Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PLAATSINGSLIJST VAN DE ARCHIEVEN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIEFONDERZOEKERS TE DOKKUM

Archief van het bestuur, 1986-2000

Algemeen

1. Notulen en agenda's van de bestuursvergaderingen, 1987 - 1997, 1 omslag

2. Notulen en agenda's van vergaderingen van de verschillende geledingen der vereniging, 1993 - 2000, 1 omslag

3.Notulen van de jaarvergaderingen, 1987 - 1998, 1 omslag, N.B. Met presentielijsten

4. Correspondentie, 1986 - 1997, 1 omslag

5. Jaarverslagen, 1990 - 1997, 1 omslag

Organisatie

6. Stukken betreffende de oprichting, 1988, 1993 - 1994, 1 omslag

7. Stukken betreffende de organisatie en taakverdeling,1992, 1 omslag

8. Stukken betreffende de viering van het 10 jarig bestaan van de Vereniging, 1997 - 1998, 1 omslag

9. Lijsten van Eigendommen, 1993 en z.j., 1 omslag

10. Overeenkomst van in bewaargeving van de documentaire collectie A.G. Witteveen, 1995 - 1996, 1 omslag, N.B. Met plaatsingslijst

11-12. Ledenlijsten, 1987 - 1994 en z.j., 1 katern en 1 omslag

11. 1987 - 1993
12. 1988 - 1994 en z.j
13. Aanmeldingsformulieren, 1995 - 1997, 1 omslag

14. EnquÍteformulier inzake het functioneren van de Vereniging, z.j., 1 stuk

Taken

15. Stukken betreffende exposities, open dagen etc., 1991 - 1997 en z.j., 1 omslag

16. Register van verrichte onderzoeken van de leden, z.j., 1 omslag

17. Stukken betreffende het behoud van het garnalenfabriekje te Moddergat, 1998 - 1999, 1 omslag

FinanciŽle Administratie

18. FinanciŽle overzichten, 1990 - 1997, 1 omslag

19. Kasboek, 1986 - 1993, 1 deel

Archief van de redactie, 1992-2000

Algemeen


20. Notulen van de redactievergaderingen, 1992 - 2000, 1 omslag

21. Besluitenlijsten, 1995 - 1996, 1 omslag

22. Correspondentie, 1992 - 1999, 1 omslag

23. Jaarverslagen, 1994 - 1996, 1 omslag

Organisatie

24. Uitslagen van een gehouden enquÍte naar de opzet en inhoud van het kontaktblad " de Sneuper", 1995, 1 stuk

Taken

25. Stukken betreffende de uitgave van speciale thema-nummers, 1997, 1 omslag

FinanciŽle Administratie

26. FinanciŽle overzichten, 1993 - 1999, 1 omslag

Archief van de Opdrachtencommissie, 1998-2000

27. Jaarverslagen, 1998, 1 omslag

28. Opdrachtenlijst, z.j., 1 omslag

29-34. Verzameling Opdrachten en Uitwerkingen van de commissie, 1998 - 2000, 6 omslagen

29. A-F
30. G-J
31. K-O
32. P-S
33. T-V
34. W-Z

Bijlagen

Bibliotheek

35. Inhoudsopgave van hetgeen aanwezig is in de bibliotheek, Kranten-, en fotocollectie van het museum 't Fiskershuske te Paesens-Moddergat

36. Overzicht van hetgeen aanwezig is op de studiezaal van het Gemeente Archief van Dongeradeel, 1988, H. Aartsma

37. Eekhoff en zijn werk, 1980, Hoekema, C.P., Peter Karstkarel en Breuker, A.H.

38. De Friesche Admiraliteit boven water, 1996, N.B. met toelichting, Smits, E.

39. De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden, 1998, Mast, G.

40. Toelichtingen voor nieuwsgierigen en belanghebbenden van de reis, den toestand, het verkeer en de vooruitzichten in Argentinie, 1894, Zijlstra, T.T.

41. De oogst van tegenspoed. Emigratie van Friese landarbeiders naar ArgentiniŽ, ( 1888-1890 ), 1993, Banda, Gerlinde, N.B. Zie bibliotheek studiezaal B 717

42. Beschrijving van de Visbuurt o/d Ternaard, 1990, N.B. met kadastrale gegevens en eigenaren, Smits, E.

43. Terug van vermist,z.j. Het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk bij Holwerd. Field, C.R. en J.J.A. de Boer

44. Noordhollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830, 1990, Polet, Th.W., A.A. de Reus-Vredenburg en Kaldenbach, J.J.

45. Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland, 1979, Nieuwland, P., J. Visser en Dolk, W.

46. Hervormd Holwerd, in de loop der eeuwen, 1987

47. Kerkmuseum Janum, 1967, Boschma, C.

48. Chr. Muziekvereniging Melodia Oranje Ee 1909-1979, 1979, Keune, W.T.

49. Noord Oost Friese korenmolens en hun molenaars, 1970, Keune, W.T.

50. Historische tentoonstelling Dokkum, 754-1954, 1954

51. De kerk van Anjum, 1973, In het licht van oude rekeningen, Keune, W.T., C.J. Ginjaar en Schaafstra,J.

52. Frieslands Noordoosthoek, Uitgave VVV

53. Terpenland, Uitgave Ontwikkelingsschap "De Kleibouwstreek", St. Annaparochie en Provinciale Friese VVV, Leeuwarden

54. De Gritenij Dantumadiel, 1932, Botke, J. N.B. Zie bibliotheek studiezaal B 376

55.De molens te Lioessens, 1996, Tolsma, R. en D. Douma

Stukken betreffende de uitgave van speciale themanummers, 1997, N.B. zie inventarisnr. 25

56. Index op de inhoud van de uitgegeven Sneupers

57-59. Verzameling Sneupers, 1987-2000, 53 katernen, N.B. exemplaren zijn genummerd

KADASTER

60-66. Collectie kadaster kaarten, 7 kaarten

60. Ĺ Brantgum, Holwerd, Ternaard, Waaxens
61. Bornwird, Brantgum, Foudgum, Hantum, Hiaure, Holwerd, Raard, Ternaard
62. Hantumhuizen, Moddergat, Nes, 't Schoor, Ternaard, Wierum
63. Anjum, Bollingawier, Lioessens, Metslawier, Niawier, Oosternijkerk, Paesens
64. Anjum, Ezumazijl, Morra, Oostmahorn
65. Aalsum, Ee, Jouswier, ĹMetslawier, Oosternijkerk, Oostrum, Wetsens
66. Dokkumer Nieuwezijlen, Ĺ Ee, Engwierum, O. Nijkerk, Tibma

GENEALOGIEEN

67. Collectie GenealogiŽn, 12 delen, N.B. Zie ook collectie studiezaal

KLAPPERS

68. Collectie klappers en copiŽen van elders berustende Archiefstukken, 23 delen en 22 ringmappen

MICROFICHES

69. Collectie microfiches, 56 fiches, N.B. Studiezaal


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.