Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Militairen in leger en marine van Napoleon uit de mairie Ee

J. Paasman


Bijland, Doede Jans, boer, geb.Oosternijkerk 24.10.1791, wonende te Aalsum, zoon van Jan Jans Bijland en Dieuwke Jans; Loteling lichting 1811; 07.12.1812 soldaat 5e bat., 4e comp. 125e reg. inf. van linie onder nr.5070, 12.03.1813 134e regt. inf. van linie; veldtochten 1813 Saksen en 1814 Frankrijk; 22.04.1813 opgenomen in het hospitaal te Frankfurt; afgevoerd 31.12.1813 doch teruggekeerd; bij aanneming familienaam 20 jaar; 04.04.1814 in Frankrijk gedeserteerd; 1818 trouwt gem.Oostdongeradeel; Bronnnen: RAF Collectie Visser; Oud-archief Dokkum inv.nr.712-723 lichting 1811; Register naamsaanname Metslawier, fol.2; Lerk bldz.132; BS Oostdongeradeel huw.akte 1818 nr.26

Broersma, Abe Heddes , geb.in 1790; zoon van Hedde Broersma; loteling lichting 1790 mairie Kollum; Vervangen door Roelof Romkes Topstra dagloner te Buitenpost Bronnen: RAF toegang 8/4059 nr.201;

Bosch, Jacob Klazes , wonende te Ee, zoon van Klaas Jacobs Bosch loteling (?); krijgsmachtonderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 22, in Landsdienst; Bronnen: Register naamsaanname Ee,fol.50v

Braaksma, Johannes Ypes geb.1790, wonende te Engwierum, zoon van Ype Boodes Braaksma en Eelkje Johannes; Loteling lichting 1810; moet zich op 15.10.1811 te Leeuwarden melden voor opkomst in het leger; legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 22 jaar, in ’s landsdienst; Bronnen: Register naamsaanname Ee,fol.5

Buwalda, Mintje Ulbes , arbeider, geb.1789 te Engwierum, wonende te Ee, zoon van Ulbe Eelkes en Sieuke Mintjes; plaatsvervanger voor Abraham Sakes Buwalda (1790) te Ee; moet zich 24.02.1812 te Leeuwarden melden voor opkomst in militaire dienst; krijgsmachtonderdeel onbekend; 23 jaar Bronnen: RAF toegang 8/4059.203; Oud-archief Dokkum inv.nr.712-723 lichting 1810 Abraham Sakes Buwalda;

Duisen, Tymen Cornelis van, kleermaker, geb.30.10.1787 te Leeuwarden, wonende aldaar zoon van Cornelis Willems van Duinen en Trijntje Tymens; plaatsvervanger voor Jan Gerrits Kingma( geb.1788 lichting 1808) te Engwierum; kleermaker 123e regt.inf.van linie onder nr.2999, 5e bat., 2e comp., 1e comp. van het 2e, 5e en 1e bat.; eind 1814 vermist; 18.10.1815 volgens verklaring van de gemeente Leeuwarden Bronnen: nr.687 Vermisten; RAF toegang 8/4051.014; Toegang 16/820 zitting 18.10.1815 stuk nr.86

Feddema, Jacob Pieters, geb.16.02.1792 te Aalsum, wonende te Sybrandahuis, zoon van Pieter Jacobs Feddema en Elske Meinderts; Loteling lichting 1812; 72e regt., 1e bat., 6e comp., voltigeur gelegerd in de kazerne St.Elisabeth te Brussel; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste brief geschreven op 27.07.1813 schreven te Voltz (?) Dtl. is bewaard gebleven Bronnen; nr.340 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; toegang 347 nr.2; Oud-archief Oostdongeradeel inv.nr.1413 1792 nr.7;

Velding, Kornelis , boerenknecht geb.12.05.1793 te Ee, wonende aldaar, zoon van Jacob Velding en Aaltje Jurjens, beiden overleden; Loteling lichting 1813; krijgsmachtonderdeel onbekend; volgens lotelingenlijst Nationale Militie 1815 in Franse krijgsdienst geweest en teruggekeerd; Bronnen: OA Oostdongeradeel mairie Ee, lotelingenlijst Nat.Militie 1815;

Viersen, Pieter Sibes Viersen, timmerman geb.24.10.1784 te Dokkum, wonende aldaar, zoon van Sybe Pieters Viersen en Aukje Harms van der Helm; plaatsvervanger voor Tjepke Gerbens Bouma ( geb.1788 lichting 1808) te Ee; 147e regt., 1e bat., 1e comp.; 5e Corps der Armee gekampeerd op de Goldberg; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht op 13.07.1813 uit Goldberg; aangenomen niet teruggekeerd; Bronnen: RAF toegang 8/4051.007; nr.304 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; geen huwelijks- en overlijdensakte aangetroffen;

Vries, Jetze de, bakker, geb. 23.08.1791 te Dokkum, wonende aldaar, vader onbekend en Trijntje Gerhardus Schuringa (ook Schieringa); plaatsvervanger voor Jacob Pieters Dijkstra ( geb.1792 lichting) te Ee, krijgsmachtonderdeel niet bekend; 24.01.1815 te Dokkum overleden; RAF toegang 8/4065.381; BS Dokkum, overl.akte 1815 nr.2;

Hiemstra, Feike Sytzes , geb.26.02.1793 te Driesum, zoon van Sytze Bienzes Hiemstra en Tettje Feikes; Loteling lichting 1813; legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 18 jaar; wordt eind 1814 vermist; de vader tekent Lijemstra; Bronnen: nr.336 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Regisster naamsaaname Ee,fol.55v;

Holwerda, Thomas Jelles, geb.21.09.1788 te Engwierum, wonende aldaar, zoon van Jelle Wytzes Holwerda en Aaltje Taekes; loteling; 24.04.1811 123e reg.inf. onder nr.2978, 5e bat., 2e comp., 3e bat, 2e comp en 1e bat., 2e comp.; bij aanneming familienaam 23 jaar in lands dienst; wordt eind 1814 vermist; laatste bericht van 05.11.1812 uit Stettin; Bronnen: RAF Collectie Visser; nr.329 van de lijs vermisten RAF toegdang 11 inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Ee, fol.8

Holwerda, Willem Baukes, geb.31.01.1793 te Ee, zoon van Bauke Sytzes Holwerda en Aagtje Willems; Loteling lichting 1813; legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 18 jaar; wordt eind 1814 vermist; geen bericht ontvangen Bronnen: nr.335 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; Register naamsaanname Ee,fol.45v;

Iedema, Harke Pieters , geb.07.03.1787 te Engwierum, zoon van Pieter Pieters Iedema en Elisabeth Harkes; vrijwilliger; pokdalig; 27.10.1806 fuselier 5e en 9e reg.inf.; 06.10.1810 126e regt.inf.onder nr.1123, 3e bat., grenadierscomp.; 1606.1811 3e Garderegt.grenadiers te voet; bij aanneming familienaam 23 jaar in ’s landsdienst; veldtochten: 1807,1808,1809,1812 Rusland; 10.09.1812 krijgsgevangen gemaakt ( waarschijnlijk in Rusland) Bronnen: RAF Collectie Visser; Registernaamsaanname Ee fol.3

Jeltema, Tjipke Minzes, geb.30.01.1790 te Jouwswier, wonende te Ee, zoon van Menze Hanzes Jeltema en Tjitske Jacobs; Loteling lichting 1810; van het regiment ‘de Belle Isle’ naar het 33e regt. lichte inf.(jagers), 5e bat., 3e comp.; bij aanneming familienaam 21 jaar; wordt eind 1814 vermist; volgens nr.332 van de lijst: geen bericht; volgens nr.349 laaste bericht van 14.04.1812 uit Saalems; Bronnen: nrs.332 en 349 van de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nnr.22; Reg.naamsaanname Ee fol.51v; Oud-archief Oostdongeradeel inv.nr.200 06.03.1813;

Jongh, Jacob Jacobs de , timmerman, geb.1788 te Koudum, wonende te Parrega, zoon van Jacob Nammes (overl.) Tjittje Jurjens (overl.), gehuwd met Trijntje Sjoerds plaatsvervanger voor Gerben Pieters Dijkstra (geb.1790 lichting 1810) te Ee; legeronderdeel onbekend; 22 jaar; wordt eind 1814 vermist Bronnen: nr.809 op de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22; RAF toegang 8/4059.204; Reg.naamsaanname Tjerkwerd folio 35

Kerkstra, Willem Tjeerds, boer, geb. te Engwierum op 13.03.1792,wonende aldaar zoon van Tjeerd Appelonus overl.)en Rinske Willems; loteling; 14.05.1813 fuselier 124e reg.inf. onder nr. 5164, 5e bat., 1e comp. 20.05.1813 5e regt.lichte cavalerie; 10.04.1813 als dienstweigeraar te Dokkum gearresteerd en naar Leeuwarden gebracht; heeft vermoedelijk broer Appolonius Tjeerds Kerkstra te Ee Bronnen: RAF Coll.Visser; Toegang 8/4038 nr.6; OA Oostdongeradeel inv.nr.1413 1792 nr.2

Kooistra, Ale Boeles , kooikersknecht/boerenarbeider, geb.Ee 27.05.1791 wonende aldaar, zoon van Boele Tiemens overl.) en Maayke Renzes; Loteling lichting 1811: moet zich 09.11.1812 te Leeuwarden melden voor opkomst in militaire dienst; wordt afgekeurd wegens epilepsie en moet worden vervangen; bij aanneming familienaam 20 jaar; Bronnen: RAF toegang 8 inv.nr. 4033 nr.10; Oud-archief Dokkum inv.nr.712-723; Oud-archief Oostdongeradee inv.nr.195 26.11.1812; Reg.naamsaanname Anjum fol.15

Kooistra, Pieter Eetzes, boerenknecht, wonende te Engwierum, zoon van Eetze Gerrits Kooistra x Maaike Pieters, plaatsvervanger voor zijn broer Gerrit Eetzes Kooistra ( geb.1792 lichting 1812); 26e regt.inf.van linie, 4e bat., 1e comp.; bij aanneming familienaam 18 jaar; 26.12.1813 opgenomen in het garnizoenshospitaal te Mayence (=Mainz) en aldaar 2912.1813 overleden aan de gevolgen van koorts NB de overlijdensakte staat op naam van Korstra, Gerrets Etzes die echter op 03.06.1820 in de gemeente Oostdongeradeel overleed; Bronnen: ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak K2 nr.293; Gen.Jb.1956 bldz.27 nr,.293 Korstra; Reg.naamsaanname Ee fol.154v; Oud-archief Oostdongeradeel inv.nr.1413 1792 nr.10;

Pieters, Harke , geb. 22.02.1788 te Engwierum, zoon van Pieter Pieters en Lijsbert Harkes; Loteling lichting 1788; Franse Keizerlijke Garde wordt eind 1814 als vermist opgegeven; zijn laatste bericht: 07.02.1812 uit Versailles; Bronnen: nr.333 op de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22

Pieters, Jacob, geb. Ee op 15.02.1793, zoon van Pieter Lolkes en Feikje Klazes Loteling lichting 1813; legeronderdeel onbekend; wordt eind 1814 als vermist opgegeven; geen bericht ontvangen Bronnen: nr.334 op de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr.6510 nr.22

Post, Johannes Johannes, boer, geboren te Kollum 10.05.1787 wonende te St.Annaparochie, zoon van Johanne Jacobs (overl.)en Baukje Cornelis; plaatsvervanger voor Siebe Jacobs Boersma( geb.1788, lichting 1808) te Ee; 24.04.1811 123e regt.inf. van linie onder nr.3000, 5e bat., 4e comp. en 2e bat., 2e comp.; Bronnen: RAF Collectie Visser; toegang 8 inv.nr.4051 nr.019

Scheepstra, Andries Klazes, boer, geb.02.12.1788 te Bornwird wonende te Oostrum zoon van Klaas Daniels Scheepstra en Doetje Andries (overl.) loteling; 05.03.1812 123e reg. inf. onder nr. 3417, 3e bat., 2e comp. en 5e bat., 3e comp.; bij aanneming familienaam 23 te jaar te Niawier wordt eind 1814 als vermist opgegeven; laatste bericht: 05.1812 uit Maagdenburg; Bronnen: RAF Collectie Visser; nr.337 op de lijst vermisten RAF inv.nr.6510 nr.22;

Wierstra, Klaas Douwes, boerenknecht geb.in 1790, wonende te Aalsum zoon van Douwe Klaazes Wierstra x Wytske Roelofs; nummerwisselaar voor Melis Pieters Hoefhamer ( geb.1790 lichting 1810) te Anjum; krijgsmachtonderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 21 jaar; NB zie Marten Ates Wester en Jan Idses Eisinga; familienaam (foutief) ook Weerstra; Bronnen: RAF toegang 26/27005.028 en 312; Reg.naamsaanname Ee fol.67

Weide, Abe Harmens van der , geboren te Ee; loteling (?); 33e regt.lichte infanterie (jagers), 5e bat., 1e comp. 19.03.1812 opgenomen in het militair hospitaal te Givet en aldaar overleden 03.04.1812 aan de gevolgen van koorts, oud 24 jaar; zie Gerrit Harmens van der Weide; Bronnen: ARA Mil.stamboeken inv.nr.2.01.15 pak W nr,58

Weide, Gerrit Harmens van der, wonende Ee, zoon van Harmen Sipkes van der Weide en Gerrytje Gerryts loteling; 33e regiment lichte infanterie(jagers), 5e bat.,1e comp; bij aanneming familienaam 19 jaar; 12.04.1812 overleden in het hospitaal te Givet, oud 23 jaar; zie ook Abe Harmens van der Weide Bronnen: RAF toegang 11/6511 08.02.1815 nr.72a; Reg.naamsaanname Ee fol.7

Wijngaarden, Kornelis Ages, geb.Dokkum 06.05.1789, wonende te Aalsum,zoon van Age Kornelis Wijngaarden em Antje Hylkes van der Werf; Loteling lichting 1809; moet zich 15.10.1812 te Leeuwarden melden om zich marsvaardig te maken; krijgsmachtonderdeel onbekend; overleden 1831 in de gemeente Oostdongeradeel oud 42 jaar; Bronnen: Oud-archief gem.Oostdongeradeel inv.nr.712-713 lichting 1809; BS gem.Oostdongeradeel overl.akte 1831 nr.31Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.