Bijlage 1: Register van den Aanbreng

 

 dorp

gebruiker

land buitendijks

waarde fl

gras

pondt

lantheren

divers

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferwerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijumma Saxma

VIII gras upt werp (guw)

 

8

 

Jelle Gabbama, den Abt to Foswert, Wbla Sapka

 

 

Tzaling Wbla

II gras opt Werp

 

2

 

self, Jelle Gabbama, Sapk Abingen

 

 

Peter Claesz

II gras upt Werp

 

2

 

Gabba Yaima, den Foegden to Dockum, Iemma heer Jwsma

 

 

Peter Claesz

II gras upt Werp

2

2

 

self

 

 

Sijpka Deijama

X gras upt Werp

 

10

 

lantheren Goslick to Steens en Beijn to Dockum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seerp Baenie

IV guw

 

4

 

den Abt

 

 

Rijowert

II guw

 

2

 

den Abt

 

 

Feddrick Scheltama

XIV guw

 

14

 

Frowck Schelte

 

 

Reinte Siama

X guw

 

10

 

Scheltama oppe gaest, den Patroen up Hardgaerijp

 

 

Ieppa

VI guw + 11 gras

 

8

 

Schelta oppe gaest, Rijnts Sijwcksma

 

 

Herman in den Rijp

III guw

 

3

 

Kempa to Baning

 

 

Aebe ter Steed

IXJ guw

 

9,5

 

den Abt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiepka inden Rijp

XIII guw

 

13

 

den Pristeren to Foswert

 

 

Lijwa Wiggersma

I Pondt upt Werp

7 st.

 

1

Aebingen to Blije

I Pondt upt Werp VII st.

 

Melins ter Steed

IVJ guw

 

4,5

 

den Abt to Foswert

 

 

Fed Sippama

VIIIJ gars utsupra

 

8,5

 

den Abt to Foswert

 

 

Aebe

XV guw

 

15

 

den Abt to Foswert

 

 

Taka Menoltsma

XII guw

 

12

 

 

 

 

Wopka ter Steed

IIIJ guw

 

3,5

 

den Abt to Foswert

 

 

Broer bij de Weer

VIIIJ guw

 

8,5

 

Peter Aijlwe en selff

 

 

Mennold inde Rijp

XIV guw

 

14

 

Rijwd Hesselz en selff

 

 

Lijwa Feijtzama

II guw

 

2

 

 

 

 

Taka Geroltsma

IX gras

 

9

 

selff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijttie Meckama

IIJ gras

 

2,5

 

van Rijnck Sijwcksma en selff

 

 

Here Jansma

den XIV bute dick

 

 

14

den Abt

 

 

Tiaerd to Aldesteens

X gers upt Werp XX fl

 

10

 

den Abt

 

 

Tiaerd to Aldesteens

IV gers

 

4

 

selff

 

 

Poels Douwez

II gras upt Werp

 

2

 

selff

 

 

Den Patroen to Ferwert

III gers upt Werp ende IV

 

7

 

 

ende IV gers 1 fl.

 

Reijntie

IIJ gers

 

2,5

 

Berns to Dockum

 

 

Wopka

V guw

 

5

 

Berns to Dockum

 

 

Jelger

VI guw

 

6

 

selff

 

 

Sijmen Smenije

XII guw

 

12

 

 

 

 

Hessel Aeltijama

II guw

 

2

 

 

 

 

Taka Renicksma

III pondten buten Dick

 

 

3

Frowck Schelten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taka Renicksma

V pondten buten Dick

 

 

5

taettie kinden ende Priesteren

 

 

Wpka bij de Dick

VI guw

 

6

 

van Dirck Popckes

 

 

Bennert Aelijngen

II gers

 

2

 

Gabba Gelten

 

 

Janen bij Dick

VI guw

 

6

 

den Abt to Foswert

 

 

Ona Steenbicker

II guw

 

2

 

Janke, Lijma Hillama

 

 

Kammingen guedt to ferwert

XII gers

 

12

 

Gerbet Mockama

 

 

Rijoerds

IV guw

 

4

 

Gerbet Mockama

 

 

Sijmen Henrickz

II gers

 

2

 

Gerbet Mockama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feijckama gued

II guw

 

2

 

Jwsma

 

Blije

 

 

 

 

23

 

 

 

D Vicarius

IJ gers

 

 

 

 

 

 

Hemma Hemmaz

V gers vp Werp

 

5

 

Doedt Effingen

 

 

Sasko op de Dick

XII gers

 

12

 

 

 

 

Wijbe bij den dick

XI gers upt Werp

 

11

 

 

 

 

Hemma Hemmaz

V gers

 

 

 

Jancker Grombeck, Tzalingh Bottingen, selff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijttie Taijema

XIII guw

 

13

 

den abt to Foswert, selff, den Patroen, Lijwa Hillama

 

 

Jancka Wna

XI guw

 

11

 

selff

 

 

Saepck Aebingen

XVI gers

 

16

 

selff

 

 

Geert Meijcksma

V guw

 

5

 

den abt to Foswert

 

 

Heer to Munickhuus

XXV guw

 

25

 

den abt to Foswert

 

 

Tijardt to Oldendick

XIV guw

 

14

 

Teeth Bolten to Dockum

 

 

Juka Tijettzaz

V gers opt Werp

 

5

 

Doed Offingen, Sijdt Gabbaz en selff

 

 

Rennert

IX guw

 

9

 

Jancka Vnama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacop

V guw

 

5

 

Doed Offingen

 

 

Jelger Beijama

XI guw

2,5

11

 

 

bet XI gers upt Werp Iij fl. selff

 

Rijoerd

VII gers

 

7

 

Auck Gabbes en Renick

 

 

Tijebbe

XI gers opt Werp

 

11

 

Ona Aesgen, Tzalingh Jeppama, Rentie Montrama, Romck to Lewerden

 

 

Pijbe Wijf

VI guw

 

6

 

Gabbe Yama

 

 

Een leech Steden

V gers

 

5

 

Epe Aijl

 

Hallum

 

 

 

 

 

 

 

 

Roucka Rijoerdz

IV guw

 

4

 

Peter Haijes, Rijtska Boelama

 

 

Epe Epez

VI guw IJ fl.

1,5

6

 

 

bet VI guw IJ fl.

 

Sijbren to Haengahuus

V guw

 

5

 

Romck Emingen, Obbe Sceerier, Lijwa Hillwa

 

 

Gossa

V guw

 

5

 

Womck Sijtrama

 

 

Gabba Jarich

VIII guw

 

8

 

 

 

 

Taijtie Sickama

IV guw, III guw

 

7

 

Taka Mockama, Gabba ende Taijtie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijttie

II guw

 

2

 

Heer Fedde to Lewerden

 

 

Marten

X guw

 

10

 

Wilke Hollingen, Sint Anna, den Pastoor, den gemene Priesteren ende Voochden, selff

 

 

Heijna Doenije

XIV guw

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijpka to Haghehuus

II guw

 

2

 

den gemeene Priesteren

 

 

Jma Yaima

XXX guw

 

30

 

Gabba Jaima

 

 

Herman Jeppama

V guw

 

5

 

 

 

 

Focka

V guw

 

5

 

Taka Mockama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijwert Geerts zoon

V guw

 

5

 

Bennert Aebingen

 

 

Ant

IIJ guw

 

2,5

 

Ermts Mockama

 

Nijekercke

 

 

 

 

 

 

Tiebbe to Meniert heeft geen keeg, maar huurt van Tiepka inde Keegh

 

Taka Sijtiez

VI guw

 

6

 

den Prioren to Foswert

 

 

Sacka Scroersma

XIV guw

 

14

 

den Prior to Betlehem, den Weeskinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luijtie

V guw

 

5

 

den Abt to Foswert

 

 

Meens to Jeppama

IX gow

 

9

 

Rijnts Jeppama

 

 

Jeppa

VIII guw

 

8

 

 

 

 

Johannes

V guw

 

5

 

Taka Mockama, Eebolt

 

 

Mense

IV guw, VIII guw

 

12

 

den Prior to Betlehem, Gerbert Mockama, selff

 

 

Gerrijt

VIII gow

 

8

 

den Jongerscip aldaer

 

 

Tijaerdt op olden dick

V guw

 

5

 

Ridmert, Renick to Lewerden, Alte Dowez, Jan

 

 

Jeppe op Slickenburch

VIII gers

 

8

 

Janke Wnama, Vna Aesgen

 

 

Tijaerd Int Hof

V gers

 

5

 

Toka Mocka

 

 

Den Koster

V gers

 

5

 

 

 

 

Jan Kepma

IVJ gers

 

4,5

 

Hessel Sijoerd

 

 

Foppe alsen Focke

VI guw

 

6

 

Luwe Camstra

 

 

Jowka Tzalingen

XII gers

 

12

 

Gerben Mokama

 

 

Aebe bij dick

XXVIII guw

 

28

 

Gerben Mokama

 

 

Lijwa Tijerkesz

X gers  

 

10

 

Eesck Bottingen, Hessel Sijoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeta

XIV gers

 

14

 

Renick to Kammingen buuer

 

 

Heer Eebolt pastoer

VIII guw

 

8

 

zijn posses

 

Marrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowa Sijwtsma

V gers

 

5

 

Lolcka Heslingen

 

 

Sijtie Petersz

XV gow

 

15

 

Jv Bottingen

 

 

Tiepka Aesgama

VI guw

 

6

 

Peter, Jan, Sibren ende selff

 

 

Sijbren Aesgen

XXX gow

 

30

 

den Abt to Marigarden en selff

 

 

Aebele Inde Mijns

IX gers

 

9

 

Foswert, selffs, den Patroon

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubbren Scroer heeft lantheer Trepka Inde Kaegh

 

Jettie bide tille

XV guw

 

15

 

Marigaerden

 

 

Focke Jellez

XV gars

 

15

 

 

 

 

Welcka

XV guw

 

15

 

Renick Kamstera

 

 

Rijoerdt

XI guw

 

11

 

Rijnck Sijwcksma

 

 

Sappa to Bottingen

II gers

 

2

 

Juw Bottinge

 

 

Haije gued

IX guw

 

9

 

Juw Bottinge

 

 

Hoijt

XXIV guw

 

24

 

Schelta oppe gast, Tzalingh Sijtsz, selff

 

 

Gijelt Sijmenz

XXIV gers

 

24

 

van den Abt to Foswaert

 

 

Drijoes to Westerhaus

XXIV gow

 

24

 

Foswaert

 

 

Gijelt Sijbaeden

XV gors

 

15

 

Eeske Boetinge, den Pastoir, ander priesteren, selff

 

 

Lijtke Sijpka

IV gers

 

4

 

Iw Bottingen

 

 

Jowka pels

IV gers

 

4

 

Iw Bottingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holwert

 

 

 

 

 

Heer Albert Personer

X Pondt buijten dijck (pbd)

 

 

10

sijn posses

 

 

Heer Hendrick Vicarius

XXVII pbd

 

 

27

 

 

 

Heer Johannes Personer

XLVIII pbd

 

 

48

 

 

 

Gerck Hemmingen

XXXVI pbd

 

 

36

sijn bisit

 

 

Take Jaerssma

VIII pbd

 

 

8

sijn eijgen bisit

 

 

Sijds Buwenge

XXXVI pbd

 

 

36

sijn eijgen besit

 

 

Rijtske Hanijgen

IX pbd

 

 

9

? Ende Patroen aldaer

 

 

Willem Diercksz

XLIV pbd

 

 

44

Claricamp

 

 

Elko bij Dick

XX pbd

 

 

20

Claricamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijds Tapper

6 pbd

 

 

6

selff, dat Cloester Bethleem, Sijpt Jeppam erwen

 

 

Lijwe Sconmaker

IX pbd

 

 

9

den Patroen

 

 

Bennert Sijnaeden

XVIII pbd

 

 

18

self, Taka Heemstera, Mijnke Heemstera, Pijbe to Blija erwen

 

 

Renkema gued

XXIII pbd

 

 

23

Fecke Hesselz, Jelle Grasma

 

 

Wbbele Siegere

III pbd

 

 

3

Focka Ropta, Sijttie to Bornwert, Heer Fedde to Leeuwaerden

 

 

Arent bij Gabbama huijs

VI pbd

 

 

6

Sijpt Jeppama erwen, den Patroen to tonnaert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebba to Sattz

VIII pbd

 

 

8

Buwe Jellez, Hette Sickama, den Patroen to Holwert

 

 

Sijmon in Weel

VIII pbd

 

 

8

den Patroen to Holwert

 

 

Batte Jeddema

XII pbd

 

 

12

selff, Gerleff Jeppaz, Garck Hemmengen

 

 

Jeldert Epsma

XII pbd

 

 

12

Take Jaersme

 

 

Thietzie Amkamaz

X pbd

 

 

10

selff, Abbe Zijbetz

 

 

Marten to Munchuijs

XVIII pbd

 

 

18

selff, Cloester to Dockum

 

 

Otte to Wlsmaherne

X pbd

 

 

10

Cloester to Dockum

 

 

Abbe to Wlsmaherne

XXII pbd

 

 

22

Cloester to Dockum, selff

 

 

Wijttie Mennema

IV pbd

 

 

4

selff

 

 

Renko Sippama

VIIJ pbd

 

 

7,5

selff, Gasthuijs to Dockum

 

 

Jow Dercsma

VII pbd

 

 

7

den Patroen to Holwert, Abbe toe Wlsmaherne, Take Jaersma

 

 

Apck Jantziema mit hoer kinden

VI pbd

 

 

6

selff

 

 

Feije bijde Moelen Werf

IVJ pbd

 

 

6,5

Wbbele Pibez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilke Gabbama

VI pbd

 

 

6

Mense Gabbema, Jelle Gerlofma, selff

 

 

Sijpt Jeppama erwen

XII pbd

 

 

12

 

 

 

Rentije Smid

II pbd

 

 

2

 

 

 

Bronger to Dickx Lobbe

XVI scher op Blieworp

 

 

16