Inwonerslijst van Oudwoude

1700 - 1832

samengesteld door

Reinder H. Postma / Aldwâld / simmer 2000Inleiding

In de navolgende beschrijving vindt u een voorlopig overzicht van de inwoners van Oudwoude van zo ongeveer 1700 tot 1832.

Als eerste heb ik de namen in schema gezet van diegene in Oudwoude die in 1797 beboet werden vanwege het Kollumer oproer. Daarna heb ik die lijst vermeerderd met de naamsaanneming van 1812. Alle familienamen van Oudwoude zijn in januari 1812 geregisteerd. Een aantal personen dat vijftien jaar eerder was beboet, was ondertussen overleden of verhuisd.

Aan de andere kant waren kinderen zelfstandig gaan wonen of van buiten ingekomen. Voor zover mogelijk of bekend, is de relatie kind – ouder in dat schema aangegeven. Ook andere relaties komen voor. In principe zijn de kinderen die tijdens de naamsaanneming leefden en als kinderen opgegeven, in dit schema vermeld. Soms zijn er extra namen, die om einige reden bekend waren of anders een rol speelden, toegevoegd. Kinderen die na de invoering van de burgerlijke stand geboren werden, zijn niet systematisch en volledig toegevoegd.

Aan het einde van de lijst komen een aantal namen voor van personen die wel beboet zijn maar later niet, voor zover bekend, een familienaam lieten noteren. Daarbij komt in het eerste deel ook wel eens een naam voor van een persoon die wel beboet is maar zijn naam niet liet registreren omdat die al voor 1812 gevoerd werd.


Daarna heb ik de quotisatie van 1749 ervoor geplaatst en lijnen aangegeven naar het schema van 1797 en 1812. (Dit is nog niet afgehandeld.)

De quotisatie is vermeerderd met namen van echtgenotes en kinderen zoals die voorkomen in de dtb’s van Oudwoude. Vervolgens zijn gegevens uit diverse andere bronnen waarover ik beschikte, toegevoegd.

Een welkome aanvulling was de klappe van de criminele sententies van Kollumerland c.a. door Roorda samengesteld. In die klappers worden een aantal namen van inwoners uit Oudwoude genoemd met daarbij de leeftijd vermeld. Dat is prettig omdat de doopboeken van Oudwoude pas rond 1727 beginnen en daarvoor dus andere bronnen geraadpleegd moeten worden.


Als derde heb ik voor de quotisatie de volkstelling van 1744 in schema gezet. Men ziet dat een aantal namen vijf jaar later al verdwenen zijn maar dat er ook nieuwe namen bijgekomen zijn. Namen die in de telling van 1744 nieuw waren, heb ik weer proberen aan te vullen met gegevens uit de dtb’s. Dat was echter moeilijker dat in 1749 omdat men dichter bij de eindgrens van de boeken van 1727 zit. Gegevens die in 1749 al verwerkt zijn, werden niet opnieuw vermeld.


Als vierde is het speciecohier van 1749 achter de quotisatie van 1749 gezet. De quotisatie werd in het begin van het jar opgetekend, het speciecohier in augustus, dus ongeveer een half jaar later. Zelfs dit half jaar laat al verschillen zien. Nu is dat ook niet vreemd omdat gealimenteerden (bedeelden) en insolventen (niet kapitaalkrachtigen) in de quotisatie missen. Toch zijn er volgens mij ook nog wat andere mutaties die zich nog niet helemaal laten verklaren.

Dit speciecohier is opzettelijk niet gealfabetiseerd omdat het in volgorde van notatie overeenkomsten vertoont met stem- en specie cohieren. Die beginnen op de Wouddijk, gaan dan naar De Wygeast, Oudwoude en vervolgens de Bosschemers en Veenklooster. De Bosschemers zijn de boerderijen die beginnen bij de minirotonde Keningswei – Lauwersmeerwei.


Later zal aan dit overzicht het kadastraal plan van 1832 worden togevoegd zodat men zich een redelijk beeld kan vormen van de plaats waar mensen woonden.


Ervaart u deze bronbewerking als plezierig en heeft u er profijt van? Heeft u gegevens ter aanvulling of verbetering? Neem dan contact op met de auteur: Reinder H. Postma / De Wygeast 49 / 9294 KR Oudwoude / tel. 0511-452100


Deel 1 – de volkstelling van 1744


Toelichting

Hieronder volgt het eerste overzicht – namen die in de quotisatie van 1749 ook worden genoemd, worden daar uitgebreid van notities voorzien omdat ze net wat dichter bij 1797 en 1812 (deel 3) aansluiten.

Namen die in 1749 niet zijn genoemd, krijgen hier een uitvoeriger annotatie.


1 aangeboden capitalen aan caroliguldens

2 vermogende

3 insolvent (=niet bij machte om de schulden te betalen)

4 gealimenteert (=levend van een uitkering door kerk of staat vergoed)

5 personen


Naam der hoofden van de huisgehouden


Bijzonderheden

1

2

3

4

5

Met familienaam
1 Heemstra

Willem Hendrik van


De heer grietman [II-2]

120-;-;

112

2 Meinema Cornelis


Dominee in 1728 ook boer op stem 29


5-:-:

12

Op patroniem
3 Aaltie Jacobs


1

1

4 Abe Wytses


[II-6]

2-10-:

14

5 Albert Jans

* 1711


[II-7] schipper / crim. Sententies 11-11-1746 wegens diefstal uit zijn schip in Leeuwarden


2-:-:

12

6 Albert Cornelis


[II-8]

1-:-:

14

7 Alle Ballings


1728 – boer op stem 311


1

8 Alle Jans


[II-9] 1728 – boer op stem 38

6-:-:

19

9 Alle Jurjens wed


1

1

10 Alle Sjoerds

* Oudwoude

x mei 1743

Janke Gerrits

* Wouterswoude1-:-:

12

11 Andrys Hendrix


[II-10]

5-:-:

16

12 Andrys Jans

* 1706

x

Trijntje Romkes

* 1704


[II-11] timmerman te Veenklooster / crim. Sententies

van 17-6-1749


3-:-:

15

13 Binne Jans


[II-14]

-15-:

12

14 Boele Etes

* Westergeest

+ v 1744

x Akkerwoude 21-3-1724

Gesina Willems Kuins

*Schouwerzijl

+ n 1744


In 1744 de weduwe in Oudwoude

(bron: Gen jierb. 1990 – p. 89)


Debora ~ 1-10-1730

Eijte ~ 15-3-1733

Willemke ~ 1-7-1736 / + Oudega Smallingerland v 1803

Willem Konink ~20-8-1741

1

1

15 Bocke Gaatses


[II-15]


2-:-:

11

16 Dirk Cornelis1-2-:

13

17 Dirk Pytters


[II-16]

1-:-:

13

18 Doede Gabes


1728 – boer op stem 30, tevens eigenaar


In Driesum vanaf 1699 zes kinderen: Gabe, Griettie, Jeppe, Griettie, Stijntje en Gabe (1710)


2-:-:

13

19 Einte Gerryts


[II-19]


11

20 Ewert Rinderts


[II-20] 1748 – boer op stem 27 – de spoekepleats


5-:-:

17

21 Folkert Jans

* 1689 Augsbuurt


Crim. Sententies van 13-5-1719

Ank ~ 11-12-1735

Jan ~ 7-2-173814

22 Freerk Freerx


[II-23]

4-15-:

17

23 Freerk Willems


[II-24] vanaf 1713 eigenaar en gebruiker van de eendenkooi aan de Swarte Wei

1728 – boer op stem 13


3-:-:

12

24 Gabe Doedes


[II-25]

Zoon van Doede Gabes op 18


2-:-:

13

25 Geert Jans


1728 – boer op stem 28

in 1744 de weduwe

1

1

26 Geeske Alberts


Zus van Jan Alberts op 401


1

27 Gerben Jeens


Jitske ~21-5-1741

Vrouw ~ 8-2-1743

Barber ~ 22-11-1744

Jeen ~ 31-1-1751

Johannes ~ 17-10-1756

Wopke ~ 26-3-1758

De laatste drie in Westergeest


2-:-:

14

28 Gerben Wigers wed


Wijger ~ 9-8-1737
1

4

29 Gerk Gerx wed


1

1

30 Gerlof Wibes

Kollum

X 1726 Kollum

Trijntje Melles

Kollum


1728 – boer op stem 12

1758 – stem 39 de Bildtplaats


Geeske ~ 12-8-1731 (Kollum)

Wijpkjen ~ 8-12-1737

1-:-:

14

31 Gerryt Baukes wed


Gerryt was in 1728 boer op stem 8


1-:-:

11

32 Harmen Harkes


[II-27]

3-:-:

12

33 Harmen Hendriks

+ voor 1744

x

Froukjen Jacobs


1744 de weduwe


Hendrik ~ 3-6-1729

Folkert ~ 19-8-1731

Hendrik ~ 10-5-1733

Folkert ~ 7-10-1736

Jan ~ 20-9-1739


2-:-:

15

34 Harmen Carels

+ r 1747

x

Tietje Jacobs


Marike ~ 26-11-1741 Augsbuurt

Japik ~ 5-4-1744

Harmen ~31-12-1747 Kollum

2-:-:

15

35 Hedse Luitjens


[II-28]

2-:-:

17

36 Hendrik Uilkes


1

1

37 Ype Ringers


[II-29] 1758 – boer op stem 39 – de Bildtplaats


4-:-:

14

38 Ype Roelofs


1

1

39 Jacob Eelkes


[II-30]

3-:-:

15

40 Jan Alberts


[II-31] broer van Geeske Alberts op 26
1


4

41 Jan Hendrix


[II-33]1


2

42 Jan Roelofs


[II-37]

1-10-:

13

42 Jelle Jelles


[II-38]

1728 – boer op stem 34 en 37


2-:-:

14

43 Jilke Jochums


Grytje ~ 23-8-1739 Kollum

3-:-:

15

44 Jippe Doedes

~ 24-3-1704 Driesum

+ v. 1744

x

?


In 1744 de weduwe


Zoon van Doede Gabes op 181


1

45 Johannes Pytters


[II-40]

2-10-:

13

46 Jurk Dirks:-10-:

12

47 Keimpe Heines

* 1711

[II-42]

1728 – boer op stem 30 crim. Sententies van 24-2-1778


2-:-:

14

48 Cornelis Dirx


Antje ~ 26-4-1733

Pytter ~ 21-10-1736
1


3

49 Cornelis Yes


[II-44]

zoon van Ye Kornelis die in 1728 boer was op stem 6


5-:-:

17

50 Luilof Jans


[II-48] in 1728 boer op stem 35

3-10-:

16

51 Luitjen Botes (W)

* 1722

x 1743 O/W

Antje Sjoerds (O)


Zoon van Bote Luitjens en Henke Taekes (x 2e Roelof Minses)

Bote een broer van Wyger op 80


Hinke ~ 2-6-1743

Boote ~ 26-7-1745


3-:-:

13

52 Luitjen Jeens5-:-:

14

53 Luitjen Lubberts4-:-:

15

54 Pytter Dirx

* 1694


[II-52]

in 1728 boer op stem 25 – twee plaatsen, twee stemmen

boer te Veenklooster / crim. Sententies van 17-6-1749


3-:-:

15

55 Pytter Doetses


Zoon van Doetse Goffes - die was in 1728 – boer op stem 3 – Am. Boerderij aan de Wouddijk en op 4 en 5


10-:-:-

15

56 Pytter Heines


[II-54]

:-10-:

11

57 Pytter Jurks


[II-56]

1-:-:

15

58 Pytter Clasen1-:-:

13

59 Pytter Pytters


[II-57] 1728 – boer op stem 26 – tsjerkepleats


3-:-:

14

60 Rienk Wybes


[II-60]

in 1728 / 1738 en 1748 boer op stem 39 De Bildtplaats

en stem 41


4-:-:

16

61 Richert Heres


De skoalmaster [II-61]

3-:-:

14

62 Roelof Martens (K)

x 1734 Kollum

Aaltje Gerrits (O)1-10-:

13

63 Romke Clasen3-1-:

13

64 Sake Freerks


In 1728 boer op stem 22


Hiske ~ 13-3-1729

Meijndert ~ 15-10-1730

Meijndert ~ 2-3-1732

Martje ~ 19-7-1733

Martje ~ 15-6-1738


5-:-:

15

65 Sape Martens


[II-64]

1-10-:

14

66 Syds Hendrix


[II-67]


14

67 Sytse Tjeerds


[II-68] in 1728 boer op stem 14 – Allemastate en op 16


8-:-:

16

68 Sipke Ypes


[II-69]

2-:-:

13

69 Sjoerd Gosses


[II-70]

1728 – boer op stem 42 – Ter Bosch – Veenkoooster


2-:-:

13

70 Sjoerd Meinderts


[II-71]

5-:-:

16

71 Sjoerd Sibes1-:-:

13

72 Sjoerd Wibes1-:-:

14

73 Tjebbele Sjoerds wed1-10-:

13

74 Tjeerd Sytses

x 1736

Trijntje Jacobs


Cytze ~ 1-6-1738

Cytze ~ 6-3-1740

Jitske ~ 7-10-1742

Teetske ~ 26-2-1747


3-:-:

17

75 Tjeerd Wybes

* 1701


[II-72] op Oudwoudmer zijl – visser / koemelker / crim. Sententies van 5-3-1782


1-:-:

15

76 Wibe Wibes


[II-75] boer op stem 31

2-:-:

13

77 Wibren Hendrix


[II-76]

3-:-;

13

78 Wierd Etes


[II-77]

2-10-:

14

79 Wigbolt Cornelis

voor 1744


In 1728 boer op stem 20

In 1738 boer op stem 11 - de Koaipleats

In 1744 de weduwe / samen met Eelke Sybes


2-:-:

16

80 Wiger Luijtjens


De bijsitter / op de Wygeast – een oom en broer van Luijtjen Botes en Bote Luijtjens


12-:-:

15

81 Willem Freerks


[II-78]

1-10-:

15

82 Wopke Wigers


[II-79]

2-:-:

14307-17

70

6

8

321


Deel 2A – de quotisatie van 1749


Belastingboeken.

Mensen die in Nederland wonen betalen belasting. Dat gebeurt al honderden jaren. Men kan denken aan loonbelasting, wegenbelasting, omzetbelasting, hondenbelasting, onroerend goed belasting enz.

In de loop der eeuwen is het heffen van belastingen geregeld veranderd. Zo moest men b.v. belasting betalen over het aantal schoorstenen dat een huis had, over koeien en vaarsen, over het aantal paarden en over het land dat gebruikt werd. Deze belasting staat beschreven in de Speciecohieren.

Om aan meer geld te komen werden bij molens opzichters geplaatst en moest er over het malen van graan belasting worden betaald. Als je naar een ander gewest wilde en de grens overstak, moest je passagegeld betalen. En dan waren er tolhuizen... De mensen kregen er schoon genoeg van en kwamen in 1748 in opstand.

De regering heeft toen een nieuwe soort belasting bedacht die voor iedereen gelijk was, de mensen zouden hem eerlijker vinden. Dit was de quotisatie - daarin zit het woord quotum. Dat is ook nu bekend van melk- en mestquotum. Het is de hoeveelheid die men heeft. Zo was het met die belasting ook, hoe meer geld je had, hoe meer je moest betalen.

De belasting is in 1749 ingesteld en hetzelfde jaar ook weer afgeschaft omdat hij niet goed beviel. Maar in dat jaar zijn wel alle inwoners van ieder dorp in een belastingboek opgeschreven. Naam, beroep, of ze rijk of arm waren, hoe groot het gezin was en wat ze moesten betalen. Aan de lijst kun je mooi zien wie er toen in een dorp woonden en wat ze deden.

Deze quotisatie heeft dienst gedaan als basis voor het navolgende schema.

Kolom 1 - personen alfabetisch op voornaam

Kolom 2 - vermelding over de welstand van de betreffende persoon

Kolom 3 - eerste getal: het aantal personen boven de twaalf, tweede getal het aantal personen beneden de twaalf in het gezin;

Kolom 4 - opgelegde belasting: eerste getal – caroli guldens, tweede getal – stuivers, derde getal – penningen


Toevoegingen:

Kolom 1 - uit de huwelijksklapper van Kollumerland c.a. voor 1811 zijn de huwelijken van de vermelde personen gezocht. Het jaartal geeft aan dat er toen iets is gebeurd – 1e proclamatie, attestatie, ondertrouw of huwelijk. De letter achter de persoon geeft aan waar hij of zij ten tijde van het voltrekken van het huwelijk woonde, de letter achter het jaartal geeft de plaats van handeling aan.

Als er bij een persoon niets staat kan dat zijn omdat hij: in een andere gemeente trouwde, het huwelijk niet officieel geregistreerd is, het boek met betreffende gegevens verloren is gegaan of nog een andere reden.

Kolom 2 - kinderen zoals die in het doopboek worden vermeld, alle kinderen zijn genoteerd.

Het aantal kan een verschil geven met de gezinsomvang van kolom drie omdat: er kinderen jong zijn overleden, bij het gezin ook inwonende knechten en dienstmeiden konden zijn geteld, er na 1740 nog kinderen zijn geboren.

Verder kunnen eventuele bijzonderheden in deze kolom worden aangetroffen. Een getal tussen [ ] betekent een verwijzing van betreffende persoon naar kolom 3 van 1797 / 1812 die daarna volgt.

Diverse verwijzingen konden worden aangebracht dankzij de bereidwillige medewerking van genealogen die mij materiaal ter inzage gaven of gegevens verstrekten.


Het quotisatiecohier is tussen 23 januari en 1 februari 1749 opgetekend. Op 16 mei van dat jaar stelden de Staten van Friesland de normen voor de aanslag vast. Daarna moest de commissie die de lijst had opgesteld, de aanslag berekenen en daarna kon het innen gestart worden.


Met familienaam:


Beroep

Gezin

Aanslag

1 Goede Jan H. de


Vrijgesel

1

10-0-0

2 Hiemstra jhr. Willem Hendrik van

* 1696 Dronrijp

1775 Fogelsangh state

x 1726 Burgum

Wija Catharina van Glinstra

* 1706 Oudwoude

1762 Fogelsangh state


[176] en [177]
Grietman, welbegoedigt


Grietman van Kollumerland c.a., zijlvester, dijkgraaf en postmeester

Kinderen:

Vincentius van Heemstra

* 1730 Veenklooster / 1755 Veenklooster

Catharina Maria van Heemstra

* 1732 Veenklooster / 1804 Driesum

Vincentius van Heemstra

* 1734 jong overleden. Vincent van Heemstra

* 1736 Veenklooster / 1762 Kollum


Schelto van Heemstra jhr.

* 1738 Veenklooster / 1803 Oenkerk (volmacht ten landsdage)

x 1764

Wiskje van Scheltinga (zus van Lucia hierna.)

* 1746 Kollum / 1795 Oenkerk


Hector Livius van Heemstra jhr.

* 1740 Veenklooster / 1783 Leeuwarden (gecommiteerde staat ten landsdage en historieschrijver van Friesland)

x Kollum 1766

Lucia Catharina van Scheltinga (zus van Wiskje)

* 1748 Kollum / 1819 Oudwoude


7-2

200-0-0

3 Hogeveen ds. Gentius (Jentje)

X 1746

Tjamke


Predikant

Drie boven de 12 jaar: de dominee, zijn vrouw en een dienstbode / een kind – het belastingcohier is dus in het begin van het jaar opgemaakt.


Hendrijcus ~ 8-2-1748

Abraham ~ 7-11-1749


3-1

43-0-0

4 Scheltinga mevr.


Dit betreft vrijwel zeker:


Martinus van Scheltinga

* 1666 Heerenveen / + 1742 Heerenveen

(grietman van Lemsterland)


1e x Heerenveen 1700

Amelia van Coehoorn ~1683 leeuwarden / + 1708 Heerenveen


2e x 1713 Kollum

Wisckje van Scheltinga ~ 1681 Buitenpost / + 1760 Leeuwarden


wegens boden op een plaats


Vrijwel zeker is deze plaats: Allemastate


1 Menno Coehoorn van Scheltinga * 1701 Heerenveen 2 Martha Kinnema van Scheltinga * 1702 Heerenveen 3 Daniël de Blocq van Scheltinga * 1704 Heerenveen
4 Cornelis Theodorus van Scheltinga * 1706 Leeuwarden 5 Magdalena van Scheltinga * 1706 Leeuwarden 6 Anna Romelia van Scheltinga * 1707 Heerenveen


7 Livius van Scheltinga * 1715 Heerenveen

8 N. van Scheltinga * 1716 / + 1716 9 N. van Scheltinga * 1716 / + 1716


10 Cornelis van Scheltinga

* 1718 Heerenveen

x

Cecilia Johanna van Eysinga

* 1715 Leeuwarden


Ouders van Wiskje en Lucia Catharina [176] en [177]


5

66-0-0

5 Visscher A.


Leeft van zijn renten

2

125-0-0

Op patroniem:


6 Abe Wytses


Tolman, redelijk in staat

3

18-0-0

7 Albert Jans (O)

* 1711

X 1743 O / W

Riemke Teekis (W)


Snikschipper, redelijk


(zie ook beurtschipperij Huisternoord)


Albert * 1742 – schipper + 26-9-1808

Jan ~ 5-7-1744

Teeke ~ r. juni 1746

Jacob ~ 7-11-1749

Baukje ~ 1-4-1753

Jouke ~ 27-6-1760


2-2

15-0-0

8 Albert Cornelis (K)

X 1734 Kollum

Sjoukjen Gerrits (K)


De weduwe, Sober in staat


Gerrit ~ 20-5-1736

Antje ~ 18-10-1739 / + jong

Antje ~ 24-12-1741

De vader vermoedelijk voor 1749 overleden


1-2

5-3-0

9 Alle Jans

x

Tjetske Marks

* 1710


Welgestelde boer


Mark ~ 30-4-1730 / + jong

Mark ~ 25-11-1731

Jan ~ 25-4-1734

Rinse ~ 9-9-1736

Yttje ~ 3-5-1739

Trijntje ~ 16-4-1741

Rinske ~ 31-3-1743

Tjitkse ~ 27-6-1745


Tjitske een docher van Mark Sierks en Yttje Jacobs (Mark Sierks is een broer van Rodmer Sierks / Kooister) zij heeft een zuster Grietje Marks op 37, getrouwd met Jelle Jelles


4-4

50-0-0

10 Andris Hendriks

x

Lutske Jacobs


Heeft wat boerkerij


Hendrik ~ 23-1-1735 / + jong

Trijntje ~ 8-4-1736

Hendrik ~ 20-9-1739

Hinke ~8-4-1742

Trijntie ~ 3-10-1745

Jacob ~ 8-2-1748

Antie ~ 9-5-1751

Maike ~ 10-8-1755


Volgens het schattingscohier in 1738 voogd over en echtgenoot van Lutske Jacobs, dochter van wijlen Jacob Harmens

Specie 1759: verklaart geen 600 guldens te hebben en een schoorsteen onbruikbaar


2-4

38-0-0

11 Andris Jans (A)

* 1706

+ 1794

X 1743 Augsbuurt

Trijntje Popkes (B)


Timmerman / wonende te Veenklooster


Amarens ~ 23-12-1731

Japke ~ 28-11-1734

Jan ~ 25-5-1738

Fokje ~ 29-4-1742


3-2

15-0-0

12 Ate Pytters (O)

+ r 1755

X 1752 Oudwoude

Hiske Saakes (O)


Vrijgesel


Van de Wygeast

Pijtter ~ 16-9-1753


Specie 1755: Ate Pieters gestorven


1

8-0-0

13 Bauke Tjetses

x

Wiegerke Gerrits

Sobere arbeider


Tjitske ~ 28-9-1738

Tjittse ~ 5-2-1741

Gerryt ~ 22-12-1743

Jeltie ~ 19-4-1750 (* 1749) [37]


2-3

6-0-0

14 Binne Jans (K)

X 1743 Kollum

Antje Jurjens (K)


Sobere arbeider


Vader van Jan Binnes (Wadman) en Pieter Binnes (de Boer)


Jan ~ 12-4-1744 [140]

Jurjen ~ r juni 1746

Janke ~ 16-1-1752 (op de Wygeast)

Sioukjen ~ 20-10-1754

Auke ~ 13-11-1757

Pieter ~ 14-12-1760 [4]

F

2-2

11-13-0

15 Bokke Gaatses


Gemene arbeider, vrijgesel

1

11-10-0

16 Dirk Pytters

X 1742 O / W

Pyttje Bartels


Sobere arbeider


Halbe ~ 2-12-1742


Specie: 1794 – 1796 de weduwe

In 1796 is ook de weduwe overleden


2-2

8-0-0

17 Dirk Rommerts wed.


Is arm

Zij kreeg in 1718 in Kollum een dochter Trijntje


1

5-0-0

18 Egbert Jarigs

x

Antje Berends


Gemene boer

1664 Jarig Egberts en Aaltje Wybes op ’t Veen: zoon Egbert Jarigs en Wybe Jarigs (25 jaar) (Gen. De Boer – Portengen bl. 28)


Lutske ~ 25-11-1731

Jelkje ~ 128-2-1734

Jarig ~ 20-1-1737

Ytske ~ 4-10-1739

Berendt ~ 2-12-1742

Wijtze ~ 23-5-1745

Bontje ~ 3-1748

Sieeske ~ 17-10-1751

Specie 1753: naar Westergeest


4-4

40-0-0

19 Einte Gerryts

X


Sobere boer


Heijne ~ 6-11-1746 (Wouda)


Specie 1757: heeft nu geen meid


2-2

12-0-0

20 Ewert Rinderts


Gemene boer


Rinnerdt ~ 8-4-1731

Griettje ~ 8-4-1731 / + jong

Wijger ~ 12-7-1733

Griettje ~ 11-3-1736

Rinse ~ 6-11-1740


Schatting 1752: erft van Rindert Sijbes uit Driesum


5-1

38-0-0

21 Falk Jacobs (W)

1e X r. 1748?

Lutske Egberts

2e X 1767

Wijtske Jacobs (?) (W)


Gemene arbeider


Jacob * 1751 Westergeest

Aagtje * 1757 Westergeest

Jarig * 1758 Westergeest

Antje * 1761 Westergeest

Doetje * 1764 Westergeest


Jan * 1769 Westergeest

Eelke * 1772 Westergeest

Ytje * 1776 Westergeest


2

11-13-0

22 Femme Louws

X 1742 O / W

Froukjen Rienks


Gemene boer


Op de Wygeast

Louw ~ 7-6-1750 Op de Wygeast

Johannes ~ 25-3-1753 Op de Wygeast

Hendrik ~ 4-11-1759 Westergeest


Froukje zus van Johannes op 41 en Grietje op 71

Specie 1755: naar Westergeest vertrokken


3-3

34-0-0

23 Freerk Freerks


Gemene boer


Yttje ~ 21-7-1737

Freerk ~ 24-1-1740

Doede ~ 21-3-1743

Luijtjen ~ 6-2-1746

Geertje ~ 4-1747


3-5

43-0-0

24 Freerk Willems

x 1705 Hallum

Aaltje Gerrits


Coyker, heeft iets boerkerij


Ook huisman (op de kooipleats – kooi aan de Swarte Wei) (zie De Sneuper – speciaal nummer)


Willem Freerks * 1710 Hallum


2-1

30-0-0

25 Gabe Doedes

~ 12-1-1710 Driesum

X 1742 W

Eijtske Pijtters


Gemene boer


Zoon van Doede Gabes – schatting 1711: komt van Driesum / 1749 bezit naar z’n zoon

Kinderen van Doede: Gabe + jong; Griettie + jong; Jeppe; Grietie; Styntje en Gabe zie hiernaast


Sytske ~ 8-2-1743 [139]

Trijntie ~ 24-10-1745

Lutske ~ 2-1749

Grietje ~ 5-12-1751

Pijtje ~ 23-8-1754

Doede ~ 17-2-1758 [140]

Pieter ~ 11-1-1761 [169]

Jippe ~ 21-10-1764 (in 1811/1812 Wadman als familienaam gekozen in Kollumerzwaag)


3-2

26-0-0

26 Gerben Louwes (Kz)

X 1739 Kz

Aafke Rinzes (W)


Sobere arbeider


Rinse ~ 6-12-1739 / + jong

Wyger ~ 4-6-1741

Louw ~ 30-1-1746

Baukjen ~ 11-10-1750

Rinse ~ 4-3-1753

Albert ~ 21-9-1755

Bauke ~ 17-2-1758


2-3

11-13-0

27 Harmen Harkes (O)

X 1743 O

Grijtje Jacobs (O)


Gemene arbeider


Aagtje ~ 11-7-1745

Grietje ~ 28-7-1753


2-1

15-0-0

28 Hedse Luitjens (O) Wygeast

X 1753 O

Grietje Jelkes (Bp)

+ r 1752


Gemene arbeider


In 1736 gebruiker en bewoner van Stem 24 Laanster Cluft, een plaats van 44 pm.

(gen. De Boer – portengen)


Gertje ~ 2-3-1732

Lubbert ~ 6-6-1734 – Kollum

Luijtjen ~ 29-11-1739

Folkert ~ 23-6-1743

Marten ~ 20-3-1746

Antie ~ 5-4-1750


2-4

14-0-0

29 Ype Ringers (O)

X 1745 O

Aaltje Folkerts (O)


Gemene boer


Geen kinderen in het doopboek

4-1

44-0-0

30 Jacob Eelkes (O)

X 1745 O

Jaatje Yes (O)


Gemene arbeider


Jan ~ 12-5-1743

Jacob ~ 12-5-1743

Gerryt ~ 12-5-1743

Jeijke ~ 12-5-1743

Wypkien ~ 29-1-1747

Aagtje ~ 3-1747

Antje ~ 3-1747


2-6

20-0-0

31 Jan Alberts


Sobere arbeider


Albert ~ 27-3-1729 / + jong

Lijsbert ~ 25-1-1733

Griettje ~ 30-5-1735

Jouwk ~ 20-5-1736

Geeske ~ 3-6-1736

Jeij ~ 3-6-1736

Beijtske ~ 5-4-1739 / + jong

Antje ~ 5-4-1739

Beijtske ~ 10-12-1741

Albert ~ 27-9-1744


3-3

6-0-0

32 Jan Geerts

[Riemersma]

* 1710

x

Sjoukje


Snikschipper, gemeen in staat


Lutske ~ 11-12-1735

Antje ~ 28-9-1738

Geert ~ 19-3-1741 [106]

Antie ~ 10-5-1750 [123]

Trijntie ~ 26-5-1754 [122]

Crim. Sententies 17-6-1749

Specie 1755: vertrokken naar Westergeest


3-3

11-13-0

33 Jan Hendriks (K) de oude

+ 1754

X 1722 K

Tjeertje Popkes (K) (?)


Sobere arbeider


Antje ~ 8-2-1728

Nieske ~ 21-8-1729


2

8-0-0

34 Jan Hendriks de jonge (O)

X 1754 O

Debora Boeles (O)


dochter van Boele Etes

[I – 14]


Gemene arbeider


Specie 1752: vertrokken naar buiten de provincie


Gesina ~ 6-9-1755

Grietje ~ 26-2-1758

Hendrikje ~ 24-2-1760

Getje ~ 21-1-1764


2

11-13-0

35 Jan Clasen (Engw.)

X 1731 Kollum

Gertje Popkes (K)


Gemene boer


Specie 1754: vertrokken naar Birdaard

7

48-0-0

36 Jan Lammerts wed.


Oud, dogh redt haarselfs

Jan is overleden vlak voor het opmaken van de quotisatie + r 1749


1

5-0-0

37 Jan Roelofs (O)

+ r 1754

X 1743 O / W

Rinske Eetis (W)

+ r 1755


Gemene arbeider


Roelof ~ 23-4-1753 [13?]

Baukjen ~ 23-4-1753

3

9-0-0

38 Jelle Jelles

* 1696 (Dr.)

+ r 1773 (O)

x

Grietje Marks

* r. 1703 (Kz.)

+ r 1782 (W)


Gemene boer


Specie: komt van Westergeest

Specie 1757: heeft een bode minder


Huisman in 1728 gebruiker van stem 34

Jelle een zoon van Jelle Johannes en Trijntie Fransen van Driesum


Mark Jelles * r. 1722 wonende in Burgum

(gen. Kooister – Haijema)

Grietje een zuster van Tjetske op 9


4

34-0-0

39 Jetse Jacobs (Dijkstra)

X

Attie Dirks (K)


Welgestelde boer


Sytske ~ 10-9-1713 / + jong

Sytske ~ 12-3-1719

Jakob ~ 29-9-1720 / + jong

Dirk 24-5-1722 [26]

Jakob ~ 13-8-1724

Sytse 28-9-1727

Johannes 29-5-1729

Alle kinderen in Kollum gedoopt / hij woonde aan de Wouddijk / bij de Lune – nu Amerikaanse boerderij


5

70-0-0

40 Johannes Pytters


Gemene schoenmaker


Wemeltje ~ 13-1-1737

Maaijke ~ 29-4-1742


2

11-13-0

41 Johannes Rienks (K)

1 x 1729 K

Wytske Jans (O)

2 x 1740 O

Martjen Lolkes (O)


Boer, redelijk welgesteld


Rienk ~ 1729 Kollum

Jan ~ 9-3-1732

Cytze ~ 25-3-1736

Lolke ~ 12-5-1741


Johannes broer van Froukje op 22 en Grietje op 71

(Gen. De Boer – Portengen)

volgens het speciecohier zou hij in 1749 overleden zijn


3-3

50-0-0

42 Keimpe Heines

* 1711

2e x r 1740

Antje Martens

* 1720

Sobere boer

Wonende aan de Mûntsewei


Aaltje r 1727


Heijne ~ 17-12-1741

Marten ~ 9-2-1744

Rimmert ~ 5-2-1747

Gerben ~ r 1749


2-3

22-0-0

43 Klaas Lykeles (Tw)

[Tuinstra]

* 1718

+ na 1778

X 1732 A / Kz

Barber Wolters (Kz)


Gemene boer

Lykele ~ 31-10-1734 Kollumerzwaag / + jong

Sije ~ 15-9-1737 Kollumerzwaag

Bauke ~ 1-11-1739 Kollumerzwaag

Jelle ~ 18-2-1742 Kollumerzwaag (Van der Wal – 142)

Auke ~ 16-1-1746

Trijntie ~ 5-1748

Janke ~ 5-4-1750

Lykle ~ 12-10-1752 [137]


Crim. Sententies 24-2-1778


3-6

34-0-0

44 Kornelis Yes


Redelijk welgestelde boer


Maijke ~ 2-3-1732

Wytske ~ 22-2-1739

Ye ~ 7-1749


3-1

50-0-0

45 Korneles Willems


Hovenier, gemeen in staat

4

11-13-0

46 Louw Alberts

x

Klaaske


In 1749 de weduwe: Heeft iets boerkerij


Albert ~ 30-8-1739

Lykele ~ 31-12-1741

Louwkjen ~ 27-11-1746


1-2

12-0-0

47 Louw Klasen (O)

X 1752 O

Trijntie Jans (O)


Gemene arbeider


Klaas ~ 25-3-1753 / + jong

Eelkje ~ 2-12-1754

Klaas ~ 11-1-1756

Jan ~ 8-5-1757


2

10-0-0

48 Luielof Jans

[Klaver]

+ r 1762


Gemene boer

Specie 1729: Komende van Cooten


Verm. In het doopboek als Ludolf Jans

Vrouwk ~ 15-2-1733

Griettje ~ 7-10-1736

Jan ~ 4-3-1739

Luijtjen ~ 8-9-1743


4

10-0-0

49 Marten Freerks

+ 1752


Gemene boer

4

36-0-0

50 Meindert Alberts

+ 1758


Gemene boer


Specie 1757: op los land


Mayke ~ 1-3-1726 / + jong Kollumerzwaag

Mayke ~ 3-8-1727 Kollumerzwaag

Albert ~ 18-4-1729 Kollumerzwaag


5

48-0-0

51 Oedts Melles (K)

[Radema]

X 1756 K

Stijntje Gosses (K)


Vrijgesel


Bartel ~ 9-8-1767 Kollum

Melle ~ 14-1-1770 Kollum

1

8-0-0

52 Pytter Dirks

* 1694

+ 1753


Sobere boer te Feenklooster


Gertje ~ 11-9-1729

Gerrijt ~ 4-5-1737 / + jong

Gerrijt ~ 23-6-1737

Pytter ~ 24-9-1741

Sjourdt ~ 20-9-1744


Specie 1752: vertrokken naar Westergeest

Hij overlijdt in het jaar daarna want in 1754 woont zijn weduwe weer in Oudwoude

Crim. Sententies 17-6-1749


4-2

25-0-0

53 Pytter Heerkes


Heeft iets boerkerij

3

17-0-0

54 Pieter Heines (O)

[Kruk / Zondervan]

+ 1753

X 1745 O

Aaltje Keimpes (O)


Sobere arbeider


Aaltje dochter van 42


Barber ~ 8-8-1745

Heijne ~ 11-12-1750 – Heijne werd kleermaker en verhuisde later naar Zwaagwesteinde


Specie 1751: vertrokken / keert ook terug

Specie 1753: vertrokken naar Oostdongeradeel

Specie 1754: de weduwe van Pieter Heines wordt gealimenteerd en woont in een armestaat huis


2-1

11-13-0

55 Pytter Hendriks

* 1718

Sobere arbeider / boer te Veenklooster?

Crim. Sent. 10-5-1763


Hendrik ~ 6-6-1740

Baukjen ~ 29-3-1744


2

8-0-0

56 Pytter Jurks (K)

X 1730 K

Sjoukjen Gerrits (K)


Gemene arbeider


Engeltje ~ 14-1-1731 / + jong

Jurk ~ 28-11-1734 / + jong

Engeltje ~ 19-1-1738

Jurk ~ 29-1-1741


3-2

15-0-0

57 Pytter Pytters (O)

X

Trijntje Clasen (K)


Sobere boer

Specie 1725: de kerk eigenaar


Romke ~ 12-2-1730

Hendrik ~ 1-2-1733


3

22-0-0

58 Poppe Jans

X

Antje Jans


Sobere arbeider


Wytske ~ 22-4-1736 / + jong

Wytske ~ 4-8-1740

2-2

8-0-0

59 Rempt Jans (W)

X 1750 W

Ytje Pijtters (O)


Vrijgesel


Maatjen ~ 10-10-1751 Westergeest

Trijntje ~ 3-8-1755

Tjitske ~ 12-4-1762 Westergeest

Jantje ~ 12-4-1762 Westergeest


1

8-0-0

60 Rienk Wibes


Redelijk welgestelde boer


Wypkjen ~ 29-7-1731

Wybe ~ 30-5-1734

Wybkjen ~ 23-12-1736

Teijke 19-6-1740


3-2

36-0-0

61 Rigchert Heres (O)

* 1696

X 1742 O

Trijntje Harkes (K)


Vanaf 1 november 1730 was hij onderwijzer in Oudwoude en bleef dat 44 jaar lang

In 1736 werd hij benoemd tot dorpsrechter

Tevens was hij voorzanger in de kerk

Op 1 november 1774 werd hij opgevolgd door Sjouke Gabes Rolsma uit Harlingen

(O. Vries – 200 jaar OBS te Oudwoude / nieuwsblad v. Noord-Oost Friesland 1975)

Crim. Sent. 15-12-1763


Rientje ~ 12-4-1744

Ank ~ 12-4-1744

Grietie ~ 1-5-1746


2-1

40-0-0

62 Rinse Michiels

x

Antje (Harms ?)


Gemene arbeider


Michiel ~ 3-1747

Harmke ~ 28-11-1751

Janke ~ 2-11-1755

Harm ~ 13-7-1760


2-5

11-13-0

63 Sape Freerks


Gemene boer

Specie: 1751: overleden, bezit naar de weduwe

Specie 1753: de weduwe overleden


4-1

30-0-0

64 Sape Martens


Gemene arbeider


Zoon van Marten Dirks + voor 1725 te Westergeest (gen. De Boer –Portengen)


Ytske ~ 28-9-1738

Jan ~ 15-10-1741 / + jong

Marten ~ 29-11-1744

Jan ~ 23-5-1754


2-3

15-0-0

65 Sibren Sibrens


Backer, bestaat redelijk


Tjitske ~ 5-1748

Pijtter ~ 25-10-1750

Specie 1751: vertrokken naar Westdongeradeel


2-1

8-0-0

66 Simen Ringers (O)

X 1744 O / W

Teetzke Jans (W)


Gemene boer


Wypkjen ~ 16-4-1745

3-3

39-0-0

67 Syds Hendriks

[Kuiper]

Sobere kuiper


Klaas ~ 2-9-1742

Hendrik ~ 28-5-1751 (Westergeest)


2-3

8-0-0

68 Sytse Tjeerds


Redelijk welgestelde boer


Hendrik ~ 3-9-1730


6

56-0-0

69 Sipke Ypes


Sobere boer


Sjoert ~ 26-8-1742

Maijke ~ 21-2-1745

Harrijt ~ 5-1748

Ype ~ 21-5-1752

Gosse ~ 6-5-1755

Getje 6-5-1755


2-3

20-0-0

70 Sjoerd Gosses (K)

X 1718 K

Aaltje Jans (Metsl)


Gemene boer

2

21-0-0

71 Sjoerd Meinderts

* (Kz)

+ r 1747 Op de Wirden

X 1739 K

Grietje Rienks (W)

* v 1708


De weduwe, een gemene boerenne


Sjoerd een zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fockes / hij was boer en woonde op de Wirden


Grietje een dochter van Rienk Sytzes en Korneliske Johannes en een zus van Froukje op 22 en Johannes op 41

Zij was eerder getrouwd met Sape Lurks (+ r 1737) en in 1751 met Luitjen Jans


Uit haar eerste huwelijk:

Rienk ~ 14-8-1729

Knelske ~ 29-3-1733 / + jong

Knelske ~ 1-5-1735


1748: specie: 2 schoorstenen, 1 half hoofd, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 9 lopen stal – belasting: 19-8-9


Jeltje ~ 4-8-1740 / + jong

Jeltje ~ 8-10-1741 / + jong

Jeltje ~ 7-10-1742

Meijnderdt ~ 24-2-1745


4-2

43-0-0

72 Tjeerd Wibes

~ 9-5-1697 (Kollum)

[Visser]

X 1733 K

Trijntje Sijtses (K)


Gemene visscher

Zoon van Wibe Tjeerds en Dedtie Yppes van Kooten


Detje ~ 21-10-1731

Wybe ~ 26-7-1733 [III-38]

Wyger ~ 13-11-1735 [III-39]

Wopke ~3-5-1739


4

21-13-0

73 Trijntje Harmens


Is arm dogh redt haarselfs

1-1

5-0-0

74 Wibe Rinses (Kz)

X 1735 Kz

Jitske Rodmers

~ 2-8-1716 (Oostermeer)


Gemene boer


Aaltje ~ 16-3-1738 / + jong

Rinse ~ 7-5-1739 / + jong

Rinse ~ 12-6-1740 / + jong

Aaltje ~ 22-5-1741

Rinse ~ 24-11-1743

Fokke ~ 24-11-1743

Mark ~ 26-2-1747

Wytske ~ 5-1749

Tieerd ~ 6-2-1752

Tjitske ~ 1-4-1753


Jitske een dochter van Rodmer Sierks en Wytske Ritskes (Gen. Kooister – Haijema)


4-4

50-0-0

75 Wibe WibesTimmerman


Pyttje ~ 12-10-1732

Wybe ~ 9-2-1738


2-1

16-0-0

76 Wibren Hendriks


Arbeider

3

21-13-0

77 Wierd Etes

op de Wygeast

[Wiersma]

x 1730

Aaltje Meinderts

* 1687 op ’t Veen


Sobere boer


Aaltje een dochter van Meindert Elses en Hiske Jacobs (gen. De Boer – Portengen)


Gertje ~ 28-9-1732

Meijnderdt ~ 29-11-1733

Eijte ~ 18-3-1736 / + jong

Eijte ~ 7-10-1742

Japik ~ 3-5-1744


3-2

30-0-0

78 Willem Freerks (W)

* 1710 Hallum

X 1759 W

Nantje Dirks (W)

+ 1757


Gemene arbeider


Aaltje ~ 13-2-1735

Freerk ~ 22-4-1737 / + jong

Aafke ~ 7-5-1739

Eetzke ~ 8-2-1743

Freerk ~ 8-4-1746


Specie 1751: naar Westergeest / ook terug

Specie 1757: heeft zijn wijf verloren


3-3

11-13-0

79 Wopke Wygers

+ 1749

x

Rikst Berents


Gemene arbeider


Baukjen ~ 22-5-1729

Wyger ~ 19-9-1734 / + jong

Djourdt ~ 19-9-1734

Berendt ~ 19-9-1734

Wyger ~ 12-4-1739


De weduwe volgens het specie van 1752: vertrokken naar Treenwouden


2-1

11-13De allerarmste mensen in het dorp woonden in een armenhuis of bij anderen in. Ze werden onderhouden door de armvoogdij. Daarom hoefden zij geen belasting te betalen. Op bovenstaande lijst komen ze zodoende niet voor.


Bronnen:

Quotisatiecohier Kollumerland c.a. 1749

De Friese Boer met het grote gezin uit Kollumerland – Jan Portengen e.a. / Delft 1994

Genealogie Bosgraaf – Sierk Bosgraaf / Kollum

Genealogie Starkenburg – Vleer / Hardegarijp 1955

Genealogie Van Scheltinga – Wijnandts van Resande

Genealogie Van Heemstra – diverse publikaties o.a. adelsboek

Kwartierstaat Kooister – M. Haijema / Assen

Parenteel Heins – M. Haijema / Assen

Genealogie Ros – Y. Houkes-Winter / Assen

Register van Naamsaanneming 1812 / mairie Oudwoude


Gemeentearchief Kollumerland c.a. – klapper op de specie- en schattingscohieren / met dank aan A. Talen


Deel 2B – Het speciecohier van 1749


Toelichting

Het onderstaand schema is niet alfabetisch weergegeven maar zoals in het cohier vermeld. Reden: ik vermoed een bepaalde volgorde van inschrijving van de cohieren. Zo begint bijvoorbeeld het stemcohier met de Wouddijk, De Wygeast, het dorp Oudwoude inclusief de simmerwei en de Trekweg, de Bosschemers (=Veenklooster)

Heide en Moer zou overeenkomen met het bosgebied van Veenklooster.


Verklaring van de tabel:

1 schoorstenen

2 hoofden of halfhoofden – halfhoofden betekent minder dan 600 caroli guldens contant in bezit op het moment van aangifte

3 koeijen

4 vaarssen

5 paarden

6 pondematen bouw

7 lopen stal

8 aanslag

Naam


1

2

3

4

5

6

7

8

Hoog quartier


Louw Clasen

1

2 half


6-:-:

Mevr. Scheltinga

1

3

10

3

11

71


90-17-9

Meindert Alberts

1

5

7

2

4

24


99-19-:

Leeg quartier


Jan Roelofs

1

2 half

1

1
7-10-:

Tjeerd Wibes

1

1 half

1

1
6-:-:

Bauke Tjetses

1

2 half


6-:-:

Wibren Hendriks

1

2 half

1


2

14

1

16-2-2

Pytter Jaspers


9


9-16-12

Jan Migchiels


4 ½


2-8-6

Bokke Gaatses

1

1 halfJohannes Hofman

1 ½

5

8

4


2

10

29-13-14

Jan Hendriks de Oude

1

2 half

1

7-:-:

Jan Hendriks de Jonge

1

2 half


1
6-10-:

Hendrik Hendriks erven


8


2-13-12

Harmen Harkes

1

2 half

2

8-:-:

Sape Martens

1

2 half

2

1
8-10-:

Jetse Jacobs

1

5

7

1

5

4 ½

23

35-10-14

Sjoerd Meinderts wed.

1 ½

1 half

3

2

4


9

14-8-4

Johannes Rienks wed.

1

1

4


3


15

14-15-12

Wierd Etes

1

2 half

2

1

3


5

11-10-:

Louw Alberts wed.

1

1 half

1

12

6-7-4

Freerk Willems

1

2

2

1

2


1

13-1-10

Jan Haijes

1

2 half

2

1

3


5 + 2

11-17-4

Sake Freerks

1

2

3


3


10

12-17-14

Dirk Rommerts wed. 1)

1

1 half


4-10-:

Oedts Melles


1 half


1-10-:

Jan Hendriks de Goede

1

1 half


4-10-:

Balling Alles

1

1 half


6-:-:

Femmes Louwes

1

2 half

3


4


13

20-2-10

Jan Alberts

1

2 half


6-:-:

Rense Migchiels

1

2 half

1

7-:-:

Johannes Pytters

13-:-:

Hedse Luijtjens 2)

1

2 half

1

7-:-:

Willem Freerks

1

2 half

1

7-:-:

Claas Lykoles

1

2 half

2

2

4


16

14-3-6

Binne Jans

1

2 half


1
6-10-:

Jurjen Aukes

1

2 half

1

1

18-4-:

Sytse Tjeerds

1

5

10


4


14

33-6-4

Jacob Eelkes

1

2 half

2


2


6

10-4-8

Cornelis Yes


3

6

2-13-12

Jan Lammerts wed.

1

1 half


4-10-:

Sjoerd Sytses

1

2 half

1

7-:-:

Pytter Geerts Cloppenburg4

0-14-6

Freerk Freerks

1

3 half

9


6


12

22-17-:

Egbert Jarigs

1

2 half

3

2

3


8

13-10-12

Pytter Heines

1

2 half


6-:-:

Luielof Jans

1

2 half

3

2

2 + 1


10

13-17-14

Albert Cornelis wed.

1

1 half


4-10-:

Einte Gerrits

1

2 half

1

1

4


2

10-13-4

Ate Pytters


1 half


1-10-:

Alle Jans

1

4

5

1

5


12

26-3-:

Keimpe Heijnes

1

2 half

2


2


4

10-2-6

Wibe Wibes

1

2 half


6-:-:

Dom. Hogeveen

1

3


12-:-:

Mr. Rigchert Heeres

1

2


9-:-;

Pytter Heerkes

1

2 half

2

1

2


3

10-8-12

Wibe Rinses

1

4

3

1

4


8

22-14-12

Ewert Rinderts

1

2 half

3

1

2


11

12-17-8

Pytter Jurks

1

2 half

1

1
7-10-:

Gerben Louwes 3)

1

2 half

1

1
7-10-:

Gabe Doedes

12

2 half

2


2


3

9-18-12

Pytter Pytters

1

2 half

2


2


2

9-15-4

Albert Jans

1

2 half

1
1

7-3-10

Heijde en moer


Jan Geerts

1

2 half

1

7-:-:

Pytter Dirks

1

4 half

1

1

3


6

13-4-8

Andries Jans

1

2 half


6-:-:

Syds Hendriks

1

2 half


6-:-:

Sibren Sibrens

2

2 half


9-:-:

Andris Hendriks

1

2

2


3


5

13-8-:

Cornelis Willems

1

2 half


6-:-:

Wopke Wigers

1

2 half


6-:-:

De heer grietman W.H. van Hiemstra

5

7

2 + 1

1

7


6

44-8-8

Jan Clasen

1

3 half

6

2

6


23

19-14-8

Simen Ringers

1

3

2


3


6

16-11-8

Albert Willems

1

2 half


6-:-:

Jelle Jelles

1

3 half

2

1

2


9

12-5-4

Tymen Jans wed.

13-:-:

Rienk Wiebes

1

3

2


2


6

15-17-8

Yppe Ringers

12

4

4

2

4


6

22-7-8

Marten Freerks

1

2 half

6

1

4


8

14-15-12

Sjoerd Gosses

1

2 half

1

1

2


4

9-3-6

Sipke Ypes

1

2 half


1

3


6

9-10-8

Jan Harmens

2

3 half

1

11-4-:


Aldus aangegeven in de dorpskerke van Oudwoude en overgeschreven bij dit van den gerechte Collumerlandt en ’t Nieuw Cruisland, dorpscollecteuren sampt dorpsgecommitteerden, in kennisse onse handen en die van den ondergetekende , den 20 augustus 1749, Pytter Clasen, F. Hylkes Eskes, R. Heeres, Hendrik Ronner, Anders Jans, dit is Sake + Freerks eigen gesette merk, S. Wibrandi.


1) een huis in ’t jaar 1741 op een koud steed gebouwd

2) een huis in ’t jaar 1742 op een koud steed gebouwd

3) een huis in ’t jaar 1746 op een koud steed gebouwd


Deel 3 – lijst van beboete personen vanwege het Kollumer oproer 1797 / register van naamsaanneming 1812Familienaam

1812


Gezin

1797

Bijzonderheden

1 Beiboer

Auke Luitjens

* 1762 Kollum

+ 27-10-1835 (acte 73)

X 1800 Kollum

Ytje Bouwes

* 1775 Kollum


-

In 1812 geen kinderen

2 Bijl, van der

Dirk Meinderts

* 1784 Augsbuurt

+ 22-1-1852 (acte 15)


-

Zijn grootvader Jacob Meinderts woonde in 1749 te Kollum en was een zeer welgestelde boer (Portengen 256)

In de verte verwant aan Repke de Boer (5) en Sierk Fokkens (41)

Boerefeint – crim sent. 6-12-1806


Voorheen een winkelier Van der Bijl aan de Foarwei

In 1812 geen kroost


3 Bleek van der

Koert Jurjens

* 1752 Kollum

+ 19-4-1808 Oudwoude

X 1795 Oudwoude

Grietje Jans

* 1761 Munnekezijl


8

Jan – *1796

In 1812 de voogd over Jan wonende in Kollum

4 Boer, de

Pieter Binnes

* 1760 Oudwoude

+ 25-4-1842 (acte …)

X 1789 Oudwoude

Wytske Sjierks (Fokkens)

* 1760 op de Wygeast


11


Broer van 140 – arbeider crim. Sent. 24-3-1798

1812 Westergeest – vijf kinderen: Sjerk 21, Antje 19, Binne 16, Maaike 13 en Ymkjen 7 jaren


in 1818 een dochter Wytske die met Tjebbe Dijkstra van (23) trouwt


5 Boer

Repke Tjebbes

* 1780 Kollum

+ 14-3-1854 Oudwoude

X 1805 Kollum

Beitske Jans Kloppenburg

* 1785 Kollum

+ 21-9-1863 Oudwoude


-

Tjebbe Idserts en Sijke Repkes waren de ouders van Repke. Zijn moeder werd in 1797 gearresteerd wegens vermoedde belastering van het gerecht in Kollum, als er 20.000 guldens borgtocht betaald zouden worden hoefde zij niet mee naar het Blokhuis in Leeuwarden.

De familie stelde zich uiteindelijk garant voor een borgtocht van 8000 guldens en Sijke mocht mee naar huis.

Repke was landbouwer / in 1804 cultivateur


Jan Repkes * 1806 Kollum, te Oudwoude; zoon:

Repke Jans de Boer * 1833 (kleinzoon) in 1877 aan De Wygeast, nu Jan de Boer.


In 1812 een zoon Jan, 5 jaar oud – trouwt later met Jetske de Boer (12) Jan is later timmerman van beroep


6 Boer, de

Ymkjen Pieters

* 16-12-1742 Kollum

-

Zij is een dochter van Pieter Jacobs de Boer (ook onder die naam in het doopboek van Kollum)

In 1812 laat zij als tweede echtgenote van Sierk Fokkes op nr. 41 de naam de Boer officieel vastleggen.


In 1812 geen kinderen vermeld in de acte


7 Boersma

Douwe Ennes

* 1-9-1777 op de Wygeast

1-11-1859 (acte 152)

in 1859 weduwnaar


-

Zoon van 8

1812 geen kinderen

8 Boersma

Enne Jilderts

* Oudwoude

+ voor 1812

X 1774 Oudwoude

Antje Douwes

* Oudwoude


-

1812 de weduwe: vijf kinderen: Jildert 36, Douwe 34, Jitske 36, Dirk 25, Sijtze 22 jaren


Wonende op De Wygeast

Antje een zuster van Louw op 11

9 Boersma / De Boer

Focke Johannes

* 1745 Kollum

+ 25-11-1834 (acte 74)

X 1771 Kollum

Ietske Pijters

* Kollum


15

In 1812 vijf kinderen: Johannes 40, Pieter 38, Jetske 30, Trijntje 26 en Grietje 24 jaren


Later “De Boer”

10 Boersma / De Boer

Johannes Fockes

* 1772 Kollum

+ 23-1-1849 (acte 11)

X 1802 Oudwoude

Lutske Berends (de Vries)

* 1781 Westergeest

+ v. 1849


15

Later “De Boer”


Zoon van 9


In 1812 vier kinderen: Fokke 8, Berent 6, Piter 5 en Jitze ¾ jaar oud


11 Boersma

Louw Douwes

* 1742 Oudwoude

+ 12-3-1826 (acte 29)

X 1772 Oudwoude

Fetje Jans

Oudwoude


7

1773 Wygeast / 1783 bij de Dijk / 1786 De Dellen / 1791 Oudwoude

in 1812 vier kinderen: Jitske 23, Jan 36, Doede 24 en Nieske 20 jaren


Binne Louws Boersma / * r 1830 arbeider

Harke Louws Boersma / * r 1841 koopman

vertr. Samen 1867 Iowa


12 Boersma / de Boer

Pieter Fockes

* 1773 Oudwoude

+ 23-4-1869 (acte 52)

X 1807 Oudwoude

Sijtske Sakes Buwalda

* Ee


15

Zoon van 9 / landbouwer

In 1812 twee kinderen: Jitske 3 en Sake 2 jaar oud

Jitske gaat later door het leven als De Boer en niet als Boersma (Portengen), zij trouwt met Jan Repkes de Boer (5)

Pieter overlijdt als hij 96 jaar oud is


13 Boersma

Roelof Jans

* 1745 Twijzel

+ 31-1-1826 (acte 17)

X 1792 Oudwoude

Antje Douwes

* Oudwoude


8

In 1812 twee kinderen: Antje 29 en Jan 26 jaren


Zeer waarschijnlijk dezelfde Antje Douwes als bij 8. Kinderen uit een eerder huwelijk, dus dan beide twee keer getrouwd – wel allemaal dezelfde familienaam


14 (Bokkema?)

Dirk Minnes

* Ee

+ v 1806

X 1768 Kollum

Rinske Tjerks

* 1741 Burum

15

de weduwe


specie 1795: een zoon overleden en een knecht minder

15 Bokkema

Minne Dirks

* 1770

+ 13-5-1834 (acte 23)

ongehuwd


15

In 1812 geen kinderen vermeld

16 Bosgraaf

Freerk Tietes

* 1760 Burgum

+ 19-9-1827 (acte 107)

x 1792 Oudwoude

Pijtje Halbes (Oosterhof)

* 1768 Kollum

+ 18-2-1837 Oudwoude

14

Freerk was boomkweker, koopman en winkelier

Pietje was na het overlijden van haar man winkeliersche

(Genealogie: Sierk Bosgraaf – Kollum)

Voorgeslacht van o.a. Wieger Bosgraaf en vele families Bosgraaf in Kollum


In 1812 acht kinderen: Tiete 19, Halbe 17, Dirk 15, Berent 13, Geert 11, Wytze 9, Jan 6 en Gerrit 1 jaar.


Tiete + 1813; Halbe x Antje Johannes van der Schaaf (zie 112)


17 Bouwma

Claas Jans

* 1756 Oudwoude

+ voor 1812

x 1785 Kollum

Johanna Sijtses

* 1764 Kollum

+ 7-3-1806 Oudwoude


25

1786 Op de Wygeast – in1812 de kinderen


Gerben Sjoerds Wiersma neemt de naam aan als curator: vier kinderen: Johannes 17, Ytje 15, Meindert 12 en Pieter 9 jaar


Specie 1796: een schoorsteen dicht

18 Braak

Rindert Pieters


-

In 1812 een dochter Antje, 4 jaar oud

19 Braaksma


Eelke Eetzes

* 1769

+ 26-10-1847 (acte 172)

gehuwd


-

In 1812 drie kinderen: Jitske 6, Sjoukjen 4 en Fokje 1 jaar


20 Burg van der

Tjitse Baukes

* 1741 Oudwoude

+ 2-10-1825 (acte 84)

x 1783 Oudwoude

Trijntje Tjeerds

* Oudwoude

+ 1794 Oudwoude


x 30-11-1794 2e

Janke Wanders

5

Renkse - * 1783, Bij de Dijk

Bauke - *1785, Bij de Dijk

Tjeerd - * 1788

Wygertje - * 1791


In 1812 drie kinderen: Rinske 27, Tjeerd 23 en Wiegerke 20 jaren.

Bauke is vermoedelijk jong overleden


Crim. Sent. 6-6-1767 – wonende bij Oudwoudmer zijl – verklaart ook de naam


21 Delstra / Delfstra

Goijtsen Pieters

* 1755 Kollumerzwaag

+ 6-9-1830 (acte 84)

x 1768 Oudwoude

Elske Wijgers (Visser)

* 1760 Westergeest


8

o.a. Rogchus Del(f)stra


In 1812 vier kinderen: Stijntje 24, Wieger 21, Pieter 16 en Klaas 7 jaren


Elske van (39)

22 Dijk, van

Sijbe Jacobs ?

14

v. 1812 Veenklooster


achterneef van Sijbe Jacobs Starkenburg op 120

(zie gen, Starkenburg door Vleer 1955)


1812 Westergeest


23 Dijkstra

Albert Geerts

* 1777

+16-6-1853 (acte 72)

X

Mettje Lieuwes de Jong


-

Lieuwe - * 1809 / + 1882 Dantumadeel


In 1812 zijn er twee kinderen: Lieuwe 2 jaar en Folkjen 3 weken


In 1820 een zoon Tjebbe die met Wytske de Boer van (4) trouwt / uit dit huwelijk een dochter Metje Dijkstra die met Klaas Visser trouwt, de grootouders van diverse families Visser In Oudwoude


24 Dijkstra

Ekke Idses / Idzerts

* 1764 Oudwoude

+ 17-7-1818 (acte 40)

X 1791 Westergeest

Baukjen Feijes

* Oudwoude


10

Geen kinderen vermeld

25 (?)

Ekke Idses knegt


6


26 (Dijkstra)

Dirk Jetses

* 1722 Oudwoude / doop Kollum

X 1752 Oudwoude

1 Anna Catharina Etes

* Kollum

+ r. 1762

x 1763 Oudwoude

2 Trijntje Jaspers Steringa

* r. 1740 Veenklooster


20

Uit tweede huwelijk een dochter Riemke Dijkstra geh. met Frans van Lune – zie daar


Landbouwer

27 Dijkstra

Jetze Dirks

* 1760 Oudwoude

+ 18-12-1842 Oudwoude

x 1785 Oudwoude

Trijntje Jans

* 1757 Munnekezijl

+ 6-2-1834 Oudwoude


-

Zoon van 26

Landbouwer


In 1812 vier kinderen: Willemke 24, Dirk 21, Jan 18 en Pieter 10 jaren oud –


Willemke is de overgrootmoeder van Reinder Postma


28 (Eeltje)

Eelke Sijbes

* r 1720 Oudwoude

+ n 1805

x r 1756

Trijntje Alberts

* 1729

+ 6-6-1810 Oudwoude


22

Boer op de Koaipleats

1757 Rinske, 1764 Rinske, 1767 Rinske, 1770 Rinske, 1758 Sijbe, 1761, 1772 Hoppe


Trijntje bij overlijden gealimenteerd, twee kinderen

29 Eeltje

Sijbe Eelkes

* 1758 Oudwoude

+ 10-10-1826 (acte 148)

x 1784 Oudwoude

Trijntje Sjirks

* 1764 Kollum


11

1812 vermoedelijk op de koaipleats


In 1812 twee dochters: Maaijke 27 en Trijntje 24 jaren oud


Trijntje een dochter van 41

30 Ellens

Johannes Jacobs

* 1775 Kollum

+ 30-6-1852 (acte 67)

x 1780 Kollum

Trijntje Jans

* Kollum


-

Voor 1812 al een familienaam, in 1812 twee kinderen vermeld: Jetske 2 en Jacob 1 jaar oud


Jacob, de vader van deze Johannes was betrokken bij het Kollumer oproer


31 Feenstra

Egbert Oenus

* r 1788

+ 12-3-1847 (acte 50)

x

bij overlijden gehuwd


10

In 1812 geen kinderen - arbeider

32 Feenstra

Hessel Jarigs

* 1764 Westergeest

+ 23-10-1827 (acte 117)

x 1786 Oudwoude

Riemke Jelles

* Augustinusga


-

In Kollumerzwaag een broer Jan Jarigs die zich Veenstra noemt – Voorouders van Riem Sangers-Veenstra


Hessel heeft een dochter Jitske 18 jaar oud in 1812.


33 Veldkamp

Johannes Hendriks

* r 1786 Kollum

X 1810 Burum

Maria Elisabeth Renningje Stutsman

* Burum


14

1812 Kollum


Voor 1812 al een familienaam

Zoon van Hendrik Feltkamp, * 1748 – komt voor in een sententie van 1799 omdat hij “Oranje boven” heeft geroepen – 7 jaar verbanning

En Hiltje Tjallings


34 Finnema

Willem Meinderts

* 1773 Wouterswoude

+ 28-4-1847 (acte 185)

X 1798 Driesum

Rinske Jans Klaver

*1781 Oudwoude

+ 11-12-1861 (acte157)

-

Onderwijzer en voorzinger, Dorpsrechter


Rinske dochter van Jan Lulofs op 71


(nu Eelke Fennema, Sjoerd etc.)


In 1812 zeven kinderen: Meindert 12, Jan 10, Hendrik 8, Tjerk 6, Antje 5, Lutske 3 en Yttje 1 jaar oud


35 Visser

Ate Wijgers

* 1768 Oudwoude

+ 22-2-1841 (acte 27)

X 1810 Oudwoude

Johanna Dirks (Dijkstra)

* 1775 Oudwoude

+ 3-11-1846 (acte 132)


14

Zoon van 39


Trijntje - * 1811


In 1812 ook inderdaad een kind opgegeven.


36 Visser

Bokke Feikes

*1767 Oudwoude

+ 12-7-1845 (acte 43)

x 1795 Damwoude

Sjoukjen Lieuwes van der Ploeg

* 1777 Murmerwoude

+ 26-12-1820 Oudwoude


-

Vanaf 1818 op de koaipleats


In 1812 zeven kinderen: Feike 15, Antje 13, Lieuwe 11, Susanna 8, Sytske 6, Kornelia 4 en Ymkjen 1 jaar

37 Visser

Sjoerd Lolkes

* 1745 Westergeest

+ 18-12-1828 (acte 156)

x

Jeltje Baukes v.d. Burg

* 1748 Oudwoude

+ 13-4-1811 (acte 15)

(zie schema II-13)

4

Waarschijnlijk een zoon van Lolke Melles

1785 Westeriggen

In 1812 zeven kinderen: Lolke 48, Bouke 42, Eelze 39, Trijntje 36, Wiegerke 23, Jan 19 en Harmen 43 jaar

Jeltje was arbeidster

Specie 1794: wordt gealimenteerd


38 (Visser – in Ee)

Wijbe Tjeerds

* 1733 Oudwoude

+ 9-12-1807 Oudwoude

X 1758 Kollum

Gepke Piters

* Kollum


8

1774 op de Dellen – 1777 Oudw. Zijl

Tieerd - * 1759; Nieltje - * 1762; Piter - * 1768 (Visser); Trijntje - * 1771 (op 58); Wopke - * 1774; Grijtje - * 1777

39 (Visser)

Wijger Tjeerds

* 1735 Oudwoude

X 1755 Oudwoude

Antie Ates

* Oudwoude


8

Broer van 38


Henke - * 1757; Elske - * 1760; Tjeerd - * 1768; Ate – * 1768 (Visser); Grietje - * 1771

Elske op (21)

40 Fokkema

Jantje Gerrits


En Pieter Jans


-

In 1812 neemt Pieter Jans voor zichzelf en als stiefvader en voogd voor Jantje Gerrits, 14 jaar oud, de naam Fokkema aan als familienaam


41 (Fokkens)

Sjierk Fockes

* 1732 Augsbuurt

+ 1803 Oudwoude

X 1760 Kollum

1 Maaike Dirks

* Kollum

X 1785 Oudwoude

2 Ymkje Pieters de Boer

* 1742 Kollum


20

Woonde op de Wygeast

Boer


Ymkje ook op 6

42 Fokkens

Jacob Sjerks

*1769 Oudwoude

x 1800 Oudwoude

Trijntje Eeuwes (Hooghiem)

* 1779 Oudwoude

+ 15-9-1856 (acte 87)


-

Zoon van 41 – Boer

Trijntje dr. van 63


In 1812: Sjerk 12, Eeuwe 10, Tettje 6, Maaike 4, Tjitske 3 en Fokke 1 jaar oud.


43 Fokkens

Wibbe Sjierks

* 1771 Oudwoude

+ 8-3-1856 Oudwoude (acte 25)

X 12-5-1805

Grietje Luitjens

* Augsbuurt


15

Boer op Allemastate

Zoon van 41


In 1812 drie kinderen: Maaike 5, Luitjen 4 en Trijntje 1 jaar oud

44 Vries, de

Bokke Ymes

* 1759 Augsbuurt

+ 4-9-1836 (acte 77)

x 1803 Westergeest

Gertje Yes

* Oudwoude


-

In 1812 geeft hij drie kinderen op: Yme 6, Yje 4 en Aukjen oud 2 jaren

45 (Vries, de)

Sjoerd Derks

* Wouterswoude

X 1765 Westergeest

Trijntje Rinses

* Westergeest


6


46 Vries, de

Dirk Sjoerds

* 1740 Oudwoude

+ 29-7-1816 (acte 20)

X 1778 Oudwoude

Grytje Geerts

* Oudwoude


8

1812 een zoon Sjoerd, 32 jaar oud

47 Vries, de

Luijtjen Jaspers

* 1746 Oudwoude

+ 12-11-1822 (acte 76)

X 1786 Oudwoude

Antje Alberts

* 1741 Oudwoude

+ 8-4-1819 (acte 24)


10

In 1812 geen kinderen vermeld

48 Vries, de

Pieter Gerrits

*1768 Huisternoord

+ 1-8-1836 Westergeest (acte 69)

x 9 mei 1802 Oudwoude

Aaltje Eeuwes (Hooghiem)

* 1778 Oudwoude

+ 30-8-1858 (acte 93)


15

Zoon van 55

Dochter van 63

Schipper, wonende te Huisternoord;

In 1836 was hij koemelker.


Zijn nageslacht is o.a. Pieter Eeuwes de Vries, Martha de Vries


In 1812 vier kinderen vermeld: Gerrit 9, Eeuwe 5, Boukjen 3 en Hendrik 1 jaar oud


In de de burgerlijke stand staan nog meer kinderen:

Tettje * 13-5-1813

Sieger * 9-12-1814

Berber * 20-10-1816

Tjitske * 20-3-1819


49 Vries, de

Riemer Folkerts

* 1758

+ 25-4-1814 (acte 11)

X

?

18

Boer

1812 op de boerderij van nu Hette Dijkstra – loonbedrijf


In 1812 geen kinderen vermeld


50 (?)

Riemer Folkerts knegt


6


51 Vries, de

Wouter Wytzes

* 1779 Westergeest

+ 16-8-1826 (acte 89)

x 1800 Oudwoude

Mayke Freerks

* Oudwoude


-

In 1812 vier kinderen: Hiske 10, Wietse 8, Freerk 5 en Sjoukjen oud 2 jaar

52 Groenja

Johannes Lolkes

* 1768 Oudwoude

x 1796 Oudwoude

Antje Jans

* Damwoude


8

Zoon van 53

Naamsaanneming in Damwoude, drie kinderen:

Baukje 1797 en Lolke 1799 in Oudwoude

Klaas 1801; Korneliske 1804 beide in Akkerwoude


53 Groenja

Lolke Johannes

* 1741 Oudwoude

+ 18-2-1813 (acte 8)

x 1767 Oudwoude

Corneliske Femmes

* Westergeest


10

1786 op de Wygeast

Verlaging 10


In 1812 5 kinderen: Johannes 45, Hinke 41, Froukjen 39, Wytske 32 en Sytske 35 jaren oud.


54 Groot, de

Sybe Ewerts

* 1763 Rinsumageest

+ 16-5-1826 (acte 44)

x 1805 Rinsumageest

Ytje Sybes

* 1782 Oudwoude

+ 2-2-1809 Oudwoude


-

In 1812 een dochter Japke oud 5 jaren

55 Haan, de

Gerrit Waatses

* 1733 Kooten

+ 1807 Westergeest

x 1765 Twijzel

Baukjen Pijtters

* 1744 Oudwoude


30

1773 / 75 op Huisternoord

Verhoging 30


1812 Westergeest de kinderen

Zoon Pieter op 48

Specie 1796: een zoon getrouwd

56 Hanenburg

Albert Cornelis

* 1751 Westergeest

+ 31-5-1831 (acte 48)

X 1774 Oudwoude

Geeske Arjens

* Kollum


4

Gebruikte de naam al voor 1812


In 1812 vijf kinderen: Trijntje 36, Arjen 35, Rinse 34, Freerk 25 en Aafke 22 jaar


Sije Hanenburg op de Wouddijk


57 Heegsma

Claas Johannes

* Oudwoude

+ ?

x 1779 Oudwoude

Tryntje Klaases

* Oudwoude


15

1812 Kollum

58 Heins

Jan Willems

* 1769 Kollumerzwaag

+ 20-10-1830 (acte 95)

x 1795 Oudwoude

Trijntje Wijbes Visser

* 1771 Oudwoude


8

In 1812 vijf kinderen: Willem 15, Gepke 12, Pieterkje 9, Wybe 6 en Gaatze 2 jaar oud.

Trijntje dochter van 38.

Hij was ook betrokken bij het kollumer oproer en woonde volgens de processtukken op Oudwoudmer Zijl

Gepke getrouwd met Dirk Mulder van 97

Trijntje een dochter van 38

59 Henne, van der

Jelle Jacobs

* Westergeest

+ v. 1812

x 1802 Niawier

Minke Coerds

* Oudwoude


-

In 1812 de weduwe – drie kinderen: Jacob 8, Coert 7 en Stijntje 6 jaren oud

60 Henne, van der

Meindert Jans

* 1765 Kollum

+ 9-5-1816 (acte 12)

X 1796 Kollum

Antje Pieters

* Hardegarijp


8

In 1812 drie kinderen: Antje 14, Klaaske 12 en Nieske 7 jaren oud


In de overlijdensacte van Meindert staat als achternaam: Hinnema

61 Hoekema

(Lijkerw.)

Pieter Johannes

* 1748 Oudwoude

+ 9-2-1816 (acte 1)

X 1799 Oudwoude

Baukjen Romkes

* Oudwoude


14

In 1812 een kind: Johanna, 9 jaar oud

62 Hofma

Iebele Taekes


-

In 1812 geen kinderen vermeld

63 (Hooghiem)

Eeuwe Siegers

* Kollum

X 1769 Kollum

Tettje Klaases

* 1749 Kollum

+ 21-11-1808 Oudwoude


25


64 Hooghiem

Sijger Eeuwes

* 1773 Oudwoude

+ 19-8-1841 (acte 115)

X 1800 Oudwoude

Grietje Taekes

* Westergeest


15

In 1812 vijf kinderen: Tijtje 9, Eeuwe 8, Tettje 7, Taeke 5 en Aukje 1 jaar oud


1818 op de Spoekepleats

65 (Huijsinga)

Sievert Jans

* Kollum

+ 1799

X 1789 Oudwoude

Janke Pieters

* Kollum


8

1781-1799 onderwijzer

Voor 1812 al een familienaam


Verlaging 8 / vermoedelijk patriot

Ontvanger der belastingen


66 Kastma

Halbe Jans / Yes

* 1775 Oudwoude

+ 31-1-1831 (acte 11)

X 1799 Oudwoude

Baukjen Yetes (Wiersma)

* 1779 Oudwoude


15

1812: twee kinderen: Nieske 8 en Akke 4 jaar oud – Akke op de Wygeast geboren

een zoon Yete * 1800 / + v 181267 Kastma

Klaas Yes

* 1785 Wygeast

+ 31-5-1853 (acte 68)


-

In 1812 geen kinderen vermeld

Een broer van 68


68 Kastra

Minnolt Yes

* Oudwoude 1782


-

In 1812 geen kinderen

Een broer van 67


69 Keuning

Abel Wijbes

* 1751

X

Janke Andries

* 1755

21

Verlaging 21

1797 op Kollumer Vallaat

Kastelein, tolgaarder

Voor 1812 al familienaam

1812 niet vermeld

betrokken bij het Kollumer oproer – in 1797 naar Leeuwarden verhuisd


70 (Klaver)

Heine Aukes

* 1749 Kollumerzwaag

X 1772 Driesum

Teetske Hessels

* 1750 Driesum


26

1798 op de Spoekepleats

1812 Westergeest


Auke Pyters is de vader van Heine, in 1749 een redelijk welgestelde boer te Kollumerzwaag

specie 1796: uit Dantumadeel

een dochter Antje in 1773 te Driesum


71 Klaver

Jan Lulofs

* 1739 Oudwoude

+ 12-1-1808 Oudwoude

X 1770 Oudwoude

1 Lutske Tjerks

* Oudwoude

X 1798 Oudwoude

2 Grietje Ymes

* Oudwoude


30

In 1812 neemt Tjerk Jans als curator over zijn minderjarige halfzusjes de familienaam Klaver voor hen aan

Het zijn: Antje 12 en Froukjen 11 jaar oud


Jan Lulofs had uit zijn eerste huwelijk behalve Tjerk nog meer kinderen:

Rinske 1772, Lubbe 1774, Eelke 1775, Eelke 1776, Rinske 1778, Rinske 1781


72 Klaver

Lubbert Jans

* 1774 Oudwoude

+ 30-5-1831 (acte 47)

X 1799 Oudwoude

Antje Heijnes

* 1773 Driesum

15

Neemt in Burum de familienaam aan

Woonde eerst op de Steenharst

Heijne 1800, Jan 1802, Lutske 1805, Hessel 1808

Lubbert / Lubbe een zoon van Jan Lulofs op 71

Antje een dochter van 70


73 Klaver

Tjerk Jans

* 1771 Oudwoude

+ 2-2-1828 (acte 13)

X 1795 Oudwoude

Tjitske Eeuwes (Hooghiem?)

* Oudwoude


20

In 1812 vier kinderen: Lutske 15, Jan 14, Eeuwe 12 en Eelke 9 jaren


Tjerk is een zoon van Jan Lulofs op 71

74 (?)

Tjerk Jans knegt


10


75 Klooster, van

Johannes Pieters

* 1768 Westergeest

+ 11-8-1832 (acte 65)

x

Dieuwke Piebes (Gorter)

* 1771 Veenwouden


8

Zoon van 76 – in1812 Westergeest

Arbeider


Antje - * 1796 Westergeest

Tjemke - * 1798 Oudwoude

Yttje - * 1805 Westergeest

Grytje - * 1807 Westergeest


76 Klooster, van

Pieter Johannes

* 1733 Burum

+ 8-1-1813 Oudwoude

(acte 2)

X 1767 Kollum

Antje Jans

* Westergeest


4

In 1812 Westergeest – Dagloner


De naam Van Klooster wordt later Kloosterman / staat al in de overlijdensacte


Nu in Oudwoude o.a. Wijtze Kloosterman


77 (Kloosterman)

Abe Tjallings

* r 1750

x

Janke Henderiks

* r 1750


12

Landbouwer


Sjoukje - * 1765

Sjoukje - *1767

Hendrik - * 1768 (zie 78)

Tjalling - * 1772 (zie 79)


Specie 1797: een dochter Sjoukje onder de vrijgezellen


78 Kloosterman

Hendrik Eebes

* 1768 Oudwoude

+ 3-2-1835 (acte 9)


15

Broer van 79


In 1812 een zoon Ebe 13 weken oud


79 Kloosterman

Tjalling Ebbes

* 1772 Oudwoude

+ 20-4-1839 (acte 41)

x 1797 Kollum

Eelkjen Swierds Kleistra

* r. 1775


14

Landarbeider

Broer van 78


In 1812 twee kinderen: Ebe 13 en Geert 11 jaren oud

80 Kloostra

Pieter Minnolds

* Westergeest

+ 5-9-1817 (acte 61)

X 1778 Westergeest

Trijntje Gerrits

* Westergeest


-

1782 Westergeest bij de Dijk

In 1812 geen kinderen vermeld


Zoon van Piter Minnolts te Veenklooster * 1751 (crim sent. 24-3-1798 en 5-5-1798)

81 Koolstra

Pieter Jans

* 1749 Oudwoude

+ 11-3-1817 (acte 18)

x 1781 Oudwoude

Tryntje Jielles

* Oudwoude


-

1785 bij de Sandweg

Akke * 1782

Jan * 1785

Aaltje * 1787

Wybren * 1792

Pieter een zoon van Jan Pieters en Antje Pieters


In 1812 twee kinderen: Wiebren 29 en Akke 36 jaar oud


82 Komrij

Jarig Wijbes

* 1750 Westergeest

+ 18-8-1818 (acte 46)

x 1780 Westergeest

Sytske Durks Dijkstra

* Oudwoude


25

Landbouwer

Getuige inzake Kollumer Oproer

(Sytske dr. van 26)

crim. Sent. 24-3-1798

in 1812 zes kinderen: Wijbe 29, Dirk 26, Anna Catrina 25, Eelkjen 19, Wijtze 16 en Jetze 9 jaren oud


specie 1794: geen meid


83 Kuinsjes

Freerk Gerrits

* Oudwoude

+ v 1812

x 1772 Oudwoude

Hiske Jacobs

* Oudwoude

-

1812 de weduwe – drie kinderen: Gerrit 36, Maaijke 32 en Jiskjen 27 jaren oud

84 Kuinsjes

Eete Boeles

* 1733 Oudwoude

+ 17-4-1829 (acte 39)

x 1762 Oudwoude

Antje Pijtters

* Oudwoude


30

Verhoging 10 (zoon van I-14)


Getje * 1763; Boele * 1765; Gesina * 1767; Douwe * 1770; Aaltje * 1772

In 1812 drie kinderen: Boele 44, Gesina 40 en Douwe 37 jaren oud

In de overlijdensacte staat Yte Boeles Kuins


Crim. Sent. 6-12-1806


85 (Cuipers)

Hendrik Sydses

* 1739 Oudwoude

+ 19-1-1809 Oudwoude

X 1766 Oudwoude

Jeltje Rintjes

* Twijzel


5

1812 Sieds Henderks in Burum


bij overlijden gealimenteerd – 2 kinderen

86 Kuiper (s)

Sieds Jakobs

* 1772

+ 14-6-1829 (acte 70)

X 1798 Westergeest

Eelkje Wijtses de Hoop


-

In 1812 vijf kinderen: Antje 12, Grytje 10, Wytske 7, Japke 5 en Jakob 1jaar oud.

87 (Ley, van der)

Jacob Dirks

* Kollum

X 1788

Antje Abels

* Kollum


15

1812 te Kollum

88 Leij, van der

Rogchus Tjeerds

* 1741

+ 27-12-1815 (acte 23)

X

Grietje Joukes

25

In 1812 drie kinderen genoemd: Sije 25, Sijke 21 en Janke 16 jaren oud


(Sijke zie 144)

Grietje mogelijk een zus van Harmen Joukes Triemstra op 132


89 Lofma

Hendrik Bartels

* 1769 Oudwoude

+ 5-4-1848 (acte 98)

X 1798 Westergeest

Antje Pieters


-

Boer

Hendrik mogelijk een zoon van Bartel Wybes van der Wal (141)

Pieter Hendriks - * 1806 Oudwoude

+ 18-5-1895 (acte 61)

In 1812 twee kinderen: Elske 9 en Pieter 5 jaren

1848 op de koaipleats

1877 Wygeast 47


90 Lourens

Louw Jans

* 1751 Triemen

+ 1-9-1839 (acte 80)

x 1786 Oudwoude

Antje Sybrens

* Wartena


8

1778 Sandweg Oudwoude


1812 Kollum

91 Lune, van

Frans Pieters

* 1765 Kollum

+ 16-8-1827 (acte 88)

X 1796 Kollum

Riemke Dirks Dijkstra

* 1769 Oudwoude


14

Landbouwer

Woonde nu Wâlddyk 7

Ook wel Kloosterzathe – voorheen eigendom van klooster Trimunt

Riemke dr. van 26, zuster van 27

1812 Kollum


Voorouders van o.a. Riem Sangers-Veenstra.


92 Luinstra

Klaas Poulus

* 1791 Kollum

+ 27-8-1852 (acte 93)

X 1784 Kollum

1 Janke Reinders

* Kollum

x 1810 Kollum

2 Janke Bouma

* 1792 Oudwoude


-

Geboren op Tochmastate, gebouwd op Ter Luyne, Terlunewei 2 – nu Marten Venema

De zathe bezat recht van zwanendrift in de oude ril van de Kollumer Riet


Dochter Trijntje in 1807 al als Leunstra in het doopboek van Kollum vermeld.

1812: geen kinderen opgegeven


Janke dochter van 17

93 (Luinstra)

Sijtse Johannes

* 1736 op de Wirden

x 1758 Kollum

Janke Pytters Dijkma


8

(Broer van 53)

landbouwer op Laanstercluft 152

nu afgebroken / hoek Terlunewei – M. Venema


Pieter * 1786 Kollum

1812 Pieter Sijtses kinderen

te Burum


94 Merkus

Harmen Jelles

* 1772

+ 20-5-1848 (acte 133)

X r 1802

Lijsbert Jans


-

Lijsbert * Westergeest 1802

Jantje * 1804 Oudwoude

Jeltje * 1806 Oudwoude

Jelle * 1807 Oudwoude

Jan * 1810 Oudwoude

Johannes – tweeling met Jan


In 1812 vijf kinderen: Dirkje 14, Lijsbert 9, Jelle 4, Jan en Johannes ieder 2 jaar oud


95 (Meulen, van der)

Klaas Uijlkes

X 1788 Oudwoude

Tijtje Hendriks


21

Uilke * 1788

Hendrik * 1790 – Meulen, van der – 1812 Kollum

Sjoukjen * 1794

Fokjen * 1798


Specie 1798: vertrokken naar Driesum


96 Miedum / Boersma?

Taeke Jans

*1791

+28-11-1850 (acte 136)


-

In 1812 drie kinderen: Jan 42, Reinze 41 en Grietje 39 jaar oud

De naam Miedum komt in het overlijdensregister niet voor / wel een Taeke Jans met de familienaam Boersma zodat deze voorlopig als dezelfde is beschouwd


97 Mulder

Dirk Dirks

* Kollum

+ v 1812

X

Janke Wanders


-

1812 de weduwe: zes kinderen: Dirk 43, Aagtje 40, Wander 37, Jetje 31, Lutske 30, Jacob 24 jaren


zoon Dirk was getrouwd met Hinke Lolkes Groenja, dochter van 53

uit dit huwelijk weer een zoon Dirk gehuwd met Gepke Heins op 58


98 Nota

Sipke Melis

* 1764

+ 12-4-1834 (acte 19)


10

1812 Westergeest


ongehuwd bij het overlijden

- Pallas

Hendrik Harmens

* 1771 Westergeest

+ 3-7-1831 (acte 67)

X 1795 Oudwoude

Antje Jans Wadman

* 1772 Oudwoude

+ 7-9-1860 (acte 131)Kastelein in Veenklooster / Antje een dochter van Jan Binnes (140)

Registratie van de familienaam in 1812 te Westergeest als Pollos / Pallas staat al voor 1811 / 1812 in het doopboek


Kinderen: Jan 1796, Jan 1797, Ynske 1799, Harmen 1802, Sytske 1803 / + 20-4-1813, Trijntje 1806, Gabe 1809 / + 18-12-1840, Jitze 1811 / + 7-4-1812 (Sytske + 22-2-1814, een dag oud)


99 Postma

Ate Wijtzes

* 1783 Oudwoudmerzijl

+ 4-10-1847 (acte 161)


-

In 1812 geen kinderen

Zoon van 103

100 Postma

Jan Sjoeks

* 1766 Kollum

+ 17-5-1809 Oudwoude

x 1805 Kollum

Debora Cornelis

* Kollum


-

1812 de weduwe – twee kinderen: Trijntje 5 en Jantje 2 jaar oud

101 Postma

Jurjen Jurjens

* 1741

+ 26-2-1824 (acte 11)

X r 1769

Trijntje Hendriks


9

Albertje - * 1770 Oudwoude

Hendrik - * 1772 Westergeest

Jan - * 1775 Westergeest

Geert - * 1779 Zwagerveen


In 1812 nog een kind in leven: Geert oud 30 jaren

Jurjen Jurjens komt weinig voor en zeker niet met de naam Postma / er staat in het overlijden wel een Jurjen Jurjens Rosttie – of hier is zeer slecht geschreven / gelezen of er staat iets geks / of het klopt niet.


102 Postma

Martinus Tjalles

* 1782

+ 29-3-1833 (acte 25)


-

In 1812 vier kinderen: Tjalle 8, Trijntje 6, Hendrikje 4 en Wietske 1 jaar oud


103 Postma

Wijtse Roels

* Kollum

+ v. 1812

x 1767 Kollum

Hinke Roelofs

* Kollum


-

1812 de weduwe: vier kinderen: Roelof 43, Ate 29, Willem 24 en Sije 19 jaren


ook nog een zoon Tjeerd * 7-10-1774 geboren op Oudwoudmerzijl

Ate ook geboren op Oudwoudmerzijl / bij de rest staat Oudwoude in het doopboek

104 Postma

Roel Wijtses

~ 11-12-1768 Oudwoude


10

Zoon van 103

Geen naamsaanneming

105 Postma

Willem Wijtses

* 1886 Oudwoude


-

In 1812 geen kinderen

Zoon van 103


106 Riemersma

Geert Jans

Oudwoude ~ 19-3-1741

+ v. 1812

x

Sjoukjen Binnes

* De Wygeast 1754


-

Op de Wygeast

1812 de weduwe – zij is een dochter van Binne Jans en een zuster van Jan Binnes (140) en Piter Binnes (4)

Geert is een zus van Trijntje op 122 en Antje op 123


In 1812 vijf kinderen: Antje 28, Wiebe 24, Jan 21, Lutske 16 en Sjoukjen 14 jaar oud


107 Riemersma

Wybe Geerts

* 1787 Oudwoude


-

In 1812 geen kinderen – zoon van 106

108 Ringstra

Jan Jans

* 1781

+ 4-3-1830 (acte 32)

x

?


-

Geen kinderen vermeld


Bij overlijden als gehuwd vermeld

109 Rosendal

Wessel Siegers

* 1764 Westergeest

+ 7-11-1823 (acte 88)

X 1785 Westergeest

Maaike Riemers

* Westergeest

X 1803 Oudwoude

Neeltje Roelofs

* Oudwoude


14

Koemelker

Dochter Riemke trouwde Eelke S. Starkenburg – hun gezin r. 1840 naar Amerika

In 1812 zeven kinderen: Jan 25, Jitske 24, Akke 19, Riemke 14, Roel 7, Hendrik 5 en Sieger 3 jaren oud

Maaike Riemers had een zuster Meike Riemers die trouwde met Brant Minnes Wijbenga uit Zwaagwesteine


110 Schaaf, van der

Femme Wijbes

* 1769 Westergeest

+ 4-7-1848 (acte 156)

X

Jitske Sjoerds

20

Op de Bildplaats

zoon van Wijbe Johannes die een broer was van 111 en 147


In 1812 twee kinderen: Sjoerd 17 en Wiebe 13 jaar oud


111 Schaaf, van der

Wijger Johannes

* 1746 Oudwoude

+ 25-12-1814 (acte 24)

X 1776 Kollum

Martjen Jans


15

Broer van Vrouw Johannes op 147


In 1812 drie kinderen: Jan 36, Romkjen 33 en Johannes 31 jaren oud


112 Schaaf, van der

Jan Wijgers

* 1770

+17-9-1827 (acte 102)


Johannes Wiegers

* 1782

+ 6-6-1822 (acte 27)

X 1809 Oudwoude

Trientje Derks


10

Jan in 1797 beboet, hij woonde in 1812 te Westergeest

Johannes niet beboet nam wel de naam aan in Oudwoude – zonen van 111


Johannes had een dochter Antje van 1 jaar in 1812 (zie 16)


113 Schaaf, van der

Lieuwe Sjoerds

* Oudwoude

+ voor 1812

x 1794 Westergeest

Froukje Wijbes

* Westergeest


20

1812 de weduwe, woonde in Westergeest

Lieuwe was een broer van Abraham Sjoerds van der Tuin van nr. 134

Froukje een zus van Femme Wijbes op 110


114 (Schoor, van der)

Rinse Bartels10


115 Sijlstra

Gauke Dirks

* 1786 Oudwoude

+ 24-10-1823 (acte 83)

x 1809 Oudwoude

Grietje Iemmes

( wed. Jan Lulofs)

* Oudwoude


-

In 1812 geen kinderen

116 Zijlstra

Hielkjen Hendriks

X

Fokke Pieters

* Burgum


-

In 1812 de moeder: drie kinderen: Pieter 3, Hendrik 2 en Jiltje 17 jaren


117 Zijlstra?

Claas Johannes

* Oudwoude

x 1779 Oudwoude

Tryntje Klaases

* Oudwoude


18

1812 te Burum

118 Siccama

Hendrik Jans

* 1754 Engwierum

+ 7-6-1823 (acte 52)

x 1780 Oudkerk

Aedsge Aedsges Teenstra / Posthuma

* 1758 Teerns


10

Schoolmeester in 1803 /

Lid van de raad van de Grietenij van Kollumerland

Landbouwer op De Dellen

De vrouw doopsgezind, haar familie was betrokken bij de inpoldering van de Ruigewaard onder Grijpskerk


In 1812 vier kinderen: Dirtzen 29, Eedsge 24, Jan 23 en Berber 19 jaren


119 (Starkenburg)

Jacob Sijbes

* 1731 Driesum

+ 27-1-1810 Oudwoude

X 1758 Oudwoude

Yttje Alles

* 1737 Oudwoude

+ 19-11-1809


20-;-;

1773 Op de Klimmerboom te Veenklooster

Zij kopen 1807 huizinge met hornleger in Oudwoude


Onder andere Sije Starkenburg als directeur van Huisternoord


120 Starkenburg

Sijbe Jacobs

* 1759 Oudwoude

+ 24-8-1822 Oudwoude

X 1798 Oudwoude

Antje Sjoerds van der Tuin

* 1774 Driesum

15

In 1812 vier kinderen: Sjoerd 11, Eelke 9, Jacob 4 en Anne 1 jaar oud

Woonde 1818 nog op de Klimmerboom in Veenklooster / 8 kinderen hier geboren.

Zoon van 119


Antje een zus van Abraham Sjoerds van 134


121 Steenstra

Alle Roelofs

* 1787 Oudwoude

+ 25-11-1857 (acte 170)


-

Geen kinderen in 1812 – zoon van 122

122 (Steenstra)

Roelof Alberts

* Oudwoude

+ v. 1812

x 1781 Oudwoude

Trijntje Jans (Riemersma)

* 1754 Oudwoude

+ 27-12-1820 (acte 66)


5

1784 Wygeast

1812 de weduwe: vijf kinderen: Jeike 27, Alle 24, Jan 19, Albert 17 en Lutske 14 jaar oud / Albert + 30-7-1818 / Lutske + 24-7-1820


Trijntje is een zus van Geert op 106 en Antje op 123


Hun zoon Jan Roelofs, geboren te Oudwoude op 9-12-1791, werd ingelijfd in het leger van Napoleon, 125 reg. Infanterie. Hij overleed in het hospitaal van Amiëns op 17-12-1812.

Roelof Alberts is een zoon van Albert Willems, arbeider, die in 1749 op De Wygeast woonde en van Jeike Roelofs.

Kleinzoon van Willem derks en Aafke n. (Freerks?)


123 Steenwijker

Hendrik Harmens

* 1733 Oudwoude

+ 2-1-1812 (1)

x 1774 Oudwoude

Antje Jans

* 1750 Oudwoude

+ 13-3-1816 Westergeest

(5) Mairie Oudwoude


-

1812 de weduwe: zeven kinderen: Harmen 36, Jan 35, Alle 33, Sjoukjen 29, Grietje 27, Hendrik 23 en Folkert 20 jaar oud

Antje is een zus van Geert Jans op 106 en Trijntje Jans op 122


de naam Steenwijker komt later in de registers niet voor zodat men de naam veranderd moet hebben / mogelijk in Steenstra / Riemersma

als zij overlijdt, staat zij te boek als arbeidster

Crim. Sent. 19-12-1778


124 Sterreburg (4)

Harm Johannes

* r 1749 Westergeest

+ 21-9-1823 Oudwoude (acte 73)

x 1767 Westergeest

Jeltje Sjoerds

* Wijns


4

(Broer van 76?)


Alleen een dochter Romkje in 1812, 41 jaren oud, dus de naam sterft uit.

+ 9-11-1826, weduwe (acte 189)

(zelfde als 125)

in de overlijdensacte staat “Sterkenburg”

125 Sterreburg

Harmen Johannes

25

Wonende op zathe Starkenburg te Veenklooster


126 Steringa

Jasper Lurks

* 1761 Westergeest

+ 4-11-1835 (acte 79)

x 1783 Kollum

Sijtske Jacobs

* 1756 Kollum


10

1812 Westergeest

kastelein, arbeider, tapper en kramer

1877 Steringa aan de Swarte Wei – nu Jacob Steringa

Jasper Steringa – Allemawei

127 Stienstra

Anne Lieuwes

* Stiens 1780

+ 31-1-1848 (acte 45)-

Onderwijzer vanaf 1810

Volgens schoolopzichter Nieubuur Ferf: een voorbeeld van verregaande traagheid (1819) en in 1822: munt uit in luiheid en heeft eenen kwaden geest in het gezelschap gebracht. (O. Vries)

In 1812 twee kinderen: Lieuwe 1 jaar en Tabe drie weken


128 Stuurman

Jan Hendriks

* 1755 Oudwoude

+ 3-4-1836 (acte 36)


18

Verlaging 18


In 1812 geen kinderen vermeld

In overlijdensacte staat: ongehuwd / 81 jaar


129 Suidema

Harke Jans

* 1773 Kooten

+ 11-6-1826 (acte 51)

X 1802 Oudwoude

Jitske Ennes Boersma

* 1781 Op de Wygeast


-

Jitske dochter van 8


In 1812; Grytje 8, Antje 5, Wytske 3 en Jantje 1 jaar oud.

130 Swaag, van der

Fokke Fokkes

* 1777

+ 6-5-1877 (acte 65)

X

?


-

1812 geen kinderen


bij overlijden 90 jaar, weduwnaar

131 Tol

Albert Eelkes

* 1756 Oudwoude

+ 8-6-1808 Oudwoude

X 1781 Oudwoude

Gertje Sijbes

* Oudwoude


5

1812 de weduwe: vijf kinderen: Trijntje 25, Sijbe 23, Eelkjen 16, Antje 16 en Jacob 14 jaren


de vader van Gertje was Sybe Sijtzes, hij was in 1760 tolgaarder op het Vallaat


Gertje als Gertje Sybrens Meinardi?


132 Triemstra

Harmen Joukes

* 1771 Westergeest

+ 2-4-1846 (acte 37)

X 1797 Westergeest

Mettje Annes


-

In 1812 geeft hij zes kinderen op: Tjitske 13, Antje 11, Janke 9, Jitske 6, Joukje 3 en Anne 11 jaar


Harm waarschijnlijk een broer van Grietje Joukes (88)


133 Triemstra

Jan Bienzes

* 1785 Triemen

+ 16-7-1852 Oostdongeradeel (acte 219)

x 1808 Oudwoude

Styntje Goitzens

* Oudwoude


-

In 1812 twee kinderen: Elske12 een Bienze 1 jaar

134 Tuin, van der

Abraham Sjoerds

* 1768 Ee

+ 7-3-1858 (acte 32)

X 1802 Oudwoude

Romkjen Wiegers

* 1778 Oudwoude

+ 14-2-1861 (acte 18)


20

Verhoging 10

Op de Biltplaats geboren

Matje * 1803; Sjoerd * 1804; Wieger * 1807; Antje * 1810; Jantje * 1810

In 1812 vijf kinderen: Martje 9, Sjoerd 8, Wieger 5, Antje 1 en Jantje 1 jaar oud


135 Tuinstra

Gerrit Freerks

* 1775 op de Wygeast

+ 28-3-1845 (acte 20)

X 1799 Oudwoude

Tyttje Linses

* Oudwoude


10

In 1812 drie kinderen genoemd: Freerk 11, Antje 8 en Hiske 5 jaren oud

136 Tuinstra

Klaas Lykles

* 1789 Oudwoude

+ 27-2-1873 (acte 31)

x

?


-

Zoon van 137 – wordt ook in de acte van zijn vader genoemd in 1812

In 1812 een kind vermeld: Tytje, 12 weken oud


137 Tuinstra

Lijckle Clases

* 1752 Oudwoude

+ 1-6-1816 (acte 13)

X 1781 Oudwoude

Tytje Jacobs

* Burum

x 1792 Oudwoude

Aagtje Dirks

* Oudwoude


8

1783 op de Wygeast

Tytje dochter van Jacob Meinderts

Bij nr. 2


Uit eerste huwelijk 4 kinderen

Uit tweede 8

Bij de naamsaanneming worden en 9 genoemd: Klaas 22, Dirk 18, Bouke 16, Barber 14, Auke 9, Janke 6, Trijntje 6, Jakob 3 jaren en Sije 21 weken


138 Tuinstra

Trijntje Klazes

* 1748 Oudwoude

+ 7-8-1813 (acte 21)

x 1779 Oudwoude

Klaas Johannes

* Oudwoude

+ v 1812


-

Zuster van 137

Geen kinderen vermeld in 1812

139 Wadman

Doede Gabes

* 1758 Oudwoude

+ 3-3-1826 (acte 26)

x 1781 Oudwoude

Harmke Jans

* Oudwoude


-

Een broer van 140 – Sijtske Gabes

En van Pijter Gabes 169


In 1812 heeft hij twee kinderen: Gabe 26 en Klaas 14 jaar oud

Gabe neemt in Triemen de naam Triemstra aan en heeft twee kinderen: Fokje 1808 en Harmke 1810


140 Wadman

Jan Binnes

* Op de Wygeast

+ 1798 onthoofd Leeuwarden

x r 1768

Sijtske Gabes

* 1748 Oudwoude

+ 1-9-1812 (acte 21)

-

Broer van nr. 4

1781 Bij de Sandweg

1785 Veenklooster


1812 de weduwe

Sijtske een zuster van 139


In 1812 vijf kinderen: Antje 39, Binne 37, Gabe 32, Pietje 26 en Trijntje 23 jaar oud.


Binne Jans laat in Westergeest de naam Wadman ook registreren als familienaam


141 Wal, van der

Bartel Wybes

* Westergeest

+ v 1812

x 1773 Oudwoude

Antje Piters

* Westergeest


-

Kinderen Westergeest geboren

1812 de weduwe : een dochter Grietje 35 jaren

142 Wal, van der

Jelle Clases

* Oudwoude

+ 30-3-1811 Oudwoude

x 1774 Oudwoude

Eelkjen Johannes

* Oudwoude


20

Veenklooster, Sandweg, Wygeast

Hij was landbouwer / zoon van Claas Lykles en Barber Wouters

Overlijden aangegeven door Sieds Jacobs, 38 en boer; Egbert Oenus, 26 arbeider – buren


1812 de weduwe – zes kinderen: Berber 34, Johannes 32, Klaas 29, Aagtje 25, Wijtske 21 en Sije 17 jaren


143 Westra

Bartel Bienzes

* 1745 Rinsumageest

+ 18-11-1824 (acte 69)

X 1776 Oudwoude

Freerkjen Pieters

* Westergeest


-

Biense - * 1777 Bij de Sandweg

Martjen - * 1780 Veenklooster

Piter - * 1783 Westergeest

Antje - * 1787 Westergeest

Fintje - * 1793 Westergeest


In 1812 geeft hij vier kinderen op: Biense 35, Martjen 32, Pieter 28 en Antje 22 jaar oud

Bartel een zoon van Bienze Popkes en Antje Bartels, Bienze uit Akkerwoude en Antje uit Rinsumageest afkomstig


144 Westra

Biense Bartels

* 1777 bij de sandweg

+ 28-11-1854 (acte 118)

X 1806

Sijke Rogchus van der Ley

* Oudwoude

-

Biense een zoon van 143

Bartel - * 1806 Oudwoude

Rochus - * 1808 Oudwoude

Tjeerd - * 1810 Oudwoude

In 1812 drie kinderen: Bartel 5, Rochus 3 en Tjeerd 1 jaar oud

Sijke dochter van 88

Van Rogchus oa. Alie Buwalda-Westra en Rogchus Hooghiem

En van Bartel onder andere Lieuwe Westra en Bienze Westra


145 Westra

Hidde Baukes

* 1781

+ 22-9-1859 Leeuwarden (acte 911)


-

In 1812 geen kinderen

146 Westra

Johannes Sybes

* 1779 Oudwoude

+ 11-11-1827 (acte 123)


-

Zoon van 147

1812 – geen kinderen


147 (Westra)

Sijbe Jans

* Oostermeer

X 1774 Westergeest

Vrouw Johannes ( van der Schaaf)

* 1751 Westergeest


8

Aukjen - * 1777

Johannes - * 1779 (Westra)

Antje - * 1782

Kinderen * Westergeest


148 Wever

Jan Hendriks

* 1723 Burum

+ 13-1-1813 Oudwoude (acte 4)

x

Grietjen Hoppes

* 1722

+ 27-8-1806 Oudwoude


8

1812 geen kinderen

de aangifte van overlijden werd gedaan door Willem Meinderts Fennema en Johannes Wiegers van der Schaaf, naaste buren;

Jan in leven wever te Burum, zoon van Hendrik Jans en Trijntje Geerts, 90 jaar oud

149 Wiersma

Binne en Johannes Wijbes


Johannes Wijbes

* 1737

+ 29-4-1825 (acte 40)


25

In 1812 bij Johannes geen kinderen vermeld / overlijdensacte vermeldt ook: ongehuwd

150 Wiersma

Eete Wierds

* 1742 Oudwoude

+ 6-1-1820 (acte 1)

X 1777 Oudwoude

Nieske Lieuwes

* Murmerwoude


25

Baukje – * 1779 Wygeast

Lieuwe – * 1781 Wygeast


In 1812 alleen nog Baukje – 32 jaar oud.

Broer van 151


151 Wiersma

Jacob Wierds

* 1744 Oudwoude

+ 20-2-1816 (acte 2)

x 1773 Oudwoude

Sybrigje Klazes

-

Broer van 150

Op de Wygeast

Nu nog: Anne Wiersma, Gerlof Wiersma e.a.

Maar ook Johannes Klaver e.a.

Hendrik Wiersma van Allema etc.


In 1812: Grytje 37, Klaas 32, Meindert 29, Baukje 25 jaren en Eelke zoon van Baukje 5 jaren oud.


152 Wiersma

Wybe Sjoerds

* 1762

+ 28-11-1840 (acte 81)


X 1797 Kollum

Marike Gerrits

-

Sjoerd; ~1798 - Kollum

In 1812 ook alleen een kind Sjoerd 13 jaren oud


Boer

1818 op boerderij nu Hette Dijkstra

Swarte wei


153 Wouda

Einte Heines

* 1784 Oudwoude

+ 4-11-1830 (acte 32) Oostdongeradeel


-

In 1812 geen kinderen, zoon van 154

154 Wouda

Heine Eijntes

* 1746 Oudwoude

+ 28-10-1826 (acte 171)

X

Taetske Jetses

4

1795 gealimenteerd


In 1812 acht kinderen: Wytske 30, Einte 28, Jelske 25, Zwaantje 21, Gerke 19, Gerritje 16, Thomas 11 en Antje 9 jaren oud

Van 1790 – 1795 laten zij drie kinderen in Augsbuurt dopen, wonen daar blijkbaar ook – er staat in het doopboek: door Oudwoude gealimenteerd

Heijne is een zoon van Eijnte Gerrits
Personen zonder familienaam:


Gezin

1806

Bijzonderheden

155

Bouwe Haijes


14


156

Dirk Heddes


8

Verlaging 8

157 (Kuinsje?)

Douwe Eetes

* 1770 Oudwoude

X 1796 Kollum

Klaaske Eelkes

* Kollum


15

Yete - * 1797

Lijsbert - * 1799


Douwe een zoon van 84

158 (Teenstra)

Edsge Dirks

X

Barber Martens


20

In 1797 de weduwe beboet

Dochter: Tjitske Edsges neemt in 1811 te Burum voor zich de naam Teenstra aan als familienaam / Tjitske geboren: 2-1-1751

Zij heeft een zuster op 118 / de familie was doopsgezind en kwam uit Teerns

Tjitske trouwde eerst met Lubbert Tjeerds en later met Doeke Idzerts de Boer

De kinderen van Lubbert kiezen de familienaam Van Dellen: Barber, Tjeerd, Eedsge, Roques


Ook nog een broer Pieter Edsges die de naam Tee(r)nstra kiest in Burum.


159

Gerke Gerkes

* 1775 Groningen

x 1801 Oudwoude

Tjitske Aants

* Oudwoude


10

Gerke volwassen doop 1805

Aant – * 1802

Dirk - * 1803

Geert - * 1805

Pieter - * 1807

Allen in Oudwoude


Grietjen - * 1810 (Westergeest)


160

Hans Sipkes


10


161

Harmen Binderts

* Oudwoude

x 1799 Oudwoude

Froukjen Lolkes

* Oudwoude


12

Corneliske - * 1800

Bindert - * 1805


Froukje dochter van Lolke Groenja op 53

162

Hendrik Jacobs


10


163

Johannes Aukes

* Kollum

x 1791 Kollum

Maaike Wybes

* Kollum


8


164

Claas Edses


8

Mogelijk een zoon van 158

165

Claas Jacobs


10


166

Cornelis Harmens

* Paesens

x 1794 Westergeest

Attje Dirks

* Oudwoude


14

Antje - * 1795

Harmen - * 1797

Auke - * 1800

167 (Sytsma?)

Cornelis Hettes

* Engwierum

x 1780 Engwierum

Jancke Harmens

* Kollum


14

Klaas - * 1799


In de tweede ronde van naamsregistratie is in Burum een Jancke Harmens die de naam Sytsma laat noteren / aantal kinderen niet vermeld

168

Pieter Gabes

* 1761 Oudwoude

x 1799 Oudwoude

Geeltje Johannes

* Oudwoude


12

Gabe - * 1800


Een broer van Doede en Sijtske op 139 en 140, alle kinderen van Gabe Doedes schema [1 – 24]

169

Rienk Wijbes

* Kollum

X 1789 Kollum

Rinske Eelkes

* Oudwoude


6


170

Roelf Carstens


7


171

Sjoerd Pieters

* Westergeest

x 1769 Westergeest

Aaltje Jans

* Westergeest


4

Hittje - * 1777 Kortwoude

~ 1783 Oudwoude

Jan - * 1783 Wygeast

172

Tjeerd Johannes

* Westergeest

x 1756 Westergeest

Hinke Jans

* Westergeest


4

Jan - * 1756

Antje - * 1759

Aukje - * 1763

173

Wibbe Martens

* 1779 bij de Sandweg


8In de tijd van het Kollumer oproer had Oudwoude geen predikant, in 1806 wel maar die had met het oproer geen bemoeienis en kreeg dus geen boete.

174 Haagen van

Hylko

-

Hij was van 1-12-1811 tot 28-7-1816 dominee in Oudwoude,

Hij komt in de lijst van naamsaanname niet voor


175 Scheltinga van

Lucia Catharina

* Kollum 8-7-1748

+ Oudwoude 1-7-1819

x Kollum 1766

Hector Livius van Heemstra

* Fogelsanghstate 3-8-1740

+ Leeuwarden 25-2-1783


-

In 1812 op Vaartzicht (gesticht r 1790)

Zij was toen weduwe


Kind:

Cecilia Johanna van Heemstra

* Fogelsanghstate - 18 april 1767

+ Leiden - 25 februari 1836 x Steinfurt 1797

Willem Anne van Haren

* 24 augustus 1749

+ Fogelsanghstate 22 april 1835


176 Heemstra, van

Willem Hendrik, baron

* Heemstrastate Oenkerk 1779

+ Leeuwarden 1826

x 1803 Hoogkerk

Johanna Bathazarina van Idsinga

* Groningen 1783

+ Baarn 1850-

Fogelsanghstate vanaf 1810. Postmeester en maire van Oudwoude

Luitenant kolonel der infanterie


Zoon van Schelto van Heemstra en Wiskje van Scheltinga


Schelto was een broer Hector Livius op 175


Kinderen:

Schelte * Groningen 1805


Schelte * Groningen 1807

Balthazar Theodorus * Groningen 1809.

Frans Julius Johan * Groningen 1811

Simeon Petrus * Fogelsanghstate 1815

Wisckje * Kollum 1825
Bijlage

Cecilia trouwde tegen de zin van de familie met Willem van Haren. Haar moeder verliet om die reden Fogelsanghstate – uiteindelijk werd Willem Hendrik van Heemstra de nieuwe bewoner c.q. eigenaar omdat Cecilia en Willem van Haren kinderloos bleven. (Slechts een doodgeboren of jongoverleden kind in Steinfurt.)


De Sandweg is de weg die van Veenklooster richting Kollum gaat – nu nog een pad door de landerijen, niet de latere Keningswei.

Wat nu Allemawei heet, viel voorheen ook onder De Wygeast. (buurtschap)

Andreae noemt verder Buersmastate – ten noorden van de weg (voorbij Allema) later ook Sybemastate geheten – vermoedelijk waar nu L. Cnossen woont.

Bij Oudwoudmerzijl – Luwemastate.


Aan de noordzijde van de kerk: Jellemastate – Dries klaver

Jolba west van de kerk - vervallen

Vanaf Fogelsangh richting Kollum: eerst de Climmerboom, noordelijk van de weg, daarna twee zathen op de plaats waar voorheen Sappema stond