Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Stemming over de slatting van een dorpsvaart te Engwierum in 1810

H. Zijlstra

In het streekarchivariaat te Dokkum bevinden zich enige stukken die verslag doen van de stemming die in 1810 te Engwierum plaatsvond over een nieuw te graven dorpsvaart. Er is op ingenieuze wijze een begroting opgesteld die voorzag in het principe van 'de gebruiker betaalt'. Hiervoor diende echter wel eerst de stemgerechtigde dorpsbevolking geraadpleegd te worden. Over de details en de uiteindelijke uitslag wordt in nummer 58 (maart 2001) van De Sneuper verslag gedaan. Hierbij alvast de namen van de stemmers.

Veronderstellenderwijze opgemaakt door ons ondergetekende Dorpsgecommitteerden van voornoemden Dorpe als volgt

Engwierum den 15e van Bloeimaand 1810

De Dorpsgecommitteerden voornoemd:

Gerrijt Heins, Auke Taekes, Hendrik Jacobs, Jacob Taekes

Op heeden den 12de van Bloeimaand 1810 compareerden voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel, na voorafgaande huiskondiging en klokklipping, in de dorpskerk te Engwierum, de navolgende Ingezeetenen en hoofden des Huisgezins van gedagten dorpe, tot het doen van stemming van goed- of afkeuring nopens de slatting van een nieuwe dorpsvaart; zijn de daaromtrent geprocedeert in maniere als volgt:

Jacob Taekes

Tomas Doedes

Hans Blom

Weduwe Douwe Clases

Hendrik Jacobs

Melle Roelofs

Gerrijt Heins

Willem Johannes

Auke Taekes

Klaas Binnerts

Wijbe Jacobs

Arjen Kingma

Tjibbe Markus

Jan Zijtzes

Jan Theunis

Tjalling Minses

Albert Hendriks

Jan Minnes

Minne Alberts

Binne Uilkes

Sijbren Jacobs

Minse Wopkes

Willem Zipkes voor Dieuke Ruurds

Claas Jacobs pro se en als gelastigde van zijn moeder de weduwe Siccama

Jan Johannes pro se en voor zijn moeder Ijtje Reimers

Hendrik Sjoeks

Claas Jacobs en als gelastigde van zijn moeder de weduwe van Jacob Jans

Taeke Lieuwes

Wiltje Hendriks

Engel Harmens

Hibbe Hessels

Jan Taekes

De Prokureur Talma

Jacob Jans

Jan Geerts pro se en in glt voor zijn moeder de weduwe Geert Jans

Johannes Cornelis

Taeke Jans

Commis Bakker

Claes Nauta

Yppe Ruurds

Hein Gerrijts

Claas Jacobs

Jan Jansen

Meinze Jelles in glt voor zijn moeder Jelle Wijtzes

Aldus de stemmen in de dorpskerk te Engwierum ten overstaan van ons ondergeschreven Commissaris en Secretaris in dato voor schreven Lieuwe Ypes.

Voor een oude kaart van Oostdongeradeel klik hier.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.