Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in archief Raad van State

H. Zijlstra

Uit: FRIE-133/2, Namen van Friezen in archief Raad van State

Index door P. Reenalda, bibliotheek NGV te Weesp, op originele stukken uit het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Hieruit zijn de namen van Noord-Oost Friezen overgenomen. De uitgebreidere, originele stukken bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.

Maart 1637 Gewezen predikant te Dokkum is Vicentius.
11/21 mei 1637, Baren Schasser, gecommitteerde in de admiraliteit van Dokkum, heeft de eed afgelegd.
13/23 mei 1637, Sioert Bartels, herbergier tot Augustynsga, verzoekt bij request betaling van vertering door soldaten.
17/27 maart 1637, is in de raad gekomen attestatie van Baltsar Baltsars, assistent van de deurwaarder Henrick Meyer, ende Pieter Tjarts, sergeant, dd 4-8-1635, inhoudende dat zij in juli 1635 de schoorsteengelden in Dantumadeel moesten innen, en comende in 't dorp Rinsumageest, Taco Lieuwes, ontvanger van de grietenie, heeft gezegd dat ze niet meer dan 1 gulden behoefden te betalen; dat 2 volmachten van Leeuwarden, Jentse Reins en Jentse Gosses, seyden ook met 1 gulden te hebben betaald 'ende soo sy in heur dorp quamen dat sy se doot souden smyten als honden, al waren sy eens soo sterck'.
Juli 1637 zijn burgemeesters van Doccum o.a. Veldriel en Heermans en pas benoemd tot burgemeester Gerbrandt van Hettinga; stadsbode is Ritske Sikkes en presiderend burgemeester Johannes Gerckes.

No. 56 (3e afd. Achterin)

In 1638 is secretaris van Ferwerderadeel Focco Aysma.
In 1638 is secretaris van Collumerland P. Brongersma

No. 2029 (Oorlog no. 1604)

Stamboek regiment huzaren van 'de Quijta', 2e compagnie

No. 181 Willem Joustra, 21 jaar, geboren Joure 1778, aangenomen 30-9-1799, verwer, 28-3-1801 in Campagne met paard gedeserteerd.
No. 191 Anne Kreeft, 28 jaar, geboren Dokkum 1772, aangenomen 5-6-1800, bakker

Ve compagnie

No. 170 Hendrik Roskammer, 20 jaar, geboren Dokkum 1771, aangenomen 5-7-1800, voerman

Pagina 5 Raad van State. Collectie Joachim Ortel. Monsterrollen van hoplieden 16e eeuw.

No. 4. Een monsterrol van 7-10-1572 van hopman Fock Abels; hierop komen o.a. voor Allemenskindt van Dockum.

No. 6. Een monsterrol van Johan van Buninga 14-12-1575. Hierop komen voor: Selderije van Doccum, Jan Dircks van Doccum, Tziaerdt Ballinga van Collum, Dirck Jansz van Doccum, Philippus Liewma van Collum, Pieter Siebrants van Collum, Kindt van Dockum.

No. 7. Een monsterrol van hopman Johan Robertson 1573-1577. Hierop o.a. Nanninck Jans van Dockum, Jan Gerarts van Collum, Jan Swerts van Collum, Frans Foems Bruyncks Seldenrijk van Doccum, Jelis Gerrits van Collum.

No. 8. Een monsterrol van hopman Croock 1572. Hierop o.a. Albert Itsen van Collum, Wijbe Jans van Dockum.

No. 11. Een monsterrol van hopman Dirck Fonckelair 1574/1575. Hierop o.a. Bloem van Collum, Hendrick Roelofsen van Collum, Jonge pijl van Dockum, Seldenrijck van Dockum, Sondersorg van Dockum, Weltevree van Collum.

No. 14. Diverse stukken betreffende 't vendel van hopman Tite van Hettinga 1573-1576; o.a. een lijst van door de hopman opgemaakte rekeningen, waaronder van vele Friezen, maar onder schuilnamen zoals voorgaande onder no. 11. Echter ook: Take van Hettinga, vendrich. Sioert van Aisma, aangemonsterd 17-5-1573, afgemonsterd 6-5-1576.

No. 34. Diverse stukken betreffende 't vendel van hopman Jacques Cristal 1577-1578: o.a. Tzyghe Heeringha, edelman, van 29-12-1576 tot 13-8-1577; Sybrant Cromhout van Dockum, soldenaer van 8-9-1576 tot 13-8-1577.

No. 48. 8-8-1594: Op te reqt. van Jan Allerts van Dockum sy gestelt in handen van hopman Jacques Meur omme de supplt. d'affgenomen goederen te restitueren ten ware hy reden hadde ter contrarie, daer van hij den Rade sal adverteren binnen 14 daghen naer insinuatie.

No. 2553.
1-3-1600 is Sybrant Boekes burger van Dockum.

No. 2554.
2-2-1607 is Joachim Juriaens schipper van Dockum.


No. 1948.

d. Recrutenlijst 1781, Mariniers, Regiment Douglas, tweede bataillon garnizoen 's Hertogenbosch:
1. Laurens Rijntieus, geboren. Dockum 1765, tamboer, aangenomen 5-7-1780 voor 12 jaar en 3 mndn. Kleermaker, Rooms.
2. Andries Jans, geboren Noordwolde 1759, aangenomen 11-2-1781 voor 6 jaar.

No. 1946.

b. Conduitenlijst 1-1-1775, cavalleriecorps onder Graaf Rechteren:
Carel Anthonij Brandt, geboren Dockum 150, lieutenant.
c. Recrutenlijst 1-6-1781, cavallerie onder Van Oyen, garnizoen Leeuwarden:
Gerrit Jacobs, geboren Kollum 1762, ruyter, aangenomen 10-4-1781 tot 1-10-1787, schoenmaker.
d. Recrutenlijst 1-6-1781, idem, onder Majoor Flaiseun:
Johannes Jacobus Bergsma, geboren Damwoude 1770, cadet, aangenomen 6-9-1780 met permissie van zijn D. Hoogheid (lente 4 voet, dus 10 jaar oud !).

g. Recrutenlijst 11-2-1793, cavallerie onder Pr. Van Waldeck, garnizoen te Leeuwarden en Groningen:
L.G. Dijkstra, geboren Dockum 1767, ruyter, aangenomen 14-1-1793 voor zijn leven (reeds 5 jaar en 8 mndn. Dienst).
J.D. Ronda, geboren Dockum 1767, ruyter, aangenomen 14-2-1793 voor 6 jaar.

j. Conduitenlijst 1-1-1784 onder Van der Brugghen te Hoorn:
J.M. de With, geboren Dockum 1761, cornet.

No. 1945

b.2 Op conduitenlijst 1788:
Johannes Galenius van Sytzama, geboren Driesum 1766, gehuwd, 1 kind, vaandrig, in 1790 2 en in 1792 3 kinderen, 1793 lieutenant.

c. Conduitenlijst 1784, cavallerie onder Van der Hoop:
Carel Anthony Brandt, geboren Dockum 1749, lieutenant, gehuwd, 3 kinderen, 1785 4 kinderen, 1788 5 kinderen.

Conduiten 1-1-1773. Infanterie Graaf d'Envie:

1. Frans Gerhardus Supplair, geboren Dokkum 1749, vaandrig 1785, luitenant 1788, gehuwd 1 kind, 1790 3 kinderen
2. Bernardus Slijterman, geboren Rinsumageest 1752, vaandrig, 1781 luitenant, 1784 capitein. Gehuwd 1785, 1789 1 kind, vrouw overleden, 1790 1 kind ook overleden ?
3. Johannes Jacobus van Zoest, geboren Dokkum 1759/60, corporaal, heeft reeds 2 jaar en 8 mdn. dienst, wolkammer
4. Jeppe Jacobs, geboren Lussens (Lioessens) bij Dokkum 1753/54, soldaat, heeft reeds 8 jaar en 5 mnd. dienst. Gehuwd.
5. Abraham Jacobs, geboren Dokkum 1756/57, soldaat, reeds 6 jaar en 10 mdn. dienst, schoenmaker
6. Conduitelijst 1-1-1781:
Anthony Sluijterman, geboren Dokkum 1759, vaandrig, 1784 luitenant, 1788 gehuwd, 2 kinderen in 1789
7. Ranglijst 1-1-1781: oa. Menno Frans Sluijterman, Lt.Coll. bij d'armee sedert 15-9-1766.
8. Lodewijk Stuart Sluijterman, vaandrig sedert 23-9-1780, 1791 capitein (volgens conduitenlijst 1784 geboren Morra bij Dockum 1763)
9. Conduitenlijst 1793:
Jetse de Vries, geboren Dockum 1768, vaandrig.

Rienk Postmus, geboren Akkerwoude 1764/1765, grenadier, timmerman.

Willem Jelles, geboren Dokkum 1766/1767, corporaal, geneverstoker. Op zijn 16e jaar in dienst bestemd voor de coloniŽn Demerary en Essequibo 1-12-1792. Fol. 79.

Siebren Douwes, geboren Dokkum 1736/1737, soldaat, timmerman, aangenomen 13-3-1769, paspoort 20-10-1773 te Deventer. Fol. 89.

Gerrit Coenraads, geboren Leeuwarden 1744/1745, soldaat, pijpebakker, aangenomen 16-1-1760, gehuwd, gedeserteerd Dokkum 12-4-1783. Fol. 101.

Willem Jelles, geboren Dokkum 1766/1767, musquetier, geneverstoker, aangenomen 20-1-1783, corporaal 2-3-1789. Fol. 107.

Wouter Boekhout, geboren Dokkum 1768/1769, musquetier, zeemtouwer, Rooms, aangenomen 2-3-1789. Fol. 117.

Marcus Tooreman, geboren Dokkum 1760/1761, musquetier, leertouwer, Rooms, aangenomen 9-4-1783, gedeserteerd na verlof 6-5-1786. Fol. 179.

Jurjien Baukes, geboren Akkerwoude 1758/59, aangen. 3-11-1777, soldaat, gedeserteerd 6-10-1787 te Groenlo, terug 26-4-1791 te Deventer (f. 230). F. 207

Egbert Hendriks, geboren Dokkum 1760/61, musquetier, timmerman, gehuwd, aangenomen 10-4-1783, gedeserteerd 14-7-1787 te Zutphen, heeft zich vrijwillig in arrest begeven, veroordeeld zijn leven lang met boeien aan de benen te werken aan 's Lands fortificatien; gepardonneerd 21-1-1788, 3 dagen op water en brood, daarna in zijn dienst hersteld, ontslagen 20-4-1790 (f. 225). F. 215

Geuwke Jerouns, geboren Dokkum 1764/65, musquetier, timmerman, gehuwd 1 kind, aangen. 30-9-1786, gedeserteerd 28-1-1789 te Nijmegen. F. 224

Evert Durks, geboren Dokkum 1766/67, musquetier, aangen. 11-2-1787, paspoort 23-10-1792 te Breda. F. 224

Jacob Jelles, geboren Ternaard 1768/69, musquetier, aangen. 11-2-1787, gedeserteerd 18-7-1790 te Deventer, gepardonneerd en weer in dienst 9-12-1790. F. 229

Simon Arend Napjus, geboren Dokkum 1770/1771, tamboer, aangenomen 24-3-1785, gedeserteerd 28-10-1786 te Hattum, met generaal pardon terug 26-2-1795. Folio 357 + 338

Seye Gosses, geboren Oudkerk 1746/1747, soldaat, aangenomen 26-1-1772, paspoort 2-10-1777 te Deventer. Fol. 259.

Julianus Barendsma, geboren Dokkum 1742/1743, soldaat, timmerman, Rooms, gehuwd, aangenomen 26-7-1772, paspoort 5-10-1778 te Deventer. Fol. 260.

Pieter de Pon, geboren Dokkum 1752/1753. Soldaat, wolkammer, Rooms, aangenomen 27-2-1775, paspoort 2-10-1781 te Stavoren. Fol. 262.

Zietse Jacobs, geboren Oudkerk 1752/1753, soldaat, boerewerker, aangenomen 30-10-1775, naar Suriname 8-9-1776. Fol. 263.

Hoyte van Dijk, geboren Collum 1762/1763, soldaat, schoenmaker, aangenomen augustus 1780, paspoort 24-10-1791 te Zierikzee. Fol. 339.

Frederik Wilms, geboren Ee bij Dokkum, 1747/1748, soldaat, bakker, aangenomen 14-10-1768, paspoort 2-10-1780 te Leeuwarden. Fol. 374.

Gerrit Sierks, geboren Dokkum 1747/1748, soldaat, aangenomen 13-1-1769, paspoort 5-9-1774 te Deventer. Fol. 375.

Gerben Jans, geboren Drachten 1758/59, soldaat, smid, Menist, aangen.23-3-176, paspoort 2-10-1782 te Dokkum. F. 384

Marcus Boekhout, geboren Dokkum 1756/57, soldaat, schoenmaker, Rooms, aangen. 7-10-1777, paspoort 6-10-1783 te Leeuwarden. F. 386

Hendrik Jans, geboren 1752/53 te Drachten, soldaat, aangen. 12-11-1777, paspoort 6-10-1783 te Leeuwarden. F. 387

Simon Eelkes, geboren Drachten 1755/56, musquetier, Menist, aangen. 22-9-1780, gedeserteerd 24-10-1783 te Leeuwarden. F. 389

Pieter Reynholt, geboren Leeuwarden 1753/54, musquetier, aangen. 14-5-1782, gedeserteerd 6-11-1782 te Dokkum. F. 390

Hendrik Beerns, geboren Dokkum 1767/68, musquetier, Rooms, aangen. 7-6-1784, ontslagen wegens liederlijk gedrag en slechte conduite 9-1-1790 te Zaltbommel. F. 395

Ulbe Paulus, geboren te Ee bij Dokkum, 1749/50, musquetier, aangen. 7-11-1785, paspoort 30-10-1791 te Tholen. F. 399


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.