Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Lijst der inwoners, beroepen en No. waar dezelve zijn inwonende van den dorpen Rinsumageest en Sijbrandahuis.

No. van het huis Naam van de bewoner Beroep Aanmerkingen
1 Ringer Hessels landbouwer
2 Watze K. Hoogstra dito
3a Tjibbe Zennema dito
3b Klaas Kooystra koopman
4 Willem Hoekstra landbouwer
5 Klaas Abes id
6 Sape Voskuil id
7 Jan J. Viersen id
8 Tjeerd Nauta id
9 Pier Joh. de Groot id
10 Folkert vd Woude id
11 Freerk v.d. Ploeg schipper
12 Dieuwke Koersma koemelkersche
13 Pieter Dijkman landbouwer
14 Halbe Johannes id
15 Lammert Fenstra id
16 Jan de Roos id
17 Wybe Jakobs arbeider
18 Symon Tammes landbouwer
19 N. de Rotte id
20 N. de Vries schoolmeester
21 Lammert Arents baardscheerder
Oebele Johannes arbeider
22 Piebe Fokkes wagenmaker
23a Korneliske Gerzee renteniersche
23b Janke Gerzee arbeidersche
24 Jelle Wijngaarden m. bakker
25a Wedu. Rinse Sytses werkvr. wordt gealimenteerd
25b Anne Everts arbeid. id.
26a Wedu. Evert Wouters renteniersche
26b Wed. Thijs Aans wordt gealimenteerd
27 Sierd Foekes mr. vleeshouwer
28a Wedu. Zwaagman wordt gealimenteerd
28b Lampe Johannes arbeider wordt gealim.
29 Dirk Sipkes guardenier
30 Albert schoenmakerskn.
31 Christiaan Oberman m. timmerman
32 Bindert Lolkes guardenier
33 Jan Huber m. wever
34a Wedu. Jan Spoor klerenm. vrouw
34b Jelle Dirks wordt gealimenteerd
35 Wedu. Kornelis Westra zonder beroep
36 Hendr. Lyzenga m. schoenm.
37 Hendr. Beekmeyer slagter
37 Trijntje Pieters wordt gealimenteerd
38 Oebele Schelsma kleremaker id
38 Wed. Anne Hendr. id
39 Ds. Venema predikant
40 Hendr. de Graaf schipper
41 Dieuwke Oberman winkeliersche
42 Wed. Bastiaan Rintjes wordt gealimenteerd
42 Gaatse Gerrits arbeider id
42 Froukje Beens id geniet onderstand
43 Willem v.d. Mark mr. schoenmaker
43 Pieter de Roos arbeider
44 Geale v.d. Schaaf mr. kuiper
45 Aize Hendr. winkelier
46 Wybe Franssen winkelier
47 Wyberen Jaspers arbeider
47 Popke Emkes id
48 Anne Bakker mr. bakker
49 Drevis Uiterdijk landbouwer
50 Hendr. Bergsma kastelein
51 Feierabend Medec. Dokter en vroedm.
52 G. R. Voormeulen Notaris
53 W. Stein Med. Dokter
54 Ruurd Dijkstra m. Verwer
55 55 Gasthuis
56 Hendr. Sakes arbeider
57 Wouter v.d. Meer tolman
58 Lukas de Vries timmerknegt
59 Eelke Ruurds arbeider
60 Akke Ruurds id
61 Syberen Akkerman gardenier
62 Hendr. Uiterdijk arbeider
63 Ds. Cahais gewezen Predikant
64 Klaas Sybes koemelker
65 Harmen Poel Wedu. linnenwever
66a Joh. Bergsma timmerknegt
66b Eeltje Napjes kuipersknegt
67 Gerrit Lyzinga mr. schoenm.
68a Ritske Jakobs guardenier
68b Klaas Buurs?ma timmerknegt
69 Jan Goffes arbeider
70a Hendr. Klases id
70 Sjouke de Graaf winkelier
71 D. M. de Vries koopman
72 Jan v. Hezen m. Smid
73a Sipke Bouwma arb.
73b Jelke Sytses id
74 Jakob de Vries m. bakker
75 Hessel Talma gardenier
76 Willem Feenstra m. bakker
77 Nicolaas Postma gew. md. Dokter
78 Jan Abes de Vries schipper
79 Ruurd Roorda guardenier
80 R. Steringa Kastelein
81a Jan de Leeuw arb.
81b Klaas Uiterdijk rentenier
82a Lukas Rienkes smidsknegt
82b Wedu. Rinse Gelts arb.
83a Rienk Rinses arb.
83b Hedzer A?bes winkelier
84 Wouter Lyzinga mr. schoenmaker
85a Harmen Meseman Wed. zonder beroep
85b Rinse Rienks arb.
86 Oene Uiterdijk m. timmerman
87 Ype Jans zonder beroep
88 Jan Voormeulen Horlogiemaker
89 Joh. v.d. Wouden guardenier
90 Rein Rienks guardenier
91 Gerben Faber Koopman
92a Symen Arjens Klerenmaker
92b Ruurd Ydes arbeider
93 onbewoond
94 Jan Rintjes arb.
95 Dirk Tollinga arb.
96 Pieter de Vries arb.
97 Tjipke Brants landbouwer
98 Wedu. Ytsen Jans id
99 Plantinga id
100a Jan Drent arb.
100b Wed. Tamme Klases zonder beroep
101 Alle Rommert arb.
102 Tetje Jakobs guardenier
103 Jakob Feenstra arb.
104 Foppe Wiersma landbouwer
105 Ann Tijssens arb
Yke Gerrits arb
Kornelis Jogchems arb aliment
106 Klaas Baarsma arb
106 Wed Andries Harmens aliment
107 Roelof v.d. Wouden guardenier
108 ledig
109 Gerben Klases Tolman


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.