Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

 Register Buurplichtigen 1853 Oostdongeradeel

VOORWOORD

R. Tolsma

Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de een of andere reden zijn deze stukken nooit ge´nventariseerd en bestaat er dus geen inventaris of andere ingang van. Omdat ik op zoek ben naar gegevens over Oosternijkerk en deze dozen misschien gegevens over dat dorp zouden kunnen bevatten, heb ik deze dozen verleden jaar doorgeworsteld. In een van de dozen ontdekte ik lijsten van de dorpen met daarop de verdeling in buurten, gebruikt voor de handhaving van het Reglement op de Burenpligten uit 1847 (zie over deze burenplichten De Sneuper 38, bl. 115).

Het werd alras duidelijk dat dit een belangrijke vondst was aangezien deze lijsten, uit het jaar 1853, de volgende gegevens bevatten:

1. volgnummers in elke buurt

2. dorpsnummers

3. kadastrale nummers

4. namen der bewoners

5. in een enkel dorp is het register bijgehouden tot na 1860

Vooral de combinatie van 2,3 en 4 is zeer belangrijk. Ieder onderzoeker naar genealogische gegevens is de navolgende formulering wel eens tegen gekomen in de overlijdensakten uit de vorige eeuw "overleden in huis 20 te Nijkerk" of willekeurig welk ander dorp ook. Het is daarbij vrijwel onmogelijk vast te stellen welk huis bedoeld wordt, terwijl het juist aardig is om te weten wßßr de voorvaderen gewoond hebben. Met deze lijsten in de hand is het mogelijk om de juiste plaats wŔl vast te stellen omdat het kadastrale nummer genoemd wordt.

De redaktie heeft daarom besloten tot uitgave van deze lijsten in een speciaal nummer van De Sneuper om al die mensen te gerieven die voorvaderen hebben in de gemeente Oostdongeradeel in het midden van de vorige eeuw. Besloten is om geen integrale weergave van de lijsten te publiceren maar een alfabetisch register te verzorgen aangezien de meeste onderzoekers dan gemakkelijk aan de hand van de namen der voorvaderen het register kunnen raadplegen waardoor doorbladeren van alle lijsten van alle dorpen overbodig wordt. De lijsten zelf zijn te raadplegen op het Streekarchivariaat te Dokkum (in een van de hierboven genoemde dozen!).

Nog enkele zaken ter toelichting:

- proefondervinderlijk is vast komen te staan dat de dorpsnummers in Oostdongeradeel tussen 1811 en ongeveer 1867 niet veranderd zijn, hetgeen betekent dat de dorpsnummers uit de lijst van 1853 ook toegepast kunnen worden op overlijdensakten uit genoemde periode. Nieuwe huizen kregen of een a-nummer of een hoger nummer. Omdat gekozen is voor een alfabetische weergave is het zoeken van een bepaald dorpsnummer erg moeilijk, daarvoor moeten de originele lijsten worden geraadpleegd (de redaktie beschikt over een getypte lijst).

- de kadastrale gemeenten worden niet expliciet genoemd maar onder de kadastrale gemeente Anjum vallen Anjum, Lioessens en Morra.

Onder de kadastrale gemeente Ee vallen Engwierum Ee, Oostrum en Aalsum.

Onder de kadastrale gemeente Nijkerk vallen Paesens, Oosternijkerk, Niawier, Metslawier, Jouswier en Wetsens.

- in de dorpen Morra, Ee en Nijkerk zijn de lijsten naderhand aangepast waardoor per huis twee bewoners bekend zijn. Om deze gegevens niet verloren te laten gaan zijn beide namen vermeld terwijl de laatste naam ook gealfabetiseerd is met de toevoeging (later). Deze persoon is dus na 1853 in dat huis komen wonen. Het betekent ook dat sommige personen twee keer in de lijst voorkomen. Het aantal namen is door de (later)-toevoegingen gestegen van 1529 tot 1579 personen.

- helaas ontbrak het dorp Metslawier in de lijsten van de buurplichtigen. Om de uitgave toch zo volledig mogelijk te maken zijn de hoofden van gezinnen uit het bevolkingsregister van 1849 van Metslawier gebruikt. Daardoor ontbreekt helaas het kadastrale nummer wat juist de kracht is van het register uit 1853. Wel zijn verhuizingen meegenomen.

- het register is soms onduidelijk in de "F" of "T" aan het begin van een naam: Jan F. Osinga kan dus ook Jan T. Osinga zijn. Daar dient rekening mee te worden gehouden. Ontbrak een klein haaltje dan is de "T" gerekend. Wanneer een naam de toevoeging (??) heeft, was de naam voor schrijver dezes onleesbaar.

- aan het register is voor de volledigheid een lijst toegevoegd van de buurtmeesters en hun adjuncten. Het kan een aardig detail van een familiegeschiedenis zijn. Ook deze lijsten zaten in een doos "nog te inventariseren oud-archief OD".

De eerste kolom in het register bevat de dorpsnamen

De tweede kolom de dorpsnummers

De derde kolom de kadastrale nummers

De vierde kolom de bewoners

"later:" betekent dat de eerstgenoemde persoon vervangen is door de tweede persoon

(later) betekent dat deze persoon na 1853 in dit huis is komen wonen (bij Metslawier na 1849).

Nijkerk 8 B 137 Aalsma, Willem T.
Engwierum 78a D 465 Aardsma, wed. Durk J.
Paezens 84 A 559 Adema, Hendrik E.
Morra 22 D 655 Alberda, Albert J.
Engwierum 79 D 345 Alberda, Jan J.
Morra 17 D 616 Alberda, Jan J.
Ee 115 C 685 Alberda, Tjalling J.
Ee 99 B 223 Algra, Jogchum T.
Ee 97 B 207 Algra, Tjeerd J.
Morra 21 D 611 Anne Hendriks, later: Oosterling, Anne D.
Paezens 1 A 396 Antje........
Ee 96 C 248 Armenhuis
Engwierum 30 D 130 Armhuis
Aalzum 54 A 539 Armhuis, Het
Ee 13 C 608 Asperen, Jan van
Aalzum 12 A 661 Assen, Hermanus van
Aalzum 1 A 602 Assen, Louw R. van
Metslawier 38a   Baarda, Siek Simons
Metslawier 34b   Baarda, Siek Simons (later)
Metslawier 19a   Bakker, Cornelis Eebes
Nijkerk 43 A 73 Bakker, Menze H.
Engwierum 15 D 122 Bakker, Poppe K.
Metslawier 15   Bakker, Reinder Jans
Paezens 10 A 575 Bakker, wed. Sipke
Lioessens 39b D 894 Bakker, wed. Tiete K.
Engwierum 52 D 956a Bakkers, Wessel Ph.
Anjum 152 B 577 Bandstra, Bote J.
Anjum 17 A 207 Bandstra, Freerk J.
Anjum 61 B 133 Bandstra, Jan J.
Anjum 113a B 187 Bandstra, Jan L.
Anjum 17 A 207 Bandstra, Sippe J.
Niawier 53 B 232 Banga, Age Jans
Aalzum 32 A 614 Banga, Jan S.
Aalzum 75 A 404 Banga, Pieter H.
Metslawier 2   Bansema, Niekele Pieters
Ee 64 C 256 Barwegen, Jan R.
Aalzum 30 A 624 Beidschap, Hijlke
Anjum 140 B 376 Beintema, Albert D.
Engwierum 85 D 642 Beintema, Joh. D.
Aalzum 22 A 659 Bekker, Hendrik
Ee 52 C 276 Bendert Klazes, wed.
Nijkerk 80b A 230 Berg, G.J.W.v.d.
Ee 72a C 262 Berg, Harmen P.
Ee 32 C 227 Berg, Pieter H.
Ee 86 C 236 Berg, Pijl P.
Ee 87 C 233 Berg, wed. Gerrit
Morra 32 D 644 Berghuistra, Tjerk (doorgehaald)Hoekstra, Louw S.
Morra 18 D 614 Berghuistra, Tjerk (later)
Lioessens 45 D 850a Berghuistra, wed. Daniel
Ee 60 C 257 Bergmans, Jacob J.
Nijkerk 60 A 99 Bergmans, Jan J.
Anjum 112 B 171 Bethlehem, Durk J.
Aalzum 55a A 919 Beuker, Thomas
Aalzum 65 A 472 Bierma, Anne I.
Aalzum 73a A 502 Bierma, Dedde I.
Engwierum 10 D 687 Bierma, Geert J.
Engwierum 58a D 200 Bierma, Jan J.
Oostrum 39 A 244 Bijker, Sjouke G.
Nijkerk 81b A 718 Bijland, Frans D.
Engwierum 12 D 684 Bijlsma, Johannes T.
Engwierum 37a D niet Bijlsma, Tjipke T.
Metslawier 62   Blijstra, Andrieske Klazes (later)
Metslawier 27   Bloemhof, Jacob
Nijkerk 88 A 322 Bloemsma, Grietje B.
Metslawier 29   Bloemsma, Johannes Egberts
Anjum 29b B 537 Bloijs van Treslong, J.G.
Nijkerk 81 A 216 Blom, Anne A.
Nijkerk 70 A 66 Blom, Antoni H.
Lioessens 19 D 204 Blom, Arend H.
Morra 12 D 622 Blom, Hans A.
Morra 13 D 621 Blom, Sijbe en Jan J. vd School
Engwierum 50 D 989 Blom, Sijtske H.
Nijkerk 15 B 900 Blom, Sijtze G.
Morra 33 D 643 Blom, wed. Hans J. (later)
Morra 30 D 646 Blom, wed. Hans J., later Wibalda, Jakob P.
Lioessens 23 D 188 Boelens, Ale M.
Paezens 29 A 722 Boelens, Gosse M.
Paezens 43 A 460 Boelens, Minne M.
Paezens 60 A 498 Boelens, wed. Minne J.
Anjum 32 B 529 Boelens, Willem M.
Metslawier 57   Boer, Akke Willems de
Ee 6 D 941 Boer, Arjen J. de
Metslawier 11   Boer, Arjen Johannes de
Metslawier 58   Boer, Barteld Willems de
Ee 90a B 533 Boer, Eerd J. de
Paezens 55a A 712 Boer, Haije D. de
Lioessens 34a D 51 Boer, Jacob H. de
Lioessens 40 D 840 Boer, Jan F. de
Morra 4 D 609 Boer, Kornelis F. de
Metslawier 16   Boer, Petrus Lambertus de (later)
Ee 74 C 269 Boer, Pieter J. de
Metslawier 57   Boer, Pieter Jelles de
Paezens 15 A 580 Boer, Thijs D. de
Anjum 125 B 190 Boerman, Bote J.
Ee 8 D 945 Boersma, Anna P.
Niawier 2 C 518 Boersma, Anne P.
Wetzens 8 C 648 Boersma, Ate R.
Engwierum 22 D 303 Boersma, Douwe
Aalzum 27 A 635 Boersma, Douwe J.
Ee 109 C 136 Boersma, Eelke J.
Wetzens 5 C 655 Boersma, Eeltje P.
Metslawier 50   Boersma, Geert Theunis (later)
Wetzens 10 C 612 Boersma, Jacob R.
Morra 41 D 632 Boersma, Jan J.
Ee 51 C 274 Boersma, Jan P.
Aalzum 35 A 608 Boersma, Jelmer D.
Niawier 7 B 705 Boersma, Joh. B.
Ee 62 C 259 Boersma, Nicolaas W.
Wetzens 3 C 642 Boersma, Pieter en Jan P.
Ee 43a C 188 Boersma, Sijbe H.
Oostrum 3 B 547 Boersma, Sjoerd J.
Oostrum 30 A 45 Boersma, Tjiske S.
Oostrum 29 A 49 Boersma, wed. Sijbe S.
Anjum 53 B 224 Boitsma, Sijbe D.
Metslawier 22a   Bolt, Eibe Klasens (later)
Nijkerk 25 A 7 Boltjes, Brant S., later Theunis P. Dijkstra
Nijkerk 34 A 24 Boltjes, Doetje, later Andries D. Toremans
Paezens 66 A 520 Boomsma, Feike
Aalzum 21 A 656 Boomsma, Rienk
Oostrum 18 B 378 Boomsma, wed. Pier P.
Aalzum 23 A 646 Boonstra, Albert
Aalzum 15 A 649 Boonstra, Harmen
Paezens 52 A 473 Borst, wed. Taede
Metslawier 56   Bos, Pieter
Lioessens 16a D 195 Bos, Siebe A.
Metslawier 23   Bos, Sijbe Annes
Metslawier 7   Bos, Sybe Annes
Metslawier 9   Bos, Sybe Annes (later)
Engwierum 74 D 225 Bosch, Klaas S.
Engwierum 46 D 975 Bosch, Sijtze K.
Jouswier 3 C 257 Bosch, wed. Pieter K.
Ee 89a C 231 Bosma, Dieuwke W.
Lioessens 13 D 28 Bosma, Geeuwke K.
Aalzum 62 A 750 Bosma, Jacob L.
Oostrum 32 A 918 Bosma, Nanne L.
Anjum 8 D 259 Botma, Engbert Y.
Anjum 18 B 8 Botma, Jantje
Morra 57 D 695 Botma, Kornelis F.
Nijkerk 2 B 411 Botma, Kornelis Y.
Ee 108d C 165 Botma, Sake C.
Morra 58 D 721 Botma, wed. Folkert K.
Morra 34 D 640b Botma, wed. Sake F.
Paezens 15 A 579 Botter, Johannes
Ee 106 B 33 Bouma, Gerben T.
Anjum 98 B 214 Bouma, Gerrit P.
Anjum 72 B 220 Bouma, Gerrit S.
Anjum 118b B 198 Bouma, Harmen T.
Ee 73a C 270 Bouma, Hillebrant P.
Engwierum 31 D 146 Bouma, Joh. K.
Morra 56 D 687 Bouma, Klaas J. en Vries, Geert J. de
Metslawier 30   Bouma, Klaas Tjibbes
Aalzum 28 A 630 Bouma, Louw J.
Aalzum 8 A 631 Bouma, Oeds H.
Anjum 91 B 248 Bouma, Paulus S.
Anjum 144 B 355 Bouma, Tjibbe S.
Morra 56 D 687 Bouma, wed. Jacob K. en Bouma, Johannes J.
Niawier 47 B 731 Bouta, wed. Jan J.
Metslawier 28   Boyenga, Booije Johannes
Metslawier 34b   Boyenga, Willem Johannes
Morra 44 D 629 Braak, Einte G.
Jouswier 10 C 376 Braak, Jacob
Ee 116 C 32 Braak, Jacob G. de, later: Hamersma, Roelof
Oostrum 29 A 49 Braak, Jarig T. de
Oostrum 10 B 432 Braak, Jurjen J. de
Ee 70 C 266 Braak, Pieter J. de
Oostrum 14 B niet Braak, Tjipke J. de
Engwierum 69 D 230 Braaksma, Akke H.
Engwierum 48 D 244 Braaksma, Bortzen Y.
Morra 8 D 603 Braaksma, Gerrit B.
Ee 90 B 532 Braaksma, Jacob H.
Niawier 25 B 753 Braaksma, Jacob K.
Paezens 3 A 361 Braaksma, Jan G.
Ee 78 C 252 Braaksma, Jan J.
Ee 103a B 116 Braaksma, Jan W.
Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jetze W.
Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jilt W.
Niawier 13 B 603 Braaksma, Johannes
Niawier 26 B 904 Braaksma, Tjisse G.
Engwierum 16 D 96 Braaksma, Wiltje H.
Aalzum 25 A 639 Braaksma, Ynze
Metslawier 47   Brandsma, Jelke
Lioessens 56 D 874 Breden, wed. Anne v.
Engwierum 56 D 195 Bremer, Hendrik A.
Anjum 67 B 1065 Broeksma, Harpes T.
Morra 24 D 653 Broekstra, Hessel R.
Anjum 83 B 262 Broekstra, Joh. R.
Anjum 97 B 201 Broekstra, Klaas T.
Nijkerk 76 A 56 Broekstra, Tjitske
Engwierum 50a D 953a Brouwer, Jacob W.
Metslawier 53   Brouwer, Jan
Anjum 75 B 243 Brouwer, Job F.
Ee 9 D 936 Brouwers, Siemen P.
Anjum 91 B 248 Bruggen, Jan W. van
Engwierum 73a D 985 Bruggen, Wijtze A. van
Anjum 147 B 437 Bruin, Klaas S. de
Morra 27 D 651 Bruin, Meindert S. de, later: Woud, Oebele M.v.d.
Anjum 147 B 437 Bruin, Mintje S. de
Anjum 7 D 299 Bruin, wed. Andries S. de
Engwierum 36b D 981 Bruinsma, Tjalling E.
Morra 28 D 648 Buck, Karel
Anjum 106 B 160 Buma, Feije
Ee 40 C 691 Buma, Justus T.
Ee 47 C 654 Buning, D. A.
Aalzum 81 A 351 Buning, Hendrik
Metslawier 11   Butter en Brood, Dorothea
Wetzens 13 C 628 Buwalda, Dirk en Jacob
Anjum 165 B 656a Buwalda, Douwe E.
Ee 105b B 27 Buwalda, Eelke J.
Morra 36 D 638 Buwalda, Eelke K.
Ee 43 C 183 Buwalda, Eelke S.
Anjum 166 B 656a Buwalda, Eelke U.
Anjum 98b B 216 Buwalda, Geert I.
Metslawier 19   Buwalda, Gerrit Klazes
Ee 79 B 198 Buwalda, Gerrit P.
Ee 105a B 27 Buwalda, Ids J.
Aalzum 73b A 886 Buwalda, Jacob K.
Anjum 201 B 702 Buwalda, Jan E.
Lioessens 39b D 894 Buwalda, Jochemus K.
Ee 86 C 236 Buwalda, Joh. P.
Metslawier 50   Buwalda, Keemp Klazes
Ee 63 C 260 Buwalda, Klaas S.
Ee 63 C 260 Buwalda, Minte U.
Ee 46a C 658 Buwalda, Pieter P.
Metslawier 23   Buwalda, Sipke Klazes
Ee 21 C 437 Buwalda, Tjipke M.
Anjum 163 B 654 Buwalda, Ulbe E.
Jouswier 8 C 354 Buwalda, Ulbe M.
Lioessens 25 D 187 Buwalda, wed. Cornelis
Ee 83 C 240 Buwalda, wed. Jan S.
Oostrum 23 A 71 Buwalda, wed. Uilke J.
Nijkerk 79 A 41 Cahais, Doetje
Metslawier 43   Cannegieter, Hendrik
Anjum 63 B 129 Coolen, Jean Baptist
Morra 46 C 122 Crans, Justus
Morra 49 C 132 Crans, Klaas
Aalzum 79 A 397 Cremer, Karst D.
Paezens 45 A 462 Cuperij, Crist M.
Metslawier 14   Cuperij, Jochum Ypes
Nijkerk 37 A 30 Cuperij, Ruurd
Metslawier 30   Dekema, Freerk Bouwes
Ee 69 C 265 Diaconiearmen en Y.B. Tamboeser
Anjum 189 B 1073 Dijk, Anne H. van
Metslawier 2a   Dijk, Gerben Pieters van
Anjum 206 B 717 Dijk, Harrit A. van
Anjum 174 B 838 Dijk, Jan A. van
Anjum 186 B 688a Dijk, Johannes H. van
Anjum 110 B 173 Dijk, Menkes, J.v.
Anjum 46a B 230 Dijk, Pieter J. van
Anjum 28 B 536 Dijk, wed. Sippe J. van
Anjum 163 B 654 Dijke, Folkert J. van
Anjum 160 B 651 Dijke, Jan P. van
Engwierum 25 D 299 Dijker, wed. Hendrik
Niawier 12a B 644 Dijkma, Bouwe
Niawier 12 B 644 Dijkma, wed. Gerrit B.
Lioessens 38 D 926 Dijkstra, Aldert J.
Aalzum 5 A 615 Dijkstra, Andries W.
Anjum 11 D 282 Dijkstra, Anne F.
Lioessens 18a D niet Dijkstra, Anne R.
Anjum 118c B 197 Dijkstra, Anne S.
Niawier 37 B 760 Dijkstra, Antje A.
Engwierum 36a D 973 Dijkstra, Ate B.
Lioessens 52 D 869 Dijkstra, Auke J.
Anjum 115 B 176 Dijkstra, Bote K.
Anjum 115 B 176 Dijkstra, Brant A.
Aalzum 67 A 475 Dijkstra, Douwe J.
Anjum 94 B 219 Dijkstra, Douwe K.
Anjum 35 B 503 Dijkstra, Douwe U.
Nijkerk 13 B 314 Dijkstra, Feije J.
Aalzum 58 A 727 Dijkstra, Folkert U.
Ee 14 C 429 Dijkstra, Gerben P.
Ee 110a C 130 Dijkstra, Gerben R.
Engwierum 83 D 657 Dijkstra, Gerrit G.
Engwierum 42 D 238a Dijkstra, Gerrit H.
Ee 102a B 71 Dijkstra, Gerrit R.
Lioessens 55 D 874 Dijkstra, Haike J.
Anjum 30 B 542 Dijkstra, Harmen B.
Paezens 37 A 487 Dijkstra, Hendrik F.
Paezens 54 A 469 Dijkstra, Hendrik G.
Engwierum 82 D 733 Dijkstra, Hijlke P.
Lioessens 60 D 531 Dijkstra, Jacob P.
Oostrum 12 B 438 Dijkstra, Jacob P.
Aalzum 73 A 490 Dijkstra, Jacob S.
Paezens 39 A 455 Dijkstra, Jan F.
Anjum 59 B 1054 Dijkstra, Jan J.
Oostrum 37 A 556 Dijkstra, Jan J.
Lioessens 33 D 53 Dijkstra, Jan R.
Anjum 118c B 197 Dijkstra, Jan S.
Lioessens 28a D 194 Dijkstra, Jan W.
Aalzum 18 A 652 Dijkstra, Jogchum M.
Engwierum 34 D 169 Dijkstra, Joh. J.
Anjum 122 B 185 Dijkstra, Johannes F.
Lioessens 6 D 921 Dijkstra, Johannes F.
Paezens 95 A 692 Dijkstra, Klaas J.
Anjum 29 B 540 Dijkstra, Klaas P.
Aalzum 56 A 717 Dijkstra, Lieuwe L.
Ee 74a C niet Dijkstra, Meindert J.
Paezens 12 A 572 Dijkstra, Melis A.
Aalzum 21 A 656 Dijkstra, Menze
Anjum 11 D 282 Dijkstra, Minne F.
Oostrum 14 B niet Dijkstra, Petrus J.
Anjum 164 B 655 Dijkstra, Pieter A.
Anjum 126 B 1067 Dijkstra, Pieter B.
Anjum 37 B 417 Dijkstra, Pieter D.
Ee 33 C 226 Dijkstra, Pieter G.
Anjum 145 B 354 Dijkstra, Pieter K.
Morra 15 D 918 Dijkstra, Pieter S.
Paezens 80 A 719 Dijkstra, Sijmen A.
Anjum 138 B 272 Dijkstra, Sippe P.
Nijkerk 8 B 137 Dijkstra, Sjoerd J.
Anjum 28 B 536 Dijkstra, Theunis A.
Nijkerk 25 A 7 Dijkstra, Theunis P. (later)
Nijkerk 97 A 17 Dijkstra, Theunis, later wed. Pieter J. Sjoordema
Metslawier 6   Dijkstra, Tjalling Jans
Metslawier 33   Dijkstra, Tjeerd
Ee 59 C 206 Dijkstra, wed. Geert J.
Lioessens 30 D 183 Dijkstra, wed. Gerben J.
Paezens 54 A 469 Dijkstra, wed. Haaije G.
Anjum 24 B 49 Dijkstra, wed. Harmen J.
Wetzens 7 C 650 Dijkstra, wed. Jan D.
Engwierum 50 D 988 Dijkstra, wed. Jan L.
Paezens 29a A 723 Dijkstra, wed. Marten
Nijkerk 40 B 80a Dijkstra, wed. Renze H.
Lioessens 18 D 210 Dijkstra, wed. Sape J.
Anjum 118c B 197 Dijkstra, wed. Sijtze A.
Ee 90 B 532 Dijkstra, wed. Sijtze J.
Nijkerk 6 B 915 Dijkstra, wed. Thijs J.
Anjum 88 B 1077 Dijkstra, wed. Wessel W.
Ee 58 C 205 Dijkstra, Wiebe E.
Engwierum 17 D 100 Dijkstra, Wiebe S.
Aalzum 74 A 407 Docter, Bote J.
Aalzum 31 A 623 Dol, wed. Teeke
Metslawier 47   Donga, Anthonij Jans
Metslawier 22a   Donga, Antje Jans
Anjum 117 B 207 Donga, Jan A.
Paezens 62 A 524 Donga, wed. Jitse
Engwierum 37 D 362 Dorenbos, wed. Klaas J.
Nijkerk 3 B 385 Dorhout, Joeke A.
Metslawier 20   Douma, Albert Douwes
Lioessens 9 D 314 Douma, Albert S.
Anjum 90 B 252 Douma, Auke D.
Morra 19 D 613 Douma, Auke J.
Ee 43 C 183 Douma, Douwe W.
Ee 24 C 450 Douma, Egbert R.
Nijkerk 80 A 45 Douma, Geert J.
Anjum 28 B 536 Douma, Gerben D.
Anjum 66 B 1066 Douma, Gerben J.
Oostrum 39 A 244 Douma, Gerben J.
Anjum 39 B 91 Douma, Gosse D.
Morra 2 D 793 Douma, Harke S.
Anjum 57 B 140 Douma, Harmen G.
Ee 83 C 240 Douma, Jacob D.
Ee 19 C 435 Douma, Jacob E. (later)
Ee 22a C 679 Douma, Jacob E., later Bauke van der Zweep
Anjum 31 B 1063 Douma, Jacob G.
Engwierum 77 D 206 Douma, Jacob G.
Ee 101 B 339 Douma, Jan D.
Ee 11 D 840 Douma, Jan E.
Anjum 53 B 224 Douma, Jan G.
Lioessens 56 D 874 Douma, Jan H.
Ee 34 C 224 Douma, Jan J.
Ee 111 C 105 Douma, Jan J.
Lioessens 47a D 853 Douma, Jilt H.
Ee 81 B 197 Douma, Johannes J.
Paezens 87 A 568 Douma, Meindert G.
Ee 4 D 518 Douma, Meindert R.
Ee 73 C 272 Douma, Romke W.
Lioessens 43 D 850 Douma, Sjolle A.
Ee 93 C 242 Douma, wed. Jan
Morra 9 D 598 Douma, wed. Jelle Y.
Morra 35 D 637 Douma, wed. Joh. P.
Ee 41a C 178 Douma, wed. W.R.
Paezens 93 A 691 Douma, Ype L.
Aalzum 71 A 488 Douwes, Ds. J.
Anjum 198a B 706 Douwes, Jan J.
Anjum 192 B 689 Douwes, Jan T.
Anjum 109 B 174 Duinjema, Tiete R.
Metslawier 62   Dykstra, Antje Lieuwes
Metslawier 13   Dykstra, Pieter Jans
Metslawier 61   Dykstra, Sape Jacobs
Ee 100a B 303 Eelkema, Klaas E.
Niawier 31 B 773 Eerich, Frans F.
Nijkerk 74 A 58 Eeringa, Daniel P., later Pieter J. Elzenga
Lioessens 41 D 841 Eintema, wed. Sijbe J.
Anjum 3 B 458 Eisenga, Douwe B.
Anjum 13 D 317 Eisenga, Geert J.
Anjum 28 B 536 Eisenga, Jacob D.
Anjum 133a B 1049 Eisenga, Klaas J.
Anjum 146a B 434 Eisenga, Renze J.
Anjum 171 B 853 Eizinga, Doede J. van
Anjum 50 B 227 Eizinga, Ids G. van
Anjum 137 B 106 Eizinga, Ids Jans van
Anjum 16 D 365 Eizinga, Jacob I. van
Anjum 15 D 328 Eizinga, Kornelis J.v.
Anjum 21 B 18 Eizinga, wed. Kornelis J. van
Aalzum 28a A 628a Ek, Pieter van
Nijkerk 101 B 917 Eldinga, Eelkje H., later Sieds B. Sijtsma
Lioessens 39b D 894 Elgersma, Iede W.
Paezens 64 A 523 Elgersma, Ulbe W.
Morra 21 D 611 Elgersma, Wiebren I.
Anjum 193 B 691 Elgersma, Wiebren U.
Metslawier 3   Elsenga, Bauke Johannes
Lioessens 58 D 876 Elsinga, Jacob F.
Lioessens 37a D niet Elsinga, Jacob P.
Nijkerk 14 B 316 Elzenga, Eeltje H. (later)
Metslawier 37   Elzenga, Gerrit Pieters
Nijkerk 74 A 58 Elzenga, Pieter J. (later)
Metslawier 12   Elzinga, Abe Dirks (later)
Engwierum 32 D 148 Elzinga, Durk J.
Nijkerk 89 A 309 Elzinga, Fetze J., later Klaas G. Fenema
Paezens 11 A 573 Elzinga, Gerrit M.
Anjum 132 B 203 Elzinga, Hans O.
Paezens 44 A 461 Elzinga, Heerke M.
Lioessens 1 D 123 Elzinga, Jan J.
Paezens 46a A 721 Elzinga, Tjeerd J.
Niawier 17 B 895 Engelsma, Trijntje J.
Nijkerk 27a A 9a Erich, Frans F. (later)
Nijkerk 60 A 99 Erich, Frans, later wed. Tjepke J. de Vries
Morra 40a D 934 Faber, Bartel T.,later: Reiding, Jan J. en wed. R. Nauta
Lioessens 49 D 858 Faber, Detje en Aaltje J.
Paezens 73 A 537 Faber, Douwe D.
Paezens 85 A 560 Faber, Fokke P.
Nijkerk 23 A 5 Faber, Hendrik A.
Anjum 12 D 289 Faber, Jan J.
Nijkerk 69 A 67 Faber, Johannes
Nijkerk 30 A 15 Faber, Lieuwe A.
Nijkerk 66 A 77 Faber, Lijsbet P.
Paezens 82 A 556 Faber, Michiel P.
Engwierum 57 D 196 Faber, Mient J.
Nijkerk 54 A 102 Faber, Pieter A.
Morra 29 D 647 Faber, Sijbold J.
Lioessens 54 D 869 Faber, Sipke J.
Metslawier 13   Faber, Sybout Johannes
Nijkerk 36 A 28 Faber, Teunis A.
Nijkerk 26 A 8 Faber, wed. Auke
Lioessens 29 D 184 Faber, wed. Durk A.
Aalzum 10 A 640 Feddema, Pieter
Aalzum 47 A 566 Feenstra, Andries
Metslawier 12   Feenstra, Gerrit Jacobs
Nijkerk 60 A 99 Feenstra, Pier J.
Paezens 56 A 485 Feenstra, Pieter S.
Engwierum 54 D 591 Feenstra, wed. Jan D.
Nijkerk 89 A 309 Fenema, Klaas G. (later)
Metslawier 24   Ferwerda, Klaas Gerrits
Nijkerk 19 B 77 Ferwerda, Kornelis, later Meint J. Weidenaar
Anjum 98 B 214 Ferwerda, Trijntje H.
Anjum 44 B 234 Florison, Lourentius
Niawier 39 B 748 Fockens, Kornelis J.
Metslawier 60a   Fokkema, Fokke Pieters
Ee 49 C 403 Fokkema, Joh. H.
Oostrum 26 A 66 Fokkema, Reinder J.
Morra 37 D 640 Gaasterland, Dirk
Ee 41 C 682 Gaasterland, Jacob M.
Oostrum 16 B 418a Gaasterland, Sijtze K.
Engwierum 77a D 458 Gaasterland, Tjibbe K.
Engwierum 42 D 238a Gaasterland, wed. Korn. K.
Paezens 59 A 702 Gaasterland, Ytzen K.
Metslawier 22a   Ganzinga, Evert Gerkes
Ee 42 C 179 Ganzinga, Gerke J.
Ee 67 C 268 Geertsema, Theunis
Lioessens 16a D 195 Gerben Pieters
Anjum 131 B 204 Glinstra, Philippus T.
Anjum 193 B 691 Glinstra, wed. Tjeerd
Ee 116 C 32 Gorter, Jacob R.
Ee 90 B 532 Goudberg, Hendrik J.
Metslawier 8   Goudberg, Japke Harmens
Paezens 97 A 682 Graaf, Gelt K. de
Oostrum 15b B 541 Graaf, Jan J. de
Lioessens 25 D 186 Graaf, Sijke en Beitske T. de
Anjum 47 B 230 Greijdanus, Jentje S.
Metslawier 34   Grijpstra, Lammert Thijssens
Paezens 38 A 452 Groen, Aant B.
Paezens 68 A 516 Groen, Ale
Paezens 17a A 583 Groen, Ale J.
Paezens 49 A 481 Groen, Durk M.
Paezens 17 A 581 Groen, Marten K.
Paezens 42 A 458 Groot, Douwe J. de
Metslawier 35   Groot, Haebeltje Piers de
Paezens 76 A 543 Groot, Jan J. de
Paezens 83 A 720 Groot, Klaas de
Aalzum 14 A 648 Groot, Tjeerd de
Metslawier 60   Groot, Tjeerd Jantjes de
Paezens 23 A 528 Groot, wed. Hendrik J. de
Paezens 86 A 565 Groot, wed. Jan H. de
Paezens 36 A 715 Groot, Wijtze J. de
Ee 89 C 230 Groustra, wed. Ype
Engwierum 51a D 950a Guldenarm, Jan H.
Oostrum 15a B 531 Haaf, Willem F. ten
Lioessens 52 D 869 Haaijema, Klaas P.
Jouswier 9 C 328 Haaima, Wijtze B.
Engwierum 54 D 591 Haakma, Jan G.
Engwierum 58 D 199 Haakma, Klaas G.
Anjum 1 D 882 Haaksma, Jacob W.
Anjum 109 B 174 Haaksma, Klaas F.
Anjum 62 B 130 Haaksma, Klaas U.
Anjum 54 B 142 Haaksma, Klaas W.
Anjum 52 B 225 Haaksma, Sjoukje K.
Anjum 187 B 688 Haan, Hattum P. de
Ee 16 C 431 Haan, Marten M. de
Nijkerk 27a A 9a Haan, Mient de, later Frans F. Erich
Nijkerk 91 A 198 Haan, Mient R. de (later)
Anjum 169 B 660 Haan, Pieter H. de
Metslawier 12   Haan, Syke Ates de
Lioessens 53 D 872 Haas, Pieter de
Ee 28 C 684 Haijema, Meindert
Aalzum 3 A 617 Haistra, Romke P.
Ee 116 C 32 Hamersma, Roelof (later)
Metslawier 9   Hamersma, Roelof Weits
Ee 85 C 238 Hamersma, Weit R.
Nijkerk 34 A 25 Hamstra, Dirk Y.
Engwierum 67 D 231 Haren, Sikke R. van
Metslawier 34a   Haringa, Tjipke Jans
Paezens 30 A 506 Harmens, Dirk
Paezens 76 A 544 Hartgers, Johannes
Nijkerk 64 A 86 Hartmans, Pope D.
Nijkerk 50 A 90 Hartmans, wed. Dirk D.
Morra 18 D 615 Havenga, Pieter J. (later)
Morra 16 D 617 Havenga, Tjipke J. (later)
Ee 89 C 230 Havinga, Andries J.
Lioessens 52 D 869 Havinga, Klaas J.
Morra 33 D 643 Havinga, Pieter J., later: Blom, wed. Hans J.
Anjum 42 B 236 Havinga, Riekele J.
Lioessens 12 D 224 Heemstra, Jacob K.
Nijkerk 68 A 68 Heemstra, Jan K.
Engwierum 47 D 243 Heerenga, Jan
Nijkerk 47 A 91 Heeringa, Aukje L.
Nijkerk 65 A 85 Heeringa, Gerrit J.
Anjum 86a B 256 Heeringa, Marten T.
Morra 36 D 638 Heeringa, Sake T.
Nijkerk 79 A 41 Heeringa, wed. Gerben
Nijkerk 72 A 61 Heeringa, Ype J. (later)
Nijkerk 93a A 3 Heeringa, Ype J. later Klaas F. Rosier
Nijkerk 44 A 74 Heerma, Enneus W.
Nijkerk 49 A 87 Heerma, Wigger
Anjum 179 B 675 Heide, Douwe J.v.d.
Anjum 101 B 211 Heikema, Jacob P.
Aalzum 40 A 572 Helder, Hermanus
Engwierum 46 D 974 Helder, Jan H.
Aalzum 51 A 865 Helder, Pieter
Ee 108b C 167 Helder, Trijntje
Metslawier 34b   Hellema, Jantje Pieters
Aalzum 36 A 607 Hellinga, Sijbren
Metslawier 18   Heltjes, Thomas Jans
Ee 92 C 241 Hemminga, Gerrit A.
Anjum 202 B 703 Hemminga, wed. A.
Aalzum 72 A 487 Hemsen, Jan
Anjum 60 B 135 Hemsing, Johan C.
Ee 65 C 255 Hendriksma, Klaas A.
Ee 109a B 177 Hendriksma, wed. Alle H.
Metslawier 44   Herberg, Anne Takes van der
Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d.
Nijkerk 33 A 23 Herberg, Pieter S.v.d.
Niawier 49 B 744 Herberg, Sake J.v.d.
Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d.
Aalzum 29 A 625 Heslinga, Gerrit A.
Metslawier 55   Heslinga, Taekle Abes (later)
Aalzum 67a A 882 Hettema, Klaas W.
Anjum 103 B 210 Hibma, Christoffel
Nijkerk 48 A 85 Hibma, Renze W.
Ee 65 C 255 Hiemstra, Aaltje P.
Engwierum 36 D 255 Hiemstra, Andries P.
Oostrum 41 A 251 Hiemstra, Bienze S.
Nijkerk 72 A 61 Hiemstra, Doetje
Nijkerk 86 A 280 Hiemstra, Jan M.
Engwierum 45 D 241 Hiemstra, Jan P.
Aalzum 70 A 494 Hiemstra, Pieter S.
Lioessens 20 D 203 Hiemstra, wed. Tiete K.
Ee 38 C 213 Hoefhamer, Pieter M.
Ee 38 C 213 Hoefhamer, wed. Melis P.
Nijkerk 42 A 69 Hoek, Harit E. van der (later)
Nijkerk 79 A 41 Hoek, Harrit v.d., later Anne T. Poutsma
Metslawier 30   Hoekstra, Aaltje Tiekes
Anjum 98b B 216 Hoekstra, Bartel J.
Engwierum 41 D 237 Hoekstra, Doetze N.
Engwierum 71 D 229 Hoekstra, Durk M.
Nijkerk 22a B 8 Hoekstra, Everhardus K.
Engwierum 70 D 976 Hoekstra, Foeke J.
Paezens 36 A 716 Hoekstra, Hendrik F.
Engwierum 22 D 303 Hoekstra, Hendrik U.
Engwierum 53 D 79 Hoekstra, Hillebrand N.
Engwierum 66 D 223 Hoekstra, Jacob J.
Engwierum 49 D 991 Hoekstra, Jacob S.
Engwierum 78b D 483 Hoekstra, Jan K.
Ee 17 C 432 Hoekstra, Jan M.
Ee 22 C 458 Hoekstra, Jan R.
Niawier 53 B 232 Hoekstra, Jasper H.
Jouswier 10 C 376 Hoekstra, Johannes J.
Ee 102c B 142 Hoekstra, Lolle T.
Morra 32 D 644 Hoekstra, Louw S. (later)
Lioessens 23 D 188 Hoekstra, Lubbert S.
Nijkerk 20 B 12 Hoekstra, Reinder K., later Jan F. Winia
Morra 32 D 644 Hoekstra, S (??)
Ee 102b B niet Hoekstra, Theunis L.
Engwierum 63 D 213 Hoekstra, Tjeerd R.
Engwierum 63 D 213 Hoekstra, wed. Egle N.
Morra 24 D 653 Hoekstra, wed. Simon
Ee 104a B 81 Hofman, Auwert T.
Ee 107 B 53 Hofman, Hendrik T.
Ee 102a B 71 Hofman, Jacob T.
Ee 100 B 265 Hofman, Jan T.
Morra 29 D 647 Hofman, Kornelis J.
Engwierum 36 D 251 Hofman, wed. Taeke L.
Anjum 84 B 260 Hofstra, Wieger L. van
Lioessens 47 D 854 Holdinga, Gerrit
Ee 73b C 271 Holdinga, Minne J.
Anjum 95 B 218 Holwerda, Eelke J.
Metslawier 4   Holwerda, Eelke Jacobs
Nijkerk 14 B 316 Holwerda, Henne P.
Lioessens 8 D 269 Holwerda, Jacob E.
Niawier 3 B 674 Holwerda, Jacob J.
Nijkerk 18 B 76 Holwerda, Jacob T.
Engwierum 49 D 991 Holwerda, Jan J.
Engwierum 58 D 199 Holwerda, Joh. J.
Engwierum 25b D 297 Holwerda, Pieter J.
Niawier 34 B 765 Holwerda, Pope J.
Anjum 29a B 537 Holwerda, Renze W.
Engwierum 50 D 987 Holwerda, Sijbe W.
Anjum 80a B 120 Holwerda, Sijtze D.
Nijkerk 46 A 84 Holwerda, Sjouke T.
Nijkerk 56 A 112 Holwerda, Thomas T.
Nijkerk 22 B 6 Holwerda, Tjepke G. (later)
Nijkerk 94 A 2 Holwerda, Tjipke G., later Ype J. Jousma
Oostrum 43a B 75 Holwerda, wed. Durk M.
Anjum 118a B 199 Holwerda, wed. Hans W.
Paezens 34 A 490 Holwerda, wed. Jacob H.
Engwierum 33 D 153 Holwerda, wed. Jan J.
Engwierum 62 D 970 Holwerda, wed. Meine J.
Nijkerk 40 B 80 Holwerda, Wiebe H.
Lioessens 6 D 921 Holwerda, Ype J.
Engwierum 11 D 691 Hoog, Sijtze E. de
Oostrum 18 B 378 Hoog, wed. Rimmeren S. van
Engwierum 65 D 215 Hoog, Wijtze E. de
Morra 33 D 643 Hooghiem, Andries G.
Morra 48 C 125 Hooghiem, Gerrit A.
Metslawier 53   Hoogterp, Hyltje Wytzes (later)
Engwierum 51 D 185 Houten, Anne J. van
Engwierum 19 D 295 Houten, Renze A. van
Anjum 131 B 204 Huitema, Take K.
Engwierum 62a D 971 Huizen, Marten J. van
Lioessens 39 D 927 Huizinga, Jan R.
Ee 108b C 167 Huizinga, Renze J.
Lioessens 22 D 189 Huizinga, Sievert S.
Lioessens 46 D 855 Huizinga, wed. Liebe S.
Lioessens 45 D 850a Huizinga, wed. Renze J.
Metslawier 52   Hulstra, Bokke Arjens
Ee 111 C 105 Humalda, Egle J.
Aalzum 62 A 750 Humalda, Frans
Metslawier 22b   Idsardi, Eelke Idses
Ee 3 D 503 Idsardi, Ids W.
Metslawier 45   Idsardi, Tjalling Eelkes
Anjum 80 B 121 Iedema, Brant J.
Anjum 151 B 596 Iedema, Harke P.
Lioessens 10 D 412 Iedema, Jan P.
Nijkerk 31 A 16 Iedema, Tjitske J.
Wetzens 11a C 833 Jaarla, Dirk P.
Engwierum 27b D 321 Jaarsma, Adriaan W.
Morra 50 C 88 Jaarsma, Frans
Aalzum 56 A 717 Jaarsma, Pieter L.
Anjum 97 B 201 Jacobsma, Folkert J.
Anjum 102 B 202 Jacobsma, Jacob F.
Engwierum 40 D 236 Jager, Jan D. de
Niawier 18 B 713 Jager, Johannes P.
Engwierum 51 D 185 Jan Harkes, wed.
Ee 30a C 676 Jannema, Marten E.
Ee 90 B 532 Jansma, Abraham
Wetzens 9 C 615 Jansma, Abraham S.
Paezens 8 A 571 Jansma, Dirk H.
Nijkerk 73 A 59 Jansma, Jan
Niawier 10 B 712 Jansma, Jan J.
Nijkerk 77 A 55 Jansma, Jan K. (later)ook J.J.Zuidema
Nijkerk 59 A 106 Jansma, Joike
Paezens 79 A 550 Jansma, Meindert H.
Ee 77 C 253 Jansma, Sijbren L.
Paezens 55 A 467 Jansma, wed. Jan H.
Nijkerk 72 A 61 Jansma, wed. Sjoerd K.
Anjum 85 B 257 Jelsma, Ynze D.
Ee 104 B 30 Jeltema, Jacob M.
Lioessens 41 D 841 Jeltema, Jelte D.
Lioessens 28 D 194 Jeltema, Wiebe D.
Engwierum 9 D 692 Jensma, Jan G.
Paezens 89 A 618 Jetze Geerts
Ee 108a C 169 Jilderda, Gosse J.
Ee 108c C 166 Jilderda, Jan G.
Anjum 121 B 194 Jilderda, wed. Lolke J.
Niawier 24 B 757 Jong, Aarent A. de
Aalzum 43 A 575 Jong, Andries de
Niawier 8 B 707 Jong, Ate de
Jouswier 12 C 324 Jong, Doede B. de
Metslawier 29   Jong, Jan Annes de
Wetzens 11 C 621 Jong, Jan J. de
Anjum 153 B 455 Jong, Jan K. de
Nijkerk 25 A 7 Jong, Klaas J. de
Aalzum 70 A 494 Jong, Klaas S. de
Paezens 62 A 524 Jong, Kornelis A. de
Paezens 50 A 483 Jong, Martje en Jinke W. de
Paezens 23 A 529 Jong, Nutte A. de
Morra 56 D 687 Jong, Pieter J. de
Paezens 53 A 470 Jong, Pieter J. de
Aalzum 57 A 713 Jong, Pieter S. de
Lioessens 39b D 894 Jong, Siebren A. de
Paezens 5 A 605 Jong, Sijtze G. de
Anjum 122 B 185 Jong, Sjoerd S. de
Paezens 80 A 719 Jong, Sjouke G. de
Jouswier 1 C 263 Jong, Tjerk A. de
Paezens 89 A 618 Jong, Tjerk A. de
Anjum 38 B 63 Jong, Tjerk R. de
Paezens 35 A 489 Jong, wed. Age N. de
Paezens 85 A 560 Jong, wed. Gerhardus S. de
Anjum 146 B 623 Jong, wed. Klaas E. de
Paezens 28 A 508 Jong, wed. Sijbe K. de
Lioessens 56 D 874 Jong, Wopke A. de
Paezens 76a A 708 Jong, Wybren K. de
Metslawier 55   Jong, Ynske de
Nijkerk 93 A 4 Jongeling, Tjeerd
Nijkerk 40 B 80b Jongsma, Ate J.
Nijkerk 93a A 3 Jongsma, Renze
Niawier 50 B 768 Jouksma, Anne J.
Niawier 40 B 741 Jouksma, Antje
Niawier 35 B 762 Jouksma, Rendert J.
Niawier 9 B 708 Jouksma, wed. Jan J.
Morra 1 D 536 Jousma, Anne T.
Nijkerk 94 A 2 Jousma, Ype J. (later)
Nijkerk 32 A 19 Jousma, Ype, later Berend J. Zuidema
Ee 103b B 539 Joustra, Jitze J.
Anjum 109a B 175 Kampstra, Jan T.
Nijkerk 74 A 58 Kampstra, Wijbren
Aalzum 22 A 659 Kappé, Antoon
Anjum 161 B 652 Katsma, Bote S.
Aalzum 21 A 656 Katsma, Douwe S.
Engwierum 7 D 696 Katsma, Liepke P.
Niawier 52a B 775 Katsma, Sijbe S.
Ee 85 C 238 Katsma, wed. Simon
Morra 45 D 684 Keegstra, Kornelis H. en Vries, Geert R. de
Anjum 170 B 667 Keegstra, Renze H.
Engwierum 33 D 153 Keegstra, Siebe H.
Ee 12 D 891 Keegstra, wed. Hessel R.
Engwierum 32 D 148 Keekstra, Joh. K.
Engwierum 39a D 234 Keekstra, Klaas K.
Engwierum 31a D 979 Keekstra, Sijtze K.
Morra 42 D 925 Kempenaar, Hein G.
Morra 25 D 650 Kempenaar, Ruurd G.
Ee 89 C 230 Kennema, Jan E.
Ee 15 C 427 Kennema, Kornelis J.
Ee 43b C 190 Kerkstra, wed. Abelonus F.
Ee 30a C 676 Keuning, Hendrik P.
Ee 84 C 239 Kiestra, Jan J.
Lioessens 58 D 876 Kingma, Antje J.
Metslawier 1   Kingma, Eelze Arjens
Anjum 14 D 318 Kingma, Eelze L.
Engwierum 86 D 582 Kingma, Gerrit A.
Nijkerk 21 B 2 Kingma, Jacob J.
Nijkerk 45 A 82 Kingma, Jacob J.
Engwierum 28 D 284 Kingma, Jan G.
Anjum 135 B 83 Kingma, Jelle L.
Metslawier 8   Kingma, Menze Lieuwes (later)
Anjum 36 B 58 Kingma, Minne J.
Nijkerk 81b A 718 Kingma, wed. Douwe J.
Niawier 38 B 764 Kingma, wed. Jan D.
Lioessens 23 D 188 Kingma, wed. Menne J.
Anjum 4 B 455 Kingma, Ype J.
Metslawier 50a   Kits, Tjebbe Pieters (later)
Lioessens 56 D 874 Klaas Douwes
Aalzum 63 A 802 Klaver, Klaas U.
Morra 51 C 94 Kleffens, Gerhardus v.
Morra 10 D 594 Kleffens, wed. P.T. van
Oostrum 20 B 386 Kleistra, Simon J.
Metslawier 30   Klim, Johannes Teekes
Aalzum 73 A 490 Klim, Johs.
Paezens 31 A 504 Klim, wed. Faber P.
Paezens 97a A 685 Klimstra, Fokke P.
Metslawier 5   Klimstra, Klaas Douwes
Lioessens 4 D 133 Klimstra, Taeke P.
Lioessens 32a D 906 Kloosterman, Jan J.
Metslawier 39   Kloosterman, Renze Willems
Niawier 47b B 716 Kloostra, Eeltje S.
Niawier 6 B 913 Kloostra, Pieter S.
Niawier 15a B 445 Kloostra, Sieger
Niawier 50a B 769 Kloostra, Siemen P.
Aalzum 80 A 342 Kloostra, Sijmen
Anjum 149 B 619 Kloppenburg, Jan W.
Niawier 29 B 778 Knoop, Hendrik
Anjum 43 B 235 Knoops, Pieter G.
Nijkerk 58 A 109 Koezema, Anne F.
Niawier 11 B 709 Koezema, Hans F.
Metslawier 34a   Koezema, Hans Thomas
Metslawier 41   Koezema, Jan Thomas (later)
Niawier 16 B 892 Koezema, Pieter F.
Metslawier 30   Koezema, Wytze Thomas
Anjum 162 B 653 Kok, Teunis T.
Metslawier 33   Kok, Tjerk Durks
Engwierum 55 D 192 Kooi, Drewis H.
Engwierum 25b D 297 Kooi, Gerrit F.v.d.
Oostrum 25 B 514 Kooi, Hedzer K.v.d.
Metslawier 16   Kooi, Johannes Klazes van der
Jouswier 4 C 253 Kooi, wed. Tjeerd K.v.d.
Anjum 162 B 653 Kooij. wed. Folkert J.v.d.
Ee 84 C 239 Kooistra, Alle G.
Engwierum 27b D 322 Kooistra, Anne E.
Lioessens 12a D 919 Kooistra, Durk J.
Anjum 207 B 782 Kooistra, Fokke B.
Paezens 1 A 396 Kooistra, Gerrit E.
Ee 108c C 166 Kooistra, Joh. P.
Nijkerk 81a A 206 Kooistra, Marten J.
Lioessens 51 D 868 Kooistra, Pieter D.
Ee 107 B 53 Kooistra, Rendert P.
Niawier 38 B 764 Kooistra, Trijntje
Engwierum 72 D 221 Kooistra, wed. Eit P.
Aalzum 2 A 616 Koopmans, Gerben H.
Nijkerk 24 A 6 Koopmans, Sijbe J.
Morra 42 D 929 Korf, Ybeltje R.
Nijkerk 17 B 75 Koudenburg, Aatze B.
Paezens 35 A 489 Koudenburg, wed. Marten B.
Engwierum 18 D 99 Kragt, Liepke P.
Aalzum 24 A 929 Kramer, Leendert
Morra 15 D 918 Krijgstra,wed.Gerrit(??)(doorgehaald)
Nijkerk 36 A 28 Krol, Jan L.
Metslawier 31   Krol, Sybe Johannes
Aalzum 26 A 637 Kroon, Philip
Niawier 16 B 893 Kuiper, Jan S.
Paezens 74 A 539 Kuiper, Marten D.
Aalzum 21 A 656 Kuipers, Dirk F.
Metslawier 31a   Kuipers, Eeltje Jans
Anjum 92 B 247 Kuipers, Jan O.
Lioessens 15 D 198 Kuipers, Jitze E.
Anjum 156 B 1069 Kuipers, Menze J.
Ee 70 C 266 Kuipers, Romke J.
Metslawier 12   Kuipers, Sieger Jans
Aalzum 34 A 609 Kuitert, Tjalling
Engwierum 20 D 294 Landmeijer, Gerrit P.
Engwierum 64 D 214 Landstra, Klaas A.
Jouswier 5 C 252 ledig
Lioessens 34 D 51 ledig
Niawier 40 B 741 ledig
Ee 5 C 549 Ledigh, later: Tibstra, Renze M.
Engwierum 8 D 759 Leenburg, Brant J.
Ee 95 C 247 Leeuw, Anne de
Nijkerk 95 A 108 Lei, Beitske G.
Ee 31 C 229 Lei, wed. Pieter J.
Morra 55 C 117 Levi, Gerrit S.
Paezens 39 A 454 Lolkema, Abraham
Engwierum 53 D 78 Loonstra, Frans H.
Engwierum 25 D 300 Loonstra, Hendrik F.
Ee 91 B 534 Loonstra, Jan J.
Ee 33a C 682 Loonstra, Joh. J.
Ee 23 C 454 Loonstra, wed. Wiltje J.
Paezens 96 A 688 Luinstra, Sjouke G.
Nijkerk 34 A 24 Luinstra, wed. Bouwe
Anjum 168 B 659 Luitjes, Albert
Engwierum 76 D 984 Maassen, Jan Harm van
Paezens 63 A 525 Mebius, Ds.
Metslawier 57   Meer, Jan Pieters van der
Jouswier 10 C 376 Meer, Leendert K.v.d.
Anjum 87 B 1076 Mei, Gaatze R.v.d.
Anjum 194 B 692 Mei, wed. Reinder v.d.
Aalzum 28 A 626 Meijer, wed. Jan
Nijkerk 62 A 94 Meindersma, Bokke E.
Ee 27 C 407 Meindersma, Fetze E.
Paezens 26 A 511 Meindersma, Lieuwe E.
Ee 88 C 689 Meindersma, Meindert E.
Paezens 6 A 599 Meindersma, Nutte E.
Paezens 67 A 518 Meindersma, Pieter E.
Ee 30 C 690 Meindersma, Pieter F.
Ee 44 C 674 Meindersma, wed. Douwe E.
Anjum 96 B 217 Meindersma, wed. Wigger E
Morra 14 D 917 Meindersma, Wijbe J.
Paezens 18 A 584 Meindersma, Wiltje J.
Oostrum 33 A 190 Meindertsma, Jan P.
Niawier 42 B 737 Meindertsma, Meindert P.
Ee 80 C 251 Meindertsma, Pieter M.
Oostrum 38 A 260 Meinema, wed. Hoite J.
Anjum 11a D 904 Meinsma, Bendert M.
Paezens 20 A 709 Meinsma, Jan H.
Paezens 86a niet Meinsma, Jelle B.
Paezens 2 A 372 Meinsma, Klaas B.
Anjum 58 B 138 Meinsma, Lammert
Paezens 77 A 703 Meinsma, Neerke R. (??)
Anjum 58 B 138 Meinsma, Sijtze
Paezens 60 A 498 Meinsma, wed. Jan B.
Paezens 58 A 495 Meinsma, wed. Romke J.
Nijkerk 11 B 124 Meinsma, Willem R.
Ee 94 C 245 Meirink, Bartel F.
Engwierum 26 D 311 Meirink, Fokke
Engwierum 78 D 954 Meirink, Joh. B.
Oostrum 2 B 461 Mellema, Douwe M.
Oostrum 7 B 414 Mellema, Douwe S.
Engwierum 27 D 312 Mennema, Menne F.
Metslawier 15   Menninga, Klaaske Heerkes
Wetzens 6 C 835 Meulen, Freerk v.d.
Aalzum 13 A 660 Meulen, Hendrik v.d.
Aalzum 13 A 660 Meulen, Hillebrand v.d.
Aalzum 37 A 890 Meulen, Melle K. v.d.
Nijkerk 73 A 59 Meulen, Pieter L. van der (later)
Nijkerk 11 B 124 Meulen, Pieter L.v.d.
Engwierum 2 D 779 Meulen, Popke J.v.d.
Aalzum 23 A 646 Meulen, wed. v.d.
Aalzum 61 A 752 Miedema, Andries G.
Aalzum 67 A 475 Miedema, Anne
Anjum 99 B 213 Miedema, Bodes B.
Metslawier 34a   Miedema, Bokke Sapes
Aalzum 83 A 420 Miedema, Hendrikus
Anjum 113 B 186 Miedema, Lieuwe J.
Niawier 35 B 762 Miedema, Reindert K.
Metslawier 11   Miedema, Sytze Sapes
Aalzum 77 A 402 Miedema, wed. Marten
Wetzens 4 C 644 Miedema, Wopke F.
Niawier 41 B 743 Minnema, Douwe D.
Niawier 27 B 750 Minnema, Hijlke K.
Niawier 5 B 700 Minnema, Jan M.
Niawier 47a B 718 Minnema, Jasper D.
Niawier 32 B 772 Minnema, Louw H.
Niawier 56 B niet Minnema, Louw H.
Niawier 23 B 755 Minnema, Sjoerd D.
Ee 50 C 377 Mokma, Jan G.
Aalzum 59 A 774 Mokma, wed. Lieuwe
Engwierum 1 D 801 Mokma, Wijbe J.
Anjum 188 B 687 Moltmaker, Hiltje W.
Anjum 107 B 163 Monsma, Jan. F.
Anjum 48 B 1057 Monsma, Janke T.
Anjum 111 B 172 Mossel, Ale T.v.d.
Metslawier 61   Mossel, Harmen Thomas van der
Ee 29 C 688 Mossel, Jelle F.v.d.
Ee 59 C 206 Mossel, Thomas H.
Metslawier 57   Mosselman, Thomas (later)
Niawier 7 B 706 Mulder, Albert
Engwierum 12 D 684 Nauta, Abe J.
Morra 23 D 652 Nauta, Jan C.
Engwierum 19 D 302 Nauta, Renze K.
Morra 40a D 934 Nauta, Wed. R. (later)
Morra 32 D 644 Nauta, wed. Renze, later: Hoekstra, S(??)
Engwierum 5a D 762 Nicolai, Sjoerd L.
Ee 92 C 241 Nicolai, wed. Ruurd G.
Oostrum 24 A 912 niet bewoond
Anjum 105 B 158 Nonhebel, J.A.C.
Engwierum 50 D 986 Noordhuis, Bartele J.
Oostrum 31 A 129 Nutma, Sjoek M.
Ee 61 C 258 Nutma, wed. Jitze M.
Ee 55 C 202 Oberman, Carel C.
Ee 76a B 205 Obma, Geert F.
Ee 82 C 249 Obma, Jacob H.
Engwierum 60 D 203 Obma, wed. Hendrik J.
Nijkerk 1 B 420 onbewoond
Morra 21 D 611 Oosterling, Anne D. (later)
Paezens 46 A 476 Oosterling, Douwe T.
Paezens 4 A 656 Oosterling, Tjipke D.
Paezens 17a A 582 Oosterling, wed. Hendrik
Paezens 27 A 510 Oosterling, wed. Hendrik T.
Nijkerk 82 A 203 Oostra, Joh. Y.
Ee 45 C 192 Oven, Jacob D.v.d.
Aalzum 19 A 653 Ozinga, Frans J.
Anjum 143 B 351 Ozinga, Jan F.
Anjum 181 B 678 Ozinga, Marijke F.
Anjum 150 B 574 Ozinga, Rienkje T.
Engwierum 43 D 992 Ozinga, Sikke T.
Aalzum 22 A 659 Ozinga,Jogchum J.
Paezens 78 A 549 Paezens, Ate J.
Ee 26 C 443 Pafforaad, Jelle G.
Anjum 116 B 206 Pal, Gerben L.v.d.
Aalzum 34 A 609 Pallas, Harmen
Nijkerk 14 B 316 Pas, Wijtze S.v.d.
Nijkerk 42 A 69 Pausinga, Tjerk R.
Morra 24 D 653 Pausma, wed. Doede
Anjum 28 B 536 Pettinga, Freerk E.
Anjum 161 B 652 Pettinga, wed. E.
Metslawier 61   Pilat, Menze Jans
Paezens 10 A 574 Pilat, wed. Jan
Metslawier 40   Plantenga, Nicolaas
Nijkerk 26 A 8 Ploeg, Bauke B. van der (later)
Nijkerk 9 B 131 Ploeg, Bauke T.v.d., later Gerrit H. de Zwart
Ee 102 B 320 Ploeg, Folkert W.v.d.
Metslawier 22a   Ploeg, Gabe Siedses van der
Lioessens 37 D 826 Ploeg, Gerhardus P.v.d.
Nijkerk 35 A 26 Ploeg, Grietje P.v.d.
Paezens 88 A 616 Ploeg, Harmen E.v.d.
Lioessens 32 D 905 Ploeg, Jan F.v.d.
Morra 31 D 645 Ploeg, Jan G.v.d.
Paezens 8 A 571 Ploeg, Jilles G.v.d.
Lioessens 18b D 205 Ploeg, Jouke B.v.d.
Ee 102a B 71 Ploeg, Lieuwe K.v.d.
Lioessens 27 D 193 Ploeg, Sape B.v.d.
Wetzens 7 C 650 Ploeg, wed. Willem D.v.d.
Aalzum 66 A 474 Ploegsma, Bienze W.
Aalzum 69 A 884 Ploegsma, Jan H.
Ee 42a C 181 Ploegsma, wed. Folkert R.
Oostrum 9 B 410 Poelstra, Bokke W.
Engwierum 53 D 77 Pompstra, Jitze P.
Anjum 178 B 843 Pors, Jan B.
Paezens 32 A 503 Post, Aant K.
Paezens 41 A 457 Post, Kornelis M.
Paezens 61 A 499 Post, Marten M.
Aalzum 16 A 650 Posthuma, Hendrik F.
Nijkerk 61 A 96 Posthumus, Bote S.
Metslawier 31   Posthumus, Jacob Sakes
Metslawier 37   Posthumus, Roelof Jacobs
Nijkerk 41 A 35 Posthumus, wed. P.
Engwierum 57a D 198 Postma, Freerk F.
Anjum 77 B 238 Postma, Iebele T.
Anjum 123 B 184 Postma, Jelle T.
Metslawier 34a   Postma, Sipkje Klazes
Anjum 23 B 39 Postma, Thomas J.
Morra 38 D 638 Postma, Tjalling
Aalzum 28 A 630 Postmus, Freerk
Anjum 102 B 202 Postmus, Iede
Nijkerk 23 A 5 Postmus, Jan F.
Anjum 120 B 195 Postmus, Jan J.
Oostrum 5 B 419 Postmus, Kei H.
Anjum 114 B 177 Postmus, Kornelis W.
Niawier 11 B 709 Postmus, Ouwe
Aalzum 42 A 574 Postmus, Pieter W.
Anjum 15a D 330 Postmus, Schelte F.
Niawier 19 B 715 Postmus, Sieds J.
Anjum 130 B 205 Postmus, wed. Ede A.
Anjum 114 B 177 Postmus, Willem M.
Nijkerk 66 A 76 Postumus, Jan
Nijkerk 79 A 41 Poutsma, Anne T. (later)
Nijkerk 42 A 69 Poutsma, Anne, later Harrit E. vd Hoek
Aalzum 21 A 656 Prins, Tjerk S.
Engwierum 69 D 230 Proost, Klaas H.
Ee 47 C 677 Raadsma, Hendrik
Nijkerk 38 A 31 Raffinus, H.
Ee 107a B 52 Raskers, Jantje G.
Morra 43 D 630 Rast, Harrit T.
Morra 11 D 625 Reddingius, Ds.
Aalzum 26 A 638 Reder, Carel
Metslawier 7   Reiding, Dirk Jans
Morra 3 D 660 Reiding, Jacob J.
Lioessens 40 D 840 Reiding, Jan J.
Morra 40a D 934 Reiding, Jan J. en wed R.Nauta(later)
Metslawier 50a   Reiding, Jan Jans
Nijkerk 39 A 38 Reigersberg, L.A.C.
Anjum 134 B 268 Renzema, Durk H.
Anjum 79 B 122 Renzema, Harmen M.
Anjum 112a B 169 Renzema, Hendrik H.
Anjum 49 B 1057 Renzema, Renze H.
Lioessens 59 D 880 Renzema, Simon H.
Aalzum 23 A 646 Richter, wed. J.
Lioessens 46 D 855 Riemersma, Jouke J.
Nijkerk 88 A 322 Riemersma, Riemeren A.
Anjum 10 D 281 Rijpersma, Minne A.
Niawier 43 B 735 Rijpma, Enneus P.
Nijkerk 10 B 128 Rijpma, Enneus P.
Anjum 56 B 141 Rijpma, Sijbrand
Niawier 38 B 764 Rijpstra, Gerben J.
Ee 89 C 230 Rijpstra, Hendrik
Engwierum 81 D 562 Rijpstra, Hotze P.
Anjum 86a B 256 Rijpstra, Jan P.
Aalzum 33 A 613 Ringnalda, wed. AE
Aalzum 20 A 655 Rintjema, Sjoerd M.
Engwierum 27a D 318 Rispens, wed. Renze W.
Aalzum 53 A 560 Ritsma, Hermanus
Anjum 198 B 700 Robroch, Folkert M.
Engwierum 4 D 769 Romar, Ale P.
Engwierum 70 D 977 Roos, Auke H. de
Engwierum 73 D 227 Roos, Tjalling H. de
Lioessens 39a D 927 Rosendal, Sieger W.
Morra 53 C 15 Rosier, Geert F.
Morra 55 C 116 Rosier, Jacob F.
Anjum 73 B 245 Rosier, Jacob S.
Nijkerk 93a A 3 Rosier, Klaas F. (later)
Nijkerk 99 A 62 Rosier, Klaas F., later Ruurd Torenmans
Ee 73c C 271 Ruisch, Gerrit W.
Ee 98 B 222 Ruisch, Willem D.
Metslawier 36   Rypersma, Barber Harmens
Metslawier 50   Rypstra, Abe
Niawier 51 B 770 Saadsma, Kornelis
Aalzum 63 A 802 Sadelaar, Lammert P.
Anjum 127 B 181 Sakema, wed. Kornelis J.
Ee 1 D 608 Schaaf, Marten J.v.d.
Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Jacob J.v.d.
Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Joh. E.v.d.
Engwierum 5 D 763 Schaaf, wed. Tjeerd J.v.d.
Ee 51a C 273 Schaaf, Wieger J.v.d.
Aalzum 55 A 708 Schaafsma, Gooitze F.
Morra 35 D 637 Schaafsma, Sjoerd
Niawier 33 B 767 Scheepstra, Daniel J.
Niawier 46 B 717 Scheepstra, Lieuwe J.
Aalzum 28 A 629 Schonenburg, Theunis
Morra 20 D 612 School, Jan van der (doorgehaald)
Paezens 85a A 564 School, Pietje en Saapke J. vd
Aalzum 34 A 609 Schregardus, Gosse
Aalzum 37a A 922 Schregardus, Jan
Aalzum 48 A 569 Schregardus, Rienk
Ee 72b C 263 Schreiber, Gerben J.
Ee 67 C 268 Schreiber, Jacob G.
Ee 39 C 692 Schreiber, Koenraad J.
Ee 76 B 199 Schuringa, Joh.
Ee 37 C 215 Schuringa, Wieger J.
Anjum 104 B 208 Sekema, Joh. J.
Engwierum 35 D 168 Siccama, Geert J.
Engwierum 38 D 371 Siccama, Jan G.
Metslawier schip   Siedsma, Dedde Klazes
Anjum 33 B 506 Siedsma, Douwe K.
Metslawier 61   Siedsma, Klaas Douwes
Nijkerk 63 A 717 Sijbenga, Tjeerd J.
Engwierum 23 D 304 Sijbesma, Meindert B.
Oostrum 11 B 435 Sijtsema, wed. Pieter
Oostrum 8 B 412 Sijtsma, Daniel K.
Anjum 24a B 47 Sijtsma, Daniel S.
Nijkerk 100 B nieuw Sijtsma, Foeke D.
Engwierum 42 D 238a Sijtsma, Harmen H.
Ee 54 C 201 Sijtsma, Jan H.
Anjum 93 B 192 Sijtsma, Jan L.
Ee 86a C 235 Sijtsma, Joh. J.
Anjum 5 D 392 Sijtsma, Minne L.
Anjum 25 A 258 Sijtsma, Pieter S.
Niawier 1 C 514 Sijtsma, Sake H.
Nijkerk 101 B 917 Sijtsma, Sieds B. (later)
Anjum 2 D 910 Sijtsma, Sieds L.
Anjum 56 B 141 Sijtsma, Sijtze O.
Nijkerk 67 A 75 Sijtsma, Tjeerd W.
Anjum 67 B 1065 Sijtsma, Tjibbe O.
Nijkerk 96 A 1 Sijtsma, Wed. Dirk F. (later)
Nijkerk 21 B 2 Sijtsma, wed. Dirk F., later Jan P. Sjoordema
Ee 64 C 256 Sijtsma, wed. Hendrik S.
Nijkerk 66 A 78 Sijtsma, wed. Ids L.
Morra 42 D 923 Sijtsma, wed. Lieuwe F.
Anjum 91 B 248 Sijtsma, wed. Oebele S.
Ee 93 C 242 Sikkema, Fokke G.
Paezens 57 A 491 Sikkema, Jan
Nijkerk 26 A 8 Simon, wed. Hendrik A., later Dirk B. Visser
Morra 52 C 54 Sinia, Gerrit J.
Nijkerk 16 B 173 Sinia, Gerrit S.
Aalzum 82 A 388 Sinia, Sjolle J.
Morra 52 C 54 Sinia, Thomas G.
Anjum 9 D 157 Sinia, Tomas R.
Engwierum 27 D 312 Sjoeks, Pieter P.
Morra 27 D 651 Sjoerdsma, Goitzen
Morra 42 D 923 Sjoerdsma, Pieter S.
Ee 91 B 534 Sjoerdsma, Sjoerd P.
Morra 5 D 929 Sjoerdsma, Sjoerd S.
Ee 36 C 216 Sjoerdstra, Pieter B.
Jouswier 11 C 321 Sjoerdstra, Tjiske B.
Jouswier 2 C 260 Sjoerdstra,Wepke B.
Nijkerk 80a A 230 Sjoorda, Dirk K.
Nijkerk 21 B 2 Sjoordema, Jan P. (later)
Nijkerk 91 A 198 Sjoordema, Jan P., later Mient R. de Haan
Anjum 124 B 183 Sjoordema, Lieuwe J.
Nijkerk 97 A 17 Sjoordema, Pieter J. (later)
Anjum 107a B 164 Sjoordema, Tiete L.
Anjum 27 B 523 Slager, Lolke L.
Paezens 19 A 535 Slager, wed. Jan H.
Metslawier 17   Slagman, Aarent
Ee 108b C 167 Slagman, wed. Freerk J.
Anjum 78 B 239 Slagter, Jan S.
Niawier 54 B 204 Slagter, Pieter J.
Anjum 129 B 179 Slagter, wed. Siebren J.
Anjum 205 B 748 Slaper, Paulus H.
Ee 28 C 684 Sloot wed. Thijs R.
Anjum 110 B 173 Sloot, Jan S.
Ee 20 C 436 Sloot, wed. Jan R.
Engwierum 32 D 148 Sloterdijk, Pieter D.
Engwierum 58 D 199 Sloterdijk, Tjeerd D.
Engwierum 78 D 954 Sloterdijk, Yme D.
Engwierum 33a D 173 Smedema, Ale J.
Ee 106 B 33 Smedema, Hendrik T.
Engwierum 53 D 76 Smedema, Jan A.
Engwierum 79a D 354 Smedema, Johannes A.
Morra 5 D 929 Smedema, wed. Geert J.
Ee 49 C 403 Smeding, Jan K.
Ee 55 C 202 Smeding, Klaas J.
Anjum 184 B 1071 Smeding, Lieuwe J.
Ee 72 C 261 Smeding, wed. Jan K.
Lioessens 2 D 126 Sminia, Uilke F.
Lioessens 3 D 128 Sminia, wed. Folkert K.
Nijkerk 101 B 908 Smit, Tjise L. (later)
Anjum 81 B 117 Smits, Doede T.
Anjum 139 B 276 Smits, Gerrit J.
Aalzum 41 A 573 Smits, Jan S.
Anjum 65 B 148 Smits, Klaas H.
Anjum 139 B 276 Smits, Uilke J.
Anjum 139 B 276 Smits, wed. Jacob J.
Aalzum 37a A 922 Smits, wed. Jan
Anjum 93 B 192 Sonnema, Fedde A.
Anjum 82 B 264 Sonnema, Jan A.
Anjum 73 B 245 Sonnema, Sjoerd F.
Anjum 116 B 206 Sonnema, wed. Jacob. F.
Ee 46 C 656 Spengler, Jhr. J.G.F. van
Aalzum 33 A 613 Spijnhout, Johs.
Anjum 108 B 168 Spoelstra, Jan G.
Engwierum 13 D 681 Spriensma, Reinder T.
Ee 63 C 260 Sprietsma, Lucas
Ee 66 C 254 Steeg, Wijtze B.v.d.
Paezens 68 A 515 Steegstra, Anne
Anjum 100 B 212 Steen, Hendrik L.
Aalzum 28 A 630 Steenstra, Bauke
Oostrum 15a B 531 Steffens, wed. Jan G.
Morra 4 D 928 Steiger, Lieuwe J.
Metslawier 14   Stern, Johan Cristiaan Frederik
Lioessens 24 D 185 Sterveling, Ette N.
Anjum 72 B 220 Stevan, Johan H.
Paezens 25 A 513 Stiemsma, Klaas Y.
Nijkerk 92 A 50 Stiemsma, Sijbren
Anjum 113 B 186 Stiemstra, Eelke P.
Oostrum 28 A 32 Stiemstra, wed. Jantje K.
Ee 108 B 279 Stiemstra, Ysbrand P.
Morra 9 D 598 Stienstra, Bauke
Aalzum 61 A 752 Streekstra, Iede K.
Morra 15 D 918 Swaagman, Berend
Nijkerk 32 A 18 Sweitser, Jurjen
Metslawier 32   Sytsma, Jan Lieuwes
Niawier 24 B 757 Sytsma, Jorrit S.
Metslawier 48   Talma, Jacoba Geertruida
Niawier 4 B 636 Talsma, Eelke H.
Niawier 47 B 731 Talsma, Geert S.
Niawier 17 B 896 Talsma, Hinne O.
Niawier 22 B 739 Talsma, Ouwe H.
Metslawier 59   Talsma, Tryntje Hinnes
Ee 69 C 265 Tamboezer, Ynske B, en Diaconiearmen
Oostrum 18 B 378 Tamminga, Marten A.
Oostrum 20 B 386 Tamminga, Reindert T.
Ee 40a C 221 Tamminga, Tamme T.
Lioessens 38a D 837 Tamminga, Teeke L.
Lioessens 11 D 276 Tamsma, Arjen E.
Nijkerk 96 A 1 Teerda, Hendrik M.
Oostrum 18a B 396 Teerda, Jan H.
Morra 16 D 617 Teerda, wed. Menze, later: Havenga, Tjipke J.
Anjum 128 B 180 Teertstra, Bote Y.
Anjum 127 B 181 Terberger, Hendrik
Jouswier 7 C 356 Terpstra, Berend J.
Ee 113 C 70 Terpstra, Berend W.
Anjum 28 B 536 Terpstra, Douwe J.
Oostrum 18 B 378 Terpstra, Hedser O.
Nijkerk 101 B 908 Terpstra, Hijlke O., later Tjisse L. Smit
Metslawier 41   Terpstra, Hylke Ouwes
Anjum 34 B 55 Terpstra, Joh. W.
Ee 110 C 142 Terpstra, Joh. W.
Metslawier 9   Terpstra, Johannes Wiebrens
Anjum 28 B 536 Terpstra, Jouke J.
Engwierum 59 D 201 Terpstra, Pieter J.
Oostrum 35 A 226 Terpstra, wed. Broer W.
Jouswier 2 C 260 Terpstra, wed. Joh. B.
Ee 105 B 29 Terpstra, Willem B.
Anjum 32a B 507 Terpstra, Willem J.
Metslawier 24   Teyens, Zwaantje Dirks van
Anjum 195 B 696 Tibma, Folkert M.
Anjum 133 B 297 Tibma, wed. Siebren M.
Anjum 133 B 297 Tibma, Wiebren M.
Ee 25 C 448 Tibstra, Joh. M.
Anjum 118a B 199 Tibstra, Kornelis T.
Ee 19 C 435 Tibstra, Renze M, later: Douma, Jacob E.
Ee 5 C 549 Tibstra, Renze M. (later)
Ee 54 C 201 Tibstra, Renze S.
Paezens 5 A 605 Tijtsma, Meindert P.
Nijkerk 29 A 14 Tilkema, Douwe P.
Nijkerk 35 A 27 Tilkema, Tjeerd T.
Nijkerk 28 A 11 Tilkema, wed. Pieter D.
Paezens 51 A 474 Tillema, Roelof A.
Nijkerk 32 A 20 Tillema, Trijntje A.
Morra 26 D 649 Tilma, wed. Fopke P.
Anjum 24 B 49 Tilstra, Harke F.
Morra 6 D 605 Tilstra, Hesseltje S. (later)
Morra 6 D 605 Tilstra, Jacob S.
Morra 6 D 605 Tilstra, Sieds J. later: Hesseltje S.
Nijkerk 34 A 24 Toremans, Andries D. (later)
Nijkerk 99 A 62 Torenmans, Ruurd (later)
Nijkerk 22 B 6 Torensma, Andries D., later Tjepke G. Holwerda
Nijkerk 26 A 8 Torensma, Ruurd D., later Bauke B. vd Ploeg
Anjum 45 B 233 Triemstra, Jan J.
Morra 34 D 640b Triemstra, Jouke B.
Lioessens 48 D 856 Triemstra, Roelof B.
Metslawier 30b   Tuinder, Jacob Johannes
Ee 70 C 266 Tuinen, Wessel G. van
Anjum 81 B 117 Turkstra, Hendrik
Anjum 200 B 701 Turkstra, Jouwert R.
Niawier 39 B 748 Uitstroom, Take
Lioessens 16 D 197 Valda, Geert
Paezens 68 A 517 Valda, Pieter
Metslawier 40   Veen, Ybele Geerts van der (later)
Wetzens 10 C 612 Veendorp, wed. Gerrit A.
Morra 7 D 602 Veenstra, Brant S.
Paezens 94 A 693 Veenstra, Siemen
Morra 40 D 633 Veer, Gerrit B.v.d.
Engwierum 67 D 231 Veerman, Dina L.
Anjum 69 B 1064 Velda, Tiete L.
Lioessens 58 D 876 Velde, Andries, J.v.d.
Paezens 27 A 510 Velde, Eibert G.v.d.
Engwierum 25 D 300 Velde, Harke M.v.d.
Anjum 45 B 233 Velde, Lolkjen J.v.d.
Anjum 86a B 256 Velde, Menze J.v.d.
Anjum 141 B 347 Velde, Pieter J.v.d.
Ee 1 D 608 Velde, wed. Hijlke M.v.d.
Metslawier 10   Velding, Freerk Kornelis
Oostrum 23 A 71 Velding, Kornelis J.
Ee 61 C 258 Veldkamp, Hendrik
Aalzum 6 A 620 Veldkamp, Hendrik L.
Anjum 71 B 222 Veldkamp, Joh. N.
Niawier 47 B 730 Vellinga, Auke K.
Engwierum 59 D 201 Veltman, Hendrik G.
Ee 112 C 74 Venema, Gerben K.
Metslawier 20   Venema, Harmen Gerbens (later)
Anjum 127 B 181 Venema, Trijntje
Nijkerk 6 B 914 Verwerda, Doede J.
Engwierum 68 D 232 Verwerda, Gerrit S.
Engwierum 80 D 569 Verwerda, Gooitzen S.
Metslawier 11   Viersen, Jelle Dirks (later)
Anjum 6 D 248 Viersen, Ype O.
Aalzum 39 A 604a Vink, Hendrik H.
Engwierum 25a D 299 Visser, Albert L.
Nijkerk 84 A 255 Visser, Alle L.
Engwierum 20 D 294 Visser, Anne A.
Paezens 33 A 502 Visser, Ate J.
Paezens 22 A 530 Visser, Ate P.
Nijkerk 26 A 491 Visser, Dirk B.
Nijkerk 14 B 316 Visser, Dirk B., later Eeltje H. Elzenga
Metslawier 51   Visser, Durk Minnes
Lioessens 42 D 849 Visser, Freerk J.
Niawier 14 B 597 Visser, Gosse S.
Metslawier 20   Visser, Jacob Feddes
Anjum 19 B 4 Visser, Jan J.
Paezens 54 A 469 Visser, Jan P.
Anjum 164 B 655 Visser, Jan V.
Paezens 28 A 508 Visser, Jan W.
Ee 91 B 534 Visser, Joh. P.
Paezens 33 A 502 Visser, Johannes A.
Anjum 125 B 190 Visser, Klaas J.
Engwierum 25a D 299 Visser, Klaas W. de
Paezens 34 A 490 Visser, Kornelis P.
Paezens 45 A 462 Visser, Kornelis T.
Nijkerk 27a A 9a Visser, Lutske
Paezens 51 A 474 Visser, Pieter J.
Ee 34 C 224 Visser, Renze W.
Anjum 125a niet Visser, Siemen M.
Engwierum 44 D 239 Visser, Sippe T.
Paezens 98 A 679 Visser, Tjeerd P.
Paezens 66 A 520 Visser, wed. Eelze
Paezens 29 A 722 Visser, wed. Haije K.
Engwierum 27 D 312 Visser, wed. Jasper J.
Ee 61 C 258 Visser, wed. Lieuwe S.
Ee 43 C 183 Visser, wed. Pieter W.
Ee 89 C 230 Visser, wed. Pieter W.
Ee 53a C niet Visser, wed. Renze P.
Paezens 7 A 570 Visser, wed. Tiete E.
Ee 71 C 264 Visser, wed. Wiebe P.
Lioessens 31 D 181 Visser, Willem J.
Niawier 52 B 771 Vlasma, Klaas G.
Niawier 45 B 720 Vlasma, Klaas H.
Anjum 40 B 68 Vlasma, Louw G.
Niawier 44 B 721 Vlasma, wed. Hendrik K.
Engwierum 44 D 239 Vlasman, wed. Andries J.
Lioessens 17 D 191 Vliet, Jacob v.d.
Aalzum 46 A 578 Vliet, Oeble F. van
Metslawier 34a   Voor, Theunis Roelofs
Engwierum 78 D 954 Vries, Aaltje Durks de
Oostrum 34 A 194 Vries, Bauke D. de
Oostrum 40 A 250 Vries, Bote B. de
Oostrum 34 A 194 Vries, Douwe B. de
Aalzum 49 A 568 Vries, Durk J. de
Engwierum 78 D 954 Vries, Durk R. de
Paezens 83 A 720 Vries, Eeltje de
Morra 56 D 687 Vries, Geert J. de en Bouma, Klaas J.
Morra 45 D 684 Vries, Geert R. de en Keegstra, Kornelis H.
Metslawier 13   Vries, Gerben Gerbens de
Aalzum 28 A 630 Vries, Gerrit G.
Ee 64 C 256 Vries, Hantje A. de
Niawier 47a B 718 Vries, Harmen D. de
Nijkerk 21 B 2 Vries, Hendrik de
Lioessens 42 D 849 Vries, Hijlke J. de
Nijkerk 93 A 4 Vries, Jacob A. de (later)
Nijkerk 72 A 61 Vries, Jacob A. de, later Ype J. Heeringa
Oostrum 43 A 186 Vries, Jacob B. de
Anjum 188 B 687 Vries, Jacob K. de
Oostrum 6 B 371 Vries, Jan B. de
Nijkerk 41 A 35 Vries, Jan de
Metslawier 29   Vries, Jan Durks de (later)
Aalzum 44 A 576a Vries, Jan F. de
Paezens 4 A 656 Vries, Jan J. de
Metslawier 53   Vries, Jan Jans de
Paezens 64 A 523 Vries, Jan P. de
Morra 39 D 913 Vries, Jelle P. de
Engwierum 3 D 3 Vries, Joh. J. de
Nijkerk 59 A 106 Vries, Johannes M. de
Paezens 86 A 565 Vries, Johannes P. de
Nijkerk 83 A 197 Vries, Minkes
Niawier 21 B 726 Vries, Pier J. de
Paezens 86 A 565 Vries, Pieter J. de
Nijkerk 59 A 106 Vries, Pieter M. de
Nijkerk 60 A 99 Vries, Rense H. de (later)
Aalzum 7 A 621 Vries, Siemen P. de
Niawier 7 B 706 Vries, Tiete de
Nijkerk 60 A 99 Vries, Tjepke J. de (later)
Oostrum 13 B 528 Vries, Tjerk B. de
Lioessens 35 D 1 Vries, wed. Eede J. de
Ee 52 C 276 Vries, wed. Jan G. de
Nijkerk 94 A 2 Vries, wed. Klaas de
Nijkerk 96 A 1 Vries, wed. Tjipke de, later wed. Dirk F. Sijtsma
Paezens 40 A 456 Vries, Wijtze A. de
Engwierum 65a D 222 Vriesema, Fedde P.
Aalzum 38 A 605a Vriesema, Iebe
Ee 95 C 247 Vriesema, Marten P.
Aalzum 59 A 774 Vriesema, Pieter
Anjum 74 B 244 Wagen, Ate A.v.d.
Anjum 94a B 193 Wagen, Jacob A.v.d.
Lioessens 40a D 893 Wagenaar, Jan H.
Lioessens 26 D 192 Wal, Albert J.v.d.
Anjum 46 B 78 Walda, Rients A.
Nijkerk 32 A 20 Walsma, Neeltje T.
Metslawier 34b   Walstra, Eetske Jaatjes
Ee 91 B 534 Wasman, wed. Pieter
Ee 100 B 265 Weg, Dirk W.v.d.
Engwierum 39 D 235 Weg, Durk T.v.d.
Oostrum 15b B 541 Weg, Feike J.v.d.
Oostrum 21a A niet Weg, Hendrik W.v.d.
Ee 59a C 207 Weg, wed. Joh. L.v.d.
Engwierum 39 D 235 Weg, wed. Tjeerd D.v.d.
Ee 82 C 249 Weide, Bouwe J.v.d.
Oostrum 22 A 104 Weide, Gerrit H.v.d.
Oostrum 29 A 49 Weide, Harmen G.v.d.
Oostrum 1 B 486 Weide, Jacob H.v.d.
Ee 103 B 127 Weide, Sjoed G.v.d. (sic.)
Anjum 74 B 244 Weidenaar, Durk D.
Anjum 175 B 845 Weidenaar, Durk M.
Niawier 36 B 761 Weidenaar, Hendrik
Anjum 190 B 693 Weidenaar, Hessel D.
Nijkerk 32 A 21 Weidenaar, Jan D.
Nijkerk 19 B 77 Weidenaar, Meint J. (later)
Anjum 175 B 845 Weidenaar, Renze M.
Anjum 84 B 260 Weidenaar, wed. Taeke Ph.
Ee 56 C 203 Weiland, Willem
Niawier 37 B 760 Wendt, Doede de
Niawier 30 B 774 Wendt, Doede H. de(zie Buurt 1 nr.13)
Anjum 45 B 232 Wendt, Lammert G. de
Metslawier 45   Wenning, Janke Heermens
Aalzum 37 A 890 Werff, Nanne van der
Aalzum 31 A 623 Werff, wed. Wytze v.d.
Anjum 89 B 254 Werksma, Jacob J.
Anjum 26 B 517 Werksma, Lieuwe J.
Lioessens 57 D 875 Werkstra, Joh. T.
Paezens 15 A 580 Wester, Freerk
Nijkerk 72 A 61 Westerhof, Jan E.
Lioessens 21 D 202 Westra, Anne L.
Ee 76 B 200 Westra, Douwe L.
Ee 48 C 195 Westra, Floris L.
Metslawier 19   Westra, Haukje Botes
Aalzum 4 A 618 Westra, Jan J.
Niawier 9 B 708 Westra, Klaas T.
Jouswier 4 C 253 Westra, Lieuwe F.
Wetzens 2 C 631 Westra, Pieter A.
Jouswier 1 C 263 Westra, Pieter L.
Lioessens 14 D 68 Westra, Simon J.
Morra 43 D 630 Westra, wed. Anne A.
Wetzens 7 C 650 Westra, wed. Anne W.
Lioessens 38 D 926 Westra, wed. Lieme A.
Niawier 20 B 724 Westra, wed. Pieter W.
Ee 84 C 239 Westra, wed. Yde F.
Morra 44 D 629 Westra, Wiebe A.
Metslawier 53   Wibalda, Durk Pieters
Morra 18 D 615 Wibalda, Jacob P., later: Havenga, Pieter J.
Morra 30 D 646 Wibalda, Jakob P. (later)
Metslawier 30b   Wibalda, Jenze Pieters (later)
Anjum 83a B 161 Wielen, Durk J.v.d.
Engwierum 29 D 127 Wieren, Klaas W. van
Engwierum 73a D 220 Wieringa, Jouke P.
Morra 39 D 913 Wieringa, Jouke S.
Morra 38 D 638 Wieringa, Pieter S.
Engwierum 61 D 211 Wieringa, Renze S.
Nijkerk 71 A 63 Wiersma, Beert D.
Ee 34 C 224 Wiersma, Coop
Niawier 19 B 714 Wiersma, Daniel T.
Wetzens 15 B 551 Wiersma, Dirk F.
Anjum 84 B 260 Wiersma, Douwe
Morra 7 D 602 Wiersma, Douwe S.
Engwierum 36a D 973 Wiersma, Gaatze S.
Nijkerk 75 A 57 Wiersma, Gosling D.
Nijkerk 53 A 103 Wiersma, Grietje
Lioessens 42 D 849 Wiersma, Hiltje O.
Anjum 183 B 682 Wiersma, Jan K.
Metslawier 31a   Wiersma, Jan Laas
Ee 117a B 1 Wiersma, Jan M.
Aalzum 60 A 776 Wiersma, Jasper D.
Morra 38 D 638 Wiersma, Jelle L.
Anjum 132a B 178 Wiersma, Jetze D.
Oostrum 38 A 260 Wiersma, Jitze R.
Ee 41a C 178a Wiersma, Joh. S.
Nijkerk 100 B nieuw Wiersma, Klaas
Wetzens 14 B 578 Wiersma, Klaas F.
Ee 117 C 26 Wiersma, Klaas J.
Metslawier 30   Wiersma, Lieme Ottes
Oostrum 21 A 114 Wiersma, Oege R.
Wetzens 17 B 531 Wiersma, Rienkje F.
Ee 63 C 260 Wiersma, Sijbren M.
Ee 68 C 267 Wiersma, Take M.
Wetzens 7 C 650 Wiersma, Tjalling D.
Anjum 142 B 350 Wiersma, Tjeerd B.
Nijkerk 5 B 316 Wiersma, Wijtze W.
Niawier 15 B 445 Wiersma, Willem
Paezens 72 A 724 Wieukstra, Nanne B.
Wetzens 16 B 529 Wijbenga, Andries J.
Ee 89a C 231 Wijkstra, Jan G.
Niawier 20 B 724 Wijma, Age A.
Anjum 113a B 187 Wijma, Hendrik A.
Engwierum 32 D 148 Wijma, Wopke A.
Aalzum 50 A 567 Wijngaarden, Koene P.
Aalzum 11 A 641 Wijngaarden, Pieter K
Niawier 28 B 905 Wijtsma, Jan F.
Nijkerk 27 A 9 Wilde, Christiaan J. de
Nijkerk 69 A 67 Wilman, Everhardus
Ee 43b C 190 Wilman, Jacob F.
Nijkerk 78 A 43 Wilman, Johannes T.
Ee 109 C 136 Wilman, Opt J.
Nijkerk 51 A 119 Winia, Jan F.
Nijkerk 20 B 12 Winia, Jan F. (later)
Nijkerk 100 B nieuw Winia, Pope F.
Metslawier 38   With, Jan Minnema van Haersma de
Oostrum 19 B 390 Witteveen, Harmen J.
Metslawier 23a   Witteveen, Jacobus Nicolaas
Metslawier 14   Witteveen, Jacobus Nicolaas (later)
Metslawier 26   Witteveen, Jouwert
Oostrum 4 B 421 Witteveen, wed. Jan F.
Anjum 148 B 570 Wobma, Grietje K.
Anjum 22 B 25 Wobma, Pieter K.
Nijkerk 82 A 204 wordt niet bewoond
Lioessens Schip Woud, Bauke J.v.d.
Lioessens 33 D 54 Woud, Harmen M.v.d.
Morra 16 D 617 Woud, Jan v.d.
Lioessens 56 D 874 Woud, Mient v.d.
Morra 27 D 651 Woud, Oebele M. vd (later)
Morra 16 D 617 Woud, wed. Aldert v.d. (doorgehaald)
Ee 45 C 192 Wouda, Berend P.
Ee 28 C 684 Wouda, Jan S.
Anjum 20 B 3 Wouda, Siebren S.
Metslawier 50   Wouda, Sipke Berends (later)
Ee 90a B 533 Wouda, wed. Broer H.
Morra 18 D 614 Woude, Oebele v.d., later: Tjerk Berghuistra
Anjum 182 B 679 Woudstra, Klaas I.
Lioessens 27 D 193 Woudwijk, Cornelis T.
Lioessens 47 D 854 Woudwijk, Harke F.
Lioessens 30 D 183 Woudwijk, Johannes T.
Metslawier 22   Woudwijk, Johannes Teunis
Wetzens 1 C 632 Ynia, Jan J.
Nijkerk 9 B 132 Zaadsma, Pieter J.
Ee 37 C 215 Zaag, Dirk G.v.d.
Ee 53 C 277 Zandman, Harmen D.
Ee 57 C 204 Zandman, wed. D. H.
Anjum 191 B 689 Zanten, Roelof N. van
Morra 47 C 124 Zee, Geert W.v.d.
Paezens 40 A 456 Zee, Gooitzen S.v.d.
Ee 7 D 948 Zevinga, Bote Y.
Anjum 76 B 242 Zijlstra, Beert G.
Anjum 29a B 537 Zijlstra, Cornelis C.
Aalzum 23 A 646 Zijlstra, Dirk
Engwierum 27a D 320 Zijlstra, Durk T.
Engwierum 76a D 969 Zijlstra, Eebe B.
Ee 91 B 534 Zijlstra, Feike D.
Ee 94 C 245 Zijlstra, Gerlof Y.
Morra 20 D 612 Zijlstra, Gijsbert L.
Lioessens 50 D 867 Zijlstra, Harmen G.
Ee 48a C 660 Zijlstra, Jan D.
Aalzum 68 A 527 Zijlstra, Jan J.
Oostrum 17 B 399 Zijlstra, Jan J.
Engwierum 24 D 306 Zijlstra, Jan T.
Nijkerk 79a A 42 Zijlstra, Jeike G.
Wetzens 13a C 843 Zijlstra, Reitze G.
Engwierum 53 D 81 Zijlstra, wed. Jan M.
Engwierum 6 D 695 Zijlstra, wed. Taeke T.
Ee 41a C 178a Zijlstra, wed. Tjeerd D.
Anjum 83a B 161 Zijlstra, Wiebe B.
Anjum 98a B 215 Zijlstra, Wijtze M.
Morra 5 D 929 Zon, wed. Pieter D.v.d.
Nijkerk 32 A 19 Zuidema, Berend J. (later)
Nijkerk 73 A 59 Zuidema, Berend J., later Pieter L. vd Meulen
Oostrum 15 B 431 Zuidema, Jan B.
Nijkerk 77 A 55 Zuidema, Jan J., later ook Jan K. Jansma
Ee 41a C 177 Zuidema, wed. Hessel J.
Ee 35 C 219 Zuidhoff, Jan J.
Aalzum 58a A 739 Zwaan, Gerben T. v.d.
Aalzum 58b A 757 Zwaan, Jan G. v.d.
Engwierum 38a D 369 Zwaanstra, Lourens B.
Morra 46 C 122 Zwart, Andries H.
Nijkerk 60 A 99 Zwart, Dirk A., later Rense H. de Vries
Nijkerk 57 A 111 Zwart, Dirk D., later Pieter H. Zwart
Nijkerk 73 A 59 Zwart, Gerrit
Nijkerk 9 B 131 Zwart, Gerrit H. de (later)
Engwierum 45 D 241 Zwart, Jacob G.
Nijkerk 55 A 101 Zwart, Pieter D.
Nijkerk 57 A 111 Zwart, Pieter H. (later)
Nijkerk 93 A 4 Zwart, Pieter H., later Jacob A. de Vries
Nijkerk 52 A 114 Zwart, wed. Andries D.
Nijkerk 41 A 35 Zwart, wed. Dirk
Ee 90a B 533 Zwart, wed. G.
Ee 22a C 679 Zweep, Bauke van der (later)
Ee 18 C 434 Zweep, Geert A.v.d.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.