Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660,
G. Helder/ FAF


Kolom1: DTB, Kolom2: Co, Kolom3: Trouwplaats, Kolom4: Trouwdatum, Kolom5: Voornaam man, Kolom6: Patroniem man, Kolom7: Tussenvoegsel naam man, Kolom8: Familienaam man, Kolom9: Woonplaats man, Kolom10: Voornaam vrouw, Kolom11: Patroniem vrouw, Kolom12: Tussenvoegsel naam vrouw, Kolom13: Familienaam vrouw, Kolom14: Woonplaats vrouw, Kolom15: Opmerkingen

171	o	X	22	11	1617	Abbe	Jans			Leeuwarden	Hijlck	Fockedr.			Dokkum	hij soldaat onder Hopman Hans van Oldensloo
193	3	Dokk	14	10	1660	Abe	Jansen			Dokkum	Wytske	Hiddes			Morra	
173	o	X	1	7	1648	Abel	Arents				Antie	Jacobs				hij geb. te Bentheim zij geb. te Dokkum
173	o	X	30	10	1652	Abel	Pieters		Lomarz	Dokkum	Claeske	Claessens				Hij burger Hopman, geb. in Dokkum
171	o	X	10	8	1626	Abraham		van	Louwe	Amsterdam	Trijntje	Cornelisdr.			Dokkum	Hij geb. in Amsterdam
172	o	X	28	6	1645	Abraham			Werumaeus	Groningen	Lijsbetie	Pijters		Lomars	Dokkum	hij apotheker
172	o	X	13	10	1638	Abraham	Aertsen			Haarlem	Eefcke	Abes			Dokkum	16-10-1638, protest van Bauck Juyskes, daar Abraha
172	o	X	17	12	1641	Abraham	Auckes			Kommerzijl	Aeff	Jans			Dokkum	hij scheeps timmerknecht
171	o	X	15	7	1616	Abraham	Dirckszn		Delft	Trynke	Freercksdr				hij bakkers gezel
172	o	X	1	4	1642	Abraham	Jansis		Groenewout	Dokkum	Nieske	Jans			Dokkum	hij klerk van de secretaris
173	o	X	6	4	1655	Abraham	Johannes				Aefcke	Eelckes				hij geb. te Kincksbagh [Dld] zij geb. te Dokkum
171	o	X	5	12	1607	Abraham	Claessen		Hamborch	Lijsbet	Thomasdr.				
171	o	X	9	9	1620	Abraham	Pieters		Groningen	Barbar	Bruins		Jemmingen	Dokkum	
172	o	X	18	6	1631	Abraham	Rijcks			Groningen	Auck	Jans			Dokkum	
171	o	X	21	5	1608	Adam			Cock		Griet	Pijtersdr.				hij soldaat onder Lautenbach
171	o	X	12	12	1618	Aedam			Sprinkelaer	Dokkum	Martien	Lubbers			Oudebercoop	hij slachter en burger te Dokkum
171	o	X	17	1	1618	Adsert	Rengers			Oldezijl bij	Ebel	Jans			Anjum	
171	o	X	6	5	1626	Adser	Rengers			Dokkum	Romck	Douwesdr.			Dokkum	
172	o	X	8	9	1632	Age	Gerlofs			Dokkum	Vrou	Claeses			Dokkum	
173	o	X	24	8	1647	Agge	Claesses				Lijsbet	Hendricks			Dokkum	hij geb. te Bergum
173	o	X	28	2	1657	Agge	Martens			Harlingen	Lijsbet	Egberts			Joure	
172	o	X	31	7	1630	Aegge	Piers			Dokkum	Aeffke	Ipes				zij geb. te Kollum
173	o	X	17	9	1653	Agge	Sijtses			Dokkum	Antie	Thomas			Harlingen	hij kaarsmaker
172	o	X	31	3	1638	Agge	Sickes			Driesum	Antie	Jans			Dokkum	
172	o	X	30	4	1645	Aijse	Harmens			Emden	Antie	Tijsses			Dokkum	
171	o	X	3	10	1618	Albert			Veleker	Groningen	Taetske			Ornia	Dokkum	
171	o	X	28	3	1607	Albert			Coninck	Lochum	Anne	Pijtersdr.				hij soldaat onder Lautenbach
171	o	X	11	2	1607	Albert			Oelmans	Dorstet	Dieu	Jansdr.				hij soldaat onder Lautenbach
171	o	X	29	8	1618	Albert			Papckhuisen	uit Grsaafsc	Aalke	Eelckedr.			Dokkum	hij soldaat onder J.v.Emingha
172	o	X	4	4	1646	Albert	Andris			Dokkum	Aeltie	Douues			Nijkerk	
173	o	X	21	1	1654	Albert	Egberts		Wiltingh	Dokkum	Antie	Dircks			Dokkum	
171	o	X	29	11	1614	Albert	Freercksz.			Leeuwarden	Anne	Douwedr.				hij geb.te Bleudterp,O.Friesland,nu burger binnen
171	o	X	21	2	1615	Albert	Gaickes		Cramer		Antie	Jans			Anjum	
171	o	X	5	10	1605	Albert	Gooytses				Yd	Jans				
171	o	X	19	3	1625	Albert	Hansen			Dokkum	Haeycke	Jans			Dokkum	
171	o	X	10	1	1618	Albert	Harmensz.			Dokkum	Ieske	Jacobsdr.				zij geb. te Zoutkamp
171	o	X	28	4	1621	Albert	Hendrix			Dokkum	Meins	Teuwisdr.			Dokkum	hij soldaat onder Take Lieuwes
172	o	X	14	3	1646	Albert	Hendricks			Witmarsum	Bauck	Nannes			Dokkum	
171	o	X	20	1	1621	Albert	Jansen			Dokkum	Jimcke	Tiebbedr.			Dokkum	hij leertouwer
171	o	X	11	4	1624	Albert	Jansen			Dokkum	Wemelt	Jansdr.			Dokkum	hij afkomstig van Oldehove
173	o	X	16	1	1647	Albert	Jans			Dokkum	Mettie	Harmens			Groningen	
171	o	X	3	4	1619	Albert	Jilts			Dokkum	Sijbrich	Jansdr.			Bergum	hij slotenmakers gezel
171	o	X	16	8	1606	Albert	Pytersz.			Gerkeskloost	Griet	Claesses			Damzijl	
173	o	X	24	2	1655	Albert	Popckes			Dokkum	Trijntie	Egberts			Dokkum	
171	o	X	27	2	1619	Albert	Scheltes			Driesum	Antie	Mijnedr.			Dokkum	
171	o	X	21	4	1607	Albert	Sijmens			Dantumawolde	N.	Rennertsdr.			Dantumawolde	
172	o	X	6	6	1635	Albert	Tijsens				Barber	Janses			Dokkum	hij soldaat o.Hopman Pieter v.Idserda
172	o	X	19	3	1629	Albert	Wijbes				Grietie	Deddes			Dokkum	hij geb. te Hk [?]
172	o	X	31	1	1635	Albertus			Wyaerda	Groningen	Baukije		van	Aitsma	Dokkum	hij convooimeester
172	o	X	3	7	1641	Aeleff	Aenes			Ferwerd	Teuntie	Gabbes			Dokkum	
172	o	X	8	4	1643	Aleff	Jaques			Leeuwarden	Grijtie	Jans			Dokkum	hij sold. o. Kolonel Hessel Meckama van Aylva
171	o	X	16	6	1610	Aelle	Hijbeles				Fenne	Ambrosiusdr.				
172	o	X	9	5	1646	Aele	Cornelis			Kollum	Bauck	Jouws		Finia	Dokkum	
171	o	X	5	11	1612	Aelle	Lieuweszn.			Hallum	Geert	Pietersdr			Driesum	
171	o	X	5	12	1618	Ale	Siegers			Dokkum	Lijsbet	Tijmensdr.			Lutkewoldt b	hij brouwer
172	o	X	25	1	1645	Aele	Teunes			Dokkum	Sibbel	Pijters			Dokkum	
173	o	X	27	10	1655	Aele	Teunis			Dokkum	Haeck	Eelckes			Dokkum	
173	o	X	29	9	1649	Aele	Tietses				Antie	Wijgers			Dokkum	hij geb. te Garijp
171	o	X	9	2	1627	Allert		van	Gratema	Dokkum	Siouckjen			Styp	Leeuwarden	
171	o	X	19	6	1622	Allert	Jacobzn.			Dokkum	Trijntie	Aabedr.			Dokkum	hij koperslager
173	o	X	17	3	1660	Allert	Jacobs			Dokkum	Trijntie	Johannis			Teerns	
171	o	X	18	6	1614	Allert	Janssen			Hamburg	Lijsbet	Alberts				hij Mr.
172	o	X	25	12	1641	Allert	Jochums			Homsterland	Dieucke	Doeckes			Betterbird	moet zijn Betterwird?
171	o	X	13	12	1623	Allert	Pieters				Tetie	Sipkesdr.			Dokkum	hij sold. o. Take Lieuwes
172	o	X	30	6	1631	Allert	Piters			Dokkum	Beerntie	Clases			Leeuwarden	
171	o	X	11	3	1631	Allert	Romckes			Dokkum	Griet	Pietersdr.			Dokkum	
172	o	X	7	2	1629	Allert	Tierx			Dokkum	Trijnke	Jans			Dokkum	
172	o	X	18	12	1632	Alt	Abels				Antie	Jelles				hij sold. o. Bonifaes Scheltema
171	o	X	20	4	1616	Andle	Douwes				Anne	Feickedr.				
171	o	X	3	7	1624	Andle	Douwes			Dokkum	Grietie	Keimpedr.			Westergeest	
171	o	X	24	12	1614	Andle	Rieurdtszn				Sijtske	Takedr.			Leeuwarden	hij schipper
171	o	X	1	2	1623	Andele	Sioerdts			Westergeest	Frouck	Folckerts			Dokkum	
172	o	X	16	2	1643	Andele	Sioerts			Dokkum	Wepck	Harmens				hij mr. timmerman
172	o	X	31	8	1632	Andreas			Brackius	Montserat [I	Elisabeth			Huber	Dokkum	hij mr.
171	o	X	27	3	1607	Andries			Huisman		Aeff	Jansdr.				hij sold. o. v. Crunningen
171	o	X	28	4	1610	Andries			Losen		Griet	Heresdr.				
173	o	X	27	10	1649	Andrijs			Winter		Geertie	Harmanis		Attema		hij mr. chirurgijn
171	o	X	22	4	1615	Andrijs	Andrijsz.				Aef	Dircxdr.				hij metselaar
172	o	X	7	2	1635	Andrijs	Andrijs			Dokkum	Etie	Hendricks				
173	o	X	31	3	1655	Andrijs	Andrijses		Verjelsma		Grijtie	Pitters		Setma		hij afkomstig van Aalsum
171	o	X	9	4	1608	Andries	Bartelszn.				Reyts	Innesdr.				
171	o	X	21	10	1609	Andries	Beernts				Trijn	Fockedr.				
171	x	X	10	4	1624	Andries	Gerloffs		Bronga	Bolsward	Trijntie		van	Oosten	Dokkum	
180	x	X	10	4	1624	Andries	Gerloffs		Bronga	Bolsward	Trijntie		van	Oosten	Dokkum	
172	o	X	5	12	1640	Andris	Hanses				Lentie	Gerrijts				
171	o	X	17	2	1615	Andrijs	Jans			Kollum	Deine	Ricxdr.				hij sold. o. F.v.Donia
171	o	X	6	12	1617	Andries	Jans		Schaaf		Fetke	Willemsdr.			Bolsward	hij geb. te Dokkum
172	o	X	20	5	1637	Andris	Claesen			Amersfoort	Geertie	Eedes			Damwoude	hij sold.o.Graaf Harm Otto v. Stierum
171	o	X	18	8	1606	Andries	Coops				Trijn	Jacobsdr.				
173	o	X	9	1	1647	Andries	Christoffels				Orsel	Coerts				hij sold. o. Kapt.Ernst v. Aijlva
171	o	X	16	11	1620	Andries	Pieterszn.			Dokkum	Antie	Gossedr.			Dokkum	hij afkomstig uit Holwerd
171	o	X	20	3	1605	Andres	Taeckes		Helsinga		Trijn	Auckes			Marsum	hij sold. o. Hopman Hania, geb. te Ferwerd
171	o	X	9	8	1618	Andries	Willems				Aeltie	Wijgersdr.				hij schoenmakers gezel
171	o	X	11	5	1605	Anne	Hayes			Leeuwarden	Aelcke	Jans			Groningen	
171	o	X	20	4	1622	Anne	Hans		Wyckel	Dokkum	Wisckjen	Fockens			Beetsterzwaa	hij burger in Dokkum en convoijmeester
172	o	X	15	10	1642	Anne	Hendricx			Surhuizum	Antie	Claeses			Dokkum	
171	o	X	22	4	1608	Anne	Joosteszn.			Westergeest	Tziets	Imckedr.				
173	o	X	20	8	1659	Anne	Claesses			Surhuisterve	Marie	Tomes				hij schuitenvoerder
171	o	X	31	1	1620	Anne	Olpherts			Goutum	Bauck	Jeltes			Dokkum	
171	o	X	29	11	1606	Anne	Pijtersz.				Zein	Doytsedr.				
171	o	X	13	9	1615	Anne	Ritskeszoon			Bergum	Romck	Takedr.				
172	o	X	9	9	1632	Anne	Ritskes			Dokkum	Aeffke	Hessels			Dokkum	
171	o	X	27	12	1623	Annaeus			Veltdriell	Dokkum	Trijntie			Heermans	Dokkum	met uitgebreid bezwaarschrift van Antie Jansdr.
172	o	X	30	7	1642	Anthonij			Backer	Dokkum	Ibeltie	Teunis			Dokkum	hij sold. o.Overste Hessel Meckema v. Aijlva
173	o	X	26	1	1651	Anthonius			Jennema	Dokkum	Trijntie	Clases		Luidum	Achlum	hij laken koper
173	o	X	14	10	1653	Anthonius			Jennema	Dokkum	Saeckien			Wringer	Franeker	hij laken koper
171	o	X	7	1	1609	Antonij			Jorch		Griet	Jurgens				hij tamboer o. Lautenbach
173	o	X	29	1	1659	Antoni	Jacobs	van den	Broeck	Dokkum	Antie	Folckerts			Dokkum	hij trompetter en torenblazer v.d.stad
180	x	X	18	3	1628	Antoenis	Jansen			Leeuwarden	Anne			Allendorff	Dokkum	
171	x	X	18	3	1628	Antoenis	Jansen			Leeuwarden	Anne			Allendorff	Dokkum	
172	o	X	11	1	1645	Antoni	Jansses				Ulckien	Annes			Dokkum	hij sold. o. Kolonel Hessel Meckema v. Aijlva
173	3	Dokk	23	9	1660	Antonius	Jansen			Dokkum	Claeske	Clases			Leeuwarden	hij burger sergeant
193	3	Dokk	23	9	1660	Antonius	Jansen			Dokkum	Claeske	Clases			Leeuwarden	hij burger sergeant
173	o	X	15	10	1659	Antonius	Thomas		Hansma	Dokkum	Trijntie	Willems			Dokkum	hij schooldienaar
172	o	X	2	9	1737	Arent			Hobbema	Dokkum	Reinucke	Jans			Leeuwarden	
173	o	X	6	9	1651	Arent	Arents			Boertange	Geeske	Jans			Boertange	hij sold. o. Kolonel Ernst van Aijlva
173	o	X	14	2	1657	Arent	Arents			Boertange	Tiamcke	Tiallings			Dokkum	
171	o	X	2	12	1654	Ane	Eelses				Orsull	Wickes			Dokkum	hij geb. te Heerenveen
171	o	X	3	12	1614	Arent	Fransenzn.		Sneberger		Hijlck	Joordtsdr.				
171	o	X	30	4	1606	Arent	Gerrijts			Slengen?	Geert	Allertsdr.				hij sold. o. hopman v. Harinxma
171	o	X	31	8	1627	Arent	Harmens			Dokkum	Janke	Simensdr.			Dokkum	hij is afkomstig van Meurs en zij van Oldersum
171	o	X	26	8	1609	Arent	Henrickszoon				Trijn	Goytsesdr.				
171	o	X	20	1	1616	Aernt	Hendricks			Jenver	Rieme	Pouvelsdr.				hij sold. o. hopman Frans v. Donia
172	o	X	15	9	1642	Aernt	Hendricks			Dokkum	Fettie	Sioerdts				hij mr. scheepstimmerman, zij geb. te Kollum
172	o	X	19	2	1643	Arent	Hendricx			Dokkum	Lutger	Lubberts			Noordhorn	hij mr. scheepstimmerman
171	o	X	1	4	1620	Arent	Jansen			Amsterdam	Orke	Aebledr.			Amsterdam	hij bakkersgezel, zij afkomstig van Dokkum
171	o	X	30	4	1620	Arent	Josephs				Styncke	Jansdr.			Kollum	
171	o	X	6	5	1626	Arent	Josephs			Dokkum	Barber	Albertsdr.			Anjum	
172	o	X	25	5	1629	Aene	Lieuwes			Dokkum	Hill	Beerntsen			Dokkum	
172	o	X	25	1	1640	Arent	Martens			Groningen	Elske	Antonis			Dokkum	hij sold. o. kpt. Gerrijt van Loo
171	o	X	5	3	1625	Arent	Siuckesz.			Dokkum	Tryn	Hiddes			Dokkum	hij " snijder" [kleermaker]
172	o	X	15	7	1637	Arent	W.		Meurs	Dokkum	Reinnu	Tijsses			Leeuwarden	
172	o	X	22	8	1629	Arriaen	Gerrits			Dokkum	Trijntie	Jacques			Dokkum	
172	o	X	25	2	1637	Arrien	Gerrijts			Dokkum	Inscke	Jacobs			Dokkum	
172	o	X	23	7	1646	Arrien	Jans			Harlingen	Jeltie	Teunis			Dokkum	
173	o	X	29	11	1656	Arrien	Jaerichs			Dokkum	Hijtscke	Eeckes			Joure	
171	o	X	23	11	1605	Arien	Johannesz.				Anne	Jansdr.				
171	o	X	8	11	1617	Arien	Joostes			Leeuwarden	Trijn	Gerrijtdr.			Dokkum	
172	o	X	31	8	1633	Aerien	Martens			Dokkum	Jouck	Willems			Dokkum	hij schippers gezel
172	o	X	9	9	1637	Arrien	Martens			Dokkum	Antie	Jans			Dokkum	
172	o	X	9	9	1641	Arien	Martens			Dokkum	Pijtie	Martens			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	30	6	1621	Arrien	Pieterszoon		Bormerhuisen	Reinu	Gerrijtsdr.			Ferwerd	
171	o	X	30	6	1609	Arnoldus			Haersma		Hijlck			Harckema		
171	o	X	4	3	1628	Arnoldus			Petri		Geertien	Ides			Dokkum	hij geb. in het land van Brunswijk
171	o	X	3	3	1621	Asmus	Jurriens			Odenzee	Iede	Bruins			Dokkum	hij adelborst o. Taeke Lieuwes
180	x	X	3	7	1657	Ate	Bottes			Dokkum	Trijntie	Abis			Kuikhorne	
173	x	X	3	7	1657	Ate	Bottes			Dokkum	Trijntie	Abis			Kuikhorne	
172	o	X	16	4	1657	Aete	Jans			Dokkum	Sytske	Annes			Metslawier	hij brouwer
173	o	X	24	3	1655	Ate	Clases				Miayrica	Engels			Metslawier	hij geb. te Dokkum
171	o	X	4	6	1615	Ate	Reins			Midlum	Ansck	Aerntsdr				
180	x	X	12	4	1629	Ate	Reiners			Dokkum	Dieucke	Sigers			Dokkum	
172	x	X	12	4	1629	Ate	Reiners			Dokkum	Dieucke	Sigers			Dokkum	
193	x	Dokk	29	11	1660	Atse	Syes			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	18	1	1634	Atse	Sijbes			Dokkum	Trijntie	Fijts			Dokkum	
173	o	X	11	8	1649	Aucke	Eedes				Grijtie	Thomas				hij geb. te Nijkerk zij te Dokkum
172	o	X	8	10	1642	Aucke	Janses			Dokkum	Trijntie	Melgers			Dokkum	
173	o	X	17	12	1653	Aucke	Jans			Dokkum	Antie			Gravius	Alkmaar	hij mr. glazenmaker
173	o	X	31	3	1660	Aucke	Jans			Dokkum	Wopckie			Jennema		hij mr. schoenmaker, "onder protest van Aeltie Wij
171	o	X	2	1	1619	Aucke	Johannesz.			Dokkum	Aut Andle	Bruchtsdr.			Westergeest	hij woont op Syuckemahuys
171	o	X	14	10	1626	Aucke	Johannesz.			Dokkum	Barber	Goities			Dokkum	
172	x	X	15	5	1645	Aucke	Liuues			Dokkum	Trijntie	Dircks			Metslawier	
180	x	X	15	5	1645	Aucke	Liuues				Trijntie	Dircks			Metslawier	hij geb. te Dokkum
173	o	X	2	10	1658	Aucke	Lieuues			Dokkum	Feick	Rommerts			Dokkum	
173	o	X	7	5	1659	Aucke	Lieuwes				Auckie	Fockes				
171	o	X	20	5	1610	Aucke	Martenszoon				Griet	Gerrijtsdr				
171	o	X	24	1	1626	Aucke	Wabbes			Leeuwarden	Bauck	Jeltesdr.			bij Dokkum	
173	3	X	23	2	1655	Aucke	Wabbes			Dokkum	Idtske	Pijters			Franeker	hij schipper
173	3	X	5	8	1654	Ballings	Lolckes				Doettie	Jochums				hij geb. te Hallum zij te Dokkum
172	3	X	23	9	1633	Balling	Tjerts				Antie	Sijmens				hij schippers gezel, hij geb. te holwerd, zij te O
173	3	X	6	5	1654	Ballingh	Wijberens				Barberke	Heijns			Holwerd	hij geb. te Dokkum
171	o	X	6	1	1607	Baltus			Wagholt	Olde Brenden	Bels	Jelwersdr.			Kollum	
172	o	X	3	5	1639	Bartel			Bouman	Lemmingen	Antie	Loedewicks			Dokkum	hij adelborst o. kapt. Gerrijt v. Loo
171	o	X	6	1	1607	Bartel	Albertsz.				Marij	Teeckes			Woudsend	
171	o	X	18	9	1626	Bartel	Broersz.			Dokkum	Tiemck	Wybrantsdr.			Veenwouden	
172	o	X	6	4	1639	Bartel	Eeuers		Pruijs	Flensburgh	Grietie	Gerrijts		Olperda	Dokkum	
172	o	X	23	2	1639	Bartel	Gosslings			Groningen	Maijcke	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	2	11	1621	Bartell	Hendrix zoon				Lijsbet	Jelledr.			Oostrum	
172	o	X	13	1	1638	Bartel	Jacobs			Dokkum	Claercke	Hendricks			Ravenserberg	
172	o	X	26	2	1642	Bartel	Janses			Kollum	Gerlts	Atses			Dokkum	
173	o	X	4	2	1650	Bartel	Janssen			Munneckezijl	Grietie	Wisses			Dokkum	
173	o	X	2	1	1658	Bartel	Johannes			Metslawier	Trijntie	Melchers			Dokkum	
172	o	X	28	11	1640	Bartel	Martens				Antie	Willems				
173	o	X	18	6	1653	Bartel	Pouuels			Dokkum	Weemel	Bauckes			Kollum	
172	o	X	2	2	1633	Bartel	Wijtses			Dokkum	Janke			Gauma	Dokkum	zij geb. te Garijp
172	o	X	11	8	1638	Bartel	Wijtses		Salingh	Dokkum	Aeltie	Hendricks			Leeuwarden	hij luitenant v.d. admiraliteit
180	x	X	12	4	1645	Bartel	Wijtses		Saling		Aeltie	Hendricks				hij kapitein
173	o	X	12	8	1654	Bartel	Wijtses		Zaling		Johanna	Gerts			Luttburg	hij kapitein
171	o	X	17	1	1623	Bartholomeus		van	Hemert		Anna	Wibethsdr.				
171	o	X	3	11	1616	Bartholomeus			Raard		Claeske	Jochumsdr.			Harlingen	hij clercq v.d.secretaris
172	o	X	23	8	1635	Bartelmeus	Claeses			Dokkum	Rickien		van	Hania		
172	o	X	19	3	1636	Bastiaen	Hillebrants				Metje	Hansens			Dokkum	hij geb. in Hessen
172	o	X	24	12	1642	Bastiaen	Hillebrant				Trijntie	Dercx				
171	o	X	2	9	1609	Baeucke	Gosses zoon				Anne	Tiallingsdr.				
172	o	X	6	3	1634	Baeucke	Jansen		Kabbhoff	Harlingen	Foeckie	Pijters			Harlingen	
173	o	X	28	4	1657	Baucke	Jansen			Driesum	Eetske	Teunis			Koudum	
172	o	X	12	11	1631	Baucke	Minnes			Holwerd	Fokel	Gielts			Sibrandhuis	
173	o	X	9	12	1648	Baucke	Minnes			Metslawier	Jancke	Jans			Dokkum	
171	o	X	5	1	1628	Baucke	Rinsesz.			Dokkum	Tryntie	Drieusdr.				
171	o	X	5	4	1617	Baucke	Serops			Metslawier	Griet	Johannesdr.			Metslawier	
173	o	X	6	12	1648	Baucke	Sijberens			Dokkum	Grietie	Reijners			Wetsens	
173	o	X	27	9	1656	Baucke	Seppes			Ternaard	Stijntie	Wijgers			Dokkum	
171	o	X	7	9	1607	Baeucke	Tammeszoon				Griet	Johannesdr.				
171	o	X	2	4	1614	Baucke	Tiepkes			Nijkerk	Bets	Simensdr.			Dokkum	hij sold. o. hopman Wilhelm v. Inthuma
173	o	X	15	9	1649	Benedictus	Benedictus			Dokkum	Jancke	Sewerijns			Dokkum	
172	o	X	20	3	1630	Benedictus	Fockes			Dokkum	Lijsbet	Hanses			Dokkum	hij afkomstig van Westergeest
172	o	X	21	6	1634	Benedictes	Fockens			Dokkum	Trijntie	Hilles			Dokkum	
171	o	X	27	3	1627	Benedictus	Tietes			Leeuwarden	Dieuke	Doytsedr.			Dokkum	
172	o	X	23	9	1637	Berent			Bemer		Siouck	Waetses			Dokkum	hij sold. o. Graaf Harmen Otto v. Stierum
172	o	X	5	1	1636	Berent			Deeckmus		Aeltie	Pieters			Nijkerk	hij sold. o. kapt. Steringa
172	o	X	10	12	1636	Beernt			Donia	Dokkum	Tietke	Lollius			Leuwarden	
173	o	X	7	2	1659	Baern			Crab	Dokkum	Riemcke			Peima	Hantumhuizen	hij mr.
171	o	X	29	8	1607	Beernt			Muller		Tiesck	Olferts				hij sold. o. Lautenbach
172	o	X	22	3	1643	Berent	Arents			Lievoort	Stijn	Jans			Dokkum	hij sold. o.Kol. Hessel Meckama v. Aijsma
171	o	X	9	10	1612	Beernt	Douwes zoon				Griet	Jansdr.				
171	o	X	10	3	1627	Beernt	Douwesz.				Antie	Aedisdr.			Dokkum	hij schipper
173	o	X	10	4	1658	Beernt	Hendrix			Dokkum	Wijtske	Jacobs			Dokkum	
173	x	Dokk	1	7	1660	Berent	Hendricks			Almelo	Sibbeltie	Sipkes			Akkerwoude	
193	x	Dokk	1	7	1660	Berent	Hendricks			Almelo	Sibbeltie	Sipkes			Akkerwoude	
173	o	X	27	2	1657	Beern	Herberts			Leeuwarden	Trijntie	Franses				hij sold. o. Kol. Ernst v. Aylva, zij geb. te Dokk
172	o	X	7	1	1637	Berent	Huberts			Dokkum	Jancke	Scheltes			Engwierum	
171	o	X	15	2	1623	Berendt	Ypkesz.			Dokkum	Atie	Fridsesdr.			Dokkum	zij afkomstig van Wijns
173	o	X	26	6	1652	Beernt	Jacobs			Dokkum	Foockeltie	Hendricks				
172	o	X	9	11	1631	Berent	Janses			Groningen	Metje	Ennens			Dokkum	
172	o	X	19	7	1645	Beernt	Janssen			Bentum	Antie	Hendricks			Groningen	
173	o	X	4	10	1656	Beern	Jansses	van	Haijs	Munster	Trijntie	Harmens			Dokkum	hij uit het Sticht van Munster
173	o	X	9	10	1657	Beernts	Jans			Dokkum	Maijcke	Clasen			Dokkum	
172	o	X	4	1	1640	Beernt	Janshes			Fastenau	Aeltie	Hendricks			Meppen	hij sold. o. Kpt. Gerrijt v. Loo
173	o	X	8	9	1654	Beernt	Jurriens			Hellum {Gr}	Jancke	Sipckes			Dokkum	
171	o	X	9	10	1613	Beernt	Claessen			Horstmer	Anne	Harmensdr.				
171	o	X	10	1	1607	Beernt	Lamberts			Dokkum	Trijn	Hendricks				
171	o	X	10	2	1627	Berent	Lodewijcks			Dokkum	Anke	Pietersdr.			St Anna Paro	
171	o	X	15	4	1608	Beernt	Lourens			Fleckes	Rycke	Hayens				
171	o	X	30	7	1609	Barent	Matheuszn.			Gorckum	Doed	Doedesdr.				
171	o	X	19	5	1612	Beernt	Mathijs			Lie	Anne	Jandr.				hij van Lie, Sticht Bremen
171	o	X	2	9	1606	Beern	Siepkes				Wijts	Jacobsdr.				
172	o	X	1	12	1632	Beernt	Tuenis			Groningen	Anne	Jurrijens				zij geb. te Groningen
173	o	X	16	1	1647	Berent	Ulkes				Trijntie	Tjaerds				hij geb. rte Akkerwoude, zij te Rinsumageest
173	o	X	27	7	1649	Beernt	Ulckes		Crab	Dokkum	Swob	Heeres			Boornbergum	hij wagenmaker
173	o	X	21	6	1656	Berent			Wichmas		Antie	Rotgers				hij sold. o. kapt. Lodewijck v. Harinxma
172	o	X	26	11	1631	Bernardus			Aquila	Dokkum	Antie	Johannes				hij conrector
172	o	X	19	12	1633	Bernardus			Hesseli	Dokkum	Bauckien	Joannes			Dokkum	hij dienaar v.`t Goddelijken Woord
171	o	X	21	4	1607	Biense	Sipckes				Saak	Tzieddedr.			Dantumawolde	
172	o	X	8	3	1634	Bientse	Taebes			Kollumerzwaa	Eedu	Dircks			Dokkum	
171	o	X	11	10	1617	Beencke	Gabbes		Hauckema		Trijn	Reinsdr.			Claerkamp	hij mede burgemeester
172	o	X	3	7	1630	Binne	Rienicks			Hantum	Eelck	Meijnses			Aalsum	
171	o	X	31	10	1608	Binnert	Hilles zoon				Baedt	Reiners				
171	o	X	31	8	1617	Binnert	Hilles zoon				Trijnke	Gercksdr.				hij kuiper
173	o	X	5	11	1659	Bente	Oetses				Anneke	Claeses				hij schipper op Groningen, geb te Oosterend
171	o	X	22	7	1619	Blasius	Pieters			Norden	Antie	Ritskedr.			Dokkum	
171	o	X	16	11	1616	Bodes	Claessen			Holwerd	Siouckien	Douwedr.				
172	o	X	14	12	1639	Boele	Gouckes			Harlingen	Aeltie	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	8	6	1622	Bocke	van	Burmania		Orsell		van	Roorda	Dokkum	hij Jonker, mederaad ter admiraliteit in Friesland
171	o	X	17	4	1623	Bocke	Benedictus			Ternaard	Hijlck	Meintsedr.			Betterwirdt	
180	x	X	24	7	1641	Bocke	Bockes			Dokkum	Aeltie	Gerrijts				in zijn eigen huis cranck te bed liggende, doch bi
171	o	X	11	1	1610	Bocke	Jacobs			Ryp	Dieuw	Sijbrantsdr.			Brantgum	
171	o	X	2	10	1607	Bocke	Obbes			Leeuwarden	Trijn	Wijntiesdr.				
171	o	X	17	2	1627	Bocke	Sioertsz.			Driesum	Griet	Albertsdr.			Dokkum	
172	o	X	22	3	1634	Bocke	Tjercx				Antie	Doedes			Trijnwouden	hij geb te Anjum
172	o	X	16	4	1642	Bocke	Wijberens			Dokkum	Lijckel	Gosses			Jouswier	hij sold. o. kpt. Ernst v. Aylva, zij geb. te Dokk
173	o	X	14	4	1660	Bocke	Wijtses			Dokkum	Trijntie	Remers			Dokkum	
172	o	X	5	5	1637	Bocke	Worps			Dokkum	Hiltie	Michiels			buiten Dokku	
173	o	X	1	9	1649	Bocke	Worps			Dokkum	Grietie	Claeses				hij slager
171	o	X	18	3	1609	Borchart			Kene		Baeuck	Sijdsdr.				hij sold. o. Lautenbach
171	o	X	14	11	1606	Borchart			Seldewijck		Geertien	Dircksdr.				hij sold. o. Lautenbach.  Hij afkomstig van der Ve
173	o	X	29	10	1647	Botte	Agges			Leeuwarden	Willemcke	Gerbensdr.			Dokkum	
171	o	X	6	3	1624	Bote	Eedes			Brantgum	Eets	Martensdr.			Dokkum	
172	o	X	28	12	1639	Boote	Eedes			Dokkum	Trijntie	Petris				hij majoor en executeur der stad. zij geb te Stien
173	o	X	24	3	1660	Bote	Feddis			Dokkum	Jeltie	Rienx			Dokkum	hij schipper
171	o	X	22	3	1617	Botte	Frouckes				Trijn	Opkesdr.				hij schippers gezel
172	o	X	18	6	1634	Boote	Gerkes			Munnekezijl	Wijtske	Hessels			Dokkum	Munnekezijl onder de klokslag van Burum
171	o	X	15	9	1612	Bota	Gerrijts				Wijts	Feickesdr.				hij smid
171	o	X	24	9	1624	Botte	Gerrytsz.			Dokkum	Wijgel	Sioerdsdr.			Dokkum	
172	o	X	15	2	1634	Botte	Gerrijts			Dokkum	Idtie	Jans			Dokkum	
172	o	X	29	11	1644	Bote	Gerrijts				Griet	Hartis			Balk	
171	o	X	3	10	1618	Bote	Jansen			Dokkum	Auck	Tiaedsdr.			Kollum	
171	o	X	9	1	1624	Bote	Jansen			Dokkum	Ide	Jansdr.			Dokkum	
173	o	X	3	1	1757	Bote	Jansen			Dokkum	Doetie	Douues				hij makelaar, zij geb te Schiermonnickoog
171	o	X	14	4	1615	Bote	Jasper			Harlingen	Trynke	Ates			Harlingen	hij schipper
180	x	X	21	2	1628	Bote	Mewis				Tiamcke	Aedes			Niawier	
171	o	X	18	11	1627	Botte	Tiaertsz.				Rieme	Doyesdr.			Holwerd	hij geb. te Dokkum, brouwersgezel
171	o	X	2	1	1619	Boudewijn	Boudewijns			Dokkum	Hendrickien	Joostes			Harlingen	hij chirurgijn, zij afkomstig van Schoonhoven
172	o	X	14	12	1639	Boudt	Pijters			Dokkum	Imck	Auckes			Dokkum	
171	o	X	4	7	1612	Buwe	Egberts zoon				Reijts	Bientsedr.			Dokkum	
171	o	X	4	1	1615	Buwe	Egbertsz.				Geert	Minnedr.				hij wieldraaier
172	o	X	24	5	1645	Buue	Foppes			Dokkum	Wendeltie	Dircks			Dokkum	
171	o	X	17	1	1607	Buwe	Gauckes			Ee	Antke	Symensdr.				
171	o	X	11	11	1618	Buwe	Imcks			Leeuwarden	Antie	Douwedr.				
171	o	X	3	1	1607	Buwe	Jansz.			Dokkum	Lupck	Wijpckesdr.				
171	o	X	14	8	1613	Buve	Janssen				Griet	Joannesdr.				
171	o	X	16	6	1621	Buiwe	Jans			Dokkum	Frouck	Lieuwesdr.			Dokkum	hij lijndrayer
171	o	X	24	5	1615	Buve	Minnes			Op Twijsel	Auck	Pijtersdr.				zij geb. te Spriens
172	o	X	23	11	1629	Bouuve	Piters			Dokkum	Aecht	Jans				
173	o	X	9	10	1658	Buwe	Pieters				Trijntie	Dirx			Dokkum	hij geb. te Harlingen
171	o	X	15	9	1621	Buwe	Ritskes zoon			Dokkum	Antie	Jacobsdr.			Dokkum	
173	o	X	8	9	1653	Buue	Ritses				Oenske	Sijbes			Anjum	hij geb. te dokkum
172	o	X	26	6	1630	Buue	Tiebbes			Dokkum	Neel	Clases			Dokkum	
172	o	X	31	1	1635	Bouue	Tiaerts			Dokkum	Jeltie	Hindricks			Dokkum	
172	o	X	9	3	1629	Buue	Wibrens			Feenwolde	Dirkie	Jacobs			Dokkum	
173	o	X	19	3	1659	Buwe	Wijbbrens			Dokkum	Taetscke	Pieters				hij bierdrager
171	o	X	24	1	1612	Brant	Gabbesz.				Pitrick	Johannesdr.				
172	o	X	5	2	1631	Brant	Jelles			Kollum	Anne	Romkes			Dokkum	
173	x	X	22	12	1654	Broer	Aetes			Sneek	Trijntie	Jans			Dokkum	
180	x	X	22	12	1654	Broer	Aetes			Sneek	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	5	4	1645	Broer	Bruijns			Dokkum	Frouck	Lieuues			Mormwald	Mormwald = Murmerwoude
172	o	X	9	2	1645	Broer	Douus			Dokkum	Wick	Gerrijts		Brunnia	Dokkum	
172	o	X	17	9	1636	Broer	Eeijntes			Izummerzijl	Diucke	Martens			Dokkum	Izummerzijl = Ezumazijl
172	o	X	30	1	1635	Brucht	Annes			Dokkum	Jibil	Alberts			Dokkum	
172	o	X	15	7	1637	Brucht	Annes			Dokkum	Hebel	Wijberens			Kollum	
172	o	X	25	2	1632	Daniel		van	Besten	Groningen	Bauck	Tiaerts			Dokkum	
173	o	X	24	11	1655	Daeniel			Reneman	Blija	Foockeltie	Hendrincks			Dokkum	hij dienaar des Goddelijken Woord te Blija en Hoge
172	o	X		11	1643	Daniel			Rijcken	Leipzig	Aeltie	Jans				hij sold. o. Kol. Hessel Meckema v. Aylva
172	o	X	27	7	1633	Daniel	Isaacx		Knoop		Orsell	Ites			Dokkum	hij geb. te Leeuwarden, zij afkomstig van Kollum
173	o	X	2	9	1653	Daniel	Jansen			Dokkum	Meijnu	Jochums				hij leertouuer
172	o	X	21	11	1646	Davet	Davets	van de	Wetler	Osenbrugge	Dedttie	Johannes			Dokkum	Wetler in het Sticht Osenbruge, [Osnabruck ?]
172	o	X	8	8	1633	Dawid	Hendricks				Hebck	Hendricks			Holwerd	hij geb. te Dokkum
172	o	X	3	1	1635	Debe			Wijnholts		Antje	Hilles			Dokkum	hij geb. te Berlikum, sold. o. hopman Gercke Hopti
171	o	X	19	4	1607	Delis	Jansz.				Lolck	Teunisdr.				hij sergeant o. van Cronningen
171	o	X	23	1	1619	Depcke			Walck	Eerkburch	Brecht	Harmensdr.			Sneek	hij sold. o. hopman Rogier Sleip
171	o	X	27	1	1616	Dionissius	Martenszoon				Bauck	Willemsdr.				hij glaesmaker
172	o	X	10	6	1643	Dionysius	Petri		Loomars	Dokkum	Trijntie	Gerrijts		Wijnja	Winsum	
171	o	X	20	12	1606	Dirck			Hessen		Rijcxt	Hendricxdr.				hij sold. o. Lautenbach van Wolffenbetel
171	o	X	13	8	1614	Dirck		van	Joveren		Aeltie	Dircx				
171	o	X	8	2	1607	Dirck			Lange		Margriete			Griemmersmer		hij sold. o. Lautenbach van Reborch
172	o	X	14	1	1630	Dirck			Mullers	Brunswyk	Trijntie	Tiallings			Dokkum	hij sold. o. kapt. Schelte v. Scheltinga, zij geb.
172	o	X	23	2	1639	Dirck			With	Onna	Willemcke	Jans			.	hij sold. o. kapt Gerrijt v. Loo
172	o	X	18	7	1635	Dirck	Abrahams				Geeske	Hendricx			Dokkum	hij sold. o. Hopm.Haring v. Harinxma
172	o	X	16	2	1639	Dirck	Abrahams		Mellanis		Siouck	Johannes			Franeker	
172	o	X	28	3	1629	Dirck	Alberts			Dokkum	Antie	Aenes			Dokkum	
172	o	X	27	12	1629	Dirck	Alberts			Gessens	Wicke	Ottes			Dokkum	
172	o	X	20	6	1629	Dirck	Ales			Dokkum	Foeckje	Hendrix			Dokkum	
172	o	X	2	1	1636	Dirck	Ales			Dokkum	Tettie	Franckis			Dokkum	hij mr. schoenmaker
172	o	X	2	8	1645	Dirck	Alis			Dokkum	Trijntie	Wijgers		Sijtsma	Dokkum	
171	o	X	11	7	1607	Dirck	Allertszoon			Amsterdam	Mayke	Stoffels			Amsterdam	zij afkomstig van Antwerpen
172	o	X	17	12	1631	Dirck	Allerts			Ruigezand[Gr	Belij	Henrix			Dokkum	
172	o	X	25	6	1636	Dirck	Andries			Franeker	Jantien	Pouuels			Dokkum	
171	o	X	9	2	1622	Dirck	Bennards			Holwerd	Cunne	Leonardsdr.				hij sold. o.Eisinga, zij geb. te Marienhoof
173	o	X	17	7	1647	Dirck	Beernts			Lier	Geertruijt	Beernts			Dokkum	hij sold. o. Kapt. Ernst v. Aylva-Overste Luitenan
171	o	X	17	8	1621	Dirck	Bruins			Dokkum	Utske	Jansdr.			Franeker	hij afkomstig van Bremen
171	o	X	16	1	1608	Dirck	Dirckszoon			Kollum	Maeij	Hiddedr.				
171	o	X	27	9	1617	Dirck	Dircks				Tied	Claessesdr.				hij schoenmakers gezel
171	o	X	18	6	1624	Dirck	Dirxzoon			Leeuwarden	Eelck	Sieurtsdr.			Leeuwarden	hij kastewerker, zij afkomstig van Dokkum
171	o	X	1	7	1626	Dirck	Dirxzoon		Rode	Kollum	Theen	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	27	2	1628	Dirck	Dircks			Dokkum	Trijntie	Taeckesdr.			Dokkum	hij glaesmakers gezel geb. te Leeuwarden
172	o	X	8	7	1637	Dirck	Dirckes			Dokkum	Martien	Harkes			Dokkum	
172	o	X	18	9	1641	Dirck	Dirckses				Auck	Tietsses				
173	o	X	4	3	1654	Dirck	Dircksen			Dokkum	Neeltie	Montes			Dokkum	
171	o	X	16	4	1628	Dirck	Aesges			Grouw	Martien	Claesdr.			Dokkum	
172	o	X	3	5	1635	Dirck	Eesges			Dokkum	Aeltie	Auckes			Harlingen	hij afkomstig van Grouw
171	o	X	31	8	1610	Dirck	Egberts			Dokkum	Siouck	Pieters			Sneek	
171	o	X	14	10	1615	Dirck	Egberts			Dokkum	Griet	Jansdr.			Bolsward	
172	o	X	20	10	1632	Dirck	Egberts			Dokkum	Tjepck	Dircx				hij koperslager
172	o	X	27	2	1630	Dirck	Euerts			Dokkum	Aeltie	Arents			Dokkum	
171	o	X	25	11	1614	Dirck	Folckertszoo				Jouck	Henricksdr.			Dokkum	hij bootgezel, zij wonende op de Oostersingel
172	o	X	24	3	1632	Dirck	Folkerts				Houck	Louwerens				hij stuurman op een schip v. oorlog
172	o	X	26	6	1641	Dirck	Geerdts			Dokkum	Harrempcke	Wilckes			Dokkum	
173	o	X	4	9	1652	Dirck	Gerrijts			Nijenhuis	Antie	Jans			Dokkum	
171	o	X	10	2	1627	Dirck	Hanses			Dokkum	Byke	Stoffelsdr.			Dokkum	hij schoenmakers gezel geb. te leeuwarden.
171	o	X	28	7	1609	Dirck	Harmenszoon				Welmoedt	Reiners				
171	o	X	22	1	1614	Dirck	Henricks				Dieu	Jans			Stiens	hij visser
171	o	X	10	10	1618	Dirck	Hendricks			Dokkum	Idtke	Claesedr.			Engwierum	
172	o	X	23	8	1634	Dirck	Hendrix	van	Bracht		Jancke	Wijbes				hij sold. o. Hopm. Jan Gerkes Hoptilla
172	o	X	15	10	1636	Dirck	Hessels			Dokkum	Nijes	Minnes			Dokkum	
171	o	X	8	4	1620	Dirck	Jacobs			Dokkum	Tryntie	Frensesdr.			Dokkum	hij brouwers gezel
172	o	X	8	4	1629	Dirck	Jacobs			Ee	Rieme	Wierds			Dokkum	
172	o	X	13	11	1641	Dirck	Jacobs			Wirdum	Lijsbeth	Hoijtes			Dokkum	hij sold. o. kapt. Ernst v. Aylva
171	o	X	21	2	1607	Dirck	Janssen			Niewier	Dieucke	Autsdr.			Driesum	Niewier = Niawier
171	o	X	3	10	1607	Dirck	Jans zoon				Hill	Johannesdr.				
171	o	X	14	5	1608	Dirck	Jans zoon				Anne	Albertsdr.				
171	o	X	22	4	1609	Dirck	Janssen				Grietke	Johannesdr.				hij sold. o. Take Lieuwes
171	o	X	20	12	1611	Dirck	Jans zoon			Boonwerhusen	Siouck	Hiddedr.			Oldezijl	Boonwerhusen = Bornwerderhuizen
171	o	X	2	4	1614	Dirck	Janssen				Griet	Jans				hij dienstkn. van Willem Laurens Brouer
171	o	X	26	10	1614	Dirck	Jans				Anneke	Pietersdr.			Amsterdam	hij geb. te Hantumhuizen
171	o	X	30	3	1622	Dirck	Jansen			Dokkum	Gertie	Cornelisdr.			Dokkum	hij snijder en burger van Dokkum
171	o	X	30	4	1625	Dirck	Jansen			Dokkum	Lysbeth	Thomasdr.			Burum	hij hoedemaker
171	o	X	13	1	1627	Dirck	Jansen			Dokkum	Eelck	Dircksdr.			Dokkum	hij hoedemaker
171	o	X	9	8	1628	Dirck	Jansen			Gorcum	Hylck	Takedr.				hij ruiter o. ritmeester Meteren
172	o	X	10	4	1629	Dirck	Jansis			Dokkum	Lamertie			Hoecks	Aduard	
172	o	X	9	10	1630	Dirck	Jans			Dokkum	Griet	Raffels			Dokkum	
172	o	X	25	3	1643	Dirck	Janses			Dokkum	Trijntie	Euerts			Dokkum	
173	o	X	18	12	1651	Dirck	Janssen		Former	Wildueren[O.	Tiet	Pouuels				
173	o	X	27	12	1651	Dirck	Jansen			Dokkum	Antie	Mijes			Lioessens	hij mr. timmerman
173	o	X	19	1	1656	Dirck	Jelles			Heerenveen	Tiepck	Thomas			Dokkum	
171	o	X	1	4	1606	Dirck	Jelmersz.				Sijtske	Thomasdr.				
172	o	X	15	9	1632	Dirck	Jeltes			Dokkum	Trijntie	Pijbes			Ferwerd	hij bakkersgezel en geb. te Bornwerd
173	o	X	14	1	1648	Dirck	Jilts			Dokkum	Jancke	Hessels			Aalsum	hij burger hopman
173	o	X	6	12	1656	Dirck	Jilts			Dokkum	Mock	Tiepckes			Dokkum	
171	o	X	1	10	1608	Dirck	Johannes			Aalsum	Lieuck	Sijmens				
171	o	X	14	3	1628	Dirck	Johannesz			Dokkum	Lieuds	Hayesdr				zij geb. te Bergum
171	o	X	19	4	1628	Dirck	Johannesz			Garijpskerck	Griet	Scheltes			Dokkum	Garijpskerck = Grijpskerk
171	o	X	27	6	1612	Dirck	Claessen				Aef	Tiaerts			Wetsens	
171	o	X	19	7	1615	Dirck	Claes			Dokkum	Tietke	Feriksdr.			Harlingen	hij mede burgemeester
171	o	X	14	6	1622	Dirck	Claessen			Dokkum	Rebs			Alma	Wygeest	hij burgemeester
172	o	X	5	11	1636	Dirck	Claesis			Dokkum	Trijn	Jacobs			Dokkum	hij leertouwer
172	o	X	17	4	1641	Dirck	Claeses			Kollum	Beijdtske	Haijes			Weerdebuiren	
172	o	X	15	1	1642	Dirck	Claessen				Aechgt	Rommerts				hij adelborst o. kapt. Eernst v. Aylva
173	o	X	29	11	1656	Dirck	Claessen			Munnickezijl	Grietie	Jans			Dokkum	hij schipper
172	o	X	7	1	1630	Dirck	Lenerts			Dokkum	Rixt	Takes			Dokkum	hij sold. o. luit. Julius v. Eisinga
172	o	X	10	4	1631	Dirck	Luipis			Dokkum	Impck	Pieters			Huizum	
171	o	X	7	7	1627	Dirck	Luywes			Dokkum	Jel	Hedsesdr.			Dokkum	hij afkomstig van Oldenburch
172	o	X	30	12	1636	Dirck	Lieuwes			Leeuwarden	Maeicke	Ritskes		Sioerda	Dokkum	
171	o	X	8	4	1626	Dirck	Martens			Dokkum	Rins	Pietersdr.			Dokkum	hij snijders gezel
171	o	X	8	11	1623	Dirck	Meinerts			Dokkum	Griet	Cornelisdr.			Dokkum	
172	o	X	14	12	1639	Dirck	Minnes			Dokkum	Betsen	Jilts			Dokkum	
171	o	X	19	11	1614	Dirck	Pieters				Iets	Meinertsdr.				hij schoenmakers gezel en arbeidende met Cornelis
172	3	X	5	12	1634	Dirck	Pijters				Antie	Jelles			Tzum	hij geb. te Bornwerderhuizen
172	o	X	28	5	1636	Dirck	Piters			Dokkum	Antie	Hendricks			Dokkum	
172	o	X	14	12	1639	Dirck	Reijnieres				Geescke	Hanses			Dokkum	hij sold. o. kapt. Gerrijt v. Loo
172	o	X	10	1	1629	Durck	Reverts			Dokkum	Pierke	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	17	1	1612	Dirck	Roelefsz.			Dokkum	Mius	Algersdr.				
173	o	X	17	10	1647	Dirck	Sijbrens			Nes	Grietie	Jans			Grijpskerk	
172	o	X	28	8	1631	Dirck	Simens			Holwerd	Bauck	Aebes			Dokkum	
171	o	X	6	4	1613	Dirck	Sickes				Baeuck	Feddricksdr.			Kollum	hij bakker
172	o	X	14	11	1634	Dirck	Takes				Antie	Sipkes			Kollum	hij klerk v. secr. Idema,en geb. te St. Anna Paroc
171	o	X	20	3	1619	Dirck	Theunis			Dokkum	Lieuck	Egbertsdr.			Dokkum	
173	o	X	9	2	1655	Dirck	Teunis			Anjum	Trijntie	Harmens			Dokkum	
171	o	X	26	2	1620	Dirck	Thomas			Dokkum	Antie	Jannesdr.			Nijkerk	hij timmerman
173	o	X	19	7	1657	Dirck	Tomas			Dokkum	Lijsbet	Hendrix			Harlingen	
171	o	X	27	10	1620	Dirck	Wijges			Leeuwarden	Jancke	Claesdr.			Dokkum	hij metselaar
171	o	X	7	7	1609	Dirck	Wopkes				Aeff	Riencks				hij sold. o. hopman Taco Lieuwes
171	o	X	5	10	1605	Dioerdt	Douwesz.				Rixt	Bauckesdr.				
171	o	X	22	10	1620	Dioert	Jansen			Raard	Siouck	Alles			Hardegarijp	
171	o	X	8	10	1615	Doerdt	Wabbeszn.			Leeuwarden	Orsel	Jochumsdr.				hij mr steenmetselaar
172	o	X	15	8	1645	Diorre	Reiners			Op de Leij	Leen	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	15	12	1660	Doede	Gerbens				Itie	Bartels			Dokkum	hij mr. schoenmaker en geb. te Sexbierum
173	o	X	27	8	1653	Doede	Hendrix				Hiltie	Caspers			Dokkum	hij geb. te Kollum
173	o	X	22	12	1657	Doede	Sijtses			Oldeboorn	Riemcke	Pouwels			Oenkerk	
171	o	X	30	11	1627	Doede	Tiercksz.			Dokkum	Ock	Beerntsdr.			Dokkum	
172	o	X	8	9	1631	Duicke	Jans			Dokkum	Hijlck	Tietedr.			Dokkum	
172	o	X	11	12	1641	Doecke	Jansses			Dokkum	Sietske	Pieters			Dokkum	hij schipper
171	o	X	4	11	1609	Duicke	Corneliszn.			Amsterdam	Metge		van	Rande	Amsterdam	hij afkomstig van Dokkum
171	o	X	29	11	1624	Duicke	Pietersz.			Niezijl	Antie	Willemsdr.			Dokkum	
171	o	X	24	9	1608	Duco	Schelteszn.				Anne	Pijtersdr.				
171	o	X	24	12	1615	Duicke	Wijbrantszn.				Antke	Aggaeidr.				
171	o	X	13	4	1621	Doijtse	Doijtses			Belkum	Johanneske	Jansdr.			Belkum	hij van Minnertsga en zij van Dokkum
172	o	X	24	2	1630	Doijtse	Steffens			Warga	Antie	Jans			Dokkum	
171	o	X	11	3	1620	Dominicus			Ornia	Leeuwarden	Margareta			Boners	Leeuwarden	hij afkomstig van Dokkum
172	o	X	28	4	1632	Dominicus			Vinskenius	Dokkum	Cornelia	Gerlofs			Leeuwarden	hij gesworen Bode der stad Dokkum
171	o	X	24	2	1627	Domines	Hendricksz.			Groningen	Mary	Juckesdr.			Dokkum	hij soldaat
180	x	X	31	10	1635	Donat		de	Mepsche	Hummerse c.a	Aliesabeth M		van	Aissema		
172	x	X	31	10	1635	Donat		de	Mepsche	Hummerse c.a	Aliesabeth M		van	Aissema		
173	o	X	6	12	1651	Douwe		van	Hottinga	Dokkum	Ricxtie			Donga	Burum	
171	o	X	10	3	1625	Douwe	Andriesz.			Ternaard	Lijsbet	Ottedr.			Dokkum	
180	x	X	21	1	1636	Douwe	Bockes		Jennema	Dokkum	Wijmckjen	Cornelis			Kollum	
172	x	X	21	1	1636	Douwe	Bockes		Jennema	Dokkum	Wijmckjen	Cornelis			Kollum	
172	o	X	3	8	1632	Douwe	Dioerts				Grietie	Gerbens				beide geb. te Dokkum.Johannes Gerx mede burgem. v.
171	o	X	30	9	1614	Douwe	Douweszn.			Dokkum	Anne	Eelckedr.			Lioessens	hij woont op de Fetse te Dokkum
171	o	X	30	11	1616	Douwe	Douwes				Trijnke	Alberts				hij schoenmakers gezel
171	o	X	13	1	1621	Douwe	Douwes				Trijn	Jansdr.			Munnikezijl	hij vleeshouwer
171	o	X	2	4	1625	Douwe	Douwes			Bolsward	Eelck	Hendrixdr.			Dokkum	
172	o	X	19	8	1643	Douue	Douues			Wouterswoude	Sijtske	Reytsis			Betterwird	
173	o	X	5	12	1652	Douue	Douues				Atie Anne	Annes				hij geb. te Anjum, zij te Dokkum
173	o	X	20	2	1658	Douwe	Douwes			Dokkum	Bauckien	Oebes			Dokkum	
172	o	X	9	1	1630	Douue	Gerrijts			Dokkum	Aelkie			Hemminga	Garnwerd	
171	o	X	31	5	1616	Douwe	Hermansz.			Arum	Eesck	Hermensdr.			Dokkum	
172	o	X	31	10	1631	Douue	Hessels			Dokkum	Ydtie	Boeles			Dokkum	hij bakker
173	o	X	19	6	1658	Douwe	Hessels			Dokkum	Antie	Jaspers				hij bakker, zij geb. te Leeuwarden
173	o	X	24	5	1651	Douue	Isacks			Dokkum	Aeltie	Jans			Dokkum	
171	o	X	10	5	1606	Douwe	Itis			Uitwellinger	Sijbrich	Hendricksdr.				
172	o	X	27	12	1634	Douwe	Jakobs			Hantumhuizen	Barber	Keijmpes				hij schoenmaker. zij geb. te Dokkum
173	o	X	31	12	1657	Douwe	Jansis				Aefcke	Martens			Dokkum	hij geb. te Rinsumageest
171	o	X	25	11	1615	Douwe	Jeltes				Trynke	Johannesdr.				hij timmerman
171	o	X	22	1	1625	Douwe	Jeltes			Dokkum	Styn	Claesesdr.			Ezinge	hij timmerman
172	o	X	8	4	1637	Douwe	Jeltes			Dokkum	Trijntie	Alberts			Dokkum	
172	o	X	25	4	1646	Douwe	Juokes			Dokkum	Jacke	Dircks			Dokkum	hij mr. schoenmaker
171	o	X	21	10	1609	Douwe	Johannes			Aalsum	Meinu	Geertsdr				
171	o	X	3	3	1610	Douie	Johannes		Smit		Frouck	Geertsdr.				
171	o	X	4	12	1613	Douwe	Carstzn.				Sibbel	Johannesdr.				
171	o	X	24	5	1619	Douwe	Claessen			Jouwswier	Tyepck	Worpsdr.			Dokkum	
172	o	X	21	6	1633	Douue	Cornelis				Jantien	Ballings			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	10	8	1614	Douwe	Lieuwes				Anne	Wesselsdr.				
171	o	X	24	12	1614	Douwe	Lieuweszn.				Frouck	Rintsesdr.			Engwierum	
171	o	X	8	1	1620	Douwe	Lieuwes			Anjum	Neel	Michielsdr.			Dokkum	
172	o	X	29	8	1629	Douue	Lolkes			Finkum	Habel	Hepkes			Dokkum	zij geb. te Dokkum, afkomstig van Anjum
171	o	X	20	10	1616	Douwe	Minnes				Saeck	Fransedr.			Oldtkerck	
172	o	X	12	5	1645	Douue	Outgers			Dokkum	Trijntie	Sijbrens			Rijp	
171	o	X	14	5	1614	Douwe	Pieters			Leeuwarden	Ebel	Feickedr.				hij schoenmakers gezel
171	o	X	4	2	1615	Douwe	Pijterszn.				Jaeyke	Lieuwedr.				hij kleermaker
171	o	X	16	10	1618	Douwe	Pieterszn.			Dokkum	Griet	Sipckedr.			Ternaard	hij burger te Dokkum
171	o	X	22	12	1620	Douwe	Pieters				Jantien	Theunisdr.			Leeuwarden	hij snijder en burger te Dokkum
172	o	X	30	6	1632	Douwe	Pijtters				Riemcke	Sijtzes			Dokkum	hij bakker en geb. te Dokkum
172	o	X	25	4	1640	Douue	Poppes				Bauck	Tiercks			Dokkum	hij geb. te Dokkum en scheepstimmerman
173	o	X	15	1	1659	Douwe	Reijtses				Trijntie	Wijerts			Dokkum	hij koopman en geb. te Eernsummerzijl
173	o	X	8	7	1654	Douue	Ritsckes			Dokkum	Meijns	Wijgers				hij bierdrager
171	o	X	9	6	1613	Douwe	Reilofs				Trijn	Gercksdr.				
171	o	X	5	3	1620	Douwe	Roelofszn.			Dokkum	Trijnke	Jacobsdr.			Amsterdam	hij boot gezel, zij afkomstig uit harlingen
173	o	X	20	3	1651	Douue	Sijdses				Trijntie	Teunis			Dokkum	
173	o	X	7	8	1657	Douwe	Sies			Dokkum	Titie	Buwes			Dokkum	
172	o	X	8	11	1645	Douue	Steffens			Dokkum	Frouckie	Cornelis			Kollum	
173	o	X	11	2	1654	Douue	Steffens			Dokkum	Doetie	Ritskes			Dokkum	
172	o	X	21	1	1632	Douwe	Thijs			Dokkum	Jetske	Reiners			Dokkum	hij molenaar
172	o	X	30	3	1644	Douue	Tzierdts				Diske	Heyns				hij geb. te Benderhuis, zij te Dickslob
172	o	X	6	12	1628	Douue	Tiepkes			Niezijl	Frouck	Eerntis			Dokkum	
173	o	X	24	4	1657	Douwe	Tiepckes			Leeuwarden	Remckie			Hoijtema	Sneek	hij steenhouwer
172	o	X	24	2	1638	Driest	Honos			Oosenbruge	Engel	Hendricks				hij soldaat
172	o	X	5	1	1633	Edger	Mejnerts				Marichie	Jans				hij tichelaar en geb. te Dokkum zij te Schiedam
171	o	X	1	3	1617	Aetse	Harmens				Auck	Sierd		Coerts	Oostrum	hij wagenmaker
173	o	X	3	11	1660	Aetse	Sijes			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	26	2	1642	Eetse	Willems			Dokkum	Corneliske	Harmens			Kollum	
173	o	X	8	10	1659	Ebe	Jans				Jancke	Johannes			Gerkeskloost	hij metselaar en geb. te Dokkum
173	o	X	29	9	1660	Ebe	Jansen			Dokkum	Wijtscke	Hiddes			Morra	
172	o	X	15	4	1643	AEbe	Pieters			Dokkum	Trijntie	Gerlofs		Jenma	Dokkum	
172	o	X	4	8	1643	AEbe	Ritskes			Harlingen	Antie	Jans			Dokkum	
171	o	X	27	11	1610	AEbe	Romckeszn.				Aeuck	Sijbedr.			Ee	
171	o	X	24	10	1612	AEbe	Romckeszn.				Aeltie	Eelckedr.				
173	o	X	24	3	1655	Eebe	Tijmens				Betscke	Adserts				beide geb. te Dokkum
171	o	X	11	7	1607	Aebe	Tiallingszn				Anna	Jacobsdr.				
173	o	X	25	11	1654	Eebele	Douues			Harlingen	Trijntie	Brants			Dokkum	
171	o	X	13	2	1624	Ebele	Ebeles			Dokkum	jetske	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	9	11	1613	Ebel	Jansz.			Surhuizum	Anna	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	13	8	1614	Ede	Dircxzn.				Trijntie Pie	Lenertsdr.				hij schoenmaker
172	o	X	12	10	1644	Eede	Jans			Hamburg	Lutscke	Willems			Dokkum	
172	o	X	22	11	1635	Eede	Johannes			Dokkum	Grietse	Meiles			Cornjum	hij schutte meester
171	o	X	17	6	1609	Ede	Meinertszn.				Imck	Siucksdr.				hij soldaat
171	o	X	18	3	1620	Eede	Pieters			Hallum	Hijlck	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	22	2	1645	AEde	Wijnties			Dokkum	Gebpcke	Jilts			Dokkum	
173	o	X	18	3	1655	Eede	Wijntiens			Dokkum	Romck	Adsers				
173	o	X	15	11	1655	Eelcke	Douues		Huisman		Grietie	Meints				
171	o	X	2	2	1625	Eelke	Ebes			Dokkum	Hijlck	Pietersdr.			Dokkum	
171	o	X	26	8	1627	Eelcke	Eebis			Jelsum	Aeltie	Sibesdr.			Dokkum	
172	o	X	23	2	1638	Eelcke	Aebes			Dokkum	Griet	Franses			Dokkum	
171	o	X	4	3	1620	Eelcke	Freerx				May	Jansdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	1	3	1628	Eelcke	Johannesz.			Dokkum	Meynu	Jochums			Dokkum	
173	o	X	3	5	1651	Eelcke	Claesen				Frouckien	Dircks				
171	o	X	19	11	1621	Eelcke	Mackes			Hantumhuizen	Foeck	Hiddedr.			op Oude Zijl	
171	o	X	8	12	1614	Eelcke	Sybrens			Hallum	Dieucke	Willemsdr.				hij mesmakers gezel
171	o	X	13	3	1613	Eelcke	Simonsz.				Mary	Dircxdr.			Raard	
171	o	X	31	1	1607	Eelcke	Wytties				Rijxt	Jansdr.				
171	o	X	9	1	1620	Aeltse	Fransen			Dokkum	Lodts	Sipckes			Betterwird	
171	o	X	15	4	1615	Aeltse	Hiddes				Griet	Siuerdtsdr.				
171	o	X	19	2	1620	Eelse	Emckeszn.			Dokkum	Aef	Jansdr.			Dokkum	hij snijder en burger van Dokkum
172	o	X	6	12	1628	Eelse	Emckes			Dokkum	Heete	Fockes			Dokkum	
171	o	X	7	6	1612	Eeltse	Jansz.				Sepck	Teunisdr.				hij weduwnaar
172	o	X	20	12	1634	Eelse	Jansen			Dokkum	Grijtje	Jansen			Dokkum	
173	o	X	16	10	1658	Eeltse	Claessen			Dokkum	Bauck	Gerrijts				
172	o	X	30	11	1644	AElse	Tijssen				Lijsbeth	Jans				hij geb. op Oude Zijl bij Dokkum
171	o	X	23	1	1618	Eertman	Gielts				Trijnke	Willemsdr.			Franeker	hij sold.van Tarlebech
172	o	X	7	3	1631	Eesge	Douues			Oude Zijl bu	Sibbel	Jans			bij Dokkum	zij woonde op `t Tichelwerk bij Bornwirderzijl
171	o	X	11	5	1620	Aesge	Hommes			Leeuwarden	Aeltie	Pietersdr.			Dokkum	
172	o	X	20	2	1646	Aesge	Emmes	van	Passens	Holwerd	Lijsbeth	Sickes			Dokkum	
171	o	X	12	2	1625	Egbert	Alberts			Dokkum	Jantien	Teunis			Dokkum	
172	o	X	25	5	1633	Egbert	Annes				Sibbeltie	Claeses				hij geb. te Dokkum, zij te Bolsward
173	o	X	19	12	1651	Egbert	Anis		Idtskema	Dokkum	Trijntie	Beernts		Crab		hij mede burgemeester
171	o	X	23	12	1609	Egbert	Iwszn			Leeuwarden	Harmke	Hermensdr.			Dokkum	
172	3	X	15	12	1643	Egbert	Harmens			Sappemeer	Wijmckie	Cornelis				
173	o	X	9	5	1656	Egbert	Hendricks		Hakdeubergh	Sneek	Grietie	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	15	11	1614	Egbert	Jansz.				Orsel	Jochumsdr.				hij wieldraaier
171	o	X	10	6	1620	Egbert	Jansen			Dokkum	Tiedts	Romckes			Dokkum	hij molenaar
173	o	X	28	1	1654	Egbert	Jansis			Dokkum	Trijntie	Harmens				hij molenaar
173	o	X	8	4	1654	Egbert	Cornelis			Dokkum	Richtsie	Harmanus		Attamma	Dokkum	
173	o	X	24	3	1660	Egbert	Lubberts			Elborch	Barber	Willems			Dokkum	
173	o	X	14	4	1649	Egbert	Sioerdts		Scheltinga		Grietie	Floris		Roedtsma		hij geb. te Dokkum
171	o	X	10	8	1611	Egbert	Tymens				N.N					
172	o	X	29	3	1630	Eije	Eijes			Dokkum	Auck	Tiercks			Dokkum	
171	o	X	5	3	1625	IJe	Sioerds			op`t Oldezij	Ymck	Sioerddr.			Dokkum	
173	o	X	30	12	1654	Eijle	Roelofis				Jeltie	Claesis		Fabers	Dokkum	hij soldaat
171	o	X	19	9	1623	Eilert	Eilerts				Maycke	Hensedr.			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	4	2	1654	Eijlert	Jansis			Jemmingh	Aeltie	Hanses			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	13	8	1608	Eijlert	Pijters		Meyer		Jannekien		de	Houe		
172	o	X	22	5	1635	Eijnte	Johannes				Marij	Meinickes			Pootles	hij soldaat
180	x	X	8	9	1625	Einte	Reenicks			Kollum	Jel	Franses				
172	o	X	3	10	1629	Eesse	Alberts			Oude Bildtzi	Hijlck	Jochums			Dokkum	
173	o	X	21	3	1656	Eijse	Janssen		Wendt	Holwerd	Trijntie	Jelgers			Dokkum	hij chirurgijn
173	o	X	7	11	1657	Eise	Roelofs				Margaritz	Juriens			Oost Friesla	hij soldaat en geb. te Siegerswoude
173	o	X	24	11	1649	Eccius			Monsma	Dokkum	Doutien	Wiskes			Leeuwarden	hij oud burgemeester en gemeentsman
173	o	X	25	8	1650	Elias	Andris				Maria	Lenerts			Kollum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	27	11	1635	Eeling	Douues			Dokkum	Trin	Willems			Dokkum	
172	o	X	11	4	1629	Elingh	Michiels			Dokkum	Toomke	Worps			Dokkum	hij woonde buiten de Woudpoort, o. de klokslag van
172	o	X	3	6	1637	Eeling	Michiels			Dokkum	Antie	Worps			Dokkum	
171	o	X	14	12	1620	Eling	Sapes			Dokkum	Rins	Harmensdr.			Lutkepost	hij afkomstig van Oostrum
171	o	X	22	8	1626	Eling	Sijmensz.			Dokkum	Tryntie	Thomasdr.			Dokkum	hij geb. te Bolsward
171	o	X	5	3	1608	Engelke	Jom		Henske		Feyck	Gabbesdr.				hij soldaat
171	o	X	30	7	1614	Engelke			Jongbloet	Urrim	Trijn	Jans		Lune		hij soldaat
172	o	X	11	1	1645	Engelbert			Prijshoff	Oosenbrugh	Swaentie	Jans				hij soldaat. te Oosenbrugh = Osnabruck?
171	o	X	3	7	1624	Engelberdt			Schreer	Blombrich	Dirckien	Dirxdr				
171	o	X	23	12	1620	Engelberdt			Schroeger	Blomberg	Anne	Hensedr.			Dokkum	
171	o	X	11	12	1619	Eene	Dirx			Nijezijl	Lysbet	Dirx			Dokkum	
173	o	X	13	5	1653	Enne	Gerrijts			Harlingen	Beecke	Jacobs			Dokkum	
173	o	X	10	6	1654	Enne	Lodewijck	Hansen		Aurijck	Hiltie	Tiammes			Dokkum	hij soldaat te Aurijck = Aurich?
171	o	X	1	5	1618	Erick			Goelbindt	Colenberch	Tet	Meyneltsdr.			Dokkum	hij soldaat van `t land van Colenberch
171	o	X	20	9	1628	Ernst		van	Donia		Doedtke		van	Roorda	Bolsward	hij grietman van Leeuwarderadeel en Jonker
171	o	X	14	11	1606	Ernst		van	Oldenborch		Anna	Dircksdr.				hij soldaat
172	o	X	10	3	1638	Eernst	Harmens			Aduard	Grietje	Pieters			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	25	4	1623	Ernst	Harinxz.			Dokkum	Lijsbeth	Jochumsdr.			Franeker	hij kuiper
172	o	X	5	3	1642	Evert	Aebes			Op den Hoorn	Lubrich	Tomas			Dokkum	hij komt uit Groningerland
172	o	X	26	8	1643	Euert	Edes			Dokkum	Dieucke	Hendricx			Dokkum	hij schuitemaker wonende bij de Hanspoort
173	o	X	1	4	1649	Ewert	Fransen			Ferwerd	Taetske	Wijgers				
173	o	X	7	4	1660	Evert	Freerx			Boertange	Ints	Bauckes			Wouterswoude	
171	o	X	26	11	1625	Evert	Geerts			Dokkum	Eedke	Herckedr.			Dokkum	
171	o	X	23	2	1605	Ewert	Hermens			Emmerich	Trijncke	Gerrijtsdr.			Rinsumageest	
173	o	X	18	9	1658	Evert	Harmens			Bornerhuizen	Geertie	Jans			Miedenidt	
171	o	X	16	3	1619	Euert	Hommes			Amsterdam	Aaltie	Theunisdr.			Amsterdam	hij geb. te Dokkum, zij afkomstig van Loenen
171	o	X	30	5	1607	Euert	Jansz.			Rinsumageest	Jantke	Dircks			Hantumhuizen	
171	o	X	30	5	1607	Euert	Jansz.	van der	Luine		Tieerdtke	Douwesdr			Dokkum	
171	o	X	4	7	1616	Evert	Jans			Leeuwarden	Wijts	Harmensdr.				hij tapeetwercker
171	o	X	11	5	1627	Evert	Jans			Dokkum	Tiet	Allertsdr.				zij geb. te Driesum
171	o	X	22	12	1627	Eewert	Jansen			Dokkum	Antie	Hobbes				
172	o	X	14	9	1644	Evert	Jans			Dokkum	Antie	Douues			Morra	
173	o	X	28	5	1659	Evert	Jansen			Dokkum	Antie	Jaickes			Driesum	hij mr. bakker
171	x	X	5	8	1621	Evert	Johannis			Dokkum	Taetske	Jenties			Dokkum	hij afkomstig van Franeker en zij van Ee?
180	x	X	5	8	1621	Evert	Johannis			Dokkum	Taetske	Jenties			Dokkum	hij afkomstig van Franeker en zij van Ee?
172	2	X	23	12	1642	Evert	Coops			Dokkum	Sijke	Seerps			Dokkum	hij wieldraaier
173	o	X	12	12	1646	Evert	Coops			Dokkum	Eefke	Jacobs			Dokkum	
172	o	X	30	1	1630	Evert	Cornelis			Ballum[Amel]	Aeltie	Lenerts			Dokkum	
171	o	X	28	2	1624	Evert	Oentges			Dokkum	Anne	Hentkesdr.			Dokkum	
172	o	X	19	2	1631	Evert	Ritskes			Dokkum	Trijn	Abels			Dokkum	
171	o	X	25	7	1607	Ewalt	Conraedt				Eencke	Tiebbedr.				hij soldaat
173	o	X	4	2	1654	Falentijn	Balsers			Aurich	Wijtske	Sijtses			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	4	3	1637	Falentijn	Carstes			Dokkum	Tiall	Sijmens			Ternaard	
171	o	X	30	10	1624	Fedde	Broers			Dokkum	Reynu	Clasesdr.			Dokkum	hij ticheler
171	o	X	21	7	1616	Fedde	Jans			Dokkum	Trijncke	Heinedr			Ternaard	
180	x	X	15	2	1622	Fedde	Jans				Trijncke	Heinedr				proclamatie te Ternaard
171	o	X	8	11	1616	Fedde	Sijbes			Augustinusga	Ancke	Romkes			Leeuwarden	
171	o	X	23	12	1626	Fedde	Tietsesz.			Dokkum	Claeske	Lubbertsdr			Kollum	hij rademaker?
172	o	X	23	2	1645	Feddrick	Albarts			Holwerd	Nieske	Claesis			Dokkum	
172	o	X	27	5	1629	Feddrick	Wepckes			Dokkum	Trijn	Tiercks			Dokkum	
171	o	X	29	11	1605	Feije			Gabbema		Antke			Gratema		hij dr. en advocaat aan het hof van Friesland
171	o	X	18	6	1614	Feicke	Feickes				Marijtge	Lubberts				hij bierdrager
172	o	X	29	6	1633	Feijcke	Feijckes			Niawier	Lutske	Wijbes			Oudezijl	
171	o	X	20	1	1627	Feycke	Gerbens			Franeker	Ryckien	Piersdr.			Dokkum	beide geb. in hun woonplaats
172	o	X	7	12	1639	Feijcke	Hijlckes			Dokkum	Elscke	Bartels			Groningen	
171	o	X	15	5	1615	Feicke	Janssen				Aelcke	Geerlsdr.			Het Boldt	hij kuiper
171	o	X	24	8	1625	Feicke	Claesses			Dokkum	Antie	Tijmendr.			Leeuwarden	hij kamerbode v.d.Admiraliteit
173	o	X	25	7	1657	Feike	Rommerts			Dokkum	Frauck	Bauckes			Holwerd	
172	o	X	6	11	1631	Feijte	Jansen			Dokkum	Doedtie	Feickes			Dokkum	
172	o	X	18	5	1639	Feitse	Jettses			Oudezijl bij	Antie	Rompts			Augsbuurt bi	
172	o	X	6	3	1633	Feytse	Johannes				Aeuck	Gosses			Leeuwarden	hij schipper
172	o	X	8	10	1642	Fetse	Sijdses				Trijntie	Halbes				hij stads omroeper
172	o	X	25	1	1646	Fetse	Willems			Dokkum	Meintske	Wijgers			Dokkum	hij schipper
171	o	X	5	2	1620	Femme	Timeus			Dokkum	Rins	Jacobsdr.			Dokkum	hij wieldraijer
171	o	X	1	12	1608	Vijt			Proost	Brunswijk	Yd	Montesdr.				hij soldaat
172	o	X	11	12	1641	Fijt			Salsinga		Geertruijt	Jansen				hij soldaat
171	o	X	21	11	1623	Viglius			Cornelii	Foudgum	Hester	Ottedr.			Dokkum	hij predikant, zij afkomstig van Leeuwarden
173	o	X	1	9	1649	Philippus		van	Yburch		Froucke	Gerrijts			Leeuwarden	hij korporaal adelborst
171	o	X	24	8	1628	Philippus			Climants		Bets	Symendr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	5	4	1635	Flippes			Offerman		Trintie	Wijbbrants			Oostrum	hij soldaat
171	o	X	15	3	1606	Philips			Heimans		Aelcke	Sijmens				
172	o	X	18	2	1637	Philippes	Pijters			Dokkum	Sertie	Jansdr.			Dokkum	
173	o	X	11	7	1647	Phillipus	Willems			Dokkum	Siouck	Tiepckes			Dokkum	hij molenaar
173	o	X	3	12	1659	Philippus	Willems				Gertie	Tammes			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	25	3	1612	Vitus	Harckeus			Leeuwarden	Maeijke	Wijbedr.				
173	o	X	28	9	1650	Victoor	Everts			Bentheim	Teuntie	Meinerts			Dokkum	
171	o	X	30	12	1606	Florck	Aernts				Trijn	Buwesdr.				hij soldaat
171	o	X	14	4	1621	Foecke	Reinses			Oldwoude	Welmoedt	Rengersdr.			bij Dokkum	Oldwolde = Oudwoude
172	o	X	19	12	1635	Fucke	Sijppes			Kollum	Jell	Jans			Dokkum	
171	o	X	4	1	1618	Focco			Rhaarda van	Dokkum	Rins	Wolterdr.			Birdaard	hij advocaat en burger van Dokkum
173	o	X	30	8	1651	Focke	Agges			Dokkum	Griet	Lieuwes				hij snijder
171	o	X	12	10	1606	Focke	Foeckesz.			Oudwoude	Marij	Doeckedr.			Hiaure	waarschijnlijk De Jouer of Hiaure
172	o	X	14	5	1632	Focke	Folkerts			Gerkeskloost	Jelck	Tjerx			Dokkum	
172	o	X	15	4	1614	Focke	Frans				Lijsbet	Thomas			Franeker	
172	o	X	10	1	1617	Focke	Henricks			Kollum	Trijnke	Jansdr.				
172	o	X	28	8	1640	Focke	Janssen			Dokkum	Doettie	Hendricks			Harlingen	
171	o	X	16	9	1620	Focke	Lambertszn.			Dokkum	Antie	Ruirtsdr			Oostermervee	hij goudsmid
172	o	X	31	12	1637	Focke	Metskes			Dokkum	Nencke	Lieuwes			Dokkum	
171	o	X	12	4	1612	Focke	Pitersz.			Grouw	Bauck	Riencxdr.				
173	o	X	26	5	1655	Focke	Pijters				Bottie	Jacobs			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	5	3	1636	Focke	Romckes			Engwierum	Aefke	Tietes				
171	o	X	20	1	1628	Focke	Syptsz.			Joure	Idtie	Piekesdr.			Dokkum	
171	o	X	25	4	1607	Folckert	Alberts			Wouterswoude	Frouck	Ernstesdr.				
172	o	X	1	11	1645	Folckert	Dircks			Engwierum	Aecht	Douues			Dokkum	
171	o	X	18	6	1613	Folckert	Hiddes				Aefke	Jansdr.				
173	o	X	8	4	1654	Folckert	Yges			Tibma	Lijsbet	Doeckes			Dokkum	
172	o	X	13	6	1646	Folckert	Jacobs			Dokkum	Maijcke	Tiaardts			Blija	
171	o	X	12	2	1614	Folckert	Janszn.				Freerckien	Pybedr.				
171	o	X	9	7	1616	Folckert	Jarichs			Peasens	Aelcke	Jeppedr.			Oudezijl	
171	o	X	2	12	1609	Folckerts	Claes				Geertge	Gerijts				
172	o	X	5	3	1642	Folckert	Meijnerts			Dokkum	Hilgont	Jans			Dokkum	
173	o	X	24	4	1654	Folckert	Meijnerts			Dokkum	Impck	Dircks			Kollum	hij schipper
171	o	X	3	2	1627	Folckert	Pietersz.			Sneek	Sara	Claesesdr.			Dokkum	
172	o	X	9	5	1636	Folckert	Rienicks			Visvliet	Trijn	Jans			Dokkum	
171	o	X	31	3	1615	Folckert	Roches			Dokkum	Ydtgen	Tiarcks			Bolsward	hij goudsmid gezel
171	o	X	9	5	1612	Folckert	Romckesz.				Lupck	Johannesdr.				
171	o	X	29	5	1613	Folckert	Romckeszn.				Sijke	Hopkesdr.				
171	o	X	11	1	1623	Folckert	Romckes			Dokkum	Eelck	Martensdr.			Leeuwarden	hij brouwer en burger van Dokkum
171	o	X	22	9	1626	Folckert	Romckesz.			Groningen	Geertie	Ottesdr.			Groningen	hij geb. te Dokkum, zij te Groningen
171	o	X	20	9	1614	Folckert	Sijtses			Wirdum	Saes	Gossedr.			Ternaard	
172	o	X	1	5	1641	Folckert	Sioerdts			Dokkum	Tiedtie	Jans				
172	o	X	19	1	1643	Folckert	Waetjes			Niehove	Aeltie			Boethius		
172	o	X	17	4	1641	Folckert	Wijberens			Dokkum	Auck	Taeckes			Hantum	
173	o	X	5	2	1659	Folckert	Wijbrens			Dokkum	Rixt	Fockes			Wetsens	
173	o	X	18	6	1659	Folckert	Wijbbrants			Dokkum	Antie	Pieters			Metslawier	hij voerman
173	o	X	25	11	1659	Fopcke	Jacobs			Dokkum	Pijtie	Pijters			Damwoude	
171	o	X	23	8	1607	Fopke	Sijdszn.				Trijn	Trepkedr.		Hillema		
172	o	X	18	1	1633	Fopke	Sijdses			Dokkum	Brecht	Jelts			Dokkum	hij gemeentman
173	o	X	5	11	1659	Foppe	Gerbens			Kollum	Hijlck	Jans				zij geb. te Dokkum
171	o	X	14	5	1624	Foppe	Gosses				Marij	Johannesdr.			Ee	hij geb. te Dokkum
173	o	X	10	2	1649	Fop	Hijlckes				Nies	Jans				hij geb. te Sijbrandahuis, zij te Dokkum
172	o	X	7	12	1644	Foppe	Hinnes			Dokkum	Trijntie	Auckes			Dokkum	
171	o	X	2	4	1606	Foppe	Hopckis				Griet	Woltersdr.				
172	o	X	2	12	1637	Foppe	Jaques			Dokkum	Trijntie	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	16	2	1615	Foppe	Jans			Veenwouden	Trijntie	Tissedr.			Oldezijl	
171	o	X	5	3	1625	Foppe	Jans			Dokkum	Luts	Jansdr.			Dokkum	
173	o	X	24	6	1654	Foppe	Janssen			Dokkum	Trijntie	Haies				hij voerman
172	o	X	14	7	1642	Foppe	Jennes			Paesens	Dieucke	Wolters			Dokkum	
172	o	X	7	4	1629	Foppe	Claesses			Harlingen	Tiaertie	Douwes			Dokkum	
171	o	X	8	2	1606	Foppe	Pijters				Jancke	Jansdr.				
173	o	X	4	5	1655	Foppe	Reijners				Inscke	Saapes				hij geb. te Hijum, zij te Anjum
173	o	X	6	11	1652	Foppe	Tierx			Engelum	Trijntie	Martens			Dokkum	hij kuijper
171	o	X	25	6	1614	Frans			Rinou	Rijnsberg	Swaentke	Geertsdr.				hij soldaat
171	o	X	17	12	1623	Frans	Dirxsenz.			Ferwerd	Beits	Auckesdr.			Dokkum	
171	o	X	27	2	1607	Frans	Everts			Leeuwarden	Trijn	Watsesdr.			Holwerd	
171	o	X	18	10	1611	Frans	Jans				Baeuck	Aebles				
172	o	X	6	1	1643	Frans	Janssen			Dokkum	Eelck	Bootes			Ternaard	
173	o	X	3	4	1652	Frans	Jansen				Jannetie	Jacobs			Leeuwarden	hij geb. te Ee
173	o	X	16	10	1653	Frans	Jansses				Dieucke	Tiaerdts				beide geb. te Dokkum
173	o	X	1	2	1655	Frans	Janssen			Dokkum	Dieucke	Aetes			Anjum	zij afkomstig van Nijkerk
172	o	X	17	1	1640	Frans	Johannes			Dokkum	Griet	Jacobs			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	11	8	1649	Frans	Johannis				Stijntie	Wilbrants				hij geb. te Rinsumageest, zij te Dokkum
173	o	X	25	3	1653	Frans	Claessen			Dokkum	Dievertie	Abrahams			Amsterdam	hij tinnegieter
173	o	X	19	8	1654	Frans	Lucas			Kampen	Sibbeltie	Johannes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	1	11	1634	Frans	Marcks			Visvliet	Siets	N			Dokkum	
173	o	X	3	2	1655	Frans	Pijters		Setma	Dokkum	Wijtscke	Juuckes		Heerma		
171	o	X	26	4	1615	Frans	Siuerdtszn.			Buitenpost	Tet	Jansdr.			Bornwerd	
171	o	X	30	4	1613	Frans	Takeszn.				Welmoed	Henricksdr.				
171	o	X	8	11	1606	Frans	Thomas			Ee	Brecht	Jans				
172	o	X	25	10	1633	Franciscus		van	Heermans	Dokkum	Aeltie			Buttels	Groningen	hij stadsbouwer
173	o	X	28	5	1659	Franciscus			Canter		Ariaentie			Vroom		hij raad en advocaatb fiscaal van `t college v.d.
172	o	X	10	4	1631	Freerck			Mejer		Christina	Coerts				hij soldaat
171	o	X	7	10	1624	Freerck	Da[mes?]z.			Dokkum	Foeck	Martens			Dokkum	
171	o	X	13	6	1626	Frerick	Daniels			Dokkum	Bernu	Dauwes			Rinsumageest	hij burger te Dokkum, zijgeb. te Dokkum, Barber Go
171	o	X	30	10	1612	Freerck	Dirckxz.			Hantumhuizen	Sijts	Lieuwedr.			Bornwerderzi	
172	o	X	31	10	1635	Freerck	Dircks			Hantumhuizen	Pitie	Freercks			Dokkum	
171	o	X	31	1	1607	Freerck	Freercksz.				Ymcke	Juckedr.				
172	o	X	10	2	1642	Freerck	Gabbes			Harlingen	Grijtie	Jans			Dokkum	
172	o	X	9	10	1641	Freerck	Gercx			Dokkum	Antie	Ides			Dokkum	hij glazenmaker
171	o	X	5	11	1625	Freerck	Gerrijts				Geertien	Hendrixdr.				
173	o	X	22	12	1660	Freerck	Harmens		Tijl		Grietie	Jans			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	3	X	23	12	1642	Freerck	Hendricx			Dokkum	Aeltie	Geerts			Dokkum	hij houtkoper
171	o	X	25	6	1608	Freerck	Janszn.			Ternaard	Griet	Roeleffsdr.				
172	o	X	23	11	1633	Frerijck	Jansen				Tialck	Hanties				hij geb.te Leer in O.Friesland
172	o	X	5	11	1636	Freerck	Jaspers			Dokkum	Wijtske	Tuenis			Dokkum	
172	o	X	10	12	1642	Freerck	Jaspers			Dokkum	Martie	Eebes			Driesum	hij stoeldraaier
172	o	X	13	2	1634	Freerck	Claeses				Grijtie	Sierds			Niehove	hij geb. te Lettelbert
172	o	X	4	5	1639	Freerck	Claesis			Blessum	Anne	Ottens			Seilesteius	
173	o	X	14	5	1659	Freerx	Claesses		Foij		Fettie	Buwes		Itsma	Dokkum	
173	o	X	29	4	1654	Freerck	Minckes			Fastenau	Antie	Jans			Bremen	hij soldaat
171	o	X	19	9	1618	Freerck	Pieterszn.				Gaats	Pietersdr.			Dokkum	hij schoenmakers gezel
172	o	X	23	5	1635	Freerck	Pijtters				Eelck	Hylckes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	26	8	1654	Freerck	Wijbes			Dokkum	Janneke	Jans				
173	o	X	8	12	1654	Freerck	Wijbrens			Hantum	Rinscke	Botes			Dokkum	
173	o	X	20	10	1655	Freerck	Wopckes				Lolckien	Jans				beide geb. te Dokkum
171	o	X	3	12	1625	Friese	Jansen			Dokkum	Tryn	Beerntsdr			Dokkum	hij burger van Dokkum
171	o	X	15	9	1621	Gabe	Janszn			Dokkum	Auck	Haiesdr.			Dokkum	
171	o	X	30	4	1625	Gabe	Jansen			Dokkum	Tryntie	Clasesdr.			Dokkum	
173	o	X	1	9	1653	Gabbe	Jans			Holwerd	Neeltie	Meinerts			Dokkum	
173	o	X	24	3	1655	Gabbe	Jans		Idema		Aeltie	Doedes				beide geb. te Dokkum
172	o	X	10	10	1646	Gaebe	Claessen			Waaksens	Haitke	Tiepckes			Dokkum	
173	o	X	24	12	1653	Gaebe	Claesses			Dokkum	Maijcke	Minckes			Dokkum	
171	o	X	25	2	1615	Gabbe	Laurenszn				Aef	Cornelisdr.				hij schippers gezel
172	o	X	13	3	1630	Gabbe	Lourens			Dokkum	Marij	Jukes			Dokkum	
171	o	X	21	7	1627	Gabe	Martensz.				Aeltie	Hendrix	van Iselo			hij soldaat
172	o	X	11	11	1632	Gabe	Tierts			Suameer	Hiltie	Harmens			Dokkum	
171	o	X	24	8	1617	Gabbe	Wibrants				Syts	Douwedr.				
171	o	X	25	5	1616	Gabinius			Hanckema		Grietge	Pietersdr.				hij mederaad ter admiraliteit in Friesland
172	o	X	9	6	1637	Gabinius			Hanckema	Dokkum	Martien	Teunis	van	Hees	Dokkum	
173	o	X	3	6	1648	GabriŽl	Steftens				Imck	Brants				hij soldaat
171	o	X	8	5	1627	Gaetze	Dioerds			Dokkum	Doed	Gerryts			Dokkum	
173	x	X	1	4	1648	Gaatse	Freercks				Beecke	Haijes				hij geb. te Dokkum, zij te Kollumerzwaag
180	x	X	1	4	1648	Gaatse	Freercks				Beecke	Haijes				hij geb. te Dokkum, zij te Kollumerzwaag
171	x	X	5	5	1627	Gaats	Gelckes				Ruis	Jansdr.			Dokkum	
172	x	X	13	2	1646	Gaucke	Buues				Tiam	Aebes				
172	x	X	12	11	1643	Gale	Jans	de	Haan	Leeuwarden	Yfke	Roeloffs			Dokkum	
172	x	X	11	12	1641	Geert		van	Braemske		Aeff	Hannings	van der	Dam		hij soldaat
172	x	X	22	10	1642	Geert		van	Braemske		Aeltie	Roeleffs			Dokkum	hij soldaat
171	x	X	27	4	1622	Geert			Brandemeyer	Roon	Trijn	Tyssedr.			Dokkum	hij soldaat
172	x	X	13	1	1644	Geert			Busing	Oldenburg	Grietie	Alrichs			Leeuwarden	hij soldaat
173	x	X	6	11	1652	Geurt		van	Viersen	Leeuwarden	Trijntie	Gerrijts		Olparda		hij laken koopman
171	x	X	26	9	1618	Geert			Paradijs	Oldenburgerl	Reinu	Jans			Kollum	hij soldaat
171	x	X	20	9	1617	Geert	Ales				Antke	Jacobs				hij snijders gezel
173	x	X	24	4	1652	Geert	Allis				Ydt	Jans				hij geb. te Dokkum
172	x	X	1	10	1636	Geert	Daniels			Dokkum	Maeicke	Rodulphus			Dokkum	
172	x	X	18	10	1639	Geert	Daniels			Dokkum	Aeltie			Boethius	Holwerd	hij koopman
171	x	X	12	9	1619	Geert	Dirx			Dokkum	Mari	Montesdr.			Sijbrandahui	
173	x	X	29	9	1649	Geert	Ewerts			Dokkum	Grijttie	Aeges				zij geb. te Driesum
172	x	X	19	2	1643	Geert	Feijckis			Dokkum	Lijsbeth	Hendricx			Marrum	
171	x	X	3	1	1618	Geert	Harmens			Wedde	Griet	Jacobsdr.				hij soldaat
171	x	X	1	3	1627	Geert	Hendricks	van	Lubeck	Dokkum	Antie	Hessels			Dokkum	
172	x	X	1	11	1628	Geert	Hendrix				Aefke	Jacobs			Wolvega	hij koek maker
172	x	X	3	1	1629	Geert	Hendricks			Dokkum	Imck	Taeckes			Dokkum	
172	x	X	21	6	1634	Geert	Hendrix				Pierck	Tjaerts			Driesum	
172	x	X	23	12	1642	Geert	Hendricx			Dokkum	Maijcke	Cornelis			Dokkum	
173	x	X	10	11	1660	Geert	Hendrix			Dokkum	Iscke	Rienx			Holwerd	hij soldaat
171	x	X	28	8	1613	Geert	Jans			Embden	Aeuck	Tiarcksdr.				hij mesmakers gezel
172	x	X	29	12	1631	Geert	Jansen			Leeuwarden	Tietske	Hendricks			Dokkum	
172	x	X	20	6	1632	Geert	Jans			Dokkum	Jes	Hepkedr.			Holwerd	
172	x	X	26	8	1635	Geert	Jans			Ravensburg	Nies	Brandts			Dokkum	hij soldaat
193	3	Dokk	7	10	1660	Geert	Jansen			Wilsum	Bauck	Sipkes				
173	o	X	22	12	1660	Gertse	Janses			Dokkum	Aeltie	Jans				hij schipper op Kollum en burger van Dokkum
171	o	X	18	6	1627	Geert	Johannisz.			Dokkum	Maey	Lodewycksdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	10	12	1636	Geert	Jurriens			Noordhorn	Machel	Claeses			Nordcheborde	
172	o	X	8	9	1637	Geert	Jurriens				Itke	Johannes				hij soldaat
180	x	X	26	2	1643	Geert	Carels		Morel	Dokkum	Grijtie	Abrahams			Dokkum	hij laken koper
172	x	X	26	2	1643	Geert	Carels		Morel	Dokkum	Grijtie	Abrahams			Dokkum	hij laken koper
171	o	X	30	9	1620	Geert	Claeszn.			Dokkum	Gebke	Tierx			Kollum	
172	o	X	28	9	1638	Geert	Claesis			Dokkum	Hack	Esges			Huizum	hij lijn draaier
173	o	X	26	5	1660	Geert	Claessen			Dokkum	Haeck	Eeckes			Dokkum	hij lijnslager
173	o	X	19	8	1648	Geert	Melgers			Stienfurt	Wicke	Hemmes			Dokkum	
173	o	X	17	1	1652	Geert	Melles				Geertie	Ailues				
173	o	X	9	2	1655	Geert	Pijters			Dokkum	Susanna	Lubberts			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	3	2	1625	Geert	Roelefs			Niawier	Tryn	Andriesdr.			Oostrum	
171	o	X	10	5	1617	Geert	Romckes			Holwerd	Fopck	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	10	4		Geert	Romckes			Dokkum	Grietje	Jans			Holwerd	hij oud burgemeester
172	o	X	24	8	1644	Geert	Siouckes			Dokkum	Dedtie	Endes			Dokkum	
172	o	X	22	2	1640	Geerdt	Steffens			Wollnickhuis	Siou	Geerdts			Dokkum	hij soldaat
173	x	X	6	7	1650	Geert	Steuens				Jitie	Douues			Holwerd	hij soldaat
171	o	X	20	12	1616	Geert	Tijssen			op de Oldezi	Anne	Gerijtsdr.				
172	o	X	6	9	1633	Geert	Tierts			Dokkum	Jancke	Jans			Dokkum	
172	o	X	22	6	1639	Geert	Wijgers			Dokkum	Styntie	Jacobs			Dokkum	
173	3	X	10	4	1652	Geert	Willems			Dokkum	Antie	Jelles			Boxsum	
173	3	Dokk	16	12	1660	Geert	Willems			Groningen	Rinsckie	Gauwes			Dokkum	
193	3	Dokk	16	12	1660	Geert	Willems			Groningen	Rinsckie	Gauwes			Dokkum	
173	o	X	19	6	1658	Gellius		van	Amama	Dokkum	Jancke		van	Idsinga		hij rector, geb. te Franeker
173	o	X	11	7	1653	Gerardt		de	Jongh	Rotterdam	Jancke			Colda	Leeuwarden	
172	o	X	17	3	1632	Gerbrant		van	Hottinga	Dokkum	Antie			Gemmenick	Franeker	
173	o	X	9	12	1653	Gerben	Andris		Verjelsma	van de Marre	Saepcke	Sioerdts			Betterwird	
172	o	X	18	2	1637	Gerben	Anskes			Dokkum	Antie	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	30	7	1625	Gerbrandt	Foppes			Dokkum	Reynu	Siucksdr.			Dokkum	hij mr. goudsmid
171	o	X	30	11	1605	Gerben	Gerbens			Dokkum	Rixt	Feckesdr.				
171	o	X	30	1	1608	Gerben	Gerbens				Jeij	Wijtsedr.				
171	o	X	25	1	1617	Gerben	Gerbens				Hilke	Jansdr.				hij pottebakker
172	o	X	6	5	1643	Gerbrant	Gerbrants			Dokkum	Barber	Jacobs			Schiedam	
171	o	X	2	9	1619	Gerben	Gerrijts			Ee	Feijck	Jansdr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	7	12	1611	Gerben	Haijesz.			Joure	Alijt	Albertsdr.			Weerderbuire	
171	o	X	8	5	1623	Gerben	Ybetsz.				Jancke	Pietersdr.				
173	o	X	11	4	1656	Gerben	Jacobs			Gerkeskloost	Grietie	Pieters			Dokkum	
172	o	X	4	3	1637	Gerben	Cornelijs			Dokkum	Hiltie	Saepes			Dokkum	
173	o	X	19	6	1648	Gerben	Michels			Dokkum	Sijtske	Juickes		Heerma		hij mr. zadelmaker
171	o	X	6	2	1616	Gerben	Oenes				Tiepk	Dircksdr.			Ee	hij bakkersgezel
172	x	X	23	6	1651	Gerben	Pijters			buiten Dokku	Bauckien	Sijbes			Kollum	hij smidt. Voor het gerecht in ondertrouw opp 6_4_
180	x	X	23	6	1651	Gerben	Pijters			buiten Dokku	Bauckien	Sijbes			Kollum	hij smidt. Voor het gerecht in ondertrouw opp 6_4_
172	o	X	3	12	1642	Gerben	Sipckes			Dokkum	Gepke	Hanses			Dokkum	
173	o	X	10	2	1649	Gerben	Wijntses			Roswinkel	Lijske	Atses				hij geb. te Rinsumageest, zij te Dokkum
173	o	X	3	12	1659	Gerck	Berents			Ee	Willemcke	Elinghs			Dokkum	
172	o	X	29	12	1644	Gercke	Janssen	van	Loo		Sijbrich			Brandenburgh	Heerenveen	hij soldaat
173	o	X	6	3	1647	Gerco	Johannis			Ee	Sjarda			Bul...?		hij predikant, zij geb. te Groningen
172	o	X	30	1	1636	Gerck	Rinses			Dokkum	Dieucke	Berns			Dokkum	
172	o	X	26	2	1624	Gerck	Sypts		Tadema	Oostrum	Ebel	Reitsedr.			Grootbergh	
171	o	X	26	10	1616	Gerlof	Feicks				Griet	Bartholomeus				hij schoenmakers gezel
171	o	X	2	6	1621	Gerlof	Feickeszn.			Dokkum	Jancke	Dirxdr.			Kollum	hij burger te Dokkum
172	o	X	29	12	1632	Gerlofs	Feijckes			Dokkum	Martijen	Harmens			Dokkum	
172	o	X	15	4	1638	Gerloff	Feijckes			Dokkum	Bauck	Claeses			Dokkum	hij koopman
171	o	X	3	4	1613	Gerloff	Henrix				Doyke	Gosensdr.			Nijehoof	Nijehoof=Niehove?
173	o	X	14	4	1649	Gerloff	Janssen				Geescke	Hendricks				
171	o	X	18	9	1618	Gerlof	Oenes			Leeuwarden	Eelck	Hendricksdr.			Dokkum	hij korfmakers gezel
172	o	X	11	11	1631	Gerlof	Reijners			Dokkum	Peerke	Auckes			Dokkum	
172	o	X	23	6	1638	Gerloff	Reiners			Dokkum	Bauck	Hijlckes			Dokkum	
172	o	X	11	2	1632	Gerloff	Ripperts				Rintz	Fetzes			Holwerd	
171	o	X	7	6	1618	Gerlof	Romcks			Kommerzijl	Bauck	Hilles			Dokkum	
171	o	X	26	6	1622	Gerloff	Teunis			Akkerwoude	Auck	Johannisdr.			Aalsum	
171	o	X	6	7	1605	Gerlof	Tjallings			Dokkum	Aeffke	Pijters				
171	o	X	5	8	1618	Gerlof	Tyallinghz.			Dokkum	Baefke	Egbertsdr.			Baecken	hij schipper
171	o	X	14	10	1625	Gerrijt			Bochoff		Syts	Friesesdr.			Dokkum	hij ruiter
171	o	X	21	4	1621	Gerrijt	Potters			Franeker	Geertien	Huberts			Dokkum	
171	o	X	5	8	1620	Gerrijt	Auckes		Bonga	Dokkum	Engel	Sibrantsdr.			Marsum	
172	o	X	17	3	1632	Gerrijt	Auckes			Dokkum	Wopck	Oetses			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	9	6	1732	Gerijt	Aeukes		Bonga	Dokkum	Sara	Wolbrants			Dokkum	hij schoenmaker, zij geb. te Middelburg
172	o	X	16	8	1634	Gerrijt	Aukes			Dokkum	Doed	Hijlckes			Dokkum	
171	o	X	10	11	1627	Gerrit	Baltesz.			Kollum	Aeltie	Hendrixdr.			Dokkum	hij mr. smid
173	o	X	12	1	1650	Gerrijt	Bauckes			Dokkum	Antie	Thomas			Jelsum	hij koekebakker
171	o	X	18	11	1614	Gerrijt	Beernts				Marij	Jansdr.				hij adelborst en afkomstig van Gramsberg [Gramsber
171	o	X	22	4	1620	Gerrijt	Beernts			Gramsberch	Siuwke	Albertw			Dokkum	hij adelborst en afkomstig van Gramsberg [Gramsber
171	o	X	7	10	1615	Gerrijt	Botes				Antke	Sybedr.				hij smids gezel
171	o	X	5	12	1618	Gerrit	Dircks			Dokkum	Antie	Dircksdr.			Dokkum	hij mr. organist
171	o	X	8	9	1627	Gerrit	Dirx			Dokkum	Rixt	Sickedr.				hij mr. organist
171	o	X	20	6	1612	Gerrijt	Fueckes				Janneke	Gerrijtsdr.				hij metselaar
173	o	X	20	11	1652	Gerrijt	Freercks		Stinstra	Dokkum	Lieuckien	Egberts		Itskama	Dokkum	
171	o	X	31	12	1621	Gerrijt	Geerts			Cloppenburgh	Pieter	Geertsdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	15	9	1608	Gerrijt	Gerrijts	van	Harckel	Winterswijk	Nies	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	4	3	1607	Gerrijt	Gilesz.			Middelburch	Baeuck	Willemsdr.				
173	o	X	9	5	1657	Gerrijt	Harings				Inske	Lammerts			Dokkum	hij geb. te Hallum
171	o	X	28	8	1617	Gerrijt	Harmens			Stavoren	Hijlck	Hepckesdr.				hij kwartiermeester
171	o	X	3	5	1621	Gerrijt	Harmens			Dokkum	Geertie	Dirxdr.			Engelum	hij kistemaker
172	o	X	15	1	1631	Gerrijt	Harmens			Dokkum	Sijcke	Henrix			Dokkum	
171	o	X	2	1	1619	Gerrijt	Hendrixz.			Dokkum	Fijke	Jansdr.			Dokkum	hij zadelmaker
171	o	X	18	1	1623	Gerrijt	Hendricks			Dokkum	Kinsk	Pietersdr.			Dokkum	hij lijndraaier
171	o	X	5	2	1626	Gerrijt	Hendrix			Dokkum	Gerrytie	Gerrytsdr.			Dokkum	
171	o	X	20	4	1607	Gerrijt	Hiddes				Tziets	Siucksdr.				
172	o	X	30	12	1637	Gerrijt	Hinnes			Dokkum	Haentie	Bonnes			Dokkum	
173	o	X	13	11	1647	Gerreit	Hennes			Dokkum	Geeske	Jans			Dokkum	hij turfdrager
171	o	X	27	6	1607	Gerryt	Janszn.				Antke	Aebelesdr.				hij soldaat
171	o	X	10	5	1623	Gerrijt	Jansen			Dokkum	Grietke	Dirxdr			Dokkum	
171	o	X	6	8	1625	Gerrijt	Jansz.			Franeker	Eets	Claesdr			Ternaard	hij soldaat
171	o	X	23	11	1626	Gerrit	Jansen				Antie	Andriesdr.			Dokkum	hij soldaat en geb. te Franeker
172	o	X	4	1	1636	Gerrijt	Janses			Gotmus	Trintie	Montes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	5	3	1642	Gerrijt	Jansis			Dokkum	Rints	Sipkes			Metslawier	hij wagenmaker
172	o	X	15	3	1646	Gerrijt	Janssen			Dokkum	Hiltie	Jacobs			Dokkum	
173	o	X	7	9	1650	Gerrijt	Jansses			Munnikezijl	Antie	Eeckes			Dokkum	
173	o	X	14	10	1655	Gerrijt	Janssen			Dokkum	Frijcke	Tiercks				hij schipper op Leeuwarden
172	o	X	30	3	1644	Gerrijt	Joeckes			Nes	Machgel	Ardts			Dokkum	
172	o	X	3	7	1637	Gerrijt	Claesen			Dokkum	Antie	Sioerts			Amsterdam	
171	o	X	10	8	1614	Gerryt	Luitiens			Ditsum	Fed	Feddriksdr.				
172	o	X	14	11	1635	Gerrijt	Michiels			Dokkum	Fettie	Harmens			Dokkum	
171	o	X	19	4	1622	Gerrijt	Minnesz.				Piettie	Feddesdr.			Dokkum	hij scheepstimmerman
172	o	X	7	11	1635	Gerrijt	Montes			Dokkum	Aeltie	Geerts			Groningen	hij breider
171	o	X	27	4	1622	Gerrijt	Pieters			Dokkum	Siucke	Innes			Franeker	hij
171	o	X	11	7	1623	Gerryt	Poppis				Rins	Geerts			Leeuwarden	hij geb. te Anjum
171	o	X	5	1	1628	Gerrit	Poppesz.			Dokkum	Jantien	Heinsdr.			Dokkum	
172	o	X	12	10	1632	Gerrijt	Remmerts				Lijsbeth	Jans			Dokkum	hij geb. te Kollum
171	o	X	30	8	1617	Gerrijt	Romckes				Lysbet	Goytsesdr.				hij wever
171	o	X	12	6	1607	Gerrijt	Sijmens				Antke	Pyters			Buitenpost	
172	o	X	16	10	1640	Gerrijt	Sioerdts			Dokkum	Doed	Focken			Westergeest	
172	o	X	30	6	1638	Gerrijt	Tiallings			Dokkum	Roeloffke	Piters			Kollum	hij mr. glazemaker
172	o	X	26	9	1640	Gerrijt	Tiallincks			Dokkum	Trijntie	Jisbrants			Rinsumageest	
172	o	X	7	11	1633	Gerrijt	Thomas			Kollum	Betske	Claeses			Dokkum	hij grootschipper
171	o	X	11	5	1615	Gerryt	Wijbes				Claeske	Lenerts	van der Bi			hij brouwersknecht
171	o	X	18	4	1605	Gerrijt	Willems			Jelsum	Hil	Cornelis				
171	o	X	16	9	1613	Gerolt	Symens				Tziets	Pyters				hij molenaarsknecht
172	o	X	2	1	1641	Gerrolt	Thomas			Anjum	Itie	Tziebbis			Dokkum	
172	o	X	20	8	1631	Gerrolt	Willems			Dokkum	Lijsbeth	Bauckes			Dokkum	
172	o	X	28	5	1636	Gorrelt	Willems			Dokkum	Leentie	Lieuwes			Blija	
171	o	X	18	1	1622	Gijsbert	Albertsz.			Leeuwarden	Aelcke	Danielsdr.			Dokkum	
172	o	X	10	6	1637	Gijsbert	Alberts.			Dokkum	Antie	Douues			Dokkum	
172	o	X	2	3	1639	Gijsbert	Alberts.			Dokkum	Maijcke	Jans			Leeuwarden	hij schipper
173	o	X	10	7	1658	Gijsbert	Alefs				Antie	Hendrix			Dokkum	hij geb. Harlingen
171	o	X	22	10	1608	Gijsbert	Janszn.			Berlikum	Rins	Henricks				
171	o	X	27	11	1619	Gijsbert	Jansen			Sloten	Houck	Gossedr.			Dokkum	zij afkomstig van Beetgum
171	o	X	28	2	1616	Gijsbert	Claes			Roodkerk	Tied	Jarichsdr.				
171	o	X	26	4	1606	Gijsbert	Thomas			Berlikum	Antke	Foeckisdr.				
171	o	X	14	1	1615	Goitien	Egbertszn.				Geertien	Teunisdr.				hij geb. te Kollum en mesmakers gezel
172	o	X	26	5	1632	Goytien	Engberts			Dokkum	Dirckien	Dirx			Dokkum	hij geb. te Kollum en slotmaker
172	o	X	12	2	1645	Goitien	Gabes			Surhuisterve	Ansckie	Cornelis			Dokkum	
171	o	X	28	9	1611	Gaytie	Toniszn.			Beetgum	Neel	Fetzedr.				
173	o	X	14	4	1660	Goslijck	Harckes			Jelsum	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	4	3	1637	Gosse	Franses			Wierum	Lipck	Clasen				
172	o	X	1	5	1641	Gosse	Jans			Dokkum	Trijntie	Steffens			Dokkum	
173	o	X	18	6	1653	Gosse	Jansen			Dokkum	Antie	Dircks			Boertange	hij slager
173	o	X	28	2	1652	Gosse	Jaspers				Aeltie	Fransen			Wierum	hij geb. te Ternaard
173	o	X	25	1	1651	Gosse	Tammes				Arrien	Heijns				hij geb. te Akkerwoude, zij te Betterwird
171	o	X	16	4	1625	Gossuinus			Ornia	Dokkum	Trijntie	Heijndrix		Houtloock	Amsterdam	
173	o	X	12	5	1655	Govart	Janssen			Dokkum	Antie	Claases				hij mr.speltdemaker
172	o	X	2	4	1636	Guernerus			Vorstius	Steinvoort	Antie	Leenerts		Vermees	Dokkum	
171	o	X	28	8	1623	Guilielmus			Stancmans	Franeker	Foekien			Ornia	Dokkum	
171	o	X	4	3	1609	Gunsel			Coster		Rens	Jacopsdr.				
173	o	X	26	8	1659	Haene	Douwes			Garijp	Geertie	Douwes			Dokkum	
173	o	X	8	9	1649	Haentie	Oenes			Rinsumageest	Atie	Laeses			Dokkum	
172	o	X	12	2	1632	Hantie	Pijters				Marij	Montes				hij geb. te Dokkum
172	x	X	12	8	1643	Hantie			Rijenijcks	Dokkum	Berber	Oeges				hij mr metselaar
180	x	X	12	8	1643	Hantie			Rijenijcks	Dokkum	Berber	Oeges				hij mr metselaar
172	o	X	21	4	1631	Habelus			Sixti	Franeker	Bauckie	Lamberts			Dokkum	
172	o	X	21	4	1632	Haije	Dirckes			Sexbierum	Foeck	Sijbes			Dokkum	
172	o	X	25	1	1639	Haije	Claesis			Visvliet	Beijts	Dircks			Dokkum	
171	o	X	18	9	1608	Haije	Lambertszn			Dokkum	Ymckien	Ymckedr.			Leeuwarden	hij dominee
171	o	X	11	10	1607	Hajo	Obbesz.				Betske	Claessesdr.				
172	o	X	8	11	1633	Haie	Pijters			Godlinze	Trijntie	Zacharias			Leeuwarden	
173	o	X	28	1	1660	Haeije	Sijes			Dokkum	Grietie	Ceimpes				hij brouwers gezel
171	o	X	11	6	1608	Haije	Sijmenszn.				Tied	Jarichsdr.				
171	o	X	30	9	1607	Hans			Amberch	Coburch	Wolbrecht			Ackermans	Hannover	hij soldaat
171	o	X	30	12	1617	Hans		van	Bileveldt		Aafke	Jansdr.			Dokkum	hij soldaat
172	x	X	12	7	1646	Hans			Bruijnsma	Bolsward	Hester			Reddingeus	Dokkum	
180	x	X	12	7	1646	Hans			Bruijnsma	Bolsward	Hester			Reddingeus	Dokkum	
171	o	X	16	4	1608	Hans			Fricke		Anne	Romckesdr.				hij soldaat
171	o	X	13	4	1622	Hans			Haartongh	Gottingen	Geertie	Geertsdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	23	2	1628	Hans			Hox	Bommel	Cornelia	Cornelisdr.			Dokkum	hij passementwerker
171	o	X	8	4	1627	Hans			Ygel	Windischy Sw	Tetka	Francesdr.				
171	o	X	26	5	1621	Hans			Jut	Isenach	Ulck	Jansdr.			Holwerd	hij soldaat
171	o	X	22	8	1607	Hans			Meyer		Feijck	Simensdr.				hij soldaat
171	o	X	13	5	1615	Hans			Meyer		Rins	Juckedr.				hij soldaat
171	o	X	7	6	1617	Hans			Meyer		Martien	Heres				hij soldaat
172	o	X	3	12	1636	Hans			Meijer	Dokkum	Sijdts	Tiaerts			Dokkum	
171	o	X	20	1	1610	Hans		van	Politz		Marij	Sipkesdr.				hij soldaat
172	o	X	23	5	1646	Hans			Rommeler		Hiltie	Friese				hij soldaat
172	o	X	9	1	1630	Hans			Smitsnor		Marij	Lodewickx			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	19	5	1655	Hans			Soijer	Leeuwarden	Tijtscke	Hendricks				
171	o	X	28	3	1607	Hans			Spolderbosch	Bremen	Pytrick	Claesdr.				hij soldaat
171	o	X	25	7	1618	Hans			Steijnbrinck	land van Bru	Luts	Lieuwesdr.			Dokkum	hij soldaat ....roen [?]
171	o	X	1	8	1618	Hans			Storm	Meldorp	Trijn	Ryckes			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	7	4	1621	Hans			Susewindt	Heeswyck	Grietke	H.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	14	3	1632	Hans		van	Teecklenburg	Hijlst	Georts					hij soldaat
171	o	X	8	7	1607	Hans			Urbacher Jon	Swaeffbricke	Lijsbert	Jacobs				hij soldaat
171	o	X	9	5	1607	Hans		van der	Ucht		Marij	Jansdr.			Leeuwarden	hij soldaat
171	o	X	12	3	1608	Hans			Wendt		Rins	Folckertsdr				hij soldaat
172	o	X	18	12	1642	Hans			Veblen Ditte	Sel	Aeffke	Arents			Dokkum	
171	o	X	1	7	1627	Hans	Hansen		Gotling	Dokkum	Antie	Douwes			Dokkum	zij afkomstig van Kollum
173	o	X	1	5	1652	Hans	Hansen				Ytie	Jansdr.				beide geb. te Dokkum
173	o	Dokk	27	12	1660	Hans	Hansen		Vrij	Norden	Antje	Rintses			Dokkum	hij soldaat
193	o	Dokk	27	12	1660	Hans	Hansen		Vrij	Norden	Antje	Rintses			Dokkum	hij soldaat
171	x	X	20	8	1608	Hans	Hermans				Griet	Albertsdr.				hij soldaat
172	x	X	6	11	1641	Hans	Harmans			Dokkum	Frouck	Pieters				hij mr.
173	x	X	20	9	1648	Hans	Harmans			Bruinswick	Trijntje	Brants			Dokkum	
173	x	X	26	6	1657	Hans	Hemmes				Vrouck	Jilts			Kollumerland	hij geb. te Dokkum, zij wonende o.d.klokslag van K
171	x	X	9	5	1607	Hans	Hendricks			Hannover	Trijn	Heres				hij soldaat
173	x	X	2	10	1651	Hans	Hendricks		Diefholt	oude Schoter	Siouck	Rouckes			Dokkum	hij soldaat
172	x	X	26	11	1642	Hans Hendric			Jansen	Groenenberg	Eets	Minnolts			Dokkum	hij soldaat
173	x	X	4	5	1655	Hans			Janssen		Itie	Pijters			Leeuwarden	hij soldaat
171	x	X	20	7	1607	Hans	Hillebrant				Jesel	Fockesdr.				hij soldaat
171	x	X	1	4	1609	Hans	Jacobs		Swaeb		Griet	Claesdr.				hij soldaat
171	x	X	18	4	1617	Hans	Jacobs		Cuip		Trynke	Wigbolts				
171	x	X	28	4	1606	Hans	Jans			Leeuwarden	Antke	Tijssen			Schoterbuire	hij soldaat
171	x	X	7	4	1610	Hans	Janssen			Leeuwarden	Anne	N.				
171	x	X	2	1	1619	Hans	Jansz.			Het Bildt	Foolst	Rommertsdr			Twijzel	
172	x	X	30	11	1644	Hans	Coerts				Marij	Idserts			Akkerwoude	hij soldaat
171	x	X	9	5	1619	Hans	Christoffels			Dokkum	Martien	Harmensdr			Dokkum	hij holtsager
171	x	X	5	9	1607	Hans	Lubberts			Veurn	Trijn	Tiarcksdr.				hij soldaat
171	x	X	3	12	1608	Hanneke	Lubbes				Aelske	Arens				hij korporaal
173	x	X	29	11	1656	Hans	Martens			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	hij scheepstimmerman
171	x	X	28	1	1607	Hans	Pouvels			Langenbouche	Stijn	Lieuwesdr.				hij soldaat
173	x	X	8	2	1651	Hans	Piters			Leeuwarden	Trijn	Joostens			Dokkum	
171	x	X	7	2	1607	Hans			Richert		Anne	Teunisdr.				hij soldaat
172	x	X	4	6	1631	Hans	Rins			Besenick	Attie	Claeses			Dokkum	hij soldaat, in het land vam Meisen[Besenick], zij
172	x	X	7	7	1643	Hans	Samuels				Teuntie	Antonis			Dokkum	hij assistent
172	x	X	5	5	1646	Hans	Wijbrens				Ruijrtie	Tomas			Holwerd	
172	x	X	17	7	1657	Hans	Wijbrens				Hid	Lourens			Dokkum	hij turfmeter geb te Hantumhuizen.
172	x	X	22	4	1637	Hans	Wijgers			Dokkum	Eelck	Jans				
171	x	X	24	12	1614	Haring	Eernseszn.				Hylck	Takedr.				hij kuiper
171	x	X	3	12	1608	Haring	Cornelis			Rijp	Doed	Gerrijts				hij rustmeester
171	x	X	14	5	1614	Haring	Corneliszn				Lisck	Siuerdsdr.				
172	x	X	22	11	1645	Harmen		van	Cloppenburgh		Antie	Hendricks	van	Bruijnswijck		hij soldaat
172	x	X	20	2	1630	Harmen			Majer		Hiltie			Hilmaus	Escktum	hij soldaat
173	x	X	2	1	1647	Harmen			Nootenbosch	Groenenbergh	Pijtie	Jans			Holwerd	hij soldaat
172	x	X	16	5	1635	Harmen			Pousmeijer		Anna	Bastyanis			Groningerlan	hij soldaat
172	x	X	20	1	1638	Heermen			Teel		Grietie	Jans			Dokkum	hij soldaat van het Graafschap. Huw. onder protest
171	x	X	17	4	1628	Harmen		ter	Borch	Groningen	Hylckjen		van	Harckama	Dokkum	hij raetsheer der stad Groningen
171	x	X	17	4	1623	Harmen	Abele		Attama	Bergum	Trijntien	Pietersdr.			Dokkum	hij chirurgijn
172	x	X	29	10	1637	Harmen	Adriaensen				Geertie	Wessels			Deventer	hij soldaat
172	x	X	8	1	1636	Harmen	Alberts				Seusen	Hendricks			Dokkum	hij soldaat
173	x	X	3	3	1655	Harmen	Baltserdt	van der	Witlaeghe		Lijsbet	Hendricks			Zwolle	hij soldaat
171	x	X	1	11	1608	Harmen	Bartelszn				Baeuck	Takesdr.				
171	x	X	27	12	1623	Harmen	Bauckes			Franeker	Sibbel	Sieurdsdr				
172	x	X	10	2	1638	Harmen	Berents			Groningerlan	Corneliske	Cornelis				
172	x	X	23	2	1639	Harmen	Beernts			Embden	Antie	Hanses			Dokkum	
171	x	X	31	1	1618	Harmen	Dirx			Dokkum	Ansch	N				schippers gezel
171	x	X	13	3	1624	Harmen	Dirx			Nijkerk	Tiets	Botedr			Nijkerk	
172	x	X	10	2	1638	Harmen	Douwes			Morra	Freus	Dirx			Dokkum	
172	x	X	4	5	1645	Harmen	Douues			Dokkum	Eelkie	Heeres				hij bakker
173	x	X	14	2	1652	Harmen	Douues			Dokkum	Antie	Jans				hij mr. bakker
172	x	X	9	1	1636	Harmen	Eernts				Tets	Minnolts			Dokkum	hij soldaat
172	x	X	10	2	1644	Harmen	Eernstis			Oldenburg	Rixt	Jans			Dokkum	
173	x	X	10	1	1657	Harmen	Eernstes			Oldenburg	Jels	Johannes			Dokkum	
173	x	X	13	2	1647	Harmen	Aetses			Dokkum	Magdelena	Jurriens			Harlingen	
172	x	X	18	10	1634	Harmen	Eylerts				Antie	Remmerts				hij soldaat
172	x	X	2	12	1637	Harmen	Francks				Barber	Hendricks				hij soldaat
173	x	X	17	9	1653	Harmen	Franck			Oosenbrugh	Auck	Sijbrandts			Sneek	hij soldaat
172	x	X	3	1	1641	Harmen	Gaitses			Dokkum	Trijntie	Pijters				
171	x	X	31	1	1617	Harmen	Geerts			Leeuwarden	Lolck	Sijesdr.			Dokkum	hij barbier
172	x	X	9	4	1640	Harmen	Geerts			Bramsche	Hille	Claeses			Murmerwoude	hij soldaat
171	x	X	12	1	1606	Harmen	Gerijtsz.				Antke	Hijlckesdr.				
172	x	X	21	10	1632	Harmen	Gerrijts			Dokkum	Mintie	Hessels			Dokkum	hij timmerman, Onder protest tijdens proclamatie d
193	x	Dokk	22	7	1660	Harmen	Gerryts			Dokkum	Tietske	Annes			St.Anna Paro	
173	O	X	26	7	1651	Harmen	Gosses				Gertie	Gercks				hij geb. te Dokkum
171	O	X	30	8	1623	Harmen	Harmens			Delfzijl	Geertien	Aedesdr.			Dokkum	
172	O	X	29	7	1629	Harmen	Harmens			Dokkum	Antie	Bouues			Kollum	
172	O	X	6	11	1641	Harmen	Harmens			Lingen	Grijtie	Joostes				hij soldaat
173	O	X	2	11	1654	Harmen	Harmens			Lingen	Trijntie	Coerts				hij soldaat
171	O	X	23	6	1627	Harmen	Hendricks			Ruygewaert	Hylck	Willemsdr.			Dokkum	
171	O	X	11	8	1627	Harmen	Hendricks			Rinsumageest	Beyts	Fransesdr.			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	3	X	27	9	1633	Harmen	Hendricks			Holwerd	Antie	Jans				zij geb. te Dokkum
173	o	X	30	9	1648	Harmen	Idses			Dokkum	Antie	Tiaardts			Driesum	
172	x	X	2	1	1633	Harmen	Innes			Dokkum	Trijntie	Wigbolts			Dokkum	hij koekenbakker en burger te Dokkum
180	x	X	2	1	1633	Harmen	Innes			Dokkum	Trijntie	Wigbolts			Dokkum	hij koekenbakker en burger te Dokkum
172	o	X	31	12	1631	Harmen	Jacobs			Dokkum	Antie	Claeses			Dokkum	
172	o	X	29	1	1635	Harmen	Jacobs			Dokkum	Famke	Aebels			Dokkum	
172	o	X	29	4	1641	Harmen	Jacobs	de	Vries		Antie	Juriens			Dokkum	hij schooldienaar
171	o	X	21	1	1609	Harmen	Janssen		Onversaecht	Ostenbrugge	Houck	Laurens			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	23	12	1610	Harmen	Janssen			Aurich	Anne	Gaatsesdr.				hij soldaat
171	o	X	13	5	1620	Harmen	Jansen			Kollumerzijl	Rixt	Jurriens				hij bootsgezel
171	o	X	20	9	1623	Harmen	Jansen			Dokkum	Pijtie	Dirxdr.			Dokkum	
172	o	X	7	4	1642	Harmen	Janses			Oudkerk	Stiucke	Roukes			Blija	
173	o	X	10	8	1650	Harmen	Janses				Trijntie	Hendricks			Dokkum	hij geb. v.h.huis tot Benthum
173	o	X	7	6	1656	Harmen	Janssen			Paterborn	Grietie			Woltmans	Oosenbrugge	
173	o	X	28	5	1659	Harmen	Jansen			Embden	Grietie	Keimpes				zij geb. te Aalsum
171	o	X	17	1	1618	Harmen	Jaspers			Lymberch	Lena	Pieters				hij soldaat
173	o	X	24	12	1647	Harmen	Johannis			Akkerwoude	Tietske	Binnerts				zij geb. te Akkerwoude
172	o	X	27	1	1644	Harmen	Cornelis			Dokkum	Antie	Pieters			Kollum	
171	o	X	19	2	1620	Harmen	Christoffels			Dokkum	Wytske	Meinertsdr.			Dokkum	hij bakkers gezel
171	o	X	30	9	1626	Harmen	Lenerts			Dokkum	Maijke	Ritsertdr.			Leeuwarden	hij bomezijn rastwerker,zij geb. te Dokkum
173	o	X	2	5	1657	Harmen	Lourens				Iske	Claesses				hij geb. te Lier, zij te Dokkum
171	o	X	30	9	1620	Harmen	Lubberts			Jeverden	Griet	Edes	van	Eisinga[Ezin		Jeverden in Eembderland
171	o	X	3	2	1621	Harmen	Lucaszn.			Dokkum	Lysbet	Arentsdr.			Dokkum	
172	o	X	10	4	1641	Harme	Luickus			Anckum	Fenne	Rephes			Anckum	hij soldaat
172	o	X	8	4	1643	Harmen	Lucas			Anckum	Wopke	Rinnertsdr.			Anckum	Anckum uit Sticht v. Osenbrugh
173	o	X	2	10	1652	Harmen	Lucas				Tijttie	Harmens				hij geb. te Anckum
171	o	X	2	1	1624	Harmen	Martens			Driesum	Lolck	Wybes			Dokkum	
172	o	X	14	2	1635	Harmen	Meijnerts				Antie	Remmerts				hij bakker, zij geb. te Kollum
171	o	X	29	1	1619	Harmen	Ottes			Dokkum	Geeltie	Alesdr.			Dokkum	hij schipper
171	o	X	30	4	1625	Harmen	Remerens			Dokkum	Wytske	Teunisdr.			Dokkum	hij bakker
171	o	X	11	6	1614	Harmen	Riemerszn.				Antke	Henricks			Kollum	
172	o	X	28	7	1632	Harmen	Sijmens		Bakker	Dokkum	Bets	Arentsdr.			Dokkum	
172	o	X	6	12	1645	Harmen	Sijmens			Uijtwierden	Stijntie	Hemmis			Dokkum	Uijtwierden in Groningerland
171	o	X	21	10	1615	Harmen	Tiaesdtszn.			Dokkum	Anne Rinses					hij weduwnaar, wonende bij de Hofstraetsterpijp
171	o	X	11	4	1618	Harmen	Tyartsz.				Tet	Tyaertsdr.			Hk ?	hij rogdrager
171	o	X	12	1	1621	Harmen	Tierx			Ferwerd	Tiedt	Tierx			Lutkeberg	
173	o	X	5	11	1659	Harmen	Thomas		Gongrijp	Harlingen	Roelefke	Joostes		Stinstra	Dokkum	hij controleur der Convooien en Licenties
173	3	Dokk	19	8	1660	Harmen	Wessels			Obrigum	Ibeltie	Dirckx			Kollum	
193	3	Dokk	19	8	1660	Harmen	Wessels			Obrigum	Ibeltie	Dirckx			Kollum	
172	o	X	14	8	1642	Harmen	Wijtses			Dokkum	Tetie	Lamberts			Leeuwarden	
172	o	X	15	1	1631	Hartman	Fockes			Dokkum	Siw	Jacobs			Dokkum	
172	o	X	3	12	1636	Hartman	Fockes			Dokkum	Trijn	Doeckes			Dokkum	
172	o	X	14	3	1646	Hartman	Sijmens			Bergum	Jancke	Douues			Dokkum	
171	o	X	22	12	1627	Heercke	Ieppesz.			Dokkum	Derckien	Johannes			Dokkum	
171	o	X	4	2	1615	Heercke	Jouckes			Franeker	Jel	Johannesdr.				hij hoedemakers gezel
172	o	X	29	10	1631	Heercke	Lieuwes			Ee	Atje	Annes			Dokkum	hij scheepstimmerman en schipper
171	o	X	26	11	1614	Heert	Jansen				His	Jansdr.				
172	o	X	18	5	1633	Heert	Cornelus	van	Heermans	Dokkum	Idtske		van	Hania	Dokkum	hij oud burgemeester van Dokkum
173	o	X	30	5	1657	Heijn			Steusinck	Hamburg	Hiltie	Reickes			Emden	
173	o	X	25	8	1660	Heijn	Alberts				Trijntie	Dirx			Dokkum	hij geb. te Groningen
173	o	X	15	8	1657	Heijn	Eenties			Dokkum	Antie	Hemmes			Nieuwe Schan	
172	o	X	15	2	1645	Henie	Gerrijts			Dokkum	Antie	Pijters			Dokkum	
171	o	X	2	9	1609	Hein	Henrick			Hall	Eltien	Jans			Lier	hij soldaat
171	o	X	7	8	1613	Heine	Jansen				Sijds	Dircks				hij schoenmakers gezel
173	o	X	26	6	1647	Heine	Claessis			Niawier	Jantie	Benedictus			Dokkum	
171	o	X	16	5	1618	Heyne	Coertsz.			Bekendorp	Tied	Groylefs			Jeveren	hij soldaat
171	o	X	30	6	1627	Heyne	Willems			Dokkum	Tiets	Hendrickdr			Dokkum	hij mr. smid
173	o	X	26	5	1660	Hemme	Freerx			Embden	Antie	Hemmes			Nieuwe Schan	hij linnenwever
172	o	X	13	6	1635	Hemme	Hansses			Haselum	Trijntie	Brandts			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	20	5	1642	Hemme	Keijmpes			Nes[Ameland]	Jeltske	Riencx			Dokkum	hij mr. wagenmaker
171	o	X	15	2	1615	Hemme	Warners			Dantumawoude	Tziets	Lieuwedr.				hij wever
171	o	X	1	11	1623	Hemme	Warners			Dokkum	Lutsen	Hendrixdr.			Dokkum	hij koopman
171	o	X	13	12	1606	Hen			Hoigen	Helmstad	Anne	Jansdr.				hij soldaat
172	o	X	6	5	1637	Hendrick			Bason		Fenne	Jans			Meppen	hij adelborst
172	o	X	26	1	1639	Hendrick			Basuyn	Schouwenburg	Jancke	Jans			Kollumerzwaa	hij adelborst
171	o	X	29	11	1622	Hendrick		van	Delmhorst	Dokkum	Stijn	Hansedr.		Bruinswije	Dokkum	
171	o	X	11	11	1610	Henrick			Dingla		Aelke	Tijssesdr.				hij soldaat
171	o	X	16	5	1618	Hendrick			Duijdingh	Haselunde	Wlck	Jansdr.			Holwerd	hij soldaat
171	o	X	29	11	1606	Hendrick		van	Gettingen		Trijn	Stoffelsdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	27	2	1607	Hendrick			Gramborch	Hemsteeck	Tiesck	Geerts			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	23	2	1622	Hendrick			Kuer-engen	Oldenburgh	Pitrick	Gerrytsdr.		Wasscher	Dokkum	hij soldaat. De geboden worden opgehouden
171	o	X	28	2	1607	Hendrick			Meyer		Taets	Sijmensdr.				hij soldaat.
171	o	X	12	11	1608	Henrick			Meyer	Bremen	Stijn	Geerts			Lingen	hij sergeant
171	o	X	6	7	1607	Hendrick			Monninck	Doiste	Griet	Harmensdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	26	9	1607	Henrick			Pluimmeyer		Rins	Fransdr.				hij soldaat
173	x	Dokk	1	7	1660	Hendrick			Raatcamp	Dokkum	Pietie	Clases	van der	Mey	Leeuwarden	hij schoolmeester
193	x	Dokk	1	7	1660	Hendrick			Raatcamp	Dokkum	Pietie	Clases	van der	Mey	Leeuwarden	hij schoolmeester
173	o	X	19	1	1655	Hendrick		van	Rijswijck	Dokkum	Aeltie		van	Ruffelaer		hij Jonker
171	o	X	10	7	1607	Hendrick			Rinckman	Hanover	Els			Beukers		hij soldaat
171	o	X	8	8	1617	Henrick			Sampsoon	Bourmont	Geeske	Abels				hij soldaat
173	o	X	1	4	1654	Hendrick			Snerfits	Straelson	Trijntie	Wilckens			Dokkum	
171	o	X	16	4	1608	Hendrick	Adamszn.				Aeff	Hesselsdr				
171	o	X	9	3	1611	Henrick	Alberts				Antke	Jansdr.				
171	o	X	12	7	1614	Henrick	Albertszn.				Reinsck	Gerbensdr.				
171	o	X	16	5	1607	Hendrick	Albrecht				Trijn	Heinsdr.				hij soldaat
171	o	X	11	7	1607	Hendrick	Allertszn			Dronrijp	Wijts	Jacobsdr.				
171	o	X	22	3	1614	Henrick	Andries				Ymck	Siucks				
171	o	X	13	11	1624	Hendrick	Andries			Dokkum	Neeske	Jans			Dokkum	
173	o	X	23	7	1658	Hendrick	Andries			Dokkum	Betske	Freerx			Dokkum	
171	o	X	15	5	1626	Hendrick	Arents			Beetsterzwaa	Imck	Carsts			Dokkum	hij adelborst
172	o	X	27	3	1641	Hendrick	Auckis				Trijntie	Claeses				hij geb. te Tibma
172	o	X	14	5	1636	Hendrick	Bartholomeus			Kollum	Jidtie	Aetes			Dokkum	
172	o	X	28	12	1633	Henrick	Bastiaens			Dokkum	Trijn	Jans				hij schipsgast
172	o	X	12	5	1638	Hendrick	Beernts			Meppen	Wijtske	Rieurds			Franeker	hij soldaat
172	o	X	8	3	1645	Hendrick	Beernts			Lier[O.Fries	Anna Lijsbet			Canstat		
172	o	X	11	10	1645	Hendrick	Bouues			Dokkum	Sara	Reinders			Harlingen	
171	o	X	27	7	1622	Hendric	Davidsz.			Dokkum	Tialck	Hentiedr.			Dokkum	
172	o	X	13	3	1646	Hendrick	Dircks			Tzum	Taetske	Douues			Dokkum	hij van Maesterhuijs tot Tzum
172	o	X	27	7	1633	Hendrix	Djurts			Groningerlan	Catrijna	Juriens			Groningerlan	
172	o	X	1	10	1636	Hendrick	Dioerts			Dokkum	Sioertie	Seekeles			Malkaers	
172	o	X	10	9	1642	Hendrick	Egberts			Groningen	Beertie	Lubberts			Noordhorn	hij soldaat
171	o	X	23	4	1625	Hendrick	Eillertsz.			Dokkum	Brecht	Romckesdr.			Dokkum	
171	o	X	16	6	1626	Hendrick	Elias			Dokkum	Anne	Hendricksdr.			Dokkum	
172	o	X	1	2	1645	Hendrick	Feickes			Goingahuizen	Trijntie	Melgers			Dokkum	
171	o	X	5	3	1625	Hendrick	Foekes			Dokkum	Vopck	Tiaarddr.			Menaldum	hij smid
171	o	X	27	3	1624	Hendrick	Franses			Dokkum	Antie	Tierx			Anjum	
171	o	X	13	1	1649	Hendrick	Fransis			Groenenbergh	Hidtie	Meintses			Kollum	hij soldaat
172	o	X	24	8	1644	Hendrick	Freercks			Lippe	Bets	Rompckes			Dokkum	hij uit het Graafschap Lippe
173	o	X	29	3	1651	Hendrick	Freercks				Eelck	Dircks			Anjum	hij geb. te Dokkum
173	o	X	4	9	1658	Hendrick	Freerx				Grietie	Helmus				hij geb. Borghstuivert
171	o	X	2	10	1608	Henrick	Geerts				Wijts	Henricksdr.				hij soldaat
172	o	X	5	2	1631	Henric	Geerts			Dokkum	Bauck	Tuenis			Dokkum	
172	o	X	26	3	1642	Hendrick	Geerts			Wilsum	Grijttie	Tietes				hij soldaat, protest van Trijntie Wijbrants bij Pr
171	o	X	24	8	1617	Henrick	Gerbenszn.				Nieske	Harmensdr.				
172	o	X	18	6	1631	Henric	Gerbens			Dokkum	Rinske	Harmens			Dokkum	hij pottebakker
171	o	X	5	4	1628	Hendrick	Gerryts				Jets	Thoenis				hij geb. te Iyweren [O.Friesland]
172	o	X	6	12	1628	Henric	Gerijts			Dokkum	Rinske	Gerijts			Kollum	
173	o	X	14	9	1654	Hendrick	Gerijts		Meijer		Jannecke	Willebrandts			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	11	12	1616	Henrick	Gijsberts				Griet	Jans				hij wolspinner
172	o	X	17	5	1645	Hendrick	Gisberts			Ternaard	Sijds	Pieters			Dokkum	
173	o	X	8	9	1649	Hendrick	Gijsberts			Dokkum	Meinu	Jochems				hij slachter
173	o	X	20	5	1648	Hendrick	Gelts			Eestrum	Trijntie	Hansen			Dokkum	
173	o	X	25	7	1657	Hendrick	Giolts			Eestrum	Maijcke	Joostes			Dokkum	
171	o	X	7	8	1608	Hindrick	Gunters				Ded	Steffensdr.			Dokkum	hij soldaat
171	3	X	22	2	1622	Hindrick	Hanses			Wolffenbutte	Doedt	Claesesdr.			Dokkum	
172	o	X	31	3	1637	Hendrick	Hansen				Rintscke	Jacobs			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	6	1	1638	Hindrick	Hansen			Dokkum	Antie	Sijbrandts			Dokkum	
193	x	Dokk	29	11	1660	Hendrick	Hanses			Sneek	Sijke	Pyters			Dokkum	
171	o	X	26	9	1621	Hendrick	Harmens			Dokkum	Metjen	Ennes			Groningen	hij bode van de admiraliteit in Friesland
172	o	X	20	4	1639	Hendrick	Harmens			Teckelenburg	Atie	Sijdses			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	2	4	1642	Hendrick	Harmens			Leer	Geltske	Bouts			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	11	1	1651	Hendrick	Harmens			Fastenou	Marij	Bartels			Arkels	hij soldaat
193	x	Dokk	25	10	1660	Hendrick	Harmens			Tecklenburgh	Jetske	Jouckes				hij soldaat
171	o	X	9	12	1617	Hendrick	Hendrickszn.			Dokkum	Jantien	Hiddes			Oldezijl	hij schoenmaker en burger van Dokkum
171	o	X	22	12	1627	Hendrick	Hendrickszn.			Dokkum	tet	Minnolts		Joursma	bij Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	7	5	1631	Henrix	Henrixs			Dokkum	Antie	Annes			Dokkum	
172	o	X	28	12	1632	Hendrick	Hendricx			Dokkum	Jantien	Jelgers			Dokkum	
172	o	X	10	1	1635	Hendrick	Hendricksx			Dokkum	Trijntie	Pijtters			Dokkum	
172	o	X	11	4	1635	Hindrick	Hindricks			Leer	Geses	Jansen			Vryburg	
172	o	X	11	11	1637	Hendrick	Hendricks			Emden	Antie	Taeckes			Harlingen	hij straetman
172	o	X	25	1	1645	Hendrick	Hendricks		Herdlaedt		Trijntie	Geerts			Bolsward	hij soldaat
172	o	X	1	3	1645	Hendrick	Hendricks			Leer[O.Fries	Tjampcke	Tjallinghs			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	6	5	1648	Hendrick	Hendricks				Rintske	Harmens				
173	o	X	21	5	1657	Hendrick	Hendrix			Quakenbrugge	Trijn	Jacobs			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	18	9	1658	Hendrick	Hendricx			Hulst	Niescke	Luyttiens			Dokkum	
172	o	X	9	7	1641	Hendrick	Hessels			Aalsum	Auck	Jans			Nes	
172	o	X	21	10	1643	Hendrick	Hessels			Aalsum	Eeske	Jacobs				
172	o	X	15	12	1637	Hendrick	Jacobs			Dokkum	Bets	Rommes			Dokkum	
172	o	X	12	1	1639	Hendrick	Jacobs			Dokkum	Judith			Letfilles	Flensburg	hij luitenant
172	o	X	9	7	1639	Hendrick	Jacobs			Dokkum	Maij	Johannes			Dokkum	hij luitenant
171	o	X	11	7	1605	Hendrick	Jans				Jel	Aijtsedr.			Nes	
171	o	X	7	1	1609	Henrick	Jans				Jets	Jans				hij soldaat
171	o	X	10	2	1609	Henrick	Janssen			Bremen	Griet	Jacobsdr.				hij soldaat
171	o	X	8	3	1609	Henrick	Janssen				Griet	Oenesdr.				
171	o	X	11	2	1615	Henrick	Jans		Schutevarier		Bets	Keimpedr.				
171	o	X	22	5	1619	Hendrick	Jansen			Steenwijk?	Stynke	Takedr.			Dokkum	
171	o	X	25	5	1621	Hendrick	Janse			Dokkum	Tamer	Rientsdr.			Dokkum	hij kistemakers gezel
171	o	X	23	3	1622	Hendrick	Jansen			Rien	Hidke	Jansdr.			Anjum	hij soldaat
171	o	X	12	3	1625	Hendrick	Jans			Dokkum	Tiecke	Jansdr.				hij mede burgemeester
172	x	X	14	7	1633	Hendrick	Jans			Dokkum	Houck	Jans			Bollingswier	hij brouwer
180	x	X	14	7	1633	Hendrick	Jans			Dokkum	Houck	Jans			Bollingswier	hij brouwer
172	o	X	29	4	1635	Hendrick	Jansen			Bremen	Aeltie	Gerijts			Dokkum	
172	o	X	8	10	1636	Henrick	Jansen			Franeker	Eebel	Sickes			leeuwarden	
172	o	X	20	3	1641	Hendrick	Jans			Dokkum	Juitie	Jans	van der	Leij		
172	o	X	2	3	1644	Hendrick	Jansen		Raatcamp	Groningen	Lijsbet	Brants			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	31	1	1646	Hendrick	Jans				Martie	Tjaerts			Anjum	hij geb. Westergeest
172	o	X	4	4	1646	Hendrick	Jansen				Trijntie			Asmus		hij randcaniij [?]soldaat
173	o	X	27	3	1647	Hendrick	Janssen				Antie	Gijsberts			Dokkum	hij geb. Wouterswoude
173	o	X	29	6	1650	Hendrick	Jansen				Neeltie	Sijberens			Dokkum	hij van de Witlaeger pijpers
173	o	X	7	7	1655	Hendrick	Janssen			Wouterswoude	Claascke	Dircks				zij geb. te Britsum
173	o	X	10	1	1656	Hendrick	Janssen			Dokkum	Bauckien	Sijmens				hij bakker
173	o	X	18	10	1656	Hendrick	Janssen		Sipma	Dokkum	Maijcke	Hesseli				
173	o	X	8	5	1658	Hendrick	Jans			Delfzijl	Dieu	Meinerts			Dokkum	
173	3	Dokk	19	8	1660	Hendrick	Jansen				Foeckeltie	Dirckx			Dokkum	hij geb. te Zwolle
193	3	Dokk	19	8	1660	Hendrick	Jansen				Foeckeltie	Dirckx			Dokkum	hij geb. te Zwolle
171	o	X	28	3	1609	Hendrick	Juriens			Kollum	Nies	Hendricksdr.				
172	o	X	29	10	1630	Henric	Jurriens				Sijke	Heijns			Dokkum	hij geb. te Harlingen
173	o	X	29	10	1653	Hendrick	Jurriens			Lubbrich	Grijtie	Foppes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	19	3	1659	Hendrick	Jurriens				Lijsbet	Pieters				hij geb. te Embden
173	o	X	23	7	1651	Hendrick	Carstens			Asschendorp	Trijntie	Laeses			Dokkum	hij adelborst
171	o	X	16	8	1628	Hendrick	Claessen				Feyck	Peebesdr.				hij geb. te Steswyck in `t land van Holsten, zij t
172	o	X	29	7	1641	Hendrick	Claeses			Coevorden	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	6	2	1642	Hendrick	Koerts				Geeske	Heldricks				hij soldaat
173	o	X	17	7	1647	Hendrick	Coerts			Groenenbergh	Marij	Jans			Lier	hij soldaat
173	o	X	2	1	1658	Hendrick	Coerts			Dokkum	Wipke	Clases			Dokkum	
172	o	X	27	11	1640	Hendrick	Cornelis			Dokkum	Antie	Claeses				hij koopman
173	o	X	18	4	1657	Hendrick	Christiaans			Dokkum	Geeske	Jans				
171	o	X	9	7	1625	Hendrick	Lammerts			Dokkum	Sipck	Rintsesdr.			Dokkum	zij afkomstig van Kollum
172	2	X	30	3	1632	Hendrick	Lamberts			Dokkum	Foeckel	Lamberts			Leeuwarden	hij mr. goudsmid
172	2	X	7	3	1635	Hendrick	Luitiens			Groningen	Trijntie	Jansen				
172	2	X	4	9	1636	Henrick	Luijtjens			Fredewold	Elant	Gerloffs			Dokkum	
172	2	X	13	8	1634	Henrick	Luers			Bremen	Grietje	Baltes				hij soldaat
172	2	X	13	8	1634	Hendrick	Meijnerts			Franeker	Wijerd	Wierds			Dokkum	
171	2	X	22	11	1609	Henrick	Minneszn.				Tietske	Sijbesdr.				
171	2	X	27	1	1621	Hendrick	Pietersz.			Dokkum	Diucke	Ritskesdr.			Dokkum	
171	2	X	10	1	1624	Hendrick	Pieters			Dokkum	Siouck	Feykes			Dokkum	
171	2	X	28	12	1627	Hendrick	Piters			Dokkum	Jyd	Jansdr.			Dokkum	hij bakker en burger van Dokkum
171	2	X	30	9	1609	Henrick	Riencx				Maeyke	Maes				hij soldaat
171	2	X	3	8	1616	Henrick	Riencks				Geeske	Claesdr.				hij schoenmakers gezel
173	2	X	16	2	1656	Hendrick	Riencks				Femcke	Anedr.			Dokkum	hij geb. te Bolsward
171	2	X	27	9	1617	Henrick	Romckes				Anske	Aedes	van	Eisinga		hij schoenmakers gezel
171	2	X	26	3	1608	Hendrick	Schelkez				Anne	Tewisdr.				hij soldaat
171	2	X	12	4	1608	Henrick	Seropszn.			Harlingen	Maey	Henricksdr.			Leeuwarden	
172	2	X	19	3	1636	Hendrick	Seijckes			St. Anna Par	Sijmckien	Jans			Dokkum	
171	2	X	3	2	1616	Henrick	Severitsz.				Feick	Gabbedr.				
173	2	X	8	5	1653	Hendrick	Sijbolts			Embderland	Trijntie	Pijters			Dokkum	
171	2	X	7	10	1615	Henrick	Sipkes				Antke	Wesselsdr.				hij wolwever
173	x	X	28	1	1648	Hendrick	Siouckes				Grietie	Freercks			Dokkum	
180	x	X	28	1	1648	Hendrick	Siouckes				Grietie	Freercks			Dokkum	
173	x	X	25	11	1654	Hendrick	Stoffels		Groen		Aeltie	Bartels		Creeft		hij soldaat
173	x	X	1	9	1655	Hendrick	Tiammes			Dokkum	Rompckie	Douues				
171	x	X	28	5	1618	Hendrick	Wessels			Hooksten	Anna	Annedr.			Dokkum	hij soldaat, zij afkomstig van Anjum
171	x	X	3	5	1628	Hendrick	Wytses			Dokkum	Antie	Harmensdr.			Dokkum	hij mr. kuiper
172	x	X	14	11	1635	Hendrick	Wijtses			Dokkum	Antie	Jans			Dokkum	
172	x	X	30	12	1637	Hendrick	Wissels			Keulen	Jpuck	Pouuels			Dokkum	hij soldaat
172	x	X	21	10	1643	Henricus			Beilanus		Fettie	Femmes				hij geb. te Franeker
173	x	X	26	11	1657	Henricus			Neuhusius		Dorckien			Heermans		hij raadpensionaris ordinair v. Workum
171	x	X	29	6	1627	Hendricus			Schefferus		Luduke	Claesedr.			Dokkum	hij subrector der Latijnsche school
172	x	X	11	1	1640	Hendricus			Helmerij Bre		Jittie	Auckes				
171	x	X	6	2	1608	Henningh			Spannenborgh		Lupck	Jansdr.			Anjum	hij soldaat
171	x	X	30	1	1619	Henninck			Spannenburch	Dokkum	Luts	Buvesdr.			Dokkum	hij opperman
171	x	X	20	12	1616	Henning	Bartelszn.				Rieme	Siuckesdr.				
172	x	X	7	3	1629	Hennick	hendrix			Dokkum	Mari	Jans			Bornwerd	
172	x	X	24	5	1645	Hepcke	Wijbes			Dokkum	Lieucke	Claeses			Dokkum	
173	x	X	19	6	1651	Hepke	Wijbes			Dokkum	Martien	Jurriens			Stiens	
173	x	X	27	8	1653	Hepke	Wijbes			buiten Dokku	Tiet	Sijberens			Ginnum	Ginnum= Genum
171	x	X	4	10	1606	Hero		van	Hottinga		Jantien	Gerbrants		Ornia		hij dr. en mede raad ter admiraliteit in Friesland
172	x	X	23	5	1646	Here	Abels			Larelt	Hiltie	Haies			Wedde	hij soldaat
173	x	X	15	6	1652	Here	Eeden		Cramer	Jeveren	Aeltie	Beernts			Coevorden	hij in Jeveren of Leeuwarden
171	x	X	3	4	1621	Heere	Gabbes			Dokkum	Aef	Sybedr.			Dokkum	
172	x	X	10	1	1629	Here	Hanses			Dokkum	Gaets	Sipkes			Dokkum	
172	x	X	4	4	1637	Hero	Henrici		Joachimi	Leeuwarden	Grietie			Jennema	Dokkum	hij not. bube en procureur
171	x	X	1	9	1605	Here	Jans			Kollum	Martien	Pijterdr.				
171	x	X	27	5	1625	Here	Jans			Dokkum	Eus	Pietersdr.			Ee	hij lakenkoper
173	x	X	31	12	1659	Here	Rommerts				Antie	Haenties				hij chargier v.d. heren admiraliteit in Friesland
172	x	X	8	11	1631	Heere	Sioerts			Bornwerd	Marij	Jans			Dokkum	
173	x	X	1	4	1654	Heere	Sioerts				Lijsbeth	Douues			Kollum	hij geb. te Dokkum
171	x	X	6	3	1619	Hessel	Dirckszn.			Dokkum	Dieuke	Oenedr.			Dokkum	hij rogge meter
171	x	X	7	8	1613	Hessel	Jans				Grietke	Takesdr.				
171	x	X	20	4	1616	Hessel	Aebes				Aeltie	Janckedr.			Holwerd	
173	x	X	10	3	1660	Hessel	Hibbes			Dokkum	Stijntie	Bartels			Dokkum	
171	x	X	24	10	1605	Hessel	Ieppes				Hijlck	Siurdts			Berlikum	hij geb. te Hallum
172	x	X	5	3	1631	Hessel	Jans			Dokkum	Antie	Jans			Dokkum	
172	x	X	16	10	1641	Hessel	Juckes			Kollum	Wijtske	Hendricks			Dokkum	
173	x	X	6	7	1655	Hessel	Martens			Oostrum	Antie	Pieters			Oudwoude	
172	x	X	2	3	1633	Hessel	Riencx			Dokkum	Eeske	Halbes			Dokkum	hij schipper op Leeuwarden
171	x	X	16	11	1605	Hessel	Sijbolts			Oostrum	Beijts	Jacobs				
171	x	X	7	6	1617	Hessel	Takes			Akkerwoude	Aet	Aesgedr.				
173	x	X	6	10	1655	Hessel	Taeckes			Dokkum	Antie	Meintses				hij bakker
171	x	X	28	10	1606	Hetse	Taeckesz.				Lijsbet	Gilis			Oude Leije	
173	x	X	15	3	1651	Hette	Jetses			Raard	Hiltie	Luijtiens			Dokkum	hij schoolmeester
172	x	X	25	11	1642	Hette	Sijberens			Leeuwarden	Berbercke	Gerrijts			Dokkum	hij schoenmakers gezel
173	x	X	15	10	1653	Hette	Sijbrans			Dokkum	Antie	Ottes			Hillenstein	hij mr. schoenmaker
173	x	X	8	5	1658	Hette	Sijbrants			Dokkum	Gertie	Wijtses			Wijtgaard	hij mr. schoenmaker
171	x	X	21	12	1622	Hibbe	Hessels			Dokkum	Sioertie	Eilertdr.			Jelsum	
171	x	X	27	8	1607	Hidde	Gerbens			Kollum	Dieu	Wybrantsdr				
171	x	X	11	1	1617	Hidde	Gerlofs				Maeicke	Lenertsdr.				
171	x	X	19	1	1622	Hidde	Gerloffszn.			Leeuwarden	Trijntie	Steffensdr.			Dokkum	
172	x	X	10	5	1645	Hidde	Gerrijts			Dokkum	Jancke	Everts			Dokkum	
171	x	X	11	9	1614	Hidde	Gosenszn.				Syds	Sytsesdr.				
172	x	X	7	11	1635	Hidde	Jacobs			Dokkum	Griete	Jacobs			Dokkum	
172	x	X	7	3	1645	Hidde	Jacobs			Dokkum	Saeck	Jelts			Oudezijl	
171	x	X	10	1	1618	Hidde	Roelefs				Aelck	Martensdr.			Sneek	
171	x	X	16	2	1628	Hidde	Sibesz.				Nell	Gorreltsdr.			Dokkum	
173	x	X	27	8	1659	Hilarius			Hillema	Dokkum	Reincke	Egberts			Groningen	hij studiosus
171	x	X	22	3	1606	Hile	Eppisz.				Martijn	Andriesdr.				
171	x	X	27	6	1618	Hille	Janszn.			Dokkum	Greetien	Jansdr.			Dokkum	hij scheepstimmerman
172	x	X	1	8	1643	Hillebrant	Eilerts			Winsum	Aeltie	Ubledr.			Dokkum	hij mr. glazenier
172	x	X	3	4	1646	Hollebrandt	Lieuwes			Dokkum	Auckien	Roeloffs			Dokkum	hij mr. kannegieter
173	x	X	6	10	1654	Hillebrand	Lieuues			Dokkum	Geertie	Brandts			Dokkum	
171	x	X	5	1	1606	Hinne	Wblesz.				Tet	Jacobsdr.				
171	x	X	28	12	1607	Henne	Takes				Griet	Gerrijtsdr.			Dantumawoude	
171	x	X	4	2	1626	Hobbe	Harinx				Atie	Popesdr.			Nes[Ameland]	
171	x	X	11	2	1610	Hoite	Johanneszn.				Aeuck	Jansdr.				
171	x	X	7	6	1617	Hoite	Cornelis				Imck	Egberts			Franeker	
172	x	X	20	5	1643	Heute	Pieters			Holwerd	Dieucke	Hanses			Dokkum	hij chirurgijn in het leger
171	x	X	31	12	1608	Homme	Edes			Leeuwarden	Saeck	Freercksdr.				
171	x	X	21	6	1622	Homme	Claessen			Dokkum	Lutger	Woltersdr.			Dokkum	hij apotheker v. Spricus
171	x	X	26	7	1606	Horatius			Conradi		Siouckien			Hobma		hij mr.
173	x	X	25	2	1660	Hotse	Ewert	van	Sinderen		Jancke	Ulbes			Dokkum	hij geb. te Sneek
171	x	X	23	1	1619	Hoytze	Hesselsz.			Roowolt[bij	Jantzen	Tijerxdr.			Buitenpost	
172	x	X	15	2	1634	Huibert	Huiberts			Dokkum	Grietie	Lenerts		Hoen	St. Jacobi P	
173	x	X	25	4	1651	Hubert	Jans			Dokkum	Meliske	Melis			Nieuwe zijl	
172	x	X	14	11	1639	Hubert	Pouueles		Bongaerd	Dokkum	Grietie	Wijtses			Dokkum	
172	x	X	14	10	1642	Hubert	Pouuels		Bongaerdt		Dieucke	Gouckes			Harlingen	
173	3	X	11	3	1648	Huige	Broers			Dokkum	Antie	Lieuues			Paesens	
172	o	X	10	11	1632	Huijge	Reijns			Harlingen	Itjen	Henrics			Dokkum	hij schippers gezel
172	o	X	12	2	1636	Huijge	Renes			Dokkum	Auckie	Johannes			Kollum	
172	o	X	7	1	1637	Ids	Folckerts			Dokkum	Antie	Jans			Burum	
171	o	X	7	11	1614	Ids	Jacobs				Tied	Meinses				hij schipper
172	o	X	8	3	1634	Ids	Jacobs			Holwerd	Reijnu	Jacobs			Dokkum	
172	o	X	14	2	1629	Ids	Sibis			Franeker	Feick	Jacobs			bij Dokkum	
173	o	X	20	1	1655	Ids	Ulbes				Martien	Claeses			Oenkerk	hij geb. te Wouterswoude
173	o	X	26	11	1659	Idsardus			Bloemendal	Dokkum	Frouckie			Fullenius	Franeker	hij advocaat aan de hove v. Friesland
173	o	X	30	11	1654	Idsert	Reijmers			Leeuwarden	Doucke	Douues			Dokkum	hij mr. steenhouwer
173	o	X	22	12	1649	Yde	Baltes			Dokkum	Antie	Dirckes				hij slachter
172	o	X	23	5	1640	Ide	Jansen			Dokkum	Aeltie	Jans			Dokkum	
172	o	X	13	2	1641	Ide	Jans			Dokkum	Hijlckie	Pijters			Dokkum	hij schipper op Sneek
172	o	X	15	1	1642	Iede	Tziaerdts			Brantgum	Aeltie	Jacobi		Edelhoff		hij soldaat
171	o	X	5	4	1617	Iede	Sijoerts				Jetske	Deddes				hij schuitmaker
172	o	X	9	5	1635	Eke	Lijckles			Dokkum	Gees	Tabes			Dokkum	
171	o	X	17	11	1624	Eecke	Oetses			Dokkum	Trijntie	Rieurds			Dokkum	
171	o	X	29	6	1616	Jile	Dirckszn				Antke	Harmensdr.				hij roggr drager
171	o	X	14	10	1619	Yle	Dircks			Dokkum	Sibrig	Berentsdr.			Trijnw‚lden	hij roggr drager
172	o	X	26	12	1640	Eme	Dircx			Harlingen	Tetie	Sijds			Dokkum	
171	o	X	18	3	1609	Ieme	Feckeszn.				Aeuck	Beerntsdr.				
172	o	X	24	9	1643	Emcke	Eelses			Dokkum	Ytdie	Pieters			Dokkum	hij kleermaker
171	o	X	5	4	1623	Ynert	Theunis			Harlingen	Eetske	Deddedr			Dokkum	bezwaar van Sijbrant Bickes
171	o	X	8	11	1608	Ynte	Douwes			Ee	Saeck	Tiaerdtsdr.				
171	o	X	18	4	1618	Inte	Douwesz.			Dokkum	Ancke	Bootesdr.			Sijbrandahui	hij schipper
172	o	X	28	1	1632	Intie	Heins			B?	Mincke	Ariens			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	15	2	1651	Ynte	Sijses			Ferwerd	Geescke	Roeloffs		Storck		hij soldaat
171	o	X	21	6	1623	Jeppe	Adsers			Dokkum	Saap	Jans			Dokkum	hij stoeldraaier
171	o	X	16	7	1620	Jeppe	Bartels			Engwierum	Hijlck	Taeckes			Dokkum	
171	o	X	15	5	1612	Epe	Foeckes			Oudkerk	Griet	Reinsdr.			Dokkum	
172	o	X	2	1	1642	Jeppe	Heebeles			Nijkerk	Trijntie	Dircx			Dokkum	
172	o	X	12	5	1639	Jipe	Heins			Dokkum	Tet	Pijters			Hantumhuizen	
172	o	X	6	8	1631	Jeppe	Hessels			Dokkum	Aefcke	Hendrix			Dokkum	
172	o	X	5	2	1631	Jeppe	Jacobs			Dokkum	Aefke	Jans			Dokkum	
172	o	X	19	11	1631	Jeppe	Claes			Dokkum	Haeske	Jans			Dokkum	hij wieldraaier
173	o	X	9	2	1650	Eepe			Meinardus	Drogeham	Catrina	Henrici		Schefferus	Dokkum	hij goudsmid
172	o	X	11	7	1629	Jeppe	Nitterts			Dokkum	Griettie	Tomas			Kollum	
172	3	X	1	2	1639	Jeppe	Nitters			Dokkum	Aat	Wabbes			Dokkum	
173	o	X	1	12	1657	Epe	Pijters			Dokkum	Eelck	Gaetses			Dokkum	
172	o	X	7	3	1640	Jeppe	Sijdses			Dokkum	Antie	Douues			Dokkum	
171	o	X	17	9	1612	Epe	Sippes				Jantien	Jelledr.				
172	o	X	4	4	1640	Jeppe	Sioerts			Dokkum	Eetie	Jacobs			Grijpskerk	hij koopman
172	o	X	21	3	1646	Eepe	Sioerdts			Betterwird	Bauck	Sioerdts			Betterwird	
173	o	X	8	1	1653	Ipe	Sioerds		Hania		Aeffke	Ritskes			Dokkum	hij geb. te Raard
173	o	X	24	6	1648	Jeppe	Tiercks			Dokkum	Jancke	Lodewijcks			Dokkum	
173	o	X	11	3	1654	Jeppe	Tiercks			Dokkum	Rinscke	Freercks				
172	o	X	27	1	1633	Ippe	Tijsses				Eelc	Harmen				hij geb. te Grouw, zij te Kollum
171	o	X	15	3	1623	Jeppe	Woltersz.			Dokkum	Antie	Folckertsdr.			Dokkum	
171	o	X	25	5	1623	Isaac			Adius		Maycke			Hardomans	Leeuwarden	hij clerc v.d. raad ter admiraliteit
171	o	X	30	10	1610	Isack		van	Sterckenborc	Gershuisen	Anne	Dircksdr.			Dokkum	
171	o	X	17	2	1621	Isac	Arentszn.			Dokkum	Anne	Douwesdr.			Dokkum	
173	o	X	14	1	1654	Isack	Isacks	van	Oijs	Dokkum	Aeltie	Jans				hij olieslager
172	o	X	16	7	1631	Isaack	Jans			Franeker	Reinske	Sites			Dokkum	
173	o	X	17	3	1655	Eijsack	Pijters			Dokkum	Trijntie	Albarts			Amsterdam	hij afkomstig van Lingen
173	o	X	14	10	1655	Isack	Sijbes				Barbar	Pijters				beide geb. te Dokkum
173	o	X	8	4	1654	Isack	Willems		Sterckenburg		Hiltie	Dircks			Groningen	hij tamboer
171	o	X	4	3	1614	Isbrant	Dirckszn.			Genum	Frouck	Sippedr.				
172	o	X	5	10	1632	Isebrant	Siuwerts				Antie	Tomas			Dokkum	
172	o	X	13	11	1628	Jeske	Iemes			Dokkum	Geertie	Thomas			Kollum	
173	o	X	7	5	1659	Iscke	Metsckes			Surhuizum	Trijn	Egberts			Dokkum	
172	o	X	21	1	1737	Ite	Andris			Sneek	Jancke	Heddes			Dokkum	
172	o	X	24	10	1634	Iete	Clasens				Freijcke	Jans				hij geb. te Kollum, zij te Visvliet
173	3	X	24	5	1650	Eete	Willems			Dokkum	Brechtie	Willems			Leeuwarden	
171	o	X	24	2	1616	Idtske	Wigbolts				Iijd	Sijbrantsdr.			Beivert[Homs	
171	o	X	15	3	1628	Jaeckle	Aeusz.			Dokkum	Reinck	Claessesdr.			Dokkum	
172	o	X	19	9	1646	Jackle	Hesels				Saeckien	Jacobs				beide geb. te Dokkum
172	o	X	9	7	1631	Jacob		van	Baegh		Aeltie		van	Heckeman	Dokkum	hij vaandrig
171	o	X	7	8	1628	Jacob			Falck	Gorcum	Jouck	Pouwelsdr.			Dokkum	hij ruiter
171	o	X	25	2	1617	Jacob			Lemmen		Antke	Tiarcksdr.				hij luitenant
173	o	X	24	12	1653	Jacob			Max	Zwage[Boheme	Enger	Hansis			Huis toe Noo	hij soldaat
171	o	X	17	8	1627	Jacob		van	Ruferaerdt	Dokkum	Jeltie		van	Andringa	Dokkum	hij Jonker en hopman, zij Juffer
171	o	X	29	8	1607	Jacob			Tiel		Claeske	Claesdr.				hij soldaat
171	o	X	17	10	1607	Jacob			Uulstrodt	Noordthuisen	Welmoedt	Theunisdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	13	5	1615	Jacob	Aertszn.				Saep	Fockedr.				hij houtsnijder
171	o	X	8	7	1626	Jacob	Aertsz.			Dokkum	Eelck	Claesdr.			Dokkum	hij burger
171	o	X	31	3	1621	Jacob	Adams			Dokkum	Jets	Sijtsedr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	29	6	1610	Jacob	Alberts				Siouckien	Aeuckedr.				
171	o	X	26	1	1628	Jacob	Albertsz.			Ruigesant[Gr	Griet	Johannesdr.			Dokkum	
171	o	X	29	10	1610	Jacob	Aenes				Aeg	Douwedr.				hij pottebacker
171	o	X	14	6	1617	Jacob	Arentszn.				Anne	Jans			Olde Sijl	hij geb. te Dokkum
171	o	X	23	3	1622	Jacob	Arents			Dokkum	Antie	Jans			Ee	
172	o	X	21	3	1633	Jacob	Arents			Dokkum	His	Pijters			Gauw[bij Sne	hij bakker
171	o	X	20	3	1617	Jacob	Ates			Nyehuis	Jantien	Pijtersdr.			Bethleemster	
172	o	X	27	2	1641	Jacob	Auckes			Ee	Saepcke	Sioerdts			Betterwird	hij dorpsrichter en ontvanger
173	o	X	24	10	1657	Jacob	Auckes			Holwerd	Rinske	Folckerts			Dokkum	
172	o	X	23	1	1635	Jacob	Berents				Jancke	Melles			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	15	1	1610	Jacob	Buweszn.				Lijsbet	Jansdr.				
172	o	X	29	5	1630	Jacob	Dirx			Dokkum	Maijcke	Jans			Dokkum	hij afkomstig van Niehove, Homsterland
173	o	X	10	2	1649	Jacob	Dirckes			Dokkum	Aucke	Sijtses			Leeuwarden	
173	o	X	12	11	1659	Jacob	Dirx			Morra	Jinske	Dirx				zij geb. te Foudgum
173	o	X	1	12	1660	Jacob	Dircx			Morra	Geertie	Alberts			Dokkum	
172	o	X	2	4	1635	Jacob	Dioerds			Groningerlan	Anne	Michiels			Groningerlan	
171	o	X	18	6	1619	Jacob	Douwes			Dokkum	Imck	Aebedr.			Dokkum	hij cramer
172	o	X	26	8	1637	Jacob	Douwes		Idema	Dokkum	Eelske	Tietes			Dokkum	hij koopman
172	o	X	9	11	1639	Jacob	Douues			Dokkum	Aeffcke	Jarichs			Sneek	
172	o	X	20	12	1628	Jacob	Eelsis			Dokkum	Siouck	Doytses			Dokkum	
173	o	X	25	5	1650	Jacob	Feddricks			Dokkum	Frouck	Harmens				hij bakker en geb.te en wonend in Dokkum, op de Ee
171	o	X	7	4	1627	Jacob	Fockes			Dokkum	Hepcke	Jarichsdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	5	9	1640	Jacob	Fockes				Berber	Lourens			Dokkum	hij bottelier
173	o	X	12	4	1651	Jacob	Fockes				Heijke	Hanses			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	20	2	1637	Jacob	Folckerts			Dokkum	Pitie	Doeckes			Hantum	
173	o	X	9	10	1658	Jacob	Folkerts			Dokkum	Griet	Jans			Dokkum	
171	o	X	20	4	1609	Jacob	Franszn.	Trijn	Swegers							
180	x	X	12	9	1649	Jacob	Freercks			Burum	Auck	Oedses				proclamatie te Metslawier en Niawier
173	o	X	31	10	1658	Jacob	Freerx			Dokkum	Gertie	Caspers			Boertange	hij timmermans gezel
172	o	X	29	1	1642	Jacob	Geerts			Dokkum	Romck	Obbes			Ternaard	
172	o	X	21	9	1637	Jacob	Gerrijts			Munnikezijl	Zijtske	Jans			Dokkum	
171	o	X	17	6	1614	Jacob	Harckes			Britsum	Anne	Jarichs				hij adelborst
171	o	X	4	4	1607	Jacop	Heres			Langworden	Trynke	Harmensdr.				
171	o	X	11	4	1618	Jacob	Hiddesz.				Meynu	Mennesdr.			Fru?	hij brouwer
173	o	X	18	3	1654	Jacob	Idzes			Rinsumageest	Berber	Jouwerts			Dokkum	hij mr. schoenmaker
171	o	X	23	8	1606	Jacob	Immes			Loppersum	Jouck	Juwesdr.				
171	o	X	6	6	1612	Jacob	Jacobszn.			Leeuwarden	Aef	Jacobsdr.				hij kuipers gezel
171	o	X	27	8	1615	Jacob	Jacobsz.				Lysbet	Willemsdr.			Harlingen	
171	o	X	15	4	1620	Jacob	Jacobs			Dokkum	Auck	Heinsdr.			Niawier	hij kuiper
171	o	X	1	3	1627	Jacob	Jacobsz.			Dokkum	Nieltie	Fransesdr.			Dokkum	
172	o	X	20	6	1629	Jacob	Jacobs			Dokkum	Tietske	Jans	van der	Leij	Dokkum	hij ontvanger generaal
172	o	X	2	4	1640	Jacob	Jacobs			Dokkum	Tiets	Pieters			Hantumhuizen	
171	o	X	13	2	1607	Jacob	Janssen			Holwerd	Roucke	Aetesdr.			Bornwerd	
171	o	X	10	3	1607	Jacob	Janssen			Dokkum	Trijn	Jacobsdr.				
171	o	X	14	6	1614	Jacob	Janszn.				Martien	Riuerdtdr.			Leeuwarden	
171	o	X	12	1	1620	Jacob	Jansen			Enkhuizen	Syilli	Claesdr.			Dokkum	hij afkomstig van `t Bilt
171	o	X	3	1	1624	Jacob	Jansz.			Metslawier	Bauck	Egbersdr.				hij schoolmeester
171	o	X	4	3	1628	Jacob	Jansz.				Mints	Bartels			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	28	6	1633	Jacob	Jans			Dokkum	Greets	Obbes			Leeuwarden	
172	o	X	4	4	1639	Jacob	Jansses			Dokkum	Claeske	Boijes			Dokkum	
172	o	X	11	7	1639	Jacob	Janssen			Dokkum	Wemel	Andries			Dokkum	
172	o	X	22	1	1642	Jacob	Janses			Dokkum	Aeltie	Keijmpes			Rinsumageest	hij wijeldraaier
173	o	X	11	2	1649	Jacob	Janssen			Dokkum	Trijntie	Pijbes			Dokkum	
173	o	X	8	9	1655	Jacob	Janssen			Dokkum	Lijsbet	Everts			Dokkum	
171	o	X	21	4	1626	Jacob	Jarichs			Metslawier	Auck	Lammertsdr			Dokkum	
172	o	X	10	9	1646	Jacob	Jelles			Dokkum	Reijnsck	jans			Tzummarum	
171	o	X	18	1	1611	Jacob	Jeltesz.			Ee	Trijn	Reileftsdr.			Dokkum	
171	o	X	1	5	1612	Jacob	Jeltesz.				Antke	Johannesdr.				hij timmermans gezel
171	o	X	27	11	1624	Jacob	Jeltes			Dokkum	Jouck	Optsdr			Ee	hij timmerman
172	o	X	28	10	1643	Jacob	Johannes			Schotland	Willemcke	Jans				hij mr.
173	o	X	9	7	1654	Jacob	Jouckes			Dokkum	Jeltie	Nannes			Birdaard	
172	3	X	6	3	1629	Jacob	Claeses			Dokkum	Doed	Claeses			Dokkum	hij afkomstig van Reitsum
172	o	X	23	10	1630	Jacob	Claeses				Trijntie			Laborus	Holwerd	
172	o	X	22	5	1641	Jacob	Claesen		Ouerharts	Dokkum	Ida	Sippes			Dokkum	hij timmerman
172	o	X	29	11	1641	Jacob	Claeses			Rinsumageest	Grijtie	Offkes			Dokkum	
173	o	X	6	4	1650	Jacob	Claessen		Walwijck	Dokkum	Aeltie	Floris			Bolsward	
173	o	X	1	7	1654	Jacob	Claessen			Dokkum	Roelefke	Pijters				hij timmerman, zij geb. te Dijkshorn
173	o	X	20	2	1658	Jacob	Clasen			Metslawier	Rijckie			Hannia	Dokkum	
171	o	X	2	1	1619	Jacob	Cornelis			Dokkum	Trijn	Cornelisdr.			Dokkum	hij cramer en burger te Dokkum
171	o	X	10	9	1614	Jacob	Lenerts			Dokkum	Syts	Tiaerdtsdr.			Surhuizum	
172	o	X	11	10	1628	Jacob	Lupkes			Dokkum	Sibrich	Jans			Dokkum	
171	o	X	23	7	1608	Jacob	Liommes			Ferwerd	Pytrick	Wybren			Lutkewierum	
173	o	X	24	6	1654	Jacob	Jelles			Dokkum	Aeltie	Jelles			Dokkum	
173	o	X	22	7	1654	Jacob	Mangus		Vechter	Trelborg	Tietie	Baarnts			Oldeburg	
173	o	X	10	11	1649	Jacob	Meinerts			Dokkum	Popk	Johannis			Ferwerd	
172	o	X	20	9	1640	Jacob	Minnes			Kollum	Feijck	Jurgiens		Meijers	Dokkum	
171	o	X	23	3	1606	Jacob	Upts				Griet	Pytersdr.				
180	x	X	12	12	1634	Jacob	Upts			Dokkum	Auck	Tiaerdts				hij houtkoper en burger te Dokkum
172	x	X	12	12	1634	Jacob	Upts			Dokkum	Auck	Tiaerdts				hij houtkoper en burger te Dokkum
171	o	X	26	1	1619	Jacob	Ottes			Oldezijl[bij	Martien	Jansdr.			Brantgum	hij schuitmaker
171	o	X	17	6	1627	Jacob	Piersz.			Dokkum	Mett	Bockesdr.			Rinsumageest	
171	o	X	30	6	1609	Jacob	Pieterszn.				Trijn	Keimpesdr.				
171	o	X	30	1	1619	Jacob	Pieterszn.			Dokkum	Griet	Miendtsdr.			Kollumerzwaa	
171	o	X	23	12	1623	Jacob	Pieterszn.			Schiermonnik	Trijntie	Reinersdr.			Dokkum	hij [strand] voogdt
172	o	X	25	9	1641	Jacob	Pieters			Dokkum	Aeltie	Jans			Dokkum	hij metselaar
172	o	X	30	11	1641	Jacob	Pieters			Harlingen	Frouckie	Claeses			Dokkum	hij koperslager
172	o	X	6	8	1643	Jacob	Pieters				Antie	Oenis			Dokkum	
172	o	X	18	12	1644	Jacob	Seerops			Hallum	Gaetske	Jans			Deinum	
171	o	X	14	3	1615	Jacob	Sypts			Dokkum	Anne	Ales			Sneek	
172	o	X	25	10	1634	Jacob	Stevens		Banga		Baeuc	Rejners				hij geb. te Leeuwarden zij te Dokkum
172	o	X	10	4	1631	Jacob	Takes			Dokkum	Frouck	Lieuwes			Dokkum	
171	o	X	27	2	1608	Jacob	Teuniszn				Sibbell	Tiepkedr.				
172	o	X	27	11	1629	Jacob	Thonis			Sijbrandahui	Antie	Clases			Fensterhuis	
172	o	X	2	4	1630	Jacob	Thuenis			Dokkum	Altie	Claeses			Leeuwarden	
172	o	X	25	6	1636	Jacob	Teunis			Dokkum	Rintske	Jans			Holwerd	hij mr. snijder
171	o	X	28	12	1618	Jacob	Tiallings			Ee	Bints	Lolckdr.			bij Klaarkam	
172	o	X	6	11	1630	Jacob	Wijbrants			Dokkum	Geertije	Johannis			Dokkum	
172	o	X	5	1	1641	Jacob	Wijbrens				Diucke	Willems			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	3	4	1619	Jacob	Wymers			Dokkum	Dieuke	Berentsdr.			Dokkum	hij snijder
171	o	X	25	5	1611	Jacob	Willems				Anna	Jansdr.	Lingen			
173	o	X	19	6	1653	Jacob	Willems				Jeits	Heeres			Molkwerum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	30	12	1643	Jaques		van	Diest	Franeker	Maijcke	Willems		Dorenbosch	Dokkum	
172	o	X	20	6	1635	Jaques		de	Mol	Dokkum	Sioucktie	Sijbes			Sneek	
171	o	X	11	11	1609	Jacobus			Sartorius	Yd	Bruinsdr.					
173	o	X	20	7	1655	Jacobus	Davits		Provana	Workum	Maijcke	Sanders			Dokkum	
171	o	X	19	1	1622	Jan		van	Aucken		Tiedt	Meintses			Dokkum	hij provoost
172	o	X	14	8	1631	Jan			Broeils	Dokkum	Trijntie	Gabbes			Dokkum	
171	o	X	19	11	1608	Jan			Eskeman		Aeuck	Jansdr.				hij soldaat
172	o	X	19	9	1635	Jan			Vallinc	Dokkum	Rinscke	Riencks			Dokkum	
172	o	X	30	7	1637	Jan			Verwijck		Aet	Sijbes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	7	3	1635	Jan		van	fuerd		Eelck	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	16	2	1622	Jan		van	Fuiren		May	Lodewixdr.			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	7	1	1654	Jan			Hamers	Warrel	Aet	Harmens				hij soldaat, zij geb. te Dokkum
173	o	X	21	9	1647	Jan			Yketra		Lieffcke	Keimpes			Dokkum	hij ex vaandrig
180	x	X	31	12	1649	Jan		van	Hijcken	Leeuwarden	Antie			Metsma		hij koopman en burger van Leeuwarden
173	x	X	31	12	1649	Jan		van	Hijcken	Leeuwarden	Antie			Metsma		hij koopman en burger van Leeuwarden
172	o	X	27	3	1641	Jan			Holtcamp	Reen	Trijntie	Dircks			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	18	1	1623	Jan			Hondert		Aaf	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	13	12	1606	Jan			Hoofsman		Eeske	Teunisdr.				hij soldaat
171	o	X	15	9	1621	Jan			Isenbaert	Dokkum	Anne	Foppes			Dokkum	
173	o	X	27	2	1647	Jan			Kolsmann	Joure	Trijn	Jans			Emden	hij soldaat
173	o	X	12	3	1653	Jan			Kroll	Bijlevelt	Lemcke	Geerts				hij korporaal, zij geb. te Dorpen
172	o	X	28	9	1644	Jan			Maegh	Iserloon	Catharina			Luyx		hij soldaat
171	o	X	22	1	1625	Jan			Macus	Dokkum	Geeske	Hilderts			Dokkum	hij afkomstig van Groningen, zij van Kniphuisen
172	o	X	27	2	1635	Jan			Meijburgh		Aeltie	Feijckes			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	19	9	1607	Jan		van	Oosenbruch		Alijt	Hendricksdr.				hij soldaat
171	o	X	1	12	1610	Jan			Owinck		Aelcke	Pouvelsdr.				hij chirurgijn
171	o	X	9	1	1619	Jan			Paep		Antie	Harmens			Sneek	hij soldaat
172	o	X	6	1	1644	Jan			Smit	Dorsten	Tetie	Freercx			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	27	2	1607	Jan			Spoelderbosc	Oldenborch	Deine	Rijcksdr.				hij soldaat
171	o	X	30	5	1607	Jan			Stael	Lemgau	Aeffke	Dircks			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	8	1	1642	Jan			Steenhoff		Elsabe			Koehoorn		hij sergeant
172	o	X	28	8	1631	Jan			Stotman	Auchon[Osnab	Frouck	Henrixs			Kollum	
172	o	X	7	12	1632	Jan	Abes			Dokkum	Sijtie	Fockedr.			Amsterdam	hij varensgezel
180	x	X	27	10	1633	Jan	Alberts			Holwerd	Dettie	Caarls			Dokkum	
172	x	X	27	10	1633	Jan	Alberts			Holwerd	Dettie	Caarls			Dokkum	
172	o	X	29	3	1631	Jan	Aeles			Dokkum	Saartie	Gerrijts			Dokkum	hij schipper
172	o	X	23	7	1636	Jan	Aelis			Delfzijl	Trijntie	Dircks			Dokkum	
173	o	X	13	5	1654	Jan	Alis			Dokkum	Gertie	Johannes			Ee	hij gortmaker
171	o	X	29	4	1626	Jan	Allerts			Dokkum	Frouck	Ernstsdr			Dokkum	hij wieldraaier
172	o	X	21	12	1633	Jan	Alts			Dokkum	Lijsbet	Sijtses			Dokkum	
172	o	X	6	11	1629	Jan	Andries			Dokkum	Jimck			Alma	Kollum	zij geb. te Oldwolde
172	o	X	21	10	1643	Jan	Andries			Aalsum	Mock	Jacobs				Op de Marren bij Aalsum
172	o	X	31	1	1645	Jan	Arents			Dokkum	Dieucke	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	27	2	1621	Jan	Auckes			Dokkum	Auck	Tietsedr.			Dokkum	hij lijndraaier
172	o	X	29	4	1636	Jan	Auckes			Kollum	Aeff	Jacobs			Dokkum	hij schippers gezel
171	o	X	9	3	1606	Jan	Banis				Rins	Johannisdr.			Akkerwoude	hij soldaat
171	o	X	26	5	1616	Jan	Baners				Griet	Pytersdr.				
172	o	X	18	1	1645	Jan	Banis			Dokkum	Eebel	Oenes			Dokkum	
172	o	X	11	2	1632	Jan	Bastiaens				Dieuwke	jans			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	30	3	1606	Jan	Beernts				Griet	Freercksdr.				
171	o	X	19	8	1620	Jan	Berents			Visvliet	Tedt	Pietersdr.			Dokkum	
172	o	X	24	9	1642	Jan	Berents			Haselunne	Marij	Jans			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	18	2	1654	Jan	Beernts			Dokkum	Bauck	Jouws			Dokkum	hij soldaat
193	x	Dokk	22	7	1660	Jan	Beernts			Groningen	Grietie	Taeckes			Akkerwoude	
173	x	Dokk	22	7	1660	Jan	Beernts			Groningen	Grietie	Taeckes			Akkerwoude	
172	o	X	3	7	1630	Jan	Bientses			Kollum	Tietske	Fockes			Dokkum	
171	o	X	12	10	1611	Jan	Broersz.			Rinsumageest	Geel	Gijsbertsdr			Buitenpost	
173	o	X	10	11	1655	Jan	Bruijns			Oldenburger	Antie	Berents			Emden	
171	o	X	10	9	1620	Jan	Dionysius			Dokkum	Doetie	Idses			Franeker	
171	o	X	30	11	1605	Jan	Dircks			Hiaure	Welmoet	Pijtersdr.			Aalsum	
171	o	X	13	9	1607	Jan	Dirckszn.				Anne	Minckes			Kollum	
171	o	X	5	8	1609	Jan	Dircks				Geertie	Luels				hij soldaat
171	o	X	18	8	1610	Jan	Dirckszn.				Geertien	Ededr.			Leeuwarden	
171	o	X	4	1	1617	Jan	Dircks	van	Weerdendorp		Aelcke	Hijlckedr.				hij dienstknecht
171	o	X	24	2	1621	Jan	Dirxzn.			Dokkum	Sijtske	Hendrix			Dokkum	
171	o	X	15	6	1621	Jan	Dieckes			Dokkum	Jimck	Siucksdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	26	2	1631	Jan	Dirckses				Trijn	Joannes			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	12	10	1639	Jan	Dircks			Dokkum	Fopck	Minnes			Dokkum	hij hoedemaker
173	o	X	8	4	1654	Jan	Dircks		Roosema		Trijntie	Stoffels	van	Noord		hij soldaat
172	o	X	23	4	1642	Jan	Dioerds			Dokkum	Jeltie	Elings			Dokkum	
171	o	X	22	2	1605	Jan	Doeckesz.				Anne	Willemsdr.				
171	o	X	3	9	1611	Jan	Doeckeszn.				Trijn	Lyckledr.				
172	o	X	12	1	1639	Jan	Duckes			Dokkum	Sijbrich	Jans			Anjum	
172	o	X	17	7	1642	Jan	Doeckes			Anjum	Jel	Lijckelis			Nes	
173	o	X	2	1	1658	Jan	Duckes			Dokkum	Wybbrich	Lolckes		Suijderbaen	Dokkum	
171	o	X	14	5	1614	Jan	Douwes				Brecht	Brantsdr.				hij politie meester
171	o	X	15	5	1619	Jan	Douwes				Willemke	Jansdr.			Aalsum	hij schoenmakers gezel
172	o	X	13	10	1632	Jan	Douwes			Dokkum	Antie	Clases			Dokkum	
171	o	X	17	5	1613	Jan	Aeltses			Dokkum	Jantien	Jankes			Betterwirt	
171	o	X	5	3	1617	Jan	Aeltses			Peasens	Tied	Jeppesdr.			Olde Sijl	
171	o	X	6	3	1647	Jan	Aetses			Dokkum	Sijtske	Sakes			Ee	
171	o	X	25	9	1613	Jan	Egbertszn.				Aefke	Symens			Sneek	
172	o	X	30	3	1633	Jan	Egberts			Kollum	Geertie	Sakes			Dokkum	hij molenaars gezel
172	o	X	23	3	1633	Jan	Eeyntes			Ezummerzijl	Betske	Rommes			Dokkum	
171	o	X	1	1	1624	Jan	Innesz.			Franeker	Rinske	Sijmensdr.			Dokkum	
173	o	X	25	5	1650	Jan	Feddes			Beetsterzwaa	Sibbertie	jeppes		Sinnama		hij chirurgijn, zij geb. te Grouw
173	o	X	28	8	1619	Jan	Feyckes			Dokkum	Eets	Cornelisdr.			Dokkum	
173	o	X	12	8	1626	Jan	Feyckesz.			Dokkum	Jel	Tierckesdr.			Dokkum	hij koopman en burger van Dokkum
172	o	X	23	2	1639	Jan	Feijckes			Dokkum	Jancke	Fransis			Dokkum	
171	o	X	7	5	1614	Jan	Fockes				Auckien	Wijbes				
171	o	X	7	6	1628	Jan	Fockes			Dokkum	Wijpck	Andries			Dokkum	
172	o	X	4	10	1628	Jan	Fockes			Dokkum	Anne	Sijmens			Dokkum	
172	o	X	31	10	1632	Jan	Fockes			Dokkum	Sijts	Montis			Holwerd	
173	o	X	14	4	1655	Jan	Fockes				Grijtie	Bockes				beide geb. te Dokkum
172	o	X	11	9	1630	Jan	Franses			Akkerwoude	Berentie	Berents			Dokkum	
173	o	X	16	10	1658	Jan	Fransen		Olivier	Sneek	Tiamcke	Ulbis				zij geb. te Leeuwarden
171	o	X	8	5	1613	Jan	Freercks			Grijpskerk	Elske	Tiaerdtsdr.				
173	o	X	11	10	1650	Jan	Freercks			Dokkum	Rinske	Saeckes			Bergum	
172	o	X	26	5	1632	Jan	Frijeses			Dokkum	Gryetie	Ippes				zij geb. te Kollum
180	x	X	30	11	1623	Jan	Gabesz.			Dokkum	Hijlck	Joords			Dokkum	
171	x	X	30	11	1623	Jan	Gabesz.			Dokkum	Hijlck	Joords			Dokkum	
171	o	X	17	5	1606	Jan	Geertsz.				Dirkien	Dircksdr.				
171	o	X	20	9	1627	Jan	Geerts			Dokkum	Dirckien	Dircksdr.			Dokkum	hij stoeldraaier
172	o	X	24	2	1638	Jan	Geerts				Heilke	Jans			Meppelen	hij soldaat
172	o	X	17	10	1640	Jan	Geerts			Dokkum	Tziertie	Tzioerdts			Dokkum	
173	o	X	10	7	1658	Jan	Geerts				Tettie	Saeckes				hij geb. te Dokkum
173	x	Dokk	4	11	1660	Jan	Geerts			Rolde	Jeltie	Pieters			Dokkum	hij soldaat
193	x	Dokk	4	11	1660	Jan	Geerts			Rolde	Jeltie	Pieters			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	18	3	1620	Jan	Gerlofs			Dokkum	Aefke	Dirxdr.			Dokkum	
172	o	X	15	2	1634	Jan	Gerloffs			Dokkum	Eern	Leuerts			Dokkum	
171	o	X	17	3	1621	Jan	Gerrijts			Zwolle	Martien	Pietersdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	21	6	1622	Jan	Gerrijts			Dokkum	Imck	Allertsdr.			Dokkum	hij timmerman
171	o	X	19	6	1625	Jan	Gerryts			Dokkum	Anck	Minnes			Miedeyn	
172	o	X	3	1	1646	Jan	Gerrijts		Deventer	Dokkum	Maijcke	Jochums			Dokkum	hij schipper
172	o	X	10	1	1646	Jan	Gerrits			Dokkum	Wick	Ottes				hij timmerman
173	o	X	18	11	1654	Jan	Gerrijts			Dokkum	Pijtie	Folckerts			Holwerd	
173	o	X	16	10	1658	Jan	Gerrijts				Lolckie	Wijbrants			Leeuwarden	hij geb. te Weerderhuizen
172	o	X	20	11	1630	Jan	Gerrolts			Dokkum	Sijts	Sibedr.			Dokum	
171	o	X	14	11	1606	Jan	Gijses				Geertien	Pytersdr.				
172	o	X	12	12	1633	Jan	Goijties			Oldehove	Martien	Nannings				
172	o	X	13	4	1633	Jan	Gosses			Dokkum	Tijtje	Faedes			Weerderbuyre	Weerderburen onder Westergeest
171	o	X	6	7	1616	Jan	Hans				Hijlck	Egbertsdr.				hij schipper
171	o	X	27	7	1623	Jan	Hansen			Dokkum	Jouck	Johannisdr.			Dokkum	hij ticheler
172	o	X	30	5	1635	Jan	Hanses			Jemming	Lijsbet	Lourens			Dokkum	hij hoedemakers gezel
172	o	X	7	1	1637	Jan	Hansen			Jemingen	Lijsbet	Hendricks			Dokkum	hij hoedemakers gezel
172	o	X	28	2	1629	Jan	Haringhs			Dokkum	Trijn	Johannes			Dokkum	
173	o	X	27	11	1658	Jan	Harckes			Dokkum	Antie	Hendrix				
171	o	X	20	8	1608	Jan	Harmens				Anne	Hansdr.				hij soldaat
171	o	X	16	4	1628	Jan	Harmens			Hamsterland	Mart	Jochums			Iesinge	
172	o	X	5	12	1635	Jan	Harmens			Kniphuizen	Eysk	Jans			Dokkum	
172	o	X	30	3	1639	Jan	Harmens			Roofewinkel	Trijn	Hansen			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	28	1	1643	Jan	Harmens				Rintske	Andries				hij adelborst
172	o	X	27	1	1644	Jan	Harmens			Dokkum	Elske	Tammes			Sneek	hij koekenbakker
173	o	X	2	5	1649	Jan	Harmens				Ulpke	Jans				hij geb. te Dokkum, zij te Betterwird
173	o	X	5	6	1657	Jan	Harmens		Hesman	Arnhem	Antie	Gerrijts			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	2	1	1658	Jan	Harmens			Dokkum	Froukien	Tomas			Dokkum	
171	o	X	8	6	1624	Jan	Heerts			Dokkum	Selij	Reijnersdr.			bij Munnekez	hij bakker
172	o	X	28	2	1634	Jan	Heijns			bij Dokkum	Tjamke	Andrijs			Aalsum	
171	o	X	26	7	1617	Jan	Hemckes				Aelcke	Jasperdr.				hij boekbinder
171	o	X	17	3	1609	Jan	Henrichs			Dokkum	Antke	Hiddesdr.				hij lakenkoper in de halve maan
171	o	X	31	5	1611	Jan	Henrickszn.				Sieuke	Feckedr.				
171	o	X	28	11	1618	Jan	Hendricks			Reitsum	Orsell	Arnoldusdr.			Dokkum	
171	o	X	16	3	1622	Jan	Hendrix			Schiermonnik	Maycke	Teunisdr.			Dokkum	hij dienstknecht
171	o	X	16	2	1623	Jan	Hendrix			Dokkum	Martien	Aebesdr.			Dokkum	hij afkomstig van Guens in Embderland,zij van Anju
171	o	X	4	2	1626	Jan	Hendrix			Dokkum	Jelts	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	27	7	1627	Jan	Hendricksz.			Dokkum	Mayke	Jansdr.			Dokkum	hij schoenmaker, geb. te Ee, zij geb. te Dokkum
172	o	X	20	2	1630	Jan	Hendrix			Dokkum	Beitske	Sijes			Dokkum	hij afkomstig van Osenbrugge,
172	o	X	13	9	1634	Jan	Hendrix			Dokkum	Tiets	Tiepkes			Engwierum	hij tichelaars gezel
172	o	X	19	3	1635	Jan	Hennixs			Harlingen	Frouck	Siouckes			Harlingen	hij geb. te Dokkum
172	o	X	24	12	1636	Jan	Henricks			Dokkum	Lisck	Scheltes			Dokkum	hij mr. mastmaker
172	o	X	27	10	1637	Jan	Hendricks			Dokkum	Antie	Siucks				
172	o	X	1	2	1639	Jan	Hendricks	de	Reus	Dokkum	Griet	Jans			Dokkum	
172	o	X	6	6	1639	Jan	Hendricks			Dokkum	Aeffke	Dircks			Metslawier	hij ijzer cramer
172	o	X	29	1	1642	Jan	Hendricx	van der	Witlaeg		Jeltie	Jans			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	31	12	1642	Jan	Hendricx				Doed	Harmens			Birdaard	
172	o	X	8	8	1646	Jan	Hendricks			Dokkum	Hendrickien	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	25	2	1654	Jan	Hendricks			Morden	Sijtske	Foppes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	10	5	1656	Jan	Hendrick		Nolman	Dokkum	Eelck	Thomas			Dokkum	
173	o	X	10	10	1656	Jan	Hendricks			Dokkum	Jeltie	Riencks				hij burgemeester en mr. messenmaker
173	o	X	5	2	1659	Jan	Hendrix	de	Groeve		Hibtie	Caspers				hij geb. te Groningen
172	o	X	13	2	1630	Jan	Heres			Dokkum	Rieme	Claeses			Oenkerk	
172	o	X	25	12	1641	Jan	Heeres		Sibersma	Dokkum	Imcke	Hendricx		Belijda	Harlingen	
173	o	X	20	12	1650	Jan	Hessels		Wiertsma		Teuntie		van	Nijs		hij equipagiemeester v.d.Raden der Admiraliteit in
171	o	X	20	5	1615	Jan	Hiddes				Trijn	Sibrantsdr.				hij weversgezel en geb. te Dokkum, zij geb. te Anj
171	o	X	1	3	1617	Jan	Hiddes			Dokkum	Tied	Dirxdr.			Lioessens	hij wonend op de Oostersingel
172	o	X	11	1	1638	Jan	Hiddes			Oudezijl bij	Foockeltie	Reijns			Dokkum	
173	o	X	16	7	1659	Jan	Hiddes			Dokkum	Sioerdtie	Saeckes			Bolsward	hij brouwer
173	o	X	24	3	1655	Jan	Huberts			Dokkum	Trijntie	Jacobs			Dokkum	hij seemtouuer
172	o	X	30	1	1640	Jan	Ydses				Tiepck	Woorpe			Dokkum	hij adelborst
171	o	X	22	10	1607	Jan	Jacobszn.				Rixt	Gaeuckedr.				
171	o	X	2	11	1622	Jan	Jacobsz.			Dokkum	Trijn	Fossesdr.				hij doodgraver
171	o	X	5	1	1628	Jan	Jacobsz.				Geeske	Luitiensdr.			Dokkum	hij kuipers gezel, geb. te Ee
172	o	X	10	5	1629	Jan	Jacobs			Oostrum	Lijsbet	Timens			Dokkum	
172	o	X	23	8	1630	Jan	Jacobs			Dokkum	Antie	Clases			Dokkum	
172	o	X	7	5	1631	Jan	Jacobs			Dokkum	Taebke	Jans			Dokkum	
172	o	X	18	2	1632	Jan	Jacobs			Dokkum	Barber	Goijties			Dokkum	hij bootsgezel
172	o	X	1	2	1645	Jan	Jacobs			Dokkum	Antie	Claeses			Dokkum	
173	o	X	5	10	1650	Jan	Jacobs	van den	Limberge		Eebeltie	Auckes			Dokkum	
173	o	X	21	5	1657	Jan	Jacobs			Dokkum	Eebel	Rommerts			Dokkum	
173	o	X	17	7	1658	Jan	Jacobs			Dokkum	Grietie	Teunes			Dokkum	
173	o	X	13	11	1658	Jan	Jacobs			Dokkum	Jancke	Pieters				hij rogdrager
173	o	X	20	8	1659	Jan	Jacobs			Dokkum	Sijdscke	Arriens				hij mr. snijder, zij geb. te Leeuwarden
173	o	X	28	1	1660	Jan	Jacobs			Dokkum	Jancke	Dirx			Dokkum	hij bombazijn werker
171	o	X	12	4	1606	Jan	Jaques				Trijn	Foppesdr.				
171	o	X	4	1	1606	Jan	Jansz.			Coop v. haev	Rins	Obbesdr.				Coop v. haeven =Kopenhagen?
171	o	X	29	7	1606	Jan	Jansz.				Gees	Claesses				
171	o	X	27	9	1606	Jan	Jansz.			Leeuwarden	Trijn	Jansdr.				
171	o	X	8	5	1607	Jan	Jansz.			Knijphuisen	Maicke	Harmensdr.			Dokkum	
171	o	X	20	11	1608	Jan	Jansen			Leeuwarden	Jantien	Reiners				
171	o	X	27	1	1610	Jan	Janssen			Leeuwarden	Cathrina	Doorns				hij soldaat
171	o	X	11	11	1615	Jan	Jans			Leeuwarden	Doed	Baeuckedr.				hij hoede makers gezel
171	o	X	7	3	1618	Jan	Jansen		Bronsing	Dokkum	Antie	Tiallings		Wgema	Murmerwoude	
171	o	X	19	9	1618	Jan	Jansen			Jellum	Jantien	Pietersdr.			Wetsens	hij hoede makers gezel
171	o	X	2	4	1619	Jan	Jansen			Leeuwarden	Aefke	Sijmensdr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	26	4	1619	Jan	Jansen			Dokkum	Aefke	Geritsdr.			Dokkum	
171	o	X	19	11	1619	Jan	Jansen		Warendorp	Kollum	Siouck	Pietersdr.			Dokkum	
171	o	X	6	1	1621	Jan	Jansen			Dokkum	Griet	Hendrixdr.			Dokkum	hij snijder
171	o	X	17	1	1622	Jan	Jansen			opper Luin	Trijn	Harmensdr.			Dokkum	
171	o	X	11	2	1623	Jan	Jansen			Harlingen	Tryntie	Cornelisdr.			Dokkum	
171	o	X	14	2	1623	Jan	Jansen				Yd	Ebes			Bergum	hij lijn draaier
171	o	X	1	3	1623	Jan	Jansen			Bornwerd	Anti	Gossedr.				
171	o	X	27	9	1623	Jan	Jansen				Jantien	Ipkes			Dokkum	
171	o	X	28	8	1625	Jan	Jansen			Dokkum	Eenie	jacobsdr.			Dokkum	
171	o	X	3	11	1627	Jan	Jans			Dokkum	Maryke	Claesesdr.			Dokkum	Jonge Jan Jans
171	o	X	16	4	1628	Jan	Jans			Franeker	Lijsbet	Willems				hij burgemeester
172	o	X	4	4	1629	Jan	Janses			Dokkum	Jannecke	Cornelis			Dokkum	
172	o	X	14	5	1630	Jan	Jans			Wetsens	Hijlck	Douwes			Suameer	
172	o	X	31	8	1630	Jan	Jans			Dokkum	Antie	Caspers			Dokkum	
172	o	X	9	10	1630	Jan	Jans			Dokkum	Maritie	Jacobs			Dokkum	zij afkomstig van Wesep
172	o	X	6	1	1632	Jan	Jans			Hamburg	Auck	Sibrants			Dokkum	
172	o	X	21	1	1632	Jan	Jans		Hardebrinck	Dokkum	Tettie	Sijdses			Dokkum	hij luitenant en geb. te Leens {Gr}
172	o	X	9	7	1635	Jan	Janses			Dokkum	Brechtie	Cornelis			Staelson	
172	o	X	20	5	1637	Jan	Jansen			Dokkum	Gepcke	Hendricks			Dokkum	
172	o	X	21	4	1638	Jan	Janses			Dokkum	Buke	Folckerts			Sneek	hij hout reder
172	o	X	23	6	1638	Jan	Jansen			Osenbrugge	Itje	Eedes			Dokkum	
172	o	X	16	2	1639	Jan	Jansis			Fassenau	Geertie	Martens			Wolterswoude	
172	o	X	13	3	1641	Jan	Janses			Beixum	Rinscke	Flippes				hij soldaat
172	o	X	20	3	1641	Jan	Jans			Oldenborgh	Geeske	Lukes			Anckum	
172	o	X	10	7	1641	Jan	Jansen			Holwerd	Teuntie	Reulles			Dokkum	
172	o	X	6	11	1641	Jan	Jansen				Aet	Harmens			Anjum	
172	o	X	8	1	1642	Jan	Janses			Jemminga	Tijtie	Upkes			Surhuizum	
172	o	X	22	1	1642	Jan	Janses	van der Wi			Berbber	Jans			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	15	1	1643	Jan	Janssen				Lieuck	Beenis			Leeuwarden	
172	o	X	27	1	1644	Jan	Jansen			Dokkum	Jancke	Lieuwes				hij slager
172	o	X	7	12	1644	Jan	Jansses			Dokkum	Janneke	Sipckes			Dokkum	
172	o	X	17	1	1646	Jan	Jansses			Schellingwou	Geertie	Brandts			Dokkum	
173	o	X	30	6	1648	Jan	Jansen				Feijck	Romckes				hij geb. te Groningen en zij te Dokkum
173	o	X	22	3	1649	Jan	Jansen			Dokkum	Tijtie	Mients			Surhuisterve	
173	o	X	2	11	1650	Jan	Jansen			het Bild	Trijntie	jans			Dokkum	
173	o	X	25	8	1655	Jan	Janses				Geertie	Harmens			Dokkum	hij geb. te Wouterswoude
173	o	X	14	10	1655	Jan	Jansses			Dokkum	Pijtie	Pijters			Dokkum	hij slachter
173	o	X	27	10	1655	Jan	Jansen				Lipckien	Gercks			Dokkum	hij geb. te Dokkum
173	o	X	27	11	1655	Jan	Janssen			Oosenbrugh	Antie	Joostes				
173	o	X	26	1	1656	Jan	Janses				Gepcke	Geerts			Dokkum	hij scheepstimmerman en geb. te Dokkum
173	o	X	30	1	1658	Jan	Jans			Dokkum	Ruirtie	Oenes			Dokkum	
173	o	X	8	5	1658	Jan	Jans			Dokkum	Hijlck	Sijmens			Sneek	
173	o	X	15	1	1659	Jan	Jansen			Osenbrugh	Imck	Pijtters				
173	o	X	20	8	1659	Jan	Janses		Boom	Dokkum	Antie	Sipckes		Halbetsma		hij mede burgemeester
193	x	Dokk	15	11	1660	Jan	Jansen			Dokkum	Sara			Penijn	Amsterdam	
173	x	Dokk	15	11	1660	Jan	Jansen			Dokkum	Sara			Penijn	Amsterdam	
193	x	Dokk	9	12	1660	Jan	Jansen			Dokkum	Foeckie	Pyters			Dokkum	hij koeckebacker
173	x	Dokk	9	12	1660	Jan	Jansen			Dokkum	Foeckie	Pyters			Dokkum	hij koeckebacker
173	o	X	7	4	1655	Jan	Janties			Ee	Jancke	Jans				zij geb. te Dokkum
173	o	X	19	4	1651	Jan	Jarichs			Dokkum	Rinske	Geerts			Dokkum	
171	o	X	12	1	1606	Jan	Jaspers			Medenblik	Anne	Hentedr.				
171	o	X	12	6	1627	Jan	Jelckesz.			Kollum	Dyucke	Wibesdr.			Dokkum	
171	o	X	24	12	1624	Jan	Jelles				Sijcke	Hendrixdr.			Dokkum	
173	o	X	1	3	1651	Jan	Jelles			Nes	Saack			Brongers	Dokkum	
172	o	X	3	2	1638	Jan	Jeltes			Dokkum	Antie	Foppes			Dokkum	
172	o	X	5	10	1644	Jan	Jetses				Niescke	Jans			Dokkum	hij geb. te Hantum
172	o	X	6	5	1636	Jan	Jiles			Dokkum	Tietske	Folckerts			Dokkum	hij bootsgezel
172	o	X	10	1	1646	Jan	Jochums			Morra	Pijtrick	Hessels			Akkerwoude	hij soldaat
173	o	X	17	1	1657	Jan	Juckes			Dokkum	Antie	Reiners			Dokkum	
173	o	X	26	6	1658	Jan	Joerts				Lijbetie	Jans			Nieuwkerk	hij geb. te Dokkum
171	o	X	28	2	1624	Jan	Johannes			Dokkum	Griet	Rommertsdr.			Dokkum	
171	o	X	11	7	1607	Jan	Joostes			Rinsumageest	Marij	Juickedr.				
172	o	X	23	5	1646	Jan	Joosten				Sara	Beernts				hij soldaat
173	o	X	15	7	1654	Jan	Joosten			Bijlevelt	Barber	Willems			Dokkum	
173	o	X	19	11	1659	Jan	Joosten			Wazendorp	Margrieta	Hendrix				
172	o	X	12	2	1642	Jan	Jous		Finia	Dokkum	Trijntie	Romckes			Kollum	
172	o	X	16	11	1644	Jan	Jouws			Dokkum	Grietie	Siouckes			Dokkum	
172	o	X	27	3	1629	Jan	Jurriens			Dokkum	Geeske	Jans			Dokkum	
172	o	X	31	10	1634	Jan	Juriens			Groningerlan	Willemke	Jans			Marne[Gron]	
172	o	X	20	11	1641	Jan	Juriens			Bunde	Lijsbeth	Claeses			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	8	9	1621	Jan	Carelszn.			Dokkum	Riemck	Auckesdr.			Ee	
171	o	X	25	4	1607	Jan	Claesz.			Dokkum	Marij	Pijters			Edam	
171	o	X	7	1	1609	Jan	Claessen				Ymck	Siucksdr.				hij soldaat
171	o	X	11	8	1613	Jan	Claessen			Damzijl	Kijnsck	Meinses			Betterwird	
171	o	X	4	2	1615	Jan	Claesz.			Dokkum	Dirckien	Gerrijtsdr.				hij wonend bij de Woudpoort
171	o	X	6	3	1619	Jan	Claessen			Dokkum	Brecht	Hoyckedr.			Dokkum	
171	o	X	31	1	1624	Jan	Claes			Dokkum	Trijntie	Sipkesdr.			Dokkum	
172	o	X	11	6	1631	Jan	Claeses			Vierhuizen[G	Eth	Eelkesdr.			Dokkum	
172	o	X	5	5	1632	Jan	Claesen			Dokkum	Pitertie	Philips			Duisburg	
172	o	X	28	12	1633	Jan	Claesen			Dokkum	Jouck	Sapes			Dokkum	hij scheepsgast
172	o	X	25	2	1633	Jan	Claesen			Groningerlan	Trijn	Allerts			Blija	
172	o	X	6	2	1641	Jan	Claeses			Dokkum	Gats	Wijbrens			Dokkum	
172	o	X	17	6	1642	Jan	Claesis			Vierhuizen[G	Aeltie	Gerrijts				
172	o	X	9	1	1644	Jan	Claeses			Dokkum	Aet	Popkes			Akkerwoude	
173	o	X	5	8	1648	Jan	Claessis				Roeltie	Willems				hij geb. te Dokkum, zij te Joure
173	o	X	13	12	1651	Jan	Claessen			Franeker	Trijntie	Jans			Dokkum	hij boekdrukker
173	o	X	7	10	1654	Jan	Claeses			Dokkum?	Antie	Gerrijts			Dokkum	hij wonend op de Langacker schans
173	o	X	14	3	1657	Jan	Claessen			Dokkum	Aeltie	Sipkes			Dokkum	
173	o	X	17	4	1658	Jan	Claessen				Gertie	Andries			Dokkum	hij geb. op de Langacker schans [Dokkum?]
171	o	X	16	8	1606	Jan	Cleiess			Driesum	Wob	Jansdr.			Driesum	
172	o	X	15	8	1635	Jan	Coerts			Bremen	Antie	Jacobs			Dokkum	
173	o	X	27	3	1647	Jan	Coerts				Sijbrich	Jans			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	23	12	1648	Jan	Coerts			Sleeswijck	Anna Margrie		van	Huijsum		
173	o	X	28	7	1660	Jan	Coertsen			Bremen	Jeltie	Jansen				
193	3	Dokk	12	8	1660	Jan	Coerts			Bremen	Jeltie	Jansen				
171	o	X	21	1	1609	Jan	Corneliszn.				Geert	Lippesdr.				
172	o	X	19	1	1633	Jan	Cornelis			Kollum	Jantie	Dirx			Dokkum	
173	o	X	9	7	1652	Jan	Cornelis				Saeckien	Claeses				hij geb. te Ferwerd, zij te Bergum
172	o	X	27	3	1632	Jan	Lamberts			Leeuwarden	Grietje	Jetses			Wouterwoude	hij soldaat
171	o	X	23	11	1627	Jan	Lyuwes		Mellema	Dokkum	Neeltie	Pietersdr.			Dokkum	hij molenaar, geb. te Dokkum
172	o	X	20	8	1636	Jan	Lieuwes		Mellema	Dokkum	Lijsbetie	Sijbrandts			Dokkum	hij gemeenman, burger,vaandrig[burger vaandrig?] t
171	o	X	13	6	1618	Jan	Lodewijx			Zoutkamp	Hilist	Gieltsdr.			Dokkum	hij metselaar
173	o	X	20	9	1651	Jan	Lolckes		Suijderbaen		Gepcke	Sioerdts		Potter		
173	o	X	7	11	1657	Jan	Lolckes		Suijderbaen	Dokkum	Claeske	Claeses				hij schrijver en burger vaandrig te Dokkum
171	o	X	17	6	1620	Jan	Lubbrectszn.			Dokkum	Imckien	Freerx			Harlingen	
172	o	X	10	5	1633	Jan	Lubberts			Dokkum	Rins	Roelofs			Dokkum	hij burger hopman
173	o	X	11	6	1653	Jan	Lubberts			Franeker	Inske	Sipkes			Hardegarijp	hij mr bakker
173	o	X	8	1	1647	Jan	Luickes	van	Hulsdunck	Franeker	Claeske	Hendricks			Dokkum	
171	o	X	13	9	1617	Jan	Martens				Jantien	Jans			Kollum	hij stoeldraaiers gezel
171	o	X	12	5	1626	Jan	Martens				Mins	Bartels				hij geb. tot Bil in Flaenderen, zij in den Dam[App
172	o	X	25	11	1637	Jan	Martens			Dokkum	Foeck	Jans			Dokkum	
172	o	X	15	10	1641	Jan	Martens			Heelbeede	Bauck	Jans			Lichtvaard	
173	o	X	25	1	1651	Jan	Martens			Holwerd	Saeckien	Jelts				
173	o	X	12	11	1653	Jan	Martens			Linnich	Trijntie	Jans			Leeuwarden	hij soldaat
173	o	X	5	1	1656	Jan	Martens			Dokkum	Betscke	Hettes				hij turfmeeter
171	o	X	16	4	1608	Jan	Meinerts				Tytke	Tiallesdr.				
171	o	X	5	5	1627	Jan	Meynerts			Dokkum	Dieuwer	Minnes			Dokkum	hij schoenmaker
173	o	X	12	2	1658	Jan	Meints			Kollum	Eetske	Botes		Brantgum	Dokkum	
172	o	X	19	2	1632	Jan	Meuwes				Taets	Lodewix			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	11	4	1652	Jan	Minckes			Dokkum	Neeltie	Claeses				hij schipper
172	o	X	24	10	1633	Jan	Minolts			Sijbrandahui	Impck	Rintzes			Sjuckmahuius	zij geb. te Niawier[Sjuckmahuis onder Niawier?]
171	o	X	9	5	1627	Jan	Nannesz.				Jancke	Wybes			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	2	1	1608	Jan	Pouwels			Dokkum	Sijbrich	Sijbrantsdr.			Wetsens	hij soldaat
171	o	X	3	2	1627	Jan	Poulus			Dokkum	Griet	Feickesdr.			Dokkum	hij bootgezel
173	o	X	6	2	1658	Jan	Paulus			Wetsens	Maria	Beernts			Dokkum	
171	o	X	4	7	1607	Jan	Pierszn.				Tied	Sijmensdr.				
172	o	X	20	11	1640	Jan	Piers				Jetscke	Jeppes				beide geb. te Dokkum
171	o	X	14	4	1610	Jan	Pijterszn.				Griet	Pytersdr.				
171	o	X	8	4	1612	Jan	Pieters				Aeuck	Wtsedr[Wytse			Akkerwoude	hij schoenmaker
171	o	X	28	11	1612	Jan	Pitersz.			Leeuwarden	Sepck	Fockedr.				hij korfmakers gezel
171	o	X	23	1	1615	Jan	Pieters				Claeske	Sipkedr.			Sneek	hij wever
171	o	X	29	3	1617	Jan	Pieters			Dokkum	Aef	Dircks			Raard	hij bakkers gezel
171	o	X	24	10	1618	Jan	Pieters			Dokkum	Barber	Jacobsdr.			Lioessens	hij roggedrager
171	o	X	13	9	1623	Jan	Pieters		Beyeringh	Groningen	Tiets	Hannedr.			Dokkum	
180	x	X	25	4	1628	Jan	Piters			Dokkum	Trijntie	Berents		Crabe	Dokkum	hij koopman en burger te Dokkum
171	x	X	25	4	1628	Jan	Piters			Dokkum	Trijntie	Berents		Crabe	Dokkum	hij koopman en burger te Dokkum
172	o	X	28	11	1629	Jan	Piters			bij Hamburg	Trijn	Piters			Dokkum	hij wonend te Oulant bij Hamburg
172	o	X	11	2	1632	Jan	Pijters			Dokkum	Trijntie	Steffens			Dokkum	
172	o	X	5	11	1642	Jan	Pieters			Groningen	Marije	Luitiens			Groningen	
172	o	X	7	1	1643	Jan	Pieters			Dokkum	Siouck	Gerbens			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	14	11	1646	Jan	Pieters			Rinsumageest	Antie	Everts			Dokkum	
173	o	X	12	11	1653	Jan	Pijters			Emden	Brecht	Rouckes				
173	o	X	3	2	1655	Jan	Pijters				Aetscke	Eijntes				hij bleker geb. te Bozum
173	o	X	21	5	1656	Jan	Pieters				Pijtie	Harings			Leeuwarden	
193	3	Dokk	11	11	1660	Jan	Pieters			Amersfoort	Sijtscke	Jans			Dokkum	hij soldaat
173	3	Dokk	11	11	1660	Jan	Pieters			Amersfoort	Sijtscke	Jans			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	4	5	1645	Jan	Popckes			Veenwouden	Antie	Pijters	van der	Bos	Kollum	
173	o	X	21	2	1650	Jan	Reijners			Ternaard	Pijtie	Laeses			Dokkum	
172	o	X	11	6	1636	Jan	Rienicks			Dokkum	Idtie	Sioerts			Niawier	hij schipper op Leeuwarden
172	o	X	25	1	1631	Jan	Rinses			Dokkum	Griet	Sapes			Dokkum	
172	o	X	31	12	1642	Jan	Rinses			Kollum	Aatske	Lamberts			Dokkum	
172	o	X	24	12	1636	Jan	Ritskes			Dokkum	Bottie	Jenties		Riesberen	Sexbierum	
172	o	X	22	7	1635	Jan	Roeloffs			Nieuw Oldwol	Wijtske	Sijbrens			Augustinusga	hij soldaat
171	o	X	15	7	1609	Jan	Roepertszn.				Trijn	Willems				
172	o	X	7	9	1633	Jan			Romp	Dokkum	Hebel	Pieters			Kollum	
173	o	X	20	2	1658	Jan	Rommerts				Ebeltie	Sioerts			Betterwird	hij geb. te Rinsumageest
171	o	X	11	12	1607	Jan	Riuerdts			Franeker	Anne	Euerts			Metslawier	
171	o	X	17	5	1628	Jan	Saeckes			Dokkum	Syts	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	20	1	1642	Jan	Saeckes				Antie	Txierks				
173	o	X	4	6	1659	Jan	Seles				Grietie	Johannes			Twijzel	
173	o	X	3	8	1655	Jan	Sijbes			Dokkum	Eelckie	Jacobs			Kollum	
172	o	X	30	1	1636	Jan	Sijbrens			Dokkum	Michel	Jans			Dokkum	
171	o	X	7	4	1625	Jan	Sytsesz.			Dokkum	Antie	Hobbesdr.			Dokkum	
173	o	X	3	1	1652	Jan	Sijdses			Oldeboorn	Hiltie	Eedes			Dokkum	hij scheepstimmerman
171	o	X	20	12	1606	Jan	Sijmens			Oldterp	Bauck	Tzietsedr.				
171	o	X	30	8	1607	Jan	Simens			Kimsert	Aeff	Baeuckedr.				hij soldaat
172	o	X	8	11	1628	Jan	Sijmens			Dokkum	Hitie	Halbes				zij geb.te Akkerwoude
173	o	X	2	12	1647	Jan	Sijmens			St. Anna Par	Lijsbet	Jans			Dokkum	
173	o	X	27	3	1647	Jan	Sieuers				Antie	Martens				hij soldaat
171	o	X	1	3	1606	Jan	Simmis			Engelant	Trijn	Fockis				
171	o	X	31	3	1607	Jan	Siurdts				Trynke	Jansdr.				
171	o	X	28	1	1612	Jan	Siurdtsz.				Geertie	Takesdr.				hij metselaar
171	o	X	3	2	1621	Jan	Sieurtszn.			Dokkum	Trijn	Jansdr.			Dokkum	zij wonend op de Eewal te Dokkum
171	o	X	5	7	1628	Jan	Sioerds				Tied	Jildtsdr.				
171	o	X	8	7	1609	Jan	Siolles				Jantien	jansdr.				
173	o	X	28	6	1651	Jan	Stevens			Ortensteen	Metke	Harmens			Paterborn	
172	o	X	17	1	1629	Jan	Stoffels			Franeker	Sijts	Hanses			Dokkum	
172	o	X	8	12	1632	Jan	Stoffels			Dokkum	Doede	Ritskes			Westergeest	
172	o	X	26	11	1631	Jan	Taeckes			Oudkerk	Beerntie	Jacobs				
171	o	X	3	3	1607	Jan	Teunis				Barber	Juriensdr.				
171	o	X	30	1	1608	Jan	Teunisz.				Foockel	Sijtsedr.				
171	o	X	13	1	1616	Jan	Teunis			Dokkum	Hylck	Fransesdr.				hij wonend op de Tuinen te Dokkum
171	o	X	1	3	1623	Jan	Teunisz.			Dokkum	Maycke	Dirxdr.			Dokkum	
171	o	X	10	9	1624	Jan	Teunisz.			Franeker	Geeltie	Reyners			Franeker	hij afkomstig van Dokkum
173	o	X	18	8	1655	Jan	Thuenis			Bentheim	Geeske	Lucas				hij soldaat
172	o	X	25	2	1643	Jan	Tziebbes			Dokkum	Aeltie	Andries			Dokkum	hij hoedemakers knecht
171	o	X	1	5	1623	Jan	Tiepkesz.			Dokkum	Auck	Rierdsdr.			Cornjum	
172	o	X	11	2	1643	Jan	Tzietses			Damwoude	Elske	Jans			Dokkum	
171	o	X	2	4	1625	Jan	Thomaszn.			Dokkum	Trijntie	Keimpedr.			Kollum	
172	o	X	26	9	1634	Jan	Thomas			Franeker	Fookel	Jans			Dokkum	hij wevers gezel
172	o	X	29	12	1638	Jan	Tomas			Emden	Sara	Beernts			Kollum	
173	o	X	21	7	1655	Jan	Tomas	van	Huls		Jancke	Jans		Notebos		hij soldaat
171	o	X	15	12	1620	Jan	Wesselszn.			Dokkum	Antie	Douwedr.			Dokkum	hij eijsercramer [ijzerhandelaar]
171	o	X	5	2	1625	Jan	Wesselszn.			Dokkum	Jancke	Clases			Dokkum	
171	o	X	24	12	1610	Jan	Wijbeszn.				Griet	Geertsdr.				
171	o	X	27	11	1615	Jan	Wybes			Oldezyll	Anne	Jansdr.			Brantgum	
180	x	X	26	5	1622	Jan	Wibitszn.			Dokkum	Eelck	Carelsdr.			Dokkum	
171	x	X	26	5	1622	Jan	Wibitszn.			Dokkum	Eelck	Carelsdr.			Dokkum	
172	x	X	7	11	1629	Jan	Wibrens			Dokkum	Jancke	Piters			Rinsumageest	zij geb. te Dokkum
171	x	X	9	10	1607	Jan	Wiencken				Baeuck	Pijtersdr.				hij soldaat
171	x	X	1	11	1614	Jan	Wynties				Gaets	Pieters			Leeuwarden	
172	x	X	26	1	1639	Jan	Wytses			Dokkum	Grietie	Hendrickes			Leeuwarden	
171	x	X	17	1	1607	Jan	Willims				Pijtrick	Willims				
171	x	X	20	8	1608	Jan	Willemszn.				Jantien	Sioerdts			Harlingen	hij soldaat
171	x	X	11	2	1615	Jan	Willems				Itijen	Riencksdr.				hij schutevarier
171	x	X	17	4	1617	Jan	Willems			Dokkum	Trijn	Jansdr				hij kleermaker, zij geb. te Waaxens
171	x	X	21	11	1618	Jan	Willemsz.			Dokkum	Bauck	Johannesdr.			Dokkum	hij mr. goudsmid
171	x	X	21	11	1620	Jan	Willems			Sneek	Lupck	Lambertsdr.			Sneek	hij messemaker en afkomstig van Dokkum
171	x	X	23	3	1626	Jan	Willems			Marrum	Ansck	Eetedr.			Dokkum	
171	x	X	30	6	1621	Jan	Wobbeszn.			Dokkum	Tiamcke	Seerpsdr.			Dokkum	
173	x	X	26	6	1647	Jan	Wobbes			Ysumerzijl	Jancke	Hanses			Dokkum	
173	x	X	5	5	1649	Jantien	Hoijtes			Dokkum	Tijtie	Jans			Dokkum	hij mr. snijder, zij geb. te Leeuwarden
172	3	X	7	7	1642	Jantie	Janses			o/d Niawier	Hijlck	Douwes			Angum[Anjum?	
171	o	X	20	12	1623	Jarich	Adiers			Dokkum	Jantien	Jansdr.			Dokkum	
173	o	X	3	2	1655	Jarig	Adsers		Porien	Dokkum	Catherina	Hansen			Dokkum	
171	o	X	27	12	1614	Jarich	Douweszn.				Aelcke	Willemsdr.				hij soldaat
173	o	X	17	1	1652	Jarich	Jansen				Lijntie	Tomas			Dokkum	hij geb. te Jouwswier
172	o	X	7	2	1635	Jarich	Claesses			Dokkum	Jantie	Pauwels			Groningerlan	hij schuitemakers gezel
172	o	X	6	4	1644	Jarich	Seerps			Dokkum	Trijntie	Hendricx			Dokkum	hij mr. kleermaker
173	o	X	31	12	1653	Jarich	Seerps			Dokkum	Grijtie	Tammes			Dokkum	hij mr. kleermaker
180	x	X	26	5	1633	Jarichius			Minnema	Dokkum	Stijntie	Lammerts			Dokkum	hij bode bij de admiraliteit
172	x	X	26	5	1633	Jarichius			Minnema	Dokkum	Stijntie	Lammerts			Dokkum	hij bode bij de admiraliteit
172	3	X	6	3	1635	Jarichus Leo			Siersma	Harlingen	Antie	Wijtses		Metsma	Dokkum	
171	3	X	23	2	1618	Jasper	Ales		Bavinga	Dokkum	Antie	Atedr.			Kubaard	
171	3	X	20	6	1612	Jas?	Freercxz.				Dirckien	Clasesdr.			Groningen	hij stoeldraaier
180	x	X	15	4	1624	Jasper	Gosses				Dedtke	Lijckles				
171	o	X	13	4	1605	Jasper	Jacobsz.			Amsterdam	Jesk	Jacobsdr.			Amsterdam	hij schipsvoorer[Ontze/vaer woonpl.?] zij afk.v. D
172	o	X	6	4	1639	Jasper	Jans			Dokkum	Eets	Tijsses			Dokkum	
171	o	X	21	10	1626	Jasp	Juckesz.			Dokkum	Griet	Sioertsdr.			Dokkum	
173	o	X	7	12	1654	Jasper	Pijtters				Trijntie	Fockes			Dokkum	hij geb. te Wijgeest
171	o	X	21	12	1611	Jasper	Scheltes			Raard	Imck	Thomasdr.			Ternaard	
171	o	X	6	3	1616	Jasper	Tiepkeszn.				Trynke	Claesedr.			Franeker	
172	o	X	30	3	1644	Jelebracht			Groenemayer	Salt...	Svaentie	Harmens				hij geb. te groningen
172	o	X	29	3	1634	Jelger	Anes				Gertie	Gerrijts				beide geb. te Dokkum
171	o	X	7	12	1610	Jelger	Hiddeszn.				Reinsck	Jansdr.				
172	o	X	4	7	1635	Jelger	Hiddes			Dokkum	Jancke	Jans			Dokkum	hij houtkoper en gemeensman
173	o	X	16	10	1658	Jelger	JOannis			Dokkum	Sijttie	Upckis			Dokkum	
173	o	X	3	12	1659	Jelgerus	Henricides			Dokkum	Frouckie	Claeses			Dokkum	hij school Doccumana conrector
171	o	X	24	8	1611	Jelcke	Lieuwes			Engwierum	Yde	Jansdr.				
171	o	X	8	6	1615	Jilcke	Lieuweszn.				Tet	Scheltedr.				hij adelborst
172	o	X	26	4	1635	Jelle	Annes			Dokkum	Geertie	Minnes			Hallum	
171	o	X	25	11	1624	Jelle	Dirx			Kollum	Siucke	Henderixdr.			Dokkum	
171	o	X	22	1	1610	Jelle	Geertszn.			Beintemahuis	Fedke	Lieuwesdr.			Staniehuis	
172	o	X	22	8	1629	Jelle	Gerrijts				Hiltie	Eijes			Dokkum	hij geb. te Bergum, zij te Anjum
172	o	X	24	10	1645	Jelle	Haijes			Hantum	Antie	Ubles			Dokkum	
172	o	X	22	11	1634	Jelle	Jacobs			Dokkum	Idtie	Johannis			Dokkum	
173	3	X	22	6	1649	Jelle	Jelles		Coopman	Dokkum	Gatske	Sibbeles		Rispens		zij geb. te Oosterend
171	o	X	7	4	1621	Jelle	Claeses			Trijnwouden	Antie	Doedesdr.			Trijnwouden	hij afkomstig van Dokkum
173	o	X	2	4	1659	Jelle	Martens			Dokkum	Wijtscke	Roeleffs				hij mr. schoenmaker
171	o	X	28	3	1612	Jelle	Pijterszn.			Dokkum	Marij	Pijtersdr.				
171	o	X	18	3	1618	Jelle	Poppes			Dokkum	Trijn	Jansdr.			Dokkum	hij postulant v.d. gerechte,afkomstig van Bolsward
171	o	X	24	7	1613	Jelle	Siuerdt				Aelcke	Sijds				
171	o	X	11	2	1615	Jelle	Siuerdts			Weidum	Aeuck	Doeckesdr.			Betterwird	
173	o	X	22	5	1656	Jelle	Taebes			Anjum	griettie	Douues			Paessens	
171	o	X	17	8	1623	Jelmer	Douwes			Dokkum	Hylck	Foppes			Dokkum	hij smids gezel
171	o	X	28	2	1624	Jelmer	Jacobs			Dokkum	Lijsbet	Jacobs			Dokkum	
172	o	X	10	6	1646	Jelmer	Luitiens			Dokkum	Maijcke	Delis			Trijnwouden	
173	o	X	29	1	1653	Jelmer	Luijtiens				Maijcke	Harmens			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	15	2	1607	Jelmer	Mients			Triemen	Griet	Pytersdr.			Dokkum	
173	o	X	28	4	1660	Jelmer	Pieters			Dokkum	Antie	Jans			Boertange	
173	o	X	26	1	1651	Jelmer	Waatses	van	Sioerda	Dokkum	Auckien			Crabs	Ee	
173	o	X	21	7	1655	Jelmer	Watses			Dokkum	Tietscke	Liuues				
180	x	X	24	12	1624	Jeltse	Andries			Dokkum	Bauck	Gerytsdr.			Dokkum	zij afkomstig van Ferwerd ?
171	x	X	24	12	1624	Jeltse	Andries			Dokkum	Bauck	Gerytsdr.			Dokkum	zij afkomstig van Ferwerd ?
172	o	X	6	1	1638	Jeltse	Bartels			Rijpen	Belij	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	23	4	1659	Jelte	Douwes			Dokkum	Saepcke	Michels			Dokkum	hij mr. steenhouwer
172	o	X	28	11	1640	Jelte	Jans				Itien	Lubberts				hij geb. te Dokkum en stoeldraaier, zij geb. te Fr
172	o	X	3	1	1646	Jelte	Gosses			Leeuwarden	Botie	Watses				
173	o	X	10	11	1655	Jelte	Gosses				Eelckien	Douues				hij geb. te Leeuwarden, zij te Reitsum
171	o	X	15	8	1617	Jelte	Jans			Dokkum	Doed	Tiaerdtdr.				
172	o	X	19	5	1633	Jelte	Johannes			Dokkum	Trijntie	Douues			Dokkum	hij scheepstimmerman
173	o	X	10	3	1655	Jelte	Sipckes			Blija	Trijntie	Jans			Dokkum	
171	o	X	18	7	1612	Jentse	Romckeszn.				Eelck	Pietersdr.				
171	o	X	21	1	1620	Jeronimus			Ubbema	Ee	Edke			Hannia	Dokkum	
171	o	X	4	2	1626	Hieronimus	Cornelis			Dokkum	Belytie	Jacobs	van der	Knas	Hoorn	
173	o	X	6	4	1654	Jeronimus	Thomas		Crab	Ee	Rempck	Watses		Soorda	Dokkum	
173	o	X	13	10	1654	Jetse	Dircks			Harlingen	Wijtscke	Jans			Dokkum	
173	o	X	9	6	1655	Jetse	Dircks			Harlingen	Bauckien	Jans				
173	o	X	17	11	1655	Jetse	Dircks			Harlingen	Pijtie	Pijters				
172	o	X	17	5	1639	Jildert	Bouts			Dokkum	Trijn	Jans			Wartena	
172	o	X	21	6	1634	Ille			Rengers	Tzummarum	Engel	Hendrix				hij soldaat
171	o	X	17	9	1608	Gilis	Sierdts				Barbara			Lyffart		
171	o	X	15	5	1618	Jillius			Petri	Dokkum	Martien	Hendrix			Augustinusga	hij schilderaer
172	o	X	21	11	1633	Jelt			Eysma	Driesum	Rieme	Elings			Dokkum	
172	o	X	5	9	1635	Jil	Baltes			Dokkum	Tettie	Michgiels			Dokkum	
171	o	X	16	2	1622	Jildt	Fransen				Bauck	Nanningsdr.				hij bakkers gezel
172	o	X	2	1	1646	Jilt	Fransis			Dokkum	Trijntie	....				hij bakker
173	o	X	2	6	1647	Jilt	Franses			Dokkum	Bauckie	Gerrijts			Westergeest	
171	o	X	19	12	1622	Jelt	Romckes			Dokkum	Lieuck	Andriesdr.			Dokkum	
171	o	X	1	2	1608	Jochum			Heupt	Rees	Teun	Sijbedr.				hij soldaat
172	o	X	1	12	1640	Jochem			Panser	Leeuwarden	Saercke	Jans		Groenewout		hij schildenaer
171	o	X	23	11	1622	Jochum			Rannenborgh		Taab	Hendrixdr.			Dokkum	hij korporaal
172	o	X	8	11	1644	Jochum			Sterck		Magdalena	Hendricks			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	22	1	1653	Jochum	Dircks				Lijsbeth	Seijnes			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	15	4	1637	Jochum	Hendricks			Dokkum	Elscke	Hanses			Dokkum	hij adelborst
172	o	X	18	3	1638	Jochum	Hendricks			Dokkum	Geeltie	Jans			Dokkum	hij schuiteniers knecht
173	o	X	13	2	1647	Jochum	Hendricks			Dokkum	Tijtie	Jilts			Dokkum	
173	o	X	8	1	1659	Jochum	Hendrix			Dokkum	Antie	Taeckes			Oosterbierum	
171	o	X	2	8	1617	Jochum	Hennincks			Werben	Barbar	Hansis				hij soldaat
172	o	X	27	11	1630	Jochum	Jans			Dokkum	Japke	Tiaerds			Dokkum	
172	o	X	10	9	1636	Jochum	Jans			Dokkum	Aeltie	Reurdts			Dokkum	
171	o	X	16	7	1613	Jochum	Jetses			Schiermonnik	Atke	Eblesdr.			Dokkum	
172	o	X	16	5	1640	Jochum	Joostes			Rinsumageest	Antie	Gaitses			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	20	2	1614	Jochum	Jouckes			Holwerd	Anne	Alberts			Emden	
171	o	X	15	2	1617	Jochum	Minnes				Hillegont	Jans				hij schuitemakers gezel
171	o	X	13	11	1624	Jodocus			Reddingius	Oostermeer	Sycke	Wybedr.				hij predikant
171	o	X	7	4	1613	Juicke	Gerrijts			Dantumawoude	Meinu	Jans				
172	o	X	10	12	1636	Joecke	Hessels			Dokkum	Trijntie	Douues			Dokkum	Hiltie Lipckes verspert de proclamatien wegens aan
172	o	X	19	2	1631	Jucke	Jans			Dokkum	Gerlant	Juckes			Dokkum	
172	o	X	14	9	1644	Jucke	Sippes			Kollum	Griet	Fockes			Dokkum	
172	o	X	4	10	1646	Juucke	Sippes			Kollum	Lijsbet	Minnes			Dokkum	
173	o	X	22	3	1657	Jucke	Sippes				Renck	Jacobs			Ee	hij geb. te Kollum
173	o	X	23	11	1650	Johannes		van	Ammema		Anna			Huber		hij vaandrig
172	o	X	22	9	1644	Johannis			Badel	Quedelenburg	Antie			Wessell	Dokkum	
180	x	X	15	2	1655	Johannes			Banier	Oosterend	Emcke	Dircks			Dokkum	hij wonend op Donia
173	x	X	15	2	1655	Johannes			Banier	Oosterend	Emcke	Dircks			Dokkum	hij wonend op Donia
172	o	X	24	6	1637	Johannis			Bruynsvelt	Leeuwarden	Antie	Gerrijts			Dokkum	hij dominee te Waaksens
180	x	X	8	1	1640	Johannes			Eelckema		Marija		van	Tyboudts		hij mr.
172	x	X	8	1	1640	Johannes			Eelckema		Marija		van	Tyboudts		hij mr.
171	o	X	1	5	1613	Johannis			Veltriel		Barber	Douwedr.				hij dr.
171	o	X	8	7	1609	Johan			Vleugel		Teube	Willems				hij soldaat
171	o	X	1	4	1609	Johan			Fleucke		Jell	Harmensdr.				hij soldaat
171	o	X	12	3	1626	Johannes			Gerardi	Dokkum	Aaltie			Schulenborch	Groningen	hij dominee
171	o	X	21	6	1651	Johannes			Gerhardi	Dokkum	Aaltie			Geldrop	Leeuwarden	hij dominee
173	o	X	19	1	1651	Johannes			Jansoonius	Leeuwarden	Ytie	Pieters		Loomers	Dokkum	hij medicus
171	o	X	16	12	1615	Johan			Jongbloet	Minden	Imck	Broers				hij soldaat
173	o	X	22	9	1650	Johannes		van der	Malen	Dokkum	Trijntie	Hendricks			Dokkum	hij burger hopman
173	o	X	28	7	1655	Johannes		van der	Maelen	Dokkum	Lijsbetie	Folckerts			Kollum	hij medicus en burgerhopman buiten Dokkum
173	o	X	19	7	1651	Johannes			Nicolai	Rinsumageest	Bauckien	Eelckes			Amsterdam	hij brouwer te Dokkum, zij afkomstig van Leeuwarde
171	o	X	4	11	1625	Johannes			Redders	St. Anna Par	Jouck	Optsdr.			Dokkum	
173	o	X	21	9	1626	Johannes			Rodringenus	Dokkum	Tiesk	Sytses			Dokkum	hij geb. te Hoorn
173	o	X	7	11	1657	Johannes			Strangerus	Dokkum	Imckie	Brants			Dokkum	
173	o	X	31	12	1653	Johannes		van	Tuijnen	Dokkum	Jacopien	Egberts			Metslawier	hij theologies student, zij wonend op Fridshuis
173	o	X	14	6	1656	Johannes		van	Tuijnen	Dokkum	Auckien	Gerbens			Beetsterzwaa	
171	o	X	12	11	1625	Johannes			Walrich		Sioerdtie			Aetsma	Dokkum	hij secretaris van Workum
173	o	X	18	8	1649	Johan			Wittenstieij	den Briel	Grietie			Gauma		
172	o	X	15	2	1642	Johannis	Arriens			Dokkum	Judit	Gerrijts			Aernhem	
173	o	X	28	8	1658	Joannes	Auckes				Doetie	Minnes			Dokkum	hij geb. te Nes
171	o	X	16	2	1622	Johannes	Buwes			Anjum	Eelck	Jellesdr.			Dokkum	
171	o	X	10	11	1627	Johannes	Buwes			Anjum	Griet	Jetsesdr.				
171	o	X	16	10	1612	Johannes	Douweszn.				Jel	Fransdr.				
172	o	X	26	1	1639	Johannes	Douues			Dokkum	Martie	Reijners			Munnikezijl	hij scheepstimmerman
172	o	X	15	2	1632	Johannes	Eelckes			Dokkum	Siouck	Keijmpes			Holwerd	hij verver
173	o	X	8	10	1653	Johannes	Eijntes			Dokkum	Nieske	Riencks			Bolsward	
172	o	X	9	7	1642	Johannis	Engberts			Kollum	Jamcke	Ubles			Dokkum	
172	o	X	18	2	1632	Johannes	Freerx			Dokkum	Trijntie	Saekedr			Dokkum	
172	o	X	2	2	1633	Johannes	Gabes				Doetie	Douues				hij geb. Kollum, zij geb. Morra
171	o	X	15	4	1627	Johannes	Gercksz.			Dokkum	Anne	Douwes			Dokkum	hij oud burgemeester
173	o	X	21	4	1649	Johannes	Gerckes			Dokkum	Tijtie	Tiaardts				hij oud burgemeester en medevroedschap
173	o	X	12	5	1655	Johannes	Gerloffs			Dokkum	Geertie	Pijters			Dokkum	
173	o	X	28	1	1659	Johannes	Gerlofs			Dokkum	Grietie	Arriens			Dokkum	
172	o	X	27	11	1633	Johannes	Gerrijts			Dokkum	Lijsbeth	Doeckes			Oosterend	
171	o	X	11	2	1615	Johannes	Gosseszn.			Leeuwarden	Franske	Cornelisdr.			Dokkum	hij burger te leeuwarden
171	o	X	19	3	1625	Johannes	Harmens			Altenae[bij	Tryntie	Aebedr.			Dokkum	
171	o	X	15	4	1626	Johannes	Harmens			Wetsens	Sari	Levinusdr.			Dokkum	hij schoolmeester
172	o	X	30	5	1635	Johannes	Hoithes			Dokkum	Rienck	Benedictus			Aengium	
172	o	X	15	8	1646	Johannes	Hoijtes			Dokkum	Jancke	Reijners			Dokkum	
173	o	X	18	4	1647	Johannes	Isacks			Dokkum	Aeltie	Jans			Leuwarden	
171	o	X	20	3	1607	Johannes	Jansen			Saxumburen	Pytrick	Wijgersdr.			Driesum	
180	x	X	15	2	1622	Johannes	Jansen			Harlingen	Grietke	Egesdr.			Dokkum	hij koopman en burger van Harlingen
171	x	X	15	2	1622	Johannes	Jansen			Harlingen	Grietke	Egesdr.			Dokkum	hij koopman en burger van Harlingen
173	o	X	12	7	1556	Johannes	Jans			Dokkum	Tiamcke	Sioerdts		Lenningh	Dokkum	
171	o	X	20	5	1615	Johan	Jaspers			Osenbrugge	Tryn	Jacobsdr.				hij soldaat
173	o	X	27	11	1647	Johannes	Jelles			Dokkum	Dirtsen	Alberts			Ee	
172	o	X	2	3	1633	Johannes	Jillerts				Eelck	Jelles				hij geb. te Ternaard, zij te Wierum
172	o	X	13	7	1639	Johannes	Jilts			Dokkum	Saeck	Eelkes			Dokkum	hij houtzager
173	o	X	30	12	1654	Johannes	Juckes			Dokkum	Antie	Everts				zij geb. te Boertange
173	o	X	17	1	1658	Joannes	Juickes			Dokkum	Antie	Clases			Dokkum	
171	o	X	4	1	1606	Johannes	Johannisz.			Dokkum	Jaei	Lijuwesdr.				
171	o	X	26	8	1609	Johan	Joost				Anke	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	23	5	1625	Johannes	Clases			Dokkum	Anne	Juickesdr.			Dokkum	
172	o	X	26	2	1638	J0ohannis	Claesis				Auck	Eedes			Tiannaerd	hij geb. te Dokkum
172	o	X	28	7	1644	Johan	Claesses			Dokkum	Maertie	Claesses			Dongjum	
172	o	X	24	8	1644	Johannis	Claessen		Walwijck	Dokkum	Sike	Lennaerts			Leeuwarden	hij brouwer
172	o	X	29	11	1633	Johannes	Coerts			Dokkum	Trijntie	Dirx			Rinsumageest	
171	o	X	25	2	1628	Johannes	Liewuwesz.			Oostrum	Wilsck	Harmensdr.			Oostrum	
172	3	X	20	3	1640	Johannes	Lieuues			Dokkum	Antie	Jeppes			Dokkum	hij mr. snijder
173	3	X	13	5	1648	Johannes	Martens			Dokkum	Elscke	Saeckes			Garijp	hij mr. blokmaker
173	3	X	23	7	1659	Joannes	Martens			Dokkum	Grietie	Jans				hij wieldraaier
171	3	X	24	2	1627	Johannes	Oenesz.			Dokkum	Tycke	Harmens			Dokkum	
172	3	X	3	7	1641	Johannis	Oenes			Dokkum	Foockeltie	Bouues			Dokkum	hij koopman
173	3	X	15	2	1651	Johannes	Oenes			Dokkum	Antie	Joostes			Leeuwarden	
171	3	X	16	4	1605	Johannes	Pijters			Franeker	Sijlij	Fockes			Dokkum	
171	3	X	29	1	1619	Johannes	Pieters			Dokkum	Geeltie	Eelckedr.			Franeker	
173	3	X	26	3	1653	Johannes	Pijters		Oosterlingh	Boetsbach[Ob	Hendrickie	Abrahams			Dokkum	
171	3	X	6	2	1625	Johannes	Rienckszn.			Dokkum	Trijntie	Jansdr.			Stiens	hij schipper op Leeuwarden
171	3	X	5	4	1623	Johannes	Rommerts			Dokkum	Bauck	Jansdr.			Dokkum	
172	3	X		7	1632	Johannes	Sijbbes		Smit	Dokkum	Jaejcke	Tomes			Dokkum	hij geb. te Blija, zij te Kollum
172	3	X	11	5	1639	Johannes	Sijbes			Dokkum	Id	Claeses			Dokkum	
173	3	X	24	5	1651	Johannes	Sijbes			Dokkum	His	Jans			Dokkum	hij voerman
171	3	X	11	2	1619	Johannes	Siercksz.			Spannum	Sibbel	Johannesdr.			Bornwerderzi	
172	3	X	13	11	1630	Johannes	Siercks			Dokkum	Neel	Jelgers			Dokkum	hij wonend op `t Tichelwerk, buiten Dokkum
171	3	X	18	5	1615	Johannes	Teunis			Cornjum	Wyts	Atedr.				hij timmermans gezel
171	3	X	27	2	1619	Johannes	Thomas			Dokkum	Ydke	Fransedr.			Dokkum	
180	x	X	30	3	1623	Johannes	Thomaszn.			Dokkum	Lijsbeth	Carelsdr.			Dokkum	
171	x	X	30	3	1623	Johannes	Thomaszn.			Dokkum	Lijsbeth	Carelsdr.			Dokkum	
172	o	X	25	5	1633	Johannes	Willems		Lentemans	Dokkum	Antie	Sjoerts			Heerenveen	
173	o	X	6	12	1656	Johannes	Willems			Dokkum	Aeltie	Taeckes			Dokkum	
173	o	X	9	4	1653	Johannes Geo			Fivolant	Franeker	Geertie	Luijtiens			Dokkum	hij student theologie stuijdiosus a.d. school v. F
172	o	X	7	5	1631	Johannis Cir			Drogenham	Dokkum	Pietrick	Doededr.			Oenkerk	hij procureur postulant
173	o	X	22	5	1658	Joost			Beeckman		Maijcke	Yelts			Dokkum	hij soldaat en geb. te Nieuwe Schans
173	o	X	30	10	1647	Joost			Houert		Aeffcke	Jans			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	10	6	1654	Joost			Jongbloed	Jeuningh	Sara	Berens				hij soldaat
171	o	X	27	6	1607	Joost		van	Querum		Fed	Jopsdr.				hij soldaat
172	o	X	8	1	1632	Joost			Rennius	Leermens[Gr]	Antie	Hendricks				zij geb. te Dokkum
171	o	X	21	3	1607	Joost	Dedericks			Spannenberch	Eelck	Claesdr.				hij soldaat
171	o	X	22	3	1627	Joost	Harmens			Damwoude	Antie	Willemsdr.			Niawier	
172	o	X	29	10	1642	Joost			Hartoch	Bilevelt	Antie	Habses			Lingen	hij soldaat
172	o	X	6	8	1631	Joost	Jurriens			Dokkum	Jetske	Sijdses			Dokkum	zij afkomstig van Janum
173	o	X	31	3	1655	Joost	Jurriens			Coevorden	Trijntie	Jans			Groningen	
173	o	X	28	4	1655	Joost	Claesses			Veldhuizen	Magdaleen	Jans	van	Meurs		hij soldaat
171	o	X	22	8	1618	Joost	Liewes			Metslawier	Maycke	Jans				
171	o	X	10	3	1627	Joost	Liuwes			Dokkum	Jurien	Pietersdr.			Ee	hij cramer
172	o	X	7	12	1639	Joost	Tiallings				Mijntie	Harckes				hij soldaat
173	o	X	12	5	1650	Joost	Tiallings				Betske	Romckes				hij sergeant, zij geb. te Veenwouden
173	o	X	14	8	1647	Joris	Janssis			Dokkum	Hiltie	Abis			Dokkum	
172	o	X	1	3	1634	Jorrijt	Teedes				Doije	Thijsdr.			Dokkum	hij geb. te Leuerden [?]
172	o	X	9	9	1637	Jorit	Tiebbes			Anjum	Grietie	Aebes			Dokkum	
173	o	X	16	11	1649	Josep	Arents			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	
171	o	X	14	3	1618	Joucke	Halbesz.			Lippenhuizen	Anne	Teijedr.			Dokkum	
172	o	X	9	2	1633	Joucke	Hiddes			de Ouwezijl	Trijn	Etes			Dokkum	
171	o	X	30	11	1616	Joucke	Jacobs			Bergum	Geert	Pijtersdr.				
173	o	X	29	3	1656	Joucke	Claessen			Joure	Stijntie	Wilbrandts			Dokkum	
171	o	X	17	2	1621	Juw	Bartels			Leeuwarden	Magdalena	Luitiendr.			Dokkum	
171	o	X	5	4	1605	Ju	Bernardusz.			Augustinusga	Saeck	Jans			Dokkum	
171	o	X	3	3	1607	Jou	Gerrijtsz.				Imck	Jellisdr.				
171	o	X	23	9	1626	Jou	Gerritsz.			Dokkum	Reinu	Minnes			Dokkum	hij schipper op Leeuwarden en burger van Dokkum
171	o	X	17	8	1627	Jou	Huberts			Dokkum	Lijsbet	Meinertsdr.			Dokkum	hij geb. in `t land van Gulyck, knecht van beroep
171	o	X	10	5	1617	Jouwert	Utses			Akkerwoude	Aelcke	Pijtersdr.				
193	x	Dokk	19	10	1660	Jurrien			Boen		Aeltie	Leennaerts			Tecklenburgh	hij soldaat en geb. te Minnen
173	x	Dokk	19	10	1660	Jurrien			Boen		Aeltie	Leennaerts			Tecklenburgh	hij soldaat en geb. te Minnen
172	o	X	30	5	1629	Jurien			Gakenholt	Harlingen	Beijts	Gatses			Dokkum	
171	o	X	10	10	1607	Jurien			Haenhorst		Aelcke	Cornelisdr.				hij soldaat
171	o	X	13	3	1607	Jurien			Cruse		Hendrickien	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	19	9	1607	Jurien			Meyer		Feyck	Jochumsdr.				hij soldaat
171	o	X	2	12	1620	Jurrien			Meyer	Dokkum	Aeltie	Sieurdtsdr.			Dokkum	hij mr. metselaar en afk. v. Buchenberch, zij afk.
171	o	X	24	12	1606	Jurien			Treurniet	v.d.Vecht	Deine	Rijcksdr.				hij soldaat
171	o	X	22	4	1609	Jurien		van	Warendorp		Anne	Dircks				hij soldaat
172	o	X	19	11	1642	Jurgien			Wulffs		Dirckie	Jacobs			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	26	11	1642	Jurrien	Andries			Dokkum	Aets	Geltedr.			Dokkum	
171	o	X	4	10	1623	Jurrien			Baate	Minnen	Jantien	Feickedr.				hij soldaat
171	o	X	11	3	1606	Jurrien	Bauckis				Harmke	Fransesdr.				
171	o	X	9	1	1608	JurriŽn	Bauckes				Griet	Seropsdr.				
172	o	X	27	4	1639	Jurrien	Everts		Roosewinckel		Ulck	Jans			Holwerd	hij soldaat
173	o	X	20	8	1653	Jurrien	Gerrijts			Dokkum	Doetie	Reijners			Dokkum	hij stoeldraaier
173	o	X	22	1	1659	Jurrien	Hanses			Coevorden	Bauck	Sipckes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	15	10	1642	Jurrien	Harmens			Emmercamp	Claeske	Jans		Vinshemius	Dokkum	hij guardiner
171	o	X	5	3	1624	Jurrien	Hendrix			Leeuwarden	Tryntie	Reyns		Hanckema		hij burgemeester en nu mede schepen te Leeuwarden
173	o	X	20	3	1658	Jurrien	Hendrix			Dokkum	Ebeltie	Martens			Dokkum	
171	o	X	25	3	1609	Jurien	Janssen				Tall	Wigbolts				
172	o	X	16	1	1636	Juryen	Jans		Groenewold	Dokkum	Aeltie	Ritskes	van	Sioerda	Dokkum	hij kapitein admiraliteit
172	o	X	12	12	1640	Jurien	Jansen			Osenbruge	Martien	Martens				hij soldaat
172	o	X	15	10	1642	Jurrien	Jansen	van der	Witlaeg		Meijnu	Sioerts			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	23	10	1647	Jurrien	Jans			Schaelen	Stijntie	Egberts			Tolbert	hij soldaat
173	o	X	18	3	1654	Jurrien	Janssen			Oosenbrugh	Trijntie	Abis			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	9	6	1655	Jurrien	Janssis			Almelo	Warije	Jacobs				zij geb. te Dokkum
171	o	X	25	5	1611	Jurien	Jochums				Trijn	Bouts			Hantum	
173	o	X	6	9	1656	Jurrien	Christiaens			Dokkum	Antie	Willems			Dokkum	
173	o	X	4	6	1659	Jurrien	Lodewijcks			Dokkum	Janneke	Reiners			Sneek	
171	o	X	30	7	1625	Jurrien	Mathijssen			Dokkum	Geert	Emesdr.			Dokkum	
173	o	X	9	5	1657	Jurrien	Sweerts				Griet	Pijters			Dokkum	hij geb. te Kollum
171	o	X	2	2	1608	Juriaen	Wolter				Fenne	Lubbertsdr.				hij soldaat
172	o	X	8	10	1634	Carel			Heixan	Dokkum	Siouckjen			Vallinc	Dokkum	hij adelborst
173	o	X	27	11	1647	Carel	Jacobs			Huizen	Claescke	Pieters			Vierhuizen	
171	o	X	31	12	1608	Carsten			Beker		Jantien	Jans				hij soldaat
171	o	X	31	10	1607	Carst			Netelijn		Teets	Sijmensdr.				hij soldaat
172	o	X	4	1	1634	Carst	Jansen				Maej	Jijlts				beide geb. te Dokkum
173	o	X	7	4	1660	Carst	Jansen				Grietie	Mients				hij geb. te Buitenpost
172	o	X	5	7	1638	Carst	Carstes			Dokkum	Riempke	Hoties			Sneek	hij pottebakker
173	o	X	26	6	1654	Caert	Caerts			Fleck v. Lij	Jamcke	Jansen				hij soldaat , zij geb. te Dokkum
172	o	X	1	10	1642	Karst	Lourens			Oldeberkoop	Griet	Reijners			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	3	11	1610	Caspar			Beusel		Atke	Johannesdr.				hij soldaat
171	o	X	29	3	1617	Caspar			Blanck	Brunswijk	Saep	Sijdsdr.				hij soldaat
171	o	X	14	3	1607	Casper			Bleeckenrood		Sijdts	Teeckesdr.				hij soldaat
171	o	X	14	1	1609	Casper			Frenckelaer		Aenck	Saskersdr.				hij soldaat
173	o	X	10	3	1660	Casper	Hansen		Pootlets		Folcku	Harijts			Bergum	hij matroos
172	o	X	5	3	1642	Casper	Jansis			Dokkum	Fenne	Fockes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	5	2	1647	Casper	Jans			Groenenbergh	Trijntie	Andris			Dokkum	hij soldaat
193	x	Dokk	29	11	1660	Caspar	Willems				Barber	Jans			Dokkum	hij adelborst
173	x	Dokk	29	11	1660	Caspar	Willems				Barber	Jans			Dokkum	hij adelborst
172	o	X	21	2	1635	Casse	Dircks			Oldenborg	Lisbet	Ebes			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	13	9	1609	Keimpe	Aenckszn.			Leeuwarden	Neel	Thaedtsdr.			Ternaard	
171	o	X	5	7	1626	Keimpe	Auckesz.			Dokkum	Hets	Fockesdr.			Dokkum	
171	o	X	10	6	1609	Keimpe	Engbertszn.				Fij	Sijbesdr.				
171	o	X	17	4	1610	Keimpe	Feddes				Griet	Teunisdr.				
172	o	X	12	5	1638	Keimpe	Heerckes			Tianaard	Lijsbet	Jans			Wirdum	
171	o	X	18	6	1608	Keimpe	Keimpeszn.			Betterwird	Lijsbet	Jansdr.				
171	o	X	17	9	1622	Keimpe	Keimpes			Dokkum	Hil	Eelckesdr.			Dokkum	hij bakker
172	o	X	22	11	1628	Keijmpe	Piters			Dokkum	Sijts	Minnes			Dokkum	
171	o	X	20	1	1627	Keimpe	Romckesz.			Dokkum	Aelcke	Sioertsdr.			Dokkum	zij afkomstig van Ee
171	o	X	28	3	1608	Keipe	Sijtses			Ternaard	Romck	Bernarddr.			Merum [?]	Merum=Marum ?
171	o	X	15	5	1622	Keimpe	Sipkes				Jiesck	Abbedr.			Wommels	hij schipper
171	o	X	29	10	1626	Keimpe	Sipkes			Dokkum	Trijn	Hillesdr.			Dokkum	hij veerschipper op Leeuwarden
171	o	X	28	4	1616	Keimpe	Uwezn.			Gerkeskloost	Diu	Douwedr.				
173	o	X	20	5	1648	Keimpe	Wijtses			Dokkum	Trijntie	Jans		Hillema		hij mr. glasschriever
173	o	X	24	12	1658	Claes			Ackerman		Marija	Pieters			Dokkum	hij geb. te Leeuwarden
171	o	X	17	2	1610	Claes			Hovewae		Sijts	Henricksdr.				hij soldaat
171	o	X	17	1	1618	Claes			Noer	Holsten	Aeltie Sybe	Douwes			Bergum	hij soldaat van `t landt
173	o	X	28	10	1653	Claes			Schuijrbach		Trijntie	Freercks			Leeuwarden	hij sergeant
171	o	X	8	9	1610	Claes			Tode	Lubeck	Trijn	Johannesdr.				
173	o	X	29	5	1652	Claes	Abrahams			Dokkum	Dieucke	Fockes			Leeuwarden	
171	o	X	2	1	1619	Claes	Albertsz.			Dokkum	Griet	Jansdr.				hij kistemakers gezel
173	o	X	31	10	1658	Claes	Alberts		Wiltinga		Maijcke	Michels				
171	o	X	27	3	1624	Claes	Annes			Dokkum	Pleu	Hantiedr.			Dokkum	
172	o	X	7	5	1631	Claes	Battes				Claeske	Joostes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	22	12	1649	Claes	Bockes			Bolsward	Auckien	Jans		Piters	Leek	
172	o	X	4	2	1637	Claes	Bonnes			Dokkum	Maeijke	Popckes			Dokkum	
172	o	X	9	11	1639	Claes	Bonnes			Dokkum	Elske	Jochums			Dokkum	
173	o	X	27	3	1658	Claes	Damus			Hallum	Tietske	Martens			Hantum	
171	o	X	13	1	1610	Claes	Dirckszn.				Antke	Aensdr.				
171	o	X	8	3	1628	Claes	Dirckx			Dokkum	Iedts	Sijdsdr.			Dokkum	
172	o	X	29	5	1637	Claes	Dircks			Dokkum	Grietje	Reijners			Dokkum	hij molenaar
172	o	X	12	11	1637	Claes	Douwes			Dokkum	Aegt	Sipckes			Oostrum	hij voerman
172	o	X	5	4	1645	Claes	Douues			Brantgum	Trijntie	Franses			Dokkum	
173	o	X	18	9	1658	Claes	Douues				Trijntie	Ides				hij timmermans gezel. Protest door Tiets Claesdr.,
172	o	X	26	3	1645	Claes	Eelckes			Spriens	Claescke	Jaspers		Gerroltsma	Dokkum	
172	o	X	2	11	1639	Claes	Egberts			Dokkum	Antie	Jans			Dokkum	hij molenaar
172	o	X	2	4	1642	Claes	Egberts				Tzial	Diollems				hij molenaar
171	o	X	2	1	1619	Claes	Frans			Dokkum	Ryuts	Gerijtsdr.			Dokkum	hij schipper en burger te Dokkum
171	o	X	4	1	1623	Claes	Frensen			Dokkum	Geeske	Jansdr.			Joure [?]	misschien Hiaure?, hij schipper
171	o	X	20	1	1627	Claes	Fransen			Dokkum	Grietie	Claesedr.			Dokkum	
171	o	X	22	1	1620	Claes	Gabeszn.			Dokkum	Wijts	Sioerdtsdr.			Ee	
171	o	X	14	7	1621	Claes	Geerts			Dokkum	Aet	Douwesdr.			Dokkum	hij snijder
171	o	X	14	2	1625	Claes	Geerts			Harlingen	Grietie	Fockesdr.			Dokkum	
171	o	X	27	5	1626	Claes	Gerritsz.				Antie	Jansdr.				hij geb. op Keererbuiren. Sybe Gerrits verspiert.
172	o	X	20	8	1631	Claes	Gerrijts			Dokkum	Albertie	Wopkes			Leeuwarden	hij geb. te de Leye.
172	o	X	17	1	1635	Claes	Gerrits		Daman		Marij	Louwerens			Dokkum	hij soldaat en geb. te  Minne
172	o	X	10	6	1637	Claes	Gerrijts	van der	Leij		Doetie	Jans			Ferwerd	
172	o	X	5	4	1645	Claes	Gerrijts			Dokkum	Jouck	Saekes			Ternaard	
171	o	X	23	1	1619	Claes	Gijsberts			Dokkum	Rints	Heynedr.			Dokkum	hij breyder
172	o	X	20	6	1632	Claes	Gjelts			Sibrandahuis	Tryntie	Sjoerts			Dokkum	
173	o	X	4	10	1649	Claes	Goitiens			Kollum	Sijtie	Johannis			Dokkum	
172	o	X	4	5	1645	Claes	Goskes			Leek	Martie	Hiddes			Oostrum	
172	o	X	24	9	1642	Claes	Goosens				Eeske	Wijbes			Rinsumageest	hij geb. te Leeuwarden
172	o	X	14	12	1644	Claes	Gosses			Dokkum	Hitltie	Sipckes			Dokkum	
171	o	X	5	5	1621	Claes	Harkes			Oostrum	Eeds	Aetsdr.			Dokkum	
173	o	X	1	7	1654	Claes	Harckes			Dokkum	Auck	Janties				hij lakenbreider, zij geb. te Marren bij Dokkum
171	o	X	1	11	1615	Claes	Harmens			Amsterdam	Eelck	Pieters			Dokkum	hij metselaars gezel
172	o	X	13	2	1635	Claes	Harmens				Dirckien	Andries				hij geb. te Kollum
172	o	X	16	3	1638	Claes	Harmens			Dokkum	Tiets	Claeses			Nes	hij schipper
171	o	X	24	12	1616	Claes	Henricks				Doed	Jacledr.				hij kapitein van een schippe van oorloch
180	x	X	1	12	1622	Claes	Hendricks			Dokkum	Geesken		van	Oosten	Dokkum	zij Geesken of Geertie
171	x	X	1	12	1622	Claes	Hendricks			Dokkum	Geesken		van	Oosten	Dokkum	zij Geesken of Geertie
171	o	X	27	12	1623	Claes	Hendricks			Dokkum	Griet	Johannesdr.			Dokkum	hij luitenant v.e. oorlogschip
172	o	X	17	12	1632	Claes	Hendrix			Sticht v. Mi	Diuwer	Claeses			Bourumeland	hij soldaat
171	o	X	21	12	1616	Claes	Heres				Baef	Yffsdr.				hij bootsgezel
172	o	X	7	3	1635	Claes	Heres		Stuiverman	Dokkum	Trijntie	Bouts			Dokkum	hij stuurman
172	o	X	20	10	1632	Claes	Hobbes			Dokkum	Tiets	Eijlarts			Idskenhuisen	
172	o	X	13	1	1642	Claes	Idzaerts			Wirdum	Trijntie	Feyckes			Dokkum	
171	o	X	12	11	1625	Claes	Ieppes			Dokkum	Beerntie	Beerntiesdr.			Dokkum	hij wieldraaier
172	o	X	22	8	1634	Claes	Ippes				Itie	Iuts			Sneek	hij geb. te Beetgum
171	o	X	16	12	1605	Claes	Jacobsz.			onder Dokkum	Jelck	Jelckedr.				
171	o	X	1	4	1626	Claes	Jacobs			Dokkum	Hijlck	Johannes			Dokkum	hij kistemaker
172	o	X	23	1	1630	Claes	Jacobs			Dokkum	Riemke	Egberts			Dokkum	
172	o	X	24	11	1632	Claes	Jacobs			Grijpskerk	Jantien	Zacharias			Ferwerd	
172	o	X	24	12	1641	Claes	Jacobs			Saaksum	Antie	Jans			Dokkum	
173	o	X	5	11	1653	Claes	Jacobs			Dokkum	Richtien	Buues			Dokkum	hij schipper
171	o	X	19	9	1607	Claes	Janszn.			Buitenpost	Rins	Jansdr.				hij soldaat
172	o	X	28	3	1629	Claes	Janses			Dokkum	Sijts	Douwes			Dokkum	
172	o	X	29	1	1630	Claes	Jans			Niawier	Wijtske	Jans			Dokkum	
172	o	X	27	12	1634	Claes	Jansen				Antie	Swetses				hij geb. te Dokkum, zij te Kollum
172	o	X	1	10	1636	Claes	Jans			Dokkum	Aeltie	Haeies			Nijeuwezijl	
172	o	X	18	8	1638	Claes	Janses			Dokkum	Bauck	Femmes			Dokkum	
172	o	X	12	2	1642	Claes	Jans			Harlingen	Engel	Harmens			Dokkum	
172	o	X	6	7	1644	Claes	Jansz.				Taetske	Freecks				beide geb. te Dokkum
180	x	X	24	2	1646	Claes	Janssen			Betterwird	Bottie	Jans			Dokkum	
172	x	X	24	2	1646	Claes	Janssen			Betterwird	Bottie	Jans			Dokkum	
173	o	X	10	8	1654	Claes	Janssen			Anjum	Meints	Pieters			Bornwirderhu	
173	o	X	20	5	1654	Claes	Jelles				Trijntie	Jans				beide geb te Dokkum,hij mr. wieldraaier
172	o	X	23	3	1633	Claes	Carst				Doed	Sijmens			Pingjum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	23	1	1614	Claes	Claeszn.				Geertie	Cornelis				
171	o	X	11	3	1622	Claes	Clasen			Leeuwarden	Jies	Joudedr.			Dokkum	hij smid
171	o	X	4	3	1623	Claes	Claeses			Raard	Lijsbet	Jelledr.			Dokkum	hij schoolmeester
172	o	X	23	1	1636	Claes	Claesen			Dokkum	Trijntie	Harmens			Dokkum	
172	o	X	26	4	1646	Claes	Claessen			Dokkum	Beitske	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	17	10	1651	Claes	Coerts			Dokkum	Rinske	Sijes			Dokkum	
171	o	X	6	4	1605	Claes	Cornelisz.			Dokkum	Trijn	Gerbensdr.			Dokkum	hij molenaar
172	o	X	25	9	1630	Claes	Cornelis			Weesp	Auck	Thijsdr.			Dokkum	
172	o	X	26	1	1633	Claes	Christoffels			Dokkum	Elske	Hanses			Dokkum	hij mr. timmerman
171	o	X	27	7	1623	Claes	Lieuwes			Harlingen	Wytske	Cornelis				hij afkomstig van Dokkum
172	o	X	29	1	1642	Claes	Lieuwes			Dokkum	Imck	Cornelis				hij bakker
172	o	X	2	12	1641	Claes	Lieuwes			Dokkum	Trijntie	Dircx			Bozum	
180	x	X	3	6	1645	Claes	Lieuues				Jantien	Saeckes				
171	o	X	5	12	1607	Claes	Laurens				Iets	Seyesdr.				
171	o	X	14	4	1610	Claes	Laurens				Fokel	Nienges				hij soldaat
173	o	X	17	1	1658	Claes	Martens		Faber	Jelsum	Siuckie	Poppes			Garijp	
171	o	X	1	9	1605	Claes	Minnes				Trijn	Martensdr.				
171	o	X	3	10	1607	Claes	Minnes				Trijn	Tijsses				
172	o	X	10	2	1638	Claes	Minnes			Dokkum	Rixst	Gauckes			Dokkum	hij mr. snijder
173	o	X	13	6	1651	Claes	Minnes		Crab	Dokkum	Maijcke	Meijnses			Leeuwarden	
171	o	X	31	8	1616	Claes	Upkeszn.				Iesel	Pijtersdr.				hij kleermakers gezel
180	x	X	7	9	1623	Claes	Upkes			Dokkum	Maijcke	Tiaerts			Dokkum	hij snijder
171	x	X	7	9	1623	Claes	Upkes			Dokkum	Maijcke	Tiaerts			Dokkum	hij snijder
173	o	X	16	1	1647	Claes	Upkes				Sitske	Jelles				beide geb. te Dokkum
180	x	X	9	3	1622	Claes	Pijbes			Oudkerk/Oenk	Rins	Pietersdr.			Dokkum	
171	x	X	9	3	1622	Claes	Pijbes			Oudkerk/Oenk	Rins	Pietersdr.			Dokkum	
171	o	X	15	1	1606	Claes	Pijters			Burum	Auck	Douwedr.				
171	o	X	7	11	1626	Claes	Pyterzn.			Marsum	Aeltie	Ouckesdr.			Dokkum	
173	o	X	23	2	1656	Claas	Pijters				Aucke	Tabes			Dokkum	hij geb. te Wouterswoude
173	o	X	18	9	1658	Claes	Pijters			Harlingen	Wijtske	Freerx			Dokkum	
173	o	X	18	9	1658	Claes	Pijtters			Dokkum	Grietie	Martens			Holwerd	hij mr. bakker
171	o	X	7	3	1606	Claes	Rintkes			Leeuwarden	Aeff	Olfertsdr.				
171	o	X	3	7	1608	Claes	Ritskeszn.				Antke	Sijtsesdr.				
171	o	X	23	9	1620	Claes	Ritskeszn.			Dokkum	Antie	Thomasdr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	28	9	1622	Claes	Ritskes			Kampen	Trijn	Jansdr.				hij afkomstig van Dokkum
171	o	X	1	4	1624	Claes	Ritskes			Kollum	Aet	Wytses			Kollum	hij afkomstig van Dokkum
173	o	X	27	8	1659	Claes	Rommerts			Dokkum	Jetscke	Geerts			Anjum	
173	o	X	14	8	1654	Claes	Sents			Munnikezijl	Engelt	Cornelis			Groningen	
171	o	X	29	1	1619	Claes	Sijdszn.			Dokkum	Sieuwtke	Pieters			Dokkum	
172	o	X	31	1	1646	Claes	Sijmens			Dokkum	Antie	Pijters			Dokkum	
171	o	X	14	6	1617	Claes	Sijtzesz.			Dokkum	Miensch	Sijtzesdr.			Dokkum	hij schoenmakers gezel
171	o	X	8	1	1614	Claes	Teyes				Tet	Willems				
173	o	X	20	3	1647	Claes	Teunis			Burum	Gritie	Jacobs			Dokkum	
173	o	X	28	4	1656	Claes	Teunis			St. Anna Par	Aecht	Harmens			Dokkum	
171	o	X	1	12	1610	Claes	Tijmenszn.				Johanne	Hesselsdr.				
172	o	X	1	7	1636	Claes	Tiepckes			Franeker	Aeltie	Luels			Dokkum	
180	x	X	16	9	1639	Claes	Tiepckes			Holwerd	Grietie	Claeses				
172	o	X	27	3	1635	Claes	Wijbes				Griet	Jans			Dokkum	hij geb. te Oosterwierum
171	o	X	7	2	1607	Claes	Wijntses			Holwerd	Gerrytien	Jarichsdr.				
171	o	X	9	2	1614	Claes	Wyntses				Hijlck	Willemsdr.				hij metselaar
173	3	X	22	12	1654	Claes	Wilckens				Margrieta	Janssen				hij adelborst
171	o	X	4	2	1609	Claes	Willemszn.				Trijn	Tyallingsdr				
171	o	X	9	12	1615	Claes	Willems				Aelcke	Feickesdr.				hij schoenmakers gezel
172	o	X	24	2	1646	Claes	Willems			Bergum	Sijtske	Melis			Eernewoude	
173	o	X	22	1	1659	Claes	Willems			Groningen	Lijsbet	Claessen			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	19	6	1658	Koenraet	Lodewijc			Leeuwarden	Gertie	Douwes				zij geb. te Reitsum
172	o	X	4	1	1640	Coert			Brenckman	Groenenburgh	Jetske	Jous			Joure	hij adelborst
172	o	X	12	1	1633	Coert			Fischoof		Grijet	Martens			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	2	3	1615	Coert			Jongbloet		Orsel	Claesdr.				hij soldaat
171	o	X	8	12	1610	Coert			Lange	Baeuck	Dirksdr.					
171	o	X	11	2	1615	Coert			Lommeyer	Minden	Hylck					hij soldaat
171	o	X	31	1	1607	Cuert			Meisner	Neurenberg	Jantien	Gerrijtsdr.			Oostermeer	hij soldaat
172	o	X	7	5	1630	Coert			Pepper		Agniet	Adams			Dokkum	hij adelborst
171	o	X	22	4	1609	Coert			Roseman		Trijn	Gerrijtsdr.				hij soldaat
171	o	X	22	11	1608	Coert			Winckelman		Aelcke	Ewesdr.				hij soldaat
171	o	X	12	12	1607	Cuert	Harmens			Boertiangers	Aeff	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	8	8	1617	Coert	Hendrix			Teckelenburg	Antie	Bockesdr.				hij soldaat
193	x	Dokk	14	10	1660	Coert	Pyters			Dokkum	Geertruyt	Andries				hij soldaat
173	x	Dokk	14	10	1660	Coert	Pyters			Dokkum	Geertruyt	Andries				hij soldaat
171	o	X	24	11	1615	Coert	Wessels			Hoxster	Brecht	Johannesdr				hij soldaat
172	o	X	12	3	1631	Coop	Everts			Dokkum	Nijes	Jans			Dokkum	
172	o	X	16	10	1641	Coop	Ewerts			Dokkum	Riekie	Pieters			Dokkum	
171	o	X	21	12	1616	Cornelius			Vermees		Taetske	Piersdr.				hij advocaat Hof v. Friesland
172	o	X	5	9	1639	Cornelis		van	Heerman		Frouck		van	Gosslinga		hij medeburger [?]
171	o	X	12	1	1621	Cornelis			Luitenbach	Dokkum	Tetie	Jansdr			Dokkum	hij afkomstig van Leeuwarden, zij van Kollum
172	o	X	27	12	1634	Cornelius			Poppii	Dokkum	Maria			Helenii	Groningen	
171	o	X	19	8	1624	Cornelis	Alberts			Dokkum	Nel	Harmensdr.			Dokkum	
180	x	X	29	11	1644	Cornelis	Arriens			Dokkum	Antie	Diorres			Dokkum	zij wonend op de Eewal bij de Claercamperbrugh
172	x	X	29	11	1644	Cornelis	Arriens			Dokkum	Antie	Diorres			Dokkum	zij wonend op de Eewal bij de Claercamperbrugh
173	o	X	19	9	1651	Cornelis	Arriens			Dokkum	Grietie	Foppes			Harlingen	hij koopman
171	o	X	17	3	1612	Cornelis	Egberts				Trijn	Jansdr.				hij pottebacker
172	o	X	1	5	1641	Cornelis	Geerts			Groningen	Taetske	Reiners			Dokkum	
173	o	X	29	8	1651	Cornelis	Gerrijts			Franeker	Romcke	Wijbes			Franeker	
173	o	X	23	1	1647	Cornelis	Heins			Holwerd	Rintske	Pieters			Dokkum	
171	o	X	27	3	1624	Cornelis	Jacobsz.			Hoorn	Anne	Clases			Dokkum	
171	o	X	2	10	1607	Cornelis	Janszn.				Hylck	Wijgersdr.				
171	o	X	15	3	1621	Cornelis	Jansz.			Dokkum	Hil	Montes			Dokkum	hij cramer
171	o	X	28	6	1623	Cornelis	Jansen			Dokkum	Wepck	Harmensdr.			Dokkum	
171	o	X	12	2	1625	Cornelis	Jansz.			Dokkum	Syts	Imisdr.			Dokkum	
172	o	X	5	5	1634	Cornelis	Janses				Siouck	Pouuels			Leeuwarden	hij metselaar
172	o	X	8	3	1632	Cornelus	Jelmers			Dokkum	Jantie	Jans			Anjum	
171	o	X	9	4	1625	Cornelis	Jimckes			Dokkum	Wick	Ottedr.			Dokkum	hij timmermans gezel afkomstig van Kollumerzwaag
171	o	X	12	4	1627	Cornelis	Jetses			Dokkum	Jantie	Jansdr.			Sneek	beide geb. te Sneek
172	o	X	26	6	1629	Cornelis	Jetses			Harlingen	Geertie	Heresdr.			Dokkum	
172	o	X	24	2	1632	Cornelijs	Johannes			Dokkum	Sijke	Karstes			Dokkum	hij kuiper. Huwelijk onder protest van Aeltie Seue
172	o	X	14	11	1640	Cornelis	Johannes				Lijbeth	Pijters			Dokkum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	16	12	1641	Cornelis	Jurriens			Niawier	Dieu	Aetes			Dokkum	
171	o	X	23	9	1615	Cornelis	Claesz.				Frouck	Reiners				hij bakker
172	o	X	27	12	1629	Cornelis	Claeses			Dokkum	Hijlck	Henrixs			Dokkum	
172	o	X	24	6	1637	Cornelis	Claesen			Dokkum	Trijntie	Harmens			Kollum	
173	o	X	17	1	1657	Cornelis	Claessen			Dokkum	Antie	Piers			Dokkum	
172	o	X	17	12	1633	Cornelis	Coerts				Saeck	Allerts			Dokkum	hij tambourijn
171	o	X	20	2	1608	Cornelis	Coops				Hill	Hidsdr.			Buweklooster	
172	o	X	17	3	1638	Cornelis	Cornelisen			Dokkum	Tets	Gerbens			Dokkum	
173	o	X	5	3	1659	Cornelis	Cornelissen			Dokkum	Doedtie	Ritsckes			Dokkum	hij turfdrager
171	o	X	21	1	1626	Cornelis	Lieuwes			Dokkum	Aeltie	Cornelisdr.			Dokkum	
171	o	X	28	8	1619	Cornelis	Lourens			Dokkum	Pytie	Pytersdr.			Dokkum	hij snijder
180	x	X	20	1	1621	Cornelus	Lourens			Dokkum	Pijtie	Pieters			Dokkum	hij mr. kleermaker
171	x	X	20	1	1621	Cornelus	Lourens			Dokkum	Pijtie	Pieters			Dokkum	hij mr. kleermaker
172	o	X	7	5	1633	Cornelis	Louwerens			Anslag[Noorw	Sijke	Hendrix			Dokkum	
171	o	X	26	2	1620	Cornelis	Lucas		Harthouwer	Dokkum	Trijntie	Dominicus			Kollum	
171	o	X	7	2	1624	Cornelis	Pouls			Buitenpost[?	Freerckie	Geertsdr.			Dokkum	
171	o	X	17	6	1620	Cornelis	Pieterszn.			Dokkum	Maycke	Alesdr.			Dokkum	
172	o	X	12	7	1629	Cornelis	Piters			Dokkum	Annetie	Floris		Raeps	Amsterdam	hij burger en gemeensman te Dokkum
172	o	X	8	9	1646	Cornelis	Pijters	van	Dijk	Schiermonnik	Aefcke	Claesses			Schiermonnik	hij dominee
171	o	X	12	2	1614	Cornelis	Reiners			Stiens	Dieucke	Anskedr.			Ternaard	
172	o	X	21	4	1638	Cornelijs	Roeloffs			Noorwegen	Janske	Sijbes			Dokkum	
173	o	X	12	5	1649	Cornelis	Roeliffs				Jid	Jans				hij calck lasker
173	o	X	30	8	1657	Cornelis	Roelofs			Noorwegen	Hiltie	Harmens			Dokkum	
171	o	X	5	10	1605	Cornelis	Romckes				Eesck	Claesdr.				hij snijder
171	o	X	13	8	1615	Cornelis	Siuckeszn.				Geertke	Fransdr.			Leeuwarden	hij schoenmaker
172	o	X	17	2	1644	Cornelis	Teunis				Pijtie	Jans			Sionsklooste	hij schoenmaker
171	o	X	23	1	1608	Cornelis	Tiarcks			Dokkum	Lolck	Harmensdr.			Lekkum	
171	o	X	25	4	1615	Cornelis	Wijgersz.			Norden	Griet	Wouterdr.			Hoorn	hij schee?man
172	o	X	20	9	1639	Cornelis	Wijgers			Dokkum	Maijcke	Sijbrandts			Dokkum	
173	o	X	22	9	1654	Christianus			Schotanus	Franeker	Elske			Coehoorn	Achlum	hij predikant en professor in de schrift
171	o	X	21	2	1607	Crijstiaan			Wedekynt	Meke.?rood	Hette	Hettesdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	2	6	1638	Christiaens	Wijdes			Herborn	Hille	Offkes			Kollum	
172	o	X	21	7	1639	Laes	Bientsis			Dokkum	Sijtske	Gosses			Dokkum	
173	o	X	12	9	165	Laes	Bietses			Dokkum	Lotscke	Aeltses			Dokkum	hij gortmaker
171	o	X	5	7	1606	Lambert	Bockes			Kollum	Jantien	Tymensdr.			Sneek	
172	o	X	5	9	1643	Lammert	Douues			Leeuwarden	Rixtie	Bouwes			Dokkum	
171	o	X	20	9	1612	Lammert	Henricx				Antie	Hijlckedr.				hij goudsmid
171	o	X	11	8	1616	Lammert	Hendricks				Wijts	Jansdr.				hij goudsmid
172	o	X	28	2	1633	Lammert	Hendrisx			Dokkum	Maejcke			Reen		hij mr. goudsmid
171	o	X	27	3	1613	Lammert	Janssen				Lisck	Scheltedr.			Kollumerterp	hij mesmaker
172	o	X	5	6	1629	Lambert	Jans			Dokkum	Auck	Tiepkes			Biltzijl	
172	o	X	14	1	1637	Lammert	Jansen			Dokkum	Beits	Douwes			Hantumhuizen	
172	o	X	5	5	1638	Lammert	Janses			Dokkum	Hid	Louuerens			Dokkum	hij afkomstig van Elst
173	o	X	24	4	1657	Lammert	Jans				Engel	Hanses			Hardendorp	Hardendorp uit het Graafschap Schronburg
171	o	X	28	11	1606	Lambert	Claesen				Trijn	Ambrosius				zij geb. te Leeuwarden
171	o	X	20	1	1627	Lammert	Claesz.			Dokkum	Lijsbet	Jansdr.			Dokkum	hij kuiper
171	o	X	23	5	1627	Lammert	Cornelisz.			bij Dokkum	Reinsck	Ritskesdr.			Dokkum	zij afkomstig van Blija
171	o	X	21	7	1616	Lammert	Lammerts				Tziets	Juickedr.				hij speldemaker
171	o	X	28	9	1622	Lammert	Lambertsz.				Aeltie	Wijgersdr.			Dokkum	hij speldemaker
172	o	X	31	5	1629	Lammert	Lammerts			Leeuwarden	Trijntie	Ritskes			Dokkum	
173	o	X	15	1	1659	Lammert	Melis				Deies[?]	Eedes			Dokkum	hij geb. te Dokkum
171	o	X	26	4	1617	Lammert	Riemers				Geertie	Taeeckesdr.			Rinsumageest	hij bakkers gezel
173	o	X	21	4	1653	Lammert	Teunis			Dokkum	Juditie	Jans			Amsterdam	
171	o	X	4	6	1625	Leber	Jansz.			Dokkum	Aeffke	Hendrix			Dokkum	hij boots gezel, zij afkomstig van Stavoren
171	o	X	29	6	1627	Lenert	Gerbensz.			Dokkum	Maycke	Claesdr.			Dokkum	
171	o	X	29	3	1628	Lenert	Harmens			Veenwouden	Dirckien	Andriesdr.			Dokkum	
173	o	X	21	12	1650	Leenert	Ides			Dokkum	Karstie	Wijbes				hij mr. snijder
173	o	X	24	2	165	Lenart	Claasen			Fallum	Grijtie	Sijtes			Dokkum	
172	o	X	3	6	1644	Lenert	Lenerts			Luijck	Trijn	Hendricx			Dokkum	hij hoedemakers gezel
171	o	X	23	9	1620	Lenert	Pieters			Dokkum	Betske	Aledr.			Dokkum	
180	x	X	15	10	1620	Lenert	Pieters			Dokkum	Betske	Ales			Dokkum	Getuigen: Pieter Lenerts, vader bruidegom en Ale S
171	o	X	16	8	1628	Lenert	Pietersz.				Brecht	Tewisdr.			Dokkum	hij ruiter en geb. te Gorcum
171	o	X	24	3	1614	Lenert	Tijssen				Anne	Harmens			Groningen	hij soldaat
171	o	X	12	4	1612	Laeu	Alberts			Anjum	Beits	Tiaerksdr.				
171	o	X	29	6	1616	Luel	Luels				Jelcke	Siuerdtsdr.				hij kistenmakers gezel
171	o	X	15	4	1618	Liborius			Archts	Castel	Tietke	Outgersdr.			Franeker	hij soldaat
171	o	X	27	10	1608	Loborius	Tritzzn.				Anne	Pijters				hij soldaat
172	o	X	19	2	1643	Lijckele			Jas	Dokkum	Rinsck	Claeses			Workum	hij bode v.`t college der admiraliteit in Frieslan
173	o	X	29	5	1652	Lijckle	jaspers				Claeske	Claessen				hij geb. te Ternaard zij te Bergum
171	o	X	29	10	1622	Lupke	Dirxis			Joure	Jants	Dirxdr.			Oostrum	
173	o	X	8	8	1652	Lipcke	Jacobs			Dokkum	Jeltie	Pieters			Jorwerd	
171	o	X	28	11	1618	Lipcke	Gosses			Dokkum	Eelck	Jeltedr.			Anjum	
171	o	X	9	11	1616	Lupke	Pijters				Sibrich	Feickedr.			Driesum	hij timmermans gezel
171	o	X	5	4	1617	Lipcke	Tijepckes			Raard	Hendrickien	Jarichsdr.				
172	o	X	29	1	1642	Lupke	Fockes			Dokkum	Geeske	Luitiens			Dokkum	hij kuipers gezel
171	o	X	12	7	1615	Lupke	Gerbens				Aecht	Lammertsdr.				hij doodgraver
171	o	X	23	8	1605	Lieuwe	Aeles			Oosterbierum	Popk	Bottedr.			Wierum	
171	o	X	4	1	1607	Lieuwe	Bottisz.				Iets	Hendricksdr.				
172	o	X	20	6	1629	Leuwe	Bottes			Dokkum	Antie	Johannis			Dronrijp	hij mr. timmerman en burger van Dokkum
173	o	X	26	9	1647	Lieuue	Douues			Gerkeskloost	Lijsbet	Sijtses				
173	o	X	11	6	1654	Lieuue	Douues			Dokkum	Fedtie	Tiallinghs			Dokkum	hij mr. smid
171	o	X	8	4	1620	Lieuwe	Fockes			Dokkum	Jancke	Freerxdr.			Dokkum	hij mr timmerman
172	o	X	24	3	1635	Lieuue	Fockes			Dokkum	Femcke	Arents		Moorlingh		hij mr timmerman, zij geb. te Leeuwarden
172	o	X	31	1	1629	Lieuue	Gerloffs			Ferwerd	Lijsbeth	Martens			Dokkum	
172	o	X	21	2	1629	Luiwe	Harckes			Leeuwarden	Trijn	Dirx			Dokkum	hij woont op `t Vliet bij Leeuwarden
173	o	X	29	11	1657	Lieuwe	Jans			Rinsumageest	Hittie	Martens				zij geb. te Dokkum
173	o	X	3	8	1655	Lieuue	Jochums			Dokkum	Grietie	Roeloffs			Dokkum	
171	o	X	11	9	1618	Lieuwe	Lieuwezn.			Sybrandahuis	Tied	Outgersdr.			Dokkum	
171	o	X	5	8	1619	Lieuwe	Lieuwes			Warfstermole	Bauck Pieter				Dokkum	hij woont in" Warstermeulken in Boerumerland", zij
171	o	X	5	7	1623	Lieuwe	Lieuwes			Dokkum	Trijn	Gaeledr.			Dokkum	hij brouwers gezel
171	o	X	28	4	1627	Lyuwe	Lyuwes			ternaard	Jets	Symensdr.			Dokkum	
172	o	X	12	10	1639	Lieuwe	Lieuwes			Ee	Luijsbetie	Hanses			Dokkum	
172	o	X	25	3	1643	Lieuue	Lieuues			Dokkum	Antie	Tzipkes			Dokkum	
173	o	X	12	12	1657	Lieuwe	Lieuwes				Trijntie	Gerrijts			Dokkum	hij geb. te Ee
171	o	X	31	10	1623	Lieuwe	Laurensz.				Tryn	Heinesdr.				
171	o	X	7	4	1621	Lieuwe	Liutiesz.			Nes	Claeske	Claesedr.			Dokkum	
171	o	X	17	2	1627	Liuue	Luitiesz.			Dokkum	Ienck	gerlofsdr.			Nes	
171	o	X	11	8	1613	Lieuwe	Meinses			Betterwird	Aef	Claessesdr.			Damsijl	
171	o	X	29	7	1607	Lieuwe	Sijmens			Dokkum	Geeske	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	2	6	1627	Lieuwe	Symens			Dokkum	Hiltie	Gerrytsdr.			Dokkum	
171	o	X	26	10	1622	Lieuwe	Sioerds			Dokkum	Lub	Claesendr.			Rinsumageest	
172	o	X	6	2	1630	Lieuwe	Tiaerts				Griet	Fockes			Oldezyll	
171	o	X	16	9	1611	Lieuwe	Tiepkes			Ternaard	Aef	Laurensdr.				
180	x	X	19	6	1631	Lieuwe	Tiepckes			Dokkum	Frouck	Piters			Dokkum	
172	x	X	19	6	1631	Lieuwe	Tiepckes			Dokkum	Frouck	Piters			Dokkum	
171	o	X	24	8	1614	Lieuwe	Ulckeszn.				Jets	Teunisdr.				
172	o	X	8	5	1641	Lieuwe	Wijtses			Niawier	Romck	Wijtses			Dokkum	
172	o	X	4	12	1641	Lieuwe	Willems			Dokkum	Eibeltie	Cornelis			Dokkum	
173	o	X	10	11	1649	Lieuwe	Willems			Dokkum	Auck	Jaeckles				
171	o	X	22	10	1607	Lippolt			Hage		Tiaerdtke	Jacobsdr.				hij soldaat
172	o	X	9	9	1641	Liomme	Douues			Dokkum	Lieffke	Wijgers			Dokkum	hij timmerman
171	o	X	13	12	1606	Lodewyck			Groeneman		Anne	Jansdr.				hij soldaat
171	o	X	26	9	1612	Lodewijck	Jacobs	den	Ridder		Rins	Wijbedr.				
171	o	X	1	10	1619	Lodewijck	Jansen			Emden	Aef	Jelles			Dokkum	hij kistemakers gezel
171	o	X	23	12	1609	Lolcke	Abeszn.				Alijt	Jansdr.				
172	o	X	18	5	1635	Lolcke	Aelefs			Harlingen	Grietie	Wijgers			Dokkum	
171	o	X	29	3	1623	Lolcke	Jansz.			Sneek	Remck	Wijgersdr.			Dokkum	hij lijndraaier, zij afkomstig van Buitenpost
172	o	X	22	1	1641	Lolcke	Johannis				Aelie	Goslings				hij geb. te Niawier
172	o	X	17	4	1641	Lolcke	Lolckes			Rinsumageest	Hidtie	Halbes			Dokkum	
173	o	X	12	4	1656	Lolcke	Sijmens			Dokkum	Sijtscke	Sijbes			Dokkum	
173	o	X	27	11	1658	Lokke	Simens				Geertie	Dirx			Dokkum	hij geb te Nieuwhuizen
171	o	X	2	1	1614	Lolcke	Tiallingszn.				Aef	Jacobsdr.				
172	o	X	21	9	1639	Lolle	Bouuens			Harlingen	Eelckie	Bouckedr.			Blija	
173	o	X	9	1	1648	Lollius			Adama		Lupck	Folkerts			Dokkum	
171	o	X	6	4	1605	Laurens		de	Valen	Leeuwarden	Aefke	N.			Raard	hij gerichtsscholtes
171	o	X	9	5	1612	Lourens	Duickes			St. Jacobi P	Anna	Lieuwedr.				
172	o	X	19	8	1645	Louuerens	Fransen			Wormer	Jeltie	Jans			Dokkum	
172	o	X	7	10	1637	Louwerens	Harmens			Dokkum	Geeske	Wijbrands			Dokkum	
171	o	X	16	4	1605	Lourens	Pyters			Franeker	Anne	Abbes			Dokkum	
171	o	X	28	2	1616	Lourens	Roberts				Jantien	Heinedr.				
172	o	X	17	2	1638	Louerens	Sijdses			Dokkum	Lolck	Pieters			Morra	
171	o	X	1	11	1623	Laurens	Willems			Dokkum	Griet	Ernses			Franeker	
172	o	X	11	4	1630	Lourens	Willems			Dokkum	Tietske	Wijtses			Kollum	hij gemeens man
172	o	X	11	4	1635	Lubbert	Aerents				Gertie	Martens			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	18	6	1636	Lubert	Egges				Elscke	Hendricks			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	16	8	1617	Lubbert	Harmens			Fastenau	Trijn	Oeges			Ternaard	hij soldaat
172	o	X	20	9	1639	Lubbert	Harmens			Dokkum	Maijcke	Gijsberts			Ternaard	
173	o	X	14	5	1659	Lubbert	Janses			Dokkum	Maijcke	Claesses			Dokkum	hij mr schoenmaker
171	o	X	14	2	1623	Lubbert	Michiels			Groningen	Trijn	Montes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	12	2	1658	Lubbert	Tades			Dokkum	Dirckie	Dirx			Stiens	
171	o	X	21	2	1607	Ludwich			Prange	Oostvelt	Bot	Egbertsdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	20	2	1641	Luitien	Beernts	van	Drent		Antie	Hanses			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	4	1	1606	Luijttien	Edesz.			Dokkum	Jel	Gercksdr.				hij gortmaker
172	o	X	30	5	1629	Luitien	Edis			Dokkum	Lijsbet	Wibes			Dokkum	
172	o	X	22	11	1632	Luitien	Gerrijts			Sneek	Griet	Rommerts			Dokkum	
171	o	X	17	10	1618	Luitien	Haieszn.			Dokkum	Ieesckjen	Jochumsdr.			Sneek	
171	o	X	24	8	1616	Luitien	Jelmers				Gaets	Fockedr.				hij korfmakers gezel
171	o	X	18	9	1619	Luitien	Jelmers			Dokkum	Tyets	Tyercksdr.			Dokkum	hij korfmaker
172	o	X	4	12	1630	Luitien	Jelmers			Dokkum	Ansck	Piters			Dokkum	
173	o	X	2	1	1658	Luijtien	Koerts			Dokkum	Tijtie	Sierx			Dokkum	
171	o	X	10	11	1621	Luitien	Cornelisz.			Dokkum	Maeycke	Dionysius			Dokkum	hij burgemeester
171	o	X	27	5	1615	Luitien	Lieuwes				Ricxt	Sijtedr.			Akkerwoude	hij kleermaker
171	o	X	7	7	1619	Luitien	Meinerts			Dokkum	Lysbet	Minnedr.			Harlingen	
173	o	X	11	5	1649	Luitien	Nolkes			Stavoren	Tettie	Everts			Dokkum	
172	o	X	8	4	1638	Luitien	Tysses			Oudezijl	Neel	Sijmens			Rijperkerk	
172	o	X	6	11	1630	Lucas	Gerrijts				Trijntie	Jans			Dokkum	hij geb. te Aurich
172	o	X	13	9	1645	Lucas	Gerrijts			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	hij tinnegieter
173	o	X	12	5	1655	Lucas	Jacobs				Grijtie	Dircks			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	27	11	1641	Luijckie	Janses			Nieuwkerk	Bottie	Claeses			Murmerwoude	hij soldaat
171	o	X	11	2	1626	Lucas	Lucas			Dokkum	Aaght	Lammertsdr.			Dokkum	
172	o	X	20	8	1636	Macke	Oenis			Dokkum	Lutger	Martens			Dokkum	
173	o	X	16	9	1648	Macke	Oenis			Dokkum	Aght	Jans			Dokkum	
173	o	X	6	7	1656	Macke	Oenis			Dokkum	Aeltie	Geerts			Dokkum	
171	o	X	11	4	1607	Marck			Lesquiers		Trijn	Albertsdr.				
171	o	X	14	1	1612	Marck	Pieters			Engwierum	Aefke	Duckedr.			Betterwird	
172	o	X	23	4	1631	Marcus			Aitsma	Dokkum	Sijtie		van	Bootsma	Kollum	hij Dr.
172	o	X	10	1	1635	Marcus		van	Aitsma	Dokkum	Frouck		van	Gosslinga	Dokkum	hij convooimeester
171	o	X	20	8	1608	Marcus			Culst		Rins	Englesdr.				hij soldaat
173	o	X	20	12	1656	Marcus			Serat		Dieucke	Hendricks			Dokkum	hij sergeant
172	o	X	16	8	1646	Marckes	Jansen			Dokkum	Geeske	Hilles			Dokkum	
180	x	X	21	12	1645	Marten			Hania van Ee		Ida		van	Meinsma		proclamatie te Leeuwarden
171	o	X	26	5	1627	Martien	Aerntsz.			bij Dokkum	Tryn	Eelsesdr.			Dokkum	
173	o	X	20	7	1650	Marten	Arriens			Stiens	Antie	Willems			Stiens	
172	o	X	13	11	1646	Marten	Bockes		[Haelbada?]		Grietie	Sijbrens			Driesum	hij geb. te Haelbada?
172	o	X	5	8	1643	Martien	Feddes				Jettie	Doedes			Molkwerum	hij geb. te Dokkum
172	o	X	2	1	1630	Marten	Hanses			Dokkum	Anne	Fockes			Dokkum	
172	o	X	30	12	1642	Marten	Harmens			Leeuwarden	Maijcke	Dienysius		Lomars		hij ontvanger van boelgoederen
171	o	X	26	8	1609	Matern	Heins			Straesborch	Leeuck			Grauius		hij chirurgijn
171	o	X	15	11	1619	Marten	Hesselzn.			Dokkum	Jantien	Harckesdr.			Oostrum	
171	o	X	12	2	1614	Marten	Janssen				Siouck	Sibrantsdr.				
171	o	X	23	10	1624	Marten	Jansen		Schaaff	Dokkum	Tiesck	Boyesdr.			Dokkum	
173	o	X	3	3	1660	Marten	Jansen			Dokkum	Grietie	Jacobs		Merswal	Schiermonnik	
171	o	X	29	7	1620	Marten	Jochums			Morra	Jins	Jeltesdr.			Dokkum	
172	o	X	5	1	1633	Marten	Juriens			Dokkum	Elske	Hendricx			Dokkum	
172	o	X	18	2	1643	Martien	Civiersz.			Coevorden	Jantie	Jans		Vijnsemies	Dokkum	hij tamboerijn
171	o	X	4	2	1615	Marten	Claes				Aelcke	Thijsdr.				hij smidt
171	o	X	26	5	1624	Marten	Claesen			Driesum	Trijn	Minnes			Driesum	
172	o	X	10	4	1635	Marten	Claes			Dokkum	Anna	Freercks			Dokkum	hij chirurgijn
172	o	X	31	7	1642	Marten	Claeses			Dokkum	Trijntie	Auckes			Dokkum	hij chirurg
172	o	X	25	4	1629	Marten	Lieuues			Dokkum	Siouck	Foppes			Anjum	
171	o	X	31	5	1617	Marten	Lolckes			Dokkum	Griet	Foeckesdr.			Oudkerk	hij stoeldraaier en geb, te Blija
171	o	X	27	9	1608	Martien	Martens				Aelcke	Jacobsdr.				hij soldaat
172	o	X	9	1	1646	Marten	Martens				Meits	Jans				
173	o	X	30	8	1657	Marten	Martens			Dokkum	Kun	Wisses			Dokkum	hij afkomstig van Hantum
193	x	Dokk	20	12	1660	Marten	Martens			Dokkum	Stijntie	Martens			Dokkum	hij mr. snijder
173	x	Dokk	20	12	1660	Marten	Martens			Dokkum	Stijntie	Martens			Dokkum	hij mr. snijder
171	o	X	9	2	1627	Martien	Pietersz.			Dokkum	Wick	Hesselsdr.			Dokkum	
173	o	X	10	7	1658	Marten	Pijtters			Dokkum	Bauck	Taeckes			Dokkum	hij wieldraaier
172	o	X	17	10	1646	Marten	Siedses			Dokkum	Trijntie	Renses			Dokkum	hij afkomstig van Oldeboorn
171	o	X	7	7	1622	Marten	Sipkes			Ternaard	Trijntie	Mamesdr.			Jouswier	
172	o	X	3	1	1634	Marten	Tjallings		Schonenburg	Ternaard	Ottes				Oldegalien	
171	o	X	6	9	1628	Marten	Wessels			Dokkum	Tryntie			Asmis	Dokkum	
171	o	X	2	11	1621	Marten	Wimerens			Dokkum	Jetske	Jellisdr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	29	6	1616	Marten	Willems				Rins	Sythiesdr.				hij metselaar
171	o	X	3	6	1621	Marten	Willems			Dokkum	Hiltie	Lourensdr.			Hijlaard	hij metselaar
171	o	X	4	11	1609	Mathis			Everardi	Leeuwarden	Tied	Jacobsdr.				
173	3	X	16	7	1652	Matthias			Lieselius		Neeltie			Halmaal	Hoorn	
172	o	X	10	3	1639	Mathias			Ranthsteiner	land van Hes	Trijn	Frans			Hoog[Dld]	
193	x	Dokk	30	9	1660	Matthijs			Bogen	Besijcke	Margriete	Einthes		Riemsdrob		hij soldaat
173	x	Dokk	30	9	1660	Matthijs			Bogen	Besijcke	Margriete	Einthes		Riemsdrob		hij soldaat
171	o	X	2	10	1607	Mathijs			Foosman		Anne	Eelckesdr.				hij soldaat
172	o	X	17	4	1631	Mathijs			Heuene		Maria	Wopkens			Emderland	hij soldaat
171	o	X	25	6	1608	Mathijs			Smidtzn.		Siouck	Dircksdr.				hij soldaat
172	o	X	12	12	1633	Mathijs			Went	Dokkum	Geertien	Claeses			Kollum	
172	o	X	28	5	1638	Mathijs	Foppes			Stellingwerf	Steue	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	5	6	1658	Matheus			Fransois		Dieucke	Hendricx				hij soldaat
193	x	Dokk	19	8	1660	Matthijs	Hendrickx		Sannes	Luyck	Saepke	Theunis			Dokkum	hij Sannes of Zannen
173	x	Dokk	19	8	1660	Matthijs	Hendrickx		Sannes	Luyck	Saepke	Theunis			Dokkum	hij Sannes of Zannen
172	o	X	3	2	1635	Mathijs	Mathijs		Poff		Romckie	Claeses			Dokkum	hij korperaal
171	o	X	13	5	1620	Mathijs	Wijbes			Dokkum	Leentie	Gerrijts			Dokkum	
171	o	X	19	3	1608	Meye	Janssen				Ebel	Teunisdr.				
172	o	X	5	8	1639	Meile	Andries			Dokkum	Jeltske	Riencks			Ternaard	
172	o	X	3	2	1644	Meijnert	Auckes			Dokkum	Wijts	Jans			Damwoude	hij schuitenmaker
173	o	X	20	2	1658	Meinert	Edgers				Antie	Binnes			Nes	hij kistemaker
171	o	X	30	10	1624	Meynert	Gerbens			Harlingen	Griet	Upkesdr.			Dokkum	
173	o	X	5	5	1651	Meijnert	Harmens			Dokkum	Trijn	Geerts			Dokkum	
173	o	X	24	12	1658	Meinert	Hendrix			Dokkum	Gertie	Sijtses			Dokkum	
171	o	X	27	10	1621	Meinert	Jacobsz.			Dokkum	Meinu	Hantkedr.			Dokkum	
171	o	X	15	6	1622	Meinert	Jansen			Dokkum	Geert	Ti....sdr.			Dokkum	hij schoenmakers gezel
172	o	X	8	7	1635	Meinert	Janses				Rieme	Siverts			IJlst	hij geb. te Dokkum
172	o	X	18	4	1629	Meinert	Jous			Minnertsga	Doedt	Tiebbes			Dokkum	
171	o	X	13	3	1624	Meynert	Romckes			onder Bornwe	Wijck	Guitesdr.			Aalsum	
172	o	X	10	3	1632	Meijnert	Sijdses			Dokkum	Jancke	Wijbes			Dokkum	
173	o	X	17	10	1647	Meinte	Solckes			Dokkum	Wijtske	Arriens			Hallum	
173	o	X	17	3	1649	Meintse	Taeckes			Aalsum	Bauck	Douues				
171	o	X	8	2	1607	Melchel			Elthaen	Crunnenborg	Eeff	Ewedr.				hij soldaat
172	o	X	18	10	1628	Melis			Genis	Alblasserdam	Trijn	Lammert			Dokkum	
171	o	X	22	1	1615	Melle	Geerts			Dokkum	Remmerig	Allerts				
171	o	X	21	11	1623	Melle	Geertsz.			Dokkum	Geertie	Lourensdr.			Dokkum	
172	o	X	3	10	1639	Melle	Wopckes			Nes	Hiscke	Oentses			Dokkum	zij geb. te Ternaard
172	o	X	24	11	1632	Meltse	Bartels			Antwerpen	Griet	Sapes			Dokkum	hij boots gezel
171	o	X	9	12	1615	Mevis			Visscher	Kierbirch	Anne	Luitiensdr.				hij soldaat
171	o	X	29	8	1618	Michell			Bombach	Cassel	Tijetske	Douwedr.				hij soldaat
171	o	X	17	11	1610	Michel			Cock	Boornstee	Stijn	Wijgersdr.				hij soldaat
171	o	X	6	3	1616	Michel	Dircks				Griet	Tiarcksdr.			Kollum	
171	o	X	28	4	1610	Michiel	Henrickszn				Tial	Siucks				
172	o	X	7	3	1640	Michel	Hendricks				Hijlchijen	Hendricks				hij soldaat
171	o	X	17	2	1625	Michiel	Jansen			Dokkum	Aet	Gerryts			Kollum	
193	3	Dokk	23	9	1660	Mighiel	Yes				Tietske	Janss				beide geb. te Dokkum, Procl. onder protest van Jie
173	3	Dokk	23	9	1660	Mighiel	Yes				Tietske	Janss				beide geb. te Dokkum, Procl. onder protest van Jie
172	o	X	13	9	1639	Michiel	Pieters			Dokkum	Griet	Jelles			Leeuwarden[o	
171	o	X	26	2	1613	Michiel	Sijbrantszn				Orsel	Pijbedr.				
171	o	X	14	12	1622	Michiel	Sijbrants		Adama	Dokkum	Geert	Jansdr.			Leeuwarden	hij mede burgemeester
172	o	X	25	4	1635	Michiel	Wijgers			Surhuizum	Griet	Lieuues			Dokkum	
180	x	X	24	2	1646	Mient	Jacobs			Dokkum	Trijntie	Jans			Betterwird	
172	x	X	24	2	1646	Mient	Jacobs			Dokkum	Trijntie	Jans			Betterwird	
172	o	X	29	1	1642	Mient	Poppes			Kollumerzwaa	Gatske	Dircks			Joure	
173	o	X	20	9	1651	Minckes	Jans				Riemcke	Pijters			Dokkum	hij geb. te Morra
171	o	X	2	8	1617	Minne	Ales			Dokkum	Antke	Steffensdr.			Leeuwarden	hij portier Aalsumerpoort
171	o	X	20	6	1618	Minne	Aelesz.			Dokkum	Sijouck	Jansdr.			Dokkum	hij poortsluiter
180	x	X	23	7	1642	Minne	Beernts			Dokkum	Jancke	Pijters				hij mr. schoenmaker
172	x	X	23	7	1642	Minne	Beernts			Dokkum	Jancke	Pijters				hij mr. schoenmaker
172	o	X	15	8	1633	Minne	Douues				Aeltie	Claeses				hij geb. te Anjum, zij te Dokkum
173	o	X	22	4	1659	Minne	Foppes			Dokkum	Bauckie	Claeses				hij geb. te Wetsens, zij te Britsum
171	o	X	22	12	1608	Minne	Gilis			Ferwerd	Beits	Ubledr.				
173	o	X	10	7	1647	Minne	Janssis			Dokkum	Berbertie	Jouuers			Dokkum	hij brouwer
171	o	X	15	10	1623	Minne	Jelles			Ee	Barber	Botes			Sijbrandahui	
172	o	X	14	2	1635	Minne	Johannis			Dokkum	Saeckije	Lubberts				hij schoenmaker
172	o	X	14	4	1632	Minne	Krijns			Groningerlan	Antie	Claeses			Dokkum	
171	o	X	9	3	1606	Minne	Pytersz.				Rins	Johannisdr.			Akkerwoude	
172	o	X	24	2	1633	Minne	Pijters			Dokkum	Berber	Jans			Dokkum	hij schoenmakers gezel
172	o	X	1	7	1637	Minne	Ritskes		Siorda	Dokkum	Trijntie	Jans		Schouten	Dokkum	
171	o	X	3	1	1607	Minne	Sijdses			Anjum	Anne	Hesselsdr.				
171	o	X	21	1	1615	Minne	Sijds			Dokkum	Lysbet	Bauckesdr.			Bolsward	
171	o	X	17	10	1618	Menne	Wopckes				Griet	Dornielindr.			Emden	hij soldaat en geb. te Leeuwarden
173	o	X	13	12	1656	Minnolt	Jans			Bornwerd	Grietie	Formers			Betterwird	
172	o	X	25	11	1632	Minolt	Minnes			Dokkum	Ajske	Sijtes				hij bakker en geb. te Visvliet
173	o	X	27	3	1652	Mense			Graetema	Dokkum	Tiettie	Tietes				hij apotheker, zij geb. te Joure
173	o	X	14	11	1657	Minse			Bonifaes	Ternaard	Grietie	Willems			Dokkum	
172	o	X	15	2	1645	Mintie	Bruijns			Dokkum	Antie	Hendricks			Dokkum	
172	3	X	21	2	1645	Mentse	Hansis			Betterwird	Trijntie	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	18	4	1607	Meinse	Jansz.			Leeuwarden	Geertien	Piersdr.				
180	x	X	22	2	1645	Mense	Janssen				Trijntie	Jacobs				
173	o	X	21	7	1660	Mense	Jansen			Dokkum	Beerke	Haijes				hij koopman
172	o	X	9	5	1640	Minse	Liuues				Aeltie	Sipckes			Bornwerderhu	hij geb. te Dokkum
171	o	X	7	2	1624	Monte	Jansen			Dokkum	Reijnske	Liuwedr.			Dokkum	
171	o	X	25	4	1628	Monte	Jansz.			Dokkum	Romscke	Offesdr.			Anjum	
180	x	X	9	4	1633	Monte	Jansen			Dokkum	Rints	Franzes			Dokkum	
172	x	X	9	4	1633	Monte	Jansen			Dokkum	Rints	Franzes			Dokkum	
172	o	X	19	11	1628	Nanne	Sijtses				Lijsbet	Claeses			Dokkum	hij geb. te Leeuwarden
172	o	X	16	8	1635	Nicolaus			Vallinc	Dokkum	Maijke			Lenninck	Dokkum	
172	o	X	17	1	1635	Nicolaus			Gabbema	Dokkum	Tiemckjen	Joannes			Dokkum	hij notaris bij de hove van Friesland
173	o	X	2	4	1658	Nicolaus			Hachtingius		Stijntie	Arnoldus				hij geb. te leeuwarden en Medicus Doctor, zij wed.
173	o	X	4	11	1648	Nicolaus			Radbodus	Dokkum	Gretske	Claesses		Aijsma	Dokkum	hij heeft beide rechten, Dr en Advocaat voor den H
172	o	X	25	4	1640	Nicolaes	Teunis		Elingsma	Sijbrandahui	Ulck	Jacobs		Doma	Dokkum	
172	o	X	29	11	1628	Nicolaus	Dionijsius		Lomars	Dokkum	Dina	Oliviers			Harlingen	hij Medicus Ordinarius
173	o	X	12	8	1655	Nicolaus	Scipio		Baardt		Tijegie	Martens			Balk	hij Postulant voor het Gerecht te Gaasterland
171	o	X	28	5	1605	Nitte	Jeppes			Anjum	Griet	Freges			Dokkum	
172	3	X	8	3	1629	Nittert	Hanses			IJlst	Tiet	Harmens			Dokkum	
172	o	X	27	5	1629	Obbe	Lijckles			Ferwolde	Egbertie	Egberts			Dokkum	
172	o	X	15	3	1636	Obbe	Louws		Tijbbinga	Beningwold	Rinske	Andris			Dokkum	
172	o	X	7	3	1635	Obbe	Piters			Dokkum	Antie	Alis			Dokkum	hij mr. organist
173	o	X	17	1	1654	Obbe	Rinties				Eeffke	Atses			Dokkum	hij geb. te Harlingen
171	o	X	25	3	1608	Uble	Hennesz.				Mins	Gerrijtsdr.				
171	o	X	19	7	1616	Uble	Hinnes			Dokkum	Griet	Jansdr.				hij wonend op`t Oost[Dokkum] zij wed v. Douwe Wate
171	o	X	28	3	1617	Uble	Remckes				Jantien	Tijsdr.				hij wieldraaiers gezel
173	o	X	18	8	1655	Uble	Scheltes				Aelck	Harmens				hij geb. te Dokkum
173	x	Dokk	30	12	1660	Oets			Gauma	Dokkum	Jetscke	Harmens		Idema	Weerdeburen	hij adelborst, Oeds of Odolphus
193	x	Dokk	30	12	1660	Oets			Gauma	Dokkum	Jetscke	Harmens		Idema	Weerdeburen	hij adelborst, Oeds of Odolphus
171	o	X	3	3	1627	Oege	Jaspers			Dokkum	Sibbel	Johannisdr.			Dokkum	hij zeilmakers gezel, zij wed.v. Douwe Carstes
172	o	X	5	2	1642	Oege	Jaspers				Remck	Jans			Dokkum	hij stuurman v.d. manschappen onder de Scheepskapi
171	o	X	7	5	1620	Oene	Feickesz.			Dokkum	Aef	Jansdr.			Dokkum	zij afkomstig van Anjum
173	o	X	4	10	1651	Oene	Gerbens			Dokkum	Jouck	Dircks			Dokkum	hij mr korfmaker
171	o	X	24	4	1619	Oene	Hardus			Harlingen	Sijts	Douwedr.			Harlingen	
171	o	X	26	6	1623	Oene	Hillesz.			Dokkum	Rixt	Hiddesdr.			Dokkum	hij smid, zij afkomstig van Ferwerd
172	o	X	2	12	1637	Oene	Hilles			Dokkum	Trijntie	Joseps			Dokkum	hij mr. smid
173	o	X	11	10	1651	Oene	Hennes			Dokkum	Gertie	Eebles			Dokkum	hij mr. wieldraaier
173	o	X	21	1	1660	Oene	Hinnes			Dokkum	Jetscke	Hartmans			Dokkum	hij wieldraaier
172	o	X	0	6	1629	Oene	Jacobs			Burum	Foockell	Franses			Dokkum	
172	o	X	9	2	1633	Oene	Jacobs			Dokkum	Trijn	Ringers				hij geb. te Buckum [Burum?] zij te Driesum
171	o	X	20	5	1610	Oene	Reynties			Akkerwoude	Wyts	Mackedr.				
172	o	X	4	7	1635	Oense	Aleffs			Dokkum	Antie	Franses			Dokkum	
171	o	X	9	2	1614	Oentse	Dircks			Ferwerd	Romck	Sybrants				zij dienstmaagd v. Marten Arriens
173	o	X	18	12	1647	Oentse	Ewerts			Dokkum	Antie	Weijgers			Dokkum	
172	o	X	15	3	1636	Upcke	Gerckes			Wanswerd	Rintke	Ipckes		Ipes	Holwerd	
172	o	X	13	4	1633	Upt	Johannes				Trijntie	Martens			Dokkum	hij kuipers gezel
171	o	X	4	5	1621	Upke	Claes			Dokkum	Martien	Simens			Dokkum	hij sold. onder Take Lieuwes, zij dienstmaagd.v. A
173	o	X	8	9	1649	Upcke	Claessen				Beijtske	Jelles				hij koperslager
173	o	X	30	6	1655	Upt	Pieters		Setma	Dokkum	Geescke	Piers		Siersma	Hantum	
172	o	X	21	8	1640	Oest	Jacobs			Anjum	Saepke	Douwes			Dokkum	
171	o	X	25	5	1622	Offke	Sakesz.			Dokkum	Tryntie	Hendrixdr.			Dokkum	hij afkomstig van Wanswerd
172	o	X	20	12	1639	Ocke	Janssen			Dokkum	Trijntie	Douwes			Dokkum	
171	o	X	23	3	1611	Oleen	Hans			Nijkerk	Geertke			Roddermans		hij sold. onder hopman Take Lieuwes
171	o	X	26	5	1621	Olein	Hans			Nijkerk	Corneliske	Cornelisdr.				hij sold. onder Take Lieuwes, zij wed. v.hessel Fo
171	o	X	9	3	1606	Omme			Hoijer	Jeveren	Anne	Keimpedr.			Dokkum	hij sold. onder hopman Ids v. Harinxma
173	x	X	22	5	1653	Onuphrius		van	Beijntema		Titia		van van	Ruffelaer		
180	x	X	22	5	1653	Onuphrius		van	Beijntema		Titia		van van	Ruffelaer		
171	o	X	19	10	1616	Otte			Hobbema		Margarita		van	Boymer		
171	o	X	13	3	1617	Otte	Bartels			Overendorp	Siouck	Dircksdr.				hij sold. onder Idsart v. Eminga, zij dienstmaagd
171	o	X	21	6	1606	Otte	Hendricksz.				Neel	Albertsdr.				hij sold. onder Idsart v. Eminga, zij dienstmaagd
171	o	X	6	9	1628	Otte	Jus			Leeuwarden	Eets	Jansdr.			Dokkum	hij sold. onder hopman Lubbert v. Lycklama
171	o	X	16	5	1607	Outger	Douwesz.				Meints	Ewertsdr				
171	o	X	27	3	1616	Outger	Douwes				Tiets	Siuerdtsdr				hij schipper
171	o	X	15	11	1614	Paebe	Feckes				Wemel	Alberts				hij roermaker
171	o	X	20	4	1621	Paebe	Feckes			Dokkum	Barber	Oenesdr.			Warfstermole	hij roermaker,zij dienstmaagd v. Minne Jansen
173	o	X	6	4	1650	Paije	Paijes			Blija	Barber	Arents			Dokkum	hij mr. schoenmaker
172	o	X	8	2	1634	Passchier			Kaelwart	Embden	Aeltie	Roeloffs			Dokkum	
172	o	X	20	12	1634	Pouwels			Buytenpost	Dokkum	Elske			Pansers	Appingedam	
171	o	X	29	10	1626	Pouwels			Hillama	Dokkum	Claeske	Pieterdr.			Bodegraven	
173	o	X	19	11	1659	Pauwels			Colckman	Dokkum	Meiltie	Dirx				hij Mr. chirurgijn
171	o	X	1	3	1622	Poulus	Bartels			Dokkum	Antie	Roelofsdr.			Harlingen	
172	o	X	1	10	1636	Pouwel	Bartels			Dokkum	Antie	Bockes			Dokkum	hij Weijtwascker en Moltmacker, zij wed v. Eebert
171	o	X	4	3	1608	Pauwel	Doyes			Murmerwoude	Dieu	Tiaerdtsdr.			Murmerwoude	
171	o	X	29	11	1606	Pouwels	Hepckes				Jesel	Fockesdr.				hij sold. onder Van Crunningen
171	o	X	11	8	1612	Pouwels	Hiddes				Beertge	Jans			Bergum	hij schoenmaker
171	o	X	14	6	1606	Pouwels	Jans			Leeuwarden	Frouck	Pijtersdr.				
173	o	X	18	1	1652	Pouwels	Jansis	van	Delft	Leeuwarden	Mintie	Jeppes			Dokkum	hij pastei bakker
173	o	X	17	9	1659	Pouuel	Jansen				Grietie	Jans		Nijema	Dokkum	hij linnenwever en geb. te Almelo
173	o	X	3	3	1655	Pouuels	Janssen		Buijtenpost	Dokkum	Siuucke	Poppes			Franeker	
172	o	X	20	3	1641	Poules	Liuues			Dokkum	Maicke	Gabbes				hij bakker
171	o	X	13	8	1615	Pouwels	Martens			Anjum	Trijn	Reinersdr.				
171	o	X	1	5	1612	Pouwels	Riemersz.				Tied	Foppedr.			Metslawier	
171	o	X	23	12	1623	Pouls	Riemerens			Dokkum	Aaltie	Gerrytsdr.			Altena	hij poortier, zij dienstmaagd van Pieter Jansen en
172	o	X	21	2	1646	Paulus	Zacharias				Catharina			Canther van		hij mr. goudsmid, zij wed. v. Andris Bronga
180	x	X	23	11	1653	Pouuels	Saeckes			Dokkum	Catharina		van	Oosten		hij burgerhopman en mr. goudsmid
171	o	X	23	9	1618	Pouwels	Tzepckes			Dokkum	Griet	Claesdr.			Jaelahuis	hij tichelaarsknecht
171	o	X	23	10	1613	Petrus			Arcerius	Dokkum	Lummeke			Hasecamps		hij conrector
172	o	X	1	7	1637	Petrus			Baerd	Dokkum	Engeltie	Willems		Knijff	Leeuwarden	hij medicus doctor
172	o	X	8	11	1641	Petrus			Breewers	Leeuwarden	Wopchie			Jennema	Dokkum	
173	o	X	19	6	1658	Petrus			Marswal		Dieucke			Rodingenus		hij secr. en Tonnenmr. voor de prov.Friesland en o
173	o	X	19	8	1654	Piebe	Jemmes				Goyck	Feddes			Trijnwouden	hij schipper op leeuwarden
171	o	X	22	2	1623	Piebe	Jacobs				Lijsbet	Hessels				hij tichler
171	o	X	24	1	1615	Pijbe	Cornelis				Hil			Liers	Dokkum	hij geb. te Bolsward en stoeldraaiers gezel, zij g
171	o	X	20	3	1619	Pibe	Thomasz.			Dokkum	Tied	Sibrantsdr.			Ee	hij afkomstig van Jouswier
173	o	X	5	4	1651	Pijcke	Fockes		Nijenhuis	Dokkum	Barberke	Gerloffs		Jennema	Dokkum	
173	o	X	9	2	1651	Pijl	Haijes				Gepcke	Gerbens			Dokkum	hij geb. te Weerderburen
172	o	X	11	2	1637	Pier	Dircks			Murmerwoude	Antie	Hanses				hij soldaat
172	o	X	29	5	1643	Pier	Giolts			Dokkum	Tietie	Jacobs			Rinsumageest	
171	o	X	13	5	1608	Pier	Epes			Hantum	Aenck	Gerbens			Hantum	
173	o	X	5	4	1651	Pier	Jits				Antie	Sjuckes				hij geb. te Dokkum, zij wed. v. Jan Hendricks, med
172	o	X	6	3	1641	Pier	Cornelis				Rinsck	Riencks				hij geb. te Ferwerd
171	o	X	19	4	1620	Pier	Pietersz.			Franeker	Auck	Sibrantsdr.			Franeker	hij schuitmaker, zij afkomstig van Niawier
172	o	X	8	5	1631	Pier	Pieters			Dokkum	Antie	Scheltes			Dokkum	hij herbergier, zij wed. v. Dirck Sijmens
172	o	X	24	11	1636	Pier	Piters			Jorwerd	Antie	Agges		Pheltien	Harlingen	
172	o	X	22	11	1628	Pier	Romkes			Dokkum	Bauck	Andries			Dokkum	
173	o	X	25	5	1650	Pierius			Vermees	Dokkum	Antie	Arnoldi		Haegtingius	Dokkum	hij geb. te Holwerd en der beide rechten Dr. en ad
172	o	X	6	8	1631	Pierius			Petri	Dokkum	Ariaentie			Pruissen	Leeuwarden	
172	o	X	2	3	1632	Pijter			Attama	leeuwarden	Antie			Heixan	Franeker	
171	o	X	23	4	1608	Pijter			Blocq		Griettie	Bientsedr.				hij soldaat
171	o	X	31	1	1607	Pieter			Brungh van A		Jantien	Ublesdr.				hij soldaat
173	o	X	8	8	1650	Pijter			Marswall		Geertie	Cornelis				hij convooimr. van Schiermonnikoog en tonnenmr.v.d
171	o	X	14	4	1610	Pijter			Hoppenaer		Jakelijn			Maes		hij soldaat
171	o	X	25	2	1608	Pieter			Cranendonck		Deine	Rijxdr.				hij gewezen soldaat
171	o	X	10	4	1609	Pieter			Muller		Rins	Roelefsdr.				hij adelborst
171	o	X	1	10	1608	Pijter			Puilman	Luctenborch	Aeff	Teunis			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	18	2	1609	Pijter		van	Robon		Tiehtje	Wouters			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	18	3	1637	Piter		van	Roosenburch		Lubbekooks		van	Borckloo		hij soldaat
171	o	X	13	12	1606	Pijter			Stelmaker		Trijn	Folckertsdr.				hij soldaat
172	o	X	31	10	1646	Pyter		van	Buyten	Dokkum	Tiesckie	Harmens			Franeker	hij burger vaandrig, zij wed. v.Buwe Sioerdts
172	o	X	31	8	1633	Pyter	Abrams			Goch	Dieuke	Pijters			Dokkum	
172	o	X	10	8	1639	Pijter	Abrahams			Delft	Dieuertie	Jaques	de	Moll		hij dienstknecht v. Jaques de Moll
172	o	X	2	10	1641	Pieter	Abrahams			Dokkum	Romck	Montes			Holwerd	hij goudsmid
171	o	X	4	5	1605	Pijter	Alberts			Dokkum	Maeyke	Sijbrens			Bolsward	
171	o	X	9	12	1624	Pieter	Alles			Dokkum	Jacob	Jansdr.			Urk	hij afkomstig van Urk?
171	o	X	19	2	1618	Pieter	Annes			Cornjum	Jancke	Rinsedr.			Betterwird	
171	o	X	3	5	1623	Pieter	Antonisz.			Rinsumageest	Ede	Wytsesdr.				zij wed. v. Godschalk Koster
173	3	Dokk	8	7	1660	Pieter	Arents			Meurs	Aefke	Sijdses			Wirdum	
193	3	Dokk	8	7	1660	Pieter	Arents			Meurs	Aefke	Sijdses			Wirdum	
173	o	X	7	8	1658	Pijtter	Bartels				Hijlck	Jellis			Molkwerum	hij geb. te Wetsens
171	o	X	13	11	1608	Pijter	Bartholemeus			Dokkum	Niescke	Dircks			harlingen	
171	o	X	17	4	1605	Pijters	Baeuckesz.				Pier	Pijtersdr				
171	o	X	7	11	1612	Piter	Bauckesz.			Blija	Apollonia	Sielsdr.				
172	o	X	22	10	1631	Piter	Berns			Bornwerderhu	Fokel	Reijns			Dokkum	
171	o	X	24	5	1616	Pijter	Bruins				Mints	Sipkedr.				
171	o	X	13	5	1620	Pieter	Dionysius			Dokkum	Siouckes	Gabbedr.			Dokkum	
172	o	X	10	8	1634	Pijter	Dionijsius		Lomaers	Dokkum	Trijntie	Franzes				hij gemeentman, zij wed. v. Hopman Reijner Wolters
172	o	X	4	12	1642	Pieter	Dionijsius			Dokkum	Aeltie	Wijbes		Jennama	Dokkum	zij wed.
171	o	X	7	11	1612	Pijter	Dircksz				Maey	Jochumsdr.				
171	o	X	22	1	1618	Pieter	Dirx			Groningen	Jacob	Jacobs			Leeuwarden	hij schoenmaker
171	o	X	6	7	1622	Pieter	Dirx			Dokkum	Barber	Joostes			Harlingen	hij kamerbode v.d. Admiraliteit
172	o	X	10	1	1630	Pijter	Dirx			Leeuwarden	Jaijcke	Piers			Dokkum	
173	o	X	18	2	1654	Pieter	Dircks			Dokkum	Grietie	Siouckes				zij wed. v. Jan Jouws
173	o	X	29	12	1655	Pijter	Dircks			Metslawier	Lijsbet	Sijbes			Holwerd	
171	o	X	17	3	1621	Pieter	Douwes			Lichtaard	Griet	Claesdr.			Borderhuisen	
172	o	X	6	5	1639	Pijter	Douwes			Dokkum	Rins	Hemckes			Sneek	
172	o	X	19	1	1643	Pijter	Douwes				Antie	Ritsckes			Lioessens	hij geb. te Anjum
173	o	X	6	9	1651	Pijter	Douwes				Siouck	Eedes				beide geb. te Dokkum
171	o	X	11	7	1625	Pieter	Eedesz.			Dokkum	Antie	Anedr.				hij burger te Dokkum, zij dienstmaagdv. Rienck jel
172	o	X	19	7	1646	Pieter	Eedes			Dokkum	Gretske	Jans			Dokkum	
171	o	X	24	7	1618	Pieter	Femmes			Westergeest	Brecht	Annedr.			Dokkum	hij metselaar, zij wed. v. Pieter Pietersz.
172	o	X	3	10	1640	Pijter	Fockes			Dokkum	Tetske	Wopkes			Dantumawoude	hij mr. smid
172	o	X	18	4	1645	Pieter	Foppes			Dokkum	Rintscke	Swegers			Dokkum	
172	o	X	19	1	1639	Pieter	Franses			Dokkum	LIsbet	Henrickes			Leeuwarden	
172	o	X	3	4	1639	Pieter	Fransen			Wierum	Antie	Tiepckes			Brantgum	
172	o	X	15	1	1635	Pijtter	Freercks			Nijkerk	Auck	Adsers				zij wed. v. Wijbbrant Bouma
172	o	X	2	10	1641	Pieter	Freercx			Dokkum	Corneliske	Cornelis			Dokkum	hij schuitmaker
173	o	X	19	9	1652	Pijter	Freercks			Hallum	Tets	Bottes			Dokkum	zij wonend op de Eewal en wed. v. Jeldert Gerrijts
173	o	X	29	9	1655	Pieter	Freercks			Dokkum	Wijtscke	Heres			Leeuwarden	hij stadsomroeper
171	o	X	26	12	1606	Pijter	Gabbesz.				Maicke	Pijters				
171	o	X	8	2	1612	Piter	Gabbesz.				Aueck	Hillebransdr				hij metselaar
172	o	X	31	5	1634	Pieter	Geerts			Niehove	Anne	Remmerts			Oldehove	
172	o	X	25	9	1641	Pieter	Geerts			Lutkegast	Griet	Martens			Wolvega	hij mr. roermaker, zij wed. v. HendrickRaske
173	o	X	13	2	1653	Piter	Gerbens			Dokkum	Mock	Hendrix			Nes	hij procureur postulant voor het gerecht
171	o	X	3	3	1627	Pieter	Gerrits			Dokkum	Aeff	Dircksdr.			Dokkum	hij soldaat, zij wed. v. Jan Hondert
172	x	X	1	3	1633	Pijtter	Gerrijts		Braem	Dokkum	Elisabeth	Dircx		Camphuijsen	Dokkum	hij geb. te Harlingen
180	x	X	1	3	1633	Pijtter	Gerrijts		Braem	Dokkum	Elisabeth	Dircx		Camphuijsen	Dokkum	hij geb. te Harlingen
173	o	X	22	9	1655	Pieter	Gerrijts		Olparda		Geertie	Eylarts				
173	3	Dokk	25	11	1660	Pieter	Gerrijts		Inia	Dokkum	Claeske	Hebbes		Wolcama	Goutum	
193	3	Dokk	25	11	1660	Pieter	Gerrijts		Inia	Dokkum	Claeske	Hebbes		Wolcama	Goutum	
172	o	X	27	8	1636	Piter	Gorrelts			Dokkum	Saeck	Janes			Dokkum	
172	o	X	20	8	1642	Pieter	Gosses			Dokkum	Jouckie	Ulbes			Dokkum	
171	o	X	19	3	1627	Pieter	Goverts			Hallum	Foockel	Sioerts			Dokkum	zij wed. v. Aucke Johannes
173	o	X	6	2	1658	Pijter	Hajes			Bergum	Fetje	Tjallings			Dokkum	zij wed. v. Lieuwe Douwes
172	o	X	2	3	1637	Piter	Harmens			Dokkum	Trijntie	Eelckes			Dokkum	
171	o	X	1	11	1614	Pijter	Hartmans			Joure	Lucia	Arents				zij wed. v.Sybe Reiners
173	o	X	29	8	1651	Pijter	hendricks			Dokkum	Fijntie	Ypes				hij bakker, zij geb. te Franeker
173	o	X	18	9	1658	Pijtter	Hendricx			Dokkum	Engel	Eelckes				hij bakker
172	o	X	6	3	1640	Pijter	Heeres			Dokkum	Jebeltie	Hanses		Stapert	Harlingen	
172	o	X	28	1	1643	Pieter	Heuittes			Dokkum	Trijntie	Harmens			Dokkum	zij wed. v. Frans Clasen
173	o	X	25	7	1657	Pijter	Ydes				Frouckien	Binnes			Hantum	hij burger sergeant en geb. te Dokkum
173	o	X	17	9	1659	Pieter	Ides			Dokkum	Carstie	Sijdses			Dokkum	hij scheepstimmerman
172	o	X	12	8	1643	Pieter	Eeckes		Fogelsang	Oosterwierum	Jetske	Gerlofs		Jenma	Dokkum	
173	o	X	9	6	1649	Pieter	Eeckes		Foogelsang		Antie	Floris		Raap	Dokkum	zij wed. v.Cornelis Pijters, gemeentman
171	o	X	3	3	1627	Pieter	Epesz.			Dokkum	Sieurtke	Pietersdr.			Dokkum	hij afkomstig van Waerdebuiren,zij wed.v.Claes
172	o	X	15	6	1633	Pieter	Ipes		Adama	Dokkum	Aeltie	Jarichs			Harlingen	hij Commissaris v.d. schepen der Admiraliteit in F
171	o	X	31	12	1624	Pieter	Jacobs			Dokkum	Dirkien	Dirx			Dokkum	hij scheeps gezel, zij wed.v.Harmen Tiaerdts
172	o	X	21	4	1632	Pijter	Jacobs			Dokkum	Jancke	Jans			Dokkum	hij snijders gezel
172	o	X	12	3	1637	Pijter	Jakobs				Grietie	Jans				hij geb. te Dokkum zij te Franeker
172	o	X	13	1	1638	Piter	Jacobs			Dokkum	Trijntie	Hendricks			Dokkum	zij wed.v.Ritske Claesie Slachter
171	o	X	8	1	1653	Pijter	Jacobs				Waeltie	Elinghs			Dokkum	hij geb. te Embderland
173	o	X	9	2	1655	Pijter	Jacobs			Dokkum	Rinscke	Joannes			Anjum	hij meester snijder
173	o	X	7	8	1658	Pieter	Jacobs			Dokkum	Wemeltie	Harmens			Groningen	hij turfdrager
173	x	X	30	7	1659	Pieter	Jacobs			Dokkum	Claescke	Claeses			Harlingen	
180	x	X	30	7	1659	Pieter	Jacobs			Dokkum	Claescke	Claeses			Harlingen	
171	o	X	11	8	1607	Pijter	Janssen				Jouck	Jacobsdr.				
171	o	X	23	4	1608	Pijter	Janssz.				Martien	Jacobsdr.				hij soldaat
171	o	X	20	11	1610	Pieter	Janssen			Schotland	Aertge	Pietersdr.			Utrecht	
171	o	X	25	1	1612	Piter	Jansen				Japke	Jacobsdr.				hij kistemakers gezel
171	o	X	19	8	1620	Pieter	Jansen			Dokkum		Gerrytsdr.			Dokkum	
171	o	X	20	10	1620	Pieter	Jansen			Enkhuizen	Beits	Taeckes			Dokkum	hij molenaar en afkomstig v. Enkhuizen,beide wonen
171	o	X	17	11	1627	Pieter	Jans			Dokkum	Romck	Ypkesdr.			Dokkum	hij mr. kistemaker
172	o	X	12	9	1629	Pijter	Jansens			Winsum[Gr]	Fokel	Senta			Raard	
172	o	X	30	4	1634	Pyter	Jansen			Dokkum	Foeckien	Dirx				hij afkomstig v. Antwerpen, zij geb. te Dokkum
172	o	X	9	1	1636	Pieter	Janses				Meinu	Freercks			Harlingen	hij geb. te Dokkum
172	o	X	17	3	1637	Piter	Jasen			Kollum	Wijtske	Wijbrandts			Dokkum	hij taske maker, zij wed.v.Geerdt Pippers
172	o	X	14	11	1640	Pijter	Jansen			Munster	Anne	Christoffels				hij soldaat, zij wed.v. ?
172	o	X	26	2	1642	Pieter	Jansen			Grijpskerk	His	Pieters			Dokkum	zij wed.v.Jacob Arents,bakker
173	o	X	9	11	1650	Piter	Jansen		Zijlster		Trijntie	Sijbes			Dokkum	
173	o	X	2	9	1654	Pyter	Janssen			Dokkum	Taetske	Wopckes				zij wed.v.Pijter Fockes, smid
173	o	X	19	2	1659	Pijtter	Jansen			Coevorden	Maria	Jans				hij soldaat, zij wed.v.Hendrick Coerts
171	o	X	13	2	1616	Pijter	Jarichsz.				Anne	Tierckesdr.				
172	o	X	26	8	1643	Pieter	Jaspers		Bennema	Wanswerd	Sijtske	Juickis		Heerma	Dokkum	
180	x	X	17	2	1643	Pieter	Jelgers			Bierum	Wijtske	Goffis			Nijkerk	Bierum onder de klokslag van Hantum
172	o	X	8	10	1642	Pieter	Jops			Hoorn	Jetske	Ipis			Franeker	
171	o	X	5	1	1628	Pieter	Johannisz.			Dokkum	Tiets	Pietersdr.			Dokkum	
172	o	X	18	6	1634	Pijter	Johannes			Dokkum	Grijtie	Eedes			Dokkum	hij schuitenmaker
172	o	X	20	4	1639	Pieter	Johannes			Dokkum	Reijns	Flores			Veenwouden	
172	o	X	13	3	1641	Pijter	Jurrien			Ravensburg	Dieuwertie	Jans				hij soldaat, zij wed.v.Jan Bastiaens
173	o	X	1	12	1655	Pijter	Jurryuns				Swaantie	Eedes				hij adelborst, zij wed.v. Teunis Grim
173	o	X	15	1	1659	Pijter	Jurriens				Fenne	Meintses				hij adelborst, zij wed.v. Sierck Sioerts
172	o	X	12	2	1631	Piter	Carstis			Dokkum	Tijttie	Feickes			Dokkum	
172	o	X	25	11	1637	Piter	Caspers				Lijsbet	Willems	van der	Veer		hij korporaal, zij wed.v.Dirck Melgers
173	o	X	7	2	1657	Pieter	Caspers			Eeborgh	Margarieta	Hendricx	van	Vreeden		hij korporaal
171	o	X	18	3	1609	Pijter	Keimpes			Betterwird	Ulck	Henryxdr			Ryp	
171	o	X	24	1	1623	Pieter	Claesen			Holstein	Gercke	Gerrijtsdr.			Dokkum	hij bij landsbesolt ?
172	o	X	28	3	1635	Pieter	Claes				Ettie	Jans			Dokkum	hij trommelslager
173	o	X	22	9	1655	Oijter	Claases			Dokkum	Hiltie	Lubbarts				hij mr. smid, zij geb. te Franeker
173	o	X	2	5	1657	Pijter	Claessen			Harlingen	Trintie	Thomas				hij pijper, zij geb. te Hulst
173	o	X	27	6	1657	Pijter	Clases			Warfum	Teuntie	Everts			Dokkum	hij slotmaker
171	o	X	22	4	1609	Pijter	Coenders				Neel	Michielsdr.				
172	o	X	31	5	1634	Pijter	Lammerts			Dokkum	Tiertie	Tierts			Bueremmerlan	Bueremmerland=Burumerland?
172	o	X	20	2	1635	Pitter	Lammerts			Kollum	Trijn	Jans			Dokkum	zij wed.v. Jan Willems
171	o	X	20	1	1616	Pijter	Lupkes			Dokkum	Foeck	Johansdr.				zij wed.v. Tiaerdt Foeckes
171	o	X	20	5	1620	Pijter	Lupckes			Dokkum	Trijncke	Feickedr.			Dokkum	
171	o	X	8	9	1621	Pieter	Lupkesz.			Dokkum	Griet	Hiddesdr.			Dokkum	
172	o	X	25	9	1641	Pieter	Lieuwes				Martie	Pieters			Dokkum	hij geb. te Dokkum, zij wed.v. Jan Gerrijts
171	o	X	20	1	1616	Pijter	Luitiensz.			Arum	Geert	Pijtersdr.			Dokkum	
171	o	X	7	12	1616	Pyter	Martensz.				Atke	Jacobsdr.				
171	o	X	13	9	1627	Pieter	Martensz.			Dokkum	Lysbert	Hanses			Dokkum	zij afkomstig van Leeuwarden
171	o	X	15	8	1618	Pijter	Meijnses			Dokkum	Lolck	Wijbedr.			Dokkum	hij burger te Dokkum, zij wed.v. Hendrick v. Sneec
171	o	X	17	12	1625	Pijter	Michiels			Haarlem	Antie	Wessels			Dokkum	zij wed.v. Hendrick Sipckes
172	o	X	23	11	1631	Piter	Minnes			Dokkum	Claeske	Aisses			Dokkum	
171	o	X	4	10	1607	Pijter	Pijters			Dokkum	Hilcke	Jurriensdr.			v.d.Dam	
171	o	X	7	4	1610	Pijter	Pijtersz.				Aecht	Harckesdr.				
171	o	X	14	5	1614	Pijter	Pijters				Brecht	Annedr.			Westergeest	hij schoenlapper
171	o	X	14	11	1615	Pijter	Pijtersz.				Mary	Hertochs				zij wed.v.Cleis Baeuckes
172	o	X	28	3	1635	Piter	Piters			Emden	Grietie	Anthonis			Dokkum	
172	o	X	12	4	1635	Piter	Piters			Dokkum	Grijtie	Cornelis			Dokkum	zij dienstmaagd v.d. ontvanger ter Admiraliteit
172	o	X	2	9	1643	Pieter	Pieters			Dokkum	Jeltie	Jops			Engwierum	hij bakker, zij geb. te Dokkum
172	o	X	9	1	1645	Pijter	Pijters				Beitscke			Gerrijtsma		hij geb. te Holwerd, zij te Dokkum
173	o	X	5	6	1652	Pijter	Pijters			Franeker	Betscke	Jolkers			Nijkerk	hij schoenmaker
173	o	X	30	8	1657	Pijter	Pijters				Leentie	Lenerts			Dokkum,	hij geb. te Dokkum
173	o	X	16	4	1659	Pieter	Pieters			Holwerd		Iendtke	Goijtiens			hij geb. te Dokkum, zij te Ternaard
173	o	X	30	8	1656	Pieter	Riencks			Dokkum	Taetscke	Claeses			Ternaard	
171	o	X	21	11	1622	Pieter	Rinses			Harlingen	Hilleke			Hillema		hij burger te Harlingen en houtkoper, zij wed.v. S
171	o	X	5	4	1617	Pieter	Roelefs			Leeuwarden	Trijn	Tijes				
171	o	X	22	3	1628	Pieter	Roeleffsz.			Munnikezijl	Dyucke	Harmensdr.			Dokkum	hij dienstknecht van Ripke Bartholomeus
173	o	X	31	7	1647	Pijter	Seerops			Dokkum	Fetie	Claeses			Dokkum	hij mr. snijder
172	o	X	2	2	1644	Pieter	Sijes			Oudezijl[bij	Lijsbet	Ales			Oude Zijl[bi	
171	o	X	24	9	1625	Pieter	Sijmens			Dokkum	Martien	Harckes			Dokkum	zij wed.v. Rienck Jolles
173	o	X	5	5	1660	Pieter	Sents			Dokkum	Grietie	Broers			Dokkum	
171	o	X	17	6	1609	Pijter	Sijmensz.				Aelcke	Steffensdr.				
171	o	X	22	8	1612	Pijter	Sijmensz.				Wijts	Fockesdr.				
171	o	X	15	5	1614	Pyter	Symens				Beits	Ubledr.				zij wed.v.Minne Jilis
171	o	X	21	12	1616	Pijter	Sytsis				Griet	Jetsedr.			Siuckmahuis	hij mr. snijder
173	o	X	9	6	1648	Pijtter	Sijtses				Aeltie	Jans				hij geb. te Veenwouden zij te Dokkum
171	o	X	6	5	1620	Pijter	Sickes			Dokkum	Sijtske	Feickedr.			Dokkum	
172	o	X	13	11	1630	Pijter	Siux				Toontie	Antonis				hij geb. te Leeuwarden
171	o	X	9	1	1608	Pijter	Steffens				Claeske	Fetsedr.				
171	o	X	19	2	1614	Pijter	Tijmens				Trijnke	Ritskedr.				hij equipagemr. v.d. heren raden ter Admiraliteit
171	o	X	30	6	1621	Pieter	Timensz.			Groningen	Lijsbet	Egbertsdr.			Dokkum	
173	o	X	16	4	1653	Pijter	Tiallings			Dokkum	Trijs	Hansen			Kootstertill	
172	o	X	26	4	1638	Piter	Ulbes			Leeuwarden	Antie	Tierx			Dokkum	hij bode bij de Staten v. Friesland, zij wed.v.Wij
172	o	X	16	10	1640	Pijter	Wijbes			Dokkum	Auck	Harmens			Holwerd	
171	o	X	21	5	1626	Pieter	Wuygers			Dokkum	Mock	Jacobsdr.			Dokkum	
171	o	X	7	10	1605	Pijter	Willems				Geertien	Feckes				hij schipper op Leeuwarden, zij geb. te Boersum
171	o	X	9	4	1608	Pijter	Willemsz.				Frouck	Obbesdr.				
173	o	X	14	11	1657	Pijter	Willems			Paesens	Antie	Freerx			Altena	zij wed.v. Rommert Sjoerts
172	o	X	5	2	1631	Popke	Alberts			Dokkum	Sijts	Lolles			Dokkum	
171	o	X	27	6	1615	Poppe	Douwes				Sily	Fockedr.				hij schippers gezel, zij wed.v.Johannes Pyters
171	o	X	4	2	1617	Poppe	Ibles			Dokkum	Grietie	Gerrijtsdr.			Dokkum	hij schipper
172	o	X	31	7	1630	Poppe	Jans			Dokkum	Lijsbet	Geerts			Kollum	
172	o	X	5	10	1639	Poppe	Jelles			Dokkum	Geertie	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	17	1	1608	Regnerus			Bruitsma	Driesum	Lijnke	Dionitis		Lommerts		
171	o	X	2	10	1617	Regnerus			Snebergerus		Fritske	Tyssesdr.			Franeker	
173	o	X	2	10	1658	Remer	Remers			Dokkum	Lijsbeth	Swegers				hij mr. snijder
171	o	X	19	2	1618	Ruimer	Repckesz.				Edt	Jansdr.			Leeuwarden	
172	o	X	27	1	1638	Reijn	Meinerts			Kollem	Brecht	Piters			Dokkum	
173	o	X	13	11	1658	Rein	Memerts				Remck	Sijdses			Dokkum	hij geb. te Kollum
172	o	X	29	11	1628	Reijner			Meijer	Boerlaet	Wipke	Hanses			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	6	7	1628	Reyner			Suitter	Bolsward	Mettie	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	7	1	1637	Reiner	Dircks			Dokkum	Gerbrich	Reiners			Kollum	
172	o	X	21	9	1639	Reijner	Dircks			Dokkum	Hijlck	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	24	5	1606	Reiner	Douwes			Driesum	Dieucke	Oenedr.			Ternaard	
171	o	X	28	6	1607	Reiner	Fransz.				Baeuck	Jellesdr.				
171	o	X	27	5	1614	Reiner	Franssen				Griet	Romckes			Reisum	hij gortmaker, Reisum =Reitsum ?
171	o	X	28	2	1624	Reyner	Fransen			Dokkum	Wijts	Ates			Dokkum	zij wed.v. Johannes Timmerman
172	o	X	11	4	1629	Reiner	Farnses			Dokkum	Trijntie	Buwes			Dokkum	
173	3	X	29	3	1650	Reiner	Fransis				Engel	Reiners				hij geb. te Dokkum zij te Vlieland
172	o	X	28	4	1637	Reiner	Hendricks			Leeuwarden	Gaetse	Tammes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	2	1	1658	Reiner	Hendrix			Witmarsum	Gertie	Joannes			Ee	
171	o	X	18	4	1628	Reiner	Jemesz.			Voorderbeure	Aiske	Douvesdr.			Dokkum	
171	o	X	31	12	1614	Reiner	Jacobsz.				Doed	Wijtsesdr.				hij schipper, zij dienstmaagd v. Pier Sijmens
173	o	X	1	5	1652	Reijner	Jacobs				Dirckie	Jacobs			Dokkum	hij geb. te Oldehove Groningen
171	o	X	3	2	1627	Reyner	Jansz.			Dokkum	Corneliske	Gerrits			Dokkum	
172	o	X	8	10	1636	Reijner	Jansen			Dokkum	Sees	Tabes			Dokkum	
172	o	X	4	10	1645	Reinder	Janssen			Dokkum	Seicke	Jentes			Dokkum	
173	o	X		5	1655	Reijner	Janssen			Dokkum	Trijnttie	Jans				hij mr. metselaar, zij wed.v.Josop Arens
171	o	X	22	2	1605	reiner	Lieuwes			Dokkum	Eelck	Claesdr.			Hantum	
173	o	X	25	9	1652	Reijner	Oetses			Dokkum	Claeske	Ariens			Franeker	
173	o	X	12	9	1653	Reijner	Olpherts			Harlingen	Griet	Jans			Dokkum	
172	o	X	7	3	1629	Reiner	Piers				Antie	Eedes				zij wed.v. Beernt Douwes
171	o	X	20	11	1605	Reiner	Reinerz.			Sloten	Tiepck	Claesdr.			Bergum	
172	o	X	30	9	1636	Reiner	Reiners			Bornwerd	Reins	Johannes			Dokkum	
171	o	X	24	9	1616	Reiner	Sijbes		Ryckersma		Barber	Rompts			Stienharst	Stienharst onder Buitenpost
171	o	X	24	1	1607	Reyner	Symens				Grietien	Pijtersdr.			Buitenpost	
171	o	X	23	1	1613	Reiner	Wijbrantsz.				Antke	Philippusdr.				
171	o	X	31	12	1625	Reijner	Wijberens			Dokkum	Antie	Douwes			Dokkum	zij wed.v.Sijtse Jansen
172	o	X	30	1	1630	Reyner	Wibrandts			Dokkum	Griet	Jans			Dokkum	
172	o	X	9	12	1631	Reijner	Wibrants			Dokkum	Tertie	Douwes			Dokkum	zij wed.v. Foppe Claessen
171	o	X	11	2	1609	Reiner	Wijtsesz.			Dokkum	Folcku	Symensdr.				
173	o	X	3	6	1654	Reijner	Wijtses			Stiens	Tzietske	Sierps				hij schipper op Leeuwarden, zij geb. te Dokkum
171	o	X	7	9	1611	Reiner	Woutersz.				Trijnke	Fransdr.				
171	o	X	23	3	1612	Reiniers	Woltersz		Zijll	Emden	Antke	Dionisidr.				
173	o	X	22	8	1657	Remmert	Harmens				Rieme	Tzummes			Leeuwarden	hij geb. te Dokkum
172	o	X	12	1	1639	Rijckele	Nitters			Dokkum	Grietie	Claesis			Visvliet	
173	o	X	24	12	1659	Riemer	Jacobs			Joure	Tierdtie	Dirx			Dokkum	
171	o	X	21	4	1627	Rienck	Benedictus			Betterwird	Grietie	Wibesdr.			Lioessens	
171	o	X	5	6	1619	Rienck	Douwesz.		Wagenaer	Dokkum	Wick	Ottes			Dokkum	
172	o	X	5	7	1633	Rienijck	Douwes			Kollum	Aecht	Claesses				hij geb. te Driesum zij te Dokkum
173	o	X	16	4	1653	Rienck	Eijntes			Dokkum	Cornelia	Ariaens			Amsterdam	
171	o	X	18	6	1625	Rienck	Geerts			Dokkum	Gerrijtie	Gerrijtsdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	20	2	1630	Rienck	Geerts			Dokkum	Hidtje	Lourens			Dokkum	
171	o	X	15	4	1620	Rienck	Gerrytsz.			Dokkum	Aeltie	Tiaerdtsdr.			Dokkum	hij afkomstig van Burum en timmerman
173	o	X	17	1	1652	Rienck	Haenties			Dokkum	Griet	Johannes			Leeuwarden	hij mr. metselaar
172	o	X	13	7	1633	Rienck	Hendricx			Dokkum	Reinck	Jochums			Dokkum	hij bakkers gezel
172	o	X	11	1	1645	Rienck	Hendricks			Dokkum	Bauck	Willems		Stinstra	Dokkum	hij kwartier meester
171	o	X	15	11	1606	Rienck	Janssen				Ag	Tiepkedr.				
171	o	X	15	11	1623	Rienck	Jansen			Dokkum	Trijn	Idsesdr.			Dokkum	hij schoenmaker
173	3	Dokk	18	11	1660	Rienck	Jansen			Dokkum	Fenne	Pieters			Ee	
193	3	Dokk	18	11	1660	Rienck	Jansen			Dokkum	Fenne	Pieters			Ee	
171	o	X	13	2	1619	Rienck	Jellesz.			Dokkum	Martien	Herckesdr.			Dokkum	hij tichelaar
171	o	X	23	11	1609	Rienck	Johannes				Rins	Fockesdr.				
171	o	X	23	11	1626	Rienck	Lupkesz.			Holwerd	Antie	Folckertsdr.			Dokkum	
172	x	X	24	9	1629	Rienck	Piters			Dokkum	Mincke	Jans			Harlingen	
180	x	X	24	9	1629	Rienck	Piters			Dokkum	Mincke	Jans			Harlingen	
172	o	X	3	4	1630	Rienck	Ritskes			Wierum	Hilke	Jacobs			Dokkum	
171	o	X	16	2	1622	Reninc	Romckes			Dokkum	Tiets	Goitiesdr.			Dokkum	hij snijder
171	o	X	30	3	1622	Reninc	Wye			LŁbeck	Grietien	Claesdr.			Rinsumageest	hij soldaat
172	o	X	15	2	1640	Rinke	Wijgers			Lollum	Sijtske	Sioerdts			Dokkum	
172	o	X	8	3	1645	Rijpcke	Ripckes			Lioessens	Antie	Dirx			Dokkum	hij geb. te Dokkum
173	o	X	15	9	1649	Ripke	Ripkes			Dokkum	Meijnts	Hendricks				hij gortmaker, zij geb. te Roodkerk
173	o	X	11	12	1652	Rijpke	Rijpkes			Lioessens	Antie	Dirx			Dokkum	hij geb. te Dokkum
173	o	X	14	2	1657	Ricker	Joosten			Workum	Trintie	Willems			Dokkum	
171	o	X	18	3	1609	Rinnert	ieges				Geertke	Bodisdr.				
172	o	X	12	7	1645	Rinnert	Jelles				Sijtske	Doeckes			Anjum	
171	o	X	25	5	1605	Rinnert	Johannis			Dokkum	Sijstske	Eewerts			Harlingen	
173	o	X	20	11	1647	Rinnert	Sijmens			Dokkum	Rintske	Botes			Morra	hij bakker
171	o	X	6	7	1627	Rinse	Jansen			Dokkum	Griet	Eyntes			Dokkum	
172	o	X	18	12	1640	Rinse	Claesses			Dokkum	Trijn	Jans				
171	o	X	24	6	1607	Rintse	Sijdts			Hantum	Berber	Haremnsdr.			Leeuwarden	
171	o	X	18	10	1621	Ryntze	Sijdsz.			Dokkum	Saack	Bauckesdr.			Dokkum	zij wed.v. Hans Coerts
171	o	X	20	12	1623	Rinse	Tierx			Dokkum	Maycke	Clasisdr			Dokkum	hij apotheker
171	o	X	9	2	1614	Rinse	Willems				Saep	Piers			Foudgum	
172	o	X	16	5	1645	Rintke	Ipes		Adama	Weerdeburen	Doetie	Franses			Jouswier	
172	o	X	12	2	1646	Rintie	Ubles			Ginnum	Aeltie	Reitses			Dokkum	zij wonend "op die grote berg bij Dokkum"
172	o	X	24	12	1641	Rintie	Pijters			Kollum	Trijntie	Claeses			Visvliet	
173	o	X	13	3	1658	Ritske			Eisinga		Lyuckien	Jelgers			Dokkum	
171	o	X	25	10	1622	Ritske		van	Sappema	Dokkum	Lutske			Sprong	Oosterlitten	
172	o	X	8	2	1645	Ritscke	Bouues			Dokkum	Lijsbeth	Hendricks			Dokkum	
172	o	X	4	5	1639	Ritscke	Dircks				Wijts	Hinnes			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	13	12	1617	Ritske	Floris			Dokkum	Romck	Rommertsdr.				hij burger van Dokkum, zij dienstmaagd v. Meye Jan
172	o	X	21	4	1638	Ritske	Freercks			Dokkum	Geeske	Jacobs			Dokkum	hij molenaar
171	o	X	9	5	1607	Ritske	Juickes			Niawier	Baeuck	Tiallingsdr				
171	o	X	6	1	1626	Ritske	Clasen			Dokkum	Trijntie	Hendrixdr.			Dokkum	hij vleeshouwer
173	o	X	4	11	1654	Ritske	Claesen			Dokkum	Riemcke	Tiaardts				zij wed.v. Obbe Sijbes
173	o	X	28	5	1659	Ritscke	Claessen			Dokkum	Antie	Jans			Dokkum	hij mr. schoenmaker
171	o	X	9	2	1628	Ritske	Piters			Dokkum	Reinu	Tiaertsdr.			Dokkum	hij smids gezel, zij dienstmaagd v. Hessel Ebes
171	o	X	6	5	1626	Ritske	Popckes			Dokkum	Griet	Ieppedr			Kollumer Ute	hij schoenmaker en burger van Dokkum
172	o	X	31	10	1635	Ritske	Sakes			Dokkum	Pijtie	Pijters			Dokkum	hij bakker en portier der stad
171	o	X	23	3	1620	Ritske	Sickes			Dokkum	Wytske	Annesdr.			Franeker	
171	o	X	10	2	1615	Ritske	Siucxz.			Ee	Jelcke	Botedr.			Ee	
171	o	X	12	7	1628	Ritske	Siuckesz.			Paesens	Jid	Claesdr.			Dokkum	
172	o	X	27	4	1639	Robbe	Harmens			Fastenau	Antie	Dircks			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	2	2	1622	Robert	Jansen			Hoorn	Moerke	Heins			Dokkum	
171	o	X	14	2	1627	Robert	Jansz.			Dokkum	Aelckes	Dircxdr.			Dokkum	
171	o	X	13	4	1626	Roeleff	Alberts				Stijn	Koerdtsdr.				hij geb. te Dokkum, soldaat /trommelslager
171	o	X	21	4	1626	Roeleff	Auckes				Trijn	Drius			Schiermonnik	hij geb. te Dokkum
171	o	X	14	3	1628	Roeleff	Bartels			Dokkum	Jeltie	Valentijns			Dokkum	
172	o	X	25	2	1635	Roeloff	Dircks			Bergum	Antie	Jans			Dokkum	
171	o	X	11	8	1620	Roelef	Douwes			Dokkum	Tyeetske	Siurtsdr			Dokkum	
171	o	X	15	1	1624	Reuleff	Douwes			Dokkum	Antie	Pietersdr.			Dokkum	
171	o	X	12	4	1617	Roelef	Henrix			Diepholt	Fock	Jaquisdr.				hij soldaat, zij wed. v.Adam Jans
171	x	X	10	6	1622	Roelef	Hendricks			Dokkum	Wijtske	Wijtses			Dokkum	hij afkomstig van Groningen
180	x	X	10	6	1622	Roelef	Hendricks			Dokkum	Wijtske	Wijtses			Dokkum	hij afkomstig van Groningen
172	x	X	5	9	1639	Roeloff	Hendricks			Dokkum	Rintie	Wijgers			Dokkum	hij leenreder en burger vaandrig
180	x	X	5	9	1639	Roeloff	Hendricks			Dokkum	Rintie	Wijgers			Dokkum	hij leenreder en burger vaandrig
173	o	X	17	6	1651	Roeloff	Hendricks			Munnikezijl	Aeltie	Jans				zij wed.v. Hendrick Steencam
171	o	X	19	7	1605	Roeloff	Jacobs				Tiem	Jelts			Ee	
171	o	X	15	6	1622	Roeleff	Jansen			Nyezijl [Gr]	Lysbeth	Ditxdr.			Dokkum	zij wed.v. Ene Dirx
171	o	X	27	7	1623	Roelef	Jansen			Ferwerd	Ulkien	Rienx			Dokkum	zij wed.v. Pieter bauckes
171	o	X		1	1613	Roelef	Lueleff			Ludweer	Hijlck		van	Harckema		
173	o	X	29	12	1654	Roeloff	Pieckes			Leeuwarden	Antie	Claeses			Dokkum	zij wed.v.Hendrick Cardiman
172	o	X	17	11	1644	Roeloff	Sijmens				Jurrien	Pijters				zij wed.v.Joost Lieuues
172	o	X	18	1	1645	Roeloff			Trochel	Groenenbergh	Antie	Willems			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	16	9	1632	Rodolph			Henning de M	Loppersum	Juliana		van	Aissema		
171	o	X	5	11	1625	Rombertus			Ulenberg	Dokkum	Eetske			Hania	Dokkum	hij afkomstig vam Driesum?, zij wed.v. Hieronymus
171	o	X	18	8	1615	Romcke	Aedes				Saeck	Douwedr.				
172	o	X	8	4	1632	Romcke	Geerts			Dokkum	Auckien	Broers			Kollum	
172	o	X	25	12	1641	Romcke	Geerts			Dokkum	Antie	Hansedr.			Leeuwarden	hij oud burgemeester/vaandrig, zij wed.v.Jasper Ja
172	o	X	18	2	1637	Romcke	Gerlofs			Dokkum	Griet	Bestiaenis			Visvliet	
172	o	X	25	11	1637	Romcke	Gerrijts			Dokkum	Attie	Jeltes			Dokkum	
171	o	X	14	10	1620	Romcke	Jellis			Kollumerzijl	...tie	Ottes			Dokkum	hij bootsgezel
171	o	X	27	11	1627	Romcke	Pietersz.			Westergeest	Maeicke	Wiegerdr.			Dokkum	hij wonend onder de klokslag van Westergeest
171	o	X	20	2	1619	Romcke	Sakes			Dokkum	Metke	Lieuwedr.			Dokkum	
171	o	X	13	8	1606	Romcke	Teunisz.			Kollum	Jets	Jansdr.				
171	o	X	17	9	1608	Romcke	Teunisz.				Hill	Tzegersdr.				
172	o	X	15	12	1629	Romke	Tiaerds			Nes	Meints	Jelles			Dokkum	
172	o	X	3	7	1640	Romcke	Tierckx			Dokkum	Reijnke	Bauckes			Dokkum	zij wed.v.Wicke Hessels, brouwer
172	x	X	3	12	1632	Romcke	Wijtses			Dokkum	Fookel	Tiercks			Holwerd	
180	x	X	3	12	1632	Romcke	Wijtses			Dokkum	Fookel	Tiercks			Holwerd	
171	o	X	17	1	1624	Rommert	Abbesz.			Dokkum	Orsel	Johannisdr.			Dokkum	zij wed.v.Tijs Pieters
171	o	X	26	2	1625	Rommert	Abes			Dokkum	Griet	Hendrixdr.			Dokkum	hij bakker
172	o	X	7	2	1639	Rommert	Joannes			Dokkum	Trijntie	Rommerts			Dokkum	
172	o	X	21	11	1645	Rommert	Johannes			Dokkum	Reijnuckie	Riencks			Dokkum	
173	o	X	23	12	1654	Rommert	Oenses			Dokkum	Tietie	Hessels			Dokkum	
172	x	X	6	11	1633	Rompte	Tammes			Kollum	Trijntie	Jelles			Dokkum	
180	x	X	6	11	1633	Rompte	Tammes			Kollum	Trijntie	Jelles			Dokkum	
171	o	X	25	8	1627	Rodtger	Watsis			Groningen	Luipek	Johannesdr.			Oldezijl	
172	o	X	11	4	1629	Ruird	Jans			Rauwerd	Neel	Lourens			Dokkum	zij wed.v.Marten Willems
173	o	X	3	7	1647	Ruijrdt	Piers			Niehove	Fedtie	Siedses			Franeker	zij wed.v. Taecke Ruijrdts, steenhouwer
171	o	X	3	3	1627	Ruiert	Sijmens			Dokkum	Leentje	Gerritsdr.			Dokkum	hij boekbinder, zij wed.v.Mathijs Wijbets
172	o	X	19	9	1642	Ruijerdt	Sipckes			Dokkum	Sijtscke	Jacobs				zij geb. te Wirdum
172	o	X	1	5	1641	Ruijrdt	Tiaardts			Leeuwarden	Taetske	Ubles			Dokkum	
173	o	X	18	4	1657	Ruijrd	Tiaerts			Leeuwarden	Aefke	Lieuwes			Niawier	
172	o	X	1	3	1632	Ruird	Wijbes			Holwerd	Jancke	Teackes			Dokkum	hij houtkoper, zij wed.v.Hotse Hessels
171	o	X	3	6	1626	Zacharias			Huber	Dokkum	Siouck			Jensma		hij postulent voor het gerecht in Dokkum
173	o	X	20	10	1649	Saecko	Adolphi		Idsinga	Dokkum	Cunera			Franckena		zij dochter v.Franchone Regneri Franckena, in leve
173	o	X	18	12	1658	Saecke	Hessels			Holwerd	Gertie	Sibes			Dokkum	
171	o	X	23	4	1625	Saecke	Jansz.			Wetsens	Foock	Meintsesdr.			Aalsum	
171	o	X	1	7	1606	Saacke	Jellisz.				Rycxl	Tiercksdr.				
173	o	X	19	9	1657	Saecke	Melis			Wartena	Antie	Jans			Fastenau	
173	x	Dokk	22	7	1660	Saecke	Melis				Antie	Douwes			Foudgum	hij bleker en geb. te Wartena
193	x	Dokk	22	7	1660	Saecke	Melis				Antie	Douwes			Foudgum	hij bleker en geb. te Wartena
171	o	X	23	11	1611	Sake	Ritskesz.				Aeuck	Annedr.			Cornjum	
173	o	X	22	11	1656	Sake	Ritsckes			Dokkum	Betske	Eedes			Dokkum	hij bakkers gezel
171	o	X	21	1	1614	Saecke	Sakes			Cambuir	Frouck	Lyckledr.			Ternaard	
171	o	X	13	9	1617	Saecke	Tzietses				Trijn	Tijssesdr.			Dantumawoude	hij koekbakkers gezel
171	o	X	11	1	1628	Saecke	Wytsesz.			Dokkum	Tiedke	Hieronymus			Leeuwarden	
172	o	X	19	11	1642	Saecke	Willems			Dokkum	Johanna	Adriani			Dokkum	hij mr. goudsmid
173	o	X	20	4	1650	Saecke	Willems			Dokkum	Lijsbet	Benedicti	van	Elssen		hij afkomstig van Kollum, mr. goudsmid, soldaat
172	o	X	25	10	1639	Salamon		van der	Berg	Amsterdam	Jisckjen	Eeverts			Leeuwarden	hij koopman
171	o	X	19	11	1619	Salwes	Jochums			Fencum	Lysbet	Jilles			Dokkum	zij wed.v.Hetse Teecles, Fencum=Finkum?
172	o	X	9	1	1636	Sander	Meinerts				Wobbrich	Hendricks			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	31	8	1632	Sape	Minnes			Kollum	Itie	Jans			Dokkum	zij wed.v.Hendrick Pijters, bakker
171	o	X	7	8	1618	Sape	Sapes			Dokkum	Hilcke	Pytersdr.			Embderlandt	hij snijder en burger te Dokkum, zij dienstmaagd v
172	o	X	31	1	1629	Saepe	Saepes			Dokkum	Idtie	Gerrijts			Dokkum	
172	o	X	14	2	1635	Sape	Tziaerdts			Dokkum	Tiet	Tziercks			Dokkum	
172	o	X	27	11	1641	Schelto			Aitsema		Rijckien		van	Rosema	Boerum	hij secretaris v.d.Admiraliteit
173	o	X	13	9	1656	Schelte	Beerns			Dokkum	Grietie	Beerns			Fuchtrum	
171	o	X	25	9	1626	Schelte	Oensesz.			Dokkum	Lisbet	Eevertsdr.			Leeuwarden	
173	o	X	18	4	1657	Schelte	Steffens			Dokkum	Aefke	Jans				hij stoeldraaier
172	o	X	15	9	1638	Scholte	Jans			Sneek	Auckie	Douwes			Franeker	
171	o	X	23	9	1619	Sebastiaen			Broeils	Groningen	Ansck		van	Boeymers	Dokkum	hij afkomstig van Driesum?
171	o	X	4	2	1615	Seerp	Aesgedz.			Wijtgaard	Trijn	Siucksdr.			Dokkum	hij schoenmakers gezel
171	o	X	16	4	1614	Seerp	Pietersz.				Trynke	Jarichs				hij schroors gezel[kleermakers gezel]
171	o	X	21	10	1620	Serop	Pietersz.			Dokkum	Rins	Jeltiesdr.			Sandweg	hij snijder en burger van Dokkum
172	o	X	7	8	1641	Seerp	Wijgers			Dokkum	Hiltie	Caspers			Dokkum	
171	o	X	20	8	1613	Seerp	Wobbes			Metslawier	Eeucke	Dircx				
171	o	X	12	2	1618	Sije	Douwesz.			Dokkum	Rixt	Haijes			Kollum	
172	o	X	9	1	1641	Sije	Jacobs			Dokkum	Antie	Freercks			Ternaard	
172	o	X	16	12	1643	Sije	Jacobs			Dokkum	Trijn	Pieters			Dokkum	hij schipper
173	o	X	30	10	1653	Sije	Jacobs			Dokkum	Antie	Riencks			Dronrijp	hij schipper
173	o	X	27	9	1657	Selis	Lourens			Hellendal	Lijsbet	Jacobs			Zutphen	hij wever, Hellendal=Hellendoorn?
171	o	X	18	8	1626	Zettie	Jetses			Dokkum	Trui	Andris			Dokkum	hij boot gezel
171	o	X	26	9	1612	Severijn	Alberts				Mary	Obbesdr.				hij hoedemakers gezel
171	o	X	10	9	1619	Severijn	Alberts			Dokkum	Jantken	Cornelisdr.			Leeuwarden	
172	o	X	1	10	1631	Sibe	Gerrits			Dokkum	Jeltie	Luiwrens			Dokkum	zij afkomstig van Hantumhuizen
171	o	X	24	4	1624	Sijbe	Hendrixz.			Dokkum	Trijntie	Fransdr.			Metslawier	zij wed.v.Pieter Jans
172	o	X	19	1	1641	Sijbe	hendricks				Wijgel	Roeloffs			Metslawier	hij knecht van Marten Claesen, smid
171	o	X	2	1	1608	Sijbe	Hessels				Aeff	Gerbedr.			Ternaard	
173	o	X	12	10	1651	Sijbe	Hilles			Wanswerd	Houck	Jans			Dokkum	zij wed.v.Hendrick Jans, brouwer
172	o	X	13	1	1644	Sijbe	Jansen			Sneek	Antie	Ipes		Adema	Dokkum	
173	o	X	15	5	1658	Sijbe	Jans			Hantum	Rinske	Himckes			Sneek	
171	o	X	10	7	1624	Sijbe	Jelles			Dokkum	Trijntie	Pieters			Dokkum	
173	o	X	22	3	1651	Sijbe	Jelles			Dokkum	Jancke	Siouckes			Dokkum	
172	o	X	10	3	1638	Sijbbe	Sijbbes			Ternaard	Claercke	Franses			Dokkum	hij mr. timmerman
173	o	X	15	7	1654	Sijbe	Sijbes				Eltie	Claeses				hij timmerman,geb.te Dokkumen zij geb.te.Boertange
171	o	X	14	3	1609	Sijbe	Sentsz.				Lysbet	Sijtsedr.				
172	o	X	8	10	1628	Siboldus			Allema	Dokkum	Riense			Jensma	Dokkum	
171	o	X	23	9	1620	Sibolt	Hansz.			Leeuwarden	Griet	Gerbensdr.			Dokkum	
171	o	X	8	6	1622	Sibrant		van	Osingha		Lutske		van	Scheltema		hij joncker, mede gecommitteerde ter vergaderinghe
173	o	X	23	6	1649	Sijbrandus	Sijbrandi			Luisens	Trijntie	Hessels				hij schooldienaar, zij wed.v.Willem Stoffels Luise
173	o	X	26	8	1654	Sijbren	Aeltses			Anjum	Kunne	Nannes				hij brouwer, zij wed.v.Evert Taeckes
171	o	X	20	12	1623	Sijbrandt	Bockes			Dokkum	Geertke	Fetsesdr.			Dokkum	zij wed.v.Pieter Mollener
171	o	X	1	3	1614	Sibrant	Egberts				Lysbert	Evertsdr.				hij bakker
172	o	X	27	11	1645	Sijbren	Heerckes			Oostrum	Aecht	Sijbrens			Dokkum	
173	o	X	13	2	1653	Sijbrant	Hendrix				Neeltie	Alberts			Dokkum	hij geb. te Leeuwarden
173	o	X	21	9	1656	Sijbren	Hendricks				Trijntie	Tiallinghs			Dokkum	hij mr. snijder en soldaat
173	o	X	22	5	1658	Sibren	Hendrix				Antie	Hendrix				hij geb.te Dokkum en soldaat, zij geb. te Boertang
173	o	X	4	9	1658	Sibren	Jacobs				Antie	Sijdses				hij geb. te Berlikum, zij te Dokkum
171	o	X	29	3	1606	Sijbrant	Jansen			Dronrijp	Aeff	Jacobsdr.			Aalsum	
172	o	X	3	7	1640	Sijbren	Jansen			Dokkum	Engeltie	Harmens				hij molenaar, zij geb. te Kollum
172	o	X	10	10	1630	Sijbrant	Jukis			Dokkum	Janneke	Sents			Vlissingen	
172	o	X	25	3	1639	Sijbrandt	Martens			Dokkum	Eeskien	Eesckes			Leeuwarden	
173	o	X	10	11	1653	Sijberen	Martens				Suusanna	Gowerts			Dokkum	
172	o	X	27	9	1634	Sijbren	Meijnerts			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	7	10	1637	Sibrand	Pieters			Dokkum	Geertie	Feckes			Leeuwarden	hij mr. snijder
172	o	X	2	3	1639	Sijbrandus	Petri		Baarda		Aeffke	Sijmens			Dokkum	hij geb. te Bolsward
171	o	X	6	5	1615	Sibrant	Scheltes				Reinsck	Arentsdr.				hij schoenmakers gezel, zij dienstmaagd v. burgeme
171	o	X	20	12	1623	Sijbren	Scheltes			Dokkum	Bauck	Halbesdr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	30	8	1628	Sijbren	Scheltis			Dokkum	Bots	Rinses			Dokkum	hij burger te Dokkum, zij wed.v.Pijter Harmens
173	o	X	18	5	1660	Sibren	Taeckes			Anjum	Hiltie	Dirx				zij wed.v. Isack Sterkenburgh
173	o	X	8	7	1653	Sijberen	Tijses				Fentie	Harmens			Kollum	hij geb. te Akkerwoude
171	o	X	26	6	1614	Sibrant	Tiaerdtsz.				Antke	Pouwelsdr.				
172	o	X	12	4	1645	Sijbrandt	Thomas			Engwierum	Tiertie	Folckerts			Dokkum	
171	o	X	23	8	1609	Sijds		van	Roorda		Luts		van	Scheltema		hij jonker, zij joncfrou
173	o	X	2	5	1657	Sijds	Bockes			Janum	Antie	Doedes			Dokkum	zij wed.v.Jelle Claesses, wieldraaier
173	x	Dokk	4	11	1660	Sijdts	Bottes			Dokkum	Bauckien	Fockes			Dokkum	
193	x	Dokk	4	11	1660	Sijdts	Bottes			Dokkum	Bauckien	Fockes			Dokkum	
171	o	X	13	8	1619	Sijds	Bouwens			Dokkum	Brecht	Jeppesdr.			Dokkum	hij hantycksnijer, zij dienstmaagd v. Frans Gerbra
173	o	X	21	3	1652	Sijds	Bouwens			Dokkum	Grietie	Jacobs				hij mr. steenhouwer en burger luitenant, zij geb.
171	o	X	3	5	1610	Sijds	Feisesz.				Tziemck	Martens				
173	o	X	8	9	1660	Sijds	Fetsis				Bauck	Tiercx				hij geb. te Dokkum, zij wed.v.Douwe Poppes
173	o	X	13	1	1655	Sijds	Fopckes			Dokkum	Lieffcke	Everts			Dokkum	
171	o	X	14	3	1618	Sijds	Fransen			Dantumawoude	Aaf	Claesdr.				zij wed.v. Ritske Lyckles
171	o	X	12	9	1621	Sijds	Fransen			Dokkum	Tryn	Bientiesdr.			Dokkum	
172	o	X	10	1	1629	Sijds	Franses			Dokkum	Lubrich	Thomas			Dokkum	
172	o	X	31	1	1644	Sijds	Franses			Wierum	Sijdts	Jilts			Sijbrandahui	
173	o	X	15	8	1657	Sijds	Freerx				Bauck	Piekes			Oosterend	hij geb. te Hantumhuizen
172	o	X	19	3	1631	Sijds	Harmens			Dokkum	Feijck	Heres			Buitenpost	
173	o	X	28	4	1650	Sijds	Emes			Franeker	Tijtie	Haies			Makkum	
171	o	X	24	1	1624	Sijds	Jansz.			Dokkum	Beyts	Sijesdr.			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	12	2	1657	Sijds	Claeses			Dokkum	Gertie	Teunis			Amsterdam	
171	o	X	8	3	1611	Sijds	Lennes				Martyn	Ariensdr.				
171	o	X	28	1	1628	Syds	Lourensz.			Dokkum	Siouck	Riuertsdr.			Dokkum	zij wed.v.Tierck Jacobs
171	o	X	16	8	1623	Syds	Pieckes			Leeuwarden	Trijn	Jansdr.			Dokkum	hij burger te Leeuwarden
171	o	X	24	5	1623	Sijds	Piersz.			Dokkum	Anne	Uwesdr.			Murmerwoude	hij burger luitenant
171	o	X	18	10	1620	Sijdts	Syds		Roupma	Dokkum	Trijntie	Halbedr.			Dokkum	hij schoenmaker, Roupma of Roukema?, zij wed.v.Sij
171	x	X	15	10	1620	Sieger	Ales			Dokkum	Lijntie	Pietersdr.			Dokkum	getuigen: zijn vader, Ale Siegers, haar vader Piet
180	x	X	15	10	1620	Sieger	Ales			Dokkum	Lijntie	Pietersdr.			Dokkum	getuigen: zijn vader, Ale Siegers, haar vader Piet
171	o	X	22	1	1607	Seger	Janssen			Embden	Maijke	Dircksdr.				hij soldaat onder Embden
173	o	X	31	3	1621	Syger	Jansen			Dokkum	Sycke	Feiltesdr.			Aalsum	hij koopman
173	o	X	11	8	1649	Sijmen	Bouts			Dokkum	Jimck	Jans			Dokkum	
173	o	X	21	1	1654	Sijmen	Bouts			Dokkum	Saeck	Dioerds			Dokkum	
173	o	X	1	7	1654	Sijmen	Harmens			Surhuisterve	Eelckien	Rommerts				
171	o	X	22	5	1623	Simen	Hendricks			Dokkum	Antie	Jansdr.				hij afkomstig van Holwerd, zij dienstmaagd v.Lupck
172	o	X	4	5	1644	Sijmen	Jacobs			Dokkum	Antie	Mijnckes			Dokkum	hij scheepstimmerman
171	o	X	25	10	1606	Sijmen	Jans			Franeker	Beyts	Tiallingsdr.				
171	o	X	28	3	1618	Simon	Jansen			Groningerlan	Antie	Boelesdr.			uit het Stic	hij soldaat, zij wed.v.Jan Corfmaker, van Bremen.
172	o	X	7	1	1632	Simon	Jans				Jancke	Claeses			Dokkum	hij geb. te Groningen
172	o	X	31	12	1636	Sijmen	Jansen		Groenewoud	Dokkum	Tiamcke	Jans			Dokkum	hij schrijver
172	x	X	6	12	1644	Sijmen	Janssen			Dokkum	Marijcke	Beernts			Dokkum	hij koopman, zij Marijcke of Maria
180	x	X	6	12	1644	Sijmen	Janssen			Dokkum	Marijcke	Beernts			Dokkum	hij koopman, zij Marijcke of Maria
171	o	X	7	9	1614	Simen	Jarichsz.				Griet	Gerrijtsdr.			Tjum	
173	o	X	4	9	1658	Simon	Claesses				Trijntie	Dircx				hij geb. te Dokkum
171	o	X	11	1	1612	Symen	Lieuwes				Dieuer	Pietersdr.				
173	o	X	28	5	1659	Simon	Lodewijcks			Dokkum	Bedtie	Pieters			Appingedam	
171	o	X	8	2	1612	Simon	Ockesz.			Anjum	Elske	Hendricxdr.				
171	o	X	9	3	1622	Symen	Pieters			Dokkum	Anne	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	24	7	1624	Sijmen	Sioerds			Dokkum	Aeltie	Jarichsdr.			Dokkum	hij afkomstig van Bolsward en Luitenant
173	o	X	29	8	1657	Sijmen	Sjoerts		Lennicke	Dokkum	Eelckie	Folperus		Baert	Ameland	
173	o	X	29	6	1649	Sijmen	Stoffels		Vollenhooff	Sneek	Aertie	Jacobs		Roode	Weerderbuire	
173	o	X	12	1	1656	Sijmen	Tijssen			Oudezijl	Trijn	Feijes			Ternaard	
171	o	X	5	8	1609	Sijmen	Tiallingsz.				Griet	Tijmens				
171	o	X	12	8	1620	Simon	Tiepckesz.			Dokkum	Reins	Jeltedr.			Dokkum	hij schoenmaker
171	o	X	6	4	1621	Simon	Wijbesz.			Grijpskerk	Aeltie	Sijbesdr.			Dokkum	zij wed.v.Henrick Reix
172	3	X	16	12	1642	Sijnne	Willems			Dokkum	Lutske	Boeles			Dokkum	hij koopman
171	o	X	13	1	1615	Sypt	Michiels				Lupck	Douwedr.				hij schipper, zij wed.v.Jucke jemmes
171	o	X	15	5	1626	Sypt	Michels			Wanswerd	Ock	Beerntsdr.			Ee	hij schipper en burger te Wanswerd
173	o	X	24	9	1651	Sierd	Gerrijts			Makkum	Trijntie	Hiddes			Dokkum	
173	o	X	19	5	1655	Sierach		van	Aijsma		Siaada		van	Ruijffelaert		hij jr. gewezen kapitein, zij wed.v.Joas Rulandt L
172	o	X	14	6	1639	Sierck	Feijckes			Peins	Antie	Eedes			Dokkum	
172	o	X	2	9	1636	Sierck	Joannes			Tiamerd	Grietje	Jans			Dokkum	
172	o	X	13	11	1641	Sirck	Sioerdts			Dokkum	Fem	Sijmens				hij mr. kleermaker, zij wed.v.Harmen Rechter
171	o	X	5	4	1605	Cierck			Tritsum		Claeske			Tritsum	Leiden	
171	o	X	2	1	1606	Sijte	Douwez.				Romck	Tiebbes				
173	o	X	17	11	1655	Sijte	Johaans			Dokkum	Auck	Romckes				hij turfdrager, zij wed.v.Claas Jemmes
171	o	X	19	3	1614	Sijtse	Albertsz.				Grietke	Reinersdr.				
171	o	X	5	8	1615	Sijtse	Alberts				Frouck	Pytersdr.			Spriens	hij schroor[kleermaker]
172	o	X	18	5	1633	Sijtze	Aeuckes			Dokkum	Antie	Gerrijts			Dokkum	hij pottenbakker
172	o	X	4	12	1640	Sijtse	Auckes			Dokkum	Jels	Sijbedr.			Dokkum	hij pannebakker
173	o	X	20	2	1658	Sijtse	Auckes			Dokkum	Ytie	Harckes				zij wed.v.Evert Geert Stoeldraaier
172	o	X	27	1	1638	Sijtse	Douwes			Dokkum	Wiertie	Aebes			Dokkum	hij kuiper, zij wed.v.Willem Douwes
172	x	X	21	1	1642	Sijtse	AEsges			Kollum	Ees	Arrijens				hij wonend onder de klokslag van Kollum, haar cura
180	x	X	21	1	1642	Sijtse	AEsges			Kollum	Ees	Arrijens				hij wonend onder de klokslag van Kollum, haar cura
172	3	X	1	12	1643	Sijtse	Everts			Dokkum	Pijtie	Feijckes			Harlingen	hij mr. wieldraaier
171	o	X	10	11	1620	Sijtse	Folckerts			Dokkum	Mintie	Harckedr.			Dokkum	
173	o	X	26	3	1653	Sijtse	Folckerts				Antie	Jans				hij geb. te Oostrum, zij wed.v.Folckert Pijters
173	o	X	25	9	1647	Sijtse	Gelts			Dokkum	Grietie	Teuis			Kollum	
171	o	X	2	1	1607	Sijtse	Harmens			Stiens	Amerins	Jacobsdr.			Morra	
171	o	X	7	3	1607	Sijtse	Jacobs				Maycke	Tiaerdtsdr.				
172	o	X	1	4	1638	Sijtse	Jacobs			Engwierum	Geertie	Fetses			Driesum	zij wed.v.Sijbrandt Bockes
172	o	X	10	4	1641	Sijtse	Janssen			Hantum	Antie	Hendricx			Dokkum	
173	o	X	19	1	1656	Sijtse	Janses			Embden	Ackien	Wijgers			Schiermonnik	
171	o	X	13	7	1611	Sijtse	Claesz.			Dokkum	Tietke	Minckesdr.			Lioessens	
173	o	X	0	1	1653	Sijtse	Claesses			Anjum	Jancke	Ypes			Anjum	hij gortmaker
172	o	X	9	5	1634	Sijtze	Pijters			Dokkum	Trijntie	Jacobs			Oosterum	hij geb. te Wierum, zij wed.v.Claes Grybberts
172	o	X	21	2	1642	Sijtse	Pijters			Akkerwoude	Aefke	Pijters			Kollum	
172	o	X	14	10	1643	Sytse	Pieters			Dokkum	Saarcke	Isaacx			Dokkum	hij schoenmakers gezel
171	o	X	7	6	1623	Sijtse	Reiners				Ydtye	Jellesdr.			Raard	
172	o	X	4	5	1634	Sijtse	Roeloffs			Dokkum	Bets	Hettes				zij geb. te Trijnwouden
171	o	X	23	2	1621	Sijtse	Rommerts			Wouterswoude	Tetke	Jans			Dokkum	
171	o	X	6	3	1624	Sijtse	Sybolts			Dokkum	Tryntie	Eetes			Dokkum	
171	o	X	12	1	1615	Sijtse	Sijbrantsz.				Anna	Jansdr.				
171	o	X	30	3	1605	Sijtse	Sijtsesz.			Blija	Dieu	Foppedr.			Nijkerk	
171	o	X	12	10	1616	Sytse	Sipkes				Trijncke	Willemsdr.				hij schoenmakers gezel
171	o	X	14	10	1615	Sytse	Wopkes				Tryn	Halbedr.			Metslawier	
172	o	X	29	11	1628	Sycke			Solkama		Jeltie	Jeips			Kollum	hij soldaat
171	o	X	28	12	1622	Sicke	Berendsz.				Sijds	Gerbensdr.				
171	o	X	12	2	1618	Sicke	Bottes			Holwerd	Hid	Douwedr.			Stiens[?]	hij kuipers gezel, knecht v. Luitien tammes
171	o	X	22	3	1625	Sicke	Bottes			Dokkum	Hylck	Dirxdr.			Dokkum	hij kuiper, zij wed.v.Boote gerryts
173	o	X	11	11	1654	Sicke	Gerrijts		Lodij		Anneke	Everts			Deventer	hij soldaat
172	o	X	16	6	1638	Sicke	Hendricks			Dokkum	Aeltie	Bartels			Kollum	
172	o	X	9	2	1633	Sicke	Jansen				Antie	Cornelis			Dokkum	hij geb. te Morra
173	o	X	16	11	1650	Sicke	Claesses			Leeuwarden	Antie	Douwes			Dokkum	
173	o	X	16	6	1655	Sicke	Claeses			Munnikezijl	Jancke	Claasis			Dokkum	
173	o	X	17	1	1657	Sicke	Claeses			Munnikezijl	Hijlck	Jans			Dokkum	
171	o	X	26	2	1613	Sicke	Riencks				Barber	Arents				
171	o	X	5	4	1617	Sicke	Sickes			Dantumawoude	Anne	Tyercksdr.			Dokkum	
171	o	X	2	10	1616	Sicke	Siuerdts			Weidum	Nies	Rinsedr.			Betterwird	
173	o	X	7	4	1660	Sicke	Tiepckes			Akkerwoude	Antie	Andries			Morra	
171	o	X	16	2	1628	Simcke	Tiepckesz.			Dokkum	Hendrickien	Jansdr.			Dantumawoude	
173	o	X	29	5	1624	Sendt	Tiallings			Munnikezijl	Wijtske	Hessels			Dokkum	
173	o	X	24	2	1653	Sipke	Auckes			Dokkum	Auck	Jans				hij geb. te Lichtaard, zij te Kollumer Nieuwkruisl
172	o	X	15	7	1643	Sipke	Douwes				Idtske	Wijbes			Rinsumageest	hij scheepstimmerman
171	o	X	14	1	1615	Sipke	Gerbens				Antke	Sijbedr.				hij geb. te Rinsumageest, korporaal v.d. adelborst
171	o	X	27	2	1608	Sipcke	Eemckes				Dieu	Minnedr.				hij soldaat
171	o	X	26	10	1622	Sipke	Jurriens				Aat	Jilts			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	20	6	1629	Sipke	Lijkles			Ferwoude	Griet	Obbes				Ferwoude bij Makkum, zij dienstmagd v. Thonis Sibr
171	o	X	25	3	1609	Sipcke	Pieters		Meyer		Niesgen	Dircks			Groningen	
172	o	X	14	2	1646	Sipcke	Sijmens			Midhuizen	Lijsbetie	Aetses			Dokkum	
172	o	X	26	12	1635	Sipke	Saepes			Dokkum	Auck	Oedses			Niawier	zij wed.v.Jan Claesen
171	o	X	9	3	1622	Sippe		van	Scheltema	Dokkum	Rixt		van	Scheltema	Dokkum	hij jonker, zij Juffrou
172	o	X	6	2	1629	Sippe	Douwes			Dokkum	Aeltsie	Gerrijts			Dokkum	zij wed.v.Minnolt Jans
171	o	X	4	5	1608	Sippe	Gerloffs			Akkerwoude	Taedts	Jieltdr.				
172	o	X	15	5	1640	Sippe	Lubberens			Rinsumageest	Ittie	Doedes				zij wed.v.Gerrijt Gerrijts de Jonghe
173	o	X	7	1	1652	Sippe	Pieters			Marssum	Bauckien	Pieters			Bornwirderhu	
171	o	X	24	4	1624	Sippe	Willems			Ee	Auck	Buwedr.			Dokkum	zij wed.v.Bruin Jacobs
171	o	X	3	9	1608	Siuerdt	Beernts				Baeuck	Willemsdr.				hij soldaat
171	o	X	18	11	1609	Siuerdt	Douwesz.			Anjum	Saepck	Gerrijtsdr.				
171	o	X	11	11	1617	Siuert	Douwes			Betterwird	Antke	Gerbensdr.				
172	o	X	21	5	1637	Sioert	Ades			Dokkum	Griet	Jetses			Dokkum	
171	o	X	17	6	1615	Siuerdt	Gerrijtsz.			Binmahuis	Orsel	Taeckedr.				
172	o	X	23	2	1639	Sioert	Gilts			Dokkum	Rints	Eedes			Dokkkum	
171	o	X	16	6	1614	Siuerdt	Heines			Beetgum	Lolck	Gerckedr.				zij wed.v.Buwe Pyls
172	o	X	15	3	1645	Sioerdt	Hendricks			Dokkum	Aeltie					
173	o	X	8	9	1653	Sioerd	Hendricks			Dokkum	Dieucke	Dircks			Birdaard	hij bakker
172	o	X	5	9	1645	Sioert	Jacobs			Hallum	Lijsbet	Aebis			Anjum	
173	o	X	13	8	1659	Sioerd	Jacobs			Dokkum	Jantie	Jans				hij lakenkoper, zij wed.v. Renier Jansen
171	o	X	11	3	1619	Suert	Jansen			Dokkum	Lysbet	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	24	11	1627	Sioerdt	Jansen			Holwerd	Maertie	Hansesdr.			Rinsumageest	
173	x	Dokk	8	11	1660	Sioerdt	Janssen			Dokkum	Maria	Jans			Lier	
193	x	Dokk	8	11	1660	Sioerdt	Janssen			Dokkum	Maria	Jans			Lier	
172	o	X	9	2	1632	Sioerd	Juickes			Dokkum	Beijts	Sioerdts			Dokkum	
173	o	X	23	2	1649	Sioerd	Jurriens		Meijer	Dokkum	Lisbet	Doeckes				hij mr. steenhouwer, zij geb. onder Anjum
171	o	X	2	7	1616	Siuerdt	Cornelisz.				Rieme	Siboltsdr.				hij schipper
173	o	X	29	11	1657	Sjoert	Lieuwes			Dokkum	Hijlck	Clases			Dokkum	
172	o	X	29	5	1629	Sieurt	Luities			Murmerwoude	Fed	Hommes			Dokkum	
173	o	X	2	9	1654	Sioerd	Nannes			Workum	Grietie	Arriens			Dokkum	
171	o	X	3	2	1616	Siuerdt	Pijtersz.				Grietke	Pytersdr.				zij wed.v. Reiner Sijmens
171	o	X	28	8	1619	Sioerdt	Pieters			Dokkum	Trynke	Eelckedr.			Franeker	
172	o	X	11	7	1629	Sioerd	Pieters			Dokkum	Maijcke	Gerbens			Berlikum	hij burger en gemeensman, zij wed.v.Hessel Foppes
171	o	X	4	6	1625	Sioerd	Romckes			Wetsens	Renck	Jansdr.			Hantumhuizen	
173	o	X	18	11	1653	Sioerd	Rommerts			Dokkum	Wijtske	Buues				hij mr. schuitenmaker, zij wed.v.Lieuwe Douwes
173	o	X	29	5	1658	Sioerdt	Rommerts			Dokkum	Jancke	Aerts				hij scheepstimmerman, zij geb. te Munnikezijl
173	o	X	21	11	1646	Sioerd	Sijmens			Visvliet	Jelscke	Foppes				
173	o	X	27	5	1659	Sioert	Sijtses				Jid	Roelefs			Rinsumageest	hij geb. te Oosterend? ,zij wed.v.Cornelis Romckes
171	o	X	28	2	1618	Sijoert	Sickesz.			Dokkum	Sijtske	Reytsesdr.	ter	Berch		hij wonende bij de Klaarkamperbrug
171	o	X	24	3	1627	Sioert	Sioertses			Dokkum	Feyck	Ottesdr.			Dokkum	
172	o	X	6	2	1630	Sieurt	Sieurts			Dokkum	Hiltie	Jans			Dokkum	zij wed.v.Gerben Gerbens
172	o	X	22	6	1639	Sioert	Sioertsen			Dokkum	Mintie	Hessels				zij wed.v.Harmen Gerrijts
173	o	X	15	12	1655	Sioerdt	Sioertses			Dokkum	Lieuck	Metsckes				hij houtzager, zij wed.v.Willem Entgers
173	o	X	9	10	1658	Sioert	Sioertses		Potter	Dokkum	Itie	Johannes		Foijinga		hij mede gedeputeerdestaat v. Friesland en regeren
172	o	X	5	9	1635	Sioert	Swatses			Dokkum	Frouck	Claeses			Dokkum	
171	o	X	29	1	1615	Siuerdt	Takes			Nijkerk	Aecht	Jansdr.			Dokkum	zij wonende bij de Claercamp brugge
171	o	X	17	12	1614	Siuerdt	Tiepckes				Hilke	Tiepkesdr.			Hantum	hij koperslager
173	o	X	14	4	1653	Sioerd	Tiercks				Wijtske	Rompts			Dokkum	hij geb. te Kollumerzijl
172	o	X	31	12	1642	Sioert	Wijtses				Aeltie	Jans			Nijkerk	hij geb. te Dokkum
171	o	X	6	8	1614	Siolle	Remmertsz.				Bauck	Jacobsdr.			Jelsum	hij geb. te Wouterswoude
172	o	X	8	1	1631	Sioucke	Lieuwes			Hiaure	Laeuck	Tialkes			Hiaure	hij geb. te Dokkum
173	o	X	11	9	1658	Sioucke	Tijsses			Femsum	Antie	Jans			Dokkum	
172	o	X	11	2	1632	Sijuck	Gerijts			Kollum	Betske	Gerrijts			Kollum	
172	o	X	25	1	1634	Sijuck	Taeckes			Dokkum	Trijn	Guusens			Dokkum	
173	o	X	26	2	1647	Scipio			Baardt	Dokkum	Grietie	Alberts			Leeuwarden	hij procureur-fiscaal v.d.stad Dokkum, zij wed.v.A
171	o	X	18	7	1612	Scipio			Gratema		Elteke	Dircks				
171	o	X	25	8	1626	Scipio			Raard	Dokkum	Tiets	Hannedr.			Dokkum	hij procureur van het hof, zij wed.v.Jan Pieters B
171	o	X	2	5	1607	Smendt	Gerbensz.				Beemcke	Pouwelsdr.				
171	o	X	17	9	1618	Staes	Johannesz.			Witlaeghe	Brecht	Teunisdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	19	3	1608	Steffen			Schrader	Hannover	Femcke	Gerlofsdr.				hij soldaat
171	o	X	10	8	1615	Steven	Henricx				Auck	Dircxdr				zij wed.v.Focke Joostes
171	o	X	9	4	1615	Steffen	Jans	van den	Splithou		Tied	Montedr.				hij soldaat
173	x	X	6	9	1651	Steffen	Pieters			Dokkum	Frouck	Doedes				zij geb. te Holwerd
180	x	X	6	9	1651	Steffen	Pieters			Dokkum	Frouck	Doedes				zij geb. te Holwerd
171	o	X	24	1	1623	Steven	Stevens			Dokkum	Anne	Albertsdr.			Metslawier	hij burger van Dokkum, zij wed.v.Jan Jacobs
171	o	X	26	4	1606	Steffen	Tiercks				Hilcke	Pijtersdr.				
171	o	X	1	5	1613	Stefken	Tiarcks				Griet	Lous				
172	o	X	25	1	1645	Steven	Wijbrandts				Stijntie	Lolckes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	18	2	1632	Stoffel	Aedams			Dokkum	Hil	Claeses			Dokkum	hij schoenmakers gezel
173	o	X	6	8	1653	Stoffel	Dircks			Dokkum	Rinske	Dircks			Dokkum	
193	x	Dokk	29	10	1660	Stoffel	Jelles				Ulck	Jansen				met attestatie van Aalsum en Blija
172	o	X	22	4	1631	Stoffel			Paeses	Dokkum	Gertie	Gerrits			Leeuwarden	hij mr. roermeester
172	o	X	29	10	1636	Stoffel	Paulis				Geertie	Eemes			Dokkum	hij soldaat, zij wed.v.Jurjen Metseler
173	o	X	24	3	1655	Stoffel	Pijters				Eebeltie	Sijbes				hij soldaat, zij geb. te Leeuwarden
171	o	X	20	11	1613	Suffridus			Baerdt		Taedtke			Harckema		
173	o	X	22	6	1649	Suffridus			Inia	Dokkum	Claeske	Cornelis			Morra	
172	o	X	6	8	1631	Suffridus			Lenninck		Thymentie	Clases				hij schrijver, zij wed.v. Epeus Adema,conrector
173	o	X	6	6	1657	Suffiedus	Jilles				Gertije	Jans		Buijtenpost	Dokkum	hij geb. te Faasholl
172	o	X	17	5	1645	Swetse	Pieters			Oldeboorn	Claeske	Jans			Leeuwarden	
171	o	X	4	4	1624	Taebe	Hessels			Dokkum	Sycke	Minnes			Kollum	zij dienstbode v. Gerrijt Jansen
171	o	X	4	3	1626	Taebe	Liuwes			Dokkum	Mins	Heynesdr.			Rijperkerk	hij timmerman,  Rijperkerk in Trijnwouden
172	o	X	12	6	1630	Tahe	Piters			Dokkum	Ydtie	Jans			Leens [Gr]	
172	o	X	1	2	1634	Tamme			Froom		Sybrig	Tjertses			Rinsumageest	
171	o	X	19	3	1625	Tamme	Jansen			Dokkum	Lolck	Hesels			Veltdriel [?	zij van Annees Veltdriels Tichelwerk ?
173	o	X	19	2	1653	Tamme	Tammes				Bauck	Cornelis			Dokkum	hij geb. te Dokkum
173	o	X	31	3	1660	Tammen	Tammes			Dokkum	Trijntie	Wijtses			Dokkum	
172	o	X	26	5	1632	Tammo	Nicolaj		Oosterzee	Dokkum	Elske			Koehoorn		hij conrector in de school, zij geb. Den Dam [Appi
173	o	X	1	5	1652	Tarquinius	Harmannis		Munckhuijs		Stijntie	Arnoldi		Hachtingius		
173	o	X	11	8	1649	Taede	Egberts			Emden	Tiets	Willems			Bergum	
172	o	X	3	10	1640	Taede	Gercks				Eescke	Jacobs			Dokkum	hij geb. Gans [?]
172	o	X	28	1	1644	Taede	Lubberts			Oldenburg	Meijns	Pieters			Dokkum	hij uit het Graafschap Oldenburg
172	o	X	13	4	1633	Taecko	Bjenties			Driesum	Antie	Uwes				zij wed.v.Claes Lolkes
172	o	X	5	4	1642	Taecke	Doeddes			Dokkum	Claeske	Poulis				
173	o	X	6	6	1657	Taecke	Eelckes			Hijum	Griet	Idses			Dokkum	
171	o	X	27	2	1624	Taeke	Eintes			Esumerzijl	Anne	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	10	1	1635	Taecke	Fopkes			Dokkum	Pijtje	Gabbes			Dokkum	
172	o	X	9	5	1646	Taecke	Fopckes			Dokkum	Taetske	Wijgers			Dokkum	hij burger hopman
172	o	X	9	5	1632	Taecke	Gerbens			Leeuwarden	Gerlske	Thuienis			Leeuwarden	
172	o	X	21	1	1643	Taecke	Hindriks			Dokkum	Diucke	Claeses			Dokkum	hij mr. zeilmaker
172	o	X	6	9	1633	Taecke	Heeres			Warga	Griet	Jochums				zij wed.v.Heijn Reijners
172	o	X	19	4	1644	Taeco	Hillebrants			Kollum	Trijn	Bockes			Dokkum	
173	o	X	13	5	1654	Teecke	Hinnes			Dokkum	Jantie	Jans			Leuwarden	
171	o	X	24	5	1617	Taecke	Jansz.				Tied	Albertsdr.				hij molenaar, zij wed.v.Rinse Riemers, carremender
171	o	X	12	5	1625	Taeke	Jansz.			Dokkum	Lysbet	Wopkes			Dokkum	
173	o	X	2	1	1647	Taecke	Lieuwes			Dokkum	Martien	Jans			Schiermonnik	
173	o	X	2	3	1652	Taecke	Lieuwes				Trijntie	Jans				
172	o	X	25	10	1628	Take	Minnolts		Jouwsma	bij Dokkum	Wijtske	Jans			Foudgum	
172	o	X	24	1	1645	Taecke	Ruijrts			Franeker	Fetie	Sijdses			Dokkum	hij mr. steenhouwer
173	o	X	27	2	1647	Tecke	Sioerdts			Jouswier	Dijeucke	Atses			Dokkum	
173	o	X	31	3	1649	Tecke	Sioerdts		Scheltinga	Dokkum	Eeffke	Sijbolts			Dokkum	hij mr. pottenbakker
171	o	X	23	2	1605	Taecke	Siucks			Dokkum	Griet	Riencksdr.			Harlingen	hij smid
173	o	X	20	4	1652	Taecke	Taeckes			Dokkum	Trijntie	Martens				hij mr. snijder, zij geb. te Dokkum
171	o	X	14	1	1615	Take	Takesz.				Griet	Roelefsdr.				hij geb. te Rinsumageest en bakkers gezel
173	o	X	26	11	1659	Taecke	Taeckes			Rinsumageest	Auckien	Ruijrdts			Brantgum	hij mr. bakker, zij wed.v.Jan Sijdses
172	o	X	13	4	1633	Taeke	Tjepkes				Grijetje	Baltes			Dokkum	hij geb. te Morra
173	o	X	15	9	1649	Taecke	Wijtses			Ee	Geeske	Luitiens				hij kuiper, zij wed.v.Lipcke Fopckes
171	o	X	7	12	1616	Taecke	Wopckes				Eelck	Tzietsedr.				hij soldaat
171	o	X	14	10	1626	Taecke	Wopkes			Leeuwarden	Griet	Reynersdr.			Dokkum	
172	o	X	31	12	1631	Theodorus			Boymer	Dokkum	Femme	Pijters				hij procureur-postulant en vaandrig
172	o	X	25	10	1639	Theotardus			Boelema		Antie	Luitiens		Idema	Dokkum	hij advocaat v.h.hof v. Friesland en officier v. F
171	o	X	11	5	1615	Theotardus			Gauma		Grietke	Cornelisdr.				hij apotheker
172	o	X	22	7	1637	Teunis			Meijer		Jantien			Rengers	Emden	hij soldaat, zij wed.v.Jacob ....
171	o	X	6	5	1627	Theunis			Olislager	Dokkum	Anne			Outhilles	Dokkum	afkomstig uit Sintich in`t sticht van Munster
171	o	X	30	7	1614	Teunis			Stockmans	..innen [?]	Frouck	Popkedr.			Lune	hij soldaat
171	o	X	3	8	1627	Teunis	Aisses			Dokkum	Anne	Wopckes			Dokkum	
172	o	X	11	7	1635	Toenis	Bockes				Freerckie	Wobbes			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	20	5	1637	Teunis	Dircks				Grietie					hij soldaat, zij wed.v. Felten Hardenbach
172	o	X	24	2	1644	Teunis	Dircx			Dokkum	Anne	Joostes			Dokkum	
173	o	X	10	2	1653	Theunis	Derx				Griet	Beerns				hij geb. te Leeuwarden zij te Kollum
173	o	X	5	6	1658	Teunis	Edes			Surhuisterve	Rixgt	Douwes			Dokkum	
171	o	X	23	4	1622	Teunis	Fransen			St. Anna Par	Trijn	Meinertsdr.			Dokkum	
172	o	X	23	2	1634	Teunis	Fransen			Dokkum	Fopcke	Minnes			Driesum	
171	o	X	23	6	1627	Teunis	Geerts			Dokkum	Freerckien	Gerritsdr.			Dokkum	hij mr. glaesmaker, zij wed.v. Cornelis Buitenpost
172	o	X	26	4	1640	Teunis	Gerrijts			Gilderhuisen	Jancke	Douwes			Dokkum	
171	o	X	4	2	1609	Teunis	Henricksz.				Pytrick	Johannesdr.				
172	o	X	18	10	1628	Toenis	Henrics			Dokkum	Cornelis	Freercsdr.			Noordermasck	Noordermasck in Emderland
172	o	X	3	1	1635	Teunis	Hendricks			Dokkum	Aeff	Ylts			Dokkum	
173	o	X	24	7	1658	Teunis	Hendricx			Dokkum	Griet	Jans			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	23	7	1659	Teunes	Idses				Antie	Jans				hij geb. te Dokkum, zij wed.v.Wilhelmus Wetman
172	o	X	8	1	1631	Tuenis	Jacobs			Dokkum	Teth	Willems			Dokkum	hij geb. te Holwerd, zij wed.v.Claes Teyes
172	o	X	30	7	1631	Tuenis	Jacobs			Dokkum	Geeske	Jans			Dokkum	hij afkomstig van Imetille zij van Nordhorn
172	o	X	9	1	1641	Tennis	Jacobs		Drimboden	Dokkum	Jancke	Jans				zij wed.v.Geert Tiaards
173	o	X	28	9	1650	Tieunis	Jacobs		Drimboden	Dokkum	Siouck	Reijners			Dokkum	
171	o	X	19	3	1614	Teunis	Janssen				Frouck	Cornelisdr.			Kollumerland	
172	o	X	10	3	1632	Tuenis	Jans			Dokkum	Fookeltie	Buwe			Dokkum	hij mesmaker
172	o	X	5	4	1633	Thonis	Jansen			Wymer	Jyldu	Johannis			Leeuwarden	hij militair in `t sticht van Wymer
172	o	X	10	2	1638	Teunis	Jansis		Groenewoudt	Dokkum	Antie	Martens			Dokkum	
173	o	X	29	1	1648	Teunis	Janssis		Groenenbergh		Jancke	Pijters				hij soldaat
173	o	X	18	9	1653	Tenus	Janssen			Dokkum	Taetscke	Wijgers			Dokkum	hij brouwer, zij wed.v.Evert Franssen
171	o	X	25	8	1607	Teunis	Cornelis			Nieuwezijl	Jelcke	herckisdr.				
171	o	X	26	3	1628	Teunis	Cornelis			Akkerwoude	Engel	Gerrytsdr			Dokkum	zij wed.v.Tys Olpherts
172	o	X	31	8	1645	Teunis	Pijters			Dokkum	Saeck	Jans			Dokkum	
171	o	X	6	12	1623	Teunis	Riemerens			Dokkum	Gertke	Lamberts			Dokkum	
171	o	X	27	8	1624	Teunis	Sioerdts				Trijn	Dirxdr			Dokkum	
171	x	X	18	11	1621	Thonis	Tammes			Dokkum	Hadu	Arjensdr.			Leeuwarden	
180	x	X	18	11	1621	Thonis	Tammes			Dokkum	Hadu	Arjensdr.			Leeuwarden	
171	o	X	7	12	1605	Teunis	Teunisz.			Niehoof	Trijn	Jochumdr.				Niehoof=Niehove [?]
171	o	X	4	7	1627	Teunis	Wibesz.			Dokkum	Sybrich	Tiaertsdr.			Rinsumageest	
172	o	X	11	3	1636	Teunis	Wijgers			Dokkum	Antie	Cornelis			Dokkum	zij wed.v.Sicke Janses
172	o	X	11	3	1637	Tiege	Arents			Dokkum	Grietie	Sijtses			Dokkum	
173	o	X	11	11	1654	Tijle	Jans				Wijtske	Gatses			Dokkum	hij mr. lakenbereider
173	o	X	15	11	1650	Tijmen			Stevensen	Medemblik	Antie	Bartels			Dokkum	
171	o	X	8	12	1627	Tymen	Egberts				Liefke	Aggesdr.				hij geb. te Dokkum zij te Veenwouden
172	o	X	28	2	1629	Timmen	Egbarts			Dokkum	Reijnou	Ebbes			Dokkum	
173	o	X	12	5	1655	Tijmen	Egberts			Dokkum	Wijtscke	Jans				zij wed.v.meijnert Auckes, schuitenmaker
173	o	X	29	12	1660	Timen	Hendricx			Coevorden	Catharina Ch		van der	Sluijs		
171	o	X	7	9	1622	Tiemme	Jansen			Dokkum	Aaltie	Siellesdr			Dokkum	
173	o	X	1	12	1649	Thijmen	Claessen				Tjamcke	Tiallings				hij soldaat, zij wed.v.Hendrick Hendricks
172	o	X	24	1	1629	Tijmen	Pijters			Dokkum	Antie	Gerlofs			Dokkum	
173	o	X	7	5	1659	Timen	Tammes				Aetscke	Hemmes				hij mr. snijder
171	o	X	16	2	1628	Tijs	Dircxz.			Dokkum	Grietien	Lyuwesdr.			Dokkum	
172	o	X	5	11	1636	Tijs	Jans			Leeuwarden	Rintske			Rodulphus	Dokkum	hij collecteur
172	o	X	30	1	1636	Thijs	Carstes			Dokkum	Antie	Teuues			Dokkum	hij soldaat, zij wed.v.Hendrick Henings
172	o	X	16	3	1641	Tijs	Liuues				Bauckie	Claesen			Dokkum	hij geb. te Weidum, zij wed.v.Gerlof Feickes, koop
171	o	X	20	2	1612	Tijs	Pietersz.				Orsell	Johannesdr.				
171	o	X	19	3	1615	Thijs	Pietersz.				Auck	Aebedr.				hij geb. te Stiens
171	o	X	20	9	1615	Tijs	Romckes			Holwerd	Anne	Symensdr				hij adelborst, zij wed.v.Dirck Brandewijnbrander
173	o	X	16	12	1654	Thijs	Sannes				Eelckien	Eelckes			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	7	6	1651	Tijs			Tyleman	Dokkum	Jeltie	Riencks				zij wed.v.Rintse Pijters
173	o	X	29	6	1650	Tiete	Bauckes			Waaksens	Stijntie	Arents			Dokkum	
173	o	X	17	12	1653	Tiete	Doeckes			Dokkum	Aeltie	Douwes			Dokkum	
171	o	X	25	5	1605	Tiete	Siercks			Dokkum	Trijn	Tiepckedr.			Wanswerd	hij afkomstig van Nes
172	o	X	22	8	1629	Tiete	Wibrandts			Joure	Saeckien	Tomas			Dokkum	
173	o	X	7	5	1659	Tiete	Willems			Franeker	Trijntie	Heres				zij geb. van het Vliet
171	o	X	8	2	1623	Tialling	Aatsz.				Bauck	Johannisdr.				
172	o	X			1628	Tialling	Aats			Dokkum	Janke	Hendrix			Dokkum	
171	o	X	24	3	1621	Tialling	Egberts			Dokkum	Bauck	Jarings			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	8	2	1651	Tiallingh	Jans				Lijsbet	Hendricks			Veenwouden	hij geb. Kollum
172	o	X	17	3	1633	Tzialling	Liuwes			Rijperkerk	Tiet	Bernardus			Hantum	Rijperkerk in de Trijnwold
173	o	X	24	4	1647	Tjalling	Meintses			Dokkum	Trijntie	Auckes			Niawier	hij mr. kuiper
173	o	X	29	10	1659	Tiallingh	Meintses			Dokkum	Sioecke	Jans			Noordhorn	hij burger luitenant, zij woont kort onder de klok
171	o	X	16	11	1618	Tialling	Rinses			Leeuwarden	Foock	Jansdr.			Dokkum	
171	o	X	11	12	1624	Tiebbe	Auckesz.			Dokkum	Atke	Pietesdr.			Dokkum	hij kapitein oorlogschip Admiraliteit Friesland
172	o	X	14	1	1637	Tiebbe	Douckis			Dokkum	Willemcke	Luitiens		Idema	Dokkum	
171	o	X	2	3	1616	Tiebbe	Sapes			Oostrum	Trijn	Everts			Gaesterhuise	hij bakkers gezel
171	o	X	3	9	1625	Tibbe	Saepes			Dokkum	Auck	Minties			Harlingen	hij schoolmeester te Oostrum
171	o	X	24	2	1610	Tiebbe	Tiebbesz.				Saack	Jansdr.				
172	o	X	13	1	1644	Tzeger	Arents			Dokkum	Wijtske	Annis		Doijma	Dokkum	hij mr. kleermaker, zij wed.v.Ritske Sickes
171	o	X	16	2	1622	Tiaerdt			Gauma	Dokkum	Jancke			Kethel	Leeuwarden	hij mede burgemeester
171	o	X	12	1	1611	Tiaerd	Allerts				Hester	Ails			Oldersum	
171	o	X	28	1	1615	Tiaerdt	Bottes				Maeicke	Douwedr.				hij timmermans gezel
173	o	X	28	2	1657	Tiaerdt	Buwes			Warga	Antie	Pijters			Bornwerderhu	
171	o	X	23	1	1619	Tiaerdt	Douwes			Dokkum	Dirckjen	jacobsdr.			Dokkum	
171	o	X	9	5	1622	Tiaerd	Freses			Dokkum	Hantie	Tiepkes			Lichtaard	
172	o	X	15	10	1643	Tiaardt	Feijtses			Dokkum	Bauckien			Wiersma	Boerum	hij woont tot Grote berg bij Dokkum
172	o	X	23	12	1637	Tziaardt	Frieses			Dokkum	Vrijtien	Tiercks			Kollum	
171	o	X	27	4	1608	Tiaerdt	Geertsz.				Joost	Sapesdr.				
173	3	Dokk	19	8	1660	Tziert	Haijes			Rinsumageest	Simcke	Jansen			Dokkum	
193	3	Dokk	19	8	1660	Tziert	Haijes			Rinsumageest	Simcke	Jansen			Dokkum	
171	o	X	6	3	1612	Tiaerdt	Jans			Holwerd	Jetske	Pieters			Hallum	
172	o	X	18	1	1633	Tiaerdt	Jans			Dokkum	Teed	Haeijes			Schingen	hij koopman
173	o	X	9	3	1650	Tiaerd	Meinerts				Trijntie	Douwes			Dokkum	hij geb. te Ferwerd
172	o	X	10	12	1642	Tziaardt	Pieters			Visvliet	Antie	Jelgers			Dokkum	
173	o	X	20	12	1656	Tiaerd	Pijters				Grietie	Lieuwes			Dokkum	hij geb. te Buitenpost, molenaar, zij wed.v.Michie
173	o	X	7	2	1659	Tiaert	Pijters			Berlikum	Leisck	Tierx			Oostmahorn	zij wed.v.Gerrijt Anes
173	x	Dokk	18	11	1660	Tjaert	Pieters			Hallum	Jetscke	Taedes			Dokkum	
193	x	Dokk	18	11	1660	Tjaert	Pieters			Hallum	Jetscke	Taedes			Dokkum	
173	o	X	7	2	1659	Tiaert	Ritskes			Dokkum	Grietie	Hendrix			Munnikezijl	
171	o	X	13	12	1617	Tiaerdt	Romckes			Ferwerd	Hil	Johannesdr.			Dokkum	hij bottelier op `t schip v.kapitein Claes Caspers
172	o	X	20	11	1630	Tierd	Sapes			Dokkum	Grietie	Jans			Kollum	
171	o	X	7	1	1615	Tiaerdt	Saskers				Aef	Sijbedr.				hij adelborst
173	o	X	21	2	1652	Tziaard	Sijbolts			Dokkum	Antie	Sanders			Dokkum	
172	o	X	22	3	1635	Tiaerdt	Sijbrants			Oostrum	Lolck	Doeijtses			Dokkum	
172	o	X	26	5	1632	Tijaerd	Sjucx			Dokkum	Saeckie	Claeses			Dokkum	
171	o	X	6	4	1622	Tiaert	tammes			Dokkum	Jelcke	Johansdr.			Dokkum	
172	o	X	21	12	1639	Tierdt	Tiertses				Sijtske	Mijnnes				hij geb. te Wouterswoude, zij wed.v.Frans Mercks
171	o	X	10	3	1610	Tiaerd	Wopkes				Fopck	Taepkesdr				
171	o	X	14	4	1610	Tziepcke	Fransses				Ansch	Pijtersdr.				
171	o	X	29	1	1609	Tiepke	Haijes				Jelke	Broersdr.				hij soldaat
171	o	X	4	8	1627	Tzipke	Haiesz.			Dokkum	Tettie	Jansdr.			Dokkum	
172	o	X	6	4	1633	Tiepcke	Hajes			Dokkum	Hylc	Bauues				hij koopman, zij wed.v.Gosse Sjoerts
172	o	X	2	5	1609	Tziepke	IJes				Gofke	Jansdr.				
171	o	X	19	12	1612	Tiepke	Claesz.				Anna	Albertsdr.				hij brouwers gezel
173	o	X	5	4	1654	Tiepke	Lieuues			Dokkum	Trijntie	Willems			Dokkum	hij kistenmaker
173	o	X	29	10	1659	Tiepcke	Martens			Dokkum	Barbercke	Jans			Dokkum	
172	o	X	16	5	1634	Tjepke	Rejnders			Amsterdam	Trijntie	Feddes			Amsterdam	hij afkomstig uit makkum, zij wed.v.Fedde Lourens
172	o	X	27	9	1634	Tjepke	Sioerts			Dokkum	Gerske	Pijters			Marum	hij schoenmaker
172	o	X	4	1	1635	Tiepcke	Tiepckes			Feenerwolde	Griet	Alberts			Feenerwolde	
172	o	X	11	2	1637	Tierck	Bouues			Dokkum	Wijtske	Wierts			Dokkum	
173	o	X	3	9	1659	Tierck	Dircks			Dokkum	Maicke	Gijsberts				hij brouwer, zij wed.v.Lubbert Harmens
172	o	X	25	5	1633	Tierck	Gaebes			Dokkum	Siouck	Gerbens			Kollum	
173	o	X	22	11	1650	Tierck	Geerts			Dokkum	Sijtske	Benedictus			Leeuwarden	hij lijn draaier
172	o	X	1	11	1634	Tierck	Gerbens			Ee	Meijnow	Hanties				zij wed.v. Meijnert Jacobs
173	o	X	17	6	1648	Tierck	Gerbens			Dokkum	Aeltie	Jans			Dokkum	
171	o	X	15	4	1627	Tierck	Gerlofs			Dokkum	Bets	Simensdr.			Dokkum	verspiert door Willem Tiallings
173	o	X	21	8	1652	Tierck	Hendricks			Dokkum	Trijntie	Gerbens			Dokkum	
173	o	X	3	11	1649	Tzierck	Jacobs				Wijts	Bruijns				hij geb. te Dokkum
173	o	X	6	10	1649	Tzierck	Jans			Dokkum	Aertie	Jertes			Engwierum	
173	o	X	11	5	1656	Tierck	Claessen			Dokkum	Imck	Pieters			Franeker	
172	o	X	14	11	1629	Tierck	Pouwels			Dokkum	Karstje	Piters			Dokkum	hij bakker
172	o	X	28	12	1639	Tierck	Rinnerts				Tietske	Dircks			Dokkum	hij geb. te leeuwarden
173	o	X	17	1	1658	Tierck	Rinnerts				Auckie	Jans				hij cherger, zij wed.v.Tomas Rinses
171	o	X	5	4	1605	Tiarck	Riuerdts		Bants	Franeker	Fokel	Douwedr.			Dokkum	
172	o	X	18	3	1630	Tierck	Sioerds			Buitenpost	Rens	Repckes			Dokkum	
171	o	X	7	10	1620	Tierck	Steffens			Dokkum	Siouck	Pieters			Dokkum	hij roggemeter, zij wed.v.Monte Alberts
171	o	X	1	2	1617	Tijerck	Tijaerdts			bij de Steen	Romck	Tijebbes			bij de Steen	
172	o	X	7	6	1639	Tierck	Thomas			Ferwerd	Sascke	Hobbedr.			Dokkum	
172	o	X	25	10	1633	Tierck	Willems			Hantumhuizen	Jantien	Ipckes			Dokkum	zij wed.v.Jan Jansen, schipper op Sneek
172	o	X	9	1	1636	Tziomme	Jelts			Driesum	Romck	Lubberts			Blija	
172	o	X	24	11	1643	Tziomme	Pieters			Dokkum	Siberich	Joostes			Molkwerum	
172	o	X	5	9	1635	Tobias			Gutberleth	Dokkum	Geescke			Brongersma	Kollum	hij rector aan de school
171	o	X	1	11	1621	Thomas			Hansman		Lijsbet	Tierxdr.			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	31	12	1624	Thomas			Hansman	Dokkum	Ulck	Thonisdr.			Dokkum	
171	o	X	19	3	1608	Thomas			Schrijver		Ansck	Gerrijts				hij soldaat
172	o	X	26	2	1631	Tomas			Wagevelt		Lijsbet	Tonis			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	21	3	1618	Thomas			Wolfslach	Fol...	Jantien	Harmensdr.				hij soldaat, zij wed.v.Jan Pieres ?
171	o	X	11	12	1613	Thomas	Dircxz.				Eelck	Aauckedr.				
172	o	X	23	4	1631	Thomas	Dirx			Dokkum	Saap	Jans			Dokkum	
171	o	X	20	2	1628	Thomas	Egbertsz.			Dokkum	Geeske	Rinsesdr.			Dokkum	
171	o	X	27	8	1605	Thomas	Joher [?]			Aalsum	Auck	Geertsdr.				
172	o	X	23	3	1633	Thomas	Rinses			Kollum	Tiepck	Reijners			Dokkum	
172	o	X	10	9	1636	Tomas	Rintkes			Kollum	Tietske			Vallinc	Dokkum	hij bakker
172	o	X	15	11	1633	Thomas	Rintses				Feijck	Pijters			Leeuwarden	hij schipper van Leeuwarden op Dokkum
172	o	X	26	7	1645	Thomas	Rintses				Auckie	Johannes				
171	o	X	30	6	1623	Thomas	Ritskes			Niawier	Sijts	Tierxs			Dokkum	
172	o	X	11	12	1642	Thomas	Romckes			Dokkum	Foockeltie	Harmens		Nanningh	Leeuwarden	hij tegenwoordig mr. schoenmaker in leeuwarden
172	o	X	19	3	1629	Tomas	Sakes			Dokkum	Geertie	Harmens			Leeuwarden	
172	o	X	25	3	1637	Tomas	Sijbrens			Dokkum	Sijts	Allerts			Dokkum	
171	o	X	31	5	1617	Thomas	Thomasz.				Stijntie	Hendricks			Fermsum	
172	o	X	23	10	1630	Tonnys	Jans			Dokkum	Grietien	Harckens			Groningen	
172	o	X	11	4	1640	Trochel	Alberts			Groenenburg	Corij	Andris			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	18	12	1641	Trochel	Harmens			Groenenberg	Griet	Jans			Holwerd	hij soldaat
171	o	X	16	4	1606	Ulbe	Edes				Rins	Gerrijtsdr.				
172	o	X	20	3	1641	Ulbe	Tiaerdts			Buvalda	Gerrijke	Gerrijts				hij Mr. geb. te Harlingen, zij wed.v. Gerrijt Hend
171	o	X	22	4	1609	Ulrich	Ebeles				Wobbelke	Heresdr.				
173	o	X	14	2	1657	Wabbe	Meinerts			Dokkum	Geertie	Bockes			Dokkum	hij scheeps timmerman
172	o	X	4	7	1645	Wallingh	Tiercks			Kollum	Sijke	Gerrets			Dokkum	
172	o	X	27	9	1628	Warner	Coerts			Dokkum	Aeffke	Henrics			Dokkum	
173	o	X	2	7	1648	Warner	Coerts			Dokkum	Foockeltie	Idses				hij burger hopman, zij wed.v.Feije Tiercks, oud bu
173	o	X	24	1	1657	Watse	Andris			Leeuwarden	Jeltie	Merx			Leeuwarden	hij veerschipper
173	o	X	31	7	1647	Watse	Johannes			bij Dokkum	Jancke	Pijtters			Dokkum	
171	o	X	25	1	1612	Watze	Cornelis			Brantgum	Sibbel	Tiallings			Murmerwoude	
172	o	X	15	9	1636	Waatse	Leuwes			Blija	Inse	Folckerts			Dokkum	zij wed.v.Ide Fries
172	x	X	19	8	1629	Watse	Pieckes			Dokkum	Dieucke	Dirx			Dokkum	
180	x	X	19	8	1629	Watse	Pieckes			Dokkum	Dieucke	Dirx			Dokkum	
172	o	X	30	7	1636	Watse	Pyeckes			Dokkum	Trijntie	Pijters			Dokkum	zij wed.v.Femme Pijters
173	3	X	9	2	1655	Watse	Pieckes		Watma	Dokkum	Geertie	Hendricks		Stinstra		hij oud burger vaandrig, zij wed.v.Freerck Gerrijt
180	3	X	9	2	1655	Watse	Pieckes		Watma	Dokkum	Geertie	Hendricks		Stinstra		hij oud burger vaandrig, zij wed.v.Freerck Gerrijt
173	o	X	1	10	1659	Wessel	Jansen			Dokkum	Rinscke	Harmens			Dokkum	
172	o	X	19	1	1644	Widman	Wbts			Isumazijl	Trijntie	Cornelis			Dokkum	
171	o	X	10	7	1613	Wybe	Abbesz.				Jantien	Pieters			Blija	
172	o	X	3	3	1639	Wijbe	Abes			Dokkum	Antie	Sijbrens			Dokkum	
172	o	X	2	11	1639	Wijbe	AEbes			Dokkum	Trijntie	Jans			op de Trieme	
172	o	X	4	11	1635	Wibbe	Eeckes			Bornwerderhu	Lolck	Harckes			Kollum	
171	o	X	14	12	1627	Wybe	Feyckesz.			Dokkum	Anne	Tiercksdr.			Dokkum	
173	o	X	4	3	1657	Wijbet	Gerbens				Aetke	Rintses				hij gortmaker, geb. te Dokkum.
171	o	X	30	12	1623	Wybe	Gerlofs			Dokkum	Bauckien	Takedr.			Leeuwarden	
172	3	X	19	5	1637	Wijbet	Gerloffs			Dokkum	Jentien	Claesis		Schellinghwo	Amsterdam	
171	o	X	7	5	1614	Wybe	Hepkes				Nanck	Wijbes				
171	o	X	4	3	1615	Wibo	Heres				Tzemck	Doededr				hij mr. chirurgijn
173	3	X	24	12	1647	Wijbet	Jans			Dokkum	Camke	Lolles			Bolsward	hij koopman
172	o	X	14	12	1639	Wijbe	Jintses				Ike	Jans				hij geb. te Metslawier, zij wed.v.Jan Fransses
171	o	X	10	11	1620	Wibbe	Jochums			Dokkum	Jouck	Jansdr.			Dokkum	hij snijder
172	o	X	3	1	1635	Wibbet	Jochems			Dokkum	Aeltje	Obbes			Dokkum	
171	o	X	5	3	1625	Wijbe	Clasesz.			Dokkum	Sijcke	Coenraadsdr.			Dokkum	
172	x	X	25	3	1637	Wijbe	Lieuwes			Kollumerland	Sescke	Scheltes			Hantumhuizen	
180	x	X	25	3	1637	Wijbe	Lieuwes			Kollumerland	Sescke	Scheltes			Hantumhuizen	
171	o	X	30	1	1619	Wijbe	Minkes			IJlst	Siouck	Siurdtsdr.			Dokkum	
172	o	X	17	10	1629	Wibe	Piters			Dokkum	Martien	Tuenis			Dokkum	hij schoenmaker
173	o	X	9	10	1647	Wijberen	Alberts			Oudkerk	.....	.....				zij geb. te Dokkum, wed.v.Jan Idses
171	o	X	18	9	1614	Wibrant	Alefs		Wagenaar		Gees	Jansdr.				zij wed.v.Lenert Freercks
172	o	X	28	5	1631	Wibrand	Ballings			Berlikum	Aeffke	Jans			Dokkum	zij wed.v.Oene Feikes
171	o	X	12	12	1618	Wibrant	Doeckes			Dokkum	Meins	Sipckedr.			Dokkum	zij wed.v.Pieter Sijdsz.
172	o	X	6	8	1636	Wijberen	Doeckes			Dokkum	Dieucke	Aetes				hij stads timmerman, zij geb. te Nijkerk
173	x	Dokk	1	1	1668	Wijbren	Gerlofs			Dokkum	Aeltie	Jacobs			Dokkum	hij Gerlofs of Gales [?]
193	x	Dokk	1	1	1668	Wijbren	Gerlofs			Dokkum	Aeltie	Jacobs			Dokkum	hij Gerlofs of Gales [?]
172	o	X	5	3	1634	Wijbren	Harings				Janke	Arents				hij geb. te Wijns, zij te Dokkum
173	o	X	9	9	1648	Wijberen	Emes		Doijem		Fetie	Harmens				zij wed.v.Mr. Gerrijt Fonteijn
173	o	X	7	5	1659	Wijbren	Jacobs			Dokkum	Carstie	Lieuwes			Dokkum	hij mr. schoenmaker
171	o	X	21	5	1608	Wijbrant	Jans			Holwerd	Siouckien	Pijtersdr.				
171	o	X	29	10	1616	Wibrant	Lieuwes				Aefke	Jansdr.			Harlingen	hij Mr.
171	o	X	19	3	1613	Wijbrant	Lupkes				Tiam	Seerpsdr.			Tjum	hij bakker
171	o	X	27	2	1613	Wijbren	Wibrensz.				Claeske	Piersdr.				hij Dr.
171	o	X	13	8	1614	Wibrandus			Leonis		Beitske	Jaquusdr.	van	Bulart		hij Mr. procureur-postulant voor het Gerecht van D
173	o	X	12	4	1651	Wijchen	Beerns				Jil	Louuerens				hij geb. te Kollum, zij wed.v.Lambert Jansen
171	o	X	17	2	1616	Wijger	Egberts				Trijnke	Hansedr.				
171	x	X	22	12	1624	Wijger	Eilerts			Dokkum	Rixt	Repkedr.			Dokkum	
180	x	X	22	12	1624	Wijger	Eilerts			Dokkum	Rixt	Repkedr.			Dokkum	
171	o	X	5	12	1619	Wyger	Geerts			Dokkum	Antie	Jansdr.			Dokkum	hij roeper, zij dienstmaagd v.Arent Sneberger
173	o	X	14	8	1647	Wijger	Jacobs		Jelgersma		Teuntie	Jans				hij gewezen deurwaarder der Gedeputeerden, zij wed
172	o	X	10	12	1642	Wijger	Jans			bij Dantumaz	Jancke	Hessels			Aalsum	zij wed.v.Sioert Siollis
171	o	X	10	1	1624	Wieger	Jylds			Dokkum	Iedtie	Wijbes			Hantum	hij molenaar
171	o	X	19	1	1628	Wyger	Jitsz.			Dokkum	Hilcke	Jellisdr.			Dokkum	
172	o	X	11	7	1634	Wijger	Jelts			Dokkum	Aeltie	Heijns			Franeker	zij wed.v. Jan Mullener
172	o	X	29	9	1643	Wiger	Jilts			Dokkum	Trijntie	Claeses			Sijbrandahuis	hij gortmaker
173	o	X	27	1	1649	Wijger	Oegis			Dokkum	Willemke	Hendricks			Dokkum	
173	o	X	23	3	1656	Wijger	Oeges			Dokkum	Aeltie	Gerrijts			Dokkum	
171	o	X	8	1	1625	Wijger	Ritskes			Dokkum	Trijn	Pietersdr.			Dokkum	
173	o	X	18	1	1649	Wijger	Wijgers			Surhuizum	Jeltie	Bootes				hij geb. te Dokkum, molenaar. zij geb.te Huizum
171	o	X	9	7	1625	Wijger	Wobbes			Dokkum	Barber	Oenesdr.			Dokkum	hij kuiper, zij wed.v. Paebe Feckes
173	o	X	14	3	1657	Wigerus			Brandenburg	Kollum	Barbara			Veltdriel	Dokkum	hij notaris-publicus
173	o	X	22	1	1653	Wigerus	Nicolai		Stania		Kniercke	Jans		Ruijrtsma	Dokkum	hij geb. te Kollum, medicus doctor
172	o	X	17	11	1633	Wierd	Jouts			Dokkum	Neenc	Lieuwes			Dokkum	zij wed.v.Wijbe Hepckes
172	o	X	3	2	1644	Wierd	Sioertses			Dokkum	Jel	Lijckeles			Dokkum	zij wed.v.Jan Doeckes
172	o	X	13	2	1641	Wierd	Wijgers			Dokkum	Saeck	Oenis			Dokkum	
172	o	X	27	6	1645	Wierck	Reijners			Dokkum	Rompck	Adsers			Nes	hij mr. smid
171	o	X	14	12	1606	Wijds	Gercks				Aef	Joosts				
171	o	X	29	3	1606	Wijtse	Folckerts			Dokkum	Jets	Geerts			Garijp	
173	o	X	18	12	1647	Wijtse	Folckerts			Engwierum	Tettie	Sjords				zij geb. te Sijbrandahuis
173	o	X	30	9	1654	Wijtse	Hendricks				Trijntie	Jans			Tibma	hij geb. te Dokkum
171	o	X	14	4	1627	Wytse	Jansz.			Dokkum	Tryntie	Henricksdr			Dokkum	hij burger te Sneek
172	o	X	28	5	1642	Wijtse	Jansis			Sneek	Aechtie	Claeses			Dokkum	zij wed.v.Rienck Douwes, Kollum
171	o	X	13	2	1624	Wijtse	Jellis			Dokkum	Antie	Tiaertsdr.			Dokkum	
172	o	X	4	1	1634	Wijtse	Jellis			Dokkum	Rins	Auckes			Dokkum	
171	o	X	3	11	1616	Wijtse	Keimpes				Anne	Jansdr.			Leeuwarden	hij kistemaker
173	x	X	18	1	1656	Wijtse	Ubles				Wijtscke	Geerts			Anjum	hij geb. te Driesum
180	x	X	18	1	1656	Wijtse	Ubles				Wijtscke	Geerts			Anjum	hij geb. te Driesum
171	o	X	5	12	1606	Wijtse	Reinskes				Anne	Tiepkesdr.			Hallum	
173	o	X	22	5	1651	Wijtse	Roeloffs			Dokkum	Grietie	Gerrijts			Franeker	
171	o	X	5	2	1608	Wijtse	Scheltesz.				Dieucke	Sijmensdr.				
171	o	X	22	8	1624	Wijtse	Sijts			Wetsens	Jel	Johannis			Schierhuis	
173	o	X	4	7	1659	Wijtse	Willems			Leeuwarden	Trijntie	Jans		Leijenaer		zij wed.v.Willem Jansen Bockeblaet
171	o	X	30	6	1627	Wicke	Hesselsz.			Dokkum	Rins	Bauckesdr.			Dokkum	
171	o	X	23	1	1619	Wicke	Jelmers			Dokkum	Trijn	Jacobsdr.			Dokkum	
172	o	X	23	9	1643	Wilhelmus			Gauma	Dokkum	Tzietscke			Monsma	Dokkum	
173	o	X	20	4	1650	Wilhelmus		van	Tuijnen	Dokkum	Trijntie	Reiners				hij notaris-publicus en procureur-postulant, zij w
172	o	X	5	3	1630	Wilhelmus			Uma	Dokkum	Trijntie	Lenerts		Vermees	Dokkum	hij procureur
171	o	X	15	8	1619	Wilhelm	Isaax			Dokkum	Ebelke	Hendricksdr.			Dokkum	
172	o	X	1	9	1638	Wilhelmes			Kiers	Groningen	Maria			Lefeure	Middelburg	hij conrector
171	o	X	14	8	1611	Wilhelmus	Christopheru		Scotus		Ludu	Jorens				
171	o	X	9	12	1619	Wilco			Meyer		Auck	Rintzedr.				hij soldaat, zij geb. te Leeuwarden
171	o	X	23	11	1616	Wilcke	Harmens				Griet	Henricksdr.				hij korfmaker
172	o	X	11	6	1631	Wilcke	Jans			Dokkum	Sijts	Geerts			Dokkum	zij wed.v. Dirck van Bremen
172	o	X	28	4	1640	Wilcke	Jans			Dokkum	Aeltie	Auckes			Kollum	
171	o	X	18	3	1605	Wilcke	Reinersz.				Jantien	Jansdr.			Leens [Gr]	
171	o	X	5	9	1618	Wilcke	Wilckes				Jouck	Pouwelsdr.			Dokkum	hij soldaat
173	o	X	1	11	1654	Willebrort	Janses			Kienburg	Corneliske	Minnes			Zuidhorn	hij soldaat
171	o	X	18	9	1613	Willem		van	Heteren		Baeuckien				Arum	zij wed.v. Jacob Gemmenich
172	o	X	2	4	1642	Willem			Lechte	Bakel	Rijckele	Tziaardts				hij soldaat. Onder protest v. Antie Joostes, bij p
171	o	X	22	8	1607	Willem			Muller Schot		Geertke	Siucksdr.				hij soldaat
172	o	X	17	4	1631	Willem			Suarte	OsnabrŁck	Reentie	Jans			Vloet	hij soldaat
172	o	X	1	2	1633	Willem			Swart		Rints	Filips			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	29	7	1643	Willem	Abrahams			Dokkum	Welmoed	Sipkes				hij mr. schoenmaker
172	o	X	10	9	1631	Willem	Arriens			Dokkum	Aerntie	Paebedr.			Dokkum	hij mr. schoenmaker
172	o	X	9	10	1641	Willem	Arriens			Dokkum	Eelck	Hijlckes			Dokkum	zij wed.v.Freerck Pieters
172	o	X	24	11	1643	Willem	Auckes			Dokkum	Sioucke	Dircx			Fridshuis	Fridshuis bij Metslawier
171	o	X	12	2	1623	Willem	Dirx				Aaltien	Geertsdr.			Leeuwarden	hij soldaat
171	o	X	26	5	1620	Willem	Douwes			Morra	Foeck	Claesdr.			Joure	hij bakkersgezel
172	x	X	13	1	1636	Willem	Douues			Dokkum	Wiertie	AEbes			Dokkum	hij bakker, zij AEbes of Albets en dienstmaagd v.
180	x	X	13	1	1636	Willem	Douues			Dokkum	Wiertie	AEbes			Dokkum	hij bakker, zij AEbes of Albets en dienstmaagd v.
171	o	X	14	10	1620	Willem	Fetses			Dokkum	Auck	Berentsdr.			Dokkum	hij bakker, zij wed.v. Ime Feckes
172	o	X	4	1	1640	Willem	Gootes			Leeuwarden	Tjamcke	Tiallings			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	5	10	1621	Willem	Harmensz.				Claeske	Ottesdr.			Leeuwarden	hij soldaat en schoenmaker
172	o	X	4	2	1637	Willem	Hendricks			Dokkum	Geb	Jilts			Dokkum	zij wed.v. Hubert Jans
173	o	X	14	7	1649	Willem	Hendricks	de	Reus		Aeffcke	Jans				
171	o	X	31	5	1616	Willem	Hoitens				Dirckgen	Franssens				hij secretaris van Dantumadeel
171	o	X	6	1	1616	Willem	Jacobsz.			Haarlem	Aeltie	Roelefsdr.				hij linnenwever, zij wed.v.Johannes Olferts
171	o	X	14	5	1625	Willem	Jacobs				Antie	Gosses			Dokkum	hij geb. te Kollum
171	o	X	28	1	1626	Willem	Jacobs			Dokkum	Jelke	Tieerdsdr.			Buitenpost	
172	o	X	6	10	1633	Willem	Jacobs			Groningerlan	Aeffke	Jans			Groningerlan	
171	o	X	25	1	1606	Willem	Jansz.			Bremen	Pyttryck	Jurriens				
171	o	X	30	7	1614	Willem	Janssen			Harlingen	Taets	Sibrantsdr.			Dokkum	hij soldaat
172	o	X	6	3	1630	Willem	Jans			Dokkum	Trijntie	Jans			Dokkum	
172	o	X	13	9	1634	Willem	Jans				Grijettie	Mannings				hij geb. te Dokkum, zij te Leeuwarden, vader Jan T
172	o	X	26	11	1642	Willem	Jansen				Engel	Jans		Vinshemius	Dokkum	hij korporaal adelborst
173	o	X	31	12	1652	Willem	Janssen			Leeuwarden	Trijn	Haies			Hantum	
173	o	X	26	11	1653	Willem	Janssen		Bockebloet		Elscke	Tietes			Dokkum	zij wed.v.Jacob Douues Idema, brouwer
173	3	X	24	11	1654	Willem	Jansen		Bockebloedt		Trijntie	Jans		Sioerdtsma		zij wed.v.Jouucke Hijlckes
173	o	X	31	10	1658	Willem	Janssen			Dokkum	Frouck	Auckes			Dokkum	hij timmermansgezel
172	o	X	5	10	1644	Willem	Johannes			Dokkum	Antie	Jeltes			Kollum	
171	o	X	6	3	1624	Willem	Juijes			de Marne	Hijlck	Takedr.			Dokkum	
171	o	X	26	9	1612	Willem	Reinersz.				Aelcke	Siuerdtsdr.				
171	o	X	1	5	1619	Willem	Reiners			Dokkum	Trijntie	Juckedr.			Ameland	hij schipper
171	o	X	16	7	1625	Willem	Cierx		Calama	Dokkum	Folck	Sijtsdr.			Akkerwoude	
173	o	X	21	6	1657	Willem	Claessis			Emden	Frouck	Jansis			Dokkum	
171	o	X	14	5	1614	Willem	Outgers			Sijbrandahui	Anne	Lieuwedr.			Raard	
172	o	X	23	11	1632	Willem	Outgers			Dokkum	Lieuck	Metskes			Dokkum	hij mr. timmerman, zij dienstmaagd v.Geert Carels
172	o	X	5	3	1634	Willem	Pijters			Dokkum	Janke	Jans			Dokkum	
173	o	X	12	4	1656	Willem	Remmerens			Amsterdam	Grietie	Dircks			Dokkum	
171	o	X	26	5	1613	Willem	Symensz.			Hoorn	Trijn	Gossedr.				
173	o	X	6	5	1653	Willem	Sijtses			Dokkum buite	Frouck	Wijtses			Dokkum	hij mr. schuitemaker
172	o	X	27	2	1641	Willem	Stoffels				Trijtie	Hessels			Dokkum	hij soldaat
171	o	X	19	11	1627	Willem	Tammes			Dokkum	Grietien	Dircxdr.			Serdam	
172	o	X	28	1	1638	Willem	Ulties			Huizum	Attie	Annes			Dokkum	zij wed.v.Heercke Lieuwes, schuitenier
172	o	X	28	11	1629	Willem	Willems			Dokkum	Jeltie	Jans			Dokkum	
171	o	X	30	4	1628	Wintien	Edes			Dokkum	Hilck	Hansesdr.			Dokkum	zij wed.v.Hans Cobes
171	o	X	9	5	1606	Wisse	Jelte			Ee	Griet	Hendricksdr.			Oldezijl	
171	o	X	1	5	1618	Wisse	Jeltes			Dokkum	Aet	Sijoertsdr.				hij schipper, zij dienstmaagd v. Roelef Lueleffs,
172	o	X	1	10	1631	Wobbe	Kettes			Dokkum	Aefke	Jans			Dokkum	hij Mr. zij wed.v.Claes Franses
171	o	X	5	11	1623	Wobbe	Douwes			Leeuwarden	Sytske	Tyeddedr.			Dokkum	zij wed.v.Aucke Lieuwes
173	o	X	16	5	1659	Wobbe	Wiegers			Dokkum	Aecke	Innes			Franeker	
171	o	X	22	9	1621	Wolff			Smid	Rodenbergh	Aeltie	reinersdr.			Dokkum	hij sergeant
173	o	X	8	12	1655	Wopcke			Rouckema	Dokkum	Jeltie	Folckerts		Jensma	Dokkum	hij chirurgijn-veldscheerder en burger vaandrig, z
171	o	X	9	9	1609	Wopke	Bartholomeus				Geeske	Henrix				
171	o	X	1	4	1615	Wopke	Frnas[Frans?				Griet	Reitsdr.				hij geb. te Nijkerk, zij wed.v.Epe Foeckes
171	o	X	12	3	1619	Wopcke	Fransen				Mints	Sijoerdsdr				hij gortmaker, zij dienstmaagd v. Pier Wijntkes
171	o	X	19	6	1607	Wopke	Harmensz.				Anne	Keimpedr.				
171	o	X	20	12	1616	Wopke	Jans			Raard	Folck	Gerijtsdr.				
172	o	X	23	10	1630	Wopke	Jans			Dokkum	Claeske	Clases			Blija	
172	o	X	15	8	1635	Wopke	Janses			Dokkum	Hilck	Piters				hij kuiper, zij geb. te Hantumhuizen
173	o	X	3	3	1655	Wopcke	Teunis			Dokkum	Frouck	Keimpes			Trijnwouden	
171	o	X	23	6	1615	Wopke	Wybes			Hantum	Griet	Claesdr.				hij molenaarsknecht, zij wed.v.Dirck Tijssen, mole
172	o	X	13	8	1641	Wopke	Wijbes			Dokkum	Maijcke	Ritskes			Dokkum	
173	o	X	17	1	1650	Wopke	Wijtses			Nijewier	Hijlck	Jouckes			Beetgum	
172	o	X	30	6	1637	Worp	Bockes				Jets	Jijes			Nes	zij wed.v.Baltus Bartels
171	o	X	5	3	1610	Worp	Sijts			Nijkerk	Tiepck	Sijmens			Anjum	
173	o	X	18	5	1650	Wolter			Cripstein		Stijntie	Auckes				
173	o	X	9	7	1659	Wolter		van	Nijkerk		Geertie			Canter		
171	o	X	3	6	1620	Wolter	Hindrix	van	Borcke		Lijsbet	Claesens			Dokkum	hij korporaal, zij dienstmaagd v.Willem Lourens
172	o	X	28	2	1629	Wolter	Ipes			Dokkum	Rixsts	Sijttes			Dokkum	hij mr. snijder, zij wed.v.Luitien Luiwes
172	o	X	14	2	1635	Wolter	Janses			Dokkum	Antie	Gerrijts			Dokkum	hij zoon v.Jan gerrits,kapitein
171	x	X	2	10	1627	Wolter	Teunis			Dokkum	Hylck	Jochums			Dokkum	
180	x	X	2	10	1627	Wolter	Teunis			Dokkum	Hylck	Jochums			Dokkum	
171	o	X	7	6	1628	Wouter	Douwes			Dokkum	Wyske	Sijtes			Dokkum	
171	o	X	26	9	1628	Wouter	Egberts				Tryn	Gerbens				hij hoedemakers gezel
171	o	X	3	1	1624	Wouter	Epes			Harlingen	Antie	Douwes			Dokkum	Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.