Bijlage 2: Stemkohieren

 

perceelcode

gebruiker 1640

eigenaar 1640

 

 

 

Marrum SC2

Pyter Sickes

Sioerd van Yberda

Marrum SC29

Willem Tammes

St v Friesland

Marrum SC4

Gerrit Gerrits

Jr. Quade

Marrum SC20

Sybren Sickes

Arent van Hillema curator

Marrum SC28

Job Pyters

Jr.Homme van Camstra

Marrum SC5

Tamme Buwes (Binnes)

Sybrant Jaspers

Marrum SC30

Willem Gerbens

St v Friesland

Marrum SC27

Lisk Seerps

Anna van Espenbach

Marrum SC9

Elling Johannes

Reiner Jelles

Westernijtsjerk SC7

Lijsbet Jacobs Maevis

Evert Gerryts

Marrum SC18

Marten Jacobs

St v Friesland

Marrum SC8

Pyter Jansen

Juffr.Tiemp van Wyckel

Westernijtsjerk SC20

Adam Sipkes

Jr.Haringh van Sytjema

Westernijtsjerk SC2

Evert Gerrits

Frans van Eysinga cum sociis

Westernijtsjerk SC4

Wybren Johaens, bijzitter

Wybren Johaens, bijzitter

Westernijtsjerk SC6

Folkert Tialles

Jr. Sjoerd van Aylva en Jr.Ulbe van Aylva

Westernijtsjerk SC10

Jets Johannes

Idsert van Burmania weeskinderen

Westernijtsjerk SC3

Tjaerd Tjaerds

Wybren Johaens, bijzitter

Ferwert SC21

Claes Jans

Cunira van Douma

Ferwert SC11

Claes Dircks

Houwarda , commandeur

Ferwert SC16

Jelger Oeds

Fejo Tiercks

Ferwert SC17

Hoite Tytes

A.P.Jongestal

Ferwert SC47

Pyter Jacobs

St v Friesland

Ferwert SC49

Hibbe Jacobs

St v Friesland

Ferwert SC14

Tierck Rinses

Tierck Rinses

Ferwert SC23

Cornelis Reins

Hessel van Sminia

Ferwert SC53

Jacob Alberts

St v Friesland

Ferwert SC36

Jan Pyters

Jr.Frans van Scheltema

Fertwert SC24

Genk aen de Dijk

Hobbe van Aylva

Fertwert SC26

Jan Tierks wed

heer Hillema erven

Blije SC7

Rienck Jackles wed

Kapitein Feitsma

Blije SC5

Pyter Wybrens

Willem van Viersen

Blije SC6

Pyter Sybes

Grietman Fockens

Blije SC4

Jouw Taeckles

Hobbo van Aylva

Blije SC24

Jan Pyters

Jr.Gerrit van Wytsma

Blije SC21

Sjoerd Wickes

Jr.Weleveldt

Blije SC14

Cornelis Sickes

Lammert van Beima, secretaris

Blije SC9

Jan Gerbens wed, Tiamke

Ritmeester Haren

Blije SC26

Lijsbet Keimpes

Jr.Gerrit van Wytsma

Blije SC12

Thijs Jentjes

Epo van Aylva

Blije Sc27

Jacob Gerrits

Jr.Pybe van Albada

Blije SC2

?

Ritmeester Haren

 


 

perceelcode

gebruiker 1698

eigenaar 1698

 

 

 

Marrum SC2

Gelt Ates kinderen

Heiman Gijsberts wed en erven

Marrum SC29

Lieuwe Bockes

Schepen Sioerd Westerhuis

Marrum SC4

Andrys Cornelis

Schepen Westerhuis en Dr. Petrus Piersma

Marrum SC20

Sioerd Meinerts

Grietman Jacobus van Bouricus

Marrum SC28

Lieuwe Bockes

Jr.Tjalling van Camstra en Houtvester Frans van Burmania

Marrum SC5

Hylke Botes

Raadsheer Martinus Scheltinga u.n.v.kinderen

Marrum SC30

Bijzitter Tierk Symens

Albert Gielts u.n.v.vrouw

Marrum SC27

Gosse Elings

kinderen van heer Roly, Antwerpen, bewindv= Idsinga

Marrum SC9

Gosse Elings

Koopman Gillis Vermeers u.n.v.vrouw

Westernijtsjerk SC7

Rienk Oenses

Vrouw Helena van Burmania u.n.v.kinderen

Marrum SC18

Rienk Oenses

Vrouw Helena van Burmania u.n.v.kinderen

Marrum SC8

Claes Jansen

Dr.Abelus Siccama u.n.v.vrouw

Westernijtsjerk SC20

Folkert Anes

Jr.Sydts Hessel van Eminga curator

Westernijtsjerk SC2

Here Wybes

Weeshuis Westernijkerk

Westernijtsjerk SC4

Claes Tijsses

Sytske Arjens, Ds.Gerkema, bijzitter Hoitinga, Sytse Taeckes

Westernijtsjerk SC6

Pyter Taedes

heer Binnert Heringa van Grovestins erven

Westernijtsjerk SC10

Biense Gerbens wed

Jr.Harinxsma kinderen

Westernijtsjerk SC3

Folkert Anes

Secretaris Tiallingius Nauta

Ferwert SC21

Jan Martens

Jr.Ruird Juckema van Burmania

Ferwert SC11

Taekle Tijssen

Douwe Oepkes

Ferwert SC16

Jan Everts

Raadsheer F.van Burum u.n.v.vrouw, Grietman Hessel Vegelin van Claerbergen

Ferwert SC17

Nanne Meinerts

heer Bruno van Viersen

Ferwert SC47

Meinert Tierks

Pier Foppes Tania

Ferwert SC49

Meinert Tierks

Pier Foppes Tania

Ferwert SC14

Gerben Thijssen

Grietman Hessel Vegelin van Claerbergen

Ferwert SC23

Rein Cornelis

Raadsheer Hobbe Baerd van Sminia

Ferwert SC53

Lieuwe Brongers

Lieuwe Brongers u.n.v.kinderen

Ferwert SC36

Pybe Thijssen

Heer Idsert Haringsma kinderen

Fertwert SC24

Gribbert Gribberts

Hopman Jan Faber

Fertwert SC26

Jan Jackles

heer Jan Doys u.n.v.kinderen, Wed.Scheltinga

Blije SC7

Jan Hoites

Juffr.Lucia van Eysinga

Blije SC5

Jan Anes

Gijsbert van Viersen wed en erven

Blije SC6

Henne Teunis

heer Hobbe Baerd van Sminia

Blije SC4

Tierk Abes

Grietman Tjalling Homme van Camstra u.n.v.vrouw

Blije SC24

Gerben Anskes

heer Gijsbertus van Viersen wed en erven

Blije SC21

Ynse Pyters wed van Taeco Sjoerdts

vrouw Catharina van Burmania wed Welevelt

Blije SC14

Foppe Douwes

Maria van Boelens wed Coutis

Blije SC9

Upt Abes

Luitenant Blanche u.n.v.kinderen

Blije SC26

Jacob Sytes

heer Ernst van Aylva u.n.v.vrouw

Blije SC12

Upt Abes

Grietman Sicco van Goslinga

Blije Sc27

Albert Gielts

Albert Gielts

Blije SC2

Roelof Jans

Secretaris Bruinsma wed en erven, Dr. Abelus Siccama

 


 

perceelcode

gebruiker 1728

eigenaar 1728

 

 

 

Marrum SC2

Remer Gaelts

Uilke de Vries u.n.v. vrouw

Marrum SC29

Johannes Martens

Dieuke Westerhuis wed Wielinga

Marrum SC4

Bijzitter Ruierd Wybrens Bokma

Dieuke Westerhuis wed Wielinga

Marrum SC20

Sioerd Sipkes

Vrouw Catharina van Scheltinga wed Bouricius

Marrum SC28

Reiner Gaelts

Generaal-majoor J.van Idsinga en Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Marrum SC5

Bote Hylties

Overste Willem Livius van Viersen u.n.v.vrouw

Marrum SC30

Johannes Cornelis

Ruierd Sipkes erven, Ontvanger Hollander, Luitenant-generaal Frederik van Groves

Marrum SC27

Jacob Cornelis

Dr. Felten u.n.v.vrouw, papist

Marrum SC9

Seye Ruierds

Generaal-majoor J.van Idsinga

Westernijtsjerk SC7

Oense Rienx

Generaal-majoor Ammema erven

Marrum SC18

Oense Rienx

Generaal-majoor Ammema erven

Marrum SC8

Jan Claessen

Dieuke Horatii wed Siccama

Westernijtsjerk SC20

Wybe Poulus

Raadsheer jr.Jarigh Georgh van Burmania

Westernijtsjerk SC2

Ids Nitters

Weeshuis Westernijkerk

Westernijtsjerk SC4

Oense Rienx

Dieuke Horatii wed Siccama

Westernijtsjerk SC6

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Westernijtsjerk SC10

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Westernijtsjerk SC3

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Ferwert SC21

Sjoerd Tjallings

Dr.Franciscus Frisius

Ferwert SC11

Jilles Taekeles

Gijsbert Douwes

Ferwert SC16

Sybren Taekes

Secretaris Johannes Caspar Schik, Raadsheer Nehemias Vegelyn van Claerbergen

Ferwert SC17

Sybren Taekes

Secretaris Johannes Caspar Schik

Ferwert SC47

Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania

Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania

Ferwert SC49

Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania

Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania

Ferwert SC14

Cornelis Scheltes

Kolonel Assuerus Vegelyn van Claerbergen

Ferwert SC23

Pyter Harmens wed

Mevr. Sminia u.n.v.dochter

Ferwert SC53

Johannes Rienks

Johannes Jansma

Ferwert SC36

Hendrik Pybes

Brigadier A.E.van Coenders u.n.v.vrouw

Fertwert SC24

Hendrik Jans van der Mei

Dr. Faber kind

Fertwert SC26

Sjoerd Jacobs

Sjoerd Jacobs 1/2, Jakle Jans 1/2

Blije SC7

Gerben Pyters

Weeshuis Kollum

Blije SC5

Pyter Wybes

Overste William Custos u.n.v.vrouw

Blije SC6

Marten Jans

Mevr. Sminia u.n.v.dochter

Blije SC4

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Blije SC24

Pyter Wybes

Overste William Custos u.n.v.vrouw

Blije SC21

Hendrik Pybes

Grietman Duco Martena van Burmania

Blije SC14

Johannes Aarnts

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins

Blije SC9

Oept Abes wed

Casparus de Blanche

Blije SC26

Jan Jansen Posthumus

Vrouw Elisabet barones van Aylva

Blije SC12

Oept Abes wed

Soete Name Jesus Gilde Leeuwarden

Blije Sc27

Oept Abes wed

Oept Abes wed

Blije SC2

Jan Sytses

Juffr.Jansonius, Dr.Samuel Aestwarda, Dieuke Horatii wed Siccama