Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Donatiebrief van Cornelis Jans de Ronde en Hendrickien Douwes (1662)

R. Tolsma/H. Zijlstra

… van Harinxma toe Slooten, Raadordinaris inde Hove van Frieslandt doe te weten allen ende iegelijck die desen sall mogen aengaen (dat ick) bij den hove voorschr gecommitteert bez bij apostille van den 10 sept 1662 staende in margino van seeckere Requeste bij Hobbe Jans (Baerten) der hove gepresenteert omme seeckere acte van donatie…. Publicis te doen judinuceeren ende in behoorlijcke forma Registreren nae breder vermogens den Requeste ende marginale commissie allsoe van (doorde) sal worden (geincereert) soo volght
Hille van Vierssen Raad ordinaris in den hove van Frieslandt doe te weten allen ende iegelijck die dezen sullen mogen aengaen, dat ick bij den hove …. Bez gecommitteert bij apostille van den 6 marty 1663 staende in margino van den Requeste bij Jan (Baeyes) Offringa proc postulaet voor t gerechte van Tytsjercksteradeel wonende tot Bergum den hove gepraesenteert omme teeckenen twee (artikelen) van donatie (…) publicis te doen (toekennen) en in behoorlijcke forma te registreren, breder vermogens den Requeste marginato commissie alsoe van woorde tot woorde… luijdende soo volght,
Aen den hove van Frieslandt geeft eerbiedelijck te kennen Jan (Baeijes) Offringa procureur postulaet voor het Gerechte van Tytjercksteradeel wonende tot Bergum, soo dat Cornelis Janssen de Ronde ende Hendrickien Douwesdhtr sijn schoonolderen voor desen vuijt sonderlinghe lieffde ende attentie ende in recompens van veelvoudighe diensten ende ge… voorsorghen aen hen en thu … huys… hebben geschoncken ende in voller eigendom overgedragen een gerechte darde part van seeckere hare saete lands de Coy genaemt, met de huysinghe, bomen ende plantagie, landen ende mieden cum annexis het Noordermeer in den dorpe voorsz staende ende gelegen, met noch een camp lants aldaer mede gelegen volgens (acte) van donatie van den 20 february 1662
Waermee des … huysfrou Hylckien Cornelis .. haere crachter vervallen wesende ende op haar doodbed liggende bij mondelinghe (junicipalis, vocalis et presentibus, festibus) aen de suplliant heeft besproocken ende gemaeckt alle haer reght ende naegelatene goederen, met vrintlyck ende eernstigh versoeck op (brengend) aff haere oldenen, dat sij dit haer bespreck ende uiterste wille wolden approberen ende ratificeren, twelck oock bij Cornelis Jans de Ronde cum uxore (was) gedacht gedaen sijnde,,, hebben niet alleen haar regt ende … op haer….. affgestede… hebben…. Om bovenstaende redenen ende …. Waer aenden suppliant heeft geschoncken also haer ghen vuijtgesondere goederen, huijs, hoff, landt, … mobilien alles met … vermogens (haere) acte van donatie van den 2 aprilis 1662 welcke gedonateerde goederen naedemael (upriederen) summam (quiapelo) … flovenomus ende daeromme injuciatio publica en … wordt gerequireert soo versouckt de suppliant de … believe iemant vuijtten Rade te commiteren omme hem off tgene haer verhaelt is te informeren daeraff acte in forma te maecken omme nae gedane rapport (actis) pubris (geinserneert) ende artikelen (?) geregistreert te worden nae behoren que facto dr. onderstonde Jr de Blau met eenighe togen, op welcker Requeste stonde …. Geappoincteerd soo volght, fiat commissio… (Halbe) Vierssen, actum den 6 marty 1663

t Hof van Frieslandt heeft geordineerdt ende gecommiteert bij desen heer Wilhelmus van (Wissen) Raad ordinaris in den voorsz hove, omme sich (nochtans of neffens) dees donatie ende verdere versouck ten Requeste gedacht informatien sijne informatie te stellen bij geschrifte acte en forma te maecken, omme nae gedane rapport acte publicis geinsinueert ende geregistreert te (worden) nae behoren, actum den 8 marty 1661 onderstonde ter ordonnantie vanden hove van Friesland , R Camp met eenighe togen welcken (ria- enende) hebbe ick commissaris voor mij bescheijden tot Bergum ten huijse van de requestr den voornoemden Jan (Banier) Offringa ten eenre ende Cornelis Jansen de Ronde ende Hendrickien Douwes echteluijden mede aldaer ter andere sijden geadsisteert met …. Blau ende …. Gecompareert op den 10 Aprilis 1663

hebben de … alsnoch… vanden acte van donatie van den 2 aprilis …annis als … aende Requirant vuijt handeling lieffde ende attentie ende reconsens van veelvoudige diensten ende voorsorgen aende Requat alleen geschoncken te hebben ende alsoo in ….eigendom overgedragen alle hunne goederen soo roerende als onroerende gheen van allen vuijtgesondert, soo in generale als in specie in de voornoemde acte van donatie geregistreert (?) deselve mits (?) desen affhoudende ende aende Requant toestaende: twelcke bij de Requent in alle dankbaerheijt geaccepteert sijnde, versoeckt dat ick als Commissaris sall believen hieraff aenden hove rapport doen (?) ende nae sulx geschiet dat dese mitsgaders beijde voorgaende acten van donatie actis publicis inde Griffie van de hove in decta forma worde gejusineert (?) ende geregistreert om de Requent in .. te strecken nae behoren actum ut supra
onderstonde In kennisse van mij ende … verteeckent W….. met eenighe halen waernae de welgedachte hille (?) vooreer principaal rapport gedaan hebbende heeft het hoff op …. Aff geappoincteert soo volght.

Allereerst (?) gesien t Rapport vande heere Vierssen als commissaris ende gesien sijne informatien consenteert dat dese donatie actis publicis worde gejusticeert ende geregistreert om…. Den suplliant te mogen strecken nae behoren, Actum den 28 Aprilis 1663 Onderstonde … van Boelens met eenige streecken, welcke beijde artikelen (?) van donatien nadien de … sijnde … heel ende al ge(ratificeert ?) sijnde, heeft de Ed. Mog. Hoochgeleerde here Wilhelmus van Vierssen Raad ordinaris in den voorsz hove als commissaris … volgende sijn commissie ende finale dispositie de selve acten(?) van donatien. Hermann schietsager (?) substitut Griffier … elke heren (?) ter handen gestelt, omme bij hem actis publicis … geinsereert ende geregistreert te worden, sijnde deselve acten ter donatien van contenne (?) ende inholden als hier nae volgen:
Hendrickien Douwes dhtr gesterckt met Cornelis Jansen de Ronde mijn echteman ick doe condt, lije ende bekenne bij consent expresse wille ende approbatie vande selve vuijt vrijer wille, sonder van ijmant hiertoe versocht ofte aengeraden, maer vuijt liberalitijt ende goede attentie gedoneert, vereert ende geschoncken ende alsoo in volcomene eijgendom overgedragen te hebben, sulcx doende alsnoch in ende door (gerechte?) deses, aen Jan Baniers Offringa en Hijlckien Cornelis dhtr echteluijden onse eenighe dochter ende swager, althans wonende inden dorpe Bergum, bij de welcke wij donatien nu alrede woonagtigh sijn, sodanighen onsen eenen gerechten darde part van onsen plaets de Coij genaemt met de huijsinghe, bomen ende plantagie, landen ende mieden sampt singel ende bomen daerop staende, ende aende voorsz Cij resorterende, staende ende gelegen tot Noordermeer onder de clockslach Bergum, Hebbende de heere Arent ende Juffr Houckien van Hillama cum sociis ten oosten, de meer ten suijden, Jr Watse van Roorda ende Frederick Hoosien elcx voor een gedeelte ten westen.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.