Weesboeken Oostdongeradeel van 1582 tot 1810

Invent.nr    jaren            blzij        aantal akten

boek 35    1582-1584
boek 36    1596-1601
boek 37    1604-1609
boek 38    1615-1618
boek 39    1618-1619
boek 40    1619-1622
boek 41    1622-1624
boek 42    1628-1629
boek 43    1635-1639
boek 44    1643-1648
boek 45    1648-1651
boek 46    1651-1653
boek 47    1653-1655
boek 48    1655-1658
boek 49    1659-1662
boek 50    1662-1666
boek 51    1666-1669
boek 52    1669-1673
boek 53    1673-1676
boek 54    1677-1679
boek 55    1679-1681
boek 56    1681-1685
boek 57    1685-1690
boek 58    1691-1694
boek 59    1694-1696        2         51 akten
boek 60    1696-1704        14        40 akten
boek 61    1705-1708        23        39 akten
boek 62    1708-1720        32        43 akten
boek 63    1720-1740        42        67 akten
boek 64    1741-1749        52        46 akten
boek 65    1749-1773        60        77 akten
boek 66    1773-1784        72        51 akten
boek 67    1784-1792        80        44 akten        
boek 68    1793-1809        87        56 akten        
boek 69    1809-1810        93        10 akten        497 akten

Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 58: 1691-1694
(akten)

Boek 58 – Bl. 2    6 july 1691    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen en sterfhuijsse van Doede Roelants in leven dienaer des goddelijcken woords tot Pasens in Odeel ende onse 9 juny gedaen in dato geschreven was geschiedt, van alle de goederen actien crediten bij de gedachte Roelants naegelaten ende bij Hilkien Doorn (huisvrouw) van Doede Roelants benevens haer eijgen gepossideert, alles tvv Egbartus Wijlinga sijnde Stee…..curator over Maria Roelants (9 jaar) ……………syn enigste dochter van w. Roelants (en van) Hylkien Doorn
Onder de goederen:
Plaats te Sexbierum 60 pm, een hiemke tot Pasens, 4 calvers, eenighe duijven,
boecken: 12 boecken in folio, 134 in quarto, 163 in octavo, nogh enige andere boecken,
kledinge aen w. Roelants lichaem behoort hebbende,
leggend geld, inschulden, uitschulden, brieven en instrumenten,

Boek 58 – Bl. 17    28 augustus 1691    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Jan  Martens in leven ……maker tot Nikerk, tvv Jan ……..tot ferwert, Sijmen Martens tot Doccum, Trijntie Martens tot Wierum, van Tiete Frans wed vrsz stede, Sieuke Martens huijsvrou van Jan Hendrix………van Jacob Martens  (verder moeilijk/onleesbaar)
Onder de goederen:
Een huijs ende hieminge tot Nikerk, een huijs tot Nikerk, nogh een huijs,
ongeveerlijck 200 stuke rogge, een partij speck, een stuck rookvlees, inschulden, uitschulden

Boek 58 – Bl. 25        1691    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Lijfke Jacobs huijsvrouw van Jan Doekles executeur van den vrsz grietenie van alle….bij Lijfke Jacobs naegelaten ende tot nogh toe bij Jan Doeckles benevens sijn eijgen gepossideert, tvv Joannes Andries voor Doetie Hendrix Vrijnburgh (?) voorkint van Lijfke Jacobs by Hendrick Tijaarts Brijburgh (Vrienburgh? ) in leven executeur van Oostdongeradeel (……?) ds Aelius Camfius dienaer des goddelijcken woorts te Nijawier ende Metzlawier curator over Doeckele en Fookeltie Jans naekinderen bij Lijfke Jacobs ende Doeckle Jans tegenwoordigh executeur van Oostdongeradeel echtel. procreert, alles opt aengeven van Jan Doekles enz.
Onder de goederen:
Huis te Metslawier, campke te Metslawier, 12 pm Niawier, 5 pm Tibma, 19 pm Anjum, nog 12 pm,
1 rier, 17 hennen en een haen, vijf corven bien, inschulden 3890 gg, leggent gelt 1423,
3 oktober 1691 scheiding

Boek 58 – Bl. 36    
Onleesbaar maar Sippe Claassen, Grietje Claesen (x Fans Sijbes) en Wilco Claesen worden genoemd, benevens Louw Dreuses (?) (Aelse Clases kinderen?)

Boek 58 – Bl. 38    1 jan 1692    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Grietie Jans weduwe van Evert Scheltes in leven Procureur Poelt. voor desen gerechte en wonende tot Aenjum naderhandt te eghte gehadt hebbende Harke Andries, waarbij zij een kind heeft Reytske Harkes, dit alles tvv Jan Doekles executeur van OD tot ontscheydingen van Schelte Everts (int 8ste jaer) de voorzoon van Grietie Jans bij Evert Scheltes, opt aengeven van Harcke Andries
Onder de goederen:
een huijsinge brouwerie ende mouterie en brouwersgereedschappen, indertijd door Evert Scheltes gekocht, een wagenhuyske by Harke Andries gezet
drie korven bijen en een schaap
een lopen mout
drie bladzijden inschulden door geleverd bier enz.
schuld: 421gg op de brouwerij, sedert mei 1688, nog 160 sinds 1666 en wat kleinere bedragen

Boek 58 – Bl. 49    18 jan 1692    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Reyner Jansen tot Nijawyer, tvv Sippe Jansen tot Oostrum oom ende curator tot ontscheyding van Reyner Jansens vier minderjarige kinderen met namen Tietske (14), Jan (8), Stoffel(6) ende Antie (8) by Aeltie Ebes ook Abes in echte verwekt, dewelke Aeltie haer nu wederom in echte heeft begeven met Ids Tyerx
Onder de goederen:
Huis en schuur met de ontruiminge van 61 pm en nog 12 pm
7 koeien, 2 rieren, 4 hokkelingen, 1 hengst, 5 merries, 1 varken, 1 ram, 1 ooilam, enige eenden
leggend geld 21 cg, lening van 111 cg,
Bl 57 de scheiding op 12 aug 1692

Boek 58 – Bl. 62    30 jan 1692    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Bauk Oentses weduwe van Thomas Lieuwes tot Ee, tvv Jarigh Jacobs, vader en voorstander van Tomas Jarighs by Renske Thomas in echte getogen ende Lieuwe Tomas tesamen erven van de gestorven Bauk Oentses
Onder de goederen:
Huis en hovinge tot Ee, 3 pm, 6 pm, 14 pm, 4 pm, 1/5 van 12pm
silverwerck, leggend geld 478 cg totaal 719
uitgeleend 200cg, 200 cg, 50 cg, koopbrieven, wandelbrieven, akkoorden
Bl 73 de scheiding

Boek 58 – Bl. 77    15 feb 1692    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Taatske Jans laest te echte gehadt hebbende Wessel Heyns tot Aelsum, tvv Reyner Hendricks Idema tot Foudgum curator en oom over Andries oud 20 ende Pytter Aukes 18 jaar, kinderen van Auke Jacobs ende Teatske Jans, de kinderen van’t eerste bed
Claas ? tot ? oom en curator over Trijntie Hansen een kindt van Hans Ruirts by Teatske Jans vant tweede bed
Sibbeltie (5) en Jan Wessels (4) kinderen van Teatske Jans en Wessel Heyns
Onder de goederen:
Huis en schuur en de ontruiminge van 74 pm land doende te huur 200 gg
18 pm land, 6 koeien, 2 rieren, 4 hokkelingen, een twenter bolle, een enter hyngste fool, 5 merries,  1 varken,  4 schapen, partij endvogels, 17 hennen,
granen soo gedorschen en ongedorschen, 22 pm bezaaide landen,
50 gg insculden, 457 cg uitschulden

Boek 58 – Bl. 91    14 april 1692    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Pytter Joannes tot Oostrum, tvv Jakle/Jelke Bruyns aenbehoude oom ende curator tot de ontscheydinge van Johannes ende Fook Pytters kinderen ende erfgenaemen by Pytter Joannes en Jayke Pijtters in echte getogen
Onder de goederen:
5 koeien, 1 hokkeling, 1 schaap met twee lammeren, 1 ram, enige eendvogels
inschulden 41 gg, schadelijke staat is vrijwel onleesbaar
Bl. 96 de Scheiding

Boek 58 – Bl. 98 – 7 juni 1692
Inventarisatie, door Cornelis Bosman en Joannes Andries, ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Eelk Gerx, weduwe van Reyner Juriens, naderhands te echte gehadt hebbende Eelke Douwes, die de aangifte doet, tot Morra int Clooster, tvv Jacob Mackes man ende voogt over Reinu  Reyners, Jurien Reyners voor hemself ende Jacob Mackes curator over de twee kinderen van Franske Reyners ende de drie kinderen van Tryntie Reyners
Onder de goederen:
10 koeien, 3 twenter rieren, 5 enter rieren, 1 droogh, 11 hokkelingen, 1 bolle, 6 kalvers, 2 ruinen, 1 hengst, 6 merrien, 6 varkens, 7 schapen, 1 ram, 9 lammeren, 11 hennen, 1 haan
graan, soo gedorschen als ongedorschen, erwten, bonen, haver, winterkoorn, rogge, 19 pm bezaaid, 19 pm mieden, 30 pm greidland
leggend geld, inschulden 2080 cg, uitschulden 882
Bl. 107 de scheiding, gaat door tot bl. 110

Boek 58 – Bl. 112 – 26 juni 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van de Hoogh Welgeboren Jr. Hobbo Esaias van Aylva, in leven grietman van Oostdongeradeel, van alle de goederen en actien bij hem naegelaten ende by de Hooged. Anna Dodonea, baronesse Zu Schwartzenbergh, Vrij en Erffvrou van Amelandt, weduwe van H.E. van Aylva, tvv Hooghed. Welgeboren Hre Jr Tijaard van Aylva, oom van vaderszijde, Gedeputeerde Staat van Frieslandt ende grietman van Wonseradeel ende graaf van etc. etc., curator over Juffr. Helena Maria, 5 jaar, ende Hylk van Aylva, 2 jaar, kinderen vanH.E. van Aylva, opt aengeven van Dodonea en Tijaard, Wilco van Holdinga, vrijheer toe Schwartzenbergh, grietman over Oostdongeradeel
Onder de goederen:
Holdinga State te Anjum
de helft van ¾ parten van een sate in Elselo, Weststellinghwerf
twee daghmaat, de helft van ¾ bij Cuinre, sate te Witmarsum, sate te Metslawier
Een Sate toe Wie, 80 pm by Allert Gelts gebr., de heer Aylva aangeervet van Juffr. Hylk van Aylva
Bl. 116 – leggend geld enz
Bl. 130 – opstel van de landen en vastigheden
‘siet het  vervolgh op folio 269’

Boek 58 – Bl. 131 – 15 juli 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Wopke Epes opt Nyland onder Engwierum, tvv Roeliff Claasses, curator over Dirkien, Claas en Antie Wopkes, kinderen van Wopke Epes en Trijntie Claasses
Onder de goederen:
9 melkkoeien, 2 rieren, 4 hokkelingen, 5 kalveren
(De akte houdt op bij bladzijde 136 ‘leggend geld’ en is mogelijk niet afgemaakt)
Na bl. 136 is er een hiaat tot bladzij 143

Boek 58 – Bl. 143 – 29 augustus 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Joanneke Joannes, weduwe van Ids minzes te Anjum, op aangeven van Tjerk Aukes, vader ende voorstander van Sytske int 9e jaar, Hylk int 12 jaar ende Frouk Tierx int ? jaar, erven van Ids Minnes ende Joanneke Joannes (.....) Bocke vader ende Bocke
In margine:
Sytske Tierx gesterkt met haar vader Tierck Aukes, evenals Hylck en Frouk Tierx, kinderen van Grytie Idses by Tierx Aukes getoghen, daer van Grietie Idses haer moerder en van Ids Minnes sampt Joanneke Joannes en van Evert Bockes vader ende Bocke moeder (...)
Auke Tierx is de bestevader van Sytske, Hylck en Frouk Tierx
Onder de goederen:
Sekere huizinge ende hovinge tot Anjum by Joanneke Joannes gebruijkt
Leggend geld
Bl. 146v – testament van Johanneske Joannes

Boek 58 – Bl. 150 – 21 september? 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Dirk Folkerts tot Ee, tvv Reytze Gatzens ende Wytse Dirx, curatoren over Pytter Dyrx, enigst zoon ende erfgenaam van Folkert Dirx by Saak Pytters in echte getoghen opt aengeven van Beytzke Clases, weduwe van Folkert Dirx
Onder de goederen:
Huis te Ee
3 pm bouwland, 1 peerd, 2 lammeren
granen, soo gedorschen als ongedorsen (niet afgemaakt?)

Boek 58 – Bl. 157 – september 1692
Corte Staet van Peke Joannes, laest t echt gehad hebbende Lieuwe Jacobs tot Ee overleden, naelatende Eelke/Emke Douwes ende twee kinderen (vrijwel onleesbaar)
Onder de goederen:
Een huis tot Ee, omtrent het Steenvak
Bl. 160 – de scheiding
Bl. 161 – Eelcke Douwes ontvang (en later de uitgaaf) wegens syn moeders boedel

Boek 58 – Bl. 170 – 11 oktober 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Fedde Egberts in leven rechter van den dorpe Morra wegens Janke, Ruiske ende Jurien Feddes van alle de goederen opt aengeven van de buijren
Onder de goederen:
Huis te Morra met ter doodt ontruijmt
Huis te Lioessens, staat ledigh
Cledinghe van wylen Eelck Piers Fedde huisvrouwe in leven naegelaten
Ate Harkes als armvoogd legt een verklaring af, t armboeck van Morra wordt genoemd
Bl. 173 – Opstel van de buidel
Bl. 175 – Corte Staet

Boek 58 – Bl. 176 – oktober 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Ds. Dominicus Fungerus Pastor, in leven tot Morra ende Lioessens ende Maria Lutgers in tyden echtelieden wonende tot Morra, opt aengeven van Johannes Fungerus, synde het cathalogus gemaeckt by Ds. Rijpema, Pastor in Oostrum ende Jouswier, actum 1 december 1692. Alles in bywezen van Ate Harkes, armvooght ende substitueerde ipv de Wel Edel Here Jr Casper van Tiddinge tot Morra
Bl. 420 – het vervolg

Boek 58 – Bl. 180 – 14 november 1692
Inventarisatie ende beschrievinge (door Petrus Bergsma) gedaen ten sterfhuijsse van Lieuwe Botes ende Ytske Gerbens onder de clockslagh van Engwierum, tvv Gerben Lieuwes, voljarigh synde en Rennert Clases, curator ad actum divisionis over Tiet 22 jaar, Brechtie 15 jaar, Reinu 9 jaar, Bote Lieuwes 6 jaar, alle kinderen van Lieuwe Botes ende Ytske Gerbens opt aengeven van Gerben Lieuwes
Onder de goederen:
Huisinge cum annexis metterdoot ontruymt
2 koeien, 2 hokkelingen, 3 à 4 endvogels
De koopbrief van het huis, granen, leggend geld
Bl. 186 – Corte Staet
Bl. 187 – Idem

Boek 58 – Bl. 189 – 17 december 1692
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijsse van Jacob Jacobs, in leven tot Morra, hebbende ge....t, Grietie Foppes tot syn tweede huisvrou hebbende gehadt, van alle de goederen enz. by Jacob Jacobs naegelaten ende opt aengeven by Grietie Foppes, tvv Taecke Jacobs, Jan Jacobs self ende voor Grytie Jacobs (ook Foppe Wopkes ? wordt genoemd)
Onder de goederen:
7 pm land, 13 melckkoeijen, hengsten, ruinen, 2 merrien, 5 hokkelingen, 4 rieren, 1 bolle, 12 hennen en 1 haan, aan leggend geld, allerlei soorten munten, 1025 cg
ontscheiding tussen Jan Jacobs en Sybren Jacobs dd 1 feb 1677 vanwegen hun stiefmoeder
een acte van Jacob Jacobs dd 30 juli 1674 ontscheidinge van syn eerste huisvrouw
Sybren Jacobs dootschulden
inschulden 2800 cg, uitschulden 1926
Scheiding op bl202, dd 19-6-1693
(Wepke Jacobs en Jan Jacobs voor zichzelf, Grietie Jacobs en Grietie Foppes weduwe van Jacob Jacobs ex testamenta erfgenamen)

Boek 58 – bl. 205 –18 jan 1693
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen tshv Tettie Nutterts, weduwe van Symen Claassen te egte gehadt hebbende, Melle Minses (?) tot haer laeste man van alle de … sonder ontscheidinge gepossideert, tvv Hans(?) Nutterts ende Jacob Paulus curatoren over Symen, Trijntie, Claas ende Nuttert Symens kinderen van Symen Claassen ende Tettie Nutterts in egte geprocreeert, alles opt aengeven van Melle Minses, actum 18 jan 1693
Onder de goedren:
Seekere huizinge, hovinge ca te Niawier, 64 pm, 4 pm in de buyrfenne te Niawier, staende egte gecogt, 8 koeien, 3 rieren, 4 hengsten, 5 merries, 1 barge, 4 schapen, partij endvogels, granen, gedorschen soo ongedorschen, silverwerck: een testament, bezaaid:  6 pm wintercorn, 6 pm weit op pastorielandt, een hiemke met rogge, leggend geld,
Corte staet, feitelijke staet, schadelijke staet, rest van 361

Boek 58 – bl. 215-24 feb 1693
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen tshv Johannes Aelses tot Oostrum, ten overstaen van Johannes Andrijs bysitter en Claas Sijbes Katsma van alle.. opt aengeven van Aeght Joannes/wammes? weduwe van Johannes Aelses, die de boeleed  heeft afgelegd, tov Claes Aelses ende Jan Jansen curatoren ad actum divisionis over Rinnert Johannes, eenigste soon ende erfgenaem van syn vader Johannes Aelses
Onder de goederen:
11 koeien, 2 enter rieren, 6 hokkelingen, 2 ruinen, 1 merrie, 1 twenter merrie, 1 enter merrie, 1 bargh, 1 zeug met 9 biggen, 5 schapen, 5 hinnen, granen soo gedorschen als ongedorschen
inschulden en uitschulden – Corte Staet op bl 232 – profijtelyke staet 6021 gg

Boek 58 – bl. 238 – 7 mrt 1693
Corte Staet van den profijtelyken ende schadelijke staet gevonden bij wylen Jan Sijkes ende Anke Piers in leven echtelieden tot Metlawijer hebbende gewoont naegelaten, gemaeckt tusschen Aant Mients ende Harmen Piers omme de drie kinders by Jan Sijkes cum uxore naegelaten ter eenre ende Saerd Joannes armvoeght (…) gesterckt met Ds Petrus Cransius dienaer des goddelycken woords vant vrsz dorp ter andere zyde
(rekening loopt vanaf 29 martij 1692)

Boek 58 – bl. 242 – 6 april 1693
Inventarisatie door Cornelis Bosman en Johannes Andries ipv de Baron van Aylva tshv ds Hermanus Reneman, dienaer des goddelycken woords te Nikerk tvv Gerrit Freerks(?) curator ad actum divisionis over J..aaij (?) ende Grietie Reneman kinderen en erffgenamen van Trijntie Jacobs van alle …by Trijntie Jacobs nagelaten ende tot noch toe by Ds Reneman ….getrout aen Ph..Lacu…(?) ende syn eijgen gepossideert alles opt aengeven van Waaltje?…
Onder de goederen;
6 pm land van Brandloon tot Nes, 6 pm van Noontma, 5 pm te Nijkerk, 2 pm te Paesens, 1 pm te Morra, 1 pm te Lioessens, land in Anne Gerx-land onder Ee,de afcoop an de pastorielanden van Nijkerk by Andries Sybrandus bewoont, sekere sate land opt Nijlant onder Engwierum,
’t luidt? elleff koegangh inde buijr fenne t land alhier toecomende
7 koeien, 1 hokkelingh, twe calvers, 4 ruinen, twe merrien , 4 schapen, eenigh hennen en een haen, drie calcoens, silverwerck, Trijntie Jacobs silverwerck, granen, soo gedorschen als ongedorschen, leggend geld , de boeken by ds Reneman selfs gestelt op 300cg, inschulden, waaronder de diakenen van Njkerk 482 gg, totaal 2991 cg, uitschulden 4174 cg

Boek 58 – bl. 257 – 10 april 1693
Beschrijvinge gedaen ten huijse van Bode Jacobs tot  Morra(?)  getrout aen Liefcke Gerx en de gesterckt met haer soon Wallingh/Ballingh Ates van de ingebragte goederen
Onder de goederen
Levende have, 6 koeien


Boek 58 – bl. 261 – 15 mei 1693
Inventarisatie gedaen in presentie van Joannes Andrijs bysitter, ipv de baron Aylva ten sterffhuijsse van Grietie Saskers in tijden echte huijsvrou van Geert Tiettes tot Morra tvv Auke Joannes woonagtig tot Sijkma huijs ….by Jantie (?) Clasen in echte verwekt
Onder de goederen:
Een boerehuijsinge voort egte gehadt hebbende
Levende have, silverwerck, gerede penningen,inschulden, uitschulden, totaal 65-5-14 over
Scheiding bl 266

Boek 58 – bl. 268 – 15 mei 1693
Corte Staet van Jan Pytters tot Morra

Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 59: 1694-1696
(51 akten)

Blad 1 t/m 5 manco
Dit boek begint midden in een akte

Boek 59 – Bl. ? - sept. 1694 (1693?)
Gedorschen en ongedorschen graenen, tien lopen wintercoorn, vaerndel rogge, seven lopen bonen, ses lopen groote bonen, 12 pm haver, pm rogge, enz. besaijde landen: 7 pm weijt, 4 pm rogge, etelwaren, leggend gelt
Inschulden:
Tiomme (Tiamme) Botes is schuldigh van huijre daer tegen Dr Secretaris Horatius ? dit pro memorie
Buidel instrumenten: een huijrcontract dd 12 dec. 1670 van de plaats tot Engwierum, 2900gg, Tjaard Aylva als grontheer, een boeck waer in verscheijdene annotatien staen van Jak (?) Pijtters als curator over sijn broeder Jurien Pyters

Boek 59 – Bl. 9?. - Datum 8 october 1694 (1693)
Corte staet van de ...  ten sterffhuijse van Dirk Pijtters tot Engwierum also de tauxatie van de affcoop ende enighe ... graenen, ontvang en uijtgave  onder de kinderen ende Rinske Tammes wegens haer ende haer drie minderjarige kinders by Dirk Pijtters echtelijc getogen, ter kennis van Johannes Andries Bijsitter van Oostdongeradeel en Ulbe baron van Aylva Grietman idem, ende Cornelis ... als kindt by Pijtter (?) Dirx  van haer selfs Hiltie Dirx weduwe van Jelke Hendrix, nu te echte hebbende Joannes Joannes, sampt  Mr. Jan Goslinghs, schooldienaer tot Ee, curator over Douwe Dirx ende sij met haer vieren vervattende de persoon van Jurien Dirx met de verdere (getuijghen?) overleden ende by Rinske Joannes weduwe van Dirk Pijtters voor haer ende als moeder ende wettige voorstanderse van Willem olt int 12 Pijtter olt int 11 ende Tiamme Dirx olt int 7 jaer bij Dirk Pijtters echtel. verweckt om daer uijt een liquidatie te, enz.
Sekere huijsinge tot Ferwert staende
Boelgoet dd 7 martij 1694, 29 juni 1694, totaal 675 gg
Daarna een aantal lasten genoemd waaronder Take Clases, Hendrik Ritskes, Michiel Buwalda, Cornelis Huijs(?), Jan Hendrix, Jacob Jansen, Lieuwe Haijes, d’erven van Gerben Jans waegenmaeker, Dirk Clases tot Stiens, Pijtter Jurriens, Jacob Jurriens,

Boek 59 – Bl. ? - Datum 22 jan. 1694
Andries Minnes Oom van Trijntie Foppes gesien vorige Testament van Binke Lieuwes laeste huijsvrou van Goffe Bouwes

Boek 59 – Bl. ? – Datum drie februarij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Sioerd Tiallinghs opt Nieuwlandt onder den dorpe Engwierum ten overstaen Joannes Andries Bijsitter, Grietman Ulbe Baron van Aylva gesocieert  met de Clerc  Catsma ten versoecke van Binnert Sijmens (?) als curator over Lijsbert Sioerds ten sterfhuyse
Vaste goederen:
Seecker langhuijs met de bruijckma van anderhalff pm landt waervan Jr. Idzert van Burmania Eijgenaer is. 4 pm tusschen de Zijl en Aenjum, negen koeijen, een wit graue kolmerrie, 2 barge, 2 lammen, 1 schaep, 8 eenden, een jerck, 37 silveren knoopen, speck van een overjaerige baerch, leggent gelt: 37 gg, noch een quaede schelling in een sack 79 pond,

Boek 59 – Bl. 28? – Datum 10 martij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen bi Cornelis Bosman scrs OOD ten versoecke van Joannes Andries bijsitter en grietman Van Aylva OOD ten sterfhuijse van Poppe Jansen in leven Calckbrander bij Ezumazijl van alle goederen, actien en crediten by de selve naegelaten ten versoecke van Heert Poppes, Haukien Poppes huysvrou van Anders Tiepkes Hibma, Tryn Poppes huijsvrou van Take Ulbes en de Geert Jans, Oom ende curator over de ontscheijdinghe van Antie, Grietie, Gepke ende Riemcke Poppes met hun seven kinderen ende ene van Poppe Jansen vrsz by Sibrigh Heerts egtel. procreert ende by deselve kenders haer eijgen tot noch toe ongescheijden gepossideert alles opt aengeven van Sijbrigh Heerts die van daer inne wel ende getrouwel te handelen die den eed daertoe staende heeft gepresteert
Vaste goederen:
De huysinge calkwerck bij Esumazijl ende het gereedschap daertoe behorende (partien overeengekomen dat Lieuwe Haijes ende Sybrigh Heerts ’t calkwerck ende daeraen dependeert sulx sullen ... 1100 uijt gg (ge) reedt gelt
6 pm de calkfenne genaempt, 6 pm en 1 ½ pm op Stiem, 4 koeien, 3 corven bien met een halff, duijfhuijs met duijven, Poppe Jans cledinghe, granen, etenswaren, leggende penn. 313 gg, inschulden: Jacob Hansen is schuldigh van calk, enz. de Kerckvoogd Aenjum 88 gg in totaal 1980 gg, daarna grotere bedragen aan rente enz. uijtschulden 859 gg
Ontscheijdinge 7 april 1694

Boek 59 – Bl. 37 - 10 martij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen bi Cornelis Bosman olde scrs OOD ten versoecke van Joannes Andries bijsitter en grietman Van Aylva OOD ten sterfhuijse van Eelske Jacobs te echte gehadt hebben de Lieuwe Haijes holtcoper ende mr timmerman bij Esumazijl die hem nu wederom te echte heeft begeven met Sybrigh Heerts van alle goederen actien ende crediten bij Eelske Jacobs nagelaten ende tot noch bij Lieuwe Jacobs beneven sijn eijgen gepossideert tvv Gaatse Lieuwes voljarigh sijnde ende Sape Lieuwes curator tot een ontscheijdinge over Jan int 21, Bauke 16 jaer ende Rinske Lieuwes int 11de jaer met hun kinders ende erven van Eelske Jacobs bij Lieuwe Jacobs benevens sijn eigen werdende beseten alles opt aengeven van Lieuwe Haijes die omme daer inne wel ende getrouwel. te handelen de eed daertoe staende heeft gepresteert
Vaste goederen:
Een huijs bij Esumazijl aen de dijck, t houtsteck ende koehuijs bij Esumazijl, het half huijs op Esumbuijren, een half huijs tot Aenjum, de styckelcamp tot Aenjum,  Costverloren omtrent 4 pm, 2 koeijen, 2 schapen, noch twee schapen, half corff bijen, de houtwaren sijn getauxeert op 1297, granen 330 lopen tot 270 gg, leggend gelt 858, inschulden een aantal bladzijden tot 2179 gg, grotere bedragen tot 907 gg
Het totaal bedraagt 6280 gg, schadelijke staet 609 gg
Tot slot een aantal ondertekende verklaringen van uitgetelde geldbedragen.

Boek 59 – Bl. 51 - 17 martij 1694
De ontscheijdinge gedaen ten sterfhuijse van Eelck Sippes laest wed van Willem Jans en Wijtse Douwes te echte gehadt hebbende ende tot haer tweede man gehadt hebbende Jacob Anes tvv Douwe ende Wijtse Wijtses kinderen van Wijtse Douwes ende Albert Sippes curator over Anne Jacobs bij Jacob Anes in echte getogen ende over Sijbe Willems bij Willem Jans in echte verweckt tesamen kinderen van Eelck Sippes ende daerop beschrievinge gedaen bij Cornelis Bosman olde scrs van OOD door special. last van de Hoogh Ed. Heere Ulbe  Baron van Aylva Grietman over de versz. deele, Actum Paesens ten sterfhuijse van Eelck Sippes opt aengeven van de samentl. kinderen.
Vaste goederen:
De huijsinge tot Pasens (bij strijckgelt vercogt aan Douwe Wijtses voor 197), 5 pm greidtlandt (verkocht aan Heerke Sjolles en Douwe Wytses voor 371), vaak “paiement”, totaal inschulden 1453 gg, uijtschulden 103 gg,
Uitscheidinghe 18 julij

Boek 59 – Bl. 55 - 17 april 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van Joannes Andries Bijsitter  van OOD  en grietman Van Aylva OOD tvv Sippe Jans ende hebbende met Ids Tierx (bij … Sijooke … heeft getogen benevens de vier? kinderen van haer… namen/samen sijn, alles opt aengeven van Ids Tierx die daeraen in wel ende getrou te handelen de eed daertoe heeft gepresteert
Vaste goederen:
huijsinge ende schure met regt van 2 huijrjaren 61 pm, de wesen armevoogden tot Doccum eijgenaer, 7 pm bou en greide tot Niawier, 3 pm coolsaet, 2 pm aen de wegh tusschen Niawier en Metzelwier, 9 koeien, 1 rier, een twenter bolle, een geld rier, 3 hoklingen, 2 enter hinxte, 4 merrien en een vol, twee biekorven met beien, cledinge tot wed. Reij(ner?) Paesens(?) lichaam behoort hebbende, kledingen tot Aeltie behoort hebbende, reversaal dd 20-5-1679 daeruijt geblijckt dat t al betaelt is, huijrcontract dd 19-1-1689, drie koopbrieven
(Aan het slot van dit boek staat het vervolg !!)

Boek 59 – Bl. 63 - 24 april 1694
Inventarisatie van de goederen bij Ids Tierx tot Nijawier … achtergelaten tvv de … crediteuren ten overstaen van Joannes Andrijs enz. Alles opt aengeven van Cornelis Douwes ende Sippe Jans curatoren over Aeltie Ebis kinderen welcke Ids Tierx laest te echte heeft gehadt.
Actum Nijawier int sterfhuijs van Ids Jans dd 24-4-1694
Daarna volgen enige goederen en het complete testament van Aeltie Ebes, huisvrouw van Ids Tierx te Niawier, dd jan. 1693

Boek 59 – Bl. 65 - 3 maij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Jan Allerts tot ... overleden sijn naegelaten goederen tvv Jelke Gerryts curator actum divisionis over Jan Dirx int 5e, Tietske Dirx olt int 2e jaer, kinderen ende erven van Dirk Allerts en Jelte Allerts voor hem selfs ende elck voor de helfte erffgenaemen van Jan Allerts opt aengeven van Maike Barnardus weduwe van Dirk Allerts ende van Jelke Allerts. Actum int sterfhuijs van Dirk Allerts,
Levende have:
de helfte van vijf schaepen met de vruchten, ten huijse van Dirck Allerts, noch een schaep, een ram, een touter,
Leggend gelt: 152 gg, inschulden 30 gg
Scheiding op 21 september 1694

Boek 59 – Bl. 69 - 9 maij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Minne Sapis tot Bollingwijr onder de clockslagh Nijkerk overleden ten overstaen van Joannes Andries enz.  van alle de goederen bij Minne Sapes naegelaten, tvv Cornelis Jansen tot Nes aenbehoud oom ende curator over Janke, Joannes, Sape ende Bote Minnes voorkinderen van Minne Sapes bij Trijntie Joannes sijn eerste huijsvr. in echte getoghen ende Rinske Jans Roorda wed. van Minne Sapes voor haer ende Michiel (?) …  voorstanderse over haer kindt bij de vrsz. Minne Sapes procreert, alles op Trijntie Jans Roorda aengeven die om daer en wel ende getrouwel. te handelen de boeleed daertoe bestaende heeft  geprocreert.
Vaste goederen:
14 pm tot Nijkerck gecogt van Ebe Sioerdts, seeckere twee huijsinge tot Bollingwier aengewandelt neffens twee pm van Hendrick Hendricks beneffens een snikke, noch seeckere huijsinghe aldaer gecogt van Gosling Romckes, 4 koeien, 4 rieren, 2 bollen, 6 hokkelingen, 6 kalveren, 2 enter hinxten, 4 merrien waeronder een met een fool, 6 bargen, 4 schaepen, partij eenden, 6 hennen, 1 haen, Kledinge tot Trijntie Joannes behoort hebbende,
Aantal brieven en instrumenten waaronder een coopbrieff van 24 pm gekocht van Ebe Sioerds, 1691. huijrcontract tussen Minne Sapes en De Heere Suijderbaen, 1679, testament van Minne Sapes dd 20-4-1694

Boek 59 – Bl. 78 - 27 jan. 1694
Corte staet van Minne Sapes goederen
Een aantal reversalen, tot een waarde van 1413 gg (o.a. Claes Sijmens, Jan Sijbes, Sape Philippus, Rinske Jans, Cornelis Jansen, Petrus Bergsma, Gosse Johannes)
Schulden tot 1651
Scheiding op 16 maart 1696 (Dirk Dirks, man en voogd over Janke Minnes)

Boek 59 – Bl. 83 - 18 maij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Dieuke Steffens vrouw van Edo Melis te Aenjum van alle de goederen by Dieuke nagelaten ende tot nogh toe bij haer … benevens haer eijgen gepossideert tvv Douwe Steffens ende Jelle Wiegers tot Engwierum curatoren tot de uijtscheijdinge over Dieuke Steffens drie naegelatene onmondige kinderen, Stintie oud int 7e jaer, Meike int 5e jaer ende Antie int 3e jaer, op aengeven van Edo Melis vrsz die om daer wel ende getrouwel. te handelen, hy de eed daertoe staende heeft gepresteert
Levende have:
5 koeien, een melkrier, 2 hoklingen, 4 calvers, een merrie enter, 4 merrien en hun foelen, een overjarige bargh, twe schaep, acht hennen en een haen
silverwerck en cledinge Dieuke Steffens toebehort hebbende, enig leggend gelt, 179 inschulden, uitschulden 890 (waaronder ingebracht door Edo 357 en door Dieuke 150)

Boek 59 – Bl. 90 - 30 maij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten huijse van Jan Jacobs, van alle de goederen by Oentse Harmens naergelaten, ende tot noch toe bij Sibbeltie Michiels benevens haer eijgen ongescheijden gepossideert, tvv Petrus Bergsma Procr. ende schriever van een compagnie infantrie als curator ad actum divisionis over Harmen Oentses, olt int 3e jaer,  enigst zoon ende erffgenaem van Oentse Harmens by Sibbeltie Michiels in echte getogen, opt aengeven van de vrsz Sibbeltie nu getrout aen Jan Jacobs ende daermede gesterckt, die om daer in wel ende getrouwel. te handelen Sibbeltie de eed daertoe staende heeft gepresteert
(zie ook: Boek 60 – Bl. 261 - 21 juli 1702)
Vaste goederen:
5 pm greidland, 2 ½ pm, 2 pm meerlandt, 1 pm meerlandt, 1/10 van 12 pm, 3 pm, Sibbeltie Oentses (sic, moet dit Sibbeltie Michiels zijn? of is zij een zuster van Harmen Oentses, zij wordt zeker drie keer zo genoemd) vaste goederen: 8 pm, 9 pm, 3 pm,  5 pm, 4 pm, 1/5 pm 12 pm, ingebracht door Oentze Harmens, volgens acte dd 1691 bedraagt 1543,  Sibbeltie Oenses ingebracht 355, 4 bladzijden inschulden tot 2973 gg, uitschulden tot 2248 gg.

Boek 59 – Bl. 98 - 27 juny 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Gerryt Gerrits, Rechter ende Ontvanger van Engwierum, tvv Pytter Bergsma schriever van een compagnie infanterie ende fiscaal prot. van vrz deele, curator ende tutor over Gerryt Gerrits vijf voorkinderen bij Trijntie Barnardus Kingma in echte getoghen, die benevens dezelve Gerryts naekindt van Gerrijt Gerrits by Trijntie Fokes in echte verweckt ende omme vrsz Gerryt Gerrits van alle goederen by deselve naegelaten ende tot nogh toe by Trijntie Fockes benevens haer eijgen gepossideert alles opt aengeven van Trijntie Fockes, die om daer in wel ende getrouwel. te handelen de eed daertoe staende heeft gepresteert
Antie olt 20 jaer, Ane (?) olt int 17 jaer ende Lieuwe Gerryts olt int 10, (van haer? ende)  Hiltie omtrent ? ende Trijntie Gerryts 7 jaer, voorkinderen van Gerryt Gerryts by Trijntie Barnardus Kingma geprocreert
Vaste goederen:
Eerstelyk een huisinge schuijre hovinge bomen ende plantagie met de ontruiminghe van  30 pm, 16 koeien, 3 droge, 1 os, 6 hoklingen, 9 kalvers, 3 ruinen, 3 merrien,  enz. partij duijven, 6 bladzijden inschulden,  2 bladzijden uitschulden, brieven ende instrumenten (huurcontracten en aankopen) floreenschuldigen en specien worden ook genoemd

Boek 59 – Bl. 121 - 9 junij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Jans in leven huijsvrou van Pijtter Sijbes mr schoenmaker te Pasens hem weder te echte hebbende begeven met Grietie Sapes van alle de goederen bij Trijntie Jans naegelaten ende tot nogh toe bij Pijtter Sybes benevens syn eigen gepossideert, tvv Jacob Mackes ende Aege Tjepkes curator ad actum divisionis over Jan Pytters (int  6 jaer) enigste kindt ende erffgenaem van syn moeder Trijntie Jans by Pytter Sybes, die omme daer inne te handelen getrouwel. willens noch wetens iets te verswijgen de eed daertoe bestaende heeft gepresteert.
Vaste goederen:
Sekere huijsinge hovinge bomen ende plantagie tot Pasens, 4 pm, leggend geld 72 gg, twee bl. inschulden 113 gg, bij de uitschulden: ingebracht door Trijntie Jans 151 en door Pytter Sybes 71 gg
Scheiding op 9 juni 1694

Boek 59 – Bl. 128 - 26 juni 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Goffe Bouwes tot Nijkerck tvv Hendrick Hendrix uit vrsz dorp, tutor ende curator over Aaltie Goffes enigst dochter en de erffgenaem van Goffe Bouwes by Berber Liommes in echte getogen van alle de goederen by Goffe Bouwes naegelaten opt aengeven van de dienstmeid
Goederen:
3 koeien, 2 rieren, een enter bolle, een hockeling, 1 kalff, 4 merrien, 1 bargh, 1 bigge, 2 schaepen, eenige einden, 4 hennen een haen, 3 ½ zomer ende wintercoorn, 15 pm orten, rogge en winterhaever, 5 pm miede, 7 pm weijdland, 12 ½ pm braeck, huijrcontract  44 pm Doijtse Sioerdts vanaf 1693, aantal reversalen

Boek 59 – Bl. 138 - 26 juni 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Jarigh Hendrix tot Pasens tvv Hendrick Jarighs ende Monte … curator ad actum divisionis over Jarigh Hendrix  vijff minderjarige kinderen, alles opt aengeven van Hendrick Jarighs ende de andere kinderen van Jarigh Hendrix van alle goederen bij Jarigh Hendrix naegelaten
Vaste goederen:
Een huijsinge en hovinge te Pasens met 11 pm, 2 ½ pm bouw

Boek 59 – Bl. 141 - 28 junij 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Aeltie Sydses te echte gehad hebbende Bennert Lolkes , mr. schoenmaker tot Morra, hem nu wederom te echte begeven hebbende met Saeckien Barnardus Kingma van alle goederen by Aeltie Sydses naegelaten ende tot nogh toe bij Bennert Lolkes benevens zijn eijgen gepossideert tvv Uble Sijdses, aenbehuwde Oom van Aeltie Sijdses kindt, curator ad actum divisionis opt aengeven van Bennert Lolkes die om daer wel ende getrouwelijk te handelen, willens noch wetens de eed daertoe staende heeft gepresteert, actum
Onder de goederen:
Sekere huijsinghe schuijre hovinghe bomen ende plantagie staende toe Morra, Binnert Lolkes van ? Jelle Lous aanbeervet, 3 pm Nes, 3 pm Lioessens, huis te Morra, 3 koeien, 2 schapen, een corff bijen, leggend geld 30 gg, inschulden 219 gg, uijtschulden 370 gg, verklaring van Lolke Binnerts

Boek 59 – Bl. 148 - 29 juni 1694
Abe Juriens, man ende voogd over Aeltie Alma ende Mennert Walingha (?) man ende voogd over Aucken Wijbets Alma verclaren dat Jarigh Jacobs hen sodane duijsent carg heeft betaelt als ons van vorige acte van 29 juni 1694 sijn competerende (dd 12 juni 1695)
Begin moeilijk leesbaar.

Boek 59 – Bl. 150 - 13 julij 1694.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Tiesse Eintes op Humalda State te Ee tvv Duedt (onleesbaar) man ende voogd over Griettie Tiesses en Gaatske Tiesses, Allert Tiepkes curator als oom van Geertie (22 jaar) ende Marike (16) Tiesses met hen vieren kinderen van Tiesse Eintes en Aeltie Tiepkes van alle goederen, actien enz. op aengeven van deselve kinderen
Onder de goederen:
Een suck grond ofte miedlandt onder de clockslagh van Accerwoude, aantal koeien, hokkelingen, ruijn, overjarige barch  enz, ongedorste granen, huurcontract van Humalda uit 1690, enz.
Laetste staet gemaakt op 8 juni 1695, o.a. verkoop roerende goederen, allerlei posten en scheidinge

Boek 59 – Bl. 160 - 9 aug. 1694  
Willem Joostes tot Harlingen bestevader ende legitiem curator over Anties Joostes en (Ansk?) Joostes, kinderen van Joost Willems  daerdoor erfgen. ende bloetsverwanten van Antie Dirx te egte gehadt hebbende Jarigh Jelles tot Aenjum:
verklaring

Boek 59 – Bl. 161 - 8 aug. 1694.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Eernst Sijdses tot Pasens hebbende gewoont tvv Pytter Sijdses ende Harmen Oentses curatoren over Riemcke ende Saecke Ernstes ende Take Douwes Oom ende curator over Janke Eernstes voorkint van Ernst Sijdses bij Sibbeltie Jans sijn eerste huijsvrou in echte getoghen, die benevens twee naekinderen met naeme Bocke ende Sibbeltie Ernstes bij Grietie Bockes echte. procedeert  van alle de naegelatene goederen bij Grietie aangegeven
Vaste goederen:
Een huijsinge schuijre hovinge bomen ende plantagie met de ontruiminghe van 54 pm en een jaer huijringhe, t gebruijck van 16 pm, levende have, granen so gedorschte als ongedorschte, uijtstaende vruchten, brieven en instrumenten, een corte staet uit 1696

Boek 59 – Bl. 172 - 2 november 1694.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Tiets Hilbrants weduwe van Tiete Folkerts tot Pasens van alle de … nagelaten tvv Marten Hilbrants Oom ende geauthoriseerde curator over Wytze Tietes (22) ende Folkert Tietes voljarigh sampt Geijske Tietes huijsvr. Van (niet ingevuld) erven en kinderen van Tiets Hilbrants alles opt aengeven van Folkert Tietes
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge tot Pasens (getaux.  op 300 cg), een snicke met zeijl en treijl, een praem

Boek 59 – Bl. 178 – nov. 1694
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Wybren Harmens in leven bleker buijten de Aelsumerpoort onder de clockslagh van Aelsum tvv Pytter Douwes curator ende Douwe Wybrens twe (?) jongste voorkinderen van Wybren Harmens by Grietie Douwes echtel. getoghen Harmen Wybrens voljarigh sijnde ende Rompck Wybrens getrout aen Meinert Sijmens ende daermede gesterckt ende twe oltste (?) voorkinderen van Wybren Harmens vrsz by Grietie Douwes echtel. procreert ende Attie Steffens wed. van Wybren Harmens voor haer ende als moeder en wettige voorstanderse over Sijke Wijbrens bij vrsz Wijbren echtel. gewonnen van alle de … .bij Wijbren Harmens nagelaten bij Attie Steffens benevens haer eigene wordende gepossideert, alles opt aengeven van Attie Steffens
Onder de goederen:
5 koeijen, een twenter rier, een hocklinge,een kalff, een merrie, leggend geld 146 cg, vele inschulden, 142 cg,  brieven en instrumenten, contracten, uijtschulden (vele lege bladzijden!!)

Boek 59 – Bl. 187 - 22 november 1694.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Upt Cornelis in leven ontvanger van Nijkerck van alle de … bij deselve achtergelaten tvv de gemelte vrundt (?) wegens de drie minderjarige kinderen van Upt Cornelis en Antie Upts in tijden echtel. int vrsz dorp hebbende gewoont alles opt aengeven van de samenlijke vrunden
Onder de goederen:
Seeckere saete en landen gelegen tot Nijkerck groot 90 pm, gekocht van Vrouwe Helena van Schwartzenbergh, coopbrieff van de afcoop bij Durck Pouwels verhuijrt voor 93 pm aen Aeltie Lourens ende Lourens (Harckes?), 34 pm aan los land in verschillende dorpen, een seeckere huijsinhe ende hovinghe tot Nijkerck wandelcoop van Hijlcke Bouwes, Foppe Foppes huis en huijsstede, 3 koeijen, twe grauwe ruijnen, 2 schapen (dat is alles) cledinge tot wijlen ??? Meints behoort hebbende, silverwerck, veel leggend geld, Inschulden: Rinse Jarigs, Harmen Goijtsens, Foppe Fransen, Bote Fransen, en vele anderen!
Brieven en instrumenten, (Joucke en Upt Cornelis: broers?) ¼ van Foockma te Nijkerck, testament, vele bladzijden “annotatien”
Melis Meints is curator over de kinderen: Aeltie en Gertie Romkes van haer overleden broeder Romcke(?) Upts

Boek 59 – Bl. 210 - 5 dec. 1694.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Reinu Sijdses in tijden echte huisvrou van Aarnt Mients Lolkema hem nu ten tweeden huwel. begeven hebbende met Trijn Aelses van alle de … bij Reinu Sijdses naegelaten ende tot nogh toe bij Aernt Mients benevens sijn eijgen gepossideert tvv Arien (?) Sijtses, Oom ende curator ad actum divisionis over vrsz Mient (13) Ies (9) ende Jacob (5) Aernts kinderen en erven van Reinu Sijdses, alles upt aengeven van Aernt Mients Onder de goederen:
Ene huijsinghe (Aickemaplaats?) schuijre hovingh ende plantagie met de bruijckma van 91 pm landt staende ende gelegen tot Metslawier, 13 koeijen, 1 twenter bolle, 5 hocklingen, 2 ruinen, 6 merrien, 16 hennen en een haen, granen gedorschen en ongedorschen, leggent geld 14 cg, inschulden 180 cg, uijtschulden, Jan Doekles 367 cg, Claes Symens 42 cg, totaal bedrag 3714 cg.

Boek 59 – Bl. 220 - 10 jan 1695.
Beschrievinge gedaen t o v Johannes Andrijs ten sterfhuijse van Lolle Sijdses te echte gehadt hebbende Jan Dirx tot Ee tvv Sippe Claessen ontfanger tot Pasens als curator over …..(niet ingevuld) Sijdses (?) van Claes Sijdses opt aengeven van Jan Dirx die bij testament Lolle het ewigh gebruijck is gemelt (?) van haer guederen ende heeft Jan Dirx de boedeleed gepresteert
Onder de goederen:
6 pm land, 8 koeijen, 3 merrien, inschulden 7-4-:
uitschulden 595, waeronder Geert Jochums (schoenmaker) coemt drie ?? = 2-14-;
Corte staet op bl 228

Boek 59 – Bl. 231 - feb. 1695.
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tiaard Fransen ende Dieuck Tijaards echtel. tot Lyussens tvv Hoogh weledel geboren Jr Tjeerd van Burmania van alle de goederen die daer bevonden sijn opt aengeven van Dieucke Tijaards also Tiaard Fransen in de …. doot cranck was ende ….niet bij kennisse was
Onder de goederen:
twee koeijen (waervan de ene onbetaelt was), granen soo gedorschen als ongedorschen, besayt lant 8 pm, (houdt plotseling op)

Boek 59 – Bl. 236 - 13 martij 1695.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Antie Fransen weduwe van Tiebbe Tierx op Gerroltsma onder de clockslagh van Luissens van alle de goederen bij Antie Fransen naegelaten tvv Gertie Tiebbes huijsvrou van Jouke Sapes tot Pasens Tierx Tiebbes voor hem selffs ende Geert Bowes (?) als curator ad actum divisionis over Tiebbe Tierx int 21 jaer, Antie Tierx int 19 jaer, Abram int 8 jaer ende Grietie int 7 jaer kinderen van Sibrich Tiebbes bij Taeke Abrams in echte getogen, alles opt aengeven van Geertie Tiebbes die de boedeleed heeft gepresteert
Onder de goederen:
6 pm land, 10 kalve koeijen, 6 paarden,10 corven bijen,
granen soo gedorschen als ongedorschen,  besaijde landen 18 pm,
625 leggend gelt, brieven en instrumenten, inschulden  1171,-, schadelijcke staet
Scheiding 17 juli 1695 bl. 245

Boek 59 – Bl. 248 - 30 april 1695.
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Claes Hendrix tot Niawier laest te egte gehadt hebbende Eecke Bouwes van alle goederen … by  deseelve Claes Hendrix naegelaten ende tot nogh toe bij Eecke Bouwes benevens haer eijgen ongescheijden gepossideert tvv Ebe Ebes curator ad actum divisionis over Maijcke (19) Stoffel (8) ende Auckien (3) Claeses kinderen ende erfgenaemen van w. Claes Hendrix hun vader alles upt aengeven van Eecke Bouwes haer wederom te egte begeven hebbende met Reijner Pytters daer mede gesterckt
Onder de goederen:
seeckere huijsinghe schuijre hovinge bomen ende plantagie cum annexis staende ende gelegen tot niawier, 68 pm bruijckma, waervan de grond toebehoort den Heere ..? (…laefff)daeronder begrepen het clein huijs, schuijrke te Niawier, de helft van een andere boerderij van 71 pm Aesge Pytters de andere helft,  Ebe Ebes is gebruiker, 31 pm losse landen, 8 koeijen, 4 paarden, 7 schapen, eenige duijven, 62 pm bezaaide landen, brieven en instrumenten, vele koopbrieve, inschulden en uitschulden (8627 g !!),
Scheiding op bl. 261, dd 25-5-1695
Overeenkomst op bl. 262 v dd 20-10-1710 (ook bl. 437)

Boek 59 – Bl. 263 - 3 mei 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Wytse Wopkes van alle … ende tot nogh toe by Grietie Jacobs benevens haer eijgen indivisium gepossideert tvv Daniel Kiestra confooijmeester van Moentiezijl (wegens de Admiraliteit tot Frieslandt) als curator tot de ontscheidinge over de drie minderjarige kinderen Dieucke (6e) Jacob (4e) Wijtse (5 maenden) van Wijtse Wopkes  bij Grijtie Jacobs in egte geprocreert alls opt aengeven van gemelte Grijtie die sich haer wederom ad secunda vota heeft begeven met Frans Reijners
Onder de goederen:
Seeckere huijsinghe schuijre hovinge bomen ende plantagie sampt wijdere gerechtigheijden myt de bruijckma van 88 pm en 5/6 parten van 7 pm, grond van Vrouw Doetsen van Roorda no. fili, 9 pm te Tibma, nog 14 aldaar, sate en landen te Menaldum, de helft van een huis in de St Jacobsstraat te L‘den,  half huis in de Schrans, boelgoed 1451 en 459 opgebracht, 329 cg leggend geld,
4 koopbrieven, kopij inventaris dd 4-1-1691, uitschulden,
corte staet op bl.269
scheiding op bl 271

Boek 59 – Bl. 274 - 10 mei 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Swetses laetst te egte gehad hebbende Binnert Jacobs van alle … tot nogh toe bij Binnert Jacobs benevens sijn eijgen in divisium gepossideert tvv Oetse Swetses en Jan Swetses als geauthoriseerde curatoren ende respectieve tutoren over Thiedrik (???) olt int 14 jaer, Claes int 8 jaer en Leijt Jelckes 6 jaer, kinderen ende erven van Trijntie Swetses bij Jelcke Thiedriks(??) in echte geprocreert, opt aengeven van Binnert Jacob Ee
Onder de goederen:  
land onder Westergeest, huis te Ee, huis te Twijzel, 5 koeien, 3 schapen, een enter merrie, leggent geldt 126, brieven en instrumenten, corte profijtelijke staet, lasten soo volght,
Scheiding op bl 282

Boek 59 – Bl. 285 - 29 juni 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Dirck Allerts laetst ten egte gehadt hebbende Maijcke Barnardus Kingma van alle de … ende tot nogh toe bij gedachte Maijcke Barnardus Kingma benevens haer eijgen indivisionis gepossideert tvv Jelte Allerts (van Ternaard) als curator tot de ontscheidinge over de minderjarige kinderen (Jan int 6e en Trijntie Dircks int 3e jaer) van Dirck Allerts bij Maijcke Barnardus Kingma in ecte getogen welcke Maijcke haer nu wederom ad secunda vota hebbende begeven met Cornelis Douwes
Onder de goederen:
11 koeien, 4 merrien, partij duijven, 27 pm bezaaide landen, Ruijrt Jochems debet van 50 dackschoven 0-25-
Scheiding op 29 juni 1695

Boek 59 – Bl. 296 - 6 juli 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten versoecke van Aucke Johannes onder de clockslagh van Sybrandahuijs in Dantumadeel ende Eelcke Sijdses schoolmr ende rechter tot Aelsum als curatoren ad actum divisionis over Pier, Grietie (14) ende Aegtke (int 12e jaer) Jaspers kinderen ende erven van wl Jasper Clasen bij Emcke Pytters haer moeder in echte geprocreert gesterckt met de fiscaal rat. off. requestr contra  Emcke Pytters haer nu wederom ten echte begeven hebbende met Iemme  (….?)  de goederen ten sterfhuijsse aengegeven door Emcke Pytters.
Onder de goederen:
10 pm onder Aelsum, 5 pm onder Raard, een huijs te Doccum bij de Drogers Pijp, 10 melckkoeijen, 4 paarden, 6 lopen haver, 4 lopen rogge, 8 pm bezaaid, inschulden 652 cg, totaal 4114 cg
Scheiding dd 17 sept. 1695

Boek 59 – Bl. 311 - 16 sept. 1695
Corte Staet gemaeckt tov Bysitter Johannes Andries … van de goederen bij Aeltie Ebes naegelaten tvv Cornelis Douwes en Sippe Jans als curatoren over Tietske, Jan, Stoffel en Antie Reiners voorkinderen bij Reiner Jansen in echte geprocreert ende Oetse Pytters tot Hantum ende Ebe Ebes curatoren over het voorkindt van Aeltie Ebes by Ids Tierx echtelijck getoghen, mitsgaders Vormer Pytters ende Minne Rienx als committeerden van de crediteuren van Ids Tierx welcke by Aeltie Ebes haer laaste man een kintspart is gemaeckt volgens testamentaris dispositie van den 13e janri 1693
Onder de positiva:
1030 van de weesvoogden van Dokkum,  totaal 1837, schadelijke staat: totaal 888.
Scheiding bl. 313

Boek 59 – Bl. 314 - 6 sept. 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Tiet Bockes gewesene huijsvrou van Sijbe Hanties tot Oostrum van alle … ende tot nogh toe bij Sybren Hanties benevens sijn eygen ongescheiden heeft gepossideeert, tvv Sippe Jans als curator ad actum divisionis over Aelse Aelses (int 4e jaer, moeder Trijntie Pijtters) sijnde een kintskindt van Tiet Bockes ende Aelse Aelses.
Onder de goederen:
9 koeien, 5 merries, cledinge tot w. Tiepk Bockes (sic) lichaem behorende, een rock besproken aen Rintk Alses, 27 pm graenen, 3 lopen orten enz., 498 schadelijke staat
Scheiding Bladzijde 323

Boek 59 – Bl. 325 - 24 december 1695
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Bodes Jacobs in leven ontvanger tot Morra van alle … ende tot nogh toe by Taetske Gercx (Tadema) benevens haer eijgen gepossideert tvv Sioecke Jacobs tot Morra, Jan Jacobs tot Oostrum, Dieucke Jacobs huijsvr. van Frans Sybes soe veel nood geadsisteerd met deselve ende Ate Harckes als curator ad actum divisionis over Dieucke(int 22e  jaer) ende Yeffke (int 17e jaer) Doedes (kinderen van Doede Jacobs) alles opt aengeven van Taetske Gercx die de eed heeft afgelegd
Onder de goederen:
7 koeien, 5 merries, 37 pm bezaaid, verder ongedorsen, leggend geld 656cg, inschulden 5822 cg, daarna vele pagina’s “insculden uit ’t  specieboeck 1695 verschenen” “inschulden uijt t floreenboeck” inschulden uijt t beestiaelboeck van Morra”, “annotatie wat op de goedschattinge maij 1695 ingaende is betaelt”
Corte Staet op 346, profijtelijk 7977 cg, schadelijke staet 7662
Scheiding dd 29 maij 1696, bl. 348

Boek 59 – Bl. 353 - 11 jan. 1696
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Pyttie Martens eertijts te echte gehad hebbende Johannes Jelles en dat van alle … soo by Pyttie Martens als haer laest overledene man Johannes Jelles naegelaten ten sterfhuijsse is bevonden alles tvv Tiaert Haijes tot Lioessens als curator ad actum divisionis over Auck (int 15e jaer) en Jan (12e jaer) Johannes kinderen van Pyttie Martens by Johannes Jelles in echte getogen mitsgaders Roeliff Jacobs Wagenmacker … als man ende voogd over Titia Johannes sijnde een voordochter van Johannes Jelles bij Tiets Classes sijn eerste huijsvrou in echte geprocreeert alles opt aengeven van de presente vrunden
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge hovinge cum annexis tot Lioessens, brieven en instrumenten: testament van Johannes Jelles, acte van inbrengh, 8 bladzijden met namen van “inschulden”,
corte staet op 363,
scheiding op 365

Boek 59 – Bl. 367 - 25 jan. 1696    
Compareerdeen voor Petrus Bergsma, substituut secr. van Oostdongeradeel, Pytter Eijses uit Aenjum als vader en wettige voorstander van sijn kindt Trijntie Pytters by Antie Jemmes (?) in echte geprocreert ende Jemme Johannes mr. smidt tot Morra als bestevader van Trijntie Pytters zijnde een kindt van Antie Jemmes die een dochter is geweest van Jemme vrsz  om te procederen tot uijtwijsinge van de goederen actien ende creditien by de bestemoeder nagelaten en de tot nog toe onverdeelt gebleven

Boek 59 – Bl. 368 - 17 feb. 1696    
Opstel der … van de goederen, actien ende crediten by Stoffel Takes naegelaten ende tot nogh toe bij Trijntie Sapes benevens haer eijgen indivisium gepossideert welcke Trijntie haer wederom te echte hebbende begeven met Pytter Dirx die de vorige … der goederen by desen accepteerde alles tov bysitter Botma en tvv Jacob Piers ende Syds Takes (Oomen) als curatoren ad actum divisionis over Stoffel Takes kinderen (Tietke en Take Stoffels) by  Trijntie Sapes in echte getoghen
Goederen:
Huijsinge enz. get. op 2000 cg, levende have get. op 1996 cg, schadelijke staet 2011 cg

Boek 59 – Bl. 371 - 18 feb. 1696      
Also Nieeske Botes wed. Jan Reiners is verstorven naelatende twee kinders  met namen Reiner Jansen en Bote Jansen ende waeraff geen middelen zijnde welke door gerechte Legalis conde worden geabsolveert … soo is Reijner Jansen major annis zijnde met Berend Lubberts wegens Bote Jansen zijn broeder tov bysitter … dat Reiner Jansen in eigendom sal beholden de goederen … by sijn moeder naegelaten, 40 cg aan broer

Boek 59 – Bl. 371v - 27 feb 1696    
Op huijden heeft  Gaetse Vobes tot Aenjum sijn drie(?) kinderen bij Wytske Johannes in echte geprocreert uijtgewesen elx 200 gg om deselve somma  niet eerder te genieten ut Gaetse Vobis goederen is come te overlijden, getuijgen: Rixt Ockes, Suert Johannes oom, en Vrans Aukes en de Claes Edes , allen bloetvrienden

Boek 59 – Bl. 372 - 27 feb 1696    
Op huijden heeft Claes Edes tot Ee sijn twee kinderen bij Antie Johannes in echte geprocreert uijtgewesen elx 240 gg, Claes Edes nu getrouwd met Trijntie Johannes

Boek 59 – Bl. 373 - 17 mrt 1696    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Sijke Cornelis laest te echte gehadt hebbende Veike Pytters tot Aenjum van alle … soo deselve bij Sijke Cornelis is naegelaten tvv Cornelis Veikes voor hem selfs ende als geauthoriseerde curator over Rixt Alberts zijnde een kindt van Albert Veikes, Pytter Doedes als vader ende wettige voorstander over Doede en Leentie Pijtters by Mincke Feikes in echte geporocreert mitsgaders Antie Wijtses als moeder en legitime tutrix over hare kinderen namentlijk Trijntie ende Sijke Pijtters by Pijtter Veikes in echte geteelt
Onder de goederen:
7 pm land te Anjum,
leggend geld 61-16-6, obligaties enz, 1233, schadelijke staet 202.
Scheiding 20 juny 1696, bl. 380

Boek 59 – Bl. 383 - 7 april 1696    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Cornelis Veikes tot Aenjum overleden van alle … tvv Marten Nitterts (volle Oom) als curator offte tutrix over Cornelis Veikes kinderen (Claes en Lijsbeth Cornelis olt ijder een jaer)
Vaste goederen:
recht van huur 8 pm de suirfenne genaemt, 8 melcke koeien, 3 ruinen, 4 merrien, cledinge w. Cornelis Veikes en cleding w Griettie Nitterts, 14 pm bezaaid land, brieven en instrumenten,
Corte Staet op bl. 395

Boek 59 – Bl. 399 - 29 april 1696    
Compareerden … Jantie Pieters man ende voogt over Aeltie Aukes ende  hem daervoor sterck maekende, Jacob Aukes voor hem self ende als curator over Anne Aukes ende Hendrick Aukes, allen voor 5/6 erffgenaemen van Maria Renderts, Tjepke Jans te echte gehadt hebbende Maria Renderts (= overleden)  scheidinge en delinge

Boek 59 – Bl. 404 - 5 mei 1696    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Jan Gerrits tot Ee overleden van alle … ende tot nogh toe bij Jetske Tieerts wed. van Jan Gerrits benevens haer eijgen ongesceijden gepossideert tvv Neeltie Gerrits tot Aelsum voor de ene helfte ende Petrus Bergsma als curator over Aucke, Lieuwe, Hiltie ende Trijntie kinderen van Gerrit Gerrits benevens Jarigh Nitterts als man ende voogt over Antie Gerrits sampt Trijntie Voeckes als moeder ende legitime tutrix over Vocke Gerrits by Gerrits Geerts in echte geprocreert voor de andere helfte in die qlt erffgenaemen van Jan Gerrits, alles opt aengeven van Jetske Tieerts
Onder de goederen:
Huijsinge ende schuijre ca met 75 pm land, nog een huijs geerft door Jetske Tieerts, 17 pm land, 12 melke koeien, 2 ruinen, 4 merien, 47 pm bezaaide landen, veel leggend geld, brieven en instrumenten,
Corte Staet op bl. 413

Boek 59 – Bl. 418 - 6 mei 1696    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van Tijs Sijtses tot Lioessens overleden van alle … ende tot nog toe by Bauck Thomas benevens haer eijgen indivisionis  gepossideert zijnde het gedaen bij Ed Gerechte ex officie wegens Maijke Tijssen sijnde een voordochter van Tijs Sijtses bij Sijke Alkes (???) echtel. geprocreert alles opt aengeven van Bauck Thomas
Onder de goederen:
Sekere huijsinge ende schuijre bomen ende plantagie en 40 pm, 2 koeijen, 2 ruinen, 18 pm bezaaide landen, leggend geld, brieven en de instrumenten,
Corte Staet op bl. 423

Boek 59 – Bl. 426 - 7 juny 1696    
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen van Trijntie Takes als innocent zijnde haere goederen tvv Jeppe Hessels als geauthoriseerde curator tvv het Ed. Gerechte ex. off. gemaeckt ende dat alles opt aengeven van Jeppe Hessels, actum Aelsum.
Onder de goederen:
Sekere Saete Landts groot 84 pm Pytter Jansen cu competerende, gelegen tot Aelsum, 10 pm land, 1500gg geleend

Boek 59 – Bl. 431 - 5 aug. 1696    
Opstel van Wiltie Claeses te echte gehadt hebbende Aeltie Pijtters nu getrout sijnde aen Jan Martens daermede geadsisteert van alle sijne … tvv Sippe Claesen ende Wepke Jacobs (aenbehoude Omen) curatoren ad actum divisionis over Stjatie Wilties in 11e jaer, Claes int 10e jaer, Pytter Wilties int 5e jaer, kinders ende erven van Wiltie Claeses by gedachte Aeltie Pytters in echte geprocreert ende dat opt aengeven van Aeltie Pijtters
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge tot Paesens , 1400 gg, 4 pm, 9 koeien
Alles is getauxeert!!! leggend geld 1805 gg, schadelijcke staert 2159 gg
Scheiding op bl. 433
Een aantal scheidingen van later tijd, o.a. 1714

 
Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 60: 1696-1704
(40 akten)

Dit boek begint met een index op (plaats)namen

Boek 60 – Bl. 1 - 10 augustus 1696
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Maijke Idses (…) (Aenjum?) hebbende Marten Nitterts van alle … by Maijke Idses naegelaten en tot nog toe by Marten Nitterts benevens syn eigen indiviso gepossideert tvv Folckert Idses als curator over Antie Martens(16), Waeltie Martens(14), Marten Martens(?), Trijntie Martens(9), Nittert Martens(7), kinderen en erven van Maijke Idses by gedachte Marten Idses in eghte verweckt, Marten Idses ad secunda vota hebbende begeven met Impke Jans
Onder de goederen:
6 pm land, 10 melke koeijen, 2 enter rieren, 2 hocklingen, 1 enter bolle, 5 merrien, partij endvogels, enz.18 pm granen, alles getauxeert op 1824 cg, reversalen, Jacob Nitterts ook genoemd (totaal 2870 cg) Schulden 2116 g

Boek 60 – Bl. 12 - 6 maart 1697
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Trijntie Buwes/Bouwes achtergelaten hebbende Hette Gerrits tot Oostrum van alle de … ende tot nogh toe by Hette Gerrits benevens syn eigen indiviso gepossideert tvv Gercke Etes en Dirk Bouwes als geaut. curatoren ad actum divisionis over Trijntie Bouwes voorkinderen (Ete Jans 9 jaer, Harke Jans in het seste jaer) by Jan Etes in eghte verweckt benevens Hette Gerrits voor hem selfs en als vader en legitime tutor over syn kint (Gerrit Hettes), by gedachte Trijntie Bouwes in eghte getogen
Onder de goederen:
Sekere huisinge schuire hovinge bomen plantagie en verdere meiersgerechtigheden met de profijtel. bruijckma van 50 pm staende en gelegen tot de … onder de clockslagh van Ferwert, 8 koeien, 5 rieren, 6 hocklingen, 5 suigcalvers, 2 merrien, 5 tamme endvogels, 48 cg leggende gelt, huijrcontract 1684, Dirk Bouwes onder Bleie, de ontvanger van Oostrum , daarna een “corte staet van Trijntie Bouwes in leven huijsvrouw van Hette Gerrits” dd 29 martij 1698, totaal 1855 cg waarde, 1936 schuldig + scheiding

Boek 60 – Bl. 26 – april 1697
Wilco van Holdinga Baron tot Schwartzenbergh en Hohenlantschbergh vrij en erfheer van Ameland, Grietman over Barradeel en mede gedep staet van Frieslandt, Anna Dodonea, idem, Edzart van Burmania, Jeannette Isabella, idem, Sicco van Goslinga, tsamen kinderen en erfgenamen van Georgh Wilco Baron van idem . Scheiding goederen van Rixt van Donia, wed. Camminga (erfenis 19 martij 1690) Dan volgen de conditien, dan de goederen:
Sate te Pasens Wiltie Claesens gebr.
Sate oude dijk, daarna aantal zates van ong. 5 pm met stemdragende huisstede onder Wetzens, Paesens, Teerd, Hiemstra op Abwier, Lioessens, Juwswier, Sibandahijs, Moremwolde, Wolterwolde, Lioessens, Aelsum, Aenjum, Ackerwolde, tesamen getauxeert op 63449 cg,
Holdinga State te Anjum en de verdeling van deze State: hornleger enz. (15 percelen, tesamen 113 ½ pm, waarde 27000 cg) Gehele waarde 98.009 cg.
Daarna volgt de verdeling waarbij Jeannette Isabelle lot 1 krijgt waaronder Hebbema op Esumbuiren, groot 22 pm daeronder dan begrepen is het hornleger van Jan Doekles, groot 1 pm bij Heert Theunis bewoont en gebruickt wordende, belast met 7 fl. 14 strs (Geertie Hoek krijgt eeuwige renthe) enz. Accordeert 10 martij 1699

Boek 60 – Bl. 51 - 28 mei 1697
Annotatie gemaeckt van alle goederen actien en crediten by Wijtske Pijtters naegelaten en tot nogh toe bij Rinse Tiercx benevens syn eigen indiviso gepossideert alles ten overstaen van … tvv Trijntie Rinses gesterckt met haer man Lieuwe Jacobs beneffens Minne Rienx (te Niawier) als curator ad actum divisionis over Grietie Rinses(19 jaer), Aeffke Rinses(14 jaer) en Tierk Rinses(11 jaer), kinderen van Wijtske Pijtters en Rinse Tierx in eghte verwekt
Onder de goederen:
5 gg grondpacht, de huisinge enz. staende eghte gecogt is door Rinse Tierx vercogt aen Pijtter Eelckes voor 2430-15 gg, replijcke goederen, bij boelgoet vercogt 1051-24 Tieerdt Rienx tot Nijkerk debet 4-8-0, Epe Tierx te Dokkum, Johannes Tierx wed., volgt verdeling/afrekening

Boek 60 – Bl. 56 - 30 juni 1697
Alsoo Ytie Sabes mijn Wiltie Hiddes huijsvrouwe tot Aenjum alwaer ick woonaghtigh ben int vierde jaer overleden is sonder dat ick met mijn kindt bij haer in eghte getogen met naemen Sieks (?) Wilties staet ende rekeninge hebbe gemaeckt en nu wederom hertrout sijnde aen Dieuke Sijmens soo verclaere ick … met Folckert Idses als oom van mijn kindt hebbe oversien … waerde van 350 gg en wat goederen …

Boek 60 – Bl.58 - 29 december 1697
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Aernt Eijses van alle de … ende tot nogh toe bij Maria Jans Feijtema tegenwoordigh gepossideert tvv gedachte wed. voor haer selffs ende wegens haer … ongesienlyck (??)vrught sampt Pijtter Eijses(tot aenjum) ende Sijtse Rimmerens(tot Pasens) als curatoren(resp. omen van vaders en moederskant) over Grietie Aernts(int 13 jaer), Eijse Aernts(int 11 jaer) en Rimmeren Aernts(int 9 jaer), sampt Sijtske Aernts(oldts int 5 jaer)
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca staende en gelegen in de Schans Oostmahorne, nog een ¼ huis daar, seecker wel beseijlde schuijte met anckers ende touwerck, seijl ende treijl in voegen deselve bij Aernt Eijses is bevaren, sijnde langh 69 voeten wijdt 18 voeten, leggende tegenwoordigh te Groningen, leggend geld. Cortelijcke staet: schuit verkocht voor 2500 cg, replijcke goederen bij boelgoet 233, totaal aan aarde 2269 cg, schadelijke staet 961 cg
Scheiding 29-4-1698

Boek 60 – Bl. 67 - 12 martij 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rennert Clasen onder de clockslagh van Engwierum en dat van alle de … en tot nogh toe bij Gepkien Lourens benevens haer eijgen indivisio gepossideert tvv Brant Reiners als curator ad actum divisionis over Auckien Rennerts (13e jaer), Claes Rennerts (11e jaer), Siouckien Rennerts (9e jaer) en Lourens Rennerts (5e jaer), kinderen en erven van Rennert Claesen bij Gepkien Lourens in eghte geprocreert, Gepkien Lourens die haer wederom ad secundo vota hebbende begeven met Meinse Jans
Onder de goederen:
Sekere huijsinge, schuijre, hovinge, bomen en plantagie sampt verdere meiersgerechtigheden staende en gelegen onder de clockslagh van Enghwierum met de bruijckma van 69 pm, nog een huis en campke land te Engwierum, 3 pm te Niawier, 12 koeijen, 7 merrien, 1 enter hinxt, 12 pm bezaaide en soo gedorschen als ongedorschen, huijrcontract met Cornelis Bosman, coopbrieff huijs en campke, uitschulden 3565 cg
Scheidingsakten uit 3-8-1698 en 31-1-1708, 24-5-1710, 19-4-1714

Boek 60 – Bl. 80 - 5 april 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Tijes/Tieg Jarighs van alle de … ende tot nogh toe bij Bartel Jans benevens sijn eijgen pro indivisio gepossideert tvv Jacob Bartels als curator ad actum divisionis over Jan Bartels (16e jaer), Jarigh Bartels (12e jaer) en Antie Bartels (14e jaer) alsoo met haer drieen kinderen en erven van Tijeg Jarighs en Bartel Jans in eghte geprocreert ende Bartel Jans dien hem nu ad secunda vota heeft begeven met Antie Folckerts
Onder de goederen:
5 koeijen, 4 merrien, 8 pm bezaaide landen, 252 gg leggend geld, Hendrik Jansen Bontekoe te Doccum is schuldig wegens verkochte haver 358 cg, obligatie 1428 cg, uitschulden 657 cg
Scheiding op 24-9-1703 (Antie Bartels getrouwd met Wiltie Sipkes onder Ee),
Scheiding op 14-4-1704 (Jan Bartels getrouwd met Bauckien Douwes)

Boek 60 – Bl. 93 - 30 april 1698
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Pijtter Pijters opt Nijlant onder de clockslagh van Engwierum van alle de … ende tot nogh toe bij Wijtske Classen in divisio gepossideert welcke Wijtske haer ad secunda vota begeven heeft met Saecke Dirx. Kinderen Claes Pijtters (oldt int 19e jaer), Aegtie Pijtters (oldt int 14e jaer), Rinske Pijtters (oldt int 11e jaer) en Pijtter Pijtters (oldts int 5e jaer) Curator Bruijn (?) Wijegers
Onder de goederen:
18 melke koeijen, 5 paarden, leggend gelt, uitschulden 1065 cg

Boek 60 – Bl. 104 - 7 martij 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Sijbrigh Heerts, in leven huijsvrouwe van Lieuwe Haijes Mr Timmerman op Ezumazijl onder den dorpe Aenjum van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv Andries Tiepkes (Hillema/Hibma) man en vooght over Antie Poppes voor haer selven ende voor de andere kinderen (niet genoemd, later Gepke Poppes x Dirk Pieters) en erven van wilen Sijbrigh Heerts
Onder de goederen:
Sekere huijsinge schuijre ca ende Calckwerck staende en gelegen bij Esumazijl bij Sijbrigh Heerts metter doot ontruijmt (door Lieuwe Haijes overgenomen voor 1150 gg), huis en houtstek “aen de dijck op Ezumazijl” door Gerben Jacobs bewoont (door Lieuwe Haijes voor 850 gg overgenomen), twee halve huizen, 6 pm boulant de Calckfenne genaemt op Ezumazijl, 6 pm, 1 ½ pm op Stiem, 3 pm greide Costverlooren genaemt, 3 pm greijde de Stickelcamp genaemt, 5 koeijen, 1 paard, partij duijven,een corff bijen, 1461 gg leggend geld, 3664 gg aan inschulden, rijen namen in het “Boeckschulden Houtsteck”, waarde 3780 gg, en ook bladzijden lang van t calckwerck, waarde 757 gg, totale schulden 9581 gg, 26 maart 1699 getekend,
Liquidatie 20 maart, ook op 2-2-1701 (ook nog gedeelte rekening op bl. 138, 139)

Boek 60 – Bl.131 - 27 juli 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jan Lieuwes in leven mr. schuijtmaecker bij Altena onder de clockslagh van Aelsum van alle de … tvv Lieuwe Haijes ende Taecke Eijses beijde bestevaders over Taecke Jansen, naegelaten weeskint van Jan Lieuwes bij Grietie Taeckes sijn eerste vrou in eghte verweckt, oldt int 4e jaer, opt aengeven van Fettie … naegelatene weduwe van Jan Lieuwes
Onder de goederen:
¼ van een huis “aen de olde dijck onder Aenjum” , verschillende (10) bijlbrieven,

Boek 60 – Bl.140 - 22 november1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Marten Nitters in leven huijsman op Bolta onder Aenjum van alle de … tvv procureur fiscaal rat. off deser deele, wegens desselfs minderjarige kinderen, opt aengeven van Impckien Jans nagelatene wed. van Marten Nitterts, Antie Martens, Ebeltie Martens, Trintie Martens, ende Nittert Martens (olt int 10e jaer) kinderen van Marten Nitterts en Maijke Idses in tijden echtelieden tot Aenjum, Lieuwe Idses, volle oom ende Cornelis Reijtses aenbehoudende oom,
Onder de goederen:
6 pm land, 11 koeien, 6 paarden, 28 pm bezaaide landen, 1136 aan leggend geld, enkele obligaties, “Corte Staet, 3897 waerde, 3674 schadelijk

Boek 60 – Bl. 153 - 5 december 1699
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Pieter Harmens op Ezumazijl van alle de … tvv Ulcke Wijtses bestevader van Harmen Pieters en Wijtse Pieters, kinderen en erven van Pieter Harmens bij Bauckien Ulckes in eghte verweckt
Onder de goederen:
Seeckere huisinge ca staende op de dyx saetsen onder Aenjum bij Esumazijl, metterdoodt ontruijmt, een schuijt met seijl en treijl gelegen binnen Esumazijl

Boek 60 – Bl.159 - 6 martij 1700
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten huijsse van Jacob Sapis huijsman tot Bollingwier onder Nijkerck als vader en wettige voorstander syn kindt Sape Jacobs bij Sijtske Hendrix syn overleden huijsvrouw in eghte geprocreert en desselfs Jacob Sapes hem wederom ad secunda vota begeven hebbende met Frouckien Dirx van alle de goederen ten vrsz. huisinge bevonden tvv Hendrick Fransen (mr. smid tot Marrum) als bestevader ende orig. curator ad actum divisionis,
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge schuijre, hovinge ende bomen en plantagie ca ende de ontruijminge van 44 pm, waarde 1150 gg, 5 koeien, 5 paarden, 28 ½ pm bezaaide landen, 40 gg leggend geld, 20 gg inschulden, Dirck Pijtters ontfanger van Nijkerck, uitschulden 2256 gg

Boek 60 – Bl. 168 - 1 mei 1700
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rixt Folckerts wed. van wijlen Feijke Takes tot Pasens van alle de … ten sterfhuijse bevonden opt aengeven van de gesamentlycke erfgenamen, Hiske (?) Feijkes olt int 19 jaer, Antie (?) Feijkes olt int 16 jaer, .etse(?) Feijkes olt int 13 jaer, gesterckt met haer broeders Folckert Feijkes en Taeke Feijkes, Taeke Jans tot Nes curator
Onder de goederen:
Een huis te Pasens door Rixt metterdoodt ontruijmt,
nog een huis, leggend geld, wat crediteuren: dat is het

Boek 60 – Bl.173 - 13 april 1701.
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Edo Meijlis tot Niawier van alle de … tvv gesamenlijcke crediteuren geadsisteert met Douwe Steffens ende Jelle Wiegers aenbehoude oomen van Edo Meijles, drie voorkinderen bij Dieuke Steffens sijnen eerste vrou in eghte verweckt en dat opt aengeven van Antie Douwes tegenwoordighe weduwe van Edo Meijles
Onder de goederen:
6 koeien, 4 merrien, 18 à 20 entvogels en jerken, 12 pm bezaaide landen, leggend geld 24 cg, alles in boelgoed verkocht voor 1015 (waaronder het vee voor 448) schulden 1647 cg

Boek 60 – Bl. 182 - 13 mei 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Doetie Ritskes in eghte gehadt hebbende Hero Classen die hem nu wederom te echte begeven hebbende ad secunda vota met Grietie Jelles welcke goederen en effecten sijn aengegeven bij Hero Classen, curator Joucke Classen huijsman te Aenjum, kind(eren?) Jouckien Heros int 9e jaer
Onder de goederen:
t boelgoed van Heere Classen 69 gg, vee (?) tauxatie 845, ijserwerck, inboelen, De Bijen gewardeert tot 24 corven door Engel Beerns en Pieter Juckis sampt Jacob Jansen op 115 gg met de gereedschappen van dien, totale waarde 1723 g, schadelijke staat 838 gg,

Boek 60 – Bl.185 - 13 mei 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Botte Jans, in leven te echte gehadt hebbende Grietie Jelles die haer nu wederom ad secunda vota te echte begeven heeft met Here Classen, aengegeven door Grietie Jelles, curator Harmen Jansen tot Marrum, volle oom, over de kinderen Jan Bottes, oldt in 14e jaer, Grietie Bottes, oldt int 10e jaer, kinderen van Botte Jans en Grietie Jelles
Onder de goederen:
Alles is getauxeert, boelgoed, inboelen, d’huisinge, voermannerije, boeckschult, totaal 560,
De gortmeulen is buijten staet tot Mandeprofijt gelaten, dit pro memorie

Boek 60 – Bl. 188 - 20 juli 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Goffe Joannes in leven huijsman tot Morra van alle de … tvv Antie Goffes wed wylen Sijmen Dirx, Jacob Hendrix man ende voogt over Sijke Goffes, meerder jarigh sijnde, sampt Cornelis Jansen van Nes, aenbehoude oom als geauth. curator over de minderjarige kinderen van Goffe Joannes bij Doetie Tialles in echte verweckt, opt aengeven van Grietie Tierx (nu getrouwd met Eelke Douwes) wed, w. Goffe Joannes als moeder en wettige voorstanderse over haer kindt Sijds Goffes by Goffe Joannes in echte verweckt, Tialle Goffes int 14e jaer en Grietie Goffes int 12e jaer
Onder de goederen:
Seeckere huijsing ca met de ontruiminge van 118 pm op de Keegsdijk onder Morra, 12 koeien, 7 paarden, 34 pm bezaaide landen, huijrcontracten, uijtwiesinge tusschen Goffe Joannes en sijn voorkinderen dd 7-7-1696
Corte Staet tusschen Grietie Tierx en Antie Goffes, wed van Sijmen Dirx te Nijkerk, enz. op 26 feb 1703, waarde 2015 gg (Joannes, Trintie en Tialles Goffes, de drie jongste kinderen van Goffe Joannes) totaal 697 gg schulden op bladzijde 197.

Boek 60 – Bl. 201 - 4 oktober 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jetse Gerrits in leven huijsman tot Engwierum van alle de … tvv mr. Goslingh Jans schooldienaer tot Ee ende Jan Wopkes huijsman tot Engwierum als testamentair geauth. curatoren over de minderjarige weeskinderen van w. Jetse Gerrits bij Tietske Jacobs sijn overledene huijsvrouw ende Jancke Willems zijn naegelatene wed. in eghte gewonnen, alles opt aengheven van Jancke Willems, Gerrit Jetses int 11 jaer, Pijtrick Jetses int 8e jaer (bij Tietske Jacobs) en Riemcke Jetses olt int 4 jaer en Gertie Jetses int 2e jaer bij Jancke Willems,
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca met de ontruiminghe van 96 pm, 22 ½ pm land, 10 koeijen, 6 paarden, 30 pm bezaaide landen, 13 pm tarwe en gerst op de zolder, 47 pm in de schuijre, veel leggend geld, testament van Jetse Gerrits, coopbrieven, scheidingsakten (zuster Harmke Gerrits, vader Gerrit Gerloffs) veel obligaties, schuijtebrieven, daarna een
Corte Staet, waarde 5731 gg, schadelijke staet 2872 gg
Vervolg op bladzijde 322

Boek 60 – Bl. 220 - 2 november 1701
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Wijtske Classen in leven huijsvrouw van Saecke Dirx tot Enghwierum opt Nieulandt gewoont hebbende van alle de … en dat alles opt aengeven van Saecke Dirx, kinderen Claes Pieters olt 22e jaer, Aechtie Pieters int 17e jaer, Rinske Pieters, olt 14e jaer, voor haer selven ende wegens Pieter Pieters olt 8 jaer, kinderen en erfgenamen van  wijlen Wijtske Classen bij w. Pieter Pieters in echte verwekt, Bruijn Wiegers huijsman tot Ee, aengehoude oom ende Roelff Classen huijsman tot Engwierum, volle oom (er moeten eigenlijk 5 kinderen zijn)
Onder de goederen:
13 koeijen, 3 merrien, partij entvogels, enige duijven, 20 pm graan in de schuur, 48 pm hoij in de scheun (de skûne), 15 pm bezaaide landen, leggend geld, inschulden, daarna
Corte staet, waerde 1382, schadelijke staet 1525 gg

Boek 60 – Bl. 234 - 6 feb 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Lieuwe Haijes in leven holtkooper ende mr timmerman op Ezumazijl onder de clockslagh van den dorpe Aenjum van alle de … tvv Gaetse Lieuwes, Bauke Lieuwes en Rinske Lieuwes gesterckt met haer man Ebe Jacobs, Goslingh Pieters, ontvanger te Aenjum, is curator ad actum divisionis over Taeke Jansen olt int 6e jaer (zoon van Jan Lieuwes), alle erfgenamen van hun vader Lieuwe Haijes opt aengeven van Rinske Lieuwes t welcke altoos int sterfhuijs bij haer vader heeft gewoont
Onder de goederen:
Een huis “aen de dijck”, een holtsteck, half huijs, 3 pm costverloren genaempt onder Aenjum, 3 pm de stickelcamp onder Aenjum, huijs en calckwerck op Esumazijl aen Epo Jacobs en Rinske Lieuwes vercogt voor 2000 cg, 4 koeien, 1 bruijne ruijn, 9 corven bijen nogh een
6 pm bezaaide landen, meer dan 1000 gg leggend geld, veel obligaties, bijlbrieven, handschriften, koopbrieven
Scheiding dd 26-1-1704, waarde 22334 cg, schadelijk 16731 cg,

Boek 60 – Bl. 248 - 8 april 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Tiaerd Clasen, in leven huisman tot Morra tvv Ysbrandt Claesen, volle oom en Sijmen Clasen, volle oom geauth. curator over Claes Tiaerdts ad actum divisionis bij Sijbrigh Sijbrens naegelatenen weduwe van Tiaerd Clasen in echte getogen en de vrsz Sijbrigh haer ad secundo vota begeven hebbende met Yde Tiaerdts hier present welcke de goederen indivisio possideert
Onder de goederen:
8 koeijen, 3 merrien, 18 pm bezaaide landen, 36-11 gg, inschulden 37 gg, schadelijke staet 1309 gg, Scheiding nog eens op 26-2-1703

Boek 60 – Bl. 261 - 21 juli 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jan Jacobs ende Sibbeltie Michiels in tyden echtelieden op Tibma onder Ee van alle de … ten sterfhuijse bevonden nadat alvorens de ontzegelinge was gedaen tvv Wepke Jacobs en Frans Reijners (volle en aengehoude oomen) curatoren over de drie kinderen van w. Jan Jacobs en Sibbeltie Michiels (Jacob Jans olt int 6e jaer, Neeltie Jans olt int 4e jaer en Cornelis Jans, olt int eerste jaer) ende Lieuwe Thomas curator over Harmen Oenses voorkint van Sibbeltie Michiels bij Oense Harmens in echte verwekt
(zie ook: Boek 59 – Bl. 90 - 30 maij 1694)
Onder de goederen:
Sekere huijsinge en hovinge ca te Tibma en 106 pm land eigenaar grietman Aylva, 71 pm in diverse percelen, een half huijs te Ee, een camer te Ee, 13 koeijen, 6 paarden, de helffte van een corf bijen, veel silverwerck, 43 pm bezaaide landen, 36 pm top en nieugas, 42 pm weijdlanden, 236 cg leggend geld, vele coopbrieven en obligaties, huurcontract dd 2-4-1695, testament van Eelck Dirx wed. Jacob Lubberts, staet van goederen van Oense Harmens 1691, dertien brieven Oense Harmens betreffende, daarna de
Corte Staet, waarde 4817 cg, schadelijke staet 4251 cg, nog een
Scheiding op 10-5-1704 en in 1707

Boek 60 – Bl. 282 - 6 martij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jacob Jansen in leven molenaer tot Ee, van alle … ten sterfhuijse bevonden tvv Jelke Jans, volle Oom, curator ad actum divisionis over de minderjarige kinderen (Rinske Jacobs olt int 6e jaer, Anne Jacobs olt int 5e jaer, Jan Jacobs int 2e jaer) van w. Jacob Jansen bij Jancke Annes (Aanes) in echte verweckt
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca, sampt Molen en Backerie met desselfs gereedschap, beswaert met 1 ½ gg ende vrij Malen aende Staete ende Sathe Humalda tot Ee, de helfte van twee corven bijen, 46 cg leggende geld, profijtelyck boeckschulden, 2739 cg schadelijke staet,
Scheiding aan het eind
Scheiding ook op 14 jan. 1704

Boek 60 – Bl. 289 - 2 mei 1702
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Roeliff Clasen tot Engwierum van alle de … tvv Bruin Wiegers bestevader van de nagelatene weeskinderen van bovengemelde Roeliff Clasen bij Aeffke Bruins in tijden echtel. in echte geprocreert alles opt aengeven van Wijtske Sijmens de dienstmaeght
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge en hovinge tot Engwierum, 8 koeijen, 25 cg leggend geld,
Scheiding op 28 sept. 1708, profijtelijk 2063 cg, schadelijk 784 cg,
Scheiding ook op 21 julij 1710

Boek 60 – Bl. 297 - 10 martij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jelle Jans in leven huisman tot Aelsum, van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv Gerrijt Jans curator over de minderjarige kinderen van Lammert Hendrix en Aeffke Jans in tyden echtel. tot Harlingen ab ex testamento van Jelle Jans vrsz. opt aengeven van Rixtie Pijtters nagelatene weduwe
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca staende op Sijbrandahuijs onder den dorpe Aelsum met 68 pm lants en 5 pm land, 10 koeijen, 6 paarden, een partij duiven, drie corven met bijen, 20 pm bezaaide landen, huurcontract met Here Camminga 1698, coopbrieven, testament van Jelle Jans, acte van inbreng,

Boek 60 – Bl. 308 - 4 april 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Wiltie Jelles in leven huijsvrou van Jan Sickes huisman tot Metselwier van alle de … ten sterfhuijse bevonden, tvv de procureur ratione officie wegens Ieck Jans int 15e jaer, Grietie Jans int 12e jaer, Jelle Jans int 9e jaer en Sicke Jans int 4e jaer kinderen erffgenaemen van Wiltie Jelles bij Sicke Jans in echte getogen, gesterckt met Wijbren Saeckis mr. Cuijper in de Rotte valle aenbehoudene Oom
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca groot onder de affcoop 77 pm te Metselwier, gedeelte van een clein plaetske tot Rotte valle, 6 koeijen, 6 paarden, 2 enter hinxten, 3 toukes, 25 pm bezaaide landen, 135 gg leggend geld, 754 gg inschulden, waaronder Jou Jouws cum uxore Molenaers tot Ee, sijn debit per reversael op de molen tot Ee 695 gg, totaal schadelijk 3513 gg

Boek 60 – Bl. 325 - 10 julij 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Empkien Reijners in leven echte huijsvrouw van Brant Reijners huisman tot Ee van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv Frans Reijners ende Jelmer Reijners, volle oomen, en dat alles opt aengeven van Brant Reijners, kinderen Reijner Brants, Tettie Brants olt int 6e jaer, Claes Brants olt int 2e jaer
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca onder Ee 84 pm bou en greide, 1/3 van 7 pm onder Tibma, 8 melcke koeijen, 7 paarden, leggend geld de voorkinderen toebehorende, leggend geld 16-18, schadelijke staet 3081 cg,

Boek 60 – Bl. 337 - 16 juli 1703
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jelle Minties in leven coopman en herbergier tot Engwierum van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv Sijbren Minties curator over Jelle Minties kindt ende Mintie Jelles mede hier praesent alles opt aengeven van Mintie Jelles
Onder de goederen:
1 merrie, de helfte van 8 corven bijen, cledinge tot wylen Grietie Minnes ligchaem behoort hebbende, een klein coopmans winckel bestaende in doossen, vlessen, cannen, halfmingles, varndelties etc. wichten en schalen etc.

Boek 60 – Bl. 345 - 20 jan. 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Rinse Tierx in leven huisman op Midhuizen onder Ee van alle de … ten sterfhuijse bevonden, tvv de gesamentlijke erven en kinderen van gedachte Rinse Tierx, gesterckt met de procureur en haer Oom Syds Tierx en dat alles opt aengeven van Bauckien Douwes wed. Rinse Tierx
(zie ook: Boek 60 – Bl.(? ) - 8 junij 1705)
Onder de goederen:
Seeckere recht van affcoop op Midhuizen, gronden behorende Wel Edel geboren Helena van Burmania wed. Humalda en Hector Livius van Haersma, 8 koeijen, 4 paarden, veel granen soo gedorschen als ongedorschen in de schuur of in de schone (skûne), 13 pm bezaaide landen, wat leggend geld en silverwerck, inschulden w.o. Pieter Romckes molenaer tot Dockum, daarna een corte staet, profijtelijk 2286 gg, schadelijk 2913 gg, daarna scheiding,

Boek 60 – Bl. 356 - 11 feb. 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Abe Juriens ende Trintie Wijbets Alma, in leven echtel. tot Lioessens van alle de … ten sterfhuijse bevonden, tvv de procureur ratione officie opt aengeven van de gesamentlijke efgenaemen van w. Abe Juriens
Onder de goederen:
11 koeijen, 4 paarden, partij duijven, drie corven met bijen, leggend geld en silverwerck, granen gedorschen soo ongedorschen in 15 perselen, 15 pm bezaaide landen, huurcontract met Henricus van Wijckel en met de Here Haersma x Titia Bosman

Boek 60 – Bl. 370 - 9 april 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Claes Edes in leven huisman op Dijxhorne onder den dorpe Ee van alle de … ten sterfhuijse bevonden tvv naeste gesamentlijke vrunden gesterckt met de procureur ratione officie opt aengeven van Trintie Joannes laeste wed. van gemelte Claes Edes (onder de vermeldingen staat: Cledinge tot wl Trijntie Johannes sijn twede vrouwe ligchaam behoort hebbende, moet dat Antie Johannes zijn?) Voorkinderen van Claas Edes bij Antie Johannes zijn: Rinske Clases en Tettie (Fettie?) Clases en hun curator Sioerdt Johannes. Beern Edes curator over de nakinderen van Claas Edes bij Trijntie Johannes met name Grietie Clases, Ede Clases en Lijsbeth Clases
Onder de goederen:
11 koeijen, 5 paarden, 15 pm bezaaide landen, 191 cg leggend geld, huurcontract uit 1698,
Scheiding 28-5-1706 totaal aan waarde 1728 cg

Boek 60 – Bl. 382 - 22 april 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Jeltie Clasens, huijsvrouw van Thomas Wickes, in leven tot Niawier gewoond hebbende van alle de … ten vrsz sterfhuijse bevonden tvv Mr Hidde Ruurds curator over Pieter Douwes een voorsoon van Jeltie Clasen bij Douwe Jelles in eghte verweckt, opt aengeven van Thomas Wickes
Onder de goederen:
De winckel met sijn gereedschap mingelen, varndelen, vijsel, mostertvat, brandewijn, meelvaten
Scheiding 14 juli 1704

Boek 60 – Bl.387 - 28 mei 1704
Alsoo ick Pijter Martens huijsman onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk mij ten twede houlijk hebbe begeven met IJbelie Ebis ende bij mijn vorige huijsvrouwe Teetske Johannes een kindt hebbe geprocreert met namen Frouk Pijters sonder hetselve van desselfs moederlijke goederen uijtwijsinge gedaan te hebben … staat van goederen gemaakt, waarde 530 cg moederlijk erfdeel en met name genoemde persoonlijke sieraden e.d. Johannes Tiaards als bestevader getuige

Boek 60 – Bl. 389 - 30 mei 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Uijlke Wijtses op Ezumazijl onder Aenjum bevonden opt aengeven van Dirk Uijlkes, Taeke Uijlkes, sonen, Claas Jans man en vooght over Antie Uijlkes gez. efgenamen
Onder de goederen:
Een huijsinge bestaende in twee kamers te Ezumazijl, heel veel leggend geld in allerlei munteenheden en wat obligaties, daarna
Corte Staet, profijtelijk 667 gg, schadelijk 157 gg.

Boek 60 – Bl.392 - 31 mei 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Saakje Bernhardus Kingma laast weduwe van wl Pieter Lolkes tot Lioessens, alles opt aengeven van de oudste dogter Bauk Tiepkes tvv procureur fiscaal rat. off
Onder de goederen:
Huijsinge tot Lioessens, 5 pm achter de molen, 5 ½ pm met een huijs met Eelke Douwes gemeen tot Morra, half huijsinge tot Morra op de kee(g)sdijk, 2 koeijen, 8 pm bezaaide landen, klein copenscaps winkeltie met sijn dosen en cruijden, coopbrieven, testament van Binnert Lolkes

Boek 60 – Bl.(?. ) - 17 juni 1704
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterffhuijsse van Dieuke Jacobs tot Metslawier op Fridshuijs bevonden alles opt aengeven van Sijbe Fransen oldtste soon van wl Dieuke Jacobs en Frans Sijbes alles opt versoecke van Dirk Takes geauth. curator over de naagelatene kinderen van wl Frans Sijbes ende Dieuke Jacobs vrsz.
Onder de goederen:
Seekere zathe ende Landen gelegen tot Nijkerk groot 25 pm Brandahuijs genaamt, 2 pm onder Paesens, een affcoop bestaande in een huijsinge schuijre bomen en plantagie met de profijtelijke bruijckma van 137 pm Landts begerechtigt met 15 jaren huijringe van petri 1704 te rekenen, 11 koeijen, 6 paarden, 9 ganzen, enige duijven, seven korven bijen,

Boek 60 – Bl.(? ) - 8 junij 1705 compareerden de gesamentlycke erffgenaemen van wl Rinse Tjerks voor een principale scheiding, om vorige scheidinge (zie: Boek 60 – Bl. 345 - 20 jan. 1704)
te resiveren nopens de wanbetalinge van Lieuwe Jacobs cu, Syds Tjerks,

Dan gaat de akte van Sijbe Fransen(zie bl. 392na) verder: cledinge tot wl Frans Sijbes ligchaam behorende en tot Dieuke Jacobs ligchaam behoord hebbende, 75 pm bezaaide landen,leggende geld 1300 cg en meer, huijrcontract met Heere Hessel van Sminia en ds Justus Gerckema dienaer des Goddelicken woorts tot Uitreght ende Dieuke Jacobs, wed Frans Sijbes uit 1703, reversalen w.o.  de 25 pm tot Nijkerk in dato 25-9-1696 door Ruird Juckema van Burmania en verder de eijgendom bekomen van de Heere Idsert van Burmania in dato 23 maij 1697, coopbrieven, huur Fridshuijs
Scheiding 2 nov. 1707, profijtelijcke staet 8403 cg, schadelijk 849 cg, ijder der drie kinderen krijgt 2518 cg

Boek 60 - Laatste bl. op 30 nov. 1704
Pijbe Sijtzes, ontvanger van Oostrum mij ten tweeden houwelijk hebbende begeven met Hijlk Wilties (welke nu al weder overleden is), sonder mijn voorkinderen bij Styntie Eelses in echte geprocreert uijtwijsinge gedaen te hebben van haer moederlijcke goederen, dus om voor te komen alle onheijlen en dispueten tussen voor en nakinderen (bij Hijlck Wilties) de kinderen bij Styntie Eelses krijgen 78 cg en nog 1747 voortgekomen uit haer bestemoeder Grijtie Drieses (?) goederen, met namen Sijds Pijbes, Bouk Pijbes. Melis Harmens als aenbehoude oom is getuijge 
Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
(39 akten)

Dit boek begint met een index op namen

Boek 61 – Bl. 1 - 21 jan. 1705.
Inventarisatie en beschrievinge ten sterfhuijse van Bruijn Wijgers onder de clockslagh van Ee, van alle de goederen … tvv Jan Goslings tot Ee, als geauth. curator ad actum divisionis over de minderjarige kinderen als Aafke Bruijns, by Roeloff Clasen (Claes Roeloffs, int 18 jaer, Pieter Roeloffs, int 17 jaer, Rinske Roeloffs, int 15 jaer, Thijs Roeloffs, 13 jaer, Tytie Roeloffs, int 9 jaer en Aaght Roeloffs, int 6 jaer) in eghte geprocreert voor 1/3 neffens Wijger Bruijns als voljarig synde, alsmede Grietie Bruijns voor de resterende 1/3 part.
Onder de goederen:
Sekere huijsinge en schuijre, 81 pm, 10 melke koeijen, 5 merrien, enige duijven, een lieuwrik, de helfte van seven korven bijen, 12 ½ pm bezaaide landen,
Corte staet, de mobile goederen twv 1119 g

Boek 61 – Bl. 12 - 24 jan. 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Jantie Clasen onder de clockslagh van den dorpe Aanjum van alle…tvv Meinse Jans tot Engwierum als geauth. curator ad actum bonorum over de minderjarige kinderen van Rinnert Clasen (Auckjen int 20, Claas int 18, Sieuckjen int 16, Louwrens int 12 jaer) bij Gepke Louwrens in eghte geprocreeert en alsoo te samen Erffgenaemen van Jantie Clasen voorsz en dat alles op aengeven van Auckjen Rinnerts en Sioukjen Hiddes welke voor ’t versterven van Jantie Clasen aan voornmd int sterffhuijs syn geweest
Onder de goederen.
Seeckeren afcoop bestaende in huijsinge enz. en 52 pm. 8 melkkoeijen, 4 merrien, reversalen, verschillende linnen buidels met geld, scheiding 2 april 1707

Boek 61 – Bl. 32 - 31 jan 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Trijntie Poulus overledene weduwe van wl Pieter Gerrits ter instantie van Dirk Sjolles geauth. curator over desselfs naegelatene kinderen van alle de … ten sterfhuijse bevonden opt aengeven van de bestemoeder van de kinderen en de dogter van het huis Barber Pieters. Kinderen: Jacob Pieters int 18 jaer, Barber Pieters int 13 jaer.
Onder de goederen:
Een huijsinge ca onder Metslawier beswaert met 2 gg jaerlyxs grondpagt

Boek 61 – Bl. 38 - 18 april 1705
Alsoo ick Bottie Sijbes onder Morra my int twede huwelijk heb begeven met Johannes Lieuwes ende bij mijn vorige man Keimpe Douwes ses kinderen in egte hebbe geprocreert, met namen: Sijbe, Aafke, Abbeltie, Trijntie, Douwe en Dieuke Keimpes, sonder van desself vaderlijke goederen uitwijsinge hebbe gedaen … 500 cg scheiding/toewijzing vaderlijke goederen

Boek 61 – Bl. 39 - 30 apri 1705
Pieter Douwes meester smid tot Pasens mij wederom ad secunde vota met Trijntie Taekis, sonder alvorens aen Grijtie Pieters, mijn dochter bij Froukjen Broers in echte verwekt uitwiesinge gedaen te hebben, soo ist … 450 cg scheiding/toewijzing moederlijke goederen

Boek 61 – Bl. 40 - 17 junij 1705
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Wijtske Hiddes (gehuwd geweest met Ebe ??) tot Nijkerk, ter instantie van Hendrik Hendriks als geauth. curator over desselfs naegelatene kintskinderen van de goederen … alles op aengeven van de gesamentlyke erffgenaemen van vrnd Wijtske Hiddes, te weten Riemke Ebes x Jan Martens, Lysbeth Ebes x Pijter Baukes, Ebeltie Ebes x Pijter Martens en Wijger Ebes. Eebe Jans int 20e jaer en ..ke (?) Jans in 18 jaer, kinderen van Jan Ebes en kintskinderen van Wijtske Hiddes
Onder de goederen:
Sekere huijsinge en smitte staande in den dorpe Nijkerk, drie koeien waeronder een droogh, leggend gelt (alles in een houten laadt)  brieven en instrumenten terug tot 1686

Boek 61 – Bl. 50 - 27 junij 1705
Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Taeke Eijses in leven onder Oostmahorn onder den dorpe Aenjum woonagtigh tvv Gatse Lieuwes, curator over Taeke Jans een kint van Jan Lieuwes en een kintskint van Taeke Eijses van alle de goederen … aengegeven door Hylck Jans, weduwe van Taeke Eijses
Onder de goederen:
Een huijsinge en kamer op Eesumasijl, nogh een huijsinge en hovinge op Oostmahorn, 12 pm greijdtlandt, 4 koeien, 5 pm bezaaide landen, heel veel leggend geld in diverse specien, bijlbrieven, reversalen, coopbrieven

Boek 61 – Bl 59 - 3 april 1706
Idem (Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Taeke Eijses in leven onder Oostmahorn onder den dorpe Aenjum woonagtigh), maar nu voor Antie Takes oldt in haer 18e jaer sijnde een kindt van Taeke Eijses by wylen Hijlk Jans in egte verwekt tvv Meinse Jans en Pijter Jansen, volle omen van Antie
Bij boelgoedt verkochte mobile goederen 384 gg, verkocht huis Oostmahorn 104 gg, totale waarde 1635 gg, totale kosten 656,
Scheiding op 3 april 1706 en 5 juli 1707

Boek 61 – Bl. 64 - 13 juli 1705
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Lieutske Gerx Tadama in leven onder de clockslagh van den dorpe Morra tvv Wallingh Ales voor hem selffs en voor zijn absente broer Gerk Ales, voorkinderen van Lieutske Gerx Tadama bij Ale Wallings in egte geprocreëert, mitsgaders Engel van Minnen curator over Heijn Jans (int 18 jaer) sijnde een naa soon van Lieutske Gerx voorsz bij haer twede man Jan Heijns in egte verwekt van alle de … in possessie bij Sijbren Theunis beneffens sijn eigen
Onder de goederen:
De affcoop bestaende in huijsinge, schuijre, hovine, bomen en plantagie en de bruijckma van 73 pm, 12 pm landt gelegen bij de Coij onder den dorpe Aenjum, 10 melke koeijen, 4 merrien, 45 pm bezaaide landen, obligatiën, reversael, huijrcontracten, testament,
Corte staet met getauxeerde goederen, totaal 9005 aan waarde, schadelijke staet 9326
Scheiding 16 juli 1706

Boek 61 – Bl. 81 - 12 dec. 1705
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuijse van Antie Tieerds laest weduwe van Johannes Jurriens in leven woonagtigh op Teert onder den dorpe Aenjum tvv Pijter Sijbes, als geauth. curator over Rixt Alberts een kindt van Rixt Haijes bij Albert Feijkes in egte getogen, sijnde een kindtskindt van Antie Tieerdts, alles op aengeven van Tierdt Haijes en Trijntie Johannes van alle de …. ten vrsz sterfhuijse bevonden
Onder de goederen:
8 koeien, 3 merrien, 16 pm bezaaide landen, huijrcontracten, obligaties tot aan 1683

Boek 61 – Bl. 98 - 9 jan. 1706.
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Ympkjen Pijters in leven op Jaerla Zathe onder den dorpe Wetsens woonagtigh en dat van alle de goederen … ende tot nogh toe bij Anne (Ynse??) Sioerts benevens syn eigen pro indivisio gepossideerd, tvv Claas Sijdses, geauth. curator over Aeffke Jaspers (23 jaer), een dochter van Ympkjen Pijters en Jasper Clasen in egte verwekt
Onder de goederen:
De gereghtigheijt van een Zathe Landts Groot Jaerla genaemt, tot Wetsens, ongeveer groot 74 pm, recht van een jaer huijringe, 15 pm land, een huijske staende op een affbreuk tot Wetsens wordende by Eijlert Jurriens bewoondt en gebruikt, 6 koeien, 4 merrien, drie bijekorven, 22 pm bezaaide landen, afrekening dd 29 jan 1703. Verder geen brieven en instrumenten

Boek 61 – Bl. 112 - 8 feb 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Gepcke Popis, naegelatene weduwe van Dirk Pijters in leven Mr. timmerman te Aenjum, doch sigh wederom ad secunda vota ten twede huwelijk begeven hebbende met Folckert Dirx te Aenjum, en dat van alle de … tvv Sape Lieuwes als geauth. curator over Rinske Dirks (in 4 jaer) sijnde een dogter van wylen Dirk Pijters by Gepke Popes in egte verweckt, op aengeven van Gepke Popes.
Onder de goederen:
Sekere huijsinge en houtsteck, 24 pm waaronder De Calckfenne (6 pm), De Bijlen (4 pm), land bij ’t Bandthoenders Huijs, huijs tot Anjum, partij duiven, een koe, handscriften, obligaties, bijlbrieven, coopbrieven, inschulden uijt het houtboeck, vele bladzijden

Boek 61 – Bl. 254 - 18 mrt 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Hessel Clases en Grijttie Hessels in leven woonaghtigh op Pasumawal onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk t samen in een week overleden en gelijk ter aarde bestelt tvv Tijmen Jans, Gerrijt Wijtzes tot Aelsum en Nijkerk resp. woonaghtigh, mitsgaders Ids Hessels ontvanger van den dorpe Hantumhuijzen, als geauth. curatoren over de nagelatene onmondige kinderen (Welmoedt int 11 jaer,  Claes int 9 jaer, Hessel int 7 jaer, Gerryt int 4 jaer en Tietske Hessels oldt int 2 jaer) bij vrsz echtel. in leven in eghte getogen van alle de … ten sterfhuijse bevonden
Onder de goederen:
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinge schuijre hovinge bomen en plantagie cum annexis, met de profijtelijke bruijkma van 96 pm land begeregtigt met 12 jaren huijringe van t Petri 1706, nogh 3 pm bouwlandt onder Hantumhuijsen, nogh sekere huijsinge en hovinge tot Nijkerk in de buiren op het lijkpadt staende, 9 koeijen, 3 rieren, 4 hocklingen, 1 geld rier, 4 merrien, 2 ruijnen, kledinge tot wylen Hessel Clases en Grijtie Hessels lighaam behoort hebbende, granen soo gedorschen als ongedorschen: weijt, haver, wintergarst, rogge, hoij, stroo en dak, 28 ½ pm bezaaide landen, veel leggend geld, Fetse Harmens als kerkvoogt is schuldigh op handscrift in dato 1697 summa 200 ggls obligatie 1700, huijrcontract met Bijsitter Gerrit Botma en Jantie Nannes echtel. met Hessel Clases, destijds vrijgesel 11-2-1693, na huwelijk op 8-5-1700 vernieuwd,
Rekening 4 aug. 1708, tot bl. 268

Boek 61 – Bl. 275 - 30 maart 1706.
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Tijdtie Pijters wed. wl Claes Sijmens in leven woonaghtigh op Itskema zathe onder den dorpe Nijkerk, en dat van alle … bij Tijttie Pijters wed Claes Sijmens naegelaten en ten sterfhuijse bevonden tvv Lieuwe Clasen huijsman onder Nijkerk, Baukjen Clasen, hvv IJe Takes onder de clockslagh van Ternaerdt, Wijbren Clasen, huijsman onder Blia, voor drievierde parten erffgenamen van haer moeder en vader Tijttie Pijters en Claes Sijmens, mitsgaders Sierp Jans en Jan Joannes, beijde onder den dorpe Ternaerdt woonaghtigh, als curator en resp. tutoren ad actum divisionis over Jacob Sijmens int 19 jaer, Sijtske Sijmens int 17 jaer, Gertie Sijmens int 12 jaer, Ietske Sijmens in haer 10 jaer, en Eelk Sijmens, onder hun vijven kinderen en erffgenaemen van hun vader Sijmen Clasen, en alsoo uit dien hooffde voor ¼ part erffgenamen van hun bestevader en bestemoeder, alles opt aengeven van Sijke en Jacob Sijmens, kintskinderen van Caes Sijmens vorengedagt en … twe Jaren ten voorsz sterffhuijse gewoont,
Onder de goederen:
Sekere vierde part van Sathe en Landen met de huijsinghe daer op staende welke haer geheel is toekomende, groot 139 pm, Itskema genaemt, onder de Clockslagh van den Dorpe Nijkerk,
10 pm bouw omtrent de sathe, 10 p reijde meede aldaer, 3 à 4 pm greijde, de streng genaemt, 7 pm de lege Paesens onder Nes (gekocht 1691), 16 einsen onder Visburen, 20 koeijen, 2 gelde rieren, 3 hokl.,  2 ruijnen, 8 merrien, gereedschap enz. cledinghe tot het ligchaam van Claes Sijmens behoort hebbende, silverwerck, dooske met munten, veel granen op zolder, 51 pm bezaaide landen, vele “thoonder deses”, huijrcontract met Elisabeth Langhwart en Claes Sijmens, coopbrieven, reversalen, Scheiding 8-8-1707, 12 juni 1708, 2 mei 1710,

Boek 61 – Bl. 303 - 5 april 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Harmen Sijbes onder de clockslagh van den dorpe Nijkerk en dat van alle … ten vrsz sterfhuijsse bevonden tvv de Armevoogden van den Dorpe Nijkerk en dat van alle … soo actien als crediten alles op aengeven van Harmen Sijbes oldtste soon die daerinne wel en getrouwelijk te handelen willen enz.
Onder de goederen:
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinghe, hovinge, schuijre, bomen en plantagie gelegen onder den Dorpe Nijkerk waeraff voor maij 1706 (1708?) tauxatie sal geschieden
6 koeien, 2 merrien, 24 pm bezaaide landen, leggend geld, coopbrieff van de plaets dd 25-5-1694 tusschen Jouke Cornelis als kerkvoogd en Harmen Sijbes (niet afgemaakt??)

Boek 61 – Bl. 316 - 23 april 1706
Staet en opstel soo profijtelijk als schadelijk van de goederen en erffenisse bij wl Antie Scheltes in leven huijsvrouwe van Johannes Takes huijsman tot Bollinghwier onder Nijkerk, met er doodt naegelaten en bij den selven Johannes Takes tot nu toe pro indiviso gepossideert, op aengeven van Johannes Takes ter requisitie van Sioerdt  IJskes huijsman onder Hantummeruijtbuijren, als vader en wettige voorstander van syn drie kinderen bij Auckjen (Anschjen?) Arriens sijn overl huijsvrouw en als zodanig halve erfgenamen van Antie Scheltes en Johannes Takes als vader en wettige voorstander over sijn soon Take Johannes voor de andere helffte
Onder de goederen:
Verkoop onroerend goed 794, afkoop gekocht door Louwrens Takes (?) voor 2225, leggend geld 42 gg enz. totaal 3185 gg, schadelijke staat, landvrouw wed De Vries, aan de Smidt en Schoenmaker en Hendrik Hendriks van wat brandewijn, totaal 1984.

Boek 61 – Bl. 321 - 26 april 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Taeke Feijkes en dat van … bij denselven naegelaten en alsnogh bij Antie Willems, benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert, tvv Sijbe Siolles als curaor ad actum divisionis over Taeke Taekes  enigste en universele erffgenaem van sijn vader Taeke Feijkes bij vorengedaghte Antie Willems in eghte geprocreëert, Antie is aangeefster willens nogh wetens iets te verswijgen
Onder de goederen:
Sekere huijsinge ca te Pasens Taeke Feijkes voor’t eghte toebehorende,
leggend geld 177 cg, broer Folkert Feijkes (?), ook
Scheiding dd 26-4-1706

Boek 61 – Bl. 329 - 1 maij 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Bauckjen Douwes laest wed. wylen Rinse Tierx in leven woonagtigh tot Ee van alle … ten vrsz sterffhuijse bevonden tvv Douwe Pijters (tot Menaldum) als bestevader over Sioerdt Herckes (int 13 jaer) en uijt dien hoofde curator over deselve, mitsgaders de Armevoogden van den Dorpe Ee wegens Wijtske en Antie Rinses kinderen van meergemelde Bauckjen Douwes by Hercke Sioerdts en Rinse Tierx resp. in egte getogen
Onder de goederen:
Mobile goederen worden by boelgoed verkocht voor 148 cg, leggend geld 124 cg, twee thoonder deses à 500 cg, landtschapsobligatien 1682 en 1695 (onder Sijdts Tierx) doodtschulden 30 cg, Scheiding 3 mei 1706

Boek 61 – Bl. 334 - 18 maij 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wl Pijter Aukes en Lijsbeth Ubles in tijden echtel. woonaghtigh en versturven tot Ee en dat van alle … ten vrsz sterfhuijse bevonden tvv Sybren Minties tot Ee als geauthoriseerd curator over de naegelatene kinderen, Auke (int 10e jaer) Taetske Pijters (olt int 7 jaer) Grytie Pijters (in haer 3e jaer) en Dieuke Pijters (oldt 4 weeken) en erffgenamen van Pijter Aukes en Lijsbeth Ubles voren gedagt opt aengeven van de naeste vrunden in t sterfhuijse tegenwoordigh
Onder de goederen:
18 pm land, sekere huijsinge en hovinge ca staende en gelegen in vrsz dorpe, sampt de cuijpers winckel en desselfs gereedtschappen, mobilaria in boelgoed verkocht, schrieffboek waer uijt de inschulden te sien zijn soo volght, 1 koe

Boek 61 – Bl. 342 - 9 juni 1706
Corte Saet van de goederen en effecten bij Lieuwe Folkerts ongescheijden gepossideert soo nopens de goederen van sijn doghter Trijntie Lieuwes bij Rienschk Reijtses in egte verweckt en voornoemde Lieuwe Folkerts sigh wederom ad secunda vota ten twede huwelijk begeven hebbende met Haebeltie Jans
Onder de goederen:
Wegens inbreng Lieuwe Folkerts 3292, wegens erfenisse van Jetske Tiaerdts 29 cg, wegens sijn oom Hijlke Tieerds 190, totaal 4471 cg, wegens inbreng Rienschk Reijtses 1555, deel van Monta zathe enz in totaal 1706 cg
Vaste goederen, de huijsinge ca alwaer ´t grauw peert uijt hangt, 31 pm , landen onder Monta zathe, Monta hornleger, in´t langhland, obligaties, thoonder deses, bijlbrieven

Boek 61 – Bl. 353 - 4 augustus 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wylen Aeffke Minses wed. wylen Abe Sijmens in leven woonaghtigh en versturven tot Niawier van alle … ten gedagte sterfhuijse bevonden tvv Rinnert (Binnert?) Sijmens en Melle Minses als geauth. curatoren en resp tutoren (volle omen) over de naegelatene kinderen en erffgenamen (Simen Abes int 14e jaer, Ruerdtie, Janke int 6 jaer, ..aerentske(?) Abes int 3 jaer) van wylen Aeffke Minses by Abe Sijmens in egte verwekt op aengeven van de dienstboden in’t sterfhuijs tegenwoordigh
Onder de goederen:
Sekere affcoop bestaende in sekere huijsinge schuijre hovinge bomen en plantagie ca met de profytelijcke bruijckma van 64 pm, 14 huijrjaeren tot Niawier, 8 melkkoeien, 5 merrien, 42 pm bezaaide landen, leggend geld, huijrcontract met Margareta van Zijtzema

Boek 61 – Bl. 368 - 1 september 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wylen Heyn Botes in leven woonaghtigh en versturven onder t resort van den dorpe Engwierum, sulx van alle … by denselven naegelaten en tot noch toe bij Trijntie Jaspers als moeder en legitime tutrix over hare kinderen Jasper, Pijter, en Aeghtie Heyns, by wylen Heijn Botes vorengedagt in eghte gegenereert pro indivisio gepossideert tvv Mr Jan Goslinghs en Johannes Clasen tot Ee en Engwierum woonaghtgh als geauth. curatoren ad actum divisionis over Bote Heijns (oldt in syn 24e jaer, by Saeckjen) en Saeckjen Heijns (oldt in haer 18e jaer, by Sijtske), kinderen van wl Heijn Botes by wl Saeckjen Taekes en Sijtske Metskes in eghte geprocreert, alles opt aengeven van Trijntie Jaspers
Onder de goederen:
8 koeien, 7 rieren, 11 hoklingen, 1 bolle, 1 osse, 9 koekalven 1 bolle calff, 4 swarte merrien, 1 bruijn, 1 hinxte foole,1 overj. barg, 3 winterbargen, 12 droge schapen, 7 melke schapen, 15 lammen, 2 gansen, parthij einen, partij hennen, enige duijven, dardehaff korff bijen, 34 pm bezaaide landen, huijrcontract van de plaets 1692, inschulden wegens de voedpenningen der beesten, o.a. Goijtsen Cornelis te Nijkerk en Taeke Heijns (zoon?)
Scheiding 9-7-1707 tot bl 387

Boek 61 – Bl. 391 - 4 september 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Gatse Foekes/Fockes in leven woonaghtigh en versturven op de stiem gehorigh onder den dorpe Aenjum van alle de … by deselven naegelaten en tot nogh toe bij Hendrikje Eelses sijn wl huijsvrouwe benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert tvv Hittie Gatses, gesterckt met haer man Heijn Fransen, Rinske Gatses gesterkt met haer man Pijter Joannes, mitsgaders Sioerdt Johannes tot Metselwier, volle oom, als geauth. curator over Foeke Gatses(in’t 18e jaer) een kindt van wl Gatse Foekes by wl Wijtske Johannes in eghte gegenereert, sampt Reijtse Sapes, huijsman op Abwier, als geauth. curator ad actum divisionis over Trijntie (int 10e jaer), Ocke(int 8e jaer) en Wijtske(int 7e jaer) Gatses bij Rixt Ockes in eghte geprocreeert op aengeven van de praesente vrunden in’t sterfhuijst tegenwoordigh
Onder de goederen:
8 koeien, 4 rieren, 3 merrien, 1 ruijn, 5 schapen, 39 pm granen in de schuijr, huijrcontract met dr Langwart/Gertie Hoek, geld in buijdels, opbrengst boelgoed enz. 1746 cg, schadelijk 1181 cg
Scheiding dd 18-10-1707

Boek 61 – Bl. 408 - 2 oktober 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Jans laest wed. van Jan Brandts in leven woonaghtigh en versturven tot Aenjum, sulx van alle … ten gedagten huijsse bevonden tvv de gesamentlycke en naeste vrunden praesent ten vrsz sterfhuijsse
Onder de goederen:
Leggend geld en wat kleren en meubels

Boek 61 – Bl. 418 - 26 januarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Johannes Takes in leven huijsman woonaghtigh en versturven op Itskema Zathe onder den dorpe Nijkerk sulx van alle … ten gedagten sterfhuijsse bevonden tvv Bodis Harckes huijsman woonaghtigh onder den clockslagh van Ternaerdt, geauth. curator over Take Johannes, de soon van Johannes Takes vorengedagt, alles op t aengeven van Trijntie Dirx, de dienstmaeght praesent in t sterfhuijse vorengedagt
Onder de goederen:
Een huijsinge cum annexis tot Bollinghwier leggende bij Johannes Takes ? vercogt te sijn aen Jarigh Rinses voor de somma van 100 cg dit pro memorie, 13 pm buitendijks land te Ternaard, 2 koeien, 1 rier, een vos, 2/3 jarig ruijn, 1 schaap, parthij hennen, weinig inboedel, enkele obligatien, koopbrief huis, testament en scheiding van Petrus Petri Nauta, meer niet

Boek 61 – Bl. 425 - 7 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Jurrien Jillerts in leven huijsman woonaghtigh en versturven tot Metzlawier sulx van alle … ten gedagten sterfhuijse bevonden in bijwesen van de armevoogden van genoemden dorpe, edogh sijn vrouw Jaike van Wyckel, wed. wl de scrs Cornelis Bosman de jonge en de Heere Fredrik van Vegelin n.u. praegnantste en hypothecaire crediteuren van wl Jurrien Jillerts vorenged. alles op’t aengeven van Esge Tiepkes ouderlingh der gereformeerde gemeente Jesu Christi in Metzlawier ten sterfhuijse arbeijdende en vervolgens aldaer praesent
Onder de goederen:
8 koeien, 4 rieren, 3 merrien waeronder twee met volen zijn, 4 schapen, 1 ram, 7 eijnden, partij hennen en een haen (cledinge tot wl Jurrien Jillerts en tot wl Minck Everts lighaam behoort hebbende  = zijn overleden vrouw?) in’t cantoor bevonden, huurcontracten 1698, meer niet

Boek 61 – Bl. 438 - 9 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Gerk Romkis, in leven huijsman onder ’t resort van Aenjum, sulx van alle … ten gedagte huijse syn bevonden tvv Tiepke Jans bestevader en vervolgens legitime tutor over de kinderen van Gerk Romkes bij sijn wl vrouw Lijsbeth Tiepkes in eghte gegenereert alles op t aengeven van Tietske Nannes naegelatene wed. van Gerk Romkes die daeromme om t selve wel en getrouwelijk aen te geven willens en wetens ijts te verswijgen den behoorlijken ede daer toe staende in handen van gedagten commissiaris gepraesteert
Onder de goederen:
8 koeien, 3 rieren, 3 hoklingen, 4 merrien, enighe duijven, granen op de solder, 11 p coolsaedt, 18 pm granen, sijden spek, pekelvlees, veel schulden uitstaan

Boek 61 – Bl. 458 - 18 feb. 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Trijntie Annes wed. wl Thomas Annes, in leven huijsman en versturven op Ebwier onder den clockslagh van den dorpe Aenjum, dogh wederom ad secunda vota sigh ten twede eghte begeven hebbende met Minne Wijtses, tvv Tiepke Jans (olde oom) en Marten Sijbes onder Anjum, geauth. curatoren ad actum divisionis over de naegelatene kinderen en efgenamen van wl Trijntie Annes, met namen Idtske Thomas int 14e jaer, Anne Thomas int 12 jaer, Jacob Thomas int 8 jaer en Bauke Thomas int 4 jaer by wl Thomas Annes in eghte gegenereert, alles opt aangeven van Trijntie Annes
Onder de goederen:
7 pm greijde, de hoogfenne onder Aenjum, 4 pm op t hooghgreijn onder Aenjum, 3 pm op de Mursworven, 9 pm op de Riedtwal, de affcoop bestaende in sekere huijsinge, schuijre, hovinge, bomen en plantagie ca met de ontruijminge van 80 pm (waerde 2153 gg) 10 melke koeijen, 6 hoklingen, 4 merrien, 1 swart enter merrie, silverwerck, 34 pm bezaaide landen, huurcontract met Edsart van Burmania n.u. te reste van de pallagie en t slaen (dijkwerk) boven het slaen van 11 voet, de groote knegt en de kleijne knegt,
Scheiding  1 maart 1707, ook maart 1712

Boek 61 – Bl. 470 - 25 februarij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Dirk Dirx cum uxore tot Nijkerk van alle de … ten vsz sterfhuijse bevonden tvv de armevoogden van den dorpe Nijkerk alles op t aengeven van Sibbeltie Cornelis de huijsvrouw van Tiallingh Sijbes ten sterfhuijse tegenwoordigh en alhier toe specialijk versogt
Onder de goederen:
2 koeien, 2 schapen tot Pasens bij Bote Sipkes, 1 schaap tot Joannes ? twee idem in de buir fenne, verder alleen kleren en bedsgoed, meubelen, enz.

Boek 61 – Bl. 47? - 13 april 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Janke Andrijs laest wed. van wl Haantie Dirx in leven woonaghtigh tot Niawier, naelatende een soon met namen Olbert Harrijts woonagtigh tot Vlissingen in Zeelandt, tvv de dorprechter Hidde Ruirdts tot Niawier als geauth. curator ad actum bonorum over vrnde boedel
Aentekeninge van wat in de kast is bevonden:
wat kleren  “wijders de verdere replijcke goederen bij boelgoed op huijden 13 april 1707 vercogt

Boek 61 – Bl. 48? - 1 maij 1707
Jan Sickes tot Metselwier verclaert dat sijn tegenwoordighe huijsvrouw Tijtie Johannes bij mij ten huwelijk heeft ingebragt 800 cg en ¾ van 11 pm land te Nes

Boek 61 – Bl. 493 - 12 julij 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Dirk Jansen in leven wagenmaker tot Nijkerk en Aeltie Gosses in tijden echtel., sulx van alle … bij deselve naegelaten tvv de bestevader Jan Jansen tot Nijkerk en vervolgens legitime tutor over de kinderen met namen Gosse Dirx int 7 jaer, Jan Dirx int 4 jaer, en Evert Dirx int 3 jaer, alles opt aengeven van de vrunden int sterfhuijs praesent
Onder de goederen:
Sekere huijsinge en hovinge cum annexis bi Forma (?) van affcoop, de kerke Nijkerk de gronden toebehorende met de profijtelijke bruijkma van 11 ½ pm bezwaert met 4 floreen min een real, de gerechte helfte van 24 pm onder Nijkerk (Ferw.), de helfte van een bilplaets 32 morgens onder Vrouwen (parochie?), nogh een vierde part van een bilplaets in ’t geheel 36 morgens, 3 koeien, 3 schapen, 1 lam, 1 overj. barg, enighe duijven, negen korven bijen, de geregte helfte van deselve enige bije gereedtschappen, 1100 cg credit van Jan Clasen, 100 cg van Andrijs Jansen, 250 van Mevis Freerx, soon van Claaske Jans, 250 gg van Einte Mients, de helft van 1800 cg van Jan Clasen en Trijntie Gosses, De kerkvoogden van den dorpe Westernijkerk zijn 120 cg schuldigh, 500 cg van Eelse Meijnerts uit 1693, huijrcontract van 1701 tussen de kerkvoogden van Nijkerk en Jan Jansen, 200 cg van Mettie Dirx, wed van Lieuwe Jansen tot Nijkerk, coopbrieff in dato dd 2 junij 1701 tusschen Jan Jansen en wl Dirk Jansen opgeregt beroerende de huijsinge, schuijre, hovinge, sampt wagenmakerie met 11 ½  pm nog 500 te betalen, 200 van Schelte Freerx van Wierum, een schrijffboek, beroerende de uijt- en inschulden soo nopens de wagenmakerie als andersins

Boek 61 – Bl. 501(?) - 31 augustus 1707
Inventarisatie en respectieve beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Sioerdt Sioerdts op Sjoorda tot Nijkerck van desselfs effecten meterdoot naegelaten
Levendige have:
2 koeien, 1 rier, 1 hocklingh, 2 kalvers, 2 merrien, 2 lammen, 1 bigge, 4 hennen met een haen, eenighe brieven van gheen waerde, leggende gelt (dat is alles)

Boek 61 – Bl. 503 - 13 september 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Marten Hilbrandts en dat van alle … ende tot nogh toe bij Hincke Andries desselfs weduwe benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert, dogh nu sich ad secunda vota met Tierck Alles hebbende begeven tvv Hilbrandt Wijtses en Folckert Tietes(?) als curatoren over de kinderen en erven (Hilbrandt Martens int tiende en Riemck Martens,oldt int sevende) van vrsz Marten Hilbrandts alles opt aengeven van Hincke Andries
Onder de goederen:
Huis te Pasens, 5 pm te Nes, 1 koe, coopbrieff van het huis en van de 5 pm , de winckel en al het ghene dat daer aenbehoort is getauxeert op 64 gg (aantal debiteuren genoemd)
Scheiding 12-10-1707

Boek 61 – Bl. 508 - 7 oktober 1707
(Alleen aanhef, niet afgemaakt)
Op huijden desen 7en 8ber 1707 compareerden voor ons Bijsitter Jan Doekles als comm. en Dr. Pierius Lijklama à Nijeholt secrs der Grietenie Oostdongerdeel, Jakle Sijbrens oldt in sijn 15 jaer voor hem selfs en wegens sijn broeder Reijner Sijbrens in sijn 10 jaer, sampt Sijbren Sijbrens in sijn 7. jaer geadsisteerd met de fiscaal rat. off. deser deele reqrt  en Sijbe Thijssen huijsman onder den dorpe Nes, aenbehoude ome van de reqrt (meer niet)

Boek 61 – Bl. 512 - 8 october 1707
Op huijden den 8en octob. 1707 compareerden … Welmoedt Tijmens old 14 jaer, voor haer en wegens haer suster Antie Tijmens int 11 jaer en Baukjen Tijmens in haer 6 jaer kinderen van Ydtie Hessels bij wl Tijmen Jansen in eghte geprocreert, Hendrik Hansen, mr  groffsmid onder Aelsum,
Idem compareerden Claes Jacobs burger en mr. wagenmaker binnen Dockum man en voogdt over Sioerdtie Tijmens sijn huijsvrouw, sampt Hendrik Hansen Mr. Smidt onder Aelsum als geauth. curatoren ad actum divisionis over Welmoedt, Antie en Baukjen Tijmens . Ydtie Hessels haer wederom ad secunda vota begeven hebbende met Auke Fransen, tvv Ids Hessels ontvanger van Hantumhuijsen, volgt scheiding
8 pm, 5 pm, 7 pm, Zathe onder Aelsum met 66 pm van Edzart van Burmania, zathe onder Hantumhuijsen, inboedel enz enz. totale waarde 5830 c, schadelike staet 2795 cg, volgt de verdeling onder de vier kinderen

Boek 61 – Bl. 531 - 26 october 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Lolke Edes in leven woonaghtigh en versturven in de schans onder Aenjum, van alle de … ten gedagten sterfhuijse bevonden tvv Beern Edes en Hidde Edes, geauth. cuatoren over Ede Lolkes int 19 jaer en Claes Lolkes int 15 jaer, kinderen van Lolke Edes by Ytske Hendrix in egte gegenereert tvv de verdere naeste vrunden ten sterfhuijse tegenwoordigh
Onder de goederen:
In een leeren buijdel “leggende gelderen”
Scheiding

Boek 61 – Bl. 538 - 21 december 1707
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van Lourens Jakles in leven huijsman tot Bollingwier onder Nijkerk en dat van alle de … bij den selven met er doodt syn naegelaten tvv Sijbe Thijssen huijsman tot Wie onder Nes als geauth. curator over de naegelatene kinderen van Sijbren Jakles in die qlt mede erffgenaem ab intestator van geseijde Lourens Jakles
Onder de goederen:
Eerstel. sekere huijsinge, hovinge, bomen en plantagie cum annexis tot Bollinghwier onder Nijkerk met de profijtelicke bruijkma van ontrent 88 pm, 9 koeijen, 4 hocklingen, 6 merrien, winterbargh, 3 schapen, parthij eijnden, enige hennen, enighe duijven, granen soo gedorschen als ongedorschen, 70 lopen haver op de solder, weijt, coorn, rogge, 9 pm somercoorn in de schuir nogh 3 ½ , 15 pm haver, 6 pm weijt, 4 pm rogge en 3 pm bonen, 5 pm engels coorn, 23 pm bezaaide landen, brieven en instrumenten niet gevonden en ook geen gelt
Scheiding op 4 april 1711 (uitvoerig) ook brieven in bezit bij Aeltie Louwrens, weduwe van Jakle Bockes (waaronder Pijter Dirx die een huis koopt op Bollingwier voor 1700 gg)

Boek 61 – Bl.? - 5 maart 1708
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wl Barthel Jans in leven huijsman op Midhuisen onder Ee woonaghtigh, van alle de … en tot nogh toe bij Antie Folkerts benevens haer eijgen pro indiviso gepossideert welke Antie Folkerts sigh ten tweden eghte begeven hebbende met enen Dirk Sijbrens insgelijks huisman onder Ee, tvv Mr. Jan Goslinghs geauth. curator ad actum divisionis over de naegelatene kinderen (Tieerd Barthels int 6 jaer en Doecke Barthels int 4 jaer) van wl Barthel Jans bij Antie Folkerts in egte gegenereert
Onder de goederen:
Zathe met 66 pm, nogh een huijsinge op Midhuisen op de gronden van Mevrou Humalda, 9 koeien, 4 rieren, 3 hocklingen, 1 ruijjn, 1 merrie met swart merrie fool en nog 4 merrien, 1 bruijn enter merrie, 1 bargh,3 schapen, 1 ram, enighe hennen, graene gedorschen soo ongedorschen, 43 pm bezaaide landen
Scheiding 22-7-1709

 
Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 62: 1708-1720
(43 akten)

Dit boek begint met een index op plaatsnamen

Boek 62 – Bl. 1 - 2 April 1708.
Beschrijving en inventaris ten sterfhuize van Frans Reijners te Ee, zijn vrouw Grietie Jacobs, benevens haer eijgen projudicio gepossideert, trouwt opnieuw met Sijmen Rinses (Pytter Rinses??). Tvv Jelmer Reijners, geauth. curator actum divisionis over de kinderen van w. Frans Reijners by Grietie Jacobs in egte verwekt (volle oom) Wegens Tedtie Franses int 10e jaer en Reijner Franses in 2 jaer
Onder de goederen:
Boerderij onder Ee met 72 pm, gedeelten van 16 pm onder Ee en Tipma, 10 koeien, 2 bije korven, 6 merries met twee suijgvolens, Veel granen en erwten, kazen, 185 gg aan leggend geld, koopbrieven
Totaal aan 4014-24-: waarnaast nog ingebrachte goederen en geld.
Scheiding in mei 1708 vastgesteld, ook in 1709 en 1712 nog akten

Boek 62 – Bl. 18 - 9 mei 1708.
Beschrijvinge en inventaris ten sterfhuize van Sipke Paulus, huisman onder Ee. Alle goederen en instrumenten tot nogh toe bij Antie Meijners ongescheijden gepossideert. Gaat weer trouwen met Hessel Franses. Tvv Jan Wopkes en Mr. Jan Goslinghs, geauth. curatoren over de nagelaten kinderen van wl Sipke Paulus, te weten … jen(?) Sipkes int 10 jaer en Paulus Sipkes in 6 jaer
Onder de goederen:
8 koeien, 3 merries, 3 schapen met lammeren, Gedeelten van 21 pm bezaaide landen, 800 gg schulden, Bl. 27: drie korven bijen

Boek 62 – Bl. 30 - 11 mei 1708.
Inventaris en beschrijvinge ten sterfhuise van wl Pyter Eises, in leven schipper te Anjum, tvv Jenne Johannes mr. Smid te Oudkerk, bestevader en vervolgens legitime tutor over Trijntie Pytters van wl Pytter Eises bij wl Antie Jennes in egte gegenereert, mitsgaders Rinske Jans Roorda laest wed van wl Pytter Eises als moeder en wettige voorstanderse van hare kinderen bij wl Pyter Eises in egte verwekt (namen kinderen niet genoemd)
Onder de goederen:
O.a. een coopmans winckel bestaende in enige dosen, traven(?), schalien, vatties en verdere coopmans winckelwaren, sekere schuijtebrief 700 cg, een acte van Barghtogte door verscheidene personen gepasseert, nog een paar inschulden

Boek 62 – Bl. 39 - 3 juli 1708.
Inventaris en beschrijvinge van enige mobile goederen in de kast bevonden en bij Geeske Gijsberts wed. wl Frans Pelgrims aan t huijs van wl de Heere Cornelis Bosman in leven scrs en ontv generael van OD naegelaten en aldaer gesturven tvv de Hoogh edel welgeboren Heere Hendricus van Wyckel Grietman over Gaasterland, curator over Tietske Fransen een naegelatene onmondige dochter van ged. Geeske Gijsberts bij wl gen. Frans Pelgrims in egte gegenereert
Onder de goederen:
Een Bijbel met silver beslagh, een silveren riem getekent met de naem van Eelke Clases,
Kleren, geldstukken, brieven en instrumenten, obligaties, waarin de provincie, Van Wyckel en Burmania veelvuldig voorkomen

Boek 62 – Bl. 45 - 19 sept. 1708.
Beschrievinge en inventaris van ’t sterfhuijs van Eelse Jacobs Siccama, in leven woonagtig en versturven tot Ee. Nagelaten aan Angenis Gerrijts benevens haer eijgen ongescheijden gepossideert tvv Mr. Jan Goslinghs tot Ee, bestevader en vervolgens legitime tutor over Trijnie old 10 jaer, Grijtie int 7 jaer en Eltien Eelses int 5 jaer, kinderen van wl Eelse Siccama bij wl Dirtjen Jans in leven egtel. getogen
Onder de goederen:
Een koe

Boek 62 – Bl. 51 - 28 nov. 1708.
Beschrievinghe en inventarisatie ten huize van Gatse Lieuwes, mr timmerman en houtcoper op Esumazijl onder Anjum, ende Tjeerdtie Wijtses echtel. En Gatse als vader van zijn drie voorkinderen by syn wl eerste huijsfrou Sytske ? (onleesbaar)  tvv Pr Arent van Eningh (?) gelastigde van Petrus Berghsma, schrijver van een compagnie infanterie en Thijs Thomas, mr. Backer en molenaar tot Anjum gecommitteerden van de hypothequaire crediteuren van de geabandoneerde boedel van echt.
Onder de goederen:
8 corven bijen sampt bijhuijs en enige losse bije corven
Huijs en achterhuijs staende op de voet van de zeedijk op Ezumazijl
Houtsteck mede op Ezumazijl staende naest de herberg
Profijtelcke inschulden, inhoud houtstek beschreven, vele pagina’s met debiteuren van geleverd hout en arbeid te Anjum, Teerd, Engwierum, Ezumazijl, de polder, zeedijken, Holdinga enz.
De Nijkerckster gemene dijxgenoten sijn schuldigh ter saecke ontvangen balcken, rongen en arbeijtslonen den somme van achtien cargls en vijf centen
Ids Jans tot Sioorda en Johannes Cuijper tot Nes  CS resten van saecke houtwaren en arbeijdslonen Verdient aen’t postwerck, langh 21 voedt daer aen verdient gelegen dese 21 voedt boven de Zijl den somma van 26 cg en 5 strs

Boek 62 – Bl. 77? - 25 mrt 1709
Inventarisatie en beschrijvinge t sterfhuijse van Thijs Hoijtes tot Lioessens, van alle nagelatene goederen welke tot nog toe bij Baukjen Sijtses die weer trouwt met Liumme Goijtsens, tvv Lourens Sijdses coopman tot Lioessens, geauth. Curator over de vier kinderen van Thijs Hoijtes bij ged. Baukjen Sijtses in egte gegenereerdt, Maijke 16 jaer, Martien 14 jaer, Hoijte in syn 10 jaer en Geeske Thijssens oldt in haer 5 jaer
Onder de goederen:
13 koeien, 3 merries waerondereen met een fool, een parthij duiven
Alles getauxeerd op 1841 cg

Boek 62 – Bl. 90? - 10 april 1709
Inventarisatie en beschrievinge ten sterfhuijse van wl Geert Tiebbes, huijsman tot Morra van alle goederen en papieren tot nu toe bij Pietie Hilles in bezit die weer gaat trouwen met Edse Reijners, tvv Roeloff Tiebbes en Sije Jans tot Lioessens en Morra wonende geauth. Curatoren over de kinderen van wl Geert Tebbes, gen Nanne, Hille en Claes Geerts bij ged. Pietie Hilles
Onder de goederen:
3 pm samen en half huis te Morra en 1/8 van een zathe tot Ee van Pietie Hilles zelf, bewoond door Hessel Frans, 10 koeien, 2 swarte ruijnen, 2 merries en een geel driej. Peerdt, 28 pm te velde staende graenen, totaal 1587 cg profijtelyck en 1908 debet

Boek 62 – Bl. 109 - 10 juny 1709.
Mr. Hidde Ruird tot Niawier, geauth. curator over Pijter Douwes vrijgesel woenachtigh tot Dockum, nu major annis sijnde doet verslag en verantwoording van zijn rekening

Boek 62 – Bl. 110 - 28 feb.1710
Inventarisatie en beschrijvinghe ten sterfhuijse van Aukjen Sjoukes, wed. van wl Dirk Doekles doch wederom in leven hertrout wesende met Gercke Gerrijts mr schoenmaecker tot Nijkerck, tvv Doekle Dirck Mr schoenmaecker tot Holwert bestevader also legitime tutor en geauth. Curator over de twee voorkinderen met namen Weitke en Sjoerdt Dirx
Onder de goederen:
Seeckere acte van scheijdene uit 1704 tussen Doekle Dirx en Riemkjen Dirx van de goederen van Dirk Doekles. Vele papieren, sprake van dorpsrechter Harmen Harmens
Scheiding, in maart 1710 is weer een scheiding, nu vanwege Gercke Gerrijts en de twee voorkinderen

Boek 62 – Bl. 114 - 17 maij 1710
Inventarisatie en beschrievinge ten huijse van wl Lieuwe Thomas huijsman tot Ee van alle de goederen actien en crediten en brieven en instrumenten ten gedagte sterffhuijse bevonden tvv Jan Jansen huijsman tot Oostrum en Pijter Eelkes huijsman tot Juswier curatoren ad acum divisionis over  de vier weeskinderen van wl Lieuwe Thomas by saliger Antie Pybes synde desselfs laeste huijsvrouwe op aengeve van de voorsoon Thomas Lieuwes by voormelde Lieuwe Thomas en desselfs eerste huijsfrouwe Riemke Jacobs:  Baukjen Lieuwes 16 jaer, Rinse int 14 jaer, Bronger int 11 jaer en Cornelis Lieuwes int 7 jaer
Onder de goederen:
Een huijsinge ca tot Ee op de grote loon, 18 pm land en nog 25 pm, 18 koeien, 4 merries, 15 (koop)brieven, rekenboeken, aan leggend geld 3061 cg
Scheiding  1 oct 1715, later nog eens.
Vervolg op bl 390

Boek 62 – Bl. 135 - 29 maij 1710.
Inventarisatie en beschrievinge ten sterffhuijse van wl Douwe Douwes in leven huijsman tot Metslawier versturven, sulx van….en tot nogh toe bij Sipckjen Aernts desselfs huijsvrouwe pro indiviso gepossideert, tvv Michiel Michiels ontvanger van Nijkerk en Rodmer Alberts geauth. Curatoren over de vier achtergelatene kinderen van wl Douwe Douwes bij wl Jantie Alberts echtel. Gegenereert: Minne Douwes int 18 jaer, Trijntie Douwes int 15 jaer, Albert Douwes int 11 jaer, Douwe Douwes int 9 jaer.
Onder de goederen:
De affcoop van seeckere huijsinghe schuijre hovinge 100 p van Julius Unia, 51 pm en nog een huis te Metslawier, 18 melkkij,  4 merries, enighe duijven (Oldhuijstra Sate)
Leggend geld 363 cg, 10 bladzijden obligaties en koopbrieven e.d. voorkinderen genoemd
Vervolg op bl. 196

Boek 62 – Bl. 157 - 4 julij 1711.
Inventarisatie en beschrievinge ten sterfhuijsse van Pijtie Hilles nu te echte gehadt hebbende enen Edse Reijners, doch voormaels getrout wesende aen enen Geert Tiebbes, tot Morra versturven tvv Sije Jans te Morra geauth. Curator over Hille Geerts int 16 jaer en Claes Geerts int 14 jaer naegelatene kinderen en erven van wl Pijtie Hilles bij wl Geert Tiebbes voorsz. Echtel. Getogen
Onder de goederen:
1/8 van een zate tot Ee, huijs en 5 ½ pm te Morra, 8 koeien, 4 merries, een partij einden
Testament uit 1702 van Eelcke Douwes, huurcontracten, koopbrieven, reversalen,

Boek 62 – Bl. 176 - 5 augustus 1711
Inventarisatie en beschrievinge ten sterfhuijse van wl Jan Swetses en Trijntie Andrijs in tijden echtel. onder het behoor van Juswier, tvv Uble Swetses huijsman tot Morra, geauth. Curator over Folckert int 16 jaer, Swetse int 13 jaer en Trijntie Jans int 10 jaer, kinderen en erfgenamen van wl Jan Swetses cu. Op aengeven van de naeste vrunden ten sterffhuijse tegenwoordigh,
Onder de goederen:
8 pm land tot Jouswier en een half huis te Ee, 10 koeien, 5 merries, enige duijven
Koopbrieven en obligaties, huurcontracten

Boek 62 – Bl. 198 - 2 april 1712
Sijbe Fransen huijsman tot Metslawier mij ab secunda vota begeven hebbende met enen Stijntie Wopckes sonder alvorens aan Aefke Sijbes mjn voordochter bij Afke Minnes mijn wl huijsfrou uijtwiesine edaen te hebben,
Scheiding volgt

Boek 62 – Bl. 199 - 27 april 1712
Inventarisatie en beschrievinge ten huijse van Hendrick Pijters tot Aenjum, soo men seght onlangs op sijn reijs nae Hamburgh ter zee verongeluck, sulx tvv Taeke Uylckes en Folckert Dirx, geauth. Curatoren over de vier naegelatene kinderen van voors Hendrik Pijters en Antie Popes in tijden echtel., van alle goederen welcke versegelt zijn. Eelckjen Hendricks int 16 jaer, Sibbeltie Hendrix in haer ?  jaer, Sybrigh in haer 8 jaer en Barber Hendriks in haer 6 jaer
Onder de goederen:
Huijsinghe in de gebuirte van Aenjum, koopbrieven en obligaties berusten onder de curator Folckert Dirx

Boek 62 – Bl. 215 - 19 maij 1713
Inventarisatie en beschrievingen ten sterffhuijse van Waeltie Hiddes tot Aenjum versturven, tvv Hidde Edes, bestevader mitsgaders van Reijtse Sapes bantman en Claes Sijmens naebestaende vrunden en curatoren  ad actum divisionis over nevenstaende pupillen sampt Trijntie Pijters moeder en voorstander over haer drie kinderen by voorz. Waeltie Hiddes echtel. Gegenereert en dat van alle de goederen enz op aengeven van de weduwe Trijntie Pijters. Saecke Waelties oldt int 19 jaer, soon by IJtie Saeckes verwekt, Tettie int 16 jaer, Antie int 12 jaer kinderen van wl gedachte Waeltie by wl Dieuck Sijmens voortgebracht
Onder de goederen:
Huis in de buiren te Aenjum, sekere sprietschuijte tot Esumazijl met  hout bevracht

Boek 62 – Bl. 229 - 20 maij 1713.
Inventarisatie en beschrievinge ten sterffhuijse van wl Thomas Lieuwes tot Ee overleden van alle goederen … en by desselfs weduwe Trijntie Pijters tot dese tijd toe beseten, dat op het aengeven van gedachte Trijntie .
Onder de goederen:
Huis te Ee, 27 pm,  gedeelte van een huis te Ee, 2 paarden met folen

Boek 62 – Bl. 240 – Geen datum
Staat en resp. liquidatie, scheidinge en deilinge gemaaekt tusschen Rienk Tijmens als man en vooght over Stijntie Sippes tot Lioessens, Jacob Jans ontfanger van Pasens als curator ad actum divisionis over Wytske Sippes en Claes Sippes ex testamento erfgenamen van wyl. Haer vader en schoonvader Sippe Clases in leven ontfanger van Pasens voor ¾ parten ter eenre en Trijntie Eelkes wed. wyl. Sippe Clases voor haer selfs en ex testamento voor ¼ part. Goederen getauxeert op 28 junij 1712
Onder de goederen:
Huijsinge schuijre hovinge, bomen en plantagie waard 1834, meer dan 35 pm land binnen en buitendijks, land tusschen de nieuwe en de oude dijk, de garige vijf, in de miedfenne, de ooster en de wester arme dijken, levendige have 822 cg
Totaal profijtelijk 716 cg, schadelijke staat 5176 cg

Boek 62 – Bl. 251 - 19 april 1714
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van wyl. Wijger Bruijns en dat van alle goederen actien en renten, bij vz Wijger Bruijns nagelaten en tot nog toe bij Dirkjen Wopkes, die haer nu wederom ad secundo vota heeft begeven met Ebe Jans, tvv Jan Goslinghs curator ad actum divisionis over de kinderen van wyl Wijger Bruijns genaamd Pyter Wijgers olt in syn 16de, Wopke Wijgers in sijn 13de, Pyttie Wijgers in haer 9de en Bruijn Wijgers in sijn 6te jaer
Onder de goederen:
Seeckere huijsinghe en schuijre op de zate lands groote na naem en faem 80 pm, komende van de Raetsheer Livius van Haersma cu, Dirk Wopkes heeft het recht van 10 jaer geobtineert
10 koeijen, 2 rieren, 4 hocklingen 5 kalvers, 4 peerden, een fole, twee korven beijen, 2 lege beijen korven en twee opsetters
Jochem Geerts schoenmaker tot Ee, competeert een somma van 3 gg en 14 strs nopens geleverde 2 paer schoenen, dus 3 – 14 - :

Boek 62 – Bl. 269 - 27 april 1714
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Eit Jans tot Metslawier en wel van alle goederen  tot nog toe bij Attie Andries die haer nu wederom ad secundo vota heeft begeven met Gerrit Martens, tvv Sjoerd Johannes als curator ad actum divisionis over de kinderen van wl Eit Jans, genaamd Trijntie Eijtes old in haer 16de jaer, Antie Eytes in haer 10de jaer, Grietie Eytes in haer 6de  en Andrijs Eytes in sijn ..de jaer
Onder de goederen:
Seeckere afcoop ca bestaende in Huijsinghe, schuijre, hovinge, bomen en wijdere meijers gereghtigheden staende en gelegen op een zate tot Metslawier  eigenaar Julius Jelto van Unia nl, groot 100 pm, 10 huijrjaeren, waarvan 3 verstreken, waarde 3000 cg, 8 koeijen, 3 rieren,  paarden, 4822 aan schulden

Boek 62 – Bl. 288 - 28 junij 1714.
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van Wopkien Buwes in leve huisvrouwe van Reijnder Pijters tot Niawier van alle de goederen … bij Reinder Pijters pro indivisio benevens sijn eijgen wordende gepossideert, tvv Jan Doekle old bysitter en Freerk Jans huijsman tot Bornwerhuijsen als curatoren ad actum divisionis over de kinderen Aukien (?) Clases old in haer 24ste(?) jaar en Pijter Reijnders oldt in sijn 19 jaar beijde kindren en erven van wl haren moeder Wopkien Buwes
Onder de goederen:
Seeckere afcoop waarde 2340cg ca bestaende in Huijsinghe, schuijre, hovinge, bomen en wijdere meijers gereghtigheden met de bruijckma en ontruiminghe van 72 pm soo bouw als greijdlanden, sonder jaren, een huijs en schuijr door Wopkien en Reijnder aangecoght, 26 pm, 8 melkkoeien, 6 merrie peerden, kledinghe tot Claes Hendricks lichaem behoort hebbende,
De schrijver Petrus Bergsma is schuldigh uit 1701 een bedragh van 1030, totale waarde 7505.
Geert Buwes, schulden enz 13.832

Boek 62 – Bl. 314 - 9 jan. 1715.
Inventarisatie en beschrijvinghe ten sterfhuijse van Pijter Tiepkes, in leven op het overset onder de clockslagh van Metselwier, tvv Eesge Tjepkes geauth. Curator over de voorkinderen, sampt Ballingh Geerts als curator ad actum divisionis, over haer nakint (niet genoemd) bij meerged. Pijter Tiepkes echtel. Gegenereert en dat van alle … ten voorn. sterfhuijse bevonden, kinderen Claes Pijters, old in sijn 23 ste jaer, Jan Pijters old in syn 21 jaer, kinderen en erfgenamen van hun vader Pijter Tiepkes
Onder de goederen:
Een huis ca te Metslawier, in de buijren, bewoond door Rommert Gerbens, drie koeien

Boek 62 – Bl. 327 - 9 jan 1715.
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Bauke Lieuwes tot Anjum, en dat van alle … en tot nogh toe bij Grietie die haer nu wederom ad secundum vota heeft begeven met Pijter Jochums, benevenh aer eijgen pro indivisio, tvv Ye Jacobs als curator ad actum dvisionis over het kint van wl Bauke Lieuwes, genaamd Haije Baukes, old in syn 15de jaer
Onder de goederen:
Huijs tot Anjum in de buijren, een huijs te Eezumazijl, 7 schapen, heel veel debiteuren wegens geleverde winkelwaren, verfwaren, Rinse Geerts charger competeert voor impost, wijn en jenever genoemd o.a. uit Amsterdam, totaal 3768

Boek 62 – Bl. 341 - 20 feb. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Sippe Jans tot Oostrum, van alle goederen … en tot nogh toe bij Antie Gerbens die haer nu wederom as secundo vota heeft begeven met Haije Sijdses, kinderen Jan Sippes oldt int 13e jaer, Gerben Sippes 8e jaer, Seijke Sippes in haer 6de en Antie Sippes in haer 4de jaer kinderen en erfgenamen van hun wl vader, tv Cornelis Douwes huijsman tot Metselwier
Onder de goederen:
Seeckere stemdragende zate Landts, groot na naem en faem 66 pm, bij Minse Tiallinghs als meijer bewoont en gebruijckt, waarde 7000cg, 14 pm, nog een stemdragende zathe, 14 koeien, 4 merrien, 1 hengstefole, inschulden 946, uitschulden (Schelto van Heemstra als landheer, de vier dienstboden aan bodeloon 129 cg, totaal 10.427 waaronder 6600 ingebracht door Sippe Jans en door Antie Gerbens 2960.

Boek 62 – Bl. 357 - 7 okt. 1715
Op huijden den 7 okt. 1715 compareerden Nanne Bodes voor hem selfs en Dirk Pieters Timmerman tot Anjum als curator ad actum divisionis over Beern Bodes en Trijntje Bodes samen kinderen en erfgenamen van haer wijlen olders Bodes Beerns en Tietske Nannes ten tyden echtel tot Anjum overleden ter eenre en Sijbe Jans voorm. te echte gehadt hebbende Tietske Nannes voorn. ter andere omme met elkanderen te procederen tot liquidatie en resp. ontscheijdinghe van alle goederen, actien en crediten, replijke goederen 252 by boelgoed vercogt, profytelyck staet 335, schadelyke staet 99

Boek 62 – Bl. 361 - 6 nov. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijsse van Ds A. Bavius dienaer des goddelycken woords tot Aenjum en Rinske Brongers in tyden echtel. aldaer en dat van … tvv Dr Franciscus Bavius als gelastigde van syn vader, Nicolaas Bavius , bisitter van Ferwerderadeel voor 1/3 deel erfgenaam van syn broeder, Abrahamus Bavius, Frans Bavius, Frederik Bavius en Wypkien Bavius, gesterckt met haer man Willem Span mediate erfgen. van haer wylen vader Bavius Franciscus in leven predikant tot Bosum en immediate erfgenamen voor 1/3 parten van haer wylen oom Ds A. Bavius; Jan Johannes en Bartel Douwes als curatoren over Frans Johannes, Jacob Johannes, en Ebeltie Johannes drie buijten dese provintie mediate erfgen, van haer wylen moeder Hittie Bavius en alsoo mede voor een darde part ab intestato erfgen. van haer wylen oom ds A. Bavius mitsgaders Lieuwe Brongers bisitter Ferwerderadeel voor een gerechte darde part ab intestato erfgenaem van syn wylen suster Rinske Brongers, Breghtie Hoites gesterckt met haer man Monte Buwes universeel erfgenaem van Lysbet Brongers en als voor 1/3 part erfgen.  van haer wylen moei Rinske Brongers sampt Lieuwe Brongers voor sich self en als curator over Breghtie Piers en Johannes Piers mediate erfgen. van haer wylen moeder Attie Brongers en alsoo voor de resterende 1/3 part van haer wl moei Rinske Brongers van alle goederen … ter presentie van de gesamenlycke erfgenamen heeft Grietie Ballinghs als dienstmaeght alles aengegeven
Onder de goederen:
Veel silver en silverbeslagh, bijbels, testamenten, 42 manshemden, veel obligatien vanaf 1675

Boek 62 – Bl. 377 - 13 nov. 1715
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van wylen Beern Edes tot Aenghum overleden, tvv Sjoukien Beerns gesterckt met Sybe Symens voor 1/5 part erfgen. van wl Beern Edes, Aede Beerns  1/5, Reinuw Beerns gesterckt met Pouwlus Sippes voor 1/5 , Tryntie Symens als moeder en legitime tutrix over haer minderjarige kinderen met namen Tettie, Symen en Antie Thomas  by wylen Thomas Beerns in eghte verwekt voor 1/5 erfgenaem van haer wylen grootvader Beern Edes, mitsgaders Claes Rinnerts als curator over Antie in haer 18e en Doetie Clasen in haer 16e  kinderen en erfgen. van haer wylen vader Claes Beerns en alsoo voor 1/5 erfgen van haer wyl grootvader Beern Edes
Onder de goederen:
Seeckere huijsinge ca in de buijren tot Aenjum, 11 pm o.a. tusschen de olde en de nieuwe dijk onder Anjum, 5 koeijen, 8 paarden, eenige corven met beyen mandeligh met Marten Sybes, leggend geld, coopbrieven, reeckeninghe, huijrcontract van de plaets

Boek 62 – Bl. 401 - 20 maert 1716
Tierk Tieerds Mr Smit onder den Dorpe Aalsum my wederom ten tweeden huwelijk hebbende begeven met … acke (?) Everts (gedeeltelijk doorgehaald) sonder mijn voorkint Tryntie Tieerds by myn wylen eerste huijsvrouwe Dieuke Andries in eghte geprocreert uitwysinge gedaen te hebben van haer moeders goederen, overgesien met Rienk Andries tot Arum als gelastigde van syn moeder Antie Dirx de bestemoeder van gemelde Tryntie Tieerds

Boek 62 – Bl. 403 - 24 okt 1716
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Marten Sybes op Ebwier onder Aenjum van alle goederen … tvv Take Martens voor hem selfs, Doecke Martens idem, Trijntie Martens huijsvrouw van Jacob Bodes, Reitse Sapes curator ad actum divisionis over Jan Martens old 23 jaer, Claas Rinnerts idem over Johannes Martens, old 18 jaer, sampt Sape Lieuwes als idem over de drie minderjarige kinderen van Antie Martens met namen Trijntie, Lysbeth en Sybe Sioerts tesamen erfgen. van haer vader en bestevader Marten Sybes
Onder de goederen:
Stemdragende plaets 33 pm op Ebwier, 16 pm, 3 koeijen, 6 paarden, 5 korven met beijen, eenighe lege corven met opsetters, eenige krammen met een bey mes, veel obligaties, coopbrieven, met scheiding, uitschulden ontbreken, bedragen 2442

Boek 62 – Bl. 418 - 26 july 1717
Inventarisatie en beschrijvinghe gedaen ten sterfhuijse van Jan Goslinghs schooldienaer tot Ee van alle de goederen … tvv Goslingh Jans schooldienaer tot Anjum, Wiert Jans schooldienaer en ontfanger tot Goutum, Antie Jans huijsvrouw van Dirck Folckerts, Jan Wopkes huijsman tot Engwierum als curator ad actum divisionis over Dirtsen Jans, 14e jaer, Hylkien Jans, 14e jaer, Grietie Jans, 9e jaer en Geert Jans, 9e jaer en deselve Jan Wopkes als curator over de kintskinderen namentl. Tryntie, 19e jaer, Grietie, 17e jaer en Eltien Siccama, 15e jaer kinderen van Dirtsen Jans by Eelse Siccama sampt Pieter Pieters mr schoenmaker tot Ee als vader van en Grietie Pieters kinderen van … (?) Jans en kintskinderen van Jan Goslinghs ieder voor 1/9 part
Onder goederen:
Seeckere halve schuijre en camer annexis, een schaep te halve, kerkegelt van Juswier, reversalen, brieven, huijrcontracten, mensen die nog floreen, zijlschatting, specien en reeëlen moeten betalen uit Jouswier en Engwierum,
Afrekening uit 1719

Boek 62 – Bl. 440 - 18 aug. 1717
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van wl Jan Dirx tot Metslawier van alle goederen … tvv Jan Formers als geauthoriseerde curator over Mayke Jans (12 jaer), nagelaten kind en erfgenaam van haer vader Jan Dirx, en vervangende haer overleden suster Dieuke Jans, na haer vaders dood versturven, synde de goederen alsnog by Aeltie Jans, wed. van Jan Dirx die haer wederom ten tweeden huwelijk heeft begeven met Buwe Carstiens onder Collum
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in de huijsinghe, schuijre, hovinge, bomen en plantagie ca te Metslawier de landen de Heere Unia n.u.  6 koeien, 5 merries, 37 pm bezaaide landen, 364 leggend geld, obligaties

Boek 62 – Bl. 450 - 1 oct. 1717
Jan Formers huijsman tot Metzlawier my ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Ydtie Jacobs sonder alvorens aen myn voordogter Tryntie Jans, bij mijn wylen eerste huijsvrouw Ydtie Jans in echte verwekt uitwijsinge gedaen te hebben, daarom met schoonvader Jan Idses een
Scheiding van 1500 cg

Boek 62 – Bl. 458 - 20 april 1718.
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van Reiner Bartels huijsman aen de oude dijk onder Lioessens en aldaar overleeden, van alle de goederen … by desselfs weduwe Tryntie Eelkes tot dus ver gepossideert tvv Gerben Bartels tot Anjum, Ernst Bartels tot Pasens, Jacob Douwes als voorspraak van Johannes Bartels die absent is, Pieter Bartels schipper tot Pasens, mitsgaders Jan Pieters als geauth. curator over Eelke Eelkes (29 jaar??), nagelatene soon van Eelke Bartels onder hun sessen ab intestato erfgenamen van wylen Reinder Bartels
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in de huijsinge, schuijre, hovinge ca, de Heere Yminge in qual. groot 51 ½ pm en nog 44 pm losse landen, 8 melkkoeien, 6 merries, 1 ruin, eenige bye crammen met een mes Scheiding maart 1719, totaal bedrag 4398 cg, ook in 1722 nog eens

Boek 62 – Bl. 470 - 22 april 1718
Inventarisatie en beschrijvinge ten sterfhuijse van Johannes Tieerds tot Lioessens van alle de … tot nogh toe by desselfs nagelatene wed. Aafke Sipkes gepossideert tvv Jan Johannes en Hittie Joukes, wed. Tieerd Johannes als moeder van Jouke Tieerds, sampt Pieter Martens als  vader van Frouk Pieters by syn wylen huijsvrouw Tietske Johannes in echte geprocreert, ook Anke Johannes hvv Anne Annes onder Rauwerd, mitsgaders Cornelis Douwes tot Metselwier  aengehuwde Oom sich sterk makende voor Ydke Oeges en Pieter Oeges kinderen van Teetske (?) by Oege Eintes in echte getogen, alle erfgenamen van vader en grootvader Johannes Tieerds
Onder de goederen:
Eerstelyck seeckere afcoop bestaende in de huijsinge schuijre, hovinge, bomen en plantagie ca staende op de landen van bisitter Jouwersma groot na naem en faem 73 pm, 6 melkkoeien, 6 peerden huurcontract, acten van uithandelinge, coopbrief 1682 , in schulden Tiepke Tiepkes te Nikerk, Johannes Tieerds ingebracht 2500

Boek 62 - Ongenummerd, fiche 14, 3e rij - 4 juli 1718
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Jacob Sioerts onder Enghwierum overleeden van alle de … tvv Mintie Jelles als geauth curator over t minderjarige kint Antie Jacobs in haer 18 jaer een nagelaten kint en ab intestato erfgenaem van Jacob Sioerds
Onder de goederen:
5 koeien, een merrie met een vole, 4 schapen en een ram, weinig papieren

Boek 62 – Ongenummerd - 9 aug. 1718.
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Dirkjen Wopkes laest huijsvrouw van Obe Jans onder Ee van alle de …tvv Claes Wopkes huijsman tot Enghwierum, volle oom en geauth. curator over de vier minderjarige kinderen van Wyger Bruijns en Dirkjen Wopkes  met namen Pieter (18), Wopke (18), Pytke (?) (old in haer 14 jaer) en Bruijn Wygers (10?) wordende de goederen nog gepossideert door Obe Jans
Onder de goederen:
6 pm, 4 koeien, 3 peerden, 25 pm hoy in de schuijr, 25 pm bezaaide landen, huurcontract
Scheiding 24 juli 1722

Boek 62 - Ongenummerd fiche 14, 5e rij - 20 jan. 1719
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten huijse van Aaltie Jans wed. van Jan Dirx tot Metselwier, die sich na de dood van haer wylen man nu voor de tweede maal wederom na de dood van haer man Buwe Carstiens ten huwelijk heeft begeven met Sioerd Gosses en dat van alle … benevens Dieuke Jans, die na desselfs dood is versturen , tvv Jan Formers als geaut. curator over Maike Jans, nagelatene dochter en universele erfgenaem van haer vader Jan Dirx
Onder de goederen:
Seeckere afcoop huijsinge op de landen van de Heere Unia, met 77 pm, afcoop gewaardeerd op 3032 cg, 3 koeien, 5 merrien (totaal levendige have 576)
Scheiding  27 juni 1731
Verder op  fiche 15

Boek 62 - Ongenummerd fiche 15, 2e rij - 21 jan. 1719
Op huijden 21 jan. 1719 … Pieter Jansen als curator ad actum divisionis over Wytse Gerrits, Hessel Gerrits, Zacharias Gerrits en Marike Gerrits, kinderen en erfgenamen van Gerrit Wytses by Aeltie Hessels in echte geprocreert … op ende teegens Aeltie Jans wed. van wl Gerrit Wytses haer nu wederom ad secundo vota begeven hebbende met Harmannus Harmanni schooldienaer tot Nikerk … omme met elkanderen te procederen tot het maken van staet en resp. ontscheydinge.
Onder de goederen:
Goederen twv 1060 cg, veel debiteuren voor winkelwaren veel Nes, Nijkerk (o.a. Antoni Symens, Claes Eintes, Jan Douwes, Aart Ages, de armvoogden van Nikerk, Lubbert Olberens) en Niawier. Seeckere huijsinge cum annexis tot Nikerk, Wytse Gerrits met lasten en profijten toe getauxeert op 430 cg, totaal aan waarde 4923 cg

Boek 62 - Ongenummerd fiche 15, 3e rij - 17 feb. 1719.
Ten huijse van Jacob Sapes, huijsman te Anjum en aldaer overleeden sulx van alle … by de overledene nagelaten in possessie by desselfs nagelatene wed. Frouk Dirx die haer nu wederom ten huwelijk begeven heeft met Jan Piebes … tvv Rienk Tymens tot Lioessens als geauth. curator over Janke (14) en Japke (2) Sapes mitsgaders Sape Jacobs voor hem selfs, kinderen en resp erfgen. van haer wylen vader Jacob Sapes
Onder de goederen:
Seeckere afcoop bestaende in huijsinge en schuijre ca staende op de gronden van Pieter Heins en Michiel Freerx nu, 4 pm by de schans, 10 koeien, 6 merrien buijten 2 die in cummunie blijven, 25 pm bezaaide landen, (niet afgemaakt?)

Boek 62 – Ongenummerd fiche 15, 4e rij - 7 nov 1719.
Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huijse van wylen Jan Douwes onder den dorpe Nijkerk van alle de … door deselven metterdood nagelaten  tvv Pijter Martens huisman onder vsz dorpe als geauth. curator in deese over deselve van weegens de twee kinderen door den selven by Itie Cornelis in egte verwekt met namen Gertie, Douwe en Aafke Jans wordende gedagte goederen bij Imck Taekes (?) desselfs nagelatenen wed.
Onder de goederen:
2 sijcke kalvers, 4 peerden, een overjaerse baergh, een magere baerch, een schaep, tien lammen, acht einden, ses hinnen en een haen, 20 pm bezaaide landen,

Boek 62 - Ongenummerd fiche 15, 5e rij - 3 jan. 1719
Inventarisatie en beschrijvinghe gedaen ten sterfhuijse van Hylke Anskes huijsman onder Ee, ter instantie van alle de goederen … ende tot nog toe by Aeltie Saskers benevens haer eigen gepossideert, tvv Ankien Hylkes huijsvrouw van Pieter Dirx, Hylke Hylkes, Tryntie Andries, wed. van Claes Hylkes en als moeder en legitime tutrix over haer minderjarige kinderen by haer man in echte getogen, Antie Hylkes, huijsvrouw van Gerrit Geerts, Jeltie Hylkes, huijsvrouw van Jarigh Bartels, Piebe Sydses (ontvanger van Oostrum) curator ad actum divisionis over Anke Hylkes (21) en Janke Hylkes (18) tesamen kinderen kintskinderen van wylen Hylke Ankes
Onder de goederen:
Een zate groot 100 pm, 37 ½ pm los land, seeckere huijsinge tot Ee, 9 koeien, 6 merrien , 1459 cg leggend geld, coopbrieven
Scheiding 25 maij 1720

Boek 62 - Ongenummerd fiche 16, 2e rij - 3 aug. 1720
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Wiltie Sippes en Antie Willems in tyden echtelieden tot Ee, ter instantie van de fiscael rat. off. weegens Rienk, Sippe, Willem, Obe en Antie Wilties en dat van alle de … by wylen voors. eghte nagelaten in presentie van Hylke Hylkes, Gerrit Geerts en Jarigh Bartels, neeven van voors. kinderen, vermits deselve weigeren om haer tot curatoren te laten authoriseeren, waerover proces sal worden gesustineerd dies onvercort ieder sijn reght
Onder de goederen:
14 pm nieuwland, seeckere zate lands met de huijsinge ca daer op staende groot 72 pm welke huijsinge Wiltie Sippes cu hebben op tauxatie tot 1261 gg, 3 koeien, 4 peerden


Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 63: 1720 - 1740

(67 akten)

Boek 63 – Bl. 1 – 11 nov. 1720
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Cornelis Douwes en Mayke Bernardus Cinghma echtel. tot Ee tvv Jan Dirx herbergier tot Ee voor hemzelf en zijn zuster Tietske Dirx voor 2/6 erfgenamen voor haer overleden moeder Mayke Bernardus Cinghma en Sybren Minties en Mintie Jelles in qlt over Pieter 19, Pietie 15, Jetske ? en Trijntie Cornelis 10 jaar, kinderen van Cornelis Douwes en Mayke Cinghma voor het 4/6 deel
Onder de goederen:
10 pm land  en de huur van een zate van 86 ½ pm te Ee, 5 koeijen

Boek 63 – Bl. 25 – 19 jan. 1721
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Sickes en Titie Johannes echtel. tot Metselwier tvv Jan Doekles in qlt over Antie Jans 18 en Hendrik Jans (erven 2/6 van vaderskant en 2/5 van moederskant), Bodes Johannes, schipper in qlt over Jacob Adsers 21 zoon van Titie Johannes en Adser Jacobs voor 1/5 deel erfgenaam van Titie Johannes, Meine Lykles practesyn in qlt over Sicke Jans zoon van Jan Sickes en Wiltie Jelles en voor 1/6 erfgenaam van Jan Sickes, Eek Jans hvv Symen Pieters, Grietie Jans hvv Sybren Tymens, mitsgaders Jelle Jans te Rottevalle, sampt Johannes Foppes te Metselwier voor 1/5 part van zijn wylen moeder Titie Johannes (dus is Tietje Joheannes eerder getrouwd met een Foppe ?), Minke Adsers hvv Gerben Rommerts voor 1/5 deel erfgenaam van moeder Titie Johannes
Onder de goederen:
Recht in afkoop en 8 jaren huyr
5 koeien en 4 peerden

Boek 63 – Bl. 53 – 24 feb. 1720
Er is een kwestie tussen Lysbet Reitses 20, Goske Reitses 18, Reemke Reitses 14, mitsgaders Meine Lykles substituut van de fiscaal rationes officio wegens Sape Reitses 11, Jankien Reitses 7, respectievelycke erfgenamen van Reitse Sapes en Simkien Rinses te Abwier onder Anjum
Contra
Reiner Rinses vroedsman te Doccum, Gerrit Rinses tot Morra olde oomen van bovenstaenden en Pieter Jansen Hania aengehylckte oom van bovenstaenden
Onder de goederen:
Afkoop van een huis, schuur, hovinge en 79 pm, 9 huyrjaren te Ee, nog een halve sate te Ee van 51 pm, 8 koeien, 5 peerden en heel veel obligatien

Boek 63 – Bl. 75 – 1 april 1721
Inventarisatie gedaen ten huijse van Dirk Harkes op Tibma onder Ee en weduwe Sipkien Sioerds die zich ten tweede huwelijk heeft begeven met Sydse Johannes tvv Bodes Harkes tot Ternaard in qlt over Trijntie Dirx
Onder de goederen:
De afkoop van een boerderij van 106 pm à 2162-12-0 en het ¼ deel van 8 pm te Hantumhuizen en nog 12 pm onder Nijkerk (was van Sipkien Sjoerds en Tietse Harkes), 8 koeien en 9 merrien
Scheiding 30 juli 1721

Boek 63 – Bl. 97 – geen datum
Inventarisatie gedaen ten huijse van Dettie Eelkes weduwe Broer Lolles dogh nu wederom hertrout aen Jan Siolles onder Wetsens tvv Wiebe Wiebes in Westdongeradeel in qlt over Hylkien Broers, Tietie Broers, Aafke Broers en Sioukien Broers mitsgaders Lolle Broers erfgenaemen van Broer Lolkes
Onder de goederen:
De afkoop van 84 pm, nog eens 24 pm land, 6 koeien en 4 peerden, veel obligaties

Boek 63 – Bl. 125 – 24 mei 1721
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Jansen huisman tot Wetsens tvv Teuntie Jans ongehuwde dochter van Jan Jansen ageerende in eigen saecken, Sep...(?) Jans hvv Pieter Wilties, Tietske Jans hvv Pieter Eelses, Harmen Idses onder Aalsum in qlt over Lysbeth Jans, Jan Jansen 23, Ytske Jans 20 en Anne Jans 17, alle kinderen van Jan Jansen en Aaltie Douwes.
Onder de goederen:
De afkoop van een sate van 116 pm, schuire te Wetsens, 11 koeien en 9 peerden

Boek 63 – Bl. 147 – 14 juni 1721
Inventarisatie gedaen tvv Melle Minses en Wicke Thomas in qlt over Trijntie 21, Janke 13, Saepke 10, Aafke 6 en Pieter 5 Jansen, erfgenaemen van hun vader Jan Pieters voor 5/5 en 5/6 van hun moeder Antie Pieters, mitsgaders Pieter Feckes vaenian otatis van de voorsoon van Antie Pieters voor 1/6
Onder de goederen:
De afkoop van een sate van 42 of 92 pm

Boek 63 – Bl. 164 – 23 juni 1721
Scheiding door Dirk Siolles in qlt over Leentie Marcus, Siolles Marcus en Johannes Markes kinderen en erfgenamen van hun wijlen vader Marcus Johannes Rispens by Riemke Siolles welke laatste zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Roelof Douwes mr. timmerman te Metslawier.
Onder de goederen:
Huis te Metslawier twv 600 cg, totale waarde 1861 cg.
Pas als de kinderen 25 jaar zijn loopt deze scheiding af !!
Leentie trouwt Claas Faber (1734)
Siolle in 1735
Johannes in 1742

Boek 63 – Bl. 177 – 20 sept. 1721
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pieter Alma in leven chirurgijn te Ee tvv Dirk Sybrens huisman op Tibma in qlt over Wigerus Alma 17, enigst kind van Pieter Alma

Boek 63 – Bl. 189 – 7 okt. 1721
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tietske Dirx weduwe Sybren Teunis doch nu wederom hertrout aen Reinder Beerns tvv Tierk Jeppes in qlt over Teunis Sijbrens 10, Oege Sijbrens 7, Wytske Sybrens 4 kinderen en erfgenamen van hun vader Sybren Teunis en hun moeder Tietske Dirx.
Onder de goederen:
De afkoop van een boerderij te Anjum van 73 pm
Testament van Sybren Teunis en Lieuwke Gerx dd 25 april 1705

Boek 63 – Bl. 207 – 24 jan. 1722
Scheiding door Jan Pieters tot Anjum sig nu wederom ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Trijntie Andries vanwege zijn kinderen Grietie en Antie Jans (volgens notitie overleden op 4 okt. 1754) by Claeske Hiddes, tvv Bauke Sioerds des kinderen aengehouden oom.

Boek 63 – Bl. 209 – 1 sept. 1722
Inventarisatie gedaen ten huijse van Eede Rinses onder Engwierum by Tietske Johannes weduwe nu wederom aen Sybe Jacobs getrout, tvv Goske Edes hvv Nanne Botma, Pieter Jansen Hania bysitter en Gerrit Rinses in qlt over Lysbeth 17, Johannes 13 en Baukien Eedes 8, kinderen van Eede Rinses en Tietske Johannes.
Onder de goederen:
De afcoop van 96 pm, nog eens 60 pm, 11 koeien en 6 peerden
Scheiding 7 sept. 1726

Boek 63 – Bl. 241 – 19 sept. 1722
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Frans Johannes onder Engwierum, gehuwd met Wytske Juriens weduwe maar nu wederom hertrout aen Meinse Jans, tvv Tomas Fransen veniam otatie becomen van het Hof van Friesland, Popke Hendrix in qlt over Jurrien 16 en Aukien 5 Fransen, kinderen van Frans Johannes en Wytske Juriens
Onder de goederen:
Een huizinge met 27 pm en het huurrecht van een zate lands van 56 pm, 7 koeien, 3 peerden, profijtelycke staet 3917 cg

Boek 63 – Bl. 267 – 22 sept. 1722
Reiner Freerx wonende te Nijkerk sigh wederom ten tweeden huwelijk begevende met Riemke Douwes heeft bij zijn eerste vrouw Sydske Buwes een soon met naeme Freerk Reiners. In overleg met Freerk Reiners bestevader Ruurd Volkerts onder Westernijkerk om begroting te maken van syn moederlijke goederen
Waarde 900 cg

Boek 63 – Bl. 273 – geen datum
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Tiallingh Lieuwes en Stijntie Wilties te Paesens tvv Aeltie Pieters hvv Jan Martens als bestemoeder van Wytse Tiallinghs en Lieuwe Tiallings kinderen van Tiallingh Lieuwes en Stijntie Wilties
Onder de goederen:
10 pm land

Boek 63 – Bl. 283 – 12 feb. 1723
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Piebe Sydses tvv Syds Piebes Major Annis synde zoon van Piebe Sydses en Styntie Eelses, mitsgaders Freerk Sydses in qlt over Wiltie Piebes 25 en Tietske Piebes 23, kinderen van Piebe Sydses en Eelk Wilties
Onder de goederen:
25 pm aan land, 12 koeien, 6 peerden, een parti duijven
Scheiding 23 mei 1724

Boek 63 – Bl. 305 – 20 juni 1724
Inventarisatie gedaen ten huijse van Sibbeltie Foekes weduwe van wylen Jan Douwes, zij nu wederom ten tweede huwelijk met Rienk Feddrix, kinderen van Sibbeltie Foekes en Jan Douwes zijn Wytske Jans 16, Tietske Jans 14, Pieter Jansen 11, Kinske Jansen 8, Antie Jansen 5 en Jantie Jansen 2.
Willem Pieters te Anjum en Claas Douwes te Ee zijn curatoren en omen
Onder de goederen:
Geen vastigheden, 8 koeien
Veel aantekeningen over de afloop van deze scheiding

Boek 63 – Bl. 321 – 29 aug. 1724
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Lieutske Buwes weduwe van Tomas Jarighs tot Ee, tvv Jan Johannes ontvanger en Lammert Bockes de smid beiden tot Ee in qlt over de enige zoon Rinse Tomas 18 jaar oud
Onder de goederen:
73 ½ pm land, nog eens 17 pm tot Berghwegen, nog eens 21 te Nijkerk, Hantumhuizen en Hantum, twee huizen te Ee, 8 grondpachten van huizen, 9 koeien, 5 peerden, veel obligaties en ‘duijvemat met duijven’.

Boek 63 – Bl. 351 – 22 juni 1725
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Tjepke Scheltes onder Ee tvv Upt Scheltes en Syger Scheltes in qlt over de minderjarige kinderen met naeme Sape, Hittie, Wytse en Schelte Tjepkes
Onder de goederen:
9 koeien en 4 peerden

Boek 63 – Bl. 375 – 27 juni 1725
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Grietie Jacobs in leven hvv Pytter Sjux onder Ee, tvv Dirk Smedema te Doccum als in qlt over Claes Jeppes een kint by Dieuwke Wytses in echte verweckt, erfgenaem van deselve syn moeder en alsoo erfgenaem voor 1/5 part van syn grootmoeder Grietie Jacobs en voor de helfte van syn grootvader Wytse Wopkes, Jacob Wytses onder Hantum ook een helft van syn vader Wytse Wopkes en 1/5 van syn moeder Grietie Jacobs. Wopke Jans tot Anjum in qlt over Reiner Vransen voor de helft erfgenaem van Frans Reiners en voor 1/5 van Grietie Jacobs, Tettie Fransen voljarig synde voor de helfte van haer vader Frans Reiners en voor 1/5 van moeder Grietie Jacobs, Pytter Sjux zelf en voor syn soon Jan Pieters ook 1/5 van Grietie Jacobs.
Onder de goederen:
Huurrecht voor 77 pm land en nog 32 pm, 13 koeien, 7 peerden, 10 obligaties
Scheiding 26 juni 1726
Vervolg op bl 493, kleydinghe van Pytter Sjux, dus te Ee, waarde in totaal 11041 waaronder veel obligaties

Boek 63 – Bl. 422 – 4 april 1725
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jacob Martens en Jeltie Aernts echtelieden tot Jouswier, tvv Marten Jacobs en Aernt Jacobs en Jan Goslinghs in qlt over Antie 24, Jetse 16, Geertie 15, Jan 13 en Lutske Jacobs 8, kinderen van Jacob Martens
Onder de goederen:
Huistaxatie en 133 pm, 6 koeien en 6 peerden

Boek 63 – Bl. 457 – 8 april 1726
Inventarisatie gedaen ten huijse van Antie Gerryts weduwe van Jacob Douwes die haer voor de tweede keer ten huwelijk heeft begeven met Pytter Hendrix. De kinderen zijn Tettie Jacobs 19, Sieuwke Jacobs 17 hvv Pyter Heins, Rienske Jacobs 15, Douwe Jacobs 12, Doedtie Jacobs 9 en Gerrit Jacobs 5 jaar, tvv Cornelis Douwes huisman tot Lioessens, volle oom van de kinderen
Onder de goederen:
Zeekere zate van 132 pm waarvan ongeveer 14 pm is afgesplitst, 6 koeien en 6 peerden
Scheiding 19 nov. 1728

Boek 63 – Bl. 507 – 24 juli 1726
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Dirk Sybrens, huisman te Ee en Trijntie Eelses, tvv de kinderen Sybren Dirks, Sipke Dirks, Jetske (Renske?) Dirks hvv Swetse Ubles, Feije (Haije?) Dirks. Allen kinderen van Sybren Dirx en zijn eerste huisvrouw Bauk Sipkes. Jan Goslinghs in qlt over Antie Dirks 10 jaar, kind van Dirk Sybrens en Antie Folkerts, zijn tweede huisvrouw. Alles op aengeven van Tryntie Eelses (dus zijn derde huisvrouw)
Onder de goederen:
12 pm land, 8 koeijen, 8 peerden, 6 korven met bijen
Scheiding 6 aug. 1727

Boek 63 – Bl. 541 – 15 aug. 1726
Scheiding van Upt Scheltes, huisman onder Ee in qlt over Schelte en Antie Sijgers, kinderen van wylen Syger Scheltis by Aeltie Ubles in egte gewonnen, welke Aaltie zich wederom ten tweede huwelijk heeft begeven met Jacob Takes

Boek 63 – Bl. 549 – 11 nov. 1727
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Dirck Tjeerds tot Anjum getrouwd met Ybeltie Bernardus, nu hertrout met Arjen Gerrits, tvv Eelse Bockes mr. smid in qlt over Trijntie Dirks kind van Dirk en Ybeltie.
Onder de goederen:
Totale waarde 5058 -10-8 cg, er is een ‘daagskamer’
Scheiding 24 jan. 1728

Boek 63 – Bl. 567 – 19 mrt. 1728
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Lieuwe Clasen en Elkien Claases tot Nijkerk, tvv Jan Claesen tot Ternaard en Wicke Tomas in qlt over Claes Lieuwes, 22, Claes Lieuwes 20 (twee keer dus! foutje?), Titia Lieuwes 15, mitsgaders Rinske Lieuwes hvv Jan Harmens.
Onder de goederen:
Zekere sate lands van 97 pm, nog 32 pm onder Ternaard, 2 cg grondpacht uit Trijn Lieuwes huis te Nijkerk, 11 koeiejn en 7 peerden.
(Dit is Idskema Sate)

Boek 63 – Bl. 598 – 11 april 1728
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Antie Teunis weduwe van wylen Dirk Jansen onder Niawier, tvv Jan Dirks en Albert Douwes in qlt over Rinske Teunis kintskint van Antie Teunis op aengeven van Jan Dirks, volgens testament van Antie Teunis dd 24 jan. 1727
Onder de goederen:
Afkoop van de zate der weesvoogden van Dokkum, 6 koeijen en 4 peerden

Boek 63 – Bl. 623 – 28 aug. 1728
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pyter Martens tot Nijkerk, tvv Marten Fetses in qlt over Marten Pijters 25, Moeder Pijters 20 en Wytske Pijters yder erfgenaem van ¼ van hun vader en 1/3 van hun moeder Ybeltie Ebes. Frouck Pyters hvv Take Harmens tot Holwert voor ¼ en voor ’t geheel van hun overleden moeder Tietske Johannes
Onder de goederen:
Twee huistaxatiën tot Nijkerk, de eene op de kerk en de andere op het Weeshuis tot Franequer, 1 ½ pm tot Lioessens. Vertrekken: in de voorkamer, in de middelkamer, in de puijskoken, in het buijthuis, 8 peerden en 7 koeijen
(Dit is de Ida van Tiara State)

Boek 63 – Bl. 634 – 17 dec. 1728
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Ytske Wickes weduwe van Heerke Siolles tot Paesens, tvv Siolle Heerkes reeds voljarigh en Oetse Harmens mr. backer in qlt over Ate 20 en Hendrik Heerkes 15 jaar, hun ouders zijn Heerke Siolles en Ytske Wickes.
Onder de goederen:
Huys en schuijr, 13 ½ pm land, 3 koeien, 4 peerden

Boek 63 – Bl. 647 – 21 jan. 1728
Inventarisatie gedaen ten huijse van Aaltie Michiels weduwe van Jan Paulus tot Niawier dog nu haer ten tweeden huwelijk hebbende begeven met Jan Eelkes, tvv Hendrik Minnes en Mame Paulus, volle oomen in qlt van de naegelaten enige dochter Antie Jans 3 jaar
Onder de goederen:
6 koeien en 4 peerden
Scheiding 20 dec. 1731

Boek 63 – Bl. 662 – 22 jan. 1729
Scheiding – Alsoo ik Minnert Jurriens tot Engwierum mij wederom ten tweeden huwelijk heb begeven met Tieste Jakles, sonder aen wylen myn huisvrou Tietske Sybrens kinderen Hylkien, Sioerdtie, Sybren, Taeke, Beertie en Antie Minnerts uitwysinge te hebben gedaen, nu voor ieder een bedrag van 60 cg

Boek 63 – Bl. 666 – 12 okt. 1729
Inventarisatie van de goederen gedaen ten huijse van Tietske Johannes weduwe en tot nog toe bij haer man Sybe Jacobs wordende gepossideerd, tvv deselve Sybe Jacobs als vader van soon Jacob Sybes, Goske Eedes hvv Nanne Botma, Lysbeth Eedes hvv Rinnert Wybes, curatoren Gerrits Rinses en Sydse Johannes in qlt over Johannes 18 en Baukien 15 Ydes, kinderen van Yde Rinses en Tietske Johannes, yder voor 1/5 deel
Onder de goederen:
Een huisinge op Tibma onder Ee, 55 pm land, 9 koeien, 6 peerden, een duijve vleght (is dit soms Hobbema?)
Scheiding 28 sept. 1730

Boek 63 – Bl. 685 – 16 nov. 1729
Alsoo ik, Jarigh Pijters, visscher tot Paesens, mij ten tweeden huwelijk hebbe begeven met Tietske Nuttes sonder met mijn twee voorkinderen met naeme Grytie en Pijter Jarighs by myn wylen eerste huijsvrou Sydske Meinderts uijtwysinghe te hebben gedaen, bestede ik voor elk een somma van 60 cg. Der kinderen bestevader is Meindert Symens.

Boek 63 – Bl. 687 – Op huiden den... (verder niets !!)
Onder de goederen:
Cledinghe tot Mintie Jelles lichaem hebbende behoort
Huyrcontract tussen mevrou Aylva en Mintie Jelles
Een obligatie 25 juni 1725 ten profijte van Sibren Minties en ten laste van Geert Jochems weduwe waerop resteert 32 cg 6 strs 2 penn wegens syn huijsvrouw Antie Jans

Boek 63 – Bl. 703 – 28 feb. 1730
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Ids Uijlkes huisman tot Anjum, besittende mandelich met desselfs innocente broeder Tieerd Uylkes, tvv Hiltie Uylkes hvv Goslingh Jans schooldienaer tot Anjum, Reitse Jans Brouwer en Tomas Tijssen coopman in qlt over Tieerd Uylkes
Onder goederen:
Een zate groot 120 pm tot Anjum, nog een zate en 33 pm los land, 14 peerden, 17 koeien, veel coopbrieven en een testament 2 aug. 1717 waerby Lieuwe Idses aen Ids en Tieerd Uylkes tot zijn erfgenaemen maakt, veel obligaties maar ook veel schulden.
‘de nieuwe polderdijk is schuldigh 3356 – 4 cg !!

Boek 63 – Bl. 731 – 6 sept. 1730
Scheiding tussen Thomas Vransen Coiker onder Anjum voor de helfte erfgenaem van zijn wylen ouders Frans Johannes en Wytske Jurriens, en Minne Symens huisman tot Engwierum  en zijn huisvrou Acke Fransen nogh minderjarig en ook voor de helft erfgenaem

Boek 63 – Bl. 741 – 17 mrt. 1731
Scheiding – Nademael Lieuwe Gerbens in leven onder Engwierum is overleden nalaetende eene weduwe met naeme Eeltie Eelses en tot erfgenaemen twee kinderen heeft met naeme Eelse en Lieuwe Lieuwes en de weduwe nu ten tweeden maele in het huwelijk treedt met Pyter Jeppes, zijn Gerben Lieuwes als bestevaders over Eeltie Lieuwes en Lieuwe Lieuwes getreden tot een ontscheijdinge

Boek 63 – Bl. 745 – 29 mrt. 1731
Inventarisatie van de goederen naegelaeten bij Eelkien Dirx weduwe van Pyter Andries Cramerus tot Niawier en by Dirk Siolles huysman tot Metslawier als bestevader van het kind van voorsz Eelkien Dirx met naeme Andrys Pyters Cramerus

Boek 63 – Bl. 751 – 22 april 1731
Inventarisatie gedaen ten huijse van Ydtie Dirx weduwe van Hendrik Minnes tot Niawier haer nu werderom ten tweeden huwelijke begeven hebbende met Pyter Sybes, tvv Rienk Minnes in qlt over Pier Hendrix 12 jaar als 1/3 erfgenaem en van de helft van desselfs wylen susters Grytie ende Riemke Hendrix
Onder de goederen:
Een huystaxatie van 1900 cg, het 2/3 deel van een zate van 42 pm, 11 koeien en 5 peerden, de totale waarde aan goederen is 3050 cg
Scheiding 6 april 1732

Boek 63 – Bl. 767 – 11 mei 1731
Inventaris opgemaakt tvv Ede Tieerds huijsman tot Morra als oom en curator over Sjuk en Pyter Sapes, kinderen en erfgenamen van hun wylen vader Sape Sjux by Siouk Pyters in egte verwekt, nu wederom haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Hendrik Jochums
Onder de goederen:
Totale profytelyke waarde 1613 cg, schadelyk 1336 cg

Boek 63 – Bl. 775 – 26 mei 1731
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Hylke Hylkes tot Ee, tvv Claes en Lourens Rinnerts sampt Jan Goslinghs als in qlt over de minderjarige kinderen van Hylke Hylkes, met naemen Rinnert Hylkes 24, Ebe Hylkes 22, Tietske Hylkes 19, Gepke Hylkes 17, Auke Hylkes 15, Jantie Hylkes 13 en Antie Hylkes 11 jaar
Onder de goederen:
Een huystaxatie van 110 pm, 37 pm aan land , 14 koeien en 7 peerden

Boek 63 – Bl. 789 – 26 juni 1731
Gerrit Baukes in Collumerlandt verzoekt inventaris als bestevader over Trijntie Baukes, nagelaten dochter van Bauke Gerrits en Antie Joukes omdat Antie Joukes zich ten tweeden huwelijk begeeft met Rinnert Hylkes

Boek 63 – Bl. 793 – 18 aug. 1731
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Johannes ontvanger tot Ee. Gerrit Rinses en Sydse Johannes in qlt over Johannes en Baukien Ydes, Lysbeth Ydes hvv Rinnert Wybes, Goskes Ydes hvv Nanne Botma, Sybe Jacobs als vader van Jacob Sybes tesamen erfgenaemen van Jan Johannes voor het 1/6 deel en van de overige 5/6 deel Bauckien Johannes hvv de ontvanger Eelse Louws, Antie Johannes hvv Eelse Louws (sic!?) tot Burum, Sydske Johannes hvv Jacob Jans te Niawier, Andrijs Jouwer te De Joure en de voorsz  Syds Johannes voor hemself tot Ee
Onder de goederen:
Een zate van 100 pm te Ee, nog 24 pm land, 2 springhinxten, 5 peerden, 7 koeien

Boek 63 – Bl. 813 – 29 nov. 1731
Staet ende scheijdinghe van Tomas Vransen coiker onder Anjum als in qlt over Grytie Freerx 16 als 1/3 erfgenaem van haer moeder Antie Joukes eerst hvv Teunis Jelkes en Teunis Jelkes als vader van Jouke en Claes die voor 2/3 erfgenaem zijn hun moeder Antie Joukes
Onder de goederen:
13 koeien en 2 peerden

Boek 63 – Bl. 819 – 25 jan. 1732
Inventarisatie van de goederen by Auke Jacobs overleeden ten huijse van Tiepke Broers onder Anjum nagelaten, tvv Meinte Dirx in qlt over Janke Jacobs 23 en Jacob Jacobs 15, Tettie Jacobs hvv Tiepke Broers en Sibbel Jacobs ieder voor ¼ deel erfgenaem van voorsz Auke Jacobs

Boek 63 – Bl. 823 – 13 feb. 1732
Scheiding door Jacob Bodes huysman en Coiker onder Engwierum ‘my al voor ruijm vyf Jaren ten tweeden male ten huwelijk heb begeven met Aeltie Jacobs die onlangs ook is overleden, nagelaten een testament dd 26 juny 1729, maer geen scheijdinge heb gemaekt voor de kinderen by mijn eerste huijsvrou Trijntie Martens, met naemen Pytrik, Bodes, Ymke, Wiepkje Jacobs, met Bauke Dirx hun neef 2400 cg hun van oom Jan Martens aanbeërft en 222 cg van hun oom Taeke Martens aengekomen

Boek 63 – Bl. 825 – 11 mrt. 1732
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Eltien Eelses, eerder gehuwd met Lieuwe Gerbens, laeste hvv Pyter Jeppes tot Engwierum, tvv Gerben Lieuwes als bestevaer en Jan Goslinghs als in qlt over Eelse en Lieuwe Lieuwes
Onder de goederen:
18 koeien en 6 peerden

Boek 63 – Bl. 835 – 12 mrt. 1732
Inventarisatie gedaen ten huijse van Antie Pijters weduwe van Douwe Cornelis zich ten tweeden huwelijk hebbende begeven met Claas Ulbes, tvv Anne Cornelis huisman onder Oostrum  in qlt  als curator ad actum divisionis over Sybren Douwes 9 zoon van zijn wylen vader Douwe Cornelis. Pytter Minnes als bestevaer van moederszyde
Onder de goederen:
Aan land 10 pm, 12 koeien en 6 peerden

Boek 63 – Bl. 855 – 22 mrt. 1732
Scheiding door Marten Jans huysman tot Ee in qlt over Pyter en Wytske Pyters, mitsgaders Jouke Pijters voor hem selven gesterckt met Claes Douwes zijn oom, kinderen van Willem Pyters en ???, nu hertrout aen Sybren Dirx. Gerrit Willems is een voorzoon van Willem Pyters

Boek 63 – Bl. 861 - ? nov. 1732
Scheiding door Hendrik Esges als bestevader over ...(?) Tomas naegelaten zoon van wylen Tomas Hendrix Mr. wagenmaker te Ee by desselfs huijsvrou Froukien Jacobs die nu getrout is aen Auke Hylkes

Boek 63 – Bl. 869 - ?
Inventaris van de goederen nagelaten by eenen Tryntie Jans weduwe van Pyter Pyters tot Engwierum, tvv Sasker Douwes in qlt over Taeke Jansen 25 jaar
Bij de goederen:
Huys in de Buyren te Enghwierum

Boek 63 – Bl. 875 – 10 juli 1733
Inventarisatie gedaen tvv Pyter Scheltes tot Engwierum in qlt over Tietske, Johannes en Uptie Upts kinderen van hyn wylen vader Upt Scheltes in leven getrouwd met Elske Johannes die nu getrouwd is met Jacob Formers

Boek 63 – Bl. 883 – 6 nov. 1733
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Lysbeth Althuys weduwe van Lidser Tiammes tot Morra, tvv Antoni Goslinghs te Rauwert in qlt over Jan 24 enTiepke 20 Alberts samen voor de helft erfgenamen van hun overleden vader Albert Jans en voor 2/3 erfgenamen van hun wylen moeder Lysbeth Althuys, mitsgaders Ype Pyters in qlt over Tiamme Lidsers voor 1/3 erfgenaem van Lysbeth Althuys en enigste erfgenaem van zijn wylen vader Tiamme Lidsers

Boek 63 – Bl. 903 – 31 mei 1734
Scheiding door Ype Pyters huisman onder Engwierum als bestevaer over Dirk en Antien Pyters by syn soon Pyter Ypes nagelaten en by Antie Dirx in egte verwekt. Antie Dirks gaat nu hertrouwen met Marten Jans.

Boek 63 – Bl. 907 – 26 jan. 1735
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tietse Rienx tot Niawier, voor Bieukien Tietses 19 en Tomas Tietses 15 voor 2/3 erfgenamen tegen Rienk Minnes tot Niawier en Douwe Douwes tot Morra
Onder goederen:
’t Klooster Zion genaemt een huystaxatie, nog 31 pm land, 8koeien en 7 peerden

Boek 63 – Bl. 932 – 13 april 1735
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Harmen Fokes huisman te Aalsum, tvv Tomas Formers in qlt over Foke 13 en Hilbrand 11 Harmens kinderen van Harmen Fokes op aengeven van Antie Hotses weduwe van Harmen Fokes en stijfmoeder over gedagte kinderen
Onder de goederen:
Land Op de Sandweg, 8 pm land, 6 koeien en 3 peerden

Boek 63 – Bl. 944 – 26 maart 1737
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Taeke Sjoerds te Ee voor de nagelaten kinderen Sjoerd, Roelof, Tijs en Johannes Taekes, tvv de naeste vrienden en broeders van de overledene met naemen Jacob, Johannes en Jan Sjoerds en de nagelatene weduwe Metje Riuerds
Onder de goederen:
9 koeijen en 5 peerden

Boek 63 – Bl. 953 – 9 april 1737
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Cornelis tot Niawier. Hij heeft een voordochter met naeme Tettje Jans en vijf minderjarige kinderen met naemen Sijbe, Doedtje, Sippe, Douwe en Cornelis Jans by syn laeste huijsvrou Aafke Sijbes
Onder de goederen:
4 koeijen en 5 peerden

Boek 63 – Bl. 967 – 30 aug. 1737
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Dominus Johannes Columba in leven Verb. Divini Min. te Aalsum en Wetsens, tvv Ds Harmanus Columba ds te Wirdum voor hem sels en als curator over zijn broers Wilhelmus en Petrus Columba tesamen voorkinderen en voor 3/5 erfgenamen, mitsgaders Tettie Ynia weduwe van wylen Johannes Columba en haer minderjarige kinderen Tryntie en Sybrandus Columba en voorkinderen van hun overleden moeder Lucia Eswarda
Onder de goederen:
Een halve zate te Warten en 1/3 zate te Edens enz.

Boek 63 – Bl. 989 – 20 sept. 1737
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Martien Sioustra (?) weduwe van dominee Doekle Adema ds te Nijkerk, tvv Hette Doekles Sioustra en Coopman Altinga in qlt over Lyske 14 en Jan 12 Adema
Onder de goederen:
Landerijen te Hiaure, Nijkerk, Paesens, Jouswier enz. enz. Obligaties vanaf 1695, koopbrieven enz.

Boek 63 – Bl. 1030 – 2 nov. 1737
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Folkert Jans en Trijntje Douwes echtelieden tot Metslawier, tvv Albert Douwes, huisman te Metslawier en volle oom, in qlt over Jantje Folkerts 15, Douwe Folkerts 12 en Minne Folkerts
Onder de goederen:
Een halve vogelcoeij met de huijsinge by Johannes Haijes wordende gebruijkt, de helft van 10 pm by dese coeij gecoght van Coumans erven, het 1/3 deel van 36 pm uit een zate (dit is Wie) te Nes, nu gebruijkt door Jan Jacobs, noch 1/3 van 6 pm en van 2 pm

Boek 63 – Bl. 1039 –
Inventaris – Alsoo ick Jacob Bodes tot Ee ende Gryttie Freerks mede aldaar voornemens syn ons op 25-1-1730 in egte te begeven en ick voorkinders hebbende. Jacob Bodes heeft niets in bonis, Gryttie Freerks brengt wel iets in.
Nadere inventaris op 11 mei 1738 van Aafke Freerks: alles wordt geërfd door haar zuster Gryttie Freerks

Boek 63 – Bl. 1045 – 8 aug. 1738
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Poulus Mames en Janke Mames in leven onder Niawier, tvv Mame Poulus (zelf ook voor de helft erfgenaam woont op de zate te Hantumeruitburen) en Nittert Idses in qlt over ’t kintskint Antie Jans 13 jaar en voor de andere helft erfgenaam, terwijl ook Evert Mames en Bote Mames nog worden genoemd
Onder de goederen:
22 pm land, 7 koeijen en 4 peerden, twee huijsingen

Boek 63 – Bl. 1061 – 29 dec. 1738
Inventarisatie gedaen ten huijse van Coerneliske Rieuwerts weduwe van Haringh Oostende, in leven chirurgijn te Metslawier, tvv Sybe Montes Mandema mr. Backer tot Nijkerk in qlt over Grietie Harings Oostende 3 jaar en enigst erfgenaam. Corneliske gaat weer trouwen met Eeke Lieuwes.
Luijtjen smid te Nijkerk wordt genoemd.

Boek 63 – Bl. 1069 – 13 mei 1739
Inventaris van alles wat Jan Willems tot Ee heeft nagelatens als ‘syne gewesene huisvrou Auck Klases hertrout aen Jacob Eelses, tvv Jan Dirks Brouwer tot Ee in qlt over Martien, Willem en Tryntie Jans, kinderen van Jan Willems en Auck Klases
Scheiding op bl. 1077
Bl. 1077: Eelke Jacobs: heb alles van myn oom Hessel Eelses ontvangen dd 2 juni 1752

Boek 63 – Bl. 1079 - ?
Inventaris van de losse goederen ten sterfhuijse van Douwe Tjerks tot Nijkerk bevonden:
Een halve snikke, 1 coe, 1 kalff

Boek 63 – Bl. 1081 – 28 mrt. 1740
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jeppe Hansen, huisman tot Ee, tvv Jan Pytters in qlt over Hans 17, Emke 10, Mayke 5 Jeppes. De weduwe Tetie Brands haer nu wederom ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Tjepke Pybes.
Onder de goederen:
18 hoornbeesten, 6 peerden
zie verder volgende boek

Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 64: 1741-1749 (1750)
(46 akten)

Boek 64 – Bl. 1 – 1 maart 1741
Inventarisatie gedaen ten huijse van Eukien Sioerds weduwe van wijlen Andries Johannes te Wetsens die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Ballingh Claeses, tvv Harmen Wytsenborgh, coopman en backer te Doccum, in qq als curator over Dieuwe Andries universeel erfgenaam van haar overleden vader

Boek 64 – Bl. 25 – 28 maart 1741
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Trijntie Claeses weduwe van Lammert Bockes te Oostrum op aangeven van Eelse Bockes in qq als curator over Bocke Lammerts, universeel erfganaam van zijn overleden moeder
Onder de goederen:
Huis en smitterij te Ee
Veel landerijen

Boek 64 – Bl. 43 – 29 maart 1741
Inventaris als te Nijkerk ten huize van David Acronius syn bevonden tvv de fiscaal Fokke Eepes te Bergum den 20 mrt 1741 in qq als curator/administrator over persoon en goederen van voornoemde David Acronius by voornoemde Hove den 8 nov. 1740 prodiques verklaart ten profijte van Petronella Acronius
Onder de goederen:
een halve sate

Boek 64 – Bl. 61 – 18 april 1741
Inventarisatie gedaen ten huijse van Johannes Ytes te Morra alwaer de goederen zijn gebracht van Janke Dirks hvv wijlen Haije Baukes (eerste huwelijk), Janke Dirks heeft zich ten tweeden huwelijk begeven met Johannes Ytes. Lieuwe Ypes in qq als voogd over Eelkien Haijes int zevende jaer, universeel erfgenaem van haer vader
Onder de goederen:
een halve beurtsnik Anjum-Leeuwarden
een huis te Anjum
f 2370,- aan waarde

Boek 64 – Bl. 74 – 24 mei 1742
Roelof Douwes mr Timmerman te Metslawier die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Riemkje Siolles wil een scheiding overeenkomen vanwege zijn twee zoons Douwe Roeloffs en Willem Roeloffs vanwege hun overleden moeder Jantie Willems sampt van haer oom Claas Gerbens
Onder de goederen:
huizen te Niawier en Metslawier

Boek 64 – Bl. 80 - april 1742
Inventarisatie gedaen ten huijse van Douwe Tjallings tvv mr. Otte Pytters in qq als voogd over Tjalling, Harke, Wytske en Hittie Douwes

Boek 64 – Bl. 83 – 11 sept. 1742
Inventarisatie gedaen ten huijse van Elske Johannis onder Ee, tans wederom getrout aen Hessel Jelles, haer ingebrachte goederen uit haar huwelijk met wijlen Opt Scheltes waarbij zij twee voorkinderen heeft met name Johannes en Optie
Onder de goederen:
7 koeien
19 bijenkorven enz.

Boek 64 – Bl. 93 – 10 dec. 1742
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Ype Pijters te Engwierum door Doede Ypes, Bodes Ypes, Jansen Ypes hvv Johannis Dirks, Lolkjen Ypes hvv Teeke Jans en Saskes Douwes in qq als voogd over Aukien Pyters, 11 jaer, kintskint van Ype Pytters
Onder de goederen:
een huis te Nijkerk bewoond door Sioerd Fokes
een huis te Engwierum
veel land

Boek 64 – Bl. 101 – 9 juli 1742
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Wicke Thomas en Sieukien Clases (Tania?)  tov Gerben Clases te Niawier gehuwd met Janke Pyters en Femme Reinders te Paesens gehuwd met Trijntie Pyters, Sieukien Clases en haer tegenwoordighe man Pier Hendrijks sampt Rienk Mennes te Niawier
Onder de goederen:
30 koebeesten, 7 paarden,totale waarde f 1641
boerderij totale waarde f 3978
aan Sytse Daniels verkocht huis

Boek 64 – Bl. 123 – zonder datum
Scheiding van Wytske Doedes, weduwe van wijlen Ruird Sipkes onder Aalsum die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Foke Foppes, dochter is Antie Ruurds van 4 jaar bij Ruurd Sipkes in echte verwekt, de volle oom Folkert Sipkes en mede oom Jan Sipkes maken de scheiding. De scheiding is uitgewezen op 22 dec 1761 als Antie Ruurds is getrouwd met Meindert Ates

Boek 64 – Bl. 127 – 11 maart 1743
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Cornelis Johannes, broer Sijbe Johannes is voor 1/3 erfgenaam, Sjolle Haijes in qq als voogd over Japke (17 jaar) en Johannes (12 jaar) Baukes ook voor 1/3 erfgenaam en Jurjen Tjallings te Nijkerk in qq als voogd over Jan Johannes ook het 1/3 deel van de erfenis

Boek 64 – Bl. 131 – 30 juli 1743
Inventaris van de goederen beseten door Jeltie Douwes getrout aen Jenne Jacobs welke zich wederom ten tweeden huwelijk heeft begeven met Gerrit Tieerds tvv Johannes Jacobs in qq als voogd over Jacob Jennes, erfgenaam ab intestato van zijn vader Jenne Jacobs
Onder de goederen:
8 koeien, 5 paarden
totale waarde f 2261
Rienk Swart (later te Nijkerk) wordt ook genoemd, taxateur

Boek 64 – Bl. 147 – 15 augustus 1743
Inventaris door Sake Botma mederechter over OOD tvv Hendrik Schregardus, mr smit te Aalsum, in qq als voogd over Uilke, Jacob, Menkes, Aukjen Nannes, beneffens Pijter en Eeke Nannes reede over de 25 jaaren wesende kinders van hun wylen vader Nanne Pijters, waar Aagtie Jacobs haer nu wederom ten tweeden huwelijk heeft begeven met Wopke Melles van de goederen van Nanne Pijters en Aagtie Jacobs
Onder de goederen:
Huis , hovinge en helling
Huis bij de houtmolen
Scheiding op 27 mrt 1746 (Bl. 158)

Boek 64 – Bl. 161 – 18 dec. 1744
Inventaris van de goederen van Grytie Wijbrens metterdoodt nagelaten, man Gerben Pijters mitsgaders Claas Wynsen, mr. schoenmaker te Nijkerk, in qq als voogd over Tytie Cornelis(22 jaar) Jouke Cornelis (20 jaar) Wybren Cornelis (17 jaar), mitsgaders Tjeerd Janties huisman te Morra gehuwd met Aaltie Cornelis alle vier kinderen en erfgenamen van wylen Grietie Wybrens en Gerben Pijters. Gerben Pijters ook als vader van de kinderen van Gerben Pijters en Grietie Wybrens, met name Pijter, Bauke en Sybe Gerbens
Onder de goederen:
¼ zate te Nijkerk, int geheel 38 pm
¼ zate te Nijkerk, int geheel 136 pm, waarvan Jan Jacobs de gebruiker is (Idskema sate?)
5 koeien, 18 hoornbeesten, 12 peerden
taxatie f 2200

Boek 64 – Bl. 185 – 31 maart 1742
Inventaris ten huize van Elske Brandts onder Oostrum haer thans wederom ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Sytse Hommes tvv Freerk Michiels huisman onder Niawier in qq als voogd over Doetie (7 jaar) en Jelle Rijnders (3 jaar) kinderen van hun overleden vader Reinder Jelles en Elske Brandts
Onder de goederen:
koeien en ander vee
1295 profijtelijke staat, 490 schadelijke staat
taxateur Rienk Swart

Boek 64 –Bl. 199 – 13 november 1743
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Hyske Jans weduwe van Egbertus Alting tot Nijkerk tvv ds Johannes Wilman bedienaer des Goddelycken woordts tot Luijtiewolde etc en Claas Wynsen, mr schoenmaker tot Nijkerk, in qq als voogden over Trijntie Alting mitsgaders van dessels Broeder, schoon ongedoopt, Egbertus Alting, volgens testament van 30-10-1743
Onder de goederen:
halve zate te Ee, totaal 45 pm
zate onder Collum, onder Bergum, Hiaure, Lioessens, alles mandeligh met ds Wilman
Hyske Jans had land onder Nes (6 percelen) ook een testament van 30-10-1743, zij is mogelijk dochter van Jan Idses te Hantumhuizen, die op 12 juni 1720 testeerde
veel goud en zilver
inventaris van de winkel (!!): pruimen, suiker, bonen, blausel, comijn enz. twv 211 cg

Boek 64 – Bl. 243 – 29 december 1744
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Jacobs en Sijke Wybren echteluijden onder Nikerk tvv Douwe Douwes en Marten Fetses huislieden te Niawier in qq over Trijntje, Jacob, Bortsen, Sijke en Hylkien Jans kinderen van Jan Jacobs en Sijke Wybrens.
Onder de goederen:
5 koeien, 5 rieren
14 van een zate landts te Nijkerk, groot 135, de rest is van de kinderen van Grytie Wybrens (dit is Idskema Zate op Bollingawier)

Boek 64 – Bl. 261 – 5 maart 1743
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tjepkien Aukes, weduwe van Oeble Swetses te Morra tvv Swetse Oebles, Trijntie Oebles hvv Bocke Pijtters en Claes Alberts sampt Swetse Jans in qq als curatoren tot ontscheidinge over de nagelaten kinderen van Eit Oebles
Onder de goederen:
10 koeien, nog 2, 4 rieren, 7 paarden
huurcontracten van Oldhuijstra zate en Nittema zate te Morra worden genoemd

Boek 64 – Bl. 276 – 2 april 1744
Inventarisatie en tauxatie gedaen ten sterfhuijse van Tiepkien Aukes, het betreft de scheiding onder de kinderen van Eijt Oebles met name Seijke, Jan en Trijntie Eijts, erfgenamen van Tjepkien Aukes weduwe van Oebele Swetses
rest van de scheiding op bl 360
de rekening op bl 366

Boek 64 – Bl. 285 – 24 maart 1745
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Froukien Dirks in leven hvv Machiel Dirks te Anjum metterdoodt heeft nagelaten tov Machiel Dirks sampt de nageroepene erfgenaemen ten voorsz. test. gedagt als Bauke Sapes Banga, mr. schoenmaker te Zaendam en Romke Sioerds, mr. backer te Collum, als qq van voogden over Claes Pyters
Onder de goederen:
huis te Anjum

Boek 64 – Bl. 295 – 9 april 1745
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Minse Tjerks, huisman onder Engwierum, tvv Willem Idses, huisman te Wierum en Jan Pyters, huisman onder Ee in qq als curatoren over Tjerk Minses, Douwe Minses, Lieuwe Minses en Tialling Minses
Onder de goederen:
7 pm land te Wierum, huis te Morra, 7 pm onder Engwierum
11 koeien
huyrcontract van de zate en de kooij, het veerspil op tauxatie
tegoede by de Fogelkoper voor 1148 war = 100-14-0 cg waard

Boek 64 – Bl. 319 – 14 april 1745
Inventarisatie gedaen ten huijse van Jan Goijtsens en Rinske Piers echteluijden tot Metzelwier ovv Pier Hendryks, huijsman te Metslawier, als man van Siouckien Clases Tanja
Onder de goederen:
4 koeien
de huijsinghe, schuijre ca die Jan Gooitsens en Rinske Pieters wel is toegetauxeert, dog egter niet betaald door haer

Boek 64 – Bl. 329 – 23 april 1745
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Marten Pyters onder Morra door onderschr., tvv Gertie Martens weduwe van wylen Pieter Eelkes, bestemoeder (=grootmoeder) over de nagelaten kinderen, Auke Hylkes haer Oom mitsgaders Jan Pyters, huisman onder Jouswier , in qq als curatoren over Hylke, Eelke en Pytter Martens
Onder de goederen:
10 pm onder Ee (op Tibma), 4 pm te Jouswier
huis, schuijre, zathe en landen juffrou Vegelin toebehorende (affcoop wordt genoemd)
6 koeien

Boek 64 – Bl. 349 – 18 mei 1745
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Leentie Gerbens, weduwe van wylen Jan Johannes, dog hertroud aen Jan Eelses onder Anjum, tvv Syds Oebles en Freerk Gerbens in qq als voogden over Johannes Jans (15 jaar)
Onder de goederen:
huis in de Buijren te Anjum
5 koeien, 2 paarden

Boek 64 – Bl. 359 – 1 maart 1746
Ick, Harke/Herke Dirks, huisman te Morra, heb tov Sjoerd Baukes volle oom van moederskant over mijn kinderen Grietje en Dirkie Harkes by Tryntie Baukes in egte verwekt, staet gemaakt: ieder kind competeert 20 cg en sieraden van haere moeder

Boek 64 – Bl. 379 – 11 september 1745
Inventarisatie gedaen ten huijse van Antie Tjeerds weduwe van wylen Opt Tjerks onder Niawier haer nu wederom ten tweeden huwelijk begeven hebbende met ???? tov Rienk Minnes in qq als voogd over Tjerk, Antie, Grietie en Tjeerd Opts kinderen van Opt Tjerks en Antie Tjeerds
Onder de goederen:
3 peerden, tauxatie Rienk Pytters Swart
rekening 6 maart 1747
rekening 11 maart 1747
verder op bl. 415

Boek 64 – Bl. 390 – 2 juni 1746
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pytter Romkes te Nijkerk tvv Pytter Wybes, mr kleermaker te Ferwert, Eesge Wybes, mr. kleermaker te Engwierum, Meine Harmens en Reinder Pytters sampt Grytie Ballings met coopman Lieuwe Fopes als diaken van Anjum, Minnolt Wybes, mr. grofsmid te Tzummarum, Ebe Clases te Bergum, voorts ds J.T. Wilman vermits absentie van de Heer B van Wybes, luitenant ten dienste van de staet
Onder goederen:
huis te Nijkerk, 8 pm te Nijkerk
huis te Bollingawier
veel lijfrentes en obligaties

Boek 64 – Bl. 396 – 2 juli 1746
Inventarisatie gedaen ten huijse van Foekjen Foekes te Metselwier, sig ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Marten Ewerts voorgaande man Minse Tjallings, tvv Jacob Adsers in qq als voogd over Antie Minses (13 jaar) en Otte Pyters in qq als voogd over Wytske Minses
Onder de goederen:
3 koeien, 4 peerden
scheiding op 1 dec. 1747 op bl. 405

Boek 64 – Bl. – 28 september 1746
Inventarisatie gedaen ten huijse van Waetse Aebes en Grytie Ypes te Oostmahorn van de goederen van moeder cq schoonmoeder Barber Waetses te Anjum tvv Jacob Ypes, huisman onder Ee, in qq als voogd over de dochter van genoemde Waetse Aebes en Grytie Ypes met name Rinske Waetses
Onder de goederen:
huis te Anjum

Boek 64 – Bl. 427 – 31 januari 1747
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Tijtie Lumes weduwe van wylen Jarig Reinses te Bollingwier onder Nijkerk. Erfgenaemen: Reinse Jarigs, Hiske Tades weduwe van Lume Jarigs als moeder van Lumkjen Lumes, Baukje Jarigs, Minne Jarigs en Sipke Jarigs
Onder de goederen:
huiske en tuintie te Bollingwier
2 koeien
winkelwaren van Mame Pytters

Boek 64 – Bl. 436 – 23 jun i 1747
Inventarisatie gedaen ten huijse van Corneliske Ruerts tot Metselwier nu ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Gerke Minnes van de goederen van haer wylen man Eke Lieuwes, tvv Jacob Adsers in qq als voogd over Lieuwe Ekes (7 jaar) Ruird Ekes (5 jaar) mitsgaders Corneliske Ruwerdts
1/3 van het 1/6 van een zate te Hantum (en nog 3 percelen)
een halve snikke in de beurt te Metselwier
huis te Metslawier
scheiding op 7 november 1747

Boek 64 – Bl. 459 – 20 juli 1747
Inventaris van de goederen als door Sijtse Andrijs meterdoodt nagelaten tvv Arnoldus Eisma als man van Rienkjen Tjetses en als gelastigde van Tomas Tjetses, mitsgaders Antie Tjetses weduwe van Douwe Douwes, alle naastbestaenden in den bloede van de overledene

Boek 64 – Bl. 465 – 16 oktober 1747
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Sijbrig Beerns weduwe van wylen Cornelis Sijbrens op de Stiem onder Anjum tvv Johannes Pijters in qq als voogd over Beern Ruirds zoon van Sybrig Beerns by haer tweeden man Ruird Freerks in egte verwekt

Boek 64 – Bl. 473 – 18 september 1747
Inventarisatie gedaen ten huijse van Jan Jansen onder Oostrum van de goederen van Trijntie Jans weduwe van wylen Fedde Egles metterdoodt heeft nagelaten tvv Jan Janse als man van Affke Feddes en Jan Jansen in qq als voogd over Jan Feddes die innocent is (Rienk Swart doet de taxatie)

Boek 64 – Bl. 479 – 6 mei 1747
Inventarisatie gedaen ten huijse van Waetse Aebes en Grytie Ypes te Anjum van de goederen die zij samen bezitten
Onder de goederen:
2 huizen, 8 percelen land, veel obligaties
ook veel losse goederen als kanarij kouwe en 2 kanarjes
pappagaye kouwe

Boek 64 – Bl. 491 – 4 oktober 1747
Inventarisatie gedaen ten huijse van Ids en Tjeerd Cornelis in qq als voogden over Tjitske Folkerts (10 jaar), nagelaten dochter van Folkert Cornelis te Anjum

Boek 64 – Bl. 503 – 7 oktober 1747
Inventarisatie gedaen van de boedel van Sybe Sybes de Jonge, pannebakker te Aelsum, ten profijte van desselfs crediteuren, geabandonneerdt, als synde syn huisfrou Mayke Clases in stilheyt van hem weggetrokken
Onder de goederen:
heel veel debiteuren in de boeken (o.a. Aaltie Joukes te Nijkerk, Abram Blom, Gaatske Muij te Berchhuisen onder Nijkerk, Jacob Fransen te Bollingwier, Jan Piters te Nijkerk, Marten Pytters enz.)

Boek 64 – Bl. 24 januari 1750
Inventaris van de goederen door Ybeltie Gerryts weduwe van wylen Sybe Pytters metterdoodt nagelaten tvv Tomas Formers te Wetsens in qq over Ybeltie Symens en Pier Hendriks onder Metslawier als gelastigde van syn grootmoeder Grytie Rinses Tania, weduwe van Dirk Gosses Heringa te Nijkerk als bestemoeder van de beyde kindskinderen Gosse en Gryttie Pytters van haar overleden dochter Yttie Dirx en swager Pytter Sybes in egte verwekt. Ook: desselfs oom Pytter Daniels (dus van Ybeltie Symens), mr. timmerman te Hantum
Scheiding op 29 juni 1750 op bl. 553
Scheiding op 3 april 1751 op bl. 558

Boek 64 – Bl. 561 – 1 januari 1750
Inventaris ten huize van Symen Daniels, huisman onder Wetsens, tvv Thomas Formers huisman onder Wetsens in qq over Ybeltie Symens, zijnde een voordochter van Symen Daniles en zijn eerste huisvrouw Antie Sybes, op aangeven van Baukjen Eintes weduwe en haar zoon Daniel Sijmens, oom Pyter Daniels is curator
Onder de goederen:
3 melkkoeien, 5 merrien
50 cg aen Beern Pytters te Nijkerk

Boek 64 – Bl. 591 – 3 maart 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Gryttie Bottes te Nijkerk, laest weduwe van Pytter Jansen Cuiper, yvv ds Johannes Theodorus Wilman te Nikerk in qq over Jelle (22 jaar)en Rinske Johannes (20 jaar) kinderen van Gryttie Bottes en haer eerste man Johannes Jilderts
Onder de goederen:
huis en hovinge te Nijkerk
alles by boelgoet verkogt

Boek 64 – Bl. 595 – 23 april 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pytter Brants en Lysbet Douwes tot Ee, tvv Auke Hylkes in qq over Jeltie Pytters (Jeltie Hylkes is haar bestemoeder), voordochter van Pytter Brants en Tjetske Jarigs en Aaltie Tymens (14 jaar) kind van Abel Hendriks te Collum als bestevaeder over Rinske Martens (2 jaar) zijnde een voordochter van Lysbet Douwes en Marten Geerts

Boek 64 – Bl. 623 – 22 april 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Beertie Minderts, weduwe van wylen Claes Sippes te Tibma onder Ee tvv Gerben Pytter, huisman te Nijkerk, getrouwd met Leutske Clases een voordochter van Claas Sippes (akkoord 10 maart 1749), in qq over Styntie Clases (16 jaar) kind van Beertie Meinderts en Claas Sippes
Onder de goederen:
2 huizen te Tibma
1 swart grieme sijkgeweeste koe

Boek 64 – Bl. 641 – 12 februari 1748
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Teunis Jelkes by Ezummazijl onder Anjum tvv Syds Oebeles en Marten Jans huisluiden onder Anjum in qq over de gerepudieerde boedel van Teunis Jelkes, de erfgenamen doen afstand dd 5 feb 1748 in’t recesboek te sien
Hans Teunis en Jouke Teunis zijn de zonen van Teunis Jelkes
(Geert Jochems te Ee wegens scheren 1 cg)

Boek 64 – Bl. 661 – 12 maart 1749
Inventarisatie gedaen ten huijse van Wytske Tjallings, weduwe van wylen Eesge Jans onder Paesens tvv Aetse Jans, mr wagenmkaer te Collum, in qq over Tytie Eesges, gehuwd met Andrijs Meinderts, dochter van Eesge Jans  by syn tweede huisvrouw Wytske Sippes. Ook Jan en Styntie Eesges zijn zijn kinderen (bij zijn eerste vrouw)
Onder de goederen:
huis, schuur en 34 pm
5 koeien en 6 peerden
Scheiding op 8 december 1749 op bl. 686

Boek 64 – Bl. 691 – 28 juni 1749
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Anne Tomas onder Anjum tvv Sibbeltie Annes gehuwd met Rindert Clases en Jacob Jans, zijnde de volle Oom, uit Ee in qq over Tomas Annes (24 jaar) Jan Annes (20 jaar) Trijntie Annes (18 jaar) en Ytske Annes (9 jaar), kinderen van Anne Tomas (en Neeltje Jans)
5 koeien en 6 paarden
veel land

Boek 64 – Bl. 713 – 2 september 1749
Inventaris  opgemaakt tvv Jan Eelses in qq over Grietie, Arjen, Eelse en Gerrytie Gerrits kinderen van Gerrit Arjens en Aaltie Eelses echteluiden onder Jouswier, nu gaat Aaltie Gerrits voor haar tweede huwelijk nu met Jan Philippus. Broer is Minne Arjens.
Onder de goederen:
8 koeien en 6 peerden
Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 65: 1749 (1750) - 1773
(77 akten)

Boek 65 – Bl. 1 – 28 juli 1749
Inventarisatie gedaen ten huijse van Aukjen Oetses, weduwe van wylen Lieuwe Tjallings te Paesens, haar ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Jouke Clases, tvv Oetse Harmens, mr backer te Paesens bestevader, in qq curator over Stijntje (10 jaar) Lutske (6 jaar) en Aaltie Lieuwes (5 jaar) by Lieuwe Tjallings in echte verwekt
Onder de goederen:
halve affcoop van huis en schuur (hij is dus boer)
scheiding op 10 feb. 1750

Boek 65 – Bl. 27 – 12 november 1749
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Yttie Dirks, weduwe van wylen Pytter Sybes te Niawier tvv ds. Johannes Theodorus Wilman te Nijkerk in qq curator over de boedel
Onder de goederen:
huis en hovinge te Niawier
copia testamentum van Minne Rienks CU
copia inventaris dd 22 april 1734 toen Yttie Dirks zich ten tweeden huwelijk begaf met Pytter Sybes

Boek 65 – Bl. 37 – 15 december 1749
Inventarisatie gedaen tvv Hermannus Botma, huisman onder Morra, Sjoerd Daams Tonnema, mr brouwer te Doccum als vader en voorstander over zijne dogter Aaltie Sjoerds Tonnema by Tryntie Botma in egte verwekt, en Rinske Oebles, weduwe van wylen Sake Botma in leven bysitter Oostdongeradeel als moeder over Tryntie Botma by Sake Botma in echte verwekt, erfgenamen van Sake Botma desselfs laaste vrouw Rinske Oebles “en wel insonderheijt soo Rincke Oebles beswangert mogte syn’.
Onder de goederen:
Botma State te Morra, groot 100 pm, gebruiker Hermannus Botma
Sate van 90 pm in de buiren
Halve sate van 100 pm aan de Keisdijk
’t kooijhuis, bewoner Jan Wilties
‘In ’t Zaal’ is een van de vertrekken (kenmerk van een stins)
huurboek, zilver, leggend geld 2833 cg, 17 obligaties en 18 percelen aan landerijen

Boek 65 – Bl. 82 – 2 mei 1750
Inventarisatie gedaen tvv Wytse Jacobs en Saape Bienses in qq curator over Wyger Wopkes (18 jaar) Bruin Wopkes(16 jaar) Lolkien Lourens, weduwe van wylen Wopke Wygers te Engwierum, voor haar sels en als moeder over Dirk Wopkes (2 jaar) en Wopkien Wopkes (2 weken en 4 dagen)
Onder de goederen:
goederen uit eerste huwelijk
goederen uit tweede huwelijk
huis te Engwierum bewoond door Saape Bienses
landerijen, vee en 2801 cg aan leggend geld
‘goederen die de vier kinderen te zaamen toebehoren van haer oom Pyter Wijgers’

Boek 65 – Bl. 104 – 8 ? 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pytie Cornelis, weduwe van wylen Tjerk Sydses tot Ee tvv Lieuwe Harmens, mr smid tot Ee, in qq curator over Syds Tjerks (17 jaar), zoon van Pytie Cornelis en Tierk Sydses
Testament dd 4-2-1733

Boek 65 – Bl. 116 – 13 juni 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Gerryt Bartels tvv Tryntie Gerrits en haar man Claas Douwes te Nijkerk, Ymkjen Gerryts ongehuwd, Tieerd Bartels tot Ee sampt Jan Bartels in qq curatoren over Baukjen Gerryts (13 jaar), Japke Gerryts (10 jaar) Bartel Gerryts (7 jaar) en Antie Gerryts (4 jaar)
Onder de goederen:
in de winkel bevonden (veel linnen e.d.)
veel debiteuren genomd
twee huizen te Engwierum

Boek 65 – Bl. 131 – 17 juli 1750
Inventarisatie gedaen ten verzoeke van Antie Dirks, weduwe van wylen Rienk Minnes te Niawier, Pier Hendrix, huisman onder Metslawier en ds. Johannes Theodorus Wilman te Nijkerk in qq curator over Gosse en Grietie Pyters en dat van zodanige goederen als haar van moeder en respectivelijk grootmoeder Grijtie Rinses, weduwe van wylen Dirk Gosses nagelaaten heeft
Onder de goederen:
landerijen te Morra, Nijkerk, Niawier
huis te Nijkerk
‘gedaan ten sterfhuise van Grijtie Rinses, weduwe wylen Dirk Gosses (Heeringa) tot Nijkerk’

Boek 65 – Bl. 145 – 14 september 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Cornelis Oenses wylen schipper en Eentie Harmens te Niekerk tvv Tjeerd Jelgers en Wytse Lieuwe in qq als armvoogden van Ternaard aan wien opheden de ganse boedel beneffens de minderjarige kinderen met name Gertje (9 jaar) Elske Cornelis (4 jaar) door de naaste vrienden met name Steffen Rommerts, schipper te Metslawier en Johannes Gosses, schuitmaeker te Doccum en Willem Jeltes toe Ternaard, overgedragen zijn.

Boek 65 – Bl. 151 – 18 september 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Jan Wiltjes te Morra tvv Hendrik Lieuwes, mr timmerman te Morra, in qq over Baukjen Jans (21 jaar) en administrator over de goederen van de absente Wiltie Jans door Jan Wilties bij zijn eerste huisvrouw Claeske Binderts in egte verwekt, mitsgaders Jan Feenstra, dorpsrechter en schoolmeester te Morra, in qq als curator bonorum over de boedel bij boelgoed verkogt. De tweede huisvrouw van Jan Wilties is Ytie Claases.
Onder de goederen:
huis te Morra

Boek 65 – Bl. 157 – 26 september 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Antie Gerbens, weduwe van wylen Haije Sijtses tot Ee, tvv Albert Ballings, coopman te Aalsum, redder en administrator zoo van Sara Hendrix Oosterbaan, als Lutske Hendricks Oosterbaan, die in deze qq de naaste erfgenamen zijn

Boek 65 – Bl. 167 – 28 september 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Reitse Cornelis te Anjum tvv Amarinske Feijkes weduwe van Reitse Cornelis, sampt Ids Cornelis, huisman onder Anjum, sels en als qq curator over Tjiske Folkerts, Uilke Cornelis en Lieuwe Claases toe Ternaard als man van Ybeltie Cornelis, erfgenamen ab intestato van Reitse Cornelis
Onder de goederen:
8 pm land
Scheiding op bl. 187

Boek 65 – Bl. 190 – 10 oktober 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Tjitske Pijbes onder Ee, tvv Johannes Sjoerds te Oostrum en Wiltie Pijbes te Rinsumageest als qq curatoren over Eelkjen (19 jaar) Ymkjen (16 jaar) Pybe Jacobs (12 jaar), kinderen van Tjitske Pybes en Jacob Sjoerds, tvv Ruurd (?) – bestevader- ‘dat toen Jan Ruirds aan Tjitske Pijbes is getrout’
Onder de goederen:
huis op Tibma
21 pm land
Scheiding dd 7 april 1752 op bl. 340

Boek 65 – Bl. 203 – 2 januari 1751
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Aukjen Fokes hvv Teeke Freerx te Wetsens, tvv Tomas Formers en Lolle Broers beide huislieden te Wetsens in qq als curatoren over Marten Jans zijnde kindskint en enige erfgenaam (de sone van Jan Martens tot 22 jaaren). Opgetekend ‘uit de mont van Tjerk Jansen en Antie Minderts echtelieden tot Wetsens’

Boek 65 – Bl. 208 – 10 augustus 1751
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Trijntje Oebles, weduwe van wylen Bokke Pyters, tvv Hendrik Jans en Jouke Cornelis in qq als curatoren over Oeble Bokkes (18 jaar) Auke Bokkes (15 jaar) en Hendrik Jans en Jelle Ypes in qq over Pyter Bokkes (12 jaar) Maijke Bokkes (7 jaar) Tjipkien Bokkes (4 jaar). Alles te Morra.
Onder de goederen:
affcoop van de plaats
10 pm land, huismannereeuw
veel sieraden

Boek 65 – Bl. 236 – 29 juni 1751
Inventarisatie gedaen ten verzoeke van Jitske Cornelis, weduwe van wylen Wytse Taekes onder Engwierum, haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Minne Pytters, tvv Pyter Heins in qq als curator over Antie (21 jaar) Maijke (14 jaar) en Corneliske Botes (12 jaar) door Jitske Cornelis by Bote Taekes in egte verwekt
Onder de goederen:
veel vee en meer dan 50 pm aan veldvruchten
Scheiding op bl. 348

Boek 65 – Bl. 254 – 14 juni 1751
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Pyter Lieuwes te Aalsum, tvv Jacob Adsers, huisman te Metslawier en Symon Clases, huisman te Hantumeruitburen, in qq als curatoren over Lieuwe Pyters een voorsoon van Pyter Lieuwes (19 jaar) by Tryntie Dirx, alles op aangeven van Aafke Gerryts, tweede huisvrouw en weduwe van Pyter Lieuwes voor haar self en haar minderjarige soon Sake Pieters
Onder de goederen:
huis en schuur te Aalsum en veel landerijen

Boek 65 – Bl. 278 – 19 september 1751
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Aaltie Joukes weduwe Jennema (Reneman?) te Nijkerk, tvv mr. E.L. Boscha als man van Trijntie Bruinsvelt, Hermanus Bruinsvelt als man van Jannetie Reneman, Jouke Cornelis sampt Wybren Cornelis tot Morra, Tieerdt Janties man en voogd van Aaltie Cornelis te Betterwird, E.L. Boscha als vader van Antie Boscha, hvv Johannes Reneman, grootschipper te Nieuwendam, Harmanus Botma in qq als curator over Harmanus Renema, grootschipper tot Nieuwendam, Jouke Reneman idem op’t Eyland Ameland, Meinte Reneman idem op ’t Eylandt Terschelling en Antie Reneman hvv Gerk Backer idem op ’t Eylandt Terschelling. Tesamen erfgenamen ab intestato van Aaltie Joukes ‘haer moeij’.
Onder de goederen:
¼ deel van Fockema Sate, huurder Gerben Pyters (Fookma sate te Nijkerk, floreenkohier 1)
1/32 deel van het galjootschip ‘de Juff Helena en Anna’, schipper Meinte Reneman

Boek 65 – Bl. 315 – 8 april 1750
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Claes Jans, schutter bij Ezumazijl, tvv Lieuwe Ypes holtkoper en kalkbrander te Ezumazijl onder Anjum in qq als curator over het enigst kind Trijntie Clases (15 jaar). Een broer heet Sytse Jans. Zijn wylen huisvrouw Antie Halbes testeerde 7 september 1731 en haar broer Hilbrandt Halbes testeerde op 1 november 1733
Onder de goederen:
een huis ‘staende op de voet van de Dijk’

Boek 65 – Bl. 325 -6 maart 1752
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tetje Jans, weduwe van Bodes Ypes te Engwierum, haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Jan Reinders, tvv Doede Ypes in qq als curator over Ype Botes (8 jaar) Jacob Bodes (5 jaar) by Tetje Jans en Bodes Ypes in echte verwekt
Onder de goederen:
huis en 5 pm land onder Nijkerk by Sjoerd Fokes bewoont en gebruikt

Boek 65 – Bl. 340 – 7 april 1752
Geschil omtrent de nalatenschap van Wiltie Sybes en Grytie Gerryts, weduwe van wylen Johannes Sjoerds onlangs overleden, die benevens Wiltie Pybes curator is geweest over Eelkjen Jacobs ter eenre en Jan Ruirds ter andere zijde (zie: Boek 65 – Bl. 190 – 10 oktober 1750)

Boek 65 – Bl. 343 – 1 mei 1752
Inventaris en taxatie van de goederen als Barber Fokes, weduwe van wylen Riemer Riemers is bezittende, opgenomen door Harm Taekes in qq als curator over de twee kinderen van Riemer Riemers, zijnde Stijntie en Riemer Riemers
Onder de goederen:
een huis te Anjum
de totale waarde bedraagt 2184 cg
Scheiding op bl. 418

Boek 65 – Bl. 351 – 14 april 1752
Inventarisatie gedaen ten sterfhuijse van Grietie Jacobs, door Dirk Jans, huisman Dantumawoude, Maijke Jans hvv Rinse Douwes te Ee, Rikst Jans hvv Tiepke Alberts mr backer alhier, sampt Jacob Jans en Jan Pieters huislieden onder Ee, bij testament qq als curatoren over Antie Jans (18 jaar) Gertie Jans (13 jaar) erfgenamen van hun ouders Jan Dirx en Grietie Jacobs. Ook Dirk Jans, Rixt Jans en Maike Jans woden nog genoemd
Onder de goederen:
huis, herberg en brouwerij te Ee in de Buiren
een huis daeraen
een huisinge en molen
rekenboek met vele namen

Boek 65 – Bl. 359 – 26 mei 1753
Inventarisatie gedaen ten huijse van Tryntie Jans, weduwe van wylen Pieter Gerrits te Engwierum die haer ten tweeden huwelijk heeft begeven met Cornelis Siebes, tvv Jan Gerryts in qq als volle oom van Gerryt (3 jaar) Pyttrick Pieters (1 ½ jaar) beij gedachte Pieter Gerryts in echte verwekt
Onder de goederen:
huis en herberg te Engwierum
Scheiding aan het slot

Boek 65 – Bl. 376 – 2 juli 1753
Inventarisatie en scheiding door Ebe Willems, huisman tot Engwierum, die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Tietske Jacobs, weduwe van wylen Claes Rinderts. De kinderen Dieukjen, Willem, Rinske en Antie Aebes zijn verwekt bij zijn eerste huisvrouw Tytie Wygers. Zijn tweede vrouw Tjetske Jacobs heeft twee kinderen bij haar eerste man Claas Rinderts in egte verwekt, met namen Fokjen en Rindert Claeses.

Boek 65 – Bl. 389 – 9 oktober 1753
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Claaske Poulus, weduwe van wylen Willem Wilties op’t nieuwlant te Engwierum, tvv Claas Douwes, huisman op t nieulant te Engwierum en Aebe Wilties te Tibma onder Ee in qq als curatoren over Acke (11 jaar) Reinouw Willems (7 jaar), nagelaten minderjarige kinderen van Claaske Poulus by Willem Wilties in echte verwekt
Onder de goederen:
7 koeien
21 pm bouw en 16 pm hooi, 15 pm nog te saaien
1556 aan leggend geld

Boek 65 – Bl. 403 – 18 december 1752
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Mayke Eerdes, weduwe van wylen Swetse Jans op de Keegsdijk onder Morra, tvv Wierd Tepkes, coopman tot Nijkerk en Rinse Gerryts Sinia in qq als curatoren over Rinske, Oebele en Oetse Swetses
Onder de goederen:
5 koeien en 9 hokkelingen

Boek 65 – Bl. 422 – 11 maart 1754
Inventaris van de goederen by Marten Pieters, in leven adsistent gerecht Oostdongeradeel te Metslawier, overleden op 1 maart 1754, tvv Hans Gyliams executeur van Oostdongeradeel
Onder de goederen:
een testament van Marten Pieters en zijn overleden huisvrouw Antie Jacobs dd 21 oktober 1748

Boek 65 – Bl. 439 – 18 maart 1754
Inventarisatie gedaen ten huise van Grytie Gerrits, weduwe van Johannes Sjoerds in de Weide onder Oostrum die haer ten tweeden huwelijk heeft begeven met Sipke Johannes op de houtmolen digt by Dokkum onder Oostrum, tvv Gerryt Lammerts in qq als curator over Sjoerd Johannes, zoon van Grytie Gerrits en Johannes Sjoerds
Onder de goederen:
9 koeien
tauxatie van de boerderij op 8 april 1740

Boek 65 – Bl. 452 – 27 augustus 1754
Inventaris en taxatie ten huize van Mayke Cornelis, weduwe van wylen Sape Jacobs onder Anjum die haer ten tweeden huwelijk heeft begeven met Jan Ysbrandts, tvv Douwe Melis tot Anjum in qq als curator over Jacob en Ybeltje Sapes. Rienk Zwart, beëdigd taxateur te Doccum
Onder de goederen:
16 pm land, 6 koeien
huis op verbeteringe ofte verminderinge ter waarde van 2300 cg
Scheiding aan het slot

Boek 65 – Bl. 466 – 4 oktober 1754
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Balling Clases te Wetsens, tvv Gerben Clases te Niawier in qq als curator over Gertie Ballings voordochter by Hiltie Gerbens, mitsgaders Eukjen Sjoerdts, weduwe van wylen deselve Balling Claeses als moeder van Claes Ballings. Een voordochter van Eukjen Sjoerdts ‘met name Dieuke Andries’
Onder de goederen:
1 koe
1 pm land by de kouwen onder Niawier

Boek 65 – Bl. 475 – 9 december 1754
Scheiding van Baukjen Eyntes, nu getroud aen Ruird Joghems te Anjum, ter eenre en ds. Johannes Theodorus Wilman SSM candidatus tot Nijkerk in qq over Daniel Symons, zoon van Baukjen Eyntes en Symon Daniels ter andere. Thomas Formers te Wetsens in qq over Ybeltie Symons

Boek 65 – Bl. 477 – 15 maart 1755
Inventaris opgemaakt van Liefke Adema, weduwe van wylen ontvanger Ernestus van Minnen te Metslawier, tvv de ontvanger Hillebrant Meinderda en de coopman B. Abels in qq over Engelbartus van Minnen (23 jaar) Jan van Minnen (21 jaar), kinderen en erfgenamen van Ernestus van Minnen
Onder de goederen:
vier graven in de kerk te Metslawier

Boek 65 – Bl. 486 – 9 juli 1755
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Dirk Jacobs, huisman onder Ee, tvv Mame Dirks onder Lioessens en Sibren Minties onder Ee in qq over Reinou, Dirkjen en Jacob Dirks kinderen van Dirk Jacobs by Saakjen Dirks in egte verwekt, die haer ten tweeden huwelijk heeft begeven met Brant Clases
Onder de goederen:
10 koeien
duiven op de matte

Boek 65 – Bl. 504 – 26 november 1755
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Minke Melles te Morra, weduwe van wylen Hendrik Sapes in leven schoolmeester te Niawier, tvv Minse Hendriks en Minke Melles in qq curatoren over desselfs broeders en zusters met namen Melle Hendriks (25 jaar) Claes Hendriks (23 jaar) Tettje Hendriks (17 jaar)

Boek 65 – Bl. 514 – 20 december 1754
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jacob Dirks, huisman onder Oostrum, tvv Sybren Douwes en Age Meinderts onder Sybrandahuis als bij testament qq over Trijntie (21 jaar) Hendrik (19 jaar) Zaeske (16 jaar) ...jen (13 jaar), Dirk (11 jaar) en Jan Jacobs (8 jaar) allen kinderen van Jacob Dirks en Jeltie Hendriks echtelieden onder Oostrum

Boek 65 – Bl. 517 – 3/4/5 januari 1757
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Doetie Jacobs, weduwe van wylen Claas Roelofs te Morra, in qq over de gerepudieerde boedel van Doetie Jacobs, ten overstaan van Jouke Cornelis, mederechter van Oostdongeradeel, voor Jan Nieuwenhuis enigste zoon van Doetje Jacobs bij haar eerste man Ritske Nieuwenhuis
Onder de goederen:
huis en hof te Morra
schoenmakerswinkel, ook manufacturen
schuldboeken, zeer uitgebreid (47 bladzijden!)

Boek 65 – Bl. 565 – 1 november 1757
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jinske Dirx, weduwe van wylen Swetse Oebles te Morra, tov Jouke Cornelis bysitter, tvv Jelle Ypes en Sipke Dirks (te Nijkerk) in qq over Tjetske Swetses (23 jaar), minderjarige dochter van Jenske Dirx by Swetse Oebeles in egte verwekt en Baukjen Swetses, gehuwd met bijsitter Jouke Cornelis als erfgenamen

Boek 65 – Bl. 568 – 17 maart 1758
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Douwe Minses, huisman op Pasumawal te Nijkerk, door Jouke Cornelis tvv de ontvanger Willem Idses te Wierum en Jan Pytters te Ee in qq over Lieuwe en Tjalling Minses, erfgenamen ab intestato van hun overleden broeder Douwe Minses
Onder de goederen:
vier koeien

Boek 65 – 578 – 11 april 1760
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Pope Taekes te Anjum door Eit Wytses, dorpsrechter en schoolmester te Anjum, in qq curator bonorum op de gerepudieerde boedel
Onder de goederen:
schuldboeken

Boek 65 – Bl. 583 – 10 mei 1760
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Gerben Pytters in de Herberg te Lioessens, door Wybren Cornelis onder Morra in qq curator bonorum over de voorkinderen Bauke en Seyke Gerbens alsmede Pytter Gerbens major annis gerepudieert is en opheden door Luetske Clases, weduwe van wylen Gerben Pytters als moeder van de nakinderen met namen Claas en Jacob Gerbens en ten profyte van de naast gerechtigde crediteuren afgestaan en overgedragen.
NB. ‘De weduwe behoudt alleen het bed met z’n toebehoren en eenige kleinigheden dat aan de weduwe tot haer nooddruft gelaten is’.

Boek 65 – Bl. 586 – 6 augustus 1760
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Bote Ysebrants, charger by de molen te Anjum, door Pytter Jans, mr kuiper te Augustinusga in qq over de kinderen van Jan Botes, met namen Bote, Jogchum en Pytter Jans door Bote Ysebrants by syn eerste huisvrou Froukjen Jans in egte verwekt, Fokke Taekes, schoolmeester te Holwert in qq over Trijntie Botes (2 jaar) Fokke Botes die na Indien is, by Bote Ysebrants by syn tweede huisvrouw Hittie Fokkes is verwekt en Minke Gosses, weduwe van wylen Bote Ysebrants in qq over Aaltie (6 jaar) en Ysebrandt Botes (5 jaar) by deselve Bote in egte verwekt
Onder de goederen:
huis op de Dijk te Doccum

Boek 65 – Bl. 598 – 22 juli 1761
Scheiding opgemaakt door Jan Johannes Bakenman op Ezumazijl, tot zijn eerste huisvrouw gehad hebbende Rinske Jans Posthuma, waarbij hij een zoon Johannes Jans heeft. Thans ten tweeden huwelijk met Antie Lieuwes. De staat werd opgemaakt met Louw Jans Heinema te Collum, oom van Johannes Jans.
De uitwysing bedraagt 262 cg

Boek 65 – Bl. 600 – 7 mei 1762
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Atie Tijssen, weduwe van wylen Jurjen Tjallings te Morra, tvv Rinse Sinia in qq over Jantie Minnes (11 jaar) Paulus Wilties, huisman onder Niawier in qq over Atie (6 jaar), Eelkjen (4 jaar) Tijs Tijssen (3 jaar), Bauke Jans op Swaegwesteinde als bestevader in qq over Bauke Minnes en Aaltie Cornelis, weduwe van wylen Tjeerd Janties te Anjum als moeder over Lijsbeth, Jantie, Grietie, Cornelis, Atie, Claas en Jurjen Tjeerds, alle kintskinderen van gedachte Atie Tijssen en erfgenamen van desselve
Onder de goederen:
1245 cg leggend geld
o.a. land onder Nijkerk (Jurjen Tjallings woonde op plaats 31 – Elinga)

Boek 65 – Bl. 606 – 30 augustus 1762
Inventaris opgemaakt door Trijntie Jacobs van de goederen met haar wylen eerste man Jan Jansen in egte madelig bezeten, tvv Sybren Douwes, huisman te Oostrum, in qq over Jan Jansen en Jeltie Jansen, kinderen van wylen Jan Jansen by Tryntie Jacobs in egte verwekt. Trijntje heeft zich ten tweeden huwelijk begeven met Gerryt Poules onder Oostrum
Onder de goederen:
acht koeien

Boek 65 – Bl. 620 – 5 februari 1763
Inventaris opgemaakt door Einte Binnes te Doccum in qq als curator bonorum over de boedel van Johannes Marcus Rispens in leven schoolmeester te Oostrum en dorpsrechter van Jouswier
Onder de goederen:
huis te Oostrum

Boek 65 – Bl. 625 – 21 januari 1762
Inventaris opgemaakt van de boedel van Sibbeltje Pieters, weduwe van wylen Marten Jacobs te Oostrum tvv Hendrik Jans, mr smid te Morra in qq over Jan, Wepke en Sibbeltie Riemerens ten profyte van Wytske Jans, weduwe van Sjolle Marcus te Metslawier, Pytter Jans, huisman onder Aalsum en Rinske Jans hvv Hendrik Jans mr smid te Morra als erfgenamen. Sibbeltie Foekes, mitsgaders Petrus Adrianus Bergsma als gelastigde van Jetse Jacobs te Jouswier, Jeltie Jansen hvv Jan Jansen de Boer te Nes en Dirkjen Jans te Leeuwarden die erfgenamen zijn van Marten Jacobs, de man van genoemde Sibbeltie Foekes. Ouderdom van de minderjarige kinderen van Riemeren Sapes: Jan Riemerens (21 jaar) Wepke Riemerens (17 jaar) Sibbeltie Riemerens (13 jaar). Sibbeltie Jacobs als bestemoeder van deze kinderen

Boek 65 – Bl. 634 – 13 april 1763
Scheiding door Ysebrandus Puttingh VDM te Hornhuizen in Groningen in qq over Rinske, Lientie en Gerrit Puttingh, mitsgaders Jan Adam Kesler VDM te Paesens in qq over Anna Helena en Fokjen Puttingh, kinderen en erfgenamen van hun overleden vader Obbo Puttingh in leven VDM te Paesens by Alberdina Hofkamp in egte verwekt, die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met ds. Jan Adam Kesler

Boek 65 – Bl. 636 – 1 maart 1763
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Pieter Botes, vrijgesel te Ee, door Hendrik ?, huisman aldaar, en Wierd Tjepkes, coopman te Nijkerk in qq over Sybren Tymens (8 jaar), minderjarige zoon van Tymen Sibrens en Eefke Botes in tijden echtelieden tot Nijkerk ab intestato enig erfgenaam van Pieter Botes. Een nicht heet Tryntie Minnes te Ee en een neef Jacob Minnes te Ee, kinderen van Minne Rinses
Onder de goederen:
huis te Jouswier door Hans Jeppes bewoond

Boek 65 – Bl. 640 – 31 mei 1763
Scheiding door Rinske Johannes, weduwe van wylen Jacob Jans, visscher te Moddergat onder Nes, gesteund door Johannes Christiaans van Wierum, erfgenaam van haer zoontie Jan Jacobs, diens bestevader is Jan Jacobs, visscher te Paesens en Eelkjen Wytses, weduwe van wylen Jan Jacobs visscher

Boek 65 – Bl. 643 – 8 november 1763
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Age Arths te Paesens door Jacob de Haan en Freerk Aarths beiden te Paesens in qq over zijn beide minderjarige kinderen met namen Aarth (18 jaar) en Tjerk Ages (14 jaar)
Onder de goederen:
huis te Paesens
testament van Albert Jantjes en Sjuke Ebeles onder Collum dd 8 januari 1738
testament van Age Aarts en Sjuke Ebeles uit 1759
koopakte van het huis dd 22 mei 1734

Boek 65 – Bl. 650 – 11 november 1763
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Pytter Pytters, huisman op ’t Stiem onder Anjum, door Eelke Hessels en Jan Pytters, huisman by Ezumerzijl onder Anjum in qq over de beide minderjarige kinderen van Pytter Pytters by Janke Janties in egte verwekt, die haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met genoemde Eelke Hessels, met namen Goykjen (4 jaar) en Antje Pytters (1 ½ jaar)
Onder de goederen:
9 melkkoeien
testament dd 25 december 1759
Scheiding op bl. 674

Boek 65 – Bl. 686 – 16 november 1763
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Oetse Harmens, overleden backer te Paesens door Keimpe Jacobs onder Nes en Fetse Jacobs onder Morra in qq over de drie minderjarige kinderen van Jan Pytters Wijngaarden te Sint Jacobi Parochie met namen Pytter (20 jaar) Oetse (13 jaar) en Hendrikje Jans (10 jaar), bij Leentje Oetses in egte verwekt, volgens testament van Oetse Harmens wylen haar grootvader
Onder de goederen:
huis te Paesens, de helfte van Acke Oetses hvv Jouke Clases
huis naast de herberg

Boek 65 – Bl. 690 – 4 januari 1764
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Janke Sydses, weduwe van wylen Gabe Andrijs te Bollingawier onder Nijkerk, haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Claas Folkerts, door Pyter Jacobs, huisman onder Nijkerk, in qq over Syds (9 jaar) Pyttie (4 jaar) en Tryntie Gabes(2 jaar) kinderen van Janke Sydses en Gabe Andrijs
Onder de goederen:
3 koeien
veel namen van Nijkerkers als schuldeiser

Boek 65 – Bl. 708 – 23 augustus 1762
Inventaris van de goederen van Claas Douwes te Metslawier en zijne nagelatene weduwe Janke Pytters in commune beseten, tvv Symen Clases, huisman op Hantumerbuurt in qq over Grytie Clases voordochter van Claas Douwes by wylen Seike Clases in egte verwekt, mitsgaders Janke Pytters in qq over de vier minderjarige kinderen by Claas Douwes verwekt met namen Douwe, Willem, Claas en Rinske Clases
Onder de goederen:
testament van 30 augustus 1758
huurcontract van Stapland onder Hantumeruitburen
Scheiding op 29 oktober 1765 op bl. 719

Boek 65 – Bl. 725 – 25 mei 1764
Inventaris van de boedel door Claas Eiberts te Niawier nagelaten door Iggele Saeckes, huisman in’t clooster Zion in qq over Mame Clases de voorzoon van Claas Eijberts by syn eerste huisvrou Sibbeltie Mames in egte verwekt, opgegeven door Grytie Clases, weduwe van wylen Claas Eiberts. De kinderen zijn Aukjen en Claas Claesen van Grytie Clases en Claas Eiberts
Scheiding op 22 september 1764

Boek 65 – Bl. 737 – 16 november 1764
Inventarisatie en tauxatie gedaen ten sterfhuise van Dirk Sjoerds te Metslawier door Andrijs Cramerus, coopman aldaar in qq over Tytie Dirks de voordochter van Dirk Sjoerds by syn eerste huisvrou Bottie Sybes in egte verwekt, alles op aengeven van Tjeske Sybrens, weduwe van wylen Dirk Sjoerds in qq over haer zoon Sybren Dirks by haer wylen man Dirk Sjoerds in egte verwekt
Onder de goederen:
drie melkkoeien
Scheiding op bl. 745

Boek 65 – Bl. 747 – 25 april 1766
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Tjetske Pytters, die hertrout was met Bote Yes onder Anjum, door Jan en Bodes Pytters in qq over Ytie (8 jaar) en Tryntie Johannes (5 jaar) kinderen van wylen Tjetske Pytters en wylen haer eerste man Johannes Harkes

Boek 65 – Bl. 751 – 19 september 1766
Inventarisatie gedaen ten huise van Trijntie Jans, weduwe van wylen Cornelis Sickes te Engwierum, tvv Jan Pyter Taedes, huisman onder Oostrum als bestevaer van moederskant, op aengeven van Tryntie Jans, die haer ten derden huwelijk heeft begeven met Douwe Douwes te Engwierum. Haar kinderen zijn Jelkjen Cornelis (12 jaar) Jan Cornelis (10 jaar) Ymkjen Cornelis (8 jaar) krijgen huis en herberg te Engwierum, waarde 1639 cg
Kinders van het eerste bed by Pytter Gerryts met namen Gerryt en Pytrik Pyters, waarover Jan Gerrits de curator is by aanwijzing op 2 juli 1753
Kinders van het tweede bed bij Cornelis Sickes
Douwe Douwes hertrouwt met Trijntje Jans maar hij heeft ook kinderen bij Sjoukjen Douwes, met namen Claaske, Sytske (23 jaar), Antje (16 jaar) en Douwe Douwes (8 jaar)

Boek 65 – Bl. 755 – 1 oktober 1766
Inventaris opgemaakt van de nagelaten boedel van Nieske Gerryts, weduwe van wylen Jan Lammerts te Lioessens. Er is een curator bonorum (onleesbaar)

Boek 65 – Bl. 761 – 29 december 1766
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Aebe Willems te Engwierum, tvv Jan Gerryts, huisman te Engwierum, in qq over Antje Aebes (bijna 24 jaar) dochter van Aebe Willems by Tietje Wygers in egte verwekt, beneffens Dirkjen Aebes hvv Atze Gerryts te Sint Jacobs buiren, Willem Aebes te Hallum en Rinske Aebes hvv Eetze Jacobs te Bergum, allen kinderen en erfgenamen van Aebe Willems. Alles op aangeven van Tjetske Jacobs, weduwe van wylen Ebe Willems

Boek 65 – Bl. 766 – 14 mei 1767
Inventaris van de boedel van Yebeltie Andrijs, weduwe van wylen Jan Beerents te Anjum, door Reinder Beerentsz en Eelse Bockes, mr smid te Anjum, in qq over de boedel van Yebeltie Andrijs, gerepudieerd door Johannes Beerents
Onder de goederen:
huis, hovinge en weverij te Anjum
7 korven bijen

Boek 65 – Bl. 774 – 3 en 5 juni 1767
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Marten Jans te Ee, tevens de boedel van zijn overleden huisvrouw Trijntje Pieters volgens testament dd 4 juli 1738 zijn de erfgenamen:
Moeder Jans hvv Pier Cornelis onder Anjum voor 1/10, Gerryt Lammerts te Ee voor 1/10 in qq over Tjepke Doedes (23 jaar), Gerrit Willems te Aalsum voor 1/10 en ook in qq over Mayke Joukes (in’t 25ste jaar) benevens Willem, Jan, Teetske en Rinske Joukes tesamen 1/10 en 1/20, Jancke Watses hvv Frans Jerulmus te Doccum voor 1/10, Jan Watses te Doccum voor 1/10, Doetie Dirks hvv Jan Gerryts te Engwierum voor 2/10 en Pieter Willems by de sandweg onder Aelsum voor 1/10 en 1/20 part

Boek 65 – Bl. 794 – 14 augustus 1767
Inventarisatie gedaen ten huise van Antje Taekes, weduwe van wylen Pieter Taekes in ’t Grauw paart te Anjum, die zich ten tweeden huwelijk heeft begeven met Tomas Annes, tvv Fetse Jacobs, coopman en herbergier onder Aalsum in qq over de kinderen van Pieter Taekes en Antje Takes, met namen Taeke (5 jaar) en Jan Pieters (1 ½ jaar)

Boek 65 – Bl. 802 – 30 januari 1768
Inventaris van de boedel van Tjepke Doedes, dienstknecht gewoond hebbende bij Johannes Willems onder Engwierum, verdronken onder ’t ijs, tvv Gerryt Lammerts te Ee, in qq over Wytske Doedes (14 jaar), de enige erfgenaam

Boek 65 – Bl. 809 – 29 maart 1768
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Aukjen Nannes, weduwe van wylen (Ma)Thijs Gerbens, even buiten de Hanspoort by de Houtmolen onder Aalsum, door Pytter Nannes, scheepstimmerman onder Augustinusga en Jan Tjepkes op de Streek in qq over Wentie (13 jaar) Nanne (11 jaar) Gerben Matthijssen (7 jaar), kinderen van Aukjen Nannes en by Matthuis Gerbens in egte verwekt

Boek 65 – Bl. 815 – 31 januari 1769
Inventaris van de boedel van Jurk Lieuwes, herbergier in de Swaan te Anjum, tvv coopman Johannes Folkerts Soersma, distillateur en Pieter Euwes in qq over de drie minderjarige kinderen van Jurk Lieuwes, met namen Lieuwe (16 jaar) Marten (14 jaar) Trijntje (10 jaar) by desselfs eerste huisvrouw Teetske Martens in egte verwekt
Onder de goederen:
huis en herberg de Swaan, wort publicq geveilt

Boek 65 – Bl. 820 – 13 juni 1769
Scheiding tussen Tijs Tomas requirant, beneffens Folkert Cornelis tot ontscheiding over Yebeltie Tijssen, boedel van wylen Rienskjen Cornelis een vermogen van 6286 gulden ‘onderteerd’ (= onder Teerd, dus bij Anjum)

Boek 65 – Bl. 825 – 24 juni 1769
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van wylen Lykele Annes op de Streek onder Aalsum, curator is Coene Lammerts, de ondertekening is van Coene Lammerts, Jan Heins, Dirk Lykles en Baukjen Lykles, de beide laatsten kinderen van Lykele Annes en Janke Sjoukes
Onder de goederen:
vijf koeien

Boek 65 – Bl. 831 – 11 mei 1770
Inventarisatie gedaen ten huise van Gertje Doekes, weduwe van wylen Jan Pytters op Ezumbuiren, haer ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Gerryt Andrijs, de kinderen zijn Antie (21 jaar) Pytter (17 jaar) Gyssel (14 jaar) Doeke Jans (12 jaar), tvv Claas Tomas, mr backer aldaer
Onder de goederen:
5 koeien
Scheiding op bl. 872

Boek 65 – Bl. 843  - 10 augustus 1770
Inventaris van de gerepudieerde boedel van Sibbeltie Joukes, weduwe van wylen Otte Jans te Nijkerk, tvv Ale Folkerts, hovenier en schipper te Holwert in qq. Alles by boelgoet verkogt, op 12 januari 1771 gesworen clerq Enneus Rijpma

Boek 65 – Bl. 845 – 23 november 1770
Inventarisatie gedaen ten huise van Mincke Machiels, weduwe van wylen Reinder Eelties, de kinderen zijn Eeltie Reinders en Freerk Reinders getrouwd met Gertie Zijgers, curatoren zijn Mintie Geerts en Sjoerd Haijes

Boek 65 – Bl. 851 – 15 maart 1771
Inventaris van de goederen van Foeke Pytters, man van wylen Tryntie Clases te Niawier overleden, gemaakt door Wierd Pytters, vrijgesel te Hantumeruitburen in qq als volle oom over Ytie Foekes minderjarige dochter van Foeke Pytters by Trijntie Clases die haer ten tweeden huwelijk begeven heeft met Jacob Nuttes te Niawier. Alie Foekes  (3 jaar) anno 1758 overleden, Ytie Foekes (14 jaar), zynde Foeke Pytters overleden in 1757
Scheiding aan het slot

Boek 65 – Bl. ongenummerd=856 – 29 maart 1771
Inventaris van de boedel van wylen Tjepke Pybes, huisman onder Ee, tvv Jan Geerts in qq over Romke Tjepkes (17 jaar) Pybe Tyssens (14 jaar) kind van zijn overleden moeder Grietie Pybes by Tijs Romkes te ...sens overleden in egte verwekt, ten profijte van Jan Pybes, Sjoerd Pybes ende Sjoukjen Pybes hvv Symen Louwrens, Gerben Pybes ende Sjoukjen Gerbens hvv Jacob Louwrens, allen meerderjarig te Ee en tesamen ab intestato erfgenamenvan Tjepke Pybes
Onder de goederen:
12 koeien
veel land te Ee , ook: ‘aan de Eestervaart in de Vogelsang gelegen’

Boek 65 – ongenummerd=Bl. 872 (laatste fiche) – 1 mei 1771
Scheiding van de akte op bladzij 831

Boek 65 – Bl. 874 – 21 januari 1772
Inventaris ten huize van Sjoerd Pybes op Tibma onder Ee, tvv Sjoerd Haijes, mr schoenmaker te Ee en Jan Pybes te Ee in qq over Sjoerd Pybes voornoemd

Boek 65 – Bl. 876 – 12 februari 1772
Inventarisatie gedaen ten huise van Rinske Douwes, weduwe van wylen Jantje Jacobs, huisman te Metslawier, zich ten tweeden huwelijk begeven hebbende met Romke Eyberts met haer soon Jacob Jantjes door Claas Jacobs schipper te Anjum in qq over Jacob Jantjes

Boek 65 – Bl. 887 – 28 september 1772
Rekening van Tjebbe Harmens te Morra op ende tegens Foppe Eetses, huisman te Lioessens. Hij heeft niet genoeg aantekeningen gemaakt, zal daarom 300 gl betalen plus een overeenkomst over de goederen

Boek 65 – Bl. 890 – 12 mei 1773
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Lolle Broers, huisman onder Wetsens, tvv Former Thomas te Wetsens en Minse Minses te Aalsum in qq over Sieuke (23 jaar) Broer (20 jaar) Baukjen Lolles (18 jaar), kinderen en erfgenamen van Lolle Broers. Johannes Theodorus Wilman is mederechter van Oostdongeradeel en Enne Rijpma gesworen clercq
Onder de goederen:
7 koeien
39 pm land in eigendom

Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 66: 1773 - 1784
(51 akten)

Boek 66 – Bl. 1 – 11 juni 1773
Inventarisatie gedaen ten huise van Antje Minses, weduwe van wylen Hans Jeppes te Jouswier, haer ten tweeden huwelijk denkt te begeven met Fokke Jans, tvv Jan Philippus, huisman te Jouswier en Jelmer Wessels, schipper te Morra in qq curatoren over de kinderen Jeppe (20 jaar) Foekjen (18 jaar) Minse (14 jaar) Tjepke (13 jaar) en Thomas Hanses (9 jaar)
Onder de goederen:
huis en schuur
stuk land, genaamt Blauwhuister acht
Scheiding dd 21 januari 1774 op bl 14

Boek 66 – Bl. 6 – 14 augustus 1773
Inventarisatie gedaen ten huise van Stijntje Dirks, weduwe van wylen Pytter Jans onder Aalsum, haer ten tweeden huwelijk gedenkt te begeven met Meintje Eintes, tvv Willem Gerrits in qq over de kinderen van Pytter Jans, met namen Jan (11 jaar) Sibbeltje (10 jaar) en Hendrikjen (8 jaar)
Onder de goederen:
6 melkkoeien enz

Boek 66 – Bl. 16 – 18 november 1774
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Sjoerd Cornelis in leven schoolmeester tot Aalsum, tvv Adrianus van Slooten en Folkert Cornelis, schoolmeester tot Wetsens in qq over het kind met namen Uitse Sjoerds (moeder is Trijntje Uitzes)
Onder de goederen:
meester is ook boer !
verder alleen een Bijbel met silveren haken

Boek 66 – Bl. 19 – 11 oktober 1774
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jacob Jacobs Potsma in leven op Ezumazijl, tvv Minse Dirks, huisman en Engbert Lieuwes, scheepstimmerman op Ezumazijl in qq over de kinderen van wylen Jacob Jacobs Postma, met namen Jacob, Baukjen, Claaske, Eerde, Auke en Lolke Jacobs (moeder is Rigtsje Eedes)
Onder de goederen:
een schuit

Boek 66 – Bl. 21 – 15 oktober 1773
Inventarisatie gedaen ten huise van Geeske Jurjens, weduwe van wylen Gerryt Jarigs onder Lioessens, haer ten tweeden huwelijk gedenkt te begeven met Taeke Louws, tvv Aldert Arents en Jantie Tjeerds in qq over de kinderen Jarig (19 jaar) Antie (20 jaar) Pytter (16 jaar) Sjoukjen (13 jaar) Trijntie (10 jaar) Nuttert (9 jaar) en Jan Gerrits (5 jaar)
Onder de goederen:
5 sykweeste melkkoeijen
een dito ongesykweeste
totale waarde 5490 cg

Boek 66 – Bl. 31 – 15 juni 1775
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Aukjen Baltjes, weduwe van wylen Geert Reinders de Beer, tvv Tjerk Geerts en Rinse Geerts de Beer in qq als curatoren over de persoon en goederen van ? Tjerks
Onder de goederen:
huis en herberg te Hallum
huis cum annexis op de streek (onder Aalsum) by de overledene gebruikt en bewoont

Boek 66 – Bl. 35 – 2 januari 1776
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Hiskjen Tades, weduwe van wylen Jacob Wepkes tot Anjum, tvv Aldert Arents te Anjum en Yepe Lieuwes van Lioessens in qq over Wepke Jacobs
Onder de goederen:
veel landerijen

Boek 66 – Bl. 40 – 6 februari 1775
Inventarisatie gedaen ten huise van Hiltje Beerns, weduwe van wylen Tomas Tjitses tot Niawier, haer ten tweeden huwelijk hebbende begeven met Gerben Sjoerds, tvv Douwe Folkerts, huisman te Niawier in qq curator over de kinderen van Tomas Tjetses, met namen Baukjen (13 jaar) en Antje Tomas (11 jaar)

Boek 66 – Bl. 42 – 5 oktober 1776
Beschrijvinge van de goederen bevonden ten huize van Uilkje Taekes weduwe te Anjum, door haar aan de crediteuren overgedragen
-door haar bewoond huis
-1/2 snikke, varend van Anjum op Leeuwarden
-winkel en winkelwaren

Boek 66 – Bl. 47 – 22 november 1776
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Antie Lieuwes, weduwe van wylen Jan Pytters Sjoek te Ee, by haer broeder Harmen Lieuwes inwonende. Er is een testament waarbij zoon Pytter Jans Sjoeks tot erfgenaam wordt benoemd
Onder de goederen:
een smederij tot Ee
Scheiding op bl. 52

Boek 66 – Bl. 54 – 30 december 1776
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jan Jans, schoolmeester te Ee en desselfs huisvrouw Aukjen Eebes, tvv Minne Jans en Sybe Jans in qq over Grietje, Swaantje, Jan, Trijntje en Antje Jans, gelyk mede tvv Ee Hylkes als grootvader over Tettje en Anthonij Jans. Jan Jans is ook getrouwd geweest met Grietje Jans

Boek 66 – Bl. 60 – 8 januari 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jitse Jans, mr backer en molenaar tot Ee, tvv Minne Jans en Sybe Jans, huislieden onder Engwierum in qq over Jan, Sjeuke en Marijtje Jetses, benevens Baukjen Hendriks, weduwe van wylen Jitse Jans, als moeder en wettige voogd over haar soon Hendrik Jetses
Onder de goederen:
huis en bakkerij
een rogmolen
een pakhuis

Boek 66 – Bl. 65 – 12 februari 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Andries Meinderts, huisman onder Paesens, tvv Sybe Jans zeevisscher en Lieuwe Meinderts huisman in qq over Eesge, Sippe, Wytske en Claas Andries, kinderen van Andries Meinderts by syn wylen eerste huisvrouw Tytie Eesges in egte verwekt, meede tvv Meindert Wiggers, mr schoenmaker en Melis Taekes, mr timmerman in qq over Meindert en Yttie Andries, kinderen van Andries Meinderts by syn laaste huisvrouw Saapke Taekes
Onder de goederen:
huis, schuur en hieminge
2 gebeterde koeien

Boek 66 – Bl. 72 – 26 april 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jan Paulus onder Anjum, tvv Paulus Jans, mr backer tot Doccum, Antje Jans met haer man Rindert Clases, huisman onder Anjum, Focke Jans onder Ee, Dirk Jans onder Damwolde in qq over Dirk Hendrix, zoon van Hendrik Jans, tesamen kinderen en kintskinderen van Jan Paulus en Sybrigje Hendrix
Onder de goederen:
vijf huizen
twee halve beurtsnikken
totale waarde 6691 gulden
Scheiding aan het slot

Boek 66 – Bl. 77 – 28 mei 1777
Inventarisatie gedaen ten huise van Gerritje Gerrits, weduwe van wylen Hein Pytters onder Engwierum, sig ten tweeden egte sullende begeven met Ate Jentjes Sjaarda, tvv Johannes Willems in qq over Gerrit Heins, zoon van Gerritje en Hein
Onder de goederen:
veel land (boerden op Edinge)
twee keer het 1/32 deel van een koffeschip
totale waarde 2778 gulden
Scheiding op bl. 83 waarbij Gerritje Gerrits Posthuma genoemd wordt

Boek 66 – Bl. 86 – 27 juni 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Acke Ballings, weduwe van wylen Bodes Nannes tot Anjum, tvv Jacob Holwerda, dorpsrechter te Anjum

Boek 66 – Bl. 88 – 28 november 1777
Inventarisatie gedaen ten huise van Trijntie Douwes, weduwe van Lieuwe Eekes, huisman onder Niawier, dog sig ten tweeden egte sullende begeeven met Lolke Houkes onder Holwert, tvv Douwe Folkerts en Former Jans, huislieden onder Niawier in qq over Gatske, Eeke en Trijntie Lieuwes, kinderen van Trijntie en Lieuwe
Scheiding op 28 maart 1778
Scheiding op 10 juni 1778

Boek 66 – Bl. 99 – 2 december 1777
Inventarisatie gedaen ten huise van Ruurd Heins tot Niawier, tvv de executeur Jacob Dijkstra in qq als redder  van de boedel van Ruurd Heins

Boek 66 – Bl. 100 – 10 december 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jacob Gaatses onder Ee, tvv de executeur Jacob Dijkstra als qq over de insolvente boedel van Jacob Gaatses

Boek 66 – Bl. 102 – 29 december 1777
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Marten Eeverts, huisman onder Anjum, zijn weduwe is Janke Pytters, tvv Hendrik Gerrits onder Lioessens. Er is een testament
Scheiding op 23 februari 1778
Scheiding op 9 maart 1778

Boek 66 – Bl. 110 – 7 juni 1778
Inventarisatie van de goederen door Bauke Tietes in leven schipper op Ezumersijl onder Anjum nagelaten, tvv Rienk Abes als man en voogd over zijn huisvrouw Maijke Baukes, benevens Jacob Holwerda in qq over Frans en Tiete Baukes, kinderen van Bauke Tietes by syn eerste huisvrou Jiskjen Tomas in egte verwekt, Gerrit Andrijs en Wigger Douwes onder Anjum in qq over Pier Baukes en Ytie Dirks, weduwe van Bauke Tietes als moeder over hare kinderen Dirk en Tryntie Baukes
Onder de goederen:
huis door Jiskjen Tomas geërfd van Tomas Fransen CU

Boek 66 – Bl. 113 – 27 juni 1778
Inventarisatie van de goederen van Doitse Doekeles onder Niawier, tvv Dirk Hanses onder Giekerk vanwege zijn huisvrouw Antie Doekeles voor 1/7, Sybren Dirx voor Gerrijt Doekeles tot Grouw voor 1/7, Yttie Doekeles hvv Gerrit Iepts tot Sneek voor 1/7, Jacob Dijkstra in qq over Jan en Rienk Doekeles en Johannes Arjens te Hemelum als man en voogd over zijne huisvrou Sybrigje Doekeles ieder 1/7 en Jan Doekeles en Tjitske Brants  kinderen van Brant Jans en Hylkjen Doekles tot Genum, Brantgum en Workum tezamen de resterende 1/7 part

Boek 66 – Bl. 117 – 15 oktober 1778
Scheiding tussen Antie Hiddes, weduwe van wylen Tjamme Lidsers te Paesens requireerde en Paulus Baukes, oom en in qq curator over Jan Tjammes, zoon van Antie en Tjamme
Onder de goederen:
massaal een huis

Boek 66 – Bl. 118 – 19 mei 1779
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Sjolle Herkes in leven huisman tot Paesens, tvv Herke Sjolles en Ate Sjolles
Onder de goederen:
boerengereedschap, boerderij en landerijen

Boek 66 – Bl. 122 – 30 oktober 1779
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Baukjen Ydes, weduwe van wylen Hoite Wygers tot Niawier, tvv de erfgenamen van Hoite en Baukjen, was getekend Feike Jans, Sybren Jans, Gerben Jelles, Wyger Jans, Germen Jelles, Aat Jans, Wytske Wygers, Sybe Wygers, D.I. Banga, Ids Willems in qq over Janke Jans, Frans Harkes, Iede Sjoeks, Wybe Rinderts, Frans Sjoeks, Joost Sjoerds, Enneus Rijpma als gelastigde van den heer Hartenberg

Boek 66 – Bl. 131 – 12 april 1780
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Ruurd Jochems onder Anjum, tvv Ype Lieuwes tot Lioessens, Tjerk Ages, getrouwd met Affke Ruurds, in qq over de kinderen van Ruurd Jochems
Onder de goederen:
allemaal boerengereedschap

Boek 66 – Bl. 137 – 19 mei 1780
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Trijntje Dirks, weduwe van wylen Pytter Hendriks onder Morra door wylen Trijntje Dirks en dessels wylen man nagelaten, tvv Jelmer Wessels, coopman in qq over Taatske (22 jaar) Trijntje (20 jaar) en Antje Pytters (15 jaar)
Onder de goederen:
er is in totaal 529 gulden aan waarde

Boek 66 – Bl. 139 – 22 november 1780
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jelke Rintjes vrijgesel te Ee, Sipke Willems te Collum en Wybe Tjeerts zijn bij testament van 15 oktober 1780 aangewezen. Moeder Grietje Jelkes (eerst met Rintje Wygers) hvv Heedze Luitjens erft als eerste, na haar zijn broer Wyger Rintjes en ‘desself beide neven Sipke Willems en Wybe Tjeerts, opgemaakt ten huize van Jan Freerks

Boek 66 – Bl. 142 – 11 december 1780
Inventarisatie gedaen tvv Jan Hessels onder Engwierum en Antje Hessels, meerderjarige kinderen van Jitske Jans in leven weduwe van wylen Hessel Douwes. Minne Pieters in qq over Douwe Hessels, minderjarige zoon.  Anthonij Jans, schoolmeester in qq als administrerend curator over de goederen van Jacob Gerrits, wegens deszelfs kinderen, tans uitlandig, allen erfgenamen van hun overleden moeder

Boek 66 – Bl. 145 – 18 december 1780
Inventarisatie gedaen ten huise van Eelkjen Jans, weduwe van wylen Ype Jacobs Humalda in leven huisman en ontvanger onder Ee, sig ten tweeden egte sullende begeven met Pytter Jans, huisman onder Engwierum, tvv Douwe Clases, huisman onder Engwierum en Gerben Kooistra, schoolmeester te Ee in qq over Lysbeth, Gertje, Jacob, Reitse en Grytje Ypes Humalda, kinderen van Ype Jacobs Humalda en Eelkjen Jans
Onder de goederen:
zathe en landen Humalda(100 pm?) en 7/8 van een sate van 77 pm
4477 aan geld en obligaties

Boek 66 – Bl. 152 – 16 februari 1781
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Pytter Geerts, in leven huisman onder Morra, tvv Geert, Jan, Jelle Pytters voor zichzelven ende Pytter Eesges en Jan Pytters in qq over Michiel, Yttje en Johannes Pytters, minderjarige kinderen van Pytter Geerts en Grietje Jans
Onder de goederen:
land en boerengereedschap
Scheiding aan het slot

Boek 66 – Bl. 158 – 2 juni 1781
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Antje Reinders, weduwe van wylen Freerk Michiels onder Niawier, tvv Sjoerd Freerks en Jacob Dijkstra als bij testament benoemde curatoren over de minderjarige kinderen van Antje Reinders met namen Gryttje en Reinder Freerks, in presentie van Mayke Freerks hvv Leendert Cornelis, mr smid te Niawier en Trijntje Freerks hvv Reitse Lieuwes gesterkt met hun mannen, meerderjarige kinderen van Antje Reinders. De kinderen Machiel en Johannes Freerks zijn reeds overleden.
Onder de goederen
een testament van 11 mei 1781
boerengereedschap

Boek 66 – Bl. 164 – 1 oktober 1781
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Eeltje Ernstes, huisman onder Niawier, tvv Johannes Eeltjes, zeevisscher onder Nes, Bartle Eeltjes vrygesel te Niawier, Tjietske Eeltjes hvv Geert Johannes te Nijkerk, Jan Eeltjes, arbeider te Niawier en Claas Gerbens in qq curator over Ernst Eeltjes, allen kinderen van Eeltje Ernstes en zyn wylen vrouw Aaltje Machiels
Onder de goederen:
boerengereedschap
Scheiding aan het slot

Boek 66 – Bl. 172 – 18 oktober 1781
Inventarisatie gedaen ten huise van wylen Detje Jacobs, weduwe van Coene Lammerts, mr wagenmaker op de Streek onder Aalsum, tvv Jan Ybels, mr backer te Aalsum en Jan Ysbrands te Anjum in qq als curatoren over de kinderen van Detje Jacobs en Coene Lammerts met namen Lysbet Coenes en Lammerts Coenes
Onder de goederen:
huis en wagenmakerije op de Streek onder Aalsum

Boek 66 – Bl. 175 – 25 oktober 1781
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Mayke Ubles, weduwe van wylen Tjeerd Meinderts, thv Schelte Sakes onder Aalsum overleden, ter instantie van Meindert en Sjoerd Tjeerds in qq over Alle Alles, kindskind van de overledene Mayke Ubles
Onder de goederen:
een trekbeurt Dokkum-Leeuwarden

Boek 66 – Bl. 180 – 11 december 1781
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Syger Willems, overleden huisman onder Oostrum, in presente van Willem, Eeltje, Bouwe en Johannes Sygers, benevens Freerk Reinders onder Ee als vader over zijn kinderen by Gertje Sygers verwekt, alsmede koopman Pytter Helder en Willem Lieuwes onder Aalsum in qq over Tyttje, Hendrik, Pytter, Sibbeltje en Gertje Sygers, kinderen van Syger Willems.
Onder de goederen:
een testament van 28 juli 1778
Scheiding op bl 236

Boek 66 – Bl. 184 – 16 maart 1782
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Olbren Foppes, herbergier te Nijkerk, ter instantie van Sjoerd Jans qq curator vanwege uitlandigheid van deszelfs soon Foppe Olbrandts gehuwd met Trijntje Heeringa. Olbren Foppes was getrouwd met Yttje Piers
Onder de goederen:
een testament van 22 juni 1776
op 4 februari zijn de moederlijke goederen verdeeld

Boek 66 – Bl. 188 – 22 juni 1782
Inventaris tvv Jan Thomas, huisman en Claas Feikes, coopman onder Aalsum in qq over Philippus Taekes, nagelaten minderjarige zoon van Taeke Uilkes en Eelkjen Philippus, in leven onder Anjum
Onder de goederen:
een testament van 18 mei 1782
boerengereedschap

Boek 66 – Bl. 194 – 8 oktober 1782
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Claas Sippes, in leven tsjalkschipper op Ezumazijl, tvv Jan Egberts te Morra en Douwe Durks op ?, in qq over het nagelaten kind Cornelis Clases en Gryttje Kornelis
Onder de goederen:
half huis
een tjalkschip van 60 voet uit 1757

Boek 66 – Bl. 196 – 16 april 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Claas Hendriks, huisman te Metslawier, tvv Gertje Gerbens, weduwe van wylen Claas Hendriks, als moeder van Hendrik, Janke, Gerben, Pytter Clases, gelijk mede van Jasper Pytters, mr wagenmaker in qq over Melle Clases, zoon van Claas Hendriks by syn overleden huisvrou Haukjen Hendriks
Onder de goederen:
landerijen en boerengereedschap
Scheiding op 19 mei 1783

Boek 66 – Bl. 203 – 23 juni 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Gerben Douwes, huisman by de Schans onder Anjum, tvv Johannes Douwes te Ee en Jacob Douwes onder Anjum, vanwege een testament curatoren over de goederen en vijf kinderen Lysbert, Gepke, Tade, Douwe en Jan Gerbens en aan dessels weduwe Gertje Tammes
Onder de goederen:
land en huis en schuur
boerengereedschap

Boek 66 – Bl. 207 – 19 juli 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Saakjen Durks, wylen hvv Brand Clases tot Oostrum, tvv en profyte van Jacob Gerryts in qq, beneffens Anne Yes te Wetsens curatoren over Fokjen, Durk, Saakjen, Aukjen en Ye Lieuwes, alle kindskinderen, alsmede tvv Jacob Durks onder Morra en Reinouw Durks hvv Sjoerd Jelles onder Ee, kinderen van Saakjen Durks (kin net klopje !!)

Boek 66 – Bl. 210 – 23 juni 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Hans Teunis en Aukjen Durks, echtgenoten op Ezumazijl, tvv Procureur P. Jilderda in qq curator over Antje Johannes hvv Meindert Lieuwes en Teunis Johannes als erfgenamen van Hans en Aukjen
Scheiding aan het slot

Boek 66 – Bl. 213 – 1 september 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Marten Fransen onder Aalzum, tvv Jelle Sydses onder Bornwird en Sjoerd Fransen, mr scheepstimmerman onder Aalsum in qq over de minderjarige kinderen van Marten Fransen, met namen Rinske, Frans en Jan Martens
Onder de goederen:
coffeschip Dokkum-Deventer vv

Boek 66 – Bl. 217  - 8 oktober 1783
Inventarisatie gedaen ten huise van Mentje Wytses, huisman onder Paesens met zijn huisvrouw Swaantje Jacobs staande Egt gehad en geleden heeft ten overstaan van desselfs dogter Sieuke Mentjes hvv Ulbe Eelkes te Oostrum
Onder de goederen:
8 koeien
Scheiding op bl 227

Boek 66 – Bl. 219 – 10 oktober 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Sytse Tjeerds, coopman te Aalsum, tvv Sytse Willems onder Hantumeruitburen en Gerben Clases in qq over de kinderen van Sytse Tjeerds, met namen Tjeerd en Claas Sytses
Onder de goederen:
huis en tuin cum annexis

Boek 66 – Bl. 221 – 5 november 1783
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Rixtie Jans, weduwe wylen Tjepke Alberts mr backer te Ee, tvv Pytter Jans en Johannes Douwes, huislieden onder Ee in qq over Tjeerd en Antje Tjepkes en administreerders over de erfportie van Durk Tjepkes, ter presentie van Jan Tjepkes, mr bakker te Ee, benevens Gryttje Tjepkes hvv Hendrik Pytters, mr wagenmaker te Ee
Onder de goederen:
huis en bakkerij
voor 278 cg aan geleverd brood, namen van de kopers worden vermeld

Boek 66 – Bl. 231 – 30 mei 1782
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Harmen Lieuwes, mr grofsmid te Ee, opgegeven door Jacob Johannes als man van zijn huisvrouw Sibbeltje Jans ex testamento vruchtgebruikster ten profijte van Ids Willems, huisman te Wierum en Gerben Koijstra, dorpsrechter en schoolmeester te Ee in qq over Pytter Jans Sjoeks, benevens Pytter Jans , huisman te Ee, Dirk Jacobs, huisman te Metslawier en Hylke Abes, koopman te Ee
Onder de goederen:
een testament van 20 oktober 1781
een halve smederij

Boek 66 – Bl. 242 – 20 februari 1784
Scheiding van Wepkjen Sakes, hvv Jan Jacobs te Niawier, Aukjen Sakes hvv Pytter Gerbens, gesterkt met Douwe Alberts onder Ee by testament benoemd, de goederen Wepkjen Sakes, Aukjen Sakes aanbeërfd, mitsgaders Igle Sakes en Jan Sakes tot Niawier, alsmede Bartel Sakes te Ee, tezamen erfgenamen van Sake Bartels
een testament van 23 juni 1775

Boek 66 – Bl. 249 – 24 februari 1784
Inventarisatie gedaen ten huise van Tjeerd Ydes onder Morra, tvv deselve over de nalatenschap van Goske Ydes hvv Tjeerd Ydes, testament van 23 augustus 1768 erfgenamen van Jantje Botma, dr. Joachim van Vliet , Junia van Alema, Betska Botma hvv Lieuwe Reinders Synja, Dr. Arnold Matthijs van Poutsma wegens Antje Botma, weduwe van wylen Dr. Tjepke Osinga
Onder de goederen:
veel landerijen, obligaties, percelein enz
‘in de Bottelarij’Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 67 : 1784-1792
(44 akten)

Boek 67 – Bl. 1 – 6 april 1784
Lijst van getauxeerde goederen van Gosse Pyters welke ongeschrevene op tauxeering, aan vrouwe Jr R. ...tier, weduwe van P. Talma ter afbetaling van agterstallige huur etc. van bovengemelde als volgt
zeker 100 post twv 766 – 9 - ; Gosse Pytters, thans cherger te Bolsward (verwijst naar een akte van taxatie dd 12 januari 1764 – toen niet in weesboek opgenomen)

Boek 67 – Bl. 4 – 21 april 1784
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Minne Meinarda, in leven procureur postulant te Metslawier, tvv Gryttje Meinarda hvv Wouter Faber meede vroetschap te Dokkum. Boedelopbrengst wordt egaal verdeeld tussen Grytje Meinarda en Trijntje Wytses Holwerda, weduwe van wylen de procureur Meine Mainarda
Onder de goederen:
huis, hovinge en stallinge in de buurt te Metslawier
volgens scheiding dd 16-7-1781

Boek 67 – Bl. 13 – 17 mei 1784
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Jurjen Nannes, collekteur op de schans onder Anjum, tvv executeur Jacob Dijkstra in qq als curator over de geabandoneerde boedel van Jurjen Nannes
Onder de goederen:
ook vee

Boek 67 – Bl. 14 – 12 juni 1784
Scheiding tussen Jitske Jelles, tans egte huysvrou van Claas Tjallings, huisman onder Morra en Durk en Ype Jelles onder Morra in qq als geauthoriseerde curatoren over de nagelaten kinderen van lieuwe Ottes by Jitske Jelles in egte verwekt

Boek 67 – Bl. 17 – 23 augustus 1784
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Sybren Mentjes, wylen huisman onder Ee, tvv Minne Jans te Ee als geauthoriseerd curator over Syds Sybrens. Er is een testament waarbij Trijntje Jans syn huysvrou voor geregte helfte van een huis en stelp ca en nog f 500,- krijgt en Jan en Syds Sybrens de andere helft + 55 pm + huis + een half huis op Tibma krijgen
Scheiding op 15 november 1784 op bl. 26
Scheiding op 15 november 1784 op bl. 28

Boek 67 – Bl. 25 – 28 augustus 1784
Scheiding tussen Brand Clases te Oostrum en Jacob Gerrits als geauthoriseerd curator divisionis en Anne Yes curator over Fokjen, Durk, Saakje, Aukjen en Ye Lieuwes en Jacob Durks onder Morra en Reiner Durks en Sjoerd Jelles onder Westergeest, alle kinderen en kindskinderen en dus erven van wylen Saekjen Durks, hvv Brand Clases

Boek 67 – Bl. 30 – 7 februari 1784
Scheiding tussen Jan Wybrens, mr grofsmid even buiten de Aalsumerpoort van Dockum req. ter eenre en Trijntie Klases hvv coopman Albert Ballings binnen Dokkum requireerde

Boek 67 – Bl. 32 – 5 december 1784
Inventaris van de goederen te Paesens op het strand gevonden door Douwe Benjamins, Taede Taedes, Tiete Gerlofs, Meindert Harmens, Marten Joekes, Auke Aukes, Harmen Sytzes, Claas Pytters

Boek 67 – Bl. 33 – 13 april 1785
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Johannes Sygers, wylen huisman onder Oostrum, tvv Eeltje Sygers, huisman onder Wetsens en Bouwe Sygers, huisman onder Oostrum in qq curatoren over de nalatenschap van Johannes Sygers, alsmede zijn weduwe Tyttje Tijssens
Onder de goederen:
13 melkkoeien

Boek 67 – Bl. 38 – 20 april 1785
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Claas Freerks, overleden castelein op Oostmahorn onder Anjum, tvv Hessel Freerks, vrijgezel onder Lioessens en Cornelis Willems, huisman onder Anjum als by den oudsten dochter Janke Clazes geëligeerde en geauthoriseerde curatoren over Jan Clases
Onder de goederen:
huis en herberg

Boek 67 – Bl. 43 – 23 januari 1785
Scheiding tussen Gertje en Swaantje Jans, gesterkt met haare mannen Lieuwe Takes en Jan Wybes tot Ee en Minne Jans en Sybe Jans te Ee in qq als geauthoriseerde curator over Jan Jans en Trijntie Jans, hebbende de goederen van hun ouders massaal, met namen Jan Jans, in leven schooldienaar tot Ee en Grietie Jans

Boek 67 – Bl. 45 – 20 juni 1785
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Foppe Riemers/Riemerens, overleden visser tot Paesens , een testament waarbij tot erfgenamen heeft gesteld desselfs soon Foppe Riemerens overleden te Paesens, beneffens Tryntie Riemerens overleden hvv Willem Mans overleden cherger, ieder gelijk en Yttie Jilderts dochter van Jildert Riemerens dd 20 januari 1776 door de dorpsrechter H. de Jong

Boek 67 – Bl. 47 – 30 juli 1785
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Gertje Gerbens, weduwe van wylen Claas Hendriks te Metslawier, tvv Claas Gerbens te Niawier en Minne Alberts Douma te Metslawier, geauthoriseerde curatoren over de nagelaten kinderen van wylen Gertie Gerbens, met namen Hendrik, Janke en Gerben Clases

Boek 67 – Bl. 53 – 14 september 1785
Scheiding tussen Ids Uilkes onder Ee, Reitse Uilkes onder Anjum, Sieuke Baukes hvv Johannes Folkerts Soersma en Hiltje Uilkes hvv Douwe Cornelis onder Lioessens ynder voor ¼ erfgenaam van wylen Bauke Jans, enige nagelaten zoon van Jan Baukes en Trijntie Uilkes onder Anjum

Boek 67 – Bl. 56 – 9 februari 1786
Inventarisatie gedaen ten huise van Jacob Sipkes en Tjietske Tjipkes te Morra ten gevolge dat derselve haaren boedel hadden gerepudieert en gesteld in handen van naastgerechtigde crediteuren, zie acte in ’t recesboek
Onder de goederen:
smitterije te Morra

Boek 67 – Bl. 59 – 29 maart 1786
Jan Philippus, huisman onder Jouswier en Jelmer Wessels, coopman te Morra in qq als geauthoriseerde curatoren over Tomas Hanses in die qq voor ¼ en (nog) 1/5, Minse Hanses onder Jouswier voor ¼ en (nog) 3/5 en Jarig Gerrits als vader over zijn kinderen by Fokje Hanses in egte verwekt voor ¼ en (nog) 1/5 en dus tesamen (3/4 en die 5/5 = nog ¼ ) voor ’t geheel eigenaar van ’t Huiske, een huis te Jouswier

Boek 67 – Bl. 61 – 18 april 1786
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Hessel Tamboeser, wylen bakker en molenaar tot Ee, tvv mr. Gerben Kooistra en Claas Lolkes, coopman, beide tot Ee, als geauthoriseerde curatoren over Boote en Jaatje en Wigbolt Tamboeser, kinderen van Hessel Tamboeser en Claaske Minnolts, ook Hylkjen Tamboeser wordt genoemd
Onder de goederen:
huis, bakkerij en molen cum annexis te Ee
Scheiding dd 27 mei 1786 op bl. 74

Boek 67 – Bl. 69 – 13 mei 1786
Inventarisatie gedaen ten huise van Gosling Jans Siccama, desselfs boedel verlaten hebbende en stil vertrokken, zonder daar omtrent orders op zijn zaken te hebben gesteld, tot curatoren benoemd Tjalling Minses, huisman onder Engwierum en Anthony Jans Siccama, dorpsrechter en schoolmeester aldaar, oom en broeder van Gosling Jans Siccama
Onder de goederen:
huis, bakkerij en bakkersgereedschappen

Boek 67 – Bl. 79 – 27 september 1786
Inventarisatie gedaen ten huise van Hylkjen Lykles, weduwe van wylen Age van der Nagel, molenaar te Anjum, Hylkjen wil weer trouwen met Pieter Schaaff, schoolmeester en dorpsrechter te Wierum, tvv Procureur Pieter Jilderda, schoolmeester en dorpsrechter en Claas Tomas mr. backer tot Anjum, als curatoren over Reinskjen, Lykle en Cornelis Ages van der Nagel
Onder de goederen:
huis en molen tot Anjum
boek met crediteuren

Boek 67 – Bl. 83 – 23 maart 1786(?)
Rekening door Dirk Jacobs te Metslawier als administrator der vastigheeden van de Hoog Welgeboren Vrouwe Janetta Alegonda van Burmania hvv de Heer I.K. Goeddeus contra Jeannette Allegonda van Burmania Vrouwe van Holdinga van de fideïcommissaire erfgenaam Generaal Jr Gemme Onuphrius van Burmania te Anjum
(deze akte is 50 bladzijden lang!!)
Onder de goederen:
Huren van o.a. Holdinga State, Lieubma, Autha, Joudema, Hiemstra, de oude kooij, Junia, Feitema, Taetskma, Habma Hornleger, Sipma Hornleger, Montha, de kroonkamp, Minnema over 1784, 1785 en 1786. Ook boerderijen onder Ee, Jouswier, Wetsens, Aalsum, Niawier, Lioessens, Morra en Metslawier (waaronder Ropta) in totaal 97 posten, ook de lasten o.a. arbeidslonen
132 coopbrieven
20 stuks testamenten
50 stuks handschriften waaronder huurcontracten enz.
Scheiding volgt op het eind

Boek 67 – Bl. 133 – 31 maart 1787
Inventarisatie gedaen ten sterfhuise van Aldert Aarents, huisman onder Anjum, tvv de fiscaal U Colerus en procureur Enne Rijpma als geauthoriseerde curatoren bonorum over de gerepudieerde boedel van Aldert Aarnts voorsz tov Ids Jacobs van Eyzinga, vrederegter te Anjum
ter presentie van Sybe Cornelis coopman te Lioessens en Pytter Mames onder Nes als geauthoriseerde curatoren over Aarnt en Hendrik Alderts alsmede Uilkjen Folkerts, weduwe van Claes Alderts als moeder en wettige voogdesse over haare kinderen by voorsz haar man in egte verwekt, en Neeltje Willems laast weduwe van Aldert Aarnts voorsz.

Boek 67 – Bl. 140 – 4 mei 1787
Eelze Gerrits Kingma, mederegter van Oostdongeradeel enz., Douwe Dirks, zeevisser onder Nes en Wigger Meinderts, mr. Bakker tot Paesens, als geauth. curatoren over Wigger, Douwe en Eelke Meinderts, kinderen en erven van Meindert Wiggers bij Antje Douwes in egte verwekt en vermits absentie van Nutte Willems als grootvader en dus legitimus tutor over Trijntie Meinderts, dochter van Meindert Wiggers bij Eelkjen Nuttes in egte verwekt en Eelkjen Nuttes laast weduwe van Meindert Wiggers, dog zig in tweeden egte te zullen begeven met Jan Wiltjes

Boek 67 – Bl. 145 – 21 december 1787
Inventaris ten sterfhuise van Mettie Pieters weduwe van wijlen Lieupke Gerbens dog laast gehuwd geweest zijnde met Tjipke Jacobs onder Ee, ten versoeke van Pieter Lieupkes onder Ee en Anthonij Sickema in qq las geauth. curator over Trijntie Lieupkes
Onder de goederen:
8 koeien, maar geen vastigheden

Boek 67 – Bl. 149 – 7 maart 1788
Inventaris en scheiding ten huise van Uilkjen Folkerts laast weduwe van Claas Alderts te Anjum, zig ten tweeden egt zullende begeven met Hendrik Hendriks, ten versoeke van Enne Rijpma te Nijkerk en Taede Alberts onder Lioessens in qq als geauth curatoren over Folkert en Claas Clases, zijnde beijde kinderen van Uilkjen Folkerts en wijlen Claas Alderts
Onder de goederen:
Landerijen, 5 koeien enz

Boek 67 – Bl. 160 – 9 december 1786
Compareerden Thomas Doedes en Antje Doedes (egte huijsvrouw van Anthonij Siccama, schoolmeester en dorpsrechter), kinderen en erven van hun wylen vader Doede Cornelis, zampt Baukjen Thomas hvv Douwe Clases voor ½ erfgenaam van hun overleden zoon Cornelis Doedes tot lijfstonde te Engwierum, tesamen voor de helft erfgenamen
en
Douwe Jacobs, mitsgaders Afke Sippes hvv voorsz Thomas Doedes sampt Mintje Wytses als vader en voormond over zijne minderjarige kinderen Gertje en Jacob Mintjes by zyn wylen vrouw Swaantje Jacobs gewekt, te Metslawier, alsmede Rinske Mintjes hvv Sippe Andries te Paesens, alle kinderen van de overleden Jacob Cornelis en zo tesamen voor de andere helfte
Onder de goederen:
Voor een waarde van 5772 cg aan landerijen

Boek 67 – Bl. 169 – 4 augustus 1788
Inventaris ten sterfhuise van Auke Jans onder Morra, tvv Auke Wybrens smid te Lioessens in qq als geauth. curator over Gryttje Aukes, dochter van Auke Jans en desselfs eerste huisvrouw Jetske Wybrens

Boek 67 – Bl. 170 – 17 maart 1788
Scheiding van drie pm land onder Lioessens tusschen Jacob Dijkstra en Vrouwe Burmania van Holdinga

Boek 67 – Bl. 171 – 3 september 1788
Renske Folkerts, weduwe van wylen Rinse Douwes te Ee zelf en in qq over Folkert, Jenke en Claaske Renses by Rinse Douwes in egte verwekt en Jan, Douwe en Sybren Renses, beneffens Auke Everts als man en voogd over desselfs huisvrouw Rinske Rinses, by Maaike Jans ter eerste huwelijk in egte geprocreeërt, tot scheidinge en delinge van het bezit van Rinse Douwes en Rinske Folkerts
Onder de goederen:
Een huis tot Ee
Totale waarde 496 cg

Boek 67 – Bl. 173 – 23 september 1788
Inventaris ten huise van Lysbert Wijbes, overleden tot Pieterzijl, laast weduwe van Pieter Rompts tot Anjum

Boek 67 – Bl. 175 – 23 september 1788
Inventaris opgemaakt ten huize van Eit Wytses Feddema, dewelke met syn huisgesin stil vertrokken is, ten zijnen huize te Anjum zijn nagelaten en aldaar bevonden

Boek 67 – Bl. 179 – 22 oktober 1788
Inventaris ten huise van Tyttje Tyssen, weduwe van wylen Johannes Sijgers onder Oostrum, zich ten tweeden echte zullende begevn met Jan Jetses onder Hantum, tvv Jacob Dirks, huisman onder Morra, en Dirk Wybrens, mr. Backer te Dockum, als in qq curatoren over Johannes Johannes Posthumus, zoon van Tijtje Tijssen voorsz. by haer wylen eerste man Johannes Sijgers in egte geprocreëert
Onder de goederen:
9 koeien

Boek 67 – Bl. 184 – 3 januari 1789
Inventaris ten sterfhuise van Pytter Hendriks, huisman onder Morra,  tvv Jan Klases, huisman onder Morra, in qq als geauth. curator over Hendrik, oud 11 jaar, Gertie, oud 9 jaar en Sjoukjen Pieters, 7 jaar, kinderen van Pytter Hendriks by wylen Aaltie Jans in egte verwekt
Geen vastigheden

Boek 67 – Bl. 191 – 20 januari 1789
Inventaris ten sterfhuise van Tyttje Jacobs, weduwe van wylen Jacob Clases Groen te Paesens, tvv Claas Jans Groen en Claas Botes te Paesens, in qq over de innocente dog meerderjarige vrijster Sytske Jacobs Groen
Onder de goederen:
twee huizen te Paesens
landerijen
Scheiding op bl. 198, dd 10 februari 1790, totale waarde 10.541 cg

Boek 67 – Bl. 203 – 7 december 1790
Inventaris ten huise van Jacob Jans, snikschipper te Metslawier, als door overleden Claas Meinses in leven by Jacob Jans voornoemd woonachtig metterdood zijn achtergelaten, tvv Froukjen Ages, gesterckt met haar man Jacob Jans voornoemd, Jacob Bottes als man en voogd over Saaske Eintes tot Ternaard, Cornelis Clases tot Holwerd, ijder der drie voornoemden het ¼ deel en de kinderen van Gerben Cornelis, met namen Hendrik Jacobs in qq van zijn moeder Bregtje Gerbens, Romke Tyssens als man en voogd over Antje Gerbens, Cornelis Gerbens, Johannes Fransen als man en voogd over Maartje Gerbens, mitsgaders Sake Gerbens, allen tot Ferwerd tesamen het ¼ deel, allen tezamen erfgenamen ex testamente (dd 19 maart 1790) van Claas Minses
Geen vastigheden

Boek 67 – Bl. 206 – 8 augustus 1791
Inventaris ten huise van Gerrit Sjoukes Tadema, mr. bakker te Engwierum, tvv dezelve en Anthonij Jans Siccama en Jan Jansen gezworen clerq, in qq als curatoren over de gerepudieerde boedel van wylen Aafke Gosses hvv Gerrit Sjoukes Tadema voorsz. en de fiscaal wegens Antje Clases Cuiperus nagelatene minderjarige (voor?)dogter van Aafke Gosses
Onder de goederen:
De bakkerij te Engwierum

Boek 67 – Bl. 213 – 24 september 1791
Inventaris van de goederen die door wylen ??? Wijbes tot Anjum syn nagelaten en tans by Gertie Aarnts worden bezeten, tvv Gertie Aarnts en Dr. B.R. van Theeken, last hebbende van Jeltie Sakes, hvv David (?) Willems te Harlingen
Onder de goederen:
‘in de winkel’(een bakkerij?)

Boek 67 – Bl. 216 – 3 oktober 1791
Inventaris ten sterfhuise van Johannes Sytses en deszelfs nagelaten weduwe Eelkjen Reinders tot Ee, ten profijte van wylen suster Sjoukjen Sytses, hvv Abele Gerrits Wierdsma, in leven grietman van Nyenhove, beneffens D. van Theeken op aangeven van de weduwe
Onder de goederen:
Sate te Hantum, gekocht door Johannes Sytses en Sipkjen Sjoerds in 1741
Veel land, 24 koeien
38 koopbrieven en 31 obligaties, huurcontracten
Voor 5246 cg aan leggend geld
Betske Sytses gehuwd met Jan Harmens Rintjema

Boek 67 – Bl. 255 – 18 november 1791
Inventaris van de goederen van Baatje Lieuwes, laast weduwe van Pytter Aebes tot Anjum, tvv Aebe Jans te Collum als erfgenaam ex testamento dd 1 juli 1770
Onder de goederen:
Huis te Anjum, gekocht op 17 januari 1758

Boek 67 – Bl. 262 – 21 juli 1792
Scheiding tusschen Frederik en Jan Eelzes, visscherslieden te Moddergat in qq over haar overleden broeder Johannes Eelzes dochtertje Hiltie Johannes by wylen Tyttie Beerns in egte verwekt en
Hendrik Pytters visscher te Paesens als vader van Pytter, Gryttie en Tijttje Hendriks by voornoemde Tyttie Beerns geprocreerd. Het gaat om de nagelaten goederen van Johannes en Tijttie

Boek 67 – Bl. 264 – 25 augustus 1792
Scheiding tusschen Sijke Aukes hvv Claas Abes onder Anjum, Lijsbert Gerbens, hvv Jan Lieuwes onder Lioessens, Gepke Gerbens, hvv Minse Annes te Wierum en req. Marten en Cornelis Pytters in qq over Gertie Pytters weduwe van Jan Aukes te Metslawier
Scheiding van de boedel van de overleden Jan Aukes en zijn huisvrouw Gertie Pytters

Boek 67 – Bl. 266 – 28 september 1792
Inventaris ten sterfhuise van Lieuwe Meinderts, huisman te Paesens, tvv Eesge Lieuwes en Meindert Lieuwes en Rense Wygers en Claas Jacobs Groen, huislieden onder Paesens, in qq als curatoren over Tjalling, Wytse en Wytske Lieuwes, alle kinderen van de overleden Lieuwe Meinderts
Onder de goederen:
Vee land, 5 peerden, 1 hynxtevool

Boek 67 – Bl. 273 – 28 januari 1793
Inventaris van de goederen van Jan Johannes Bakenman en deszelfs overleden zonen Lieuwe en Jan Jans Bakenman nagelaten.
Onder de goederen:
een snikscheepje ‘De Goede Hoop’ genoemd
(dit is onder Ezumazijl, zie bladzijde 44 in 1761)

Boek 67 – Bl. 277 - ??
Inventaris ten huise van Antje Minnes, weduwe van Jan Philippus onder Jouswier, tvv Minne Alberts Douma en executeur Jacob Dijkstra in qq als curatoren over Philippus en Minne Jans, kinderen van de overleden Jan Philippus by Antie Minnes in egte verwekt en zig ten tweeden egte staat te begeeven met Pytter Fokkes te Oostrum
(rest in volgende boek!)


Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 68 : 1793-1809
(56 akten)

Boek 68 – Bl. 1    - vervolg van de laatste akte van boek 67

Boek 68 – Bl. 6 – 3 augustus 1793
Inventaris ten sterfhuise van Doetje Martens, weduwe van wylen Gerlof Lieuwes, huisman onder Anjum, tvv Cornelis en Goffe Lieuwes, cooplieden te Holwert beide oomen over Minke en Klaaske Gerlofs , kinderen van de overledene Doetje Martens en Gerlof Lieuwes
Onder de goederen:
1/5 deel van Uilsmahorne te Holwerd, bewoond door Cornelis Lieuwes

Boek 68 – Bl. 19 – 20 september 1793
Wecke Minnes, weduwe van de overleden Pytter Martens te Ee, als moeder over hare kinderen Minne, Aukjen, Sape en Jan Pytters en Hylke Pytters meerderjarig, Doetje Pytters hvv Bauke Sjoerds
tegenover Marten en Cornelis Pytters te Jouswier, scheiding van de goederen van hun zuster Gerties boedel hv v wylen Jan Aukes te Metslawier

Boek 68 – Bl. 22 – 12 december 1793
Johannes Foekes te Metslawier, Gryttie Foekes hvv Jantje Minnes te Metslawier, scheiding over de boedel van hun ouders Foecke Heerkes en Aukjen Johannes indertijd te Metslawier

Boek 68 – Bl. 23 – 6 maart 1794
Inventaris ten huise van Yttje Harmens, hvv wylen Hendrik Jacobs te Paesens, tvv Jan Harmens te Nes en Melis Takes, timmerman te Paesens, als curatoren over Harmen en Japke, kinderen van de overleden Hendrik Jacobs, alzo Yttje haar weder ten tweeden malen ten huwelijk begeeven zal met Sytze Jelles
    
Boek 68 – Bl. 26 – 19 april 1794
Inventaris ten huise van Rinske Douwes, weduwe van wylen Romke Eijberts te Metslawier, zij wil trouwen met Jacob Fokkes onder Ee, tvv Johannes Douwes en Claas Eijberts onder Ee en Boerum als curatoren over de nagelaten kinderen van Rinske Douwes en Romke Eijberts, namelijk Eijbert, Douwe, Lysbet en Wopke Romkes

Boek 68 – Bl. 33 – 9 mei 1794
Inventaris ten huise van Rinse Wijgers, huisman te Paesens, die ten tweeden huwelijk wil begeven met Neeltie Willems, ten gunste van zijn vijf kinderen bij Aaltje Lieuwes in egte verwekt
Boek 68 – Bl. 38 – 9 mei 1794
Inventaris van de goederen van Neeltje Willems en Rinse Wijgers

Boek 68 – Bl. 40 – 13 juni 1794
Inventaris ten huise van Antje Tjeerds, weduwe van wylen Focke Jacobs te Anjum, die zich ten tweeden huwelijk zal begeven met Jan Janzen van der Meij onder Westernijkerk
tvv Pytter Jacobs, Bote Tjeerds en Jelle Lieuwes onder Nijkerk, Engwierum en Anjum als curatoewn over Antje, Tjeerd, Bartel, Yttje en Jacob Fockes, en Engbert Lieuwes als curator over Moeder Fockes, alle minderjarige kinderen van Antje Tjeerds en Focke Jacobs

Boek 68 – Bl. 47 – 22 juli 1794
Inventaris ten huise van Bendert Takes, huisman onder Anjum, tvv Jan Thomas en Ate Sjolles als geauth. curatoren

Boek 68 – Bl. 55 – 18 augustus 1794
Inventaris ten sterfhuise van Trijntie Jans, weduwe van Tjeerd Pytters onder Aalsum, tvv Claas Jans te Nijkerk, Taede Alberts te Lioessens curatoren over Trijntje, Foeke, Doedje Tjeerds, in presentie van Pytter Tjeerds en Gryttie Tjeerds hvv Gelt Klases en Jantie Tjeerds hvv Marten Anskes en Jan Tjeerds
Onder de goederen:
Huis en herberg bij het vallaat onder Aalsum

Boek 68 – Bl. 60 – 11 september 1795
Inventaris ten huise van Pytter Fokkes te Oostrum, tvv Pyetter Fokkes en Minne Alberts Douma, Jacob Dijkstra als curatoren over Philippus en Minne Jans, kinderen van Antje Minnes overleden huisvrouw van Pytter Fokkes, kinderen uit een vorig huwelijk met Jan Philippus

Boek 68 – Bl. 66 –
Inventaris ten huise van Sybrigjen Sjoeks, weduwe van Albert Folkerts op Tibma, die zich ten tweeden huwelijk wil begeven met Louwrens Heins, tvv Eelke Wiggers en Claas Lolkes als curatoren over Willem Alberts

Boek 68 – Bl. 73 –
Inventaris ten huise van Hinke Romkes, weduwe van Jan Feenstra (?) in leven opsigter by den molen tot ee, tvv mr. Gerben Kooistra curator over den gerepudiceerde boedel van Jan Feenstra

Boek 68 – Bl. 75 –
Inventaris ten van het smakschip “De Welvaart” gevoerd geweest by schipper Jurjen Thomas in zee gevonden en binnen de Ezumazijl opgebragt door Douwe Benjamins CS van Paesens

Boek 68 – Bl. 76 – 25 januari 1798
Inventaris ten huise van Antje Pytters, weduwe van wylen Willem Pytters te Niawier, tvv Jacob Jans als man en voogd over desselfs huisvrouw Trijntje Willems en Jan Jeltes, huisman binnen Niawier, curator over Gryttje en Pytter Willems, kinderen van Willem Pytters

Boek 68 – Bl. 85 – 3 juli 1798
Inventaris ten sterfhuise van Jan Tomas, huisman onder Anjum, des overledenes eerste huisvrouw Aukjen Uilkes en laatste huisvrouw Yttje Binderts, Hiltje Jans (by Aukjen Uilkes), huisvrouw van Ids Jacobs van Eisinga onder Anjum, er zijn nakinderen, een broer heet Tys Tomas
Scheiding 7 november 1798 en poincten van accoord
De inboedel beslaat bladzijden lang

Boek 68 – Bl. 102 – 7 december 1798
Scheiding Claaske Minnolts, weduwe van Claas Cornelis, in leven onder Engwierum, haar minderjarige kinderen Minnolt, Gertje, Tjibbe en Willem Clases, waarvan curatoren zijn Antonij Jan Siccama, commijs op de Nieuwe Zijlen, over Jansen Clases, dochter van Claas Cornelis eerste huisvrouw Dieuwkes Johannes, verder Cornelis Clases, meerderjarig en vrijgesel

Boek 68 – Bl. 104 – 20 april 1799
Scheiding tussen Claas Jacobs Groen, huisman te Paesens, Orseltje Jacobs Groen, hvv Meindert Harmens te Nes, Jantje Jacobs Groen, hvv Teeke Johannes te Nes, een scheiding over de nalatenschap van hun wylen zuster Sytske Jacobs Groen, volgens rekening van Claas Jacobs Groen en Claas Botes Groen

Boek 68 – Bl. 106 – 7 augustus 1799
Scheiding van Yttje Binderts, weduwe van wylen Jan Tomas, wil weer trouwen, nu met Klaas Klaases te Anjum, curatoren zijn Uilke Douwes en Meinderts Lammerts over Tomas, Tjitske, Yble en Jan Jansen, allen minderjarig

Boek 68 – Bl. 109 – 16 april 1800
Rekening door Douwe Folkerts en Tomas Jans tot Niawier als curatoren over Trijntje Lieuwes en Trijntje Lieuwes, hvv Jacob Jans te Oostmahorn, sinds 8 november 1796

Boek 68 – Bl. 113 – 19 februari 1800
Testament van Afke Gerrits, laast weduwe van Paulus Smedema te Anjum. Dochter Trijntje Paulus Smedema is de erfgenaam, hvv Ds. Gerhardus van Cleffens, zoon Sake Pieters, van haar overleden eerste man Pieter Lieuwes, komt de andere helft toe. Verder de voorwaarden.
Bl. 114 – de scheiding tussen Sake en Trijntje
Bl. 115 – ook de scheiding met een inventaris van de goederen van Afke Gerrits

Boek 68 – Bl. 117 – juni 1800
Inventaris ten huise van Saakjen Sjoerds, weduwe van wylen Ype Gerlofs te Ee, zij wil weer trouwen met Jelle Sijbrens aldaar, tvv Douwe Sjoerds, huisman te Oostrum, C.T. Botma, huisman te Ee, als curatoren over Antie, Gerlofke, Gerlof, Rein en Sjoerd Ypes
Onder de goederen:
Huis en herberg te Ee

Boek 68 – Bl. 128 – 16 augustus 1800
Inventaris, taxatie en scheiding ten huise van Grietje Geerts, weduwe van wylen Cornelis Willems, huisman onder Anjum, zij wil weer trouwen met Doeke Jans, tvv Rinse Wygers en Claas Clasis, curatoren over Sibbeltje, Geert, Hinke, Willem, Cornelis, minderjarige kinderen van Cornelis Willems en Grietje Geerts

Boek 68 – Bl. 133 – 3 november 1800
Rekening door de weduwe P. Jilderda wegens haer overleden man over de boedel van wylen Anne Tietes en Froukjen Annes ten opzichte van 1799 en 1800

Boek 68 – Bl. 136 – 4 januari 1801
Melis Walles van der Werff, koopman te Dockum en Grietje Walles van der Werff, weduwe van Jurjen Ruurds te Oostrum wegens ouders erfdeel, met Thijs Feenstra te Leeuwarden en Melis Walles van der Werff als administratoren over Rinse Jans Anjema, minderjarige zoon van Jan Paulus Anjem, mr Bakker te Dockum en die overleden eerste huisvrouw Renske Walles van der Werff
Zij bezitten in massaliteit: een pelmolen cum annexis, staande en gelegen onder Oostrum, begerechtigd met vrije woning en vallaat, waarde: 5860 cg

Boek 68 – Bl. 138 – 21 januari 1801
Inventaris ten huise van Dieuke Tjeerds, weduwe van wylen Jochem Ruurds op ’t Teerd onder Anjum, tvv Geert Idses, huisman onder Anjum, Auke Ruurds, Louw Jimkes te Nes curatoren over Baukje en Pietje Jochems, kinderen van Jochum Ruurds en zijn eerste huisvrouw Piettje Jimkes

Boek 68 – Bl. 143 – 19 juli 1801
Inventaris ten sterfhuise van Johannes Jonkmans, castelein in de herberg Altena onder Aalsum, tvv Lykle Lyklama à Nijeholt en dr. Jan Lolckes Zuiderbaan, beide te Dokkum en curatoren over Piettje Johannes Jonkmans, minderjarige dochter van wylen Johannes Jonkmans, tvv Willem Gerrits

Boek 68 – Bl. 148 – 25 oktober 1801
Inventaris ten huise van Gryttje Minnolts, weduwe van wylen Hendrik Pytters te Ee, zij wil weer trouwen met Waatze Rinzes, tvv Jasper Pytters, mr. wagenmaker te Metslawier, Jan Klaases Koopman, Minne Douwes, huisman te Ee, als curatoren over Gryttje en Dettje Hendriks, minderjarige kinderen van Hendrik Pytters en Gryttje Minnolts
Onder de goederen:
Huis en wagenmakerij onder Ee
Bl. 152 – scheiding

Boek 68 – Bl. 160 – 19 januari 1802
Inventaris ten huise van Johannes Rozier, chirurgijn te Anjum, hij wil hertrouwen met Siebrig Goffes, weduwe van P. Jilderda, tauxatie gedaan door Geert Idses. De eerste vrouw van Rosier was Lysbert Idses, hun zoon heet Ids Rozier

Boek 68 – Bl. 163 – 30 december 1801 en 30 september 1802
Inventaris ten huise van Maaike Gerrits, laast weduwe van wylen Jacob Pieters te Ee, zij wil hertrouwen met Johannes Sippes te Engwierum, tvv Pieter Clases te Wanswerd, Syds Sybrens te Ee als curatoren over de kinderen Sibbeltje, Tjitske, Wytske en Jacob Jacobs

Boek 68 – Bl.  ? - 29 april 1803
Inventaris ten verzoeke van Jan Rinnerts als curator over Klaas, Foeke, Janke, Willem, Klaaske en Pieter Douwes, de nagelaten kinderen van Douwe Klazes onder Metslawier bij Zijke Foekes in echte verwekt, tvv Pieter Foeke Sjoerds, pr. postulant te Dokkum als gelastigde van Trijntje Rinnerts, hvv Claas Freerks

Boek 68 – Bl. 171 – 9 juni 1803
Inventaris ten huise van Trijntje Douwes, in leven weduwe van Jan Lieuwes onder Anjum op Ezumazijl, Ype Lieuwes en Jan Minnes als curatoren over de kinderen van Jan Lieuwes in echte verwekt, met namen Lieuwe, Douwe en Jan Jans
Onder de goederen:
houtzaagmolen, houtstek, drie huizen, kalkoven, alles te Ezumazijl

Boek 68 – Bl. 185 – 1 augustus 1803
Inventaris ten sterfhuise van Hendrik Barteles en Trijntje Eelkes onder Aalsum, tvv de fiscaal Jan Klaases als gelastigde van Andele Hendriks onder Wirdum, geauthoriseerd curator over Eeltje en Wybren, nagelaten kinderen van Wybren Eeltjes ten eerster echt verwekt by Trijntje Eelkes, tvv Jan Tjeerds en Riemer Pieters als geauthoriseerde curatoren over de kinderen van het tweede bed, met namen Bartel, Tjetze, Leentje en Eelkjen, bij Hendrik Barteles ten tweeden echt by Trijntje Eelkes (??) verwekt.
Onder de goederen:
Huis en smederij buiten de Aalsumer Poort op 2 november 1792 gekocht

Boek 68 – Bl. 190 – 7 februari 1804
Inventaris ten sterfhuise van wylen Rinze Wijgers, huisman onder Anjum, tvv Pieter Wijgers te Paesens en Willem Lieuwes te Anjum als geauthoriseerde curatoren over de nagelatene kinderen Akke, 23 jaar, en Wijger Rinses, 17 jaar, bij zijn eerste huisvrouw Aaltje Lieuwes verwekt en ook tvv Jelle en Trijntje Rinzes, gesterkt met haar man Harmen Martens, van der kinderen moeder afkomstig zijn waarvan al een inventaris op 9 mei 1794 is opgemaakt,  bij het aangaan van het tweede huwelijk met Neeltje Willems.
Er zijn vaste goederen

Boek 68 – Bl. 196 – 1 december 1803
Inventaris van talk en smeer op onderscheiden plaatsen langs het strand gevonden

Boek 68 – Bl. 197 – 10 augustus 1805
Inventaris ten huise van Trijntje Aants, weduwe van wijlen Minne Folkerts te Ee, zich ten tweeden huwelijk te willen begevn met Pieter Gerbens, tvv Rienk Minnes te Ee, Pieter Douwes te Hiaure, als geauthoriseerde curatoren over Folkert Minnes, eenig nagelaten kind by Trijntje Aants voorsz inechte verwekt.
Onder de goederen:
Een boerderij
Bl. 201 – Scheiding

Boek 68 – Bl. 203 – 4 januari 1806
Inventaris ten huise van Jantje Siebes, weduwe van wylen Douwe Meinderts te Paesens, zig ten tweeden huwelijk zullende begeven met Jan Foppes, koopman en schipper te Nes, tvv Wigger Meinderts, mr. Bakker te Anjum, Feije Teunis, koopman te Paesens, als geauthoriseerde curatoren over Meindert 7 jaar, Siebe 5 jaar, Wigger Douwes 2 jaar, nagelaten kinderen van Douwe Meinderts en Jantje Siebes
Onder de goederen:
Winkel met stoffen, tabak enz.

Boek 68 – Bl. 208 – 25 maart 1806
Inventaris ten sterfhuise van Beerent Pieper, tvv Harm Beerents, mr. verver te Niawier als curator over Geert Beernts, zoon van de overleden Beerent Pieper, Stientie en Aaltie Beernts
Onder goederen:
Een huis te Ee, weversgereedschap

Boek 68 – Bl. 210 – 14 oktober 1806
Inventaris ten huise van Siebrigjen Sjoeks, laatst weduwe van wylen Louwrens Heins onder Oostrum, zich ten derden echt zullende begeven met Klaas Daniels, dochter Jiskjen Louwrens, 10 jaar, geauthoriseerd curator is Doede Wiebrens te Dokkum en Sieberen Douwes te Oostrum
Onder de goederen:
Een zate van 92 pm

Boek 68 – Bl. 215 – 7 november 1806
Inventaris ten sterfhuise van Hendrik Jans, mr. Kuiper te Nijkerk, tvv Harmen Thieden Ament, secretaris van het eilant Ameland te Ballum en Sjoerd Jans, dorpsrechter als by testament geauthoriseerde executeuren en boedelredders. Jeltje Hendriks en Klaas Hendriks, kinderen van Hendrik Jans en zijn eerste huisvrouw Ettje Klaazes
Onder de goederen:
Huis en kuiperij aan de Buuren

Boek 68 – Bl. 217 – 3 december 1806
Inventaris ten huise van Barber Wiebrens, laast weduwe van wylen Jacob Mintzes te Lioessens, zich ten tweeden echt te zullen begeven met Frans Pijls, dochter Zwaantje Jacobs 10 jaar, curatoren zijn Johannes Siedzes en Paulus Annes te Lioessens

Boek 68 – Bl. 220 – 6 november 1806
Scheiding tusschen Aaltje Gerrits gesterkt met haar man Hendrik Sjoeks te Engwierum contra Harmen Gerrits, vrijgesel op de Hiaure. Zij bezitten 2/13 deel van 33 pm land, 2/13 van een huizinge cum annexis in de buuren, geërfd van moeije Riemke Pieters, weduwe van overleden Sietze Clazes

Boek 68 – Bl. 222 – 6 november 1806
Scheidinghe tusschen Hiltje Hendriks, laast weduwe van Symen Claazes te Hantum en Romk(j?)e Annes met haar man Sjoerd Mames, Aaltje Annes met haar man Freerk Cornelis, Pytter Annes voor hemzelven en in qq over zijn broer Jantie Annes, Antje Annes met haar man Jan Teunis te Hantum, Ids Jans Bonga met zijn huisvrouw Romkje Gerrits te Hantumhuizen, Jantie Gerrits voor hemzelven en in qq van zijn moeder als meede erfgenamen van haar overleden zoon Pieter Gerrits, sampt Harmen Gerrits te Hiaure, Rinskje Gerrits gesterkt met haar man Popke Tyssen te Holwert, Riemke Gerrits gesterkt met haar man Pieter Mames te Wetsens, Hendrik Sjoeks als man en in qq over zijne huisvrouw Aaltje Gerrits te Engwierum.
Als bij scheiding bekomen hebbende het aandeel van Douwe Annes te Wierum ter andere zijde

Boeke 68 – Bl. 225 – 23 oktober 1808 – Scheiding tussen Aaltje Gerrits en Hendrik Sjoeks contra Douwe Annes te Wierum
Onder de goederen:
Landerijen te Wierum

Boek 68 – Bl. 226 – 20 oktober 1807
Inventaris van balcken en deelen uit ‘De Jonge Jan’, gestrand schip, geborgen door Paesemer vissers door Jacob Cornelis, Frederik Eelzes en Hinne Martens

Boek 68 – Bl. 227 – 12 december 1807
Inventaris van balcken en deelen uit ‘De Jonge Jan’, gestrand schip door de visser Douwe Jans van Ezumazijl

Boek 68 – Bl. 228 – 29 april 1808
Inventaris ten sterfhuise van Folkert Lieuwes, huisman onder Morra, tvv Lieuwe Ypes en Johannes Siedzes in qq als geauthoriseerde curatoren over de boedel en de kinderen van Folkert Lieuwes, met namen Antje en Lieuwe Folkerts by wylen Sijke Siedzes in egte geprocreeerd
Onder de goederen:
Huis en schuur ‘Oldhuistra’ genaamd, vele landerijen enz.

Boek 68 – Bl. 235 – 7 mei 1808
Inventaris ten sterfhuise van Tomas Nutterts te Niawier, opgemaakt door Sijke Johannes, weduwe van Tomas Nutterts, tvv Mr. J. Witteveen te Dokkum in qq als curator over Marten Haedses van der Laan te Rijp in Noordholland als erfgenaam van Gertje Haedses, eerste huisvrouw van Tomas Nutterts, Nuttert Jacobs te Aalsum, Klaas Jacobs te Dokkum, Menke Jacobs hvv Jan Markus te Niawier, Minke Koerts, weduwe van wylen Jelle Jacobs onder Oudwoude als moeder over Jacob, Koert en Stijntje Jelles, by gedachte Jelle Jacobs in egte verwekt, ex testamento erfgenamen van de overleden Tomas Nutterts voornoemd

Boek 68 – Bl. 241 – 30 mei 1808
Inventaris ten sterfhuise van Yttje Harmens, weduwe van wylen Zijtze Jelles te Paesens, tvv Harmen Hendriks te Paesens, Japke Hendriks hvv Tjeerd Rienks te Ternaard, zijnde kinderen van Yttje Harmens ter eerster egt by Hendrik Jacobs verwekt en tvv Jan Pieters, visser te Paesens, en Meindert Harmens te Nes, in qq als geauthoriseerde curatoren over de minderjarige kinderen Jelle Zijdzes en Hendrik Zijtzes, zijnde kinderen van het tweede bed van Yttje Harmens bij Zytze Jelles in egte verwekt
Onder de goederen:
Twee huizen, landerijen en vee

Boek 68 – Bl. 249 – 22 juli 1808
Inventaris ten huise van Betske Lieuwes, weduwe van Anne Jacobs onder Aalsum, zich ten tweeden huwelijk zullende begeven met Jan Pieters Koopman te Aalsum. De minderjarige kinderen Jacob 11 jaar, Lieuwe 9 jaar, Tjitske Annes 6 jaar, de geauthoriseerde curatoren zijn Former Thomas onder Wetsens en Lieuwe Pieters onder Aalsum

Boek 68 – Bl. 252 – 19 november 1808
Inventaris ten sterfhuise van Antje Douwes, weduwe van wylen Sjoerd Freerks onder Niawier, tvv Eeltje Siegers te Wetsens en Jan Jeltes te Niawier in qq als geauthoriseerde curatoren over Wikjen Sjoerds, minderjarige dochter van Antje Douwes by Sjoerd Freerks in egte geprocreeerd
Onder de goederen:
Veel vee en landerijen
Leggend geld twv 4110-8-0

Boek 68 – Bl. 257 – 13 september 1808
Inventaris ten huise van Sjuwke Sjolles, weduwe van Pieter Fokkes echtelieden onder Aalsum, tvv Douwe Sieberens te Oostrum en Pieter Gerbens te Ee in qq als geauthoriseerde curatoren over Tjetske Pieters, de enig nagelaten dochter
Onder de goederen:
Boerengereedschap

Boek 68 – Bl. 262 – 30 januari 1809
Inventaris ten sterfhuise van Klaas Eelzes, tvv Ids Jacobs van Eisinga op 23 okt. 1801 benoemd als executeur testamentair door Claas Eelzes en Antje Andries. De vier nagelaten kinderen van testatrices broeder Klaas Andries, met namen Afke, Claas, Antje en Gertje Klases
Onder de goederen:
Een boerenhuishouding

Boek 68 – Bl. 267 – 30 maart 1809
Inventaris ten sterfhuise van Albert Cornelis ten Hoorn, castelein onder Ezumazijl, tvv J. Witteveen en Yme Uilkes in qq als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerden boedel van Albert Cornelis ten Hoorn en Catharina Meertens, als wettig voogdes over (de niet genoemde) minderjarige kinderen
Onder de goederen:
Huis, herberg, bakkerij

Boek 68 – Bl. 271 – 22 april 1809
Inventaris ten sterfhuise van Uilkjen Folkerts, laatst weduwe van Hendrik Hendriks onder Anjum, tvv Tjipke Hendriks te Lioessens en Folkert Clazes in qq als geauthoriseerde curatoren over Johannes Folkerts te Raard in qq als curator over de minderjarige kinderen van Uilkjen Folkerts bij Hendrik Hendriks, als met namen Hendrik Hendriks 20 jaar, Anne Hendriks 19 jaar, Wytske Hendriks 14 jaar
Onder de goederen:
Boerenhuishouding
Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 69 : 1809-1811
(10 akten)

Boek 69 – Bl. 1 – 20 mei 1809
Inventaris ten sterfhuise van Jan Riemerens te Ee, gehuwd met wylen Antje Sybes, tvv Sybren Jans te Oostrum, Saakjen Jans te Aalzum, gehuwd met Gerben Tietes, Pieter Jans te Ee, Tjitske en Antje Jans, waarvan voogden zijn Minne Douwes en Sybe Cornelis
Onder de goederen:
Stelp nummer 103 te Ee
Bl. 7 – Scheiding

Boek 69 – Bl. 11 – 21 juni 1809
Inventaris ten sterfhuise van Ernst Arjens, mr. grofsmid op Ezumazijl, gehuwd geweest met wylen Ybeltje Thijssen, tvv Pieter Arjens en Yme Uilkesvoogden over Arjen Ernstes 18 jaar, Trijntje Ernstes
Onder de goederen:
Huis en smederij nummer 193

Boek 69 – Bl. 15 – 24 juli 1809
Inventaris van Hendrikje Tjerks, weduwe van Pieter Arjens onder Anjum, overleden op 13 juni 1809, tvv Hendrikje Tjerks, weduwe van Pieter Arjens en haar kinderen Trijntje, Tjerk, Willemke en Arjen Pieters, waarvan Yme Uilkes de voogd is, in presentie van de erven van Trijntje Lieuwes de eerste hvv Pieter Arjens

Boek 69 – Bl. 25 – 27 juni 1808/9
Scheiding tussen Harmen Hendriks te Paesens en Japke Hendriks, hvv Tjeerd Rienks te Ternaard, zijnde kinderen van Yttje Harmens ter eerster egt by Hendrik Jacobs verwekt en
Jan Pieters Visser te Paesens en Meindert Harmens te Nes in qq als curatoren over Jelle en Hendrik Sietzes, kinderen van het tweede bed van Yttje Harmens en Sietze Jelles
Onder de goederen:
Huis nummer 21 te Paesens

Boek 69 – Bl. 31 – 27 april 1810
Uitwijzinge van Jan Pieters Visser te Paesens van de goederen van Maaike Harmens, dochter van Harmen Jans Visser (zoon van Jan Pieters Visser) en welke alzoo Wytske Lieuwes als moeder en wettig voogdesse over desselfs onmondige kinderen by haar wylen man Harmen Jans Visser

Boek 69 – Bl. 35 – 12 maart 1810
Inventaris ten huise van Wytske Lieuwes, weduwe van wylen Harmen Jans Visser te Paesens, die zich ten tweeden huwelijk wil begevn met J. Smeding, schoolmeester, tvv Jan Pieters Visser en Klaas Sybes de Jong, curatoren over de minderjarige kinderen Maike en Harmke Harmens Visser
Bl. 38 - Scheiding

Boek 69 – Bl. 40 – 2 april 1810
Scheiding tussen Renske Douwes, hvv Jan Sakes, tegenover Tomas Doedes en Jan Minnes in qq als curatoren over Jacob Douwes, scheiding van de goederen van hun ouders Douwe Jacobs en Aaltje Wessels te Ee
Onder de goederen:
Huis nummer 62 te Ee

Boek 69 – Bl. 44 – 3 juli 1810
Inventaris ten sterfhuise van Doije Willems en Ytje Popes op het Steenvak te Ee, tvv H.J. Sikema te Oudwoude en Jan Jans te Niawier als curatoren over de nagelaten boedel

Boek 69 – Bl. 47 – 16 juli 1810
Inventaris ten sterfhuise van Trijntje Jans Banga, weduwe van wylen Siemen Lieuwes onder Aalsum, tvv Pieter Jans Hanja te Sybrandahuizen en Lieuwe Pieters te Aalsum in qq als curatoren over Lieuwe, Jan en Sake Siemens, kinderen van Trijntje Jans Banga en Siemen Lieuwes
Onder de goederen:
Huis nummer 70 te Aalsum

Boek 69 – Bl. 57 –
Rekening door Jan Minnes, huisman onder Engwierum en Bote Hessels Tamboeser, mr bakker en molenaar te Ee in qq als curatoren over Hylkjen Hessels Tamboeser, nagelaten dochter van wylen Hessel Tamboeser en Klaaske Minnolts. Hylkje Hessels Tamboeser is tans hvv Zyds Jacobs te Morra.
De rekening loopt vanaf 1802

januari        louwmaand
februari        sprokkelmaand
maart        lentemaand
april        grasmaand
mei        bloeimaand
juni        zomermaand
juli        hooimaand
augustus        oogstmaand
september    7ber / VIIber *    herfstmaand
oktober    8ber / VIIIber *    wijnmaand
november    9ber / IXber *    slachtmaand
december    10ber / Xber *    wintermaand