OVERLIJDEN MODDERGAT 1812-1947

 

(zoeken kan met ‘Ctrl-toets plus F-toets’; dan krijg je een zoekvenster, waar je de naam kunt typen; dan op ‘Enter’ en de naam wordt overal gekleurd weergegeven)

 

1812

                1. AFKE HILLES van der WAGEN 16 weken dv Hille Jimkes van der Wagen

                visjager onder Nes en Leentje Jans. buren Albert Jacobs de Vries en Wieger

                Jacobs Peesens.  12-2-1812.

                2. JAN JANSEN 66j visscher zv wln Antje Pieters vroeger arbeidersche te Paesens

                de vader onbekend vermits in onegt was geteeld. buren Wijbren Heerkes Hoogakker

                en Jacob Durks Visser.  16-6-1812.

                3. TEEKE MONTES VISSER 52j visserman zv Monte Douwes en Antje Douwes.

                buren Pieter Pieters Dijkstra en Tjeerd Sijtzes Wieringa.  2-8-1812.

1813

                4. RINSKE HALBES FABER 53j dv Halbe Douwes Faber en Trijntje Jans. buren

                Teeke Jacobs de Vries en Eelze Teekes Visser.  10-1-1813.

                5. HENDRIK PIETERS DIJKSTRA 53j zv Pieter Hendriks Dijkstra en wln Goike Pieters.

                buren Teeke Eelzes Visser en Eelze Teekes Visser.  4-5-1813.

                6. PIETER HENDRIKS DIJKSTRA 25j zv Hendrik Pieters Dijkstra en Tietje Beens beide

                overleden. buren als nr 5.  4-5-1813.

                7. ANTJE FREERKS de JONG 9 weken dv Freerk Sipkes de Jong en Hiltje Frederiks

                Schregardus. buren Frederik Eelses Schregardus en Meindert Teekes van der

                Schaaf.  19-6-1813.

                8. AALTJE JACOBS GROEN 6j dv wln Jacob Klazes Groen en Wijtske Tjipkes. buren

                Kornelis Pieters en Eelze Teekes Visser.  15-10-1813.

1814

                9. DIRK DOUWES VISSER 69j zv Douwe Dirks en Leentje Tjeerds. buren Kornelis

                Pieters en Eelze Teakes Visser.  17-1-1814.

                10. ANTJE WIJBRENS 76j dv Wijbren Meinderts en Trijntje Andries gewoond hebbende

                te Paesens. buren Wijbren Heerkes Hoogakker en Andries Nuttes Visser.  13-5-1814.

                11. ATE GOOITZENS BOTSTRA 7 weken zv Gooitzen Andries Botstra en Trijntje Ates.

                buren Jan Eelzes Visser en Taede Andries Botstra.  1-7-1814.

                12. JOHANNES SJOERDS DIJKSTRA 1j zv Sjoerd Johannes Dijkstra en Grietje Aukes.

                buren Sjoerd Douwes de Vries en Age Lieuwes Vanger.  6-9-1814.

1815

                13. JANTJE DOEDES de VRIES 17 weken dv Doede Gerbens de Vries en Reino Doekes.

                buren Teeke Jacobs de Vries en Dirk Jans Jansma.  22-1-1815.  huisnummer 67.

                14. JACOB PIETERS DIJKSTRA 8j zv Pieter Pieters Dijkstra en Dirkje Sijbrens. buren

                Meindert Teakes van der Schaaf en Pieter Jans Bakkers.  4-7-1815.  nr 108

                15. LEENTJE JANS JANSMA 36j dv Jan Harmens Jansma en Eelkje Douwes. buren

                Wieger Jacobs Paesens en Albert Jacobs de Vries.  21-3-1815  nr 130.

                16. TJEERD WILLEMS VISSER 56j zv Willem Jans en Sjoukje Pieters. buren Kornelis

                Pieters Visser en Marten Jitzes Postma.  22-3-1815  nr 57.

                17 PIETER HENDRIKS DIJKSTRA 87j zv Hendrik Pieters en ?. buren Douwe Jitzes

                en Age Wijtzes Visser.  1-7-1815  nr 113.

                18. TIETE BOTES GROEN 17j zv Bote Tietes Groen en Liesbet Foppes Hoekstra.

                buren Gerben Doedes de Vries en Willem Sijtzes Wieringa.  12-8-1815  nr 74.

                19. RIKSTJE MONTES VISSER 22j dv Monte Alberts visser en Sijke Jans. buren

                Foppe Jans Dijkstra en Pieter Nutterts Visser.  10-8-1815  nr 126.

                20. JAN TAEKES BOITSMA  16j boerenknecht zv Teeke Johannes Boitsma en Jantje

                Jacobs. buren Sjolle Aukes Dijkstra en Minne Martens Zeilinga.  7-9-1815  nr 68.

1816

                21. JIELTSKE MEINDERTS 2j dv Meindert Jans Jansma en Goike Jans. buren Albert

                Jacobs de Vries 36j visserma en Marten Sijtses Bierman 36j visserman. 15-9-1816 nr 130.

                22. AAFKE JANS BASTELEUR 3 maanden dv Jan Gooitzens Basteleur visscherman en

                Trijntje Gerlofs Hoekstra. buren Albert Jacobs de Vries 36j visserman en Foppe Jans

                Dijkstra 30j schipper onder Nes in het Moddergat.  23-10-1816  nr 127.

                23. JANKE ANDRIES 80j wv Gerryt Bruinsveld dv Andries Nuttes en Lijsbet Jans. buren

                Wijbren Heerkes Hoogakker voerman en Hille Jemkes Wagenaar voerman. 6-12-1816 nr 91.

1817

                24. LISKJE AANTS POSTMA 48j vv Jacob Cornelis visjager dv Aant Cornelis Postma

                viserman en wln Tijtje Weeltjes. buren Harmen Wijtzes Boersma visjager en Willem

                Sijtzes Wieringa visserman.  6-2-1817  nr78.

                25. MONTE ALBERTS VISSER 76j zv Albert Montes Visser in leven visserman en Sijke

                Jans. buren Albert Jacobs de Vries visserman en Jan Gooitzens Basteleur

                visserman.  10-3-1817  nr 126.

                26. CORNELIS AUKES VISSER 81j zv Auke Tjipkes in leven visserman en Wijbrich Pieters

                in leven echtelieden te Wierum. buren Eelze Teekes Visser en Marten Jitzes

                Postma.  2-5-1817  nr 65.

                27. TRIJNTJE THIJSSENS de BOER. 24j arbeidster dv Thijs Haijes de Boer visserman en

                Trijntje Durks. buren Age Lieuwes Vanger 47j visserman en Pieter Jans Bakker

                bakker   10-9-1817  nr 107.

1818

                28. ANTJE DOUWES 78j geb. te Paesens vv Klaas Botes Groen dv Douwe Jacobs en Jetske?

                buren Louw Ates de Jong 50j viskoper en Willem Sijtzes Wieringa 40j V.

                V=visserman.  10-6-1818  nr 78.

                29. JOHANNES CORNELIS KEUNING 5 maanden zv Cornelis Johannes Keuning V en

                Jeltje Tjeerds Visser. buren Klaas Aukes Visser 65j V en Teeke Jacobs de Vries 42j

                V= visserman  3-8-1818  nr 56.

                30. JENNE CORNELIS POST 3 dagen zv Cornelis Aants Post V en Lijsbet Nuttes. buren

                Gooitzen Jelles Basteleur 64j V en Bote Tietes Groen 51j V  22-12-1818  nr 86.

1819

                31. SAAPKE DURKS LEPSTRA 40j geb. te Wierum vv Andries Nuttes Visser visjager dv

                wln Durk Feikes arb. en Sibbeltje. buren Foppe Jans Dijkstra 30j mr bakker en Klaas Jans

                Visser 30j V.  26-2-1819  nr 122.

                32. AATZE BOTES KOUDENBURG 61j geb. te Holwerd visjager mv Trijntje Lieuwes zv

                Boote Bootes Koudenburg in leven visjager en Trijntje Aatzes vroeger echtelieden te

                Wierum. buren Marten Jans Kuperus 41j voerman en Jacob Durks Visser 38j

                visserman.  6-5-1819  nr 88.

                33. MENKE JACOBS DIJKSTRA 23j vv Pieter Pieters Dijkstra V dv Jacob Pieters Dijkstra

                en Baukjen Jans. buren Willem Riemerens Mans 31j V en Marten Jitzes Postma 31j V

                V= visserman.  6-10-1819  nr 59.

1820

                34. SIJTZE TJEERDS WIERINGA 82j geb. te Wierum V wdnv Trijntje Gerlofs. zv Tjeerd

                Sijtzes Wieringa Ven Sjieuke Martens vroeger echtelieden te Wierum. buren Louw Ates

                de Jong 51j V en Eeltje Johannes Kingma 22j V.  17-2-1820  nr 83.

                35. TJITSKE KLAZES 62j geb. te Wierum vv Jan Eelzes Schregardus dv Klaas Sjoerds en

                Neeltje Neeres vroeger te Wierum. buren Gooitzen Andries Botstra 46j V en Taede

                Andries Botstra 39j V.  17-2-1820  nr 95.

                36. BAUKE SJOERDS VISSER 9j zv Sjoerd Douwes Visser V en wln BaukjeEngels mv

                Rixje Wijtzes. buren Foppe Jans Dijkstra 33j mr bakker en Jan Martens Cuperus 20j

                arbeider.  18-2-1820  nr 122.

                37. JAN JANS POST 6dagen zv Jan Aants Post en Reino Sakes. buren Jacob Martens

                Elzinga 30j voerman en Auke Willems Visser V.  15-4-1820  nr 65.

                38. JITZE MARTENS POSTMA 2 en een half jaar. zv Marten Jitzes Postma en Jantje

                Wijtzes. buren Klaas Aukes Visser 67j V en Andries Gerlofs Hoekstra 29j V

                V = visserman  24-4-1820  nr 66.

                39. ALEF JANS VISSER 22j zv Jan Eelzes Visser V en wln Tjitske Klazes. buren Gooitzen

                Andries Botstra 46j V en Taede Andries Botstra 39j V.  27-4-1820  nr 95.

                40. KLAAS JANS VISSER 30j zv Jan Eelzes Visser V en wln Tjitske Klazes. buren Ritske

                Jans Boonstra 38j V en Jan Montes Visser 29j V.  27-4-1820  nr 124.

                41. FREERK SIPKES de JONG 50j V mv Hiltje Frederiks Schregardus zv wln Sipke Freerks

                en Doetje Thijssens. buren Monte Martens van der Leij 32j V en Nutte Wijtzes

                Visser 20j V.  27-4-1820  nr 100.

                42. CORNELIS JANS VISSER 25j V ongeh. zv Jan Eelzes Visser en wln Tjitske Klazes.

                buren Andries Gooitzens Botstra 74j V en Doede Gerbens de Vries 35j V. 21-6-1820 nr 95.

                43. JAN EELZES VISSER 73j wdnv Tijtje Tjerks en Tjetske Klazes. zv Eelze Jans en

                Hiltje Frederiks. buren Hendrik Lieuwes Vanger 46j V en Gooitzen Andries

                Botstra 46j V.   14-11-1820  nr 91.

                44. OPT TJERKS BERGHUIS 54j arb. geb. te Nijkerk zv Tjerk Opts en Stijntje Willems

                vroeger te Nijkerk. buren Sjoerd Douwes Visser 46j V en Douwe Jitzes van Dijk 44j V

                V= visserman.  2-12-1820  nr 118.

                45. MENKE MENNES 71j geb. te Paesens ongeh. dv Menne Mennes in leven koemelker

                te Paesens en Aaltje Menzes. buren Jacob Cornelis Visser 52j V en Menne Martens

                Zeilinga 39j V.  3-12-1820  nr 94.

                46. TJEERD SIJTZES WIERINGA 48j V mv Aaltje Cornelis zv wln Sijtze TjeerdsV en

                Trijntje Martens. buren Doede Germens de Vries 36j V en Cornelis Teakes

                Visser 26j V.  24-12-1820  nr 109.

1821

                47. PIETER HENDRIKS DIJKSTRA 60j geb. te Paesens arb. mv Stijntje Andries zv wln

                Hendrik Pieters voerman en Grietje Wiegers. buren Douwe Jetzes van Dijk 43j V en

                Andries Eesgers Adema 42j V.  4-1-1821  nr 115.

                48. ANDRIES GOOITZENS BOTSTRA 74j mv Antje Riemerens zv wln Gooitzen Teades

                Antje Andries. buren Willem Douwes Douma 45j V en Tjerk Frederiks

                Schregardus 32j V.  5-1-1821  nr 94.

                49. EELKJE DOUWES 61j wv Jan Harmens Jansma landbouwer dv wln Douwe Durks V

                en Leentje Tjeerds. buren Willem Nuttes Visser 43j V en Jacob Gerbens de

                Vries 23j V.  27-1-1821  nr 70.

                50. KLAAS JELLES BASTELEUR 5j zv Jelle Gooitzens Basteleur V en Martje Klazes

                Groen. buren Wealtje Arends Post 46j V en Wllem Nuttes Visser 43j V. 7-7-1821 nr 76.

                51. TJEERDTJE GERLOFS WIERINGA 6 maanden dv Gerlof Sijtzes Wieringa V en IJtske

                Jietzes. buren Klaas Jietzes Postma 29j V en Eeltje Johannes Kingma 23j V. 4-10-1821 nr 83

                52. ANTJE JACOBS van der WAGEN 60j wv Nutte Andries visjager dv wln Jacob Tjepkes

                en Lijsbeth Ages. buren Foppe Jans Dijkstra 35j mr bakker en Jan Martens Cuperus 22j

                arbeider.  19-11-1821  nr 105.

                53. ARSENTY LOUBUCHEN ongeveer 33j geb. te Archangel ongeh. bottelier behorende

                tot de equipagie van het brikschip, een Russisch oorlogschip. overleden ten huize van

                Gooitzen Jelles Basteleur kastelein.  11-12-1821 nr 75.

1822

                54. SIJKE FOPPES HOEKSTRA 44j vv Weeltje Arends Post kastelein en V dv wln Foppe

                Gerlofs V en Martje Andries. buren Gooitzen Jelles Basteleur 70j schipper en Lieuwe

                Sijtzes Wieringa 43j schipper.  23-4-1822  nr 72.

                55. GERBEN DOEDES de VRIES 68j V wdnv Jantje Douwes de Haan zv wln Doede

                Eintes en Geertje Gerbens. buren Wijbren Heerkes Hoogakker 44j voerman en

                Willem Nuttes Visser 43j V.  20-8-1822  nr 86.

                56. GERRIT HENDRIKS VANGER 11 dagen zv Hendrik Lieuwes Vanger V en Sjoukje

                Tjeerds Visser. buren Jan Tjerks Glinstra 46j arb. en Jacob Nuttes de Jong 34j

                voerman.  12-10-1822  nr 98.

                57. SIJTSKE VISSER 17dagen onechte dv Aukje Klazes Visser. buren Dirk Jans Jansma 29j

                wagenaar en Jacob Gerbens de Vries 25j V.  22-12-1822  nr 69.

1823

                58. ANTJE ANDRIES 70j wv Eelze Taekes Visser voerman dv Andries Nuttes en Elizabeth.

                buren Jan Aarnts Post 44j V en Menne Martens Zeilinga 42j V.  13-1-1823.

                59. TRIJNTJE NUTTES VISSER 37j dientmeid geb. op Vlieland wv Boas Nitte Meijer

                zeeman op Vlieland. dv wln Nutte Visser zeeman en Hijlkje Folkerts. buren Sjoerd Douwes

                de Vries 49j V en Jan Montes Visser 32j V.  15-6-5-1823.

                60. FROUKJE SJOERDS de VRIES 8 dagen dv Sjoerd Douwes de Vries V en Rixtje Wijtzes.

                buren Foppe Jans Dijkstra 37j mr bakker en Gerrit Jans Dijkstra 34j koopman

                te Nes.  8-10-1823.

                61. BEITSKE FRANZES 53j geb. te Paesens vv Geert Ates de Jong schipper dv wln Frans

                Theunis visjager en Sjoukje Douwes. buren Foppe Jans Dijkstra 51j V en Douwe Jietzes

                van Dijk 46j V.  10-11-1823.

1824

                62. HIJLKJE TJERKS 76j arbeidster wv Tjeerd Willems V dv Tjerk Alberts en Jeltje Sjoerds.

                buren Folkert Pieters Visser 28j V en Cornelis Tjeerds Wieringa 26j V.  22-1-1824  nr 54.

                63. TRIJNTJE LIEUWES 65j geb. te Wierum wv Aatze Botes Koudenburg schipper dv

                Lieuwe Jelles en Reino Doekes. buren Marten Jans Cuperus 45j wagenaar en Melis

                Gerrits Boltjes 50j timmerman.  24-2-1824  nr 88.

                64. TJERK SJOERDS HIEMSTRA 14j geb. te Wierum zv Sjoerd Pieters Hiemstra V en Antje

                Andries Botstra. buren Andries Eesgers Adema 46j V en Kornelis Taekes Visser 30j V.

                V = visserman.  6-4-1824  nr 100.

                65. EELZE JANS VISSER 48j V mv Hiltje Doekes zv Jan Eelzes Visser en Tijtje Tjerks.

                buren Taede Andries Botstra 43j V en Monte Martens van der Lei 34j V. 5-5-1824  nr 93.

                66. GERLOF TIETES VISSER 52j V mv Aaltje Martens Zeilinga zv Tiete Gerlofs en Orseltje

                Botes. buren Doede Gerbens de Vries 39j V en Bote Klazes Groen 38j V.  24-5-1824  nr 77.

                67. STIJNTJE ANDRIES de BOER 53j geb. te Paesens wv Pieter Hendriks arb. dv wln

                Andries Teekes arb. en Rikstje Akkes. buren Gerlof Douwes Douma 52j V en Monte

                Martens van der Lei 34j V  17-6-1824  nr 115.

                68. LOUW ATES de JONG 62j schipper geb. te Workum mv Jantje Jitzes Visser. zv wln Ate

                Jans korenmolenaar en en Geertje Sijbrands te Workum. buren Pieter Jans Visser 34j V en

                Klaas Jitzes Post 33j schipper.  17-6-1824  nr 80.

                69. TJITSKE HENDRIKS DIJKSTRA 57j vv Foppe Johannes Dijkstra V dv wln Hendrik

                Pieters landb. en Grietje Geerts. buren Douwe Jetzes van Dijk 47j V en Kornelis Jacobs

                de Vries 46j schipper.  31-7-1824  nr 117.

                70. DETJE HENRIKS OOZINGA38j vv Foppe Gerlofs Hoekstra V dv wln Hendrik Dirks

                Oozinga gard. en Dirkje Hendriks. buren Eeltje Johannes Kingma 25j V en Sipke

                Frederiks de Jong 22j V.  13-8-1824  nr 85.

                71. JETZE MARTENS POST 66j V mv Beitske Klazes Dijkstra zv wln Marten Joekes V

                en Trijntje Gerlofs. buren Menkes Harmens Visser 31j V en Aant Willems

                Visser 25j V.  1-9-1824  nr 82.

                72. GERLOF JOHANNES VISSER 48j V wdnv Martje Jennes zv wln Johannes Gerlofs

                en Geertje Foppes. buren Jan Aants Post 46j V en Jacob Martens Elzinga 33j

                voerman.  5-9-1824  nr 65.

                73. PIETER AUKES KABELJAU 77j V geb. te Paesens mv Sieuke Jacobs zv wln Auke

                Willems V en Sijtske Joekes. buren Sjoerd Douwes de Vries 50j V en Ritske Jans

                Boonstra 43j V.  10-9-1824  nr 118.

                74. ANDRIES NUTTES de JONG 48j V wdnv Saapke Dirks Lepstra zv wln Nutte Andries V

                en Gaatske Willems. buren Bote Klazes Groen 38j V en Tiete Gerlofs Visser 21j V.

                V = visserman.  18-9-1824  nr 77.

                75. ELIZABETH NUTTES de JONG 43j vv Kornelis Aants Post V dv wln Nutte Andries V

                en Gaatske Willems. buren Bote Tietes Groen 57j V en Klaas Jetzes Post 32j

                schipper.  13-10-1824  nr 76.

                76. LIEUWE AGES VANGER 24j V ongeh. zv Age Lieuwes Vanger V en Antje Douwes de

                Vries. buren Kornelis Jacobs de Vries 45j V en Jan Meinderts de Jong 29j

                arbeider.  20-12-1824  nr 121.

                77. GERRIT GEERTS van der ZWEEP 30j voerman geb. te Kollumerzwaag ongeh. zv wln

                Geert Jacobs arb. en Baukje Alberts. buren Gerlof Douwes Douma 52j V en Douwe

                Jetzes van Dijk 47j V.  30-12-1824  nr 115.

1825

                78. HENDRIK LIEUWES VANGER 49j V geb. te Paesens mv Sjoukje Tjeerds zv wln

                Lieuwe Ages V en Jeltje Theunis. buren Andries Eesgers Adema 46j V en Tjeerd

                Pieters Dijkstra 27j V.  26-1-1825.

                79. SJOUKJE TJEERDS 44j wv Hendrik Lieuwes Vanger V dv wln Tjeerd Willems V en

                Hijlkje Tjerks. buren als nr 78.  8-2-1825  nr 98.

                80. DIRKJE WIJTZES BOERSMA 11 maanden geb. te Paesens dv wln Wijtze Harmens

                Boersma V en wed. Willemtje Hendriks Visser. buren Andries Gerlofs Hoekstra 32j V

                en Folkert Pieters Visser 30j V.  7-3-1825  nr 58.

                81. FROUKJE SJOERDS de VRIES 3 maanden dv Sjoerd Douwes de Vries V en Rixtje

                Wijtzes. buren Foppe Jans Dijkstra 39j mr bakker en Sjoerd Douwes de

                Vries 51j V.  6-3-1825  nr 122.

                82. TRIJNTJE TJERKS LINKERHAND 6 maanden dv Tjerk Jans Linkerhand en Sipkje

                Klazes Posthumus. buren Frederik Eelzes Schregardus 72j V en Monte Taekes

                Visser 27j V.  12-5-1825  nr 98.

                83. MELIS GERRITS BOLTJES 51j timmerman geb. te Wierum mv Grietje Paulus van der

                Ploeg. zv wln Gerrit Gerrits Boltjes timmerman en Menke Sijbes. buren Jacob Teekes

                Booitsma 31j arb. en Jan Martens Cuperus 25j arb.  9-6-1825  nr 90.

                84. JACOB DIRKS VISSER 45j V mv Baukje Tjerks de Jong zv wln Dirk Douwes V en

                Maaike Cornelis. buren Marten Jans Cuperus 46j landb. en Jan Martens Cuperus 25j

                arbeider.  13-6-1825  nr 96.

                85. BAUKJE PIETERS de VRIES 56j dienstmeid geb. te Wierum ongeh. dv wln Pieter Sapes

                V en Aaltje Jacobs. buren Frederik Eelzes Schregardus 73j V en Tjerk Jans Linkerhand 28j

                arbeider.  17-7-1825  nr 97.

                86. SIJKE ANES 67j ongeh. dv wln Ane Teekes V en Orseltje Pieters. buren Foppe Johannes

                Dijkstra 55j V en Monte Martens van der Lei 38j V.  3-9-1825  nr 65.

                87. GERRITJE BOOITSMA 7 maanden onechte dv Sijbrigje Teakes Booitsma. buren Jan

                Arends Post 48j schipper en Jacob Martens Elzinga 35j voerman.  21-12-1825  nr 65.

1826

                88. ANTJE ANDRIES de JONG 1j dv Andries Geerts de Jong winkelier en Jetske Kornelis

                van der Meulen. buren Makke Jacobs Makkes 51j schipper en Meindert Jans Jansma 31j

                voerman.  17-3-1826  nr 128.

                89. GEERTJE PIETERS VISSER 11 dagen dv Pieter Jans Visser en Orseltje Aukes. buren

                Aant Willems Visser 27j V en Jelle Jitzes Postma 25j V.  31-3-1826  nr 81.

                90. LIEUWE DOEDES de VRIES 4 weken zv Doede Gerbens de Vries V en Reinou Doekes

                van Dijk. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 25j varensgezel en Tiete Gerlofs Visser 22j V.

                V = visserman.  14-4-1826  nr 73.

                91. EELKE MEINDERTS JANSMA 9j zv Meindert Jans Jansma voerman en Gooike Jans

                Visser. buren Wieger Jacobs Paesens 50j timmerman en Andries Geerts de Jong 38j

                schoenmaker.  29-7-1826  nr 130.

                92. ANTJE EELZES SCHREGARDUS 80j vv Meindert Teakes van der Schaaf timmerman

                dv wln Eelze Jans V en Hiltje Frederiks. buren Foppe Gerlofs Hoekstra 38j V en Tjeerd

                Pieters Dijkstra 28j V.  20-8-1826  nr 111.

                93. HARMEN MEINDERTS JANSMA 7j zv Meindert Jans Jansma voerman en Gooike

                Jans Visser. buren als nr 91.  9-9-1826  nr 130.

                94. JANTJE DOUWES de VRIES 10j dv Douwe Gerbens de Vries V en Tijtje Jacobs Visser.

                buren Foppe Gerlofs Hoekstra 38j V en Johannes Jans Visser 33j V.  9-9-1826  nr 79.

                95. MARTEN WILTJES VISSER 4 maanden zv Wiltje Doekes Visser arb. en Hendrikje

                Martens Postma. buren Bote Klazes Groen 40j V en Tiete Gerlofs Vissser 22j V.

                V = visserman.  17-9-1826  nr 77.

                96. MENKE MELIS BOLTJES 2j dv wln Melis Gerrits Boltjes timmerman en wed. Grietje

                Paulus van der Ploeg. buren Tiete Aukes Visser 36j V en Jan Martens Cuperus 26j

                arbeider.  21-9-1826  nr 91.

                97. JANTJE HENDRIKS van der NET 4j dv Hendrik Joekes van der Net V en Aaltje Jans.

                buren Thijs Haaijes de Boer 70j V en Tjerk Frederiks Schregardus 38j V. 8-11-1826  nr 107.

                98. SIJKE TAEKES VISSER 41j ongeh. dv wln Taeke Montes V en Hiltje Kornelis.

                buren Bote Tietes Groen 59j V en Sijtze Tjeerds Wieringa 23j V.  19-10-1826  nr 90.

                99. TIJTJE KORNELIS POST 4j dv Kornelis Aants Post schipper en wln Elizabeth Nuttes

                Visser. buren Bote Tietes Groen 59j V en Foppe Gerlofs Hoekstra 38j V.  19-10-1826  nr 77.

                100. JACOB HAIJES DIJKSTRA 9 maanden zv Haije Gerlofs Dijkstra arb. en Pietje Jacobs

                Visser. buren Andries Eesgers Adema 48j V en Tjerk Frederiks Schregardus 38j V.

                V = visserman  25-10-1826  nr 100.

                101. GERLOF JANS BASTELEUR 6 dagen zv Jan Gooitzens Basteleur V en Trijntje Gerlofs

                Hoekstra. buren Makke Jacobs Makkes 51j schipper en Klaas Meinderts de Vries 42j

                schipper.  5-11-1826  nr 127.

                102. ANTJE TJERKS 76j vv Frederik Eelzes Schregardus V dv wln Tjerk Alberts V en

                Jeltje Sjoerds. buren Teade Andries Botstra 44j V en Jacob Gerlofs de

                Haan 29j V.  7-11-1826  nr 96.

                103. JAN DIRKS JANSMA 7 maanden zv Dirk Jans Jansma voerman en Klaaske Jans de

                Groot. buren Taeke Jacobs de Vries 50j arbeider en Jelle Gooitzens

                Basteleur 48j V.  2-12-1826  nr 70.

                104. WIJTSKE KORNELIS van der MAAT 68j geb. te Paesens wv Johannes Eeltjes Keuning

                V. dv wln Kornelis Pieters doodgraver te Paesens en Renske Teunis. buren Teake Jacobs de

                Vries 51j arb. en Gerlof Sijtzes Wieringa 58j V.  11-12-1826  nr 84.

                105. MENNE MONTES van der LEI 7 maanden zv Monte Martens van der Lei V en Barber

                Gerbens van der Lei. buren Geert Ates Jongsma 57j schipper en Douwe Jitzes van

                Dijk 49j V.  13-12-1826  nr 113.

1827

                106. JANTJE WILLEMS 54j arbeidster ongeh. dv wln Willem Jans V en Jetske Willems.

                buren Jan Douwes Visser 51j V en Doede Gerbens de Vries 42j V.  13-1-1827  nr 85.

                107. TJETSKE JOHANNES VISSER 5j dv Johannes Jans Visser 25j V en Gooike Hendriks

                Dijkstra. aangevers de vader en Eeltje Johannes Kingma 28j V.  21-1-1827  nr 60.

                108. FROUKJE MONTES VISSER 68j wv Wijtze Jans V dv wln Monte Sijtzes en Tetje

                Arends. buren Jacob Martens Elzinga 36j voerman en Wijtze Harmens

                Boersma 25j V.  20-1-1827  nr 58.

                109. MAAIKE DOUWES VISSER 3j dv Douwe Jitzes Visser V en Hiltje Engels. buren

                Willem Douwes Douma 53j V en Pieter Nuttes Visser 38j schipper.  4-2-1827.

                110. KORNELIS TJEERDS WIERINGA 29j V mv Trijntje Jitzes Post. zv wln Tjeerd Sijtzes

                Wieringa V en wed. Aaltje Kornelis Visser. buren Andries Eesgers Adema 49j V en

                Monte Teakes Visser 29j V.  13-6-1827  nr 100.

                111. AANT KORNELIS POST 84j V wdnv Tijtje Wealtjes zv Kornelis Jennes en Rixtje

                Aarnts. buren Jacob Gerlofs de Haan 30j V en Wijtze Ages Boersma 22j V. 16-9-1827 nr 97.

                112. EELZE TJERKS SCHREGARDUS 11j zv Tjerk Frederiks Schregardus V en Jantje

                Pieters Visser. buren Jacob Nuttes de Jong 38j voerman en Monte Taekes

                Visser 27j V.  7-10-1827  nr 104.

                113. RENSKE DOUWES 77j geb. te Paesens vv Gooitzen Jelles Basteleur herbergier dv wln

                Douwe Dirks V en Leentje Tjeerds. buren Jacob Gerbens de Vries 30j V en Aant

                Kornelis Post 24j V.  9-11-1827  nr 75.

                114. GOOITZEN JELLES BASTELEUR 74j herbergier geb. te Paesens zv wln Jelle

                Gooitzens V en Janke ?. buren als nr 113.  10-11-1827  nr 75.

                115. IJTJE ANDRIES 51j arbeidster geb. te Paesens wv Willem Sijtzes Wieringa V dv wln

                Andries Meinderts arb. en Saapke Taekes.  29-11-1827.

1828

                116. KORNELIS JANS CUPERUS 1 maand zv Jan Martens Cuprus arb. en Hendrikje

                Kornelis van der Net. buren Bote Tietes Groen 60j V en Age Lieuwes

                Vanger 57j V.  25-4-1828  nr 90.

                117. SIETZE TJEERDS WIERINGA 24j V zv wln Tjeerd Sijtzes Wieringa V en wed. Aaltje

                Kornelis Visser. buren Tjeerd Pieters Dijkstra 30j V en Monte Taekes Visser 30j V.

                V= visserman.  6-5-1828  nr 109.

                118. JANTJE JACOBS de JONG 3 weken dv Jacob Meinderts de Jong voerman en Etje

                Booitsma. buren Jacob Taekes Booitsma 37j arbeider en Kornelis Taekes

                Visser 35j V.  29-5-1828   nr 121.

                119. SJOERDTJE WIJTZES VISSER 25j naaister dv Wijtze Jans Visser V en Froukje Montes

                Visser. buren Andries Gerlofs Hoekstra 36j V en Wijtze Harmens

                Boersma 26j V.  28-6-1828.  nr 58.

                120. MENKE ANDRIES HOEKSTRA 4j dv Andries Gerlofs Hoekstra V en Gooike Jacobs

                Dijkstra. buren Folkert Pieters Visser 33j V en Wijtze Harmens

                Boersma 27j V.  1-8-1828  nr 68.

                121. JANKE GERLOFS de HAAN 26j dienstmeid te Nes ongeh. dv wln Gerlof Jacobs V en

                wed. Feikje Douwes naaister te Paesens. buren Ate Jans Visser 46j V en Kornelis Pieters

                Visser 40j V.  24-8-1828  nr 32.

                122. PIETER PIETERS DIJKSTRA 64j mv Dirkje Sijbrens Visser zv wln Pieter Pieters en

                Jelske ?. buren Ritske Jans Boonstra 48j V en Tjerk Frederiks

                Schregardus 40j V.

                123. KLAAS BOTES GROEN 80j V wdnv Antje Douwes zv wln Bote Klazes Groen V en

                Martjen Aukes vroeger te Paesens. buren Eeltje Johannes Koning 30j V en Tiete

                Gerlofs Visser 25j V. 16-10-1828.

                124. SJOLLE AUKES DIJKSTRA 85j wdnv Mientje Jochums zv Dirkje Folkerts. buren

                Taeke Eelzes Visser 64j V en Taeke Jacobs de Vries 53j arb.  27-10-1828  nr 64.

1829

                125. JANTJE JACOBS BOOITSMA 12 dagen onechte dv Jacob Taekes Booitsma arb. en

                Grietje Paulus van der Ploeg. buren Tiete Aukes Visser 38j V en Jan Martens Cuperus 28j

                arbeider.  19-1-1829  nr 90.

                126. JAN DOUWES VISSER 53j geb. te Paesens wdnv Riemke Sipkes mv Jetske Klazes

                Groen zv wln Douwe Benjamins V en wed. Trijntje Jurjens. buren Harmen Wijtzes

                Boersma 52j V en Doede Gerbens de Vries 44j V.  6-3-1829  nr 86.

                127. LISKJE ANDRIES BOTSTRA 2j dv Andries Gooitzens Botstra schipper en Korneliske

                Jacobs Visser. buren Pieter Botes Smits 34j bakkersknecht en Jacob. Gerlofs

                Hoekstra 33j V.  23-9-1829  nr 111.

                128. MENKES TAEKES DIJKSTRA 3 weken geb. en wonende te Paesens zv Taeke

                Menkes Dijkstra arb. en wln Trijntje Paulus van der Ploeg. buren Tiete Aukes Visser 39j V

                en Jan Martens Cupurus 28j arb.  1-11-1829  nr 90.

1830

                129. MARTSEN JANS VISSER 2j dv Jan Pieters Visser V en Renske Jelles Basteleur. buren

                Marten Gerlofs Visser 23j V en Foppe Botes Groen 22j V.  13-4-1830  nr 66.

                130. ANDRIES EESGERS ADEMA 52j schipper geb. te Paesens mv Trijntje Martens

                Zeilinga zv wln Eesge Andries voerman en wed. Antje Pieters gardeniersche. buren

                Jimke Lieuwes Boscha 53j V en Sipke Freerks de Jong 28j V.  28-4-1830  nr 99.

                131. RENSKE JELLES BASTELEUR 26j vv Jan Pieters Visser V dv Jelle Gooitzens

                Basteleur en Martjen Klazes Groen. buren Taeke Jacobs de Vries 54j arb. en Dirk

                Jans Jansma 36j voerman.  3-5-1830  nr 66.

                132. TEADE ANDRIES BOTSTRA 50j visjager mv Jitske Gerbens de Vries zv wln

                Andries Gooitzens V en Antje Remmerens. buren Willem Douwes Douma 55j V en

                Jelle Jitzes Post 29j V.  17-5-1830  nr 94.

                133. KLAAS AARNTS VISSER 2j zv Aarnt Willems Visser V en Aukje Klazes. buren

                Gerlof Sijtzes Wieringa 62j V en Doede Gerbens de Vries 45j V.  12-6-1830  nr 74.

                134. JOHANNES JANS VISSER 39j V mv Gooike Hendriks Dijkstra zv wln Jan Eelzes

                Visser en Tjetske Klazes. buren Taeke Eelzes Visser 66j V en Sipke Jans

                Visser 36j V.  11-9-1830  nr 60.

                135. WILLEM AUKES VISSER 86j geb. te Paesens wdnv Elizabeth Kornelis Visser

                mv Eelkje Klazes Witkop zv wln Auke Willems V en Sijtske Joekes. buren Wiebren

                Heerkes Hoogakker 53j voerman en Aarnt Kornelis Post 27j V.  25-12-1830  nr 66.

1831

                136. ELISABETH GERLOFS WIERINGA 13j dv Gerlof Sijtzes Wieringa V en IJtske

                Jitzes de Jong. buren Aarnt Willems Visser 32j V en Jelle Jitzes Post 30j V.

                V = visserman  20-1-1831  nr 83.

                137. ATE JACOBS de JONG 6j zv Jacob Nuttes de Jong voerman en Martjen Eelzes

                van der Ploeg. buren Tjerk Frederiks Schregardus 42j V en Aage Ages Postma 27j

                schoenmaker.  29-1-1831  nr 105.

                138. DOEDE GERBENS de VRIES 47j V geb. te Paesens mv Reino Doekes zv wln Gerben

                Doedes de Vries V en Jantje Douwes. buren Aarnt Willems Visser 32j V en Wijtze

                Harmens Boersma 29j V.  25-2-1831  nr 85.

                139. SIJBRIGJE SIJTZES WIERINGA 11 weken dv Sijtze Lieuwes Wieringa V en

                Trijntje Makkes Makkes. buren Lieuwe Aatzes Koudenburg 35j V en Jelle Jitzes

                Post 30j V.  23-3-1831  nr 82.

                140. MIJNTJE HENDRIKS VANGER 30j vv Harmen Wijtzes Boersma V dv wln

                Hendrik Lieuwes Vanger V en Dirkje Sjolles. buren Sijtze Lieuwes Wieringa 30j

                schipper en Andries Gooitzens Botstra schipper.  5-7-1831  nr 85.

                141. BROER JANS KLOOSTER 23j soldaat geb. te Paesens laatst wonende te Nes.

                te Maastricht op 1-6-1831.

                142. RENZE TAEKES ALZUM 40j geb,. te Betterwird arb. mv Geertje Jans. zv wln

                Taeke Thijssens en Grietje Willems. buren Jan Montes Visser 40j V en Pieter

                Harmens Koeree 32j arb.  5-8-1831  nr 123.

                143. EELZE TAEKES VISSER 43j V mv Bontje Gerbens van der Leij zv Taeke Eelzes

                Visser V en Tietje Kornelis. buren Taeke Jacobs de Vries 55j arb. en Sjoerd

                Pieters Hiemstra 48j V.  7-9-1831  nr ?.

                144. TIETJE EELZES VISSER 16j arbeidster dv wln Eelze Taekes Visser V en Bontje

                Gerbens van der Leij. buren Minne Martens Zeilinga 51j V en Andries Gerlofs

                Hoekstra 40j V.  20- 9- 1831  nr ?

                145. JOHANNES TAEKES BOOITSMA 2j zv Taeke Taekes Booitsma voerman en

                Jeltje Hilles Wagenaar. buren Minne Martens Zeilinga 51j V en Ritske Jans

                Boonstra 50j V.  18-9-1831.

                146. ORSELTJE AUKES VISSER 39j vv Pieter Jans Visser V dv wln Auke Kornelis

                Visser V en wed. Sijke Tietes. buren Kornelis Aarnts Post 59j V en Jelle Jitzes

                Post 30j V.  18-10-1831  nr 81.

1832

                147. JACOB PIETERS VISSER 26j schutter zv Pieter Visser en Sieuke Jacobs.

                overleden op 11-2-1832 te Den Helder.

                148. DOUWE PIETERS ZIJLSTRA 27j schutter geb. te Sijbrandahuis zv Pieter

                Zijlstra en Vogeltje de Boer. overleden op 17-2-1832 te Den Helder.

                149. NANNE JANS de JONG 4j zv Jan Meinderts de Jong arb. en Grietje Nannes

                Bouma. buren Pieter Harmens Koeree 32j arb. en Age Ages Postma 28j

                schoenmaker.  14-5-1832  nr ?.

                150. DOUWE SJOERDS de VRIES 3j zv Sjoerd Douwes de Vries V en Richtje

                Wijtzes de Vries. buren Sjoerd Johannes Dijkstra 50j V en Jacob Meinderts

                de Jong 30j voerman.  30-6-1832  nr 122.

                151. TJEERD JACOBS VISSER 3j zv Jacob Gerbens Visser V en Tietje Tjeerds Wieringa.

                buren Tjeerd Pieters Dijkstra 34j V en Monte Taekes Visser 34j V.  8-7-1832  nr 109.

                152. AAFKE SEERPS FERWERDA bijkans 75j geb. te Metslawier vv Auke Aukes de

                Vries dv wln Seerp Everts gard. en Baukje Allerts. buren Taeke Jacobs de Vries 56j

                arb. en Folkert Pieters Visser 37j V.  27-8-1832  nr 58.

                153. ANDRIES JACOBS VISSER 9j zv Jacob Dirks Visser V en Baukje Tjerks. buren

                Marten Jans Cuperus 52j voerman en Douwe Jans Visser 21j V.  6-10-1832  nr 86.

                154. HILLE JEMKES WAGENAAR 57j voerman geb. te Paesens wdnv Leentje Jans

                Jansma mv Minke Minkes zv wln Jemke Theunis voerman en Jeltje Klazes. buren

                Jacob Gerbens de Vries 35j V en Monte Taekes Visser 35j V.  5-12-1832  nr 102.

1833

                155. JURJEN SIPKES VISSER 4j zv Sipke Jans Visser V en Antje Kornelis de Jong. buren

                Kornelis Johannes Koning 45j V en Andries Gerlofs Hoekstra 42j V.  16-1-1833  nr 56.

                156. JAN SIPKES VISSER 9j zv Sipke Jans Visser V en Antje Kornelis de Jong.

                buren als nr 155.  16-1-1833  nr 56.

                157. LISKJE MARTENS GROEN 1j dv Marten Gerlofs Groen V en Aantje Jacobs Post.

                buren Foppe Gerlofs Hoekstra 45j V en Willem Hendriks Mans 32j V.  27-1-1833  nr 79.

                158. GERRIT JANS BOLTJES 67j arb. geb. te Hijum mv Hiltje Jacobs de Vries zv wln

                Jan Gerrits arb. en Antje ?. buren Willem Douwes Douma 57j V en Jacob Gerlofs de

                Haan 36j V.  22-2-1833  nr 94.

                159. SIJKE JANS BAAS 79j wv Monte Alberts Visser V dv wln Jan Baas schoenmaker

                en ?. buren Jan Gooitzens Basteleur 40j V en Jacob Makkes Makkes 30j

                schipper.  13-4-1833  nr 126.

                160. JANKE SIMONS BAKKER 52j bakkerinne geb. te St Anna Parochie wv Jan Jochums

                Bakker bakker dv Simon Ritskes boer en Janke Sieds. buren Pieter Jurjens visser 32j V en

                Wijtze Ages Boersma 28j V.  2-5-1833  nr 107.

                161. DIRK JACOBS VISSER 25j schutter zv Jacob Visser en Baukje Tjerks.

                overleden te Dordtrecht op 3-5-1833.

                162. JACOB MAKKES MAKKES 31j turfschipper mv Eelkje Hilles Wagenaar zv Makke

                Jacobs Makkes schipper en Sijbrigje Johannes Havinga. buren Wieger Jacobs Paesens 58j

                timmerman en Jan Pieters Visser 30j V.  2-10-1833 in zijn schip onder Nes.

1834

                163. JELLE GOOITZENS BASTELEUR 8 dagen zv Gooitzen Jelles Basteleur V en

                Jacomijntje Minnes Zeilinga. buren Marten Gerlofs Visser 27j V en Foppe Botes

                Groen 26j V.  7-3-1834  nr 76.

                164. JACOB TAEKES BOOITSMA 42j arb. mv Grietje Paulus van der Ploeg zv Taeke

                Johannes Booitsma en Jantje ?. buren Tiete Aukes Visser 43j V en Jan Martens

                Cuperus 33j arb.  4-4-1834  nr 90.

                165. EELKJE KLAZES 74j geb. te Paesens wv Jan Tjammes en Meindert Wiltjes laatst van

                Willem Aukes Visser. dv wln Klaas Luitzens schipper en Beitske Aants. buren Taeke

                Jacobs de Vries 57j arb. en Wijbren Heerkes Hoogakker 56j voerman.  7-4-1834  nr 66.

                166. TRIJNTJE JURJENS VISSER 37j arbeidster ongeh. dv wln Jurjen Douwes Visser V

                en Sijtske Pieters arbeidster. buren Pieter Pieters Dijkstra 40j V en Pieter Botes Smits 39j

                bakkersknecht.  6-4-1834  nr 112.

                167. HILTJE DIJKSTRA 18 dagen onechte dv Jelske Hendriks Dijkstra arbeidster. buren

                Jan Nuttes de Jong schilvisser en Sipke Jans Visser 39j V.  21-6-1834  nr ?.

                168. ANTJE JEMKES BOSAKKER 37j arbeidster geb. te Paesens ongeh. dv Jemke

                Lieuwes Bosakker V en Aukje Jans. buren Aant Jans Post 25j V en Eesge Andries

                Adema 24j schipper.  22-7-1834  nr 98.

                169. TIETE FOPPES DIJKSTRA 4j zv Foppe Jans Dijkstra bakker en Jantje Meinderts de

                Jong. buren Jan Montes Visser 43j V en Christiaan Martens Cuperus 28j

                arbeider.  1-9-1834  nr 123.

                170. HAEBEL MARTENS BUURMANS 21j fuselier zv Marten Buurmans en Trijntje Visser.

                overleden te Breda.

                171. SIJKE GERLOFS HOEKSTRA 35j arbeidster ongeh. dv Gerlof Foppes Hoekstra V en

                Aafke Nuttes. buren Douwe Gerbens de Vries 44j V en Pieter Pieters Dijkstra 41j V.

                V = visserman.  24-9-1834  nr 112 ?.

                172. MENKE JACOBS VISSER 23j arbeidster ongeh. dv wln Jacob Dirks Visser V en wed.

                Baukje Tjerks. buren Douwe Jans Visser 23j V en Marten Jans Kuperus 54j

                voerman.  14-10-1834  nr 87.

                173. ELISABETH JACOBS de JONG 18j arbeidster dv Jacob Nuttes de Jong voerman en

                Martzen Eelzes Visser. buren Tjerk Frederiks Schregardus 46j V en Eeltje Johannes

                Koning 36j V.  1-11-1834  nr 105.

                174. TAEKE EELZES VISSER 72j V mv Pietje Kornelis zv wln Eelze Taekes visjager en

                Gerritje Jans. buren Sjoerd Pieters Hiemstra 50j V en Willem Riemerens

                Mans 44j V.  5-11-1834  nr 62.

                175. FREDERIK EELZES SCHREGARDUS 82j V geb. te Paesens wdnv Antje Tjerks zv wln

                Eelze Jans en Jeltje ?. buren Jan Aants Post 56j V en Jacob Gerlofs de

                Haan 37j V.  26-11-1834  nr 96.

                176. BREGTJE JANS BOELENS 71j geb. te Paesens wv Pieter Kornelis Visser V. dv wln Jan

                Jans Boelens kastelein en Aaltje Mennes. buren Minne Martens Zeilinga 54j V en Taeke

                Eelzes Visser 22j V.  31-12-1834  nr 63.

1835

                177. KORNELIS AANTS POST 65j oestervisser wdnv Elisabeth Nuttes Visser zv wln Aant

                Kornelis V en Tijtje Weeltjes. buren Pieter Jans Visser 44j V en Foppe Botes

                Groen 27j V.  14-4-1835  nr ?.

                178. AAFKE NUTTES VISSER 78j arbeidster geb. te Paesens vv Gerlof Foppes Hoekstra V

                dv wln Nutte Willems Visser V en Trijntje Jans. buren Age Ages Postma 32j

                schoenmaker en Pieter Botes Smits 40j bakkersknegt.  5-5-1835  nr 110.

                179. IJTSKE JITZES van DIJK 57j arbeidster vv Gerlof Sijtzes Wieringa V dv wln Jitze

                Douwes en Antje Kornelis. buren Pieter Jans Visser 4j V en Aant Willems

                Visser 36j V.  15-5-1835  nr 83.

1836

                180. LIEUWE PIETERS BOSCHA 10 dagen zv Pieter Rienks Boscha arb. en Trijnte Lieuwes

                Wieringa. buren Taeke Jacobs de Vries 60j arb. en Bote Klazes Groen 58j

                turfschipper.  18-4-1836  69.

1837

                181. WIJTSKE MENNES 92j geb. te Paesens wv Marten Thijssen dv Menne Johannes en

                Aaltje Menzes. buren Wijtze Ages Boersma 32j V en Jilles Paulus van der Ploeg 26j

                arbeider.  6-2-1837  nr 99.

                182. SJOERD DOUWES DOUMA 3j zv Douwe Willems Douma V en Trijntje Sjoerds

                Visser. buren Auke Willems Visser 40j V en Heerke Wijbrens Hoogakker 23j

                visjager.  28-2-1837  nr 66.

                183. GERBEN PIETERS VISSER 24j flankeur infanterie zv Pieter Nuttes Visser en Martzen

                Gerbens Lei. overleden op 21-2-1837 te Amsterdam.

                184. TRIJNTJE JURJENS 84j geb. te Paesens wv Douwe Benjamins dv Jurjen Pijls en

                Antje Beerents. bureb Harmen Wijtzes Boersma 63j V en Wijtze Harmens

                Boersma 35j V.  6-4-1837  nr 84.

                185. THIJS HAIJES de BOER 81j V wdnv Trijntje Dirks zv Haije Jans en Doetje Haijes.

                buren Wiltje Doekes Visser 44j arb. en Jochum Jans Bakker 27j

                broodbakker.  12-4-1837  nr 106.

                186. WIJGER JACOBS PAESENS 61j timmerman geb. te Paesens mv Tjitske Douwes

                Jansma zv wln Jacob Jans Paesens en Janke Ates Lenting. buren Harmen Wijtzes

                Boersma 63j arb. en Andries Geerts de Jong 49j schipper.  17-5-1837  nr 129.

                187. BEITSKE KLAZES DIJKSTRA 76j geb. te Paesens wv Jitze Martens Post dv wln

                Klaas Theunis en Jeltje Jimkes. buren Einte Gerbens de Vries 37j V en Weeltje

                Kornelis Post 29j V.  7-9-1837  nr 82.

                188. JAN de JONG 26j matroos  geb. en wonende te Dockum mv Trijntje Zwetzes de Vries

                zv Eilardus de Jong schipper en Trijntje Piers van Prins. ongeveer bij de Engelsmanplaat

                in de golven der zee verdronken.  aangevers Sipke Jans Visser 41j V en Doeke Doedes

                de Vries 26j V.  15-11-1837.

1838

                189. BREGTJE TJERKS SCHREGARDUS 3j dv Tjerk Frederiks Schregardus V en Jantje

                Pieters Visser. buren Monte Taekes Visser 38j V en Age Ages Postma 35j

                schoenmaker.  4-1-1838  nr 104.

                190. JAN KLAZES de GROOT 3 weken zv Klaas Jans de Groot arb. en Trijntje Gerlofs

                Wieringa. buren Pieter Jans Visser 48j V en Wijtze Harmens Boersma 35j V.

                V = visserman.  14-3-1838  nr 83.

                191. JAN EESGES ADEMA 1j zv Eesge Andries Adema turfschipper en Meintje Jans

                Smeding. buren Jemke Lieuwes Boschakker 60j V en Tjeerd Pieters

                Dijkstra 40j V.  18-4-1838  nr 99.

                192. SANNEKE ANDRIES de JONG 24j geb. te Holwerd arbeidster ongeh. dv Andries

                Geerts de Jong schipper en Jetske Kornelis van der Meulen. buren Makke Jacobs

                Makkes 64j schipper en Jan Gijsberts de Boer 31j timmerman.  7-5-1838  nr 128.

                193. FREDERIK TJERKS SCHREGARDUS 26j V ongeh. zv Tjerk Frederiks Schregardus

                en Jantje Pieters Visser. buren als nr 191.  19-4-1838  nr 104.

                194. EELKJE WILLEMS VISSER 70j vv Harmen Wijtzes Boersma V dv wln Willem Jans

                en Jitske Eelkes. buren Andries Geerts de Jong 50j schipper en Ritske Jans

                Boonstra 58j V.  20-5-1838  nr 130.

                195. JANTJE JACOBS GROEN 80j geb. te Paesens wv Taeke Johannes Booitsma voerman

                dv wln Jacob Klazes en Tijtje Jacobs. buren Meindert Jans Jansma 48j voerman en

                Sijtze Lieuwes Wieringa 37j V.  3-8-1838  nr 130.

                196. AAFKE WILLEMS VISSER 31j geb. te Paesens ongeh. dv Willem Nuttes Visser V

                en Martjen Gerlofs Hoekstra. buren Klaas Jans de Groot 31j arb. en Jitze Louwes de

                Jong  30j V.  15-11-1838  nr 81.

                197. KLAAS KLAZES VISSER 18j arb. ongeh. zv wln Klaas Jans Visser en wed. Trijntje

                Aatzes Koudenburg arbeidster. buren Jan Martens Cuperus 38j arb. en Douwe

                Jans Visser 27j V.  27-11-1838  nr 88.

                198. LIJSBERT MONTES VISSER 12dagen dv Monte Taekes Visser V en Trijntje

                Haijes Visser. buren Tjerk Frederiks Schregardus 50j V en Jacob Gerbens de

                Vries 41j V.  8-12-1838  nr 103.

1839

                199. WIJTSKE WIJTZES VISSER 41j vv Tjeerd Pieters Visser V dv Wijtze Nuttes Visser

                gardenier en IJnske Martens Zeilinga. buren Jemke Lieuwes Boschakker 65j V en

                Hendrik Joekes van der Net 44j V.  13-3-1839  nr 99.

                200. WEELTJE FOPPES POST 1j zv Foppe Weeltjes Post V en Montje Montes Hoekstra.

                buren Willem Hendriks Mans 38j V en Jan Pieters Visser 35j V.  25-5-1839  nr 72.

                201. PIETER JURJENS VISSER 39j visjager mv Minke Frederiks Zoutsma zv wln Jurjen

                Douwes en Sijtske Pieters. buren Douwe Gerbens de Vries 49j V en Hendrik Joekes

                van der Net 45j V.  6-8-1839  nr 112.

                202. MAKKE JACOBS MAKKES 65j schipper mv Sijbrigje Johannes Havinga zv wln

                Jacob Makkes Makkes en Eelkje Wijtzes. buren Jan Montes Visser 49j V en Ids

                Valomstra 44j arb.  1-9-1839  nr 126.

                203. NUTTE WILLEMS VISSER 28j stuurman op het kofschip Wilhelmina. mv

                Sibbeltje Livius zv Willem Visser schipper en Maartje Gerlofs Hoekstra te Paesens.

                over boord gevallen en verdronken.  19-9-1839.

                204. BAUKJE ULBES BUWALDA 37j arbeidster geb. te Ee vv Jan Nuttes de Jong

                visjager dv wln Ulbe Eelkes Buwalda en Sieuke Mintjes. buren Jan Martens Cuperus

                arb. 39j en Eeltje Johannes Koning 41j V.  14-12-1839  nr 90.

1840

                205. JACOB CORNELIS POST 73j wdnv Liskje Aants Post zv wln Kornelis Jacobs en

                Pietje Kornelis. buren Jan Gooitzens Basteleur 44j V en Jacob Gerlofs

                Hoekstra 42j V.  30-1-1840  nr 110.

                206. GERLOF FOPPES HOEKSTRA 85j V wdnv Aafke Nuttes Visser zv Foppe Gerlofs

                en Martje Montes. buren Douwe Gerbens de Vries 49j V en Age Ages Postma 36j

                schoenmaker.  19-2-1840  nr 110.

                207. GRIETJE PIETERS VISSER 39j vv Nutte Wijtzes Visser V dv wln Pieter Kornelis

                Visser en Bregtje Jans. buren Sjolle Minnes Zeilinga 26j V en Pieter Eelzes

                Visser 22j V.  25-3-1840  nr 63.

                208. WILLEM AUKES VISSER 17j zv Auke Willems Visser visjager en Gerritje Eelzes

                Visser. buren Taeke Jacobs de Vries 64j arbeider en Sjolle Pieters Visser 33j V.

                V = visserman.  1-6-1840  nr 66.

                209. AALTJE TAEKES VISSER 13 weken dv Taeke Eelzes Visser V en Orseltje

                Gerlofs Visser. buren Sjoerd Pieters Hiemstra 57j V en Willem Riemerens

                Mans 51j V.  11-8-1840  nr 62.

                210. JAN MONTES VISSER 50j V mv Tjitske Joekes van der Net. zv wln Monte Alberts

                Visser en Sijke Jans Baas. buren Ritske Jans Boonstra 61j V en Johannes Makkes

                Makkes 26j schipper.  14-9-1840  nr 125.

                211. IJNSKE MARTENS ZEILINGA 69j vv Wijtze Nuttes Visser dv wln Marten Thijssen

                en Wijtske Martens. buren Monte Taekes Visser 42j V en Sipke Freerks de

                Jong 37j V.  18-9-1840  nr 99.

                212. TJEERD PIETERS DIJKSTRA 43j V wdnv Wijtske Nuttes Visser zv wln Pieter Pieters

                Dijkstra en Durkje Sijbrens. buren Jemke Lieuwes Boschakker 61j V en Marten Andries

                Adema 26j arb.  20-9-1840  nr 99.

                213. KLAAS JANS BOKKEMA 33j arb. mv Jantje Hilbet Bosch zv Jan Aukes Bokkema

                arb. en Eeske Cornelis te Dockum. buren Jan Pieters de Vries 37j arb. en Andries Taedes

                Botstra 29j arb.  23-10-1840  nr 94.

                214. levenloos kind mnl van Thijs Gerlofs Visser V en Dirkje Foppes Hoekstra. buren

                Foppe Weeltjes Post 30j V en Haije Dirks de Boer 28j V.  17-11-1840  nr 77.

                215. Dirkje Foppes Hoekstra 28j vv Thijs Gerlofs Visser V dv Foppe Gerlofs Hoekstra V

                en Detje Hendriks Oozinga. buren als nr 214.  17-11-1840  nr 77.

                216. AUKE AUKES de VRIES 83j geb. te Paesens wdnv Aafke ? zv Auke Willems en

                Sijtske ? buren Jacob Martens Elzinga 50j voerman en Folkert Pieters

                Visser 45j V.  22-11-1840  nr 58.

1841

                217. FOLKERT PIETERS VISSER 46j V mv Antje Wijtzes Visser zv Pieter Kornelis en

                Bregtje Jans Boelens. buren Andries Gerlofs Hoekstra 49j V en Tjeerd Jacobs

                Elzinga 24j voerman.  16-1-1841  nr 58.

                218. WILLEMKE TJEERDS VISSER 52j vv Jacob Martens Elzinga voerman dv wln

                Tjeerd Willems en Hijlkje Tjerks. buren Auke Aukes de Vries 58j schipper en

                Nutte Wijtzes Visser 40j V.  30-1-1841  nr 57.

                219. HEIN OEDZES LOUWMA 60j arb. geb. te Ee mv Akke Deddes Wiersma zv wln

                Oeds en Aaltje. buren Johannes Sjoerds Dijkstra 25j schipper en Sijbren Pieters

                Dijkstra 45j V.  1-2-1841  nr 119.

                220. EELKJE WIJTZES de VRIES 3j geb. te Nes wonende te Paesens. dv Wijtze Aukes

                de Vries schipper en Jelske Pieters Dijkstra te Paesens. buren Andries Gerlofs

                Hoekstra 49j V en Tjeerd Jacobs Elzinga 25j voerman.  17-2-1841  nr 58.

                221. SAPE EINTES van der ZEE 62j schipper geb. te Wierum mv Leentje Gooitzens

                Basteleur. zv wln Einte Jans van der Zee en Rigtje Sapes. buren Weeltje Kornelis

                Post 33j V en Gerrit Ages Vanger 31j V.  24-2-1841  nr 77.

                222. levenloos kind vrl. van Taeke Eelzes Visser V en Orseltje Gerlofs Groen. buren

                Sjoerd Pieters Hiemstra 57j V en Willem Riemer Mans 52j V.  1-9-1841  nr 52.

                223. PIETJE KORNELIS 80j geb. te Paesens wv Taeke Eelzes Visser dv wln Kornelis

                Jans en Renske Pieters. buren Sjoerd Pieters Hiemstra 58j V en Hendrik Johannes

                Visser 23j V.  14-12-1841  nr 62.

                224. ANDRIES CORNELIS POST 28j ongeh. zeeman zv wln Cornelis Post en

                Elizabeth de Jong.  29-11-1841 te Rotterdam.

1842

                225. SJOERD JOHANNES DIJKSTRA 59j visjager geb. te Paesens wdnv Grietje Aukes

                Visser zv wln Johannes Foppes en Geertje Johannes. buren Sjoerd Douwes de Vries 66j

                V = visserman en Sijbren Pieters Dijkstra 47j V.  18-1-1842  nr 119.

                226. TRIJNTJE WIJTZES VISSER 6 dagen dv Wijtze Jans Visser gard. en Sibbeltje Teedes

                Botstra. buren Douwe Gerbens de Vries 51j en Age Ages Postma 38j

                schoenmaker.  8-3-1842  nr 112 .

                227. MINNE MARTENS ZEILINGA 62j V mv Trijntje Sjolles Dijkstra zv wln Marten

                Thijssens en Wijtske Minnes. buren Jenne Renses Kamstra 65j arb. en Wijbren

                Heerkes Hoogakker 64j voerman.  12-3-1842  nr 64.

                228. RITSKE JANS BOONSTRA 63j arb. geb. te Jislum mv Geertje Johannes de Boer

                zv wln Jan Jans Boostra en Uilkje Ritskes. buren Jan Meinderts de Jong 46j visjager

                en Lieuwe Aatzes Koudenburg 46j V.  1-5-1842  nr 124.

                229. JANKE WILLEMS MANS 72j geb. te Leeuwarden wv Hendrik Pieters dv wln Willem

                Folkerts en Trijntje Foppes. buren Taeke Jacobs de Vries 66j arb en Pieter Eelzes

                Visser 24j V.  4-5-1842  nr 60.

                230. PIETER NUTTES VISSER 55j arb. mv Martzen Gerbens Lei zv Nutte Andries en

                Gatske Willems. buren Sjoerd Douwes de Vries 68j V en Sijbren Pieters

                Dijkstra 47j V. overleden op 13-6-1842 in een schip te Moddergat.

                231. HEILTJE HENDRIKS ZIJLSTRA 50j geb. te Anjum vv Pieter Bodes Smidts

                broodbakker dv wln Hendrik Zijlstra en Marijke Lourens Rademaker. buren Wijbren

                Heerkes Hoogakker 65j voerman en Lieuwe Sijtzes Wieringa 65j V.  2-8-1842  nr 38 ?.

                232. EELKJE HILLES WAGENAAR 39j wv Jacob Makkes Makkes dv wln Hille Jemkes

                Wagenaar en Leentje Jans Jansma. buren Andries Geerts de Jong 54j schipper en

                Gooitzen Jans Basteleur 26j V.  20-1-1842 nr 30.

                233. KLAASKE JANS de GROOT 47j geb. te Paesens vv Dirk Jans Jansma dv wln

                Jan Hendriks de Groot en Trijntje Wijtzes.buren Hille Botes Groen 32j V en Aant

                Weeltjes Post 29j V.  17-12-1842  nr 70.

1843

                234. JOEKE HENDRIKS van der NET 18j geb. te Paesens zv Hendrik Joekes van der

                Net V en Aaltje Jans Bakker. buren Jan Gooitzens Basteleur 45j V en Jan Broers

                Meinsma 43j gard.  8-1-1843  nr 127.

                235. IJTSKE BOTES 79j geb. te Wierum wv Riemeren Mans dv Bote Botes en Trijntje

                Atzes Koudenburg. buren Taeke Eelzes Visser 32j V en Pieter Eelzes

                Visser 25j V.  17-1-1843  nr 61.

                236. KLAAS AUKES VISSER 89j wdnv Renske Haebeles zv Auke Willems Visser en

                Haebeltje Douwes Faber. buren Pieter Tjerks Schregardus 27j V en Johannes

                Tjeerds Wieringa 26j V.  31-1-1843  nr ?.

                237. DIRKJE SIJBRENS VISSER 76j geb. te Wierum wv Pieter Pieters dv Sijbren Tjeerds

                en Trijntje Kornelis. buren Bote Tietes Groen 75j V en Jan Meinderts de Jong 48j

                visjager.  30-4-1843  nr 20.

                238. TAEDE JANS VISSER 5 weken zv Jan Wijtzes Visser gard. en Sibbeltje Taedes

                Borst. buren Douwe Gerbens de Vries 53j V en Age Ages Postma 39j

                schoenmaker.  27-5-1843  nr 112 ?.

                239. HOUKJE DIRKS JANSMA 21j dv Dirk Jans Jansma visjager en wln Klaaske Jans

                de Groot. buren Jan Pieters Visser 39j V en Aant Weeltjes Post 29j V. 16-8-1843 nr 72.

                240. EELKJE DIRKS JANSMA 23j dv Dirk Jans Jansma visjager en wln Klaaske Jans

                de Groot. buren Pieter Bodes Smidts 48j bakker en Hille Botes

                Groen 33j V.  11-11-1843  nr 69.

                241. PIETJE JOCHUMS BAKKER 73j wv Bodes Sapes Smits. dv Jochum Pieters Bakker

                en Aaltje Jans. buren Wijbren Heerkes Hoogakker 66j voerman en Taeke Jacobs de

                Vries 67j arb.  19-12-1843  nr 68.

1844

                242. HARMEN JANS van GIJLK 56j bakkersknecht geb. te Metslawier ongeh. zv wln Jan

                Harmens van Gijlk en Antje Lubberts Meindertsma. buren Tiete Gerlofs Visser 40j V en

                Marten Andries Adema 29j gard.  6-4-1844  nr 98.

                243. TAEKE JACOBS de VRIES 67j arb. mv Klaaske Lijkles Visser zv wln Jacob Gerlofs de

Vries en Janke Taekes de Vries vroeger te Paesens. buren Lieuwe Sijtzes Wieringa 64j V

                en Pieter Bodes Smits 49j bakker.  31-5-1844  nr 23.

                244. JACOB MARTENS VISSER 6 maanden zv Jacob Martens Visser V en Aantje Jacobs

                Visser. buren Einte Gerbens de Vries 44j V en Willem Hendriks Mans 43j V. 15-6-1844 nr 79

                245. TJEERD KORNELIS WIERINGA 22j fuselier geb. te Paesens zv Kornelis Wieringa en

                Trijntje Jitzes Post. overleden op 5-7-1844 te Breda.

                246. AALTJE KORNELIS VISSER 71j wv Tjeerd Sijtzes Wieringa dv Kornelis Johannes en

                Pietje Minnes. buren Monte Taekes Visser 46j V en Sipke Freerks de
                Jong 42j V.  21-8-1844  nr 109.

                247. SJOERD DOUWES de VRIES 70j V mv Rixtje Wijtzes zv wln Douwe Gerlofs V en

                Grietje Sjoerds. buren Lieuwe Aatzes Koudenburg 49j V en Sijbren Pieters

                Dijkstra 49j V.  27-9-1844  nr 122.

                248. JANTJE PIETERS VISSER 54j vv Tjerk Frederiks Schregardus V dv Pieter Kornelis en

                Bregtje Jans. buren Monte Taekes Visser 46j V en Age Jacobs de Jong 23j

                visjager.  2-12-1844  nr 104.

                249. KLAAS JACOBS GROEN 46j geb. te Paesens ongeh. zv wln Jacob Klazes Groen en

                Wijtske Tjepkes nu gehuwd met Marten Jans Cuperus gard. buren Eeltje Johannes

                Koning 46j V en Hendrik Joekes van der Net 50j V.  17-12-1844  nr 89.

                250. JOHANNES KORNELIS KONING 23j vleeschhouwer ongeh. zv Kornelis Johannes

                Koning V en Jeltje Tjeerds Visser. buren Sipke Jans Visser 50j V en Pieter Folkerts

                Visser 23j V.  22-12-1844  nr 56.

1845

                251. WIJTZE NUTTES VISSER 77j geb. te Paesens wdnv IJnske Martens zv Nutte Willems

                en Trijntje Jans. buren Monte Taekes Visser 46j V en Jacob Gerbens de

                Vries 47j V.  26-1-1845  nr 101.

                252. RIXTJE AANTS POST 62j vv Bote Klazes Groen turfschipper dv wln Aant Kornelis

                Post en Tietje Weeltjes. buren Foppe Gerlofs Hoekstra 57j V en Thijs Gerlofs

                Visser 34j V.  9-2-1845  nr 77.

                253. JOCHUM JANS BAKKER 34j mr broodbakker mv Orseltje Jans Dijkstra zv wln Jan

                Jochums Bakker en Janke Sijmons. buren Kornelis Tjerks Schregardus 26j V en

                Eelze Jacobs de Jong 27j wagenaar.  4-8-1845  nr 7.

                254. Lijk van onbekend manspersoon aangespoeld ongeveer 30j. tussen de rede van

                Moddergat en de Engelsmanplaat.  15-8-1845.

                255. ORSELTJE TIETES VISSER 22j dv Tiete Aukes Visser V en Grietje Hendriks

                Dijkstra. buren Hendrik Joekes van der Net 52j V en Klaas Martens

                Groen 32j V.  31-8-1845  nr 91.

                256. JAN EINTES van der ZEE 3 weken zv Einte Sapes van der Zee en Antje Jans Visser

                buren Johannes Tjeerds Wieringa 30j V en Pieter Tjerks Schregardus 32j V.  5-9-1845.

                257. JELLE GOOITZENS BASTELEUR 6j zv Gooitzen Jelles Basteleur V en Mientje

                Mennes Zeilinga. buren Foppe Weeltjes Post 34j V en Thijs Gerlofs

                Visser 33j V.  14-9-1845  nr 73.

                258. BREGTJE KORNELIS VISSER 31j geb. te Paesens vv Johannes Foppes Dijkstra V

                dv Kornelis Pieters Visser V en wln Elizabeth Jans Venema. buren Jan Ritskes Boonstra

                schipper 24j en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  25-12-1845  nr 117.

1846

                259. JACOB DOUWES VISSER 7 weken zv Douwe Jacobs Visser V en Doetje Freerks de

                Jong. buren Gooitzen Jans Basteleur 29j V en Teen Livius Dublinga 28j V. 1-2-1846  nr 100

                260. MARTEN ALES GROEN 12 weken zv Ale Martens Groen en Aafke Klazes de Jong.

                buren Andries Taedes Botstra 35j arb. en Gerlof Jacobs de Haan 23j V.  10-2-1846  nr 94.

                261. SIJKE LIEUWES KOUDENBURG 5j dv Lieuwe Aatzes Koudenburg V en Aafke

                Gerlofs Hoekstra. buren Jan Meinderts de Jong 50j wagenaar en Wijtze Sjoerds de

                Vries 28j V.  22-3-1846  nr 124.

                262. Levenloos kind mnl van Thijs Dirks de Boer en Trijntje Andries Dijkstra. aangevers

                de vader 27j arb. en Sjoerd Weeltjes Ferwerda 31j timmerman.  24-2-1846  nr ?.

                263. SIJTSKE PIETERS PEERINGA 78j wv Jurjen Douwes de Vries. dv Pieter Johannes

                en Vijke ? buren Jan Renses Aalsma 27j arb. en Jacob Douwes de Vries 27j

                schoenmaker.  19-4-1846  nr 112.

                264. GOOIKE PIETERS DIJKSTRA 46j ongeh. dv Pieter Pieters en Bregtje Sijbrens. buren

                Jan Renses Aalsma 27j arb. en Klaas Botes Groen 33j V . 6-5-1846  nr 8.

                265. GERBEN DOEKES de VRIES 5j zv Doeke Doedes de Vries V en Trijntje Joekes van

                der Net. buren Christiaan Martens Cuperus 40j arb. en Marten Andries Adema 32j

                gardenier.  3-6-1846  nr 98.

                266. OEDS HEINS LOUWMA 16j arb. geb. te Ee zv Hein Oedses en Akke Deddes Wiersma

                buren Foppe Johannes Dijkstra 74j V en Auke Tietes Visser 28j V.  9-6-1846  nr 119.

                267. MARTEN HEERKES ELZINGA 22j gard. geb. te Paesens zv Heerke Martens Elzinga

                en Aaltje Wiegers de Jong. buren Jan Martens Cuperus 45j gard. en TieteWaeltjes

                Post 27j V.  30-6-1846  nr 128.

                268. WIJTSKE TJEERDS DIJKSTRA  7j dv wln Tjeerd Pieters Dijkstra V en Wijtske

                Wijtzes Visser. buren als nr 267.  1-7-1846  nr 110.

                269. JAN WILLEMS MANS 18j V zv Willem Riemerens Mans V en Gooike Jans

                Meindertsma. buren Taeke Eelzes Visser 35j V en Pieter Visser 28j V. 17-7-1846 nr 61.

                270. ANDRIES JANS VISSER 1dag zv Jan Pieters Visser V en Durkje Andries de Jong.

                buren Bote Klazes Groen 60j en Klaas Jans de Groot 38j arb.  5-8-1846  nr 71.

                271. GRIETJE TIETES VISSER 24j ongeh. dv Tiete Aukes Visser V en Tietje Hendriks

                Dijkstra. buren Eeltje Johannes Koning 49j V en Klaas Martens Groen 33j V. 8-8-1846 nr 91

                272. JANTJE SJOLLES VISSER 7j dv Sjolle Pieters Visser V en Froukje Martens Post.

                buren Jitze Louws de Jong 37j V en Hendrik Foppes Dijkstra34j arb.  24-8-1846  nr 65.

                273. DOUWE JITZES de VRIES 10j zv Jitze Louws de Vries V en Hendrikje Foppes

                Dijkstra. buren Sjolle Pieters Visser 28j V en Hendrik Foppes Dijkstra 34j V. 26-9-1846.

                274. FOPPE JOHANNES DIJKSTRA 74j wdnv Tjitske Hendriks zv Johannes Gerlofs en

                Geertje Sjoerds. buren Sijbren Pieters Visser 50j V en Jitze Louws de

                Jong 36j V.  8-10-1846  nr 117.

                275. JELTJE AGES VANGER 31j vv Sake Jans Post V dv Age Lieuwes Vanger V en

                Antje Gerrits de Vries. buren Jacob Meinderts de Jong 45j visjager en Age Ages

                Postma 44j schoenmaker.  15-10-1846  nr 121.

                276. JOHANNES TAEKES BOOITSMA 14j zv Taeke Taekes Booitsma visjager en

                Jeltje Hilles Wagenaar. buren als nr 275.  15-10-1846  nr 124.

                277. MARTEN SIJBRENS DIJKSTRA21j arb. geb, te Paesens zv Sijbren Pieters Dijkstra V

                en Sieuke Martens Post. buren Hendrik Foppes Dijkstra 34j arb. en Wijtze Sjoerds de

                Vries 28j V.  25-10-1846  nr 118.

                278. JAN SAKES POST 2j zv Sake Jans Post V en Jeltje Ages Vanger. buren Christ

                Martens Cuperus 39j arb. en Gerben Martens Leij 26j V.  5-11-1846  nr 97.

                279. MARTJE KLAZES GROEN 67j geb. te Paesens vv Jelle Gooitzens Basteleur V dv

                wln Klaas Botes Groen en Antje Hilles. buren als nr 278.  7-11-1846  nr 73.

                280. ELIZABETH WIJTZES BOERSMA 12j dv Wijtze Harmens Boersma V en Gerritje

                Melis Visser. buren als nr 278.  7-11-1846  nr 86.

                281. KORNELIS TJERKS SCHREGARDUS 28j V ongeh. zv Tjerk Frederiks Schregardus en

                wln Jantje Pieters Visser. buren Monte Taekes Visser 47j V en Age Jacobs de Jong 25j

                voerman.  14-11-1846  nr 104.

                282. ANTJE DOUWES de VRIES 75j vv Age Lieuwes Vanger V dv Douwe Beerends en

                Grietje Sjoerds. buren Monte Martens Leij 59j V en Lieuwe Aatzes

                Koudenburg 50j V.  20-11-1846  nr 121.

                283. RENSKE MARTENS BUURMANS 41j geb. te Paesens ongeh. dv Marten Sijtzes

                Buurmans en Trijntje Klazes Visser. buren Foppe Gerlofs Hoekstra 59j V en Klaas

                Jans de Groot 39j arb.  2-12-1846.

                284. AUKJE JANS van GIJLK 68j geb. te Paesens vv Jemke Lieuwes Boschakker V dv

                Jan Harmens van Gijlk en Jeltje ?. buren Jacob Gerlofs Hoekstra 51j V en Sipke

                Freerks de Jong 43j V.  31-12-1846  nr 100.

1847

                285. AGE LIEUWES VANGER 75j V geb.te Paesens wdnv Antje Douwes de Vries zv

                Lieuwe Ages en Jeltje Gerrits. buren Lieuwe Aatzes Koudenburg 51j V en Taeke Taekes

                Booitsma 46j voerman.  9-1-1847  nr 121.

                286. JAN MEINDERTS de JONG 51j voerman mv Grietje Nannes Bouma zv wln Meindert

                Harmens en Orseltje Jacobs. buren als nr 285.  10-1-1847  nr 124.

                287. SIJBRIGJE JOHANNES HAVINGA 76j geb. te Wierum wv Makke Jacobs Makkes

                beurtschipper. dv Johannes Havinga en ?. buren Douwe Jacobs Visser 29j V en

                Pieter Sjoerds Hiemstra 24j matroos.  29-1-1847  nr 126.

                288. WIJTZE HARMENS BOERSMA 45j V mv Gerritje Melis Visser zv Harmen Wijtzes

                Boersma en Eelkje Willems. buren Foppe Botes Groen 39j V en Johannes Tjeerds

                Wieringa 31j V.  31-1-1847  nr 85.

                289. FOPPE GERLOFS HOEKSTRA 60j V wdnv Detje Wiebes Tammes mv Geertje Louws

                de Jong. zv wln Gerlof Foppes Hoekstra en Aafke Nuttes Visser. buren Marten Gerlofs

                Visser 40j V en Gerben Montes van der Lei 33j V.  9-2-1847  nr 80.

                290. JELTJE FREDERIKS SCHREGARDUS 56j wv Marten Gerbens van der Leij dv wln

                Frederik Eelses Schregardus en Antje Gerbens. buren Andries Taedes Botstra 37j arb.

                en Sake Jans Post 33j V.  15-2-1847  nr 96.

                291. AALTJE JOHANNES WIERINGA 1j dv Johannes Tjeerds Wieringa V en Renske

                Sapes van der Zee. buren Aant Jans Post 37j V en Einte Sapes van der

                Zee 28j V.  22-2-1847  nr 86.

                292. KRIST JANS CUPERUS 12j zv Jan Martens Cuperus turfmeter en Hendrikje

                Cornelis Visser. buren Jan Sikkema 38j schoolonderwijzer te Paesens en Jan

                Meinderts Jansma 34j voerman.  25-2-1847  nr 129.

                293. JEMKE LIEUWES BOSCHAKKER 69j V geb. te Paesens wdnv Aukje Jans van Gijlk

                zv Lieuwe Ages en Jeltje ?. buren Jacob Gerlofs Hoekstra 52j V en Sipke Freerks de

                Jong 44j turfschipper.  3-3-1847  nr 111.

                294. TJERK FREDERIKS SCHREGARDUS 59j V wdnv Jantje Pieters Visser zv wln

                Frederik Eelzes Schregardus en Antje Tjerks. buren als nr 293.  5-3-1847  nr 104.

                295. JAN TJERKS SCHREGARDUS 23j V zv wln Tjerk Frederiks Schregardus en Jantje

                Pieters Visser. buren Jacob Nuttes de Jong 58j visjager en Marten Andries

                Adema 33j gard.  16-3-1847  nr 104.

                296. JANKE KLAZES GROEN 3 weken dv Klaas Martens Groen V en Aafke Jans

                Basteleur. buren Tiete Aukes Visser 55j V en Nutte Jacobs de Jong 34j

                arbeider.  19-4-1847  nr 89.

                297. GRIETJE NANNES BOUMA 57j geb. te Nijkerk wv Jan Meinderts de Jong dv wln

                Nanne Berends Bouma kastelein te Nes en Antje Taekes. buren Hendrik Foppes Dijkstra

                arbeider 34j en Auke Tietes Visser 30j V.  24-4-1847.

                298. MARTJE TIETES VISSER 66j geb. te Paesens vv Lieuwe Sijtzes Wieringa V dv wln

                TieteBotes en Sijke Gerlofs. buren Hendrik Lieuwes van der Net 53j V en Pieter Bodes

                Smits 52j bakker.  20-6-1847  nr 66.

                299. ANTJE JACOBS VISSER 32j vv Aatze Lieuwes Koudenburg V dv Jacob Dirks Visser

                en Baukje Tjerks de Jong. buren Douwe Jans Visser 36j v en Jitze Douwes Visser 31j

                arbeider.  25-6-1847  nr 87.

                300. LIEUWE SIJTZES WIERINGA 68j V wdnv Martje Tietes Visser zv wln Sijtze Tjeerds

                en Trijntje Gerlofs. buren Pieter Bodes Smits 52j bakker en Sijtze Lieuwes Wieringa 47j

                arbeider zv nr 300.  4-7-1847  nr 69.

                301. EELKE AUKES VISSER 10j zv Auke Willems Visser en Gerritje Eelzes Visser. buren

                Douwe Willems Douma 41j V en Marten Minnes Zeilinga 24j V.  5-8-1847  nr 66.

                302. KLAAS BOTES GROEN 33j V mv Hijlkje Kornelis Koning zv Bote Klazes Groen en

                wln Rixtje Aants Post. buren Tiete Gerlofs Visser 44j V en Johannes Tjerks

                Schregardus 27j V.  23-8-1847  nr 106.

                303. WILTJE SJOERDS FERWERDA 71j timmerman geb. te Wouterswoude wdnv

                Wietske Wiegers de Jong en Sijtske Pieters Boelens. zv Sjoerd Tjeerds en AntjeWiltjes.

                buren Andries Geerts de Jong 59j schipper en Tjeerd Joekes van der Net 45j

                arbeider.  30-8-1847  nr 127.

                304. BAUKJE JANS DIJKSTRA 77j geb. te Wierum vv Jacob Pieters Dijkstra winkelier

                dv Jan en Menke. buren Gerben Eelzes Visser 26j V en Riemeren Willems

                Mans 26j V.  6-9-1847  nr 59.

                305. JANKE TAEKES de VRIES 33j ongeh. dv Taeke Jacobs de Vries arb. en Klaaske

                Lijkeles Koudenburg. buren Christ Martens Cuperus 40j arb. en Marten Andries

                Adema 34j gard.  13-9-1847  nr 99.

                306. LIEUWE AATZES KOUDENBURG 52j V geb. te Wierum mv Aafke Gerlofs Hoekstra

                zv Aatze Botes Koudenburg en Trijntje Lieuwes. buren Wijtze Sjoerds de Vries 29j V

                en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  27-9-1847  nr 123.

                307. WIJTSKE TJIPKES 78j wv Jacob Klazes Groen vv Marten Jans Cuperus landbouwer

                dv Tjipke en Maaike. buren Jitze Douwes Visser 31j arb. en Ale Martens Groen 29j

                arbeider.  13-10-1847  nr 89.

                308. JANTJE JITZES DIJKSTRA 77j wv Louw Ates de Jong dv Jitze Douwes en Antje

                Hendriks. buren Marten Gerlofs Visser 40j V en Gooitzen Jelles Basteleur 38j V.

                V = visserman.  18-10-1847  nr 79.

                309. DOUWE JANS JANSMA 62j arb. wdnv Grietje Hendriks Visser zv Jan Harmens Jansma

                en Eelkje Meinderts. buren Jan Martens Cuperus 46j gard. en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  21-10-1847  nr 130.

                310. SIJTSKE KLAZES de GROOT 3j geb. te Paesens dv Klaas Jans de Groot en Trijntje

                Gerlofs Wieringa. aangevers de vader 40j arb. en Jan Martens Cuperus 46j

                gardenier.  27-10-1847  nr 69.

                311. FOPPE JANS DIJKSTRA 62j bakker mv Jantje Meinderts de Jong zv Jan Foppes

                Dijkstra rentenier te Paesens en wln Trijntje Gerrits Bruinsveld. buren Johannes Makkes

                Makkes 34j schipper en Aatze Lieuwes Koudenburg 30j V.  10-11-1847  nr 123.

                312. JAN WIJTZES de VRIES 7 maanden zv Wijtze Aukes de Vries visjager en Jelske

                Pieters Dijkstra. buren als nr 311.  10-11-1847  nr 99.

                313. GERLOF DOUWES DOUMA 77j V ongeh. zv Douwe Gerlofs en Orseltje Willems.

                buren Monte Martens Lei 60j V en Wijtse Ages Boersma 43j V.  23-11-1847  nr 114.

1848

                314. JETSKE GERBENS de VRIES 66j geb. te Paesens wv Taede Andries Botstra dv

                Gerben Doedes en Jantje Douwes. buren Jacob Gerlofs de Haan 51j V en Frederik

                Martens Leij 29j V.  10-1-1848  nr 94.

                315. ANTJE KORNELIS de JONG 52j geb te Wierum vv Sipke Jans Visser V dv Kornelis

                Davids en Grietje Botes. buren Pieter Eelzes Visser 30j V en Andries Gerlofs

                Hoekstra 56j V.  9-1-1848  nr 56.

                316. WEELTJE AANTS POSTMA 72j V wdnv Sijke Foppes Dijkstra zv Aant Kornelis

                en Tietje Weeltjes. buren Jan Pieters Visser 44j V en Hendrik Johannes

                Visser 29j V.  18-1-1848  nr 72.

                317. JACOB PIETERS DIJKSTRA 77j wdnv Baukje Jans Dijkstra zv Pieter Pieters en

                Gooike Andries. buren Gerben Eelzes Visser 27j V en Riemer Willems

                Mans 27j V.  20-1-1848  nr 59. 

                318. GERBEN TAEDES BOTSTRA 32j arb. ongeh. zv wln Taede Andries Botstra en Jetske

                Gerbens de Vries. buren Jacob Gerlofs de Haan 51j V en Gerben Martens

                Leij 27j V.  24-1-1848  nr 94.

                319. MATTJE de JONG 3j dv Sipke Freerks de Jong schipper en Tietje Weeltjes Post.

                wonende aan boord van hun schip.  overleden te Leek 22-1-1848.

                320. NUTTE JANS de JONG 9j zv Jan Nuttes de Jong schipper en wln Baukje Ulbes Buwalda

                buren Pieter Pieters Dijkstra 54j V en Johannes Tjerks Schregardus 27j V.  10-2-1848 nr 105.

                321. GOOIKE HENDRIKS VISSER 5 maanden dv Hendrik Johannes Visser V en Klaaske

                Jelles Basteleur. buren Thijs Gerlofs Visser 36j V en Teen Livius

                Dublinga 28j V.  28-2-1848  nr 74.

                322. AUKJE TIETES POST 2j dv Tiete Weeltjes Post V en Jantje Jemkes Boschakker. buren

                Douwe Gerbens de Vries 57j V en Johannes Tjeerds Wieringa 32j V.  4-3-1848  nr ?.

                323. SIJTSKE AANTS VISSER 23j ongeh. dv Aant Willems Visser V en Aukje Klazes                         

Visser. buren Klaas Jitzes Post 56j V en Foppe Botes Groen 40j V.  4-3-1848  nr 84.

                324. LOUWTJE JITZES de JONG 1j dv Jitze Louws de Jong V en Antje Douwes Visser.

                buren Marten Gerlofs Visser 41j V en Gooitzen Jelles Basteleur 38j V.  7-3-1848  nr 79.

                325. MARTEN KLAZES GROEN 3j zv Klaas Martens Groen V en Aafke Jans Basteleur.

                buren Tiete Aukes Visser 58j V en Eeltje Johannes Koning 49j V.  17-4-1848  nr 90.

                326. SIPKE JANS VISSER 54j V wdnv Antje Kornelis de Jong zv Jan Douwes Visser en

                Riemkjen Sipkes. buren Klaas Jans de Groot 40j arb. en Jitze Douwes Visser 32j

                arbeider.  19-4-1848  nr 56.

                327. MARTEN JANS CUPERUS 23j boerenknecht ongeh. zv Jan Marten Cuperus gard. en

                Hendrikje Kornelis Visser. buren Andries Geerts de Jong 60j schipper en Meindert Jans

                Jansma 58j voerman.  31-5-1848  nr 129.

                328. MAKKE JACOBS MAKKES 22j jager milicien zv Jacob Makkes en Eelkje Hilles

                Wagenaar. overleden op 1-6-1848 te Delft.

                329. levenloos kind vrl van Sijtze Haijes Visser en Trijntje Tietes Hiemstra. aangevers

                de vader 26j arb. en Auke Tietes Visser 30j V.  23-8-1848  nr 91.

                330. DOETJE ANDRIES de JONG 27j wv Marten Heerkes Elzinga dv Andries Geerts de

                Jong schipper en Jetske Kornelis van der Meulen. buren Jan Martens Cuperus 48j gard.

                en Nutte Kornelis Post 43j schipper.  25-8-1848  nr 128.

                331. BARBER GERBENS LEI 63j geb. te Veenwouden vv Monte Martens Lei V dv

                Gerben Pieters en Antje Martens. buren Klaas Jans de Groot 40j arb. en Wijtze Ages

                Boersma.  19-9-1848 nr 113.

                332. BOTE TIETES GROEN 81j V geb. te Paesens mv Elizabeth Foppes Dijkstra zv Tiete

                gerlofs en Orseltje Botes. buren Thijs Gerbens Visser 36j V en Teen Livius

                Dublinga 30j V.  28-9-1848  nr 74.

                333. JOUKJE SJOERDS NAUTA 37j geb. te Dragten vv IJte Melles Elzinga koopman dv

                Sjoerd Rintjes Nauta en Wimke Elias Holtrop. buren Gerrit Ages Vanger 38j V en Teen

                Livius Dublinga 30j V.  10-10-1848  nr 75.

                334. GERLOF LIEUWES WIERINGA 29j timmerman mv Trijntje Hendriks Dijkstra zv

                Lieuwe Sijtzes Wieringa en Martzen Tietes Groen. buren Marten Montes Lei 37j V

                en Doeke Doedes de Vries 37j V.  7-11-1848  nr ?.

1849

                335. GOOIKE JANS VISSER 57j vv Meindert Jans Jansma voerman dv Jan Jans Visser

                Jelske Pieters. buren Jan Martens Cuperus 38j gard. en Geert Andries de Jong 29j

                schipper.  2-1-1849  nr 130.

                336. TRIJNTJE HENDRIKS DIJKSTRA 21j geb. te Paesens wv nr 334 dv wln Gerlof

                Hendriks Dijkstra en Sijtske Pieters te Dockum. buren Marten Montes Lei 37j V en

                Jan Hendriks Slager 32j timmerman.  7-2-1849  nr 11.

                337. GEERTJE FOPPES DIJKSTRA 43j ongeh. dv wln Foppe Johannes Dijkstra en Tjitske

                Hendriks. buren Jitze Martens Post 28j matroos en Pieter  Sijbrens

                Dijkstra 25j V.  28-2-1849  117.

                338. IJBELTJE MARTENS BUURMANS 31j geb. te Paesens ongeh. dv Marten Sijtzes

                Buurmans en Trijntje Klazes Visser. buren Foppe Botes Groen 42j V en Jan Klazes

                Post 28j visjager.  7-3-1849  nr ?.

                339. Jan Gooitzens Basteleur 2j zv Gooitzen Jans Basteleur en Jantje Doedes de Vries.

                aangevers de vader 34j V en Pieter Bodes Smits 54j bakker.  19-3-1849  nr 67.

                340. MONTE TAEKES VISSER 52j V mv Trijntje Haijes Visser zv wln Taeke Montes

                Visser en Hiltje Kornelis. buren Tiete Gerlofs Visser 46j V en Metske Thijssens

                Walsma veldwachter te Nes.  25-3-1849  nr 76.

                341. EELZE TAEKES VISSER 9 maanden zv Taeke Eelzes Visser V en Orseltje Gerlofs

                Visser. buren Fopke Gerlofs Steensma 42j arb. en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  20-5-1849  nr 62.

                342. HILTJE HILLES WAGENAAR 17j arbeidster dv wln Hille Jemkes Wagenaar en

                Menke Menkes. buren Tiete Gerlofs Visser 46j V en Douwe Jans

                Visser 32j V.  16-6-1849  nr 78.

                343. EELKJE WIJTZES de VRIES 8j dv Wijtze Aukes de Vries V en Jelske Pieters

                Dijkstra. buren Monte Martens Lei 62j V en Dirk Thijssens

                Boersma 62j V .  6-7-1849  nr 114.

                344. GERRITJE EELZES VISSER 52j vv Auke Willems Visser V dv Eelze Taekes Visser

                en Antje Melis. buren als nr 343.  8-7-1849  nr 66.

                345. AUKE WILLEMS VISSER 53j V wdnv nr 344 zv Willem Aukes Visser en Eelkje

                Klazes Witkop. buren Monte Martens Lei 62j V en Fopke Gerlofs Steensma 43j

                arbeider.  8-7-1849  nr 66.

                346. AAFKE LIEUWES KOUDENBURG 28j vv Jan Klazes Post V dv wln Lieuwe Aatzes

                Koudenburg en Aafke Gerlofs Hoekstra. buren Einte Gerbens de Vries 49j V en

                Sjolle Pieters Visser 43j V.  10-7-1849  nr 81.

                347. AALTJE TAEKES VISSER 7j dv Taeke Eelzes Visser V en Orseltje Gerlofs Groen.

                buren Willem Riemerens Mans 60j V en Kornelis Sipkes Visser 30j V.  12-7-1849  nr 62.

                348. MARTEN JACOBS ELZINGA 28j voerman ongeh. zv Jacob Martens Elzinga voerman

                en wln Willemke Tjeerds Visser. buren als nr 347.  13-7-1849  nr 57.

                349. WEALTJE FOPPES POST 9j zv Foppe Weeltjes Post V en Montje Montes Hoekstra.

                buren Jan Pieters Visser 45j V en Gooitzen Jans Basteleur 32j V.  13-7-1849  nr ?.

                350. AALTJE MARTENS ZEILINGA 79j wv Gerlof Tietes Visser dv Marten Thijssens en

                Wijtske Minnes. buren Hendrik Johannes Visser 30j V en Broer Jans Meinsma 26j

                arbeider.  15-7-1849  nr 78.

                351. levenloos kind vrl. van Hendrik Johannes Visser en Klaaske Jelles Basteleur. aange-

                vers de vader 30j V en Broer Jans Meinsma 26j arb.  15-7-1849  nr 73.

                352. TJITSKE JOEKES van der NET 54j geb. te Paesens wv Jan Montes Visser dv Joeke

                Martens van der Net en Antje Sijbrens. buren Tjeerd Joekes van der Net 47j arb. en

                Doeke Doedes de Vries 37j V.  17-7-1849  nr 44.

                353. HARMEN KLAZES de VRIES 34j visjager mv Tietje Jans Post zv Klaas Meinderts de

                Vries visjager en Ettje Harmens Cannegieter. buren Nutte Willems Visser 49j V en

                Douwe Willems Douma 43j V.  17-7-1849  nr ?.

                354. ETTJE HARMENS CANNEGIETER 64j vv Klaas Meinderts de Vries visjager dv

                Harmen en Teile. buren Andries Geerts de Jong 61j schipper en Jan Martens

                Cuperus 48j gard.  18-7-1849  nr 31.

                355. WALLE DIRKS van der SCHEEP 25j bakkersknecht geb. te Nijkerk ongeh. zv wln

                Dirk Kornelis van der Scheep en wed. Baukje Walles van der Werf potschippersche te

                Nijkerk. buren Marten Montes van der Lei 36j V en Johannes Tjerks

                Schregardus 29j V.  19-7-1849  nr 112.

                356. AALTJE MARTENS VISSER 8j dv Marten Gerlofs Visser V en Antje Jacobs Visser.

                buren Broer Jans Meinsma 27j arb. en Auke Martens Buurmans 25j V.  20-7-1849  nr 75.

                357. KLAAS JANS de BOER 13j geb. te Nijkerk verblijf houdende te Moddergat wonende

                te Harlingen. zv Jan Gijsberts de Boer timmerman en Eelkje Klazes de Vries te Harlingen.

                buren Jan Martens Cuperus 48j gard. en Douwe Jans Visser 39j V.  21-7-1849  nr 131.

                358. GRIETJE MELIS VISSER 35j geb. te Engwierum wv Wijtze Harmens Boersma dv wln

                Melis Eelzes Visser en Elizabeth Rijkeles. buren als nr 357.  22-7-1849  nr 85.

                359. JELSKE ATES VISSER 37j geb. te Paesens vv Haaije Dirks de Boer V dv Ate Jans

                Visser V en wln Hiltje Johannes Visser. buren als nr 357.  22-7-1849  nr 65.

                360. JOCHUM JOCHUMS BAKKER 3j zv wln Jochum Jans Bakker en wed. Orseltje Foppes

                Dijkstra. buren als nr 357.  22-7-1849  nr 107.

                361. CORNELIS AUKES de VRIES 24j V geb. te Paesens zv Auke Aukes de Vries en

                Eelkje Wijtzes Visser. overleden op 14-7-1849 te Zwolle.

                362. MARTZEN WEELTJES POST 48j ongeh. dv Weeltje Aants Post en Sijke Foppes. buren

                Durk Jans Jansma 55j visjager en Hille Botes Groen 39j V.  11-8-1849  nr 71.

                363. FREERK SIPKES de JONG 15j zv Sipke Freerks de Jong schipper en Tijtje Weeltjes

                Post. buren Jan Pieters Visser 47j V en Hendrik Johannes Visser 30j V.  16-8-1849  nr 72.

                364. SIPKE FREERKS de JONG 47j schipper geb. te Paesens mv Tijtje Weeltjes Post. zv

                wln Freerk Sipkes de Jong en Rixtje Johannes. buren als nr 363.  18-8-1849.

                365. DIRKJE WIJTZES BOERSMA 21j arbeidster dv wln Wijtze Harmens Boersma en

                Wilhelmina Sjolles Visser. buren Pieter Tjerks Schregardus 37j V en Gerlof Jacobs de

                Haan 25j V.  14-9-1849  nr 25.

                366. GERLOF SIJTZES WIERINGA 82j V wdnv IJtske Jitzes de Jong zv Sijtze Tjeerds en ?.

                buren als nr 365.  16-9-1849  nr 83.

                367. HIELKE HENDRIKS VANGER geb. te Nes op 7-10-1814 overleden aan boord van het

                brikschip Henrica op 24-7-1849.

1850

                368. SIEUKE TJEERDS WIERINGA 48j vv Tiete Gerlofs Visser V dv Tjeerd Sijtzes

                Wieringa en Aaltje Kornelis. buren Tiete Weeltjes Post 30j V en Jemke Hilles

                Wagenaar 28j arb.  3-1-1850  nr 140.

                369. DIEUKE YTES DIJKSTRA 64j geb. te Wierum wv Melle Jans Elzinga dv Yte Wijnzens

                Dijkstra en Eva Gosses. buren Foppe Botes Groen 42j V en Gerrit Ages

                Vanger 40j V.  6-2-1850  nr 103.

                370. levenloos kind vrl. van Jan Johannes Visser V en Beitske Klazes Post. buren

                Riemeren Willems Mans 29j V en Hendrik Jans Pilat 28j V.  29-3-1850  nr 83.

                371. BEITSKE KLAZES POST 30j vv Jan Johannes Visser V dv Klaas Jitzes Post en

                Grietje Jans Venema. buren als nr 370.  30-3-1850  nr 83.

                372. ANTJE WIJTZES VISSER 52j vv Folkert Pieters Visser dv wln Wijtze Jans Visser en

                Froukje Montes. buren Jacob Martens Elzinga 60j voerman en Fopke Gerlofs

                Steensma 44j arb.  26-5-1850  nr 70.

                373. MENKES HILLES WAGENAAR 27j arb. ongeh. zv wln Hille Jemkes Wagenaar en

                wed. Menke Menkes. buren Douwe Jacobs Visser 32j V en Tiete Gerlofs

                Visser 46j V.  16-8-1850  nr 136.

                374. TRIJNTJE TJEERDS WIERINGA 52j vv Jacob Gerlofs de Haan V dv wln Tjerd Sijtzes

                Wieringa en Aaltje Kornelis Visser. buren Andries Gooitzens Botstra 49j schipper en

                Andries Taedes Botstra 39j arb.   20-8-1850  nr 126.

                375. MARTEN JITZES POST 61j V mv Jantje Wijtzes Visser zv wln Jitze Martens en

                Beitske Klazes. buren Pieter Sijbrens Dijkstra 26j V en Jacob Gerbens de

                Vries 52j V.  25-9-1850  nr 150.

                376. MARTEN SJOLLES VISSER 6j zv Sjolle Pieters Visser V en Froukje Martens Post.

                buren Pieter Tjerks Schregardus 37j V en Sijbe Sapes van der Zee 23j V. 2-10-1850 nr 113.

                377. Lijk van onbekend manspersoon aangespoeld ongeveer 36j in het zg Wierumergat.

                aangevers Aant Willems Visser 51j V en Auke Martens Buurmans.  11-10-1850.

1851

                378. levenloos kind vrl. van Jitze Douwes Visser en Tjitske Klazes Visser. aangevers

                de vader 34j arb. en Jitze Louws de Jong 42j V.  6-2-1851  nr 88.

                379. JANTJE HILLES WAGENAAR 31j arbeidster ongeh. dv wln Hille Jemkes Wagenaar

                en wed. Menke Menkes. buren Tiete Gerlofs Visser 47j V en Pieter Dirks Braaksma 31j

                arbeider.  6-6-1851  nr 132.

                380. MARTEN SIJTZES BUURMANS 72j arb. geb. te Paesens mv Trijntje Klazes Dijkstra

                zv wln Sijtze Martens en IJbeltje Haebeles. buren Jelle Jitzes Post 50j visjager en

                Jan Klazes Post 29j visjager.  7-6-1851  nr 110.

                381. AATZE MONTES KOUDENBURG 7 weken zv Monte Lieuwes Koudenburg V en

                Grietje Renzes Aalsma. buren Douwe Jacobs Visser 32j V en Pieter Dirks Braaksma 31j

                arbeider.  11-7-1851  nr 135.

                382. JELTJE THEUNIS BOERSMA 45j geb. te Paesens vv Tjipke Jacobs Groen voerman

                dv wln Theunis Jemkes Boersma en Antje Martens Schregardus. buren Jan Meinderts de Jong

                49j voerman en Gerben Martens Leij 31j V.  21-8-1851  nr 159.

                383. AGE AGES POSTMA 16j arb. zv Age Ages Postma schoenmaker en Grietje Jans Bakker

                buren Douwe Gerbens de Vries 61j V en Jan Ates Visser 27j visjager.  27-9-1851  nr 147.

                384.  PIETER AGES POSTMA 13j arb. zv Age Ages Postma schoenmaker en Grietje Jans

                Bakker. buren Douwe Gerbens de Vries 61j V en Jan Gooitzens Basteleur 51j V.

                V = visserman  9-10-1851  nr 147.

                385. TRIJNTJE MARTENS ZEILINGA 67j wv Andries Eesgers Adema dv Marten Zeilinga

                en Wijtske. buren Nutte Kornelis Post inlandse kramer  en Douwe Jacobs

                Visser 33j V.  10-12-1851  nr 133.

                386. levenloos kind vrl. van Kornelis Sipkes Visser V en Heiltje Doedes de Vries. buren

                Andries Gerlofs Hoekstra 61j V en Riemeren Willems Mans 31j V.  15-12-1851  nr 82.

                387. levenloos kind vrl van Jan Ates Visser en IJnske Tjeerds Dijkstra. aangevers de

                vader 28j visjager en Age Ages Postma 48j schoenmaker.  18-12-1851  nr 145.

1852

                388. JAN TAEKES BOOITSMA 26j arb. ongeh. zv Taeke Taekes Booitsma arb. en Jeltje

                Hilles Wagenaar. buren Johannes Makkes Makkes 38j schipper en Aatze Lieuwes

                Koudenburg 34j V.  21-1-1852  nr 162.

                289. EINTE GERBENS de VRIES 51j V mv Jitske Harmens de Boer zv wln Gerben Doedes

                de Vries en Jantje Douwes. buren Pieter Tjerks Schregardus 38j V en Jitze Louws de

                Jong 43j V.  4-2-1852  nr 111.

                290. DIRK JANS JANSMA 58j wdnv Klaaske Jans de Groot zv wln Jan Harmens Jansma

                en Eelkje Douwes. buren Hendrik Johannes Visser 33j V en Hille Botes

                Groen 41j V.  19-2-1852  nr 95.

                291. JANTJE LIVIUS DUBLINGA 25j geb. te Paesens vv Jitze Martens Post dv Livius

                Gerhardus Dublinga schipper te Paesens en wln Meincina Klazes Kievit. buren

                Wijtze Ages Boersma 48j V en Johannes Foppes Dijkstra 42j V.  6-4-1852  nr 154.

                392. EELKJE WIJTZES VISSER 68j vv Auke Aukes de Vries dv Wijtze Jans Visser en

                Froukje Montes. buren Andries Gerlofs Hoekstra 61j V en Jacob Martens Elzinga 61j

                voerman.  5-5-1852  nr 80.

                393. ANDRIES TAEDES BOTSTRA 40j arb. ongeh. zv wln Taede Andries Botstra en

                Jetske Gerbens de Vries. buren Gerlof Jacobs de Haan 29j V en Thomas Freerks

                Thomasma 23j schoenmaker.  12-5-1852  nr 127.

                394. JASPER PIETERS VISSER 3 weken zv Pieter Eelzes Visser V en Sibbeltje Jaspers

                van der Ploeg. buren Willem Riemerens Mans 63j V en Johannes Tjeerds

                Wieringa 37j V.  6-6-1852  nr 85b.

                395. MONTE PIETERS van der LEI 2 dagen zv Pieter Montes van der Lei V en Liskje

                Jans Postma. buren Johannes Tjeerds Wieringa 37j V en Thomas Freerks

                Thomasma 23j schoenmaker.  7-6-1852  nr 131a.

                396. EELZE TAEKES VISSER 6 maanden zv Taeke Eelzes Visser V en Orseltje Gerlofs

                Visser. buren Fopke Gerlofs Steensma 46j arb. en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  24-6-1852  nr 85.

                397. JOGCHUM JANS SLAGER 7 maanden zv Jan Hendriks Slager timmerman en

                Orseltje Foppes Dijkstra. buren Marten Montes van der Lei 40j V en Johannes

                Tjerks Schregardus 34j V.  11-7-1852  nr 141.

                398. TIETJE JACOBS de VRIES 6 maanden dv Jacob Douwes de Vries schoenmaker

                en Martsen Martens Lei. buren Pieter Montes van der Lei 32j V en Gerben Eelzes

                Visser 31j V.  22-7-1852  nr 130a.

                399. JELTJE AANTS POST 2j dv Aant Weeltjes Post V en Janke Jelles Basteleur.

                buren Thijs Gerlofs Visser 40j V en Wijnzen Melles Elzinga 27j koopman. 26-8-1852 nr 99.

                400. GEERTJE JOHANNES BOSMA 71j geb. te Harlingen wv Ritske Jans Boonstra dv

                Johannes en ?. buren Sijbren Pieters 57j V en Pieter Durks Braaksma 31j

                arbeider.  15-9-1852  nr 156.

                401. RINZE MONTES KOUDENBURG 2j zv Monte Lieuwes Koudenburg V en Grietje

                Rinzes Aalsma. buren als nr 400.  15-9-1852  nr 135.

                402. TRIJNTJE JANS VISSER 52j arbeidster ongeh. dv Jan Douwes Viser en Riemke

                Sipkes. buren Aant Jans Post 43j V en Sipke Jans de Vries 51j arb.  4-12-1852  nr 20.

                403. FREDERIK JANS VISSER 51j V mv Trijntje Dirks Jansma zv Jan Eelzes Visser en

                Tjitske Klazes Visser. buren Nutte Wietzes Visser 52j en Kornelis Eelzes

                Visser 26j V.  22-12-1852  nr 87.

1853

                404. levenloos kind mnl. van Kornelis Sipkes Visser V en Heiltje Doedes de Vries.

                aangevers de vader 34j V en Andries Gerlofs Hoekstra 62j V.  13-1-1853  nr 82.

                405. JOEKE TJEERDS van der NET 6j zv Tjeerd Joekes van der Net en Japke Harmens

                Dijkstra. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 37j timmerman en Pieter Sijbrens

                Dijkstra 29j V.  10-2-1853  nr 163a.

                406. IJMKE HILLES WAGENAAR 28j arb. ongeh. zv wln Hille IJmkes Wagenaar en

                wed. Minke Menkes de Jong. buren Tiete Gerlofs Visser 48j V en Pieter Dirks

                Braaksma 32j landb.  3-3-1853  nr 136.

                407. HENDRIKJE TIETES VISSER 38j arbeidster vv Pieter Tjerks Schregardus dv

                Tiete Aukes Visser V en Tijtje Hendriks Dijkstra. buren Einte Sapes van der Zee 33j V

                en Auke Martens Buurmans 28j V.  22-4-1853  nr 112.

                408. CORNELIS JOHANNES KONING 68j V mv Jeltje Tjeerds Visser zv wln Johannes

                Eeltjes Koning en Wijtske Kornelis van der Maat. buren Sjolle Minnes Zeilinga 39j V

                en Wijtze Folkerts Visser 28j visjager.  12-5-1853  nr 78.

                409. levenloos kind vrl. van Jan Pieters Visser en Dirkje Andries de Jong. aangevers

                de vader 49j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  26-5-1853  nr 91.

                410. JAN JOHANNES VISSER 32j V wdnv Beitske Klazes Visser. zv wln Johannes Jans

                Visser en wed. Gooike Hendriks Dijkstra arbeidster. buren Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes en Fopke Gerlofs Steensma 47j arb.  5-6-1853  nr 83.

                411. OENTJE ANDRIES ADEMA 35j ongeh. dv wln Andries Eesges Adema en Trijntje

                Martens Zeilinga. buren Douwe Jacobs Visser 35j V en Anne Botes

                Groen 31j V.  8-7-1853  nr 133.

                412. HARMEN TJEERDS van der NET 10j zv Tjeerd Joekes van der Net en Japke Harmens

                Dijkstra. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 38j timmerman en Pieter Sijbrens

                Dijkstra 29j V.  15-7-1853  nr 162.

                413. JELTJE TJEERDS VISSER 71j wv Cornelis Johannes Koning dv Tjeerd Visser en

                Hijlkje ?. buren Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes en Cornelis Sipkes

                Visser 33j V.  4-8-1853  nr 78.

                414. HENDRIK PIETERS SCHREGARDUS 16 weken zv Pieter Tjerks Schregardus V en

                Hendrikje Tietes Visser. buren Foppe Weeltjes Post 42j V en Bote Lieuwes

                Wieringa 32j gard.  10-8-1853  nr 92.

                415. levenloos kind vrl. van Gerlof de Haan V en Grietje Klazes Post. buren Gerben

                Montes van der Lei 40j V en Hendrik Johannes Visser 35j V.  3-9-1853  nr 109.

                416. GRIETJE KLAZES POST 29j vv Gerlof Jacobs de Haan dv Klaas Jitzes Post en

                Grietje Jans Venema. buren Sjolle Pieters Visser 46j V en Gerben Montes van der

                Lei 40j V.  5-9-1853  nr 109.

                417. HILLE BOTES GROEN 42j V mv Rigtje Sapes van der Zee zv Bote Klazes Groen

                rentenier en wln Hiltje Douwes. buren Fopke Gerlofs Steensma 48j arb. en Willem

                Thijssens Walsma 47j slager.  6-10-1853  nr 97.

                418. JACOB GERBENS de VRIES 56j V mv Pietje Tjeerds Wieringa zv Gerben Doedes de

                Vries V en Jantje Douwes. buren Jan Hendriks Slager 36j timmerman en Jitze Martens

                Post 33j varensgezel.  25-12-1853  nr 53.

                419. ELISABETH NUTTES de JONG 53j ongeh. dv wln Nutte Ages de Jong en Antje

                Ages van der Wagen. buren als nr 418.  26-12-1853  nr 189.

1854

                420. BEITSKE TJIPKES MEINDERTSMA 78j geb. te Paesens wv Nutte Jans Meindertsma

                dv Tjipke Theunis en Maaike ?. buren Eeltje Johannes Koning 55j V en Jitze Douwes

                Visser 37j arb.  19-1-1854  nr 123.

                421. JAPKE HARMENS DIJKSTRA 48j arbeidster vv Tjeerd Joekes van der Net dv

                Harmen Rinzes Dijkstra en Antje Tabes. buren Douwe Jacobs Visser 36j V en Bote

                Lieuwes Koudenburg 27j V.  23-3-1854  nr 163.

                422. REINO SAKES ten BORG 70j geb. te Wierum vv Jan Aants Post V dv wln Sake Jans

                ten Borg en Hitje Lijkeles. buren Jacob Douwes de Vries 34j schoenmaker en Minne

                Andries Adema 33j gard.  28-3-1854  nr 131a.

                423. ANTJE WIJTZES VISSER 3j dv Wijtze Folkerts Visser V en Antje Eelzes Visser.

                buren Jacob Martens Elzinga 63j landb. en Fopke Gerlofs Steensma 47j

                arbeider.  4-4-1854  nr 80.

                424. JELTJE FREDERIKS LEI 5j dv Frederik Martens Lei V en Tietje Tietes Visser. buren

                Remmeren Taedes Botstra 35j arb. en Pieter Montes van der Lei 34j V.  11-5-1854  nr 130.

                425. JOGCHUM JANS SLAGER 1j zv Jan Hendriks Slager timmerman en Orseltje Foppes

                Dijkstra. buren Marten Montes van der Lei 42j V en Johannes Tjerks

                Schregardus 36j V.  30-7-1854  nr 141.

                426. JANTJE JEMKES BOSCHAKKER 36j geb. te Paesens vv Tiete Wiltjes Post V dv

                wln Jemke Lieuwes Boschakker en Antje Jans Pilat. buren Klaas Wijbrens Terpstra 42j arb. en

                Meindert Pieters Tijtsma 38j arb.  17-9-1854  nr 153.

                427. levenloos kind mnl. van Wiltje Aukes Visser matroos en Jitske Klazes Post. buren

                Gerben Montes van der Lei 41j V en Jan Martens Buurmans 34j V.  29-9-1854  nr 126.

                428. KLAAS JOHANNES SCHREGARDUS 2 dagen zv Johannes Tjerks Schregardus V en

                Hijlkje Kornelis Koning. buren Pieter Pieters Dijkstra 62j schilvisser en Jan Hendriks

                Slager 37j timmerman.  14-12-1854  nr 140.

1855

                429. TRIJNTJE KLAZES VISSER 74j geb. te Paesens wv Marten Sijtzes Buurmans dv Klaas

                Aukes en Rinske Haebeles. buren Einte Sapes van der Zee 34j V en Douwe Sapes van der

                Zee 30j V.  17-2-1855  nr 116.

                430. AANTJE JACOBS POST 50j wv Marten Gerlofs Visser dv wln Jacob Kornelis Post en

                Liskje Aants. buren Jitze Louws de Jong 46j V en Broer Jans Meinsma 32j

                gardenier. 6-3-1855  nr 108.

                431. MONTE MARTENS LEI 67j V wdnv Berber Gerbens Lei zv wln Marten Thijssens Lei

                en Wijtske Andries. buren Meindert Pieters Teitsma 39j arb. en Jan Rinzes Aalsma 36j

                arbeider.  7-3-1855  nr 150.

                432. TIJLKE KLAZES de VRIES 37j winkeliersche geb. te Groningen vv Pieter Folkerts

                Visser V. dv Klaas Meinderts de Vries en wln Ettje Harmens. buren Marten Minnes Zeilinga

                V = visserman 32j en Willem Douwes Douma 24j V.  10-3-1855  nr 65.

                433. KLAAS MEINDERTS de VRIES 70j geb. te Groningen wdnv Ettje Harmens. zv

                Meindert Wiltjes en Eelkje Klazes. buren Douwe Willems Douma 48j 48j en Marten Minnes

                Zeilinga 32j V.  13-3-1855  nr 65.

                434. PIETER SIJBRENS DIJKSTRA 31j geb. te Paesens mv Wijtske Montes Lei zv Sijbren

                Pieters Dijkstra V en Sieuwke Martens Post. buren Johannes Makkes Makkes 42j schipper

                en Sjoerd Wiltjes Ferwerda 39j timmerman.  25-3-1855  nr 163.

                435. GRIETJE JANS VENEMA 59j geb. te Legbert prov. Groningen vv Klaas Jitzes Post dv

                wln Jan Jans Venema en Grietje Sikkes Bekius. buren Broer Jans Meinsma 32j gard. en

                Johannes Snijdood 30j timmerman.  16-7-1855  nr 110a.

                436. MARTZEN GERLOFS HOEKSTRA 73j vv Willem Nuttes Visser dv Gerlof en Aafke.

                buren Jitze Lourens de Jong 47j V en Jan Martens Buurmans 36j V.  8-9-1855  nr 105.

                437. JELTJE JANS VISSER 77j wv Willem Douwes Douma dv Jan Eelzes Visser en Tietje

                Tjerks. buren Frederik Frederiks Schregardus 35j arb. en Pieter Folkerts

                Visser 33j V.  16-10-1855  nr 90.

                438. JACOB GERLOFS HOEKSTRA 60j V mv Trijntje Wijtzes Visser zv Gerlof Foppes

                Hoekstra en Aafke Nuttes. buren Wijtze Ages Boersma 51j V en Doeke Doedes de

                Vries 44j V.  28-10-1855  nr 145.

1856

                439. KLAAS BROERS MEINSMA 4 weken zv Broer Jans Meinsma gard. en Aafke Douwes

                Jansma. buren Jitze Louws de Jong 47j V en Gooitzen Jelles Basteleur 46j V. 4-1-1856 nr 106.

                440. BOTE TIETES GROEN 6 dagen zv Tiete Botes Groen schipper en Beitske Martens Post

                buren Aant Weeltjes Post 41j V en Douwe Jelles Basteleur 34j V.  12-1-1856  nr 100.

                441. JANTJE MEINDERTS de JONG 65j renteniersche wv Foppe Jans Dijkstra dv Meindert

                Harmens de Jong en Orseltje Jacobs Meinsma. buren Johannes Makkes Makkes 42j

                schipper en Aatze Lieuwes Koudenburg 38j V.  4-2-1856  nr 161.

                442. MARTEN KLAZES GROEN 76j geb. te Paesens wdnv Sjoukje Dirks Wierda zv Klaas

                Jacobs Groen en Aaltje Martens. buren Minne Andries Adema 36j gard. en Anne Botes

                Groen 34j V.  21-2-1856  nr 232.

                445. JETSKE KLAZES GROEN 73j geb. te Paesens wv Jan Douwes Visser dv Klaas Botes

                Groen en Antje Douwes de Haan. buren Fopke Gerlofs Steensma 50j arb. en Metske

                Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  8-4-1856  nr 120.

                444. BAUKJE TJERKS de JONG 75j wv Jan Dirks Visser dv Tjerk Ages en Aafke Ruurds.

                buren Douwe Jans Visser 45j V en Jitze Douwes Visser 40j arb.  16-4-1856  nr 121.

                445. LIJNTJE GOOITZENS BASTELEUR 74j wv Sape Eintes van der Zee dv Gooitzen

                Jelles Basteleur en Renske Douwes. buren Aant Jans Post 48j V en Johannes Snijdood

                timmerman 31j.  10-9-1856  nr 117.

                446. AUKE AUKES de VRIES 73j geb. te Paesens wdnv Eelkje Wijtzes Visser zv Auke

                Aukes en Aafke Seerps. buren Andries Gerlofs Hoekstra 65j V en Jacob Martens

                Elzinga 66j voerman.  14-9-1856  nr 80.

                447. ELISABETH FOPPES DIJKSTRA 86j geb. te Paesens wv Bote Tietes Groen dv Foppe

                Gerlofs en Martje Montes. buren Willem Hendriks Mans 55j V en Gerben Montes van

                der Leij 43j V.  26-9-1856  nr 102.

                448. JACOB MEINDERTS de JONG 55j mv Ettje Taekes Booitsma zv Meindert Harmens

                de Jong en Orseltje Jakobs. buren Douwe Gerbens de Vries 66j V en Tjipke Jacobs

                Groen 51j voerman.  13-12-1856  nr 126.

                449. DOUWE GERBENS de VRIES 66j V mv Tietje Jacobs Visser zv Gerben Doedes en

                Jantje Douwes Schregardus. buren Marten Montes van der Lei 45j V en Auke Pieters

                Visser 29j v.  30-12-1856  nr 148.

1857

                450. GOIKE HENDRIKS VISSER 29 weken dv Hendrik Johannes Visser V en Klaaske Jelles

                Basteleur. buren Thijs Gerlofs Visser 45j V en Sijbe Sapes van der Zee 28j V.27-1-1857 nr 96

                451. JOGCHEMINA DOUWINA CATHARINA SLAGER 9 dagen dv Jan Hendriks Slager

                bakker en Orseltje Foppes Dijkstra. buren Marten Montes van der Leij 45j V en Johannes

                Tjerks Schregardus 39j V.  8-2-1857  nr 141.

                452. ETTJE TAEKES BOOITSMA 55j wv Jacob Meinderts de Jong dv wln Taeke Johannes

                Booitsma en Jantje Jacobs Groen. buren Tjipke Jacobs Groen 50j voerman en Geert

                Meints van der Woud 29j schoenmaker.  16-3-1857  nr 140.

                453. FOPKE FOPPES VISSER 28j matroos ongeh. geb. te Baflo Gr. zv wln Foppe Visser en

                wed. Grietje Jans arbeidster. buren Christ Martens Kuperus 51j arb. en Meindert Pieters

                Teitsma 41j arb.  25-3-1857  nr 153.

                454. levenloos kind vrl. van Pieter Montes Lei en Liskje Jans Post. aangevers de vader 36j V

                en Jan Renzes Aalsma 38j arb.  11-4-1857  nr 151.

                455. MINTJE MINNES ZEILINGA 47j vv Gooitzen Jelles Basteleur dv wln Minne Martens

                Zeilinga en Trijntje Sjolles Dijkstra. buren Douwe Jelles Basteleur 39j V en Broer Jans

                Meinsma 35j gard.  18-5-1857  nr 106.

                456. ORSELTJE SIJTZES WIERINGA 44 weken dv Sijtze Lieuwes Wieringa en Antje

                Taedes Botstra. buren Marten Andries Adema 42j gard. en Pieter Botes Smits 62j

                bakker.  20-6-1857  nr 94b.

                457. levenloos kind vrl. van Wierd Dirks Braaksma en Pietje Tietes Visser. aangevers

                de vader 31j arb. en Aant Weeltjes Post 43j V.  25-6-1857  nr 96.

                458. RIEMEREN HENDRIKS PILAT 1j en 6 maanden zv Hendrik Jans Pilat matroos en

                Eelkje Willems Mans. buren Gooitzen Jans Basteleur 40j V en Jan Taedes

                Botstra 30j V.  12-8-1857  nr 84.

                459. FREERKJE DOUWES VISSER 9 maanden dv Douwe Jacobs Visser V en Doetje

                Freerks de Jong. buren Pieter Dirks Braaksma 37j arb. en Minne Andries Adema 37j

                arbeider.  17-8-1857  nr 134a.

                460. WILTJE AUKES VISSER  28j koopvaardijvaarder mv Jitske Klazes Post zv wln Auke

                Willems Visser en Gerritje Jans. overleden op 30-8-1857 te Leuwarden.

                461. MARTEN JANS CUPERUS 79j landb. geb. te Marrum wdnv Wijtske Tjipkes Groen

                zv Jan Dirks en Martje Gepkes. buren Jitze Douwes Visser 41j arb. en Jelle Gerrits

                Riederus 27j onderwijzer.  27-9-1857  nr 123.

                462. GEERTJE JANS BOONSTRA 12 weken dv Jan Ritskes Boonstra schipper en Jantje

                Foppes de Boer. buren Kornelis Eelzes Visser 31j V en Kornelis Eeltjes Koning 28j

                matroos.  7-11-1857  nr 146.

                463. RIEMEREN HENDRIKS PILAT 5 dagen zv Hendrik Jans Pilat matroos en Eelkje

                Willems Mans. buren Jan Aukes de Vries 51j V en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  9-11-1857  nr 84.

                464. WILTJE WILTJES VISSER 12 dagen zv wln Wiltje Aukes Visser en wed. Jitske Klazes

                Post arbeidster. buren Sjolle Pieters Visser 51j V en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  9-12-1857  nr 73.

1858

                465. HILTJE FREDERIKS SCHREGARDUS77j wv Freerk Sipkes de Jong dv Frederik

                Eelzes Schregardus en Antje Tjerks. buren Minne Andries Adema 37j gard. en Pieter

                Dirks Braaksma 37j arb.  29-1-1858  nr 134.

                466. JAN HENDRIKS VISSER 5 weken zv Hendrik Johannes Visser en Klaaske Jelles

                Basteleur. buren Thijs Gerlofs Visser 46j V en Sijbe Sapes van der

                Zee 29j V.   21-2-1858  nr 96.

                467. EELKJE DOUWES JANSMA 42j geb. te Paesens ongeh. dv Douwe Jans Jansma en

                Grietje Hendriks. buren Jan Meinderts Jansma 45j arb. en Jan Ates Visser 34j

                visjager.  19-5-1858  nr 171.

                468. ANTJE GOSSES VISSER 39j arb. geb. te Wierum vv Jan Aukes de Vries dv Gosse

                Tjerks Visser en Saeske Jans. buren Riemeren Willems Mans 37j V en Metske Thijssens

                Walsma veldwachter te Nes.  21-5-1858  nr 85a.

                469. MELLE IJTES ELZINGA 17j kok aan boord van het kofschip - drie gezusters- over

                boord gevallen en verdronken tussen Harlingen en Noorwegen. zv  IJte Melles

                Elzinga en Joukjen Sjoerds Nauta.  2-5-1858.

                470. FREERK SJOERDS FERWERDA 20j timmerknecht geb. te Paesens ongeh. zv Sjoerd

                Wiltjes Ferwerda timmerman en Antje Freerks de Jong. buren Johannes Makkes Makkes

                schipper 45j en Wijnzes Melles Elzinga 33j schipper.  29-7-1858  nr 164.

                471. JAN AANTS POST 23j ongeh. zv Aant Jans Post V en Janke Jans Bakker. buren

                Douwe Jans Visser 47j V en Douwe Sapes van der Zee 26j V.  30-9-1858  nr 118.

                472. KLAAS JOHANNES SCHREGARDUS 2 dagen zv Johannes Tjerks Schregardus V

                en Hijlkje Kornelis Koning. buren Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes en

                Jan Hendriks Slager 43j landb.  24-10-1858  nr 140.

                473. WILLEM NUTTES VISSER 20j matroos geb. en wonende te Paesens zv wln Nutte

                Willems Visser en wed. Sibbeltje Lievius Dublinga. buren Gerben Montes van der

                Lei 45j V en Jan Martens Buurmans 38j schipper.  11-11-1858  nr 105.

                474. WILLEM NUTTES VISSER 80j V wdnv Martzen Gerlofs Hoekstra zv Nutte Jacobs

                Visser en Gaatske ?. buren Gerben Montes van der Lei 45j V en Tjeerd Foppes

                Groen 24j V.  19-11-1858  nr 105.

                475. PIETER BOTES SMITS 63j bakker geb. te Wierum mv Sijke Tietes zv Bote Sapes en

                Pietje Jogchums. buren Foppe Weeltjes Post 48j V en Sijbe Sapes van der

                Zee 29j V.  23-11-1858  nr 93.

1859

                476. PIETJE TIETES VISSER 30j vv Wierd Dirks Braaksma gard. zv Tiete Aukes Visser V

                en Tietje Hendriks Dijkstra. buren Aant Waeltjes Post 45j V en Broer Jans Meinsma 36j

                gardenier.  2-1-1859  nr 101.

                477. AAFKE JACOBS VISSER 53j naaister ongeh. dv wln Jacob Dirks Visser en Baukje

                Tjerks de Jong. buren Minne Andries Adema 38j gard. en Monte Lieuwes

                Koudenburg 39j schipper.  19-1-1859  nr 93.

                478. DOEKE DOEDES de VRIES 47j V mv Trijntje Joekes van der Net zv wln Doede

                Gerbens de Vries en wed. Reinou Doekes van Dijk. buren Klaas Jans de Groot 51j arb.

                en Jan Ritskes Boonstra 38j schipperknecht.  29-1-1859  nr 145.

                479. KORNELIS SIJBRENS DIJKSTRA 27j V geb. te Paesens ongeh. zv Sijbren Pieters

                Dijkstra schipper en Sieuke Martens Post. buren Auke Tietes Visser 42j V en Gerben

                Martens Lei 38j V.  21-2-1859  nr 47.

                480. JACOB SIJBRENS DIJKSTRA 30j ongeh. zv Sijbren Pieters Dijkstra schipper en

                Sieuke Martens Post. buren als nr 479.  2-3-1859  nr 157.

                481. TRIJNTJE SJOLLES DIJKSTRA 77j wv Minne Martens Zeilinga dv Sjolle Aukes

                Dijkstra en Wilhelmina Jogchums. buren Nutte Wijtzes Visser 57j V en Bote Lieuwes

                Koudenburg 37j arb.  12-3-1859  nr 102.

                482. JANTJE WIJTZES POST 17 dagen dv Wijtze Martens Post V en Renske Jans

                Cuperus. buren Jan Meinderts Jansma 46j voerman en Kornelis Andries de Jong 36j

                schipper.  11-4-1859  nr 167.

                483. HARMEN ALBERTS MEIJBOOM 29j kapitein geb. en wonende te Lemmer op 15

                of 16-4 verdronken en op 18-4-1859 te Moddergat aan wal gebracht.

                484. LUITJE SJOERDS de VRIES 39j stuurman geb. en wonende te Lemmer op 15

                of 16-4 verdronken en op 18-4 1859 te Moddergat aan wal gebracht.

                485. ROELOF HENDRIKS PRINS 38j matroos geb. en wonende te Lemmer op 15 of 16-4

                verdronken en op 18-4-1859 te Moddergat aan wal gebracht.

                486. MINNE MARTENS ZEILINGA 2j zv Marten Minnes Zeilinga V en IJnske Nuttes

                Visser. buren Pieter Folkerts Visser 38j V en Bote Lieuwes Wieringa 38j

                arbeider.  23-4-1859  nr 102.

                487. REINOUW DOEKES de VRIES 9j dv wln Doeke Doedes de Vries en wed. Trijntje

                Joekes van der Net arbeidster. buren Jan Martens Buurmans 39j V en Sijmen Andries

                Dijkstra 32j arb.  13-6-1859  nr 145.

                488. lijk aangespoeld van onbekend manspersoon. aangevers Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes en Jan Ritskes Boonstra 38j schipper.  16-6-1859.

                489. lijk aangespoeld van onbekend manspersoon in vergevorderde staat van ontbinding.

                aangevers als nr 488.  16-6-1859.

                490. PIETER EELZES VISSER 42j V mv Sibbeltje Jaspers van der Ploeg zv wln Eelze

                Taekes Visser en wed. Bontje Gerbens Lei. buren Riemeren Willems Mans 38j V en

                Gooitzen Jelles Basteleur 43j V.  26-6-1859  nr 85.

                491. BONTJE TAEKES VISSER 14j dv Taeke Eelzes Visser V en Orseltje Gerlofs Groen.

                buren Willem Riemerens Mans 70j V en Metske Thijssens Walsma. 3-7-1859  nr 85.

                492. KLAAS BROERS MEINSMA 10 maanden zv Broer Jans Meinsma landb. en Aafke

                Douwes Jansma. buren Gooitzen Jelles Basteleur 50j V en Jan Jans Meinsma 26j

                arbeider.  12-7-1859  nr 106.

                493. BONTJE KORNELIS VISSER 6j dv Kornelis Eelzes Visser V en Janke Jans Basteleur.

                buren Nutte Wijtzes Visser 59j V en Harmen Foppes Dijkstra 35j bakker. 18-7-1859 nr 86.

                494. KLAASKE DOUWES BASTELEUR 7j dv Douwe Jelles Basteleur V en Menke

                Jelles Visser. buren Foppe Weeltjes Post 49j V en Bote Lieuwes Wieringa 37j.

                arbeider.  21-7-1859  nr 94.

                495. HILLE JITZES VISSER 6j zv Jitze Douwes Visser arb. en Tjitske Klazes Visser.

                buren Jan Gooitzens Basteleur 64j V en Jan Martens Cuperus 57j gard. 25-7-1859 nr 122

                496. PIETJE KORNELIS VISSER 5j dv Kornelis Eelzes Visser V en Janke Jans Basteleur.

                buren Nutte Wijtzes Visser 59j V en Metske Thijssens Walsma.  31-7-1859  nr 86.

                497. LIEUWE MONTES KOUDENBURG 13j geb. te Paesens zv Monte Lieuwes

                Koudenburg V en Grietje Renzes Aalsma. buren Douwe Jacobs Visser 42j V en

                Pieter Dirks Braaksma 39j arb.  4-9-1859  nr 135.

                498. TJEERD FOPPES GROEN 25j V ongeh. zv Foppe Botes Groen V en Jantje Tjeerds

                Wieringa. buren Gerben Montes van der Lei 47j V en Monte Foppes

                Post 24j V.  5-8-1859  nr 102.

                499. TRIJNTJE KORNELIS VISSER 9j dv Kornelis Eelzes Visser V en Janke Jans Basteleur.

                buren Nutte Wijtzes Visser 59j V en Riemeren Willems Mans 38j V.  7-8-1859  nr 86.

                500. WIJPKJE FOPKES STEENSMA 20j geb. te Blija dv Fopke Steensma arb. en

                Elisabeth Koena. buren Douwe Jans Visser 48j V en Jitze Louws de

                Jong 50j V.  9-8-1859  nr 119.

                501. ETTJE HARMENS de VRIES 12j dv wln Harmen Klazes de Vries arb. en Pietje Jans

                Post. buren Jacob Douwes de Vries 39j schoenmaker en Jan Martens

                Buurmans 39j V.  17-8-1859  nr 131.

                502. JAN MEINDERTS JANSMA 47j wagenaar mv Geertje Hilles Wagenaar zv Meindert

                Jans Jansma wagenaar en wln Gooike Jans Visser. buren Dirk Thijssens de Boer 73j en

                Pieter Tjeerds Dijkstra 26j visjager.  29-10-1859  nr 106.

                503. levenloos kind mnl. van Eelze Tjerks Schregardus en Sjoukje Sijtzes Visser. aangevers

                de vader 28j V en Douwe Jacobs Visser 42j V.  23-11-1859  nr 138.

                504. JAN HENDRIKS SLAGER 42j gard. geb. te Paesens mv Orseltje Foppes Dijkstra. zv

                wln Hendrik Jans Slager en Doutje Lolkes Wiersma. buren Marten Montes van der

                Leij 48j V en Johannes Tjerks Schregardus 40j V.  141a.

                505. GRIETJE FOPPES DIJKSTRA 56j ongeh. dv wln Foppe Johannes Dijkstra en

                Tjitske Hendriks Dijkstra. buren Douwe Willems Douma 53j V en Pieter Folkerts

                Visser 38j V.  25-12-1859  nr 66.

1860

                506. levenloos kind mnl. van Willem Tietes Visser en Jantje Wiltjes Meindertsma.

                aangevers de vader 28j V  en Bote Foppes Groen 26j V.  11-2-1860.

                507. PIETER AUKES VISSER 8 weken zv Auke Pieters Visser V en Tjitske Jacobs de Haan

                buren Age Ages Postma 58j schoenmaker en Geert Mients van der Woud 33j

                schoenmaker.  3-5-1860  nr 144.

                508. JAN WIJTZES POST 5j zv Wijtze Martens Post V en Renske Jans Cuperus. buren

                Harmen Foppes Dijkstra 35j bakker en Marten Gerbens Broekens 61j

                wagenmaker te Ternaard.  5-9-1860  nr 167.

                509. MEINDERT JANS JANSMA 71j arb. wdnv Gooike Jans Visser. zv Jan Meinderts en

                Eelkje Jelles. buren Harmen Foppes Dijkstra 35j bakker en Pieter Tjeerds Dijkstra 28j

                arbeider.  7-9-1860  nr 169.

                510. TRIJNTJE KORNELIS de HAAN 19 dagen dv Kornelis Jacobs de Haan V en Leentje

                Hilles Groen. buren Hille Hilles Wagenaar 33j timmerman en Willem Douwes

                Douma 29j V.  25-9-1860  nr 25.

                511. DIRK PIETERS BRAAKSMA 6j zv Pieter Dirks Braaksma arb. en Dirkje Tjeerds

                Dijkstra. buren Monte Lieuwes Koudenburg 40j arb. en Jan Taedes

                Botstra 33j V.  29-10-1860  nr 134.

                512. RENSKE JANS CUPERUS 38j arbeidster vv Wijtze Martens Post dv Jan Martens

                Cuperus gard. en Hendrikje Kornelis Visser. buren Kornelis Andries de Jong 37j

                schipper en Jan Jans Douwes 50j schipper.  17-12-1860  nr 167.

                513. levenloos kind vrl. van Pieter Folkerts Visser en Maaike Jitzes de Jong. aangevers

                de vader 39j V en Marten Gerbens Broekens 61j wagenmaker te Ternaard. 28-12-1860.

1861

                514. JACOB NUTTES de JONG 73j visjager mv Martje Eelzes. zv Nutte Andries en Antje

                Jacobs. buren Johannes Tjerks Schregardus 40j V en Bote Lieuwes

                Koudenburg 35j V.  14-1-1861  nr 39.

                515. SIJTZE EELZES SCHREGARDUS 14 dagen zv Eelze Tjerks Schregardus V en Goike

                Sijtzes Visser. buren Douwe Jacobs Visser 43j V en Jacob Jacobs de Jong 32j

                voerman.  28-2-1861  nr 141.

                516. GEERTJE MONTES KOUDENBURG 1j dv Monte Lieuwes Koudenburg arb. en

                Grietje Renzes Aalsma. buren Pieter Dirks Braaksma 40j arb. en Jan Taedes

                Botstra 33j V.  9-4-1861  nr 135a.

                517. JELSKE GERLOFS de HAAN 53j naaister geb. te Paesens ongeh. dv wln Gerlof Jacobs

                de Haan en Feikje Douwes de Haan. buren Marten Andries Adema 46j gard. en Jan

                Klazes de Groot 23j arb.  14-4-1861  nr 107.

                518. RIXTJE WIJTZES VISSER 73j wv Sjoerd Douwes de Vries dv Wijtze Jans Visser en

                Froukje Montes Post. buren Harmen Foppes Dijkstra 37j bakker en Metske Thijssens

                Walsma veldwachter te Nes.  9-6-1861  nr 158.

                519. WIJTSKE GERLOFS VISSER 59j vv Jelle Jitzes Post dv wln Gerlof Tietes Visser en

                Aaltje Martens Zeilinga. buren Klaas Jans de Groot 53j arb. en Gerben Martens

                Lei 41j V.  12-6-1861  nr 110.

                520. JAN EESGES ADEMA 22j schipper geb. te Paesens zv Eesge Andries Adema en

                Meintje Jans Smeding. buren Anne Botes Groen 40j V en Eelze Tjerks

                Schregardus 30j V.  10-7-1861  nr 132.

                521. JANKE BOTES GROEN 9 maanden dv Bote Foppes Groen V en Renske Aants Post.

                buren Douwe Jans Visser 50j V en Douwe Jelles Basteleur 42j V.  18-8-1861  nr 120.

                522. ALDERT HENDRIKS VISSER 29j zeeman geb. en wonende te Hollum op Ameland.

                op 25-8 1861 in zee verdronken en op 6-9-1861 te Moddergat aan wal gebracht.

                aangevers de vader en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.

                523. RIXTJE KLAZES GROEN 22j dv wln Klaas Botes Groen en wed. Eelkje Kornelis

                Koning arbeidster. buren Frans Jans Meinema 48j arb. en Jacob Jacobs de Jong 32j

                voerman.  26-9-1861  nr 140.

                524. GEERTJE EVERTS BANDSMA 37j arbeidster geb. te Lioessens ongeh. dv wln Evert

                Sapes Bandsma en wed. Grietje Taekes Wiersma arbeidster. buren Douwe Jacobs

                Visser 43j V en Menne Andries Adema 41j gard.  29-9-1861  nr 134.

                525. HILLE KORNELIS de HAAN 6 dagen zv Kornelis Jacobs de Haan V en Leentje

                Hilles Groen. buren Willem Douwes Douma 38j V en Rimmeren Taedes Botstra 42j

                arbeider.  25-10-1861  nr 90.

                526. JAN AANTS POST 83j geb. te Paesens wdnv Reinouw ?. zv Aant Kornelis en Tietje ?.

                buren Andries Eesges Adema 26j schipper en Dirk Goslings Wiersma 23j

                schoenmaker.  18-11-1861  nr 131.

                527. ANDRIES JANS VISSER 13j zv Jan Pieters Visser V en Dirkje Andries de Jong, buren

                Thijs Gerlofs Visser 50j winkelier en Eelze Aukes Visser 37j V.  30-11-1861  nr 97.

                528. AAFKE GERLOFS HOEKSTRA 65j arbeidster wv Lieuwe Aatzes Koudenburg dv wln

                Gerlof Foppes Hoekstra en Aafke Nuttes Visser. buren Harmen Foppes Dijkstra 37j bakker

                en Johannes Johannes Makkes 48j arb.  6-12-1861  nr 62.

                529. RENSKE JANS POSTMA 14 dagen dv Jan Ages Postma bij de marine en Renske

                Jans Cuperus. buren Jitze Douwes Visser 44j arb. en Douwe Tietes

                Visser 23j V.  29-12-1861  nr 8.

1862

                530. levenloos kind mnl. van Bote Sipkes Visser en Lijsbert Kornelis Visser. aangevers

                de vader 30j V en Eeltje Johannes Koning.  2-1-1862.

                531. AANT KLAZES VISSER 17 weken zv Klaas Aants Visser V en Harmke de Vries. buren

                Dirk Eeltjes Koning 25j V en Jan Klazes de Groot 24j arb.  5-1-1862  nr 77.

                532. levenloos kind mnl. van Jan Aukes de Vries visjager en Jelske Klazes Post. buren

                Wijtze Folkerts Visser 38j V en Pieter Nuttes Visser 29j V.  9-1-1862.

                533. TIETJE TJEERDS WIERINGA 63j wv Jacob Gerbens de Vries. dv Tjeerd Sijtzes

                Wieringa en Aaltje Tjeerds Wieringa. buren Rimmeren Taedes Botstra 41j arb. en

                Houke Klazes Dijkstra 27j arb.  4-3-1862  nr 64.

                534. ANDRIES GEERTS de JONG 74j geb. te Holwerd mv Jitske Kornelis van der Meulen

                zv Geert Andries en Luitske Pieters. buren Wijnzen Melles Elzinga 36j winkelier en

                Taeke Kornelis Visser 30j arb.  10-4-1862  nr 166.

                535. KLAAS SIJBES van der ZEE 5 weken zv Sijbe Sapes van der Zee V en Jantje Dirks

                Jansma. buren Jan Pieters Visser 58j V en Hendrik Johannes Visser 43j V. 30-5-1862 nr 95.

                536. SIPKE EELZES VISSER 1j zv Eelze Aukes Visser schelpvisser en Rigtje Sipkes de

                Jong. buren Jan Pieters Visser 58j V en Wopke Sijverts Posthuma 51j veldwachter te

                Ternaard.  24-9-1862  nr 98.

                537. TJEERDTJE GERLOFS WIERINGA 32j arbeidster ongeh. dv Gerlof Sijtzes Wieringa

                en IJtske Jitzes Dijkstra. buren Jan Klazes Post 44j schelpvisser en Johannes

                Snijdood 37j timmerman.  10-12-1862  nr 83.

                538. BONTJE GERBENS LEIJ 75j geb. te Veenwouden wv Eelze Taekes Visser dv Gerben

                Leij en Antje Leij. buren Tiete Waeltjes Post 43j V en Pieter Wijtzes de

                Vries 24j V.  17-12-1862  nr 80.

                539. levenloos kind mnl. van Jan Klazes Post en Jantje Gerlofs Wieringa. aangevers de

                vader 45j V en Rimmeren Taedes Botstra 43j arb.  23-12-1862.

                540. JANTJE WIJTZES VISSER 71j wv Marten Jitzes Post dv Wijtze Jans Visser en

                Froukje Montes. buren Wijtze Ages Boersma 58j V en Haaije Dirks de

                Boer 52j V.  30-12-1862  nr 150.

1863

                541. GRIETJE RENZES AALSMA 43j arbeidster vv Monte Lieuwes Koudenburg dv Renze

                Taekes Aalsma en Geertje Jans Meindertsma. buren Douwe Jacobs Visser 45j V en

                Kornelis Jacobs de Haan 27j V.  2-1-1863  nr 135.

                542. JANKE DOUWES VISSER 55j arbeidster wv Johannes Ates Visser dv Douwe Jitzes

                Visser en wln Hiltje Engels Visser. buren Johannes Makkes Makkes 49j arb. en

                Harmen Foppes Dijkstra 34j bakker.  6-2-1863  nr 161.

                543. TIJTJE KEIMPES SEEPMA 62j geb. te Ternaard wv Thomas Fokkes Fokkens dv wln

                Keoimpe Johannes Seepma en Trijntje Jacobs de Vries. buren Wijtze Folkerts Visser 38j V

                en Andries Gerlofs Hoekstra 72j V.  11-3-1863  nr 78.

                544. RIEMKE SIPKES VISSER 45j geb. te Paesens ongeh. dv wln Sipke Jans Visser en Antje

                Kornelis de Jong. buren Nutte Kornelis Post 56j arb. en Tjeerd Jacobs de

                Vries 25j V.  25-4-1863  nr 78.

                545. ANTJE ANDRIES BOTSTRA 74j arbeidster wv Sjoerd Pieters Hiemstra. dv Andries

                Gooitzens Botstra en Antje Riemerens. buren Frans Jans Meinema 48j arb. en Metske

                Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  1-5-1863  nr 141.

                546. JOHANNES FOPPES DIJKSTRA 54j V mv Jantje Taedes Botstra zv Foppe Johannes  

Dijkstra en Grietje Hendriks Dijkstra. buren Gerben Martens Lei 43j V en Willem Douwes

                Douma 32j V.  11-6-1863  nr 127.

                547. RENSKE JANS de GROOT 47j arbeidster ongeh. dv wln Jan Hendriks de Groot en

                Sijtske Klazes Visser. buren Jelle Jitzes Post 62j schelpvisser en Fopke Gerlofs

                Steensma 58j arb.  29-6-1863  nr 9.

                548. WIJTSKE MONTES van der LEI 41j arbeidster wv Pieter Sijbrens Dijkstra dv wln

                Monte Martens van der Lei en Berber Lei. buren Pieter Dirks Braaksma 43j arb. en

                Gerben Martens Lei 43j V.  9-8-1863  nr 156.

                549. TJEERDTJE JACOBS de HAAN 35j vv Auke Pieters Visser dv Jacob Gerlofs de Haan

                en wln Trijntje Tjeerds Wieringa. buren Jan Ritskes Boonstra 42j schipper en Houke

                Klazes Dijkstra 29j arb.  23-8-1863  nr 44.

                550. PIETER KORNELIS VISSER 3j zv Kornelis Eelzes Visser V en Janke Jans Basteleur.

                buren Wierd Dirks Braaksma 32j arb. en Jacob Kornelis Post 28j schipper. 21-9-1863 nr 86

                551. SIPKE KORNELIS VISSER 3j zv Kornelis Sipkes Visser V en Heiltje Doedes de Vries.

                buren Gerlof Tietes Visser 33j V en Broer Jans Meinsma 41j gardenier.  29-9-1863  nr 82.

                552. TRIJNTJE MARTENS POST 3 weken dv Marten Kornelis Post schipper en Gooike

                Wiltjes Meindertsma. buren Marten Montes Leij 43j V en Geert Mients van der

                Woud 35j schoenmaker.  28-10-1863  nr 159.

                553. REMMEREN TAEDES BOTSTRA 44j arb. geb. en wonende te Nes ongeh. zv wln

                Taede Andries Botstra en Jetske Gerbens de Vries. overleden te Ternaard nr 132.

                aangevers Pieter Murks Meeter 51j arb. te Ternaard en Houke Klazes Dijkstra 29j arb.

1864

                554. lijk van onbekend manspersoon op het Wad gevonden ongeveer 24j. aangevers

                Riemeren Willems Mans 43j V en Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter te

                Nes.  26-3-1864.

                555. lijk van onbekend manspersoon gevonden nevens Nes. ongeveer 50j. aangevers

                Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter te Nes en Willem Machiels Schregardus 46j

                arb. te Wierum.  10-4-1864.

                556. JITSKE WIJTZES BOERSMA 65j wv Einte Gerbens de Vries dv wln Wijtze Harmens

                Boersma en Eelkje Willems Visser. buren Fopke Gerlofs Steensma 58j arb. en Pieter

                Tjerks Schregardus 50j V.  18-4-1864  nr 112.

                557. BOTE KLAZES GROEN 78j geb. te Paesens wdnv Rigtje Aants Post mv Tijtje

                Wieringa. zv Klaas Botes Groen en Antje Douwes. buren Fopke Gerlofs Steensma 58j arb.

                en Wierd Dirks Braaksma 37j arb.  25-4-1864  nr 100.

                558. lijk van onbekend manspersoon gevonden op de Wadden nevens Nes. aangevers

                Metske Thijssens Walsma 60j veldwachter te Nes en Fopke Gerlofs Steensma 58j

                arbeider.  23-4-1864.

                559. WILLEM AUKES VISSER 21j V zv Auke Tietes Visser en Jitske Willems Mans.

                buren Gerben Martens Leij 44j en Jan Klazes de Groot 25j arb.  26-5-1864  nr 156.

                560. levenloos kind mnl. van Kornelis Sipkes Visser en Heiltje Doedes de Vries. aangevers

                de vader 44j V en Broer Jans Meinsma 43j gard.  6-6-1864.

                561. TIETJE JACOBS VISSER 71j winkeliersche wv Douwe Gerbens de Vries dv Jacob

                Kornelis Visser en Liskje Aants Post. buren Marten Montes Leij 53j V en Louw

                Foppes Hoekstra 27j arb.  15-6-1864  nr 147.

                562. SIJBREN PIETERS DIJKSTRA 69j schelpvisser mv Sieuke Sijbrens van der Net. zv

                Pieter Pieters Dijkstra en Dirkje Sijbrens van der Net. buren Harmen Foppes Dijkstra 40j

                bakker en Jan Klazes de Groot 25j arb.  17-6-1864  nr 157.

                563. SIJBE SAPES van der ZEE 35j V mv Jantje Dirks Jansma zv Sape Eintes van der Zee en

                Leentje Gooitzens Basteleur. buren Hendrik Johannes Visser 45j V en Thijn Livius

                Dublinga 46j V.  25-6-1864  nr 95.

                564. MARTEN MINNES ZEILINGA 41j V mv IJnske Nuttes Visser zv Minne Martens

                Zeilinga en Trijntje Sjolles Dijkstra. buren Tiete Foppes Groen 35j V en Hendrik Johannes

                Dijkstra 28j arb. 2-7-1864  nr 91.

                265. LOLKJE JANS TALSMA 44j geb. te Metslawier vv Anne Botes Groen dv Jan Jans

                Talsma en Aaltje Gerrits Rijpstra. buren Nutte Kornelis Post 57j schipper en Pieter

                Dirks Braaksma 44j arb.  5-7-1864  nr 132.

                566. JACOB LIJKELES de BOER 2 maanden zv Lijkele Dirks de Boer en Trijntje Jacobs de

                Jong. buren Gerlof Willems Visser 47j schelpvisser en Houke Klazes Dijkstra 29j

                arbeider.  17-7-1864  nr 145.

                567. JELTJE HILLES WAGENAAR 64j arbeidster vv Taeke Taekes Booitsma dv Hille Hilles

                Wagenaar en Leentje Jans Jansma. buren Age Ages Postma 61j gard. en Wijnzen Melles

                Elzinga 33j koopman.  21-8-1864  nr 164.

                568. WILLEM JACOBS ELZINGA 34j voerman mv Grietje Dirks Groen. zv Jacob Martens

                Elzinga voerman en wln Willemke Tjeerds Visser. buren Eeltje Johannes Koning 66j V en

                Jan Folkerts Visser 29j V.  2-9-1864  nr 79.

                568a. DOEKE PIETERS VISSER 42j V geb. en wonende te Wierum mv Tjitske Jacobs de

                Vries zv Pieter Tjerks Visser en Hiltje Doekes Visser. buren komen uit

                Wierum. 31-8-1864  nr 55.

                569. LISKJE DOUWES de HAAN 7 weken dv Douwe Jacobs de Haan V en Trijntje Andries

                Botstra. buren Jitze Douwes Visser 47j arb. en Tjeerd Jacobs de Vries 27j V.

                V = visserman. 3-10-1864  nr 121.

                570. MAKKE JACOBS POST 6 dagen zv Jacob Kornelis Post V en Klaaske Frederiks Visser.

                buren Fopke Gerlofs Steensma 59j arb. en Johannes Tjerks

                Schregardus 44j V.  9-10-=1864  nr 195.

                571. GOIKE JANS MEINDERSMA 77j geb. te Paesens vv Willem Riemerens Mans dv Jan

                Wiltjes Meindersma en Eelkje Nuttes Visser. buren Gooitzen Jelles Basteleur 37j V en

                Gerlof Martens Visser 26j V.  13-10-1864  nr 84.

                572. JACOB WILDSCHUT 20j schippersknecht geb. te Marum gedomiliceerd te Nes. ongeh.

                zv Koene Wildschut schipper en IJmkje Eekhof te Nes.  6-11-1864 te Dokkum.

                573. JANTJE TAEDES BOTSTRA 48j wv Johannes Foppes Dijkstra dv wln Taede Andries

                Botstra en Jetske Gerbens de Vries. buren Taeke Adema 24j arb. en een

                Ternaarder.  20-11-1864  nr 166.

                574. THIJS GERLOFS VISSER 51j wdnv Dirkje Foppes Hoekstra mv Rixtje Sapes van der

                Zee. zv Gerlof Tietes Visser en Aaltje Tietes Wieringa. buren Jan Pieters Visser 61j V en

                Gooitzen Jans Basteleur 48j V.  17-12-1864  nr 136.

                575. REINO PIETERS LEIJ 2j dv Pieter Montes Leij en Liskje Jans Post. buren Jan Renzes

                Aalsma 46j arb. en Jan Geerts van der Zee 28j arb.  21-12-1864  nr 205.

                576. LEENTJE DIRKS JANSMA 31j ongeh. dv wln Dirk Jans Jansma en Klaaske Jans de

                Groot. buren Foppe Weeltjes Post 53j v en Hendrik Johannes

                Visser 46j V.  26-12-1864  nr 133.

                577. AALTJE AGES POSTMA 33j vv Kornelis Eeltjes Koning dv Age Ages Postma en

                Grietje Jans Bakker. buren Tiete Waeltjes Post 44j schelpvisser en Johannes Makkes

                Makkes 51j arb.  27-12-1864  nr 127.

1865

                578. DIRKJE DOUWES VISSER 2j dv Douwe Tietes Visser en Saapke Jans Visser. buren

                Jan Martens Cuperus 63j arb. en Wijtze Martens Post 41j schipper. 9-1-1865  nr 172.

                579. PIETER NUTTES VISSER 31j V mv Jetske Douwes Visser zv Nutte Wijtzes Visser en

                wln Grietje Pieters. buren Douwe Willems Douma 59j V en Pieter Folkerts

                Visser 41j V.  11-1-1865  nr 123.

                580. GOOIKE ANDRIES VISSER 57j arb. vv Douwe Jans Visser dv wln Andries Nuttes

                Visser en Saapke Dirks. buren Douwe Willems Douma 59j V en Aant Jans

                Post 55j V.  11-1-1865  nr 166.

                581. SJOUKJE GERRITS VANGER 3j dv Gerrit Hendriks Vanger schelpvisser en Liskje

                Martens Visser. buren Broer Jans Meinsma 42j gard. en Auke Buurmans 43j

                schipper  12-1-1865  nr 149.

                582. MARTEN GERRITS VANGER 6j zv Gerrit Hendriks Vanger schelpvisser en Liskje

                Martens Visser. buren als nr 581  nr 149.

                583. TRIJNTJE JACOBS POST 1j dv Jacob Kornelis Post schelpvisser en Klaaske Frederiks

                Visser. buren Hille Hilles Wagenaar  37j timmerman en Fopke Fopkes Steensma 31j

                matroos. 15-1-1865  nr 195.

                584. TRIJNTJE DIRKS JANSMA 51j arbeidster wv Frederik Jans Visser dv Dirk Jans Jansma

                en Klaaske Jans. buren Gerben Eelzes Visser 44j V en Kornelis Eelzes

                Visser 38j V.  17-1-1865  nr 122.

                585. TRIJNTJE WILLEMS DOUMA 3j dv Willem Douwes Douma V en Wijtske Eeltjes

                Koning. buren Andries Gooitzens Botstra 63j V en Taeke Adema 25j arb. 17-1-1865 nr 175.

                586. KLAASKE KORNELIS POST 3j dv Kornelis Martens post schelpvisser en Tijtje

                Klazes Post. buren Haaije Dirks de Boer 54j v en Klaas Martens Groen 52j

                aebeider.  18-1-1865  nr 208.

                587. JANTJE TJEERDS WIERINGA 56j naaister vv Foppe Botes Groen dv Tjeerd Sijtzes

                Wieringa en Aaltje Kornelis Visser. buren IJte Melles Elzinga 50j winkelier en Gerrit

                Ages Vanger 53j V.  20-1-1865  nr 153.

                588. PIETER JANS VISSER 25j V zv Jan Pieters Visser V en Dirkje Andries Visser. buren

                Eelze Aukes Visser 39j visjager en Bote Hilles Groen 25j V.  26-1-1865  nr 135.

                589. PIETER TJERKS SCHREGARDUS 52j V wdnv Hendrikje Tietes Visser zv wln Tjerk

                Frederiks Schregardus en Jantje Visser. buren Gerlof Tietes Visser 33j V en Einte Sapes

                van der Zee 42j V.  30-1-1865  nr 153.

                590. DOUWE SAPES van der ZEE 41j V zv Sape Eintes van der Zee en Leentje Gooitzens

                Basteleur. buren Johannes Snijdood 39j timmerman en Tjeerd Jacobs de

                Vries 27j V.  4-2-1865  nr 162.

                591. levenloos kind vrl. van Eelze Aukes Visser en Rigtje Sipkes de Jong. aangevers de

                vader 39j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  9-2-1865 nr 137.

                592. GOOITZEN JELLES BASTELEUR 55j wdnv Jacomijntje Minnes Zeilinga zv Jelle

                Gooitzens Basteleur en wln Martje Klazes Groen. buren Gerrit Hendriks Vanger 40j

                schipper en Tiete Lieuwes Wieringa 56j schipper.  11-2-1865  nr 148.

                593. SIPKE EELZES VISSER 4 dagen zv Eelze Aukes Visser V en Rigtje Sipkes de Jong.

                buren Marten Andries Adema 51j gard. en Bote Hilles Groen 25j V. 13-2-1865  nr 137.

                594. MARTJE SJOLLES VISSER 13j dv Sjolle Pieters Viser V en Froukje Martens Post.

                buren Aant Jans Post 55j V en Johannes Snijdood 39j timmerman.  13-2-1865  nr 164.

                595. JOHANNES TJERKS SCHREGARDUS 44j V mv Hijlkje Kornelis Koning zv Tjerk

                Frederiks Schregardus en Jantje Visser. buren Metske Thijssens Walsma veldwachter

                te Nes en Age Jacobs de Jong 44j visjager.  16-2-1865  nr 194.

                596. FOPPE HARMENS DIJKSTRA 4j zv Harmen Foppes Dijkstra bakker en Bregtje

                Nuttes Visser. buren Johannes Makkes Makkes 52j arb. en Kornelis Jans Cuperus 34j

                arbeider.  20-2-1865  nr 217.

                597. SIJBRIGJE JOHANNES MAKKES 22j arbeidster dv Johannes Makkes Makkes en

                Antje Sijbrens van der Net. buren Wijnzen Melles Elzinga 40j koopman en Jan Nuttes

                Visser 26j arb.  17-3-1865  nr 118.

                598. AUKE EELZES VISSER 6j zv Eelze Aukes Visser V en Rigtje Sipkes de Jong. buren

                Jan Pieters Visser 61j V en Marten Andries Adema 51j arb.  21-3-1865  nr 137.

                599. AANT WAELTJES POST 51j v mv Janke Jelles Basteleur zv wln Waeltje Aants Post

                en Sijke Foppes Hoekstra. buren Wierd Dirks Braaksma 38j arb. en Marten Andries

                Adema 51j arb.  18-4-1865  nr 139.

                600. levenloos kind mnl. van Minne Montes Lei en Sijke Sipkes de Jong. aangevers de

                vader 37j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  16-4-1865.

                601. DIEUKE KLAZES POSTHUMUS 72j geb. te Hantumhuizen wonende te Hantumer-

                uitburen en verblijf houdende te Nes. wv Dirk Foekes Sijtsma dv Klaas IJdes Posthumus

                en Nieske Ulbes. buren als nr 600.  16-4-1865  nr 137.

                602. FOPKE STEENSMA 58j arb. geb. te Marrum mv Elisabeth Johannes Koene onechte

                zv Gerlantje Steensma. buren Douwe Jans Visser 54j schelpvisser en Johannes

                Snijdood 40j timmerman.  24-4-1865  nr 165.

                603. JANTJE JACOBS de VRIES 39j ongeh. dv wln Jacob Gerbens de Vries en Pietje Tjeerds

                Wieringa. buren Kornelis Eelzes Visser 38j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter

                te Nes.  14-5-1865  nr 106.

                604. FREERK BOTES POST 6 weken zv Bote Martens Post visjager en Doetje Sipkes de

                Jong. buren als nr 603.  13-5-1865 nr 137.

                605. ANDRIES EESGES ADEMA 29j schipper mv Feikje Aants Post zv Eesge Andries

                Adema schipper en Meintje Jans Smeding. buren Wijnzen Melles Elzinga 40j koopman en

                Taeke Kornelis Visser 34j arb.  17-5-1865  nr 220.

                606. EELZE PIETERS VISSER 19j V zv wln Pieter Eelzes Visser en wed. Sibbeltje Jaspers

                van der Ploeg arbeidster. buren Gooitzen Jans Basteleur 48j V en Riemeren Willems

                Mans 44j V.  22-6-1865  nr 118.

                607. MATJE HILLES MAKKES 1j dv Hille Jacobs Makkes schipper en Bregtje Jans

                Visser. overleden te Groningen op 3-5-1865.

                608. TRIJNTJE JOUKES TRIEMSTRA 15j geb. te Lioessens dv Jouke Jans Triemstra en

                Elske Sijbrens de Jong. buren Age Jacobs de Jong 45j voerman en Haaije Dirks de

                Boer 54j V.  29-6-1865  nr 196.

                609. SIBBELTJE JASPERS van der PLOEG46j geb. te Engwierum wv Pieter Eelzes Visser

                dvJasper Hendriks van der Ploeg en Aafke Gerrits de Vries.

                buren als nr 606.  11-7-1865  nr 118.

                610. DOETJE FREERKS de JONG 48j vv Douwe Jacobs Visser dv Freerk Sipkes de Jong en

                Hiltje Frederiks Schregardus. buren Menne Andries Adema 45j arb. en Wierd Dirks

                Braaksma 45j arb.  17-7-1865  nr 186.

                611. ELISABETH MONTES VISSER 24j arbeidster dv Monte Taekes Visser en Trijntje

                Haijes Visser. buren Bote Lieuwes Koudenburg 38j v en Hille Wagenaar 38j

                arbeider.  21-8-1865  nr 89.

                612. RIGTJE WIJTZES de VRIES 7j dv Wijtze Sjoerds de Vries schipper en Sijke Pieters

                Visser. buren Tjipke Jacobs Groen 60j voerman en Wieger Hendriks Dijkstra 27j

                arbeider.  30-8-1865  nr 114.

                613. CHRISTIAAN MARTENS CUPERUS 60j arb. geb. te Marrum wdnv Rigtje Waeltjes

                Post. zv Marten Jans Cuperus en Grietje Christiaans. buren Kornelis Andries de Jong 42j

                schipper en Ate Johannes Visser 31j arb.  16-9-1865  nr 223.

                614. TRIJNTJE DOUWES VISSER 21j arbeidster dv Douwe Jans Visser schelpvisser en

                wln Gatske Andries Visser. buren Waeltje Kornelis Post 57j V en Bote Foppes

                Groen 32j V.  2-10-1865  nr 166.

                615. levenloos kind vrl. van Bote Sipkes Visser arb. en Elisabeth Kornelis Visser. buren

                Anne Botes Groen 44j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes. 6-10-1865 nr 107

                616. ANDRIES GERLOFS HOEKSTRA 75j mv Goike Jacobs Dijkstra. zv Gerlof Foppes

                Hoekstra en Aafke Nuttes Visser. buren 26-10-1865  nr 113.

                617. TRIJNTJE JANS BEINTEMA 1j dv Jan Geerts Beintema arb. en Jantje Abrahams van

                der Wal. buren Pieter Wijtzes de Vries 26j V en Diemer Pieters Faber 36j

                arbeider.  28-10-1865  nr 156.

                618. WILTJE FOPKES STEENSMA 4 weken zv Fopke Fopkes Steensma matroos en Sepkje

                Wiltjes Meindersma. buren Johannes Snijdood 40j timmerman en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  13-11-1865  nr 157.

                619. AANT WILLEMS VISSER 66j V en mv Aukje Klazes Visser zv Willem Aukes Visser

                en Eelkje Klazes. buren Diemer Pieters Faber 36j arb. en Jan Geerts Beintema 39j

                arbeider.  24-11-1865  nr 157.

                620. WIJTSKE EELTJES KONING 32j arbeidster vv Willem Douwes Douma dv Eeltje

                Johannes Koning V en Sibbeltje Dirks. buren Andries Gooitzens Botstra 64j schelpvisser en

                Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  5-12-1865  nr 175.

                621. ANTJE BROERS MEINSMA 4 dagen dv Broer Jans Meinsma gard. en Aafke Douwes

                Jansma. buren Nutte Kornelis Post 60j arb. en Marten Andries Adema 57j

                arbeider.  31-12-1865  nr 106.

1866

                622. TRIJNTJE JANS VISSER 2j dv Jan Ates Visser en IJnske Tjeerds Dijkstra. buren

                Douwe Jacobs Visser 48j V en Ate Johannes Visser 31j V.  22-1-1866  nr 227.

                623. KLAAS KORNELIS POST 12 dagen zv Kornelis Martens Post schipper en Tijtje

                Klazes Post. buren Jitze Martens Post 46j schipper en Klaas Martens Groen 52j

                arbeider.  3-3-1866  nr 208.

                624. AANT JOHANNES SNIJDOOD 11j zv Johannes Snijdood timmerman en Eelkje

                Aants Visser. buren Sjolle Pieters Visser V en Johannes Fopkes Steensma 23j

                arbeider.  6-3-1866  nr 165.

                625. EELTJE DIRKS KONING 4 maanden zv Dirk Eeltjes Koning schipper en Eelkje

                Wijtzes Boersma. buren Anne Botes Groen 44j V en Gerlof Lieuwes

                Koudenburg 31j V.  7-3-1866  nr 142.

                626. Eelkje Wijtzes Boersma 29j vv Dirk Eeltjes Koning dv Wijtze Harmens Boersma

                en Gerritje Melis. buren Wierd Dirks Braaksma 38j arb. en Johannes Fopkes

                Steensma 23j arb.  16-3-1866  nr 142.

                627. ANTJE GERRITS VANGER 12j dv Gerrit Ages Vanger V en Gatske Kornelis Post.

                buren als nr 626.  16-3-1866  nr 145.

                628. WILLEM JANS van der ZEE 6 maanden zv Jan Geerts van der Zee arb. en Hiltje

                Klazes Dijkstra. buren Pieter Montes Lei 46j V en Marten Tjipkes Groen 26j

                visjager.  17-3-1866  nr 206.

                629. TJITSKE KLAZES VISSER 5 dagen dv Klaas Jitzes Visser V en Pietje Taekes Visser.

                buren Anne Botes Groen 44j V en Sijtze Foppes Groen 27j V.  18-4-1866  nr 174.

                630. JANTJE WAELTJES POST 8 dagen dv Waeltje Aants Post V en Elisabeth Foppes

                Groen. buren als nr 629.  17-4-1866  nr 143.

                631. MOEDER WIERDS BRAAKSMA 9 maanden dv Wierd Dirks Braaksma en Aaltje

                Ulbes Elgersma. buren Willem Tietes Visser 35j V en Marten Andries Adema 52j

                arbeider.  18-6-1866  nr 150.

                632. JELLE GOOITZENS BASTELEUR 87j wdnv Martje Klazes Groen zv Gooitzen Jelles

                en Renske Douwes. buren Foppe Waeltjes Post 55j V en Bote Hilles

                Groen 26j V.  13-7-1866  nr 134.

                633. JACOBJE WILDSCHUT 1j geb. te Marum Gr. dv Koene Jacobs Wildschut schipper

                en IJemkje Jans Eekhof. gedomiliceerd te Nes overleden 20-7-1866 te Dockum.

                634. JOHANNES FOPKES STEENSMA zv wln Fopke Steensma en Elisabeth ?.

                overleden op 3-8-1866 te Bedum.

                635. PIETER PIETERS DIJKSTRA zv Pieter Pieters Dijkstra en Dirkje Siebrings. wdnv

                Minke Jacobs Dijkstra. overleden op 8-8-1866 te Bedum.

                636. MARTEN GERRITS VANGER  1j zv Gerrit Hendriks Vanger schelpvisser en Liskje

                Martens Visser. buren Willem Hendriks Mans 65j V en Gerlof Jacobs de

                Haan 42j V.  18-8-1866  nr 149.

                637. JANTJE GERLOFS WIERINGA 49j vv Jan Klazes Post dv Gerlof Sijtzes Wieringa en

                IJnske Jitzes. buren 25-8-1866  nr 151.

                638. JAN ATES VISSER 42j schipper geb. te Paesens mv IJnske Tjeerds Dijkstra zv Ate Jans

                Visser en Hiltje Johannes Visser. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 51j timmerman en Jan

                Renzes Aalsma 48j arb.  in hun schip in de vaart onder Nes.  4-12-1866.

                639. PIETER KORNELIS VISSER 1 maand zv Kornelis Eelzes Visser V en Janke Jans

                Basteleur. buren Kornelis Martens Post 61j schipper en Marten Andries Adema 51j

                arbeider.  18-12-1866  nr 120.

1867

                640. GERLOF TIETES VISSER 36j V mv Jantje Eintes Visser zv Tiete Gerlofs Visser arb. en

                wln Sieuwke Tjeerds Wieringa. buren Jan Klazes Post 45j visjager en Tiete Pieters

                Schregardus 25j V.  23-1-1867  nr 153.

                641. HARMKE EINTES de VRIES 34j arbeidster vv Klaas Aants Visser dv wln Einte

                Gerbens de Vries en Jitske Harmens Roersma. buren Wierd Dirks Braaksma 40j arb. en

                Pieter Dirks Braaksma 46j arb.  19-4-1867  nr 158.

                642. TIJTJE HENDRIKS DIJKSTRA75j vv Tiete Aukes Visser dv wln Hendrik Pieters

                Dijkstra en Tijtje Berends. buren Pieter Suringbroek 34j hoofdonderwijzer en Johannes

                Makkes 52j arb.  10-5-1867  nr 170.

                643. WIJTZE AGES BOERSMA 62j V geb. te Paesens mv Geertje Eesgers Meindersma

                zv wln Age Wijtzes Boersma en Antje Engels Visser. buren Pieter Montes van der Lei 46j

                V en Tjerk Wijbes Stellema 25j arb. overleden op 16-5-1867 in een schip liggende op de

                wadden onder Nes.

                644. JANKE JANS BAKKER 60j arbeidster vv Aant Jans Post dv wln Jan Jochums Bakker

                en Janke Simons Bakker. buren Sjolle Pieters Visser 60j V en Douwe

                Jelles Basteleur 48j V.  6-7-1867  nr 163.

                645. TAEKE KLAZES VISSER zv Klaas Jitzes Visser V en Pietje Taekes Visser. buren

                Metske Thijssens Walsma veldwachter en Sijtze Foppes Groen 28j V.  22-7-1867  nr 174.

                646. PIETER HIEMSTRA 39j kok mv Fokeltje Botstra zv wln Sjoerd Hiemstra en Antje

                Botstra.  27-8-1867 te Harlingen.

                647. WILTJE FOPKES STEENSMA 1 maand zv Fopke Fopkes Steensma matroos en Sepkje

                Wiltjes Meindersma. buren Klaas Aants Post 33j schelpvisser en Einte Sapes van der Zee 46j

                schelpvisser.  27-9-1867  nr 152.

                648. levenloos kind vrl. van Sape Gooitzens van der Zee en Antje Klazes Groen. aangevers de

                vader 26j schelpvisser en Jacob Jacobs de Jong 39j voerman.  27-9-1867.

                649. AAFKE BOTES KOUDENBURG 9j dv Bote Lieuwes Koudenburg V en Antje Tjerks

                Schregardus. buren Tjeerd Jacobs Elzinga 52j voerman en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  9-11-1867  nr 190.

                650. JANTJE BOTES KOUDENBURG 12j dv Bote Lieuwes Koudenburg V en Antje Tjerks

                Schregardus. buren Sijbe Pieters Boltjes 43j arb. en Age Jacobs de Jong 40j

                voerman.  14-11-1867  nr 190.

1868

                651. levenloos kind mnl van Eelze Jacobs de Jong en Tjeerdtje Wijtzes Boersma. aangevers de

                vader 49j arb. en Pieter Idzes van der Velde 37j arb.  28-1-1868.

                652. AGE AGES POSTMA 64j arb. mv Grietje Jans Bakker. zv wln Age Jans Postma en

                Aaltje Franzes. buren Wijnzen Melles Elzinga 42j winkelier en Geert Mients van der

                Woud 40j schoenmaker.  23-2-1868  nr 202.

                653.DOEDE SIJBES BOLTJES 4j zv Sijbe Pieters Boltjes arb. en wln Hijlkje Jans Havinga.

                buren Hille Hilles Wagenaar 38j arb. en Bote Lieuwes Koudenburg 41j V. 6-3-1868 nr 190.

                654. WILLEM HENDRIKS DIJKSTRA 67j V mv Antje Jelles Basteleur zv Hendrik Pieters

                Dijkstra en Janke Willems Mans. buren Anne Botes Groen 47j V en Gerrit Hendriks

                Vanger 43j V.  27-3-1868  nr 148.

                655. levenloos kind mnl van Sijbe Pieters Boltjes en Hiltje Montes Visser. aangevers de

                vader 43j arb. en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  13-5-1868.

                656. JELLE JITZES POST 68j schipper wdnv Wijtske Gerlofs Visser zv wln Jitze Martens

                Post en Reitske Klazes Dijkstra. aangevers 2 veldwachters.  23-5-1868  nr 152.

                657. HILLE BOTES GROEN 1j zv Bote Hilles Groen V en Jantje Douwes Visser. buren

                Jan Pieters Visser 64j v en Minne Montes van der Lei 40j V.  25-6-1868  nr 136.

                658. WIJTZE MARTENS POST 45j schelpvisser wdnv Renske Jans Cuperus. zv wln

                Marten Jitzes Post en Jantje Wijtzes Post. buren Klaas Martens Groen 46j arb. en

                Kornelis Martens Post 39j V.  4-7-1868  nr 209.

                659. AANT GERLOFS POST 1j zv Gerlof Aants Post schelpvisser en Akke Jans Jansma.

                buren Nutte Kornelis Post62j arb. en Ate Jacobs Paesens 38j timmerman. 19-7-1868 nr 208

                660. JANTJE GERLOFS VISSER 3j dv Gerlof Martens Visser V en Trijntje Sjolles Zeilinga.

                buren Gerlof Lieuwes Koudenburg 34j V en Minne Gooitzens

                Basteleur 26j V.  21-7-1868  nr 149.

                661. KLAAS HAUKES DIJKSTRA 9 maanden zv Hauke Klazes Dijkstra arb. en Haukje

                Pieters de Jong. buren Jan Gooitzens Basteleur 73j V en Marten Montes Leij 57j

                gardenier.  27-7-1868  nr 197.

                662. TJEERD JOEKES van der NET 68j geb. te Paesens arb. mv Aaltje Piers Feenstra zv

                wln Joeke Martens van der Net en Antje Sijbrens Visser. buren Auke Tietes Visser 51j V en

                Klaas Martens Groen 56j arb.  20-8-1868  nr 211.

                663. JAN PIETERS VISSER 64j V wdnv Renske Jelles Basteleur mv Dirkje Andries Visser

                zv Pieter Kornelis Visser en Bregtje Jans. buren Folkert Jans van Kuiken 33j bakker en

                Folkert Klazes Jongedijk 28j timmerman.  27-9-1868  nr 135.

                664. levenloos kind mnl. van Sape Gooitzens van der Zee V en Trijntje Klazes Groen. buren

                Jan Gooitzens Basteleur 73j V en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  1-10-1868.

                665. SIJTZE EELZES SCHREGARDUS 6 maanden zv Eelze Tjerks Schregardus V en

                Gooike Sijtzes Visser. buren Sijbe Pieters Boltjes 43j arb. en Jacob Jacobs de Jong 40j

                visjager.  20-10-1868  nr 191.

                666. MARTEN JANS BUURMANS 13j zv Jan Jans Buurmans V en Sjoerdtje Martens Post.

                buren Klaas Martens Groen 54j arb. en Gerlof Aants Post 35j V.  16-11-1868  nr 209.

                667. JANTJE DOUWES JANSMA 48j arbeidster geb. te Paesens ongehuwd dv wln Douwe

                Jans Jansma en Grietje Hendriks Dijkstra. buren Pieter Tjeerds Dijkstra 35j voerman en

                Wiltje Sjoerds Ferwerda 28j timmerman.  6-12-1868  nr 226.

1869

                668. GEERTJE GERBENS de VRIES 73j geb. te Paesens wv Broer Jans dv wln Gerben

                Doedes de Vries en Jantje Douwes. buren Pieter Rienks Posthuma 40j landb. en Jan

                Annes Buwalda 29j arb.  1-1-1869  nr 229.

                669. MENKE FREDERIKS ZOUTSMA 67j arbeidster geb te Nijkerk wv Pieter Jurjens Visser

                vv Marten  Montes van der Lei dv Frederik Johannes Zoutsma en Antje Pieters. buren

                Geert Mients van der Woud 40j schoenmaker en Tjerk Wijbes Stellema 27j

                arbeider.  1-1-1869  nr 204.

                670. MEINTJE JANS SMEDING 55j geb. te Paesens vv Eesge Andries Adema dv Jan

                Smeding en wln Wijtske Meindersma. buren Wijnzen Melles Elzinga 43j koopman en

                Taeke Kornelis Visser 38j arb.  2-1-1869  nr 220.

                671. TIETE LIEUWES WIERINGA 59j vischverkoper ongehuwd zv Lieuwe Sijtzes

                Wieringa en Martzen Tietes Visser. 20-1-1869.

                672. ANTJE HENDRIKS ADEMA 39j geb. te Paesens vv Folkert Klazes Jongedijk. dv wln

                Hendrik Eesges Adema en wed. Trijntje Tjipkes Oosterling landbouwersche te Paesens.

                buren Minne Montes van der Lei 41j v en Bote Hilles Groen 29j V.  27-1-1869  nr 137.

                673. ANTJE DOUWES van DIJK 63j vv Jitze Louws de Jong dv wln Douwe Jitzes van Dijk

                en Hiltje Engels de Jong. buren Foppe Waeltjes Post 58j V en Douwe Tietes

                Visser 32j V.  6-3-1869  nr 132.

                674. JACOB WILLEMS ELZINGA 10j zv wln Willem Jacobs Elzinga en wed. Grietje Dirks

                Groen wagenaarsche. buren Jan Folkerts Visser 33j schelpvisser en Metske Thijssens

                Walsma veldwachter te Nes.  5-4-1869  nr 110.

                675. ANDRIES MARTENS ADEMA 11j zv Marten Andries Adema arb. en Taetske Taekes

                de Vries. buren Wierd Dirks Braaksma 42j arb. en Minne Montes van der

                Lei 42j V.  6-4-1869  nr 138.

                676. JAN KLAZES POST 48j schipper wdnv Jantje Gerlofs Visser zv Klaas Jitzes Post

                schipper en wln Grietje Venema. buren Jan Taedes Botstra 41j arb. en Marten Andries Adema

                arbeider 55j.  26-5-1869  nr 151.

                677. KORNELISKE MARTENS POST 16 dagen dv Marten Kornelis Post schelpvisser en

                Goike Wiltjes Meindersma. buren Wierd Dirks Braaksma 42j arb. en Metske Thijssens

                Walsma veldwachter te Nes.  28-7-1869  nr 141.

                678. levenloos kind mnl. van Marten Jelles Post schelpvisser en wln Bregtje Sjolles Visser.

                buren Gerlof Jacobs de Haan 45j V en Klaas Aants Visser 35j V. 12-9-1869  nr 151.

                679 BREGTJE SJOLLES VISSER 28j arbeidster vv Marten Jelles Post schelpvisser dv

                Sjolle Pieters Visser V en Froukje Martens Post. buren als nr 678.  12-9-1869  nr 151.

                680. ANTJE JANS VISSER 1 maand dv Jan Folkerts Visser schelpvisser en Sijke Aants Post.

                buren Tiete Waeltjes Post 50j V en Jan Aukes de Vries 50j V.  26-9-1869  nr 109.

1870

                681. EELKJE WILLEMS VISSER 17 dagen dv Willem Tietes Visser V en Jantje Wiltjes

                Meindersma. buren Pieter Suringbroek 37j hoofdonderwijzer en Klaas Mollema 31j

                arbeider.  26-1-1870  nr 172.

                682. MARTEN MONTES van der LEI 58j arb. wdnv Menke Frederiks Zoutsma zv wln Monte

                Martens van der Lei en Barber Gerbens van der Lei. buren Tjerk Wijbes Stellema 28j arb. en

                Kornelis Aants Post 26j schelpvisser.   1-2-1870  nr 204.

                683. NUTTE WIJTZES VISSER 69j V wdnv Grietje Pieters Visser zv wln Wijtze Nuttes

                Visser en IJnske Martens. buren Sjolle Minnes Zeilinga 55j V en Thijn Livius

                Dublinga 51j V.  21-2-1870  nr 127.

                684. JANTJE DOEDES de VRIES 53j arbeidster vv Gooitzen Jans Basteleur dv wln Doede

                Gerbens de Vries en wed. Reinou Doekes te Wierum. buren Jan Taedes Botstra 41j arb. en

                Douwe Tietes Visser 33j V.  22-2-1870  nr 119.

                685. NUTTE KORNELIS POST 64j arb. geb. te Paesens mv Jeltje Jimkes Boschakker zv wln

                Kornelis Aants Post en Elizabeth Nuttes de Jong. buren Sake Jans Post 57j V en

                Sijbe Pieters Boltjes 45j arb.  3-3-1870  nr 182.

                686. ANTJE TAEKES VISSER 82j arbeidster wv Sijbe Sipkes de Vries dv Taeke Montes en

                Hiltje Kornelis. buren Hille Hilles Wagenaar 40j visjager en Dirk Haijes de Boer 30j

                arbeider.  29-3-1870  nr 189.

                687. AAFKE LOUWS HOEKSTRA 8 dagen dv Louw Foppes Hoekstra arb. en Antje

                Tjeerds van der Net. buren Klaas Wijbrens Terpstra 57j arb. en Harmen Pieters Coree 45j

                arbeider.  8-4-1870  nr 200.

                688. SIJKE ATES van PAESENS 9j geb. te Anjum dv Ate Jacobs van Paesens voerman en

                Hiltje Pieters Hoekstra. buren Tjerk Wijbes Stellema 28j arb. en Monte

                Foppes Post 34j.  29-4-1870  nr 207.

                689. levenloos kind vrl. van Hauke Klazes Dijkstra en Haukje Pieters de Jong. aangevers de

                vader 36j arb. en Dirk Haijes de Boer 30j arb.  5-7-1870.

                690. ANTJE LUBBERTS TAMMINGA 31j arbeidster geb. te Engwierum vv Tiete Pieters

                Schregardus dv wln Lubbert Taekes Tamminga en Tietje Gerrits Oldenkerken. buren

                Kornelis Eelzes Visser 44j V en Klaas Jitzes Visser 30j V.  15-7-1870  nr 117.

                691. BAUKJE HAAIJES VISSER 10 maanden dv Haaije Kornelis Visser arb. en Antje

                Pieters de Jong. aangevers M.T.Walsma en W.S. Posthuma vedwachters. 5-8-1870 nr 223

                692. WIJTSKE EESGES ADEMA 21j ongeh. dv Eesge Andries Adema schipper en wln

                Meintje Jans Smeding. buren Wijnzen Melles Elzinga 45j winkelier en Taeke Kornelis

                Visser 39j arb.  28-8-1870  nr 220.

                693. levenloos kind mnl van Sape Gooitzens van der Zee en wln Antje KLazes Groen.

                buren Jan Gooitzens Basteleur 75j V en Age Jacobs de Jong 49j visjager. 5-9-1870 nr 193

                694. ANTJE KLAZES GROEN 26j vv Sape Gooitzens van der Zee dv wln Klaas Botes

                Groen en wed. Hijlkje Kornelis Koning arbeidster. buren als nr 693.  5-9-1870  nr 193.

                695. JITZE KLAZES VISSER 10 maanden zv Klaas Jitzes Visser V en Pietje Taekes

                Visser. buren Sijtze Foppes Groen 31j V en Doede Doekes de Vries 36j V. 26-9-1870 nr 174

                696. WILLEM DOUWES DOUMA 39j V wdnv Wijtske Eeltjes Koning zv Douwe Willems

                Douma V en Trijntje Sjoerds de Vries. buren Tjipke Dirks Braaksma 54j V en Pieter

                Folkerts Visser 50j V.  11-11-1870  nr 126.

1871

                697. TIETE AUKES VISSER 80j V wdnv Tietje Hendriks Dijkstra zv Auke Kornelis Visser

                en Sijke Tietes. buren Pieter Suringbroek 38j hoofdonderwijzer en Klaas Mollema 32j

                arbeider.  13-2-1871  nr 172.

                698. levenloos kind vrl. van Sjolle Gooitzens Basteleur en Gooikje Sjolles Zeilinga. aangevers

                de vader 26j V en Jan Aukes de Vries 51j schelpvisser.  27-3-1871.

                699. levenloos kind vrl. van Sjolle Gooitzens Basteleur en Gooikje Sjolles Zeilinga.

                aangevers als nr 698.  27-3-1871.

                700. levenloos kind mnl. van Folkert Klazes Jongedijk timmerman en Leentje Johannes

                Wieringa. aangevers de vader 31j en Auke Wijtzes de Vries 26j V.  2-4-1871.

                701. JOCHUM FOPPES BAKKER  2j zv Foppe Jochums Bakker broodbakker en Antje

                Geerts Rosier. buren Dirk Haijes de Boer 32j arb. en Hauke Klazes Dijkstra 36j

                arbeider.  27-4-1891  nr 195.

                702. JELLE HIJLKES de VRIES 2 maanden zv Hijlke Jelles de Vries bakker en Grietje

                Geerts Eizinga. buren Foppe Waeltjes Post 60j V en Bote Lieuwes Wieringa 50j

                arbeider.  1-8-1871  nr 131.

                703. ANTJE LIEUWES VANGER 3 maanden dv Lieuwe Gerrits Vanger schelpvisser en

                Antje Aants Post. buren Halbe Jouwerts Turkstra 41j arb. en Wierd Dirks Braaksma 44j

                arbeider.  9-8-1871  nr 139.

                704. levenloos kind vrl. van Fopke Steensma en Sepkje Wiltjes Meindersma. aangevers

                de vader 37j V en Tjeerd Jacobs de Vries 34j V.  15-9-1871  nr 158.

                705. STIJNTJE EESGES ADEMA 26j ongeh. dv Eesge Andries Adema schipper en wln.

                Meintje Jans Smeding. buren Wijnzen Melles Elzinga 46j koopman en Taeke Kornelis

                Visser 40j arb.  3-10-1871  nr 220.

                706. TRIJNTJE GERLOFS WIERINGA 66j wv Klaas Jans de Groot dv wln Gerlof Sijtzes

                Wieringa en IJtske Dirks. overleden op 15-11-1871 in een schip te Wanswerd.

                707. TRIJNTJE HILLES WAGENAAR 8j dv Hille Hilles Wagenaar arb. en Renske Jans

                Basteleur. buren Pieter Dirks Braaksma 51j arb. en Sijbe Pieters Boltjes 48j

                arbeider.  20-12-1871  nr 188.

                708. JAN KOENES WILDSCHUT 29j schipper geb. te Marum Gr. zv Koene Jacobs

                Wildschut schipper en IJmkje Jans Eekhof. overleden op 22-12-1871 te Aalzum OD.

1872

                709. PIETER HAAIJES VISSER 3 maanden zv Haaije Kornelis Visser arb. en Antje Pieters

                de Jong. buren Wijtze Eesges Adema 30j schipper en Andries Kornelis de Jong 26j

                schipper.  14-2-1872  nr 221.

                710. ATE JOHANNES VISSER 37j schipper geb. te Paesens mv Jelske Meinderts Jansma

                zv wln Johannes Ates Visser en Janke Douwes Visser. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 56j

                timmerman en Harmen Tietes van der Ploeg 33j arb.  18-2-1872  nr 224.

                711. TAEKE JACOBS de JONG  7j zv Jacob Jacobs de Jong voerman en wln Leentje Taekes

                Booitsma. buren Menne Andries Adema 51j gard. en Wiltje Hendriks Hoekstra 25j

                arbeider.  30-4-1872  nr 192.

                712. KLAAS SIBBELES JONGEDIJK 73j geb. te Gersloot mv Marnigje Harmens Dam zv      

Sibbele Folkerts Jongedijk en Rigtje Klazes de Jong. buren Halbe Jouwerts Turkstra 42j

                arbeider en W.S Posthuma te Ternaard.  2-5-1872 nr 137.

                713. ATE JOHANNES VISSER 1 maand zv Johannes Ates Visser arb. en Janneke Fokkes

                van der Schaaf. buren Klaas Martens Groen 60j arb. en Wieger Hendriks Dijkstra 34j

                arbeider.  6-6-1872  nr 210.

                714. levenloos kind vrl. van Folkert Klazes Jongedijk timmerman en Leentje Johannes

                Wieringa. buren Marten Andries Adema 58j arb. en Metske Thijssens Walsma

                veldwachter te Nes.  10-6-1872  nr 137.

                715.  SAESKE JANS VISSER 27j arbeidster ongehuwd dv wln Jan Gosses Visser en wed.

                Aafke Aukes de Vries. buren Sjolle Gooitzens Basteleur 27j V en Willem

                Visser 25j V.  14-8-1872  nr 114.

                716. ANNE KORNELIS CUPERUS  8 dagen zv Kornelis Jans Cuperus arb. en Tjamke

                Romkes Meinsma. buren Harmen Foppes Dijkstra 27j bakker en Jacob Tjipkes Groen 45j

                arbeider.  20-8-1872  nr 216.

                717. REINO DOEKES van DIJK 86j geb. te Wierum wv Doede Gerbens de Vries dv Doeke

                Lieuwes en Heiltje Abes. buren Tiete Weeltjes Post 53j schipper en Harmen Harmens de

                Vries 23j.  25-8-1872  nr 108.

                718. ANTJE LIEUWES VANGER 3 maanden dv Lieuwe Gerrits Vanger schelpvisser en

                Antje Aants Post. buren Marten Andries Adema 58j arb. en Wierd Dirks Braaksma 45j

                arbeider.  22-9-1872  nr 139.

                719. TRIJNTJE GERLOFS HOEKSTRA 77j vv Jan Gooitzens Basteleur dv Gerlof Foppes

                Hoekstra en Aafke Nuttes. buren Auke Pieters Visser 45j schelpvisser en Hauke Klazes

                Dijkstra 38j arb.  12-12-1872  nr 198.

1873

                720. levenloos kind vrl. van Wierd Dirks Braaksma en Aaltje Ulbes Elgersma. aangevers

                de vader 45j arb. en Willem Tietes Visser 41j V.  8-1-1873  nr 141.

                721. AANT JANS VISSER 19 dagen zv Jan Folkerts Visser V en Sijke Aants Post. buren

                Jan Aukes de Vries 53j V en Folkert Klazes Jongedijk 34j timmeman.  15-1-1873  nr 112.

                722. KORNELIS ANDRIES de JONG 50j schipper mv Sijtske Joekes Faber zv wln Andries

                Geerts de Jong en wed. Jetske Kornelis van der Meulen te Leeuwarden. buren Heerke

                Wijbrens Hoogakker 58j arb. en Taeke Kornelis Visser 42j arb.  2-3-1873  nr 221.

                723. WAELTJE KORNELIS POST 65j gard. geb te Paesens mv Eelkje Frederiks Zoutsma

                zv Kornelis Aants Post en Elizabeth Nuttes de Jong. buren Wijnzen Melles Elzinga 48j

                winkelier en Jitze Louws de Jong 64j arb.  24-3-1873 nr 146.

                724. TRIJNTJE ATZES KOUDENBURG 87j geb. te Wierum wv Klaas Jans Visser dv Atze

                Botes Koudenburg en Trijntje Lieuwes. buren Douwe Jacobs de Haan 41j V en Minne

                Gooitzens Basteleur 30j V.  3-5-1873  nr 169.

                725. JACOB MARTENS ELZINGA 83j geb. te Jouswier wv Willemke Tjeerds Vanger. zv

                Marten Jacobs Elzinga en Antje Heerkes Ploeg. buren Jan Aukes de Vries 54j V en Klaas

                Martens Groen 61j arb.  15-5-1873 nr 110.

                726. KORSJE DIRKS ZIJTSMA 51j arbeidster geb. te Nijkerk vv Lieuwe Botes Wieringa dv

                Dirk Foekes Sijtsma en Dieuke Klazes Postmus. buren Tjipke Dirks Braaksma 56j arb. en

                Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  23-5-1873  nr 130.

                727. HILLE HILLES WAGENAAR 45j voerman mv Renske Jelles Basteleur zv wln Hille

                Jemkes Wagenaar en wed. Menke Menkes de Jong. buren Harmen Tjeerds Bosklopper 47j

                schipper en Pieter Dirks Braaksma 53j arb.  26-5-1873  nr 188.

                728. RIGTJE SAPES van der ZEE 64j winkeliersche wv Thijs Gerlofs Visser dv wln Sape

                Eintes van der Zee en Leentje Gooitzens Basteleur. buren Folkert Klazes Jongedijk 35j

                timmerman en Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes.  5-7-1873  nr 136.

                729. MONTE GERBENS van der LEI 24j ongehuwd V zv Gerben Montes van der Lei V en

                Grietje Sjoerds de Vries. buren Tjipke Dirks Braaksma 56j arb. en Frederik Waeltjes

                Post 24j V.  23-7-1873  nr 147.

                730. ANTJE KLAZES VISSER 78j ongehuwd dv Klaas Aukes Visser en Renske Buurmans.

                buren Einte Sapes van der Zee 53j v en Kornelis Jacobs de Haan 37j V.  9-10-1873  nr 161.

                731. lijk van onbekend manspersoon gevonden op de Engelsmanplaat door Douwe Jacobs

                de Haan 42j V en Willem Tietes Visser 42j V.  14-10-1873.

1874

                732. JOHANNES FOLKERTS JONGEDIJK 1 maand zv Folkert Klazes Jongedijk kastelein

                en Leentje Johannes Wieringa. buren Bote Hilles Groen 35j V en Auke Wijtzes de

                Vries 29j V.  15-2-1874  nr 137.

                733. GRIETJE van der MEULEN 44j arb. geb. te Lioessens vv Wijtze Martens Posthuma

                onechte dv Sijke Taekes van der Meulen. buren Tjeerd Jacobs de Vries 36j en Jan

                Taedes Botstra 46j V.  7-3-1874   nr 166.

                734. HILLE MARTENS POST 22 maanden geb. te Anjum wonende te Paesens zv Marten

                Martens Post schelpvisser en Leentje Jacobs Makkes te Paesens. overleden in een schip

                op de Wadden onder het behoor van Nes. aangevers Metske Thijssens Walsma 70j

                veldwachter te Nes en Pieter Taekes Klim 62j arb. te Paesens.  24-4-1874.

                735. JURJEN JOHANNES de VRIES 76j geb. te Bakkeveen wonende te de Wilp Gr. wdnv

                Baukje Kasimir van den Berg zv wln Johannes Andries en Talke Jurjens. buren Jan Nuttes

                Visser 35j schipper en Sijbren Johannes Makkes 32j schipper.  5-5-1874  nr 218.

                736. KORNELISKE JACOBS VISSER 42j geb. te Paesens vv Andries Gooitzens Botstra dv

                wln Jacob Kornelis Visser en Liskje Aants Post. buren Metske Thijssens Walsma 70j

                veldwachter en Douwe Jitzes Visser 33j V.  20-5-1874  nr 177.

                737. levenloos kind vrl. van Wierd Dirks Braaksma en Aaltje Ulbes Elgersma. aangevers de

                vader 47j arb. en Anne Botes Groen 52j V.  7-6-1874  nr 140.

                738. ANTJE DOUWES VISSER 23j vv Jetze Jacobs van der Meulen dv Douwe Jacobs Visser

                schipper en wln Doetje Freerks de Jong. buren Pieter Dirks Braaksma 54j arb. en Minne

                Andries Adema 54j gard.  20-12-1874  nr 186.

                739. DOUWE JETZES van der MEULEN 10 dagen zv Jetze Jacobs van der Meulen en wln

                Antje Douwes Visser. buren Minne Andries Adema 54j gard. en Makke Johannes

                Makkes 29j schipper.  23-12-1874  nr 186.

                740. JANTJE KORNELIS FERWERDA 52j arbeidster geb. te Nijkerk vv Tjipke Dirks

                Braaksma dv wln Kornelis Pieters Ferwerda en Trijntje Jans Bijland. buren Bote Lieuwes

                Wieringa 53j arb. en Douwe Tietes Visser 36j V.  26-12-1874  nr 129.

                741. IJTSKE KLAZES TALSMA 55j geb. te Birdaard wv Andries Hendriks Ram vv Age

                Jacobs de Jong dv wln Klaas Johannes Talsma en Menke Reinders. buren Bote Lieuwes

                Koudenburg 48j V en Eelze Tjerks Schregardus 43j V.  29-12-1874  nr 193.

1875

                742. KLAAS JITZES POST 84j wdnv Grietje Venema zv Jitze Martens Post en Beitske

                Klazes. buren Jan Folkerts Visser 39j V en Sjolle Gooitzens

                Basteleur 29j V.  3-1-1875  nr 111.

                743. levenloos kind mnl. van Klaas Jitzes Visser en Pietje Taekes Visser. aangevers de

                vader 35j V en Dirk Haijes de Boer 35j arb.  17-1-1875  nr 174.

                744. SAAPKE DOUWES VISSER 36j arbeidster vv Pieter Wijtzes de Vries dv Douwe Jans

                Visser schelpvisser en wln Gaatske Andries de Jong. buren Marten Jelles Post 38j V en

                Bote Hilles Groen 35j V.  18-1-1875  nr 165.

                745. LEENTJE JOHANNES WIERINGA 35j vv Folkert Klazes Jongedijk dv Johannes

                Tjeerds Wieringa arb. en Renske Sapes van der Zee.

                buren als nr 744.  18-1-1875  nr 137.

                746. ANTJE JELLES BASTELEUR 73j wv Willem Hendriks Mans dv Jelle Gooitzens

                Basteleur en Martje Klazes Groen. buren als nr 744.  18-1-1875  nr 106.

                747. WIJTSKE MINNES ZEILINGA 57j arbeidster vv Thijn Livius Dublinga dv wln Minne

                Martens Zeilinga en Trijntje Sjolles Dijkstra. buren Tjipke Dirks Braaksma 58j arb. en

                Hendrik Tjipkes Braaksma 26j arb.  22-1-1875  nr 129.

                748. THIJN LIVIUS DUBLINGA 57j V geb. te Paesens wdnv Wijtske Minnes Zeilinga zv

                Livius Gerhardus Dublinga te Paesens en wln Meincina Klazes Kievit. buren Douwe

                Tietes Visser 36j V en Hendrik Tjipkes Braaksma 26j arb.  27-1-1875  nr 129.

                749. levenloos kind mnl. van Gooitzen Jans Aalsma en Grietje Harmens Dijkstra. aangevers

                de vader 25j schipper en Jitze Martens Post 54j schipper.  5-2-1875 in een schip in de vaart.

                750. ORSELTJE JACOBS de JONG 32j arbeidster vv Minne Gooitzens Basteleur dv Jacob

                Meinderts de Jong en Ettje Taekes Booitsma. buren Hendrik Pieters Visser 25j V en

                Ruurd Broekens postbode te Nes.  16-2-1875  nr 172.

                751. ANTJE MINNES BOELENS 33j geb. te Paesens vv Wiltje Sjoerds Ferwerda dv wln

                Minne Minnes Boelens en wed. Klaaske Romkes Meinsma arbeidster te Paesens. buren

                Pieter Tjeerds Dijkstra 40j arb. en Hille Visser 33j arb.  17-3-1875  nr 226.

                752. MINNE WILTJES FERWERDA 10 dagen zv Wiltje Sjoerds Ferwerda timmerman en

                wln Antje Minnes Boelens. buren Pieter Dirks Braaksma 54j arb en Hille Visser 32j

                arbeider.  21-3-1875 nr 226.

                753. FOKKE THOMAS FOKKENS 44j geb. te Wierum ongehuwd zv wln Thomas Fokkes

                Fokkens en Tietje Keimpes Seepma. buren Kornelis Sipkes Visser 54j V en Jan

                Gooitzens Basteleur 26j V.  22-3-1875  nr 107.

                754. JELTJE KORNELIS POST 4 maanden dv Kornelis Nuttes Post V en Rigtje Foppes

                Post. buren Hijlke Jelles de Vries bakker en Ruurd Broekens postbode.  7-4-1875 nr 132.

                755. JOHANNES FOLKERTS JONGEDIJK 3 maanden dv Folkert Klazes Jongedijk

                timmerman en wln Leentje Johannes Wieringa. buren Lieuwe Gerrits Vanger 30j

                schelpviser en S.M Broekens te Ternaard.  11-4-1875  nr 137.

                756. MENKE NUTTES VISSER 39j arbeidster vv Tiete Foppes Groen dv wln Nutte Willems

                Visser en Sibbeltje Livius Dublinga. buren Jan Taedes Botstra 47j arb. en Bote Annes

                Groen 24j koopman .  21-4-1875  nr 143.

                757. AALTJE DOUWES BASTELEUR 30j arbeidster vv Hille Kornelis Visser dv Douwe

                Jelles Basteleur V en Menke Gerlofs Visser. buren Sijbe Pieters Boltjes 51j arb. en

                Wiltje Sjoerds Ferwerda 35j timmerman.  18-5-1875  nr 223.

                758. DIEUWKE FOLKERTS de BOER 54j geb. Lioessens vv Jan Martens Buurmans dv

                Folkert Sijbes de Boer en Neeltje Crans. buren Tjerk Wijbes Stellema 33j arb. en

                Gerlof Aants Post 41j schelpvisser.  14-6-1875  nr 207.

                759. HENDRIK JOHANNES VISSER 56j V mv Klaaske Jelles Basteleur zv wln Johannes

                Jans Visser en Gooike Hendriks Dijkstra. buren Gerlof Martens Visser 37j V en

                Taeke Taekes Booitsma 33j arb.  7-8-1875  nr 134.

                760. MARTJE EELZES VISSER 84j wv Jacob Nuttes de Jong dv Eelze Taekes en Antje

                Andries. buren Bauke Jans Andringa 55j zb en Eelze Tjerks

                Schregardus 43j V.  6-9-1875  nr 192.

                761. levenloos kind mnl. van Hijlke Jelles de Vries bakker en Grietje Geerts Eisinga. buren

                Bote Lieuwes Wieringa 53j arb. en Kornelis Nuttes Post 30j V.  10-9-1875  nr 131.

                762. ANDRIES GOOITZENS BOTSTRA 74j geb. te Paesens wdnv Korneliske Jacobs

                Visser. zv Gooitzen Andries Botstra en Trijntje Ates de Jong. 22-10-1875 te Hollum A.

                763. JOHANNES TJEERDS WIERINGA 6j zv Tjeerd Johannes Wieringa V en Aafke

                Pieters Visser. buren Hendrik Jans Pilat 53j V en Jan Taedes Botstra 48j

                arbeider.  8-11-1875  nr 118.

                764. JAN GOOITZENS BASTELEUR 83j wdnv Trijntje Gerlofs Hoekstra zv Gooitzen Jelles

                Basteleur en Renske Douwes. buren Auke Pieters Visser 48j schipper en Hauke Klazes

                Dijkstra 41j arb.  1-12-1875  nr 198.

                765. ELIZABETH JOHANNES KOENE 74j geb. te Leeuwarden wv Fopke Steensma dv

                Johannes Koene en ?. buren Douwe Jelles Basteleur 57j V en Willem Tietes

                Visser 44j V.  12-12-1875  nr 142.

1876

                766. WILLEM RIEMERENS MANS 86j wv Gooike Jans Meindersma zv Riemeren Willems

                Mans en IJtske Botes. buren Jan Taedes Botstra 47j arb. en Sijtze Jans

                Jongeling 31j V.  6-1-1876  nr 116.

                767. levenloos kind mnl. van Jacob Andries Botstra en Reino Harmens de Vries. aangevers

                de vader 39j schipper en Douwe Jitzes Visser 33j V.  16-1-1876  nr 177.

                768. ANNE WIEGERS DIJKSTRA 15 dagen zv Wieger Hendriks Dijkstra arb. en Tjitske

                Annes Dijkstra. buren Minne Montes van der Lei 48j V en Johannes Ates

                Visser 25j arb.  19-2-1876  nr 209.

                769. GOOIKE WILLEMS VISSER 16 dagen dv Willem Tietes Visser V en Jantje Wiltjes

                Meindersma. buren Tjipke Dirks Braaksma 59j arb. en Bote Annes Groen 26j

                koopman.  30-3-1876  nr 141.

                770. MARTEN ANDRIES ADEMA 62j gard. mv Taetske Taekes de Vries zv Andries

                Eesgers Adema en Trijntje Martens Zeilinga. buren Tjipke Dirks Braaksma 59j arb. en

                Marten Kornelis Woudwijk 25j arb.  7-4-1876  nr 101.

                771. MONTJE MONTES HOEKSTRA 66j vv Foppe Waeltjes Post dv wln Monte Montes

                Hoekstra en Rixtje Aants Post. buren Hijlke Jelles de Vries 33j bakker en Auke Wijtzes

                de Vries 32j schipper.  23-6-1876  nr 132.

                772. TAEKE TAEKEA BOOITSMA 75j wdnv Jeltje Hilles Wagenaar zv wln Taeke Johannes

                Booitsma en Jantje Jacobs Groen. buren Wijtze Folkerts Visser 51j V en Jan Nuttes

                Visser 37j koopman.  13-7-1876  nr 218.

                773. levenloos kind mnl. van Folkert Klazes Jongedijk en Sijtske Johannes Snijdood.

                aangevers de vader 37j timmerman en Hijlke Jelles de Vries 34j bakker. 30-7-1876 nr 136.

                774. KORNELIS NUTTES POST 31j V mv Rigtje Foppes Post zv wln Nutte Kornelis Post

                en Jeltje Jemkes Boschakker. buren als nr 773.  29-7-1876  nr 130.

                775. TRIJNTJE THOMAS FOKKENS 41j vv Tiete Waeltjes Post dv wln Thomas Fokkes

                Fokkens en Tijtje Keimpes Seepma. buren Minne Gooitzens Basteleur 34j V en Jan

                Gooitzens Basteleur 27j V.  22-10-1876  nr 107.

                776. GERLOF MARTENS VISSER 39j V mv Trijntje Sjolles Zeilinga zv wln Marten Gerlofs

                Visser en Aantje Jacobs Visser. buren Tjeerd Jacobs de Vries 39j V en Fopke Fopkes

                Steensma 42j V.  1-12-1876  nr 154.

                777. BREGTJE MAKKES 4 maanden dv Jacob Makkes schipper en Sjoukje Groen.

                overleden te Groningen  23-1-1876.

1877

                778. JAN RITSKES BOONSTRA 55j schelpvisser mv Jantje Gerlofs Hoekstra zv wln

                Ritske Jans Boonstra en Geertje Johannes. buren Sape Gooitzens van der Zee 36j V

                en Metske Thijssens Walsma 73j veldwachter te Nes. 24-1-1877  nr 200.

                779. GERBEN MARTENS LEI 56j schelpvisser mv Sjoukje Sjoerds de Vries zv wln

                Marten Gerbens Lei en Jeltje Frederiks Schregardus. buren Minne Montes van der

                Lei 49j V en Gooitzen Jans Aalsma 27j schipper.  27-1-1877  nr 214.

                780. levenloos kind mnl. van Klaas Pranger 38j potschipper en Dirkje Egberts Schaafsma

                wonende te Hantumhuizen 10-1-1877 te Paesens in een schip.

                781. ANTJE JETZES van der MEULEN 1 maand dv Jetze Jacobs van der Meulen bakker en

                Antje Douwes Visser. buren Minne Andries Adema 56j gard. en Pieter Dirks Braaksma 56j

                arbeider.  6-2-1877  nr 181.

                782. AGE POSTMA 4j zv Jogchum Ages Postma schipper en Elisabeth Sipkes de Jonge.

                overleden te Dockum 5-2-1877.

                783. GERBEN MONTES van der LEIJ 63j V mv Grietje Sjoerds de Vries zv Monte Gerbens

                van der Leij en Berber Gerbens. buren Douwe Jelles Basteleur 58j V en Frederik Waeltjes

                Post 27j V.  14-2-1877  nr 149.

                784. PIETER JANS VISSER 87j wdnv Orseltje Aukes Visser zv Jan Jans en Jelske Pieters.

                buren Klaas Martens Groen 65j arb. en Kornelis Jans Cuperus 48j arb.  25-4-1877  nr 214.

                785. MENKE ANDRIES HOEKSTRA 48j vv IJte Melles Elzinga dv wln Andries Gerlofs

                Hoekstra en wed. Gooike Jacobs Dijkstra. buren Jacob Jacobs de Jong 49j voerman en

                Bote Foppes Groen 44j V.  24-9-1877  nr 146.

                786. AUKJE NUTTES POST 27j arbeidster ongehuwd dv wln Nutte Kornelis Post en

                Jeltje Jimkes Boschakker. buren Haaije Kornelis Visser 42j gard. en Jan Nuttes Visser 38j

                schipper.  28-10-1877  nr 204.

                787. GOOIKE de JONG 13 maanden dv Andries de Jong schipper en Tietje Visser.

                overleden te Leeuwarden  2-12-1877.

                788. TRIJNTJE WIJTZES VISSER 74j wv Jacob Gerlofs Hoekstra dv Wijtze Nuttes Visser

                en IJnske Martens Zeilinga. buren Wiltje Sjoerds Ferwerda 37j timmerman en Jan

                Pieters Kamma 26j V.  23-12-1877  nr 228.

1878

                789. EINTE SAPES van der ZEE 57j V mv Antje Jans Visser zv wln Sape Eintes van der Zee

                en Leentje Gooitzens Basteleur buren Kornelis Aants Post 34j schelpvisser en Hendrik

                Pieters Visser 28j V.  10-1-1878  nr 162.

                790. JOHANNES TJEERDS WIERINGA 62j mv Renske Sapes van der Zee zv wln Tjeerd

                Sijtzes Wieringa en Aaltje Kornelis. buren Harmen Bosklopper 51j arb. en Johannes

                Ates Visser 27j arb.  11-2-1878  nr 200.

                791. AGE JACOBS de JONG 56j voerman wdnv IJtske Klazes Talsma zv Jacob Nuttes de

                Jong en Martje Eelzes Visser. buren Minne Andries Adema 57j gard. Harmen Tietes van der

                Ploeg 39j arb.  12-2-1878  nr 164.

                792. SIJKE PIETRS VISSER 58j geb. te Paesens vv Wijtze Sjoerds de Vries dv wln Pieter

                Jans Visser en Orseltje Aukes Visser. buren Andries Kornelis de Jong 32j schipper en

                Marten Pieters Dijkstra 27j schipper.  14-2-1878  nr 216.

                793. JANKE WAELTJES POST 3j dv Waeltje Aants Post V en Elisabeth Foppes Groen.

                buren Wierd Dirks Braaksma 51j arb. en Douwe de Vries 29j kastelein. 4-3-1878  nr 142.

                794. TRIJNTJE JANS BUURMANS 21j ongehuwd dv Jan Martens Buurmans arb. en wln

                Dieuwke Folkerts de Boer. buren Minne Andries Adema 57j gard. en Taeke Montes

                Visser 44j V.  4-6-1878  nr 186.

                795. PIETER FOLKERTS VISSER 57j wdnv Teile Klazes de Vries mv Maaike Jitzes de Jong

                zv wln Folkert Pieters Visser en Antje Wijtzes Visser. buren Douwe Tietes Visser 41j V en

                Andries Sjolles Zeilinga 27j V.  31-7-1878  nr 131.

                796. GEERTJE EESGES MEINDERSMA 70j winkeliersche geb. te Paesens wv Wijtze Ages

                Boersma dv Eesge Lieuwes Meindersma en Geertje Nuttes. buren Eelze Tjerks Schregardus

                V= visserman 47j en Jan Jans Buurmans 47j V.  22-8-1878  nr 112.

                797. JAN MARTENS BUURMANS 58j arb. geb. te Paesens wdnv Dieuwke Folkerts de Boer

                zv Marten Sijtzes Buurmans en Trijntje Klazes. buren Taeke Montes Visser 45j V en

                Minne Andries Adema 58j gard.  22-9-1878  nr 186.

1879

                798. GERRIT AGES VANGER 68j V mv Gatske Kornelis Post zv wln Age Lieuwes Vanger

                en Antje Douwes de Vries. buren Jan Taedes Botstra 51j arb. en Douwe Gerbens van

                der Lei 26j V.  15-1-1879  nr 147.

                799. JACOB GERLOFS de HAAN 82j V wdnv Trijntje Tjeerds Wieringa zv Gerlof Jacobs

                en Feikje Douwes. buren Doede Doekes de Vries 44j V en Douwe Jitzes

                Visser 36j V.  16-1-1879  nr 177.

                800. HIJLKJE KORNELIS KONING 64j verblijvende te Paesens wv Klaas Botes Groen en

                Johannes Tjerks Schregardus. dv Kornelis Koning en Jeltje Tjerks. 23-1-1879 te Paesens nr 21

                801. TJEERD JANS van der ZEE 72j schoenmaker geb. te Wierum mv Jitske Sjoerds Feenstra

                zv Jan Tjeerds van der Zee en Tjitske Pieters. buren Tiete Frederiks Lei 26j V en Johannes

                Ates Visser 26j V.  5-2-1879  nr 202.

                802. GOOIKE JACOBS DIJKSTRA 85j wv Andries Gerlofs Hoekstra dv Jacob Pieters

                Dijkstra en Baukje Jans. buren Willem Riemerens Mans 28j V en Gosse Jans Visser 26j

                schippersknecht.  9-2-1879  nr 120.

                803. levenloos kind mnl. van Jan Hendriks Pilat en Meinsina Thijns Dublinga. 9-5-1879 nr161

                804. JAN TAEDES BOTSRA 51j arb. mv Martzen Eelzes Visser zv wln Taede Andries

                Botstra  en Jetske Gerbens de Vries. buren Tjipke Dirks Braaksma 62j arb. en Wierd

                Dirks Braaksma 52j arb.  19-5-1879  nr 125. laatste vermelding van het huisnummer.

                805. AANT TJERKS SCHREGARDUS 4 maanden zv Tjerk Johannes Schregardus schipper

                en Jeltje Aants Post. buren Harmen Tietes van der Ploeg 42j arb en Jitze Tjerks Donga 23j

                voerman.  18-7-1879.

                806. GRIETJE SJOERDS de VRIES 64j wv Gerben Montes van der Lei dv Sjoerd Douwes de

                Vries en Rigtje Wijtzes. buren Frederik Waeltjes Post 30j en Gerlof Douwes

                Basteleur 25j V.  22-9-1879.

                807. PIETER MONTES van der LEI 59j V mv Liskje Aants Post zv Monte Martens van der

                Lei en Berber Gerbens. buren Tjerk Wijbes Stellema 37j en Marten Kornelis Woudwijk 29j

                arbeider.  10-10-1879.

                808. AUKJE KLAZES VISSER 87j geb. te Paesens wv Aant Willems Visser dv Klaas Aukes

                Visser en Renske Haebeles. buren Jan Hendriks Pilat 28j V en Hendrik Pieters

                Visser 30j V.  11-10-1879.

                809. TETSKE VISSER 1maand dv Jacob Visser schipper en Orseltje Visser.

                overleden te Groningen 14-10-1879.

                810. AANT JANS POST 70j wdnv Janke Jans Bakker zv Jan Aants Post en Reino Sakes de

                Borg. buren Kornelis Jacobs de Haan 44j V en Abe Christiaans Visser 25j V.  1-11-1879.

                811. EELZE WIJTZES VISSER 19j V zv Wijtze Folkerts Visser V en Antje Eelzes Visser.

                op 1-11-1879 verdronken en 12-11-1879 aan wal gebracht . het schip waarop de overledene

                zich bevond is omgeslagen.

                812. SIJKE SIPKES de JONG 52j arbeidster vv Minne Montes van der Lei dv wln Sipke

                Freerks de Jong en wed. Tietje Waeltjes Post. buren Klaas Pranger 40j koopman en

                Jelle Gerbens Lei 23j V.  22-11-1875.

                813. DOUWE JACOBS de VRIES 26j schoenmakersknecht ongehuwd zv Jacob Douwes de

                Vries schoenmaker en Martje Martens Lei. buren Gooitzen Andries Botstra 47j schelpvisser

                en Haaije Kornelis Visser 44j arb.  23-1-1879.

                814. JANKE PIETERS REITSMA 73j geb. te Nijkerk wv Anne Joukes Jouksma dv Pieter

                Gerrits Reitsma en Tetje Thijssen. buren Hauke Klazes Dijkstra 45j arb. en Jemke Tietes

                Post 31j schelpvisser. 31-12-1879.

1880

                815. ORSELTJE GERLOFS VISSER 68j arbeidster vv Taeke Eelzes Visser dv wln Gerlof

                Tietes Visser en Aaltje Martens. buren Gerlof Lieuwes Koudenburg 47j V en Willem

                Riemerens Mans 29j V.

                816. levenloos kind mnl van Jan Hendriks Pilat en Meinsina Livius Dublinga. buren

                Metske Thijssens Walsma veldwachter te Nes en Johannes Snijdood 54j

                timmerman.  7-4-1880.

                817. HILLE TAEKES VISSER 4j zv Taeke Montes Visser en Jeltje Klazes Groen. buren

                Bote Sipkes Visser 47j V en Harmen Meinderts Jansma 27j arb.  17-5-1880.

                818. AANT FOLKERTS JONGEDIJK 1 maand zv Folkert Klazes Jongedijk kastelein en

                Sijtske Johannes Snijdood. buren Dirk Haaijes de Boer 41j arb. en Gerben Cuperij 32j

                schoenmaker.  19-5-1880.

                819. GOOITZEN GERBENS BASTELEUR 3 maanden dv Gerben Gooitzens Basteleur V en

                Aaltje Pieters Holwerda. buren Jan Folkerts Visser 44j V en Andries Geerts de Jong 34j

                arbeider.  1-6-1880.

                820. MARTJE EELZES VISSER 23j arbeidster vv Taeke Pieters Visser dv Eelze Aukes

                Visser V en Rigtje Sipkes de Jong. buren Marten Kornelis Post 48j V en Douwe Tietes

                Visser 44j V.  9-6-1880.

                821. JACOB JACOBS de JONG 52j voerman wdnv Leentje Taekes Booitsma. zv Jacob

                Nuttes de Jong en Martje Eelzes Visser. buren Taeke Montes Visser 47j V en

                Eelze Tjerks Schregardus 48j V.  29-7-1880.

                822. MARTZEN TAEKES VISSER 2 maanden dv Taeke Pieters Visser en wln Martje Eelzes

                Visser. buren Tiete Foppes Groen 43j V en Gerlof Lieuwes Koudenburg 48j V.  6-8-1880.

                823. ENGBERT JETZES van der MEULEN 11 maanden zv Jetze Jacobs van der Meulen

                bakker en Baukje Douwes Visser. buren Pieter Dirks Braaksma 60j gard. en Minne

                Andries Adema 60j gard.  8-8-1880.

                824. GEERT ANDRIES de JONG 3 maanden zv Andries Geerts de Jong arb. en Geertje

                Jitzes de Jong. buren als nr 823.  8-8-1880.

                825. ANTJE SAPES van der ZEE 2j dv Sape Eintes van der Zee V en Sijke Foppes Post.

                buren Douwe Engels van Dijk 29j V en Hille Annes Groen 26j V.  12-8-1880.

                826. FREDRIKJE GERLOFS de HAAN 76j wn Aant Kornelis Post dv Gerlof Jacobs de Haan

                en Feikje Douwes. buren Jacob Kornelis Post 45j V en Douwe Tietes Visser 43j V. 26-8-1880.

                827. JANTJE ANDRIES HOEKSTRA 65j arbeidster vv Sjolle Minnes Zeilinga dv Andries

                Gerlofs Hoekstra en Gooike Jacobs Dijkstra. buren Sape Gooitzens van der Zee 40j V en

                Hendrik Jans Sijtsma 28j arb.  4-10-1880.

                828. TJETSKE VISSER 1 maand geb. te Groningen wonende te Moddergat dv Jacob Visser

                schipper en Orseltje Visser. overleden op 4-10-1880 te Groningen.

                829. SIEUKE MARTENS POST 84j geb. te Paesens wv Sijbren Pieters Dijkstra dv Marten

                Martens Post en Bregtje Martens van der Net. buren Kornelis Jans Cuperus 50j arb. en

                Sijbren Johannes Makkes 39j schipper.  24-11-1880.

1881

                830. MENKE MENKES de JONG 90j geb. te Paesens wv Hille Hilles Wagenaar dv Menkes

                Aukes de Jong en Geertje Harmens. buren Pieter Dirks Braaksma 60j arb en Harmen

                Bosklopper 54j schipper.  9-3-1881.

                831. levenloos kind mnl. van Andries Sjolles Zeilinga V en Chrisje Christiaans Visser.

                aangevers R. Broekens postbode en Auke Metskes Walsma. 11-5-1881.

                832. HENDRIKJE DOUWES JANSMA 62j vv Gerben Eelzes Visser dv Douwe Jans Jansma

                en Grietje Hendriks Dijkstra. buren Tjipke Dirks Braaksma 64j arb. en Jacob Kornelis Post

                schipper 46j.  19-6-1881.

                833. HIJLKJE TJERKS SCHREGARDUS 10 dagen dv Tjerk Johannes Schregardus schipper

                en Jeltje Aants Post. buren Douwe Jans Visser 70j en Anne Botes Groen 60j V. 18-7-1881.

                834. DOUWE HARMENS de VRIES 5 maanden zv Harmen Harmens de Vries en schelp-

                visser en Antje Douwes Visser. buren Douwe Jelles Basteleur 63j V en Tjerk Johannes

                Schregardus 29j schipper. 30-7-1881.

                835. JELSKE JANS GROEN 2 maanden dv Jan Annes Groen V en Eelkje Wijtzes de Vries.

                buren Douwe Jelles Basteleur 63j V en Ate Engels van Dijk 24j arb.  13-8-1881.

                836. GOOITZEN TJEERDS de VRIES 18 maanden zv Tjeerd Jacobs de Vries V en Janke

                Aants Post. buren als nr 835.  13-8-1881.

                837. TIJTJE LIEUWES WIERINGA 79j wv Bote Klazes Groen dv Lieuwe Sijtzes Wieringa

                en Martzen Tietes . buren als nr 835.  13-8-1881.

                838. TRIJNTJE HENDRIKS SIJTSMA 2 maanden dv Hendrik Jans Sijtsma en Aaltje Sijtzes

                Visser. buren Marten Kornelis Post 49j V en Andries Sjolles Zeilinga 30j V.  14-8-1881.

                839. SIJKE TIETES VISSER 60j wv Pieter Bodes Smids vv Folkert Jans van Kuiken dv

                Tiete Aukes Visser en Tietje Hendriks Dijkstra. buren Kornelis Gerrits Vanger 40j

                schelpvisser en Tjerk Eelzes Schregardus 23j V.  2-9-1881.

                840. TAEKE EELZES VISSER 69j wdnv Orseltje Gerlofs Visser zv Eelze Taekes Visser en

                Bontje Gerbens Lei. buren Riemeren Willems Mans 60j V en Tjipke Dirks Braaksma 64j

                arbeider.  11-9-1881.

                841. FOPPE BOTES GROEN 74j V wdnv Jantje Tjeerds Wieringa zv Bote Tietes Groen en

                Elisabeth Foppes Hoekstra. buren Wierd Dirks Braaksma 54j en Tjipke Dirks Braaksma 64j

                arbeider. 17-9-1881.

                842. GATSKE KORNELIS POST 71j wv Gerrit Ages Vanger dv Kornelis Aants Post en

                Lijsbert Nuttes Visser. buren Tjipke Dirks Braaksma 65j arb.en Gerrit Hendriks

                Vanger 56j schelpvisser.  18-11-1881.

1882

                843. SIJTZE FOPPES GROEN 43j V mv Jeltje Douwes Douma zv wln Foppe Botes Groen en

                Jantje Tjeerds Wieringa. buren Douwe Jitzes Visser 39j V en Monte Pieters van der

                Lei 28j V.  12-1-1882.

                844. WIJTZE SJOERDS de VRIES 63j schipper wdnv Sijke Pieters de Jong zv wln Sjoerd

                Douwes de Vries en Rixtje Wijtzes Visser. buren Minne Montes van der Lei 54j V en

                Willem Sjoukes de Jong 23j schipper.  23-1-1882.

                845. JELSKE FREDERIKS POST 20 dagen dv Frederik Waeltjes Post V en Dirkje Wijtzes de

                Vries. buren Sjoerd Gerbens van der Lei 37j V en Jan Gooitzens Basteleur 32j V.  28-1-1882.

                846. GERLOF de VRIES 1j zv Pieter de Vries schipper en Trientje Gerlofs de Haan.

                overleden te Groningen  17-1-1882.

                847. EESGE ANDRIES ADEMA 71j schipper wdnv Meintje Jans Smeding zv Andries

                Eesges Adema en Trijntje Martens Zeilinga. buren Taeke Kornelis Visser 51j arb. en

                Willem Sjoukes de Jong 23j schippersknecht.  16-2-1882.

                848. IJTE MELLES ELZINGA 68j winkelier geb. te Wierum wdnv Joukje Sjoerds Nauta en

                Menke Andries Hoekstra. zv Melle Jans Elzinga en Dieuke IJtes Dijkstra. buren Tjeerd

                Jacobs de Vries 45j en Jan Gooitzens Basteleur 33j V.  20-7-1882.

                849. ANNE JANS GROEN 2 maanden zv Jan Annes Groen V en Eelkje Wijtzes de Vries.

                buren Douwe Jans Visser 71j V en Hille Annes Groen 26j V.  10-9-1882.

                850. AANT TJERKS SCHREGARDUS 11 dagen zv Tjerk Johannes Schregardus schipper en

                Jeltje Aants Post. buren als nr 849.  10-9-1882.

                851. TJETSJE VISSER 6 maanden geb. te Groningen wonende te Moddergat dv Jacob Visser

                schipper en Orseltje Visser. overleden 19-9-1882 te Groningen.

                852. PIETER WIJTZES de VRIES 31j schelpvisser mv Trijntje Gerlofs de Haan zv Wijtze

                Sjoerds de Vries en Sijke Pieters Visser. buren Kornelis Jans Cuperus 53j V en Marten

                Gerbens Lei 29j V.  18-10-1882.

                853. AAFKE JANS GROEN 6 dagen zv Jan Klazes Groen V en Japke Klazes Akkerman.

                buren Kornelis Jans Cupeus 53j V en Freerk Ales Boelens 48j arb.  1-12-1882.

                854. SIJTSKE JOEKES FABER 59j schippersche geb. te Paesens wv Kornelis Andries de

                Jong dv wln Joeke Douwes Faber en Renske Haikes Tilstra. buren Taeke Kornelis Visser 52j

                en Jan Simons Feenstra 30j arb.  15-12-1882.

1883

                855. JAN MARTENS CUPERUS 82j gard. geb. te Marrum mv Hendrikje Kornelis van der

                Net. zv Marten Jans Cuperus en Grietje Christiaans. buren Douwe Jitzes Visser 41j V en

                Tiete Aukes Visser 35j V.  1-1-1883.

                856. SIBBELTJE DIRKS SMITH 82j geb. te Ee vv Eeltje Johannes Koning dv Dirk Baukes

                Smith en Trijntje Jacobs. buren Jan Nuttes Visser 44j schipper en Pieter Harmens

                Coree 28j arb.  23-1-1883.

                857. HILLE BOTES GROEN 13j zv Bote Hilles Groen V en Jantje Douwes Visser. buren

                Tjipke Dirks Braaksma 66j en Joeke Gerrits Oosterling 24j arb.  7-3-1883.

                858. AANT TIETES POST 14j zv Tiete Waeltjes Post waarschijnlijk overleden en Trijntje

                Thomas Fokkens. op 10-3-1883 onder Nes aangespoeld. buren Bote Annes Groen 33j

                winkelier en Douwe Gerbens van der Lei 30j V.

                859. DOUWE JELLES BASTELEUR 65j V mv Menke Gerlofs Visser zv Jelle Gooitzens

                Basteleur en Martje Klazes Groen. 11-3-1883 onder Nes aan wal gebracht.

                aangevers als nr 858.

                860. KORNELIS AANTS POST 39j mv Jantje Pieters Schregardus zv wln Aant Kornelis

                Post en Fredrikje Gerlofs de Haan. 13-3-1883 op Terschelling aangespoeld.

                861. KLAAS TAEKES VISSER 24j V ongehuwd zv Taekeke Montes Visser vermoedelijk

                verdronken en Jeltje Klazes Groen arbeidster. te Moddergat aan wal gebracht en 6-3-1883

                in de Noordzee verdronken. buren Wiltje Hendriks Hoekstra 36j voerman en Jan Annes

                Groen 31j V. 

                862. SJOLLE PIETERS VISSER 76j V mv Froukje Martens Post zv Pieter Kornelis Visser en

                Bregtje Jans Boelens. buren Jogchum Aants Post 35j V en Jan Annes Groen 31j V. 11-4-1883

                863. IJTSKE MARTENS DIJKSTRA 5 maanden geb. te Groningen dv Marten Pieters

                Dijkstra schipper en Goike Aukes Visser. buren Wiltje Sjoerds Ferwerda 43j timmerman en

                Jurjen Bosklopper 32j schipper.  25-4-1883.

                864. HILLE KORNELIS de HAAN 12j zv Kornelis Jacobs de Haan vermoedelijk overleden

                en Leentje Hilles Groen. 8-5-1883 te Moddergat aan wal gebracht en vermoedelijk 6-3-1883

                in de Noordzee verdronken. buren Gerben Cuperij 35j schoenmaker en Ate Engels van

                Dijk 25j arb. 

                865. ELISABETH NUTTES POST 41j ongehuwd dv wln Nutte Kornelis Post en Jeltje

                Jimkes Boschakker. buren Marten Jacobs de Vries 26j schoenmaker en

                Ritske Jans Boonstra. 3-6-1883.

                866. AUKE MARTENS BUURMANS 59j V geb. te Paesens mv Eelkje Eintes de Vries zv

                Marten Sijtzes Buurmans en Trijntje Klazes Visser. 9-6-1883 te Moddergat aan wal gebracht

                en vermoedelijk 6-3--1883 in de Noordzee verdronken. buren Johannes Snijdood 57j

                timmerman en Tjeerd Jacobs de Vries 45j V.

                867. lijk van onbekend manspersoon bij Moddergat gevonden, zonder hoofd en met 1

                hand. aangevers Tjeerd Jacobs de Vries en Auke Metskes Walsma veldwachter. 12-6-1883

                868. levenloos kind vrl. van Dirk Eeltjes Koning en Haebeltje Klazes Buurmans. aangevers

                de vader 47j schelpvisser en Douwe Pieters Visser 23j V.  14-6-1883.

                869. WILLEM TIETES VISSER 56j V mv Jantje Wiltjes Meindersma. 10-6-1883 bij

                Hollum A aangespoeld.

                870. JAN GOOITZENS BASTELEUR 34j V mv Elisabeth Gerrits Vanger zv Gooitzen Jans    

Basteleur vermoedelijk verdronken en Jantje Doedes de Vries. 26-6-1883 te Moddergat aan

                wal gebracht en vermoedelijk 6-3-1883 in de Noordzee verdronken. buren IJte Jans Elzinga

                winkelier 38j en Douwe Gerbens van der Lei 31j V.

                871. KORNELIS WILTJES POST 48j V mv Trijntje Pieters Visser. 4-7-1883 bij Nes A

                aangespoeld.

                872. TRIJNTJE HENDRIKS van der VEEN 65j geb. te Morra ongehuwd dv Hendrik Douwes

                van der Veen en Trijntje Blom. buren Eelze Aukes Visser 57j V en Nutte Martens

                Zeilinga 24j V.  18-7-1883.

                873. GOOITZEN JANS BASTELEUR 67j V wdnv Jantje Doedes de Vries zv Jan Gooitzens

                Basteleur en Trijntje Gerlofs Hoekstra. 28-7-1883 te Moddergat aan wal gebracht en

                vermoedelijk 6-3-1883 in de Noordzee verdronken. buren Wiltje Tietes Post 31j V en

                Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes.

                874. ANNE JANS GROEN 19 dagen zv Jan Annes Groen V en Eelkje Wijtzes de Vries.

                buren Douwe Jans Visser 72j V en Gerrit Hendriks Vanger 58j V.  17-8-1883.

                875. KORNELIS SIPKES VISSER 64j V mv Heiltje Douwes de Vries zv Sipke Jans Visser

                en Antje Kornelis de Jong. 25-8-1883 te Moddergat aan wal gebracht en vermoedelijk

                in de Noordzee verdronken op 6-3-1883.buren Gerrit Hendriks Vanger 58j V en

                Waeltje Tietes Post 31j V.

                876. TJIPKE DIRKS BRAAKSMA 67j arb. geb. te Nijkerk wdnv Jacoba Hendrika van

                der Veen zv Dirk Tammes Braaksma en Moeder Tjepkes Wierstra. bure Gerrit Hendriks

                Vanger 59j V en Jacob Tjeerds Elzinga 29j voerman.  5-9-1883.

                877. JOHANNES SNIJDOOD 58j timmerman geb. te Leeuwarden mv Eelkje Aants Visser

                onechte zv Antje Snijdood. buren Tjeerd Jacobs de Vries 46j V en Gerben Cuperij 35j

                schoenmaker.  18-9-1883.

                878. KORNELISKE KORNELIS POST 7j dv wln Kornelis Nuttes Post en wed. Rigtje

                Foppes Post. buren Hijlke Jelles de Vries 40j bakker en Jacob Tjeerds Elzinga 32j

                voerman.  4-10-1883.

                879. lijk van onbekend manspersoon te Moddergat aan wal gebracht. aangevers

                Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes en Douwe Pieters Visser 24j V.  3-11-1883.

1884

                880. TIETJE WAELTJES POST 80j wv Sipke Freerks de Jong dv Waeltje Aants Post en

                Sijke Foppes Hoekstra. buren Marten Koudenburg 35j arb. en Geert de Jong 28j

                schipper.  31-3-1884.

                881. JINKE WIEGERS de JONG 67j geb. te Paesens vv Wijnzen Melles Elzinga dv

                Wieger Wiegers de Jong en Tjitske Simons Wierda. buren Marten Koudenburg 35j arb.

                en Folkert Buurmans 30j arb.  7-4-1884.

                882. TRIJNTJE MARTENS POST 44j geb. te Paesens vv Monte Foppes Post dv wln

                Marten Martens Post en Froukje Tjepkes Tjepkema. buren Hauke Klazes Dijkstra 52j arb.

                en Hendrik Jans Slager 35j.  4-5-1884.

                883. levenloos kind vrl. van IJte Jans Elzinga en Janneke Hoites van der Berg. aangevers

                de vader 39j winkelier en Sjoerd Gerbens van der Lei 39j V.  13-7-1884.

                884. GERBEN DOUWES van der LEI 8 maanden zv Douwe Gerbens van der Lei V en

                Akke Willems Elzinga. buren IJte Jans Elzinga 39j winkelier en Tjeerd Jacobs de

                Vries 47j V.  22-8-1884.

                885. JAN DIRKS de BOER 4j zv Dirk Haijes de Boer en Jitske Foppes Visser. buren

                Auke Tietes Visser 67j V en Minne Montes van der Lei 57j V.  24-8-1884.

                886. ANNE JANS GROEN 7 weken zv Jan Annes Groen V en Eelkje Wijtzes de Vries.

                buren Tjerk Schregardus 32j V en Gerlof Basteleur 30j V.

1885

                887. KORNELIS JACOBS BOTSTRA 6j zv Jacob Andries Botstra schelpvisser en Reino

                Harmens de Vries. buren Lieuwe Gerrits Vanger 41j V en Jan Sijbes van der

                Zee 27j V.  2-3-1885.

                888. GOOIKE HENDRIKS DIJKSTRA 87j wv Johannes Visser dv Hendrik Pieters Dijkstra

                en Janke Willems Mans. buren Tjeerd Johannes Wieringa 43j V en Jitze Tjerks Donga 28j

                arbeider.  21-4-1885.

                889. TRIJNTJE SJOERDS de VRIES 78j vv Douwe Willems Douma dv Sjoerd Douwes de

                Vries en Baukje Engels. buren Doede Doekes de Vries 50j V en Jan Sijbes van der Zee 27j

                V= visserman.  1-5-1885.

                890. JACOB TJERKS DONGA 25j arb. geb. te Paesens ongehuwd zv Tjerk Jitzes Donga en

                Attje Jacobs de Jong. buren Jan Nuttes Visser 46j koopman en Kornelis Jacobs de

                Vries 23j V.  10-5-1885.

                891. TIJTJE DIRKS de BOER 7j dv Dirk Haaijes de Boer en Jitske Foppes Visser. buren

                Johannes Ates Visser 24j schipper en Douwe Kornelis de Jong 25j schipper.  19-6-1885.

                892. JELSKE MEINDERTS JANSMA 53j arbeidster wv Ate Johannes Visser dv wln

                Meindert Jans Jansma en Gooike Jans Visser. buren Kornelis Jans Cuperus 56j arb. en

                Jelle Gerbens Lei 26j V.  11-7-1885.

                893. SIJTSKE ANDRIES de JONG 10j dv Andries Kornelis de Jong schipper en Tietje

                Aukes Visser. buren als nr 892.  11-7-1885.

                894. levenloos kind mnl van Jan Klazes Jongedijk en Jitske Aukes Buurmans. aangevers

                de vader 45j timmerman en Andries Geerts de Jong 40j arb.  20-7-1885.

                895. JETSKE VISSER 5 maanden dv Jacob Visser schipper en Orseltje Visser.

                overleden op 24 -7-1885 te Groningen.

                896. levenloos kind mnl. van Anne Harmens Coree en Sijke Montes Koudenburg.

                aangevers de vader 26j en Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes.  4-8-1885.

                897. levenloos kind vrl. van Joeke Gerrits Oosterling en Aaltje Jans Botstra. aangevers

                de vader 27j arb. en Pieter Klazes Akkerman 24j V.  8-8-1885.

                898. SIJKE MONTES KOUDENBURG 31j vv Anne Harmens Coree dv Monte Lieuwes

                Koudenburg en Grietje Renzes Aalsma. buren Wierd Dirks Braaksma 58j wegwerker en

                Tiete Foppes Groen 49j V.  30-8-1885.

                899. ANTJE JANS WESTRA 1 maand dv Jan Jans Westra V en Leentje Eintes van der

                Zee. buren Jogchum Aants Post 37j en Pieter Harmens Coree 30j V.  18-9-1885.

                900. PIETER TJEERDS DIJKSTRA 52j schipper ongehuwd zv Tjeerd Pieters Dijkstra en

                Wijtske Wijtzes Visser. buren Geert Kornelis de Jong 30j schipper en Sijbe Pieters

                Boltjes 61j arb.  27-11-1885.

                901. JITZE JANS VEENSTRA 14 dagen zv Jan Sijmens Veenstra en Sibbeltje Sijmens

                Dijkstra. buren Sijbe Pieters Boltjes 61j arb. en Marten Tietes Groen 31j

                schipper.  25-12-1885.

1886

                902. TJEERDTJE JACOBS VISSER 2j dv Jacob Aukes Visser schipper en Orseltje Aukes

                Visser. buren Monte Pieter Visser 32j schipper en Johannes Ates Visser 25j

                schipper.  17-1-1886.

                903. JOHANNES GOSSES BOELENS 37j geb. te Paesens winkelier mv Tietje Jacobs de

                Vries zv wln Gosse Minnes Boelens en wed. Antje Geerts Dijkstra winkeliersche te

                Paesens. buren Kornelis Eeltjes Koning 56j schelpvisser en Jan Pieters van der

                Lei 27j V.  18-1-1886.

                904. HEILTJE JANS BUURMANS 25j arbeidster vv Ritske Jans Boonstra dv wln Jan

                Jans boonstra en Sjoerdtje Martens Post. buren Jan Jans de Groot 65j arb. en

                Jitze Donga 28j arb.  21-1-1886.

                905. RENSKE SAPES van der ZEE 69j arbeidster wv Johannes Tjeerds Wieringa dv Sape

                Eintes van der Zee en Leentje Gooitzens Basteleur. buren Hauke Klazes Dijkstra 53j arb. en

                Klaas Annes Groen 24j V.  2-2-1886.

                906. GERBEN DOUWES van der LEI 1j zv Douwe Gerbens van der Lei V en Akke Willems

                Elzinga. buren Gerrit Hendriks Vanger 61j schelpvisser en IJte Jans Elzinga 41j

                koopman.  21-2-1886.

                907. AUKE de JONG 17 maanden zv Andries Kornelis de Jong schipper en Tietje Aukes

                Visser. overleden te Leeuwarden 1-2-1886.

                908. levenloos kind vrl. van Andries Kornelis de Jong schipper en Tietje Aukes Visser. te

                Leeuwarden 27-2-1886.

                909.TIETE BOTES GROEN 67j schipper mv Beitske Martens Post zv Bote Klazes Groen en

                Rixtje Aants Post. buren Wiltje Sjoerds Ferwerda 46j timmerman en Jan Simons Veenstra

                arbeider 33j.  18-4-1886.

                910. EELTJE JOHANNES KONING 87j wdnv Sibbeltje Dirks Smit zv Johannes Eeltjes

                Koning en Wijtske Kornelis. buren Gerlof Willems Visser 68j schipper en Jitze Tjerks

                Donga 29j arb.  2-5-1886.

                911. levenloos kind mnl. van Jelle Gerbens Lei en Froukje Post. aangevers de vader 27j V

                en Minne Montes van der Lei 28j V.  17-6-1886.

                912. MOEDER WIERDS BRAAKSMA 19j arbeidster dv Wierd Dirks Braaksma wegwerker

                en Aaltje Ulbes Elgersma. buren Anne Botes Groen 65j V en Tiete Foppes

                Groen 50j V.  25-8-1886.

                913. RENSKE NANNES BRANDSMA 67j geb. te Anjum vv Jan Jans de Groot dv wln Nanne

                Brants Brandsma en Wijtske Renzes. buren Klaas Martens Groen 74j arb. en Hendrik Tjeerds

                Elzinga 38j voerman.  12-9-1886.

                914. BOTE WIJTZES KONING 2 maanden zv Wijtze Durks Koning V en Bregtje Botes

                Koudenburg. buren Johannes Makkes Makkes 73j schipper en Sijbren Johannes Makkes

                schipper 45j.  30-9-1886.

                915. MARTEN MARTENS de BOER 4 maanden zv Marten de Boer en Trijntje Gerlofs de

                Haan. buren Jacob Douwes de Vries 67j schoenmaker en Auke Metskes Walsma

                veldwachter te Nes.  30-10-1886.

                916. TIETJE WIERDS BRAAKSMA 27j arbeidster vv Wierd Tjipkes Braaksma dv Wierd

                Dirks Braaksma wegwerker en wln Pietje Tietes Visser. buren Minne Montes van der

                Lei 58j V en Doede Doekes de Vries 52j V.  21-11-1886.

                917. levenloos kind vrl. van IJte Jans Elzinga en Janneke Hoites van der Berg. aangevers

                de vader 41j koopman en Renze Watzes Kamstra 29j arb.  9-12-1886.

1887

                918. TIETJE TIETES VISSER 68j wv Frederik Martens Lei dv wln Tiete Aukes Visser en

                Tietje Hendriks Dijkstra. buren Gooitzen Andries Botstra 54j V en Jelle Jacobs de

                Vries 25j bakker.  2-1-1887.

                919. TRIJNTJE DOEDES de VRIES 16j arbeidster dv Doede Doekes de Vries V en Martje

                Christiaans Cuperus. buren Minne Montes van der Lei 59j V en Jelle Gerbens

                Lei 28j V.  27-1-1887.

                920. KLAAS JACOBS MAKKES 2 dagen geb. te Huizen NH overleden aldaar. zv Jacob

                Makkes schipper en Sjoukje Groen.  4-4-1887.

                921. REINO HARMENS de VRIES 22 maanden dv Harmen Harmens de Vries schipper en

                Antje Douwes Visser. buren Auke Metskes Walsma en Jacob Tjeerds Elzinga 34j

                kastelein.  22-4-1887.

                922. DOUWE JANS BASTELEUR 66j mv Tietje Jansma zv wln Jan Gooitzens Basteleur

                en Trijntje Gerlofs Hoekstra. overleden te Franeker.  1-5-1887.

                923. KLAAS MARTENS GROEN 75j geb. te Paesens mv Aafke Jans Basteleur zv Marten

                Klazes Groen en Sjoukje Dirks Wieringa. buren Dirk Haaijes de Boer 48j arb. en Ritske

                Jans Boonstra 28j V.  11-5-1887.

                924. JOHANNES JACOBS ELZINGA 10 dagen zv Jacob Tjeerds Elzinga voerman en

                Catharina Wilhelmina Snijdood. buren Tiete Foppes Groen 51j V en Monte Foppes

                Post 52j V.  22-9-1887.

                925. JAN JACOBS TIJTSMA 5 dagen zv Jan Jacobs Tijtsma arb. en Antje Wijtzes Visser.

                buren als nr 923.  7-8-1887.

1888

                926. SIJTZE HILLES VISSER 18 dagen zv Hille Kornelis Visser arb. en Jetske Kornelis de

                Jong buren Jan Simons Feenstra 35j arb. en Dirk Wierds Braaksma 24j arb.  13-3-1888.

                927. SAPE SIJBES van der ZEE 33j zv wln Sijbe Sapes van der Zee en wed. Jantje Dirks

                Jansma arbeidster. buren Tiete Foppes Post 52j v en Tiete Foppes Post 42j V. 24-3-1888.

                928. HAAIJE DIRKS de BOER 22j schippersknecht zv Dirk Haaijes de Boer arb. en Jitske

                Foppes Visser. buren Jemke Tietes Post 39j V en Jan Aukes Visser 30j V.  29-6-1888.

                929. levenloos kind mnl. van Ritske Jans Boonstra en Jantje Sjolles Visser. aangevers

                de vader 28j V en een Ternaarder.  2-7-1888.

                930. WILLEMKE DOUWES van der LEI 10 maanden dv Douwe Gerbens van der Lei V en

                Akke Willems Elzinga. buren Douwe Engels van Dijk 37j V en Waeltje Tietes

                Post 36j V.  5-8-1888.

                931. SIJKE TIETES POST 43j arbeidster wv Sijtze Jans Jongeling dv wln Tiete Waeltjes Post

                en Jantje Jemkes Boschakker. buren Monte Foppes Post 52j V en Tiete Foppes

                Post 42j V.  13-8-1888.

                932. AALTJE THIJSSENS VISSER 32j vv Hille Annes Groen dv wln Thijs Gerlofs Visser en

                Rixtje Sapes van der Zee. buren Jan Jans Westra 31j V en Douwe Pieters

                Visser 29j V.  22-12-1888.

1889

                933.  REINO JOGCHUMS POST 8 maanden dv Jogchum Aants Post V en Hiltje Douwes

                Visser. buren Jan Annes Groen 37j V en Gerlof Douwes Basteleur 34j V.  1-2-1889.

                934. DIRK WIERDS BRAAKSMA 25j arb. mv Pietje Taekes Visser zv Wierd Dirks

                Braaksma wegwerker en wln Aaltje Ulbes Elgersma. buren Wijtze Eesges Adema 47j

                schipper en Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes.  3-2-1889.

                935. TRIJNTJE HAAIJES VISSER 89j geb. te Paesens wv Monte Taekes Visser dv Haaije

                Kornelis Visser en Elisabeth Menkes. buren Jurjen Bosklopper 38j schipper en

                Jan Simons Feenstra 36j arb.  27-2-1889.

                936. ANTJE DIRKS BRAAKSMA 75j arbeidster ongehuwd dv Dirk Tammes Braaksma en

                Moeder Tjepkes Wierstra. buren Tiete Foppes Groen 52j V en Bote Annes Groen 39j

                winkelier.  23-3-1889.

                937. levenloos kind mnl. van Bote Annes Groen en Jeltje Jans Sijtsma. aangevers de

                vader 39j winkelier en Auke Metskes Walsma.  29-3-1889.

                938. JAN SIMONS VEENSTRA 36j arb. geb. Paesens mv Sibbeltje Simons Dijkstra. zv

                wln Simon Jans Veenstra en Jitske Heetzes Huizinga. buren Sijbe Pieters Boltjes 64j arb.

                en Douwe Kornelis de Jong 29j schipper.  12-4-1889.

                939. FROUKJE MARTENS POST 73j arbeidster wv Sjolle Pieters Visser dv Marten Jitzes

                Post en Janke Wijtzes Visser. buren Tjerk Wijbes Stellema 47j arb. en Jacob Jans Tijtsma

                arbeider.  14-4-1889.

                940. WILLEM KLAZES JONGEDIJK 2 maanden zv Klaas Folkerts Jongedijk vischhandelaar

                en Willemke Willems Elzinga. buren Andries Sjolles Zeilinga 38j vischhandelaar en

                Gerben Gooitzens Basteleur 37j V.  24-5-1889.

                941. ANDRIES TIENSTRA 1 maand geboren en wonende te Marum Gr. zv Hendrik en Jitske

                Tienstra schippers. buren Harmen Otter 30j schipper wonende te Marum Gr. en Johannes

                Ates Visser 29j schipper.  27-5-1889 te Nes.

                942. WAELTJE LIEUWES VANGER 6j zv Lieuwe Gerrits Vanger V en Antje Aants Post.

                buren Folkert Jans Van Kuiken 54j gard. en Douwe Pieters Visser 29j V.  23-6-1889.

                943. levenloos kind mnl. van Ritske Jans Boonstra en Jantje Sjolles Visser. aangevers

                de vader 30j V en Kornelis Botes Visser 26j V.  8-7-1889.

                944. levenloos kind mnl. van Hille Wagenaar en Trijntje Visser. aangevers de vader 30j V

                en Pieter Dirks Braaksma 69j voerman.  14-8-1889.

                945. DOUWE WILLEMS DOUMA 84j wdnv Trijntje Sjoerds de Vries zv Willem Douwes

                Douma en Jeltje Jans Visser. buren Gooitzen Andries Botstra 56j schipper en Ate Tjerks

                Donga 27j V.  9-9-1889.

                946. PIETER VISSER 9 maanden zv Jacob Visser schipper en Orseltje Visser.

                overleden te Groningen 24-9-1889.

                947. HILTJE MONTES VISSER 63j arbeidster vv Sijbe Pieters Boltjes dv wln Monte Taekes

                Visser en Trijntje Haaijes Visser. buren Hille Kornelis Visser 46j arb. en Auke Metskes

                Walsma veldwachter te Nes.  4-11-1889.

                948. TAEKE TAEKES BOOITSMA 50j arb. ongehuwd zv Taeke Taekes Booitsma en

                Jeltje Hilles Wagenaar. buren Hille Kornelis Visser 46j arb. en Kornelis Taekes Visser 23j

                arbeider.  20-11-1889.

                949. JANTJE ANDRIES ZEILINGA 14 maanden dv Andries Sjolles Zeilinga koopman en

                Christje Christiaans Visser. buren Ate van Dijk 32j arb. en Klaas Folkerts Jongedijk 23j

                voerman.  23-12-1889.

1890

                950. PIETER JANS TIJTSMA 24j V geb. te Paesens mv Antje Pieters Visser zv Jan Tijtsma

                en Menke Jacobs Katsma te Paesens. buren Tjeerd Johannes Wieringa 47j V en Wijtze

                Pieters de Vries 25j V.  5-2-1890.

                951. DOUWE JANS VISSER 79j wdnv Gatske Andries de Jong. zv Jan Douwes Visser en

                Jitske Klazes Groen. buren Jan Jacobs de Vries 59j arb. en Jan Klazes Jongedijk 50j

                timmerman.  23-3-1890.

                952. PIETER JANS de JONG 84j mv Trijntje Dirks de Boer zv Jan Sijbes de Jong en Antje

                Pieters. buren Marten de Boer 40j V en Tjeerd Pieters Braaksma 28j voerman.  24-3-1890.

                953. JOHANNES EELTJES KINGMA 64j ongehuwd zv wln Eeltje Johannes Kingma en

                Sibbeltje Dirks Smid. buren Jan Nuttes Visser schipper en Marten Jacobs de Vries 34j

                schoenmaker.  17-6-1890.

                954. MARTJE JANS VISSER 47j arbeidster wv Auke Wijtzes de Vries dv wln Jan Pieters

                Visser en Dirkje Andries de Jong. buren Tiete Foppes Post 44j V en Pieter Harmens

                Coree 35j V.  7-7-1890.

                955. TAEKE KORNELIS VISSER 59j geb. te Paesens mv Aukje Pieters de Jong zv

                Kornelis Taekes Visser en Antje Haaijes Visser. buren Sijbe Pieters Boltjes 65j arb. en

                Johannes Ates Visser 29j arb.  15-7-1890.

                956. MONTE FOPPES POST 55j V wdnv Trijntje Martens Post. zv Foppe Waeltjes Post

                en wln Montje Montes Hoekstra. buren Eelze Aukes Visser 64j V en Taeke Pieters

                Klim 33j arb. te Paesens.  15-7-1890.

                957. FOPPE WAELTJES POST 80j V wdnv Montje Montes Hoekstra zv Waeltje Aants Post

                en Sijke Foppes Hoekstra. buren Hijlke Jelles de Vries 46j bakker en Jacob Tjeerds Elzinga

                kastelein 39j.  1-8-1890.

                958. PIETER DOUWES VISSER 2 dagen zv Douwe Pieters Visser V en Trijntje Aukes

                Visser. buren Jan Klazes Jongedijk 50j timmerman en Auke Metskes Walsma. 2-9-1890.

                959. levenloos kind vrl. van Hille Hilles Wagenaar en TrijntjeKornelis Visser. buren

                Pieter Dirks Braaksma 70j voerman en Anne Harmens Coree 32j arb.  1-10-1890.

                960. DOUWE JACOBS VISSER 2 dagen zv Jacob Douwes Visser schelpvisser en Antje

                Minnes Adema. buren Jacob Ages de Jong 37j V en Jelle Jacobs de Vries 29j

                bakker.  11-10-1890.

                961. MARTEN PIETERS DIJKSTRA 39j schipper mv Gooike Aukes Visser zv Pieter

                Sijbrens Dijkstra en Wijtske Montes van der Lei. buren Jacob Jans Tijtsma 29j arb. en

                Romke Kornelis Cuperus 28j arb.  4-11-1890.

                962. MARTEN JACOBS POST 10j zv Jacob Kornelis Post V en Klaaske Frederiks Visser.

                buren Gerlof Lieuwes Koudenburg 59j V en Bote Annes Groen 41j winkelier. 7-12-1890.

1891

                963. WIERD DIRKS BRAAKSMA 63j wegwerker wdnv Pietje Tietes Visser mv Aaltje Ulbes

                Elgersma zv Dirk Tammes Braaksma en Moeder Tjepkes Wierstra. buren Jan Jans de Vries

                voerman 61j en Bote Annes Groen 41j winkelier.  21-1-1891.

                964. JACOB DOUWES de VRIES 71j schoenmaker mv Martje Martens Lei. zv Douwe

                Gerbens de Vries en Tijtje Jacobs Visser. buren Wierd Tjipkes Braaksma 36j koopman en

                Marten de Boer 41j V. 22-1-1891.

                965. JITZE GERLOFS BASTELEUR 17 dagen zv Gerlof Douwes Basteleur V en Grietje

                Sjolles Visser. buren Anne Harmens Coree 32j V en Klaas Annes Groen 29j V.  14-5-1891.

                966. SIJKE TAEKES VISSER 15j dv wln Taeke Kornelis Visser en wed. Akke Pieters de

                Jong arbeidster. buren Sijbe Pieters Boltjes 66j arb. en Jacob Jans Tijtsma 30j arb. 25-5-1891

                967. KLAAS GERLOFS BASTELEUR 1 maand zv Gerlof Douwes Basteleur V en Grietje

                Sjolles Visser. aangevers Auke Walsma en A.J de Vries te Ternaard.  26-5-1891.

                968. JELSKE HENDRIKS DIJKSTRA 82j huishoudster ongehuwd dv Hendrik Pieters

                Dijkstra en Janke Willems Mans. buren Doeke Doedes de Vries 29j V en Aant Tjeerds de

                Vries 27j V.  25-7-1891.

                969. JAN NUTTES VISSER 52j schipper mv Hiltje Johannes Visser zv wln Nutte Wijtzes

                Visser en Grietje Pieters Visser. buren Jan Pieters van der Lei 33j V en Kornelis Joekes

                de Vries 28j V.  7-8-1891.

                970. levenloos kind mnl. van Ritske Jans Boonstra V en Jantje Sjolles Visser. aangevers

                de vader 32j V en Watze Haijma te Ternaard.  4-9-1891.

1892

                971. ANTJE JACOBS de JONG 77j ongehuwd dv Jacob Nuttes de Jong en Martje Eelzes

                Visser. buren Jan Pieters van der Lei 33j V en Kornelis Joekes de Vries 28j V.  4-1-1892.

                972. GRIETJE SIPKES VISSER 70j vv Anne Botes Groen dv Sipke Jans Visser en Antje

                Kornelis de Jong. buren Ulbe Wierds Braaksma 30j arb. en Foppe Montes Post. 24-2-1892.

                973. GRIETJE JANS van HAGE 85j wv Fokke Tjallings van der Schaaf en van Haaije Dirks

                de Boer. dv Jan Van Hage en Grietje Martens. buren Sijbren Johannes Makkes 51j schipper en

                Harmen Martens Groen 24j arb.  17-5-1892.

                974. HANTJE van der MOLEN 5 maanden geb. te Dokkum wonende te Tolbert Gr. dv Dirk

                van der Molen schipper en Zwaantje Westerhuis. aangevers Hille Kornelis Visser 48j arb.

                en Kornelis Taekes Visser arb.  3-7 1892.

                975. AANT SNIJDOOD 23j zeeman zv wln Johannes Snijdood en Eelkje Aants Visser.

                overleden te Vlaardingen 31-7-1892.

                976. HAUKJE PIETERS DIJKSTRA 27j dv Pieter Haukes Dijkstra V en Rixtje Taekes

                Visser. buren Jitze Donga 35j wegwerker en Ritske Jans Boonstra 34j V.  17-7-1892.

                977. JACOB FREDERIKS POST 1 maand zv Frederik Jacobs Post V en Japke Pieters

                Holwerda. buren Tiete Foppes Post 46j v en Jelle Jacobs de Vries 31j bakker. 17-10-1892.

                978. levenloos kind mnl. van Tiete Foppes Post enTrijntje Jans Visser. aangevers

                de vader 55j V en Douwe Broekens postbode te Nes. 8-11-1892.

                979. JOHANNES MAKKES MAKKES 79j mv Antje Sijbrens van der Net zv Makke

                Johannes Makkes en Sijbrigje Havinga. buren Tjeerd Johannes Wieringa 51j V en

                Doeke Doedes de Vries 30j V.  26-12-1892.

1893

                980. AALTJE GERLOFS BASTELEUR 6 maanden  dv Douwe Gerlofs Basteleur V en

                Grietje Sjolles Visser. buren Jochum Aants Post 43j V en Jan Annes

                Groen 41j V.  5-1-1893.

                981. TRIJNTJE FOPPES POST 8 maanden dv Foppe Montes Post V en Janke Botes Groen

                buren Sjoerd Gerbens van der Lei 47j V en Ulbe Wierds Braaksma 30j arb.  12-1-1893.

                982. NUTTE MINNES ZEILINGA 2 maanden zv Minne Martens Zeilinga V en Elisabeth

                Fopkes Steensma. buren Pieter Douwes Visser 25j V en Foppe Tietes Groen 25j V. 28-1-1893

                983. EELKJE EINTES van der ZEE 71j arbeidster wv Auke Martens Buurmans. dv Einte

                Gerbens de Vries en Jitske Harmens Boersma. buren Jitze Jelles Post 59j schelpvisser en

                Jacob Kornelis Post 58j V.  8-2-1893.

                984. EELKJE WILLEMS MANS 70j wv Hendrik Jans Pilat dv Willem Riemerens Mans en

                Gooike Jans Meindertsma. buren Jan Jans Westra 36j V en Aant Klazes

                Visser 24j V.  9-3-1893.

                985. EESGE ADEMA 4 maanden zv Wietze Adema schipper en IJmkje Visser.

                overleden te Groningen 28-4-1893.

                986. lijk van onbekend manspersoon gevonden ten Noorden van Schiermonnikoog.

                ongeveer 30j. aangevers Hille Wagenaar 34j V en Auke Metskes Walsma.  16-5-1893.

                987. EELKJE FREDERIKS ZOUTSMA 83j geb. te Ternaard wv Waeltje Kornelis Post

                dv Frederik Johannes Zoutsma en Antje Pieters. buren IJte Jans Elzinga 48j koopman en

                Marten Gerlofs Visser 26j V.  13-6-1893.

                988. MEINSINA PIETERS VISSER 3 maanden dv Pieter Douwes Visser V en Sibbeltje

                Tietes Groen. buren Gerlof Lieuwes Koudenburg 61j V en Nutte Martens

                Zeilinga 34j V.  17-8-1893.

                989. HENDRIK MAKKES POST 11 maanden zv Makke Jacobs Post V en Gooike Hendriks

                Pilat. buren Andries Sjolles Zeilinga 42j en Doeke Doedes de Vries 31j V.  31-8-1893.

                990. WILLEM WIJTZES de VRIES 4 maanden zv Wijtze Pieters de Vries en Rixtje

                Riemerens Mans. buren Andries Sjolles Zeilinga 42j koopman en ?.  1-9-1893.

                991.GOOIKE HENDRIKS PILAT 27j vv Makke Jacobs Post dv Hendrik Jans Pilat en

                Eelkje Willems Mans. buren Wijtze Pieters de Vries 29j V en Doeke Doedes de

                Vries 31j V.  22-10-1893.

                992. KORNELIS TAEKES VISSER 27j arb. mv Aaltje Martens Groen zv wln Taekes

                Kornelis Visser en wed. Akke Pieters de Jong arbeidster. buren Sijbe Pieters Boltjes 70j

                arbeider en Jitze Donga 36j wegwerker.  15-11-1893.

                993. LIJSBETH KORNELIS VISSER 64j geb. te Paesens wv Bote Sipkes Visser dv wln

                Kornelis Taekes Visser en Antje Haijes Visser. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 28j

                timmerman en Auke Metskes walsma veldwachter te Nes.  11-12-1893.

                994. DOEDE DOEKES de VRIES 59j V mv Martzen Christiaans Cuperus. zv wln Doeke

                Doedes de Vries en Trijntje Joekes van der Net. buren Wierd Tjipkes Braaksma 39j

                koopman en Monte Minnes van der Lei. 26j V.  14-12-1893.

1894

                995. JITZE LOUWS de JONG 85j mv Antje Douwes van Dijk zv Louw Ates de Jong en

                Jantje Jitzes van Dijk. buren Sijbren Johannes Makkes 53j schipper en Sjoerd

                Wiltjes Ferwerda 28j timmerman.  2-1-1894.

                996. TJITSKE KLAZES VISSER 77j vv Jitze Douwes Visser dv Klaas Jans Visser en

                Trijntje Aatzes Koudenburg. buren Douwe Pieters Visser 34j V en Jacob Haaijes

                Dijkstra.  12-2-1894.

                997. TIETE AUKES VISSER 46j V mv Aukje Harmens Bosklopper zv Auke Tietes Visser V

                en IJtske Riemerens Mans. buren Haaije Kornelis Visser 58j en Wijbe Klazes Mollema 23j

                arbeider.  10-3-1894.

                998. JITSKE KLAZES POST 65j wed. van Wiltje Aukes Visser vv Jan Aukes Visser dv

                Klaas Jitzes Post en Grietje Jans Fenema. buren Andries Sjolles Zeilinga 33j V en

                Dirk Willems Elzinga 31j voerman.  1-5-1894.

                999. KLAASKE MAKKES POST 8 maanden dv Makke Jacobs Post V en wln Gooike

                Hendriks Pilat. buren Jelle Jacobs de Vries 32j bakker en Ate Engels van Dijk 35j

                arbeider.  14-6-1894.

                1000. HITTJE JANS POST 72j ongehuwd dv Jan Aants Post en Reino Sakes de Borg.

                buren Gosse Jans Visser 42j V en Kornelis Joekes de Vries 32j V.  11-8-1894.

                1001. JITZE GERLOFS BASTELEUR 8 maanden zv Gerlof Douwes Basteleur V en Grietje

                Sjolles Visser. buren Jochum Aants Post 45j V en Tjerk Johannes

                Schregardus 42j V.  15-8-1894.

                1002. BOTE FOPPES POST 11 maanden zv Foppe Montes Post V en Janke Botes Groen.

                buren IJte Jans Elzinga 49j winkelier en Jan Annes Groen 42j V.  20-8-1894.

                1003. KLAAS JANS JONGEDIJK 19 maanden zv Jan Klazes Jongedijk timmerman en

                Jitske Aukes Buurmans. buren Gerlof Douwes Basteleur 40j V en Klaas

                Annes Groen 33j V.  29-8-1894.

                1004. PIETER HENDRIKS SURINGBROEK 62j hoofd der school geb. te Leeuwarden mv

                Tijnke Baukes Bruinsma zv Hendrik Klazes Suringbroek en Anna Pieters Frank. buren

                Haaije Kornelis Visser 59j arb. en Jacob Tjeerds Elzinga 42j kastelein.  25-9-1894.

                1005. levenloos kind vrl. van Luitzen Sjoerds Sikkema en Antje Taekes Visser. aangevers

                de vader 30j V en Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes.  2-12-1894.

                1006. WILLEM DOUWES van der LEIJ 8 maanden zv Douwe Gerbens van der Leij V en

                Akke Willems Elzinga. buren Ate Engels van Dijk 38j arb. en Eelze Jans

                Botstra 26j V.  9-9-1894.

                1007. GRIETJE HARMENS DIJKSTRA 42j vv Gooitzen Jans Aalsma dv Harmen Foppes

                Dijkstra en Bregtje Nuttes Visser. buren Geert Kornelis de Jong 39j koopman en

                Monte Pieters Dijkstra 41j schipper te Paesens.  29-12-1894.

1895

                1008. ANTJE JANS JONGEDIJK 5 maanden dv Jan Folkerts Jongedijk V en Eelkje Jans de

                Vries. buren Andries Sjolles Zeilinga 41j koopman en Folkert Jans Visser 24j V.  5-1-1895.

                1009. GOOIKE SIJTZES VISSER 64j geb. te Paesens wv Eelze Tjerks Schregardus dv

                Sijtze Montes Visser en Janke Jans Bakker. buren Jan Aukes Visser 36j V en Johannes

                Ates Visser 34j schipper.  11-1-1895.

                1010. ATJE JACOBS de JONG 62j wv Tjerk Donga en Meinte Lieuwes Koudenburg dv

                Jacob Nuttes de Jong en Martzen Eelzes Visser. buren Jacob Douwes Visser 37j schelpvisser

                en Foppe Tietes Groen 27j V.  5-3-1895.

                1011. NANNE SANDERS van der MEULEN 56j geb. te Opeinde bakkersknecht ongehuwd

                zv Sander Roelofs van der Meulen en Feikje Nannes Benedictus. buren Jacob Ages de Jong

                arbeider 43j en Sijbren Johannes Makkes 53j arb.  4-3-1895.

                1012. JAN JOHANNES BOONSTRA 35j ongehuwd zv Johannes Jans Boonstra V en Reinou

                Doedes de Vries. buren Jacob Gerlofs de Haan 35j V en Doeke Joekes de

                Vries 30j V.  21-3-1895.

                1013. DIRKJE ANDRIJS de JONG 84j wv Jan Pieters Visser dv Andrijs Nuttes de Jong en

                Saapke Dirks. buren Samuel Huizinga 45j koopman te Paesens en Ate Engels van Dijk 37j

                arbeider.  15-4-1895.

                1014. KLAASKE FOPPES BAKKER 27j vv Marten Kornelis Cuperus dv Foppe Jochums

                Bakker bakker en wln Antje Geerts Rosier. buren Minne Martens Zeilinga 33j V en

                Tiete Foppes Groen 59j V.  3-5-1895.

                1015. DIRKJE TJEERDS DIJKSTRA 69j vv Pieter Dirks Braaksma dv Tjeerd Pieters

                Dijkstra en Wijtske Wijtzes Visser. buren Johannes Ates Visser 34j schipper en

                Christiaan Doedes de Vries 30j V.  18-6-1895.

                1016. lijk van onbekend manspersoon nevens Nes gevonden, ongeveer 20j oud.

                aangevers Christiaan Doedes de Vries 30j V en Auke Metskes Walsma.  25-6-1895.

                1017. lijk van onbekend manspersoon gevonden tussen Ameland en Schiermonnikoog.

                leeftijd ongeveer 35j. aangevers Wijtze Pieters de Vries 31j V en Klaas Haukes

                Dijkstra 23j V.  25-6-1895.

                1018. HENDRIKJE KORNELIS van der NET 97j wv Jan Martens Cuperus dv Kornelis

                Montes van der Net en Renske IJsacks. buren Klaas Annes Groen 34j V en Haije

                Kornelis Visser 59j gard.  29-6-1895.

                1019. JAN RITSKES BOONSTRA 1 maand zv Ritske Jans Boonstra V en Jantje Sjolles

                Visser. buren Jacob Jans Tijtsma 34j arb. en Dirk Haaijes de Boer 56j arb.  17-7-1895.

                1020. PIETER MEINDERTS JANSMA 23 weken zv Meindert Jans Jansma arb. en

                Moeder Pieters Braaksma. buren Sijbren Makkes 54j arb. en Bote Annes Groen 43j              

                arbeider.  17-8-1895.

                1021. AANT SAPES van der ZEE 18j schelpvisser zv wln Sape Gooitzens van der Zee en

                Feikje Aants Post. buren Bote Annes Groen 44j arb. en Pieter Douwes

                Visser 27j V.  22-9-1895.

                1022. TRIJNTJE HENDRIKS HOEKSTRA 35j geb. te Paesens vv Ulbe Wierds Braaksma

                dv Hendrik Foppes Hoekstra en Eelkje Wiltjes Meindersma. buren als 314.  23-9-1895.

                1023. levenloos kind mnl. van Hille Hilles Wagenaar V en Trijntje Kornelis Visser. buren

                Wijtze Dirks Koning 34j V en Dirk Pieters Braaksma 32j arb.  4-10-1895.

                1024. IJKE JANS CUPERUS 58j vv Klaas Wijbes Mollema dv Jan Martens Cuperus en

                Hendrikje van der Net. buren Haije Kornelis 60j gard. en Jacob Haijes Dijkstra 29j

                schelpvisser. 30-12-1895.

                1025. levenloos kind vrl. van Taeke Visser V en Gerritje Visser. aangevers de vader 27j V

                en Eelze Botstra 27j V.  29-12-1895.

1896

                1026. MINNE ANDRIES ADEMA 75j gard. mv Aafke Foppes Hoekstra zv Andries Eesges

                Adema en Trijntje Martens Zeilinga. buren Foppe Tietes Groen 28j V en Jacob Haijes

                Dijkstra 29j V.  7-1-1896.

                1027. MARTJE JACOBS de JONG 72j ongehuwd dv Jacob Nuttes de Jong en Martje Eelzes

                Visser. buren Dirk Haaijes de Boer 57j arb. en Foppe Dirks de Boer 26j arb.  20-3-1896.

                1028. KLAAS WIJBES MOLLEMA 58j arb. wdnv IJke Jans Cuperus zv Wijbe Klazes

                Mollema en Antje Gerlofs Wieringa. buren Haije Kornelis Visser 60j arb. en Dirk

                Elzinga 43j arb.  11-4-1896.

                1029. GERLOF WILLEMS VISSER 78j geb. te Paesens mv Elisabeth Waeltjes Post. zv

                Willem Visser en Martje Hoekstra. buren Jitze Donga 39j wegwerker en Dirk Haijes de

                Boer 57j arb.  14-5-1896.

                1030. JACOB ANDRIES GROEN 9 dagen zv Klaas Annes Groen V en Trijntje Douwes de

                Haan. buren Dirk Pieters Braaksma 32j arb. en Gerlof Jans Boonstra 23j arb. 20-5-1896.

                1031. GERARDA HESSELS DETHMERS 14 maanden dv Hessel Michiels Dethmers

                predikant en Hiltje Jans Douwes. buren Jitze Donga 39j wegwerker en Meindert

                Jansma 39j voerman.  13-7-1896.

                1032. DOUWE SIETZES GROEN 28j V mv Elisabeth Taekes Visser zv wln Sijtze Foppes

                Groen en Jeltje Douwes Douma. buren Jelle Gerbens Lei 38j V en Kornelis Martens

                Post 68j V.  23-8-1896.

                1033. levenloos kind mnl. van Marten Kornelis Cuperus gard. en Aaltje Martens Groen.

                aangevers de vader 32j en Auke Metskes Walsma veldwachter te Nes.  20-9-1896.

                1034. AAFKE DOUWES JANSMA 73j geb. te Paesens vv Broer Jans Meinsma dv

                Douwe Jans Jansma en Grietje Hendriks Dijkstra. buren Bote Annes Groen 47j winkelier

                en Ate Engels van Dijk 39j arb.  18-11-1896.

                1035. JACOB KORNELIS POST 62j V geb. te Paesens mv Klaaske Frederiks Visser zv

                Kornelis Martens Post en Eelkje Makkes.  23-11 1896 om 11 uur in de Noordzee in de

                diepte verdwenen. Foppe Tietes Groen 29j en Folkert Jans Visser 25j op hetzelfde

                schip visschende.

1897

                1036. WIJTZE AUKES de VRIES 85j geb. te Paesens mv Jelske Dijkstra zv Auke Aukes de

                Vries en Eelkje Wijtzes Visser. buren Ulbe Wierds Braaksma 35j arb. en Foppe Montes

                Post 29j V.  23-2-1897.

                1037. JACOB GERLOFS de HAAN 37j V mv Hendrikje Aukes Visser zv Gerlof Jacobs de

                Haan V en Tjeerdtje Tietes Visser. buren Jan Tijtsma 37j arb. en Johannes Visser 36j

                schipper.  7-4-1897.

                1038. KLAASKE JELLES BASTELEUR 75j wv Hendrik Johannes Visserdv Jelle Gooitzens

                Basteleur en Martje Klazes Groen. buren Dirk Elzinga 36j arb. en Jelle Boonstra 24j

                arbeider.  18-4-1897.

                1039. DOUWE BROERS MEINSMA 44j gard. ongehuwd zv Broer Jans Meinsma gard. en

                wln Aafke Douwes Jansma. buren Bote Annes Groen 48j winkelier en Ate Engels van

                Dijk 39j arb.  16-5-1897.

                1040. SIJKE LUITZENS SIKKEMA 4j zv Luitzen Sjoerds Sikkema V en Antje Taekes Visser

                buren Dirk Haijes de Boer 58j arb. en Sijbren Johannes Makkes 54j arb.  20-5-1897.

                1041. KORNELIS EELTJES KONING 67j schelpvisser wdnv Aaltje Ages Posthuma zv

                Eeltje Johannes Koning en Sibbeltje Dirks Smits. buren Makke Johannes Makkes 52j arb. en

                Sijbren Johannes Makkes 54j arb. 29-5-1897.

                1042. levenloos kind mnl. van Age de Jong koopman en Sieuke de Haan. aangevers de

                vader 35j en Klaas Snijdood 24j V.  31-5-1897.

                1043. ANTJE FREERKS de JONG 83j vv Sjoerd Wiltjes Ferwerda dv Freerk Sipkes de Jong

                en Hiltje Frederiks Schregardus. buren Johannes Ates Visser 47j arb. en Samuel

                Huizinga 47j arb. te Paesens.  2-6-1897.

                1044. ANTJE PIETERS DIJKSTRA 85j ongehuwd dv Pieter Pieters Dijkstra en Durkjen

                Sijbrens. buren Jitze Tjerks Donga 40j wegwerker en Ate Haaijes Visser 27j

                schipper.  9-6-1897.

                1045. AUKE TIETES VISSER 80j geb. te Paesens mv IJtske Willems Mans zv Tiete Aukes

                Visser en Tietje Hendriks. buren als nr 1044.  10-6-1897.

                1046. JACOB ANDRIES GROEN 8 dagen zv Klaas Annes Groen V en Trijntje Douwes de

                Haan. buren Jitze Tjerks Donga 40j wegwerker en Dirk Haaijes de Boer 58j arb. 21-6-1897.

                1047. WIJNZEN MELLES ELZINGA 72j geb. te Wierum wdnv Jinke Wiegers de Jong mv

                Aafke Dijkstra zv Melle Jans Elzinga en Dieuwke IJtes Elzinga. buren Jacob Tijtsma 36j arb.

                en Jacob Boersma 26j bakker.  29-6-1897.

                1048. JANTJE JOHANNES BOONSTRA 18 dagen dv Johannes Jans Boonstra V en Reinou

                Doedes de Vries. buren Hille Kornelis Visser 52j arb. en Jacob Tietsma 36j arb.  1-8-1897.

                1049. KLAASKE KLAZES SNIJDOOD 16 dagen dv Klaas Johannes Snijdood V en Antje

                Taekes Visser. buren Jemke Post 48j V en Bote Annes Groen 48j winkelier.  3-10-1897.

                1050. JIETZE DOUWES VISSER 81j wdnv Tjitske Klazes Visser zv Douwe Jietzes Visser

                en Hiltje Engels. buren Douwe Pieters Visser 37j V en Wijbe Klazes Mollema 27j

                arbeider.  14-11-1897.

                1051. PIETER FREDERIKS POST 16 dagen zv Frederik Jacobs Post V en Japke Pieters

                Holwerda. buren Jelle Jacobs de Vries 36j bakker en Folkert Jans Visser 27j V.  23-11-1897.

1898

                1052. SIMON JANS VEENSTRA 19j geb. te Paesens zv wln Jan Simons Veenstra en

                Sibbeltje Simons Dijkstra arbeidster. buren Luitzen Sjoerds Sikkema 53j V en Ritske

                Jans Boonstra 38j V .  13-1-1898

                1053. WILLEMKE PIETERS WESTRA 84j geb. te Niawier wv Age Wijma dv Pieter

                Willems Westra en Japke Klazes Kloostra. buren Jelle Gerbens Lei 39j V en Marten

                Kornelis Post 33j V .  9-2-1898.

                1054. IJNSKE NUTTES VISSER 73j geb. te Paesens wv Marten Minnes Zeilinga dv Nutte

                Wijtzes Visser en Grietje Pieters Visser. buren Bote Annes Groen 48j winkelier en

                Pieter Douwes Visser 30j V.  15-2-1898.

                1055. ANTJE KLAZES PRANGER 28j vv Kornelis Geerts de Jong dv Klaas Gerkes Pranger

                en Dirkje Egberts Schaafsma. buren Jitze Martens Post 77j V en Auke Metskes Walsma

                veldwachter te Nes.  22-3-1898.

                1056. ANTJE HENDRIKS PILAT 38j vv Marten Aukes Buurmans dv Hendrik Jans Pilat en

                Eelkje Willems Mans. buren Gooitzen Gerlofs Koudenburg 34j V en Einte Tietes

                Post 23j V.  16-4-1898.

                1057. FOPPE JANS BOONSTRA 32j ongehuwd zv wln Jan Ritskes Boonstra en Jantje

                Foppes Hoekstra. buren Jitze Tjerks Donga 41j wegwerker en Bote Annes Groen 49j

                winkelier.  23-4-1898.

                1058. AKKE JANS CUPERUS 57j arbeidster vv Tjerk Wijbes Stellema dv Jan Martens

                Cuperus en Hendrikje Joekes van der Net. buren Makke Johannes Makkes 52j arb. en

                Roelof Johannes Tillema 23j arb.  1-5-1898.

                1059. GERLOF JANS BOONSTRA 25j arb. mv Jitske Willems Dijkstra zv wln Jan Ritskes

                Boonstra en Jantje Foppes Hoekstra. buren Sijbren Johannes Makkes 57j arb. en Tjipke

                Harmens Jansma 27j arb.  12-5-1898.

                1060. MONTE PIETERS DIJKSTRA 45j schipper mv Trijntje Jans Visser zv Pieter Sijbrens

                Dijkstra en Wijtske Montes Lei. buren Jitze Tjerks Donga 42j wegwerker en Jan Stelma 28j

                arbeider.  17-5-1898.

                1061. AANT KLAZES VISSER 29j arb. ongehuwd zv Klaas Aants Visser V en Jantje Eintes

                de Vries. buren Age Ates de Jong 36j koopman en Gerlof Koudenburg 65j V.  21-5-1898.

                1062. MONTE JANS van der LEI 25 dagen zv Jan Pieters van der Lei V en Leentje Kornelis

                Woudwijk. buren Tjerk Wijbes Stellema 57j arb. en Jitze Tjerks Donga 42j

                wegwerker.  29-6-1898.

                1063. FOPKE STEENSMA 25j matroos zv Fopke Fopkes Steensma en Sepkje Wiltjes

                Meindersma.  17-7-1898 te Rotterdam.

                1064. DURK EELTJES KONING 62j schipper mv Ebeltje Klazes Buurmans zv Eeltje

                Johannes Koning en Sibbeltje Dirks Smit.

                overleden te Kostverloren gem. Hoogkerk 30-7-1898.

                1065. TJEERDTJE TIETES VISSER 62j vv Gerlof Jacobs de Haan dv Tiete Gerlofs Visser

                en Sieuke Tjeerds Wieringa. buren Sjoerd Wiltjes Ferwerda 33j timmerman en Auke

                Metskes Walsma veldwachter te Nes.  3-9-1898.

                1066. TIEMEN JANS MEDEMA 22j onderwijzer geb. te Bierum wonende te Wetsingh

                ongehuwd zv wln Jan Medema en Atje Jans de Vries. buren Sjoerd Gerbens van der

                Lei 53j arb. en Jacob Tjeerds de Vries 31j arb.  22-9-1898.

                1067. DOUWE JACOBS VISSER 80j wdnv Doetje Freerks de Jong zv Jacob Durks Visser

                en Baukje Tjerks. buren Meindert Jansma 41j voerman en Samuel Huizinga 48j

                arbeider.  4-10-1898.

                1068. THIJS HAAIJES de BOER 53j arb. ongehuwd zv Haaije Dirks de Boer vermoedelijk

                verdronken en wln Jelske Ates Visser. 6-10-1898.

                1069. MENKE WIJTZES VISSER 83j ongehuwd dv Wijtze Nuttes Visser en IJnske

                Martens.  30-11-1898.

1899

                1070. BREGTJE NUTTES VISSER 72j geb. te Paesens vv Harmen Foppes Dijkstra bakker

                dv Nutte Wijtzes Visser en Grietje Pieters Visser.  7-1-1899.

                1071. WILTJE MARTENS POST 23j schelpvisser ongehuwd zv Marten Kornelis Post

                schipper en Gooike Wiltjes Meindersma.  16-3-1899.

                1072. KLAASKE LUITZENS SIKKEMA 2j dv Luitzen Sjoerds Sikkema V en Antje Taekes

                Visser.  12-4-1899.

                1073. GOOITZEN SAPES van der ZEE 86j wdnv Aafke Harmens Jansma. zv Sape Eintes

                van der Zee en Leentje Gooitzens Basteleur.  10-5-1899.

                1074. EELZE AUKES VISSER 73j V mv Rigtje Sipkes de Jong zv Auke Willems Visser en

                Gerritje Eelzes Visser.  25-5-1899.

                1075. GERLOF VISSER 20j schipper zv wln Hendrik Pieters Visser en Martzen Douwes

                Basteleur.  5-8-1899 te Den Helder.

                1076. levenloos kind vrl. van Jacob Tijtsma en Antje Visser.  16-9-1899.

                1077. ANTJE WIJTZES VISSER 35j vv Jacob Jans Tijtsma dv Wijtze Folkerts Visser en

                Antje Eelzes Visser.  24-9-1899.

                1078. ANTJE SIJBRENS van der NET 85j geb. te Paesens wv Johannes Makkes dv Sijbren

                Joekes van der Net en Bregtje Jans Venema.  24-9-1899.

                1079. HENDRIK MARTENS BUURMANS 2j zv Marten Aukes Buurmans V en Antje

                Hendriks Pilat.  17-10-1899.

1900

                1080. TIETE FOPPES POST 54j v mv Jantje Eintes van der Zee zv Foppe Waeltjes Post

                en Montje Montes Hoekstra. buren Marten Aukes Buurmans 47j V en Klaas

                Kornelis Post 33j V.  5-1-1900.

                1081. JELSKE PIJTTERS DIJKSTRA 89j wv Wijtze Aukes de Vries dv Pijtter Pijtters en

                Dirkjen Sijbrens. buren Ulbe Wierds Braaksma 37j en Foppe Montes

                Post 32j V.  10-1-1900.

                1082. JANTJE JITZES de JONG 65j ongehuwd arbeidster dv Jitze Louws de Jong en

                Antje Douwes van Dijk. buren Andries Sjolles Zeilinga 49j arb. en Jan Folkerts

                Jongedijk 35j V.  11-1-1900.

                1083. IJNSKE MINNES ZEILINGA 4j dv Minne Martens Zeilinga V en Elisabeth Fopkes

                Steensma. buren Gooitzen Sapes van der Zee 25j V en Kornelis Martens Post 28j

                schelpvisser.  4-2-1900.

                1084. LISKJE DOUWES de VRIES 75j vv Gert Mients van der Woud dv Douwe Gerbens

                de Vries en Tijtje Jacobs Visser. buren Willem Gerlofs Visser 52j V en Klaas Annes

                Groen 38j V.  13-2-1900.

                1085. PIETJE TJEERDS de VRIES 17j dv Tjeerd Jacobs de Vries V en Janke Aants Post

                buren Bote Annes Groen 50j winkelier en Andries Zeilinga arb.  10-3-1900.

                1086. JANKE AANTS POST 61j arbeidster vv Tjeerd Jacobs de Vries dv Aant Jans

                Post en Janke Jans Bakker. buren Bote Annes Groen 50j winkelier en Christiaan

                Doedes de Vries 35j V.  5-4-1900.

                1087. MARTJE AANTS POST 59j vv Kornelis Gerrits Vanger dv Aant Waeltjes Post

                en Janke Jans Basteleur. buren Nutte Harmens Dijkstra 36j bakker en Klaas Tjeerds

                voerman 39j.  8-4-1900.

                1088. ANNE TJERKS STELLEMA 2oj arb. zv Tjerk Wijbes Stellema arb. en wln Akke

                Jans Cuperus. buren Dirk de Boer 61j arb. en Johannes Boonstra 30j V.  28-4-1900.

                1089. TAEDE PIETERS HOLWERDA 44j geb. te Paesens V mv Grietje Kornelis Post

                zv Pieter Jacobs Holwerda koopman en Pietertje Taedes Borst. buren Pieter Haaijes Visser

                arbeider 27j en Marten Tjipkes Groen 60j voerman te Paesens.  8-5-1900.

                1090. ANTJE JANS VISSER 83j wv Einte Sapes van der Zee dv Jan Douwes Visser en

                Jitske Botes Groen. buren Jitze Donga 44j wegwerker en Jacob Boersma 29j

                bakker.  13-5-1900.

                1091. ANTJE PIETERS VISSER 37j wv Pieter Jans Tijtsma dv Pieter Folkerts Visser en

                Maaike Jitzes de Jong. buren Bote Annes Groen 50j winkelier en Andries Zeilinga 49j

                arbeider.  19-5-1900.

                1092. EELZE JANS van der PLOEG 78j wdnv Saakje Siebrens van Hoog mv Wijtske

                Tjiokes de Vries zv Jan Eelzes van der Ploeg en Antje Sipkes Osinga. buren Andries

                Kingma 74j arb. en Auke Metskes Walsma 47j veldwachter te Nes.  5-6-1900.

1901

                1093. KORNELIS JANS CUPERUS 71j arb. mv Tjamke Romkes Meinsma zv Jan Martens

                Cuperus en Hendrikje Kornelis Visser. buren Christiaan Doedes de Vries 36j V en

                Gooitzen Minnes Basteleur 45j V.  25-1-1901.

                1094. TRIJNTJE TEENS DUBLINGA 56j ongehuwd dv Teen Livius Dublinga en

                Wijtske Minnes Zeilinga. buren Nutte Minnes Zeilinga 41j V en Kornelis Martens

                Post 29j V.  29-1-1901.

                1095. GEERTJE HILLES WAGENAAR 80j wv Jan Meinderts Jansma dv Hille Jemkes

                Wagenaar en Menke Menkes. buren Jacob Visser 43j beurtschipper en Pieter

                Dijkstra 36j V.  11-2-1901.

                1096. GRIETJE BOTES GROEN 15j dv Bote Annes Groen winkelier en Jeltje Jans Sijtsma

                buren Pieter Wieringa 38j V en Kornelis Post 23j V.  17-4-1901.

                1097. ORSELTJE FOPPES DIJKSTRA 85j wv Jochum Jans Bakkker dv Foppe Jans

                Dijkstra en Jantje Meinderts de Jong. buren Jacob Ages de Jong 48j arb. en Dirk

                Wijbes Elzinga 40j arb. 30-5-1901.

                1098. GERRIT HENDRIKS VANGER 77j mv Liskje Martens Visser zv Hendrik Lieuwes

                Vanger en Sjoukje Tjeerds Visser. buren Kornelis Visser 45j V en Auke Walsma 48j

                veldwachter.  4-6-1901.

                1099. SJOUKJE JOHANNES VISSER 15j dv Johannes Ates Visser arb. en Janneke

                Fokkes van der Schaaf. buren Makke Johannes Makkes 56j arb. en Foppe Hendriks

                Hoekstra 37j landbouwer.  14-7-1901.

                1100. IJNSKE TIETES GROEN 21j dv Tiete Foppes Groen V en Trijntje Jans Visser.

                buren Lieuwe Vanger 57j V en Douwe Visser 41j V.  2-8-1901.

                1101. TIETE FOPPES GROEN 10 maanden zv Foppe Tietes Groen V en Antje Botes Visser.

                buren Meindert Jansma 43j voerman en Johannes Visser 32j V.  16-8-1901.

                1102. JANTJE JANS VIENJE 71j geb. te Morra wv Pieter Klazes Wieringa vv Andries

                Arjens Kingma. dv Jan Jans Vienje en Baukje Broederiks Huisman. buren Andries Geerts

                de Jong 57j arb. en Auke Walsma 48j veldwachter te Nes.  28-8-1901.

                1103. FOLKERT PIETERS de VRIES 69j arb. geb. te Wierum wdnv Harmke Jans van Dijk

                mv Sijtske Jans van der Wal zv Pieter Gerbens de Vries en Trijntje Folkerts van der Kooi.

                buren als nr 1102.  9-9-1901.

                1104. ANNE BOTES GROEN 80j wdnv Lolkje Jans Talsma en Grietje Sipkes Visser. zv

                Bote Klazes Groen en Rixtje Aants Post. buren Willem Visser 54j V en Geert

                de Jong 45j V.  14-10-1901.

                1105. SIBBELTJE SIMONS DIJKSTRA 47j geb. Paesens wv Jan Simons Veenstra dv

                Simon Andries Dijkstra en Trijntje Eeltjes Koning. buren Klaas Pranger 64j koopman en

                Jitze Martens Post 81j.  30-11-1901.

                1106. GRIETJE DIRKS GROEN 69j geb. te Paesens wv Willem Jacobs Elzinga dv Dirk

                Martens groen en Akke Martens Cuperus. buren Andries Zeilinga 50j koopman en

                Pieter Schregardus 25j schelpvisser.  16-12-1901.

1902

                1107. MARTJE FOPPES POST 52j dienstbode ongehuwd dv Foppe Waeltjes Post en

                Montje Montes Hoekstra. buren Christiaan de Vries 37j V en Heerke Cuperus 32j

                arbeider.  10-1-1902.

                1108. AAFKE AUKES de VRIES 89j geb. te Paesens wv Jan Gosses Visser dv Auke de

                Vries en Eelkje Wijtzes. buren Jacob Tijtsma 41j arb. en Doeke de Vries 37j V. 12-1-1902.

                1109. TJEERD KLAZES ELZINGA 6 maanden zv Klaas Tjeerds Elzinga arb. en Sieuke

                Gerlofs Visser. buren Hille Annes Groen 47j V en Age Kornelis Vanger 32j V. 17-2-1902.

                1110. DIRKJE EGBERTS SCHAAFSMA 62j geb. te Hantum vv Klaas Gerkes Pranger. dv

                Egbert Jans Schaafsma en Tietje Dirks Gardenier. buren Jitze Martens Post 81j en

                Auke Walsma. 29-4-1902.

                1111. TRIJNTJE REMMERENS VADERLOOS  1 maand dv Remmeren Vaderloos en

                Neeltje Buurmans. buren Andries de Jong 57j arb. en Nutte de Jong 23j arb.  23-7-1902.

                1112. JANKE JELLES BASTELEUR 89j wv Aant Waeltjes Post dv Jelle Gooitzens Basteleur

                en Martzen Klazes Groen. buren Marten Cuperus 37j arb. en Ulbe Braaksma 40j

                arbeider.  28-7-1902.

                1113. MARTJE MARTENS van der LEI 80 geb. te Paesens wv Jacob Douwes de Vries

                dv Marten Gerbens de Vries en Jeltje Frederiks Schregardus. buren Jemke Post 53j V

                en Klaas Groen 50j V.  4-9-1902.

                1114. AUKE LEI 21j zv wln Tiete Lei en Orseltje Visser. overleden aan boord te Oldenzijl

                gem. Uithuizermeeden. 23-10-1902.

                1115. AKKE PIETERS de JONG 71j geb. te Paesens wv Taeke Kornelis Visser dv Pieter

                Jans de Jong en Boukje Harmens Jansma. buren Jitze Tjerks Donga 45j wegwerker en

                Klaas Pranger 65j koopman.  25-12-1902.

1903

                1116. JANTJE WILTJES MEINDERSMA 66j geb. Paesens wv Willem Tietes Visser dv

                Wiltje Jans Meindersma en Trijntje Eesges Adema. buren Bote Annes Groen 53j

                winkelier en Marten Kornelis Cuperus 38j arb.  5-1-1903.

                1117. MARTEN KORNELIS POST 70j geb. te Paesens schipper mv Gooike Wiltjes

                Meindersma zv Kornelis Martens Post en Eelkje Makkes Makkes. buren Kornelis

                Montes Post 25j schippersknecht en Douwe Gerbens van der Lei 51j V.  12-1-1903.

                1118. DOUWE ENGELS van DIJK 52j geb. te Paesens V ongehuwd zv Engel Douwes

                van Dijk en Tijtje Ates Visser. buren Douwe Gerbens van der Lei 51j V en Pieter

                Tietes Schregardus 26j V.  10-1-1903.

                1119. AKKE JANS JANSMA 67j geb. te Paesens wv Gerlof Aants Post dv Jan

                Harmens Jansma en Martje Wijtzes Visser. buren Tjerk Wijbes Stellema 61j arb. en

                Einte Tietes Post 28j V.  24-1-1903.

                1120. PIETJE TAEKES VISSER 65j wv Klaas Jitzes Visser dv Taeke Eelzes Visser en

                Orseltje Gerlofs Visser. buren Eelze Botstra 35j V en Riemeren Mans 24j V. 2-2-1903.

                1121. ORSELTJE AUKES VISSER 46j wv Tietes Frederiks Lei vv Wierd Tjipkes

                Braaksma. dv Auke Pieters Visser en Tjeerdje Jacobs de Haan, buren Harmen

                Aalsma 29j schipper en Johannes Boonstra 28j schipper te Leek.  20-2-1903.

                1122. ANTJE MARTENS CUPERUS 11j dv Marten Kornelis Cuperus gard. en

                Klaaske Foppes Bakker. buren Gooitzen Basteleur 30j V en Jan Annes

                Groen 51j V.  27-2-1903.

                1123. JAN AUKES de VRIES 84j geb. te Paesens wdnv Jetske Klazes Post zv Auke

                Aukes de Vries en Eelkje Wijtzes Visser. buren Andries Zeilinga 52j arb. en

                Tjipke Jansma 31j gard.  21-4-1903.

                1124. TJITSKE VISSER 2j dv Jitske Johannes Visser arbeidster buren Johannes

                Visser 52j arb. en Hille Kornelis Visser 58j arb.  3-5-1903.

                1125. EELKJE WILLEMS VISSER 32j ongehuwd dv Willem Tietes Visser en Jantje

                Wiltjes Meindersma. buren Ulbe Braaksma 41j arb. en Jan Jansma 35j arb. 29-5-1903.

                1126. ANTJE BOTES VISSER 36j vv Foppe Tietes Groen dv Bote Sipkes Visser en

                Elisabeth Kornelis Visser. buren Meindert Jansma 47j voerman en Marten de

                Boer 53j V.  27-7-1903.

                1127. TRIJNTJE de VRIES 21 maanden dv Jogchum de Vries schipper en Janke Dijkstra.

                overleden te Aalzum OD.  1-8-1903.

                1128. WIJTSKE DIRKS KONING 25j ongehuwd dv Dirk Eeltjes Koning en Haebeltje

                Klazes Buurmans. buren Tjeerd Jacobs de Vries 66j V en Gerlof Lieuwes

                Koudenburg.  19-10-1903.

                1129. TIJTJE DOUWES JANSMA 91j geb. te Paesens wv Douwe Jans Basteleur. dv

                Douwe Jans Jansma en Grietje Hendriks. buren Eelze Botstra 35j V en Kornelis

                Post 26j V.  18-11-1903.

                1130. EELKJE WIJTZES de VRIES 51j geb. te Paesens vv Jan Annes Groen dv Wijtze

                Aukes de Vries en Jelske Pieters Dijkstra. buren Foppe Montes Post 36j V en

                Jan Harmens Jansma 36j arb.  29-12-1903.

1904

                1131. AANT KLAZES SNIJDOOD 1 maand zv Klaas Johannes Snijdood V en Antje

                Taekes Visser. buren Lieuwe Koudenburg 28j schelpvisser en Jitze Douwes

                Visser 24j schippersknecht.  9-1-1904.

                1132. ANTJE EELZES VISSER 80j wv Wijtze Folkerts Visser dv Eelze Taekes Visser en

                Bontje Gerbens Leij. buren Jitze Kornelis Visser 32j V en Wijtze Lei 39j V.  5-2-1904.

                1133. PIETER DURKS BRAAKSMA 83j wdnv Dirkje Tjeerds Dijkstra zv Durk Tammes

                Braaksma en Moeder Tjepkes Wierstra. buren Jacob Visser 47j beurtschipper en

                Hille Wagenaar 45j V.  5-3-1904.

                1134.TRIJNTJE JOHANNES VISSER 15j dv Johannes Ates Visser arb. en Janneke

                Fokkes van der Schaaf. buren Wiltje Sjoerds Ferwerda 63j timmerman en Hille

                Visser 59j arb.  10-3-1904.

                1135. JIETZE MARTENS POST 83j wdnv Jantje Livius Dublinga zv Marten Jietzes Post

                en Jantje Wijtzes. buren Willem Gosses Visser 57j arb. en Monte van der

                Lei 35j V.  6-6-1904.

                1136. JACOB WILLEMS de VRIES 7 maand zv Willem de Vries koopman en Willemke

                Elzinga. buren als nr 1135.  5-6-1904.

                1137. JANTJE KLAZES ELZINGA 17j dv Klaas Tjeerds Elzinga arb. en Sieuke Gerlofs

                Visser. buren Hille Annes Groen 50j V en Gerlof Lieuwes Koudenburg 70j V. 8-6-1904.

                1138. JOHANNA JACOBS ELZINGA 20j dv Jacob Tjeerds Elzinga gard. en Catharina

                Wilhelmina Snijdood. buren Minne Zeilinga 43j V en Wiltje Steensma 35j

                koopman.  27-7-1904.

                1139. TJERK WIJBES STELLEMA 8j zv Wijbe Tjerks Stellema arb. en Minke Sjoukes de

                Jong. buren Geert de Jong 49j arb. en Dirk de Boer 66j arb.  9-8-1904.

                1140. DIRK GERRITS BOOMSTRA 3 dagen zv Gerrit Boomstra steenzetter en Fetje

                Hiemstra wonende te Sexbierum. aangevers de vader 26j en Andries Zeilinga 53j

                arbeider.  25-8-1904.

                1141. TIETE FOPPES GROEN 68j mv Trijntje Jans Visser zv Foppe Botes Groen en Jantje

                Tjeerds Wieringa. buren Douwe Pieters Visser 45j en Gerrit Lieuwes

                Vanger 31j V.  2-11-1904.

                1142. GERBEN GOOITZENS BASTELEUR 52j V mv Aaltje Pieters Holwerda zv Gooitzen

                Jans Basteleur en Jantje Doedes de Vries. buren Minne Zeilinga 43j V en Tjipke Jansma 33j

                gardenier.  1-12-1904.

1905

                1143. HAEBELTJE KLAZES BUURMANS 60j wv Dirk Koning dv Klaas Martens Buurmans

                en Joukje Klazes Kloostra.  23-2-1905 te Zuidlaren.

                1144. SAAPKE JANS VISSER 69j wv Douwe Pieters Visser dv Jan Pieters Visser en Dirkje

                Andries de Jong. buren Kornelis Montes Post 27j V en Jacob Haaijes Dijkstra 38j

                arbeider.  12-3-1905.

                1145. AALTJE TJEERDS BRAAKSMA 8 maanden dv Tjeerd Pieters Braaksma en Akke

                Martens Groen. buren Hille Visser 62j gard. en Auke Walsma 52j veldwachter.  18-3-1905.

                1146. GOSINA de VRIES 2j geb. te Hoorn dv Wijtze de Vries schipper en Rixtje Mans.

                overleden te Nieuwe Zijlen onder Engwierum.  15-5-1905.

                1147. MONTE MONTES van der LEI 21j onderwijzer zv wln Monte Pieters van der Lei en

                Hiltje Engels van Dijk. buren Bote Annes Groen 54j winkelier en Gerlof  Lieuwes

                Koudenburg 71j. 28-6-1905.

                1148. KLAAS GERKES PRANGER 67j geb. te Rinsumageest koopman wdnv Dirkje Egberts

                Schaafsma zv Gerke Klazes Pranger en Antje Jans van der Sjouw. buren Jitze Donga 49j

                wegwerker en Meindert Jansma 49j voerman.  16-7-1905.

                1149. FROUKJE KORNELIS WOUDWIJK 39j geb. te Paesens vv Gerben Doedes Rijpstra

                dv  Kornelis Woudwijk arb. te Paesens en wln Bregtje Martens Post. buren Sijbe Eintes

                Minnema 38j arb. en Eelze Frederiks 26j arb.  26-7-1905.

                1150. TRIJNTJE TAEKES VISSER 28j ongehuwd dv wln Taeke Montes Visser en wed.

                Jeltje Klazes Groen. buren Christiaan Doedes de Vries 41j V en Gerke Klazes Pranger 25j

                koopman.  8-9-1905.

                1151. KLAAS AANTS VISSER 71j mv Jantje Eintes de Vries zv Aant Willems Visser en

                Aukjen Klazes Visser. buren Hille Annes Groen 51j V en Age Ates de Jong 44j

                koopman  13-9-1905.

                1152. TIETJE ATES VISSER 85j geb. te Paesens wv Engel Douwes van Dijk dv Ate

                Jans Visser en Hiltje Johannes. buren Douwe Gerbens van der Lei 53j V en Wiltje

                Fopkes Steensma 36j koopman. 22-9-1905.

                1153. KORNELIS PIETERS VISSER 12j zv Pieter Kornelis Visser V en Joukje Dirks

                Koning. buren Klaas Wiltjes Hoekstra 33j arb. en Riemeren Willems Mans 27j V. 27-11-1905

                1154. EELKJE AARNTS VISSER 74j wv Johannes Klazes Snijdood dv Aarnt Willems

                Visser en Aukje Klazes Visser. buren Wiltje Steensma 36j koopman en Pieter Lieuwes

                Vonk 25j V.  31-12-1905.

1906

                1155. ANTJE TAEKES VISSER 34j vv Klaas Johannes Snijdood dv wln Taekes Montes

                Visser en wed. Jeltje Klazes Groen. buren Lieuwe Koudenburg 30j schelpvisser en

                Gerben van der Lei 34j V.  8-1-1906.

                1156. NEELTJE JANS BUURMANS 45j vv Remmeren Sjoukes Vaderloos dv Jan Martens

                Buurmans en Dieuke Folkerts de Boer. buren Sieger Andries Barwegen 38j gard. en

                Wessel Jans de Vries 39j arb.  19-1-1906.

                1157. KLAAS TAEKES VISSER 14j zv Taeke Klazes Visser V en Geertje Eelzes Visser.

                buren Riemeren Mans 27j V en Sijbe Groen 27j V.  21-1-1906.

                1158. JOEKE PIETERS van der LEI 16 maanden zv Pieter Montes van der Lei schipper en

                Doetje Joekes de Vries. buren Pieter Hendriks Visser 29j schipper en Frederik Douwes

                Visser 29j schipper.  22-1-1906.

                1159. ANTJE TJERKS SCHREGARDUS 79j wv Bote Lieuwes Koudenburg dv Tjerk

                Frderiks Schregardus en Jantje Pieters Visser. buren Jan Aukes Visser 49j V en

                Hille Wagenaar 45j voerman.  18-2-1906.

                1160. TRIJNTJE SJOLLES ZEILINGA 66j wv Gerlof Martens Visser dv Sjolle Mennes

                Zeilinga en Jantje Andries Hoekstra. buren Sape Groen 30j V en Marten de Vries 35j

                arbeider.  27-2-1906.

                1161. JOHANNES JANS VISSER 13 maanden zv Jan Johannnes Visser arb. en Aaltje

                Taekes Klim. buren Jitze Donga 50j wegwerker en Jan Westra 49j V.  26-3-1906.

                1162. TJERK WIEBES STELLEMA 64j geb. te Morra tuinman wdnv Akke Jans

                Cuperus zv Wiebe Tjerks Stellema en Jeltje Lemmes de Boer. buren Geert de Jong 50j

                koppman en Foppe de Jong 22j voerman.  1-5-1906.

                1163. AAFKE JACOBS VISSER 8j dv Jacob Douwes Visser beurtschipper en Antje

                Minnes Adema. buren Meindert Jansma 50j voerman enTjipke Braaksma 33j

                arbeider.  13-5-1906.

                1164. JOEKE PIETERS van der LEI 5 maanden zv Pieter Montes van der Lei schipper en

                Doetje Joekes de Vries. buren Auke Visser 27j schipper en Jan Groen 33j

                schipper.  15-7-1906.

                1165. TRIJNTJE MARTENS POST 9 maanden dv Marten Montes Post schelpvisser en

                Sibbeltje Hendriks Visser. buren Pieter Visser 33j arb. en Wijbe Mollema 35j arb. 28-7-1906

                1166. ANDRIES GEERTS de JONG 62j wdnv Johanna Kamstra en Geertje de Jong mv

                Hiltje Pieters Hoekstra. zv Geert Andries de Jong en Antje Montes van der Leij.  25-10-1906

                1167. MENKE GERLOFS VISSER 90j wv Douwe Jelles Basteleur dv Gerlof Tietes Visser en

                Aaltje Martens Zeilinga. buren Hille Groen 52j V en Dirk Elzinga 44j arb.  3-11-1906.

                1168. SJOLLE SJOLLES BASTELEUR 30j V zv wln Sjolle Basteleur en Gooike Zeilinga.

                buren Jan Folkerts Jongedijk 42j V en Monte Minnes van der Lei 38j V.  6-12-1906.

1907

                1169. JANTJE PIETERS VISSER 40j vv Doeke Doedes de Vriesdv wln Pieter Folkerts

                Visser en Maaike Jitzes de Jong. buren Klaas Dijkstra 36j V en Kornelis

                Post 35j V.  22-1-1907.

                1170. levenloos kind mnl. van Monte Minnes van der Lei V en Hiltje Pieters Visser.

                aangevers de vader en Wikke Bouma politie.  8-2-1907.

                1171. TRIJNTJE PIETERS VISSER 70j wv Kornelis Waeltjes Post dv Pieter Jurjens Visser

                en Menke Frederiks Zoutsma. buren Sijtze de Jong 39j arb. en Jan Post 26j arb. 28-2-1907.

                1172. SJOERD WEALTJES FERWERDA 91j geb. te Paesens wdnv Antje Freerks de Jong

                zv Wealtje Sjoerds Ferwerda en Wietske Wiegers de Jong. buren Johannes Visser 56j arb.

                en Folkert Buurmans 54j arb.  12-3-1907.

                1173. GOIKE LUBBERTS SCHREGARDUS 4 maanden dv Lubbert Tietes Schregardus

                schelpvisser en Sijtske Eelzes Schregardus. buren Wijtze Koning 45j V en Sijtze de

                Jong 39j arb.  20-3-1907.

                1174. PIETER MONTES van der LEI 27j schipper mv Doetje Joekes de Vries zv wln Monte

                Pieters van der Lei en Hiltje Engels van Dijk. buren Dirk Elzinga 45j arb. en Bote Groen 58j

                winkelier.  16-4-1907.

                1175. BREGTJE BOTES KOUDENBURG 45j vv Wijtze Durks Koning dv Bote Lieuwes

                Koudenburg en Antje Tjerks Schregardus. buren Jan Aukes Visser 49j V en Jacob Ages

                de Jong 53j arb.  3-6-1907.

                1176. MAAIKE JITZES de JONG 74j wv Pieter Folkerts Visser dv Jitze Louws de Jong en

                Antje Douwes van Dijk. buren Klaas Hoekstra 35j arb. en Andries Zeilinga 56j arb. 9-6-1907.

                1177. ELISABETH WAELTJES POSTMA 91j wv Gerlof Willems Visser dv Waeltje Aants

                Postma en Zijke Foppes. buren Age de Jong 45j arb. en Jacob de Jong 53j arb. 9-7-1907.

                1178. GEERT MIENTS van der WOUD 79j geb. te Morra wdnv Liskje Douwes de Vries

                zv Mient Wiegers van der Woud en Grietje Wijtzes. buren Willem Visser 60j arb. en

                Marten Post 31j schelpvisser.  19-7-1907.

                1179. ELISABETH VISSER 29j dv Willem Gerlofs Visser V en IJbeltje Eelkes van der

                Ploeg.  11-8-1907 te Leeuwarden.

                1180. BAUKJE SJOERDS de VRIES 86j wv Riemeren Willems Mans dv Sjoerd Douwes de

                Vries en Rixtje Wijtzes. buren Bote Annes Groen 58j winkelier en Gerrit Vanger 33j

                arbeider.  25-8-1907.

                1181. NUTTE MARTENS ZEILINGA 48j mv Eelkje Martens Post zv Marten Minnes

                Zeilinga en IJnske Nuttes Visser. buren Bote Annes Groen 58j winkelier en Jan

                Jansma 40j arb.  29-11-1907.

                1182. TJAMKE ROMKES MEINSMA 72j geb. te Paesens wv Kornelis Jans Cuperus

                dv Romke Jans Meinsma en Antje Willems Minninga. buren Jacob Ages de Jong 55j

                arb. en Jitze Sjoerds van der Lei 29j V.  14-12-1907.

                1183. TRIJNTJE MARTENS POST 43j vv Marten Doedes de Vries dv wln Marten

                Kornelis Post en Goike Wiltjes Meindersma. buren Pieter Douwes Visser 40j V en

                Jan Klazes Jongedijk 68j timmerman.  24-12-1907.

                1184. RIXTJE SIPKES de JONG 78j wv Eelze Aukes Visser dv Sipke Freerks de Jong en

                Tijttje Waeltjes Post. buren Pieter Wieringa 35j V en Jan Mans 26j varensgezel. 29-12-1907.

1908

                1185. GERLOF JACOBS de HAAN 84j geb. te Paesens wdnv Grietje Klazes Post en

                Tjeerdtje Tietes Visser. zv Jacob Gerlofs de Haan en Trijntje Tjeerds Wieringa. buren

                Makke Johannes Makkes 62j arb. en Klaas Kuperus 35j hoofdonderwijzer.  11-1-1908.

                1186. JOHANNES VISSER 39j schipper mv Aantje Post zv wln Taeke Montes Visser en

                Jeltje Klazes Groen.  14-3-1908 te Gaarkeuken.

                1187. JANTJE DOUWES VISSER 66j wv Bote Hilles Groen dv Douwe Jans Visser en

                Gatske Andries Visser. buren Jan Annes Groen 56j V en Jasper Jans Damstra 31j

                arbeider. 27-3-1908.

                1188. CORNELIS MARTENS POST 79j geb. te Paesens wdnv Tietje Klazes Post zv

                Marten Martens Post en Froukje Kornelis Tjepkema. buren Marten Jacobs de Vries 52j

                gardenier en Doeke de Vries 45j arb.  12-4-1908.

                1189. DOUWE VISSER 5 maanden geb. te Dokkum zv Frederik Visser schipper en Antje

                de Vries.  20- 9- 1908 te Morra OD.

                1190. RIXTJE TAEKES VISSER 8j dv Taeke Klazes Visser V en Gerritje Eelzes

                Visser.  30-11-1908.

1909

                1191. ANTJE PIETERS de JONG 69j geb. te Paesens vv Haaije Kornelis Visserdv Pieter Jans

                de Jong en Baukje Harmens Jansma. buren Sjoerd Kiestra arts te Ternaard en Klaas

                Kuperus hoofd der school 36j.  15-1-1909.

                1192. TIETE POST 9 maanden zv Einte Post V en Doetje Post. 25-6-1909 te Leeuwarden.

                1193. HARMKE JANS VISSER 19j dv Jan Aukes Visser arb. en Fopkje Harmens Dijkstra.

                buren Wijtze de Vries 32j V en Gerlof de Boer 24j V.  5-7-1909.

                1194. JACOB TJEERDS ELZINGA 58j geb. te Paesens kastelein mv Catharina Wilhelmina

                Snijdood zv Tjeerd Jacobs Elzinga en Pietje Hendriks Adema. buren Tjeerd Jacobs de

                Vries 72j V en Bote Annes Groen 59j winkelier.  3-11-1909.

                1195. MARTEN TIETES GROEN 55j venter ongehuwd zv wln Tiete Botes Groen en

                Beitske Martens Post. buren Johannes Ates Visser 58j arb. en Folkert Buurmans 56j

                arbeider.  10-11-1909.

1910

                1196. LOLKJE HILLES GROEN 32j ongehuwd dv Hille Annes Groen V en wln Aaltje

                Thijsses Visser. buren Jitze Visser 38j V en Johannes Schregardus 33j V.  23-1-1910.

                1197. GOOITZEN GERLOFS KOUDENBURG 46j V mv Janke Eelzes Schregardus zv

                Gerlof Lieuwes Koudenburg en Martje Gooitzens Basteleur. buren Gooitzen van der

                Zee 35j V en Marten Post 45j schipper.  25-1-1910.

                1198. TRIJNTJE ANDRIES BOTSTRA 80j wv Douwe Jacobs de Haan dv Andries

                Gooitzens Botstra en Korneliske Jacobs Visser. buren Marten Doedes de Vries 39j

                en Jan Pieters Tijtsma 21j V.  18-2-1910.

                1199. JANTJE PIETERS SCHREGARDUS 66j vv Kornelis Aants Post dv Pieter Tjerks

                Schregardus Hendrikje Tietes Visser. buren Gooitzen Basteleur 36j V en Klaas

                Post 43j V.  13-4-1910.

                1200. MARTJE GOOITZENS KOUDENBURG 19j dv wln Gooitzen Gerlofs Koudenburg

                en Janke Eelzes Schregardus. buren als nr 1199.  12-4-1910.

                1201. AAFKE HENDRIKS FEENSTRA 21j geb. te Paesens dv Hendrik Feenstra slager en

                Detje Adema. buren Hille Annes Groen 36j V en Jacob de Vries 43j V.  25-9-1910.

                1202. DOETJE WILTJES FERWERDA 36j ongehuwd dv Wiltje Sjoerds Ferwerda en

                Antje Minnes Boelens. buren Johannes Visser 59j arb. en Folkert Buurmans 55j

                arbeider.  24-4-1910.

                1203. AFKE JANSMA 71j ongehuwd dv Meindert Jansma en Gooike Visser.

                te Leeuwarden  21-4-1910.

                1204. DIRK SIJBRENS DIJKSTRA 76j geb. te Paesens ongehuwd zv Sijbren Kornelis

                Dijkstra en Sieuke Martens Post. buren Marten de Boer 60j V en Heerke Cuperus 41j

                gardenier.  18-5-1910.

                1205. GOOIKJE SJOLLES ZEILINGA 66j wv Sjolle Gooitzens Basteleur dv Sjolle Mennes

                Zeilinga en Jantje Andries Hoekstra buren Bote Groen 60j winkelier en Klaas Hoekstra 37j

                arbeider.  21-5-1910.

                1206. EELKJE MARTENS BUURMANS 22j ongehuwd dv Marten Aukes Buurmans V en

                Antje Hendriks Pilat. buren Lieuwe Koudenburg 34j schelpvisser en Bote Groen 60j

                winkelier. 13-6-1910.

                1207. MENKE JACOBS TIJTSMA 19j ongehuwd dv Jacob Jans Tijtsma arb. en Antje

                Wijtzes Visser. buren Tjeerd Braaksma 50j arb. en Makke Makkes 65j arb.  29-6-1910.

                1208. MEINSINA DUBLINGA 60j wv Jan Pilat dv Teen Livius Dublinga en Wijtske Minnes

                Zeilinga. te Leeuwarden 17-8-1910.

                1209. NUTTE HARMENS DIJKSTRA 47j mv Martje Gerlofs Post zv Harmen Foppes

                Dijkstra en Bregtje Nuttes Visser. buren Tjeerd Jacobs de Vries 73j V en Foppe

                de Jong 26j voerman.  4-9-1910.

                1210. LEENTJE AANTS POST 17j dv Aant Waeltjes Post V en Rixtje Kornelis de Haan.

                buren Marten de Vries 54j gard. en Tjeerd Elzinga 25j voerman.  27-9-1910.

                1211. RENSKE JANS BASTELEUR 81j wv Hille Hilles Wagenaar dv Jan Gooitzens

                Basteleur en Trijntje Gerlofs Hoekstra. buren Foppe Minnes Adema 57j koopman en

                Age de Jong 48j arbeider.  2-10-1910.

                1212. JOHANNES SIJTZES de JONG 8j geb. te Paesens zv Sijtze Gerhardus de Jong en

                Tjitske Johannes Holwerda. buren Marten Holwerda 29j koopman en Bote Annes Groen 61j

                winkelier.  5-10-1910.

                1213. EELZE GOOITZENS KOUDENBURG 23j ongehuwd zv Gooitzen Gerlofs

                Koudenburg en Janke Eelzes Schregardus. buren Hille Annes Groen 57j V en

                Age de Jong 49j arb.  30-10-1910.

1911

                1214. IJTSKE JACOBS de HAAN 18j dv wln Jacob Gerlofs de Haan en Hendrikje Aukes

                Visser. buren Jan Tijtsma 22j arb. en Sijtze Visser 21j arb.  8-1-1911.

                1215. SIJTZE KORNELIS VISSER 2 dagen zv Kornelis Hilles Visser en Baukje Haaijes

                Visser. buren Foppe de Boer 41j V en Johannes Post 65j arb.  18-1-1911.

                1216. AAFKE FOPPES HOEKSTRA 88j wv Minne Andries Adema dv Foppe Gerlofs

                Hoekstra en Detje Hendriks Oozinga. buren Hille Wagenaar 52j arb. en Gerke Pranger 30j

                koopman.  18-2-1911.

                1217. TRIJNTJE KLAZES SNIJDOOD 1j dv Klaas Johannes Snijdood en Jantje Jemkes

                Post. buren Bote Annes Groen 62j winkelier en Harmen Luurs 27j koopman.  16-4-1911.

                1218. JELTJE DOUWES DOUMA 71j wv Sijtze Foppes Groen. dv Douwe Willems Douma

                en Trijntje Sjoerds Visser. buren Age de Jong 49j arb. en Doeke de Vries 48j V. 19-4-1911.

                1219. HENDRIK ATES FEENSTRA 54j geb. te Paesens wdnv Detje Adema mv Aaltje Annes

                Groen zv Ate Thijssens Feenstra en Antje Hendriks Adema. buren Tjerk Schregardus 59j V

                en Marten Buurmans 49j V.  19-5-1911.

                1220. HAAIJE KORNELIS VISSER 75j geb. te Paesens gard. wdnv Antje Pieters de Jong

                zv Kornelis Taekes Visser en Antje Haaijes Visser. buren Johannes Post 65j arb. en

                Johannes Visser 60j arb.  13-7-1911.

                1221. KORNELIS AANTS POST 10j zv Aant Wealtjes Post V en Rixtje Kornelis de Haan.

                buren Klaas Elzinga 50j voerman en Klaas Post 44j V.  4-9-1911.

                1222. JAN JACOBS de VRIES 47j ongehuwd zv Jacob Douwes de Vries en Martje Martens

                Lei. buren Wierd Braaksma 57j arb. en Age de Jong 50j arb.  13-11-1911.

1912

                1223. HILTJE DOUWES VISSER 64j vv Jochum Aants Post dv Douwe Jacobs Visser en

                Doetje Freerks de Jong. buren Klaas Elzinga 51j voerman en Sjolle Basteleur 26j

                schipper.  21-4-1912.

                1224. HEILTJE DOEDES de VRIES 89j wv Kornelis Sipkes Visser dv Doede Gerbens de

                Vries en Reinouw Doekes Dijkstra. buren Bote Annes Groen 62j winkelier en Gooitzen

                Basteleur 29j zonder beroep.  24-4-1912.

                1225. SIJKE AANTS POST 76j wv Jan Folkerts Visser dv Aant Wealtjes Post en Jantje

                Jelles Basteleur. buren Age de Jong 50j arb. en Bote Groen 62j winkelier.  1-7-1912.

                1226. BAUKJE HAAIJES VISSER 33j vv Kornelis Hilles Visser dv Haaije Kornelis Visser

                en Antje Pieters de Jong. buren Kornelis Johannes Post 29j arb. en Gerlof Visser 36j

                koopman.  19-8-1912.

                1227. WILLEM GERLOFS VISSER 65j mv IJbeltje Eelkes van der Ploeg zv Gerlof Willems

                Visser en Elisabeth Wealtjes Post. buren Kornelis Joekes de Vries 49j V en Marten

                Montes Post 37j V.  17-12-1912.

1913

                1228. JANTJE DIRKS JANSMA 85j wv Sijbe Sapes van der Zee dv Dirk Jans Jansma en

                Klaaske Jans de Groot. buren Lubbert Schregardus 43j schelpvisser en Tjeerd Elzinga 27j

                voerman.  1-1-1913.

                1229. METTJE BAUKES STEENSMA 65j geb. te Morra ongehuwd dv Bauke Freerks

                Steensma en Dieuwke Sierks Wiersma. buren Foppe Minnes Adema commissionair en

                Keimpe Jansma 54j voerman.  10-2-1913.

                1230. GERLOF JELLES POST 81j ongehuwd zv Jelle Jitzes Post en Wijtske Gerlofs Visser.

                buren Auke Jongedijk 27j varensgezel en Johannes Elzinga 24j voerman.  21-5-1913.

                1231. KLAASKE LUITZENS SIKKEMA 14j dv Luitzen Sjoerds Sikkema arb. en Antje

                Taekes Visser. buren Folkert Buurmans 60j arb. en Haaije Visser 35j arb.  10-6-1913.

                1232. GOOIKE PIETERS VISSER 1j dv Pieter Haaijes Visser en Mientje Sjolles Basteleur.

                buren Sjoerd Ferwerda brievengaarder en Jan Boelens 35j postbode.  17-11-1913.

1914

                1233. JAN JANS JONGEDIJK 23j arb. zv Jan Folkerts Jongedijk arb. en Eelkje Jans de Vries.

                buren Jan Groen 40j schipper en Auke Visser 35j schipper.  24-1-1914.

                1234. BROER JANS MEINSMA 91j geb. te Paesens wdnv Aafke Douwes Jansma zv Jan

                Broers Meinsma en Jantje Jans Havinga. buren Douwe Gerbens van der Lei 61j V en

                Ate Engels van Dijk 56j arb.  31-1-1914.

                1235. levenloos kind vrl. van Kornelis Hilles Visser arb. en TrijntjeWiersma. aangevers

                de vader en Wijtze Kamma 35j schipper.  5-2-1914.

                1236. AUKJE RUURDS van der PLOEG 74j ongehuwd dv Ruurd Willems van der Ploeg

                en Trijntje Aukes Dijkstra. buren Sieger Barwegen 46j gard. en Freerk de Beer 40j

                arbeider.  12-6-1914.

                1237. SJOERD GERBENS van der LEI 69j V mv Klaaske Jitzes Visser zv Gerben Montes

                van der Lei en Grietje Sjoerds Visser. buren Kornelis Holwerda 29j V en Pieter

                Holwerda 31j V.  3-7-1914.

                1238. KLAASKE FREDERIKS POST 8 maanden dv Frederik Jacobs Post schipper en

                Japke Pieters Holwerda. buren Bote Annes Groen 65j winkelier en Sape Groen 38j

                arbeider.  19-7-1914.

                1239. DURK HAIJES de BOER 76j mv Jitske Foppes Visser zv Haije Durks de Boer en

                Jelske Ates Visser. buren Kornelis Visser 39j arb. en Gooitzen Basteleur 26j arb. 8-10-1914.

                1240. MINNE MONTES van der LEI 86j wdnv Sijke Sipkes de Jong mv Tietje Pieters

                Schregardus zv Monte Martens van der Lei en Berber Gerbens Lei. buren Johannes Jans

                Boonstra 45j V en Kornelis Johannes Post 31j arb.  11-10-1914.

                1241. HILTJE DIEMERS FABER 56j geb. te Paesens vv Folkert Jans Buurmans dv Diemer

                Pieters Faber en Janke Harmens Broersma. buren Jacob Elgersma 38j winkelier en

                Hoite IJtes Elzinga 25j winkelier.  12-10-1914.

                1242. TAEDE PIETERS HOLWERDA 1 maand zv Pieter Taedes Holwerda V en Hiltje

                Douwes Visser. buren Klaas Post 47j V en Marten Buurmans 52j V.  23-11-1914.

                1243. AALTJE ULBES ELGERSMA 83j   wv Meindert Botter en Wierd Dirks Braaksma dv

                Ulbe Wiebrens Elgersma en Antje Minnes Boelens. buren Jan Annes Groen 62j V en

                Riemeren Willems Mans 36j V.  4-12-1914.

1915

                1244. LEENTJE GROEN 79j wv Kornelis de Haan dv Hille Botes Groen en Richtje Sapes

                van der Zee. buren Gooitzen Sapes van der Zee 40j V en Marten Basteleur 24j V. 3-1-1915.

                1245. JANTJE HOEKSTRA 81j wv Jan Boonstra dv Foppe Gerlofs Hoekstra en Geertje

                Louws de Jong. buren Wijtze de Vries 37j V en Bote Visser 23j arb.  9-1-1915.

                1246. JANKE BASTELEUR 88j vv Kornelis Visser vermoedelijk in zee verdronken dv

                Jan Gooitzens Basteleur en Trijntje Gerlofs Hoekstra. buren Foppe Minnes Adema 62j

                koopman en Jacob Ages de Jong 62j arb.  18-3-1915.

                1247. JITSKE BUURMANS 65j vv Jan Jongedijk dv Auke Martens Buurmans en Eelkje

                Eintes de Vries. buren Gooitzen Basteleur 32j timmerman en Jan Vaderloos

                agent.  22-6-1915

                1248. JURJEN BOSKLOPPER 64j geb. te Marrum mv Jantje Dijkstra zv Harmen Tjeerds

                Bosklopper en Dieuke Jurjens de Vries. buren Gooitzen van der Zee 41j V en Pieter

                Vonk 34j arb.  16-7-1915.

                1249. levenloos kind mnl. van Jan Boelens en Emke Tilkema. aangevers de vader en

                Age de Jong 53j arb.  30-8-1915.

                1250. MINNE BOELENS 19j arb. geb. te Paesens zv Egbert Boelens arb. en Antje

                Wiersma. buren Jan de Groot 55j arb. en Pieter Steegstra 51j arb te Paesens. 24-9-1915.

                1251. MARTJE KUPERUS 78j wv Doede de Vries dv Kristiaan Martens Kuperus en

                Richtje Waeltjes Post. buren Wijtze Kamma 37j arb. en Kornelis Visser 40j arb. 26-9-1915.

                1252. GERLOF POST 3 dagen  zv Marten Post schipper en Sibbeltje Visser. buren

                Wijtze de Vries 38j V en Jitze van der Leij 36j V.  26-10-1915.

                1253. DIRKJE DIJKSTRA 13j dv Jacob Dijkstra en Sibbeltje Koning. buren Jan

                Tijtsma 27j koopman en Gerben Lei 30j schipper.  22-11-1915.

1916

                1254. HILTJE van DIJK 62j geb. te Paesens vv Monte van der Lei vermoedelijk verdronken

                dv Engel Douwes van Dijk en Tietje Ates Visser. buren Pieter Visser 39j schipper en

                Sjoerd van der Leij 23j V.  18-1-1916.

                1255. GOOIKE MEINDERTSMA 81j geb. te Paesens wv Marten Post dv Wiltje Jans

                Meindertsma en Trijntje Eesges Adema. buren Pieter Visser 48j V en Sjouke

                Vaderloos 24j arb.  20-2-1916.

                1256. MINNE FEENSTRA 30j slager geb. te Paesens mv Atje Donga zv Hendrik Feenstra en

                Detje Adema. buren Wijtze Lei 51j V en Age de Jong 54j arb.  6-5-1916.

                1257. GERLOF KOUDENBURG 82j geb. te Paesens mv Martje Basteleur zv Lieuwe Aatzes

                Koudenburg en Aafke Gerlofs Hoekstra . buren Pieter Visser 45j V en Monte van der

                Lei 48j V.  28-6-1916.

                1258. WILLEM van der LEI 17j schippersknecht zv Douwe Gerbens van der Lei en Akke

                Willems Elzinga.  25-8-1916 te Dragten.

                1259. FROUKJE de VRIES 90j wv Gerben Leij dv Sjoerd Douwes de Vries en Rixtje Wijtzes.

                buren Gerben van der Lei 45j V en Jan de Vries 30j arb.  26-9-1916.

                1260. KLAAS SNIJDOOD 3j zv Klaas Johannes Snijdood en Jantje Jemkes Post. buren

                Ate van Dijk 59j arb. en Jan Folkerts Jongedijk 50j V.  18-10-1916.

                1261. RENSKE POST 80j vv Bote Groen vermoedelijk verdronken dv Aant Waeltjes Post

                en Janke Jelles Basteleur. buren Gerben van der Lei 55j V en Pieter Post 39j V. 25-11-1916.

1917

                1262. JETSKE MANS 98j wv Auke Visser dv Willem Riemerens Mans en Gooikje Jans

                Meindertsma. buren Sijtze Hilles Visser 27j arb. en Jacob Tijtsma 57j arb.  5-2-1917.

                1263. DIEUWKE de VRIES 92j geb. te Marrum vv Harm Bosklopper dv Jurjen Hermens de

                Vries en Baukje Jurjens. buren Hille Wagenaar 58j arb. en Age de Jong 55j arb. 19-3-1917.

                1264. LIEUWE KOUDENBURG 41j arb. mv Janke Post zv wln Gerlof Lieuwes Koudenburg

                en Martje Gooitzens Basteleur. buren Gooitzen Sjolles Basteleur 34j timmermansknecht en

                Gooitzen Gerbens Basteleur 29j arb.  26-3-1917.

                1265. KLAAS de JONG 23j varensgezel geb. te Paesens zv Geert de Jong arb. te Paesens

                en wln Antje Pranger.  19-3-1917.

                1266. JANTJE POST 41j vv Klaas Snijdood dv Jemke Feddes Post arb. en Antje Kornelis

                Visser. buren Age Koning 59j arb. en Feitze Veenma 51j timmerman.  30-3-1917.

                1267. HARM BOSKLOPPER 90j geb. te Marrum wdnv Dieuwke de Vries zv Tjeerd Gerrits

                Bosklopper en Aukje Harms Sterkeboer. buren Sjoerd Ferwerda 51j brievengaarder en

                Wiltje Ferwerda 22j timmerman.  8-4-1917.

                1268. ELISABETH VISSER 50j wv Douwe Groen dv wln Taeke Montes Visser en wed.

                Jeltje Klazes Groen. buren Meindert Jansma 60j voerman en Jan Visser 26j V. 19-6-1917.

                1269. levenloos kind vrl. van Fokke Rosier gard. en Fokje Holwerda. aangevers

                de vader en Sjolle Visser 32j V.  30-7-1917.

                1270. als nr 1269.

                1271. als nr 1269.

                1272. JITSKE VISSER 78j geb. te Zwaagwesteinde wv Dirk de Boer dv Foppe Fokkes Visser

                en Grietje Jans Verhage. buren Kornelis Hilles Visser 42j arb. en Age de Jong 55j

                arbeider.  6-8-1917.

                1273. ANTJE POST 78j ongehuwd dv Nutte Kornelis Post en Jeltje Jemkes Boschakker.

                buren Kornelis Holwerda 32j schipper en Jan Jansma 23j voerman.  6-9-1917.

                1274. JELLE DIJKSTRA 23j beurtschipper ongehuwd zv Pier Dijkstra beurtschipper en

                Rinske Boersma. buren Jacob Elgersma 41j gard. en Christiaan de Vries 53j V. 10-10-1917.

                1275. GEERTJE GROEN 38j ongehuwd dv Bote Groen en Jeltje Sijtsma. buren Sjolle

                Visser 42j V en Jitze Visser 46j V.  14-10-1917.

                1276. TIETJE SCHREGARDUS 67j wv Minne van der Lei dv Pieter Tjerks Schregardus en

                Hendrikje Tietes Visser. buren Kornelis Jitzes Post 35j arb. en Douwe Groen 31j

                schipper.  12-11-1917.

                1277. SJOERDTJE POST 88j vv Jan Buurmans vermoedelijk verdronken dv Marten Jitzes

                Post en Jantje Wijtzes Visser. buren Pier Dijkstra 53j beurtschipper en Haaije Visser 34j

                arbeider.  21-11-1917.

1918

                1278. DOUWE GERLOFS BASTELEUR34j ongeh. zv Gerlof Douwes Basteleur V en Grietje

                Sjolles Visser. buren Sjoerd Ferwerda 52j brievengaarder en Marten

                Buurmans 56j V.  2-4-1918.

                1279. MARTEN POST 54j ongehuwd zv Cornelis Post en Tietje Post. 3-5-1918 te Franeker.

                1280. HAIJE DIJKSTRA 82j arb. geb. te Paesens wdnv Tjerkje Piers Feenstra zv Haije

                Gerlofs Dijkstra en Pietje Jacobs Visser. buren Jacob Elgersma 42j winkelier en

                Wijtze Lei 53j V.  19-5-1918.

                1281. AUKE JONGEDIJK 31j mv Sibbeltje Vaderloos zv Jan Klazes Jongedijk en Jitske

                Aukes Buurmans.  5-6-1918 te Leeuwarden.

                1282. lijk van een manspersoon gevonden aan den zeedijk te Moddergat behoord hebbende

                tot de Duitsche marine.  8-7-1918.

                1283. IJBELTJE van der PLOEG 80j geb. te Holwerd wv Willem Visser dv Eelke Eetzes van

                der Ploeg en Gertje Pieters van der Ploeg. buren Wijtze Lei 53j V en Marten

                Post 42j V.  24-7-1918.

                1284. SIBBELTJE VISSER 43j vv Marten Post dv wln Hendrik Pieters Visser en Martzen

                Douwes Basteleur. buren Age de Jong 57j arb. en Jitze Douwes Visser 38j

                winkelier.  15-8-1918.

                1285. WILTJE FERWERDA 78j wdnv Antje Boelens zv Sjoerd Ferwerda en Antje de Jong.

                buren Pier Dijkstra 54j arb. en Jacob Donga 32j arb.  23-9-1918.

                1286. GOOITZEN BASTELEUR 35j timmerman mv Wijtske Pilat zv Sjolle Gooitzens

                Basteleur en Gooike Sjolles Zeilinga. buren Jan Jongedijk 54j V en Eelze

                Visser 25j V.  1-12-1918.

                1287. ELISABETH VANGER 32j vv Sjolle Basteleur dv Lieuwe Gerrits Vanger V en

                Antje Aants Post. buren Gerben van der Lei 47j V en Kornelis Lei 27j V.  6-12-1918.

                1288. PIER DIJKSTRA 54j gard. geb. te Anjum mv Rinske Boersma zv Haaije Dijkstra

                en Tjerkje Feenstra. buren Jacob Elgersma 43j gard. en Jitze Visser 47j V. 6-12-1918.

                1289. LIEUWE VANGER 74j mv Antje Post zv Gerrit Ages Vanger en Gatske

                Kornelis Post. buren Harmen Dijkstra 24j bakker en Marten Basteleur 28j V. 9-12-1918.

                1290. DIRK SIJTSMA 8j geb. te Ee zv Foeke Sijtsma vrachtrijder en Jacoba Marie

                Postma. buren Ate Tjerks Donga 56j V en Jelle Gerbens Lei 60j V.  13-12-1918.

                1291. SIJKE VISSER 66j wonende te Ternaard vv Lieuwe Bakker dv Gerlof Visser en

                Elisabeth Post. buren Pieter Visser 42j schipper en Harmen Aalsma 45j

                schipper.  17-12-1918.

                1292. JACOB JANS TIJTSMA 58j arb. wdnv Antje Wijtzes Visser.  6-12-1918.

1919

                1293. JETSKE VISSER 83j wv Pieter Nuttes Visser dv Douwe Visser en Gatske de

                Jong. buren Marten Buurmans 56j en Auke Buurmans 26j arb.  4-2-1919.

                1294. BOTE ANNES GROEN 69j winkelier mv Jeltje Jans Sijtsma zv Anne Botes

                Groen en Lolkje Jans Talsma. buren Klaas Haukes Dijkstra 47j V en Tjerk Eelzes

                Dijkstra 34j arb.  16-2-1919.

                1295. TRIJNTJE MEINDERSMA 47j geb. te Paesens vv Wijbe Mollema dv Jitske Pieters

                Meindersma. buren Sjoerd Ferwerda 53j brievengaarder en Sjouke Vaderloos 27j

                arbeider.  12-3-1919.

                1296. BEITSKE POSTMA 92j wv Tiete Groen dv Marten Postma en Jantje Visser.

                buren Jacob Elgersma 43j landb. en Foppe de Boer 49j V.  24-3-1919.

                1297. TAEKE SNIJDOOD 17j arb. zv Klaas Snijdood V en wln Antje Visser. buren

                Tjerk Dijkstra 34j arb. en Kornelis Post 47j arb.  26-4-1919.

                1298. CHRISJE VISSER 59j geb. te Wierum vv Andries Zeilinga dv Christiaan Abes

                Visser en Gepke Jelles Hiemstra. buren Wierd Braaksma 65j arb. en Marten Groen 42j

                arbeider te Paesens. 15-7-1919.

                1299. JAN JONGEDIJK 79j geb. te Engelum wdnv Jitske Buurmans zv Klaas Sibbeles

                Jongedijk en Margje Harmens Dam. buren als nr 1298.  19-7-1919.

                1300. TJERK SCHREGARDUS 67j mv Jetje Post zv Johannes Tjerks Schregardus en

                Hijlkje Johannes Koning. buren Wierd Braaksma 65j arb. en Marten Groen 42j arb. te

                Paesens. 1-8-1919. 

                1301. DIRK LEI 1 maand zv Gerben Lei en Jantje Groen. 21-9-1919.

                1302. KLAASKE VISSER 38j vv Sijbe Botes Groen dv wln Jelle Hendriks Visser en

                Dirkje Sijbes van der Zee.  4-10-1919.

1920                   geen vermelding meer van buren. overgenomen door de begrafenisvereniging.

                1303. JANTJE de VRIES 90j wv Gerlof Tietes Visser en Klaas Aants Visser. dv Einte

                Gerbens de Vries en Jitske Harmens Boersma.  7-1-1920.

                1304. SIBBELTJE GROEN 55j vv Pieter Visser dv Tiete Foppes Groen en Menke Nuttes

                Visser.  16-1-1920.

                1305. SIJBREN MAKKES 79j arb. ongehuwd zv Johannes Makkes Makkes en Antje

                Sijbrens van der Net.  18-5-1920.

                1306. FOPKJE DIJKSTRA 62j vv Jan Visser dv Harmen Foppes Dijkstra en Bregtje

                Nuttes Visser.  24-5-1920.

                1307. SIJKE VISSER 82j geb. te Paesens wv Joeke de Vries dv Kornelis Taekes Visser en

                Antje Haaijes Visser.  21-6-1920.

                1308. lijk van onbekend manspersoon gevonden aan den zeedijk te Moddergat. 28-8-1920.

                1309. JOHANNES POST 9j geb. te Paesens zv Jan Post arb. en Janke de Boer te

                Paesens.  24-12-1920.

1921

                1310. KLAASKE VISSER 75j wv Sjoerd Gerbens van der Lei dv Jitze Douwes Visser en

                Tjitske Klazes Visser.  13-1-1921.

                1311. JANTJE DIJKSTRA 66j wv Jurjen Bosklopper dv Harmen Foppes Dijkstra en

                Bregtje Nuttes Visser.  15-5-1921

                1312. WIJTSKE VISSER 68j vv Johannes Kornelis Post dv Jan Ates Visser en IJnske

                Tjeerds Dijkstra.  23-5-1921.

1922

                1313. JANTJE van der ZEE 75j wv Tiete Postdv Einte Sapes van der Zee en Antje Jans

                Visser.  22-1-1922.

                1314. WAELTJE POST 44j schipper mv Janke Toornstra zv wln Frederik Waeltjes Post

                en Dirkje Wijtzes de Vries.  5-2-1922 te Leeuwarden.

                1315. GRIETJE VISSER 67j vv Gerlof Basteleur dv Sjolle Pieters Visser en Froukje

                Martens Post.  25-2-1922.

                1316. BREGTJE VISSER 45j vv Christ Stellema dv wln Jan Nuttes Visser en Hiltje

                Johannes Visser.  5-3-1922.

                1317. EELKJE LEI 3j dv Gerben Lei en Jelske Groen.  14-3-1922.

                1318. FOPPE POST 38j zeevisser mv Jantje Visser zv Waeltje Aants Post en Elisabeth

                Foppes Groen.  9-5-1922.

                1319. TIETE SCHREGARDUS 81j mv Reinouw Post zv Pieter Tjerks Schregardus en

                Hendrikje Tietes Visser.  11-11-1922.

                1320. FEIKJE POST 82j geb. te Paesens wv Sape van der Zee dv Aant Kornelis Post

                en Frederikje Gerlofs de Haan.  27-11-1922.

1923

                1321. EMKE TILKEMA 42j geb. te Nijkerk vv Jan Boelens dv wln Tjeerd Tilkema en

                Gertje Zijlstra te Nijkerk.  7-2-1923.

                1322. ANTJE TIJTSMA 37j vv Jan de Vries dv Jacob Tijtsma en Antje Visser. 28-2-1923.

                1323. GOOITZEN BOTSTRA 90j ongehuwd zv Andries Gooitzens Botstra en Korneliske

                Jacobs Visser.  10-3-1923.

                1324. TIJTJE VISSER 58j ongehuwd dv Willem Tietes Visser en Jantje Wiltjes

                Meindersma.  15-4-1923.

                1225. PIETER VONK 42j V geb. te Wierum mv Pietje Basteleur zv Lieuwe Jans Vonk en

                Antje Doekes Visser te Wierum.  22-4-1923.

                1226. REINOUW POST 80j wv Tiete Schregardus dv Aant Jans Post en Janke Jans

                Bakker.  3-5-1923.

                1227. WEALTJE POST 8j zv wln Foppe Post en wed. Jantje Visser.  18-8-1923.

                1228. MONTJE van der LEIJ 27j vv Tjipke Braaksma dv Douwe Gerbens van der Leij en

                Akke Willems Elzinga.  1-10-1923.

1924

                1229. JANKE SCHREGARDUS 62j wv Gooitzen Koudenburg dv Eelze Tjerks Schregardus

                en Goike Sijtzes Visser. 18-4-1924.

                1230. JITZE POST 90j mv Tietje Visser zv Jelle Jitzes Post en Wijtske Gerlofs

                Visser.  17- 4-1924.

                1231. BREGTJE de JONG 4 weken dv Hendrik de Jong veldarb. en Hiltje

                Stellema.  15-5-1924.

                1232. AAFKE VISSER 80j geb. te Paesens vv Tjeerd Wieringa dv Pieter Eelzes Visser

                en Sibbeltje Jaspers van der Ploeg.  24-8-1924.

                1233. WIJTZE LEI 59j zeevisser ongehuwd zv Gerben Martens Lei en Froukje Sjoerds

                de Vries.  10-9-1924.

                1234. JETSKE de JONG 73j geb. te Paesens vv Hille Visser dv Kornelis Andries de Jong

                en Sijtske Joekes Faber.  10-9-1924.

                1235. ATE van DIJK 67j geb. te Paesens ongehuwd zv Engel Douwes van Dijk en

                Tietje Ates Visser.  8-10-1924.

                1236. levenloos kind mnl. van Douwe Groen 38j schipper en Tietje Lei.  26-10-1924.

1925

                1237. DOUWE BOTES GROEN 52j zeevisser mv Doutje Ages Logterman zv Bote Hilles

                Groen en Jantje Douwes Visser.  14-1-1925.

                1238.  DOUWE VISSER 5 maanden zv Jitze Visser V en Gooike Schregardus. 28-2-1925.

                1239. ETTJE VISSER 71j vv Gosse Visser dv Pieter Folkerts Visser en Tijlke Klazes

                de Vries.  10-5-1925

                1240. AGE de JONG 63j geb. te Paesens mv Sieuke de Haan zv Ate Ages de Jong en

                Antje Annes Walda.  1-7-1925.

                1241. HILTJE VISSER 88j geb. te Paesens wv Jan Visser dv Johannes Ates Visser en

                Janke Douwes Visser.  26-5-1925.

                1242. WIJTSKE de GROOT 67j geb. te Paesens vv Egbert Pranger. dv Jan Jans de Groot

                en Renske Nannes Brandsma.  24-8-1925 te Leeuwarden.

1926

                1243. MARTJE BASTELEUR 90j wv Gerlof Koudenburg dv Gooitzen Jelles Basteleur en

                Jacomijntje Minnes Zeilinga.  18-1-1926.

                1244. ULBE BRAAKSMA 64j veldarb. mv Akke Eizinga zv Wierd Dirks Braaksma en

                Aaltje Ulbes Elgersma.  25-5-1926.

                1245. HOITE ELZINGA 37j koopman mv Sibbeltje Holwerda zv IJte Jans Elzinga en

                Janneke Hoites van der Berg.  15-6-1926.

                1246. IJTE ELZINGA 81j geb. te Wierum mv Janneke van der Berg zv Jan Melles

                Elzinga en Trijntje Johannes de Goede Hoop.  13-9-1926.

                1247. KORNELIS VANGER 85j wdnv Martje Post zv Gerrit Vanger en Gatske Post.

                te Leeuwarden 30-10-1926.

                1248. JACOB de JONG 73j mv Bregtje Makkes zv Age Jacobs de Jong en IJtske

                Klazes Tolsma.  1-11-1926.

                1249. TJEERD WIERINGA 84j wdnv Aafke Visser zv Johannes Tjeerds Wieringa en

                Renske Sapes van der Zee.  10-11-1926.

                1250. LEENTJE van der ZEE 68j vv Jan Westra dv Einte Sapes van der Zee en Antje

                Jans Visser.  14-11-1926.

                1251. SJOERD LEI 2j zv Gerben Lei en Jelske Groen.  15-12-1926.

                1252. JACOB de VRIES 59j mv Jantje Groen zv Tjeerd Jacobs de Vries en Janke Aants

                Post.  19-12-1926.

                1253. WILTJE STEENSMA 57j mv Hendrikje Schregardus zv Fopke Fopkes Steensma

                en Sepkje Wiltjes Meindersma.  24-12-1926.

1927

                1254. JANTJE MEINSMA 62j vv Jelle de Vries dv Broer Jans Meinsma en Aafke Douwes

                Jansma.  27-1-1927.

                1255. KLAASKE VISSER 87j wv Jacob Kornelis Post dv Frederik Jans Visser en Trijntje

                Dirks Jansma.  30-1-1927.

                1256. TRIJNTJE VISSER 70j ongehuwd dv Jitze Douwes Visser en Tjitske Klazes

                Visser.  27-2-1927.

                1257. ANNE GROEN 32j ongehuwd zv Jan Annes Groen en Eelkje Wijtzes Visser. 31-3-1927.

                1258. SIEUKE de HAAN 69j wv Age de Jong dv Gerlof Jacobs de Haan en Tjeerdtje

                Tietes Visser.  31-3-1927.

                1259. UILKE ZIJLSTRA 53j timmerman geb. te Aalzum mv Dieuwke Botstra zv Dirk

                Zijlstra en Jeltje Bouwema.  16-4-1927 te Leeuwarden.

                1260. WIJTZE KAMMA 2j zv Wijtze Kamma veldarb. en IJbeltje Kamma.  18-5-1927.

                1261. HAIJE VISSER 44j schoenmaker geb. te Paesens ongehuwd zv Johannes Ates Visser

                veldarb. en Janneke van der Schaaf.  30-6-1927.

                1262. DOETJE ELZINGA 4 dagen dv Foppe Elzinga handelsreiziger en Hiltje Post. 12-7-1927.

                1263. JANTJE VISSER  78j vv Ritske Boonstra dv Sjolle Pieters Visser en Froukje

                Martens Post.  1-8-1927.

                1264. TEADE HOLWERDA 17j schippersknecht zv Kornelis Holwerda schipper en

                Sijke Vanger.  26-12-1927.

                1265. RENSKE de VRIES 34j vv Kornelis Lei dv wln Jacob Tjeerds de Vries en Jantje

                Botes Groen.  30-12-1927.

1928

                1266. LUBBERT SCHREGARDUS 58j visser mv Sijtske Schregardus zv Tiete Pieters

                Schregardus en Antje Lubberts Tamminga.  29-1-1928.

                1267. AUKJE SCHREGARDUS 21j ongehuwd dv Pieter Schregardus schelpvisser en

                Hendrikje Visser.  3-3-1928.

                1268. DIRK ELZINGA 67j veldarb. mv Grietje de Boer zv Willem Jacobs Elzinga en

                Grietje Dirks Groen.  13-5-1928.

                1269. DIEUKE VISSER 52j vv Foppe Groen dv Tiete Aukes Visser en Aukje Harmens

                Bosklopper.  1-10-1928.

1929

                1270. TJETSKE VISSER 85j wv Douwe Visser dv Frederik Jans Visser en Trijntje

                Dirks Jansma.  30-3-1929.

                1271. ANTJE VISSER 79j vv Jemke Post dv Kornelis Sipkes Visser en Heiltje Doedes

                de Vries.  6-4-1929.

                1272. HAAIJE VISSER 23j tuinier zv Pieter Haaijes Visser en Mientje Sjolles Basteleur.

                militair te Assen  20-8-1929.

                1273. ELISABETH GROEN 88j wv Waeltje Aants Post dv Foppe Botes Groen en

                Jantje Tjeerds Wieringa.  4-11-1929.

                1274. KLAAS GROEN 82j geb. te Paesens wdnv Barber Meindersma zv Durk Martens

                Groen en Akke Martens Cuperus.  7-11-1929.

1930

                1275. GOOIKE VISSER 13j dv Pieter Haaijes Visser en Mientje Sjolles Basteleur. 4-1-1930.

                1276. JANKE ELISABETH ELZINGA 4j wonende te Amsterdam dv Willem Elzinga

                kommies bij de rijksbelastingen en Hiltje Visser.  10-1-1930.

                1277. AKKE EIZINGA 69j geb. te Anjum wv Klaas Steegstra en Ulbe Braaksma dv

                Renze Jacobs Eizinga en Tjitske Ages Wijma.  31-3-1930.

                1278. JITZE VANGER bijna 2 maanden zv Kornelis Vanger schelpvisser en Mientje

                Keegstra.  11-4-1930

                1279. JANTJE MEINSMA 5j geb. te Paesens dv Jan Meinsma landb. en Grietje

                Aalsma.  12-4-1930.

                1280. HENDRIKJE VISSER 70j wv Jacob de Haan dv Auke Tietes Visser en IJtske

                Willems Mans.  16-5-1930.

                1281. SIEUKE VISSER 67j vv Klaas Elzinga dv Gerlof Tietes Visser en Jantje Eintes

                de Vries.  28-6-1930.

                1282. MEINDERT JANSMA 73j mv Moeder Braaksma zv Jan Meinderts Jansma en

                Geertje Hilles Wagenaar.  30-8-1930.

                1283. JOHANNES VISSER 79j geb. te Paesens mv Janneke van der Schaaf zv Ate

                Haijes Visser en Sijtske Ruurds Peringa.  13-9-1930.

                1284. KLAAS SNIJDOOD 57j wdnv Antje Taekes Visser en Jantje Post zv Johannes

                Snijdood en Eelkje Aants Visser.  20-11-1930

1931

                1285.PIETER HANIA 73j geb. te Sijbrandahuis mv Saakje de Groot zv Pieter Jans

                Hania en Saakje Pieters Bosch.  16-4-1931.

                1286. SIPKE van der LEI 71j ongehuwd zv Minne Montes van der Lei en Sijke

                Sipkes de Jong.  25-5-1931.

                1287. AAFKE de JONG 58j geb. te Paesens vv Tjipke Jansma dv Sjouke Sijtzes de Jong

                en Trijntje Minnes Adema.  7-6-1931.

                1288. AUKJE POST 79j wv Jasper Visser dv Tiete Wealtjes Post en Jantje Jemkes

                Boschakker.  13-7-1931.

                1289. CORNELIS ZEILINGA 5 dagen zv Marten Zeilinga en Tjeerdtje de Jong.

                te Leeuwarden 30-7-1931.

                1290. JANTJE VISSER 49j wv Foppe Post vv Jan de Vries dv Jasper Pieters Visser en

                Aukje Tietes Post.  14-11-1931.

1932

                1291. MARTEN HOLWERDA 40j visser mv Jetske Prins zv Taede Pieters Holwerda en

                Grietje Kornelis Post.  11-3-1932 te Leeuwarden.

                1292. ANTJE de VRIES 56j geb. te Kollumerzwaag vv Frederik Visser dv Pier de Vries

                en Neeltje Rozendal.  26-6-1932.

                1293. JEMKE POST 83j wdnv Antje Visser zv Tiete Wealtjes Post en Jantje Jemkes

                Boschakker.  10-9-1932.

                1294. ANTJE WIJMA 75j geb. te Niawier vv Marten de Vries dv Age Ages Wijma en

                Willemke Pieters Westra.  12-11-1932.

                1295. levenloos kind mnl. van Douwe Zwart hoofd ener school en Hendrka

                Heukels.  24-12-1932.

1933

                1296. SIBBELTJE KONING 69j vv Jacob Dijkstra dv Dirk Eeltjes Koning en Eelkje

                Wijtzes Boersma.  6-2-1933.

                1297. levenloos kind mnl. van Dirk Soepboer vrachtrijder en Aaltje Hoekstra. 28-2-1933.

                1298. FOPPE BAKKER 90j gard. wdnv Antje Geerts Rosier zv Jochum Jans Bakker en

                Orseltje Foppes Dijkstra.  6-3-1933

                1299. MARTEN de VRIES 62j gard. wdnv Trijntje Post mv Hendrikje Cuperus zv Doeke

                Doedes de Vries en Martje Christiaans Cuperus.  12-3-1933.

                1300. AAFKE KOUDENBURG 66j geb. te Paesens vv Folkert Visser dv Monte Lieuwes

                Koudenburg en Atje Jacobs de Jong.  16-3-1933.

                1301. BEITSKE VISSER 83j wv Willem Riemerens Mans dv Jan Johannes Visser en

                Beitske Klazes Post.  23-7-1933.

                1302. SIJTSKE SCHREGARDUS 67j wv Lubbert Schregardus dv Eelze Tjerks

                Schregardus en Goike Sijtzes Visser.  23-9-1933.

1934

                1303. ANTJE POST 88j wv Lieuwe Vanger dv Aant Wealtjes Post en Janke Jelles

                Basteleur.  25-1-1934.

                1304. TIETJE VISSER 91j geb. te Paesens wv Jitze Jelles Post dv Johannes Ates Visser

                en Janke Douwes Visser.  5-2-1934.

                1305. JACOB VISSER 76j mv Antje Adema zv Douwe Jacobs Visser en Doetje Freerks

                de Jong.  8-3-1934.

                1306. JELTJE GROEN 98j wv Taeke Visser dv Klaas Botes Groen en Hijlkje Kornelis

                Keuning.  1-5-1934.

                1307. SIPKE POST 48j winkelier mv Pietje Groen zv Jemke Tietes Post en Antje Kornelis

                Visser.  2-6-1934.

                1308. HILLE GROEN 80j wdnv Aaltje Thijssens Visser mv Antje Post zv Anne Botes Groen

                en Lolkje Jans Talsma.  27-9-1934.

                1309. DIRK BRAAKSMA 71j gard. ongehuwd zv Pieter Dirks Braaksma en Dirkje

                Tjeerds Dijkstra. 10-12-1934.

1935

                1310. WIERD BRAAKSMA 80j wdnv Tietje Braaksma en Orseltje Aukes Visser zv Tjipke

                Dirks Braaksma en Jacoba Hendriks van der Veen.  22-1-1935.

                1311. FROUKJE POST 75j vv Jelle Lei dv Kornelis Martens Post en Tietje Klazes

                Post.  22-1-1935.

                1312. JELTJE POST 81j wv Tjerk Schregardus dv Aant Wealtjes Post en Janke Jelles

                Basteleur.  21-3-1935.

                1313. MOEDER BRAAKSMA 78j wv Meindert Jansma dv Pieter Dirks Braaksma en

                Dirkje Tjeerds Dijkstra.  27-3-1935.

                1314. levenloos kind mnl. van Dirk de Jong 28j veldarbeider en Catharina de Vries. 1-4-1935.

                1315. GRIETJE POST 77j wv Taede Holwerda dv Kornelis Martens Post en Tietje

                Klazes Post.  21-4-1935.

                1316. ANTJE POST 82j wv Hille Groen dv Foppe Wealtjes Post en Montje Montes

                Hoekstra.  24-6-1935.

                1317. DOUWE JANSMA 14j zv Jan Jansma en Jeltje Groen.  11-8-1935.

                1318. AGE KONING 77j wdnv Trijntje Botter zv Kornelis Eeltjes Koning en Aaltje Ages

                Post. 17-9-1935.

                1319. ABRAHAM LOLKEMA 44j schilder geb. te Paesens mv Trijntje Jansma zv Fredrik

                Lolkema en Rinske Oosterling.  4-11-1935.

                1320. AKKE ELZINGA 78j vv Douwe van der Lei dv Willem Jacobs Elzinga en Grietje

                Dirks Groen.  30-12-1935.

1936

                1321. REINA POST 8 maanden dv Marten Post arb. en Jantje Boonstra. 20-2-1936 te

                Leeuwarden.

                1322. HILTJE VISSER 67j vv Monte van der Lei dv Pieter Folkerts Visser en Maaike

                Jitzes de Jong.  6-3-1936.

                1323. JAN de GROOT 75j geb. te Paesens wdnv Minke Dublinga zv Jan Jans de

                Groot en Renske Nannes Brantsma.  13-6-1936.

                1324. GOOIKE VISSER 77j geb. te Paesens vv Christiaan de Vries dv Ate Johannes Visser

                en Jelske Meinderts Jansma.  30-8-1936.

                1325. JELSKE de VRIES 62j vv Pieter Wieringa dv Pieter Wijtzes de Vries en Saapke

                Douwes Visser.  23-9-1936.

                1326. MARTEN POSTMA 88j geb. te Kootstertille wdnv Hinke Zuidema en Trijntje van

                der Schaaf zv Jakobus Eelkes Postma en Hendrikje Romkes Zijlstra.  30-10-1936.

                1327. MARTEN de BOER 87j mv Trijntje de Haan zv Dieuke Folkerts de Boer. 31-10-1936.

                1328. CATHARINA WILHELMINA SNIJDOOD 78j winkelierster wv Jacob Elzinga dv

                Johannes Snijdood en Eelkje Aants Visser.  28-11-1936.

                1329. JITZE van der LEI 58j mv Grietje de Vries zv Sjoerd Gerbens van der Lei en

                Klaaske Jitzes Visser.  9-12-1936.

1937

                1330. AALTJE HOLWERDA82j wv Gerben Basteleur en Geuchien Koops dv Pieter Jacobs

                Holwerda en Pietrikje Taedes Borst. 6-3-1937.

                1331. HENDRIKJE SCHREGARDUS 69j wv Wiltje Steensma vv Jan de Vries dv Tiete

                Pieters Schregardus en Antje Lubberts Tamminga. 6-6-1937.

                1332. FOPPE GROEN 69j wdnv Antje Botes Visser en Dieuke Visser zv Tiete Foppes Groen

                en Menke Nuttes Visser.  18-7-1937.

                1333. TRIJNTJE VISSER 75j vv Hille Wagenaar dv Kornelis Eelzes Visser en Janke Jans

                Basteleur.  5-10-1937.

                1334. GOOIKE SCHREGARDUS 55j vv Jitze Visser dv Tjerk Eelzes Schregardus en

                Martzen Gerlofs Visser.  18-11-1937.

                1335. ANTJE ADEMA 75j wv Jacob Visser dv Minne Andries Adema en Aafke Foppes

                Hoekstra.  18-11-1937.

                1336. DOEKE de VRIES 73j geb. te Paesens zv Joeke Doekes de Vries en Sijke Kornelis

                Visser.  1-12-1937 te Franeker.

                1337. BAUKJE VISSER 79j geb. te Paesens wv Lieuwe Jansma dv Taeke Kornelis Visser

                en Akke Pieters de Jong.  9-12-1937.

                1338. HILLE VISSER 94j geb. te Paesens wdnv Aaltje Douwes Basteleur en Jetske de

                Jong. zv Kornelis Taekes Visser en Antje Haijes Visser.  22-12-1937.

1938

                1339. JANNEKE van der SCHAAF 92j geb. te Zwaagwesteinde wv Johannes Visser dv

                Fokke Tjallings van der Schaaf en Grietje Jans Haages.  6-1-1938 te Paesens.

                1340. DOUTJE LOGTERMAN 64j geb. te Wierum wv Douwe Groen dv Age Kornelis

                Logterman en Bontje Meinema.  14-2-1938.

                1341. levenloos kind vrl. van Eelse Visser bootkapitein en Akke Visser.  9-4-1938.

                1342. SAAKJE de GROOT 77j wv Pieter Hania dv Douwe Johannes de Groot en

                Aaltje Engberts Botma.  8-6-1938.

                1343. PIETER KAMMA 22j ongehuwd zv Wijtze Kamma landarb. en IJbeltje

                Kamma.  1-7-1938.

                1344. TJERK DIJKSTRA 53j vischhandelaar geb. te Paesens mv IJnske Zeilinga zv

                Eelke Dijkstra en Ettje Donga.  24-7-1938.

                1345. DOUWE GROEN 52j vrachtschipper mv Tietje Lei zv Klaas Annes Groen en

                Trijntje Douwes de Haan.  14-10-1938.

1939

                1346. DIRKJE van der ZEE 85j wv Jelle Visser dv Sijbe Sapes van der Zee en Jantje

                Dirks Jansma.  27-3-1939.

                1347. GERLOF BASTELEUR 84j wdnv Grietje Visser zv Douwe Jelles Basteleur en

                Minke Gerlofs Visser. 3-6-1939.

                1348. JELLE de VRIES 77j wdnv Jantje Meinsma zv Jacob Douwes de Vries en Martje

                Martens Lei.  29-7-1939.

                1349. JITZE VISSER 68j mv Jelske de Boer zv Klaas Jitzes Visser en Pietje Taekes

                Visser.  3-9-1939.

                1350. TRIJNTJE de HAAN 89j wv Pieter de Vries en Marten de Boer dv Gerlof Jacobs

                de Haan en Grietje Klazes Post.  8-10-1939.

1940

                1351. JITZE DONGA 83j geb. te Paesens mv Martzen de Jong zv Tjerk Jitzes Donga en

                Atje Jacobs de Jong.  5-2-1940.

                1352. MARTJE VISSER 81j wv Tjerk Schregardus dv Gerlof Willems Visser en Elisabeth

                Wealtjes Post.  25-3-1940.

                1353. WIJBE MOLLEMA 69j wdnv Trijntje Meindersma zv Klaas Wijbes Mollema en

                IJke Jans Cuperus.  18-4-1940.

                1354. EELKJE POST 77j geb. te Paesens wv Nutte Zeilinga dv Marten Kornelis Post en

                Gooike Wiltjes Meindertsma.  20-4-1940.

                1355. REMMEREN VADERLOOS 81j wdnv Neeltje Buurmans zv Sjouke Remmerens

                Vaderloos en Sibbeltje Freerks Visser.  6-6-1940.

                1356. JELSKE de BOER 68j wv Jitze Visser dv Dirk Haijes de Boer en Jitske Foppes

                Visser.  8-8-1940.

                1357. GRIETJE de BOER 73j wv Dirk Elzinga dv Dirk Haijes de Boer en Jitske Foppes

                Visser.  22-8-1940.

                1358. JAN WESTRA 83j wdnv Leentje van der Zee zv Jan Jans Westra en Sijtske

                Sjoerds van der Tuin.  20-11-1940.

                1359. BONTJE VISSER 87j wv Jan Kamma dv Wijtze Folkerts Visser en Oentje

                Eelzes Visser.  22-12-1940.

                1360. JAN VISSER 83j wdnv Fopkje Dijkstra zv Auke Tietes Visser en IJtske Willems

                Mans.  28-12-1940.

1941.

                1361. JAN GROEN 89j wdnv Eelkje de Vries zv Anne Botes Groen en Lolkje Jans

                Talsma. 6-1-1941.

                1362. MONTE van der LEI 73j wdnv Hiltje Visser zv Minne Montes van der Lei en

                Sijke Sipkes de Jong.  9-1-1941.

                1363. GRIETJE MEINSMA 84j ongehuwd dv Broer Jans Meinsma en Aafke Douwes

                Jansma.  4-3-1941.

                1364. LIJSBETH VANGER 91j wv Jan Basteleur dv Gerrit Ages Vanger en Gaatske Kornelis                  

                Post. 30-7-1941.

                1365. JELLE LEI 83j wdnv Froukje Post zv Gerben Martens Lei en Froukje Sjoerds

                de Vries.  12-11-1941.

                1366. SJOERD van der LEI 49j ongehuwd zv Douwe Gerbens van der Lei en Akke

                Willems Elzinga.  20-11-1941.

                1367. MARTZEN de JONG 84j wv Jitze Donga dv Age Jacobs de Jong en IJtske

                Klazes Tolsma.  21-11-1941 te Oostdongeradeel.

                1368. BREGTJE MAKKES 87j wv Jacob de Jong dv Johannes Makkes Makkes en

                Antje Sijbrens van der Net.  28-11-1941.

                1369. KLAAS MEINSMA 81j landbouwer ongehuwd zv Broer Jans Meinsma en Aafke

                Douwes Jansma.  31-12-1941.

1942

                1370. KLAAS GROEN 80j mv Trijntje de Haan zv Anne Botes Groen en Lolkje Jans

                Talsma.  17-1-1942.

                1371. GOOITZEN BASTELEUR 54j grondwerker mv Pietje Holwerdazv Gerben Gooitzens

                Basteleur en Aaltje Pieters Holwerda.  13-3-1942.

                1372. FREDERIK VISSER 65j zv Douwe Jitzes Visser en Tjitske Frederiks Visser. 23-4-1942

                te Zuidlaren.

                1373. FREERKJE VISSER 81j wv Age Koning dv Douwe Jacobs Visser en Doetje

                Freerks de Jong.  12-5-1942.

                1374. GOOITZEN BASTELEUR 69j mv Dirkje de Vries zv Minne Gooitzens Basteleur

                en Orseltje Jacobs de Jong.  7-6-1942.

                1375. GERLOF DIJKSTRA 27j landarbeider zv Klaas Dijkstra en Jantje Visser.  12-6-1942.

                1376. DIEUKE de JONG 68j geb. te Anjum wv Klaas Meinsma dv Jacob de Jong en

                Aaltje Kuipers.  27-7-1942.

                1377. HEERKE CUPERUS 73j ongehuwd zv Kornelis Jans Cuperus en Tjamke

                Romkes Meinsma.  3-8-1942.

                1378. GRIETJE VISSER 78j vv Klaas Post dv Pieter Nuttes Visser en Jitske Douwes

                Visser.  16-8-1942.

                1379. HENDRIK MEINSMA 88j landbouwer ongehuwd zv Broer Jans Meinsma en

                Aafke Douwes Jansma.  1-12-1942.

1943

                1380. TRIJNTJE HIEMSTRA 74j geb. te Wierum vv Kornelis Post dv Sijbe Hiemstra en

                Grietje Jongeling.  14-1-1943 te Leeuwarden.

                1381. FREDERIKJE POST 82j ongehuwd dv Gerlof Aants Post en Akke Jans

                Jansma.  17-1-1943.

                1382. FOPPE de BOER 73j mv Antje Visser zv Dirk Haijes de Boer en Jitske Foppes

                Visser.  24-1-1943.

                1383. SJOERD FERWERDA 77j mv Jantje Groen zv Wiltje Sjoerds Ferwerda en Antje

                Minnes Boelens.  4-4-1943.

                1384. KLAAS ELZINGA 82j geb. te Paesens wdnv Sieuke Visser zv Tjeerd Jacobs Elzinga

                en Tietje Hendriks Adema.  11-4-1943.

                1385. JELLE POST 69j landarbeider ongehuwd zv Jitze Post en Tijtje Visser.  15-4-1943

                te Leeuwarden.

                1386. KORNELIS VISSER 80j mv Janke Visser zv Bote Sipkes Visser en Elisabeth

                Kornelis Visser.  24-8-1943.

1944

                1387. AANT SCHREGARDUS 50j mv Froukje Lei zv Tjerk Johannes Schregardus en

                Jeltje Aants Post.  9-1-1944.

                1388. AALTJE de JONG 5j dv Dirk de Jong landarbeider en Catharina de Vries.  16-3-1944.

                1389. RIXTJE de VRIES  77j wv Jan Cuperus dv Doede Doekes de Vries en Martje

                Christiaans Cuperus.  22-3-1944.

                1390. KLAAS KUIPERS 19j landarbeider geb. te Foudgum zv Wiebe Kuipers gardenier en

                Akke Siedsma.  25-4-1944.

                1391. JANNEKE van der BERG 90j wv IJete Elzinga dv Hoite Jans van der Berg en Sijbrigje

                Jans Schregardus.  14-5-1944.

                1392. TIETJE ELZINGA 61j geb. te Paesens vv Abraham Lolkema dv Jacob Elzinga en

                Catharina Wilhelmina Snijdood.  8-8-1944.

                1393. TAEKE VISSER 77j mv Gerritje Visser zv Klaas Jitzes Visser en Pietje Taekes

                Visser.  22-9-1944.

                1394. WILLEM BOSCHA 49j mv Jelske de Vries zv Pieter Boscha landarbeider en Riemke

                Dijkstra te Oosternijkerk.  6-10-1944.

                1395. EELKJE de JONG 18 dagen dv Meint de Jong landarbeider en Romkje

                Kuipers.  2-12-1944.

                1396. RITSKE BOONSTRA 85j wdnv Heiltje Jans Buurmans en Jantje Visser zv Jan

                Ritskes Boonstra en Jantje Foppes Hoekstra.                

                1397. levenloos kind vrl van Gerlof Koudenburg en Montje Post  23-12-1944.

1945

                1398. IJNSKE ZEILINGA 61j wv Tjerk Dijkstra dv Nutte Martens Zeilinga en Eelkje

                Martens Post.  24-1-1945.

                1399. AAFKE MEINSMA 67j geb. te Paesens ongehuwd dv Willem Broers Meinsma

                en Tjitske Jans Wijtsma.  11-3-1945.

                1400. WAELTJE POST 69j mv Willemke Mans zv Kornelis Waeltjes Post en Trijntje

                Pieters Visser.  10-7-1945.

                1401. AAN HANIA 17j zv Pier Hania landbouwer en Klaaske de Boer.  29-9-1945.

1946

                1402. LIJSBET de VRIES 73j wv Sjoerd Huizinga dv Joeke Doekes de Vries en Sijke

                Kornelis Visser. 24-1-1946

                1403. AANT POST 78j wdnv Rixtje de Haan zv Waeltje Aants Post en Elisabeth

                Foppes Groen.  11-3-1946.

                1404. PIETER WIERSMA 86j geb. te Lioessens ongehuwd zv Melis Wiersma en

                Trijntje Liepkes Dijkstra.  27-4-1946.

                1405. DOEKE VISSER 75j geb. te Paesens mv Trijntje de Vries zv Haaije Ates Visser

                en Antje Doekes de Vries.  2-10-1946.

                1406. DOETJE van der PLOEG 87j wv Pieter de Vries dv Siebe Klazes van der Ploeg

                en Aukje Franzes Humalda.  16-12-1946.

1947

                1407. MARTEN BUURMANS 84j wdnv Antje Pilat zv Auke Martens Buurmans en

                Eelkje Eintes de Vries.  25-1-1947

                1408. JACOB DIJKSTRA 80j geb. te Paesens wdnv Sibbeltje Koning zv Haije Haijes

                Dijkstra en Tjerkje Piers Feenstra.  19-2-1947.

                1409. RENSKE BIJLAND 80j wv Kornelis Meinema dv Siebren Jans Bijland en

                Trijntje Jans de Graaf.  24-2-1947.

                1410. REINOU de VRIES 78j vv Johannes Boonstra dv Doede Doekes de Vries en

                Martje Christiaans Cuperus.  1-3-1947.

                1411. JOHANNES BOONSTRA 77j wdnv Reinou de Vries zv Jan Ritskes Boonstra

                en Jantje Foppes Hoekstra.  18-5-1947.

                1412. HAIJE WAGENAAR 17j landarbeider zv Hille Wagenaar en Eelkje Dijkstra.

                te Paesens 2-6-1947.

                1413. GERBEN van der LEI 20 dagen zv Douwe van der Lei aardappelhandelaar en

                Antje Visser.  10-7-1947 te Leeuwarden.

                1414. GRIETJE VISSER 78j vv Aant Post dv Jan Nuttes Visser en Hiltje Johannes

                Visser.  21-8-1947.

                1415. MARTJE POST 83j geb. te Paesens wv Nutte Dijkstra dv Gerlof Aants Post

                en Akke Jans Jansma.  4-9-1947.