Kerkvoogdij Herv kerk Aalzum inv nr 076 blz  120
Repartitie over de landen en huizen behorende aan, en gebruikt wordende door de ingezetenen van den Dorpe Aalzum ter bestrijding van de behoeften voor de Kerk en pastorie van het hervormd kerkgenootschap aldaar over 1815.

Hier begint den ontvang van Jan Pieters Vriesema kerkvoogd van den dorpe Aalzum.

Jan
Assen, van 
Huis en molen 
4 17 8
Pieter
Faber
Huis en land
1 10 0
Klaas Rinderts

Huis en land
0 15 0
Gerke Jitses Joustra
x
x x x
Jan Popkes
Zijn weduwe x
x x x
Gerrit
Fabriek
x
x x x
Jan Siemens Vries, de
x
x x x
Ruurd Jans Bruinsma
x
1 2 8
Barre Sjoerds Faber
x
1 5 8
Trijntje Koenes

x
0 12 0
P. K. Wijngaarden
x
1 5 8
Durk Klazes Terpstra
x
x x x
Jacob Botes Dansma
x
0 15 0
Trijntje Siemens

x
x x x
Paulus
Dekhuizen
x
x x x
Rienk
Zondervan
x
x x x
Jochem Jans
Zijn weduwe x
0 6 0
Jan Tjerks
Zijn weduwe x
1 4 0
Linze A. Dijk, van der
x
0 12 0
D.
Bavius
x
1 16 0
Bauke Freerks

x
1 1 0
Jelmer Douwers Boersma
x
1 5 8
Johannes
Krol
x
x x x
Gerrit J. Vries, de
x
x x x
Hortze F. Haan, de
x
x x x
Jan Eeltjes
Zijn weduwe x
1 5 8
Rinze Oebeles Heide, van der
x
1 16 0
Sjoerd Sietzes Steenstra
Een huis
1 1 0
Jacob J. Werf
x
x x x
Jan F. Schregardus
x
1 2 8
Siemen
Bootmaker
Huis en helling
1 2 8
Eeke
Dikgat
Een huis
x x x
Harmen
Vink
Een huis, een helling
1 7 0
Harmen
Vink [dezelfde als vorenstaande] Een kamer
0 10 8
Rein
Minnema
Huis en houtstek, pannewerk en land 
4 4 0
M.
Schregardus
x
1 10 0
Pieter
Zwanenburg
Een huis
1 2 8


Plantinga Zijn weduwe x
1 19 0
Hans
Helder
x
0 15 0
Tjesse
IJtsma    
x
0 15 0
Wiebe
Keuning
Huis en land
4 1 0
Tjalling Wiegers
Zijn weduwe Huis en helling
0 15 0
Koene P. Wijngaarden
x
1 2 8
H. J. Helder
Twee huizen , houtstek en panwerk.
4 0 0
Goffe
Jilderda
Huis en land
2 8 0
Eesger
Meinsma
Land
4 1 0
Gosse
Hillebrants
Huis en molen 
1 10 0
G. T. Zwaan, van der 
Land
3 0 0
Meint G. Velde, van der
Huis
0 9 0
W. T. Miedema
Land
4 0 0
Jan P. Vriezema
x
4 11 8
Uilke
Bouwma
Huis
0 12 0
Siemen P. Hiemstra
x
3 0 0
Trijntje Douwes

Land
1 4 0
Sas Aukes Jeltema
Huis
0 12 0
Hendrik Siegers Weide, van der 
Land
4 10 0
Gerrit W. Weidema
Huis
3 0 0
Wietze W. Feddema
x
0 0 0
Jan Jelles Haan, de
x
0 0 0
Jouke J. Sijlstra Zijn weduwe Huis en land
1 10 0
Foeke Lieuwes Jala
Huis
0 18 0
Siemen L. Banga Erven Land
6 7 8
W.
Hateren, van
Huis
1 11 8
Frans W. Weidema
Land
6 1 0
Lieuwe
Banga
Huis
3 0 0
Reinder Arends Postuma
Huis
0 18 0
Melle K. Minnema
Huis en land
1 5 8
Marten
Miedema
Land
7 17 8
Foeke Jacobs Faber
Huis
0 18 0
Pieter S. Prins
Land
2 14 0
Jantje G. Hoogstra
Huis
0 15 0
Klaas Daniel Scheepstra
x
0 12 0
P. L. Banga Zijn weduwe Land
8 11 0
IJsebrant     
Banga
x
1 7 0
Willem Fokkes
Zijn weduwe x
4 0 0
Tjerk
Prins
x
2 8 0