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199
Bakker, Klaas  133, 139, 140
Bakker, Phillippus   170
Balen, Willebrordus Johannes van    170
Ballings, Gabbe 27
Bartels, Pieter 45, 47
Bas, Evert   57
Baukes, Antje  48
Beetstra, Watze Tjebbe 17
Bekker, Grietje Wytzes (Wijtzes)    98, 103
Bekker, Jan Wytzes   98
Bekker, Wytze Jans   98
Belonje, J.   57
Beek, I.E.M. van    153
Berg, H. v/d  193
Berg, R. van der    153, 198
Berg, W. v/d  197
Beyma douarière Van Sixma, Fokel Barber van   105, 110
Bierma, Trijntje Jorrits    99, 125, 131
Bierman, Marij Hendriks 118
Binnema, Jan Jouwes   120
Binnema, Johannes    135, 137, 139, 149
Boelens, Coert (Conradus)    65, 66, 74, 143
Boelens, Vrouwe Jacoba Cecilia Coenradina van  19
Boelens, Wijbrandus (Wibrandus) van   18, 66, 67, 68, 143
Boer, de    190
Boer, B.P. de  136
Boersma, Aagje Meinderts    119
Boersma, Ariaantje Sijbrens   99
Boersma, Bregtje Hoites 98
Boersma, Buwe (Bouwe) Montes  85, 86, 98, 101, 102
Boersma, Cornelis    139, 140
Boersma, Geertje Sybrens    98, 102
Boersma, Grietje Lieuwes    99, 103, 109, 117, 118
Boersma, Hoi(j)te Bouwes    80, 86, 93, 98, 101, 102
Boersma, Hoite Sybrens 98
Boersma sr, Lieuwe Montes    91, 93, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
    110, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 144, 182, 183
Boersma jr, Lieuwe Montes    99
Boersma, Maartje Hoites 98, 103, 107
Boersma, Maartje Lieuwes    98, 103, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
    182 
Boersma, Maartje Montes 98, 103
Boersma, Meindert Ages 119
Boersma, Monte Bouwes  47, 80, 93, 98, 101, 102, 103, 108, 116
Boersma, Monte Lieuwes 99, 103, 109, 116, 117, 118
Boersma, Siebren (Sybren) Hoites    93, 98, 103
Boersma, T.(J.) 186, 188
Boersma, Taeke Tijssen (Tijsses)    80, 93, 102
Boersma, Tjalle Taekes 102
Boersma, Ytje Hoites  63
Bokma, J.    192, 193, 195
Boltjes, Pieter 116
Boomgaard, Rein 139
Boomsma, P.   153
Boonstra, Christiaan Wobbes   120
Bosch, Douwe Lieuwes  89, 94
Bosch, Fetse (Fetze) Jans    99, 126, 136, 137
Bosch, Fetse  167, 195, 196, 197, 198, 199
Bosch, Hylkje Siedzes  124
Bosch sr., Jan 126, 140
Bosch jr., Jan Fetses  99, 126
Bosch, Menno van den  103, 112, 114
Bosch, Ytske Fetses   99, 126
Boschma, Cees  22
Bosgraaf, Jemke 169
Bouma, T.    195, 196
Bouwes (Boersma), Monte 78
Braak, Gerrit  167
Braak, Oege   167
Brolsma, Gerrit Jans  107, 122
Brolsma, Jan Gerrits  88, 91
Brolsma, Lijsbeth Jans 107
Bronckhorst, Andriese Lucia van 20, 26, 28, 29, 81, 181
Bronckhorst, Lambert Frederik van    20, 26
Bronckhorst (heer van Schoot), Lambrecht van  26
Bronckhorst, Schelto Willem Baron van  20, 26
Bronckhorst (heer van Outdorp), Willem Baron van    20, 26, 80
Brouwer, Froukje Lieuwes    120
Brouwer, Dr. G.A.    160
Brouwer, Jacob Pieters 120
Brouwers, Renske    148
Burmania, Vrouw Bouwina 36, 101, 181
Burmania, Jhr. Duco Martena van 62, 77, 78, 102
Burmania, Eduard Marius van   34
Burmania, Frans R. Eysinga van 20, 33, 34, 35, 36, 68, 77, 85, 181
Burmania, Jvr. (mevrouw, douarière)   49, 51, 52, 89, 90, 93
Burmania van Tjaarda, Jhr. Minno Frans 146
Burmania, Jhr. Siuk van 67, 68
Burmania, Willemina Eduarda van 102
Burum, Van   73
Buuren, Simon van    172
Buwes (Bouwes), Dirk (Dirck)  35, 36, 61, 64, 68, 69, 70, 83, 181
Buwes (Bouwes), Monte  101, 102

Cammingha, Hijlck van  20, 26
Cammingha, Siouck    20, 26
Cammingha, Watze Wytses van   20, 23, 25
Cammingha, Wytse van  20, 23, 24, 25, 27
Camstra, Barbara    30
Camstra, Eduarda Maria van   20, 29, 30, 33, 181
Camstra, Homme van   29
Camstra, Lucia Helena van    34
Camstra, Jhr. Tjalling G. van (op Rinsumageest) 20, 77, 80
Camstra (sr.), Jhr. Tjalling (Tiaelling) Homme van   20, 29, 31, 73, 75, 80, 81, 82, 181
Camstra (jr.), Jhr. Tjalling Homme van 20, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 66, 67, 68, 77, 85, 181
Cannegieter, Dominicus 35, 72, 79, 125
Castelein, Arend Cornelis    153
Castelein, Arend Sipkes 151
Castelein, Melle Hedzers    153
Claessen (Clasen), Jan 29, 65, 66, 143, 181
Claases (Clases), Romke 61
Claasz, Wierd  38
Clasen, Alle (en Taetske zijn vrouw)  69, 70, 143
Clasen (Clases, Pot), Pijter  85, 86
Clases, Siouck 75
Collot d’ Escurij, C.E.E. baron 51, 54, 90
Cooistra (Kooistra), Hendrik (Annes)  92
Cooistra (Kooistra), Jacob (Sapes)   92
Cornelis, Gerrit (Gerrijt)   62
Cornelis (Hettema), Jacob    38, 44
Cornelis, Sijke 88
Cornelis, Ybeltje    88
Cornelis, Ysbrand    62

Dambits, Jhr. Ruird van 61
Damsma, herberg 133
Dekema, Jel(IJd) van  20, 21
Dikstra (Dijkstra), Sjabbe Johannes   92
Dircks, Dieuke 35
Dircks, Dirck  35
Dircks, Gerrijt 74
Dircks (Dirx), Pijtter (Pytter, Pyter) 35, 36, 39, 83, 181
Dircks, Simon  35
Dircks, Trijntie    35
Dircx (Dirx), Gerrit (Gerrijt, Gerryt) 79
Dircx, Lijsbet 75
Dirks, Anne (weduwe van)    79
Dirks, Saakje  71
Dirx, Freerck  59
Dirx, Jacob   61
Doedes, Michiel 8
Doedes, Otte  8
Doedes, Sytse  8
Doma, Catharina van   84
Doma, Pibo van 84
Dominici, Gellius    65, 74
Donia, Bonne Keympes van    30
Donjema, Catharina Rinses    88
Douma, Vrouw Ansk (Auck) van  68, 69
Douma, Jhr. Bartholdt van    81
Douma, Jan S.  88
Douma, Pieternella Neeltje   99
Douma (van Sixma), Vrouw Siouk (Sjouk) van   69, 70
Douwes opper Wirdt, Andrees   143
Douwes, Claaske 50, 54
Douwes, Eeltie (Eelke) (weduwe) 79, 80
Douwes, Krijntje    119
Douwes, Romke  77
Douwes, Trijntje    55
Doys  68, 70
Dukes (Doekes), Pieter (Pijter) 5, 11, 15, 22, 181
Dusart, J.A.  57
Dussen, Pietje Gijsberts van  93
Dijk, Siets M. van   189
Dijkstra, Froukje Lieuwes    120
Dijkstra, Maaike Jacobs 105
Dijkstra, Marten Jacobs 105
Dijkstra, Piertje    153
Dijkstra, Pieter Jacobs 105
Dijkstra, Renske Symons 124
Dijkstra, Sjabbe Johannes    92, 97

Echten, Romkje Klazes van    94
Edes (Eedes), Paulus (Pauwel)  75
Eedesdr, Foockell    11
Eekhoff, Wopke 18, 80, 90, 91, 95, 96, 101, 145
Eerden, Johanna van   38
Eesgis, Ymcke  9
Eizenga, Betje 149
Elgersma, Geert 153
Elgersma, Geertje    149
Elgersma, Hendrik    153
Elgersma, Hinke 153
Elgersma, Kerst 153, 154, 155, 156, 157, 159, 169, 173, 176, 182, 183, 193,
    194, 195, 196, 197, 198, 199
Elgersma, Metske    149
Elgersma, Piertje    153
Elgersma, Saakje    153
Elgersma sr., Willem  153
Elgersma jr., Willem  153
Elzenga, J.W.  166
Elsinga 61
Elzinga 196, 197, 198, 199
Eminga, Jhr. (heere)  61, 145
Espelbach (drost)    26
Espelbach, Juffer Anna van   24, 26, 27
Espelbach, Lucia van  26
Eijgenraam   154

Faber, Anna   36, 59, 61, 68, 69, 143
Faber, Dr. Johannes   61
Feddes, Tjeerd 67
Feenstra, P.M. 192, 193
Feenstra, wed  166
Feicama, Dr.  65
Feikes (Feijckijs), Harmen   31
Fennema, Jan  130
Fennema, Tiete Jans   113
Filips II, koning    21
Fockema, Mr. Nicolaus  120
Fokkes, Ubele  90, 94
Folkerts, Sybren    145
Foockisz, Wopke 11
Fopkes, Jochem 61
Foppes, Johannes    69
Foppesz, Binnert    16
Fransen, Jouw  83
Fransen, Sijmen 36, 37, 38, 39, 181
Fredriks, Joh. 93

Galama, Riemck (Riema) van   20, 23, 25
Galama, IJsbrand Fransen    94
Galema, D.F.  190, 191, 192
Galema, Jan Fransen   105, 115
Galema, P.   187, 188, 189
Galiën, v/d   198
Geert, M.K.   152
Geerts (Gerts), Jan   65
Geldorp, Aefke 65
Gerbens, Andries    42
Gerrits (Brolsma), Jan 91
Gerrits, Pieter 77
Gerrijts, Antje 80
Gerrijts (Gerrits), Harmen   51, 54, 63, 80
Gerrijts, Jan  77, 80
Gerryts, Janke 38
Gerrijts, Pyttje
Gerrijts, Wijpk (Wijpckien)   75
Gerrijts, IJsbrant (Ysbrant)  83, 145
Ghemmenich, Catharina Maria van 66
Gildemacher, Karel Ferdinand  17
Goitses (Gaytses), Neeltje (Neeltie)  75
Goslingha, E(e)rnst   17, 26
Gosses, Siuwkje 77
Graaf, E.L. de 153
Gratama (Gratema)    105, 107
Gravius, Anna  85, 146
Gravius, Barbara    83
Gravius, Dr. Martinus  83, 85, 146
Groot, Luutske Anskes de    40
Groot, Sjoukje Willems 149
Gunst, J. van  195, 198, 199
Grijpstra, Lammert   138, 140
Gijsberts, Breut    67

Haak  168, 169, 170
Haan, Th. de  196, 197
Haaystra, Pieter Hayes 93
Habbema, H.   38
Haer, D.B. van der   103
Halbertsma, Herrius   143
Halbes, Pieter (Pijter, Pyter) 16, 58, 73, 74, 75
Halbesma, Ytje Johannes 88
Halma, François 58, 59
Halteren, Klaas van   169, 170, 171, 172, 173, 174, 182, 184
Halteren, Zeger Aart van    174, 175, 180, 182, 184
Hamstra, Grietje W.J.  163, 165, 166
Harmens, Alle  80
Hayes (Koijinga), Frans 144
Haytes, Itie  9
Heemstra, Douairière van    107
Heens, Wibrandus    82
Hellema 64
Hellema, Doeke Wijgers 86
Hellema, Griet 160
Hellema, Sijtske    160
Hellema, Trijntje    160
Hellinga, Fokeltje Hendriks   88, 181
Hellinga, Hendrik Pieters    88, 89, 91
Hellinga, Jienze Hendriks    92
Hellinga, Sara Martens 88
Hendriks (van der Kooij), Doetje    40, 42, 43, 49, 52
Hendriks (Hellinga), Fokeltje  89, 181
Hendriks (Hendrix, van der Kooi/Kooy), Jan   39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
    57, 62, 71, 72, 181
Hendriks, Jurjen    95
Hendriks (Hellinga), Marten   89
Hendriks (Kooi), Marten 42
Hendriks, Trijntje   40, 41, 42
Hendriks, Wybe 40
Henrici, T   15
Heslinga, Haaije    159, 160, 172, 182
Hessels, Fokje 88
Hessels, Meijnert    65
Hettes, Cornelis    85
Hettes (Horatij), Eco (Eeke)  61, 67, 68, 70
Hettema, Andries    48
Hettema, Jacob Cornelis 44
Hettema, Sijke Andries 105
Hettinga, Eeltsje    173
Heuvel, Bruyn van de  56
Hiccaard, Ds. Jillis Aris van  80
Hiddema, Pieter 126
Hiddema, Ytske Pieters 99, 126, 127, 131
Hiddes (Hebbes, Hibbes), Grietie    65, 66
Hiemstra, Bauke Arjens 93
Hiemstra, café 139, 166
Hiemstra, Sake 193, 194
Hoekstra, Alle 186, 187, 188
Hoekstra, Eelke 172, 173, 174, 175, 176, 182, 184
Hoekstra, Gerrit    172, 173, 175
Hoekstra, H.W. 134
Hoekstra, Joop 172, 173, 175
Hofman, Eke   151
Hofman, Jan Jans    115, 116
Hogenheim, S.  82
Hommema, Petronella M. 118
Homsma, T.   196
Hoogland, Piet 135, 138, 139
Hoogstra, O.  191
Hoorsma, Ritske 89, 95
Horatij (Horaty), Joannes (Johannes)  30, 59, 73, 77, 81, 83, 84, 85
Horatij, Reijnu 83
Housma, Klaas Jans   94
Hovinga, Gaele Nannes  138, 140
Hovinga, J.   194
Hoijtes, Bregtie (Breghtie, Brechtie)  101
Huber & Co, W. 167
Hulder, J.J.  59
Humalda, I. Æbinga van 93, 103
Hijlkema, Æde Hijlkes  92, 93, 102
Hijlkema, Dirk 140
Hijlkema, Sjoukje Tj.  126
Hijma, Klaas Heins   94
Hijma, Rintje Abes   40

Iemedr, Meynske 8
Igla, Gabriele 174
Ijonge, Pijtter 31

Jaarla, J.(Jetske)   49, 50
Jaarla jr., J. 50
Jaarsma, Aafke Hiddes  98, 99, 103, 109, 115
Jacobs, Grietje 98, 101, 102, 103
Jacobs (Viersen), Grietje    89
Jacobs, Jacob  38
Jacobs, Jitse  88
Jacobs, Lijsbeth    40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 181
Jacobs, Rinse  88
Jacobs (Kooistra), Rinske    90, 91
Jans, Aede   85
Jans, Anne   45, 51, 54
Jans, Auke   63
Jans, Buwe   33
Jans, Foocke  77
Jans, Froukje  36
Jans, Gerrijt (weduwe van)   77
Jans, Hendrik  55
Jans, Jacob   79
Jans, Lupke (Liupke, Luijpke, Lipke, Liepke, Lijpke)  16, 29, 31, 33, 35, 64, 70, 80, 81, 83, 181
Jans, Pieter  38
Jans, Tiepke  74
Jans, Wijnzen  49
Jans, Ybeltje  83
Jansen, Aris  85
Jansen, Jan Pieter   108
Jansma, Lolke Gerrijts 51
Jansz, Frans  145
Jelles (Wassenaar), Lieuwe   67, 101, 102
Jeltema, Willem Jans  40
Jeltes, Willem 61
Jensma, Sijtske 126
Jippes, Jan Janzen   144
Jippes, Pyter  146
Jippes, Wed.  195, 196
Joannes, Jan  27
Joekema, Albert 138, 139
Johannes, Bouwe 32
Johannes (kinderen), Jochem   143
Johannes, Saake 146
Johannes (Dijkstra), Schabbe  93
Jong, Gerben Aukes de  106
Jong, P. de   126, 127, 159
Jong, Ruurd Oene de   161, 168, 169, 170, 171
Jongstal    67, 70
Jouws (weduwe Kooistra), Ate  53, 83, 84
Jou(w)s (Juws), Saecke (Sake)  16, 25, 26, 27, 29, 181
Jouws, Wypk   67
Juckema, Eduarda Magdalena van 29
Jurjens (Kooystra), Sjoerdje  95, 96

Kalma, Tietje Sipkes  99
Kamminga    190
Kamminga, H.  191
Kamstra cum. soc.    143
Kanis  155
Kingma, Geert  153
Kingma, Johannes    151
Kingma, Klaaske 151
Kingma, Pietje 153
Kingma, Sjoukje Jacobs 120
Klases, Durkje 95
Klooster, Harm ten   153
Klooster, Herman ten  153, 154, 155, 175, 178, 182
Klooster, Martzen Hiltje ten  176
Klooster, Willem ten  155
Kloosterman, Antje Sapes    96, 97, 107
Kloosterman, Dieuwke  149
Knol jr., Atte 133, 139, 140
Koistra, S.T.  97
Kok, Douwe   137, 139, 192, 193, 194, 195, 196
Koning, Johannes    153
Kooi, Akke Jans van der 40, 54
Kooi, Arjen   190, 191, 192, 193, 194, 195
Kooi, Dirk   163, 166
Kooi, Doetje Jans van der    40
Kooi, Durkje Martens  42
Kooi, Grietje Hendriks van der 40
Kooi, Hendrik Jans van der   40, 55
Kooi, Hendrik Martens  42
Kooi, Jacob Jans van der    40
Kooi (Kooy, Kooij), Jan Hendriks van der    40, 54, 55
Kooi, Jan Rypkes van der    40, 42
Kooi, Japke Jans van der    40, 54, 55
Kooi, Maayke Jans van der    40
Kooi, Marten Hendriks  40, 42
Kooi, Minke Hendriks  40
Kooi, Sjoerd Martens  42
Kooi, Trijntje Jans van der   40, 54
Kooi, Trijntje Martens 42
Kooistra, Antje Tammes 96
Kooistra (Kooystra), Fokke Sapes    88, 91
Kooistra, Gerrit Andries    40, 42, 43
Kooistra, Harmen Jacobs 88, 91, 94
Kooystra (Kooistra, Cooistra), Hendrik (Annes) 84, 92, 93
Kooystra, Iebtie Sapes 91
Kooistra (Kooijstra, Kooystra), Jacob Sapes   84, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 104, 105, 144, 181, 183
Kooijstra, Jitse Sapes 91
Kooistra, Klaas Siemens (Symens)    97
Kooijstra, Klaas Tammes 95, 96
Kooistra, Klaas Wierds 39
Kooistra, Neeltje Romkes    42
Kooistra, Pieter    171
Kooistra, Pietje Tammes 96
Kooystra, Rinse Sapes  91
Kooistra (Kooijstra), Rinske Jacobs   88, 90, 91
Kooistra, Romke Andries 42
Kooistra, Sape Jacobs  88, 91, 94
Kooistra (Kooystra), Sape Rinses (Rens) 88, 91
Kooistra, Sape Symens  97
Kooistra, Sierk Rinses 88
Kooystra, Sjoerdje Jurjens   95, 96
Kooistra, Sjoertje (Sjoerdje) Siemens  97
Kooistra, Sjoukje    151
Kooistra (Kooijstra), Symen (Siemen) Tammes   94, 95, 96, 97, 107, 108, 181, 182
Kooistra, Tamme Symens 96, 97
Kooistra, Trijntje Tammes    96
Kooistra, Willem    169
Koolstra,    190
Kooij, Bokke Jarichs van der  40
Kooij, Bonne Jans van der    42
Kooij, Doetje Hendriks van der 42
Kooij, Pieter Hendriks van der 40
Koijckers, Sijmen    33
Koijinga, Frans Haijes 144
Kramer, Dieuwerd    160
Kramer, Dirk  159, 160, 161, 168, 169, 170, 182, 197, 198, 199
Kramer, Gerlof 160
Kramer, Jacob Dirks   149
Kramer, Jacob Jacobs  135, 137, 139, 148, 149, 153, 155, 160, 182, 183, 192, 193,
    194, 195, 196, 197
Kramer, Jouke  160
Kramer, Metske Steffen 160
Kriens, Wilhelmina   57
Kroeze, Trijntje Jans  119, 120
Krol, Cornelis 188, 189, 190
Krol, Fopke Jochems   94
Krol, Jochum Fopkes   55

Lampe, Harmanus Johannes    96
Leikring, Egbert    119
Lettinga, Antje Klazes 163, 165
Lettinga, Bauke Dirks  138, 140
Leij, Frans van der   61, 62
Leij, Rienk Jans van der    45, 46, 98, 102
Liauckema, Gerland(t) Scheltes van   5, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 181
Liauckema, Schelte Sickes    20, 21
Liauckema (sr.), Sicke van   22 
Liauckema (domheer), Sicke van 21, 24
Lieuwes (Bosch), Douwe 89, 90
Lieuwes, Jelle 101
Lieuwes, Lieuwe 16, 27, 72
Lieuues de jonge, Lieuue    72
Lieuwes, Wobbe 94, 143, 144
Liupkes, Dirck 33
Liupkes, Meijnuw    33
Liupkes, Pyter 33
Liupkes, Rixt  33
Liupkes, Schelte    33
Liupkes, Sijmen 33
Liupkes (Luijpkes), Welmoed   35, 68, 69, 70, 181
Ljupkes, Aafke 70
Ljupkes, Itske 70
Lolkes, Douwe  9
Loon, Johannes van   7
Looxma, Dr. Age 45
Looxma, B.   43
Lune, Piet v d 188
Lijkles, Gerrijt    80

Martens, Peter 143
Martens, Pope  61
Martin, Isaak Gijsbert Arentsma 90, 92, 93
Martin, Pieter Francois 79, 93
Mast, Gerard  1, 57, 171, 172, 178
Meer, Gerrit Pieters van der  97, 153, 156
Meer, Pieter (Piter) van der  153, 156
Meer, Pieter Gerrits van der  97
Meinerts, Hessel    77, 101
Memler, Hendrik 93
Merchten, Sophia van (Sophia Anna van Pipenpoy) 20, 25, 181
Meulen, Van der 131
Meulen, J. v/d 199
Meulen, Jan Rinses van der   116
Meulen, Lolke Liepkes v/d    93
Meulen, S. van der   153
Meij, Grietje Jans van der   134, 163
Meij, Grietje Scheltes van der 139
Meij, Jan Jans van der 134, 163, 165, 166, 193
Meij, Theunis Jans van der   163, 165, 166
Meijnerts, Pieter    74
Michiels (sr.), Doede  5, 7, 8, 9, 17
Michiels (jr.), Doede  9 
Miedema, Jan Jans    124
Miedema, Jan Jelles   124
Miedema, Janke Jelles  98, 123, 124, 126, 131, 149
Miedema, Jelle Hendriks 124, 149
Miedema, Jelle Martens 139, 148, 149, 182, 183, 191, 192
Miedema, Marten Jelles 149
Miedema, Wijtze R.   64
Minnema, Frans 22
Minnema, Lysbeth    153
Minnema, Ymck van    22
Molen, Sytse Jan van der    155
Montes, Bouwe (Buwe)  85, 101
Mud, Albert   160

Nannes, Jansen 85
Napoleon, Lodewijk (Koning van Holland) 55, 63, 183
Nauta, C.C.Th. 160, 168
Nauta, Petrus  61
Nauta, Rinse  130
Nauta, Ruardus 18
Nauta, Tjallingius   36, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 77, 143
Nauta, Thomas  67, 83
Nederveen, Ir. Maarten van   171
Nieuwland, Trijntje Pieters   113
Noomen, P.   21
Noot (Nood), Gerrit (Gerrijt/Gerryt)  41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 72, 89, 181,
    183
Nijevelt, Van Zuijlen van    112, 114

Ockinga (Ockma, Ockijnga), Jarich Heres van   30, 31, 32, 73, 74, 75, 77, 81, 82
Oegema, Geeske Sikkes  96
Oegema, Theunis Sikkes 96
Oenses, Afke (Aafke)  84, 102
Oenses (Straatsma), Ytje    80, 102
Oldersma, Jonas 83
Olivier, Trijntje Alefs 55, 98
Olijnsma, Lieuwe Kornelis    124
Ondersma, Ysbrand    120
Ooms, Mr. Sioucke    83
Oostindie, Mr. 155
Oppenoorth, Joke    2
Osinga, Pieter Dirks  137, 140
Ozinga (Osinga), Renske (Rensche) Klazes    163, 165, 166

Papma, Frans Johannes  94
Papma, Geert Pieters  63
Paulus, Aede  75
Paulus, Tiedt(d)    75
Peijsel, Foppe Barteles 163, 165, 166, 167
Piers, Claas  84
Pierson, Lamb: 38
Pieters, Binne 41
Pieters, Broer 43
Pieters ‘Opperwird’, Claes   143
Pieters, Feye  63
Pieters, Hendrik    45, 47, 62, 72
Pieters (Pytters), Hendrik   40, 41, 42, 43, 55
Pieters, Iitje 143, 144
Pieters, Sioerd 77
Pieters, Sijmon (Sijmen, Symon) 39, 71, 181
Pietersz (Piters), Doeke (Duke) 11, 16, 181
Pitersz, Douue 16
Plaats, Jan Daniel van der   94
Plantinga,   192
Ploeg, Lieuwe Eeltjes van der  40
Poelstra, Mr. Pier Daniel    131
Poelstra, Tjebbe Sakes 116, 129
Polstra, Tjeertje T.  64
Poortinga, Jacob Jans  125
Poortinga, Jan Lieuwes 98, 125, 126, 131, 133, 139
Poortinga, Lieuwe Jans 98, 125
Popkes, Jacob  103
Porte, Pieter  51, 54, 143
Post, K.K.   134
Postma, Antje Gerrijts. 64, 93, 98
Postma, Gerrit Gerrits (Gerrijt Gerrijts)    51, 52, 54, 89, 93, 107, 144
Postma jr., Gerrijt Gerrijts  93
Postma, Froukje Gijsberts    98, 130
Postma, Gerrit Gijsberts    98
Postma, Giesbert (Gijsbert) Gerrijts (Gerrits) 93, 98, 103, 105, 107
Postma, Klaas J.    188, 189
Postma, Lolkje Gijsberts    98
Postma, Pietje Gijsberts    98
Pot, Klaas Pieters   86, 93
Pot, Pieter (Clases)  86
Pyters, Claas  75
Pyters (Pijters), Sioerdt (Sjoerd, Sijoerd)   65, 66
Pijters, Roelof 75
Pijters, Siouck (d)   75
Pijters, Siuw (d)    75
Pijters, Taede 68, 75
Pijters, Willem 75
Pijters, Willemke    75
Pijtters, Bartel    29
Pijtters, Suijrdt    31
Pytters, Buwe  33
Pytters (Pyters), Claaske    145, 146
Pytters (Pijtters), Pytter (Pijtter)  71
Pytters, Wytse 143

Raaf, Cornelis 140
Regnerus, Grietje Lieuwes    107, 108
Regnerus, Lieuwe Teunes 108
Rens, Sape   91
Reijners, Gerrijt    73, 74, 75
Reinders (Rinders), Sjoerd   47, 50, 72, 89, 144
Reinders (Rinders), Wytse (Wijtze)   47, 49, 50, 51, 52, 72, 89, 144
Reitsma, Dirk Gjalts  163, 166
Reitsma, Pieter Keimpes 139, 143, 147, 148
Reitsma, Wilco Gjalts  107
Rieks, F.B.   197, 199
Riemersma, Melle    153, 156
Rienks, B.   193
Rienks, Johannes    19, 80
Rienks, Klaas  116
Rienks, Klaas Klazes  116, 117, 118, 186
Rienks, Renske Arjens  163, 165, 166
Rienks, Rienk Siedzes  124
Rinses, Catharina    88
Rinses, Cornelis    88
Rinses (Westerhuis), Liesbeth  39
Rinses (Kooystra), Sape (Saape) 88, 90, 91
Rinses, Stijntje    47
Rinses, Syerk (Sierk)  88
Rinsma, Folkert
Rintjema, Harmen Tjerks 88
Rintjema (Rentjema), Sjoukje Harmens  88, 91, 92, 93, 94, 181
Ritskes (van Tuinen), Albert  45, 47, 50, 72
Roeleffs, Thonis    27
Roelofs, Jacob 50
Roels, Jacob  45, 50
Rollingswier, Jantje Jans    124, 149
Romckma, Minne Alckes  34, 35, 79
Romkes, Neeltje 42
Romkes, Trijntje    61
Rommerts, Symon 85
Roorda, Juffer Doetke (Doetie) van   59, 80
Roorda, Jeltje Tjebbes 105
Roorda, Juffer Wick   80
Roos, Eelke Sijmons de 96
Rosema, Petrus van   84
Ruurds, Grietje 80
Ruurds, Janke  38
Rynckesz, Hidde 16
Rypkes, Jan (van der Kooi)   41
Rypma, Tjitske 90, 94
Rijpstra, Gerrit Pieters    130

Schaap, Aartje 174
Saeckes, Schelte    29, 181
Saes wedue Binnert Foppesz   16
Saksen, Georg van    22
Sapes (Kloosterman), Antje   97
Sapes (Kooistra/Kooijstra), Jacob    89, 90, 91, 181
Sapes (Saapma), Jacob  88
Schaaf, S. van der   190, 191
Schaaf, W.S. v/d    194, 195, 196, 197
Scheltes, Lieupke (Ljupke, Liupke)   33, 70, 71
Scheltinga, Vrouwe Cornelia Livia van  18
Schepper, J.J. de    38
Schermer Hesling, Jan Nicolaas 94
Schotanus (advocaat)  65
Schotanus à Sterringa, Bernardus    9, 17, 58, 59, 64, 79, 86
Schrader, B.  83
Schratenbach, Lucia Juliana van 34
Schukking, Sijbren   99
Schwartzenberg (erven, grietman)    95
Sevensma, Jeltje    85
Sevensma, Ds. Petrus Lykles   85
Sevenster, Aafke Sybes 117, 118
Sevenster, Antje Sybes 116, 117, 118
Sevenster, Lieuwe Sybes 116, 117, 118
Sevenster, Sybe Sybes  99, 116, 117, 118, 120
Siedses, Aukje 19
Siedses, Jan  48
Siegers, Antje 103
Sikkes (Oegema), Geeske 96
Simons (Symens), Jan  82, 84, 85
Sinderen, van  198
Sinnema, Klaas Pieters 137
Smeding, Doeke Ritskes 24
Sipkes, Ytje  84
Siouckes, Meinerd (Meynert, Meijnert)  77
Sixma d. van H, Vrouw Anna Agatha Geertruida van    105
Sixma, Jhr. Barteld Douma Tjalling van 44, 45, 46, 47, 62, 63, 64, 71, 72, 144
Sixma, Freule Baudina Lucia van 62
Sixma, Douarière van  89
Sixma, Doeckje (Duconia) Martha Dorothea van  37, 39, 45, 62, 66, 67, 71
Sixma, Jhr. Julius Ritske van  61, 64, 69, 70, 71, 143
Sixma, Jhr. (A)R.T.(Age Tjepke Ruurd Tjalling) van   46, 62
Sixma, Jhr. Tjalling Ædo Hessel Roorda van   37, 38, 62, 71, 143
Sjoerds, Hiltje 85
Sjoerds, Jan  77
Sjoerts (Sjoerds van der Veen), Tiete (Tiede)  89, 90, 144
Slim, J.    186
Slooten, Melis Pieters van
Slooten, Mr. Pieter A. V. Baron van Harinxma Thoe    115, 116
Sloterdijck, J.L. van  133, 140
Slothouwer, Dr. Bochus 49, 50, 51, 52, 72, 181
Sluis, D. v.d. 93
Smeding, (majoor)    85, 86
Smeding, Doeke Ritskes 24
Smid, Bernard  169, 170
Sminia, Van   15
Smit, Jan    8
Smit, J.J. (Han)    151, 157
Smit, Piet   8
Sonnema, Meindert    167
Spar, Jitze   88
Spar, Rinske Jitses   88
Speelman, Jhr. mr. Cornelis Jacob    120
Spoelstra, J.  195
Staal, Jan Abrahams   139
Stam, J.    106, 107, 108, 111
Steensma, Klaas Sybes  116
Steffens, Jacob 41
Steffens, Tjitske    41
Stekelenburg, Rian (Adrianus Huibert)  175, 176, 177, 178, 182, 184
Stelpstra, Sybren Sytzes    113, 116
Stienstra, Jan Jochems 115
Stienstra, Jelle Jans  144
Stienstra, Jochum (Jochem)Jans 93, 144
Stikkersma, Jacob    38, 77
Stonebrinck, IJsbrandus 82
Straatsma, Anna 99
Straatsma, Hendrik   138, 139
Streekstra, P.J.    134
Strigelius, Dr. Cornelis    82, 83
Strooper    57
Swart, Hilbrand Pieters 105
Swart, Joh.   195, 196
Swart, Klaaske Martens 105
Swart, S.    193, 194, 195
Swart, Sjoerd Martens  105
Swart, Sjouke Martens  97
Swart, S.P.   134
Sijbes, Jacobus 51
Sybesz, Jetse  16
Sybez, Sipke (Sypke to Haghehuus)    27, 28
Syboltsma (Siboltsma), Lolkje Sijbrens (Sibrens)    98, 102
Sijbrens, Bauke 144
Sijdzes, Aaltje 36
Sydses, Tetje  88
Sijmens, Dieucke (Diucke)    29, 33, 35, 81, 83
Sijmens, Dirk  33
Sijmens, Pijtter    33
Sijmens (Simons, Symens), Rommert    82, 84, 85
Symens (Symons), Sjoerd 47, 48
Symens (Simens), Tamme 95, 96
Sijmens, Trijn 33
Sijmons (de Roos), Eelke    96
Sytsma (Sijtsma), Sieds Cornelis    98, 108, 109
Sijtsma, S.G.  134
Sytsma, Sieds S.    64

Tabes, Siemen  97
Taconis, Heero 187
Taedes (Tades), Pijter 75, 77, 79
Tædes, Tæde   79
Taedes, Wytske 40
Tækes, Ritske  93
Talsma, Auke  127, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 183
Talsma, Jan   153
Talsma, Rendert Harmens 163, 166
Tammes (Kooistra,Kooijstra), Klaas   96
Tammes (Kooistra), Symen (Siemen)    96, 97
Tamminga, Wilhelmina  34, 36, 181
Tasma, E.    188
Teitsma, Marten 170
Temmen, Rebekka van   94
Terpstra, Aan  138, 139, 140
Terpstra, Anne Jans   93, 94, 97
Terpstra, A.S. 134
Terpstra, Ette Jacobs  133, 134, 135
Terpstra, Jitse 151
Terpstra, Jitze Marcus 133, 135, 139, 140
Terpstra, Johannes   151
Terpstra, Markus    151
Terpstra, Mient (J.)  139, 140, 149, 151, 154, 182, 183, 191, 192, 192, 193
Terpstra, Ruurdje    149
Teunis, Bouwe  41
Theunis, Pyter 146
Tiberij 65
Tiepkes, Alger 59
Tiepkes, Ulbe  32
Tierds, Syds  77
Tiesma, Sjouke Joukes  40
Tijepkes, Aeltie    11
Tjebbe, Sijtse 85
Tjeerds, Maike 33
Tjeerds, Wijbe 101
Tjeerdsma, Homme    182
Tjepkes (Tijepkes), Aaltje (Aeltie)   11, 15, 181
Tjepkes, Feijke 63
Tjepkes, Jouke 67
Tjepkes, Jouw  67, 68, 69, 70
Tjepkes, Simon 7
Tjipkes (Tiepkes, Tjepkes), Sjoerd (Sioerd)   85, 101, 146
Tjipkes (Tjepkes), Feyke    63
Tolsma, Kornelis (Cornelis) Rinderts  98, 102, 103
Tolsma, Rindert Jans  102, 103
Tolsma, Wijbren Jans  102
Tomes, Wijtse  61
Tour van Bellinchave, F.B. du  110, 122
Tour van Bellinchave, G.W. du  110, 122
Tour, Jhr. J.M.C.W. du 105
Tromp, Maria Geertruida Agatha Lewina v. Hettinga    136, 163, 165, 166
Tuinen, Albert Ritskes van   72, 93, 105
Tuinen, Ritske Alberts van   105
Tuinstra, Reinder    148
Tijepkes (Tjepkes), Aeltie (Aaltje)   11
Tijssen, Jouke 71
Tijssens (Tijssen) (Boersma), Taeke (Take)   80
Tijssen, Tjalle 78, 84, 102
Tijssen, Yppe  32
Tytis (Tietes), Jorrijt (Jorrit)    84

Uiltjes, Teewis 71
Ulbes, Symen (Sijmon)  85
Unia, Willem Æemilius van    34

Veen, A. v/d  192
Veen, Anna van der   98
Veen, Tiete Sjoerds van der   93
Veenstra, Aafke Wytzes 163, 165
Veenstra, Wietze    163
Velde, Jetske Klases v.d.    109
Ven, Drs. J.A. van der 159, 160
Vergonet, P.  167
Verhoen, Theodorus   170
Verhoeven    21
Viersen, Aukje Jans   88
Viersen, Jan Jacobs   88
Vierssen, Assuerus van 65
Viers(s)en, Gijsbertus van   83
Viglius 29
Viglius, Dr. Cornelius 81, 82
Visser, Saakje 153
Visscher, Tettje    95
Vlie, Janke Johannes van    40
Vlietstra, J.  195, 196, 197, 198, 199
Voormeulen, Gerrijt   51
Vries, A. de  199
Vries, Aagje (Achie) Meinderts de    98, 119
Vries, E. de  197, 198, 199
Vries, Harmen Ypes de  40
Vries, Hendrik J. de  189, 190, 191
Vries, Jan Lieuwes de  99, 124
Vries, Jan Meinderts de 98, 119, 121
Vries, Jan Pieters de  119
Vries, Jelle Lieuwes de 99, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 139,
    140, 148, 151, 162, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
    194, 195, 196, 197
Vries, Jelle Meinderts de    99, 125, 126, 131, 133, 139, 192, 193
Vries (erven), Jetze de 97
Vries, Johns de 186, 187, 188, 189
Vries, Jorrit Meinderts de   99, 125, 131, 133, 139
Vries, Lieuwe Meinderts de   98, 119
Vries jr, Lieuwe Meinderts de  99, 125, 131, 133
Vries sr. Lieuwe Meinderts de  72, 98, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 133,
    149, 163, 165, 166, 167, 182, 183, 186, 187, 188
Vries, Louis de 138, 139
Vries, M. de  189, 190
Vries, Maartje Lieuwes de    98, 124, 125, 131, 133, 139
Vries, Meindert Jans de 98, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 182, 183
Vries, Meindert Lieuwes de   99, 124, 125, 126, 131
Vries, Pieter Jans de  123, 124
Vries, Renske Dirks de 40
Vries, S.G. de 47, 48
Vries, Sijtske Jelles de    99, 126, 127
Vries, Trijntje de   113
Vries, Wytze Hindriks de    109

Wagen, Sjouke Durks van de   105
Wagenaar, Mient Hendriks    40
Wal, Feikje Andries van der   105
Wal, Feije Jacobs van der    96
Walle, Hendrik Saakes de    93, 94
Warmolts, Mr. C.C.C.  120
Warringa, R.C. 193, 194
Wassenaar, Wilke    163
Weide, Frans Reins van der   40
Weide, Sjoertje R.   113
Werd, Tijs oppe 143
Westerhuis, Liesbeth Rinses   39
Wiebenga, Jan Wiebes  93
Wielinga van Scheltinga 90
Wierda, W.   153
Wierdts (Wierds), Claas (Klaas) 38, 39, 62, 181
Wierds (Kooistra), Klaas    39
Wierdsma, Helena Duke  146
Wierdsma, Petrus    45
Wierdsma, Pijtter (Pyter) Pijtters (Pyters)   145, 146
Wierdsma, Theodorus (Dirk Pieters)   146
Wieren, G. van 167
Wiersma, mej. A.    134
Wiersma, Beerd Goffes  108
Wiers(d)ma, Dirk Pieters    36, 83, 85
Wiersma, D.   145
Wiersma, Dirk  189
Wiersma, Gabe K.    113
Wigeri, Horatius    82
Wighers (Wichus weduwe, Wichers weduwe), Ds.  37, 144
Wilckes, Gerrit 27
Wilde, Sierd (Sierde) Tjallings de   116
Wilhelmy, G.  42
Wilhelmi, Joannes    82
Willems, Freerk 61
Willems, Jan  36, 37, 38, 71, 101, 181
Willems, Sytse 35, 79
Willems, Tzietske    75
Wiltjes, Foekje 62, 63
Witteveen, Johan    170, 171, 173, 174, 175
Woude, Antje van der  126
Woude, Sijtse Sjoerds van der  124
Wybenga, Jan Wybes   108
Wybenga, Sybe Wybes   108
Wybenga (Wij, Wie), Tomas (Thomas) Wiebes (Wij) 97, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 122, 144, 182
Wijbes, Grietje 61
Wybes, Trijntje 40, 41, 42, 55
Wijnbergen, Andriesa Lucia van 20, 29
Wijnbergen (heer van Oucoop), Willem van    20, 29, 74
Wijnia, Douwe Hartmans 130
Wijnia, familie 134, 138
Wynsens (Wijnsens) (Zijlstra), Jan   47, 63

Ypes, Anne   146
Ypes, Philippus 146
Ypey, M.    93
Ypey, W.H.   38
Ysbrands, Cornelis   80
Ysbrants, Maritie    83

Zijlstra, Jan Wijnsens 64
Zijlstra, Trijntje Teunis    105