Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Oudermannen en leden van het Dokkumer bierbrouwersgilde tussen 1756 en 1794.

L. Meerema


Ouderman 4 Junij 1756: Jackele Sieberens.

22 Juny 1757: de afgaande ouderman: Jacob Piers Hornstra. Bijzitter onbe-kend.

Ouderman 22 Juny 1757: Pijtter Martens Hooghveen.
Bijzitter: Johannes Berger.
Leden: Claes Hinderijks
H.L. Brouwer
Jan Freerks
Menne Jochums
Jan Gatses
F. Tadama.

Ouderman: 14 Julij 1758: Ouderman: Claas Hendriks Brouwer
Bijsitter: Jan Freerks.
Leden: S. Hant-sma.
H.L. Brouwer.
Minne Jochums.
Jan Kat.
Focke Hemkes.
J. Tadema.
J.J. de Vries.

Focke Hempkes wordt lid van het Gilde en betaalt vijff en twintig car guls. Het Gerecht krijgt elff guls en de Ouderman elff gulden en de rest mag worden verteerd.

Ouderman: 13 Junij 1759: Ouderman: Jan Freerks Crab
Bijsitter: Sijtse Hansma.
Leden: S. Hantsma.
Pytter Martens.
Leendert Pive.
H.L. Brouwer.
J.P. Hoorensma.
Jackle Sijeberens.
Focke Hemkes.
Minne Jochums.
D.S. Fokkema.
S. Backer.
S.A.D. B.B.G. 7

13 Junij 1760: Ouderman: Sytse Hansma.
Bijsitter: Focke Hemkes.
Leden: Focke Hemkes.
H.L. Brouwer.
Minne Jochums.
Pytter Martens.

31 Julij 1760. Sijne Reinders wordt lid en betaalt 25 car. gls.

5 Juny 1761: Ouderman: Leendert Pive.
Bijsitter: Menne Jochums van der Werff.
Leden: S. Hansma.
F. Osinga.
A. Eisma.
Jackle Sijeberns.
J.P. Hoorensma.
Pytter Martens.
Synne Rindes.

4 Junij 1762: Ouderman: Minne Jochums.
Bijsitter: Burgem. Ho(o)rnsma.
Leden: J.P. Hoorensma.
H.L. Brouwer.
J. Freerks.
Synne Rindes.

Op 3 Junij 1763 heeft Aarent Hendriks van der Ley het Brou-wersgilde gewon-nen en daartoe neffens betaalt vyff en twintig caroli guldens.

6 Junij 1763: Ouderman: Minne Jochums van der Werf.
Nieuwe ouderman: Jacob Piers Horensma.
Bijsitter: Dr. Osinga.
Leden: F. Osinga.
L. Pive.
A. v.d. Leij.
Minnne Jochums.
Sijnne Rinders.
J.H. Brouwer.
Ale Riencks.
A. Eisma.
Jackle Sijeberns.

25 Maij 1764: Nieuwe leden: Aale Riencks en Auke Ennes Hoppe-rus.

6 Junij 1764: Ouderman: F. Osinga.
Bijsitter: Sijne Reinders.
Leden: Sijnne Rinders
H.L. Brouwer.
Minne Jochum.
L. Pive.
Aale Riencks.
Aucke Ennes Hepperus.
Douwe Riemersma p/o mijn moeder.
19 Junij 1765: Ouderman: Sijne Rein-ders.
Bijsitter: A. v.d. Leij.
Leden: Minne Reinders.
J.P. Hoorensma.
D. Riemersma p/o mijn moeder.

Nieuwe leden op 26 Maij 1766: Heert Jans en Jetse Sipkes de Kalf.

6 Junij 1766: Ouderman: Arent Hendriks v.d. Leij.
Bijsitter: Auke Hooperus.
Leden: Jan Freerks.
Auke Hooperus.
Minne Jochums.
L. Pivé.
Jetse Sipkes de Kalf.
Focke Hemkes.
Heert Jans.
H.L. Brouwer.
G. Brantsma.

Nieuw lid op 6 Junij 1766: Dirk Sijtses Dijkstra.

5 Junij 1767: Ouderman: Auke Hopperus.
Bijsitter: Dr. T. Osinga.
Leden: A. v.d. Leij.
Dirk Sijtses.
L. Pive.
Jan Freerks.
Heert Jans.
Focke Hemkes.
Minne Jochums.
Jetse Sipkes.

10 Augustus 1767: nieuw lid: Gerhardus Schieringa.

6 Junij 1768: Ouderman: Dr. F. Osinga.
Bijsitter: Haije Lammerts Brouwer.
Leden: Heert Jans.
L. Pive.
Focke Hemkes.
Minne Jochums.
Jan Freerks.
D. Riemersma p/o mijn moeder.
Auke Hoppeerus.
G. Riemersma.

14 Junij 1769: Ouderman: Haije Lammerts Brouwer.
Bijsitter: Durk Dijkstra.
Leden: Focke Hem-kes.
Jan Freerks Torensma.
Heert Jans.
Enne Jochums.
Auke E Hopperus.
Gerardus Paulus.

18 Julij 1770: nieuw lid: Douwe Hansma.

Ouderman in het jaar 1770 is Haije Lammerts Brouwer; van dit jaar zijn geen verdere gegevens bekend.

25 Juni 1771: Ouderman: Dirk Sijtses Dijkstra.
Bijsitter: Jan Freerks Brouwer.
Leden: Jan Freerks.
A. v.d. Leij.
Auke E. Hoopperes.
Minne Jochums.
Focke Hemkes.
Gerardus poulus.
Douwe Hansma.

2 Junij 1772: nieuw lid: Jacob Tonnema.

21 Julij 1772: Ouderman: Jan Freerks Brouwer.
Bijsitter: Gerhardus Paulus Schieringa.
Leden: Gerardus poulus.
Sijnne Diudrs.
G. Riemersma p/o mijn moeder.
Minne Jochums.
Focke Hemkes.
J. Tonnema.
Auke Hoppeeres.
Douwe Hansma.
L.R. Sijnja

5 Junij 1773: Ouderman: Gradus Schieringa.
Bijsitter: Jacob Tonnema.
Leden: Gerardus poulus.
Jan Freerks.
D. Hansma.
Auke Hopperus.
Focke Hemkes.
Minne Jochums.
Sjiuwe Diudrs. (Doedes)
J. Tonnema.

6 Junij 1774: Ouderman: J. Tonnema.
Bijsitter: Douwe Hansma.
Leden: G. Riemersma p/o mijn moeder.
G. Poulus.
Focke Hemkes.
A. v.d. Leij.
Jan Freerks.

6 Junij 1775: Ouderman: Douwe Hansma.
Bijsitter: A. v.d. Leij.
Leden: J. Tonnema.
Aucke Hoppeeres.
Focke Hemkes
G. Riemersma p/o mijn moeder.
Sijuwe Diudrs.

5 Juny 1776: Ouderman: vr(oedsman) Arent v.v. Ley.
Bijsitter: G. Riemersma i/o van mijn moeder.
D. Hansma.
Focke Hemkes.
Sijuwe Diudrs.
A. Hoppeeres
Eelke Sophele.
T. Osinga.
G. Riemersma.
A. v.d. Ley.

11 April 1777: nieuw lid: Eelke Sovele.

6 Junij 1777: Ouderman: Gerhardus Riemersma p/o moeder.
Bijsitter: Eelke Loveele.
Leden: A. v.d. Leij.
F. Osinga.
Douwe Hansma.
J. Tadama.

5 Junij 1778: Ouderman: Sijne Reinders.
Bijsitter: Dr. F. Osinga.
Leden: Sijuwe Diudrs.
Focke Hemkes.
Douwe Hansma.
Sybren Jackles.

12 Junij 1778: Nieuw lid: Sijbren Jackles Swanenburg.

28 Maij 1779: Nieuw lid: Gerhardus Riemersma.

7 Junij 1779: Ouderman: Arent v.d. Ley.
Bijsitter: Sijbren Jackles Swanenburg.
Leden: Sijuwe Diudrs.
A. v.d. Leij.
A. Hopperus.
Sybren Jacles.
Douwe Hansma.
Focke Hemkes.

2 Junij 1780: Nieuw lid: Dirk Jans.

3 Junij 1780: Ouderman: Sijbren Jackles Swanenburg
Bijsitter: G. Riemersma. Jr.
Leden: A. v.d. Leij.
Dirk Jans.
Sijuwe Diurds.

5 Junij 1781: Ouderman: Gerhardus Riemersma.
Bijsitter: J.M. v.d Werff.
Leden: Sybren Zwaanenburg.
A. v.d. Leij.
J.Y v.d. Werf.

5 Junij 1781: Nieuwe leden: Jochum Mennes van der Werf.
Jochum Ysaks van der Werf.

5 Julij 1782: Ouderman: Jochum Minnes van der Werff.
Bijsitter: Dirk Sytses Dykstra.
Leden: J.Y. v.d Werf.

5 Julij 1782: nieuwe leden: Andrys Oedses en Beernt Ronner.

1783: Ouderman: Dirk Sytses Dykstra.
Bijsitter: Anders Oedses feenstra.
Leden: Berent Ronner.
J Y v.d Werf
Sybren Zwaanenburg.
J.M van der Werff.

7 Julij 1783: nieuw lid: Pijtter Gerrits Buwalda.

1784: Ouderman: Andrys Oedses Veenstra.
Bijsitter: Beernt Ronner.
Leden: J.M. v.d. Werf.
Berent Ronner.
Sybren Zwaanenburg.
Pijtter Buwalda.
J.Y v.d Werf.

7 Julij 1784: nieuwe leden: Freerk Brouwers, Fedde Obbes.

1785: Ouderman: Beernt Ronner.
Bijsitter: Freerk Jans Brouwer.
Leden: Anders Oedses feenstra.
Pijtter Buwalda.
J.Y v.d Werf.
F. Obbes v.d. Veen.
J.M. v.d. Veen.

1786: Ouderman: Freerk Jans Brouwer.
Bijsitter: J.Y. v.d. Werf.
Leden: Pijtter Buwalda.
G. Riemersma.
Berent Ronner.
Jochum M. v.d. Werff.
F. Obbes v.d. Veen.
1787: Ouderman: Pijtter Gerrijts Buwalda
. Leden: Jochum Y. v.d. Werf.
G. Riemersma.
Berent Ronner.
F.O. v.d. Veen.
Anders Oedses Feenstra.
J.M. v.d. Werff.
Freerk Jans Brouwer.

1788: Ouderman: koopman G. Riemersma.
1789: " Beernt Ronner.
1790: " Jochum Mennes van der Werf.
1791: " wed. Dr. Osinga.
1792: " Fedde Obbes van der Veen.
1793: " Andrijs Oedses Feenstra.
1794: " Freerk Jans Brouwer.

Nieuwe leden van 1757 - 1784.

1757: Jan Gatses Kat.
1758: Focke Hempkes.
1760: Sijne Reinders
1763: Arend Hendrik van der Leij.
1764: Sake Rienks.
1764: Auke Ennes Hopperus.
1766: Heert Jans.
1766: Jetse Sipkes de Kalf.
1766: Dirk Sijtses Dijkstra.
1767: Gerhardus Schieringa.
1770: Douwe Hansma.
1772: Jacob Tonnema.
1777: Eelke Lovelé.
1778: Sybren Jackles Swanenburg.
1779: Gerhardus Riemersma Jr.
1780: Dirk Jans.
1781: Jochum Mennes van der Werf.
1781: Jochum Ysaks van der Werf.
1782: Andrijs Oedses Feenstra.
1782: Beernt Ronner.
1783: Pijtter Geerts Buwalda.
1784: Fedde Obbes van der Veen.

Uit een rooster, opgemaakt in 1787, kennen we de namen van de brouwerijen en hun eigenaren.
'Het Wagentje'- eigenaar Pijtter Gerrits Buwalda.
'Het Paard"- eigenaar Jochum Ysaks van der Werff.
"De Eenhoorn'- eigenaar Gerhardus Riemersma.
"De gouden Hand'- eigenaar Beernt Ronner.
'Het vergulde Scheepje'- eigenaar Jochum Menne v.d. Werff.
'De drie gekroonde Roosen'- eigenaar wed. Dr. Tjebbe Osinga.
'De vergulde Haan'- eigenaar Fedde Obbes van der Veen.
'Het springend Hert'- eigenaar Andrijs Oedses Veenstra.
'De vergulde Klok'- eigenaar Freerk Jans Brouwer.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.