Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Stemgerechtigden Ferwerderadeel 1800-1810.


Alphabetische naamlijst der stemgeregtigen in de onderscheidene dorpen van de Grietenij Ferwerderadeel ter benoeming van drie kandidaten ter vervulling van de vacature in de Grietenijeraad van Ferwerderadeel. Periode 1800-1810.

Onderaan in dit Excelbestand vind u de tabbladen naar de diverse dorpen: Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Nijkerk, Reitsum, Wanswerd en uiteindelijk een recapitulatie.

Bron: gemeentearchief Ferwerderadeel A35

Stemgerechtigden Ferwerderadeel 1800-1810

Als u geen Microsoft Excel heeft en toch vermoedt dat er een familielid in dit bestand staat, stuur dan een email (zie rubriek Contact). Wij kijken het dan even voor u na en sturen eventuele antwoorden terug. Uiteraard hebben leden voorrang.

Heeft u zelf nog een bestand dat u aan de vereniging beschikbaar wilt stellen of wilt u gewoon een artikel of reactie insturen email dit dan naar de Sneuper-redactie.

De excel-bestanden zijn alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.