Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Testament van de weduwe van Cornelis Hieronimus, Dieucke Pijtters (1657)

R. Tolsma/H. Zijlstra

Alsoo er niet seeckerders en is als d’ dood, ende niet onseeckerders als d’ tijdt van dien Soo is het dat ick Dieucke Pieters dochter, naegelatene wedue van w. Cornelis Hieronimi in levene dienaer des Goddelycken woordt tot Morre in Oostdongerdeel, doch ick nu resideerende binnen franequer, alsulckes behertigende, ende niet geerne willende uiterstadt (?) deser werelt overlijden, wesende jegenwoordigh swack van lichame, nochtans bij goeden verstande, met vrijen wille ende voorbedachten gemoede hebbe gemaeckt ende geordonneert mijn Testament, uijterste ofte laeste wille, welck ick will ende begere dat stadt grijpen ende effect sorteere sall zoo het niet bestaen can als een Testamentum solenne dattet ten minste sall bestaen als een Testamentum minus solenne Nuncripatijff (?) codicil, begiftinge ter saecke des doodts ofte enigerhande andere uijterste ofte laeste wille (tussen de regels onleesbaar) soo ’t selve alderbest nae recht ofte Landts Costume sall comen ofte mogen bestaen.
Ende dattet diensvolgens in alle poincten ende deelen achtervolcht ende naegegaen sall worden sonder enich tegensegge ofte tegenstandt, aengesien ’t mij alsoo behaeght. Godt Almachtich dan eerst mijn ziele, wanneer ick deser werelt geraecke te overlijden, ende mijn Lichaem den aerdschen begraaffenisse bevelende met vasten hope ende vertrouwen omme hier naemaels door onsen Salichmaecker Jusum Christum wederom opgeweckt te worden toten eeuwigen leven.
Soo tevens ick (voorts?. . . . . . ) mijne tijdel(ycken) nae te latene goederen, soo volght: Mijn eenigen dochter Antie Cornelij instituere ende macke ick Testatrix tot universale erfgenaem in ende tot alle mijne goederen actien, crediten, ende gerechticheden, van wat aert ende nature die zijn, dien ick stervende noch geraecke nae te laten geen van alles uijtgesondert: Met dien conditie nochtans.
Soo mijn voorn(oemde) L(ieve) dochter nae mij comt te versterven, sonder (m?)eergaende geslachte nae te laten, dat dan alle d’goederen haer van mij affcomende, niet sullen comen ende vererven op haere Bloedvrunden van haer w(ylen) Vaders zijde als de- welcken ick daer van ganschelijcken buijten sluijte, maer dat deselve alle dan nae mijn dochters doodt wederom sullen keeren, vererven ende vervallen op mijn Testatricis Bloed- vrunden die mij dan ab intestato de naeste zijn. doch will ende ende begere , dat deselve mijne Bloedvrinden alsdan in dien gevalle aen mijn Testatricis beijde stiepkinderen, te weten aen Johannes Cornelij ende aen Claescke Cornelij, tot een geheugenisse sullen betalen aen hun elck vijff ende twintich caroligls ende daerenboven nocj aen d’armen van de gereformeerde kercke alhier binnen franequer, gelycke vijf ende twintich car. gls dits can corl(ycken) mijn Testament ende laeste wille.
In kennisse der waerheijt mijn handt, ende tot eernstige versoeck d’handen van den naegenoemde persoonen als getuijgen onder desen gestelt, dien ick tot dien eijnde op eenen tijt ’t sa- mentel(yck) ’t mijnen huijse hebbe doen vergaderen, als te weten den eersamen Jarich Jacobs, Haentie Pijters, Andrijs Janssen Beijma, Dirck Dircks ende Hartmannus Feijonis Notaris Publ(icus) alle mijn mede Burgers, welckes wij voorn(oemde) getuijgen alle gedaen hebben, nae dat wij den Testatricem bevonden verstandigh ende haer hoorden verclaeren, dat alle ’t gene voors(chreven) is haer eernstige wille waere; doch alsoo den getuijgen niet als d’voorreden ende besluijt deses voorgelesen is;
soo hebbe ick Testarice belooft om den getuijgen aengaende haer onderteeckeninghe te indemneren. Actum ’t mijn Testatrices huijs onder een context op den 28den Januarij 1653 ’s avonds tot negen uijren;
onderstonden Dieucke Pijters, Jarich Jacobs, Haucke(sic) Pijters, Andrij Janssen Beijma, Dirck Dircks ende H. Feijonis Not. Pub. met halen

Nae gedane collatie jegens den principalen testamento (……) als boven is desen daermede bevonden te accorderen. In kennisse van mij desen 23 junij 1657 ter ordonnantie van den selve (met enige halen????)


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.