Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Verzoeken tot inrichting van een bedrijf, gemeente Ferwerderadeel 1829-1870

ARTIKEL 4 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JANUARI 1824 STAATSBLAD NUMMER 19
Periode 1829 tot en met 1870

Alvoren de gemeente toestemming tot het inrichten van een bedrijf kon geven, moesten de naastwonenden worden gehoord en werden dan op het grietenijhuis uitgenodigd. Verklaard werd: "..... voor de door hen bewoonde panden, geen ongerief, ongemak of gevaar te voorzien en alzo daartegen geen bedenkingen hoe ook genaamd te hebben".

Jaar:	Aangevraagd door:			instellen van een:	huisnummer  en plaats:	Gehoord:
1829	Andries Sytzes de Vries te Ferwerd	bakoven			64 te Ferwerd		-Marten Minnes van der Veen 
												(broodbakker)
												Bezwaar vanwege naastgelegen eigen 
												bakkerij en brandgevaar 
												-Aize Hendriks Kupers (koopman)
												Geen bezwaar
												-Johannes Johannes de Klein (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Gerrit Hendriks Riemersma (arbeider)
												Geen bezwaar

1830	Pier Johannes Laverman			hoef- en grofsmederij	kleine buren 
2 te 	-Hiltje Wybrens Bleker (gardenierse)
									Ferwerd			Geen bezwaar
									 			-Klaas Jochums Ram (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Sake Sakes Boonstra (arbeider)
												Geen bezwaar

1831	Eelke de Jong				bakoven			4 te Genum		-Abraham Sierds Heidanus (landbouwer)
												Geen bezwaar
												-Auke Annes Wierda (landbouwer)
												Geen bezwaar
												-Freerk Walings Leistra (gardenier)
												Geen bezwaar

1831	Anne Geerts Hamstra			bakoven			48 te Blija		-Dirk Fransen Vellema
												Geen bezwaar
												-Anne Jans Speulstra	
												Geen bezwaar

1833	Fredericus Tangerman			koperslager		Hoogeburen 24a te	-Klaas Hendriks Buma (gardenier)
									Hallum			Geen bezwaar
												-Kornelis Johannes Rienks (gardenier)
												Geen bezwaar

1835	Willem Gerrits Willemsen		bakoven			138 te Ferwerd		-Gerben Aebes Broekens (sergeant van 
												politie)
												Geen bezwaar
												-Tjeerd Andries Boersma (timmerman)
												Geen bezwaar
												-Hendrik Jans Wadman (herbergier)  
												Geen bezwaar

1836	Jan Jans Faber				grofsmederij		28 te Blija		-Frans Dirks Vellema (timmerman)
												Geen bezwaar
												-Bokke Jacobs Amelander (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Folkert Pieters Koopmans (arbeider)
												Geen bezwaar

1837	Pieter Jacobs Tilstra			grofsmederij		37 te Hallum		-Johannes Wybes de Vries (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Otte Tieken (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Jan Keimpes van der Meulen (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Anne Wybes Braaksma (arbeider)
												Geen bezwaar

1838	Jan Gerrits Terpstra			cichorei of eest	251 te Hallum		-Rinse Jans Jippes (boer)
												Geen bezwaar
												-Sije Annes Halma (arbeider)	
												Geen bezwaar

1839	Gerrit Wybes Bit			broodbakkerij		151 te Hallum		-Jitze Jacobs Kingma (arbeider)
									Nieuw Tergragt		Geen bezwaar
												-Jan Rinderts Keestra (boer)
												Geen bezwaar

1841	Jan Jacobs Landstra			grofsmederij		Kleine buren 17		-Gosse Gerrits de Boer (broodbakker)
									te Marrum		Geen bezwaar
												-Wytske Baukes Hamstra, weduwe van 
												Willem Jans Housma (zonder beroep)
												Geen bezwaar

1841	Lammert Annes Bakker			bakoven			139 te Ferwerd		-Eggo Ulphart Thoden van Velsen 
												(predikant)
												Geen bezwaar
												-Lammert Annes Bakker (broodbakker)
												Geen bezwaar (broodbakker)
																
1841	Trijntje Gerbens Adema, weduwe		broodbakkerij		37 te Marrum	
	-Jan Dirks Koopmans (landbouwer)
	Johannes Beetsolts									Geen bezwaar
												-Trijntje Dirks Ewal, weduwe van Fokke
												Jacobs Friesema (buiten beroep)
												Geen bezwaar
												-Hendrik jochems Wudma (gardenier)

1841	Sipke sipkes Postma			broodbakkerij		45 te Blija		-Jan Ruurds Bouma (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Pieter Aris Dreijer (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Antje Dirks Dijkstra, weduwe van Klaas
												Foppes Molenaar	(winkeliersche)
												Geen bezwaar
												Maaike Pieters Bokkinga, weduwe	van
												Feike Tjipkes Zeilstra (gardenierse)
												Geen bezwaar

1841	Gerlof Theunis Jensma			Eest of cichorij-	19 te Blija		-Lammert 
Alderts de Graaf (broodbakker)	
						drogerij					Bezwaar van brandgevaar
												-Hartman Annes Wijnia (landbouwer)
												Bezwaar van brandgevaar

1841	Cornelis Jans Boersma			cichorijeest		71 te Blija		-Jan Bartels Jonker (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Emke Klases Dijkman (schoenmaker)
												Geen bezwaar

1841	Evert Cornelis Boersma			Cichorijeest		206 te de Rijp		-Lieuwyna Roelofs Olivier, weduwe van
												Watze Pieters Hoogland (boerin)
												Geen bezwaar
												-Dirk Baukes Tolsma (boer)		
												Geen bezwaar

1842	Yme Theunis Bontjemal			broodbakkerij		Voddemarkt 56 		-Sybe Martens Miedema (gardenier)
									te Hallum		Geen bezwaar
												-Sytze Jelles de Vries (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Rinze Jans Kamstra (slagter)
												Geen bezwaar	

1843	Gerlof Teunis Jensma			Cichorijdrogerij	19 te Blija		-Lammert Alderts de Graaf boordbakker 
												en koopman)
												Geen bezwaar
												-Hartman Annes Wijnia (landbouwer)
												Bezwaar van brandgevaar

1844	Sake Symens de Vries			broodbakkerij		Lange buren 125		-Klaas Annes Bouma (koopman)
									te Hallum		Geen bezwaar
												-Pieter Hommes Stienstra (verwer)
												Geen bezwaar

1845	Hans Symons Rienks			broodbakkerij		240 te Hallum		-Lieuwe Reinders Elzinga (schoenmaker)
									(op de Leije)		Geen bezwaar
												-Hans simons Rienks (chicoreifabriceur)
												Geen bezwaar

1846	Pier Jans Westerhuis			broodbakkerij		17 te Marrum		-Dirk de Boer (doctor in de genees- en
												verloskunde)
												Geen bezwaar
												-Yfke Koenraads Meister, weduwe van
												Pieter Dirks Dijkstra (plaatselijke 
												ontvangerse)
												Geen bezwaar
												-Jan Huberts Westerhuis (timmerman)
												Bezwaar van brandgevaar	

1846	Gerlof Piers Tilma			cichorijdrogerij	199 te de Rijp		-Willem Harkens Hennega (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Okke Jans speulstra (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Tjeerd Tjipkes Zeilstra (gardenier)
												Geen bezwaar

1846	Hendrik Teijes van Harum		grutterij		67 te Hallum		-Sytze Hommes Stienstra (kleermaker)
												Geen bezwaar
												-Bauke alberts van Vliet (timmerman)
												Geen bezwaar
												-Pieter Sjoerds de Jong (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Dirk Piers Smit (timmerknecht)
												Geen bezwaar
												-Jelle Tjalles van Sloten ( arbeider
												Geen bezwaar

1849	Rijk Swarts Grevenstuk			koperslagerij		96 te Ferwerd		-Pieter 
Sytzes Hamstra (hoef- en grodsmid)
												Bezwaar vanwege geluidsoverlast en brandgevaar
												-Anne Christoffels Nijp (arbeider)
												Bezwaar vanwege geluidsoverlast en brandgevaar	

1849	Sieds Joukes Wiersma			cichorijdrogerij	40 en 41 te Blija	-Hessel Idses Unema (gardenier)
												Bezwaar vanwege de plek midden in het dorp en 
												verkeersoverlast
												-Gosse Lieuwes van Dijk (schipper)
												Bezwaar vanwege de plek midden in het dorp en 
												verkeersoverlast
												- Jan Wates Elzinga (schoenmaker)
												Bezwaar vanwege de plek midden in het dorp en 
												verkeersoverlast en belemmering gedeelde steeg

1849	Fredericus Tangerman			koperslagerij		4 te Hallum		-Beert Johannes Gelder (uurwerkmaker)
												Geen bezwaar
												-Klaas Ytzens Hoekstra (kuiper)
												Geen bezwaar
												-Harm Ross (wagenmaker)
												Geen bezwaar

1851	Harke Jelles van der Meulen		grutterij en 		76 te Hallum		-Sieds Taekes Miedema (gardenier)
						gruttersmolen					Geen bezwaar	
												-Harmen Dirks Tolsma (gardenier)
												Geen bezwaar

1851	Sipke Tangerman				koperslagerij		8 te Hallum		-Hendrik Thijssen Huizinga (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Hattum Jacobs Scheper (schoenmaker)
												Geen bezwaar

1852	Schelto Pieters van der Goot		verwerij van		115 te Hallum		
-Sijbe Braaksma (ontvanger der Rijksbelastingen)
						doeksoorten					Bezwaar vanwege nachtelijk voorgebruik en vervoer
												van verstoffen over zijn erf en bleekveld
												-Lijsbeht Jans Westerhuis, weduwe van Diedert
												Siedses Sijtsma
												Bezwaar vanwege nachtelijk voorgebruik en vervoer
												van verstoffen over zijn erf en bleekveld, en het 
												afstuiven van droge verfstoffen op het pandak 
												waardoor haar regenwaterbak bederft
												-Klaas Symens Halbetsma (arbeider)
												Bezwaar als hiervoor genoemd

1852	Geert Jelles de Groot			kuiperij		35b te Hallum 	 	-Jan Jetzes Bosch (landbouwer)
												Geen bezwaar
												-Yne Gepkes Ynema (timmermansknecht)
												Geen bezwaar

1853	Klaas Tjerks Oreel			koperslagerij		103 te Hallum		-Sake Pieters Rijpstra (broodbakker)
												Geen bezwaar
												-DaniŽl Ruth Hanekamp van Harinxma (geneesheer)
												Geen bezwaar
												-Riemke Jans Stienstra, weduwe van Sieds Poppes
												van Noord (ventenierse)
												Geen bezwaar
												-Johannes Alberts Roorda (winkelier)
												Geen bezwaar
												-Sieds Cornelis Sijtsma (ventenier)
												Geen bezwaar

1853	Gerrit Kornelis Stelma			bakoven			12 te Nijkerk		-Jan Trieses Hoekstra (gardenier)
												Geen bezwaar
												-AEbele Aukes de Groot (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Dirk Jans van der Meij (landbouwer)
												Geen bezwaar

1853	Gosse Lieuwes van Dijk			cichorijdrogerij	62 te Blija		-Gerlof 
Teunis Jensma (gardenier) voor en namens
												de kerkvoogden	
												Geen bezwaar
												-Hans Jacobs Wallendal (timmerman)
												Geen bezwaar

1854	Sake Pieters Rijpstra			cichorij - eest		82 te Hallum		-Fokke Harmens Bonsma (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Jentje Harmens Friesema (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Marten Sybes Miedema (gardenier)
												Bezwaar vanwege de walm, het vele verkeer en het
												vernielen van de weg voor zijn huis	
												-Klaas Wuring
												Geen bezwaar

1854	Tiede Hendrik Laskewitz			smederij		29 te Wanswerd		-Klaas Freerks Steenhuizen (molenaar)
												Geen bezwaar)
												-taeaetske Gerbens Toorenmans, weduwe Jitse
												Stevens Boersma (rentenierse)
												Geen bezwaar

1854	Kornelis K. Bakker			cichorijdrogerij	68 te Blija		-Lieuwe 
H. Hesseling voor en namens kerkvoogden
												van de Doopsgezinde Gemeente 		
												Geen bezwaar
												-G.L. van Dijk (gardenier)
												Geen bezwaar
												-R.P. de Haan (gardenier)
												Geen bezwaar
												-L.A. de Graaf (bakker)
												Geen bezwaar
												Jan W. Faber (grofsmid)
												Geen bezwaar

1854	Geert Jelles de Groot			kuiperij		30a te Hallum		-Ritske Alberts van Tuinen (gardenier)
												Geen bezwaar
												-Cornelis Jans Holwerda (gardenier)
												Geen bezwaar
												
1854	Klaas Tjerks Oreel			koperslagerij		8 te Hallum		-Hattum Jacobs Scheper (schoenmaker)
												Geen bezwaar
												-Marten Teijes Zwart (chicorijfabriceur)
												Geen bezwaar

1854	Harmen Ulbes Smits			cichorijdrogerij	Blijervaart 126		-Klaas Hendriks Havinga (arbeider)
									te Vaarderburen		Geen bezwaar
												-Johannes Luitsens van der Weij	(arbeider)
												Geen bezwaar

1856	Reinder Arjens Hoekstra			bakkerij		64 te Hallum		-Jochem Jacobs Koopmans (grutter)
												Geen bezwaar
												-Johannes Sipkes Rienks (logementhouder)
												Geen bezwaar

1856	Geert Jelles de Groot			kuiperij		81a te Hallum		-Gelt sytzes de Vries (arbeider)
												Geen bezwaar
												-Metsche Siebes Steensma (arbeider)
												Geen bezwaar

1856	Jan Rienks van der Meulen		cichorijfabriek		kadastraal B No. 
719	-Lieuwe Montes Boersma (landbouwer)
									te Hallum		Geen bezwaar
												-Gerrit Gijsberts Postma (landbouwer)
												Geen bezwaar

1856	Douwe Klazes Visbeek			cichorijfabriek		kadastraal B No. 427	
-Pieter Sierds Heijdanus (landbouwer)
									te Hallum		Geen bezwaar	
												-Johannes Jans van der Leij (landbouwer)
												Geen bezwaar
												-Ulbe Hayes Terpstra (landbouwer)
												Geen bezwaar

1857	Sjoerd Sipkes van der Woude		broodbakkerij		Kadastraal K No. 
78 te	-Teunis Egberts van der Meulen (arbeider)
									Hallum			Geen bezwaar
												-Jan Jans Terpstra (herbergier)
												Geen bezwaar

1857	Geert Jelles de Groot			kuiperij		114d achter de wal te	-Roelof Heins Bakker (gardenier)
									Hallum			Geen bezwaar
												-Hiltje Wybrens Miedema, weduwe van Adam 
												Romkes van der Wal (winkelierse)
												Geen bezwaar

1857	Jacob Ytzens Hoekstra			kuiperij		2 te Wanswerd		-Lucas Albertus Offerhaus (predikant)
												Geen bezwaar
												-Jetze Sakes Timmermans (timmerman)
												Geen bezwaar
												-Jelle Y. Hiemstra (schipper)
												Geen bezwaar

1857	Sipke Sipkes Postma			bakkerij		Vrijhof 151 te Ferwerd	-Gerrit Fransen Ypey (landbouwer)
												Geen bezwaar
												-Annigjen Jans Lenstra, weduwe van Harmen
												H. Beute (zonder beroep)
												Geen bezwaar

1857	Jan Annes Hellinga			cichorij - eest		404 te Blija		-Jan Bokkes Amelander (timmerman)
												Geen bezwaar
												-Sytze Wates Elzinga (timmerknecht)
												Geen bezwaar
												-Aris Arjens Dreijer (arbeider)
												Geen bezwaar

1857	Klaas Ytzens Hoekstra			kuiperij		68a te Marrum		-Wybe Cornelis Bijlsma (kleermaker)
												Geen bezwaar
												-Gerrit Martens Engbrenghof (arbeider)
												Geen bezwaar

1859	IJsbrand Jitses Kooistra		bakkerij		Hoogebuurt24a 		-Jan Kreulen (predikant)
									te Hallum		Geen bezwaar
												-Janke Jouws Bennema (zonder beroep)
												Geen bezwaar

1859	Pieter Meinderts Tadema			bakkerij		132 te Ferwerd		-Rijk Grevenstuk (ketelboeter)
												Geen bezwaar
												-Willem willems de Jong (timmerman)
												Geen bezwaar
												
1860	Klaas Tjerks Oreel			koperslagerij		Lange buren 70		-Pieter Jans Wiersma (gardenier)
									te Hallum		Geen bezwaar
												-Antje Taekes Smeding, weduwe van Wytze
												Douwes Palsma (winkelierse)
												Geen bezwaar

1860	Louw Alberts de Vries			cichorijeest en fabriek	Sectie S No. 
1022	-Tjaltje Thomas Smidt, weduwe van Tjeerd 
									Ferwerd			Sytzes Zijlstra (zonder beroep)
												Geen bezwaar
												-Martinus Douwes Buursma (vleeshouwer)
												Geen bezwaar

1863	Geert J. de Groot			kuiperij		Hooge buren 66 te	-Geert Rademaker (grossier)
									Hallum			Geen bezwaar
												-Hendrik Germeraad (schoenmaker)
												Bezwaar stankoverlast en zwart worden
												van te bleek liggend linnen

1866	Willem Wubbes Eelsingh			kuiperij		Langeburen 16 te	-Mettje 
Looijinga, weduwe Sytse Eintes 
												de Vries (herbergierse)
												Bezwaar vanwege overlast van stookplaats
												-Marten Broers van Dijk (schoenmaker)
												Bezwaar vanwege overlast van stookplaats		

1868	Jan Annes Hellinga			cichorij - eesten	sectie A No. 892 	-Jan Bokkes Amelander (timmerman)
									te Blija		Geen bezwaar
												-Jan wates Elzenga (schoenmaker)
												Geen bezwaar

1868	Johannes Scheen				cichorijdrogerij	sectie A No. 400	-Armbestuur en diacenen der Hervormde 
									te Blija		Gemeente
												Geen bezwaar

1868	Bartele Peijzel				broodbakkerij		65 te Hallum		-Reinder Arjens Hoekstra ( bakker)
												Geen bezwaar
												-Antje Arjens Dijkstra
												Geen bezwaar

1870	Mient wybes Faber			grof- en hoefsmederij	68 te Marrum		-Dirk Jans Westerhuis 
												Geen bezwaar
												-Gerrit Martens Engbringhoff
												Geen bezwaar	
								
Bron: gemeentearchief Ferwerderadiel G 1151

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.