INDEX OP DE COLLECTIE WAPENFICHES

Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss

Gerangschikt naar wapenfiguren


Drs. J. Visser
Editie 2004

Onder auspiciλn van de Fryske Rie foar Heraldyk

R.H. Postma


Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 1

Inleiding 3
Toelichting bij deze uitgave 6
1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende 7
1a. Eikel 7
1b. Klaver 8
1c. Lelie 11
1d. Roos 14
1e. Ster 15
2. Levende wezens en delen daarvan 18
2a. Mensen en wezens in menselijke gedaanten 18
2b. Lichaamsdelen 19
2c. Zoogdieren 20
2d. Vogels 24
2e. Slang 27
2f. Vissen 27
2g. Lagere dieren 28
2h. Bomen 28
2i. Kruidachtige planten 29
2j. Delen van planten 29
3. Hemellichamen 31
3a. Zon 31
3b. Maan 31
4. Letters en merken 32
4a. Letters 32
4b. Merken 33
B1 Met 4-vorm 33
B2 Met -vorm 34
B3 Met ^ -vorm 34
B4 Met schuine en rechte haken 34
B5 Met een rechte haak 35
B6 X-vorm of met kruisen 35
B7 Lettervormige tekens 36
B8 Met pijlen 36
B9 Met sterren 36
B10 Merken met wolfsangels 36
B11 diverse merken 36
5. Geometrische figuren en verdelingen 37
5a. Paal 37
5b. Dwarsbalk 37
5c. Linker- en rechterschuinbalken door elkaar, daarna bijzondere schuinbalken 39
5d. Kruisen 40
5e. Schuinkruisen 40
5f. Keper 41
5g. Gaffel e.d. 41
5h. Gedeeld 42
5i. Ingehoekt 42
5j. Doorsneden 42
5k. Gevierendeeld, geschaakt 42
6. Diverse eenvoudige figuren 42
6a. Ruit (w.o. geruit veld) 42
6b. Ballen 43
6c. Ring 43
6d. Schildje (w.o. vair) 43
6e. Hart 43
7. Voer- en vaartuigen en onderdelen 44
7a. Wagen, wiel 44
7b. Schip, anker 44
8. Vaatwerk e.d.: vat, pot, kan, emmer, mand 44
9. Wapens 45
10. Werktuigen 45
11. Muziekinstrumenten 47
12. Gebruiksvoorwerpen e.d. 47
13. Bouwwerken 48
14. Sieraden en attributen 49
15. Diversen 49
16. Onherkenbare figuren en onbekend 49
Alphabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen 51Inleiding


De collectie wapenfiches van het Rijksarchief in Friesland is in de loop van zijn langdurig werkzaam leven samengebracht door de Rijksarchivaris dr. A.L. Heerma van Voss
Deze fiches zijn alfabetisch gerangschikt naar familienamen en patronymica, bij het ontbreken hiervan op voornaam. Achteraan komt een aantal anonieme wapens.
Indien men dus een naam heeft en een wapen zoekt, is dit gemakkelijk te vinden. In het omgekeerde geval echter is de collectie zo niet toegankelijk. Dit was voor de samensteller van deze index aanleiding om de fiches uit hun alfabetische volgorde te halen en te rangschikken naar wapenfiguren, waarna de oude volgorde van de fiches hersteld werd. Inmiddels had ik de rangschikking naar wapenfiguren vastgelegd in het ontwerp van deze index. Elk wapen komt hierin eenmaal voor, ook de anonieme. Die eveneens in de hieronder nader uitgewerkte rangschikking naar wapenfiguren zijn geplaatst.
Bij deze rangschikking kon dus:

a. in eerste aanleg slechts worden gelet op de voornaamste wapenfiguur. Als zodanig is in het geval van meer figuren in ιιn veld beschouwd degene die het dichtst bij het midden geplaatst is;

bij twee figuren boven elkaar de bovenste;

bij gedeelde wapens is in eerste instantie slechts gelet op het heraldisch rechtse veld, behalve als dit een halve adelaar bevat;

bij doorsneden wapens (gelet) op het bovenste veld;

bij gevierendeelde wapens het eerste kwartier (heraldisch rechts boven), enzovoorts.

b. Voorop komen de wapens waarin een figuur ιιnmaal (per veld) voorkomt, zonder andere figuren; dan met andere figuren; vervolgens met twee gelijke figuren zonder andere, en dan weer met andere figuren; en dan drie gelijke figuren enzovoorts.

c. Elk van deze rubrieken is weer onderverdeeld al naar mate er niet of wel een tweede veld is met dezelfde of andere figuren dus eerst enkelvoudige, dan samengestelde wapens.

d. Voor meer figuren in ιιn veld is gebruikt het teken -, voor meer dan ιιn veld het teken -. Dat dus aanduidt: gedeeld, doorsneden of gevierendeeld met ...

Als voorbeeld volgt hier de onderverdeling der eerste opgenomen wapenfiguur, de eikel, waarbij er nog eens op wordt gewezen, dat de halve adelaars in het heraldische rechtse veld of eerste kwartier niet zijn vermeld en voor de rangschikking slechts in laatste instantie in aanmerking komen:

1 eikel
1 eikel - 1 eikel (d.w.z. samengesteld wapen waarvan zowel het eerste als het tweede veld een eikel bevatten)
1 eikel - 1 klaver
1 eikel - 2 klavers
1 eikel - 3 klavers
1 eikel - 1 lelie
1 eikel - 1 roos
1 eikel - 1/2 adelaar (in de heraldische linkerhelft!)
1 eikel - 1 klaver (in hetzelfde veld)
1 eikel - 2 klavers
1 eikel - 2 sterren
1 eikel - 2 kannen

2 eikels
2 eikels - 1 klaver
2 eikels - 3 klavers
2 eikels - 1 lelie
2 eikels - 1 roos
2 eikels - 1 ster
2 eikels - 1 blad

2 eikels - 1 klaver - 1 ster
2 eikels - 1 blad
3 eikels
3 eikels - 1 klaver
3 eikels - 2 klavers - 1 ster
3 eikels - 3 klavers
3 eikels - 1 lelie
3 eikels - 2 lelies
3 eikels - 1 hoofd
3 eikels - 1 leeuw
3 eikels - 1 eenhoorn
3 eikels - 1/2 adelaar
3 eikels - 1 gans
3 eikels - 1 tak
3 eikels - 1 garf
3 eikels - 1 dwarsbalk
3 eikels - 1 schuinbalk
3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden

Wapens waarin niet twee of meer losse wapenfiguren naast elkaar voorkomen, maar ιιn figuur, waarop geplaatst een andere, (b.v. een dwarsbalk beladen met een klaver), zijn geplaatst na degene waarin eerstgenoemde figuur vergezeld is van de andere.

Voor de onderlinge volgorde der wapenfiguren (die ook geldt voor de onderverdeling der rubrieken) heb ik een eigen willekeurig stelsel gebruikt, waarvan de indeling hier volgt:

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende (in alfabetische volgorde)
a. eikel
b. klaver
c. lelie
d. roos (hierbij is alleen een ander aantal bladen dan 5 aangegeven)
e. ster (hierbij is steeds het aantal punten aangegeven)

2. Levende wezens en delen daarvan in volgorde
a. mensen en wezens in menselijke gedaante: man, vrouw, kind, onzeker
b. lichaamsdelen: hoofd, arm, hand (voor 'hart' zie onder 6)
c. zoogdieren: leeuw (w.o. luipaard), hond, vos, beer, griffioen, paard, pegasus, ezel, eenhoorn, rund, schaap (w.o. Lam Gods), geit, hert, zwijn, olifant, haas, onzeker (voor 'dolfijn' zie onder f) Na elk dier zijn lichaamsdelen
d. vogels: adelaar (w.o. tweekoppige adelaar), andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar, reiger, duif, haan, onzeker; daarna kop, vleugel, poot (veer onder 12)
e. slang
f. vissen: bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker
g. ongewervelde dieren: krab, schelp
h. bomen
i. kruidachtige planten
j. delen van planten: aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros
(eikel, klaver, lelie en roos zie onder 1)

3. Hemellichamen
a. zon
b. maan (wassenaar) (ster zie 1f)

4. Letters en merken
a. letters (alfabetisch, hieronder monogrammen)
merken met 4-vorm, met X-vorm, met keper ^, met schuine en rechte haken, met kruisen,
lettervormige, met pijlen, sterren, wolfsangels en diverse.

5. Geometrische figuren en verdelingen
a. paal (waaronder meermalen gedeeld)
b. dwarsbalk (waaronder meermalen doorsneden) daarna dwarsbalk met bijzondere eigenschappen
c. linker en rechter schuinbalken door elkaar; daarna bijzondere schuinbalken
d. kruisen: eerst rechte doorlopende, dan verkorte, (Grieks kruis), vervolgens bijzondere vormen, daarna Latijnse kruisen
e. schuinkruisen: eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andries kruis) en bijzondere vormen
f. keper met bijzondere vormen
g. gaffel e.d.
h. gedeeld
i. ingehoekt
j. doorsneden
k. gevierendeeld, geschaakt

6. Diverse eenvoudige figuren
a. ruit (w.o. geruit veld)
b. bal
c. ring
d. schildje (w..o. vair)
e. hart

7. Voer- en vaartuigen en onderdelen
a. wagen, wiel
b. schip, anker

8. Vaatwerk e.d
a. vat, pot, kan, emmer, mand

9. Wapens
a. zwaard (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots

10. Werktuigen
a. mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker, schaaf, schoenmakers- en leerbewerkingsgereedschap, schoorsteenhaal, diversen

11. Muziekinstrumenten
a. hoorn, klok, viool

12. Gebruiksvoorwerpen e.d.
a. kam, pen (w.o. veer), sleutel(s), zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning

13. Bouwwerken
a. brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil

14. Sieraden en attributen
a. kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon

15. Diversen
a. bergen, vuur

16. Onherkenbare figuren of onbekend

Toelichting bij deze uitgave


Deze digitale versie is gerealiseerd door Reinder H. Postma uit Oudwoude, skriuwer van de Fryske Rie foar Heraldyk.
Bij het verwerken van de gegevens heb ik de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk in tact gelaten. Enkele wijzigingen betreffen de spelling: eende-kop is b.v. geworden eendenkop. Verder is de lay-out begrijpelijkerwijze aangepast omdat de tekst in de computer nu eenmaal een ander aanzien geeft dan een getypte. Zo was het ook mogelijk om een automatische inhoudsopgave te genereren.
Het register is met de computer op alfabeth gezet, dat heeft ertoe geleid dat de f en v bijvoorbeeld uit elkaar zijn gehaald, dit in tegenstelling tot het origineel. Hetzelfde geldt voor de s en de z, de w, de u en de oe – waar het een ‘oe’ klank betreft. Dit komt trouwens maar een paar keer voor en zal niet tot grote problemen leiden. Met dank aan P.F. Visser uit Kollum, foarsitter fan de Fryske Rie, die de controle op onjuistheden en typefouten heeft uitgevoerd.

R.H. Postma.

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende


1a. Eikel


1 eikel Attonis
1 eikel - 1 eikel Janckesz.
1 eikel - 1 klaver Haringsz.
Oosterzee
Pelterier
1 eikel - 2 klavers Palsma
Tiebbes
1 eikel - 3 klavers Scheltema
1 eikel - 1 lelie Rhala
1 eikel - 1 roos Hania
Thiema
1 eikel - 1/2 adelaar Feenstra
Offringa
1 eikel + 1 klaver Bruchts
1 eikel + 2 klavers Kooystra
Luxwolda
Meinerts
Posselman
1 eikel + 2 sterren Lauswolt
1 eikel + 2 kannen Kann
2 eikels Hania
Petri
2 eikels - 1 klaver Athonides
2 eikels - 3 klavers Bangama
2 eikels - 1 lelie Heloma
2 eikels - 1 roos Quaestius
Sickama
2 eikels - 1 ster Oosterzee
2 eikels - 1 blad Fopma
2 eikels + 1 klaver + 1 ster ?
2 eikels + 1 blad Sixma
3 eikels Gabbema
3 eikels - 1 klaver Hylkema
Lycklama
Sitties
3 eikels - 2 klavers + 1 ster Syrcks
3 eikels - 3 klavers Lycklama
Rouckema
Stellingwerff
A...
B...
3 eikels - 1 lelie Siccama
3 eikels - 2 lelies Harderwijck
3 eikels - 1 hoofd Bouwmeester
3 eikels - 1 leeuw Harinxma
Lycklama
3 eikels - 1 eenhoorn Jelgersma
3 eikels - 1/2 adelaar Bornstra
3 eikels - 1 gans Hylckema
3 eikels - 1 tak Stellingwerff
3 eikels - garf Jouma
3 eikels - dwarsbalk Lycklama
3 eikels - schuinbalk Teyens
3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden Jellisz.

1b. Klaver


1 klaver Burmania
Glins
heer Aesgo
Palsen
1 klaver - 1 eikel Inia
Stans
Klaases
1 klaver - 3 eikels + 1 ster Oldendorp
1 klaver - 1 klaver Tiessens
Hoytema
Burmania
1 klaver - 2 klavers Jeddema
1 klaver - 1 roos ?
1 klaver - 1 zeemonster T...
1 klaver - 3 rietpluimen Holdinga
1 klaver - 2 letter + 1 klaver Broetiqs
Gauckes
1 klaver - 1 merk Tichelaar
I...
Sjolles
W...
1 klaver - 3 linkerschuinbalken Radbodus
1 klaver - 1 vijzel Eisma
1 klaver - 1 kan Fopma
1 klaver - 1 hek Terwisga
1 klaver - 1 afdak ?
1 klaver - ? Hotzema
1 klaver + 2 eikels ?
1 klaver + 1 lelie Popkama
1 klaver + 2 rozen Sytzama
1 klaver + 2 sterren Telting
1 klaver + 2 sterren + 1 wassenaar AEbinga
1 klaver + 2 letters Holwaerdus
1 klaver + 1 pijl Watnya
1 klaver + ? Wigersma
Wilhelmij

2 klavers Burmania
Hoytema
Hottyaz.
2 klavers - 1 eikel Jellez.
O...
2 klavers - 1 klaver Nijs
2 klavers - 1 bloem Rollema
2 klavers - 1 hoorn ?
2 klavers + 2 eikels Merckes
3 klavers Andringa
Backer
Boelema
Elselo
Haagsma
Hansonides
van der Mey
Moensma
Poelstra
Rinia
Rintjema
Siaarda
Schonegevel
Swart
Viersma
Westerhof
Wynia
Annes
Douwes
AEbes
Clasen
Frankes
Hendricks
Jorryts
Jous
Kornelis
L...
I...
Pitters
Renderts
Ruerds
Saakes
Sybbes
Thijssen
Wbles
Watses
Pybaz.
Klaasesz.
Gerrits
Jans
Taekes
3 klavers - 1 eikel Feddes
Petri
3 klavers - 2 eikels Baarda
3 klavers - 1 lelie B...
Sippens?
3 klavers - 1 roos Piers
Sakes
3 klavers - 1 hand Oosteinde
3 klavers - 1 zwaan Hoekema
Siebema
3 klavers - 3 zwanen Idema
3 klavers - 1 vogelpoot Posthumus
3 klavers - 3 vissen Botma
Heringa
Pytters
3 klavers - 3 schelpen A...
Gellii
3 klavers - 1 garf Tania
3 klavers - 1 riet Reitsma
3 klavers - 1 bloem Looxma
3 klavers - 2 kruiden? Do(o)ma
3 klavers - 1 wassenaar + 3 eikels Algra
3 klavers - 2 letters Rinses
B...
Sytses
3 klavers - 1 monogram Tersteeg
3 klavers - 1 merk Algera
van Assen
Bama
Banga
Botma
Brefo
Eekma
Gerlofsma
Heslinga
Jennema
Jouwsma
Oetsma
Peima
Rinia
Stinstra
Wymstra
Wynia
Hartmans
Hendrix
Cornelis
Scheltes
Sytses
Tjeerds
Teimes
Tiaerdsen
Johannis
Rinses
Lieuwes
Pieters
F...
3 klavers - 1 kruis Everts
Wigles
3 klavers - 1 schuit Ringers
3 klavers - 1 anker ?
3 klavers - 1 vijzel Vijselaar
3 klavers - 1 zwaard + 2 sterren Meyer
3 klavers - 2 zeisen + 4 sterren Meyer
3 klavers - 1 passer + 1 hoek Twynstra?
Olivier
3 klavers - 1 vork Osinga
3 klavers - 1 sleutel Koopman
3 klavers - 1 aambeeld Anskes
3 klavers - 2 spanen Dooitses
3 klavers - 1 rol Rolsma
3 klavers - 1 lattenraam Steensma
3 klavers - 1 steen in beek Steenbeek
3 klavers - ? Pietters
Goslings
3 klavers + 1 roos ?
3 klavers + 1 letter Rijnghe
5 klavers Eizinga

1c. Lelie


1/2 lelie Rolteman?
1/2 lelie - 3 eikels Fockens
1/2 lelie - 1 klaver Abbema
1 lelie Aylva
Ammema
Attiema
Bungga
Doinga
Hoeckema
Hoxwier
Sternsee
Ublama
Wnema
Roedmersma
Went
heer Jellardus
Gala
Tyaerd
Wlbed
1 lelie - 1 eikel Atsma
Burmania
Ydtsma
Martena
Stinstra
Tegers
1 lelie - 2 eikels Heloma
1 lelie - 3 eikels Uckema
1 lelie - 3 klavers Haga
1 lelie - 1 lelie W...
Beuker
1 lelie - 2 lelies de Grau
1 lelie - 1 roos Ozingha
Siccama
Lyeuwes
Pieters
1 lelie - 1 ster Sloterdijck
Galema
1 lelie - 2 sterren Camstra
1 lelie - 1 man Sternsee
1 lelie - 1 lam Lamminga
1 lelie - 1 haan Glinstra
1 lelie - 1 vogel Abma
Meyer
1 lelie - 1 hart Greydanus
1 lelie - 2 bloemen Ropta
1 lelie - 1 wassenaar Jensma
1 lelie - 1 letter Brouwer
1 lelie - 1 merk Rekker
1 lelie - 1 rad Greidanus
1 lelie - 1 sleutel Haerda
Heslinga
1 lelie - 1 rijksappel Greydanus
1 lelie - ? Leuringh
1 lelie + 1 eikel Attiema
Westerhuis
1 lelie + 2 eikels + 3 sterren + 1 klaver Creijghton
Tinga
1 lelie + 1 klaver Dekema
1 lelie + 2 klavers Bogaert
Roelof
1 lelie + 1 roos Osinga
1 lelie + 2 rozen Heringa
1 lelie + 3 rozen? Gerbranda
Gherryth
1 lelie + 1 ster Galama
1 lelie + 2 sterren Beima?
Homkema
Scinsema
1 lelie + 4 sterren Gerbrandus
1 lelie + 1 rank + 1 ster ?
1 lelie + 1 wassenaar Juckema
1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos Gerbranda
1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos + 1 ster Bernconis = Hamconis?
1 lelie + 1 wassenaar + 2 sterren Roorda
1 lelie + 1 merk Beilanus
1 lelie + 1 kruis Beilanus
1 lelie + 1 hart Stansius
Talma
1 lelie + 1 schild + 1 zwaard Schotanus
2 lelies Buma
Dekema
2 lelies - 1 klaver Hannia
2 lelies - 3 rozen Walrieb
2 lelies - 1 gans Sybberens
2 lelies - doorsneden van Renssen
2 lelies - 2 schuinbalken Peima
2 lelies + 2 rozen Beima
2 lelies + 2 torens Ripperda
3/2? lelies Wicheringe
3 lelies Hania
Meynsma
Mejontsma
Mockema
Rinsonides;
Strick
Tiddinga
3 lelies - 1 leeuw Feytzma
Iwsma
3 lelies - 1 stronk Nijenhuis
3 lelies - 1 kruis Benning
3 lelies - 3 potten Habbema
3 lelies + 1 vos Verhel
4 lelies Bawer
Hiddema
5 lelies Elinga
Tietema
6 lelies Weede
bezaaid met lelies Bootsma

1d. Roos


1 roos Aitzema
Atsma [4]
Boelens
Gunterberg
Scheltema [4]
A... [4]
Berdaz.
Cornelis
Galaz
1 roos - 1 klaver Hoytema [4]
Hommersma [4]
Roorda
Uninga [4]
1 roos - 2 klavers Ipema
Postma
Wringer
1 roos - 3 klavers Feenstra
Iusma [4]
Postma
Schieringa
Stania;
Suidema
Hylkes
1 roos - 1 lelie Albada [4]
Osinga
1 roos - 1 leeuw IJsbrands
1 roos - 1 adelaar Hulshuis [6]
1 roos - 3 vogels ?
1 roos - 1 dolfijn Steindam [6]
1 roos - 1 merk (Sierds [4])
? [6]
1 roos - 3 pijlen Broersma [4]
1 roos - 1 vat Jilkes
1 roos - 3 muren Goudbeeck
1 roos - 3 vlammen Herbranda?
1 roos + 1 klaver Haeytsma
1 roos + 1 klaver + 1 barensteel Rinske Eilerts
1 roos + 2 klavers Fockema
Idsinga
Klasen
1 roos + 3 klavers Meilema
1 roos + 1 lelie Albaeda
Osinga
Went
1 roos + 2 lelies Haarsma
Heeringha
Meurs [6]
1 roos + 1 ster Dokkema
1 roos + 1 ster + 1 klaver Idsinga
1 roos + 1 ster + 1 lelie Aylva
1 roos + 2 sterren Tjaarda
1 roos + 3 sterren Onnama
1 roos + 1 zwaan + 2 klavers Wyringa [4]
1 roos + 1 vleugel Sybrandtsz.
2 rozen van de Rijp
Scheltinga
2 rozen - 3 lelies Rennerda
2 rozen - 1 hond Scheltinga [6]
2 rozen - 1 hoorn W... [6]
2 rozen + 1 eikel Wyckel
2 rozen + 1 lelie Hesse
Roorda
2 rozen + 1 lelie + 1 barensteel Roorda
3 rozen Albada
Baert
van Dockum
Eysinga
Hania
Idzencha
Joha
Jonghema
Lezaen
van Muyden
Oostendorp
Stenstera
Walta
Wijngaarden
Gerrits
3 rozen - 1 leeuw Jonghama
3 rozen - 1 lelie Attiema
3 rozen - 2 rozen + 1 lelie + 1 barenst. Roorda
3 rozen - 1 hond Sioerda
3 rozen - 1 dwarsbalk Lezaen
3 rozen - 1 kruis Joha
3 rozen + 1 wassenaar Roorda
8 rozen - 1 letter Jarges


1e. Ster (hierbij 6 punten, tenzij anders aangegeven)

1 ster van Loon
Oosterzee
Meppel
1 ster waarop 1 roos Haja
1 ster waarop 1 kruis Rodenhuis [8]
1 ster - 1 eikel Van Asperen
1 ster - 1 eikel + 2 klavers Winter
1 ster - 2 eikels Oenema
1 ster + 2 eikels Poelstra
1 ster - 3 eikels Bootsma
Crack
1 ster - 1 klaver Huijsinga
Bavius
Van der Ley
Tiepma
Wytsma
1 ster + 1 klaver Jouka
1 ster + 1 klaver + 2 lelies Brongersma
1 ster - 2 klavers Kok
Heslinga
Orsma
Rynghe
Rumpf
1 ster + 2 klavers Lomars
Riddersma
Eysma
Folckerts
Sybrandi
1 ster – 3 klavers A…
Pytters
Ringie
Eskes
Tebbetman
1 ster – 1 lelie Poutsma
Poppema
Bunga
Jelgerhuis
Lyaukama [8]
Sloterdijk
Wynia
Wobbinga
Groestra
Solcama
1 ster + 1 lelie Lyaukama [6]
1 ster + 2 lelies Aylva
1 ster – 3 lelies Goslinga
1 ster + 3 lelies Alberda
Adema
Wygara
1 ster – 1 roos Juckema
Rosema
Tjipkes
1 ster + 1 roos Juckema
Raarda
Simens
1 ster + 2 rozen Stinstra
1 ster + 3 rozen Berum
1 ster – 1 ster Atzonis
1 ster – 3 hoofden Koumans
1 ster – ½ adelaar Brouwer
1 ster – 1 vogel Hammez
1 ster + 1 zwaan Annes
1 ster – 3 zwanen Lock
1 ster – 2 vissen Aesgama
1 ster – garf D…
1 ster – 1 krans Laurman
1 ster – 1 wassenaar Reynalda
1 ster + 1 wassenaar Schiphorst
Ynthjema
1 ster – 3 palen Kok van Delwijnen
1 ster – 3 ruiten Aggama
1 ster + 3 ruiten Van Speyart
1 ster – 1 rad Deyman
1 ster – 1 anker Dreyer
1 ster – 1 boog Hempenius
1 ster + 1 ring Schotanus
1 ster – 2 ringen Van Loon
1 ster - ?… T… [5]
Van Offenhuizen
1 ster + 2 takken Frencelius
1 ster + 3 bloemen Verrutius
1 ster + 1 wassenaar + 2 lelies Heringha
1 ster + 3 spanen ?...
1 ster + 1 hoorn + 1 letter Hoornstra
1 ster + 1 kam + 1 rad Camstra
1 ster + ?... Nauta
Unema
2 sterren Scholtema
Eelts
Haringa
Epema
Ipema
Epinga
Rodmersma
Tjaerda
2 sterren - 1 lelie Ockinga
2 sterren + 1 lelie Popta
Sassinga
Tjallingiο
Ockinghe [5]
2 sterren - 1 roos Eelsma
2 sterren + 1 roos Bongma
Wybren
Sibrandi
2 sterren - 2 letters Sekema
2 sterren - hart met twee pijlen ?...
2 sterren - 1 vat met 2 spanen Brouwer
2 sterren + 2 eikels + 1 wassenaar Terwischa
2 sterren + 2 klavers Van der Velde
2 sterren + 2 gegolfde dwarsbalken Schot
2 sterren + 1 ruit + ½ lelie Hauckema
3 sterren Grovestins
Hoitema
Pierkens
Varet [5]
Berkel
Bonga
Buwinga
Asgama
Dockum
Molenschot
Roukema
Uffkens
3 sterren – 2 eikels Heinsius
Sjoerdsma
3 sterren – 1 lelie Siersma
3 sterren – 2 lelies + 1 roos Grovestins
3 sterren – 3 schelpen Canter
3 sterren - 3 bloemen ?
3 sterren - ? Hemsterhuis
3 sterren + 1 wassenaar Hitsma
Reinsma
4 sterren Dotinga

2. Levende wezens en delen daarvan


2a. Mensen en wezens in menselijke gedaanten

man, vrouw, kind, onzeker

1 zaaiende boer Rooterp
1 boer met vork de Boer
1 man met zak – 1 hand Alberts
heilige Michael Aesterfal
heilige Michael – 1 gegolfde schuinbalk Gratema
1 wildeman Sigersdorf
Grombach
1 wildeman met boom ?...
1 monnik Schultz
Wopke
1 ridder Ripperda
1 ruiter De Ruiter
Neptunus Arjens
1 zittende vrouw De Ruiter
1 engel – 1 kan Mattheus
1 spelend kind Coopman
Mebius
1 menselijk figuur Feersma
Braunius
Oeberius
1 menselijk figuur met 2 pijlen Rataller

2b. Lichaamsdelen

hoofd, arm, hand ('hart' zie onder 6)

1 hoofd Swarte
Van Nitszen
Herbajus
Reyner
Roorda
1 hoofd – 1 leeuw Rhala
1 hoofd – 1 schip Nauta
1 hoofd - ? Roorda
1 hoofd + 3 klavers Burum
1 doodshoofd Dircks
2 doodshoofden Scheltis
3 doodshoofden Bentes
1 gevleugeld hoofd Van Harter
1 arm Bobbynga
1 arm met zwaard Botnia
Siercxma
Schrader
1 arm met zwaard + 3 klavers B…
1 arm met scepter – 1 roos Horatiο
1 arm met slang Kramers
1 arm met rijksappel Andringa
1 arm met ring de Rotte
1 arm met driehoek Houth

3 armen L…
1 hand – 2 lelies Hania
1 hand – 1 kwartier Schratenbach
1 schrijvende hand - 3 klavers Halbertsma
1 schrijvende hand – 1 roos Horatiο
1 hand met ? – 3 klavers Westerbaan
1 hand met hart Marklesbach
1 hand met boek Halbertsma
1 hand met pijl + 3 sterren Wissema
1 hand met lancet + 3 klavers Posthuma
2 handen met kruis Rippert
2 handen + blok Blok
2 handen met tak + rijksappel Werumeus
1 doodsbeen + doodshoofd + wassenaar Pousma

2c. Zoogdieren


1 leeuw Abbama
Aysma
Dames
Donia
Eemskerk
Gayckama
Harinxma
Huwarda
Johannes
Juswma
Lewe
Mamminghe
Metzger
Minnema
Ubbenga
Sjaerdema
Tadingha
Thiaerda
Alberts
Harckema

1 leeuw – 2 eikels Fungerus
1 leeuw – 3 eikels Herema
Harinxma

1 leeuw – 1 lelie I…
Sypsma
Lunia
1 leeuw – 3 lelies Jouwsma
Franckena

1 leeuw – 3 rozen Donia
1 leeuw – 3 sterren (?) Doenia

1 leeuw – 1 leeuw Jans
Cronenburg
Wybbets

1 leeuw – 1 wassenaar + 2 rozen Donia
1 leeuw – 3 wassenaars Harinxma
1 leeuw – 1 dwarsbalk Tiboult
Vegelin
1 leeuw – 1 schuinbalk Lewe
1 leeuw – 1 schuinkruis …tenborch
1 leeuw – ingehoekt Vermees
Schick

1 leeuw – 3 harten Donia
1 leeuw - 1 hoorn + 3 klavers Scheltema
1 leeuw – 1 tweezijdige kam + 1 bril + 1 ster Kantes
1 leeuw met ster Van Nockhern
1 leeuw met spaan Tjessinga
1 leeuw met pijl Oort
1 leeuw gekroond Bronchorst
Tserclaes
1 gekroonde leeuw – 1 zandloper Beintema
1 gekroonde leeuw met zwaard Karelson
1 leeuw + 1 barensteel Blankenheim
Verbeek
1 leeuw + 3 klavers Simons
1 leeuw + 3 doodshoofden Walings
1 leeuw + 1 boom Hilarides
1 leeuw + 3 dwarsbalken Heymans
1 leeuw + 1 schuinbalk Temple
1 leeuw + 6 blokjes Boxmeer
1 leeuw + veel blokjes Nassau
1 leeuw + 2 sikkels Kempenaer

3 leeuwen de Schepper
3 leeuwen – 3 schuinkruisen Liedekerke
3 leeuwen – 3 leeuwen De Crane

4 leeuwen Van Cronenburgh
1 uitkomende leeuw Terberge
1 uitkomende leeuw - 1 roos + 2 sterren Buveritius
1 uitkomende leeuw – 1 uitkomende leeuw Staghouwer
1 uitkomende leeuw – 1 vis Mensinck
½ leeuw – 1 bloem Questius
1 uitkomende leeuw – 3 x gedeeld Linthorst
1 uitkomende leeuw + 2 sterren Westendorp
1 uitkomende leeuw – 2 veren Lieuwma

1 gekroond luipaard + 2 dwarsbalken Ragay
1 luipaard – 1 lelie Mockama
1 luipaard – 3 sterren [5] Henric
1 luipaard – 1 merk Kornelis
1 luipaard – 6 dwarsbalken Rehden
1 luipaard – 1 keper + 3 hoorns Haersma
1 luipaard + 3 sterren [5] Johannis

2 luipaarden – 1 luipaard Hohenlohe

3 luipaarden Van der Moelen
1 liggende gekroonde leeuw Bruinsma
3 leeuwenkoppen Sweerts
3 leeuwenkoppen – 1 uitkomende arm Lieuma
3 leeuwenkoppen – 1 trommel Lieuma

1 windhond Augustus
Hemmema
Kloek
1 liggende hond Scheltema
1 zittende hond Barel
1 hond – 3 eikels Jeppema
1 hond – 1 vogel op tak Swalue
1 hond – 1 hoorn Koehoorn
1 hond – 1 tafel Tjeerds
1 hond + 1 hek (?) Cornelis
1 hondenkop – 2 hertenkoppen + 1 hoorn Siccama

1 vos Doerenheim
Fuchx
1 vos – 1 boom Jongestall
2 vossen De Vos
1 vos – 3 palen Van Veltdriel

1 beer Beerwouts
De Beer
1 beer met zwaard ?...
1 griffioen Uiterswier
Gryff
Bruijn
1 griffioen met zwaard Storm
1 griffioen – 1 roos + 2 sterren Saakma
1 paard Wytses
Sybrens
1 paard – 3 klavers Wynsens
1 paard – 1 garf Van Riesen
1 paard – 1 aambeeld Tjallings
1 paard – 2 spanen Eisma
1 paard + 1 boom Buma
1 paard + 3 letters Baarda
1 pegasus Fockama
Stapert
3 ezelskoppen Van Ittersum
1 eenhoorn B…
Pels
1 uitkomende eenhoorn – 3 klavers Bongma
1 eenhoorn + 7 sterren Humalda
1 eenhoorn + 1 wassenaar + 6 sterren Aebinga
Humalda
1 eenhoorn + 1 wassen.+– 6 sterren – 1 phoenix Aebinga
1 eenhoorn + 1 boom Krants
1 eenhoorn + 1 schuinkruis gekr. Inia
1 rund Bontekoe
Buma
Cole
1 springend rund ?
1 rund – 1 merk Herkes
1 runderkop Hagen
Heereszn.
1 runderkop – 1 klaver ?
1 runderkop – 2 klavers Acronius
1 runderkop – 3 klavers Canter
Heynsius
Olpherda
1 runderkop – 3 hoefijzers Buysing
1 runderkop – 1 kroon Waelwijck
Huigh
1 runderkop – 1 berg Lautenbach
1 runderkop + 2 eikels Blauw
1 runderkop + 2 klavers ?
1 runderkop + 3 klavers Gerbens

1 schaap Lamsbergen
1 schaap – 1 dwarsbalk Schaep
1 Lam Gods Van Dalen
Foppinga
Wylhelmus
Onninga
1 schaap + 2 letters Munckhuis
1 schaapskop – leeuw Schaatsma (Phaesma?)

1 geit – 1 lelie Petraeus
1 geit – 1 leeuw Groenewolt
1 geit – 1 tweekoppige adelaar Adelaar
Elgersma

1 gekroonde geit – 3 sterren ?
2 geiten Coenders
2 geiten – 2 kronen Conders
2 geiten + 1 boom Conrades

1 hert Nanninghs
Hendriks
Staphorst
1 hert – ½ adelaar Van Assen
1 hert – 3 bloemen Faber
1 hert + 1 ster ?
1 hert + 1 boom Jacobi
Reneman
1 hert + bomen Rheling
1 hert + 3 kammen Cammingha
1 hert + 1 hek Overhart
1 hinde Reneman
1 hinde + 3 rozen IJtsma
1 hertenkop - 1 wassenaar + 1 klaver Albarda
1 zwijn Schreeuwens
1 zwijn – 1 adelaar A…
2 zwijnen – 1 zwijn Bergsma
3 zwijnen Bergsma
1 zwijnskop – 3 rozen van Welvelde
1 zwijnskop + 3 klavers + 2 eikels ? (Dorpswapen Oldeboorn?)
3 zwijnskoppen Bockema
1 olifant Codere
1 haas – 1 ster Haselcamp
1 haas + 3 klavers Hachtingius
1 haas + 2 bloemen Jorritsma
2 hazen - ? Sjoerda
1 viervoetig dier – 2 spanen Jeltes
1 dierenkop Esens

2d. Vogels

waaronder 2-koppige adelaar, andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar, reiger, duif, haan, onzekere vogels ; daarna kop, vleugel, poot, ('veer' onder 12)

1 adelaar Aldringa
Aebinga
Vishuizen
Heemstra
Idzerda
Jarla
Runnia
Symonsz.

1 tweekoppige adelaar Amminga
Aebinga
Emingha
Herckema
Hermana
Jella
Jeltinga
Mynnama
Pybes
Rispens
Cibonis
1 gekroonde adelaar Nidorp
1 tweekoppige adelaar – 1 lelie Dixtra
1 adelaar – 1 ster Aitzema
1 adelaar – 1 leeuw Tjaarda
Beninga
1 adelaar met hartschild Beuckens
1 tweekoppige adelaar – 3 klavers Van der Meer
1 adelaar – 1 roos Aitzema
Kiestra
1 uitkomende adelaar – 1 roos [4] Atsma
1 2-koppige adelaar – 3 sterren Ammama
Van Heteren
1 adelaar – 3 dwarsbalken Schallenberg
1 gekroonde adelaar – 8 schuinkruisen Verdugo
1 2-koppige adelaar – gekeperd Aebinga
1 adelaar – 1 keper + 2 vogels + 1 vis ?
1 adelaar – 3 ruiten Riemersma
1 adelaar met 2 zwaarden Sakes
1 adelaar + 2 klavers Jeltinga
1 adelaar + 6 klavers Van Echten
1 adelaar + 1 roos Steenwick
1 adelaar + 3 rozen Scheltinga
1 adelaar + 4 rozen Annius
1 adelaar + 1 ster Jepma
1 adelaar + 2 sterren Riemersma
1 adelaar + 4 sterren Riemersma
1 adelaar met 1 vogel Van Leeuwen
1 adelaar + 1 wassenaar Eminga
1 adelaar + 2 schuinkruisen Ompteda
1 adelaar met 1 boog Gokkinga
1 adelaar + 1 hek Provana
½ adelaar + 1 ster Bolhuis
2 2-koppige adelaars - ? Krijttenburgh
3 adelaars – 1 kruis Quarles
1 roofvogel – 1 haas Van der Broek
3 roofvogels Revius
1 uil Van Sanderen

1 gans Fogelsangh (niet juist)
Sythjema
Werven
1 zwaan Albada
Fogelsangh
Noordbeek
Wiarda
Adama
Jarichs
1 zwaan met halsband Tjercksma
Wiarda
1 gekroonde zwaan Wiarda
1 zwaan met 3 eikels Hylckama
1 zwaan met tak Gabes
1 zwaan – 3 klavers Suiderbaan
Hansma
Marswal
Suffena
1 zwaan – 1 roos [4] Renkema
1 zwaan – 1 leeuw Steensma
1 zwaan – 1 hond Wiarda
Steensma
1 zwaan – 1 merk Jans
1 zwaan – gedeeld en 2 x doorsneden Unckele
1 zwaan + 2 klavers Bongha
1 zwaan + 3 klavers Hansma
1 zwaan + 3 dwarsbalken Vliermaal
2 zwanen – 1 man met pijl Bauckema
3 zwanen ?
1 zwanenkop Lycklama
1 pelikaan met jongen Wiersma
Adama
Buingha
Hoppers

1 ooievaar Bennema
1 reiger ?
1 reiger – 1 wassenaar Buma
1 reiger + 1 boog Buma
1 reiger + 2 blokjes Arnoldi
1 duif met tak Fullenius
1 duif – 3 klavers Couperus
1 duif - 1 schelp Duyff
1 duif – 1 garf ?
3 duiven Couperus
1 haan Hanekuyk
De Lange
1 mostervogel Reynsma
1 vogel Vening
Knock
1 vogel op een tak Beena
Bras
Danckelman
1 vogel met ring – 1 eikel Dolocher
1 vogel – 3 klavers Van Geelkerken
1 vogel – 1 slang Brunia
1 vogel – 2 pluimen Elcama
3 vogels Jorritsma
Oversteege
Doitsma
Petri
3 vogels – 1 leeuw + 3 bogen Bisdom
3 vogels – 2 gekanteelde dwarsbalken ?
3 vogels - ? ?
3 vogels – goud Ursele
1 vogelkop Van Taedema
1 uitkomende vogelkop Van Abbema
1 adelaarsvleugel Aernsma
1 vleugel – 1 dwarsbalk + 2 wassenaars Entens
1 vleugel – 1 vleugel Wyboltsma
1 vlucht Banga
Huber
1 vogelpoot Satink
1 vogelpoot – 1 roos Renici
3 vogelpoten Kaldenbach

2e. Slang


1 slang – 3 bloemen Van den Acker

2f. Vissen

bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker

3 botten – 3 klavers Botma
3 haringen – 3 klavers Heringa
3 haringen – 1 hoofd Heringa
3 schelvissen Schelsma
1 snoek Hicht
1 tonijn Van der Toon
1 dolfijn + 2 rozen Andrea
1 vis Janz.
1 vis – 3 klavers Heixan
2 vissen Hinrich
2 vissen – 3 molenijzers Boeymer
2 vissen + 1 lelie Aesgema
2 vissen + 4 kruisen + 1 schildje Capelle
3 vissen Tieboel
Fontein
3 gekroonde vissen ?
3 vissen – 1 ster ?
3 vissen + 1 kroon ?

2g. Lagere dieren

krab, schelp

1 krab + 3 rozen + 3 bladen Krab
1 krab + 1 barensteel van der Waeyen
1 schelp + 1 roos Hillebrands
Mammo
3 schelpen Walta
Herema
Juwinga
Hottinga
3 schelpen – 1 roos ?
3 schelpen – 1 slang Brunia
3 schelpen – 3 ruiten Heerma
3 schelpen + 2 sterren ?
2 hoornschelpen – 1 pijl Kingma
3 hoornschelpen – 3 pijlen Kingma

2h. Bomen


1 eik ?
1 linde Lindeman
1 boom Noyon
Noteboom
Papma
Schuurmans
Rummers
Semler
Homeri

1 boom – 1 eikel Agricola
1 boom – 1 klaver I…
Tanja
1 boom – 3 klavers Bouritius
Rudolphi
1 boom - 1 lelie Piters
Acronius
1 boom – 3 lelies Witteveen
1 boom – 3 sterren Heineman
1 boom – 1 griffioen Harses
1 boom – 1 zwijn Hoving
1 boom – 1 merk Uitermerk
1 boom – 1 schuinbalk Roussel
1 boom – 1 hoorn Gerkes
1 boom - ? De Jong
1 eik + 1 ster + 1 lelie Haersma
1 boom + 1 ster + 1 wassenaar Jellema
1 boom + 2 sterren Wellens
1 boom + 1 leeuw Robles
1 boom + 1 leeuw Galenus
1 boom + 1 vos + 1 hert Beekhuis
1 boom + 2 geiten Nauta
1 boom + 1 hert Rodegenes
Verschuir
1 boom + 2 herten Sekema
Sibrant
Walles
1 boom + 1 dier Everardi
1 boom met 3 vogels IJssel
1 boom + 1 slang Ornia
Petreiz.
Witteveen
1 boom + 1 blad Lens
1 boom + 1 letter Ruardi
1 boom + 1 letter + 1 lelie Noyon
1 boom + 1 zwaard Brouwer
1 boom + 1 spade Schuiring
1 boom + ? Rommerts
4 bomen Van der Ley
veel bomen - ? van der Laen

2i. Kruidachtige planten


1 kruid Rudiger
1 kruid – 1 zon Florison
3 kruiden – 1 ster Adius
1 kruid op grond Schik
Van Tuinen
1 kruid op grond – 2 lelies + 1 ster + 1 klaver Ferblans
1 kruid in pot + 1 eikel + 1klaver Reiding
1 kruid + 2 klavers Nijenhuis
1 kruid + 1 zon Prakken
2 kruiden – 3 klavers Scheltema
3 kruiden Ropta
3 kruiden met vogels Vlasvink

2j. Delen van planten

aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros (eikel, klaver, lelie en roos zie onder 1)

1 aar + 2 eikels Hemminga
2 aren Attema
2 aren – 3 klavers Doma
2 aren + 2 eikels Claeses
2 aren + 3 klavers Botma
3 aren Munickehuis
Wierdsma
3 aren – 1 eikel Eckringa
3 pluimen – 1 garf …oncq
7 pluimen ?
2 rietpluimen – 1 zwaard Beyma
3 rietpluimen Holdinga
Van Tuinen
3 kolen Kools
1 garf Aytta
Tsjessema
1 garf – 1 eikel R…
1 garf – 3 klavers Tania ?
1 garf - ? Annes
Jans
1 garf + 2 eikels Habbema
1 stronk d’ Mepsche
1 stronk + 2 kruisen Buiting
1 tak Feddo
Mellema
Hautenberg
Coccejus
1 tak – 1 roos Tadema
1 tak + 2 wassenaars Valckenier
1 tak + 3 torens + 3 vluchten Castilleios
2 takken – 3 schelpen Stellingwerf
1 rank – 1 ster Solckema
½ blad – 1 dwarsbalk Entens
1 blad Frenk
Van Huls
2 bladen Osinga
Jelle
Oenema
2 bladen (?) – 2 lelies Sickyngha
3 bladen Bessinga
3 bladen – 1 boom – 1 zwaard Basunik
3 bladen + 5 rozen Dodonis
1 bloem – 1 klaver + 1 eikel Adama
1 bloem – 3 klavers Binnerts
1 bloem + 1 eikel + 1 klaver Boλtiο
1 bloem + 2 eikels Boelens
3 bloemen Hennama
Wyggama
8 bloemen Meyrer
3 vruchten Bouricius
3 vruchten – 3 dwarsbalken Frieswijk
1 druiventros – 1 hand met mes Wijngaarden
1 druiventros – 1 kruid Laurentius

3. Hemellichamen


3a. Zon


1 zon Albertsma
Fons
1 zon – 1 lelie Zimmerman
1 uitkomende zon – 1 vogel Holkema
1 zon met arm met bloem + ? Ardingius

3b. Maan


1 wassenaar Formier
Unia
1 wassenaar – 2 klavers Andla
1 wassenaar – 1 lelie Galema
1 wassenaar – 1 leeuw Unia
1 wassenaar – 2 tweekoppige adelaars Krijtenburgh
1 wassenaar – 1 dwarsbalk Jousma
1 wassenaar – 3 hellebaarden Binkes
1 wassenaar - ? Jans
1 wassenaar + 1 eikel Docer
1 wassenaar + 1 eikel + 1 klaver ?
1 wassenaar + 2 klavers Andela
Hiddinga
1 wassenaar + 1 lelie Douma
1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie Doeyenga
1 wassenaar + 1 roos [4] Donia
1 wassenaar + 2 rozen [4] Hoitinga
1 wassenaar + 2 rozen [5] Walta
Bosum
Algera
1 wassenaar + 3 rozen [4] Algera
1 wassenaar + 3 rozen [5] Hommema
1 wassenaar + 1 ster Gisens
Vriemoet
Lougen
Peter
Syardus
Jelkema
Siccama
Idses
Ynthjema
Nauta
Aesgama
1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie Juckema
Goslings
1 wassenaar + 1 ster + 1 roos Gheltsma
Juckama
1 wassenaar + 1 ster + 2 vissen Aasgama
1 wassenaar + 1 ster + ? Tyardts

1 wassenaar + 2 sterren Sierd
Renici
Juckama
Hemmema
Haitsma
Burmania
Graetinga
Hottinga
1 wassenaar + 2 sterren [8] + 3 klavers Nauta
1 wassenaar + 2 sterren + 1 roos Burmania
Graetinga
1 wassenaar + 2 sterren + 1 merk Sybouts
1 wassenaar + 3 sterren Abbes
Baerdt
Gravius
Winia
Zaagman
Rimmersma
Oenema
Renickz
Algera
Epeus
Poutsma
Dorhout
Mercator
1 wassenaar + 3 schuinkruisen Overhoff
2 wassenaars – 1 wassenaar + 3 rozen Roorda
2 wassenaar + 1 ster Six
3 wassenaar – 1 klaver Hannema
3 wassenaar – 1 leeuw Haersma
3 wassenaar – 1 dwarsbalk Wassenaer

4. Letters en merken


4a. Letters

(alfabetisch gerangschikt, hieronder monogrammen)

G V + 1 eikel + 2 klavers Ubles
G V + 3 eikels + 2 klavers Ubles
H, daar doorheen omgekeerde S Hendryckx
H P P…
M F V Janssen
K T Tadema
Y R L N door elkaar gevlochten –
2 klavers + 1 doodshoofd Lieuwes
N en S door elkaar Sybes
S + 2 klavers Spanhemes
T en H onder elkaar Hendriks
V + 3 rozen [4] Herewey
Weistra
W …
W – 3 klavers Van Kleffens
Omgekeerde P door W + 3 sterren Wytses

4b. Merken


B1 Met 4-vorm


4-vorm – 3 klavers Van der Let
4-vorm + 2 rozen Ypey
4-vorm + 1 klaver Tjerdts
4-vorm Ruimsadelaar
4-vorm – 3 klavers I…
Wellems
4-vorm + 2 letters Bonnama
Sipkes
4-vorm – 3 klavers Gerlsma
4-vorm – 2 linker schuinbalken ?
4-vorm – 3 klavers D…
4-vorm – 1 eenhoorn Pettenga
4-vorm – 1 molen Van der Meulen
Minnes
Gerbens
)))) 4vorm – 3 klavers G…
Scrioetsma
))) 4 vorm - 3 eikels ?
Werthzie
Tsalings
Breugeman
Harmenz.
4-vorm + 2 letters Minnisz.
Abbema
Creck
Claeses
Tomas
Idses

B2 Met -vorm


-vorm Alberts
Fettyaz.
Ter Leya
Sipckez
Jans
Raerdt
Hetta
Piers
-vorm + 1 eikel Scheltema
-vorm – 3 klavers Foppes

B3 Met ^ -vorm


^ -vorm Cantert
Wopkez.
Koen
Wijngaerden
Tjallis
^ -vorm – 1 klaver Nordingh
Langwolt
^ -vorm – 2 klavers Hauckes
^ -vorm + 3 klavers Sinia
Ietes
^ -vorm - 3 klavers Nijdam
^ -vorm - 1 kruis + 1 ster + 1 klaver Sybbes
^ -vorm + 3 lelies Alma


B4 Met schuine en rechte haken


Hotzes
Jacobs
Hillama
Ewma
Hansz.
+ 1 klaver ?
- 3 bladen Van Eck

B5 Met een rechte haak


- 1 klaver ?
Van Stavoren
E… di (Everhardi ?)
Hiddama
Lollez.
Allez.
+ 1 lelie + 6 sterren Pybes

B6 X-vorm of met kruisen


X-vorm Algera
Andryesz.
Soenmansz.
Ciricus
Eelckis
Van der Kolk
Oosterbaan
Hiddema
Wybez.
Ansschez.
Dowes
Bentes
?
Ghysbertsz.
Petri
Yntesz.
?
Lyewes
Peterz.
Lucae
Heid
Idsesz.
Dowes
X-vorm + 1 klaver Jans
X-vorm + 2 klavers H…
X-vorm - 2 klavers Gerroltsma
X-vorm – 3 klavers Martens
Eelkes
Buwes
Tadema
Jans
X-vorm – 1 roos [4] Henrici
X-vorm – 3 rozen Bartels
X-vorm - 1 2-koppige adelaar Eernsma
X-vorm – 1 aambeeld + 2 hamers Smitsius
X-vorm – 3 letters Van Buyten

B7 Lettervormige tekens


lettervormige tekens Pitters
lettervormige tekens – 3 klavers ?
lettervormige tekens – 2 rozen +
1 klaver Roelofs
Fockema

B8 Met pijlen


met pijlen Heres
Juusma
met pijlen – 3 klavers Jacobs

B9 Met sterren


met sterren – 1 klaver F…
met sterren – 3 klavers Johannes

B10 Merken met wolfsangels


- vorm Van der Vecht
Clasen
Annema
- vorm – 1 zwaan Kool
Van den Acker
- vorm – 2 rozen Buermanya
- vorm + 1 wassenaar Pytters

B11 diverse merken


diverse merken – 1 klaver Anckes
diverse merken – 3 klavers Roelofs
diverse merken Gerbisz.

5. Geometrische figuren en verdelingen


5a. Paal

(waaronder meermalen gedeeld)

1 paal - ? Buinau
1 paal + 2 leeuwen Stachouwer
1 paal + ½ dwarsbalk + 2 lelies + 1 hertenkop Lycklama
2 palen – 1 roos Abbema
3 palen Cruiningen
3 palen – 1 roos [4] Abbema
7 x gedeeld Schwartzenberg
7 x gedeeld – 3 linker schuinbalken Schwartzenberg
3 geknotte palen Eyck

5b. Dwarsbalk

(waar onder: meermalen doorsneden, daarna dwarsbalken met bijzondere eigenschappen)

1 dwarsbalk Boelens
Van Borsele
Ketel
Van Raesfelt
Charles
Wiarda
Bouwens
Dreeuws
Sickinghe
Woutersz.
1 dwarsbalk - ? Sickinghe
1 dwarsbalk + 3 eikels Synedus
1 dwarsbalk + 2 lelies Lycklama
1 dwarsbalk + 3 lelies Buning
1 dwarsbalk + 6 lelies Van Hoof
1 dwarsbalk + 7 lelies Hyllekes
1 dwarsbalk + 3 rozen Julsinga
Rengers
1 dwarsbalk + 1 ster + 2 eikels Wiarda
1 dwarsbalk + 1 ster + 1 lelie Poutsma
1 dwarsbalk + 2 sterren Tzigora
1 dwarsbalk + 3 sterren Westerbaan
1 dwarsbalk + 5 sterren Siersma
1 dwarsbalk + 1 ster + 1 uitk. paard Haubois
1 dwarsbalk + 1 Lam Gods + 2 sleutels ?
1 dwarsbalk + 3 zwijnen Bergsma
1 dwarsbalk + 1 eekhoorn + 1 slang ?
1 dwarsbalk + 3 dierenkoppen – 1 rad Arjens
1 dwarsbalk + 3 vogels Torillion
1 dwarsbalk + 1 hoornschelp Kerkwerven
1 dwarsbalk + 1 garf + 1 klaver + 2 eikels van H…
1 dwarsbalk + 3 wassenaars Baertouts
Wassenaar
Bonteman
Willems
Stevens
1 dwarsbalk + 3 ruiten Vegelin
De Trajecto
1 dwarsbalk + 6 harten ?
1 dwarsbalk beladen met 1 klaver Buisma
1 dwarsbalk beladen met 3 lelies Van der Ley
1 dwarsbalk beladen met 3 rozen Koenynck
Michiels
Koonyinx
1 dwarsbalk beladen met 1 ster Louwens
Bauwema
Bonnama
Konings
1 dwarsbalk beladen met 3 sterren Winsemius
1 dwarsbalk beladen met 2 klauwen Gauma
1 dwarsbalk beladen met 1 vogel Wyckel
1 dwarsbalk beladen met 1
wassenaar + 2 sterren Moll
1 dwarsbalk beladen met 1 letter Althain
1 dwarsbalk beladen met 4 schuinkruisen Van Ghendt
1 dwarsbalk beladen met kantelen Buwalda
1 schuin geschaakte dwarsbalk Koster
1 dwarsbalk beladen met ? Mollema
2 dwarsbalken Wadwarden
2 dwarsbalken – 1 merk L…
2 dwarsbalken beladen elk met 3 schuinkruisen Emstel
2 dwarsbalken van vair Poelwijk
5 x doorsneden Rufelaert
5 x doorsneden + 12 schuinkruisen Gramaye
8 dwarsbalken – 3 bloemen Frieswijk
7 x doorsneden + 10 kruisen de Bruyn
4 dwarsbalken Goltstein
4 dwarsbalken + 1 kwartier Van Haren
5 dwarsbalken + 1 ster + 1 klaver Van der Ley
6 dwarsbalken + 1 ster Beaufort
9 dwarsbalken + 1 vogel Boltjes
1 verkorte dwarsbalk + 3 wassenaars Wassenaar
1 gekanteelde dwarsbalk + 1 lelie + 1 adelaar Lemper
1 uitgeschulpte dwarsbalk + 7 vogels Peaux
1 beiderzijds gekanteelde dwarsbalk Ingheim
1 beiderzijds gekanteelde dwars-
balk – 3 klavers Frenst
?
2 beiderzijds gekanteelde dwarsbalken Quad
Van Tongeren
1 hoekige dwarsbalk Van Foreest
de Wijs
2 hoekige dwarsbalken Van Reede
1 gegolfde dwarsbalk Wissenbach
1 gegolfde dwarsbalk + 1 ster Wieringa
1 gegolfde dwarsbalk + 2 sterren Sande
1 gegolfde dwarsbalk + 3 wassenaars ?
3 gegolfde dwarsbalken – 1 wassenaar Hartsinck

5c. Linker- en rechterschuinbalken door elkaar, daarna bijzondere schuinbalken


1 linker schuinbalk – 3 klavers Balk
1 schuinbalk + 1 leeuw + 3 bomen De Kampferbeek / (=Von Eichstorff – RHP.)
1 schuinbalk + 2 vleugels Ludolfi
1 linker schuinbalk beladen met 3 klavers Sluyterman
1 linker schuinbalk beladen met 3 lelies ?
1 schuinbalk beladen met drie
runderkoppen Schultz
1 schuinbalk beladen met 3 vogels Altena
1 schuinbalk beladen met 1 slang Schregardus
1 schuinbalk beladen met 3 vissen Clant
1 schuinbalk beladen met
3 wassenaars Buttingha
1 schuinbalk 6 x gekeperd Sichem
1 geschaakte schuinbalk – 1 roos ?
1 schuinbalk beladen met 1 ruit Dimmer
1 schuinbalk beladen met 1
klysteerspuit De Postella
3 schuinbalken Espelbagh
Gervesi
3 linker schuinbalken Espelbach
3 linker schuinbalken – 1 hert ?
3 schuinbalken – 3 Trautmansdorf
4 linker schuinbalken - ? Jonker
5 schuinbalken Camp
1 gegolfde schuinbalk Vervou
1 gegolfde linker schuinbalk + 2 klavers Gerroltsma
3 afgeronde verkorte schuinbalken
– 2 ballen Graevynck
1 linker schuinbalk – ½ rechter
schuinbalk geschaakt Polleman

5d. Kruisen

eerst rechte doorlopende, dan verkorte of Grieks kruis, vervolgens bijzondere vormen;
daarna Latijnse kruisen
1 kruis Bylant
1 kruis – 1 bloem ?
1 kruis + 1 lelie + 1 ster [5] +
1 eikel + 1 roos Boelema
1 kruis + 2 vogels +
2 ringen met lelies Ourin
1 kruis + ? Dirck
1 kruis beladen met 5 lelies Belgrave
1 kruis beladen met 5 sterren Du Buich
1 kruis beladen met 5 schelpen De Selys
1 verkort kruis – 1 roos Traen
1 verkort kruis – 1 ster Brant
1 verkort kruis + 1 klaver Hanema
1 verkort kruis + 1 leeuwenkop +
2 rozen + 1 lelie Stania
1 verkort kruis + 4 ballen Doekles
1 ankerkruis Bentinck
Dompselaar
Tako
1 ankerkruis – 1 kreeft Fabricius
1 ankerkruis + 4 sterren + 1 klaver Henric
1 ankerkruis + ? De Becker
1 krukkenkruis + 1 ster + 2 rozen Van Loon
2 breedarmige kruisen Wijdenbrug
1 leliekruis – 1 hand Philippus
1 kruis met ringen + 1 leeuwenkop
+ 2 rozen [4] + 1 lelie Stania
1 Latijns kruis Luijdensz.
1 Latijns kruis op berg – 1 schuin-
kruis van takken Petri
1 Latijns kruis + 2 sterren Jacklez.
9 herkruiste Latijnse kruisen + 2 vissen Van Brakel

5e. Schuinkruisen

eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andrieskruis) en bijzondere vormen

1 schuinkruis – 1 roos Arnoldi
1 schuinkruis + 2 verkorte schuinkruisen Buygers
1 schuinkruis van 9 blokken Van Voort
1 verkort schuinkruis – 1 klaver Symons
1 verkort schuinkruis – 3 dwarsbalken Van Challansi
3 verkorte schuinkruisen Van der Dilft
3 verkorte schuinkruisen – 3 schelpen Hanses
Brunia
4 verkorte schuinkruisen - ? Van Gent
1 ankerschuinkruis Donnia

5f. Keper

met bijzondere vormen

1 keper Ledeboer
1 keper + 1 paal beladen met 1
knoestig schuinkruis Van Herzeele
1 keper + 1 klaver Pibinga
1 keper + 1 klaver + 1 lelie + 1 vogel Snip
1 keper + 2 klavers + 1 ster + 1 zwaan ?
1 keper + 2 sterren + 1 klaver Van Vierssen
1 keper + 3 sterren Fenema
1 keper + 1 paard + 1 ster Wiarda
1 keper + 2 vleugels + 1 klaver Ghemmenich
1 keper + 3 schelpen Hagens
1 keper + 2 wassenaars + 1 hertenkop Drabbe
1 keper + 3 wassenaars Hambach
1 keper + 3 weerhaken Reddingh
1 keper + 3 verkorte schuinkruisen Nijeveen
1 keper + 1 barensteel + 1 lelie Van der Nijsten
1 keper + 3 ballen Le Boullenger
1 keper + 3 ringen Martin
1 keper + 2 raderen + 1 roos ?
1 keper + 2 kannen + 1 druiventros H…
1 keper + 3 vaten Van der Laen
1 keper + 3 hamers Van Sonsbeeck
1 keper + 3 gespen Van der See
1 keper + 3 ? Dames
Olpherts
Bosman
1 keper beladen met 5 rozen Pierson
1 keper beladen met 3 sterren De Lespierre
Veltman
1 keper beladen met 4 ? Van Velsen
2 kepers de Veen
1 keper beladen met 2 sterren + 1 keper
beladen met 3 verkorte schuinkruisen Hanneman
5 kepers Van Egmont
2 gekanteelde kepers Van Knijff
1 gebogen keper + 3 rozen Ulger

5g. Gaffel e.d.


1 gaffel + 2 sterren + 1 lelie Kiesinga

5h. Gedeeld


gedeeld Plettenberg
Ewsum
Tamminga
gedeeld – 1 adelaar + 1 ster Ewsum
gedeeld – 1 kind Schrot van Kindsberg
gedeeld – 1 keper + 1 vogel Landensis

5i. Ingehoekt


1 inhoeking van 4 stukken Van Rohr

5j. Doorsneden


doorsneden Munster
Witten

5k. Gevierendeeld, geschaakt


gevierendeeld Kessel
Frytema

Geschaakt, 1 vrij kwartier Van der Aa

6. Diverse eenvoudige figuren


6a. Ruit (w.o. geruit veld)


1 ruit + 2 sterren Houkama
3 ruiten Jouwersma
Symonsz.
Walta
Rietvelt
Geruit van 2 ½ stukken – 3 rozen Van Loλ
3 ruiten – 3 schelpen Juwinga
3 ruiten – 2 pijlen Haaijes
5 spitsruiten - 1 schuinkruis Clocquier
9 ruiten – 3 vogels Druyvestijn
10 ruiten – 3 ? de Carpentier

6b. Ballen


3 ballen Doys
3 ballen met kruisen Van Dueten
3 ballen – 1 hart met pijlen Jilderda
5 ballen Greviga

6c. Ring


1 ring – 1 punt met bal Alting
1 ring + 3 lelies Van Westreenen
1 ring met 3 lelies Lange

6d. Schildje (w.o. vair)


3 schildjes – 1 ster Hesman
3 schildjes – 3 sterren Tjebbes
3 schildjes – 1 vaas Johannis
3 schildjes – 1 monogram Raard
3 schildjes – 1 merk O…
vair Van Boshuysen

6e. Hart


1 hart – 1 klaver Walckama
1 hart – 1 ster Bentingh
1 hart – 3 runderkoppen Hillama
1 hart met 2 pijlers Eisenga
1 hart met 2 pijlen – 3 klavers Rinia
1 hart met 2 zwaarden – 1 lelie Eltjens
1 hart met 2 pijlen + 1 wassenaar
+ 2 sterren Ruerda
1 hart + 3 rozen Geldorp
3 harten Douma
3 harten – 1 leeuw Donia
3 harten – 2 sterren – 2 ballen Schotanus
3 harten elk met twee pijlen Amsingh

7. Voer- en vaartuigen en onderdelen


7a. Wagen, wiel


1 wagen Jans
1 wagen – 1 hoofd Andreae
1 wagen + 3 sterren [5] Kutsch
1 wiel Van Wageningen
1 wiel – 1 schip Gerbes
1 wiel + 5 ruiten ?
3 wielen Cup

7b. Schip, anker


1 schip Tal
Sipkes
Nauta
1 schip – 2 mannen Aerts
1 schip – 1 merk Riencks
1 schip - ? Poelstra
Leenderts
1 anker Camper
Wybenga
Leting
Mancadan
Hilckes
1 anker – 1 klaver Ankringa
1 anker – 1 troffel Van der Stok
1 anker met vogel Vettevogel
1 anker + 1 zandloper + 1 ster Erici
2 ankers – 1 lelie Nauta
2 ankers – 2 pijlen Hendricks

8. Vaatwerk e.d.: vat, pot, kan, emmer, mand


1 vat – 1 bijenkorf + 2 sterren Fenema
1 vat – 1 ? Tadema
1 vat + 2 mannen Kuypers
1 vat + 2 dieren + 1 hamer Windelaar
1 pot – 1 man met een zak op rug Adels
3 potten Gerrits
Johannis
Potter
1 kan + 4 klavers Henrici
3 kannen Cannegieter
3 kannen – 6 dwarsbalken Van Uterwijck
1 emmer – 1 boom Houtsma
1 mand – 1 pot Alberts
3 manden Van Kampen

9. Wapens - zwaard, (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots

1 zwaard Douma
Doiem
Weederspan
1 kromzwaard Pitters
1 zwaard – 3 sterren Kok
1 zwaard – 1 vos ?
1 zwaard + 2 klavers Heydama
1 zwaard + 3 lelies Dekema
1 zwaard + 3 rozen Meckama
1 zwaard + 1 ster Van der Plaats
1 zwaard + 2 sterren Gales
1 zwaard met leeuwenkop + 2 sterren Kinnema
Gualteri
1 zwaard met ½ adelaar + 3 sterren [5] Fernije
1 zwaard met 2 ranken Baron
2 zwaarden + 4 klavers Van Loo
2 degens + 3 insecten De With
3 zwaarden Klinge
1 hellebaard Fooi
2 hellebaarden – 1 verkort kruis Wittenstein
1 pijl - ? Cravens
Raukens
1 pijl (?) Vomelius
1 pijl + ½ lelie + 3 sterren Sjaerdema
1 pijl met vogel + 2 geweren Visscher
3 pijlen Bolta
Gelinck
3 pijlen – 1 leeuw met ring Saur
3 pijlen, punten naar beneden Baudaratius
3 pijlen – schuin omhoog Pijl
1 handboog + 2 sterren + 2 kruisjes ?
2 knotsen met ? Gerryts

10. Werktuigen - mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker,
schaaf, schoenmakers- en leerbewerkingswerktuigen, schoorsteenhaal, diversen

2 messen + 4 letters gekroond Harmens
1 schaar – 1 spijker Oostende
Ballings
1 schaar + 2 letters + 1 Christusmonogram Minnes
1 bijl Wenholt
Muiersma
1 bijl – 1 wiel Jans
1 bijl – 1 passer Benedictus
3 zeisen Willems
2 sikkels Tenckinck
1 vork – 3 klavers Osinga
1 vork – 2 ? + 1 klaver Folkema
1 vork + 1 roos + 1 ster Van der Bos
1 vork + 1 schop De Boer
1 vork + 1 ? Henrix
1 troffel – 1 kievit Kiewijt
1 troffel – 1 monogram Thonis
1 troffel – 1 passer Jans
1 troffel + andere werktuigen Boltje
1 passer – 2 wassenaars Tuinhout
1 passer + 1 hoek Rutgery
1 passer + andere werktuigen B…
Tjebbes
Harmens
1 hamer - ? Radstra
1 hamer + 3 sterren Hamerster
3 spijkers Hottenius
1 schaaf Schaaff
1 schaaf – 2 bloemen Walter
werktuigen leerbewerking Gerrits
Corneles
Rimmerts
Tjebbes
1 schoorsteenhaal Ten Holten
1 schoorsteenhaal – 3 bladen Homan
Cluiving
diverse werktuigen van Holland
Dirks
Boselager
Sapes
Halbesma
Tjerks
Jans
Jakobs
Eelkes
Wytses
Hoornsma
Gabes
Rolsma
Zinghes
Strigelius
Mainburg
Stellinga
Hoierius
De Bucquoy
Ybema
Eernsemius
Jongma
Van Pfuel
Tichelaer
v.d. Burch

11. Muziekinstrumenten - hoorn, klok, viool

1 hoorn Posthumus
1 hoorn – 2 sterren [5] Bakker
1 hoorn – 1 klaver Horreus
1 hoorn – 3 klavers ?
1 hoorn – 1 hond Van Coehoorn
1 hoorn – 1 vork Jans
1 hoorn – 1 zandloper Stemphoorn
1 hoorn - ? Van der Weide
1 hoorn + 2 klavers Mashorna
3 hoorns de Vlaming
Ido
Proost
1 klok + 3 wassenaars ?
2 klokken Franekera
3 violen + 1 klaver Van Bemmelen

12. Gebruiksvoorwerpen e.d. - kam, pen, veer, sleutel, zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning

1 kam – 1 garf Sickes
1 kam – 1 gekanteelde dwarsbalk Staekmans
1 tweezijdige kam – 1 lelie Cammingha
1 tweezijdige kam + 2 rozen Eninga
1 ganzenpen Grapheus
1 veer – 1 boom Pluim
1 veer + 2 sterren [8] Ypey
2 veren – 1 klaver Isdardi
Wielinga
2 veren – 2 klavers Janssony
2 veren – 1 bijenkorf Wynia
2 veren + 1 roos + 1 ? Fogteloo
2 veren + 3 klavers + 1 ster Altinga
3 veren Popkama
Petri
3 veren – 1 wassenaar + 3 sterren Boityema
3 veren + 1 wassenaar + 3 sterren Boetsma
6 veren Hittinga
1 sleutel Weringa
1 sleutel – 3 eikels Wigeri
1 sleutel – 3 klavers Minnema
Cleisma
1 sleutel – 1 lelie Haerda
1 sleutel + 2 rozen De Blocq
1 sleutel + 2 sterren Van Adelen
1 zandloper Sminia
Eelkes
1 zandloper – 3 klavers Ruardi
1 zandloper – 3 sterren Sminia
1 zandloper – 1 merk Gerryts
1 zandloper + 1 klaver Bruinsma
3 molenijzers – 2 dwarsbalken De Louwe
3 molenijzers + 1 tak Van Gerbens
2 gespen – 1 molenijzer Van Asten
1 boei Zuiderbaan
1 boei – 1 zwaan Zuiderbaan
1 boek – 2 veren Koopmans
Posthumus
1 tafel met pot Krijttenburg
3 penningen Guldenpenning

13. Bouwwerken - brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil

1 brug + 3 vogels + 1 eend Hoogenbrug
1 sluis Van der Sluys
1 hek Van der Mey
1 huis Prigge
De Haas
1 kerk Wenge
1 houtskoolbranderij - ? Gerrits
1 molen + 3 letters Wynalda
1 molen – 1 merk Jansen
1 molen – 2 spanen Aedes
1 molen - ? Houtsma
1 rosmolen ?
1 poortgebouw Ryoerdsma
1 poortgebouw – 1 handboog Brugmans
1 poortgebouw + 1 schild De Huyter
1 poortgebouw op 2 sleutels Van Slooten
1 put met runderkop Born
1 toren Stinstra
Gruys
1 toren – 1 ster [8] Van Gorcum
1 toren + 1 ster Loegen
Terborch
3 torens Etten
Potter
1 zuil + ½ adelaar + 2 sterren + 1 lelie Eelsma
1 zuil + 1 troffel Pook

14. Sieraden en attributen - kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon

1 kroon – 1 lelie Jansz.
3 kronen Bacherag
Van der Moolen
1 rijksappel Smeeding
1 staf + 5 rozen Rinsma
1 staf + 3 ruiten Van Culenborg
2 staven Wiarda
2 staven - ? Eibeswalt
1 gordel Steenwijk
1 doornenkroon Fons
1 doornenkroon waarin een ster Albada
1 doornenkroon waarin 1 kruisje
+ 1 ster + 1 roos Jaarsma

15. Diversen


3 bergen Monsma
3 vlammen – 1 roos Herbranda

16. Onherkenbare figuren en onbekend


Diverse voorwerpen Jakles
Aenes
Harmens
Beninga
Popkes
Reyners
Faber
Van der Malen
Reidsma
Wytzma
Banga
Franckes
Salvarda
Bakker
Bruinsma
Faesma (Phaasma)
Vrijenburg
Jans
Lemstra
Miedema
Oerdsma
Overdijk
Radinga
Ripperda
Roerda
Schenkius
Van Sloten
Van der Stek
Wijga

Alphabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen


A.

A… 7, 10, 14, 16, 24, 33, 35
Aa, van der 42
Abbama 20
Abbema 11, 27, 33, 37
Abbes 32
Abma 12
Acker, v.d. 27, 36
Acronius 23, 28
Adama 30
Adelaar 23
Adelen, van 48
Adels 44
Adema 16, 25, 26
Adius 29
Aebes 9
Aebinga 8, 23, 24
Aebingha 25
Aedes 48
Aenes 49
Aernsma 27
Aerts 44
Aesgema 17, 27, 32
Aesterfal 18
Aggama 17
Agricola 28
Aitzema 14, 25
Albada 14, 15, 25, 49
Albaede 14
Albarda 24
Alberda 16
Alberts 16, 20, 34, 45
Albertsma 31
Aldringa 24
Algera 10, 31, 32, 35
Algra 10
Allez 35
Alma 34
Altena 39
Althain 38
Alting 43
Altinga 47
Ammema 11, 25
Amminga 24
Amsingh 43
Anckes 36
Andela 31
Andrea 27
Andreae 44
Andringa 9, 19
Andryesz. 35
Ankringa 44
Annema 36
Annes 9, 17, 30
Annius 25
Anskes 11
Ansschez. 35
Anthonides 7
Ardingius 31
Arjens 19, 38
Arnoldi 26, 40
Asgama 18
Asperen, van 15
Assen, van 10, 24
Asten, van 48
Atsma 12, 14, 25
Attiema 11, 12, 15, 29
Attonis 7
Atzonis 17
Augustus 22
Aylva 11, 15, 16
Aysma 20
Aytta 30

B.

B… 7, 10, 19, 22, 35, 46
Baarda 10, 22
Bacherag 49
Backer 9
Baerdt 32
Baert 15
Baertouts 38
Bakker 47, 49
Balk 39
Ballings 45
Bama 10
Banga 10, 27, 49
Bangama 7
Barel 22
Baron 45
Bartels 36
Basunik 30
Bauckema 26
Baudaratius 45
Bauwema 38
Bavius 16
Bawert, ΰ 13
Beaufort 38
Becker, de 40
Beekhuis 29
Beena 26
Beer, de 22
Beerwouts 22
Beilanus 13
Beima 13
Beintema 21
Belgrave 40
Bemmelen, v. 47
Benedictus 46
Beninga 25, 49
Bennema 26
Benning 13
Bentes 19, 35
Bentinck 40
Bentingh 43
Berdaz. 14
Bergsma 24, 38
Berkel 18
Bernconis 13
Berum, van 17
Bessinga 30
Beuckens 25
Beuker 12
Beyma, van 30
Binkes 31
Binnerts 30
Bisdom 27
Blankenheim 21
Blauw 23
Blocq, de 48
Blok 20
Bobbynga 19
Bockema 24
Boelema 9, 40
Boelens 14, 30, 37
Boer, de 18, 46
Boλtiο 30
Boetsma 47
Boeymer 27
Bogaert 12
Boityema 47
Bolhuis, van 25
Bolta 45
Boltjes 38, 46
Bonga 18
Bongama 17, 23
Bongha 26
Bonnama 33, 38
Bontekoe 23
Bonteman 38
Bootsma 13, 16
Born 48
Bornstra 8
Borssele 37
Bos, van der 46
Boselager 46
Boshuysen, v. 43
Bosman, van 41
Bosum 31
Botma 10, 27, 30
Botnia 19
Boullenger, le 41
Bouricius 28, 30
Bouwens 37
Bouwmeester 8
Boxmeer 21
Brakel, van 40
Brant 40
Bras 26
Braunius 19
Brefo 10
Breugeman 33
Broek, v.d. 25
Broersma 14
Broeticqs 8
Bronchorst 21
Brongersma 16
Brouwer 12, 17, 18, 29
Bruchts 7
Brugmans 48
Bruijn 22, 38
Bruinsma 22, 48, 49
Brunia 26, 28, 41
Bucquoy, de 47
Buermanya 36
Buich, du 40
Buinau 37
Buingha 26
Buisma 38
Buiting 30
Buma 13, 22, 23, 26
Bungga 11, 16
Buning 37
Burch 47
Burmania 8, 9, 12, 32
Burum, van 19
Buttingha 39
Buvema 21
Buwalda 38
Buwes 35
Buwinga 18
Buygers 40
Buysing 23
Buyten, van 36
Bylant 40

C.

Cammingha 24, 47
Camp 39
Camper 44
Camstra 12, 17
Cannegieter 44
Canter 18, 23
Cantert 34
Cappelle 27
Carpentier 43
Castilleios 30
Challansi, van 40
Charles 37
Cibonis 25
Ciricus 35
Claeses 30, 34
Clant 39
Clasen 9, 36
Cleisma 48
Clocquier 42
Cluiving 46
Coccejus 30
Codere 24
Coehoorn, v. 47
Coenders 23
Cole 23
Conders 23
Conrades 23
Coopman 19
Cornelis 11, 14, 22, 46
Couperus 26
Crack 16
Crane, de 21
Cravens 45
Creck 34
Creijghton 12
Cronenburg 20, 21
Cruiningen, v. 37
Culenborch 49
Cup 44

D.

D… 17, 33
Dalen, van 23
Dames 20, 41
Danckelman 26
Dekema 12, 13, 45
Deyman 17
Dilft, van der 40
Dimmer 39
Dirck 40
Dircks 19
Dirks 46
Dixtra 25
Docer 31
Dockum 15, 18
Dodonis 30
Doekles 40
Doerenheim 22
Doeyenga 31
Doiem, van 45
Doinga 11
Doitsma 27
Dokkema 15
Dolocher 26
Doma 29
Dompselaar 40
Donia, van 20, 21, 31, 43
Donnia 41
Dooitses 11
Dooma 10
Dorhout 32
Dotinga 18
Douma 31, 43, 45
Douwes 9, 35
Doys 43
Drabbe 41
Dreeuws 37
Dreijer 17
Druyvestein 43
Dueten, van 43
Duyff 26

E.

Echten, van 25
Eck, van 35
Eckringa 30
Eekma 10
Eelckis 35
Eelkes 35, 46, 48
Eelsma 17, 49
Eelts 17
Eemskerk, v. 20
Eernsemius 47
Eernsma 36
Egmont, van 41
Eibeswalt 49
Eilerts 14
Eisenga 43
Eisma 8, 22
Eizinga 11
Elcama, van 26
Elgersma 23
Elinga 13
Elselo 9
Eltjens 43
Eminga 24, 25
Emstel 38
Eninga 47
Entens 27, 30
Epema, v. 17
Epeus 32
Epinga 17
Erici 44
Esens 24
Eskes 16
Espelbagh 39
Etten 49
Everardi 29, 35
Everts 11
Ewma 34
Ewsum 42
Eyck 37
Eysma 16
Eyssinga 15, 43

F.

F… 11, 36, 46, 49
Faber 24, 49
Fabricius 40
Faesma 49
Feddes 10
Feddo 30
Feenstra 7, 14
Feersma 19
Fenema 41, 44
Ferblans 29
Fernije 45
Fettyazn. 34
Feytzma 13
Florison 29
Fockama 22
Fockema 14, 36
Fockens 11
Fogelsangh 25
Fogteloo 47
Folckerts 16
Folkema 46
Fons 31, 49
Fontein 27
Fooi 45
Fopma 7, 8
Foppes 34
Foppinga 23
Foreest 39
Formier 31
Franckena 20
Franekera 47
Frankes 9, 49
Frencelius 17
Frenk 30
Frenst 39
Frieswijk 30, 38
Frytema 42
Fuchx 22
Fullenius 26
Fungerus 20

G.

G… 33
Gabbema 7
Gabes 26, 46
Gala 12
Galazn. 14
Galema 12, 13, 31
Galenus 29
Gales 45
Gauckes 8
Gauma 38
Gayckama 20
Geelkerken 26
Geldorp 43
Gelinck 45
Gellii 10
Gent, van 41
Gerbens 23, 43, 48
Gerbisz. 36, 44
Gerbranda 13
Gerbrandus 13
Gerkes 28
Gerlofsma 10
Gerlsma 33
Gerrits 10, 15, 44, 45, 46, 48
Gerroltsma 35, 39
Gervesi 39
Gheltsma 31
Ghemmenich 41
Ghendt, van 38
Gherryth 13
Ghysbertsz. 35
Gisens 31
Glins 8
Glinstra 12
Gokkinga 25
Goltstein 38
Gorcum, van 48
Goslinga 16
Goslings 11, 31
Goudbeek 14
Graetinga 32
Graevynck 39
Gramaye 38
Grapheus 47
Gratema 18
Grau, de 12
Gravius 32
Greviga 43
Greydanus 12
Grijff 22
Groenwolt 23
Groestra 16
Grombach 18
Grovestins 18
Gruys 48
Gualteri 45
Guldenpenning 48
Gunterberg 14

H.

H… 17, 35, 38, 41, 45
Haagsma 9
Haaijes 42
Haarsma 14, 21, 28, 32
Haas, de 48
Habbema 13, 30
Hachtingius 24
Haerda 12, 48
Haeytsma 14
Haga 12
Hagen 23
Hagens 41
Haitsma 32
Haja 15
Halbertsma 19
Halbesma 46
Hambach 41
Hammezn. 17
Hamsterer 46
Hanekuyk 26
Hanema 40
Hania 7, 13, 15, 19
Hannema 32
Hanneman 41
Hannia 13
Hanses 41
Hansma 26
Hansonides 9
Hansz. 34
Harckema, v. 20
Harderwijck 8
Haren, van 38
Haringa 17
Haringsz. 7
Harinxma 8, 20, 21
Harmens 33, 45, 46, 49
Harses, van 28
Harter, van 19
Hartmans 10
Hartsinck 39
Haselcamp 24
Haubois 37
Hauckema 18
Hauckes 34
Hautenberg 30
Heemstra 24
Heeresz. 23
Heeringha 14, 17
Heerma 28
Heid 35
Heineman 28
Heinsius 18, 23
Heixan, van 27
Heloma 7, 12
Hemmema 22, 32
Hemminga, v. 29
Hempenius 17
Hemsterhuis 18
Hendricks 9, 23, 33, 44
Hendrix 11
Hendryckx 33
Hennama 30
Henric 21, 40
Henrici 36, 44
Henrix 46
Herbajus 19
Herbranda 14, 49
Herckema 24
Herema 20, 28
Heres 36
Herewey 33
Heringa 10, 13, 27
Herkes 23
Hermana, v. 24
Herzeele, van 41
Heslinga 10, 12, 16
Hesman 43
Hesse 15
Heteren, van 25
Hetta 34
Heydama 45
Heymans 21
Hicht 27
Hiddema 13, 35
Hiddinga 31
Hilarides 21
Hilckes 44
Hillama 34, 43
Hillebrands 28
Hinrich 27
Hitsma 18
Hittinga 48
Hoekema 10, 11
Hohenlohe, v. 22
Hoierius 47
Hoitema 18
Hoitinga 31
Holdinga 8, 30
Holkema 31
Holland, van 46
Holten, ten 46
Holwaerdus 8
Homan 46
Homeri 28
Homkema 13
Hommema 31
Hommersma 14
Hoof, van 37
Hoogenbrug 48
Hoornsma 46
Hoornstra 17
Hoppers 26
Horatiο 19
Horrιus 47
Hottenenius 46
Hottinga 28
Hottyazn. 9
Hotzema 8
Hotzes 34
Houkema 42
Houth 19
Houtsma 45, 48
Hoving 28
Hoxwier 11
Hoytema 9, 14
Huber 27
Huigh 23
Huijsinga 16
Huls, van 30
Hulshuis 14
Humalda, v. 23
Huwarda 20
Huyter 48
Hylckema 7, 8, 26
Hylkes 14, 37

I.

I… 8, 9, 20, 28, 33
Idema 10
Ido 47
Idsardi 47
Idses 31, 34, 35
Idsinga 14, 15
Idzencha 15
Idzerda 24
Ietes 34
IJssel 29
Ingheim 39
Inia 23
Ipema 14, 17
Ittersum, van 22
Iwsma 13, 14


J.

J… 33
Jaarsma 49
Jacklez. 40
Jacobi 24
Jacobs 34, 36, 46
Jakles 49
Janckez. 7
Jans 10, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 44, 46, 47, 49, 50
Janssen 33, 48
Janssony 47
Jarges 15
Jarichs 25
Jarla 24
Jeddema 8
Jelgerhuis 16
Jelgersma 8
Jelkema 31
Jella 24
Jellardus 12
Jellema 28
Jellez. 9, 30
Jelliszn. 8
Jeltes 24
Jeltinga 24, 25
Jennema 10
Jensma 12
Jepma 25
Jeppema 22
Jilderda 43
Jilkes 14
Joha 15
Johannes 20, 36
Johannis 11, 22, 43, 44
Jong, de 28
Jongestall 22
Jonghema 15
Jongma 47
Jonker 39
Jorritsma 24, 26
Jorryts 9
Jouka 16
Jouma 8
Jous 9
Jouwersma 42
Jouwsma 10, 20
Jowsma 31
Juckema 13, 16, 31, 32
Julsinga 37
Juusma 36
Juwinga 28, 42
Juwsma 20

K.

Kaldenbach 27
Kampen, van 45
Kampferbeek 39
Kann 7
Kantes 21
Karelson 21
Kempenaer 21
Kerkwerven 38
Kessel 42
Ketel 37
Kiesenga 42
Kiestra 25
Kiewijt 46
Kinenma 45
Kingma 28
Klaasesz. 10
Klasen 14
Kleffens 33
Klinge 45
Kloek 22
Knijff, van 41
Knock 26
Koehoorn 22
Koen 34
Koenijnck 38
Kok van Delwijnen 17
Kok 16, 45
Kolk, van der 35
Konings 38
Kool 36
Kools 30
Koonynx 38
Koopman 11
Koopmans 48
Kooystra 7
Kornelis 9, 21
Koster 38
Koumans 17
Krab 28
Kramers 19
Krants 23
Krijtenburgh 25, 31, 48
Kutsch 44
Kuypers 44

L.

L… 9, 19, 38, 43
Laen, van der 29, 41
Lamminga 12
Lamsbergen 23
Landensis 42
Lange, de 26, 43
Langewolt 34
Laurentius 31
Laurman 17
Lauswolt 7
Lautenbach 23
Ledeboer 41
Leenderts 44
Leeuwen, van 25
Lemper 38
Lemstra 50
Lens 29
Lespierre, de 41
Let, van der 33
Leting 44
Leuringh 12
Lewe 20, 21
Ley, van der 16, 29, 38
Leya, ter 34
Lezaen, van 15
Liedekerke 21
Lieuwes 11
Lieuwma 21, 22
Lindeman 28
Linthorst 21
Lock 17
Loλ, van 42
Loegen 48
Lollezn. 35
Lomars 16
Loo, van 45
Loon, van 15, 17, 40
Looxma 10
Lougen 31
Louwe 48
Louwens 38
Lucae 35
Ludolfi 39
Lunia 20
Luxwolda 7
Luydensz. 40
Lyaukama 16
Lycklama 7, 8, 26, 37
Lyeuwes 12 35

M.

Mainburg 46
Malen, v.d, 49
Mamminghe 20
Mammo 28
Mancadan 44
Marklesbach 19
Marswal 26
Martena 12
Martens 35
Martin 41
Mashorna 47
Mattheus 19
Mebius 19
Meckama 45
Meer, van der 25
Meilema 14
Meinerts 7
Mejontsma 13
Mellema 30
Mensinck 21
Meppel 15
Mepsche, d’ 30
Mercator 32
Merckes 9
Metzger 20
Meulen, v.d. 34
Meurs 14
Mey, van der 9, 48
Meyer 11, 12
Meynsma 13
Meyrer 30
Michiels 38
Miedema 50
Minnema 20, 48
Minnes 33, 45
Mockema 13, 21
Moelen, v.d. 22
Moensma 9
Molenschot 18
Moll 38
Mollema 38
Monsma 49
Moolen, v.d. 49
Muiersma 46
Munckhuis 23
Munickehuis 30
Munster 42
Muyden, van 15
Mynnama 24

N.

Nanninghs 23
Nassau 21
Nauta 17, 29, 32, 44
Nidorp 25
Nijdam 34
Nijenhuis 13, 29
Nijeveen 41
Nijs 9
Nijsten, van 41
Nitszen, van 19
Nockhern 21
Noordbeek 25
Nordingh 34
Noteboom 28
Noyon 28, 29

O.

O… 9, 35, 43
Ockingha 17
Ockinghe 17
Oeberius 19
Oenema 16, 30, 32
Oerdsma 50
Oetsma 10
Offenhuizen 17
Offringa 7
Oldeboorn 24
Oldendorp 8
Olivier 11
Olpherda 23
Olpherts 41
Ompteda 25
Onnama 15
Onninga 23
Oort 21
Oosteinde 10, 45
Oostendorp 15
Oosterbaan 35
Oosterzee 7, 15
Ooversteege 27
Ornia 29
Orsma 16
Osinga 11, 12, 14, 30, 46
Ourin 40
Overdijck 50
Overhart 24
Overhoff 32
Ozinga 12

P.

P… 33
Palsen 8
Palsma 7
Papma 28
Peaux 38
Peima 10, 13
Pels 22
Pelterier 7
Peter 31
Petersz. 35
Petraeus 23
Petreiz. 29
Petri 7, 10, 27, 35, 40, 47
Pettenga 34
Pfuel, van 47
Philippus 40
Pibinga 41
Pierkens 18
Piers 10, 34
Pierson 41
Pieters 11, 12
Pijl 45
Pitters 9, 28, 36, 45
Plaats, v.d. 45
Plettenberg 42
Pluim 47
Poelstra 9, 16, 44
Poelwijk 38
Polleman 39
Pook 49
Popkama 8, 47
Popkes 49
Poppema 16
Popta 17
Posselman 7
Postella, de 39
Posthuma 20
Posthumus 10, 47, 48
Postma 14
Potter 44, 49
Pousma 20
Poutsma 16, 32, 37
Prakken 29
Prigge 48
Proost 47
Provana 25
Pybaz. 10
Pybes 24, 35
Pytters 10, 16, 36

Q.

Quad 39
Quarles 25
Questius 7, 21

R.

R… 30, 35
Raard 43
Raarda 16
Radbodus 8
Radinga 50
Radstra 46
Raerdt 34
Raesfelt, van 37
Ragaij 21
Rattaler 19
Raukens 45
Reddingh 41
Reede, van 39
Rehden, van 21
Reiding 29
Reidsma 49
Reinsma 18
Reitsma 10
Rekker 12
Renderts 9
Reneman 24
Rengers 37
Renici 27, 32
Renickzn 32
Renkema 26
Rennerda 15
Renssen 13
Revius 25
Reynalda 17
Reyner 19
Reyners 49
Reynsma 26
Rhala 7
Rheling 24
Riddersma 16
Riemersma 25
Riencks 44
Riesen, van 22
Rietvelt 42
Rijnghe 11, 16
Rijp, van de 15
Rimmersma 32
Rimmerts 46
Ringers 11
Ringie 16
Rinia 9, 10, 43
Rinses 10, 11
Rinsma 49
Rinsonides 13
Rintjema 9
Ripperda 13, 19, 50
Rippert 20
Rispens 25
Robles 29
Rodegenes 29
Rodenhuis 15
Rodmersma 17
Roedmersma 12
Roelof 12
Roelofs 35, 36
Roerda 50
Rohr, van 42
Rollema 9
Rolsma 11, 46
Rolteman 11
Rommerts 29
Roorda 13, 14, 15, 19, 32
Rooterp 18
Ropta 12, 29
Rosema 16
Rotte, de 19
Rouckema 7
Roukema 18
Roussel 28
Ruardi 29, 48
Rudiger 29
Rudolphi 28
Ruerda 43
Ruerds 9
Rufelaert 38
Ruimsadelaar 33
Ruiter, de 19
Rummers 28
Rumpf 16
Runnia 24
Rutgery 46
Ryoerdsma 48

S.

Saakes 9, 10, 25, 36
Saakma 22
Salvarda 49
Sande 39
Sanderen 25
Sapes 46
Sassinga 17
Satink 27
Saur 45
Schaaff 46
Schaatsma 23
Schaep 23
Schallenberg 25
Schelsma 27
Scheltema 7, 14, 21, 22, 29, 34
Scheltes 11, 19
Scheltinga 15, 25
Schenkius 50
Schepper, de 21
Schick 21
Schieringa 14
Schik 29
Schiphorst 17
Scholtema 17
Schonegevel 9
Schot 18
Schotanus 13, 17, 43
Schrader 19
Schratenbach 19
Schreeuwens 24
Schregardus 39
Schrot v. Kindsberg 42
Schuiring 29
Schultz 18, 39
Schuurmans 28
Schwartzenberg 37
Scinsema 13
Scrioetsma 33
See, van der 41
Sekema 18, 29
Selys, de 40
Semler 28
Siaarda 9
Sibrandi 18, 29
Siccama 8, 12, 22, 31
Sichem 39
Sickama 7
Sickes 47
Sickijngha 30
Sickinghe 37
Siebema 10
Sierds 14, 32
Siersma 18, 37
Sierxma 19
Sigersdorf 18
Simens 16
Simons 21
Sinia 24
Sioerda 15, 24
Sipckez. 34
Sipkes 33, 44
Sippens 10
Sitties 7
Six 32
Sixma 7
Sjaerdema 20, 45
Sjoerdsma 18
Sjolles 8
Slooten, van 48, 50
Sloterdyck 12, 16
Sluys, v.d. 48
Sluyterman 39
Smeeding 49
Sminia, van 48
Smitsius 36
Snip 41
Soenmansz. 35
Solcama 16
Solckema 30
Sonsbeek, v. 41
Spanhemes 33
Speyart 17
Stachouwer 37
Staekmans 47
Staghouwer 21
Stania 14, 40
Stans 8
Stansius 13
Stapert 22
Staphorst 23
Stavoren, van 35
Steenbeek 11
Steensma 11, 26
Steenwick 25
Steenwijk 49
Steindam 14
Stek, v.d. 50
Stellinga 47
Stellingwerff 7, 8, 30
Stemphoorn 47
Sternsee 11, 12
Stevensz. 38
Stinstra 10, 12, 17
Stinstra 48
Stok, van der 44
Storm 22
Strick 13
Strigelius 46
Suffenna 26
Suidema 14
Suiderbaan 26
Swalue 22
Swart 9, 19
Sweerts 22
Syardus 31
Sybberens 13
Sybbes 9, 33, 34
Sybouts 32
Sybrandi 16
Sybrandtsz. 15
Sybrens 22
Symonsz. 24, 40, 42
Synedus 37
Sypsma 20
Syrcks 7
Sythjema 25
Sytses 10, 11
Sytzama 8

T.

T… 8, 17
Tadema 30, 33, 36, 44
Tadingha 20
Taedema 27
Taekes 10
Tako 40
Tal 44
Talma 13
Tamminga 42
Tania 10, 30
Tanja 28
Tebbetman 16
Tegers 12
Teimes 10
Telting 8
Temple 21
Tenckinck 46
Terberge 21
Terborch 48
Tersteeg 10
Terwischa 18
Terwisga 8
Teyens 8
Thiaerda 20
Thiema 7
Thijssen 9
Thonis 46
Tiaerdsen 11
Tiboult 21
Tichelaar 8, 47
Tiddinga 13
Tiebbes 7
Tieboel 27
Tiepma 16
Tiessens 8
Tietema 13
Tinga 12
Tjaarda, van 15, 17, 25
Tjallingiο 17
Tjallings 22
Tjallis 34
Tjebbes 43, 46
Tjeerds 11, 22
Tjercksma 26
Tjerdts 33
Tjerks 46
Tjessinga 21
Tjipkes 16
Tomas 34
Tongeren, v. 39
Toon, van der 27
Torillion 38
Traen 40
Trajecto, de 38
Trautmansdorf 39
Tsalings 33
Tserclaes 21
Tsjessema 30
Tuinen, van 29, 30
Tuinhout 46
Twynstra 11
Tyaerd 12
Tyaerdts 32
Tzigora 37

U.

Ubbenga 20
Ublama 11
Ubles 33
Uckema 12
Uffkens 18
Uitermerk 28
Uiterswier 22
Ulger 41
Unckele, van 26
Unema 17
Unia, van 31
Uninga 14
Ursele 27
Uterwijck 45

V.

Valckenier 30
Varet 18
Vecht, v. d. 36
Veen, de 41
Vegelin 21, 38
Velde, v.d. 18
Velsen, van 41
Veltdriel, van 22
Veltman 41
Vening 26
Verbeek 21
Verdugo 25
Verhel 13
Vermees 21
Verrutius 17
Verschuir 29
Vervou, de 39
Vettevogel 44
Viersma 9
Vierssen, van 41
Vijselaar 11
Vishuisen 24
Visscher 45
Vlaming, de 46
Vlasvink 29
Vliermael 26
Vomelius 45
Voort, van 40
Vos, de 22
Vriemoet 31
Vrijenburg 49

W.

W… 8, 12, 15, 18
Wadwarden 38
Waeijen, v.d. 28
Waelwijck 23
Wageningen, v. 44
Walckama 43
Walings 21
Walles 29
Walrieb 13
Walta 15, 28, 31, 42
Walter 46
Wassenaar 42, 38
Watnya 9
Watses 9
Wbles 9
Weede 13
Weederspan 45
Weide, van der 47
Weistra 33
Wellems 29, 33
Welvelde, v. 24
Wenge 48
Went 12, 14
Wentholt 46
Weringa 48
Wertzie 33
Werumeus 20
Werven 25
Westendorp 21
Westerbaan 19, 37
Westerhof 9
Westerhuis 12
Westreenen 43
Wiarda 25, 26, 37, 40, 49
Wicheringe 13
Wierdsma 30
Wieringa 39, 47
Wiersma 26
Wigeri 48
Wigersma 9
Wigles 11
Wijdenbrug 40
Wijga 50
Wijngaarden 15, 30, 34
Wijs, de 39
Wilhelmij 9
Willems 38, 46
Windelaar 44
Winia 32
Winsemius 38
Winter 16
Wissema 20
Wissenbach 39
With, de 45
Witten 42
Wittenstein 45
Witteveen 28, 29
Wlbed 12
Wnema 12
Wobbinga 16
Wopke (z) 19, 34
Wouters 37
Wringer 14
Wybbets 20
Wybenga 44
Wybezn. 35
Wyboltsma 27
Wybren 17
Wyckel 15, 38
Wygara 16
Wyggama 30
Wylhelmus 23
Wymstra 10
Wynalda 48
Wynia 9, 10, 16, 47
Wynsens 22
Wyringa 15
Wytses 22, 33, 46
Wytsma 16
Wytzma 49

Y.

Ybema 47
Ydtsma 12
Yntes 35
Ynthjema 17, 31
Ypey 33, 47
Ysbrands 14
Ytsma 24

Z.

Zaagman 32
Zimmerman 31
Zinghes 46
Zuiderbaan 48

Onbekend

…oncq 30
? 33