Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Kollumer Oproer 1797 (Sneuper no.33, p. 62-68, juni 1995)

Naamlijst der Perzoonen
Welke zederd den 4den Febr. l.l. zijn gearresteerd, en op ‘t Gedemoilieerde Blokhuis overgebragt.

Sipke Basseleur			Bolsward
Petrus Adrianus Bergsma		Damwoude
H.B. van Smijnia		Bergum
G.F. van Asbeck			Leeuwarden
F.M. van Lijcklama a Nijholt	Oldeboorn
M. van Scheltinga		Heerenveen
De Kempenaar			Lemmer
Lamb. Pierson			Leeuwarden
Johannes Kamerer
Willem van Haren		Wolvega
B. Suiderbaan			Dokkum
A.Muller
J. P. A. van Haren		Rinsumageest
Fredrik Vast			Leeuwarden
Eco de Wind			Kollum
Van Stierum			Leeuwarden
M. van Scheltinga		Kollum
E.S.G.J. v. B. Rengers		Ysbregtum
L.E. van Scheltinga		Augustinusga
H.L. van Haarsma		Oudega
R. van Lynden			Beesterzwaag
W.H. van Hambroek		Leeuwarden
A.B. van der Vegt		Beesterzwaag
W. Guerein			Leeuwarden
Jacob Borman			Nijega
Gerlof Eiberts			Oostrum
Wijtse Jelles			Engwierum
Jan Johannes			
Jacob Gerrijts			Nieuwe Zijlen
Johannes Wessels		Nijkerk
Mient Geerts			Nijawier
Pieter Pieters			Nijkerk
Bote Sijbes			Anjum
Johannes Daniels		Oostrum
Jelle Joukes			Anjum
Wijbe Oenes
Pijtter Binnes			Engwierum
Jan Ybles			van de Streek
Pijtter Lolkes			Engwierum
Sjoerd Roelofs			Dokkum
Jetze de Vries
Freerk Harmens Bok
Ruurd Libbes			Kollum
Eeble Aebles			Lutjewoude
Steeven Sjoerds			Kooten
Nicolaas Stutsmans		Boerum
Eeuwe Ennes
Gurbe Durks			Twijzel
Fokke Jans			Boerum
Pijtter Sjoerds			Westergeest
Tjeerd Meeter			Kollum
Douwe Jurjens
Albert Hendriks			Boerum
Alle Sjoerds			Kollum
Sjoerd Jacobs
Rudolph Ritsma
Louw Johannes			Westergeest
Jan Jans			Kollum.O.Zijll
Jacob Piers			Kollum.Terp
Oeds Geeles
Aede Wopkes			Kollum.Tille
Idzerd Tjebbes
Gerke Hendriks			Kollum
Jan Lubberts
Jimke Rommerts
Broer Klazes
Pieter Hendriks			Kollum
Klaas Jans
Jan Andries
Djoerd Tjepkes			Westerend
Joh. Christ. Sperling (Prins)	Folkertsheim
G. van Graffenberg		Nes
Jan Harmens
Rijkele Minzes
Jan Tjeerds			Wierum
Jacob Lieuwes
Monte Alberts			Nes
Jan Eelkes			Wierum
Johannes Arends			Drogeham
Melle Oedzes			Oostermeer
Jan Jelkes			Kooten
Willem Oebles			Eestrum
Tjeerd Lammerts			Zurhuisterveen
Ein Johannes Pijl	
Ouwe Johannes
Pier Douwes			Kooster Tille
Johannes Hendriks		Zurhuisterveen
Jorrijt Baukes			Witveen onder Oostermeer
Gerben Barts			Twijzel
Foppe Ydes			Hark. Opeinde
Lammert Lammerts		Bergum
Jan Oostvries			Oudkerk
Gerrijt Boukes			Oostermeer
Johannes Jans			Tietjerk
Hendrik Lieuwes (heeft Dokkum
opgeŽist. Overleeden.		Akkerwoude
Rienk Tobias
Eibert Valks			Driesum
Johannes Ykkes			Akkerwoude
Rinke Willems			Wouterswoude
Brant Oebles			Driesum
Durk Hijlkes			Rinsumageest
Petrus Jacobus
Marten Joukes			Driesum
Anne Heddes			Akkerwoude
Brant Sijbrens			Driesum
Cornelis de Brij		Damwoude
Eeltie Reinders			Birdaard
Gerrijt Durks
Rintje Poort			Damwoude
Sijbe Minzes			Wouterswoude
Meindert Willems
Alexander van Giffen		Birdaard
Reinder Lieuwes
Johannes Andries		Wouterswoude
Gealt Hendriks			Koekhorne
Klaas Gerks
Hendrik Harmens			Veen Klooster
Jan Binnes (Onthoofd)		Oudwoude
Jacob Hanses			Noorderdragten
Roel Rinderts
Tijs Johannes
Tjeerd Reinderts
Johannes Pieters		Metslawier
Douwe Eebeles			Paessens
Durk Baukes			Ee
Auke Aukes			Paessens
Aant Jans			Oostrum
Pieter Banjers			Koll.Nieuwlant
Jan Elzes Kijlstra
Gerben Mients			Westergeest
Ottoco Blom			Kollum
Jan Jans
Jelle Zijmens
Lolke Pijtters			Holwerd
Gerrijt Pieters			Nes
Sipke Wiebes			Midlum
Fedde Rientzes
Johannes Sjoerds		Ziegerswoude
Durk Cornelis			Ureterp
Otte Jacobs
Jede Rinzes
Nicolaas Jacobs
Zweitze Eizes			Vriesche Palen
Jouke Hendriks			Ureterp
Janke Durks
Daniel Rienks			Koekhorne
Rienk Daniels			Koekhorne
H. v.d. Berg			Berlicum
Auke Jacobs			Kollum.Zwaag
Ritske Gerrijts			Dockum
Ernst Tjeerds			Westergeest
Tjerk Jochims			Lutkewoude
Bartelt Heinses
Jan Botes			Twijzel
Jurk Fockes			Metslawier
Gerben Fockes			Buitenpost
Ate Klazes			Twijzel
Egbert Sijes
Joost Gerrard Gasinjet		Wolvega
Pieter Jacobs			Zurhuisterveen
Lucas Franciscus Fermaas
Lodewijk Geelens
Jan Baptist Fosseling
Iohannes Prinisse
Hendrik Tjerks Veenstra		Dragten

Eenige andere Gearresteerden, zijn reeds, zoo… onder Borgtochte, als Stads- en Districts…Arrest ontslagen.


Achtergrondinformatie Kollumer Oproer.

Achtergrondinformatie Salomon Levi / Levy.

Op het streekarchivariaat te Dokkum is een boekwerk beschikbaar (185 pagina's) waarin de transcripties van de arrestantenverslagen zijn uitgewerkt. Het bevat ook een uitgebreide index op namen van betrokkenen. De heer B.K. van der Veen, auteur van het Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, 1994) heeft deze aan de Vereniging van Archiefonderzoekers ter beschikking gesteld en als basis van zijn boek gebruikt.Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.