Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

De weesboeken van Oostdongeradeel (Sneuper no. 19, maart 1992)
R. Tolsma

Een naar mijn mening te weinig geraadpleegde bron is het weesboek. Natuurlijk is enige kennis van oud schrift noodzakelijk, maar oefening baart kunst: gewoon doen en dan lukt het wel. Om het belang van de weesboeken onder ogen te brengen van onze leden wordt er in Sneuper no. 20 e.v. aandacht aan besteed. Wat kan men zoal in de weesboeken aantreffen. In de eerste plaats inboedelbeschrijvingen, gemaakt ten behoeve van weeskinderen. Als een van de beide ouders kwam te overlijden dan werd er een volledige beschrijving gemaakt van alles wat er op dat moment in het huis aanwezig was, benevens schulden en vorderingen op derden. Kwamen beide ouders te overlijden, dan werden er voogden benoemd (curatoren), vrijwel altijd ooms van de weeskinderen. Hierdoor krijgt men ook enig inzicht in de familierelaties van de weeskinderen. Naast inventarissen komt men, vooral in de oudere weesboeken, ook boedelbeschrijvingen tegen, waarin een volledige lijst is opgenomen van al het verkochte, de kopers en de prijs. Ondergetekende heeft J6, het weesboek van Oostdongeradeel van 1619-1622 helemaal doorgenomen en er onderstaand een korte beschrijving van weergegeven. Het doorlezen van deze gegevens door een mede-sneuper leverde alweer de eerste resultaten op. Hopelijk vergaat het u net zo ! Beschreven wordt: de datum, de bladzijde (tussen haakjes), de korte inhoud van de akte

J6: 1619- 1622

15-12-1619       (1)  Inventaris van Wierda sate te Engwierum
16-12-1619	(13)  Boelgoed bij Pieter Dirx, Jouswier
28-12-1619	(17)  Boelgoed bij Michiel Jans te Anjum
08-01-1620	(29)  Inventaris van De Witte Swaen te Anjum, herbergierster 
Sytske Jancke dhtr
02-02-1620	(45)  Inventaris van Michiel Corneliszn, boerderij van 160 pm, 
eigendom van Ged. Staten. (Door het noemen van zoon Cornelis Michielsz 
en het voorkomen van vele Nijkerkers bij de inschulden is duidelijk dat 
hier Fookma bedoeld is, plaats 1 te Nijkerk
06-02-1620	(61)  Boelgoed bij Johannes Hoijtes wed, Sytske Janckes dhtr, 
herbergierster in De Witte Swaen
16-02-1620	(89)  Inventaris op Suijckmahuijs te Oostrum bij Jelle Claes 
en Tryn Minne dhtr, 95 pm en eigendom G.S.
18-02-1620	(111) Boelgoed op Nitma te Morra bij Aeltse Nammes en Geert 
Pieters dhtr
20-02-1620	(121) Scheiding goederen Michiel Cornelisz, Nijkerk
24-02-1620	(125) Boelgoed bij Nuttert Cornelis, Nijlant Engwierum
26-02-1620	(139) Boelgoed bij Sipt Clases dhtr, wed. Claes Brandts 
(mogelijk te Anjum)
02-03-1620	(147) Boelgoed bij Pouwels Willems en Saeck Joannes op Tibmabuiren
09-03-1620	(159) Boelgoed bij Jantien Dirx, wed. Harcke Claeszn
06-03-1620	(171) Boelgoed bij Popcke Siux en Griet Jans, Niawier
17-03-1620	(181) Boelgoed bij Gerck Gerx en Epke Freerx te Ee
23-03-1620	(193) Boelgoed bij Claes Claesen en Hessel Auckes, zij zijn 
curatoren over Jelle Claes kinderen
06-04-1620	(237) Boelgoed bij Antie Meinses, wed. Dije Wiegers te Anjum
08-04-1620	(257) Boelgoed bij Pieter Pieters en Antie Aerts, Engwierum
06-04-1620	(263) Inventaris Oldhuijstra te Morra bij Michiel Aeltses en 
Welmoed Jans, 60 pm land in eigendom bij Johannes van den Sande…Raet Hof van Friesland
07-04-1620	(275) Boelgoed bij Jacob Juckema en Sipt Eelsma (?) te Morra
09-04-1620	(291) Inventaris voor Jellert Jans en Griet Jans en de andere 
kinderen van Jan Jans en Dieuck Willems
22-04-1620	(305) Boelgoed bij Jacob Jacobs en Anne Lamberts dhtr te Engwierum
24-04-1620	(306) Boelgoed bij Aucke Taeckes, curator over Jacob Tjallings te Ee
24-04-1620	(325) Inventaris bij wijlen Siedt Cornelis, vrouw van Gerryt 
Dircks voor kind Cornelis Gerrits (moei is Aeltie Cornelis) te Metslawier
30-04-1620	(337) Boelgoed bij Jan Minnes en Ebel Jennes te Ee
30-04-1620	(342) Boelgoed bij Tys Tylman cs, erfgenamen van Joannes Allerts
08-05-1620	(351) Inventaris ten huize van Walingh Jans opt Nieulandt te 
Engwierum, vanwege voorkinderen bij Lysbeth Romckes, 128 pm. Eigendom Ged. Staten
20-07-1620	(363) Boelgoed bij Gouke Wiegers en Antie Saeckes te Morra
27-07-1620	(369) Boelgoed bij Taets Aernts dhtr, wed. Jucke Buwes te Niawier
29-08-1620	(375) Inventaris van Sjolle Wytses en Antie Martens te Niawier 
'By Sionder moelener huijs', sate 13 pm, eigendom Ged.Staten (Antie nu gehuwd Pyter Dircks)
18-09-1620	(397) Inventaris van Buwe Jansen, buiten de Hanspoort te Dokkum in 
huis en tapperie Altena, met vrouw Gets Gerrits
19-09-1620	(409) Inventaris van Tryn Dircks te Aelsum, huisvrouw van meester 
Johannes Dominici, dorpsrechter met 12 1/2 pm pastorielanden
23-10-1620	(419) Johannes Folckes (?) nu gehuwd met Geel Martens te Engwierum, 
39 pm + 5 pm losse landen, inventaris
30-10-1620	(433) Pyter Sytses, eerst x Antie Tijercks, nu Elysbet Douwes, kind 
Antie Pyters is getrouwd met Tiepcke Jurriens, andere kinderen zijn Pouwels, 
Sytze en Teets. Wonende op Kleijn Jaarla te Wetsens, 85 p eigen aan de hopman 
Julius van Harinxma, inventaris
07-02-1621	(451) Tiaerdt Tiallings te Ee, boelgoed
22-02-1621	(454) Boelgoed bij Pieter Pieters en Antie Gercks, Engwierum
08-03-1621	(464) Boelgoed bij Thonis Thonis en Tryntie Jochums te Anjum
26-03-1621	(473) Inventaris van Aesge Syverts en Eem(?) Douwe dhtr op Sipma te 
Anjum, Gosse van Ornia grondheer
27-03-1621	(511) Boelgoed bij Sioerdt Aesges en de andere kinderen van Aesge 
Syverts op Sipma te Anjum
19-04-1621	(521) Boelgoed bij Griet Johannes dhtr, wed. Boucke Seerps
20-04-1621	(531) Boelgoed bij Louw(?) Alberts en Beijts Tierx, Anjum
26-04-1621	(541) Boelgoed bij Anne Melis en Geert Poppe dhtr, Ee
30-04-1621	(551) Boelgoed bij Fopcke Reyntskes (en zijn broers Halbe en Piebe), 
erfgenamen van Rintze Fopckes en Reyns Halbe dhtr te Metslawier
08-05-1621	(563) Boelgoed bij Hyllebrandt Pytters en Reinu Baucke
04-06-1621	(571) Inventaris van Mr. Jeppe, schooldienaar tot Engwierum, gehuwd 
met Bottie Melle dhtr, kinderen Bartel, Melle en Attie, levende have: een 
overjarigh schaap, boeken: d'uitlegginge van Johannes Calvin, d'uilegginge van 
de Cathechismus, noch 20 cleijne boecken
16-06-1621	(578) Inventaris van Tyaerdt Tjallinghs en Aedu Wygers te Midhuizen, 
80 pm, eigendom Juf Beijts van Oosingha
14-06-1621	(588) Boelgoed bij Jan Jans en Tiedtke Pieters tot Bollinghaweer 
onderde clockslagh van Nijkerck
21-06-1621	(593) Boelgoed bij Berend Pouwels en Tryn Pyters tot Nijkerck (zat 
op nr. 20: Donia Sate)
09-07-1621	(609) Boelgoed bij Tyaerdt Tiallinghs op Midhuizen
16-07-1621	(617) Boelgoed bij Tymen Formers op Munckehuijs, Anjum
06-09-1621	(625) Boelgoed bij Pier Sioerts en Jesk Claesd., Aalsum
10-01-1622	(637) Inventaris van Rompcke Tiepkes en Aeltie Romcked. (nu getrouwd 
met Aucke Wytses) opt fer te Engwierum, 102 pm grond van Ged.Staten
31-01-1622	(643) Inventaris van Louw Thomas en Syts Lousdhtr en ter presentie 
van Tyaerdt Tiallinghs
04-02-1622	(646) Inventaris van Folckert Jans en Sieu Riemers (nu x Jan Theunis) 
op Rimmersma tot Lioessens, 60 pm grond van Vrou Jacobus Buritius (gedaan door 
Joannes Itskema, assessor wonend op Idskema Sate (?)
08-03-1622	(653) Inventaris van Rinse Edes en Nies Jans dhtr (hij had 6 kinderen 
bij 3 vrouwen) te Niawier, 63 pm grond van Ged.Staten
29-03-1622	(662) Boelgoed bij Tiete Juckes dhtr, wed. Pieter Epkes op Hobbema 
Sate te Ezumazijl
29-03-1622	(668) Boelgoed bij Jacob Jans en Dieuwer Jans op Haaima onder Ee
10-04-1622	(674) Boelgoed bij Jan Harmens en Bauck Pieters, Lioessens
13-04-1622	(681) Boelgoed bij Pieter Jans en Griet Thomas (?) in de Grouwen 
onder Anjum
15-04-1622	(683) Boelgoed bij Jacob Nannes te Engwierum
16-04-1622	(685) Boelgoed bij Merck Pytters en Aefke Doeckes op de Reydswal te 
Engwierum
17-04-1622	(688) Boelgoed bij Folckuw (?) Martens dhtr en zoon Marten Louws tot 
Embden, Syts Louws x Tiaerdts Tiallings op Midhuizen, erfgenamen van Louw ThomasDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.