Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.

Deze index betreft de namen van eigenaren en gebruikers van alle 325 stemdragende boerderijen in de 13 dorpen van Oostdongeradeel. Bedoeld worden: Aalsum, Anjum, Ee, Engwierum, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens en Wetsens.  In totaal worden 6083 regels in Excel weergegeven waarbij, alle dorpen  meegerekend, 4058 unieke namen worden vermeld. Gezegd dient te worden dat veel eigenaren in meerdere dorpen voorkomen, voor de gebruikers geldt dat meestal niet.
De floreenkohieren geven de eigenaren, gebruikers, naastlegers, grootte en de grondbelasting weer die voor elke boerderij betaald moest worden. Deze floreenrente gaat terug tot het Register van Aanbreng uit 1511, eigenlijk het eerste floreenkohier. In 1700 worden de floreenkohieren vernieuwd waarna in 1708 en daarna iedere 10 jaar de kohieren worden aangepast. Het jaar 1808 wordt overgeslagen maar daarna lopen de kohieren door tot 1858, het jaar waarin ook de kadastrale nummers per boerderij worden weergegeven waardoor localisatie van de boerderij mogelijk wordt. Via de “Kadastrale en Pre-kadastrale atlas van Friesland”, deel 17 Oostdongeradeel, is dat door de Fryske Akademy in boekvorm uitgegeven en op internet te raadplegen via HisGis. Zo is in veel gevallen bezitsgeschiedenis van een boerderij van 1511 tot 1858 te volgen.
Het belang van de floreenkohieren voor de hedendaagse onderzoeker is velerlei. Omdat op de genoemde boerderijen ook het stemrecht in dorps- en grietenijzaken rustte,  kan worden nagegaan wie er in dorp en grietenij veel te zeggen had. Zo koopt secretaris Wilhelmus Bergsma rond 1750 veel boerderijen op waarna hij het land verkoopt en het hornleger, waarop het stemrecht rustte, voor zichzelf houdt. Het valt ook op dat er in veel dorpen een geregelde opvolging in eigenaren voorkomt. Een veel geziene is: Wilco van Holdinga, weduwe Schwartzenbergh, Ernst van Aylva, Hans Hendrik van Haersma, Sjoerd Talma, Wilhelmus Bergsma, diens weduwe, Johannes Casparus Bergsma, Petrus Adrianus Bergsma; zij bestrijken de periode 1700-1828. Vooral in het dorp Wetsens is dit duidelijk het geval, genoemde personen waren dus in dat dorp de baas en hadden daardoor stemrecht in de grietenij Oostdongeradeel.
Voor genealogen is ook veel uit deze index te halen omdat de gebruikers worden genoemd. Soms is iemand te volgen op meerdere boerderijen, een enkele keer in meerdere dorpen. Soms wordt een boerderij generaties lang door dezelfde familie gebruikt, maar er zijn ook boerderijen die vrijwel elke tien jaar een andere gebruiker hebben.
De index heeft wel een paar nadelen.
-de kohieren werden om de 10 jaar opgemaakt, als iemand in de tussenperiode op een boerderij zat, wordt hij niet genoemd (de juiste jaren dat iemand op een boerderij zat, kunnen gevonden worden in de reeelkohieren die vrijwel van elk jaar beschikbaar zijn: nummer van floreen- en reelkohier zijn gelijk)
-het kohier van 1808 ontbreekt
-niet altijd kan het kohier vertrouwd worden of is duidelijk wie er bedoeld wordt. Zo worden de leden van de familie Van Haersma aangeduid als: grietman Haarsma, kapitein van Haersma, Heere Haersma, mevrouw Haersma, H.H. van Haersma, enz. Soms zijn vermeldingen aantoonbaar onjuist. Daarnaar zal verder onderzoek nodig zijn.

De kolommen hebben de volgende betekenis:
A.    Plaats
B.    Nummer van de boerderij
C.    Eigenaar (e) of gebruiker (g) of eigenaar/gebruiker (e/g)  van de boerderij
D.    Jaren waarin deze persoon voorkomt
E.    De eerste keer dat de boerderij genoemd wordt, staat hier de grootte in 1640 en 1700, de floreenrente, de naam van de boerderij, sommige toponiemen en verdere bijzonderheden. De vermelding uit het jaar 1640 komt uit het Stemkohier
Wat de schrijfwijze betreft is zoveel mogelijk uniformiteit betracht, dus niet alle vormen van Pijter, Pijtter, Pyter, Pytter enz. die in de kohieren voorkomen, maar steeds: Pyter, Rienk, Freerk, Claas enz.

Dorp Nummer e=Eigenaar/g=Gebruiker  Jaren Bijzonderheden  
Aalsum 1 Cloosterlandt-e 1640 Op de Marren; groot 50 pm, na 1700 nog 20 pm; 3-14-0 floreen, in 1738 een hornleger
Aalsum 1 Sybren Sybrens-g 1640

Aalsum 1 Tiaerd van Aylva-e 1700-1708 Curator over Cecilia van Humalda, weduwe Eysinga
Aalsum 1 Cecilia van Humalda-e 1700-1718

Aalsum 1 Eysinga, weduwe-e 1700-1718

Aalsum 1 Jan Janszn Mockema-g 1700-1718

Aalsum 1 A. van Burum-e 1708-1728

Aalsum 1 Lieuwe Pyters-g 1718-1738  
Aalsum 1 Burmania, Raadsheer-e 1728-1738

Aalsum 1 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Aalsum 1 Lieuwe Symens weduwe-g 1758-1778

Aalsum 1 Lieuwe Pyters-g 1758-1778

Aalsum 1 Goeddaeus, mevr.-e 1768-1788 erfgenaam van G.O. van Burmania
Aalsum 1 Gemme Onufrius van Burmania, erfgenamen van Jr.-e 1768-1788

Aalsum 1 Pieter Lieuwes-g 1778-1818

Aalsum 1 Burmania, generaal, erven-e 1788-1798

Aalsum 1 Lieuwe Pyters-g 1788-1798  
Aalsum 1 Burmania, Ulbe van-e 1798-1838

Aalsum 1 Symen P. Hiemstra-g 1818-1838

Aalsum 1 Jacob Louws Bosma-e/g 1838-1858

Aalsum 2 Ritske Sapma-e 1640 Op 't hoogh; groot 36 pm, na 1700 nog 40 pm; 11-14-0 floreen, ten oosten de Aelsumervaert; in 1708 is alleen het hornleger nog over, rest verkocht; in 1768 het horenleger met huis "De Swaneplaets" genaemt; in 1788 staat er op land van deze boerderij een  "houtmoolen met huis"
Aalsum 2 Hendrik Johannes-g 1640

Aalsum 2 Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten, jnkhr-e 1700-1708

Aalsum 2 Jochem Hansen-g 1700-1708

Aalsum 2 Edzart van Burmania, Jr.-e 1708-1718

Aalsum 2 Goslinga-e 1718-1738

Aalsum 2 Jan Jacobs erven-g 1718-1728

Aalsum 2 Duco Martena van Burmania, Jr-e 1738-1748

Aalsum 2 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Aalsum 2 Schelte Sakes-g 1768-1788

Aalsum 2 Bergsma, weduwe-e 1778-1798

Aalsum 2 Jurjen Ruurds-g 1788-1798

Aalsum 2 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 2 Jacob Sybes-g 1798-1818

Aalsum 2 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Aalsum 2 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Aalsum 2 Gerben T. van der Zwaan-g 1818-1828

Aalsum 2 Yebe F. Miedema-e/g 1828-1838

Aalsum 2 Tjepke Oosterlo-e/g 1838-1858

Aalsum 3 Pastorie-e 1640-1858 In 1640 groot 37 1/2 pm; 1700 nog steeds: ten oosten de wegh, ten westen de kercke, ten zuiden 't kerckpad, ten noorden de Schoole
Aalsum 3 Tamme Oosterzee-g 1640

Aalsum 3 Arnoldus Schuiringa, ds-g 1700-1728

Aalsum 3 Johannes Casparus Bergsma-g 1788-1798

Aalsum 3 Hateren, ds W. van-g 1798-1828

Aalsum 3 Jan Douwes-g 1828-1858

Aalsum 4 Hobbe van Aylva-e 1640 In 1640 groot 65 pm, na 1700 nog 66 pm; 18-0-0 floreen, ten westen de wegh, ten noorden de wegh
Aalsum 4 Sybrand Feijckes-g 1640

Aalsum 4 Freerk Jacobs-e 1700-1718 Als curator over Hobbe Esaias van Aylva-kinderen
Aalsum 4 Hobbe Esaias van Aylva-kinderen-e 1700-1718

Aalsum 4 Tijmens Jansen-g 1700-1708

Aalsum 4 Sipke Symens-g 1708-1738

Aalsum 4 Unia, Heere-e 1718-1738

Aalsum 4 Burmania, Jr H. van-e 1738-1758

Aalsum 4 Douwe Pyters-g 1738-1768

Aalsum 4 With, Captein de-e 1758-1788

Aalsum 4 Pieter Jans-g 1768-1778

Aalsum 4 Taeke Dirks-e 1778-1818

Aalsum 4 Frederik Jan Minnema-e 1788-1798

Aalsum 4 Machiel de With-e 1788-1798

Aalsum 4 Willem Gerrits-e/g 1798-1818

Aalsum 4 Gerrit Willems Weidema-e/g 1818-1828  
Aalsum 4 Frans Willems Weidema-e/g 1818-1828

Aalsum 4 Trijntje Willems Weidema-e/g 1818-1828

Aalsum 4 Riemke Willems Weidema-e/g 1818-1828

Aalsum 4 Maaike Willems Weidema-e/g 1818-1828

Aalsum 4 Joukje Willems Weidema-e/g 1818-1828

Aalsum 4 Gerrit Willems Weidema-e/g 1828-1838

Aalsum 4 Ids Bierma-e/g 1834-1858

Aalsum 4 Sijke Deddes Dijkstra-e/g 1858 is de weduwe van Ids Bierma
Aalsum 5 Sybrand Feijkes-e/g 1640 De buijten Fenne, groot 48 pm, in 1700 al een hornleger van 3 pm, 1-0-0 floreen, ten noorden de Pasensvaert
Aalsum 5 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 5 Jan Claasens-g 1700-1718

Aalsum 5 Burmania, mevrouw-e 1718-1738

Aalsum 5 Dirk Willems-g 1718-1748

Aalsum 5 Burmania, Jr H. van-e 1738-1758

Aalsum 5 Minse Binderts-g 1748-1768

Aalsum 5 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Aalsum 5 Minse Minses-g 1768-1798

Aalsum 5 Bergsma, weduwe-e 1788-1798

Aalsum 5 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 5 Willem Fokkes-g 1798-1818

Aalsum 5 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Aalsum 5 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Aalsum 5 Sjolle A. Sinia, e/g 1828-1858

Aalsum 6 Ork van Doyem CS 1640 Stienstra Sathe, groot 68 pm, in 1700 nog 53 1/2 pm met 15-14-0 floreen, ten westen de wegh, in 1778 groot deel land verkocht
Aalsum 6 Sjoerd Sjolles-g 1640

Aalsum 6 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 6 Symen Thomas-g 1700-1708

Aalsum 6 Hendrik Warners-g 1708-1718

Aalsum 6 Burmania, mevrouw-e 1718-1738

Aalsum 6 Sipke Symens-g 1718-1738

Aalsum 6 Burmania, Jr. H. van-e 1738-1758

Aalsum 6 Gerrit Teeckles-g 1738-1748

Aalsum 6 Douwe Pyters-g 1748-1768

Aalsum 6 With, Captein de-e 1758-1788

Aalsum 6 Pieter Douwes-g 1768-1788

Aalsum 6 Frederik Jan Minnema-e 1788-1798

Aalsum 6 Machiel de With-e 1788-1798

Aalsum 6 Lieuwe Pyters-e/g 1798-1818  
Aalsum 6 Lieuwe Siemens Banga- e/g 1818-1838  
Aalsum 6 Jan Siemens Banga-e/g 1818-1838

Aalsum 6 Sake Siemens Banga-e/g 1818-1838

Aalsum 6 Sake Siemens Banga-e/g 1838-1858

Aalsum 6 Siemen Sakes Banga-e/g 1858  
Aalsum 6 Albert Sakes Banga-e/g 1858

Aalsum 7 Wik van Roorda, juffrouw-e 1640 In 1640 groot 72 pm, in 1700 was dat 75 pm met 19-19-0 floreen, ten westen de wegh
Aalsum 7 Minse Tekes-g 1640

Aalsum 7 Caspar van Tiddinge, Jr.-e 1700-1708

Aalsum 7 Wopke Tjallings-g 1700-1708

Aalsum 7 Willem van Haren-e 1708-1738

Aalsum 7 Jochem Hansen-g 1708-1718

Aalsum 7 Sydse Andries-g 1718-1738

Aalsum 7 Sinia, burgemeester-e 1738-1758

Aalsum 7 Harmen Idses-e/g 1738-1768

Aalsum 7 Backer, burgemeester-e 1778-1798

Aalsum 7 Jan Harmens-g 1758-1768

Aalsum 7 Dirk Dirks-e 1768-1778

Aalsum 7 Marten Pieters kinderen-g 1768-1778

Aalsum 7 Petrus Adrianus Bergsma-e 1778-1818

Aalsum 7 Frans Martens-g 1778-1818

Aalsum 7 Ds. Cahais-e 1798-1818

Aalsum 7 Jans Elisabeth Breughmans-e 1798-1818

Aalsum 7 Marten Franzes Miedema-g 1818-1828  
Aalsum 7 Wepke Franzes Miedema-g 1818-1838

Aalsum 7 Sybe Franzes Miedema-g 1818-1838

Aalsum 7 Yebe F. Miedema-g 1818-1838

Aalsum 7 Witteveen, familie-e 1828-1858

Aalsum 7 Andrea, familie-e 1828-1858

Aalsum 7 Jan Pieters Reidinga-e 1828-1858

Aalsum 7 Yebe F. Miedema-g 1828-1858

Aalsum 7 Folkert Johannes Witteveen-e 1858

Aalsum 7 Folkert U. Dijkstra-g 1858

Aalsum 8 Andries Tietes weduwe-e/g 1640 Op de Marren; groot 51 pm, na 1700 een hornleger van 1 pm, 0-7-0 floreen, ten zuiden de vaert, in 1718 een hornleger
Aalsum 8 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Aalsum 8 Maria Bosman-e 1700-1708

Aalsum 8 Johannes Tiaerts-g 1700-1708

Aalsum 8 Eelco Haersma-e 1708-1718

Aalsum 8 Jan Arriens-g 1708-1738

Aalsum 8 Haersma, mevrouw-e 1718-1738

Aalsum 8 Lieuwe Symens-g 1738-1748

Aalsum 8 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1778

Aalsum 8 Lieuwe Symens weduwe-g 1748-1778

Aalsum 8 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Aalsum 8 Pieter Lieuwes-g 1778-1818

Aalsum 8 Ulbe van Burmania-e 1798-1838  
Aalsum 8 Aafke Banga-g 1818-1838

Aalsum 8 Taeke Meints Tillema-e/g 1838-1858

Aalsum 9 Mepsche, Jr.-e 1640 Mokma Sathe, groot 100 pm; in 1700 Mockema Staete groot 115 pm, 31-0-0 floreen, ten westen de wegh, ten noorden 't Terp; in 1768 een hornleger
Aalsum 9 Jan Botes-g 1640

Aalsum 9 Julius Aijtsma tot Doccum-e 1700-1718

Aalsum 9 Lissabon, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 9 Sipke Johannes-g 1700-1718

Aalsum 9 Aitsma, mevrouw-e 1718-1738

Aalsum 9 Lissabon, erven-e 1718-1758

Aalsum 9 Bote Jans-g 1718-1738

Aalsum 9 Broeke, Here van den-e 1738-1758

Aalsum 9 Rein Jans-g 1738-1758

Aalsum 9 Arjen Boeles-e 1758-1768  
Aalsum 9 Hendrik Boeles-e 1758-1768

Aalsum 9 Jacob Boeles-e 1758-1768

Aalsum 9 Baukjen Boeles-e 1758-1768

Aalsum 9 Bergsma, Heere-e 1768-1778  
Aalsum 9 Tys Taekes weduwe-g 1768-1798  
Aalsum 9 Bergsma, mevrouw-e 1788-1798  
Aalsum 9 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 9 Wytse Wytses-g 1798-1818

Aalsum 9 Marten Franzes Miedema-e/g 1818-1858

Aalsum 10 Ruirdtie Hansen, weduwe Pyter Sybrands-e/g 1640 In de Marren, groot 42 pm; in 1700 al 60 pm groot, 18-0-0 floreen, ten oosten de wegh, ten noorden de wegh; 1768: bij't Brugje aan de weg nae Westdongeradeel; in 1748 een hornleger
Aalsum 10 Pyter Sybrands-e 1640

Aalsum 10 Freerk Jacobs-e 1700-1708 Als curator over Hobbe Esaias van Aylva-kinderen
Aalsum 10 Hobbe Esaias van Aylva-kinderen-e 1700-1718

Aalsum 10 Jan Jansen-g 1700-1708

Aalsum 10 Lieuwe Pyters-g 1708-1738

Aalsum 10 Burmania, erven A.Z. van-e 1718-1728

Aalsum 10 Burmania, Heere-e 1728-1738

Aalsum 10 Ulbe van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Aalsum 10 Pyter Lieuwes-e/g 1748-1768  
Aalsum 10 Lieuwe Pyters-g 1758-1818

Aalsum 10 Bergsma, Heere-e 1768-1778  
Aalsum 10 Bergsma, weduwe-e 1778-1798  
Aalsum 10 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 10 Jan Pieters Friezema- e/g 1818-1838

Aalsum 10 Lieuwe Annes Mokma-e/g 1838-1858

Aalsum 11 Cloosterlandt-e 1640 Op de Marren, groot 42 pm; in 1700 een hornleger groot 5 pm, 1-0-0 floreen, ten westen de wegh, ten noorden de wegh
Aalsum 11 Tjepke Lauws-g 1640

Aalsum 11 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 11 Pyter Sytses-g 1700-1738

Aalsum 11 Burmania, mevrouw-e 1718-1728

Aalsum 11 Burmania, mevrouw erven-e 1728-1738

Aalsum 11 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1778

Aalsum 11 Lieuwe Symens-g 1738-1748

Aalsum 11 Lieuwe Symens weduwe-g 1738-1778

Aalsum 11 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Aalsum 11 Pieter Lieuwes-g 1778-1818  
Aalsum 11 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Aalsum 11 Symen P. Hiemstra-g 1818-1838

Aalsum 11 Yebe F. Miedema-g 1838-1858

Aalsum 11 Klaas Uitzes Klaver-e 1838-1858

Aalsum 11 Folkert Johannes Witteveen-e 1858

Aalsum 11 Folkert Uilkes Dijkstra-g 1858

Aalsum 12 Beernt Coenders, Jr.-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 ook 50 pm, 15-0-0 floreen, ten zuiden de wegh
Aalsum 12 Andries Feddrix-g 1640

Aalsum 12 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 12 Dirk Michiels-g 1700-1708

Aalsum 12 Ducke Yeskes-g 1708-1718

Aalsum 12 Burmania, mevrouw van-e 1718-1738

Aalsum 12 Dirk Willems-g 1718-1738

Aalsum 12 Hobbo van Burmania, Jr.-e 1738-1758

Aalsum 12 Minze Binderts-g 1738-1748

Aalsum 12 Joute Clases-g 1748-1758

Aalsum 12 Joute Clases weduwe-g 1758-1768

Aalsum 12 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Aalsum 12 Minse Minses-g 1768-1788

Aalsum 12 Bergsma, weduwe-e 1778-1798

Aalsum 12 Jacob Johannes-g 1788-1798

Aalsum 12 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 12 Willem Fokkes-g 1798-1818

Aalsum 12 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Aalsum 12 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Aalsum 12 Ybeltje Sybrens, weduwe Willem Fokkes-g 1818-1828

Aalsum 12 Sjolle Jacobs Sinia-e/g 1828-1858

Aalsum 13 Thomas Allerts tot Harlingen-e 1640 Stinstra Sathe, in 1640 groot 100 pm; in 1700 ook 100 pm, 28-7-0 floreen, ten zuiden de Suier Ee, ten noorden de wegh
Aalsum 13 Esge Allerts-g 1640

Aalsum 13 Johannes Gerlofs-e 1700-1708

Aalsum 13 Sybren Jaeckles-g 1700-1708

Aalsum 13 Johannes Gerloffs weduwe-e/g 1708-1758

Aalsum 13 Pyter Jan Aeles-g 1708-1718

Aalsum 13 Jacob Teeckles-g 1738-1748

Aalsum 13 Wytse Jacobs-g 1748-1758

Aalsum 13 Gerlof Johannes kinders-g 1758-1768

Aalsum 13 Jan Idses Banga-g 1758-1788

Aalsum 13 Stinstra, dr. Weduwe en kinders-e 1768-1788

Aalsum 13 Dirk Fontein-e 1788-1858

Aalsum 13 Pyter Lieuwes-g 1788-1818

Aalsum 13 Aafke Banga-g 1818-1838

Aalsum 13 Banga, P.J.-g 1838-1858

Aalsum 13 Augusta Fontein-e 1858

Aalsum 13 Eva Fontein-e 1858

Aalsum 13 Hendrik Buining-g 1858

Aalsum 14 Nicolaus van Hiemstra-e 1640 In 1640 groot 90 pm; in 1700 niet meer genoemd, in 1714 in het reŽelkohier: Pyter Jan Ales "seecker hornleger" zelf; 1768 huis en hornleger
Aalsum 14 Tietske Annes 1640

Aalsum 14 Pyter Jan Ales-e/g 1714

Aalsum 14 Bergsma, Heere-e 1768-1778  
Aalsum 14 Lieuwe Pieters-g 1768-1778

Aalsum 14 Bergsma, weduwe-e 1778-1798  
Aalsum 14 Marten Pieters-g 1778-1798

Aalsum 14 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 14 Tjalling Lykles-g 1798-1818

Aalsum 14 Marten Franzes Miedema-e/g 1818-1858

Aalsum 14 Frans Martens Miedema-e/g 1858

Aalsum 15 Schelto van Paffenraad, wegens zijn vrouw, papist 1640 Op de Santwegh in 1640 groot 54 1/2 pm; in 1700 Sate op de Sandwegh, groot 69 pm, 24-0-0 floreen, de wegh ten zuiden, de Paesens ten noorden
Aalsum 15 Jan Sytses-g 1640

Aalsum 15 Gerrit van Camminga, Jr. NU 1700-1708

Aalsum 15 Jelle Jans-g 1700-1708

Aalsum 15 Ids Jans op Sjoorda 1708-1718

Aalsum 15 Pyter Pabes-g 1708-1718

Aalsum 15 Ids Jans erven-e 1718-1758

Aalsum 15 Harmen Idses-g 1718-1738

Aalsum 15 Lieuwe Formers-g 1738-1748

Aalsum 15 Pyter Willems-g 1748-1778

Aalsum 15 Jan Idses-e 1758-1768

Aalsum 15 Johannes Idses-e 1758-1778

Aalsum 15 Tjerk Harmens-e 1778-1798

Aalsum 15 Pyter Willems weduwe-g 1778-1788

Aalsum 15 Sipke Pyters-g 1788-1798

Aalsum 15 Tjerk Harmens weduwe-e 1798-1818

Aalsum 15 Johannes Roelofs-g 1798-1818

Aalsum 15 Tjerk S. Prins-e/g 1818-1828

Aalsum 15 Marten Franzes Miedema-e/g 1828-1858

Aalsum 15 Hendrikus Martens Miedema-e/g 1858

Aalsum 16 Julius Unia van Mockema, Jr, papist-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 al 55 pm, maar in 1708 een hornleger, 7-7-0 floreen, ten westen de wegh, ten zuiden de wegh
Aalsum 16 Jucke Jacobs-g 1640

Aalsum 16 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Aalsum 16 Aern Mients-g 1700-1708

Aalsum 16 Einte Hendrik-g 1708-1718

Aalsum 16 Van Goslinga-e 1718-1738

Aalsum 16 Jurrien Heydanus-g 1718-1748

Aalsum 16 Wassenaar, graaf van-e 1738-1748

Aalsum 16 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1748-1778

Aalsum 16 Reinder Aarnts-g 1748-1758

Aalsum 16 Reinder Aarnts weduwe-g 1758-1768

Aalsum 16 Arent Reinders-g 1768-1788

Aalsum 16 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Aalsum 16 Pieter Lieuwes-g 1788-1798

Aalsum 16 Ulbe van Burmania erven-e 1798-1838

Aalsum 16 Anne Yes-g 1798-1818

Aalsum 16 Sipke P. Prins-g 1818-1828

Aalsum 16 Jan J. Inia-g 1828-1838

Aalsum 16 Marten Franzes Miedema-e/g 1838-1858

Aalsum 16 Frans Martens Miedema-e/g 1858

Aalsum 17 State Landt-e 1640 In 1640 groot 60 pm, in 1700 al 84 pm, 27-11-6 floreen, in 1768 een hornleger, ten noorden, zuiden en westen de wegh
Aalsum 17 Dirk Sybrens weduwe-g 1640

Aalsum 17 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Aalsum 17 Maria Bosman-e 1700-1708

Aalsum 17 Pyter Jan Ales-g 1700-1738

Aalsum 17 Eelco van Haersma-e 1708-1718

Aalsum 17 Haersma, mevrouw-e 1718-1748

Aalsum 17 Allert Andries-g 1738-1748

Aalsum 17 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Aalsum 17 Jantie Symens-g 1748-1758

Aalsum 17 Pieter Lieuwes-g 1758-1778

Aalsum 17 Bergsma, weduwe-e 1778-1798

Aalsum 17 Piebe Lourens-g 1778-1788

Aalsum 17 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 17 Tjalling Lykles-g 1798-1818

Aalsum 17 Marten Franzes Miedema-e/g 1818-1858

Aalsum 17 Frans Martens Miedema-e/g 1858

Aalsum 18 Wibrandus Idskema CS-e 1640 In 1640 groot 70 pm; in 1700 al 80 pm, 24-7-0 floreen, de Terp ten oosten en zuiden, de Vaert ten westen en noorden
Aalsum 18 Sake Feyckes weduwe-g 1640

Aalsum 18 Eesge Jelma-e 1700-1708 als curator over Claas Sakis
Aalsum 18 Claas Saeckes-e 1700-1708

Aalsum 18 Pyter Jansen-g 1700-1718

Aalsum 18 Claas Saeckes-e 1708-1738

Aalsum 18 Symen Jellerts-g 1718-1738

Aalsum 18 Arjen Jans-e 1738-1768

Aalsum 18 Gerrit Willems-g 1738-1778

Aalsum 18 Arjen Jans erven-e 1768-1798

Aalsum 18 Willem Gerrits-g 1778-1818

Aalsum 18 Heringa, F.-e 1798-1818

Aalsum 18 Pieter Cats-e 1798-1858

Aalsum 18 Ds. Tichelaar-e 1798-1818

Aalsum 18 Gerrits Willems Weidema-g 1818-1838

Aalsum 18 Ids Hessels Bierma-g 1838-1858

Aalsum 18 Cornelis Star Lichtenvoort-e 1858

Aalsum 18 Ids Hessels Bierma weduwe-g 1858

Aalsum 19 Doytse van Heslinga-e 1640 In 1640 groot 16pm; in 1700 niet meer genoemd, in het reŽelkohiervan 1714: De heere Edzart van Burmania weduwe, Dirk Willems gebr. Van "seecker hornleger welke gecomprehendeert is onder de zate met nr. 12
Aalsum 19 Tjeerd Jansen-g 1640

Aalsum 19 Edzart van Burmania, Jr.-e 1714

Aalsum 19 Dirk Willems-g 1714

Aalsum 19 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Aalsum 19 Joute Klases weduwe-g 1768-1778

Aalsum 19 Bergsma, weduwe-e 1778-1798

Aalsum 19 Minse Minses-g 1778-1798

Aalsum 19 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 19 Willem Fokkes-g 1798-1818

Aalsum 19 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Aalsum 19 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Aalsum 19 Ybeltje Sybrens, weduwe Willem Fokkes-g 1818-1828

Aalsum 19 Sjolle Jacobs Sinia-e/g 1828-1858

Aalsum 20 Dirk Sybrens weduwe-e/g 1640 In 1640 een Hornleger, geen grootte opgegeven; in 1700 niet vermeld; in reŽelkohier 1714: Edzart van Burmania weduwe, Aern Meints gebruiker van een hornleger
Aalsum 20 Andries Feddrix CS-e/g 1640

Aalsum 20 Edzart van Burmania, Jr.-e 1714

Aalsum 20 Aern Mients-g 1714

Aalsum 20 Burmania, generaal, erven-e 1768-1778

Aalsum 20 Daniel Klases-g 1768-1798

Aalsum 20 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Aalsum 20 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Aalsum 20 Anne Yes-g 1798-1818

Aalsum 20 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Aalsum 20 Sipke Prins-g 1818-1828

Aalsum 20 Jan I. Inia-g 1828-1838

Aalsum 20 Marten Franzes Miedema-e/g 1838-1858

Aalsum 20 Frans Martens Miedema-e/g 1858

Aalsum 21 Julius Mockema van Unia, Jr., papist-e 1640 In de Koelte, groot 27 pm; in 1700 nog 11 pm groot, 2-14-0 floreen, ten westen de wegh, in 1748 hornleger + 2 pm
Aalsum 21 Minne Taekes-g 1640

Aalsum 21 Edzart van Burmania, Jr. NU-e 1700-1718

Aalsum 21 Jan Jansen-g 1700-1718

Aalsum 21 Jan Jacobs-g 1708-1718

Aalsum 21 Burmania, mevrouw erven-e 1718-1738

Aalsum 21 Folkert Jans-g 1718-1738

Aalsum 21 Burmania, Jr. H. van-e 1738-1748

Aalsum 21 Gerrit Douwes-g 1738-1748

Aalsum 21 Bergsma, secretaris-e 1748-1778 alleen het hornleger
Aalsum 21 Alle Sickes-e/g 1748-1758 alleen het land
Aalsum 21 Claas Jans-e 1758-1768  
Aalsum 21 Arjen Hendrik-e 1758-1768  
Aalsum 21 Sibren Fokkes-g 1758-1768

Aalsum 21 Rindert Gaeles-g 1768-1778

Aalsum 21 Bergsma, weduwe-e 1778-1798  
Aalsum 21 Schelte Sakes-g 1778-1788

Aalsum 21 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Aalsum 21 Jacob Sybes-g 1798-1818

Aalsum 21 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Aalsum 21 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Aalsum 21 Gerben T. van der Zwaan-g 1818-1828

Aalsum 21 Mient G. van der velde-e/g 1828-1838

Aalsum 21 Thomas W. Feddema-e/g 1838-1858

Aalsum 21 Taeke Tillema-e/g 1858

Aalsum 22 Jacob Ottes-e 1700-1708 Plaets sonder stem, groot 21 pm, 6-9-6 floreen, ten oosten en zuiden de wegh. Staat niet in stemkohier 1640, is in 1708 "in stucken vercogt' en daarna niet weer vermeld
Aalsum 22 Minse Rienks-g 1700-1708

Anjum 1 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e/g 1640 Holdinga State, groot 83 pm; in 1700 groot 119 1/2 pm,  waeronder 4 pm pastorie en 2 pm kerckeland, 56-22-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh, ten westen de Buijren. Na 1748 worden de nummers 1,2 en 3 allemaal onder Holdinga gerekend
Anjum 1 Edzart van Burmania, Jr. NU-e 1700-1738

Anjum 1 Hobbe Esaias van Aylva-kinderen-e 1700-1718

Anjum 1 Jan Doekles-g 1700-1708

Anjum 1 Unia, J.J. van-e 1718-1738

Anjum 1 Ulbe Aylva van Burmania-e 1718-1748

Anjum 1 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e/g 1738-1768

Anjum 1 Burmania, erfgenamen van G.O. van- 1768-1778

Anjum 1 Jeannette Allegonda van Burmania-e 1768-1798

Anjum 1 Lucia Barbara van Burmania-e 1768-1778

Anjum 1 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798 is dezelfde als Jeannette Allegonda van Burmania, vrouw van Johan Hendrik Goeddeaus
Anjum 1 Johan Hendrik Goeddeaus-e 1778-1798

Anjum 1 Voogd, J.F. 1788-1798  
Anjum 1 J.J. van Eisinga-e 1798-1818  
Anjum 1 Jelle Siemens-e 1798-1818  
Anjum 1 Ulbe van Burmania-e 1798-1818 als fideÔ commissaire erfgenaam van G.O. van Burmania: de drie hornlegers
Anjum 1 Ulbo van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 1 Adam Feddes Sonnema-e 1838-1858  
Anjum 1 Seeske Adams Sonnema-e 1858

Anjum 2 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e/g 1640 Liubma Stede, groot 6 pm; in 1700 "hoort onder Holdinga', na 1748: nihil
Anjum 3 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e/g 1640 Auta Sathe, groot 13 pm; in 1700 "hoort onder Holdinga", na 1748 nihil
Anjum 4 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e/g 1640 Wytsma hornleger, groot 36 pm; in 1700 nog maar 1 1/2 pm, 0-21-0 floreen; 1708 Wytsma Sate of hornleger, ten oosten de wegh (later groene reed), in 1748 begrepen onder sate 5, in 1788 gebracht onder nummer 42
Anjum 4 Edzart van Burmania, Jr. NU-e 1700-1708

Anjum 4 Jacob Aukes-g 1700-1708

Anjum 4 Sicco van Goslinga, Jr.-e/g 1708-1738

Anjum 4 Melle Teckes-g 1708-1718

Anjum 4 Duco Martena van Burmania, Jr.-e 1738-1748

Anjum 4 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Anjum 4 Dirk Doekes-g 1758-1778

Anjum 4 Rimelia Schik-e 1778-1798 is de weduwe van Secretaris Wilhelmus Bergsma
Anjum 4 Bergsma, weduwe-e 1778-1798

Anjum 4 Douwe Wiltjes-g 1778-1788

Anjum 4 Claas Abes-g 1788-1798

Anjum 4 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 4 Rinse Wijgers-g 1798-1818

Anjum 4 Ids I. van Eizinga-e 1818-1828

Anjum 4 Gerrit I. van Eizinga-g 1818-1828

Anjum 4 Jan I. van Idzinga-e/g 1828-1858

Anjum 4 Ids Jans van Eizinga-e/g 1858

Anjum 5 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e 1640 By de meulen, groot 53 pm; in 1700 groot 49 1/2 pm, 20-7-0 floreen, ten westen en zuiden de wegh en ten noorden de meulen; in 1768 wordt het een hornleger, in 1788 onder nummer 55 gebracht
Anjum 5 Willem Broers-g 1640

Anjum 5 Sicco van Goslinga, Jr. NU-e 1700-1738

Anjum 5 Jacob Aukes-g 1700-1708

Anjum 5 Pyter Minnes-g 1708-1718

Anjum 5 Cornelis Reitses-e/g 1718-1738  
Anjum 5 Duco Martena van Burmania, Jr.-e 1738-1748

Anjum 5 Doeke Annes-g 1738-1758

Anjum 5 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Anjum 5 Dirk Doekes-g 1758-1788

Anjum 5 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 5 Bijzitter Eizinga-g 1788-1798

Anjum 5 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 5 Willem Lieuwes-g 1798-1818

Anjum 5 Harmen M. Rensema-e/g 1818-1858

Anjum 5 Dirk Harmens Renzema-e/g 1858

Anjum 6 Johan Onuphrius toe Schwarzenberg-e 1640 Joudema State, groot 55 p; in 1700 nog 37 pm groot, 17-14-0 floreen, ten oosten en noorden de wegh; in 1818: de Schanzer en Grote en Kleine Spekwegen
Anjum 6 Rommert Martens-g 1640

Anjum 6 Edzart van Burmania, Jr. NU-e 1700-1738

Anjum 6 Thomas Annes-g 1700-1708

Anjum 6 Minne Wijtzes-g 1708-1738

Anjum 6 Jarig Georg van Burmania, jnkr-e 1738-1758

Anjum 6 Anne Thomas-g 1738-1758

Anjum 6 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 6 Rindert Clases-g 1758-1798

Anjum 6 Goeddaeus, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 6 Claas Rinderts-g 1798-1818

Anjum 6 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 6 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 6 Klaas Klases van der Ploeg-g 1818-1838

Anjum 6 Edzard Tjarda van Starkenborgh, Jr.-e 1838-1858

Anjum 6 Pieter Douwes Dijkstra-g 1838-1858

Anjum 7 Johan Onuphrius vrijheer toe Schwarzenberg-e 1640 Hiemstra State, groot 74 pm; in 1700 groot 75 pm, 24-0-0 floreen, ten zuiden de weg
Anjum 7 Sybe Thomas-g 1640

Anjum 7 Wilco van Holdinga, baron zu Schwartzenberg-e 1700-1708

Anjum 7 Reitse Sapes-g 1700-1718

Anjum 7 Schwartzenbergh, mevrouw, op Rinsumageest-e 1708-1728

Anjum 7 Reitse Sapes Jepma weduwe-g 1718-1728

Anjum 7 Aylva, B. van-e 1728-1738

Anjum 7 Reitse Sapes Jepma kinderen-e 1728-1738

Anjum 7 Cornelis, baron Van Aylva-e 1738-1748

Anjum 7 Sape Reitses-g 1738-1788

Anjum 7 Hans Hendrik van Haersma, Heere-e 1748-1758

Anjum 7 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 7 Goeddaeus, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 7 Uilke Douwes-g 1788-1818

Anjum 7 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 7 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 7 Uilke Douwes Stiemsma-g 1818-1838

Anjum 7 Rengers, weduwe W.W. baron-e 1838-1858

Anjum 7 Uilke Ymes Stiemsma-g 1838-1858  
Anjum 7 Tjarda van Starkenborgh, Jr.-e 1838-1858

Anjum 7 Pieter D. Dijkstra-g 1838-1858  
Anjum 7 Pieter Douwes Dijkstra-e/g 1858

Anjum 8 Haije Eelcama, papist-e 1640 Sydsma State groot 80 pm; in 1700 niet meer vermeld; in rŽelkohier 1714: Mevrouw de weduwe Schwartzenbergh seeckere hornleger groot 5 1/2 pm waeronder een oude coy is beklemt, Johannes Cornelis huurder; 1768 Sydsma horenleger gelegen op t Teerd
Anjum 8 Jacob Martens-g 1640

Anjum 8 Schwartzenbergh, mevrouw, op Rinsumageest-e 1714

Anjum 8 Johannes Cornelis-g 1714

Anjum 8 Burmania, grietman-e 1748

Anjum 8 Jurk Pyters-g 1748

Anjum 8 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 8 Symen Wybes-g 1768-1778

Anjum 8 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 8 Claas Sybrens-g 1778-1788

Anjum 8 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Anjum 8 Uilke D. Stiemsma-g 1818-1838

Anjum 8 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 8 Uilke Ymes Stiemsma-g 1838-1858

Anjum 8 Rengers, weduwe W.W. baron-e 1838-1858

Anjum 8 Tjibbe S. Bouma-e/g 1858

Anjum 8b Burmania, generaal erven-e 1768-1778 Er was een rechtzaak vanwege de oude kooi in 1763, zie De Sneuper nummer 16"; in 1788 gebracht onder nummer 29
Anjum 8b Syds Oebeles-g 1768-1778

Anjum 8b Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 8b Claas Jacobs-g 1778-1788

Anjum 8b Uilke Douwes-g 1788-1818

Anjum 8b Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 8b Jacob R. Reitsma-e/g 1818-1838

Anjum 8b Moeder Annes Wiersma-e 1838-1858

Anjum 8b Anne K. Wiersma-g 1838-1858

Anjum 9 Gabe Wygers Botma-e 1640 Junia State groot 60 pm; in 1700 nog 53 pm, 18-11-0 floreen, ten westen de wegh
Anjum 9 Idske Rommertsma-g 1640

Anjum 9 Edzart van Burmania, Jr. NU-e 1700-1718

Anjum 9 Thomas Annes-g 1700-1708

Anjum 9 Minne Wijtzes-g 1708-1728

Anjum 9 Burmania, mevrouw erven-e 1718-1738

Anjum 9 Ids Cornelis-g 1728-1738

Anjum 9 Jarig Georg van Burmania, Jr.- e 1738-1768

Anjum 9 Anne Thomas-g 1738-1768

Anjum 9 Burmania, generaal erven-e 1768-1778

Anjum 9 Rindert Clases-g 1768-1818

Anjum 9 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 9 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 9 Klaas Klases van der Ploeg-g 1818-1848

Anjum 9 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 9 Starkenborgh Stachauwer, Jr.-e 1838-1858

Anjum 9 Pieter Douwes Dijkstra-g 1848-1858

Anjum 10 Gabe Wygers Botma-e 1640 Sybada Sathe groot 50 pm; in 1700 nog 33 pm, 14-26-0 floreen, ten oosten, westen, noorden en zuiden de wegh
Anjum 10 Hein Eintes weduwe-g 1640

Anjum 10 Wigerus Botma dominus-e 1700-1708

Anjum 10 Tymen Walinghs kinderen-e 1700-1708

Anjum 10 Beern Edes-g 1700-1708

Anjum 10 Marten Sybes- e/g 1708-1718

Anjum 10 Marten Sybes erven- e/g 1718-1728

Anjum 10 Pope Paulus-e 1728-1738

Anjum 10 Ids Jacobs-e 1728-1738

Anjum 10 Doecke Martens-g 1728-1738

Anjum 10 Ids Melis NU-e 1738-1768

Anjum 10 Lieuwe Jurks-g 1738-1748

Anjum 10 Ids Melis-g 1748-1768

Anjum 10 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 10 Douwe Melis-g 1768-1778

Anjum 10 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 10 Geert Idses-g 1778-1788

Anjum 10 Reitze Uilkes-g 1788-1798

Anjum 10 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 10 Claas Jacobs-g 1798-1818

Anjum 10 Jacob J. Slagter-e/g 1818-1858

Anjum 10 Antje Pieters Sjoeks-e/g 1858

Anjum 11 Douwe van Aylva, een van de jongste kinderen van-e 1640 In de grouwen, groot 90 pm; in 1700 In de Grote grouw, groot 90 pm, 29-21-0 floreen, ten oosten Feijtsma, ten zuiden de wegh, ten noorden de olde dyck; 1708 De Groote grouw 88 pm; 1818 "gedeelte in zee gespoeld"
Anjum 11 Former Symens-g 1640

Anjum 11 Wilco van Holdinga, baron zu Schwartzenberg-e 1700-1708

Anjum 11 Joucke Gabes-g 1700-1708

Anjum 11 Petrus Bergsma, de schriever-e 1708-1748

Anjum 11 Joucke Gabes weduwe-g 1708-1718

Anjum 11 Claas Rimmerts-g 1718-1728

Anjum 11 Jan Meinses-g 1728-1738

Anjum 11 Romke Gerks-g 1738-1758

Anjum 11 Petrus Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Anjum 11 Jarig Georg van Burmania-e 1748-1758 van het hornleger (volgens reŽelkohier)
Anjum 11 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Anjum 11 Sibren Herkes-g 1758-1768

Anjum 11 Harmen Hendriks-g 1768-1778

Anjum 11 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 11 Marten Everts weduwe-g 1778-1798

Anjum 11 Dyxcontributie Oostdongeradeel-e 1798-1838

Anjum 11 Hendrik Sybes-g 1798-1818

Anjum 11 Wieger Renzes Holwerda-g 1818-1838

Anjum 11 Haersma de With, D.B. van-e 1838-1858

Anjum 11 Lolke Lieuwes Slager-g 1838-1858

Anjum 11 Haersma de With, D.B. van, erfgenamen-e 1858

Anjum 12 Oene Gerrits zoon-e 1640 Feijtsma Zathe, groot 63 pm; in 1700 groot 65 pm, 15-0-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de olde dyck; 1728 "by't Landt voor insolvent verclaert" en in stucken vrij van floreen vercogt; in 1768 generaal Burmania het hornleger (die 3 pm onder nummer 28 brengt), waartegen de dyxcontributie protesteert
Anjum 12 Lammert Arriens-g 1640

Anjum 12 Oostdongeradeel, grietenij-e 1700-1728

Anjum 12 Burmania, generaal-e 1768-1778

Anjum 12 Douwe Johannes-g 1768-1778

Anjum 12 Dyxcontributie Oostdongeradeel-e 1778-1818

Anjum 12 Cornelis Willems-g 1798-1818

Anjum 12 Paulus G. Bouma-e/g 1818-1838 van het hornleger + huis + 1 pm
Anjum 12 Wibbina Clara baronesse Rengers-e 1838-1858  
Anjum 12 Wicher Wichers-e 1838-1858

Anjum 12 Eeltje Harmens Jansma-g 1858

Anjum 13 Jonger Leens Land, 't-e 1640 t Jonger Leens Landt, groot 30 pm; in 1700 niet meer genoemd; reŽlkohier 1714: Mevrouw de weduwe Schwartsenbergh, een hornleger, Jacob Jansen gebr.; 1768 weer op floreen: een horenleger, zijnde een hof in de Buiren, met huis"
Anjum 13 Dirk Johannes-g 1640

Anjum 13 Schwartzenbergh, mevrouw, op Rinsumageest-e 1714

Anjum 13 Jacob Jansen-g 1714

Anjum 13 Aylva, C.V. van-e 1748

Anjum 13 Ids Jacobs-g 1748

Anjum 13 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 13 Ids Jacobs weduwe-g 1768-1798

Anjum 13 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 13 Johannes casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 13 J. van Eisinga-g 1798-1818

Anjum 13 Johannes Casparus Bergsma erven-e 1818-1828

Anjum 13 Ids J. van Eizinga-g 1818-1828

Anjum 13 Bergsma, J.J.-e 1828-1838

Anjum 13 Witteveen, S.-e 1828-1838

Anjum 13 Theunis K. Eizinga-g 1828-1838

Anjum 13 Frederik Witteveen, Mr.-e 1838-1858

Anjum 13 Sybren S. de Jong-g 1838-1858

Anjum 13 Taeke Pieters van der Herberg-e/g 1858

Anjum 14 Andries Harkes-e/g 1640 Bolta Zathe, groot 73 pm; in 1700 ook 73 pm, 36-0-0 floreen, ten westen het ganghpad, ten zuiden de rijdwegh, ten noorden de sandwegh, ten oosten Doma
Anjum 14 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1728 als curator over Lysbeth Bosman
Anjum 14 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1728

Anjum 14 Cornelis Reitses-g 1700-1738

Anjum 14 Wyckel, Heere-e 1728-1738

Anjum 14 Wyckel, Grietman-e 1738-1758

Anjum 14 Ids Cornelis-g 1738-1778

Anjum 14 Talma, Heere-e 1758-1768

Anjum 14 Wyckel, secretaris-e 1758-1768

Anjum 14 Wyckel, old secretaris-e 1768-1778

Anjum 14 Andringa de Kempenaer-e 1778-1798

Anjum 14 Ids Cornelis weduwe-g 1778-1788

Anjum 14 Lieuwe Idses-g 1788-1818

Anjum 14 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Anjum 14 Lieuwe Idses Sijtsma-e 1818-1858

Anjum 14 Minne Lieuwes Sijtsma-g 1818-1858

Anjum 14 Minne Lieuwes Sijtsma-e/g 1858

Anjum 14 Lieuwe Minnes Sijtsma-e/g 1880

Anjum 14 Minne Lieuwes Sijtsma-e/g 1910

Anjum 15 Johan van Roorda-e 1640 Doma State, groot 113 pm; in 1700 (foutief!)Donia State, groot 120 pm, 18-10-0 floreen, ten oosten kerkeland, ten westen 't ganghpad, ten noorden de olde Dijck
Anjum 15 Ruird Feitsma-e 1640

Anjum 15 Pieter Feites-g 1640

Anjum 15 Bruno van Viersen NU-e 1700-1718

Anjum 15 Lucia van Eysinga, juffr.-e 1700-1738

Anjum 15 Jan Lieuwes-g 1700-1718

Anjum 15 Vierssen, mevrouw-e 1718-1728

Anjum 15 Meijnte Dirx-g 1718-1738

Anjum 15 Ids Uilkes-e 1728-1738

Anjum 15 Tjeerd Uilkes-e/g 1738-1748

Anjum 15 Hiltje Uilkes-e/g 1738-1748

Anjum 15 Thomas Tysses NU-e/g 1748-1768

Anjum 15 Ids Cornelis-e 1748-1768

Anjum 15 Harmanus Botma-e 1748-1768

Anjum 15 Sybren Mintjes-e 1748-1768

Anjum 15 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 15 Fokke Jacobs-g 1768-1798

Anjum 15 Ebe Jacobs-g 1768-1778

Anjum 15 Minne Jans-e 1768-1778

Anjum 15 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 15 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Anjum 15 Burmania Rengers-e 1778-1788

Anjum 15 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 15 Fokke Jacobs kinderen-g 1798-1818

Anjum 15 Sara Susanna Bergsma-e 1818-1828 is de weduwe van Epko Roos van Bienema
Anjum 15 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Anjum 15 Sikke Lieuwes Nicolay-g 1818-1838

Anjum 15 Petronella A. Bienema-e 1828-1858

Anjum 15 Pieter C. Wobma-g 1838-1858

Anjum 15 Sikke Lieuwes Nicolai weduwe-g 1858

Anjum 16 Titia van Peijma, juffr. Papist-e 1640 Donia Sathe, groot 60 pm; in 1700 nog 60 pm, 26-0-0 floreen, ten westen de vaert (in 1818: de Dijkster Opvaart), ten oosten en noorden de wegh
Anjum 16 Jan Eebes-g 1640

Anjum 16 Johannes Egnatius Worp Peijma ŗ Beintema-e 1700-1728

Anjum 16 Claas Pyters-g 1700-1708

Anjum 16 Wopke Jacobs-g 1708-1748

Anjum 16 Wepke Jacobs-g 1738-1748

Anjum 16 Beintema, Heere-e 1728-1738

Anjum 16 Jan Sipkes Peijma-e 1738-1778

Anjum 16 Jacob Wepkes-g 1748-1758

Anjum 16 Ruirdt Jochems-g 1758-1788

Anjum 16 Jacob Pieters Worp Peijma-e 1788-1818

Anjum 16 Goffe Gosses-g 1788-1798

Anjum 16 Tjerk Freerks-g 1798-1818

Anjum 16 Worp van Peima-e 1818-1858

Anjum 16 Jan Foekes van der Ploeg-g 1818-1858

Anjum 16 Ype Oebeles Viersen-e/g 1858

Anjum 17 Rienk van Burmania tot Ferwerdt-e 1640 Groot Wobma Sathe, groot 70 pm; in 1700 groot 80 pm, 20-0-0 floreen, ten zuiden de wegh en ten noorden de olde dyck
Anjum 17 Pier Jarigs-g 1640

Anjum 17 Wybe Jansen-e/g 1700-1708

Anjum 17 Jan Joosten NU-e 1708-1718

Anjum 17 Titia Heins-e 1708-1718

Anjum 17 Pyter Heins-e 1708-1738

Anjum 17 Jacob Sapes-g 1708-1718

Anjum 17 Michiel Frederiks 1718-1738

Anjum 17 Jacob Sapes weduwe-g 1718-1728 "nu hertrout aan Jan Piebes"
Anjum 17 Jan Piebes-g 1718-1728

Anjum 17 Wikjen Minnema-e 1738-1748

Anjum 17 Sape Jacobs-g 1738-1758

Anjum 17 De With NU, captein-e 1758-1768

Anjum 17 Jan Ysbrandts-g 1758-1798

Anjum 17 Burmania Rengers, grietman-e 1768-1788

Anjum 17 Hendrik Freerks erven-e 1768-1778

Anjum 17 Andringa de Kempenaer-e 1778-1798

Anjum 17 Cornelis Reitses-e/g 1798-1818

Anjum 17 Cornelis R. Wobma-e/g 1818-1828

Anjum 17 Pieter Cornelis Wobma-e/g 1828-1858

Anjum 18 Ebel van Meekma ofte desselfs zoon-e 1640 Nitma Sathe groot 63 pm; in 1700 groot 63 pm, 26-27-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden 't ganghpad, ten oosten de oxen
Anjum 18 Jan Pyters-g 1640

Anjum 18 Philippus van Humalda-e 1700-1708

Anjum 18 Marten Sybes-g 1700-1708

Anjum 18 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1708-1728

Anjum 18 Lieuwe Jurx-g 1708-1728

Anjum 18 Jan Reitses weduwe-e 1728-1738

Anjum 18 Syds Ubles-e/g 1728-1748

Anjum 18 Hiltje Uilkes-e/g 1738-1748

Anjum 18 Taeke Jans-e/g 1748-1758

Anjum 18 Bauke Jans-e 1748-1758

Anjum 18 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Anjum 18 Bauke Jans kinderen-e 1758-1768

Anjum 18 Syds Oebles-g 1758-1768

Anjum 18 Jan Baukes-g 1768-1778

Anjum 18 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 18 Reitze Uilkes-g 1778-1818

Anjum 18 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 18 Johannes Casparus Bergsma erven-e 1818-1828

Anjum 18 Jacob Reitzes Reitsma-g 1818-1828

Anjum 18 Marthe E. Reitsma-e/g 1828-1858

Anjum 18 Albert Douwes Beintema-e/g 1858

Anjum 19 Fed van Cammingha, weduwe Upke van Burmania-e 1640 Jousma Sathe, groot 65 pm; in 1700 ook 65 pm, 19-8-0 floreen, de vaert ten oosten (is de Dijkster Opvaert), de wegh ten noorden en Dijxtra ten westen; in 1718 Jusma; na 1738 is er nog 19 pm bij huis en hornleger
Anjum 19 Upke van Burmania-e 1640

Anjum 19 Siuk Doedes-g 1640

Anjum 19 Hector Livius van Haersma NU-e 1700-1708

Anjum 19 Wopke Jacobs-g 1700-1708

Anjum 19 Haarsma, raadsheer-e 1708-1738

Anjum 19 Claas Pyters-g 1708-1758

Anjum 19 Livius van Haersma, grietman-e 1738-1768

Anjum 19 Riemke Clases-g 1758-1768

Anjum 19 Burmania Rengers, grietman-e 1768-1788

Anjum 19 Aldert Arents-g 1768-1798

Anjum 19 Andringa de Kempenaer-e 1778-1798

Anjum 19 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1798

Anjum 19 Ype Lieuwes-g 1788-1798

Anjum 19 Ype Lieuwes-e/g 1798-1818

Anjum 19 Jan Ypes Jousma-e 1818-1828

Anjum 19 Folkert J. Dijkstra-g 1818-1828

Anjum 19 Ype Engberts Botma-e/g 1828-1858

Anjum 19 Engbert Ypes Botma-e/g 1858

Anjum 20 Cornelis Folkerts-e 1640 Eysinga Sathe, groot 54 1/2 pm; 1698: Eysinga Sathe toe Aenhuijsen; in 1700 nog 52 pm, 18-6-10 floreen, ten zuiden de weg en ten noorden het ganghpad; de gegevens van 1640 zijn met potlood verbeterd tot: Douwe Bokkes Jennema eig. en Cornelis Folkerts gebr.
Anjum 20 Douwe Bokkes Jennema-g 1640

Anjum 20 Sipkjen Cornelis, weduwe Harmen Rompts-e 1700-1718

Anjum 20 Harmen Rompts-e 1700-1718

Anjum 20 Jantie Claassen-g 1700-1708

Anjum 20 Claas Rinnerts-g 1708-1728

Anjum 20 Petry Berghsma, fiscaal-e 1718-1728

Anjum 20 Ids Jacobs CS-e 1728-1738

Anjum 20 Jan Reitses weduwe-g 1728-1738

Anjum 20 Ids Jacobs bysitter-e 1738-1748

Anjum 20 Ids Jacobs bysitter weduwe-e 1748-1768

Anjum 20 Gertie Idses-g 1758-1768

Anjum 20 Sape Reitses-e 1768-1788

Anjum 20 Jacob Idses-g 1768-1788

Anjum 20 Sybe Joukes-e 1778-1788

Anjum 20 Ids Jacobs van Eisinga-e 1778-1788

Anjum 20 Geert Idses-e/g 1788-1818

Anjum 20 Jacob K. Eisinga--e/g 1818-1838

Anjum 20 Uilke Jans Smits-e/g 1838-1858

Anjum 20 Gerrit Jans Smits-e/g 1838-1858

Anjum 21 Freerk Clasen-e/g 1640 In 't Vogellandt (1698), groot 46 pm; in 1700 ook 46 pm, 12-0-0 floreen, ten westen en zuiden de wegh; 1708 heeft Bergsma 21 pm en zijn er zes eigenaars
Anjum 21 Symon Langhwart, Dr.-e 1700-1708

Anjum 21 Gatse Fokkes-g 1700-1708

Anjum 21 Bergsma, schriever-e 1708-1738

Anjum 21 Johannes Alberts-g 1708-1738

Anjum 21 Petrus Bergsma-e 1738-1748

Anjum 21 Dirk Sipkes-g 1738-1748

Anjum 21 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Anjum 21 Johannes Pyters-g 1748-1758

Anjum 21 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Anjum 21 Pyter Pyters-g 1758-1768

Anjum 21 Eelke Hessels-g 1768-1788

Anjum 21 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 21 Bergsma, erven-e 1788-1798

Anjum 21 Claas Jacobs-g 1788-1818

Anjum 21 Johannes casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 21 Uilke Douwes Stiemsma-e/g 1818-1838

Anjum 21 Ype Uilkes Stiemsma-g 1818-1828

Anjum 21 Klaas Ymes Stiemsma-g 1828-1838

Anjum 21 Klaas Ymes Stiemsma-e/g 1838-1858

Anjum 21 Douwe Ymes Stiemsma-e/g 1838-1858

Anjum 21 Hiltje Jans van Eizenga, vrouw van Doede Jacobs van Eizenga-e 1858

Anjum 21 Doede Jacobs van Eizenga-e 1858

Anjum 22 Freerk Clasen-e/g 1640 In 1640 12 pm groot; in 1700 nog steeds 12 pm groot, maar in 1718 wordt gesproken van het hornleger; ten westen de wegh, later (1818) de groene reed ten westen; 1818 "leggende voor 12 doch is maar 8 pm".
Anjum 22 Symon Langhwart, Dr.-e 1700-1708

Anjum 22 Gatse Fokkes-g 1700-1708

Anjum 22 Bergsma, schriever-e 1708-1738

Anjum 22 Johannes Alberts-g 1708-1718

Anjum 22 Hendrick Aukes-g 1718-1738

Anjum 22 Petrus Bergsma-e 1738-1748

Anjum 22 Dirk Sipkes-g 1738-1748

Anjum 22 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Anjum 22 Johannes Pyters-g 1748-1758

Anjum 22 Pyter Pyters-g 1748-1768

Anjum 22 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Anjum 22 Eelke Hessels-g 1768-1798

Anjum 22 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 22 Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 22 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 22 Claas Jacobs-g 1788-1818

Anjum 22 Atze L. Bosch-e 1818-1828

Anjum 22 Douwe H. van der Meer-g 1818-1828

Anjum 22 Oeds Jan Hillebrants-e/g 1828-1858

Anjum 22 Antje Roelofs Boersma, weduwe Oeds Hillebrands-e/g 1858

Anjum 23 Cloosterlandt-e 1640 Taetskma Hornleger, groot 37 1/2 pm; in 1700 niet meer genoemd; 1714 reŽelkohier: Jan Doekle eig van een hornleger en huijsinge, hier aghter onder de huisen met no 1 gequoteerd, dit pro memorie; 1748 Grietman Burmania, eig, Reitse Sapes gebr van een hornleger aan de oude dijk; Een horenleger aan de Oude Dijk, Taetskema genaamt, 1 pm groot, Tusschen Generaal Burmania en Scrs Bergsma in dispuut, Minne Harmens gebr.; 1858: Tietskema genaamd
Anjum 23 Jan Doekle-e 1714

Anjum 23 Burmania, grietman-e 1748

Anjum 23 Reitse Sapes-g 1748

Anjum 23 Burmania, generaal-e 1768-1778

Anjum 23 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 23 Minne Harmens-g 1768-1778

Anjum 23 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 23 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 23 Sipke Harmens-g 1778-1818

Anjum 23 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 23 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 23 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 23 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 23 Folkert J. Dijkstra-g 1818-1838

Anjum 23 Pieter P. Iedema-e/g 1838-1858

Anjum 23 Albert Sjolles Douma-e 1858

Anjum 23 Jan Jans Faber-g 1858

Anjum 24 Patroonslandt-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 al 70 pm, 28-0-0 floreen, te noorden De Witte Swaen; 1718 ten noorden en zuiden Holdinga; 1818 ten oosten en zuiden de wegh; in 1798 is er sprake van een hornleger
Anjum 24 Sape Liommes-g 1640

Anjum 24 Kerke van Anjum-e 1700-1858

Anjum 24 Pieter Minnes-g 1700-1708

Anjum 24 Jarig Nitters-g 1708-1718

Anjum 24 Dirk Clases-g 1748-1758

Anjum 24 Jan Paulus-g 1758-1768

Anjum 24 Sape Folkerts-g 1768-1778

Anjum 24 Philippus Taekes-g 1788-1798

Anjum 24 Douwe Wiltjes-g 1798-1818

Anjum 24 Harmen M. Rensema-g 1828-1858

Anjum 24 Harmen M. Rinzuma-g 1858

Anjum 25 Gajus Nauta, Dr. Raadt Ordinaris in de Hove van Frieslandt-e 1640 Gerkema Sathe (in 1698: toe Teert); in 1700 groot 50 pm, 17-20-10 floreen, ten westen de koij, ten noorden de wegh; 1708 een hornleger
Anjum 25 Dirk Tierkx-g 1640

Anjum 25 Frederikus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1728

Anjum 25 Douwe Sixma zoon-e 1700-1708

Anjum 25 Bavius Nauta dochter-e 1700-1708

Anjum 25 Johannes Clasen-g 1700-1708

Anjum 25 Marten Easges-g 1708-1718

Anjum 25 Vegelin, mevrouw-e 1728-1738

Anjum 25 Vegelin, luitenant collonel-e 1738-1758

Anjum 25 Talma, Heere-e 1758-1768

Anjum 25 Hendrik Jans-g 1758-1768

Anjum 25 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 25 Sake Hendriks-g 1768-1778

Anjum 25 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 25 Reitse Uilkes-g 1778-1818

Anjum 25 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 25 Cornelis Scheltinga-e 1818-1828

Anjum 25 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Anjum 25 Jacob Reitses Reitsma-g 1818-1828

Anjum 25 Foeke J. Osinga-e/g 1828-1858

Anjum 25 Fokke Jans Osinga-e 1828-1858

Anjum 25 Franske Fokkes Osinga-e/g 1858

Anjum 25 Jacob Fokkes Osinga-e/g 1858

Anjum 25 Riemke Fokkes Osinga-e/g 1858

Anjum 26 Lambartus Beijma, secretaris-e 1640 In 1640 groot 55 pm; Een zate buyten Dyx (1698); in 1700 al 58 pm groot, 13-0-0 floreen, ten zuiden de olde dyck, ten noordende nieuwe dyck; 1748 sprake van een hornleger
Anjum 26 Pyter Reinders-g 1640

Anjum 26 Hessel van Sminia NU-e 1700-1748

Anjum 26 Gerk Romkes-g 1700-1708

Anjum 26 Anne Aukes-g 1708-1748

Anjum 26 Jarig Georg van Burmania-e 1748-1758

Anjum 26 Bergsma, secretaris-e 1748-1768

Anjum 26 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 26 Thomas Tysses kinderen-g 1758-1768

Anjum 26 Foeke Jacobs-g 1768-1788

Anjum 26 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 26 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 26 Fokke Jacobs-g 1788-1798

Anjum 26 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 26 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 26 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 26 Feike Jacobs kinderen-g 1798-1818

Anjum 26 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 26 Pieter S. Gaasterland-g 1818-1838

Anjum 26 Taeke Pieters Klimstra-e/g 1838-1858

Anjum 26 Pieter Taekes Klimstra-e/g 1858

Anjum 26 Sybrigje Taekes klimstra-e/g 1858

Anjum 27 Antie Botma, huisvrouw van Lieuwe Clasen-e 1640 In 1640 groot 26 pm; 1698: toe Teert; in 1700 al 41 1/2 pm groot, 12-11-0- floreen, de wegh ten oosten en westen; 1738 huisinge en hornleger apart;1788 "Het huis ledig en de landen worden gebruikt onder no 1 der huisen te Metslawier"
Anjum 27 Thomas Jansen-g 1640

Anjum 27 Wilco van Holdinga, baron zu Schwartzenberg-e 1700-1708

Anjum 27 Johannes Jurriens-g 1700-1708

Anjum 27 Bergsma, schriever-e 1708-1738

Anjum 27 Tieert Haijes-g 1708-1718

Anjum 27 Jacob Bodes-g 1718-1728

Anjum 27 Petrus Bergsma-e 1738-1748

Anjum 27 Symon Thomas-g 1738-1748

Anjum 27 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Anjum 27 Burmania, grietman-e 1748-1758

Anjum 27 Bergsma, secretaris-e 1758-1768

Anjum 27 Foke Johannes-g 1758-1768

Anjum 27 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 27 Jan Folkerts-g 1768-1788

Anjum 27 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 27 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 27 Jilles Jacobs-g 1798-1818

Anjum 27 Jacob Reitses Reitsma-e/g 1818-1858

Anjum 27 Albert Douwes Beintema-e/g 1858

Anjum 27 Douwe Alberts Beintema-e/g 1858

Anjum 28 Haije Eelcama, Dr. Papist-e 1640 In 1640 groot 29 pm; in 1700 eveneens 29 pm, 16-0-0 floreen, ten westen de wegh, ten zuiden de schipvaert, ten noorden de Beuren; 1718 't dorp ten westen, oosten, noorden; 1748 sprake van een hornleger; 1768 een protest van Bergsma; 1788 1 1/2 pm op t terp met huis
Anjum 28 Sippe Minnes-g 1640

Anjum 28 Schelto van Hiemstra op Dronrijp NU-e 1700-1738

Anjum 28 Jochum Willems-g 1700-1708

Anjum 28 Theunis Pyters-g 1708-1738

Anjum 28 Grovestins, Heere D. luitenant collonel-e 1738-1748

Anjum 28 Michiel Dirks-g 1738-1748

Anjum 28 Burmania, grietman-e 1748-1758

Anjum 28 Ids Jacobs weduwe-e/g 1748-1758

Anjum 28 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 28 Douwe Johannes-g 1768-1778

Anjum 28 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 28 Sybe Joukes-g 1778-1818

Anjum 28 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 28 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 28 Ids Jacobs van Eisinga-g 1818-1828

Anjum 28 Paulus G. Bouma-g 1818-1838

Anjum 28 Jan Idses van Eisinga-g 1828-1838

Anjum 28 Starkenborgh Stachauwer, Jr.-e 1838-1848

Anjum 28 Grietje K. Wobma, hvv Jan Idses van Eisinga 1838-1848

Anjum 28 Wibbina Clara baronesse Rengers, hvv Wicher Wichers-e 1848-1858

Anjum 28 Wicher Wichers-e 1848-1858

Anjum 28 Eeltje Jansma-g 1858

Anjum 29 Horatius Domans, Dr.-e 1640 In 1640 groot 23 pm; Op stiem (1698); in 1700 nog 21 pm, 7-0-0 floreen, ten zuiden de weg;1714 reŽlkohier: de lasten hoger als de huur; 1718 op de Stiem; 1758 voor het eerst sprake van hornleger
Anjum 29 Bouwe Lieuwes-g 1640

Anjum 29 Wigerus Botma, Dr.-e 1700-1708

Anjum 29 Beern Edes-g 1700-1708

Anjum 29 Bartel Douwes-e/g 1708-1738

Anjum 29 Jarig Georg van Burmania-e 1738-1758

Anjum 29 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 29 Syds Oebeles-g 1768-1778

Anjum 29 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 29 Claas Jacobs-g 1778-1788

Anjum 29 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 29 Uilke Douwes-g 1788-1818

Anjum 29 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 29 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 29 Uilke Douwes Stiemsma-g 1818-1828

Anjum 29 Uilke Ymes Stiemsma-g 1828-1858

Anjum 29 Leena Wilhelmina Post, douariŽre wijlen Wicher Wichers, baron Rengers-e 1838-1858

Anjum 29 Wicher Wichers-e 1838-1858

Anjum 29 Doede Jacobs van Eizenga-e/g 1858

Anjum 30 Janke Ornea, weduwe Hettinga-e 1640 In 1640 23 pm groot; 1698 Op de Steem; in 1700 nog 23 pm groot, 8-0-0 floreen, ten oosten en noorden de wegh, ten westen 't prinse huijsstede; 1708 het Prinsenhuijs Steeden
Anjum 30 Hettinga-e 1640

Anjum 30 Jan Thomas-g 1640

Anjum 30 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1728 als curator over Elisabeth Bosman
Anjum 30 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1728

Anjum 30 Hein Fransen-g 1700-1708

Anjum 30 Pyter Jemmes-g 1708-1718

Anjum 30 Arrien Gerrits-g 1718-1738

Anjum 30 Wyckel, Grietman-e 1728-1758

Anjum 30 Cornelis Sybrens-g 1738-1748

Anjum 30 Rommert Rienks-g 1748-1778

Anjum 30 Talma, Heere-e 1758-1768

Anjum 30 Wyckel, secretaris-e 1758-1768

Anjum 30 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 30 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 30 Gerrit Harmens-g 1778-1788

Anjum 30 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 30 Willem Lieuwes-g 1788-1798

Anjum 30 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 30 Jacob Klases-g 1798-1818

Anjum 30 Atze Lieuwes Bosch-e 1818-1828

Anjum 30 Douwe H. van der Meer-g 1818-1828

Anjum 30 Pieter Taekes van Kleffens-e/g 1828-1858

Anjum 30 Jantje Idses van Eizinga-e 1858

Anjum 30 Trijntje van Kleffens-e 1858

Anjum 30 Ids van Kleffens-e 1858

Anjum 30 Jantje van Kleffens-e 1858

Anjum 30 Gerhardus van Kleffens-e 1858

Anjum 30 Anna Maria van Kleffens-e 1858

Anjum 30 Syds van Kleffens-e 1858

Anjum 31 Gabe Botma-e 1640 In 1640 19 pm groot; 1698 Op de Stiem; in 1700 groot 33 pm, 10-4-0 floreen, ten noorden de wegh (=groene reed), ten oosten de zaetsen; 1708 nog 26 pm groot en in 1728 voor het eerst sprake van een hornleger
Anjum 31 Aelte Douwes-g 1640

Anjum 31 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1700-1738

Anjum 31 Auke Goytsen-g 1700-1708

Anjum 31 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Anjum 31 Bergsma, secretaris-e 1748-1758

Anjum 31 Burmania, generaal-e 1758-1768

Anjum 31 Eelke Cornelis-g 1758-1768

Anjum 31 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1768-1778

Anjum 31 Syds Oebeles-g 1768-1778

Anjum 31 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 31 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 31 Claas Jacobs-g 1778-1798

Anjum 31 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 31 Uilke Douwes Stiemsma-g 1798-1828

Anjum 31 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 31 Uilke Ymes Stiemsma-g 1828-1838

Anjum 31 Johannes Johannes Velda-e/g 1838-1858

Anjum 31 Bote Jans Bandstra-e/g 1858

Anjum 32 Julius Unia van Mockema, Jr, papist-e 1640 Rodmersma Sathe, groot 44 pm; in 1700 nog 41 pm, 15-6-12 floreen, ten westen Jennema, ten oosten Doma State, ten zuiden het ganghpad, ten noorden de olde dyck
Anjum 32 Jacob Douwes-g 1640

Anjum 32 Weesvoogden van Leeuwarden-e 1700-1858

Anjum 32 Wyger Pyters-g 1700-1718

Anjum 32 Tjeerd Jeppes-g 1718-1728

Anjum 32 Ids Uilkes-g 1728-1738

Anjum 32 Claas Rinderts-g 1738-1748

Anjum 32 Uilke Jans-g 1748-1758

Anjum 32 Uilke Jans kinderen-g 1758-1768

Anjum 32 Jacob Uilkes-g 1768-1778

Anjum 32 Douwe Cornelis-g 1778-1818

Anjum 32 Folkert J. Dijkstra-g 1818-1838

Anjum 32 Geert J. Eisinga-g 1838-1858

Anjum 32 Thomas Jans Postma-g 1858

Anjum 33 Ebel van Meekma, weduwe van Humalda-e 1640 Op de Stiem groot 30 1/2 pm; in 1700 nog 28 pm groot, 13-7-0 floreen, ten oosten de wegh; 1748 onder Nittema gebracht
Anjum 33 Jan Reiners-g 1640

Anjum 33 Philippus van Humalda, weduwe Jr.-e 1700-1708

Anjum 33 Marten Sybes-g 1700-1708

Anjum 33 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1708-1728

Anjum 33 Lieuwe Jurx-g 1708-1728

Anjum 33 Jan Reitses weduwe-e 1728-1738

Anjum 33 Syds Ubles-e/g 1728-1748

Anjum 33 Hiltje Uilkes-e/g 1738-1748

Anjum 33 Taeke Jans-e/g 1748-1758

Anjum 33 Bauke Jans-e 1748-1758

Anjum 33 Wilhelmus Bergsma-e 1758-1768

Anjum 33 Bauke Jans kinderen-e 1758-1768

Anjum 33 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 33 Jan Baukes-g 1768-1778

Anjum 33 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 33 Reitse Uilkes-g 1778-1818

Anjum 33 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 33 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 33 Cornelis Scheltinga-e 1818-1828

Anjum 33 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Anjum 33 Jacob Reitses Reitsma-g 1818-1828

Anjum 33 Marthe E. Reitsma-e/g 1828-1858

Anjum 33 Albert Douwes Beintema-e/g 1858

Anjum 33 Douwe Alberts Beintema-e/g 1858

Anjum 34 Gabe Wygers Botma-e 1640 In 1640 groot 40 pm; 1698 Hobma; 1700 Hobbema; 1708 Hebma; in 1700 nog 22 pm groot, 7-14-0 floreen, ten oosten de kackovens, ten zuiden het ganghpad, ten westen en noorden de wegh; 1718 ten oosten de Calckwegh; 1718 is er nog 5 pm zonder floreen bij dit nummer later beschreven als Hobma hornleger
Anjum 34 Marten Jacobs-g 1640

Anjum 34 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1700-1738

Anjum 34 Jacob Fransen-g 1700-1718

Anjum 34 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1758

Anjum 34 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1758-1778

Anjum 34 Bergsma, Heere-g 1768-1778

Anjum 34 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 34 Burmania, generaal-e 1788-1798

Anjum 34 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 34 Johannes Casparus Bergsma-g 1788-1818

Anjum 34 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 34 Antje Hendriks, weduwe Watze G. Hibma-g 1818-1828

Anjum 34 Watze G. Hibma-g 1818-1828

Anjum 34 Lieuwe Jans Miedema-g 1828-1838

Anjum 34 Lieuwe Jans Miedema-e 1838-1858

Anjum 34 Gerben J. Douma-g 1838-1858

Anjum 34 Hessel Renzes Keegstra-e 1858

Anjum 34 Jouke Jeltes Gatsonides-e 1858

Anjum 34 Renze Hessels Keegstra-g 1858

Anjum 35 Adriaan van Maurik, kinderen van wijlen-e 1640 Heslinga Sathe in 1640 groot 60 pm; in 1700 nog 40 pm, 15-0-0 floreen, ten westen en noorden de weg; 1708 is er nog 1 1/2pm land bij, dus hornleger, en vrij van floreen
Anjum 35 Jan Pyters-g 1640

Anjum 35 Sjouk van Rosel, juffr.-e 1640

Anjum 35 Frederikus Vegelin van Claerbergen NU-e 1700-1718

Anjum 35 Jantie Pyters-g 1700-1708

Anjum 35 Beern Edes-g 1708-1718

Anjum 35 Haersma, mevrouw-e 1718-1758

Anjum 35 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Anjum 35 Claas Rinderts-g 1758-1798

Anjum 35 Saape Reitses-g 1768-1798

Anjum 35 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 35 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 35 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 35 Claas Jacobs-g 1798-1818

Anjum 35 Mentje U. Buwalda-e/g 1818-1828

Anjum 35 Jan Jans Postma-e/g 1828-1858

Anjum 36 Pyter Dionysius met zijn zuster en broeder-e 1640 Munnikhuistra Sathe groot 93 pm, dat blijft tot na 1800 gelijk; 1700 aan floreen 32-24-0, ten zuiden de ried, ten noorden de wegh
Anjum 36 Harke Symens-g 1640

Anjum 36 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1728 als curator over Elisabeth Bosman
Anjum 36 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1728

Anjum 36 Fokke Eltes-g 1700-1708

Anjum 36 Arrien Pyters-g 1708-1718

Anjum 36 Arrien Gerrits-g 1718-1738

Anjum 36 Wyckel, Heere-e 1728-1758

Anjum 36 Sybe Jacobs-g 1738-1748

Anjum 36 Syds Oebeles-g 1748-1768

Anjum 36 Talma, Heere-e 1758-1768

Anjum 36 Wyckel, secretaris-e 1758-1768

Anjum 36 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 36 Wigger Douwes-g 1768-1798

Anjum 36 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 36 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 36 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 36 Jilles Jacobs-g 1798-1818

Anjum 36 Atze Lieuwes Bosch-e 1818-1838

Anjum 36 Jarig Wiegers de Jong-g 1818-1838

Anjum 36 Fetze Atzes Bosch-e/g 1838-1858

Anjum 36 Jan Fetzes Bosch-e 1858

Anjum 36 Doede van Eizenga-g 1858

Anjum 37 Antie Botma, huisvrouw van Lieuwe Clasen-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 nog 47 pm, 14-0-0 floreen, ten noorden de wegh; 1708 al een hornleger van 1 pm, rest naar 8 andere eigenaars; 1778 protest J.B. van Haarsma tegen Bergsma
Anjum 37 Lieuwe Claasen-e 1640

Anjum 37 Jetze Tjerk-g 1640

Anjum 37 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Elisabeth Bosman
Anjum 37 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1708

Anjum 37 Arrien Gerrits-g 1700-1708

Anjum 37 Elco van Haersma-e 1708-1718

Anjum 37 Haersma, mevrouw-e 1718-1758

Anjum 37 Haarsma, major-e 1758-1768

Anjum 37 Haarsma, ontvanger J.B. van-e 1768-1778

Anjum 37 Jan Pieters-g 1768-1778

Anjum 37 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 37 Gerrit Andries-g 1778-1798

Anjum 37 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 37 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 37 Harmen Freerks-g 1798-1818

Anjum 37 Jacob Douwes-e 1798-1818

Anjum 37 Claas Jacobs-e 1798-1818

Anjum 37 Brandt Gerardus-g 1798-1818

Anjum 37 Engbert Lieuwes-e 1798-1818

Anjum 37 Atze Lieuwes Bosch-e 1818-1838

Anjum 37 Jarig Wiegers de Jong-g 1818-1858

Anjum 37 Fetze Atzes Bosch-e/g 1838-1858

Anjum 37 Jan Fetzes Bosch-e 1858

Anjum 37 Doede van Eizenga-g 1858

Anjum 37 Martha Jans Botma-e 1858

Anjum 38 Schwartzenbergh, grietman-e 1640 In 1640 groot 71 pm; 1698: Foeckma; 1700 nog 45 pm groot, 10-0-0 floreen, ten oosten de zaetsen, ten westen en zuiden de wegh; 1708: Fokkema; 1718: Fockma; 1798: Fokkema; 1818: Fokkema hornleger, ten westen en noorden de Zijlster Halboonwegen
Anjum 38 Abe Roelofs-g 1640

Anjum 38 Gertie Hoeck tot Leeuwarden-e 1700-1728

Anjum 38 Jan Dirks-g 1700-1708

Anjum 38 Gerben Bartels-g 1708-1728

Anjum 38 Siderius, Burgemeester CS-e 1728-1738

Anjum 38 Geert Pyters-g 1728-1738

Anjum 38 Bavius, Dr-e 1738-1768

Anjum 38 Siderius, Burgemeester kinderen-e 1738-1768

Anjum 38 Reinder Beerns-g 1738-1798

Anjum 38 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 38 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 38 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 38 Johannes Casparus Bergsma-e 1789-1818

Anjum 38 Jacob Reinders-g 1798-1818

Anjum 38 Feije Jans Buma-e/g 1818-1858

Anjum 39 Feije Tjerks-e 1640 Jaarsma Sathe groot 55 pm; in 1700 nog 45 pm, 15-0-0 floreen, ten zuiden het ganghpad, ten noorden de olde dyck, ten oosten Jennema, ten westen Sminia
Anjum 39 Theunis Arriens-g 1640

Anjum 39 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1718 als curator over Elisabeth Bosman
Anjum 39 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1718

Anjum 39 Geert Buwes-g 1700-1718

Anjum 39 Wyckel, Heere van NU-e 1718-1738

Anjum 39 Freerk Geerts weduwe-g 1718-1738

Anjum 39 Bosman, mevrouw-e 1738-1758

Anjum 39 Gerrit Jarigs-g 1738-1748

Anjum 39 Teecke Binderts-g 1748-1778

Anjum 39 Wyckel, secretaris-e 1758-1768

Anjum 39 Haersma, weduwe = D. van Wyckel-e 1758-1768

Anjum 39 Wyckel, D. van-e 1758-1768

Anjum 39 Wyckel, F.S. van-e 1768-1778

Anjum 39 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 39 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Anjum 39 Burmania Rengers, grietman-e 1778-1798

Anjum 39 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Anjum 39 Jacob Folkerts-g 1798-1818

Anjum 39 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 39 Doutzen Paulus, weduwe Willem L. Jaarsma-e/g 1818-1828

Anjum 39 Willem L. Jaarsma-e/g 1818-1828

Anjum 39 Jacob K. Wiersma-e/g 1828-1858

Anjum 39 Engbert Ypes Botma-e/g 1858

Anjum 40 Weesvoogden van Leeuwarden-e 1640 Luitema Sathe groot 100 pm; in 1700nog 95 pm groot, 33-15-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de olde dyck
Anjum 40 Folkert Dirks-g 1640

Anjum 40 Dirk Cornelis weduwe-g 1700-1728

Anjum 40 Claas Binnerts-g 1728-1738

Anjum 40 Claas Binderts-g 1738-1758

Anjum 40 Dirk Clases-g 1758-1788

Anjum 40 Jelle Lieuwes-g 1788-1798

Anjum 40 Jelle Luitjens-g 1798-1818

Anjum 40 Thomas Jans Postma-g 1818-1858

Anjum 41 Tjerk van Tritsum erven-e 1640 Rypersma Sathe groot 30 1/2 pm; in 1700 groot 35 pm, 10-0-0 floreen, ten zuiden t voetpad, ten noorden de olde dyck
Anjum 41 Jan Dionysius erven-e 1640

Anjum 41 Benedictus Hendrik-g 1640

Anjum 41 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1700-1738

Anjum 41 Jeppe Tjerks-g 1708-1718

Anjum 41 Tjeerd Jeppes-g 1718-1728

Anjum 41 Tjerk Jeppes-g 1728-1738

Anjum 41 Ulbe A. van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Anjum 41 Willem Nannes-g 1738-1768

Anjum 41 Edsart Jetse van Burmania, Generaal Major Jr.-e 1768-1778

Anjum 41 Minne Harmens-g 1768-1778

Anjum 41 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Anjum 41 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Anjum 41 Melle Gerrits-g 1788-1798

Anjum 41 Teeke Tjerks-g 1798-1818

Anjum 41 Harmen Mennes Rijpersma-e/g 1818-1858

Anjum 41 Minne Harmens Rijpersma-e/g 1858

Anjum 42 Susanna van Mekema, Juffr., weduwe Jonker Diepholt-e 1640 Repta Sathe groot 56 pm; in 1700 groot 60 pm, 26-17-12 floreen, ten oosten de wegh, ten westen 't voetpad, ten zuiden Holdinga Sate; 1718 Ripta
Anjum 42 Diepholt, Jr.-e 1640

Anjum 42 Tjerk Foppes weduwe-g 1640

Anjum 42 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1700-1728

Anjum 42 Jelke Baltes-g 1700-1708

Anjum 42 Jochum Willems-g 1708-1718

Anjum 42 Lourens Sijdses-g 1718-1738

Anjum 42 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1728-1738

Anjum 42 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Anjum 42 Doeke Annes-g 1738-1758

Anjum 42 Bergsma, secretaris-e 1748-1768

Anjum 42 Dirk Doekes-g 1758-1778

Anjum 42 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 42 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 42 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 42 Douwe Wiltjes-g 1778-1788

Anjum 42 Claas Abes-g 1788-1798

Anjum 42 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 42 Rense Wijgers-g 1798-1818

Anjum 42 Trijntje Eelzes Kingma-e/g, weduwe Jelle Liemes 1818-1838

Anjum 42 Jelle Liemes-e/g 1818-1838

Anjum 42 Jelle Liemes Kingma kinderen-e 1838-1858

Anjum 42 Trijntje Eelzes Kingma-g 1838-1858

Anjum 42 Ype Jelles Kingma-e/g 1858

Anjum 43 Goffe Ornia / Gosse Ornia-e 1640 Sipma Sathe groot 40 pm; in 1700 nog 37 1/2 pm, 15-0-0 floreen, ten westen de wegh, ten oosten de olde fenne; 1768 er is nog 6 1/2 pm bij hethornleger
Anjum 43 Sytze Jans-g 1640

Anjum 43 Gerbrandt van Ornia erven-e 1700-1718

Anjum 43 Folkert Idses-g 1700-1708

Anjum 43 Jan Doekles-e 1708-1718

Anjum 43 Petry Berghsma, fiscaal-e 1718-1738

Anjum 43 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1758

Anjum 43 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 43 Poulus Popes-g 1758-1778

Anjum 43 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 43 Poulus Popes weduwe-g 1778-1788

Anjum 43 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 43 Rindert Clases weduwe-g 1788-1798

Anjum 43 Claas Rinderts-g 1798-1818

Anjum 43 Ulbe van Burmania, Jr.-e 1798-1818

Anjum 43 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 43 Klaas K. van der Ploeg-g 1818-1838

Anjum 43 Starkenborgh Stachauwer, Jr.-e 1838-1858

Anjum 43 Cornelis Idses van Eijsinga-g 1838-1858

Anjum 43 Hieke Cornelis Wobma-e/g 1858

Anjum 43 Ids Cornelis van Eizenga-e/g 1858

Anjum 43 Wytske Cornelis van Eizenga-e/g 1858

Anjum 44 Zoo Pastorie als Kerke Landt-e 1640 In 1640 groot 14 pm; in 1700 niet meer vermeld; 1714: reŽlkohier Eelco van Haersma NU "een hornleger en huisinge"te Anjum in de Buiren"; 1818: ten oosten het schipvaartspad, ten noorden het Kerkhof
Anjum 44 Ruurd Minnes-g 1640

Anjum 44 Eelco van Haersma NU-e 1714

Anjum 44 Pyter Wytses-g 1714

Anjum 44 Bergsma, secretaris-e 1748

Anjum 44 Reitse Cornelis-g 1748

Anjum 44 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 44 Ede Klases-g 1768-1778

Anjum 44 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 44 Jan Thomas-g 1778-1798

Anjum 44 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 44 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 44 Jan Thomas weduwe-g 1798-1818

Anjum 44 Klaas Feikes Haaksma-e/g 1818-1858

Anjum 45 Pastorije-e 1640 Grootte niet vermeld; in 1700 groot 70 pm, 19-2-8 floreen, ten westen de schole Aenjum, ten zuiden de buijren, ten noorden Holdinga; 1708: bij boelgoedt verhuyrt; 1768: De Anjumer Pastorije Zate, 4 pm waer op de stem gelegt is en: 3 1/2 pm 't Pastorije huissteed
Anjum 45 Daniel Philippi-g 1640

Anjum 45 Abraham Bavius, ds.-g 1700-1708

Anjum 45 Burmania Rengers, grietman-e 1768-1798

Anjum 45 Hobbe Unia van Burmania-e 1768-1798

Anjum 45 Douwe Melis-g 1768-1778

Anjum 45 Andringa de Kempenaer-e 1778-1798

Anjum 45 Uilke Douwes-g 1778-1798

Anjum 45 Uilke Douwes-e/g 1798-1828

Anjum 45 Petrus Heeringa-e 1818-1828

Anjum 45 Uilke Douwes Stiemsma-e/g 1828-1838

Anjum 45 Doetje Ymes Stiemsma-e/g 1838-1858

Anjum 46 Jan Clasen-e/g 1640 Monta Sathe groot 68 pm; in 1700 groot 80 pm, 23-12-8 floreen, ten oosten en noorden de wegh, ten zuiden en westen Repta; 1738: sprake van een hornleger
Anjum 46 Reitse Sapes-e 1700-1718

Anjum 46 Sape Lieuwes-e 1700-1718

Anjum 46 Jan Lieuwes-e 1700-1718

Anjum 46 Lieuwe Folkerts-e/g 1700-1718

Anjum 46 Cornelis Reitses-e 1700-1718

Anjum 46 Jepma, bysitter-e (=Reitse Sapes) 1718-1738

Anjum 46 Jarig Georg van Burmania-e 1738-1758

Anjum 46 Burmania, generaal-e 1758-1778

Anjum 46 Johannes Heerkes-g 1758-1768

Anjum 46 Jan Pieters-g 1768-1788

Anjum 46 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 46 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 46 Gerben Klases-g 1788-1818

Anjum 46 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 46 Jacob D. Douma-g 1818-1828

Anjum 46 Eizinga, J.K.-g 1828-1838

Anjum 46 Ype Jelles Kingma-e/g 1838-1858

Anjum 47 Harke Epes, weduwe en erfgenamen-e 1640 Jepma Sathe groot 112 pm; in 1700 ook 112 pm, 33-3-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh
Anjum 47 Tecke Jansen-g 1640

Anjum 47 Eelke Jepma tot Swol erfgenamen-e 1700-1738

Anjum 47 Sape Lieuwes-g 1700-1728

Anjum 47 Reitse Sapes-g 1728-1738

Anjum 47 Johan van der Ketten-e 1738-1768

Anjum 47 Marten Jans-g 1738-1768

Anjum 47 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 47 Jan Thomas-g 1768-1788

Anjum 47 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 47 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 47 Jan Thomas weduwe-g 1788-1818

Anjum 47 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 47 Ids J. van Eizinga-e 1818-1828

Anjum 47 Jan Idses van Eisinga-g 1818-1858

Anjum 47 Jan J. van Eisinga-e 1838-1858

Anjum 47 Ids Jans van Eizenga-e/g 1858

Anjum 48 Hiske Egberts tot Groningen-e 1640 Ryxma Sathe groot 33 pm; in 1700 groot 42 pm, 11-7-0 floreen, ten westen en noorden de wegh; 1748: Wicke Hoog is het hornleger
Anjum 48 Jan Rienks-g 1640

Anjum 48 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Anjum 48 Maria Bosman-e 1700-1708

Anjum 48 Jantie Pyters-g 1700-1708

Anjum 48 Elco van Haersma-e 1708-1718

Anjum 48 Beern Edes-g 1708-1718

Anjum 48 Haersma, mevrouw Maria-e 1718-1768

Anjum 48 Sybe Symens-g 1718-1738

Anjum 48 Jacob Thomas-g 1738-1748

Anjum 48 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 48 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Anjum 48 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 48 Geert Idses-g 1778-1798

Anjum 48 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 48 Claas Jacobs-g 1798-1818

Anjum 48 Klaas K. van der Ploeg-e/g 1818-1858

Anjum 49 Douwe van Aylva, een van de jongste kinderen van-e 1640 Hetsma Sathe groot 75 pm; in 1700 ook 75 pm groot, 24-24-0 floreen, ten oosten de wegh, ten zuiden het ganghpad, ten noorden die olde dyck; 1748: Hitsma
Anjum 49 Gerrit Rinses-g 1640

Anjum 49 Frederikus Vegelin van Claerbergen NU-e 1700-1718

Anjum 49 Uilke Idses weduwe-g 1700-1708

Anjum 49 Ids Uilkes-g 1708-1738

Anjum 49 Vegelin, mevrouw-e 1718-1728

Anjum 49 Bosman, mevrouw-e 1728-1738

Anjum 49 Tjeerd Uilkes-e 1738-1748

Anjum 49 Hiltje Uilkes-e 1738-1748

Anjum 49 Uilke Jans-g 1738-1758

Anjum 49 Uilke Jans-e 1748-1758

Anjum 49 Uilke Jans kinderen-e/g 1758-1768

Anjum 49 Minne Jans NU-e 1768-1778

Anjum 49 Jacob Uilkes-g 1768-1778

Anjum 49 Andringa de Kempenaer-e 1778-1788

Anjum 49 Burmania Rengers, grietman-e 1778-1788

Anjum 49 Jacob Douwes-g 1778-1798

Anjum 49 Johanne Casparus Bergsma-e 1788-1798

Anjum 49 Eisinga, J. van-e/g 1818-1828

Anjum 49 Jacob Idses van Eizinga-e/g 1828-1838

Anjum 49 Jacob J. van Eisinga-e/g 1838-1858

Anjum 49 Jacob Idses van Eizinga-e/g 1858

Anjum 50 Edsard van Wyckel-e 1640 Sinia Sathe, groot 54 pm  maar verdeeld onder zes eigenaren; in 1700 27 pm met hornleger, 8-20-0 floreen, ten zuiden de weg, ten noorden het voetpad, ten oosten Donia en ten westen Heemstra
Anjum 50 Wopke Bartholomeus-e 1640

Anjum 50 Eelcoma-e 1640

Anjum 50 Romke Jacobs-e 1640

Anjum 50 Sape Eyes-e 1640

Anjum 50 Taeke Eyes-e 1640

Anjum 50 Armeland-e 1640

Anjum 50 Kerkeland-e 1640

Anjum 50 Jantien Minnes-g 1640

Anjum 50 Lysbettie Gerrits, weduwe Rinse Gerrits-e 1700-1708

Anjum 50 Rinse Gerrits-e 1700-1708

Anjum 50 Uilke Idses weduwe-g 1700-1708

Anjum 50 Gerrit Rinses-e/g 1708-1738

Anjum 50 Gerrit Rinses Sipma-e/g 1738-1748

Anjum 50 Gerrit Rinses Sinia-e/g 1748-1768

Anjum 50 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 50 Sinia, G.-g 1768-1798

Anjum 50 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 50 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 50 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 50 Eisinga, J. van-g 1798-1818

Anjum 50 Paulus T. van Kleffens-e/g 1818-1858

Anjum 50 Jantje Idses van Eizinga-e 1858

Anjum 50 Jan Kloppenburg-g 1858

Anjum 51 Jongstal, de Heer-e 1640 In 1640 35 pm groot; 1700: een hornleger met 20 1/2 pm, 5-7-0 floreen, ten westen en zuiden de wegh, ten noorden de olde dyck; 1788: Hibma Hornleger
Anjum 51 Sybe Eintes-g 1640

Anjum 51 Frederikus Vegelin van Claerbergen NU-e 1700-1718

Anjum 51 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1718 als curator over Maria Bosman
Anjum 51 Maria Bosman-e 1700-1718

Anjum 51 Hibbo Sjolles-g 1700-1718

Anjum 51 Vegelin, mevrouw-e 1718-1728

Anjum 51 Sybe Symens-g 1718-1728

Anjum 51 Vegelin, Heere-e 1728-1758

Anjum 51 Talma, Heere-e 1758-1768

Anjum 51 Ids Martens-g 1758-1778

Anjum 51 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 51 Marten Ewerts-g 1778-1798

Anjum 51 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 51 Dyxcontributie Oostdongeradeel-e 1798-1818

Anjum 51 Hendrik Sybes-g 1798-1818

Anjum 51 Cornelis Scheltinga-e 1818-1858

Anjum 51 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1858

Anjum 51 Trijntje E. Kingma-g 1818-1858

Anjum 52 Schwartzenbergh, grietman-e 1640 Coerne Camp, groot 4 pm; in 1700 de Coerlecamp van 3 pm, 1-3-0 floreen, ten noorden kerckelandt; 1708 de Corne Camp; 1718 de Coorn Camp ; 1738 de Korenkamp
Anjum 52 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1700-1738

Anjum 52 Hendrik Aesges-g 1700-1708

Anjum 52 Jacob Aukes-g 1708-1718

Anjum 52 Tjeerd Haijes-g 1718-1738

Anjum 52 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Anjum 52 Doeke Annes-g 1738-1758

Anjum 52 Burmania, generaal-e 1758-1768

Anjum 52 Jan Paulus-g 1758-1768

Anjum 52 Bergsma, ontvanger B.-e 1768-1778

Anjum 52 Hendrik Hiddes-g 1768-1788

Anjum 52 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 52 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 52 Jacob Klases-g 1798-1818

Anjum 52 Jacob R. Reitsma-e/g 1818-1858

Anjum 52 Albert Douwes Beintema-e/g 1858

Anjum 52 Douwe Alberts Beintema-e/g 1858

Anjum 53 Schwartzenbergh, grietman-e 1640 Mennema, een hornleger groot 20 pm; in 1700 nog 5 pm, 2-14-0 floreen, ten westen de wegh, ten oosten kerckelandt, ten zuiden Jepmaland, ten noorden Jacob Aukes plaets; 1738: Minnema
Anjum 53 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1700-1728

Anjum 53 Jacob Aukes-g 1700-1708

Anjum 53 Pyter Minnes-g 1708-1718

Anjum 53 Goslinga, Heere-e 1728-1738

Anjum 53 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Anjum 53 Doeke Jans-g 1738-1758

Anjum 53 Bergsma, secretaris-e 1748-1758

Anjum 53 Burmania, generaal-e 1758-1768

Anjum 53 Burmania, generaal erven-e 1768-1778

Anjum 53 Jan Ysebrants-g 1768-1778

Anjum 53 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 53 Bodes Pieters-g 1778-1788

Anjum 53 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Anjum 53 Voogd, J.F-g 1788-1798

Anjum 53 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Anjum 53 Jacob Douwes-g 1798-1818

Anjum 53 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Anjum 53 Jacob D. Douma-g 1818-1828

Anjum 53 Eizinga, J.K.-g 1828-1838

Anjum 53 Ype E. Botma-e/g 1838-1858

Anjum 53 Jan Ypes Botma-e/g 1858

Anjum 54 Douwe van Okkinga, Jr.-e 1640 Nieuw Wobma groot 70pm; in 1700 ook 70 pm, 15-0-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de olde dyck
Anjum 54 Gerrit Tjibbes-g 1640

Anjum 54 Jarig Heerma NU-e 1700-1708

Anjum 54 Gerrit Hoytes Reytsma-g 1700-1708

Anjum 54 Heerma, Capteyn-e 1708-1728

Anjum 54 Folkert Dirks-g 1708-1738

Anjum 54 Haersma, weduwe = D. van Wyckel-e 1728-1738

Anjum 54 Jetske van Heerema, juffr.-e 1738-1768

Anjum 54 Vos, luitenant-e 1738-1768

Anjum 54 Meinte Dirks-g 1738-1748

Anjum 54 Minse Dirks-g 1748-1788

Anjum 54 Lidmaat van LoŽ, freulin-e 1768-1778

Anjum 54 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 54 Andringa de Kempenaer-e 1778-1788

Anjum 54 Burmania Rengers, grietman-e 1778-1788

Anjum 54 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Anjum 54 Minse Dirks weduwe-g 1788-1798

Anjum 54 Claas Abes-g 1798-1818

Anjum 54 Cornelis Reitses Wobma-e/g 1818-1828

Anjum 54 Hieke Cornelis Wobma-e/g, hvv Cornelis Idses van Eizenga 1828-1858

Anjum 54 Cornelis Idses van Eizenga-e/g 1828-1858

Anjum 55 Carel van Sternsee, Jr. papist-e 1640 Oud Fenne Sathe groot 100 pm (buyten de landen op de Bandt); in 1700 Outfen Sathe  groot 106 pm buyten de Bandt, 29-0-0 floreen, ten westen en zuiden de wegh; 1718: de Adfen; 1818: Adsen; 1778 praat van horneleger en protesten
Anjum 55 Tjeerd Uilkes-g 1640

Anjum 55 Gerrit van Camminga op Rodenburg NU-e 1700-1708

Anjum 55 Johan de Wolf NU-e 1700-1738

Anjum 55 Folkert Idses weduwe-g 1700-1708

Anjum 55 Uyterwyck, weduwe Baron-e 1708-1738

Anjum 55 Reitse Sapes Bantman-g 1708-1738

Anjum 55 Golstein, Heere CS-e 1738-1768

Anjum 55 Thomas Tyssen-g 1738-1748

Anjum 55 Paulus Popes-g 1748-1768

Anjum 55 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 55 Paulus Popes weduwe-g 1768-1788

Anjum 55 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 55 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 55 Eysinga, bysitter-g 1788-1798

Anjum 55 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 55 Cornelis Reitses-g 1798-1818

Anjum 55 Grietje Harmens Botma-e, hvv Ype Engberts Botma 1818-1858

Anjum 55 Ype E. Botma-e/g 1818-1858

Anjum 55 Jan Ypes Botma-e/g 1858

Anjum 56 Haije van Eelcoma, Dr. papist-e 1640 Groot 22 pm; in 1700 groot 32 pm, 8-4-0- floreen, ten oosten en noorden de nieuwe dyck, ten westen de olde dyck; 1738 er is nog 7 pm over, vrij van floreen
Anjum 56 Pyter Geerts-g 1640

Anjum 56 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Anjum 56 Maria Bosman-e 1700-1708

Anjum 56 Pyter Doedes-g 1700-1708

Anjum 56 Elco van Haersma-e 1708-1718

Anjum 56 Beern Edes-g 1708-1718

Anjum 56 Bergsma, fiscaal-e 1718-1738

Anjum 56 Haersma, mevrouw Maria-e 1738-1768

Anjum 56 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 56 Harmen Hendriks-g 1768-1778

Anjum 56 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 56 Marten Ewerts weduwe-g 1778-1798

Anjum 56 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1798

Anjum 56 Dyxcontributie Oostdongeradeel-e 1798-1818

Anjum 56 Hendrik Sybes-g 1798-1818

Anjum 56 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1858

Anjum 56 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1858

Anjum 56 Trijntje E. Kingma-g weduwe Jelle Liemes 1818-1858

Anjum 56 Jelle Liemes-g 1818-1858

Anjum 57 Aaltie Okkinga erven, papist-e 1640 Groot 50 pm; 1698: Esumbuiren; in 1700 groot 74 pm, 26-14-0 floreen, ten noorden de Esumbuurster wegh; 1728: ten zuiden de Riedt; 1748: mevrouw Haersma 't hornleger; 1768: Bergsma protesteert
Anjum 57 Jan Symens-g 1640

Anjum 57 Hector Livius van Haersma NU-e 1700-1708

Anjum 57 Reiner Freerks-g 1700-1708

Anjum 57 Haersma, raedsheer NU-e 1708-1718

Anjum 57 Hein Fransen-g 1708-1738

Anjum 57 Haersma, mevrouw-e 1718-1768

Anjum 57 Mient Arents-g 1738-1768

Anjum 57 Livius van Haersma, grietman-e 1768-1778

Anjum 57 Jan Pieters-g 1768-1778

Anjum 57 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 57 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 57 Gerrit Andries-g 1778-1798

Anjum 57 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 57 Atze Lieuwes Bosch-e 1818-1838

Anjum 57 Jarig W. de Jong-g 1818-1838

Anjum 57 Foeke D. Dijkstra-g 1818-1838 zijnde de vogelkooi
Anjum 57 Ids J. van Eizinga-e 1818-1838

Anjum 57 Fetse Atzes Bosch-e/g 1838-1858

Anjum 57 Fokke B. Kooistra-e/g 1838-1858 zijnde de vogelkooi
Anjum 57 Dyxcontributie Oostdongeradeel-e 1838-1858 Huis en Erf
Anjum 58 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718 Ontbreekt in stemkohier en in 1698; in 1700 op 't Stiem 38 1/2 pm groot, 15-25-0 floreen, ten noorden de wegh; 1818; geen huis meer genoemd, alleen land 
Anjum 58 Hendrik Aesges-g 1700-1708

Anjum 58 Jacob Aukes-g 1708-1718

Anjum 58 Burmania, mevrouw van erven-e 1718-1738

Anjum 58 Tjeerd Haijes-g 1718-1738

Anjum 58 Sinia, burgemeester-e 1738-1758

Anjum 58 Teake Binderts-g 1738-1748

Anjum 58 Jan Eelses-g 1748-1768

Anjum 58 Backer, burgemeester NU-e 1768-1768

Anjum 58 Jan Minnes Backer-e 1768-1798

Anjum 58 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 58 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 58 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1798

Anjum 59 Geertie Hoeck CS-e 1700-1728 Niet op het stemkohier 1640, ook niet 1698; in 1700 groot 28pm, 9-14-0 floreen, ten oosten de zeedyck, ten zuiden de zaetsen, ten noorden de inwegh; 1768: ten westen de groene weg
Anjum 59 Gerben Bartles-g 1700-1728

Anjum 59 Siderius, Burgemeester CS-e 1728-1768

Anjum 59 Geert Pyters-g 1728-1738

Anjum 59 Bavius kinderen-e 1738-1768

Anjum 59 Reinder Beerns-g 1738-1778

Anjum 59 Bergsma, Heere-e 1768-1778

Anjum 59 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 59 Reinder Berents, bysitter-e 1778-1798

Anjum 59 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 59 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 59 Claas Jacobs-g 1798-1818

Anjum 59 Uilke D. Stiemsma-e/g 1818-1838

Anjum 59 Klaas Ymes Stiemsma-e/g 1838-1858

Anjum 59 Douwe Ymes Stiemsma-e/g 1838-1858

Anjum 59 Jan Johannes Dijkstra-e/g 1858

Anjum 60 Geertie Hoeck CS-e 1700-1728 Niet op het stemkohier 1640, ook niet 1698; in 1700 'Op Stiem' groot 34 pm, 9-21-0 floreen, ten oosten de zaetsen, zelfde eigenaren als nummer 59; 1818 wordt  4 pm "De Angel" genoemd
Anjum 60 Jochum Willems-g 1700-1708

Anjum 60 Gerben Bartels-g 1708-1728

Anjum 60 Siderius, Burgemeester CS-e 1728-1768

Anjum 60 Geert Pyters-g 1728-1738

Anjum 60 Reinder Berents, bysitter-e 1738-1788

Anjum 60 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Anjum 60 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Anjum 60 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Anjum 60 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Anjum 60 Jacob Reinders-g 1798-1818

Anjum 61 Claas Alderts erven-e 1788 Nieuw Sminia, groot 49 pm, ontstaan uit stukken land van verschillende andere nummers (1-2-14-15-19-27-ll2-ll9-3 Paesens) gevonden in het reŽelkohier van 1788
Anjum 61 Hendrik Hendriks-g 1788

Ee 1 Ebel van Meckema, weduwe Frans van Humalda, wegens haer kinderen-e/g 1640 Aebinga Sathe, groot 80 pm; in 1700: 97 pm, 24-5-4 floreen, ten zuiden de wegh; 1748 is prake van een hornleger; 1858: Groot Humalda op de tekening van Eekhoff is het hornleger van Aebinga, het door Eekhoff getekende hornleger behoort echter onder plaats 14: Oudt Fenne Sathe
Ee 1 Frans van Humalda-e 1640

Ee 1 Frans Binnert Glins van Humalda, Jr.-e 1698-1728

Ee 1 Keimpe Douwes-g 1698-1700

Ee 1 Rinse Douwes-g 1700-1708

Ee 1 Sybren Mintjes-g 1708-1718

Ee 1 Albert Andries-g 1718-1728

Ee 1 Regnerus van Wyckel-e 1728-1748

Ee 1 Sytse Johannes-g 1728-1748

Ee 1 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 1 Jacob Ypes-g 1748-1768

Ee 1 Jacob Louwrens-g 1768-1778

Ee 1 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 1 Jelle Eelkes-g 1778-1788

Ee 1 Schik, mevrouw-e (=weduwe Bergsma) 1788-1798

Ee 1 Dirk Jans-g 1788-1818

Ee 1 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 1 Klaas Eelkes Buwalda-e/g 1818-1838

Ee 1 Gosse Dirks Humalda-e/g 1838-1858

Ee 1 Eelke Jans Bousma-e/g 1858

Ee 1 Eelkje Minnes Mellema-e/g 1858

Ee 2 Ebel van Meckema, weduwe Frans van Humalda, wegens haer kinderen-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 91 pm, 29-3-0 floreen, ten oosten de wegh; in 1768 sprake van hornleger
Ee 2 Frans van Humalda-e 1640

Ee 2 Pier Rintjes-g 1640

Ee 2 Frans Binnert Glins van Humalda, Jr.-e 1700-1718

Ee 2 Jan Martens-g 1700-1708

Ee 2 Hessel Frans-e 1708-1718

Ee 2 Petrus Bergsma-e 1718-1748

Ee 2 Hendrik Asges-g 1718-1738

Ee 2 Jan Gerks-g 1738-1748

Ee 2 Jan Gerks weduwe-g 1748-1768

Ee 2 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Ee 2 Wilhelmus Bergsma-e 1758-1778

Ee 2 Dirk Dirks-g 1768-1778

Ee 2 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 2 Pyter Jans-g 1778-1798

Ee 2 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 2 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 2 Einte Lolkes-g 1798-1818

Ee 2 Johannes Pieters Vlasman-e/g 1818-1838

Ee 2 Brant P. Hiemstra-e/g 1838-1858

Ee 3 Ebel van Meckema, weduwe Frans van Humalda-e 1640 In 1640 groot 30 pm; 1700: niet vermeld; 1748 wordt hornleger gemeld; 1858: stuk land zonder huis, genaamd "Stemhuis Drie".
Ee 3 Frans van Humalda-e 1640

Ee 3 Pier Rintjes-g 1640

Ee 3 Frans Binnert Glins van Humalda, Jr.-e 1700-1718

Ee 3 Jan Martens-g 1700-1718

Ee 3 Petrus Bergsma-e 1718-1748

Ee 3 Hendrik Asges-g 1718-1728

Ee 3 Sytse Johannes-g 1728-1738

Ee 3 Jan Gerx-g 1738-1748

Ee 3 Bergsma, secretaris-e 1748-1758

Ee 3 Jan Gerx weduwe-g 1748-1758

Ee 3 Haarsma, grietman-e 1758-1768

Ee 3 Tjepke Pybes-g 1758-1768

Ee 3 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 3 Dirk Dirks-g 1768-1778

Ee 3 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 3 Pyter Jans-g 1778-1798

Ee 3 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 3 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 3 Einte Lolkes-g 1798-1818

Ee 3 Pieter M. Meindersma-e/g 1818-1858

Ee 4 Ebel van Meckema-e 1640 Janga Sathe, groot 94 pm; in 1700 nog 72 pm groot, 20-26-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de Juswierster buijerefenne; 1758: in stukken verkocht; 1858, een stuk land: In de Bijke zeven, Eekhoff legt Janga aan de Groene Weg en legt Winia op het hornleger van Janga
Ee 4 Lambertus Beijma, secretaris-e 1640

Ee 4 Hendrik Hendrik-e 1640

Ee 4 Hendrikus van Wyckel-e 1698 als curator over Titia Bosman
Ee 4 Titia Bosman-e 1698

Ee 4 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1698-1738

Ee 4 Humalda-e 1698-1738

Ee 4 Rinse Tjerk-g 1698-1708

Ee 4 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Ee 4 Hector Livius van Haersma, Raadsheer-e 1708-1738

Ee 4 Wiltie Sijpes-g 1708-1718

Ee 4 Hielke Jeppes-g 1718-1728

Ee 4 Jeppe Hansen-g 1728-1738

Ee 4 Jeppe Hansen weduwe-g 1738-1748

Ee 4 Haersma, secretaris-e 1738-1758

Ee 4 Philip Vegelin van Claerbergen-e 1738-1758

Ee 4 Tjepke Pybes-g 1748-1768

Ee 4 Haersma, grietman-e 1758-1768

Ee 4 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 4 Douwe Gerbens-g 1768-1778

Ee 4 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 4 Dirk Martens-g 1778-1798

Ee 4 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 4 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 4 Ids Uilkes weduwe-g 1798-1818

Ee 4 Pieter Cornelis Eelkema-e/g 1818-1828

Ee 4 Bauke P. Haaijema-e/g 1828-1838

Ee 4 Wytze Baukes Haaijema-e/g 1838-1858

Ee 5 Clooster Landt-e 1640 In 1640 groot 60 pm; 1700 niet meer vermeld, hornleger
Ee 5 Auke Jacobs weduwe-g 1640

Ee 5 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Titia Bosman
Ee 5 Titia Bosman-e 1698-1718

Ee 5 Jarig Jacobs-g 1698-1718

Ee 5 Hector Livius van Haersma-e 1718-1738

Ee 5 Lientske Buwes-g 1718-1728

Ee 5 Sybe Jacobs-g 1728-1738

Ee 5 Haersma, kapitein-e 1738-1748

Ee 5 Jan Pyters-g 1738-1768

Ee 5 Haersma, secretaris-e 1748-1768

Ee 5 Gertie Jacobs kinderen-e/g 1768-1788

Ee 5 Pyter Jans-e/g 1788-1818

Ee 5 Eelkjen Jans Sjoeks-e 1818-1858

Ee 5 Jan P. Bousma-g 1818-1858

Ee 5 Brant P. Hiemstra-e/g 1858

Ee 6 Doeke Jeltinga-e 1640 In 1640 groot 30 pm; in 1700 niet meer genoemd; 1718 als hornleger terug
Ee 6 Predikant tot Ee-e 1640

Ee 6 Armen tot Ee-e 1640

Ee 6 Meinte Fransen-g 1640

Ee 6 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Titia Bosman
Ee 6 Titia Bosman-e 1698-1718

Ee 6 Reijtse Gertzens-g 1698-1718

Ee 6 Hector Livius van Haersma NU-e 1718-1728

Ee 6 Jan Goslings-g 1718-1788

Ee 6 Haersma, raedsheer NU-e 1728-1738

Ee 6 Haersma, overste-e 1738-1748

Ee 6 Haersma, grietman-e 1748-1768

Ee 6 Jan Goslings bijzitter-e/g 1768-1788

Ee 6 Minne Jans-e 1788-1818

Ee 6 Claas Lolkes-g 1788-1798

Ee 6 Jan Minnnes Donga-e/g 1818-1828

Ee 6 Jan S. Sijtsma-e/g 1828-1858

Ee 6 Jan Cornelis Sijtsma-e/g 1858

Ee 7 Paulus Gemmich, secretaris tot Franequer, weduwe-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 niet meer genoemd; 1748 een hornleger op Tibma
Ee 7 Bauke Poppes-g 1640

Ee 7 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1698-1738

Ee 7 Jouke Cornelis-g 1698-1718

Ee 7 Freerk Douwes-g 1718-1728

Ee 7 Marten Jans-g 1728-1748

Ee 7 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Ee 7 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 7 Minne Bokkes-g 1748-1768

Ee 7 Minne Bokkes weduwe-g 1768-1778

Ee 7 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 7 Rinse Minnes-g 1778-1798

Ee 7 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 7 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1828

Ee 7 Pieter Lieupkes Dijkstra-g 1798-1858

Ee 7 Petrus Adrianus Bergsma-e 1828-1858

Ee 7 Bergsma, J.S.-e 1828-1838

Ee 7 Bergsma, S. en P.-e 1838-1858

Ee 7 Gerben Pieters Dijkstra-e/g 1858

Ee 8 Gerard van Feitsma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 ook 40 pm, 16-0-0 floreen, ten zuiden de wegh; 1748 is er onenigheid met Bergsma, sate blijft wel ťťn geheel
Ee 8 Popma, jffr., weduwe Jaarsma-e 1640

Ee 8 Jaarsma-e 1640

Ee 8 Hessel Popma-e 1640

Ee 8 Beern Minnes-g 1640

Ee 8 Gerrit Botma-e 1698-1738

Ee 8 Dorothea van Walta, weduwe Steenhuijzen-e 1698-1708

Ee 8 Steenhuijzen-e 1698-1708

Ee 8 Bouwe Wytzes-g 1698-1718

Ee 8 Verruci, weduwe-e 1708-1738

Ee 8 Anne Wytses weduwe-g 1718-1728

Ee 8 Nanne Botma-g 1728-1738

Ee 8 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1748

Ee 8 Nanne Botma-e 1738-1748

Ee 8 Tjeerd Ydes-g 1738-1748

Ee 8 Anna Botma-e 1748-1758

Ee 8 Lieuwe Sinia-e 1748-1758

Ee 8 Lieuwe Clases-g 1748-1758

Ee 8 Nanne Botma's kinderen-e 1758-1788

Ee 8 Tjeerd Ydes-g 1758-1778

Ee 8 Sjoerd Jelles-g 1778-1788

Ee 8 Osinga, Dr. T. weduwe-e 1788-1818

Ee 8 Jacob Rengers-g 1788-1828

Ee 8 Jacob Rengers Boersma-e/g 1818-1828

Ee 8 Fetze Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 9 Douwe van Aylva, ergenamen van-e 1640 In 't Hoofd, groot 50 pm; in 1700 groot 105 pm, 40-14-0 floreen, ten oosten, westen en noorden wegh, ten zuiden Tibster buijren; 1768 Bergsma 't hornleger
Ee 9 Janke Ornia, weduwe Hottinga-e 1640

Ee 9 Hottinga-e 1640

Ee 9 Dirk Fokkes-g 1640

Ee 9 Stierum, graaf van-e 1698-1700

Ee 9 Ernst van Aylva-e 1698-1718

Ee 9 Sicco van Aylva-e 1698-1700

Ee 9 Jan Jacobs-g 1698-1708

Ee 9 Hendrik Esges-g 1708-1718

Ee 9 Dirk Harkes-g 1718-1728

Ee 9 Gerrit Abeles-g 1728-1738

Ee 9 Petrus Bergsma-e 1738-1748

Ee 9 Mintje Sybrens-g 1738-1748

Ee 9 Johannes Mintjes-e 1748-1778

Ee 9 Sybren Mintjes-g 1748-1778

Ee 9 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 9 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 9 Syds Sybrens-e/g 1788-1818

Ee 9 Johannes Casparus Bergsma erven-e 1818-1828

Ee 9 Petrus Adrianus Bergsma-e 1828-1858

Ee 9 Bergsma, S. en P.-e 1838-1858

Ee 9 Jelle Gerbens Pafforaad-e/g 1858

Ee 10 Julius Mockema van Unia, Jr., papist-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 groot 84 pm, 24-0-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh; 1758 nog 64 pm groot
Ee 10 Bauke Fransen-g 1640

Ee 10 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Elisabeth Bosman
Ee 10 Elisabeth Bosman,  Juffr.-e 1698-1718

Ee 10 Rinse Bartels-g 1698-1708

Ee 10 Dirk Jansen-g 1708-1728

Ee 10 Regnerus van Wyckel-e 1718-1748

Ee 10 Dirk Jansen weduwe-g 1728-1748

Ee 10 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 10 Jan Bartels-g 1748-1758

Ee 10 Pibo Talma-e 1758-1768

Ee 10 Jan Geurts-g 1758-1768

Ee 10 Pibo Talma erven-e 1768-1788

Ee 10 Jan Boeles-g 1768-1788

Ee 10 Talma, Heere-e 1788-1798

Ee 10 Douwe Sybrens-g 1788-1818

Ee 10 Talma, G.A.-e 1798-1818

Ee 10 Douwe Sybrens erven-e 1798-1818

Ee 10 Klaas Lolkes Venema-e/g 1818-1828

Ee 10 Gerben Klazes Venema-e/g 1828-1858

Ee 11 Sicco van Grovestins, Jr.-e 1640 In 1640 groot 88 pm; in 1700 groot 86 pm, 30-14-0 floreen, ten oosten de wegh
Ee 11 Edsard van Burmania, kinderen van-e 1640

Ee 11 Bauke Fransen-g 1640

Ee 11 Gerrit Botma-e 1698-1738

Ee 11 Bouwe Wytzes-g 1698-1718

Ee 11 Anna Wytses weduwe-g 1718-1728

Ee 11 Nanne Botma-g 1728-1738

Ee 11 Nanne Botma kinderen-e 1738-1788

Ee 11 Tjeerd Ydes-g 1738-1748

Ee 11 Freerk Ydes-g 1748-1758

Ee 11 Tjeerd Ydes-g 1758-1778

Ee 11 Marten Dirks-g 1778-1788

Ee 11 Lieuwe Rinses Sinia-e 1788-1798

Ee 11 Hendrik Asges-g 1788-1798

Ee 11 Klaas Lolkes-e/g 1798-1818

Ee 11 Klaas Lolkes Venema-e/g 1818-1828

Ee 11 Fetze Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 12 Sicco van Grovestins, Jr.-e 1640 Mokma Sathe groot 84 pm; in 1700 Mockema State, eveneens 84 pm, 33-0-0 floreen, ten noorden en zuiden de wegh; 1748 by stucken vercogt
Ee 12 Edsard van Burmania, kinderen van-e 1640

Ee 12 Pyter Annes-g 1640

Ee 12 Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten, jnkhr-e 1698-1700

Ee 12 Jacob Mackes-g 1698-1700

Ee 12 Jacob Mackes-e/g 1700-1728

Ee 12 Maria van Haersma-e 1728-1748

Ee 12 Sake Jans-g 1728-1738

Ee 12 Dirk Jacobs-g 1738-1758

Ee 12 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 12 Brannt Clases-g 1758-1778

Ee 12 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 12 Douwe Sybrens-g 1778-1788

Ee 12 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 12 Johannes Douwes-g 1788-1818

Ee 12 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 12 Berend Pieters Terpstra-e/g 1818-1828

Ee 12 Willem Berends Terpstra-e/g 1828-1838

Ee 12 Fetze Eelkes Meindersma-e/g 1838-1858

Ee 13 Fokkens, grietman-e 1640 Kinnema Sathe groot 80 pm; in 1700 nog 75 pm groot, 26-22-0 floreen, ten oosten de kercke camp, ten westen en zuiden de wegh; 1788 bij Bergsma alleen het hornleger
Ee 13 Monte Freercx-g 1640

Ee 13 Petrus Bergsma-e 1698-1748

Ee 13 Syds Tjerk-g 1698-1708

Ee 13 Mark Jacobs-g 1708-1728

Ee 13 Reijnder Fransen-g 1728-1738

Ee 13 Wybe Watses-g 1738-1768

Ee 13 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Ee 13 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Ee 13 Pieter Jans-g 1768-1778

Ee 13 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 13 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 13 Gerke Jans-g 1778-1798

Ee 13 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 13 Einte Lolkes-g 1798-1818

Ee 13 Jan Tjallings-e/g 1818-1838

Ee 13 Wopke R. Douma-e/g 1838-1858

Ee 13 Folkert W. van der Ploeg-e/g 1858

Ee 14 Jan van Aisma tot Morra-e 1640 Oudtfenne Sathe groot 72 pm; in 1700 ook 72 pm groot, 23-0-0 floreen, ten oosten de pastorie, ten westen de wegh, ten zuiden Humalda State; 1758 Olde Fen Zate
Ee 14 Lammert Symens-g 1640

Ee 14 Frans Binnert Glins van Humalda, Jr.-e 1698-1708

Ee 14 Frans Reiners-g 1698-1708

Ee 14 Reitse Sapes  van Anjum-e 1708-1728

Ee 14 Pyter Siux 1708-1758

Ee 14 Reitse Sapes  van Anjum, kinderen-e 1728-1738

Ee 14 Ids Jacobs-e 1738-1758

Ee 14 Gertje Idses-e 1748-1758

Ee 14 Lits Idses-e 1748-1758

Ee 14 Ids Jacobs weduwe-e 1758-1768

Ee 14 Hendrik Jans-g 1758-1768

Ee 14 Ype Humalda-e/g 1768-1798

Ee 14 Sape Reitses-e 1768-1778 vanwege beide dochters
Ee 14 Pyter Jans-g 1778-1798

Ee 14 Humalda, L.-e 1798-1818

Ee 14 Humalda, G.-e 1798-1818

Ee 14 Reitze Humalda-e/g 1798-1528

Ee 14 Jacob Humalda-e/g 1798-1858

Ee 14 Egle Jacobs Humalda-e/g 1858

Ee 15 Euse Pyters, huisvrouw van Here Jansen-e 1640 In 1640 groot 44 pm; in 1700 nog 36 pm, 12-0-0 floreen; 1758 samenvoeging met plaats 16
Ee 15 Jansen, Here-e 1640

Ee 15 Sipke Fokkes-g 1640

Ee 15 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1698-1738

Ee 15 Gerrit Bleumer-g 1698-1718

Ee 15 Bartel Gerrits-g 1718-1728

Ee 15 Gerrit Bartels-g 1728-1738

Ee 15 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Ee 15 Jetse Jetses-g 1738-1748

Ee 15 Jarig Georg van Burmania-e 1748-1758

Ee 15 Sibren Dirks-g 1748-1758

Ee 15 Burmania, generaal-e 1758-1768

Ee 15 Atse Atses-g 1758-1778

Ee 15 Jeanette Allegonda van Burmania-e 1768-1788

Ee 15 Lucia Berbera van Burmania-e 1768-1788

Ee 15 Goeddaeus, mevrouw (=J.A. van Burmania)-e 1778-1788

Ee 15 Mintje Wytzes-g 1778-1788

Ee 15 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1788-1798

Ee 15 Tjepke Jelles-g 1788-1798

Ee 15 Ulbe van Burmania-e 1798-1828

Ee 15 Eibert Romkes-g 1798-1818

Ee 15 Eibert Romkes Douma-g 1818-1838

Ee 15 Burmania erven-e 1828-1858

Ee 15 Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 15 Gosse Jans Jilderda-e 1858

Ee 16 Gerrit van Wytsma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 36 pm; in 1700 ook 36 pm groot, 12-0-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh; 1758 nadien samengevoegd met 15; dit moet Obbema zijn (gegevens D.A. Zwart)
Ee 16 Bartel Jansen-g 1640

Ee 16 Freerk Jacobs-e 1698-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Ee 16 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1698-1718

Ee 16 Wyger Bruins-g 1698-1708

Ee 16 Jan Martens-g 1708-1728

Ee 16 Unia, jr van-e 1718-1728

Ee 16 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1728-1738

Ee 16 Claas Douwes-g 1728-1738

Ee 16 Hobbo van Burmania-e 1738-1748

Ee 16 Sybren Dirks-g 1738-1748

Ee 16 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1748-1758

Ee 16 Johannes Jans-g 1748-1758

Ee 16 Burmania, generaal-e 1758-1768

Ee 16 Atse Atses-g 1758-1778

Ee 16 Jeanette Allegonda van Burmania-e 1768-1788

Ee 16 Lucia Berbera van Burmania-e 1768-1778

Ee 16 Goeddaeus, mevrouw (=J.A. van Burmania)-e 1778-1788

Ee 16 Mintje Wytzes-g 1778-1788

Ee 16 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1788-1798

Ee 16 Folkert Minnes-g 1788-1798

Ee 16 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Ee 16 Eibert Romkes-g 1798-1818

Ee 16 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1858

Ee 16 Eibert R. Douma-g 1818-1858

Ee 17 Gerrit Jansen-e/g 1640 In 1640 groot 29 pm; in 1700 groot 115 pm omdat de plaatsen 17,18 en 19 bijeengevoegd zijn, 25-18-0 floreen, Broersma Zate wordt ook genoemd, maar die plaats ligt in Engwierum (op de dorpsgrens); 1748 is er sprake van een hornleger
Ee 17 Freerk Jacobs-e 1698-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Ee 17 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1698-1718

Ee 17 Freerk Douwes-g 1698-1718

Ee 17 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Ee 17 Jan Clases-g 1718-1728

Ee 17 Claas Douwes-g 1728-1748

Ee 17 Hobbo van Burmania-e 1738-1748

Ee 17 Burmania, generaal-e 1748-1758

Ee 17 Johannes Jans-g 1748-1758

Ee 17 Jacob Jans-e/g 1758-1768

Ee 17 Burmania erven-e 1768-1778

Ee 17 Mintje Wytzes-g 1768-1798

Ee 17 Goeddaeus, mevrouw (=J.A. van Burmania)-e 1778-1788

Ee 17 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1788-1798

Ee 17 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Ee 17 Eibert Romkes-g 1798-1818

Ee 17 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Ee 17 Egbert Romkes Douma-g 1818-1858

Ee 17 Tjiske Sytzes Hiemstra-e 1838-1858

Ee 17 Johannes N. Tibma-e 1838-1858

Ee 17 Jacob Egberts Douma-e/g 1858

Ee 18 Douwe van Aylva-e 1640 Tinia, in 1640 groot 60 pm; in 1700 groot 115 omdat de plaatsen 17,18,19 samengevoegd zijn, 25-18-0 floreen; 1748 is er sprake van een hornleger
Ee 18 Sape Hiddes-g 1640

Ee 18 Stierum, graaf van-e 1698-1718

Ee 18 Ernst van Aylva-e 1698-1718

Ee 18 Sicco van Aylva-e 1698-1718

Ee 18 Jan Jacobs-g 1698-1718

Ee 18 Ernst van Aylva weduwe-e 1718-1738

Ee 18 Dirk Harkes-g 1718-1728

Ee 18 Gerrit Abeles-g 1728-1738

Ee 18 Hessel Douwe van Aylva-e 1738-1748

Ee 18 Ulbo van Aylva-e 1738-1748

Ee 18 Minne Sybrens-g 1738-1748

Ee 18 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 18 Aylva van Tjessens, mevrouw-e 1748-1758

Ee 18 Freerk Harmens-g 1748-1758

Ee 18 Jacob Jans-e/g 1758-1768

Ee 18 Burmania-e 1768-1778

Ee 18 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 18 Jitze Pieters-g 1768-1778

Ee 18 Goeddaeus, mevrouw (=J.A. van Burmania)-e 1778-1788

Ee 18 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 18 Oetse Swetses-g 1778-1798

Ee 18 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 18 Burmania, generaal-e 1788-1798

Ee 18 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 18 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Ee 18 Mintje Johannes-g 1798-1858

Ee 18 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1858

Ee 18 Gertje Folkerts Tibma-e 1828-1858

Ee 18 Johannes Mintjes Tibma-e/g 1858

Ee 19 Thomas Crab-e/g 1640 Roersma Sathe groot 90 pm; 1698 Reltsma Sate; in 1700 groot  115 pm door samenvoeging 17,18,19, 25-18-0 floreen, ten zuiden de wegh; 1858 schiet wegens Hornstra hornleger op losse landen 18 nog 1/2 floreen
Ee 19 Johannes Andries-e/g 1698-1718

Ee 19 Eelse Lonus-e 1718-1728

Ee 19 Jan Johannes-g 1718-1738

Ee 19 Jan Johannes-e/g 1728-1738

Ee 19 Jacob Jans-e/g 1738-1768

Ee 19 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 19 Tymen Jans-g 1768-1788

Ee 19 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 19 Jantje Douma-e 1788-1798

Ee 19 Minne Rienks-g 1788-1798

Ee 19 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 19 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 19 Jantje Douma-g 1798-1818

Ee 19 Rienk Minnes Douma-e/g 1818-1858

Ee 19 Meindert Rienks Douma-e/g 1858

Ee 19 Trijntje Rienks Douma, vrouw van Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 19 Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 20 Aesge Popma-e 1640 Wiegare Sathe groot 70 pm; in 1700 groot 74 pm, 21-4-10 floreen, ten oosten de wegh; 1748 wordt een hornleger genoemd;24-5-1848 eerste steen gelegd door Willem Idses Idsardi
Ee 20 Eede Pyters-g 1640

Ee 20 Melis Meintes tot Holwerd-e 1698-1718

Ee 20 Cornelis Douwes-g 1698-1718

Ee 20 Anne Melis e/g 1718-1738

Ee 20 Tjomme Wytses-g 1728-1768

Ee 20 Lieuwe Melis-e 1738-1748

Ee 20 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 20 Ebe Wilties-g 1768-1778

Ee 20 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 20 Bartel Sakes-g 1778-1788

Ee 20 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 20 Mintje Johannes-g 1788-1798

Ee 20 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 20 Pieter Wiltjes-g 1798-1818

Ee 20 Pieter Jan Sjoeks-e/g 1818-1838

Ee 20 Rienk Minnes Douma-e/g 1838-1858

Ee 20 Trijntje Rienks Douma, vrouw van Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 20 Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 21 Gerrit van Feitsma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 60 pm; in 1700 ook 60 pm groot, 18-0-0 floreen, ten westen 't pad, ten zuiden de wegh; in 1758 is er sprake van het hornleger
Ee 21 Lourens Sydses-g 1640

Ee 21 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1698-1728

Ee 21 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1728 als curator over Elisabeth Bosman
Ee 21 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1698-1728

Ee 21 Gerrit Bleumer-g 1698-1700

Ee 21 Sybren Clasen-g 1700-1708

Ee 21 Dirk Sybrens-g 1708-1738

Ee 21 Regnerus van Wyckel-e 1718-1728

Ee 21 Petrus Bergsma-e 1728-1748

Ee 21 Sipke Dirks-g 1738-1778

Ee 21 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 21 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 21 Gerben Jelles-g 1778-1818

Ee 21 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 21 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 21 Gerben J. Obma-e/g 1818-1838

Ee 21 Rienk Minnes Douma-e/g 1838-1858

Ee 22 Gosse van Ornia-e 1640 Klein Humalda groot 66 pm; in 1700 groot 84 pm, 25-0-0 floreen, ten oosten de Eester Vaert
Ee 22 Weduwe van Folkert tot Groningen-e 1640

Ee 22 Jelle Eedes-g 1640

Ee 22 Gerbrandt Ornia erven-e 1698-1718

Ee 22 Johanna Wigwarts, papiste-e 1698-1708

Ee 22 Brant Reiners-g 1698-1728

Ee 22 Reitse Sapes Jepma-e 1718-1728

Ee 22 Petrus Bergsma-e 1718-1728

Ee 22 Reitse Sapes kinderen-e 1728-1738

Ee 22 Ype Jacobs-e 1728-1738

Ee 22 Rinse Lieuwes-g 1728-1738

Ee 22 Jacob Ypes-e/g 1728-1768

Ee 22 Ype Jacobs-e/g 1768-1818

Ee 22 Pieter Jans-g 1788-1798

Ee 22 Ype Jacobs Humalda-e/g 1798-1818

Ee 22 Minne Douwes Mellema-e/g 1818-1858

Ee 22 Jan Crans-e/g 1818-1858

Ee 22 Jacob Humalda-e/g 1818-1858

Ee 22 Reitse Humalda-e/g 1818-1858

Ee 22 Eelkje Minnes Mellema-e, vr. van M.R. Douma 1858

Ee 22 Meindert Rienks Douma-e 1858

Ee 22 Minne Meinderts Douma-g 1858

Ee 23 Jarig van Hottinga, Jr.-e 1640 In 1640 groot 105 pm; 1698: In de Tioegen; in 1700 nog 102 1/2 pm groot, 28-8-0 floreen, ten westen de wegh; 1758: Op de Tjoegen
Ee 23 Romke Feddrix-g 1640

Ee 23 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1698-1738

Ee 23 Andries Lammerts-g 1698-1708

Ee 23 Hylke Hylkes-g 1708-1718

Ee 23 Wytske Hylkes-g 1718-1728

Ee 23 Hylke Hylkes-g 1728-1738

Ee 23 Douwe Minnes Mellema-e 1738-1748

Ee 23 Gerrit Martens-g 1738-1748

Ee 23 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1748-1758

Ee 23 Cornelis Douwes weduwe-g 1748-1758

Ee 23 Burmania, generaal-e 1758-1768

Ee 23 Doede Cornelis-g 1758-1768

Ee 23 Burmania erven-e 1768-1778

Ee 23 Jan Geerts-g 1768-1778

Ee 23 Goeddaeus, mevrouw (=J.A. van Burmania)-e 1778-1788

Ee 23 Jan Geerts weduwe-g 1778-1788

Ee 23 Burmania, generaal erven-e 1788-1798

Ee 23 Geert Jans-g 1788-1798

Ee 23 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Ee 23 Folkert Minnes-g 1798-1818

Ee 23 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Ee 23 Barteld F. Meirink-g 1818-1838

Ee 23 D.B. van Haersma van Sminia-e 1838-1858

Ee 23 Reinder Cornelis Hoekstra-e/g 1858

Ee 24 Huygens, Jr.-e 1640 Fookma Sathe groot 37 pm; in 1700 niet genoemd; in 1748 spraken van een hornleger; in 1758: nihil
Ee 24 Freerk Pyter toe Tipma-g 1640

Ee 24 Ulbe van Ayla-e 1698-1718

Ee 24 Claas Johannes-g 1698-1718

Ee 24 Aylva, mevrouw van-e 1718-1748

Ee 24 Eede Rinses-g 1718-1728

Ee 24 Sybe Jacobs-g 1728-1738

Ee 24 Baukjen Ydes-g 1738-1748

Ee 24 Burmania, generaal-e 1748-1768

Ee 24 Johannes Jans-g 1748-1768

Ee 24 Burmania, erven-e 1768-1778

Ee 24 Minke Wytses-g 1768-1798

Ee 24 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Ee 24 Folkert Minnes-g 1798-1818

Ee 24 Egbert Romkes Douma-e/g 1818-1838

Ee 24 Jan Romkes Hoekstra-e/g 1838-1858

Ee 25 Douwe van Ockinga-e 1640 In 1640 groot 65 pm; in 1700 groot 67 pm, 20-0-0 floreen, te westen en zuiden de wegh; in 1858 zijn er 17 eigenaren
Ee 25 Minne Jelles-g 1640

Ee 25 Wilco van Holdinga-e 1698-1708

Ee 25 Brant Reiners-g 1698-1700

Ee 25 Bartel Jansen-g 1700-1708

Ee 25 Sicco Jans-e 1708-1718

Ee 25 Minse Tjallings-g 1708-1718

Ee 25 Sicco Jans kinderen-e 1718-1728

Ee 25 Rienk Hendrik-g 1718-1728

Ee 25 Haije Sydses-e/g 1728-1748

Ee 25 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 25 Sybren Mintjes-g 1748-1768

Ee 25 Gosse Uilkes-g 1768-1778

Ee 25 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 25 Ids Uilkes-e 1778-1798

Ee 25 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 25 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 25 Ids Uilkes weduwe-e 1798-1818

Ee 25 Tjepke G. Bouma-e/g 1818-1838

Ee 25 Hendrik T. Smedema-e/g 1838-1858

Ee 26 Tamme Oosterzee, pastor-e 1640 Cloosterland groot 36 pm; in 1700 groot 40 pm, 8-0-0 floreen, ten westen de wegh; in 1858 ligt er land aan de groene wegh en is er een aantal percelen Meerland (drooggelegd Jouswierster of Mellema meertje)
Ee 26 Pyter Botes-g 1640

Ee 26 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1698-1718

Ee 26 Humalda-e 1698-1718

Ee 26 Bartel Jansen-g 1698-1708

Ee 26 Jarig Bartels-g 1708-1738

Ee 26 Helena van Burmania, weduwe Knijff-e 1718-1738

Ee 26 Hubers, weduwe dr.-e 1738-1748

Ee 26 Lieuwe Clases-g 1738-1748

Ee 26 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 26 Louw Minnes-g 1748-1778

Ee 26 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Ee 26 Dirk Martens-g 1778-1798

Ee 26 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 26 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 26 Ids Uilkes weduwe-g 1798-1818

Ee 26 Jacob M. Jellema-e/g 1818-1828

Ee 26 Jacob Jeltema-e/g 1828-1838

Ee 26 Jacob A. Jeltema-e/g 1838-1858

Ee 26 Jacob Menzes Jellema/Jeltema-e/g 1858

Ee 27 Eve Claasen-e 1640 In 1640 groot 80 pm; 1698: Buyten de Dyck; in 1700 Ebema Sathe groot 80 pm, 20-0-0 floreen, ten oosten de Schape wegh, ten zuiden Zaetsen; 1858: Abma Zathe (ook: 't Hoog, volgens gegevens van D.A. Zwart)
Ee 27 Biets Jelmers weduwe Claas Andries-e 1640

Ee 27 Claas Andries-e 1640

Ee 27 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Elisabeth Bosman
Ee 27 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1698-1718

Ee 27 Hylke Aukes-g 1698-1738

Ee 27 Regnerus van Wyckel-e 1718-1748

Ee 27 Auke Hylkes-g 1738-1758

Ee 27 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 27 Wyckel, grietman van-e 1748-1758

Ee 27 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 27 Tjepke Pybes-g 1758-1788

Ee 27 Sjoerd Talma-e 1768-1788

Ee 27 Talma, Heere-e 1788-1818

Ee 27 Douwe Alberts-g 1788-1818

Ee 27 Gratema, S.-e 1818-1828

Ee 27 Lieuwe W. Meindersma-g 1818-1828

Ee 27 Jan J. Boomsma-e/g 1828-1858

Ee 27 Jan Takes Hofman-e/g 1858

Ee 28 Cloosterlandt-e 1640 Onder de Weg groot 39 pm; in 1700 groot 43 pm, 13-0-0 floreen, ten oosten de wegh, ten westen en noord Jeltinga; 1768 is er sprake van een hornleger; 1858: een stuk land "De Traan"
Ee 28 Ciert Ciertzen-g 1640

Ee 28 Helena van Burmania weduwe Humalda-e 1698-1718

Ee 28 Humalda-e 1698-1718

Ee 28 Tjalling Jans-g 1698-1700

Ee 28 Jarig Jacobs-g 1700-1708

Ee 28 Ime Sioerts-g 1708-1728

Ee 28 Helena van Burmania weduwe Knijff-e 1718-1728

Ee 28 Knijff-e 1718-1728

Ee 28 Burmania, Raadsheer-e 1728-1738

Ee 28 Jan Goslings-g 1728-1738

Ee 28 Hubers, weduwe dr.-e 1738-1748

Ee 28 Jan Pyters-g 1738-1758

Ee 28 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 28 Pyter Tades-g 1758-1768

Ee 28 Reinder Fransen-g 1768-1778

Ee 28 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 28 Gerke Jans-g 1778-1788

Ee 28 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 28 Einte Lolkes-g 1788-1818

Ee 28 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 28 Tjeerd Jogchums Algra-e/g 1818-1858

Ee 29 Gaets van Osinga, Juffr.-e 1640 In 1640 groot 80 pm; in 1700 ook 80 pm, 19-9-0 floreen, ten westen de wegh; een stuk land ligtonder Jouswier in "de onderaarden".
Ee 29 Tjalling Tjeerds-g 1640

Ee 29 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1700 als curator over Titia Bosman
Ee 29 Titia Bosman-e 1698-1700

Ee 29 Jacob Aesges-g 1698-1708

Ee 29 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Ee 29 Haersma, Raadsheer-e 1708-1728

Ee 29 Hylke Aukes-g 1708-1718

Ee 29 Petrus Bergsma-g 1718-1748

Ee 29 Haersma, weduwe Raadsheer -e 1728-1738

Ee 29 Haersma, overste-e 1738-1748

Ee 29 Haersma, secretaris-e 1748-1758

Ee 29 Reinder Eeltjes-g 1748-1758

Ee 29 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 29 Lieuwe Clases-g 1758-1768

Ee 29 Juckema van Burmania Rengers, S.G.-e 1768-1778 als curator over de kinderen d'Arnaud
Ee 29 d'Arnaud-e 1768-1788

Ee 29 Freerk Reinders-g 1768-1788

Ee 29 Andringa de Kempenaer-e 1778-1788 als curator over juffr. D'Arnaud
Ee 29 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Ee 29 Ids Uilkes weduwe-g 1798-1818

Ee 29 Douwe H. van der Ploeg-e/g 1818-1828

Ee 29 Douwe Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 29 Rigtje Douwes Meindersma-e/g 1858

Ee 30 Lieuwe Rijpma-e/g 1640 In 1640 groot 77 pm; 1698: In de Tioegen; in 1700 ook groot 77 pm "buyten de Dyxzaetsen", 18-0-0 floreen, ten westen Eminga, ten zuiden de Dycken, ten noorden de wegh
Ee 30 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718  als curator over Elisabeth Bosman
Ee 30 Renicus Ripma weeskind-e 1698-1700

Ee 30 Jacob Jansen-g 1698-1708

Ee 30 Pybe Sydses-g 1718-1728

Ee 30 Regnerus van Wyckel-e 1718-1738

Ee 30 Jan Reinders-g 1728-1738

Ee 30 Wyckel, grietman van-e 1738-1758

Ee 30 Jan Reinders weduwe-g 1738-1758

Ee 30 Van Haersma-e 1748-1758

Ee 30 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 30 Eelke Buwalda-g 1758-1818

Ee 30 Sjoerd Talma-e 1768-1788

Ee 30 Talma, Heere-e 1788-1798

Ee 30 Talma. Erven-e 1798-1818

Ee 30 Gratema, S.-e 1818-1838

Ee 30 Gerrit K. Buwalda-g 1818-1858

Ee 30 Wal, P. van der-e 1838-1858

Ee 30 Jan Douwes Douma-e/g 1858

Ee 31 Sijtsma van Hallum, juffr., papist-e 1640 In 1640 groot 85 pm; in 1700 nog 45 pm groot, 8-0-0 floreen, ten oosten de wegh, ten westen 't kerckhoff, ten zuiden de pastorie, ten noorden 't Lyckpaad; 1758 by stucken vercogt
Ee 31 Huibert Fransen tot Campen-e 1640

Ee 31 Claas Jelles-g 1640

Ee 31 Freerk Jacobs-e 1698-1708 als curator over Hobbo Esaias van Aylva kinderen
Ee 31 Hobbo Esaias van Aylva kinderen-e 1698-1718

Ee 31 Lieuwe Thomas-g 1708-1718

Ee 31 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Ee 31 Take Clasen-g 1718-1738

Ee 31 Hobbo van Burmania-e 1738-1748

Ee 31 Jan Goslings-g 1738-1748

Ee 31 Bergsma, secretaris-e 1748-1758

Ee 31 Sytse Johannes-g 1748-1758

Ee 31 Burmania, generaal-e 1758-1768

Ee 31 Lieupke Gerbens-g 1758-1768

Ee 31 Wilhelmus Bergsma-e 1768-1778

Ee 31 Johannes Sytses-g 1768-1798

Ee 31 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 31 Eelke Wiggers-g 1798-1828

Ee 31 Eelke Wiggers Meindersma-e/g 1818-1828

Ee 31 Douwe Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 31 Eelke Douwes Meindersma-e/g 1858

Ee 32 Doed van Holdinga, juffr. Weduwe van wijlen Georgh Fredrik Vrijheer thoe Schwartzenburgh-e 1640 Old Holdinga groot 90 pm; in 1700 groot 84 pm, 33-18-12 floreen, ten westen de Warrenswegh, ten zuiden de Rijdwegh
Ee 32 Tjerk Haijes-g 1640

Ee 32 Jan Joosten NU-e 1698-1718

Ee 32 Jan Jansen, de curator over-e 1698-1708

Ee 32 Jacob Mackes-g 1698-1708

Ee 32 Jacob Mackes weduwe-g 1709-1728

Ee 32 Michiel Frederiks-e/g 1718-1738

Ee 32 Wikjen Minnema-e 1738-1748

Ee 32 Take Clasen-g 1738-1748

Ee 32 With, captein de-e 1748-1768

Ee 32 Claas Fokkes-g 1748-1758

Ee 32 Age Meinderts-g 1758-1768

Ee 32 With, old Zeecapiteyn Jan de-e 1768-1788

Ee 32 Tiete Jans-g 1768-1778

Ee 32 Pieter Martens-g 1778-1798

Ee 32 Sjoerd Rijpperda-e 1788-1818

Ee 32 Pieter Martens weduwe-g 1798-1818

Ee 32 Dirk Jacobs Holdinga-e/g 1818-1858

Ee 32 Riemke Jacobs Heeringa-e 1858

Ee 33 Pastorije-e 1640-1798 In 1640 groot 40 pm; in 1700 groot 50 pm, 18-0-0 floreen, ten westen en zuiden de wegh, nummers 33,34,35 zijn pastorielanden
Ee 33 Douwe Tiaards-g 1640

Ee 33 Lieuwe Thomas-g 1698-1700

Ee 33 Ds. Lieuwe Coumans-g 1700-1728

Ee 33 Ds. D.E. Bergsma-g 1728-1748

Ee 33 Ds. Dreas-g 1748-1768

Ee 33 Ds. Beilanus-g 1768-1778

Ee 33 Taeke Freerks-g 1778-1788

Ee 33 Marten Teunis-g 1788-1818

Ee 33 Jan Gerbens-e/g 1818-1858

Ee 33 Meindert Jans de Vries-e/g 1858

Ee 33 Gerben Jans de Vries-e/g 1858

Ee 33 Gerben Jans Mokma-e/g 1858

Ee 34 Pastorije-e 1640-1858 In 1640 groot 14 pm; in 1700 ook 14 pm groot, 3-0-0 floreen; na 1798 verschillende gebruikers
Ee 34 Douwe Tiaards-g 1640

Ee 34 Ds. Coumans-g 1698-1728

Ee 34 Ds. Bergsma-e 1728-1748

Ee 34 Ds. Dreas-g 1748-1768

Ee 34 Ds. Beilanus-g 1768-1778

Ee 35 Pastorije-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 nog 34 pm groot, 9-0-0 floreen, ten oosten 't Ganghpad, ten westen de Beuren, ten zuiden 't Ganghpad; na 1798 verschillende gebruikers
Ee 35 Bartholdus Huijsmannes-g 1640

Ee 35 Ds. Coumans-g 1698-1728

Ee 35 Ds. Bergsma-e 1728-1748

Ee 35 Ds. Dreas-g 1748-1768

Ee 35 Ds. Beilanus-g 1768-1778

Ee 35 Taeke Freerks-g 1778-1788

Ee 36 Tjalling van Camstra, papist-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 nog 28 pm groot, 10-0-0 floreen, ten zuiden de wegh
Ee 36 Michiel Sybes-g 1640

Ee 36 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1700 als curator over Titia Bosman
Ee 36 Titia Bosman-e 1698-1700

Ee 36 Rinse Minnes-g 1698-1708

Ee 36 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Ee 36 Haersma, Raadsheer-e 1708-1738

Ee 36 Jacob Bartels weduwe-g 1708-1728

Ee 36 Upt Scheltes-g 1728-1748

Ee 36 Haersma, grietman-e 1738-1788

Ee 36 Freerk Gerbens-g 1748-1758

Ee 36 Minne Bokkes-g 1758-1768

Ee 36 Minne Bokkes weduwe-g 1768-1778

Ee 36 Rinse Minnes-g 1778-1798

Ee 36 Livius van Haersma, grietman-e 1788-1798

Ee 36 Haersma, weduwe Raadsheer -e 1798-1818

Ee 36 Freerk Harmens-g 1798-1818

Ee 36 Hector Livius van Haersma-e 1818-1828

Ee 36 Douwe F. Bonia-g 1818-1858

Ee 36 Johanna Maria van Haersma, huisvr. Van C.H. van Viersen 1828-1838

Ee 36 Viersen, familie-e 1838-1858

Ee 36 Johanna Maria Manger Cats, echtgen. Van Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Ee 36 Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Ee 36 Johannes Douwes Beintema-g 1858

Ee 37 Ernst van Aylva, Jr.-e 1640 In 1640 groot 45 pm; in 1700 ook groot 45 pm, 15-0-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de Suier Ee;1858: dit is boerderij De Vlucht
Ee 37 Hendrik Hendrik Janga-e 1640

Ee 37 Ds. Altingh-e 1698-1728

Ee 37 Atius Altingh van Dokkum-e 1700-1728

Ee 37 Jacob Mackes-g 1698-1708

Ee 37 Focko Rienks-g 1708-1728

Ee 37 Ds. Altingh kinderen, Foudgum-e 1728-1738

Ee 37 Dirk Cornelis-g 1728-1748

Ee 37 Ds. Wilman-e 1738-1748

Ee 37 Altingh, E.-e 1738-1748

Ee 37 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 37 Harmen Jans-g 1748-1758

Ee 37 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Ee 37 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 37 Claas Pyters-g 1758-1768

Ee 37 Anne Gerrits-g 1768-1778

Ee 37 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 37 With, captein de-e 1778-1788

Ee 37 Pyter Martens-g 1778-1788

Ee 37 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 37 Jan Philippus-g 1788-1798

Ee 37 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 37 Sjoerd Jelles-g 1798-1818

Ee 37 Dirk Jacobs Holdinga-e/g 1818-1858

Ee 37 Jelle J. Boersma-e 1828-1858

Ee 37 Fetze Eelkes Meindersma-e/g 1858

Ee 38 Melis Annes-e 1640 In 1640 groot 38 pm; in 1700 een hornleger met 13 pm, 4-9-0 floreen, ten zuiden de Tibster Vaert
Ee 38 Ege Hiddes-g 1640

Ee 38 Jouke Cornelis-e 1698-1708

Ee 38 Freerk Douwes-g 1698-1718

Ee 38 Haersma, Raadsheer-e 1708-1718

Ee 38 Livius van Haersma, grietman-e 1718-1738

Ee 38 Cornelis Douwes-g 1718-1728

Ee 38 Marten Jans-g 1728-1738

Ee 38 Haersma, kapitein-e 1738-1748

Ee 38 Minne Bokkes-g 1738-1748

Ee 38 Livius van Haersma, grietman-e 1748-1778

Ee 38 Minne Bokkes weduwe-g 1748-1778

Ee 38 Livius van Haersma, weduwe-e 1778-1818

Ee 38 Rinse Minnes-g 1778-1788

Ee 38 Pieter Lieupkes-g 1788-1798

Ee 38 Pieter Lieupkes Dijkstra-g 1798-1828

Ee 38 Hector Livius van Haersma-e 1818-1828

Ee 38 Aletta J. de Wendt-e 1828-1858

Ee 38 Gerben Pieters Dijkstra-g 1828-1858

Ee 38 Willem Alberda van Ekenstein-e 1858

Ee 39 Janke Willems-e/g 1640 Hornstra Sathe groot 55 pm; in 1700 nog 28 pm groot, 10-0-0 floreen, ten zuiden de wegh; sprake van hornleger zonder huis
Ee 39 Huber, raadsheer erven Franeker-e 1698-1718

Ee 39 Beern Symens-g 1698-1708

Ee 39 Bauke Egberts-g 1708-1718

Ee 39 Huber, Dr. Leeuwarden-e 1718-1738

Ee 39 Brand Reinders-g 1718-1728

Ee 39 Douwe Eelkes-g 1728-1738

Ee 39 Huber, Dr. Weduwe-e 1738-1748

Ee 39 Jan Pyters-g 1738-1758

Ee 39 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 39 Gatse Gerrits-g 1758-1768

Ee 39 Pyter Jans-g 1768-1778

Ee 39 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 39 Gerke Jans-g 1778-1788

Ee 39 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 39 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 39 Einte Lolkes-g 1798-1818

Ee 39 Jan J. Alberda-e/g 1818-1858

Ee 40 Lambertus Beijma, secretaris-e 1640 Laenia Sathe groot 67 pm; in 1700 groot 81 pm, 24-8-0 floreen (ook geschreven als Leenia Sathe, Lonia Zathe, Loenia zathe (volgens Eekhoff lag hornleger op Donia, het hoog onder Engwierum
Ee 40 Pyter Heins-g 1640

Ee 40 Lannoij, ritmeester NU-e 1698-1708

Ee 40 Bruijn Wygers-g 1698-1708

Ee 40 Haersma, Raadsheer-e 1708-1728

Ee 40 Wyger Bruins-g 1708-1718

Ee 40 Ebo Jans-g 1718-1728

Ee 40 Haersma, Raadsheer, weduwe-e 1728-1738

Ee 40 Jan Cornelis-g 1728-1738

Ee 40 Haersma, kapitein-e 1738-1748

Ee 40 Freerk Gerbens-g 1738-1758

Ee 40 Livius van Haersma, grietman-e 1748-1778

Ee 40 Freerk Harmens-g 1758-1818

Ee 40 Livius van Haersma weduwe-e 1778-1818

Ee 40 Hector Livius van Haersma-e 1818-1828

Ee 40 Bonia, F.-g 1818-1858

Ee 40 Johanna Maria van Haersma, hvv M. van Viersen-e 1828-1858

Ee 40 Viersen, M. van-e 1828-1838

Ee 40 Viersen, mevrouw, weduwe Manger Cats 1838-1858

Ee 40 Manger Cats-e 1838-1858

Ee 40 Johanna Maria Manger Cats, echtgen. Van Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Ee 40 Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Ee 40 Johannes Douwes Beintema-g 1858

Ee 41 Piebe Thomas-e/g 1640 In 1640 groot 79 pm; in 1700 niet meer genoemd, later weer als hornleger in beeld
Ee 41 Sicco Grovestins-e 1640

Ee 41 Gerrit van Camminga, papist-e 1698-1728

Ee 41 Folkert Theunis-g 1698-1718

Ee 41 Dirk Sybrens-g 1718-1728

Ee 41 Wyckel, grietman van-e 1728-1768

Ee 41 Sipke Dirx-g 1728-1768

Ee 41 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 41 Schelte Sakes-g 1768-1798

Ee 41 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 41 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 41 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 41 Gerben Jelles-g 1798-1818

Ee 41 Gerben J. Obma-e/g 1818-1858

Ee 41 Ids Willems Idsardi-e 1858

Ee 41 Timotheus Heeringa-e 1858

Ee 41 Auwert Takes Hofman-e 1858

Ee 42 Johan van Sickinga, Jr.-e 1640 In 1640 groot 90 pm; in 1700 groot 100 pm, 31-4-10 floreen, ten westen de wegh; 1858: land In de Krijnsen
Ee 42 Jan Sjolles-g 1640

Ee 42 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1700 als curator over Titia Bosman
Ee 42 Titia Bosman-e 1698-1700

Ee 42 Jan Ales-g 1698-1708

Ee 42 Hector Livius van Haersma-e 1700-1718

Ee 42 Rinse Bartels-g 1708-1718

Ee 42 Livius van Haersma, raadsheer-e 1718-1728

Ee 42 Gerrit Lammerts-g 1718-1748

Ee 42 Haersma, weduwe Raadsheer -e 1728-1738

Ee 42 Haersma, secretaris-e 1738-1748

Ee 42 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1788

Ee 42 Feije Dirks-g 1748-1758

Ee 42 Gerrit Lammerts-g 1758-1788

Ee 42 Talma, Heere-e 1788-1798

Ee 42 Sake Pyters-g 1788-1818

Ee 42 Jacobus Nicolaas Talma-e 1798-1818

Ee 42 Sake P. Buwalda-e/g 1818-1828

Ee 42 Douwe Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 42 Rigtje Douwes Meindersma-e/g 1858

Ee 42 Ate Martens Wester-e/g 1858

Ee 43 Tiete van Beijma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 55 pm; in 1700 Bonia Sathe, groot 58 pm, 16-0-0 floreen, ten westen en noorden de wegh; vanaf 1748 is er sprake van 't hornleger Bonia; 1858 een stuk land De Kortebeun
Ee 43 Rienk Gerrits-g 1640

Ee 43 Freerk Jacobs-e 1698-1718 als curator over Hobbo Esaias van Aylva kinderen
Ee 43 Hobbo Esaias van Aylva kinderen-e 1698-1718

Ee 43 Wyger Bruins-g 1698-1708

Ee 43 Jan Martens-g 1708-1718

Ee 43 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Ee 43 Take Clasen-g 1718-1738

Ee 43 Hobbo van Burmania-e 1738-1748

Ee 43 Wyckel, grietman van-e 1748-1758

Ee 43 Sjoek Clases-g 1748-1758

Ee 43 Burmania, generaal-e 1758-1798

Ee 43 Atse Atses-g 1758-1818

Ee 43 Bokke Wiggers Meindersma-e 1798-1818

Ee 43 Sibbeltje Taekes-e 1798-1818

Ee 43 Burmania, erven-e 1818-1828

Ee 43 Eibert Romkes Douma-g 1818-1838

Ee 43 Ulbe van Burmania-e 1828-1838

Ee 43 Jan Romkes Hoekstra-e/g 1838-1858

Ee 43 Jan Cornelis Hoekstra-e/g 1858

Ee 44 Johan van Aisma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 53 pm; in 1700: een hornleger "De Fen" genaampt 5 pm, 0-18-12 floreen, ten westen en zuiden de wegh: 1858: volgens Eekhoff: Koudenburg
Ee 44 Minse Teackes-g 1640

Ee 44 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Titia Bosman
Ee 44 Titia Bosman-e 1698-1718

Ee 44 Bouwe Wytses-g 1698-1718

Ee 44 Regnerus van Wyckel-e 1718-1748

Ee 44 Anne Wytses-g 1718-1728

Ee 44 Pybe Pybes-g 1728-1758

Ee 44 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 44 Wyckel, grietman van-e 1748-1758

Ee 44 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 44 Sjoerd Pybes-g 1758-1768

Ee 44 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 44 Jacob Pybes-g 1768-1778

Ee 44 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 44 Geert Jans-g 1778-1798

Ee 44 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 44 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 44 Dirk Jans-g 1798-1818

Ee 44 Eelke Wiggers Meindersma-e/g 1818-1828

Ee 44 Douwe Eelkes Meindersma-e/g 1828-1858

Ee 44 Fetje Douwes Meindersma-e 1858

Ee 45 Pyter Walta, Jr.-e 1640 Grootte niet vermeld, waarschijnlijk een hornleger; 1758: nihil ; 1858 in Anjum losse landen 13 1/2 pm met 4 1/2 floreen "waartoe ook vroeger het hornleger behoorde"
Ee 45 Gerrit van Wytsma, Jr.-e 1640

Ee 45 Thomas Heins-g 1640

Ee 45 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Elisabeth Bosman
Ee 45 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1698-1718

Ee 45 Dirk Sybrens-g 1698-1728

Ee 45 Regnerus van Wyckel-e 1718-1748

Ee 45 Sipke Dirks-g 1728-1768

Ee 45 Haersma, grietman-e 1748-1768

Ee 45 Wyckel, grietman van-e 1748-1768

Ee 45 Talma, Heere-e 1768-1798

Ee 45 Marcus Sjolles-g 1768-1788

Ee 45 Minne Jans-g 1788-1818

Ee 45 Talma, erven-e 1798-1818

Ee 45 Ulbe E. Buwalda-e/g 1818-1828

Ee 45 Auke Taekes Hofman-e/g 1828-1858

Ee 45 Douwe Jans van der Heide-e/g 1858

Ee 46 Brandt Campers-e `1640 In 1640 groot 54 pm; in 1700 niet meer genoemd ; 1758 nihil, maar in 1768 is weer sprake van een hornleger en huis in het dorp
Ee 46 Gerben Cierx-g 1640

Ee 46 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1698-1738

Ee 46 Haije Lammerts-g 1698-1718

Ee 46 Sybren Mintjes-g 1718-1728

Ee 46 Jochem Geerts-g 1728-1768

Ee 46 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Ee 46 Jochem Geerts-e/g 1748-1768

Ee 46 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 46 Jacob Jans-g 1768-1788

Ee 46 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 46 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 46 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 46 Pieter Klazes-g 1798-1818

Ee 46 Wopke W. Visser-e/g 1818-1858

Ee 46 Johannes Jans Douma-e/g 1858

Ee 47 Bouwe Baukes-e 1640 In 1640 groot 22 pm; in 1698 een hornleger met 1 pm; in 1700 niet meer genoemd, in 1758 zelfs nihil maar in 1768 weer een hornleger in het dorp
Ee 47 Dirk Dirks weduwe-g 1640

Ee 47 Sicco van Goslinga, Jr.-e  1698-1738

Ee 47 Minne Sybes-g 1698-1718

Ee 47 Syds Piers weduwe-g 1718-1748

Ee 47 Duco Martena van Burmania Jr.-e 1738-1748

Ee 47 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Ee 47 Jacob Ypes-g 1748-1768

Ee 47 Jan Goslings-g 1768-1778

Ee 47 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 47 Jan Eelses-g 1778-1798

Ee 47 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 47 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 47 Pieter Klazes-g 1798-1818

Ee 47 Sieuke S. Wiersma-e/g 1818-1828

Ee 47 Wopke W. Visser-e/g 1828-1838

Ee 47 Jan J. Douma-e/g 1838-1858

Ee 47 Trijntje Feijes Buma-e/g 1858

Ee 47 Gertje Humalda-e 1858

Ee 47 Jacob Humalda-e 1858

Ee 47 Feije Humalda-e 1858

Ee 48 Fokke Wopkes-e/g 1640 In 1640 groot 30 pm; in 1700 een hornleger van 6 pm, 1-22-4 floreen, ten westen en noorden de wegh
Ee 48 Matthijs Franken-e 1640

Ee 48 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Titia Bosman
Ee 48 Titia Bosman-e 1698-1718

Ee 48 Reitse Gertsens-g 1698-1718

Ee 48 Regnerus van Wyckel-e 1718-1758

Ee 48 Mark Jacobs-g 1718-1728

Ee 48 Jan Goslings-g 1728-1778

Ee 48 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 48 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 48 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 48 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 48 Pyter Jans-g 1778-1798

Ee 48 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 48 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 48 Jan Sakes Buwalda-e/g 1818-1838

Ee 48 Sake K. Botma-e/g 1838-1858

Ee 48 Opt Jans Wilman-e/g 1858

Ee 49 Jacob Jacobs-e/g 1640 In 1640 groot 33 pm; in 1700 een hornleger met 1 pm, 0-6-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten westen de Tibster Vaert
Ee 49 Janke Ornia, weduwe Hottinga-e 1640

Ee 49 Hottinga-e 1640

Ee 49 Jouke Cornelis-e 1698-1708

Ee 49 Freerk Douwes-g 1698-1718

Ee 49 Haersma, Raadsheer-e 1708-1728

Ee 49 Cornelis Douwes-g 1718-1728

Ee 49 Haersma, Raadsheer weduwe-e 1728-1738

Ee 49 Marten Jans-g 1728-1738

Ee 49 Haersma, kapitein-e 1738-1748

Ee 49 Minne Bokkes-g 1738-1778

Ee 49 Livius van Haersma-e 1748-1778

Ee 49 Livius van Haersma weduwe-e 1778-1798

Ee 49 Rinse Minnes-g 1778-1798

Ee 49 Livius van Haersma-e 1798-1818

Ee 49 Pieter Lieupkes-g 1798-1818

Ee 49 Haersma, H.Z. van-e 1818-1828

Ee 49 Pieter Lieupkes Dijkstra-g 1818-1828

Ee 49 Jan P. Boersma-e/g 1828-1838

Ee 49 Aletta Catharina van Haersma-e 1838-1858

Ee 49 Gerben Pieters Dijkstra-g 1838-1858

Ee 49 Willem Alberda van Ekenstein-e 1858

Ee 50 Ritske van Eisinga, grietman-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 groot 41 pm, 16-21-0 floreen
Ee 50 Lieuwe Cornelis-g 1640

Ee 50 Frans Binnert Glins van Humalda, Jr.-e 1698-1718

Ee 50 Sipke Pouwels-g 1698-1718

Ee 50 Petrus Bergsma-e 1718-1748

Ee 50 Former Jans-g 1718-1728

Ee 50 Yme Sjoerds-g 1728-1738

Ee 50 Minse Annes-g 1738-1748

Ee 50 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Ee 50 Minse Annes weduwe-g 1748-1758

Ee 50 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Ee 50 Johannes Minnes-g 1758-1768

Ee 50 Sibren Minnes-g 1758-1768

Ee 50 Minse Annes-g 1768-1778

Ee 50 Tjepke Jelles-g 1778-1788

Ee 50 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 50 Einte Lolkes-g 1788-1798

Ee 50 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 50 Minse Wopkes-g 1798-1818

Ee 50 Pieter Lieupkes Dijkstra-e/g 1818-1828

Ee 50 Gerben Lieupkes Dijkstra-e/g 1828-1858

Ee 50 Gerben Pieters Dijkstra-e/g 1858

Ee 51 Veelkers, weduwe van-e 1640 Haima Zathe groot 60 pm; in 1700 groot 45 pm, 13-9-8 floreen, ten zuiden de wegh
Ee 51 Broersma, weduwe van-e 1640

Ee 51 Ritske Hendriks-g 1640

Ee 51 Hendrikus van Wyckel-e 1698-1718 als curator over Titia Bosman
Ee 51 Titia Bosman-e 1698-1718

Ee 51 Bouwe Wytses-g 1698-1718

Ee 51 Regnerus van Wyckel-e 1718-1738

Ee 51 Luitske Bouwes-g 1718-1738

Ee 51 Wyckel, grietman van-e 1738-1758

Ee 51 Pybe Pybes-g 1738-1758

Ee 51 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Ee 51 Talma, Heere-e 1758-1768

Ee 51 Sjoerd Pybes-g 1758-1788

Ee 51 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Ee 51 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Ee 51 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Ee 51 Dirk Jans-g 1788-1818

Ee 51 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Ee 51 Bauke P. Haima-e/g 1818-1828

Ee 51 Wytse P. Haima-e/g 1828-1858

Ee 51 Hendrik Takes Hofman-e/g 1858

Ee 51 Gooitsen Siemens Ferwerda-e/g 1858

Ee 52 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1728 Obma Zathe in 1640 niet genoemd; 1700: Plaets sonder Stem, nummer 1: Obma State groot 100 pm, 34-18-0 floreen
Ee 52 Elisabeth Bosman, Juffr.-e 1700-1728

Ee 52 Bote Haijes-g 1700-1708

Ee 52 Dirk Sybrens-g 1708-1728

Ee 52 Regnerus van Wyckel-e 1728-1738

Ee 52 Sipke Dirx-g 1728-1758

Ee 52 Wyckel, grietman van-e 1738-1758

Ee 52 Haersma, rentmeester-e 1758-1768

Ee 52 Tiete Jans-g 1758-1768

Ee 52 Tjeerd Bartels-e/g 1768-1788

Ee 52 Jacob Hendrik-g 1778-1798

Ee 52 Tjeerd Bartels weduwe-e 1788-1798

Ee 52 Jacob Hendrik erven-g 1798-1818

Ee 52 Tjeerd Bartels kinderen-e 1798-1818

Ee 52 Bote Tjeerds Obma CS-e 1818-1828

Ee 52 Gerben Jans Obma-g 1818-1838

Ee 52 Fokkema, familie-e 1828-1838

Ee 52 Lykle van der Nagel-e 1838-1858

Ee 52 Tjiske Sytzes Hiemstra-g 1838-1858

Ee 52 Hartmans, familie-e 1858

Ee 52 Cornelis Dirks Hartmans-g 1858

Engwierum 1 Cloosterlandt-e 1640 In 1740 groot 102 pm; in 1700 groot 107 pm, De Ver genaampt, 6-7-0 floreen, ten oosten, westen en zuide 't Diept; 1708: de Ver; 1738: de Var; 1858: dit is de Grote Tor
Engwierum 1 Auke Wytzes-g 1640

Engwierum 1 Tiaerd van Aylva-e 1700-1708

Engwierum 1 Helena van Burmania-e 1700-1718

Engwierum 1 Atsma, kinderen Dr.-e 1700-1708

Engwierum 1 Pyter Dirks-g 1700-1708

Engwierum 1 Tiaerd van Aylva weduwe-e 1708-1758

Engwierum 1 Jan Aeles-g 1708-1718

Engwierum 1 Petrus Bergsma-e 1718-1738

Engwierum 1 Claas Wopkes-g 1718-1728

Engwierum 1 Jacob Teekes-g 1728-1738

Engwierum 1 Aylva, mevrouw van-e 1738-1758

Engwierum 1 Gerrit Ables-g 1738-1758

Engwierum 1 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 1 Sybe Jans-g 1758-1788

Engwierum 1 d'Arnaud, grietman, kinderen van-e 1768-1788

Engwierum 1 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788 als curator over de kinderen d'Arnaud
Engwierum 1 Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer-e 1778-1818 als man en voogd over Vrouwe Judith Elisabeth d'Arnaud
Engwierum 1 Judith Elisabeth d'Arnaud-e 1778-1818

Engwierum 1 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1778-1788 als curator over juffr.Juliana Dorothea Hisca d'Arnaud
Engwierum 1 Juliana Dorothea Hisca d'Arnaud-e 1778-1818

Engwierum 1 Geert Jans-g 1798-1818

Engwierum 1 Sara Susanna Bergsma, weduwe Epco de Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 1 Jan Geerts Siccama-g 1818-1858

Engwierum 1 Tetje Binema-e 1828-1858

Engwierum 1 Anna Catharina de Vries-e 1858

Engwierum 2 Otto Swalue-e 1640 In 1640 groot 128 1/2 pm; 1698: Op 't Nieuwland; in 1700 Sate op het Nieuwlandt, groot 150 pm, 13-9-6 floreen, ten oosten de Dyck
Engwierum 2 Sibrandus Hilari-e 1640

Engwierum 2 Syger Jurriens-g 1640

Engwierum 2 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708

Engwierum 2 Haije Botes-g 1700-1708

Engwierum 2 Elco van Haersma-e 1708-1718

Engwierum 2 Symen Jelderts-g 1708-1718

Engwierum 2 Haersma, mevrouw Maria van-e 1718-1758

Engwierum 2 Bientse Jacobs-g 1718-1728

Engwierum 2 Rinse Jacobs-g 1728-1738

Engwierum 2 Wopke Wygers-g 1738-1748

Engwierum 2 Willem Johannes -g 1748-1768

Engwierum 2 Haersma, majoor E.  van-e 1758-1798

Engwierum 2 Haersma, grietman A. van-e 1758-1788

Engwierum 2 Jan Gerrits-g 1758-1768

Engwierum 2 Johannes Willems-g 1768-1778

Engwierum 2 Jan Clases-g 1778-1818

Engwierum 2 Titia van Haersma-e 1798-1818

Engwierum 2 Scheltinga, E.A. van-e 1818-1828

Engwierum 2 Scheltinga, D. d' B. van-e 1818-1828

Engwierum 2 Tjalling Minzes de Boer-g 1818-1838

Engwierum 2 Jacobus Nicolaas Talma-e 1828-1838

Engwierum 2 Thijs Feenstra-e 1838-1858

Engwierum 2 Jacob Brouwer-g 1838-1858

Engwierum 2 Renske Scheltinga Spree-e 1858

Engwierum 2 Willem Johannes Hannema-g 1858

Engwierum 3 Bernardus Hesseli tot Dokkum-e 1640 In 1640 groot 71 pm; 1698: Buijtendijx landt; in 1700 groot 70 pm, 6-21-0 floreen, it Diept ten oosten (dit is Edinge HŻs)
Engwierum 3 Folkert Luitjens-g 1640

Engwierum 3 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1758

Engwierum 3 Epe Pyters-g 1700-1718

Engwierum 3 Jacob Sjoerds-g 1718-1728

Engwierum 3 Pyter Heins-g 1728-1758

Engwierum 3 Haersma, weduwe = mevrouw D. van Wyckel-e 1758-1788

Engwierum 3 Wyckel, secretaris-e 1758-1778

Engwierum 3 Livius van Haersma-e 1778-1828

Engwierum 3 Ate Jens Sjaarda-g 1778-1788

Engwierum 3 Haersma, grietman van-e 1788-1798

Engwierum 3 Gerrit Heins-g 1788-1818

Engwierum 3 Jan Gerrits Kingma-g 1818-1858

Engwierum 3 Aletta Catharina van Haersma-e 1828-1858

Engwierum 3 Alberda van Ekenstein, familie-e 1858

Engwierum 4 Otto Swalue-e 1640 In 1640 groot 136 pm Cloosterland; 1698: Op 't Nieuland; in 1700 Opt Nieuwlandt groot 150 pm, 15-0-0 floreen, ten noorden de wegh (dit is Opus Rusticum)
Engwierum 4 Sibrandus Hilari-e 1640

Engwierum 4 Anne Pyters-g 1640

Engwierum 4 Elisabeth Sophia van der Heyde-e 1700-1728

Engwierum 4 Symen Minnes-g 1700-1718

Engwierum 4 Minne Symens-g 1718-1738

Engwierum 4 Hans Hendrik van Haersma-e 1728-1748

Engwierum 4 Claas Douwes-g 1738-1768

Engwierum 4 Dois, mevrouw, weduwe Haersma-e 1748-1758

Engwierum 4 Haersma, rentmeester-e 1758-1778

Engwierum 4 Douwe Clases-g 1768-1778

Engwierum 4 Pyter Fontein-e 1778-1798

Engwierum 4 Claas Minnes-g 1778-1818

Engwierum 4 Freerk Fontein-e 1798-1818

Engwierum 4 Jacobus Nicolaas Talma-e 1818-1838

Engwierum 4 Thijs Feenstra-e 1838-1858

Engwierum 4 Jan Goffes Jensma-g 1838-1858

Engwierum 4 Sytske Jans Jensma-e 1858

Engwierum 4 Goffe Jans Jensma-e/g 1858

Engwierum 4 Lourens Jans Jensma-e 1858

Engwierum 4 Klaas Jans Jensma-e 1858

Engwierum 4 Alef Jans Jensma-e 1858

Engwierum 5 Cloosterlandt-e 1640 Op t Nieuland groot 134 pm; in 1700 Sathe opt Nieuwlandt, groot 150 pm, 13-18-12 floreen, ten oosten de Dyck, ten noorden de wegh
Engwierum 5 Ds. Harmanus Reneman-e 1700-1728

Engwierum 5 Hendrik Hendriks-e 1700-1708

Engwierum 5 Ds. Joannes Reneman-e 1700-1708

Engwierum 5 Saecke Dirx-g 1700-1708

Engwierum 5 Johannes Clasen-g 1708-1738

Engwierum 5 Sake K. Botma-e/g 1728-1738

Engwierum 5 Botma, bijzitter-e 1738-1748

Engwierum 5 Botma, H.-e 1748-1778

Engwierum 5 Tonnema, S.-e 1748-1778

Engwierum 5 Hendrik Jochems-g 1738-1778

Engwierum 5 Tonnema, I.-e 1778-1818

Engwierum 5 Pyter Helder NU-e 1778-1818

Engwierum 5 Engbert Lieuwes NU-e 1778-1818

Engwierum 5 Jelte Douwes-g 1778-1788

Engwierum 5 Melle Roelofs-g 1788-1818

Engwierum 5 Jacobus Nicolaas Talma-e 1818-1838

Engwierum 5 Thijs Feenstra-e 1838-1858

Engwierum 5 Jorrit Idses Bierma-g 1838-1858

Engwierum 5 Renske Scheltinga Spree-e, echtgenoot van JHv Doornick 1858

Engwierum 5 Johan Wilhelm van Doornick-e 1858

Engwierum 5 Geert Jorrits Bierma-g 1858

Engwierum 6 Hessel Huygens, Jr.-e 1640 In 1640 groot 80 pm ; 1698 'so binnen als buiten ; in 1700 groot 90 pm, 13-14-0 floreen, ten oosten en zuiden de Dyck, ten westen de zaetsen, ten noorden de wegh,
Engwierum 6 Jouwert Aernts-g 1640

Engwierum 6 Ulbo van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 6 Douwe Steffens-g 1700-1718

Engwierum 6 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 6 Willem Aukes-g 1718-1728

Engwierum 6 Lourens Symens-g 1728-1738

Engwierum 6 Tjeerd Bartels-g 1738-1778

Engwierum 6 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 6 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 6 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 6 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 6 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 6 Tjeerd Bartels weduwe-e 1778-1798

Engwierum 6 Bote Tjeerds-g 1798-1818

Engwierum 6 Sytse Tjeerds-g 1798-1818

Engwierum 6 Bergsma, Sara Susanna, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 6 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 6 Willem J. Dijkstra-g 1818-1828

Engwierum 6 Wilhelmina Rimelia Bienema-e 1828-1858

Engwierum 6 Harmen F. Seekema-g 1828-1858

Engwierum 6 Popke Bakker-g 1858

Engwierum 7 Hessel Huygens, Jr.-e 1640 Rommertsma Sathe groot 34 pm; in 1700 groot 90 pm, 12-13-12 floreen, ten oosten de Dyck, ten noorden de wegh; 1758: by stucken vercogt, hornleger, huis, camp blijft over
Engwierum 7 Jan Johannes-g 1640

Engwierum 7 Ulbo van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 7 Jan Dirx de jonge-g 1700-1728

Engwierum 7 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 7 Aebe Willems-g 1728-1758

Engwierum 7 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 7 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 7 Ebe Willems-g 1758-1768

Engwierum 7 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1788

Engwierum 7 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 7 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 7 Hendrik Jans Siccama-e/g 1818-1838

Engwierum 7 Hubert Aarnts Fokkema-e/g 1818-1838

Engwierum 7 Commune, de-e 1838-1858

Engwierum 7 Renze Wieringa-g 1858

Engwierum 8 Gerrit van Loo, Captein-e 1640 In 1640 groot 27 pm; in 1700 groot 40 pm, 0-12-0 floreen, ten zuiden de Dyck; 1758 by stucken vercogt, hornleger over
Engwierum 8 Wopke Jelles-g 1640

Engwierum 8 Ulbo van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 8 Minne Isbrants-g 1700-1708

Engwierum 8 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 8 Jan Thomas-g 1708-1728

Engwierum 8 Pyter Ruijrds-g 1728-1738

Engwierum 8 Taeke Jans-g 1738-1758

Engwierum 8 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 8 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 8 Taeke Jans weduwe-g 1758-1788

Engwierum 8 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 8 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 8 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 8 Jacob Taekes-g 1788-1798

Engwierum 8 Ype Boedes weduwe-g 1798-1818

Engwierum 8 Wytze J. Holwerda-e/g 1818-1838

Engwierum 8 Taeke L. Hofman-e/g 1838-1858

Engwierum 8 Antje Taekes Hofman-e/g 1858

Engwierum 9 Douwe van Aylva, erfgenamen van-e 1640 In 1640 groot 16 pm; in 1700 groot 16 pm, 2-7-0 floreen, ten oosten de Dyck; 1738 sprake van hornleger
Engwierum 9 Tiaerd van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 9 Claas Tiaerdts-g 1700-1708

Engwierum 9 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 9 Romcke Louws-g 1708-1728

Engwierum 9 Freerk Gerbens-g 1728-1738

Engwierum 9 Claas Jans-g 1738-1768

Engwierum 9 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 9 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 9 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 9 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 9 Jacob Wytses-g 1768-1778

Engwierum 9 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 9 Jacob Saskers-g 1778-1788

Engwierum 9 Foeke Jans-g 1788-1798

Engwierum 9 Fokke Jans-g 1798-1818

Engwierum 9 Willem Johannes Dijkstra-e/g 1818-1838

Engwierum 9 Jan K. Zeegstra-e/g 1838-1858

Engwierum 9 Johannes Jetzes Dijkstra-e/g 1858

Engwierum 10 Ork van Doyem-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700: Een Sate Lants staet voor al op nummer 7 aengetekent en is de plaets vergroot; 1768 voor het eerst weer genoemd, nu als hornleger
Engwierum 10 Jurrien Tammes-g 1640

Engwierum 10 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 10 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 10 Johannes Johannes-g 1768-1778

Engwierum 10 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 10 Jacob Wytzens-g 1778-1798

Engwierum 10 Tjalling Minses-g 1798-1818

Engwierum 10 Bergsma, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 10 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 10 Hibbe H. Hollander-g 1818-1838

Engwierum 10 Dirkje Bienema-e 1828-1858

Engwierum 10 Hannema, J.W.-g 1838-1858

Engwierum 10 Jacob Geerts Douma-g 1858

Engwierum 11 Pastorije-e 1640 In 1640 groot 51 pm; in 1700 groot 52 pm, 14-4-10 floreen, ten westen de schole, ten zuiden 't lyckpad, ten noorden de wegh
Engwierum 11 Lieuwe Tjeerds-g 1640

Engwierum 11 Schelte Tjepkes weduwe-g 1700-1718

Engwierum 11 Ds. Coumans-g 1718-1728

Engwierum 11 Ds. Bergsma-e 1728-1748

Engwierum 11 Ds. Dreas-g 1748-1768

Engwierum 11 Ds. Beilanus-g 1768-1798

Engwierum 11 Ds. Florison, L.J.-e 1798-1858

Engwierum 11 Lamers, G.W.-e 1858

Engwierum 12 Hessel Huygens, Jr.-e 1640 In 1640 groot 30 pm;in 1698 Op 't Hooghiem; in 1700 groot 26 pm, 3-14-0 floreen; 1788 sprake van een hornleger
Engwierum 12 Tjeerd Rienks-g 1640

Engwierum 12 Goffe Ornia-e 1640

Engwierum 12 Ulbo van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 12 Gerbrandt Ornia-e 1700-1738

Engwierum 12 Jackle Metskes-g 1700-1708

Engwierum 12 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 12 Claas Pyters-g 1708-1728

Engwierum 12 Cornelis Sybrens-g 1728-1738

Engwierum 12 Folkert Johannes-g 1738-1748

Engwierum 12 Hans Hendrik van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 12 Tjeerd Bartels-e 1748-1778

Engwierum 12 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 12 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 12 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 12 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 12 Tjeerd Bartels weduwe-g 1778-1818

Engwierum 12 Bergsma, Sara Susanna, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 12 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 12 Willem Johannes Dijkstra-g 1818-1828

Engwierum 12 Wilhelmina Rimelia Bienema-e 1828-1858

Engwierum 12 Harmen F. Seekema-g 1828-1858

Engwierum 13 Jelger Cornelis-e/g 1640 In 1640 groot 34 pm; 1698 Op 't Hooghiem; in 1700 groot 34 pm, 1-9-6 floreen, ten oosten de dyck
Engwierum 13 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Engwierum 13 Maria Bosman-e 1700-1708

Engwierum 13 Eelse Sijes-g 1700-1718

Engwierum 13 Elco van Haersma-e 1708-1718

Engwierum 13 Haersma, mevrouw Maria van-e 1718-1758

Engwierum 13 Cornelis Sybrens-g 1718-1738

Engwierum 13 Pyter Johannes-g 1738-1748

Engwierum 13 Jan Gerrits-g 1748-1778

Engwierum 13 Haersma, Aulus van 1758-1768

Engwierum 13 Aulus van Haersma, weduwe-e 1768-1798

Engwierum 13 Gerrit Jans-g 1778-1788

Engwierum 13 Claas Rinderts-g 1788-1818

Engwierum 13 Scheltinga, L.E. van-e 1798-1838

Engwierum 13 Jan J. Holwerda-g 1818-1838

Engwierum 13 Willem Johannes Hannema-e/g 1838-1858

Engwierum 14 Gerlandt Liaukema, weduwe Aebinga, papist-e 1640 Wiarde Sathe groot 90 pm; in 1700 groot 96 pm, 36-0-0 floreen Wiarda Sathe, ten zuiden de reed, ten noorden de Nieuwlander wegh; 1758: Wierda Zate
Engwierum 14 Jaan Willems-g 1640

Engwierum 14 Tjalling Camstra weduwe papist-e 1700-1728

Engwierum 14 Jetse Gerrits-g 1700-1708

Engwierum 14 Ede Rinses-g 1708-1728

Engwierum 14 Minno van Burmania-e 1728-1758

Engwierum 14 Harmen Bouws-g 1728-1738

Engwierum 14 Harmen Buwes-g 1738-1748

Engwierum 14 Bote Teeckes-g 1748-1758

Engwierum 14 Bartholomeus van Eusum,Jr.-e 1738-1768

Engwierum 14 Minne Pyters-g 1758-1798

Engwierum 14 Eusum, douariŽre van-e 1768-1778

Engwierum 14 Asbeek, mevrouw E. van-e 1778-1798

Engwierum 14 Pieter Nannes-e 1798-1818

Engwierum 14 Arjen Kingma-g 1798-1818

Engwierum 14 Arjen Eelzes Kingma-e/g 1818-1838

Engwierum 14 Eelze Arjens Kingma-e/g 1838-1858

Engwierum 14 Gerrit Arjens Kingma-e/g 1838-1858

Engwierum 15 Ernst van Aylva, Jr.-e 1640 In 1640 groot 56 pm; in 1700 groot 70 pm, 24-18-0 floreen, ten zuiden de dyck
Engwierum 15 Brand Reinders-g 1640

Engwierum 15 Tjalling van Camstra, papist-e 1700-1728

Engwierum 15 Jan Wopkes-g 1700-1728

Engwierum 15 Aylva, mevrouw van-e 1728-1748

Engwierum 15 Sape Siux-g 1728-1738

Engwierum 15 Alle Jans-g 1738-1748

Engwierum 15 Hans Hendriks van Haersma-e 1748-1758

Engwierum 15 Eelse Jans-g 1748-1788

Engwierum 15 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 15 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 15 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 15 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 15 Jacob Douwes-g 1788-1818

Engwierum 15 Bergsma, Sara Susanna, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 15 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 15 Jan J. Alberda-g 1818-1828

Engwierum 15 Jan J. Alberda-e/g 1828-1858

Engwierum 15 Sikje T. de Boer, hvv Jan J. Alberda-e 1828-1858

Engwierum 16 Adriaan van Maurik, de kinderen van Jr.-e 1640 Broersma Sathe groot 56 pm; in 1700 groot 69 pm, 25-14-0 floreen, ten oosten, westen en noorden de wegh, ten zuiden 't Ganghpad (later: voetpad); Eekhoff tekent Broersma aan de overkant van de weg, kadaster geeft dat niet aan (beide plaatsen in bezit Alberda !)
Engwierum 16 Claas Willems-g 1640

Engwierum 16 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Engwierum 16 Maria Bosman-e 1700-1708

Engwierum 16 Minse Jans-g 1700-1728

Engwierum 16 Elco van Haersma-e 1708-1718

Engwierum 16 Haersma, mevrouw Maria van-e 1718-1758

Engwierum 16 Mintje Sybrens-g 1728-1738

Engwierum 16 Minne Symens-g 1738-1768

Engwierum 16 d' Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 16 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 16 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 16 Minne Jans-g 1768-1788

Engwierum 16 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 16 Jan Minnes-g 1788-1818

Engwierum 16 Bergsma, Sara Susanna, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 16 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 16 Jan J. Alberda-g 1818-1828

Engwierum 16 Jan J. Alberda-e/g 1828-1858

Engwierum 17 Julius Mockema van Unia, Jr., papist-e 1640 Boutsma Sathe groot 90 pm; in 1700 ook 90 pm, 20-7-0 floreen, ten oosten en zuiden de dyck
Engwierum 17 Jarig Sjolles-g 1640

Engwierum 17 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 als curator over Maria Bosman
Engwierum 17 Maria Bosman-e 1700-1708

Engwierum 17 Joannes Joannes-g 1700-1708

Engwierum 17 Elco van Haersma-e 1708-1718

Engwierum 17 Foeke Heins-g 1708-1728

Engwierum 17 Haersma, mevrouw Maria van-e 1718-1758

Engwierum 17 Sasker Douwes-g 1728-1758

Engwierum 17 Haersma, rentmeester-e 1758-1798

Engwierum 17 Jacob Saskers-g 1778-1788

Engwierum 17 Foeke Jans-g 1788-1798

Engwierum 17 Haersma, J.B. van-e 1798-1818

Engwierum 17 Fokke Jans-g 1798-1818

Engwierum 17 Wigger van Haersma-e 1818-1828

Engwierum 17 Abe G. Katsma-g 1818-1828

Engwierum 17 Tiete K. Dijkstra-e 1828-1858

Engwierum 17 Jacob Eelkes Holwerda-g 1828-1838

Engwierum 17 Geert Sickema-g 1838-1858

Engwierum 17 Tiede Roelofs Dijkstra-e 1858

Engwierum 17 Geert Jans Siccama-g 1858

Engwierum 18 Oense Harmens erven-e/g 1640 Bergwegen groot 60 pm; in 1700 Barwegen groot 17 1/2 pm, 4-4-0 floreen, de Sloten ten westen; 1768 is sprake van een hornleger
Engwierum 18 Petrus Bergsma-e 1700-1748

Engwierum 18 Pyter Warners-g 1700-1708

Engwierum 18 Bokke Minnes-g 1708-1718

Engwierum 18 Thys Thyssen-g 1718-1728

Engwierum 18 Evert Jacobs-g 1728-1738

Engwierum 18 Pyter Ruurds-g 1738-1758

Engwierum 18 Bergsma, weduwe-e 1748-1758

Engwierum 18 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Engwierum 18 Abe Tjallings-g 1758-1768

Engwierum 18 Jacob Sybrens-g 1768-1778

Engwierum 18 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Engwierum 18 Meindert Romkes-g 1778-1788

Engwierum 18 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Engwierum 18 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Engwierum 18 Pieter Wiltjes-g 1798-1818

Engwierum 18 Pieter Jans Sjoeks-e/g 1818-1838

Engwierum 18 Johannes P. Looijenga-e/g 1838-1858

Engwierum 19 Feije Tjerx-e 1640 In 1640 groot 175 pm; 1698: Op t Veer; in 1700 Op het Veer groot 175 pm, 6-7-0 floreen, ten oosten en westen 't Diept; 1738: Saate de Vor; 1778 is er sprake van een hornleger
Engwierum 19 Mintje Idses-g 1640

Engwierum 19 Constantinus Reinaline (?)-e 1700-1718

Engwierum 19 Jan Dirks de olde-g 1700-1708

Engwierum 19 Roeleff Classen erven-g 1708-1718

Engwierum 19 Feyo Tjerk van Heidema, de fidei commissaire erfgenamen van 1718-1728

Engwierum 19 Claas Oeges-g 1718-1728

Engwierum 19 Cuffelaer, mevrouw-e 1738-1778

Engwierum 19 Lieuwe Gerbens-g 1728-1738

Engwierum 19 Pyter Jeppes-g 1738-1748

Engwierum 19 Claas Jans-g 1748-1778

Engwierum 19 Douwe Clases-e/g 1778-1798

Engwierum 19 Douwe Clases weduwe-e/g 1798-1818

Engwierum 19 Sjoerd A. de Boer-e 1818-1828

Engwierum 19 Wytze Jacob Holwerda-g 1818-1828

Engwierum 19 Wytske D. Zijlstra-e/g 1828-1858

Engwierum 19 Klaas J. Doornbos-g 1838-1858

Engwierum 19 Johannes Douwes Beintema-e/g 1858

Engwierum 20 Wytske Wybes Scheltinga-e 1640 In 1640 grootte niet genoemd; 1698: Oppe Dijk; in 1700 groot 100 pm, 5-0-0 floreen, ten oosten 't Lyckpad, ten westen en zuiden 't Diept
Engwierum 20 Upt Sybes-g 1640

Engwierum 20 Aeltie Prinsen weduwe-e 1700-1738

Engwierum 20 Elisabeth Prinsen-e 1700-1738

Engwierum 20 Vermeers, raedsheer-e 1700-1708

Engwierum 20 Bodes Bodes-g 1700-1708

Engwierum 20 Pyter Warners-g 1708-1718

Engwierum 20 Yme Pyters-g 1718-1728

Engwierum 20 Ype Pyters-g 1728-1738

Engwierum 20 Jarig Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1748

Engwierum 20 Wopke Wygers-g 1738-1758

Engwierum 20 Haersma, grietman-e 1758-1768

Engwierum 20 Minne Annes-g 1758-1768

Engwierum 20 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 20 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 20 Doede Cornelis kinderen-g 1768-1818

Engwierum 20 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 20 Doede Cornelis kinderen-e 1788-1798

Engwierum 20 Douwe Clases-g 1788-1798

Engwierum 20 Gerrit Sinia NU Baukje Thomas-e 1818-1858

Engwierum 20 Baukje Thomas-e 1818-1858

Engwierum 20 Sybe J. Boersma-g 1818-1828

Engwierum 20 Sije Aarnts-g 1828-1838

Engwierum 20 Ploeg, A.P. van der-g 1838-1858

Engwierum 20 Wytze Alberts van bruggen-e/g 1858

Engwierum 21 Feije Tjerx-e 1640 In 1640 Cloosterlanden groot 136 pm; 1698: So binnen als buijten; in 1700 groot 140 pm, 20-0-0 floreen; 1838: ten oosten 'de tempel'
Engwierum 21 Pyter Dionysius-e 1640

Engwierum 21 Jacob Theunis-g 1640

Engwierum 21 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708

Engwierum 21 Ahasverus van Glinstra-e 1700-1708

Engwierum 21 Willem Aukes-g 1700-1718

Engwierum 21 Ahasverus van Glinstra, weduwe-e 1708-1738

Engwierum 21 Mintje Sybrens-g 1718-1728

Engwierum 21 Sytse Andries-g 1728-1738

Engwierum 21 Glinstra, Heere A. van-e 1738-1748

Engwierum 21 Wytse Jacobs-g 1738-1748

Engwierum 21 Wyckel, secretaris-e 1748-1778

Engwierum 21 Andreas Muller NU-e 1778-1838

Engwierum 21 Knijff, weduwe-e 1778-1828

Engwierum 21 Pope Dirks-g 1778-1818

Engwierum 21 Melle Roelofs Binnema-g 1818-1828

Engwierum 21 Johannes Knijff-e 1828-1838

Engwierum 21 Jacob Johannes Bergmans-g 1828-1858

Engwierum 21 Viersen, Vrouwe C. van, weduwe S.H. Manger-e 1838-1858

Engwierum 21 Manger Cats-e 1838-1858

Engwierum 21 Johanna Maria Manger Cats, echtgen. Van Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Engwierum 21 Gerrit Ferdinand Brantsma-e 1858

Engwierum 21 Johannes Douwes Beintema-g 1858

Engwierum 22 Hessel Huygens, Jr.-e 1640 Donia Sathe groot 110 pm; in 1700 groot 160 pm, 34-21-0 floreen, ten oosten de kercke, ten westen en noorden de wegh
Engwierum 22 Lieuwe Fokkes-g 1640

Engwierum 22 Ulbo van Aylva, Jr.-e 1700-1708

Engwierum 22 Roelof Clasen-g 1700-1708

Engwierum 22 Aylva, mevrouw van-e 1708-1748

Engwierum 22 Jan Dirks de olde-g 1708-1718

Engwierum 22 Mintje Jelles-g 1718-1738

Engwierum 22 Claas Sytses-g 1738-1758

Engwierum 22 Haersma, grietman-e 1748-1758

Engwierum 22 d'Arnaud, grietman-e 1758-1768

Engwierum 22 Sytse Clases-g 1758-1768

Engwierum 22 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Engwierum 22 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Engwierum 22 Tjalling Minses-g 1768-1818

Engwierum 22 Andringa de Kempenaer-e 1778-1818

Engwierum 22 Bergsma, Sara Susanna, weduwe Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 22 Epko Roos van Bienema-e 1818-1828

Engwierum 22 Hibbe H. Hollander-g 1818-1838

Engwierum 22 Dirkje Bienema-e 1828-1858

Engwierum 22 Hannema, J.W.-g 1838-1858

Engwierum 22 Jacob Geerts Douma-g 1858

Engwierum 23 Gerrit van Wytsma, Jr.-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 groot 50 pm, 16-14-0 floreen, ten noorden de wegh, ten oosten de Nieuwlanderwegh; 1778 is sprake van een hornleger; 1788 wordt de 'koy' genoemd
Engwierum 23 Minne Symens-g 1640

Engwierum 23 Jan Joosten NU-e 1700-1718

Engwierum 23 Joannes Clasen-g 1700-1708

Engwierum 23 Jan Holdinga-e 1708-1718

Engwierum 23 Frans Johannes-g 1708-1728

Engwierum 23 Michiel Freerks-e 1718-1738

Engwierum 23 Minse Tjerks-g 1728-1748

Engwierum 23 Wikjen Minnema-e 1738-1748

Engwierum 23 Visscher, Juffr.-e 1748-1758

Engwierum 23 Cornelis Jacobs-g 1748-1758

Engwierum 23 With, captein de-e 1758-1768

Engwierum 23 Sybren Pyters-g 1758-1768

Engwierum 23 Jan de With, old Zeekapitein-e 1768-1778

Engwierum 23 Eeltje Jans-g 1768-1778

Engwierum 23 Pyter Hendrik-e/g 1778-1798

Engwierum 23 Minse Wopkes-g 1788-1818

Engwierum 23 Witteveen, J.-e 1798-1858

Engwierum 23 Auke T. Hofman-g 1818-1828

Engwierum 23 Theunis M. Bouta-g 1828-1838

Engwierum 23 Abe Nauta-g 1838-1858

Engwierum 23 Hotse Pieters Rijpstra-e 1858

Engwierum 24 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 Plaats zonder Stem, niet in 1640 genoemd; in 1700 groot 70 pm, 8-9-6 floreen, ten noorden de wegh
Engwierum 24 Maria Bosman-e 1700-1708 Hendrikus van Wyckel is haar curator
Engwierum 24 Gerben Lieuwes-g 1700-1728

Engwierum 24 Elco van Haersma-e 1708-1718

Engwierum 24 Haersma, mevrouw Maria van-e 1718-1758

Engwierum 24 Willem Johannes-g 1728-1748

Engwierum 24 Haersma, rentmeester-e 1758-1798

Engwierum 24 Jan Bokkes-g 1748-1778

Engwierum 24 Jacob Wytses-g 1778-1798

Engwierum 24 Titia van Haersma-e 1798-1818

Engwierum 24 ??? Teekes-g 1798-1818

Engwierum 24 Emilia J. van Haersma-e 1818-1828

Engwierum 24 Pieter T. Siccama-g 1818-1828

Engwierum 24 Jacobus Nicolaas Talma-e 1828-1838

Engwierum 24 Thijs Feenstra-e 1838-1858

Engwierum 24 Jan Goffes Jensma-g 1838-1858

Engwierum 24 Gelske O. Bergmans, weduwe Jan Goffes Jensma-e 1858

Engwierum 25 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708 Plaats zonder Stem, niet in 1640 genoemd; in 1700 groot 70 pm, 7-0-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh; 1788: reŽelkohier geeft ook Pybo Talma, huis, kooij en 16 pm; 1818 is sprake van hornleger
Engwierum 25 Lolke Stases-g 1700-1718

Engwierum 25 Ahasverus van Glinstra, weduwe-e 1708-1748

Engwierum 25 Pyter Roelofs-g 17181-1728

Engwierum 25 Willem Aukes-g 1728-1748

Engwierum 25 Veltman, Heere-e 1748-1758

Engwierum 25 Willem Wilties weduwe-g 1748-1758

Engwierum 25 Veltman, weduwe-e 1758-1788

Engwierum 25 Douwe Clases-g 1758-1818

Engwierum 25 Veltman, erven-e 1788-1798

Engwierum 25 Pybo Talma-e 1788

Engwierum 25 Pope Dirks-e 1798-1818

Engwierum 25 Klaas J. Hoekstra-e/g 1818-1858

Engwierum 25 Sjoerd Nicolai-e/g 1858

Jouswier 1 Sjoerd Taekes-e/g 1640 Cloosterland in 1640 27 pm; in 1700 4 1/2 pm, 2-7-0 floreen, ten oosten de kercke camp, ten zuiden 't Muijs rid, ten noorden de wegh; 1768 sprake van hornleger
Jouswier 1 Wilco van Holdinga, baron zu Schwartzenberg-e 1700-1708

Jouswier 1 Gerben Botes-g 1700-1708

Jouswier 1 Schwarzenbergh, mevrouw op Rinsmageest-e 1708-1728

Jouswier 1 Pyter Botes-g 1708-1718

Jouswier 1 Take Rienks-g 1718-1738

Jouswier 1 Cornelis van Aylva-e 1728-1748

Jouswier 1 Teecke Tjepkes-g 1738-1748

Jouswier 1 Hans Hendriks van Haersma-e 1748-1758

Jouswier 1 Willem Clases-g 1748-1758

Jouswier 1 Talma, Heere-e 1758-1768

Jouswier 1 Hans Jeppes-g 1758-1778

Jouswier 1 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Jouswier 1 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 1 Bartel Willems-g 1778-1798

Jouswier 1 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 1 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 1 Beern Pyters-g 1798-1818

Jouswier 1 Cornelis Adrianus van Scheltinga-e 1818-1828

Jouswier 1 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Jouswier 1 Beern Pyters Terpstra-g 1818-1828

Jouswier 1 Doede Brandts de Jong-e 1828-1858

Jouswier 1 Lieuwe F. Westra-g 1828-1838

Jouswier 1 Eelke S. Buwalda-g 1838-1858

Jouswier 2 Maria van Schwartzenberg-e 1640 Winia Sathe groot 86 pm ; in 1700 groot 84 pm, 25-0-0 floreen, ten westen en noorden de wegh; 1748: in stucken vercogt; 1768 vermelding hornleger, 7 pm "leit aen de meer"
Jouswier 2 Willem van Schwartzenbergh, de kinderen van-e 1640

Jouswier 2 Thomas Tjerks-g 1640

Jouswier 2 Tiaerd van Aylva, Jr.-e 1700-1708 als curator over Vrouwe Eijsinga erven
Jouswier 2 Pyter Eelkes-g 1700-1748

Jouswier 2 Cecilia van Humalda, weduwe Eysinga-e 1708-1718

Jouswier 2 Allert van Burum-e 1718-1738

Jouswier 2 Haersma, mevrouw Maria van-e 1738-1748

Jouswier 2 Haersma, juffr. C. van-e 1738-1748

Jouswier 2 Pyter Eelkes weduwe-e 1748-1758

Jouswier 2 Jan Pyter Eelkes-e/g 1758-1768

Jouswier 2 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Jouswier 2 Pieter Martens-g 1768-1798

Jouswier 2 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 2 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 2 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 2 Marten Pyters-g 1798-1818

Jouswier 2 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1838

Jouswier 2 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1838

Jouswier 2 Jan Wybrens Zijlstra-g 1818-1838

Jouswier 2 Pieter Cornelis Eelkema-e/g 1858

Jouswier 3 Ebel van Meckema, Juffr., weduwe Jr. Humalda-e 1640 In 1640 groot 67 pm; in 1700 groot 18 pm, 5-18-0 floreen, ten westen 't kerckehuijs, ten zuiden de wegh; 1718 de plaets in stucken vercogt, hornleger
Jouswier 3 Sjoerd Jelmers weduwe-g 1640

Jouswier 3 Humalda, Jr.-e 1640

Jouswier 3 Tiaerd van Aylva, Jr.-e 1700-1708 als curator over Vrouwe Eijsinga erven
Jouswier 3 Eysinga, vrouwe, kinderen-e 1700-1708

Jouswier 3 Tjepke Gerbens-g 1700-1718

Jouswier 3 Cecilia van Humalda, weduwe Eysinga-e 1708-1718

Jouswier 3 Allert van Burum-e 1718-1738

Jouswier 3 Duco van Burmania, Jr.-e 1738-1748

Jouswier 3 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Jouswier 3 Burmania, erven generaal van-e 1768-1798

Jouswier 3 Pieter Martens-g 1768-1788

Jouswier 3 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 3 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 3 Witteveen, secretaris-g 1788-1798

Jouswier 3 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 3 Ulbe van Burmania-e 1798-1828

Jouswier 3 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 3 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1838

Jouswier 3 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1838

Jouswier 3 Ulbe van Burmania erven-e 1828-1838

Jouswier 3 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Jouswier 3 Klaas D. Sijtsma-g 1838-1858

Jouswier 4 Frans Doekes weduwe-e/g 1640 In 1640 groot 60 pm; in 1700 groot 83 1/2 pm, 28-9-6 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de Suier Ee
Jouswier 4 Sjoerd Janga, erfgenamen van-e 1640

Jouswier 4 Jacob Sjoerds-e 1640

Jouswier 4 Cornelius Bosman, secretaris OD-e 1700-1708

Jouswier 4 Tjepke Gerbens-g 1700-1718

Jouswier 4 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Jouswier 4 Jan Douwes-g 1718-1728

Jouswier 4 Rienk Feddrix-g 1728-1738

Jouswier 4 Marten Jacobs-g 1738-1748

Jouswier 4 Mintje Janties-g 1748-1768

Jouswier 4 Bosman, mevrouw, ervan van-e 1758-1768

Jouswier 4 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Jouswier 4 Anne Paulus-g 1768-1778

Jouswier 4 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 4 Bartel Willems-g 1778-1798

Jouswier 4 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 4 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 4 Beern Pyters-g 1798-1818

Jouswier 4 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Jouswier 4 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Jouswier 4 Beern P. Terpstra-g 1818-1828

Jouswier 4 Andries Tjerks de Jong-e/g 1828-1858

Jouswier 4 Aafke Andries de Jong, hvv Pieter Lieuwes Westra-e 1858

Jouswier 4 Pieter Lieuwes Westra-e/g 1858

Jouswier 5 Huverda van Meckema, Jr.-e 1640 Ernsma Sathe groot 95 pm; in 1700 groot 95 pm, 29-4-10 floreen, ten oosten de Suier Ee, ten noorden de wegh, ten zuiden de Warrensreed
Jouswier 5 Ebel van Meckema, Juffr., weduwe Jr. Humalda-e 1640

Jouswier 5 Humalda, Jr.-e 1640

Jouswier 5 Jantie Willems-g 1640

Jouswier 5 Helena van Burmania-e 1700-1718

Jouswier 5 Freerk Jacobs-e 1700-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Jouswier 5 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1718

Jouswier 5 Jan Swetses-g 1700-1718

Jouswier 5 Catharina van Humalda, Juffr.-e 1718-1728

Jouswier 5 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Jouswier 5 Jan Doekles-g 1718-1728

Jouswier 5 Knijff, weduwe-e 1728-1738

Jouswier 5 Jan de Boer-g 1728-1738

Jouswier 5 Wyckel, grietman van-e 1738-1758

Jouswier 5 Hobbo van Burmania-e 1738-1758

Jouswier 5 Gerrit Arjens-g 1738-1748

Jouswier 5 Jan Philippus-g 1748-1798

Jouswier 5 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Jouswier 5 Wyckel, secretaris van-e 1758-1768

Jouswier 5 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 5 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 5 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 5 Gerk Ruurds-g 1798-1818

Jouswier 5 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Jouswier 5 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Jouswier 5 Lieuwe Floris Westra-g 1818-1838

Jouswier 5 Doede Brandts de Jong-e/g 1828-1858

Jouswier 6 Huverda van Meckema, Jr.-e 1640 Ernsma hornleger groot 32 pm; 1700 groot 33 pm, 3-9-6 floreen, ten oosten, zuiden, noorden Eernsma Sate, ten westen de wegh
Jouswier 6 Ebel van Meckema, Juffr., weduwe Jr. Humalda-e 1640

Jouswier 6 Humalda, Jr.-e 1640

Jouswier 6 Jantie Willems-g 1640

Jouswier 6 Helena van Burmania-e 1700-1718

Jouswier 6 Freerk Jacobs-e 1700-1708 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Jouswier 6 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1708

Jouswier 6 Jan Swetses-g 1700-1708

Jouswier 6 Jan Doekles-g 1708-1728

Jouswier 6 Catharina van Humalda, Juffr.-e 1718-1728

Jouswier 6 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Jouswier 6 Knijff, weduwe-e 1728-1738

Jouswier 6 Jan de Boer-g 1728-1738

Jouswier 6 Wyckel, grietman van-e 1738-1758

Jouswier 6 Hobbo van Burmania-e 1738-1758

Jouswier 6 Gerrit Arjens-g 1738-1758

Jouswier 6 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Jouswier 6 Wyckel, secretaris van-e 1758-1768

Jouswier 6 Jan Philippus-g 1758-1798

Jouswier 6 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Jouswier 6 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Jouswier 6 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Jouswier 6 Gerk Ruurds-g 1798-1818

Jouswier 6 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Jouswier 6 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Jouswier 6 Lieuwe Floris Westra-g 1818-1838

Jouswier 6 Doede Brandts de Jong-e/g 1828-1858

Jouswier 7 Pastorije-e 1640 In 1640 groot 70 pm; 1700 groot 89 pm, 30-0-0 floreen, ten westen de buiere fenne, ten zuiden 't Muise Rid, ten noorden de wegh, ten westen 't Kerckhoff; 1798 by stucken vercogt, 49 pm blijft aan de pastorie; 1858: de swanehals, meerland
Jouswier 7 Marten Taekes-g 1640

Jouswier 7 Pyter Botes-g 1700-1708

Jouswier 7 Ds. Sinnema-g 1708-1728

Jouswier 7 Ds. Brandsma-g 1728-1778

Jouswier 7 Ds. Lolkema-g 1778-1798

Jouswier 7 Ds. Holkema-g 1798-1818

Lioessens 1 Alef Aggema-e 1640 Huichwerd groot 22 pm; 1700 Huichwaert, groot 22 pm, 7-0-0 floreen; 1708: Huickewaert; 1738 sprake van een hornleger
Lioessens 1 Rinnert Jans-g 1640

Lioessens 1 Freerk Jacobs-e 1700-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Lioessens 1 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1718

Lioessens 1 Taeke Rienks-g 1700-1708

Lioessens 1 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1708-1738

Lioessens 1 Lieuwe Goytsens-g 1708-1738

Lioessens 1 Claas Pyters-e/g 1738-1748

Lioessens 1 Botma, bijzitter-e 1748-1758

Lioessens 1 Johannes Jacobs-g 1748-1758

Lioessens 1 Trijntie Botma-e 1758-1768

Lioessens 1 Harmen Tjebbes-g 1758-1768

Lioessens 1 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Lioessens 1 Folkert Cornelis-e 1768-1788

Lioessens 1 Gerrit Jarigs-g 1768-1778

Lioessens 1 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Lioessens 1 Folkert Cornelis-g 1778-1798

Lioessens 1 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Lioessens 1 Folkert Botma-g 1798-1818

Lioessens 1 Folkert Botma-e/g 1818-1858

Lioessens 1 Anne Rielofs Dijkstra-e/g 1858

Lioessens 2 Schelto van Aebinga, papist-e 1640 Ysada Sathe groot 100 pm; in 1700 groot 100 pm, 36-15-0 floreen, ten oosten de Soensterwegh, ten westen de Herewegh
Lioessens 2 Pyter Esges-g 1640

Lioessens 2 Willem Baenderheer van Bronckhorst-e 1700-1728

Lioessens 2 Pyter Dirks-g 1700-1708

Lioessens 2 Folkert Douwes-g 1708-1738

Lioessens 2 Burmania, Heere-e 1728-1738

Lioessens 2 Burmania, Jr. M. van-e 1738-1768

Lioessens 2 Cornelis Folkerts-g 1738-1748

Lioessens 2 Geerit Jarigs-g 1748-1778

Lioessens 2 Kempenaer, raadsheer-e 1768-1818

Lioessens 2 Albert Sjolles-g 1788-1818

Lioessens 2 Anna Maria van Poppenhausen-e 1818-1838

Lioessens 2 Jacoba van Poppenhausen-e 1818-1838

Lioessens 2 Albert Sjolles Douma, weduwe-g 1818-1828

Lioessens 2 Fopke P. Tilma-g 1828-1858

Lioessens 2 Carel Jan Julius van Storm-e 1838-1858

Lioessens 2 Emilius van Storm-e 1858

Lioessens 2 Frederika van Storm-e 1858

Lioessens 2 Jacob Jan Julius van Storm-e 1858

Lioessens 2 Jacob Cornelis Heemstra-g 1858

Lioessens 3 Syds van Roorda, kinderen van Jr.-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700groot 114 pm, 43-25-0 floreen, ten oosten de Herewegh, ten zuiden de wegh; 1858: onder deze plaats zijn gebracht de hornlegers 11,23,24.
Lioessens 3 Thomas Tjerk-g 1640

Lioessens 3 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 3 Andries Andries-g 1700-1738

Lioessens 3 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 3 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 3 Eit Oebles-g 1738-1748

Lioessens 3 Jan Pyters-g 1748-1758

Lioessens 3 Sjolle Jacobs-g 1758-1788

Lioessens 3 Gemme Onuphrius van Burmania, erven Jr.-e 1768-1778

Lioessens 3 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 3 Sjolle Alberts weduwe-g 1788-1798

Lioessens 3 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 3 Gerrit Sinia-g 1798-1818

Lioessens 3 Harke J. Douma-g 1818-1828

Lioessens 3 Hendrik de Boer-g 1828-1838

Lioessens 4 Otto Swalue-e 1640 In 1640 groot 30 pm; in 1700 al een hornleger van 2 pm, 1-0-0 floreen, ten oosten en noorden de pastorie, ten zuiden en westen de wegh
Lioessens 4 Harmen Jelles-g 1640

Lioessens 4 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 4 Sybren Harkes-g 1700-1708

Lioessens 4 Roelof Tibbes-g 1708-1718

Lioessens 4 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 4 Sybren Harkes weduwe-g 1718-1738

Lioessens 4 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 4 Sjoerd Wybes-g 1738-1758

Lioessens 4 Osinga, Dr.-g 1758-1768

Lioessens 4 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr. erven-e 1768-1778

Lioessens 4 Wessel Wybes-g 1768-1778

Lioessens 4 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 4 Johannes Christiaan Soostman-g 1778-1788

Lioessens 4 Sytse Oebles-g 1788-1798

Lioessens 4 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 4 Sytse Oebles weduwe-g 1798-1818

Lioessens 4 Johannes S. Holdinga-g 1818-1838

Lioessens 4 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Lioessens 4 Gerben J. Dijkstra-g 1838-1858

Lioessens 4 Gerrit Johannes Holdinga-g 1838-1858

Lioessens 5 Douwe van Ockinga, Jr.-e 1640 In 1640 groot 27 1/2 m; in 1700 groot 30 pm, 10-0-0 floreen, ten noorden de wegh
Lioessens 5 Binnert Minnes-g 1640

Lioessens 5 Johan Lanoij, Heere NU-e 1700-1708

Lioessens 5 Binnert Joukes-g 1700-1718

Lioessens 5 LoŽ, weduwe kapitein-e 1708-1768

Lioessens 5 Tjeerd Joannes-g 1718-1738

Lioessens 5 Johannes Jacobs-g 1738-1768

Lioessens 5 LoŽ, freule-e 1768-1778

Lioessens 5 Syds Sipkes-g 1768-1798

Lioessens 5 Duco Gerrold Rengers, Jr.-e 1778-1828

Lioessens 5 Johannes Sydses-g 1798-1818

Lioessens 5 Harke J. Douma-g 1818-1828

Lioessens 5 Geert J. Douma-e/g 1828-1858

Lioessens 6 Frans van Eminge, papist-e 1640 Op de Soen groot 27 1/2 pm; in 1700 groot 44 pm, 16-0-0 floreen, ten oosten de Soensterwegh
Lioessens 6 Nanne Harkes-g 1640

Lioessens 6 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Lioessens 6 Tys Hoytses-g 1700-1708

Lioessens 6 Haersma, Raadsheer van-e 1708-1738

Lioessens 6 Claas Pyters-g 1708-1758

Lioessens 6 Haersma, grietman-e 1738-1758

Lioessens 6 Livius van Haersma, grietman-e 1758-1768

Lioessens 6 Riemke Clases-g 1758-1768

Lioessens 6 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Lioessens 6 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1778

Lioessens 6 Aldert Arents-g 1768-1788

Lioessens 6 Andringa de Kempenaer-e 1778-1788

Lioessens 6 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1798

Lioessens 6 Ype Lieuwes-e/g 1798-1818

Lioessens 6 Jan Ypes Jousma-e/g 1818-1828

Lioessens 6 Ype Engberts Botma-e 1828-1858

Lioessens 6 Sieds S. Sijtsma-g 1828-1858

Lioessens 6 Engbert Ypes Botma-e/g 1858

Lioessens 7 Syds van Roorda, kinderen van Jr.-e 1640 In 1640 groot 30 pm; in 1700 groot 27 pm, 10-0-0 floreen, ten oosten de wegh, ten zuiden 't voetpadt, ten noorden de zeedyck
Lioessens 7 Andries Gerrits-g 1640

Lioessens 7 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 7 Jan Martens-g 1700-1718

Lioessens 7 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 7 Sippe Claases erven-e 1718-1738

Lioessens 7 Tjeerd Joannes-g 1718-1738

Lioessens 7 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 7 Jan Gerks-g 1738-1788

Lioessens 7 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr. erven-e 1768-1778

Lioessens 7 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 7 Taede Alberts-g 1788-1798

Lioessens 7 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 7 Cornelis Willems-g 1798-1818

Lioessens 7 Taede A. Hofman-g 1818-1838

Lioessens 7 Wibbina Clara Baronesse Rengers, vrouw van Wicher Wichers-e 1838-1858

Lioessens 7 Wicher Wichers-e 1838-1858

Lioessens 7 Gerrit Paulus Buwalda-g 1838-1858

Lioessens 7 Eeltje Harmens Jansma-g 1858

Lioessens 8 Julius Mockema van Unia, Jr., papist-e 1640 Sydsma Sathe groot 24 pm; in 1700 groot 40 pm, 11-14-0 floreen, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de dyck
Lioessens 8 Sytze Thyssen-g 1640

Lioessens 8 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Lioessens 8 Jan Pyters-g 1700-1738

Lioessens 8 Haersma, Raadsheer van-e 1708-1718

Lioessens 8 Petrus Bergsma-e 1718-1748

Lioessens 8 Pyter Andries-g 1738-1758

Lioessens 8 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Lioessens 8 Eijbert Romkes-g 1758-1768

Lioessens 8 Jacob Jacobs-g 1768-1798

Lioessens 8 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Lioessens 8 Wilhelmus Bergsma erven-e 1788-1798

Lioessens 8 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Lioessens 8 Tjepke Hendriks-g 1798-1818

Lioessens 8 Rein Minnema-e 1818-1838

Lioessens 8 Folkert Sminia-g 1818-1838

Lioessens 8 Taeke Pieters Klimstra-e/g 1838-1858

Lioessens 9 Douwe Bokkes Jennema erven-e 1640 Jennema Sathe, groot 65 pm; in 1700 groot 45 pm, 10-0-0 floreen, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de Dyck
Lioessens 9 Mintje Sybes-g 1640

Lioessens 9 Johannes Jennema-e 1700-1718

Lioessens 9 Jantie Pyters-g 1708-1748

Lioessens 9 Antoni Jennema-e 1718-1728

Lioessens 9 Eisma, burgemeester-e 1728-1738

Lioessens 9 Jan Haijes kinderen-e 1738-1748

Lioessens 9 Cornelis Dirks-e 1738-1748

Lioessens 9 Cornelis Dirks weduwe 1748-1758 1748-1758

Lioessens 9 Auke Janties-g 1748-1788

Lioessens 9 Cornelis Dirks erven-e 1758-1778

Lioessens 9 Tjamke Botma-e 1758-1778

Lioessens 9 Dirk Pyters Heeringa-e 1778-1798

Lioessens 9 Jan Cornelis weduwe-e 1778-1798

Lioessens 9 Sinia, R.-e 1778-1788

Lioessens 9 Gerrit Sinia-e 1778-1788

Lioessens 9 Harmen Minnes-g 1788-1818

Lioessens 9 Eelke Sinia-e/g 1798-1818

Lioessens 9 Jan M. Jennema-e/g 1818-1838

Lioessens 9 Sybren Y. Stiemsma-e/g 1838-1858

Lioessens 9 Ymkje Stiemsma-e/g 1858

Lioessens 10 Cloosterlandt-e 1640 Epema Sathe, groot 63 1/2 pm; in 1700 groot 60 pm, 20-0-0 floreen, ten westen en noorden de wegh, ten zuiden 't Voetpadt; 1708 Jeppema
Lioessens 10 Sjoerd Tipkes-g 1640

Lioessens 10 Hendrikus van Wyckel-e 1700-1708

Lioessens 10 Ahasverus van Glinstra-e 1700-1708

Lioessens 10 Grietie Drieuwes-g 1700-1708

Lioessens 10 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1728

Lioessens 10 Ahasverus van Glinstra weduwe-e 1708-1728

Lioessens 10 Jarig Wybrens-g 1708-1718

Lioessens 10 Melis Harmens-g 1718-1738

Lioessens 10 Glinstra, mevrouw-e 1728-1748

Lioessens 10 Claas Alberts-g 1738-1758

Lioessens 10 Veltman, burgemeester-e 1748-1758

Lioessens 10 Veltman, weduwe burgemeester-e 1758-1788

Lioessens 10 Douwe Alberts-g 1758-1818

Lioessens 10 Dirk Minses NU-e 1788-1818

Lioessens 10 Popke J. Elzinga-e/g 1818-1838

Lioessens 10 Aldert J. Dijkstra-e/g 1838-1858

Lioessens 10 Renske Jans Dijkstra-e/g 1858

Lioessens 11 Jongstal, Raadsheer-e 1640 In 1640 groot 9 pm; in 1700 niet meer vermeld; 1714 reŽelkohier: hornleger onder nummer 3 gebracht; 1768: de stem komt weer tot leven
Lioessens 11 Jacob Johannes-e 1640

Lioessens 11 Edzart van Burmania, Jr.-e 1714

Lioessens 11 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 11 Sjolle Jacobs-g 1768-1778

Lioessens 11 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 11 Sjolle Jacobs weduwe-g 1778-1798

Lioessens 11 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 11 Gerrit Sinia-g 1798-1818

Lioessens 11 Harke J. Douma-g 1818-1828

Lioessens 11 Hendrik Sybes de Boer-g 1828-1838

Lioessens 11 Nanne Pieters Benthem-e/g 1838-1858

Lioessens 11 Jacob Reiding kinderen-e 1858

Lioessens 11 Dirk Jacobs Reiding-e/g 1858

Lioessens 12 Jeldert Rompts- weduwe en erven-e 1640 Dyxtra Sathe, groot 130 pm; in 1700 groot 128 pm, 32-14-0 floreen, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de Dyck
Lioessens 12 Arrien Gerrits-g 1640

Lioessens 12 Sipma, secretaris, weduwe-e 1700-1708

Lioessens 12 Heixan, weduwe-e 1700-1708

Lioessens 12 Ds. Lolkema-g 1700-1708

Lioessens 12 Schelto van Aitzema, weduwe=e 1700-1718

Lioessens 12 Epo Kiestra-e 1700-1718

Lioessens 12 Jacob Douwes-g 1700-1728

Lioessens 12 Jacob Douwes-e 1708-1728

Lioessens 12 Trijntje Sapes CS-e 1728-1748

Lioessens 12 Lieuwe Folkerts-e/g 1738-1748

Lioessens 12 Trijntje Sapes erven-e 1748-1758

Lioessens 12 Lieuwe Cornelis-e 1758-1778

Lioessens 12 Anne Folkerts-e 1758-1778

Lioessens 12 Folkert Cornelis-e 1778-1798

Lioessens 12 Douwe Cornelis-e/g 1778-1818

Lioessens 12 Harmen M. Rijpersma-e/g 1818-1858

Lioessens 12 Ytje Harmens Rijpersma-e/g 1858

Lioessens 13 Lodewijk van Hitsma, Jr.-e 1640 Jouwersma Sathe groot 65 pm; in 1700 groot 73 pm, 17-0-0 floreen, ten oosten de Vaert, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de wegh; 1858: Joutsma
Lioessens 13 Tjeerd Pyters-g 1640

Lioessens 13 Joannes Jouwersma tot Rijperkerck-e 1700-1738

Lioessens 13 Johannes Tiaerds-g 1700-1718

Lioessens 13 Jan Johannes-g 1718-1738

Lioessens 13 Jouwersma, bijzitter-e 1738-1758

Lioessens 13 Jenne Jacobs-g 1738-1748

Lioessens 13 Gerrit Tjeerds-g 1748-1768

Lioessens 13 Anna Sophia Mellema, Juffr.-e 1758-1768

Lioessens 13 Grietie Mellema-e 1768-1798

Lioessens 13 Bartel Eeltjes-g 1768-1778

Lioessens 13 Hendrik Gerrits-g 1778-1788

Lioessens 13 Dirk Minses-g 1788-1818

Lioessens 13 Grietje Wiebrens Fokma-e/g 1818-1858

Lioessens 13 Gerrit Jacobs Hoekstra-g 1818-1828

Lioessens 13 Cornelis Douwes Dijkstra-e/g 1858

Lioessens 14 Bouritius, weduwe-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 groot 63 pm, 24-14-0 floreen, ten oosten 't kerckepad, ten noorden de wegh; 1738 al in stukken
Lioessens 14 Jantien Bouritius, erfgenamen van-e 1640

Lioessens 14 Jan Folkerts-g 1640

Lioessens 14 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Lioessens 14 Abe Jurriens-g 1700-1708

Lioessens 14 Haersma, Raadsheer van-e 1708-1728

Lioessens 14 Tys Hoijtes weduwe-g 1708-1718

Lioessens 14 Lieumme Goijtses-g 1718-1728

Lioessens 14 Haersma, mevrouw Maria van-e 1728-1738

Lioessens 14 Gerrit Rinses Sinia-e 1738-1758

Lioessens 14 Gerrit Gerrits Sinia-e 1758-1778

Lioessens 14 Paulus Gerbens-g 1758-1778

Lioessens 14 Livius van Haersma, grietman-e 1778-1788

Lioessens 14 Rielof Jacobs-g 1778-1788

Lioessens 14 Haersma, Raadsheer van-e 1788-1798

Lioessens 14 Taede Alberts-g 1788-1818

Lioessens 14 Livius van Haersma, grietman-e 1798-1818

Lioessens 14 Jacob Vos-e/g 1818-1858

Lioessens 15 Jantien Bouritius, erfgenamen van-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 groot 40 om, 15-0-0 floreen, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de wegh; 1718: by stucken vercogt
Lioessens 15 Reiner Broers-g 1640

Lioessens 15 Tiaerdt Catzius-e 1700-1728

Lioessens 15 Sake Rienks-g 1700-1708

Lioessens 15 Lieumme Goijtses-g 1708-1728

Lioessens 15 Jan Eesges-e 1728-1738

Lioessens 15 Joost Sipkes-e 1738-1758

Lioessens 15 Tjepke Tjepkes-e 1758-1768

Lioessens 15 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 15 Doede Cornelis kinderen-g 1768-1778

Lioessens 15 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 15 Jacob Cornelis-g 1778-1788

Lioessens 15 Doede Cornelis-g 1778-1788

Lioessens 15 Folkert Lieuwes-g 1788-1818

Lioessens 15 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 15 Arend Johan van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Lioessens 16 Bartel Eelkes CS-e/g 1640 In 1640 niet verder benoemd; in 1700: hornleger van 3 1/2 pm, 1-7-0 floreen, ten westen de meulen, ten noorden de wegh
Lioessens 16 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 16 Jacob Drieuwes-g 1700-1708

Lioessens 16 Freerk Yskes-g 1708-1738

Lioessens 16 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1728

Lioessens 16 Dokkumer Weesvoogden-e 1728-1768

Lioessens 16 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1728-1768

Lioessens 16 Tys Sakes-g 1738-1748

Lioessens 16 Tys Sakes weduwe-g 1748-1758

Lioessens 16 Harmen Tjebbes-g 1758-1768

Lioessens 16 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 16 Foppe Eetzes-g 1768-1788

Lioessens 16 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 16 Pieter Nannes-g 1788-1818

Lioessens 16 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 16 Nanne Pieters Benthem-g 1818-1858

Lioessens 16 Nanne Pieters Benthem-e/g 1838-1858

Lioessens 16 Jacob Reiding kinderen-e 1858

Lioessens 16 Jan Jacobs Reiding-e/g 1858

Lioessens 17 Pastorije-e 1640-1858 In 1640 groot 43 pm; in 1700 groot 43 pm, 13-9-6 floreen, ten oosten de schoole, ten westen 't pad, ten zuiden de camp, ten noorden de kerck; 1798 nog maar 16 pm
Lioessens 17 Reynier Eelkes-g 1640

Lioessens 17 Ds. Nicolaus Schiere-g 1700-1708

Lioessens 17 Ds. E. Rubel-g 1708-1718

Lioessens 17 Ds. Banga-g 1718-1738

Lioessens 17 Ds. Lansbag-g 1738-1748

Lioessens 17 Ds. Columba-g 1748-1778

Lioessens 17 Ds. Eekema-g 1778-1798

Lioessens 17 Ds. Crans-g 1798-1818

Lioessens 17 Ds. P.T. van Kleffens-g 1818-1858

Lioessens 17 Ds. Reddingius-g 1858

Lioessens 18 Lucia van Camminga-e 1640 Nieuw Hiemstra State groot 105 pm; in 1700 groot 106 pm Hiemstra Sathe, 30-0-0 floreen; 1708 als sprake van een hornleger en vele eigenaren
Lioessens 18 Albert Harkes-g 1640

Lioessens 18 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 18 Folkert Douwes-g 1700-1708

Lioessens 18 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 18 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 18 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr. erven-e 1768-1778

Lioessens 18 Tjeerd Tjeerds-g 1768-1788

Lioessens 18 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 18 Douwe Cornelis-g 1788-1818

Lioessens 18 Pieter S. Gaasterland-g 1818-1828

Lioessens 18 Taeke Pieters Klimstra-g 1828-1858

Lioessens 18 Taeke Pieters Klimstra-e/g 1838-1858

Lioessens 19 Tjerk van Tritsum-e 1640 In 1640 groot 75 pm; in 1700 groot 73 pm, 20-0-0 floreen, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de dyck; 1718: nadien geen gebruikers meer genoemd, dus in stukken verkocht??
Lioessens 19 Harke Sybrands-e 1640

Lioessens 19 Heerke Sybrens (= Harke Sybrands?)-g 1640

Lioessens 19 Johan Frans Coy-e 1700-1708

Lioessens 19 Sippe Clases-g 1700-1718

Lioessens 19 Sophia Ogiuskij  (?)CS-e 1708-1738

Lioessens 19 Reiner Bartels-g 1718-1728

Lioessens 19 Claas Pyters-e/g 1738-1768

Lioessens 19 Aldert Arents-e/g 1768-1788

Lioessens 19 Ds. Vlieg-e/g 1768-1818

Lioessens 19 Claas Alberts-e/g 1788-1798

Lioessens 19 Folkert Clases-e/g 1798-1818

Lioessens 19 Claas Clases-e/g 1798-1818

Lioessens 19 Jan Ypes Jousma-e/g 1818-1828

Lioessens 19 Ds. Vlieg weduwe-e/g 1818-1828

Lioessens 19 Hessel Adams Drilsma-e/g 1828-1838

Lioessens 19 Benjamin Arons Drilsma-e/g 1838-1858

Lioessens 19 Douwe Eelkes Meindersma-e/g 1838-1858

Lioessens 20 Tiete van Peyma, Jr. papist-e 1640 Gerroltsma Sathe, groot 171 pm; in 1700 groot 75 pm, 19-14-0 floreen, ten westen de wegh, ten zuiden 't Voetpadt, ten noorden de dyck
Lioessens 20 Gilles Stoffels-g 1640

Lioessens 20 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1700-1728

Lioessens 20 Jouke Sapes weduwe-g 1708-1728

Lioessens 20 Sminia, Heere-e 1728-1738

Lioessens 20 Idzart van Sminia-e 1738-1778

Lioessens 20 Jan Gerks-g 1738-1788

Lioessens 20 Humalda, grietman-e 1778-1788

Lioessens 20 Eysinga, vrouwe, kinderen-e 1778-1788

Lioessens 20 Sminia, Juffr.-e 1778-1788

Lioessens 20 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1828

Lioessens 20 Taede Alberts-g 1788-1798

Lioessens 20 Sybe Cornelis-g 1798-1818

Lioessens 20 Taeke Pieters Klimstra-g 1818-1858

Lioessens 20 Bokke Meindertsma-e 1828-1858

Lioessens 20 Taeke Pieters Klimstra-e/g 1858

Lioessens 21 Haijo Eelcoma, papist-e 1640 In 1640 groot 32 pm; in 1700 een hornleger van 2 pm, 0-21-12 floreen, ten westen en zuiden 't padt
Lioessens 21 Jan Gerks-g 1640

Lioessens 21 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 21 Jacob Geerts-g 1700-1708

Lioessens 21 Ate Abeles-g 1708-1738

Lioessens 21 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 21 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 21 Sipke Lieuwes-g 1738-1748

Lioessens 21 Johannes Jacobs-g 1748-1758

Lioessens 21 Aant Alderts-g 1758-1768

Lioessens 21 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr. erven-e 1768-1778

Lioessens 21 Dirk Harkes-g 1768-1778

Lioessens 21 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 21 Claas Jans-g 1778-1818

Lioessens 21 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 21 Cornelis Klazes Heemstra-g 1818-1828

Lioessens 21 Hendrik Sybes de Boer-g 1828-1838

Lioessens 21 Gauke Klazes Bosma-e/g 1858

Lioessens 22 Schwartzenbergh, grietman-e/g 1640 Reytsma Sathe, groot 19 pm; in 1700 Reitsma hornleger van 1 1/2 pm, 0-16-12 floreen, ten zuiden de Vaert
Lioessens 22 Edzart van Burmania, Jr.-e 1700-1718

Lioessens 22 Eelke Bartels-g 1700-1708

Lioessens 22 Jan Jacobs-g 1708-1718

Lioessens 22 Burmania, mevrouw van, erven-e 1718-1738

Lioessens 22 Pope Paulus-g 1718-1738

Lioessens 22 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Lioessens 22 Sipke Lieuwes-g 1738-1748

Lioessens 22 Pope Paulus weduwe-g 1748-1758

Lioessens 22 Ids Melis-g 1758-1778

Lioessens 22 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr. erven-e 1768-1778

Lioessens 22 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 22 Yske Jurres-g 1778-1798

Lioessens 22 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 22 Jurre Yskes-g 1798-1818

Lioessens 22 Djurre Yskes Doedens-g 1818-1838

Lioessens 22 Maria van Sminia, hvv Marius van Heloma-e 1838-1858

Lioessens 22 Marius van Heloma-e 1838-1858

Lioessens 22 Jacob J. Reiding-g 1838-1858

Lioessens 23 Schwartzenbergh, grietman-e/g 1640 Meyntsma hornleger, grootte niet vermeld; 1714: dese drie (nummers 21,22,23) afgelenieerde hornlegers sijn gecompretendeert onder nummer 3; 1768 wordt het hornleger weer genoemd
Lioessens 23 Pyter Gerbens-g 1640

Lioessens 23 Burmania, mevrouw van, erven-e 1714

Lioessens 23 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 23 Sjolle Jacobs-g 1768-1778

Lioessens 23 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 23 Sjolle Jacobs weduwe-g 1778-1788

Lioessens 23 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 23 Gerrit Sinia-g 1798-1818

Lioessens 23 Harke J. Douma-g 1818-1828

Lioessens 23 Hendrik Sybes de Boer-g 1828-1838

Lioessens 23 Fopke P. Tilma-e 1838-1858

Lioessens 23 Hans O. Elzinga-g 1838-1858

Lioessens 23 Jacob Geerts Douma-e/g 1858

Lioessens 23 Gerlandje Fopkes Tilma-e/g 1858

Lioessens 24 Cloosterlandt-e 1640 Sjoerdsma, groot 27 1/2 pm; 1700 niet meer genoemd, maar onder nummer 3 gebracht; 1768 opnieuw in het kohier
Lioessens 24 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 24 Sjolle Jacobs-g 1768-1778

Lioessens 24 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 24 Sjolle Jacobs weduwe-g 1778-1798

Lioessens 24 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 24 Gerrit Sinia-g 1798-1818

Lioessens 24 Harke J. Douma-g 1818-1828

Lioessens 24 Hendrik Sybes de Boer-g 1828-1838

Lioessens 24 Fopke P. Tilma-e 1838-1858

Lioessens 24 Hans O. Elzinga-g 1838-1858

Lioessens 24 Fokeltje Klazes van der Ploeg-e/g 1858

Lioessens 25 Jongstal, Raadsheer-e 1640 In 1640 groot 12 pm; in 1700 niet meer genoemd, hornleger gebracht onder nummer 3; 1768 wordt het hornleger weer genoemd in het kohier; 1788: "Isalda hornleger"
Lioessens 25 Tjalling Jelmers-g 1640

Lioessens 25 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 25 Tabe Tietes-g 1768-1798

Lioessens 25 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 25 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 25 Pieter Nannes-g 1798-1818

Lioessens 25 Fopke P. Tilma-e 1838-1858

Lioessens 25 Hans O. Elzinga-g 1838-1858

Lioessens 25 Fokeltje Klazes van der Ploeg-e/g 1858

Lioessens 26 Haijo Eelcoma, papist-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 een hornleger van 1 pm, 1-0-0 floreen, ten zuiden 't voetpadt, ten noorden de wegh
Lioessens 26 Hessel Eelkes-g 1640

Lioessens 26 Hector Livius van Haersma-e 1700-1708

Lioessens 26 Sake Rienks-g 1700-1708

Lioessens 26 Haersma, Raadsheer van-e 1708-1728

Lioessens 26 Binnert Joukes-g 1708-1718

Lioessens 26 Goytsen Liummes-g 1718-1728

Lioessens 26 Haersma, mevrouw Maria van-e 1728-1748

Lioessens 26 Jenne Jacobs-g 1738-1748

Lioessens 26 Haersma, majoor van-e 1748-1788

Lioessens 26 Johannes Jacobs-g 1748-1768

Lioessens 26 Syds Sydses-g 1768-1818

Lioessens 26 Haersma, Raadsheer van-e 1788-1818

Lioessens 26 Hector Livius van Haersma-e 1818-1858

Lioessens 26 Pieter Wiltjes Meindertsma-g 1818-1858

Lioessens 26 Pieter Wiltjes Meindertsma-e 1858

Lioessens 27 Schelte Taekes-e/g 1640 Rietsma hornleger; 1700 groot 29 pm, 9-6-0 floreen, ten westen en noorden de wegh, ten zuiden 't voetpadt; 1738 diverse gebruikers, bij boelgoed verhuurd; 1858: Hornleger 't Zoenhuis, Eekhoff geeft Ritsma
Lioessens 27 Schelto van Hiemstra-e 1700-1728

Lioessens 27 Wopke Jacobs-g 1700-1738

Lioessens 27 Hiemstra, Heere-e 1728-1738

Lioessens 27 Grovenstein, mevrouw-e 1738-1748

Lioessens 27 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1748-1758

Lioessens 27 Cornelis Folkerts-g 1748-1778

Lioessens 27 Burmania, generaal van-e 1758-1768

Lioessens 27 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Lioessens 27 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Lioessens 27 Aldert Arents-g 1778-1788

Lioessens 27 Johannes Douwes-g 1788-1798

Lioessens 27 Ulbe van Burmania-e 1798-1838

Lioessens 27 Hendrik Hendriks-g 1798-1818

Lioessens 27 Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachauwer-e 1838-1858

Lioessens 27 Jan Pieters Iedema-e/g 1858

Metslawier 1 Pyter Formers-e/g 1640 In 1640 groot 54 pm; in 1700 groot 36 pm, 12-16-8 floreen, ten westen zuiden en noorden de wegh; 1768 sprake van hornleger
Metslawier 1 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 1 Jurrien Jillerts-g 1700-1708

Metslawier 1 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 1 Rodmer Alberts-g 1708-1718

Metslawier 1 Rodmer Alberts weduwe-g 1718-1738

Metslawier 1 Jan Foppes-g 1738-1768

Metslawier 1 Burmania, generaal van-e 1758-1768

Metslawier 1 Andries Crameris-g 1768-1788

Metslawier 1 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1788

Metslawier 1 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Metslawier 1 Andringa de Kempenaer, R.L.-e 1778-1788

Metslawier 1 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1798

Metslawier 1 Witteveen, Dr. J.-e 1798-1818

Metslawier 1 Jan Pieters Reiding-e/g 1818-1858

Metslawier 1 Jouwert Witteveen, Mr.-e 1858

Metslawier 2 Carel van Sternzee-e/g 1640 Ropta Hornleger, groot 35 pm; in 1700 groot 62 pm, 16-9-2 floreen, ten zuiden 't ganghpad, ten noorden de wegh; 1738: hornleger, de Lip, de Pelfenne, de Hoving; 1798: hornleger bij nummer 12; 1858 Eekhoff geeft Groot Ropta, op C2 is de molen gebouwd
Metslawier 2 Johan de Wolff/Wolffs NU, Jr.-e 1700-1738

Metslawier 2 Unia, nevrouw-e 1738-1748

Metslawier 2 Burmania, mevrouw van, erven-e 1748-1758

Metslawier 2 Burmania, generaal van-e 1758-1768

Metslawier 2 Goeddeaus, mevrouw-e 1768-1798

Metslawier 2 Douma, bijzitter-g 1768-1778

Metslawier 2 Jan Harmens-g 1778-1788

Metslawier 2 Pyter Rinderts-g 1788-1798

Metslawier 2 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 2 Sipke Romkes van der Heide-g 1818-1838

Metslawier 2 David Sluiter-e 1838-1858

Metslawier 2 Sieger Pieters Kits-e 1858

Metslawier 3 Carel van Sternzee, Jr.-e 1640 toe Ropta, groot 80 pm; in 1700 groot 106 pm, 29-5-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh, ten noorden de felingen; 1858: Eekhoff geeft Klein Ropta
Metslawier 3 Pyter Pyters weduwe-g 1640

Metslawier 3 Johan de Wolff/Wolffs NU, Jr.-e 1700-1738

Metslawier 3 Cornelis Douwes-g 1700-1738

Metslawier 3 Golstein, Jr. J. CS-e 1738-1788

Metslawier 3 Wicke Thomas-g 1738-1748

Metslawier 3 Pier Hendriks-g 1748-1758

Metslawier 3 Pyter Heins-g 1758-1788

Metslawier 3 Witteveen, secretaris T.-e 1788-1798

Metslawier 3 Jelle Wygers-g 1788-1798

Metslawier 3 Witteveen, Dr. J.-e 1798-1818

Metslawier 3 Aant Jacobs-g 1798-1818

Metslawier 3 Jouwert Witteveen, Mr.-e 1818-1858

Metslawier 3 Johannes K. Sinnema-g 1818-1828

Metslawier 3 Gosse Jans Jilderda-g 1828-1838

Metslawier 3 Kingma, A.-g 1838-1858

Metslawier 4 Aaltje van Ockinga, Juffr., papist-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 hornleger De Velde, groot 39 1/2 pm, 14-15-0 floreen, ten oosten en zuiden de wegh, ten westen de olde meer;1718 hornleger genoemd en 5 eigenaars van het land; 1738: 3 pm 't Hof
Metslawier 4 Jorrit Jorrits-g 1640

Metslawier 4 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 4 Sjolle Ates weduwe-g 1700-171738

Metslawier 4 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 4 Dirk Sjolles-g 1738-1748

Metslawier 4 Jacob Adsers-g 1748-1768

Metslawier 4 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 4 Sybren Mintjes-g 1768-1778

Metslawier 4 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 4 Lolke Houkes-g 1778-1818

Metslawier 4 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 4 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 4 Antje Jans, weduwe Dirk J. Wibalda-g 1818-1828

Metslawier 4 Dirk J. Wibalda-g 1818-1828

Metslawier 4 Ouwe H. Talsma-g 1828-1838

Metslawier 4 Daniel Blocq van Haersma de With, Mr.-e 1838-1858

Metslawier 5 Rixt van Scheltema, Juffr. Hvv Holtfester Heerma-e 1640 Op 't Dwars, 24 pm; in 1700: 24 pm groot, 8-4-0 floreen, ten oosten en noorden de wegh, ten westen de olde meer, ten zuiden de vicarie; 1768 sprake van een hornleger
Metslawier 5 Heerma, holtfester-e 1640

Metslawier 5 Willem Willems-g 1640

Metslawier 5 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 5 Jurrien Jillerts-g 1700-1708

Metslawier 5 Jaike van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 5 Rodmer Alberts-g 1708-1718

Metslawier 5 Rodmer Alberts weduwe-g 1718-1738

Metslawier 5 Hjohannes Foppes-g 1738-1768

Metslawier 5 Hector Livius van Haersma-e 1758-1768

Metslawier 5 d'Arnaud, kinderen van-e, curator SGJv Burmania Rengers 1768-1778

Metslawier 5 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1768-1788

Metslawier 5 Andries Crameris-g 1768-1788

Metslawier 5 Andringa de Kempenaer, R.L.-e 1778-1788

Metslawier 5 Witteveen, secretaris T.-e 1788-1818

Metslawier 5 Jan Pieters Reiding-e/g 1818-1858

Metslawier 5 Jouwert Witteveen, Mr.-e 1858

Metslawier 6 Douwe van Aylva, erven-e 1640 In 1640 groot 50 pm; in 1700 groot 51 pm, 16-9-0 floren, ten oosten de wegh, ten zuiden 't ganghpad
Metslawier 6 Wierd Sjoerds-g 1640

Metslawier 6 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 6 Michiel Freerks-g 1708-1718

Metslawier 6 Jaike van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 6 Lolke Binnerts-g 1718-1738

Metslawier 6 Jan Formers-g 1738-11748

Metslawier 6 Jacob Johannes-g 1748-11768

Metslawier 6 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 6 Jan Lieuwes-g 1768-1818

Metslawier 6 Romke Eiberts-g 1778-1788

Metslawier 6 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 6 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 6 Douwe Jacobs Douma-g 1818-1838

Metslawier 6 Jacob J. Posthumus-e/g 1838-1858

Metslawier 6 Frederik Cornelis Andreae-e 1858

Metslawier 7 Alef van Aggema, Jr., papist-e 1640 In 1640 groot 33 pm; in 1700 groot 34 pm, 9-9-6 floreen, ten oosten de buieren, ten westen de wegh; 1768 sprake van een hornleger
Metslawier 7 Eelke Annes-g 1640

Metslawier 7 Freerk Jacobs-e 1700-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Metslawier 7 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1718

Metslawier 7 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 7 Bote Gerbens-g 1700-1708

Metslawier 7 Jan Sikkes-g 1708-1728

Metslawier 7 Unia, Heere-e 1718-1748

Metslawier 7 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 7 Willem Sjoerds-g 1738-1748

Metslawier 7 Burmania, mevrouw van, erven-e 1748-1758

Metslawier 7 Gerrit Hendriks-g 1748-1758

Metslawier 7 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 7 Jan Gooitzes-g 1758-1768

Metslawier 7 Sybren Mintjes-g 1768-1778

Metslawier 7 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 7 Dirk Jacobs-g 1778-1788

Metslawier 7 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 7 Witteveen, Dr. J.-g 1798-1818

Metslawier 7 Sape J. Dijkstra-g 1818-1828

Metslawier 7 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 7 Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachauwer-e 1838-1858

Metslawier 7 Kornelis G. Brunia-g 1828-1838

Metslawier 7 Frederik Witteveen-g 1858

Metslawier 8 Fet  van Camminga, Juffr.-e 1640 In 1640 groot 51 pm; in 1700 groot 51 pm, 16-9-6 floreen, ten oosten en zuiden de wegh
Metslawier 8 Abe Jansen-g 1640

Metslawier 8 Freerk Jacobs-e 1700-1718 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Metslawier 8 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1718

Metslawier 8 Jan Doekles-g 1700-1738

Metslawier 8 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1748

Metslawier 8 Gerrit Hendriks-g 1738-1758

Metslawier 8 Burmania, mevrouw van, erven-e 1748-1758

Metslawier 8 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 8 Jan Gooitzes-g 1758-1768

Metslawier 8 Klaas Hendriks-g 1768-1788

Metslawier 8 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 8 Jan Cornelis-g 1788-1798

Metslawier 8 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 8 Jan Sybrens-g 1798-1818

Metslawier 8 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 8 Lieuwe Popes van der Weide-g 1818-1828

Metslawier 8 Klaas Buwalda-g 1828-1838

Metslawier 8 Arend Johan van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Metslawier 8 Hedzer Pieters Rijpstra-g 1838-1858

Metslawier 9 Sippe van Aylva, Jr.-e 1640 In 1640 grootte niet genoemd: in 1700 groot 73 pm, 19-16-10 floreen, ten oosten en zuiden de Vaert, ten westen de wegh en ten noorden de Schipvaert; 1858 Eekhoff tekent hierbij Jaarsma
Metslawier 9 Hein Fokkes-g 1640

Metslawier 9 Freerk Jacobs-e 1700-1708 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Metslawier 9 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1708

Metslawier 9 Jan Sikkes-g 1700-1718

Metslawier 9 Aylva, erven van-e 1708-1718

Metslawier 9 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1748

Metslawier 9 Jan Dirks weduwe-g 1718-1738

Metslawier 9 Willem Sjoerds-g 1738-1748

Metslawier 9 Burmania, mevrouw van, erven-e 1748-1758

Metslawier 9 Jan Gooitzes-g 1748-1758

Metslawier 9 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 9 Heerke Dirks-g 1758-1768

Metslawier 9 Sybren Mintjes-g 1768-1778

Metslawier 9 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 9 Pyter Bokkes-g 1778-1798

Metslawier 9 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 9 Kobus Jans-g 1798-1818

Metslawier 9 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 9 Hiltje Piers van Prins, weduwe J.J. Inia-g 1818-1828

Metslawier 9 Inia- J.J.-g 1818-1828

Metslawier 9 Tjitske Hedzers van der Kooi-g 1828-1838

Metslawier 9 Arend Johan van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Metslawier 9 Hedzer Pieters Rijpstra-g 1838-1858

Metslawier 9 Jacobus Nicolaas Witteveen-e 1858

Metslawier 10 State Landt-e 1640 Fridshuistra Sathe groot 137 pm; in 1700: Fridtshuistra Sathe groot 137 pm, 37-9-12 floreen,
Metslawier 10 Dirk Pyters-g 1640

Metslawier 10 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1700-1718

Metslawier 10 Beima, kolonel, kinderen-e 1700-1718

Metslawier 10 Beima, kapitein, kinderen-e 1700-1718

Metslawier 10 Ds. Gerckema tot Utrecht-e 1700-1718

Metslawier 10 Frans Sybes-g 1700-1708

Metslawier 10 Sybe Fransen-g 1708-1738

Metslawier 10 Sminia, Raadsheer van-e 1718-1728

Metslawier 10 Beima, Heere CS-e 1728-1768

Metslawier 10 Sybe Fransen weduwe-g 1738-1758

Metslawier 10 Wopke/Wepke Sybes-g 1758-1788

Metslawier 10 Julius Mathijs Beima-e 1768-1788

Metslawier 10 Laas van Burmania-e 1778-1788

Metslawier 10 Gruiter van Groenewoude-e 1778-1788

Metslawier 10 Brendera Brandis, C.H.-e 1778-1788

Metslawier 10 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Metslawier 10 Sybe Wepkes/Wopkes-g 1788-1798

Metslawier 10 Willem Bartels-g 1798-1818

Metslawier 10 Cornelis van Scheltinga-e 1818-1828

Metslawier 10 Petrus Adrianus Bergsma-e 1818-1828

Metslawier 10 Douwe Jans Douma-g 1818-1858

Metslawier 10 Volkertina A. Heeringa, vrvan Mr. D.B. van Haersma de with-e 1858

Metslawier 10 Daniel Blocq van Haersma de With, Mr.-e 1858

Metslawier 10 Eelke Holwerda-g 1858

Metslawier 11 Vicarie Landt 1640-1818 Vicarije Metslawier groot 26 pm; in 1700 groot 26 pm, 6-19-0 floreen, ten westen de wegh, ten noorden 't Voetpadt; 1838: eene zathe op 't dwars; 1858 Eekhoff geeft "Dwars", een stuk land "het mad"
Metslawier 11 Eede Pyters-g 1640

Metslawier 11 Tjalling Minses-g 1700-1738

Metslawier 11 Yme Pyters-g 1748-1788

Metslawier 11 Minse Ymes-g 1788-1798

Metslawier 11 Douwe Iedes Kuur-e/g 1818-1858

Metslawier 11 Pieter Torenstra-e/g 1858

Metslawier 12 Frans van Eminge, papist-e 1640 In 1640 groot 80 pm; in 1700 groot 84 pm, 24-14-0 floreen, ten oosten en noorden de wegh, ten zuiden 't Voetpad (dit is Oldersma)
Metslawier 12 Joannes Douwes-g 1640

Metslawier 12 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 12 Frans Aukes-g 1700-1708

Metslawier 12 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 12 Freerk Eetes-g 1708-1718

Metslawier 12 Jan Formers-g 1718-1738

Metslawier 12 Albert Douwes-g 1738-1768

Metslawier 12 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 12 Douma, bijzitter-g 1768-1778

Metslawier 12 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 12 Minne Alberts Douma-g 1778-1788

Metslawier 12 Eggele Sakes-g 1788-1818

Metslawier 12 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 12 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 12 Sake Egeles Alberda-g 1818-1828

Metslawier 12 Pieter Johannes Douma-g 1828-1858

Metslawier 12 Daniel Blocq van Haersma de With, Mr.-e 1838-1858

Metslawier 13 Otto Swalue-e 1640 Op de Reidswal groot 24 pm; in 1700 groot 24 pm, 8-4-0 floreen, Reitswalster Sathe, ten oosten de Morstervaert, ten westen en zuiden de wegh; 1768 sprake van een hornleger
Metslawier 13 Roelof Gerrits-g 1640

Metslawier 13 Cornelis van Bosman-e 1700-1708

Metslawier 13 Ridsert Jans-g 1700-1708

Metslawier 13 Jaicke van Wyckel, weduwe Bosman-e 1708-1758

Metslawier 13 Jan Bartels-g 1708-1718

Metslawier 13 Auke Taekes-g 1718-1738

Metslawier 13 Albert Douwes-g 1738-1758

Metslawier 13 Jacob Johannes-e/g 1758-1768

Metslawier 13 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Metslawier 13 Jan Lieuwes-g 1768-1778

Metslawier 13 Romke Eiberts-g 1778-1798

Metslawier 13 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 13 Jacob Fokkes-g 1798-1818

Metslawier 13 Ulbe van Burmania, erven-e 1818-1838

Metslawier 13 Douwe Jacobs Douma-g 1818-1838

Metslawier 13 Ynze G. Tuma-e/g 1838-1858

Metslawier 13 Sybren Ymes Stiemsma-e/g 1858

Metslawier 14 Pieter Huberts-e 1640 Helbada Sathe groot 45 pm; in 1700 groot 47 pm, 11-7-8- floreen, ten westen de olde meer; bij de eigenaars in 1700: "dogh nu in proses"; 1768: sprake van een hornleger; 1858: Eekhoff geeft ook Jaarsma aan
Metslawier 14 Minne Lieuwes-g 1640

Metslawier 14 Reiner Arjens tot Harlingen-e 1700-1708

Metslawier 14 Wytse Freerks-e 1700-1708

Metslawier 14 Tjerk Clasen-g 1700-1708

Metslawier 14 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1708-1718

Metslawier 14 Sjoerd Johannes-g 1708-1738

Metslawier 14 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Metslawier 14 Unia, mevrouw van-e 1738-1758

Metslawier 14 Lolke Harmens-g 1738-1758

Metslawier 14 Marten Gerrits-e 1758-1768

Metslawier 14 Galtema, secretaris-e 1758-1768

Metslawier 14 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Metslawier 14 Klaas Eelkes-g 1768-1778

Metslawier 14 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 14 Yme Pyters-g 1778-1788

Metslawier 14 Hein Fokkes-g 1788-1798

Metslawier 14 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 14 Ulbe van Burmania, erven-e 1818-1838

Metslawier 14 Hiltje Piers van Prins, weduwe J.J. Inia-g 1818-1828

Metslawier 14 Tjitske Hedzers van der Kooi-g 1828-1838

Metslawier 14 Arend Johan van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Metslawier 14 Hedzer Pieters Rijpstra-g 1838-1858

Metslawier 14 Jacobus Nicolaas Witteveen-e 1858

Metslawier 15 Douwe van Aylva, erven-e 1640 Jaarsma Hornleger, grootte niet vermeld; in 1700 niet meer genoemd; 1714 wel in reŽel; 1768: stem weer tot leven gewekt; Eekhoff tekent Jaarsma buiten het dorp, floreenkohier/kadaster in het dorp
Metslawier 15 Verspreeck, secretaris-g 1640

Metslawier 15 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1714

Metslawier 15 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Metslawier 15 Hedzer Andries-g 1768-1778

Metslawier 15 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 15 Lolke Houkes-g 1778-1788

Metslawier 15 Dirk Jacobs-g 1788-1818

Metslawier 15 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 15 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 15 Dirk J. Wibalda-g 1818-1828

Metslawier 15 Daniel Blocq van Haersma de With, Mr.-e 1828-1858

Metslawier 16 Pybe van Wytsma, Jr.-e 1640 Oldhuystra Sathe, groot 80 pm; in 1700 groot 97 pm, 24-14-0 floreen, ten oosten, westen en noorden de wegh
Metslawier 16 Freerk Jacobs-e 1700-1708 als curator over Jr. Hobbe E. van Aylva kinderen
Metslawier 16 Hobbe Esaias van Aylva kinderen-e 1700-1718

Metslawier 16 Douwe Douwes-g 1700-1718

Metslawier 16 Julius Jelto van Unia, Jr.-e 1718-1738

Metslawier 16 Gerrit Martens-g 1718-1738

Metslawier 16 Unia, mevrouw van-e 1738-1758

Metslawier 16 Minse Tjallings-g 1738-1748

Metslawier 16 Marten Everts-g 1748-1758

Metslawier 16 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Metslawier 16 Albert Douwes-g 1758-1778

Metslawier 16 Douma, bijzitter-g 1768-1778

Metslawier 16 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 16 Jan Alberts Douma-g 1778-1818

Metslawier 16 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 16 Ulbe van Burmania, erven-e 1818-1838

Metslawier 16 Uilke D. Dijkstra-g 1818-1858

Metslawier 16 Henrica Maria, Vrouwe Baronesse Rengers, vr.van Carel Hendrik van Haersma-e 1838-1858

Metslawier 16 Carel Hendrik van Haersma-e 1838-1858

Metslawier 17 Pastorije-e 1640-1858 In 1640 groot 52 1/2 pm; in 1700 groot 52 pm, 14-4-10 floreen, ten zuiden 't kerckhoff, ten noorden de buieren; 1798 veel grond verkocht, rest nog 11 1/2 pm
Metslawier 17 Ds. Henricus Beckerius/Hendrik Bekker-g 1640 Vader van Balthasar Bekker
Metslawier 17 Ds. Rinse van Rijpema-g 1700-1708

Metslawier 17 Ds. T. Crans-g 1708-1738

Metslawier 17 Ds. Bruining-g 1738-1748

Metslawier 17 Ds. Schrinerius-g 1748-1758

Metslawier 17 Ds. Florison-g 1758-1818

Metslawier 17 Ds. M. Kim-g 1818-1858

Metslawier 17 Ds. Cannegieter-g 1858

Metslawier 18 Carel van Sternzee, Jr.-e 1640 Hornleger De Lip groot 20 pm; in 1700 niet meer genoemd; 1714 nog wel in reŽelkohier (onder nummer 2 gebracht); 1768 wordt de stem weer vermeld, groot 8 pm, vreemd is dat De Lip, naast hier, ůůk onder 2 wordt vermeld
Metslawier 18 Antje tot Ropta-g 1640

Metslawier 18 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Metslawier 18 Klaas Hendriks-g 1768-1778

Metslawier 18 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 18 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 18 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 18 Lieuwe Popes van der Weide-g 1818-1828

Metslawier 18 Klaas Gerrits Buwalda-g 1828-1838

Metslawier 18 Arend Johan van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Metslawier 18 Hedzer Pieters Rijpstra-g 1838-1858

Metslawier 18 Jouwert Witteveen, Mr.-e 1858

Metslawier 19 Carel van Sternzee, Jr.-e/g 1640 In 1640 groot 27 pm; 1698: Op de burgh; in 1700 niet meer genoemd; 1714 in het reŽelkohier staat dat dit hornleger onder 2 is gebracht; 1768: de stem opnieuw in leven, groot 7 pm: een horenleger, de Pelvenne, staat hier, maar ook op nummer 2; 1788: een hornleger, de pelfenne op de burg
Metslawier 19 Burmania, generaal van-e 1768-1778

Metslawier 19 Paulus Freerks-g 1768-1788

Metslawier 19 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Metslawier 19 Witteveen, secretaris T.-g 1788-1798

Metslawier 19 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Metslawier 19 Jantje Minnes-g 1798-1818

Metslawier 19 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Metslawier 19 Pieter Taekes Klimstra-g 1818-1828

Metslawier 19 Sybrigje Sjoeks Tibma-g 1828-1858

Metslawier 19 Hobbo Baerdt van Sminia, Jr.-e 1838-1858

Metslawier 19 Tjalling Jans Dijkstra-g 1858

Metslawier 20 Cornelis van Bosman-e 1700-1708 In 1640 niet genoemd: Plaets Sonder Stem, Wibalda, groot 76 pm, 31-20-10 floreen, ten westen en noorden de wegh, ten zuiden de Vaert, dit is een echte familieboerderij
Metslawier 20 Sjolle Ates weduwe-g 1700-1708

Metslawier 20 Elisabeth Bosman, juffr.-e 1708-1718

Metslawier 20 Trintie Sjolles-g 1708-1718

Metslawier 20 Wyckel, Heere van, tot Balk-e 1718-1758

Metslawier 20 Dirk Sjolles-g 1738-1748

Metslawier 20 Jacob Adsers-g 1748-1768

Metslawier 20 Jacob Adsers-e 1758-1768

Metslawier 20 Sjolle Jacobs-e 1768-1798

Metslawier 20 Dirk Jacobs-e/g 1768-1798

Metslawier 20 Witteveen, secretaris-e 1788-1798

Metslawier 20 Jacob Sjolles-e 1798-1818

Metslawier 20 Antje Jans, weduwe Dirk J. Wibalda-g 1818-1828

Metslawier 20 Dirk Jacobs Wibalda-e/g 1818-1828

Metslawier 20 Jan Pieters Reiding, echtgenoot van Gertje Dirks Wibalda-e/g 1828-1858

Metslawier 20 Gertje Dirks Wibalda-e/g 1828-1858

Metslawier 20 Habeltje Piers de Groot-e 1858

Morra 1 Rixt van Scheltema, Juffr. Hvv Holtfester Heerma-e 1640 Op de Velde, groot 64 pm; in 1700 groot 73 pm, 25-4-0 floreen, ten oosten de Vaert, ten westen 't Voetpadt (in 1748: het roodpad)
Morra 1 Walling Jans-g 1640

Morra 1 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 1 Sybren Theunis-g 1700-1738

Morra 1 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 1 Ds. Mobachius-e 1738-1748

Morra 1 Marten Pyters-g 1738-1748

Morra 1 Vegelin, juffr.-e 1738-1768

Morra 1 Hylke Martens-g 1748-1758

Morra 1 Burmania, generaal van-e 1758-1768

Morra 1 Pyter Doekes-g 1758-1768

Morra 1 Goeddeaus, mevrouw-e 1768-1798

Morra 1 Lieuwe Ottes-g 1768-1788

Morra 1 Claas Tjallings-g 1788-1798

Morra 1 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Morra 1 Harmen Roelofs-g 1798-1818

Morra 1 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 1 Auke J. Douma-g 1818-1838

Morra 1 Juliana Dorothea Unia, baronesse Rengers, hvv Jan Willem Engelbert de Man-e 1838-1858

Morra 1 Jan Willem Engelbert de Man-e 1838-1858

Morra 1 Sjoerd J. Boersma-g 1838-1858

Morra 1 Barber Pieters Teernstra, weduwe Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 1 Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 2 Cloosterlandt-e 1640 Kerksdijk, groot 83 1/2 pm; in 1700 groot 84 pm, 18-0-0 floreen; 1708 "Op de Keegsdijk"
Morra 2 Cornelis Taekes-g 1640

Morra 2 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 2 Jurrien Cock, luitenant kolonel-e 1700-1718

Morra 2 Catharina van Kinnema-e 1700-1718

Morra 2 Eelke Douwes-g 1700-1708

Morra 2 Ludsert Tiammes / Lidser Tiammes-g 1708-1738

Morra 2 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 2 Vegelin, juffr.-e 1738-1758

Morra 2 Viersen, Heere P.H. van-e 1738-1748

Morra 2 Doeke Bartels-g 1738-1758

Morra 2 Altena, Heere, NL-e 1748-1758

Morra 2 Burmania, generaal van-e 1758-1768

Morra 2 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Morra 2 Pyter Geerts-g 1758-1788

Morra 2 Goeddeaus, mevrouw-e 1768-1798

Morra 2 Altena, grietman-e 1768-1778

Morra 2 Bergsma, mevrouw-e 1778-1798

Morra 2 Willem Nannes-g 1788-1798

Morra 2 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Morra 2 Johannes Casparus Bergsma-e 1798-1818

Morra 2 Willem Minses-g 1798-1818

Morra 2 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 2 Antje H. Minnenga-e/g 1818-1828

Morra 2 Dirk Jans Reiding-e/g 1828-1858

Morra 2 Aaltje Douma-e 1828-1858

Morra 2 Lamoraal Ulbo, Baron Rengers-e 1838-1858

Morra 3 Cloosterlandt-e 1640 Kerksdijk, groot 68 pm; 1698: Keyghsdyck; in 1700 groot 68 pm, 25-0-0 floreen, ten westen de wegh
Morra 3 Tjerk Foppes-g 1640

Morra 3 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 3 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1700-1718

Morra 3 Humalda-e 1700-1718

Morra 3 Pyter Pyters-g 1700-1738

Morra 3 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 3 Vegelin, juffr.-e 1738-1758

Morra 3 Ype Pyters-g 1738-1748

Morra 3 Jouke Cornelis-g 1748-1758

Morra 3 Bergsma, secretaris-e 1758-1778

Morra 3 Marten Everts-g 1758-1778

Morra 3 Bergsma, mevrouw-e 1778-1788

Morra 3 Wybren Cornelis-g 1778-1788

Morra 3 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 3 Pyter Hendriks-g 1788-1798

Morra 3 Symen Jilles-g 1798-1818

Morra 3 Jan Pieters Reiding-e/g 1818-1858

Morra 3 Geert Fokkes Rosier-e/g 1858

Morra 4 Doitse Heslinga-e 1640 Buiten Weij, groot 60 pm; in 1700 44 1/2 pm, 16-0-0 floreen, ten zuiden de wegh: Buitenweij Sathe; 1768 sprake van een hornleger; 1858: Eekhoff geeft abusievelijk Nittema aan
Morra 4 Pyter Jansen-g 1640

Morra 4 Anna van Heslinga, weduwe Heixan-e 1700-1708

Morra 4 Jacob Freerks-g 1700-1708

Morra 4 Heixan-e 1700-1708

Morra 4 Gerrit Botma-e 1708-1738

Morra 4 Hendrik Pyters-g 1708-1718

Morra 4 Sake Botma, bijzitter-e/g 1738-1758

Morra 4 Botma, H. kinders-e/g 1758-1778

Morra 4 Jan Feenstra-g 1768-1778

Morra 4 Hendrik Lieuwes erven-e 1768-1778

Morra 4 Folkert Cornelis Botma-e/g 1768-1778

Morra 4 Pieter Nannes-g 1768-1778

Morra 4 Minne Jans NU-e 1778-1788

Morra 4 Abele Gerrits-g 1778-1788

Morra 4 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 4 Nammen Idses-g 1788-1798

Morra 4 Pyter Nannes-e 1788-1798

Morra 4 Claas Tjallings-g 1798-1818

Morra 4 Minse A. Hiemstra-e/g 1818-1828

Morra 4 Pieter Taekes van Kleffens-e/g 1828-1858

Morra 4 Jantje Idses van Eizinga en kinderen Van Kleffens-e/g 1858

Morra 4 Ids van Kleffens-e 1858

Morra 4 Gerhardus van Kleffens-e 1858

Morra 4 Sieds van Kleffens-e 1858

Morra 4 Jantje van Kleffens-e 1858

Morra 4 Anna Maria van Kleffens-e 1858

Morra 5 Froukje van Scheltema-e 1640 In 1640 groot 70 pm; 1698: Op 't Wrot; in 1700 De Wrot, groot 70 pm, 25-0-0 floreen, ten westen Scheltema State, ten noorden de weg; 1858: Eekhoff geeft 't Wrok
Morra 5 Pyter Jansen-g 1640

Morra 5 Caspar van Tiddinge, Jr.-e 1700-1708

Morra 5 Thys Clasen-g 1700-1708

Morra 5 Willem van Haren, Jr.-e 1708-1738

Morra 5 Sije Jans-g 1708-1718

Morra 5 Ype Pyters-g 1718-1738

Morra 5 Johan van Plettenburgh, Jr.-e 1738-1758

Morra 5 Jelle Ypes-g 1738-1758

Morra 5 Canters, Jr.-e 1758-1798

Morra 5 Gerrit Hendriks-g 1758-1778

Morra 5 Jacob Jans-g 1778-1788

Morra 5 Douwe Hessels-g 1788-1818

Morra 5 Canter, P.A. van-e 1798-1818

Morra 5 Van Haren, Jr.-e 1818-1828

Morra 5 Hendrik Sybes de Boer-g 1818-1828

Morra 5 Folkert Cornelis Botma-e/g 1828-1858

Morra 5 Barber Pieters Teernstra, weduwe Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 5 Cornelis Folkerts Botma-e 1858

Morra 5 Janke Folkerts Botma-e 1858

Morra 5 Pieter Folkerts Botma-e 1858

Morra 5 Easge Folkerts Botma-e 1858

Morra 5 Jacob Folkerts Botma-e 1858

Morra 6 Julius Mockema van Unia, Jr., papist-e 1640 Nittema Sathe, groot 61 pm; in 1700 groot 66 pm, 22-14-0 floreen, ten oosten de Lioessens Vaert, ten noorden Oldhuister Sathe
Morra 6 Rienk Sybrens-g 1640

Morra 6 Unckel, brigadier-e 1700-1718

Morra 6 Oeble / Uble Swetses-g 1700-1718

Morra 6 Martinus Adius, Heere, tot Workum-e 1718-1728

Morra 6 Oebles Swetses weduwe-g 1718-1748

Morra 6 Van Haren, Jr.-e 1728-1738

Morra 6 Grovestins, Mr.-e 1738-1748

Morra 6 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1748-1758

Morra 6 Bokke Pyters-g 1748-1758

Morra 6 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Morra 6 Jelle Ypes-g 1758-1768

Morra 6 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Morra 6 Jelle Ypes weduwe-g 1768-1778

Morra 6 Ype Jelles-g 1778-1798

Morra 6 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Morra 6 Jelle Ypes-g 1798-1828

Morra 6 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 6 Jacob J. Reiding-g 1828-1858

Morra 6 Sminia, mevrouw M. van-e 1858

Morra 6 Heloma, Marius van-e 1858

Morra 7 Sybrandt Jaspers- 1640 Kerksdijk, groot 116 pm; 1698: Keijgsdyck; in 1700 groot 118 pm, 42-0- floreen, ten westen en zuiden de wegh; 1768 sprake van een hornleger
Morra 7 Pyter Pyters-g 1640

Morra 7 Gerrit Botma-e 1700-1738

Morra 7 Goffe Johannes-g 1700-1708

Morra 7 Johannes Lieuwes-g 1708-1718

Morra 7 Sake Botma-g 1718-1738

Morra 7 Botma, bijzitter-e 1738-1768

Morra 7 Nanne Botma-e 1738-1748

Morra 7 Swetse Jans-g 1738-1758

Morra 7 Nanne Botma, kinderen-e 1748-1768

Morra 7 Botma, H. kinders-e/g 1758-1768

Morra 7 Wybren Cornelis-g 1758-1778

Morra 7 Bergsma, secretaris-e 1768-1788

Morra 7 Jantie Botma-e 1768-1788

Morra 7 Betske Botma-e 1768-1788

Morra 7 Antie Botma-e 1768-1788

Morra 7 Nammen Botma-e 1768-1778

Morra 7 Hermanus Botma kinders-e 1768-1788

Morra 7 Lieuwe Sinia NU-e 1778-1798

Morra 7 Van Kleffens-e 1778-1798

Morra 7 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 7 Jacob Dirks-g 1788-1798

Morra 7 Pieter Hendriks-g 1788-1798

Morra 7 Folkert Cornelis Botma-e/g 1798-1818

Morra 7 Jan Pieters Reiding-e/g 1818-1858

Morra 7 Klaas van Kleffens-e 1818-1858

Morra 7 Johannes W. Wybenga-g 1818-1858

Morra 7 Geert Fokkes Rosier-e/g 1858

Morra 7 Grietje Harmanus Botma, hvv Pieter Cornelis Wobma-e 1858

Morra 7 Pieter Cornelis Wobma-e 1858

Morra 8 Donia, notaris CS-e 1640 Rinia Sathe, groot 45 pm; in 1700 groot 45 pm, 16-0-0 floreen, ten oosten de Lioessemer vaert, ten zuiden de wegh; 1738 sprake van een hornleger
Morra 8 Marten Jochums-g 1640

Morra 8 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 8 Tiaerd Clasen-g 1700-1708

Morra 8 Ede Tieerds-g 1708-1738

Morra 8 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 8 Jarich Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Morra 8 Sipke Lieuwes-g 1738-1748

Morra 8 Jan Veenstra-g 1748-1758

Morra 8 Jelle Ypes-g 1758-1768

Morra 8 Burmania, generaal van, erven-e 1768-1778

Morra 8 Jan Hendriks-g 1768-1778

Morra 8 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Morra 8 Minse Hendriks-g 1778-1788

Morra 8 Minse Hendriks weduwe-g 1788-1798

Morra 8 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Morra 8 Pyter Bokkes weduwe-g 1798-1818

Morra 8 Klaas T. Dijkstra-g 1818-1828

Morra 8 Albert A. Alberda-g 1828-1858

Morra 8 Wicher Wichers-e 1838-1858

Morra 8 Albert Jans Alberda-g 1858

Morra 9 Gabe Wygers-e/g 1640 Botma Sathe, groot 100 pm; in 1700 groot 124 1/2 pm, 46-17-0 floreen, ten oosten de Vaert, ten noorden de wegh
Morra 9 Gerrit Botma-e/g 1700-1738

Morra 9 Sake Botma, bijzitter-e/g 1738-1758

Morra 9 Harmanus Botma-g 1748-1758

Morra 9 Trijntje Botma-e 1758-1768

Morra 9 Tonnema. S. kinderen-e 1758-1768

Morra 9 Gerrit Sinia-g 1758-1768

Morra 9 Folkert Cornelis Botma-e/g 1768-1818

Morra 9 Sjoerd Daams Tonnema-e 1768-1778

Morra 9 Minne Wybets Haima-g 1768-1788

Morra 9 Lieuwe F. Sijtsma-e 1818-1838

Morra 9 Jacob J. Posthumus-e/g 1838-1858

Morra 9 Jelle Tjallings de Vries-e/g 1858

Morra 10 Sicco van Grovestins-e 1640 Douma Sathe groot 40 pm; in 1700 groot 34 pm, 14-0-0 floreen, ten oosten de pastoriehuisinge, ten westen de buieren Morra, ten zuiden 't kerckhoff, ten noorden de wegh; 1738 sprake van een hornleger; 1858, er ligt land bij de grote hooidammen
Morra 10 Ruurd Wierds-g 1640

Morra 10 Edsard van Burmania, kinderen van-e 1640

Morra 10 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 10 Tiaerd Clasen-g 1700-1708

Morra 10 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 10 Vegelin, juffr.-e 1738-1758

Morra 10 Sake Botma-e 1748-1758

Morra 10 Doeke Bartels-g 1758-1778

Morra 10 Sake Botma weduwe-e 1758-1768

Morra 10 Burmania, generaal van-e 1768-1778

Morra 10 Folkert Cornelis-g 1768-1778

Morra 10 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1798

Morra 10 Ype Doekes-g 1778-1818

Morra 10 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Morra 10 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 10 Alberda, J.A.-g 1818-1838

Morra 10 Sjolle W. Minninga-e/g 1838-1858

Morra 10 Taeke Lubberts Tamminga-e/g 1858

Morra 11 Scheltema, Juffr. En haard kindt-e 1640 Hiemstra Sathe, groot 33 pm; in 1700 groot 34 pm, 9-14-0 floreen, ten oosten Wrot Sathe, ten westen de Wolffs, ten noorden de wegh
Morra 11 Brandt Foekes-g 1640

Morra 11 Caspar van Tiddinge, Jr.-e 1700-1708

Morra 11 Willem van Haren, Jr.-e 1708-1738

Morra 11 Ype Pyters-g 1718-1738

Morra 11 Johan van Plettenburgh, Jr.-e 1738-1758

Morra 11 Jelle Ypes-g 1738-1758

Morra 11 Canters, Jr.-e 1758-1798

Morra 11 Gerrit Hendriks-g 1758-1778

Morra 11 Sluiterman, Heere-g 1778-1788

Morra 11 Jacob Jans-g 1778-1788

Morra 11 Gerben Ynses-g 1788-1798

Morra 11 Canter, P.A. van-e 1798-1818

Morra 11 Wyger Wygers-g 1798-1818

Morra 11 Haren, Jr. van-e 1818-1828

Morra 11 Hendrik Sybes de Boer-g 1818-1828

Morra 11 Folkert Cornelis Botma-e/g 1828-1858

Morra 11 Barber Pieters Teernstra, weduwe Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 11 Cornelis Folkerts Botma-e 1858

Morra 11 Pieter Folkerts Botma-e 1858

Morra 11 Janke Folkerts Botma-e 1858

Morra 11 Easge Folkerts Botma-e 1858

Morra 11 Jacob Folkerts Botma-e 1858

Morra 12 Edsard Jacob Clant, Jr.-e 1640 In het Clooster tot Weerd, groot 126 pm; in 1700 groot 129 pm, 27 floreen, Sathe thoe Weert, ten zuiden de wegh
Morra 12 Hein Clasen-g 1640

Morra 12 Dirk Clant van Hanckema-e 1700-1728

Morra 12 Rinse Gerrits Weduwe-g 1700-1708

Morra 12 Gerrit Renzes-g 1708-1738

Morra 12 Botma, bijzitter-e 1728-1738

Morra 12 Gerrit Rinses-e/g 1738-1748

Morra 12 Gerrit Rinses Sinia NU-e/g 1748-1758

Morra 12 Rinse Gerrits Sinia-e/g 1758-1818

Morra 12 Antje Sjolles, weduwe Gerrit Rinses Sinia-e/g 1818-1858

Morra 12 Jantje J. Sinia-e 1858

Morra 12 Antje J. Sinia-e 1858

Morra 12 Elizabeth J. Sinia-e 1858

Morra 12 Jantje Idses van Eizinga en kinderen Van Kleffens-e/g 1858

Morra 12 Ids van Kleffens-e 1858

Morra 12 Gerhardus van Kleffens-e 1858

Morra 12 Sieds van Kleffens-e 1858

Morra 12 Jantje van Kleffens-e 1858

Morra 12 Anna Maria van Kleffens-e 1858

Morra 13 Burmania, voordochter van Holtfester-e 1640 Oldhuystra Sathe, groot 61 pm; in 1700 groot 64 pm, 28 floreen, ten oosten de Lioessemer Vaert, ten noorden de wegh; 1758: "in stucken vercogt"
Morra 13 Gerben Martens weduwe-g 1640

Morra 13 Unckel, brigadier-e 1700-1718

Morra 13 Geert Tjebbes-g 1700-1708

Morra 13 Geert Tjebbes weduwe-g 1708-1718

Morra 13 Adius tot Worcom-e 1718-1728

Morra 13 Uble/Oeble Swetses-g 1718-1738

Morra 13 Haren, mevrouw van-e 1728-1738

Morra 13 Oebles Swetses weduwe-g 1738-1748

Morra 13 Johan van Plettenburgh, Jr.-e 1738-1768

Morra 13 Bokke Pyters-g 1748-1768

Morra 13 Jelle Ypes weduwe-g 1768-1778

Morra 13 Andringa de Kempenaer, R.L.-e 1778-1818 als curator over juffrouw D'Arnaud
Morra 13 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers-e 1778-1818 als curator over juffrouw D'Arnaud
Morra 13 D'Arnaud, juffrouw 1778-1818

Morra 13 Dirk Jelles-g 1778-1788

Morra 13 Folkert Lieuwes-g 1788-1818

Morra 13 Nanne Pieters Benthem-e/g 1818-1858

Morra 13 Saakje Jacobs Reiding-e/g 1858

Morra 13 Jan Jacobs Reiding-e/g 1858

Morra 13 Gertje Jacobs Reiding-e 1858

Morra 13 Dirk Jacobs Reiding-e/g 1858

Morra 13 Nanne Jacobs Reiding-e 1858

Morra 13 Pieter Jacobs Reiding-e 1858

Morra 13 Antje Jacobs Reiding-e 1858

Morra 14 Taeke Wybes Scheltinga-e/g 1640 In 1640 groot 110 1/2 pm; 1698: In de Keegh; in 1700 groot 104 pm, 37 floreen, ten oosten en noorden de wegh, ten westen 't voetpadt; 1838 is sprake van hornleger
Morra 14 Unckel, brigadier-e 1700-1718

Morra 14 Gerrit Foppes-g 1700-1738

Morra 14 Adius tot Worcom-e 1718-1748

Morra 14 Swetse Oebles-g 1738-1758

Morra 14 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Morra 14 Jouke Cornelis-g 1758-1768

Morra 14 Eelse Gerrits-g 1768-1778

Morra 14 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Morra 14 Ealse Gerrits Kingma-g 1778-1818

Morra 14 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 14 Folkert Botma-e 1818-1838

Morra 14 Jan Crans-g 1818-1838

Morra 14 Crans, K.-e/g 1838-1858

Morra 15 Cloosterlandt-e 1640 In 1640 groot 60 pm; 1698: Op de Keegsdyck; 1700 groot 35 pm, 13 floreen, ten oosten 't Voetpadt, ten westen de keegsdyck; 1768: het Langhuis genaamt; 1778 wordt het hornleger genoemd
Morra 15 Dirk Idses-g 1640

Morra 15 Unckel, brigadier-e 1700-1718

Morra 15 Philippus Heins-g 1700-1708

Morra 15 Jacob Hendriks-g 1708-1718

Morra 15 Adius tot Worcom-e 1718-1748

Morra 15 Gerrit Foppes-g 1718-1738

Morra 15 Bergsma, secretaris-e 1748-1778

Morra 15 Botma, bijzitter-g 1738-1768

Morra 15 Marten Everts-g 1768-1778

Morra 15 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Morra 15 Ealse Gerrits Kingma-g 1778-1818

Morra 15 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 15 Folkert Botma-e 1818-1838

Morra 15 Pieter Tjallings Dijkstra-e 1818-1828

Morra 15 Eelke Gerrits Buwalda-e 1828-1858

Morra 15 Torenmans, P.-e 1838-1858

Morra 15 Jacob Fokkes Rosier-e 1858

Morra 15 Gerrit Sjoerds Levi-e 1858

Morra 16 Froukje van Scheltema-e 1640 In 1640 groot 80 pm; 1700 groot 82 pm, 33-14-0 floreen, ten oosten, zuiden en noorden de wegh, ten westen de pastoriehuisinge; 1738 "verscheidene bruikers"
Morra 16 Pyter Symens CS-g 1640

Morra 16 Caspar van Tiddinge, Jr.-e 1700-1708

Morra 16 Willem van Haren, Jr.-e 1708-1738

Morra 16 Grovestins, Mevrouw CS-e 1738-1748

Morra 16 Gemme Onuphrius van Burmania, Jr.-e 1748-1758

Morra 16 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Morra 16 Jelle Ypes-g 1758-1768

Morra 16 Wopke Sybrens-g 1768-1798

Morra 16 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1818

Morra 16 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 16 Sminia, mevrouw Maria van, huisvrouw van Marius van Heloma-e 1838-1858

Morra 16 Heloma, Marius van-e 1838-1858

Morra 16 Jacob Jans Reiding-g 1838-1858

Morra 17 Lieuwe Clasen Donga NU-e 1640 Opkema Sathe groot 22 pm; 1700 groot 22 pm, 6-24-0 floreen, ten westen de Vaert, ten zuiden de wegh; 1708: Upkema Sathe; 1838: bezit huis en tuin apart van het land
Morra 17 Jacob Frederiks-g 1640

Morra 17 Elisabeth van Coehoorn-e 1700-1718

Morra 17 Fredericus Vegelin van Claerbergen-e 1700-1718

Morra 17 Wiltie Jans-g 1700-1708

Morra 17 Sije Jans-g 1708-1718

Morra 17 Vegelin, mevrouw-e 1718-1738

Morra 17 Jacob Hendriks-g 1718-1748

Morra 17 Vegelin, juffr.-e 1738-1758

Morra 17 Galama, mevrouw-e 1738-1758

Morra 17 Romke Meinderts-g 1748-1758

Morra 17 Burmania, generaal van-e 1758-1778

Morra 17 Geert Tjebbes-g 1758-1768

Morra 17 Jouke Cornelis-g 1768-1788

Morra 17 Goeddeaus, mevrouw-e 1778-1818

Morra 17 Pyter Nannes-g 1788-1818

Morra 17 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Morra 17 Nanne Pieters Benthem-g 1818-1838

Morra 17 Nanne Pieters Benthem-e/g 1838-1858

Morra 17 Sminia, mevrouw Maria van, huisvrouw van Marius van Heloma-e 1838-1858

Morra 17 Marius van Heloma-e 1838-1858

Morra 17 Jacob Reiding-g 1838-1858

Morra 17 Jelle Tjallings de Vries-e/g 1858 Huis en Tuin
Morra 18 Pastorije-e 1640-1858 In 1640 groot 47 pm; in 1700 groot 48 pm, 16 floreen, ten zuiden 't kerckhoff, ten noorden de wegh; 1818 nog groot 17 1/2 pm
Morra 18 Ds. Nicolaas Schiere-g 1700-1718

Morra 18 Ds. Banga-g 1718-1768

Morra 18 Ds. Columba-g 1768-1778

Morra 18 Ds. Eekema-g 1778-1818

Morra 18 Ds. Paulus Theodorus van Kleffens-g 1818-1858

Morra 18 Ds. Jodocus Henricus Reddingius-g 1858

Morra 19 Gabe Wygers Botma-e/g 1640 Sibertsma Hornleger, groot 14 pm; in 1700 niet meer genoemd; 1714 reŽelkohier: Een hornleger groot ongeveer een halve pm, doet niets te huijr, dit pro memorie; 1768: Een horenleger te Morra in de Buiren Sybertsma genaamt
Morra 19 Vegelin, Heere, NU-e 1714

Morra 19 Bergsma, secretaris-e 1768-1778

Morra 19 Pieter Bokkes-g 1768-1778

Morra 19 Bergsma, weduwe-e 1778-1788

Morra 19 Ealse Gerrits Kingma-g 1778-1788

Morra 19 Johannes Casparus Bergsma-e 1788-1818

Morra 19 Jan Pieters Sybertsma-e/g 1818-1858

Morra 19 Barber Pieters Teernstra, weduwe Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 19 Folkert Cornelis Botma-e/g 1858

Morra 19 Cornelis Folkerts Botma-e 1858

Morra 19 Janke Folkerts Botma-e 1858

Morra 19 Pieter Folkerts Botma-e 1858

Morra 19 Easge Folkerts Botma-e 1858

Morra 19 Jacob Folkerts Botma-e 1858

Morra 20 Adriana van Ijsselstein-e 1700-1718 Plaets sonder stem, groot 55 pm, 12 floreen, ten zuiden de Suier Ee
Morra 20 Binnert Lolkes-g 1700-1708

Morra 20 Melis Harmens-g 1708-1718

Morra 20 Arnout van Uijterwael, Heere-e 1718-1728

Morra 20 Taeke Sjoerds-g 1718-1738

Morra 20 Uijterwyck, Heere-e 1728-1738

Morra 20 Gerrit Rinses-e/g 1738-1748

Morra 20 Gerrit Rinses Sinia-e 1748-1758

Morra 20 Heike Dirks-g 1748-1758

Morra 20 Gerrit Gerrits Sinia-e 1758-1788

Morra 20 Rinse Gerrits Sinia-g 1758-1768

Morra 20 Jacob Sjolles-e 1788-1818

Morra 20 Gerrit Jacobs Sinia-e/g 1818-1858

Morra 20 Thomas Gerrits Sinia-e/g 1858

Niawier 1 Marcellus Goverts-e 1640 In 1640 groot 65 1/2 pm; in 1700 groot 69 pm, 21 floreen, ten zuiden de wegh, ten noorden de beuren; 1818 sprake van hornleger
Niawier 1 Former Douwes-g 1640

Niawier 1 Edingh , Monseigneur tot Groeningen-e 1700-1728

Niawier 1 Reiner Pyters-g 1700-1738

Niawier 1 Jacob Sakes erven-e 1728-1738

Niawier 1 Visser, C.-e 1738-1758

Niawier 1 Minne Sapes-g 1738-1758

Niawier 1 Visser, C. kinderen-e 1758-1768

Niawier 1 Sybe Jans-g 1758-1778

Niawier 1 Severius Visscher-e 1768-1818

Niawier 1 Jan Jeltes Bouma-e/g 1818-1828

Niawier 1 Pier Enneus Rijpma-e 1828-1858

Niawier 1 Caspar van Breughel-e 1858

Niawier 1 Cornelis Fockens-g 1858

Niawier 2 Staate Landt-e 1640 In 1640 groot 40 pm; in 1700 een hornleger van 11 pm, 3-7-0 floreen, ten oosten de olde meer
Niawier 2 Former Douwes-g 1640

Niawier 2 Sicco van Goslinga NU-e 1700-1738

Niawier 2 Abe Symens-g 1700-1708

Niawier 2 Jan Pyters Swart-g 1708-1728

Niawier 2 Jarich Georg van Burmania, Jr.-e 1738-1768

Niawier 2 Opt Tjerks-g 1738-1748

Niawier 2 Lolke Harmens-g 1748-1758

Niawier 2 Thijs Jantjes-g 1758-1768

Niawier 2 Goeddeaus, mevrouw-e 1768-1798

Niawier 2 Paulus Wiltjes-g 1768-1788

Niawier 2 Ruurd Heins-g 1768-1778

Niawier 2 Yme Ypes-g 1778-1798

Niawier 2 Ulbe van Burmania-e 1798-1818

Niawier 2 Claas Jans-g 1798-1818

Niawier 2 Ulbe van Burmania erven-e 1818-1838

Niawier 2 Jan Egles Alberda-g 1818-1838

Niawier 2 Sminia,Vrouwe L.A.G. van, hvv Jr. R. van Breugel-e 1838-1858

Niawier 2 Breugel, Jr. R. van-e 1838-1858

Niawier 2 Cornelis Fockens-g 1858

Niawier 3 Jurjen Scheltes-e 1640 In 1640 groot 62 pm; in 1700 groot 65 pm, 18 floreen, ten noorden en westen de wegh
Niawier 3 Ate Sjolles-g 1640

Niawier 3 Reiner Gysberts Fontein tot Harlingen-e 1700-1708

Niawier 3 Paulus Mames-g 1700-1748

Niawier 3 Jurjen Clasen Fontein-e 1708-1718

Niawier 3 Reiner Clasen Fontein-e 1718-1728

Niawier 3 Reiner Clasen Fontein erven-e 1728-1738

Niawier 3 Reinder Fontein-e 1738-1798

Niawier 3 Jurjen Fontein-e 1738-1748

Niawier 3 Mame Paulus-g 1748-1758

Niawier 3 Douwe Jacobs-g 1758-1768

Niawier 3 Sjoerd Freerks-g 1768-1818

Niawier 3 Jan Fontein-e 1798-1818

Niawier 3 Catharina Fontein-e 1818-1858

Niawier 3 Jan Sjoerds Bouma-g 1818-1828

Niawier 3 Gerrit B. Dijkma-g 1828-1858

Niawier 3 Aafke Tjallingii-e 1858

Niawier 3 Tjitske Keegstra-g 1858

Niawier 4 Humalda, juffr.-e 1640 In 1640 groot 69 pm; 1698: Toe Zion int Clooster; in 1700 groot 73 pm, 25-14-0 floreen, ten zuiden de wegh, ten westen en noorden de Vaert; 1818: sprake van hornleger
Niawier 4 Sipke Sapes-g 1640

Niawier 4 Helena van Burmania, weduwe Humalda-e 1700-1728

Niawier 4 Minne Rienks-g 1700-1738

Niawier 4 Michiel Frederiks-e 1728-1738

Niawier 4 Wikjen Minnema-e 1738-1748

Niawier 4 Rienk Minnes-g 1738-1748

Niawier 4 Visccher, juffr.-e 1748-1758

Niawier 4 Marten Fetses-g 1748-1758

Niawier 4 With, Mevrouw de-e 1758-1768

Niawier 4 Hendrik Frederiks-g 1758-1768

Niawier 4 Jan de With, kapitein-e 1768-1788

Niawier 4 Klaas Pieters-g 1768-1818

Niawier 4 Breda, Jr. NU-e 1788-1798

Niawier 4 Claas Pyters-e/g 1798-1818

Niawier 4 Pieter W. Westra-e/g 1818-1828

Niawier 4 Japke K. Kloostra-e/g 1828-1858

Niawier 5 Douwe van Ockinga-e 1640 In 1640 groot 32 pm; in 1700 groot69 pm, 10-14-4 floreen, ten oosten de wegh; 1818: met het hornleger aan de Groente
Niawier 5 Benedictus Douwes-g 1640

Niawier 5 Johan de Wolff NU, Jr.-e 1700-1738

Niawier 5 Eelke Pyters-g 1700-1738

Niawier 5 Baux, weduwe de-e 1738-1768

Niawier 5 Dirk Feijes-g 1738-1748

Niawier 5 Abraham Blom-g 1748-1758

Niawier 5 Gosse Rienks-g 1758-1768

Niawier 5 Pieter Jacobs CS-e 1768-1778

Niawier 5 Minne Rienks-g 1768-1778

Niawier 5 Sybe Jacobs CS-e 1778-1798

Niawier 5 Sybe Jacobs-g 1778-1788

Niawier 5 Fetse Jacobs-e 1788-1798

Niawier 5 Sybe Jacobs weduwe-g 1788-1798

Niawier 5 Atse Lieuwes-e/g 1798-1818

Niawier 5 Atse Lieuwes Bosch-e/g 1818-1838