Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon

H. Zijlstra

In de Genealogyske Jierboekjes 1982, 1983 en 1984 zijn lijsten verschenen van Friezen die in dienst waren van het leger van Napoleon (rond 1812). Het originele archief berust in het Chateau de Vincennes bij Parijs.
De namen zijn lang niet altijd correct genoteerd door de Fransen. Zo zie je duidelijk een 'verfransing' van Friese namen als Lieuwe (Louis), Tjerk (Thierri), Jan (Jean) en Pieter (Pierre). Uit de lange lijsten zijn hieronder de namen overgenomen van soldaten uit Noord-Oost Friesland, ons onderzoeksgebied.
Aan de hand van het regiment en het nummer kunnen eventueel copieëen worden opgevraagd bij de Chef du Service Historique de l'Etat-Major de l'Armee de Terre, Chateau de Vincennes, 94300, Vincennes.
In een onlangs verschenen boekje over Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leger van Napoleon (uitgeverij ALVO, Delft) wordt op verhalende wijze geschreven over de verschrikkingen die de soldaten moesten ondergaan. Velen brachten het er niet levend van af , door kou, honger en de vele gevechten.


Genealogysk Jierboekje 1982, p. 80-88

2de Garderegiment grenadiers te voet

Naam		Voornamen	Geboorteplaats	datum		nummer
Evt.plaats/datum overlijden

Bos		Evert Alles	Dokkum		4 januari 1785	1233
Klaassen	Frederic	Dokkum		5 december 1788	1791
Pieters		Harke		Engwierum	2 maart 1787	1784
Ploegsma	Tibel		Dokkum		2 oktober 1781	258

2de Garderegiment lansiers (lichte cavalerie)

Hettes		Diederick	Kollum		2 mei 1777	348
Meelis		Nicolas Jean	Kollum		12 juli 1779	866
Schaap		Jean		Aalsum		3 januari 1784	1628
Wiestra		Jean		Nes		8 maart 1783	306

123ste regiment infanterie

Alberts		Binne		Damwoude	12 feb. 1788	2021
Annes		Bauke		Oostrum		26 juni 1788	2979
Bock		Joseph		Dokkum?		24 feb. 1783	671
Gerrekens	Pierre		Dokkum		3 januari 1792	4799
Jans		Thierri		Veenwouden	30 septemb 1788	2973
Jelles		Thomas		Engwierum	21 septemb 1788	2978
Johannes	Thierri		Driesum		7 januari 1788	2972
Klases		Gosse		Aalsum		28 septemb 1788	2980
Pieters		Jean		Veenwouden	24 april 1788	2966
Post		Johannes Johann. Kollum		27 mei 1787	3000
Postmus		Rienk		Akkerwoude	11 novemb 1764	1623
Siedses		Jean		Aalsum		11 maart 1788	2963
Steenstra	Jochem		Dokkum		15 juli 1788	2989
Stins		Frederic	Dokkum		6 juni 1790	2668
Thomas		Pierre		Beetgum		13 januari 1788	2969
Warbeling	Henri		Dokkum		8 maart 1788	1089

Genealogysk Jierboekje 1983, p. 90-107

124ste regiment infanterie

Boes		Eeltje Johannes	Ferwerd		18 juni 1792	5096
Brandes		Louis		Dokkum		11 januari 1787	428
Dijkstra	Femme Annes	Veenwouden	6 septemb 1792	5047
Dijkstra	Rinze Pieters	Marrum		2 augustus 1785	5137
Deikstra	Sjoerd		Kollum		23 septemb 1789	3478
Faber		Poppe Aukes	Dokkum		17 april 1790	2378
Fellinga	Retzk Klazes	Akkerwoude	30 septemb 1783	5076
Fokkema		Harmen Cornelis	Anjum		27 april 1792	5041
Vries de	Gosse Pieters 	Holwerd		10 juni 1792	5207
Vries de	Klaas Saakes 	Marrum		2 maart 1791	5133
Hemminga	Klaas Haayes	Beetsterzwaag	10 april 1792	5103
Jans		Fokke		Ferwerd		28 februari 1789 3493
Jannes		Jans		Beetstetzwaag	4 juli 1789	3542
Jans		Jean		Waaksens	4 augustus 1789	3471
Jans		Pieter		Dokkum		17 oktober 1789	3467
Jurriens	Jean		Westergeest ?	13 april 1775	700
Keimpes		Theunis		Niawier		30 april 1789	3521
Kooistra	Schelte Abes	Nes		20 decemb 1786	5208
Laar van	Lambertus Wouter Dokkum		24 januari 1789	3593
Medema		Bode Bokkes	Ternaard	25 maart 1792	5196
Metz		Willem Theunis	Ameland		17 juli 1792	5166
Ram		Rense Jobs	Ferwerd		27 februari 1791 5215
Ryzema		Klaas Lammerts	Ferwerd		12 decemb 1785	5061
Roep		Hille Geerts	Ameland		11 oktober 1792	5163
Roep		Cornelis Bontje Ameland		18 augustus 1792 5165
Rommerts	Hessel		Dokkum		20 mei 1789	3460
Scheffer	Jacques		Dokkum		6 februari 1789	3558
Scheeringa	Barend		Dokkum		12 mei 1791	2267
Westra		Eeltje Tjepkes	Veenwouden	12 april 1792	5024

126ste regiment infanterie

Arnoldus	Tjerk Willem	Dokkum		15 septemb 1776	1138
Besseling	Antoine		Dokkum		20 oktober 1787	3742
Bruin		Jean de		Dokkum		11 feb. 1785	2312
Dirks		Silze		Ferwerd		10 feb. 1786	1125
Fienstra	Herman		Surhuisterv.	16 juli 1791	2532
Heloma		Klaas		Kollum		10 septemb 1785	1095
Kamminga	Hilke Dirks	Dokkum		13 januari 1785	1018
Klaasen		Frederik	Dokkum		5 december 1788	1000
Pieters		Harke		Engwierum	2 maart 1787	1123
Pieters		Leendert	Dokkum		26 oktober 1781	377
Pijtters	Jan		Oudkerk		11 novemb 1792	3298
Rijns		Wiebe		Dokkum		29 maart 1781	2005
Samuels		Jacob		Dokkum		13 novemb 1785	572
Watzes		Jetze		Surhuisterv.	17 april 1782	1131
overleden hospitaal Duinkerken 10 september 1811
Woude		Nicolas van der	Dokkum		27 mei 1786	1042

1.
Lichting: 1811          	
Mairie: Ee            
 
Militair  Bijland, Doede Jans, boer, geb.24.10.1791 te Ee, wonende te 
Aalsum 
Bijland, zoon van Jan Jans en Dieuwke Jans        

loteling; 07.12.1812 soldaat 125e reg. inf. van linie onder nr.5070, 
5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e reg. inf. van linie; veldtochten 
1813 Saksen en 1814 Frankrijk; 22.04.1813 opgenomen in het hospitaal 
te Frankfurt; afgevoerd 31.12.1813 doch teruggekeerd; 
bij aanneming familienaam 20 jaar
Vermist: 04.04.1814 in Frankrijk gedeserteerd;           
Teruggekeerd: 1818 trouwt gem.Oostdongeradeel
Bronnen: RAF Coll.Visser; OA Dokkum inv.nr.712-723 lichting 1811; 
Reg.naamsaanname mairie Metslawier fol.2; Lerk, 132; 
BS Oostdongeradeel huw.akte 1818 nr.26

2.
Lichting: 1811          	
Mairie: Kollum          

Militair: Doedens, Sytze Djurres, bakker, geb.Kollum 16.09.1791 wonende te  
Kollum, zoon van Djurre Yskes en Antje Sytzes
             
loteling; 19.12.1812 soldaat 125 reg.inf. onder nr.5283, 
5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e liniereg.

Vermist: eind 1814                       
Laatste bericht: 14.03.1813                    

Bronnen: RAF Coll.Visser; nr.268 Vermisten.


3.
Lichting: 1811          	
Mairie: Marrum          
 
Militair: Dijkstra, Bauke Pieters, bediende, geb.Marrum 24.09.1791 wonende te
Marrum, zoon van Pieter Douwes en Dieuke Folkerts 
 
loteling; 06.01.1813 125e reg. inf. onder nr. 5314, 
5e bat., 2e comp.,; 12.03.1813 fuselier 134e reg. inf.van linie onder nr.1902,

6e bat. of 4e eskadron; 
bij naamsaanneming Bauke, 20 jaar 
 
Vermist: eind 1814                         
Laatste bericht: 10.08.1813 uit Maagdenburg            
Niet teruggekeerd: 16.02.1814 opgenomen in het militair hospitaal nr.1..
Maagdenburg en aldaar overleden 15.04.1814 aan de
gevolgen van dysenterie
 
Bronnen: RAF Coll.Visser; nr.496 Vermisten; Lerk, 133; ARA Mil.stamboeken 
inv.nr.2.01.15 pak 148 D nr.259; 
Register naamsaanname Marrum fol.29v
4.
Lichting:  1811          	
Mairie: Oudwoude       

Militair: Laan, Femme Johannes van der, dagloner, geb.Westergeest 09.12.1791 
wonende te Oudwoude, zoon van Johannes Femmes en Aafke Hermanus
 
loteling; pokdalig; 07.12.1812 soldaat 125e reg. inf. onder nr.5079. 5e bat., 4e comp. 

Niet teruggekeerd: 12.12.1812 opgenomen in het burger hospitaal te Amiens en 
aldaar 17.12.1812 overleden aan de gevolgen van 'onregelmatige koorts'( fièvre ataxique), 
oud 20 jaar
Bronnen: RAF Coll.Visser; Gen.Jb.1956 bldz.28 nr.4; ARA Mil.stamboeken. inv.nr. 2.01.1815 pak 151 L1 nr.4;
Lerk bldz. 135 waar hij Johannes van der Laan wordt genoemd; 
Register naamsaanname Oudwoude fol.85v

5.
Lichting:  1811          	
Mairie: Kollum        

Militair:  Postma, Ate Feikes, arbeider, geb. Kollum, 17.10.1791, 
wonende te Oudwoude, zoon van Feike Ates (overleden) en Gaske Fokkes     
 
loteling; 07.12.1812 soldaat 125e reg. inf. onder nr.5075, 5e bat.comp.; 
12.03.1813 134e liniereg.; artillerie-trein te voet; bij aanneming familienaam 21 jaar
    
Vermist: eind 1814
Laatste bericht: 16.03.1813                    
Niet teruggekeerd: 08.09.1813 opgenomen in een (onbekend) militair hospitaal 
aldaar overleden 29.09.1813 aan de gevolgen van koorts
    
Opmerkingen: overlijdensbericht is getekend te Parijs, 14.04.1814 

Bronnen: RAF Coll.Visser; nr.279 Vermisten; ARA Mil.stamboeken 
inv.nr. 2.01.15 pak 162 P nr.152; Gen.Jb.1956 bldz.29 nr.1; Reg.naamsaanname mairie Kollum fol.40

6.Lichting:  1811          		
Mairie: Ternaard       

Miltair: Steringa, Fokke Pieters, wagenmakersknecht, geb.Ternaard, 12.04.1791
Wonende aldaar, zoon van: vader onbekend, moeder Hendrik Johannes (?)     

loteling; 31.01.1813 125e reg. inf. van linie onder nr.53, 5e bat., 2e comp.
12.03.1813 134e liniereg.; neemt de familienaam Ste(e)ringa aan te Kollum
    
Vermist: 08.11.1813 krijgsgevangen genomen; 01.03.1814 bij controle doorgehaald in het militair stamboek
Niet teruggekeerd: aangenomen niet teruggekeerd          
 
Bronnen: RAF Coll.Visser; Lerk bldz.137; Reg. naamsaanname mairie Kollum fol.32v

Doede Jansz Biland (2644: 20 YC 208)
Geboren 24 october 1791 te Ee
Zoon van Jan
A fait les campagnes de 1813 en Saxe de 1814 en France
Le 27 Mars 1813 dans le 134e Reg. Inf. De Ligne
Hopital en Francfort le 22 Avril 1813, Rayé 
pour longue absence le 31 octobre.
Rentré au corps. Déserté le 4 Avril 1814 en France

Sytze Djiemer (Djurres) Doedes (2655: 20 YC 208) (5283)
Geboren 16 september 1791 te Collum, canton Buitenpost
Zoon van Djiemer en Antje Sytzes
soldaat 27 maart 1813 134e Regiment Infanterie de Ligne

Bouke Pieters Dijkstra (4002: 21 YC 915)
Geboren 24 december 1791 te Marrum
zoon van Pieter Douwes en Direke Folkerts
soldaat 6 januari 1813 125e Regiment Infanterie de Ligne; 
per 12 maart 1813 134e RI de Ligne

Johannes van der Laan (5079)
Geboren 9 december 1791 te Oudwoude
zoon van Johannes Teunes en Aafke Hermanus
soldaat 7 december 1812 125e Regiment Infanterie de Ligne

Louis Moller Minnema (2645: 20 YC 208)
Geboren 2 maart 1791 te Ternaard
zoon van Melle Klazes en Syke Louises
soldaat 27 maart 1813 134e Regiment Infanterie de Ligne

Feike Postma (2650: 20 YC 208)
17 october 1791 te Kollum
zoon van Feike en Gaske Fokkes
soldaat 27 maart 1813 134e Regiment Infanterie de Ligne

Fokke Pieters Steringa (4003: 21 YC 915)
12 april 1791 te Ternaard
soldaat 31 januari 1813 125e Regiment Infanterie de Ligne
Vlaamse soldatenbrieven uit Napoleontische tijd.


Ook van ene Jan Klaazes, geboren 23 december 1788 te Dokkum als zoon van Klaas Rienks Post, zijn soldatenbrieven bewaard gebleven. Twee van deze brieven zijn gepubliceerd in 'Ons Erfgoed', 10e jaargang, nr. 1, januari-februari 2002, pag. 11-13.

Een lijst met Friese Gardes d'Honneur (Eregarde) vindt u op deze site.

Op maandag 9 april 2001 om 19.45 uur, tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, heeft de heer Paasman uit Burgum een lezing gehouden over Friese soldaten in het leger van Napoleon. Hij is expert op dit gebied en heeft jarenlang onderzoek in de diverse archieven gedaan. Heeft u vragen of interessante informatie voor hem, email dan naar paasman13(at)zonnet.nl
. Zijn eigen site met bronnen en diverse brieven van soldaten uit Friesland, vindt u hier.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.